Vous êtes sur la page 1sur 621

ZBORNIK

DOKUMENATA 1 PODATAKA
O NARODNOOSLOBODILAKOM RATU
JUGOSLOVENSKiIH NARODA

TOM

X
KNJIGA 1

REDAKTOR:
Danko I'uat:
pukovnik avijacije

Urednik
Dimitrije Brajukovi,
pe. pukovnik

O d g o v o r n i u r e d n i k :
Fabijan Trgo
general-major

IZDAJE
VOJNOlSTOR-nSKI I N S T I T U T
VOJNOISTORIjSKI INSTITUT

DOKUMENATA I PODATAKA
O NARODNOOSLOBODILAKOM RATU
JUGOSLOVENSKIH NARODA

TOM

X
KNJIGA 1

JUGOSLOVENSKO RATNO VAZDUHOPLOVSTVO


U NARODNOOSLOBODILAKOM RATU
JUGOSLAVIJE 19421945.

BEOGRAD
1966.
DOKUMENTA
JUGOSLOVENSKOG RATNOG VAZDUHOPLOVSTVA
U NARODNOOSLOBODILAKOM RATU JUGOSLAVIJE
MAJ 1942 FEBRUAR 1945.
PREDGOVOB.

U ovom, tomu objavljeni su najvaniji, dokumenti ost Da-


vanju i delovanju vazduhoplovnih jedinica Narodnooslobodi-
lake vojske Jugoslavije. Iz njih se vidi da su zaeci Ratnog
vazduhoplovstva NOVJ vezani s pojavom prvih partizanskih
aviona na podruju osloboene Kozare i Podgrmea maja 1942.
godine. S te relativno male slobodne teritorije, okruene jakim
neprijateljskim garnizonima, na kojoj su partizanska uzletita
bila na dometu neprijateljeve artiljerije, piloti Franjo Kluz i
Rudi ajavec uspeno su dejstvovali mesec i po dana, sa dva,
vie kolska nego borbena, aviona, i pored svih nastojanja oku-
patora i njihovih kvislinga da ih to pre pronau i unite. Bor-
beni put te prve partizanske krajike avijacije, iako kratko-
trajan, predstavlja jo jednu osobenost NOP-a Jugoslavije.. To
je i jedan od retkih, ako ne i jedinstvenih, primera delovanja
avijacije u izrazito partizanskim uslovima ratovanja. Jer osim
aviona, otetih od vazduhoplovstva tzv. Nezavisne Drave Hr-
vatske, sve ostalo je bilo delo partizanskih ruku od improvi-
zovanih uzletita i maketa na- njima, pa do partizanskih radio-
nica u kojima su opravljani delovi aviona i izraivane avionske
bombe.
Meutim, za razvoj i delovanje vazduhoplovstva uopte,
a posebno u partizanskim uslovima voenja rata, znaajno je
dvoje: prvo, posedovanje dovoljno velike i relativno stabilne
slobodne teritorije koja prua najnunije uslove za baziranje
avijacije i za nabavku i odravanje vazduhoplovnog materijala;
drugo, raspolaganje bar minimalnim strunim kadrom i izvo-
rima snabdevanja. To su, pored niza drugih, bili najosnovniji
ioreduslovi i za formiranje vazduhoplovnih jedinica NOVJ. A
njih, uglavnom, nije bilo prvih godina nar.odnooslobpdilakog
rata. Zbog toga je i formiranje regularnih vazduhoplovnih je-
dinica otpoelo tek u jesen 1943. godine. U to vreme je Narod-
nooslobodilaka vojska Jugoslavije ve predstavljala presudan
strategijski i politiki faktor na Balkanu. Vrhovni tab tada,
pored niza drugih znaajnih odluka, donosi i odluku o stvaranju
vazduhoplovnih jedinica NOVJ. Najpre je u Livnu, oktobra
1943. godine, formirana Prva vazduhoplovna baza, a potom se
pristupilo uspostavi letelita i pomonih aerodroma na slobod-
noj teritoriji svuda gde su postojali povoljni uslovi za to.
Marta 1944. godine usledio je sporazum Vrhovnog taba
sa predstavnicima britanske vlade o stvaranju dveju lovakih
eskadrila NOVJ. Sporazumom je utvreno da eskadrile opslu-
uje i na njima leti jugoslavensko ljudstvo, kao i to da dejstvuju
iskljuivo nad jugoslovenskim ratitem. Te dve eskadrile su
formirane u drugoj polovini 1944. godine. Nazvane su: Prva i
Druga lovaka eskadrila NOVJ a bazirale su u poetku na sa-
veznikoj teritoriji i bile u sastavu britanskog Kraljevskog va-
zduhoplovstva (Royal Air Force). S obzirm na broj aviona ko-
jima su eskadrile rasp'olagale, to je predstavljalo poetak uzra-
sta mladog jugoslovenskog vazduhoplovstva. Osim toga-,- u to
vreme je ve postojao i razvijen sistem letelita i aerodromsk
slube na osloboenim teritorijama irom zemlje. Taj sistem
je omoguavao: prihvat saveznikih isporuka ratng matrijalaj
otpremanje ranjenika, bolesnika i zbegova na savezniku teri-
toriju i, kasnije, baziranje vlastite avijacije i njeno opremanje
za borbena ejstva.
Posle osloboenja Beograda, sporazumom izmeu Nacio-
nalnog komiteta osloboenja Jugoslavije i vlade SSSR-a, dve
sovjetske vazduhoplovne divizije stavljaju se pod operativnu
komandu Vrhovnog taba (a kasnije Generaltaba Jugoslven-
ske armije). Po istom sporazumu u njima se odmah pristupilo
formiranju jugoslavenskih vazduhoplovnih tabova i jedinica.
Njima su uzor i instruktori bili prekaljeni kadrovi vazduhoplov-
stva Crvene armije. S njima su zajedno uestvovali u izvra-
vanju borbenih zadataka. To oznaava nov kvalitet u stvaranju
i razvoju jugoslovenskog Ratnog vazduhoplovstva. Time je,
istovremeno, Jugoslovenska armija dobila novo tehniko i bor-
beno pojaanje. U zavrnoj fazi rata R.atno vazduhoplovstvo Ju-
goslovenske armije, zajedno s vazduhoplovnim snagama Cr-
vene armije i zapadnih saveznika, zadobilo je potpunu prevlast
u vazduhu nad jugoslovenskom teritorijom i tu prevlast zadr-
alo do kraja rata. Ono je, u sklopu Jugoslovenske armije, dalo
svoj znaajan prilog u zavrnim operacijama za konano oslo-
boenje Jugoslavije, a time i svoj skroman doprinos optoj sa-
veznikoj pobedi nad faistikom koalicijom.

REDAKCIJA
BR. 1
IZ IZVETAJA OPERATIVNOG TABA NOP I DO ZA BO-
SANSKU KRAJINU OD 23. MAJA 1942. GLAVNOM STABU
NOP I DO ZA BOSNU I HERCEGOVINU O PRELETU PILOTA
FRANJA KLUZA I RUDIJA AJA VGA NA SLOBODNU TE-
RITORIJU1

OPERATIVNI TAB N.O.P. i D.V.


ZA BOSANSKU KRAJINU
Br. 59/42
dne 23 maja 1942 g.
na poloaju

Danas 23 ov. mj. spustili su se na nau teritoriju dva hr-


vatska aviona sa posadom od tri pilota krcati orujem i mu-
nicijom. 2
Dobro bi bilo da nam Vrhovni tab odmah poalje mjesto
aerodroma sa kojim oni raspolau i znakove tako da bi mogli
u hitnim sluajevima sa avionima odravati vezu. Sa benzinom
stojimo dosta slabo. Mi emo poduzeti sa tim avionima neke
akcije. Imamo jo i trei avion koji smo zarobili u Prijedoru,
vrimo neke popravke na njemu, izgleda da e biti isti upo-
rabljiv. 3
1
Kopija originala (pisana na maini, irilicom) u Arhivu Vojno-
istorijskog instituta (dalje: Arhiv VII), reg. br. 33/2, k. 161. Izvetaj je u
celini objavljen u Zborniku dokumenata i podataka o narodnooslobodi-
lakom ratu jugoslovenskih naroda (dalje: Zbornik), tom IV, knj. 5, dok.
br. 37.
2
Na letelite Urije, kod Prijedora, preleteli su iz zrakoplovstva
NDH, sa aerodroma Zaluani, kod Banje Luke, piloti Franjo Kluz, na
avionu potez 25, i Rudi ajavec, sa mehaniarom Milutinom Jazbecom
Miom, na avionu abrege 19. To su bili prvi avioni Narodnooslobodi-
lake partizanske i dobrovoljake vojske Jugoslavije.
Franjo Kluz, narodni heroj, poginuo je 14. septembra 1944, kao
voa odeljenja 1. lovake eskadrile, pri napadu na nemaku artiljeriju
kod Omia (vidi dok. br. 73). Rudi ajavec, narodni heroj, poginuo je 4.
juna 1942. u borbi protiv etnika kod s. Klanice (blizu Banje Luke).
3
Na avionu su vrene opravke, ali nije bio osposobljen za letenje.
Javite nam situaciju kod Vas i u Istonoj Bosni poto smo
slabo obavjeteni a o Srbiji uopte ne znamo nita.
Snage I. Odreda doekale su Talijane kod Petrpvca (Brav-
sko) i nanijele im velike gubitke. Tom prilikom zaplijenili su
2 topa 75 mm, 80 puaka, 2 teka mitraljeza, 2 pu. mitraljeza
i ubili 80 crnokouljaca. Nai gubici: 1 ranjenik.
Drugarski pozdrav
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Politiki komesar: Komandant Oper, taba,


odsutan Trinki4

Ex. Svim tabovima, tj. Vrhovnom i


Glavnom tabu 23/V 1942.

4
Albert, tada sekretar Operativnog taba NOP i DO za Bosansku
krajinu.
BR. 2
IZVETAJ FRANJA KLUZA OD 4. JUNA 1942. O PRVOJ
AKCIJI PARTIZANSKIH AVIONA NA KOZARI1

PRVA AKCIJA MLADE PARTIZANSKE AVIJACIJE

Pri zakljuku naih novina primili smo slijedei izvjetaj


iz I Partizanske vazduhoplovne baze: 2
'4 juni. Jutros u 7 sati i 45 minuta izvrio sam 3 lijet sa
bombardovanjm Orahove i ustakih kolona koje su se kretale
u pravcu Meee. Bilo ih je [u kolonama] oko 800. Tenkova i
topova nisam vidio. Kolona je sva razjurena i zaplaena, tako
da su skakali u vodu i movare pored Save, jer u Prosaru nisu
smjeli bjeati, poto su im nai bili za leima na svega 200 do
300 metara. Sa naima sam uspostavio vezu. Nai su, izgleda,
ve prihvatili borbu sa neprijateljem. 4 Oko Dubice nije pri-
mjeeno nikakvo kretanje neprijateljske vojske. 5

Avij atiar-partizan 6

1
Izvetaj je prvi put objavljen u listu Krajike partizanske no-
vine, broj 20, od 4. juna 1942. Primerak iz kojeg se izvetaj ovde pre-
tampava nalazi se u Arhivu VII, reg. br. 14/1, k. 83.
2
Prva partizanska vazduhoplovna baza formirana je maja 1942. u
Meuvou sa zadatkom da odrava letelite i obezbeuje avion potez
na kojem je leteo prvi partizanski pilot, narodni heroj Franjo Kluz. Po-
lovinom juna 1942. ona je prebaena u Luce Palanku (kod Sanskog Mo-
sta), gde je 6. jula iste godine prestala da radi jer je tog dana nemaka
avijacija unitila avion potez.
3
4
Izvetaj je pisao Franjo Kluz.
O rezultatima dejstva pilota F r a n j a Kluza obavetava Opera-
tivni tab NOP i DO za Bosansku krajinu 7. juna 1942. u pismu Glav-
nom tabu NOP odreda Hrvatske, pored ostalog, sledee: Takoer je
uestvovao i na avion koji je rasprio mitraljirajui kolonu od 800 voj-
nika i natjerao ih da skau u Savu (vidi Zbornik, tom IV, knj. 5, dok.
br. 62).
5
Istg dana je na zadatak poleteo i drugi partizanski pilot, Rudi
ajavec. On je bacao letke i bombardovao banjoluku kasarnu. Ranjen
od protivavionske vatre, morao je da sleti kod s. Klanice (rejon Banje
Luke), gde je u borbi s etnicima hrabro poginuo. Njegov pratilac Mia
Jazbec je zarobljen i odveden u ustaki zatvor Zagrebu. Tu je, posle
svirepog muenja, ubijen.
0
Franjo Kluz
BR. 3
IZVETAJ PILOTA FRANJA KLTJZA OD 8. JUNA 1942.
KOMANDANTU OPERATIVNOG TABA NOP I DO ZA BO-
SANSKU KRAJINU O BACANJU LETAKA I BOMBARDO-
VANJU DVORA I BOSANSKOG NOVOG1

1. VAZD. BAZA KNEPOLJE -


U Meuvou 8. VI 42. g.

KOMANDANTU OPERATIVNOG TABA

Izvetavam o izvrenom letu 7. VI u 18 asova. Let sam


izvrio na itinereru: Dubica, Kostajnica i Bos: Novi.
Nad Bos. i. Hrv. Dubicom bacili smo letke. Naroita kon-
centracija ili neka priprema vojske n i j e se primetila.
.U Kostajnici smo bacili letke i nije se primetilo nita na-
roito. Izvidili smo put Kostajnica Bos. Novi i na njemu nije
bilo kretanja neprijateljske vojske.
Nad Bos. Novim i Dvorom izvrili smo sledee: Dvor smo
bombardovali sa 3 bombe poto su istakli dve zastave sa kuka-
stim krstom i po tome smo zakljuili da su Nemci ili kultur-
bundovci. Bombardovanjem videla se velika panika kako kod
vojske tako i kod stanovnitva. Nad Bos. Novim bacili smo isto
3 bombe od kojih je jedna pogodila kuu, a druge dve su pale
meu vojnika postrojenja. Panika je isto nastala meu voj-
skom i stanovnitvom. O.tvorili su paljbu na na avion iz mitra-
ljeza i pogodili nas sa dva pogotka: jedan u krilo, a drugi u rep.
Aeroplanu ova dva pogotka ne predstavljaju nikakvu tetu. Po-
sle bombardovanja bacili smo letke. Na strelac Ivica 2 ispalio
je nekoliko metaka iz mitraljeza na postroje u gradu.
Izvetavamo ako je mogue da nam se dodeli jo jedan
lan posade. U 1, udarnom bataljonu nalazi se partizan Alagi
Husein, koji je vie puta letio za vreme Jugoslavije te bi nam
mogao koristiti kao mehan.fiar] strelac. : '
Uz drugarski pozdrav
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Avijatiar
Kluz Franjo
1
Fotokopija originala u Arhivu Muzeja Jugoslovenskog vazduho-
plovstva,
2
a original u Muzeju narodne revolucije u Sarajevu.
U avionu potez 25 leteo je sa Kluzom i mitraljezac Ivica Mi-
trei.
BR. 4
PREDLOG ODELJENJA ZA VOJNO VAZDUHOPLOVSTVO
PRI VRHOVNOM STABU NOV I POJ OD 28. SEPTEMBRA
1943. VRHOVNOM STABU O DOPUNI UPUTSTVA ZA NO-
NO SLETANJE AVIONA 1

Dopune Uputu za nomo sletanje itd.


ODELJENJE ZA VOJNO VAZDUHOPLOVSTVO
PRI VRH. TABU N.O.V i P.O.J 2
Pov. br. 4

Dopune Uputu za nono sletanje it.d. 3

VRHOVNOM STABU N.O.V. I P.O.J.

Molim da se u dostavljenom Uputu za nono sletanje po-


mou svetlosnih znakova it.d. na k r a j u istoga unese sledee:

IV
Znakovi obinim vatrama ; a sletanje pomou reflektora
sa aeroplana.
1) Svetlonosna linija ima svega dva svetta:
a) prvo dvojno na poetku letilita i
b) drugo dvojno na suprotnom k r a j u letilita.
2) Na granici bonoj postavlja se jo jedna vatra koja pri-
likom sletanja ostaje pilotu sa desne strane. Ova vatra ujedno
oznaava pilotu kojim e pravcem sletiti.
3) Kada aeroplan izgubi visinu i uzme pravac sletanja, a
doe do visine prve dvojne vatre, dok bona vatra nalazi se sa
desne strane pilota, pilot puta u dejstvo aeroplanske reflektore
i sputa se kao po danu.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu Instituta rad-
nikog pokreta Jugoslavije (dalje: Arhiv I R P . Jugoslavije), reg. br.
3761/IX 3-20/43. Dokument je objavljen i u Zborniku, tom II, knj. 10,
dok. br. 152.
2
Redakcija dosada nije uspela da pronae naredbu Vrhovnog
taba NOV i POJ o formiranju Odeljenja za vojno vazduhoplovstvo pri
Vrhovnom tabu. Zna se da je ono formirano poetkom septembra 1943,
a poelo da funkcionie 16. septembra. Za naelnika je postavljen pu-
kovnik Mile Pavii, kasnije komandant 1. vazduhoplovne baze. (Op-
irnije. o tome vidi Arhiv VII, reg. br. 2/5, k. 1450).
3
Redakcija nije uspela da pronae to uputstvo. Ono je pisano u
vreme kada su poeli razgovori izmeu Vrhovnog taba i saveznika o
snabdevanju Narodnooslobodilake vojske Jugoslavije ratnim materi-
jalom, oeom i hranom (pomorskim i vazdunim putem).
4) Komandno mesto (komandni reflektor) nalazi se u vi-
sini prve dvojne vatre na desnoj bonoj granici.

V
Znakovi samo pomou svetleeg T-a i reflektora sa aero-
plana. 4
1) Svetlei T-a postavlja se na letilitu da pokae pi-
lotu pravac sletanja.
2) Pilot dovodi aeroplan nisk preko T-a ili malo sa de-
sne strane, stavlja u dejstvo aeroplanske reflektore i vri
sletanje.
3) Komandno mesto (komandni reflektor) je kod T-a i
to sa desne strane, na desnom boku aerodroma.

Sletanje pomou aeroplanskih reflektora naelno se vri


kod prinudnog sletanja (radi ma kakvog kvara na motoru ili
aeroplanu) van organizovanog aerodroma.
Ukoliko saveznici budu hteli ovaj nain sletanja, t.j. orga-
nizacije svetleih znakova na letilitu, utoliko je to za nas n a j -
laki i najjednostavniji nain.
Najbolje je da se saveznici izjasne, koji od predloenih
naina ele, ili moda neki drugi (njihov) nain, pa neka se do-
stavi ovamo radi postupka odnosno prilagoivanja.
Ponovo napominjem da saveznicima treba skrenuti panju
na naa skromna sredstva.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

28 septembar 1943 god. Za Odeljenj,


Kapetan3

4
Znak u obliku slova T danju se obeleavao obino belim plat-
nom.
5
Dopisano crvenom olovkom.
BR. 5
IZVETAJ TABA 13. PROLETERSKE BRIGADE RADE
KONAR OD 11. OKTOBRA 1943. GLAVNOM STABU NOV
I PO HRVATSKE I TABU 2. OPERATIVNE ZONE O PRE-
LETU PILOTA VAZDUHOPLOVSTVA NEZAVISNE DRAVE
HRVATSKE NA SLOBODNU TERITORIJU I O BROJNOM
STANJU USTAKO-DOMOBRANSKIH I NEMACKJH AVI-
ONA NA AERODROMIMA KOD ZAGREBA, BOROVA I NA
RAJLOVCU1

TAB XIII PROLETERSKE UDARNE Prilog: zapovijed


BRIGADE RADE KONAR lotpr,t
HRVATSKE leienjd
Op. br. 47 . 19-X-1943.
Dne 11-X-1943. g.

GLAVNOM TABU N.O.V. I P.O.H. I


TABU II. OPERATIVNE ZONE N.O.V. I P.O.H.

Dne 9. X. 1943. godine u 18 asova spustio se je na na


poloaj jedan kolski aparat (avion) marke Biker jun gm an,
sa kojim je doao jedan pilot podnarednik Klokoovnik Jo-
sip, koji je pripadao II jatu 1 Skupine Hrvatskog zrakoplovstva. 2
Gore imenovani pilot izjavio je: Kada sam krenuo iz Za-
greba imao sam zadatak letiti Zagreb Gospi, izvianje vre-
mena, i o tome podnijeti izvjetaj. Od ranije sam bio upoznat
sa pokretom N.O. borbe i proglasom Glavnoga taba N.O.V. i
P.O.H. za avijatiare pilote-N.D.H. S tim proglasom upoznao me
je porunik Hrvatskog zrakoplovstva Vujaklija Janko i dao mi
oznaene aerodrome gdje se mogu spustiti i to Bijelo Polje,
juno od Korenice, ili Krbavsko Polje. Ali radi vremenskih pri-
lika toga dana nisam mogao da se. probij em do tamo te sam bio
prisiljen da se spustim na ovome mjestu za koje sam takoer
znao da je osloboeno od partizana.
Od istoga druga pilota sestra nalazi se u Mreznikom Bre-
stu, u naoj osloboenoj teritoriji, i radi u organizaciji A.F.Z-a,
preko nje je isto dobivao informacije o pokretu N.O. borbe.
Nadalje izjavljuje da je raspoloenje hrvatskih zrakoplo-
vaca 60% za nas, i da nekoji ekaju da dobiju znake raspozna-
vanja i ugovorene znake za sputanje na nae aerodrome. Meu
njima postoji organizacija koja jo nije dobro uvrena i pro-
irena na sve, ve su organizirani po grupicama 34. U Zagrebu
1
Original (pisan na miini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br. 3/14,
k. 1152 A.
Prva skupina zrakoplovstva NDH - nalazila se na aerodromu Bo-
rongaj, kod Zagreba.
na aerodromu za sada imade 4 kolska aparata tipa Biker i
jedan Saiman, 7 FL-3 Avia, koji slue za izvianje i prenos
materijala, a uz to jo i za bacanje letaka, 6 komada bombar-
der tipa Dornier 217 ili 17, takoer imaju jednu veliku i 3
male Avie Foker. Jedan tip maine PVT koji slui za bombar-
diranje u obruavanju sa nosivosti bombe jedne od 100 kilo-
grama. Dalje imaju dvije maine tipa Potez 25 (koji slui za
bombardiranje, nosivosti malih, bombi od 12 kilograma, zatim
za prevoz materijala i bacanje letaka), zatim 6 lovakih aparata -
tipa Fiat, koji ujedno slue kao zrana odbrana Zagreba.
Napred navedene [maine] pripadaju N..H. Osim toga to je
navedeno a to se nalazi na Zagrebakom aerodromu, imade jo
u Borovu: oko 25 kolskih maina, u Rajlovcu oko 20 svako-
vrsnih aparata. 3 Na dan 9.X. na Zagrebakom aerodromu nala-
zilo se je od njemakih 4 oko 12 tuka aparata njemakih, zatim
6 maina tipa Henl 126, a Henl 46 oko 16 aparata, 1 lovac
Mesermit Emil, 3 komada Dorniera 17, 3 komada Ju.52,
1 Mesermit 110 i 1 Heinkl 111, 3 komada Roda (Storch).
Avion koji se spustio kod nas izmeu Petrovine i Svete
Jane u ispravnom je stanju, i na naelnik taba drug Miljenko 5
preletio je sa njime sa toga poloaja u Sloveniju izmeu Metlike
i Crnomelja, gdje se avion i sada nalazi, sa osiguranjem koje
smo postavili kod njega, te vas molimo da nam izdate potrebno
nareenje za daljnji postupak.
Pilot koji je dovezao avion nalazi se kod nas i voljan je da
ostane u naoj vojsci, s tim da ga se upotrebi u svrhu za koju
je sposoban, tj. da ue u formaciju naeg zrakoplovstva. On iz-
javljuje da e i ovaj porunik Vujaklija isto doi sa avionom
ili vie aviona, samo jo eka znake raspoznavanja i ugovorene
znake i kae da Vujaklija ima vezu sa nekim od naih tabova
sa ifrom X-33, BC-63.
Ako bi ovaj avion, koji je kod nas, trebao letiti dalje, on
imade jo benzina u rezervoaru za 90 kilometara, te ako bi put
bio dui trebalo bi jo benzina, mi ga ovdje momentalno ne-
mamo, ve ako treba da se preleti molimo da nam u svakom slu-
aju poaljete istog.6
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!
Zamj. politkomesara: Komandant:
Horvati Mato Milan Zeelj
3
Na aerodromu Borovo nalazila se pilotska kola, a u Rajlovcu 2.
i 3. skupina zrakoplovstva NDH.
4
5
Rei od njemakih. dopisane su u originalu zelenim mastilom.
Lipovak
0
K r a j reenice, poev s reima: ve a k o . . . , dopisan je zelenim
mastilom.
BR. 6
NAREDBA VRHOVNOG KOMANDANTA NOV I POJ OD 14.
OKTOBRA 1943. O FORMIRANJU 1. VAZDUHOPLOVNE
BAZE1

VRHOVNI TAB
NOV i POJ
14 oktobar 1943 god.

NAREDBA
Vrhovnog taba N.O. vojske i partizanskih odreda Jugoslavije

1. Pri Vrhovnom tabu formira se Prva vazduhoplovna baza.


Za" komandanta I Vazduhoplovne baze odreuje se pukov-
nik Mile Pavii.
Za politikog komesara I Vazduhoplovne baze odreuje se
drug Sava Kerkovi. 2
Za pravilno funkcionisanje slube tab baze e odrediti
potrebno pomono osoblje.
2. Zadatak je vazduhoplovne baze:
a) da pronalazi i ureuje potrebna letilita,
b) da organizuje prihvat i obuku strunog vazduhoplov-
nog osoblja.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU! "

Vrhovni komandant

1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu IRP J u -
goslavije, reg. br. 4936/IV-1-17/43. Dokument je objavljen i u Zborniku,
tom II, knj. 10, dok. br. 183.
2
Poginuo 27. novembra 1943. na glamokom aerodromu za vreme
napada nemakog aviona (vidi dok. br. 18).
BR. 7
NAREENJE VRHOVNOG TABA NOV I POJ OD 22. OK-
TOBRA 1943. GLAVNOM TABU NOV I PO HRVATSKE DA
IZVESTI O BROJNOM STANJU VAZDUHOPLOVNOG LJUD-
STVA VAZDUHOPLOVNOM MATERIJALU I LETELISTIMA1

Od V.S.

[GLAVNOM STABU NOV I PO HRVATSKE]


Koliko imate leteeg osoblja: pilota, izviaa i mehani-
ara? Sta imate od upotrebivih vazdunih sredstava, gde imate
letilita i (koje su) njihove dimenzije? 2

BR. 8
IZVETAJI GLAVNOG TABA NOV I PO HRVATSKE OD 24.
OKTOBRA 1943. VRHOVNOM TABU NOV I POJ O BROJ-
NOM STANJU AVIONA I VAZDUHOPLOVNOG LJUDSTVA
I O STANJU AERODROMA KOD UDBINE1

10h 30 min . Imamo na okupu u aerobazi 2 sedam pi-


lota, jednog izviaa, jednog bombardera
strelca, etiri mehaniara i jednog radiotele-
grafistu.
10h 55 min Imamo kod Udbine jedan izviaki avi-
on tipa Roda-Fizeler, Nijemci'ga zovu Storh.
Na umberku jedan dvosjed kolskog tipa
Biker jungman. 3
1
Original (pisan mastilom, latinicom) u Arhivu VII, reg. br. 4-2/1,
k. 119/2 (knjiga primljenih depea Glavnog taba NOV i PO Hrvatske, de-
pea br. 1065 od 22. oktobra 1943. predata u 18.00 sati).
2
Glavni tab NOV i PO Hrvatske je, u vezi s ovim nareenjem,
odgovorio 24. oktobra 1943 (vidi dok. br. 8).
1
Original (pisan mastilom, latinicom) u Arhivu VII, reg. br. 11,
k. 119/1 (knjiga poslanih depea Glavnog tabu NOV i PO Hrvatske, de-
pee br. 799803 od 24. oktobra 1943. predate u 10,30, 10.55, 11.00 i 12.00
sati).
2
3
Na pomonom letelitu kod Udbine (Krbavsko polje).
Avionom biker jungman preleteo je 9. oktobra 1943. iz vazdu-
hoplovstva NDH na Zumberak, kod Svete Jane, pilot-podnarednik Josip
Klokoovnik (vidi dok. br. 5).
llh Imamo kompletni ureaj za osvetljava-
nje aerodroma za nono letenje. Takoer 22
bureta avij.[onskog] benzina spremljenog,
dok ga ima jo vie meu ostalim gorivom,
dva bureta ulja i dve kante masti.
Ima 128 avionskih bombi od 2 kg. te ne-
to ostalih veih.
Na Krbavskom polju sjeverno od mje-
sta Udbin mogu se sputati teki bombar-
deri. Tu su dve livade duine jedan do tri
kilometra, a irine 1 km. Upotrebljavali su
ih Talijani i ustae.
Laki bombarderi mogu se sputati na
vie mjesta na Krbavskom polju, na Bijelom
Polju kod Korenice, na Gackom polju kod
Otoca. Sve livade duljine jedan km a irine
500 m i vie.
Predao Savi ifrirao Zafka R. i
Zlata

BR. 9
NAREENJE VRHOVNOG TABA NOV I POJ OD 26. OK-
TOBRA 1943. GLAVNOM TABU NOV I PO HRVATSKE DA
MASKIRA I OBEZBEDI AVIONE OD HLADNOE I UPUTI
VAZDUHOPLOVCE U VRHOVNI TAB 1

Od V.S.

[GLAVNOM STABU NOV I PO HRVATSKE]

Avione dobro maskirati kod Udbine i svakih 8 dana sta-


viti u pokret po 15 minuta. 2 Kod njih ostaviti po jednog pilota
i mehaniara, a sve ostale uputiti u V.S.3 U sluaju hladnoe
ispustiti ulje iz motora. Pripremite pribor za grijanje ulja i fil-
triranje benzina.
1
Original (pisan mastilom, latinicom) u Arhivu VII, reg. br. 4-6/1,
k. 119/2 (knjiga primljenih depea Glavnog taba NOV i PO Hrvatske,
depea br. 1143 od 26. oktobra 1943. u 14.10 sati). Objavljen i u Zborniku,
tom II, knj. 10, dok. br. 210.
2
Na letelitu kod Udbine nalazio se avion roda, za obuku, t r a n -
sport i vezu (vidi dok. br. 8).
3
Iz Vrhovnog taba NOV i POJ vazduhoplovci su upuivani u
Livno, u 1. vazduhoplovnu bazu.
2* 19
BR. 10
NAREENJE VRHOVNOG TABA NOV I POJ OD 28. OK-
TOBRA 1943. GLAVNOM STABU NOV I PO HRVATSKE DA
UPUTI U LIVNO MORNARIKO I VAZDUHOPLOVNO OSO-
BLJE1

Od V..

[GLAVNOM TABU NOV I PO HRVATSKE]

Mornarike oficire i mornariko osoblje uputite u Livno, 2


takoer i sve vazduhoplovno osoblje. 3 Avione zadrite na vaoj
bazi.4

1
Original (pisan mastilom, latinicom) u Arhivu VII, reg. br. 4/81,
k. 119/2 (knjiga primljenih depea Glavnog taba NOV i PO Hrvatske,
depea br. 1171 od 28. oktobra 1943. u 14.00 sati). Vrhovni tab je sline
depee uputio i ostalim viim tabovima jedinica NOV i POJ (vidi Arhiv
VII, reg. br. 4/349, k. 371, reg. br. 2/88/1, k. 408 A). Dokumenat je ob-
javljen i u Zborniku, tom II, knj. 10, dok. br. 217.
2
U Livnu se nalazila 1. vazduhoplovna baza, u koju su, po nare-
enju Vrhovnog taba, upuivani vazduhoplovci iz jedinica NOVJ, kao
i oni iz kvislinkih formacija koji su se odazvali pozivu Vrhovnog taba
da stupe u Narodnooslobodilaku vojsku Jugoslavije.
3
Glavni tab NOV i PO Hrvatske naknadno je od Vrhovnog taba
primio dopunsku depeu o upuivanju samo onih mornarikih oficira
koji se ne nalaze na rukovodeim poloajima (vidi Arhiv VII, reg br.
4/101,4
k. 119/2).
Misli se na letelite kod Udbine, gde je bio smeten avion roda
(vidi dok. br. 8).
BR. 11
NAREENJE VRHOVNOG TABA NOV I POJ OD OKTO-
BRA 1943. TABU 8. KORPUSA NOVJ O USPOSTAVLJANJU
SARADNJE SA TABOM 1. VAZDUHOPLOVNE BAZE I
UPUIVANJU VAZDUHOPLOVNOG LJUDSTVA U OVU
BAZU 1

VRHOVNI TAB
NOV i POJ 2

TABU VIII KORPUSA N.O. VOJSKE

1) Naredili smo da se svi piloti i mehaniari prikupe u


Livnu u tab I Vazduhoplovne baze. 3 Stupite u vezu sa tabom
baze i uredite detalje oko prihvata i smetaja toga ljudstva.
Ishranu i snabdevanje ljudstva vrie va tab preko taba
I Vazduhoplovne baze.
2) Za neletako osoblje uputite u tab baze 40 ljudi, koji
mogu biti i neborci ah moraju biti snabdeveni pukama, radi
samog obezbeenja baze.
3) Pilota Pediia 4 uputite u tab Vazduh. baze. Isto tako
u sastav baze uputite ininjer-kapetana Bukalova. 5 Praktino
ga vi moete iskoriavati kao i do sada, tj. dogod baza ne bude
imala potrebu za istim. .
4) U sastav ove baze uputite sve pilote i mehaniare, pa i
one koji pripadaju tabu mornarice.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

(M. P.) Za Vrhovni tab,


naelnik generalmajor
Arso R. Jovanovi

1
Original (pisan mastilom, irilicom) u Arhivu VII, reg. br. 54/1,
k. 7 A. Dokumenat je objavljen i u Zborniku, tom II, knj. 10, dok. br.
210 (u fusnoti).
- 2 Dokumenat je bez datuma. Pisan je krajem oktobra 1943, tj. na-
kon formiranja 1. vazduhoplovne baze i u vreme kad je Vrhovni tab
slina nareenja uputio drugim tabovima (vidi dok. br. 9 i 10).
3
Baza je formirana naredbom Vrhovnog taba NOV i POJ od 14.
oktobra 1943. (vidi dok. br. 6).
4
Vlado Pedii, pilot, poginuo 6. decembra 1943. u Livnu, u borbi
protiv Nemaca i ustaa (vidi dok. br. 20).
5
. t i v i . Svetozar Bukalov, kapetan, inenjer baze, poginuo 3. decembra
1943. u Livnu, u borbi protiv Nemaca i ustaa (vidi dok. br. 20). ..
BR. 12
IZVETAJ TABA 5. KORPUSA NOVJ OD 6. NOVEMBRA
1943. VRHOVNOM STABU NOV I POJ O UPUIVANJU PI-
LOTA U VRHOVNI TAB1

TAB
5 KORPUSA NOV
JUGOSLAVIJE
Br. sl.
Dne 6/33-1943. g.

VRHOVNOM TABU NOV I POJ


Upuuju se Vaem tabu slijedei piloti i to:
1) Jagoi Mladen, iz sela Tieva, srez Drvar. U jugosla-
venskoj vojsci bio je pilot-kaplar. Imao je 55 sati samostalnog
letenja kao pilot.
2) Mitrei Ivica, Aloj zov, roen u Zagrebu, aktivni na-
rednik avijacije u NDH (u jugoslavenskoj vojsci rezervni avija-
tiki podnarednik). Na nau stranu preao 9 februara 1942 go-
dine, i sa naim avionima uestvovao je u borbi kao izvia i
bombarder.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Politkomesar, Komandant, pukovnik,


BR. 13
OBAVETENJE TABA 5. KORPUSA NOVJ OD 7. NOVEM-
BRA 1943. TABOVIMA 4. I 10. DIVIZIJE O OZNAKAMA
KOJE CE NOSITI AVIONI NARODNOOSLOBODILACKE
VOJSKE JUGOSLAVIJE1

TAB
5 KORPUSA NOV
JUGOSLAVIJE
Pov. br. 310.
Dne 7-XI-1943. g.

TABU IV. I X. NOU DIVIZIJE

1) Izvjetavamo Vas da e nai avioni 2 imati odozdo cr-


venu petokraku zvijezdu, a na krilima jugoslavensku zastavu sa
crvenom zvijezdom na bijelom polju. Avioni e iznad nae slo-
bodne teritorije nisko letiti. O oznakama naih aviona trebate
upoznati sve Vae jedinice, kako ne bi dolo do otvaranja vatre
na nae avione.
3

SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Politkomesar, Naelnik taba, Komandant pukovnik,


p. pukovnik S. Rodi4
Milorad5

(M. P.)

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
38/13, k. 457.
- Odnosi se na avione koje je imala 1. vazduhoplovna baza na ae-
rodromu
3
Livno (vidi dok. br. 15).
Redakcija je izostavila tekst koji se ne odnosi na vazduhoplov-
stvo.
4
Slavko Rodi, narodni heroj, umro 29. aprila 1949. u Beogradu
kao general-potpukovnik JNA.
5
Mijatovi
BR. 14
POZIV VRHOVNOG TABA NOV I POJ OD 9. NOVEMBRA
1943. VAZDUHOPLOVCIMA BIVE JUGOSLOVENSKE VOJ-
SKE DA STUPE U NARODNOOSLOBODILACKU VOJSKU
JUGOSLAVIJE 1

Nedeljni pregled dogaaja 9 novembra 1943 godine


VRHOVNI TAB NARODNO-OSLOBODILACKE VOJSKE I P A R T I -
ZANSKIH ODREDA J U G O S L A V I J E U P U T I O J E OVAJ:

POZIV
Svima a v i j a t i a r i m a bive j ugoslo venske vojske,
koji se nalaze u Pavelievoj vojsci, etnicima Drae Mihajlovia
ili ma gde drugo, da se odmah jave Vrhovnom tabu narodno-
oslobodilake vojske i partizanskih odreda Jugoslavije preko
najblie partizanske jedinice. Isto tako pozivaju se i vazduho-
p l o V c i svih kategorija, ininjeri i mehaniari, vazduhoplovci
raznih pomonih struka, kao meteorolozi, radio-telegrafisti, ra-
dio-mehaniari i drugi.
Svima, koji se budu odazvali ovom pozivu, garantu ju se
inovi, koje su imali, u bivoj .jugoslovenskoj vojsci.
Iz Vrhovnog taba NOV i PO Jugoslavije.
Fotokopija dokumenta br. 14
BR. 15
IZVETAJ TABA 1. VAZDUHOPLOVNE BAZE OD 14. NO-
VEMBRA 1943. VRHOVNOM STABU NOV I POJ O PRELETU
AVIJATICARA NDII NA AERODROM LIVNO I O RADU U
BAZI1

TAB
I. VAZD. BAZE PRI
V.. N.O.V. i P.O.J.
Pov. br. 7

VRHOVNOM STABU N.O.V. I P.O.J.

1.) Na dan 13. ov.mes. na aerodrom u Livnu sletio je je-


dan aeroplan tipa Dornie 17,2 svojina N.D.H.
U aeroplanu su bili sledei:
pilot, porunik Bukovac emil,
izviai: kapetan Kului Krunoslav i porunik Tabakovi
Viktor,
mehaniari: kaplar Ercigonja Petar, kaplar Putarek Vinko
i podnarednik Grgi Jure,
mehaniar strelac Kaini emil.
Prva etvorica znala su i bila su u zdogovoru da se nama
prebace. Zadnja trojica nisu znala.
Kaini emil bio je kod nas u ropstvu (zajedno sa ma-
jorom Romeom Hadumom) i isti je izvrio begstvo po naem
prelazu preko Neretve.
U prilogu dostavljamo njihove izjave piate u tabu ove
Baze po njihovom sletanju.
O dolasku aeroplana na nau slobodnu teritoriju javio je
Vrhovnom tabu drug Veljko, komandant VIII Korpusa. 3
Nae je miljenje da se prva etvorica: Bukovac, Kului,
Tabakovi i Hercigonja rasporede, t.j. ostanu u ovoj bazi, a
ostali pozovu u V. tab i prema konkretnom ili vrate u ovu bazu
ili rasporede u neku od naih borbenih jedinica, van sastava
vazduhoplovstva.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br. 2/2,
k. 13.2
Avion nemake proizvodnje, bombarder sa 3 lana posade, na-
oruan sa 24 mitraljeza 7,9 mm, brzine 415 km/h, a nosivost 100 kg
bombi.
3
Pavle Hi Veljko je umro 16. jula 1964. kao komandant gra-
ninih jedinica.
Aeroplan Dornier 17 i F-el 4 dobro su maskirani i osigu-
rani. Pobrinuli smo se da e se isti oznaiti prema datim poda-
cima naim oznakama.
Aeroplane, da ne bi po neprijateljskoj pijunai otkriveni
bili i bombardovani, iste emo prebacivati sa ovog aerodroma
na Glamoki i obratno, eventualno u Liku. 5
U koliko V. tab ima neke druge namere sa aeroplanom
Dornier, bilo da vri neka bombardovanja ili samo propagandne
letove, treba ovaj tab izvestiti.
Nae je miljenje da emo teko moi sauvati aeroplane
na sadanjoj teritoriji, ve bi iste trebalo sa naom kompletnom
ekipom posadom uputiti na jedan savezniki aerodrom u Ita-
liji i koji bi otalen pod naim oznakama vrili akcije za na
raun. Isti bi postupak bio i sa ostalim aeroplanima, koji, budu
preletili iz N.D.H., t.j. sa tekim brzim aeroplanima, koji se ne
bi mogli spustiti na aerodromu na Visu.
Po svemu ovome molimo za detaljne instrukcije.
2) Do danas stiglo je u bazu sledee osoblje:
pilota: 19
izviaa: 5
mehaniara-mehaniara strelaca: 18
radio-telegrafista: 2
meteorologa: 2
bolniarka: 1 (drugarica jednog pilota).
U ovo osoblje nisu raunati ovi, koji su doletili sa aero-
planom Dornier 17.
Svem osoblju, osim ovima koji su sada doleteli, trebala
bi se prethodno izvriti prema individualnim sposobnostima iz-
vesna trenaa, a kako sam usmeno objasnio u prilogu moga za-
dnjeg referata V. tabu.
U koliko ne bi dolo reenje naeg rokiranja na Vis, od-
nosno neki savezniki aerodrom, vriu trenau sa nekolicinom
(kojima nee trebati mnogo) na malom F-elu.
4
kolskim avionom avio FL-3 prebegao je 29. oktobra 1943.
pukovnik Franjo Pire iz vazuhoplovstva NDH. Sleteo je kod Bugojna,
a 4. novembra preleteo u Livno. Avion je 6. decembra 1943. u Glamou
spalilo ljudstvo vazduhoplovne baze zbog opasnosti da ga ne bi zaplenili
Nemci pri prodoru ka Glamou (vidi dok. br. 20 i 23). Avion FL-3 bio
je jednosed, brzine 230 km/h, sa doletom od 460 km.
5
Prva vazduhoplovna baza se koristila aerodromima Glamo i
Livno za svoje avione i, eventualno, za'sletanje saveznikih transportnih
aviona koji su dopremali vojni materijal za Narodnooslobodilaku vojsku
Jugoslavije. Savezniki avioni sletali su na glamoki aerodrom.
6
Aerodrom na Visu izgraen je tek: krajem aprila 1944. Kako se
na ovom otoku nalazila, novembra 1943, jedna vazduhoplovna komisija
radi pronalaenja terena za izgradnju aerodroma, to, verovatno, tab
Baze misli na mogunost sletanja na budue letelite (vidi dok. br. 17).
Vrlo nas zabrinjava snabdevanje sa benzinom. Molimo da
se benzin, koji se ma gde nalazi na naoj teritoriji, skoncen-
trie bilo u Glamo ili Livno.
Teorna obuka vrie se u vidu referata i brzim tempom.
Na Dornieru odrediu kao druge pilote nae stare osve-
doene borce koji e moi brzo letiti kao prvi piloti.
3) Snabdevanje baze vri se redovno preko mesnih vlasti
hranom moe se rei dobro, dok ostalim potrebama slabo.
Naroito oskudevamo u odenoj i posteljnoj spremi, kao i
kancelarijskom priboru. Pisae maine uopte nemamo. Kori-
stimo se pozajmicom.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!
14 novembra 1943 god.
Politkomesar, Komandant, pukovnik
Savo Kerkovi (M. P.) Mile Pavii

BR. 16
NAREENJE VRHOVNOG KOMANDANTA NOV I POJ OD
15. NOVEMBRA 1943. GLAVNOM TABU NOV I PO HRVAT-
SKE DA PRENESE POZIV VAZDUHOPLOVNOG PUKOV-
NIKA FRANJA PERCA VAZDUHOPLOVCIMA NDH O PRE-
LETANJU NA SLOBODNU TERITORIJU1

Depea br. 1428 od 15.' XI 43. od V.S.

[GLAVNOM TABU NOV I PO HRVATSKE)

Javite preko doktora nae obavetajne slube u Zagrebu


poziv avijatiarima r-b a i-e u k-e 2 da sa to vie aviona i stru-
nog osoblja preleu na nae aerodrome kod Otoca i Udbine,
Glamoa i Pljevalja. Ovaj poziv upuuje im drug Pire. 3
Tito
1
Original primljene depee (pisan mastilom, latinicom) u Arhivu
VII, reg. br. 41, k. 119/2 (knjiga depea Glavnog taba NOV i PO
Hrvatske).
2
Nejasno deifrovano; verovatno bi trebalo da pie: avijatiarima
domobranskog vazduhoplovstva.
3
Franjo Pire. Kao vazduhoplovni pukovnik u NDH, prebegao je
29. oktobra 1943. avionom FL-3 na slobodnu teritoriju, sletevi kod
Bugojna. Po nareenju Vrhovnog taba NOV i POJ avion je prebaen u
Livno, u sastav 1. vazduhoplovne baze. Pire je umro 22. juna 1954.
u Ljubljani.
BR. 17
IZVETAJ KOMANDE MESTA VIS OD 21. NOVEMBRA 1943.
TABU MORNARICE NOVJ O NALAZU KOMISIJE ZA IZ-
GRADNJU AERODROMA NA OTOKU VISU 1

Br. 0 1572
Komisijski izvjetaj
21-XI-1943
Vis
Br. pov. 29/43

TABU MORNARICE
Poloaj
U vezi usmenog nareenja izdatog sa strane mornarice
komandantu mesta Vis izvrili smo danas pregled terena na
otoku Visu u cilju da ustanovimo podesnost istog za uspostavu
aerodroma. Pregledali smo Velo-Polje i Draevo te konstatovali:
a) Velo-Polje
1) Polje se protee u pravcu istok zapad u duini od
oko 1200 do 1500 metara a u pravcu sever jug u irini od
500 do 600 metara.
2) Polje je u cjelosti zasaeno vinovom lozom (oko 60
hektara).
3) Struktura terena je podesna za namjenjenu svrhu ali
zbog samog poloaja polja koje lei u dolini teren se raskvasi i
omeka od atmosferskih oborina, te bi ga trebalo u periodu kia
s vremena na vreme nasipavati i navaljati. Materijala za tu
svrhu ima dosta na licu mjesta.
4) Po prostranosti i poloaju a obzirom na prevladava-
jue vjetrove, moe se ovaj teren smatrati kao podesan za uspo-
stavu jednog dobrog pomonog aerodroma.
5) Za uspostavu aerodroma, t.j. krenje vinove loze, nive-
lisanje (ima manjih nivoskih razlika), nasipavanje i valjanje te-
rena, potrebno bi bilo oko 100.000 do 120.000 radnih asova, pod
uslovom, da radnoj grupi (200 do 300 drugova i drugarica) stoji
na raspoloenju sav potreban alat za krenje vinove loze, te
dve drobilice i dva parna valjka.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
11/13, k. 2021.
2
Pod tim brojem zavedeno u tabu Mornarice NOVJ.
B.) Draevo-Polje:
1) Plje se protee isto kao i Velo-Polje po duini od oko
700 do 800 m u pravcu E W a po irini od 350 400 m u
pravcu N S.
2) Polje je takoer zasaeno vinovom lozom, ali ne u to-
likom obimu kao Velo-Polje (svega oko 25 hektara).
3) Struktura terena je bolja (tvra) od one Velo-Polja, ali
ima vie nivoskih razlika, pa bi radovi oko nivelisanja zahtevali
vie vremena (cesta je uzdignuta iznad nivoa terena za oko 1 m
na duini od nekoliko stotina metara).
4) Obzirom na malo prostranstvo i pravac uzdune osi
polja, mogao bi se ovaj teren koristiti kao aerodrom samo za
aeroplane koji imaju kratak uzlet i aterisa.
5) Za uspostavu aerodroma trebalo bi oko 50 [.000] do
70.000 radnih asova.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

lanovi komisije:
Komandant mesta
Ante J. Klari
vazd. in. Danilo Hubmajer
BR. 18
IZVETAJ TABA 1. VAZDUHOPLOVNE BAZE OD 28. NO
VEMBRA 1943. VRHOVNOM TABU NOV I POJ O NAPADU
NEMACKOG AVIONA NA GLAMOKI AERODROM1

STAB I VAZDUHOPLOVNE
BAZE PRI V NOV i POJ
pov. br. 8
28 novembra 1943 g.
Poloaj

VRHOVNOM STABU NOV I POJ

1) U vezi nareenja toga taba, koje nam je predao drug


Lola,2 a u cilju prebacivanja nae delegacije 3 i 3 Engleza na
aerodrom Brindizi 4 postupilo se u sledeem:
a) Prebacivanje bi se izvrilo u dva maha.
b) Izvrena je tehnika priprema i aeroplan 3 je na dan 28
ov. mj. u 8.30 asova pravilno odleteo i spustio se na aerodrom
u Glamou gde je trebao da primi prvu partiju putnika i pro-
sledi odmah let za Brindizi. Ukrcavanje putnika u Glamou
sledstvovalo je iz razloga to je teren u Livnu vrlo malen i sa
punim teretom ne bi mogao uzleteti bez opasnosti.
Radi toga su putnici i sledea posada aeroplana, krenuli
automobilom za Glamo.
Po dolasku na aerodrom u Glamo ukrcavala se prva par-
tija putnika. Sve ostale pripreme bile su zavrene. Toga mo-
menta iz pravca Mlinita doleteo je vrlo nisko neprijateljski
avion tipa Henel 6 i izvrio bombardovanje sa 4 bombe od po 50
kg. koje su pogodile aeroplan i odmah nastavio sa mitraljira-
njem aeroplana i ljudstva koje se nalazilo oko aeroplana i u
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu IRP Jugoslavije,
reg. br. 3849/XI-3-18/43.
2
3
Ivo Ribar Lola
Delegaciju Naronooslobodilake vojske Jugoslavije, koja se
spremala na razgovore sa predstavnicima britanske i amerike vlade,
predvodio je lan Vrhovnog taba NOV i POJ Ivo Ribar Lola (Lola je
istovremeno bio lan Centralnog komiteta K P J i sekretar SKOJ-a).
4
5
Nalazi se u junoj Italiji.
Dornier (Do-17) kojim je 13. novembra 1943. prebegla posada iz
vazduhoplovstva NDH (vidi dok. br. 15). Avion je uvan na aerodromu
Livno radi prebacivanja delegacije. Za let su bile pripremljene dve
posade.
6
Izviaki avion koji su Nemci, za t a j zadatak, naoruali bom-
bama i mitraljezom. Avion je poleteo sa aerodroma Zaluani kod Banje
Luke.
blioj okolini. Neprijateljski aeroplan je doao vrlo nisko, tako
da se nije mogao primetiti i sa visine od oko 20 metara poeo
da bombarduje i mitraljira tako, da se posada i ljudstvo nisu
mogli blagovremeno skloniti.
Tom prilikom poginuli su to od bombi, to od mitraljira-
nja drugovi: Lola, Savo Kerkovi, politkom ove baze, mehani-
ar strelac aeroplana Dornie desetar Hercigonja Petar (koji. je
u dogovoru sa Ostalima doleteo iz NDH), 2 straara sa aero-
droma Glamo i 2 Engleza. 7
Ranjen je drug Miloje. s
Aeroplan je izgoreo potpuno.
2) Mehaniar strelac pok. Hercigonja pokazao se ovom pri-
likom kao heroj.
Kada je avion posle bombardovanja i prvog mitraljiranja
bio naputen od posade, pok. Hercigonja skoio je u kabinu, i
uzeo zadnji mitraljez kojim je tukao neprijateljski aeroplan sve
dotle dok na aeroplan nije planuo. Tek tada je pok. Hercigo-
n j a iskoio iz aeroplana gde. je odmah pored aeroplana bio po-
goen mitraljeskim metkom.
Po izjavama drugova koji su se nalazili u blizini isti su se
vrlo pohvalno izrazili o ovom herojskom dranju pok. Her-
cigonje.
Za ovo kratko vreme ovaj tab je, uoio u pok. Hercigonji
vrlo vrednog mehaniara, te je svojim dranjem ulevao pove-
renje ovom tabu.
Miljenja smo da bi za ovo delo hrabrosti trebalo, ma i
posmrtno, pok. Hercigonju istai kao primer povodom ovog he-
rojstva i odlikovati ga.
3) Ovaj nesretan sluaj daje nam ponovo povoda da uka-
emo na to, da se i ostale maine koje budemo eventualno dobili
nee moi sauvati na pomonim letilitima nae slobodne te-
ritorije.
Prema tome praktina obuka u letenju ne bi bila izvod-
Ijiva bez opasnosti kako po aeroplane tako i. po posade od strane
neprijateljskih aviona.
Ovome svrsishodno molimo da se donese reenje rokiranja
letakog i strunog osoblja na jedan od saveznikih aerodroma
7
To su bili: straari Uri i Kuzmi, britanski . major Robin
Uederli i kapetan Donald Najf.
8
Miloje Milojevi, lan. vojne delegacije NOVJ pri saveznikoj
Komandi za Srednji istok. Tri dana kasnije, 30. novembra 1943, Ko-
manda britanskog vazduhoplovstva za Srednji istok poslala je za vojnu
delegaciju NOVJ transportni avion Dakotu (Dc-37) u pratnji lovaca.
Na elu nove delegacije je bio Vladimir Velebit. Ona se najpre preba-
cila u Italiju, a par dana kasnije u Kairo.
3 Zbornik, tom X, taj. 1 33
u Italiji. Praktino bi bilo da dou 2 velika transportna aero-
plana u pratnji lovaca za prebacivanje naeg ljudstva. 9
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Komandant
pukovnik
M.10 Pavii

BR. 19
PREDLOG TABA 1. VAZDUHOPLOVNE BAZE OD 28. NO-
VEMBRA 1943. VRHOVNOM STABU NOV I POJ O PREBA-
CIVANJU BAZE NA NEKI OD AERODROMA U JUNOJ
ITALIJI RADI BORBENE OBUKE1

TAB
I VAZDUHOPLOVNE BAZE
PRI VRHOVNOM TABU
NOV i POJ
Pov. br. 9
28 novembra 1943 god.
Poloaj

VRHOVNOM TABU "NOV I POJ

U vezi ta. 3 izvetaja ovoga taba Pov. br. 8 2 od danas


ova Komanda dostavlja sledei predlog:
Da Vrhovni tab uredi sa saveznicima sve potrebno o
odobrenju terena u Italiji za praktinu obuku letakog osoblja
ove Baze i odobrenja prebacivanja avionima letakog osoblja ove
Baze, a ova Komanda preko saveznike delegacije u Glamou
da uredi sve ostalo u pogledu tehnike ukrcanja i prebacivanja.
Sa saveznikom komandom u Italiji stupio bi V.. u vezu
radiotelegrafskim putem, da nam poalje na aerodrom Glamo
2 transportna aeroplana koji bi odjednom prebacili sve potrebno
ljudstvo. Pomenuti transportni aeroplani trebali bi biti praeni
9
Do prebacivanja 1. vazduhoplovne baze u Italiju dolazi tek 6.
januara 1944, i to sa Visa za Bari, brodom Mornarice NOVJ.
10
Mile
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII. reg. br.
6/2, k. 13.
2
Vidi dok. br. 18.
od lovakih aeroplana koji bi iste pratili do Glamoa, kruili
nad aerodromom Glamo radi obezbeenja dok se sve ljud-
stvo ne ukrca, a potom bi otpratili iste aeroplane do odreenog
aerodroma u Italiji. Da bi se pomenuti aeroplani to manje
zadravali na terenu prilikom ukrcavanja ljudstva ova bi ko-
manda u saglasnosti sa savezniom delegacijom tano precizi-
rala dolazak istih tako da bi ih sve ljudstvo odreeno za pokret
pripravno saekalo na terenu.
U sluaju rokiranja ove Baze na jedan savezniki aero-
drom, potreban deo ljudstva zadrao bi se na osloboenoj terito-
riji kao ekipa za prijem novodolazeih drugova za vazduhoplov-
stvo i brinula bi se o njihovom prebacivanju na stalni aerodrom
u Italiji.
Isti bi postupak bio i sa aeroplanima koji bi eventualno
pristizavali iz NDH. 3
U prvu partiju za prebacivanje ulo bi svo letako i teh-
niko osoblje koje po svojim kvalifikacijama pokazuje da e se
moi u najbre vreme usposobiti za izvrenje borbenih za-
dataka.
Letako i struno osoblje koje bi ostalo na osloboenoj
teritoriji vrilo bi teorisku obuku i ekalo priliku za prebaciva-
nje po partijama na aerodrom u Italiji.
Ukoliko saveznici ne bi mogli da poalju avione za pre-
bacivanje, ova Komanda bi krenula postojeim prevoznim sred-
stvima ukoliko bi bilo mogunosti za slobodan prolaz do jedne
nae slobodne luke.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Komandant
pukovnik
M. Pavii

3
Misli se na one vazuhoplovce u vazduhoplovstvu NDH koji su
se kao simpatizeri NOP-a odluili da pristupe Narodnooslobodilakoj
vojsci Jugoslavije.
BR. 20
IZVESTAJ TABA 1. VAZDUHOPLOVNE BAZE OD DECEM-
BRA 1943. VRHOVNOM TABU NOV I POJ O NAPADU NE-
MACA, USTAA I ETNIKA NA LIVNO I SPALJIVANJU
MATERIJALA I AVIONA BAZE NA GLAMOKOM POLJU1

TAB
I VAZD. BAZE PRI
V.. NOV i POJ

Izvetaj o sluaju u
Livnu i Glamou

VRHOVNOM TABU NOV i POJ


Poloaj

Da bi Vrhovni tab imao vernu sliku o sluajevima koji


su sledstvovali po prodoru okupatora u Livno na dan 6/XII
[1943] i sluaju u Glamou 2 podnosimo sledei izvetaj:
I. Sluaj (u Livnu:
U vezi sa nastalom vojnom situacijom, a da bi evakuisali
benzin i nepotrebne stvari traili smo preko saobraajne kan-
celarije Komande mesta Livno etvora kola sa konjskom zapre-
gom na dan 1. XII s tim da nam se ista stave na raspoloenje
na dan 2. XII. Odgovoreno nam je da e kola biti spremna ako
ne 2. XII onda sigurno 3. XII u 8 asova.
3. XII- reeno nam je u saobraajnoj kancelariji Komande
mesta u Livnu da nema kola za vazduhoplovstvo, poto je Kor-
pus sva kola uzeo za sebe.
Lino sam izvestio komandanta korpusa o ovom sluaju i
traio jedan kamion nafta, da bi mogao prebaciti benzin i ne-
potrebne stvari. Komandant korpusa nije mi stavio na raspolo-
enje kamion nafta, nego, poto vazduhoplovstvo ima benzina,
jedan, kamion na benzin.
Napunili smo ovaj auto sa benzinom (105 lt.) i natovarili
6 punih buradi benzina, neto pei i nepotrebnih stvari i pre-
vezli nou 4/5. u Glamo.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
57/2, k. 9A. Izvetaj je bez datuma; pisan je pre 15. decembra 1943.
to se vidi iz dok. br. 22.
2
O prodoru Nemaca i ustaa u Livno i borbi kod Glamoa vi'"
izvetaj taba 8. korpusa NOVJ o borbama podreenih jedinica od po-
etka oktobra do 31. decembra 1943. u Zborniku, tom V, knj. 22, dok.
br. 134.
Sledeim turama kanili smo prevesti i ostalo, ali u Gla-
mou su, ne znam po ijem nareenju, natovarene stvari V..-a
i isti je auto 5/XII ujutro stigao u Livno, pa opet iao u Gla-
mo gde je opet uzeo 100 lt. benzina, pa se vratio ponovo u
Livno i prosledio put za Bugojno. Sve je ovo bivalo po nare-
enju komandanta VIII korpusa.
5/XII oko 9 asova pozvao me je komandant VIII korpusa
i saoptio mi je da je on spreman sa tabom korpusa da napusti
Livno i da se i ja sa Bazom spremim za naputanje Livna.
Povodom ove izjave naredio sam potrebno Bazi i stavio je
u strogu pripravnost.
Istog dana oko 17 asova ponovo me je pozvao koman-
dant Korpusa i u prisustvu komandanta podruja, komandanta
mesta i ostalih organa korpusa saoptio:
1) Korpus sa svojim delovima naputa Livno u predve-
erje 5/XII, to je i uinio,
2) U gradu treba da ostane vazduhoplovstvo, posadna
eta, Komanda podruja, Komanda mesta i odbori, a da se ljud-
stvo Vazduhoplovne baze premesti u zgradu Korpusa,
3) Ja i sekretar Korpusa (bio je tada odreen i drug imi,
zato on nije ostao nije mi poznato) imali smo da odravamo
vezu sa komandantom korpusa, koji je otiao u ujicu, i sa ta-
bovima trupa ka Duvnu (Karlovom Hanu) i da se mi imamo
izvui iz varoi neposredno pred samo povlaenje operativnih
trupa, koje su bile na prostoriji ogranienoj sa pravcem Livno
ujica i Livno Karlov Han, i to kad pristignu u povlae-
nju do visine Livna.
Nae povlaenje trebalo je uslediti brdima u pravcu Gla-
mokog polja.
Znai povlaenje je trebalo uslediti u neposrednom kon-
taktu sa naim operativnim trupama, tako rei skupa sa istim.
Sva je panja i direktiva data na pravac Karlov Han, dok
pravac od Grahova nije uzet uopte u razmatranje, jer da je na-
vodno osiguran sa kompletnom XIX divizijom i da je navodno
okupator izaao iz Grahova i sa one strane Grahova zauzeo neke
poloaje.
4) Po odlasku komandanta korpusa prizvao sam koman-
danta podruja, komandanta mesta, sekretara VIII korpusa i
ostale i tom prilikom posavetovali smo se: o zatvaranju varoi,
patroliranju, spoljnim patrolama u pravcu neprijatelja, stepenu
pripravnosti, pravcu otstupanja itd. ,
5) U toku noi 5/6. [decembra] stalno smo bili u* vezi i vie
se puta sastajali. Imali smo isturen telefon iza s. Smriana'
juno od Livna na 9 km. Preko istoga odravali smo vezu sa
kolom gaanja VIII korpusa, koja je bila na poloajima ispred
Karlovog Hana i koja se povukla na poloaj s. Vidoa. Sa elo-
vima III i IV brigade nismo imali veze jer su.se rasturili u ne-
poznatim pravcima. Nareeno je koli gaanja da uhvati vezu
sa istima.
6) Mostove 3 smo hteli dignuti u zrak ali je tehniki refe-
rent otiao 5. XII u Glamo (ovo sam naknadno saznao). Nare-
dio sam da tehniki referent doe iz Glamoa. Isti je doao auto-
mobilom i poao je da digne mostove u zrak. Vratio se je i izja-
vio da je nemogue dignuti mostove poto su tapini ovlaili.
Poslali smo ga do s. Korina, na 22 km od Livna ka Glamou na
drumu, po nove tapine. Za tu svrhu dali smo mu kao prevozno
sredstvo tricikl na raspoloenje' (to je bilo oko 9 asova 6. XII),
ali se isti nije vie vratio. Saznao sam docnije da je iao i u
Glamo.
7) U toku noi 5/6. naredili smo Komandi mesta Glamo
da od svega raspoloivog ljudstva formira pionirsku potrebnu
formaciju, istoj izda alat i pod nadzorom strunog lica prekopa
cestu kod s. Korina i da uputi jedan vod pod orujem za za-
titu komunikacije na Korinu. Postupili su utoliko to su po-
slali jednu desetinu u Korinu, dok pionirsku formaciju za ru-
enje puta nisu uputili tako da put nije bio prekopan nikako, to
je docnije bilo od jednog fatalnog uzroka paljenja magacina u
Glamou.
8) Kada smo izvestili komandanta korpusa 6. XII oko 11
asova o pomeranju kole gaanja VIII korpusa na poloaje sevi
zapadno od s. Vidoa kao i o milicijskim akcijama, komandant
.Korpusa je naredio da mu se komandant kole gaanja javi u
s. Potoani na 9 km na drumu Livno ujica, kao i da situa-
cija ispred Karlovog Hana nije tako kritina i da e se sve- je-
dinice, kako koja pridolazi, uputiti ka Karlovom Hanu.
9) Kako na sektoru most na r. Sturbi (put Livno Kar-
lov Han) i s. Guber (put Livno Prolog) nije bilo trupa, to sam
na istu prostoriju uputio jedan vod vazduhoplovaca i jedan vod
posadne ete, sve pod komandom vazd. kapetana Krausa Bran-
ka, da isti pravac zatvori. Jedna jaa patrola kontrolirala je put
Livno s. Guber.
10) Dvama mitraljezima posadne ete, koji su bih na brdu
povie centrale, stavljeno je u dunost da ospu paljbu im
opaze jo izdaleka tenkove, to bi donekle bio avizo, pored osta-
lih izviakih izvetaj a, telefonskih izvetaj a, znak za napu-
tanje Livna.
11) Sve komande bile su na okupu i u strogoj pripravnosti.
12) Motorcikl sa kurirom nou izmeu 5. i 6. oko 8 asova
poao je za XIX diviziju i stavljen je istoj na raspoloenje. Taj
motorcikl se vie nije uopte vratio u Livno.
3
Misli. se na mostove kod s. Gubera i s. _ Smriana n'a r. Sturbi.
13) Komandant VIII korpusa 6. ov. m. pre podne nareuje
telefonom da se uputi jedan vod vazduhoplovaca do mosta u
s. Pohumu, na putu Livno Karlov Han, cca 17 km od Livna,
u cilju ruenja istog mosta. Vod nije bio upuen jer je u toku
noi na isti zadatak krenulo 25 drugova iz pratee ete IX di-
vizije. Most je bio poruen od strane ovih drugova runim ala-
tom, jer su tapini bili izvuem, verovatno od tamonjeg usta-
kog stanovnitva, a straari, koji su bili kod mosta, bili su po-
begli.
14) Sa Glamoom, isturenim telefonom kod s. Smriana,
XX divizijom, tabom VIII korpusa u ujici pa posle u Poto-
anima (i neto sa tabom IX divizije) bili smo stalno u tele-
fonskoj vezi, sve do samog dolaska tenkova.
Istim telefonom sluili su se i ostali zaostali organi VIII
korpusa kao i prolazei.
15) Pred mrak 5/6. [decembra] traili smo zamenu za neke
talijanske i francuske puke kod komandanta VIII korpusa po-
to za iste nismo imah municiju. Oruar korpusa dao nam je
ove puke i obeao dati za njih i municiju, ali je docnije izja-
vio da municije nema. Poto se je ve korpus bio evakuisao, ove
puke ostale su kod nas bez municije (28 puaka). Ovu stvar
nismo mogli urediti sa komandantom korpusa.
16) Pred sam dolazak neprijateljskih tenkova doao je
autom iz s. Potoana. ofer komandanta korpusa, kao i kamion
sa ranjenicima iz Prologa, isti su uspeli da se izvuku u pravcu
ujice.
ofer komandanta korpusa kao i ofer kamiona, koji je
prevozio ranjenike, bili su kod potpisanoga u zgradi korpusa.
oferu kamiona nareeno je da odmah krene za Glamo i da se
odmah vrati natrag u Livno. Sva srea je u tome to ofer sa
ranjenicima nije krenuo za Glamo, jer bi poao u susret nepri-
jateljskoj tenkovskoj koloni, ve je isti izvesno vreme zaostao
i time je uspeo spasiti sebe kao i ranjene drugove.
17) Ranije u vie mahova u razgovoru sa komandantom
korpusa napomenuo sam da bi bila teta svakoga vazduhoplovca
da nastrada u nekim zemaljskim akcijama. Sa ovim se je isto
sloio komandant korpusa.
S obzirom na predoenu vojnu situaciju oko Livna (rela-
tivno povoljnu) pristao sam da ostanem sa vazduhoplovstvom
zadnji u varoi. Da li je komandant korpusa imao nareenje da
vazduhoplovstvo ostane zadnje ili ne nije mi poznato. Uglav-
nom nisam hteo da ispanemo u neku vrst paniari, a i ovo je
jedan uzrok zato sam pristao sa vazduhoplovstvom zadnji izai
iz varoi.
18) Oko 15 as. i 20 min. ula se je mitraljeska paljba i
topovski pucanj iz pravca drum Grahovo Livno.
Ugovoreni pravci povlaenja nisu mogli biti korieni, jer
je sa te strane doao neprijatelj.
Povlailo se je kako je ko znao, uglavnom u pravcu brda
iznad Livna. U stvari neprijatelj nas je iznenadio.
Nemci i etnici obueni u nemaka odela prebacili su se
sa nekoliko kamiona do crkve Gorica i sa te strane neprijatelj-
ska peadija vrila je napad u cilju opkoljavanja, a uz bub-
njarsku vatru svih oruja iz tenkova.
Pravcem Livno muslimansko groblje brdo povlaio
se gro nae posade, a tamo je ba neprijatelj skoncentrisao svu
vatru i vrio napad peadiskog opkoljavanja.
Tom prilikom zarobljeni su sledei drugovi:
kapetan Kului Krunoslav, borac Krizman Radovan
p.porunik Bukovac emil.
p.porunik Tabakovi Viktor, Ne zna se za:
st. vodnik Kaini emil, narednika Pediia Vla-
st. vodnik Keman Josip, du, ing. Ungara Rudol-
desetar Grgi Juraj, fa, intendanta Milorada
ing. Steiner Oto, MilovanoviaGrkog.
kapetan Bukalov Svetozar,
zam. intendanta Dani Ivica,
Borac Krizman po njegovom prianju pobegao je iz za-
robljenitva, te je izjavio da su drugovi koji su doli sa Do; 17
na licu mesta streljani, 4 a ostale navodno da su odveli u varo.
Poznavajui druga Krizmana, ove izjave treba primiti sa
rezervom.
19) Vod kapetana Krausa, koji se nalazio na poloaju
po taci 9 ovoga izvetaj a, uputio se je u pravcu Prologa. Po
najnovijem izvetaju druga Milorada Stevia, zam. intendanta
I divizije, koji je stigao sa mora u Glamo, vidi se da se je kap.
Kraus sa 18 drugova prikljuio jednom bataljonu koji odlazi
za otok Hvar. (Javljeno nam da su na otocima).5
Vodnik Klokoovnik Josip kao bolesni ubaen je u ka-
mion sa ranjenicima, po taci 16 ovog izvetaj a, i isti je uspeo
da stigne u ujicu sa kamionom. Prilikom odstupanja iz Livna
ranjeni su drugovi: kapetan Zobundija Vlado i ofer Kralj
Milan. Isti se sada nalaze u bolnici VIII korpusa kao nepokretni
ranjenici.
Nekolicina drugova zaostali su do u mrak u LivnU i ka-
snije su se izvukli i sada se nalaze u sastavu Baze.
4
O dolasku domobranske posade avionom DO 17 vidi dok. br.
15. Zarobljena posada nije bila streljana i neki su kasnije uspeli da
se ponovo prebace na slobodnu teritoriju i stupe u NOV.
5
Reenica u zagradi dopisana je rukom.
20) Potpisani komandant (sa jo dvojicom drugova Dal-
matinaca bez oruja) zaostao je pozadi jednoga zida u neposred-
noj blizini nemake strae i izvukao se kada je mesec zaao
7. XII oko 3 sata ujutro. Prethodno jedno kratko vreme, a poto
je pobegao od zarobljavanja, zadravao se u podrumu jedne
kue, gde su Nemci i etnici ne usuujui se ui u mrak po-
druma gaah u vie mahova kroz vrata od podruma main-
kama. Stanari kue lojalno su nijekali da nema nijednog parti-
zana u podrumu. Iste treba naknadno nagraditi.
21.) Avion F.L.3 prebaen je iz Livna na dan 5. ov. m.
popodne i kamufliran je u neposrednoj blizini Glamoa.
II. Sluaj u Glamou:
Aerodromsko odeljenje u Glamou u eri opte panike koja
je tada tu vladala nije evakuisalo skoro nita, ve je benzin,
avion F.L.3, stvari svoje kao i stvari koje su transportovane iz
Livna nou 4/5. i 5/6. jednostavno upalilo.
Po nareenju druga Crnoga 0 vojni islednik pozadinske vla-
sti "VIII korpusa drug Otri sasluao je odgovorne drugove ma-
jora Borasa Kreimira, naelnika taba Baze, koji se u to vreme
nalazio u Glamou, poto je dan ranije preleteo aeroplanom
F.L.3, vodnika Kovaia Mirka, vodnika aerodromskog odelje-
nja ove baze u Glamou, i politikog delegata voda Zrilia
Milana.
Rezultat istrage sigurno e biti dostavljen V..
Molimo za nareenje nadlenim komandantima da u bu-
due vazduhoplovno osoblje ne upotrebljavaju u ovim i slinim
sluajevima, jer gubitak ma i jednoga je od ogromne tete po
nae vazduhoplovstvo.
Sadanji vazduhoplovci su borci zraka i kao takvi treba da
se koriste. Iznimno je bilo ranije da su se vazduhoplovci upo-
trebljavah kao -zemni borci poto nismo imali svoje vazduho-
plovstvo.
tab je miljenja da bi bilo krajnje vreme da se uputimo
na jedan od saveznikih aerodroma, kako bi se praktino izvela
oblika i ljudstvo se formiralo-u borbene vazduhoplovne jedi-
nice koje bi dejstvovale za raun operacija na naoj domovin-
skoj teritoriji.
Ako nije mogue da dou savezniki avioni po nas, mogli
bi krenuti suvim putem do mora pa onda laama, a kako smo
to usmeno i pismeno ranije predlagali.
Za prihvat jo eventualno dolazeega vazduhoplovnoga
osoblja, obuku sa istim, prihvat materijala i vazduhoplova, odr-
avanje letilita u Glamou kao i ureenja ostalih letilita do-
5
Re je o Sretenu Zujoviu, tada lanu Vrhovnog taba NOV
i POJ.
movini, formirala bi se jedna aerodromska eta ove Baze sa po-
trebnim ljudstvom. Komandni kadar kao i struno ljudstvo ovaj
bi tab odredio od sada raspoloivoga ljudstva kojega sada ima
na raspolaganju, a pomono ljudstvo (20) trailo bi se od ko-
mandanta VIII korpusa. Organizaciono i nastavno mogao bi
u domovini dejstvovati pukovnik drug Pire Franjo. 7
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Politiki komesar: Komandant


vaz. pukovnik
M. Pavii

P. S. U prilogu dostavlja se:


Dunosti aerodromske ete Glamo (jedan prime-
rak ostao ovde)
Sluba veze sa aeroplanima pomou signalnih plat-
na i oznake tabova koje treba umnoiti i dostaviti
svima jedinicama
Formacija Prve vazduhoplovne baze (tab i kolska
formacija)
Formacija Vazduhoplovne borbene grupe sa protiae-
roplanskom odbranom
Dunosti pojedinih organa u Vazduhoplovnoj grupi
dostaviti e se naknadno.

Dunosti aerodromske ete Glamo8

Opte odredbe
1) Aerodromska eta je sastavni deo Vazduhoplovne baze
pri V.. NOV i POJ.
2) Brine se o letilitu kod Suhopolja kao i o oznakama.
3) Osigurava letilite za vreme sletanja, ukrcavanja i po-
letanja aeroplana.
4) Kopa i koristi zaklone.
5) Osigurava vezu, komunikaciju i prevozna sredstva.
6) Stoji u vezi sa V. tabom, tabom baze, Komandom
mesta Glamo, bilo telefonom, radio vzom ih obinim kuririma.
7
Tada je bio naelnik Vazduhoplovnog odeljenja Vrhovnog taba
NOV i POJ.
8
To je zapravo predlog za aerodromsku etu koja je trebalo tek
da se formira posle odlaska Vazduhoplovne baze na obuku u Italiju (vidi
o tome i dok. br. 18 i 19). U Glamou je do pomenutog napada Nemaea
postojalo aerodromsko odeljenje (desetina sa politdelegatom) koje se
brinulo o letelitu.
7) Na elu ete je komandir i polit, komesar. U sastav
ulaze struna lica i pomono osoblje straari.

Posebne dunosti

1) Prihvaa vazduhoplovno ljudstvo, vazduhoplove i ma-


terijal. Vazduhoplove kamuflira, a materijal sklanja, a po po-
trebi bunkerie. Obavetava Vrhovni tab i trai direktive radi
daljeg postupka sa ljudstvom, vazduhoplovima i materijalom
i obavetava o svemu Vazd. bazu bilo direktnim putem ili
preko V. .
2) Organizuje meteoroloku slubu, stupa u vezu sa V. .
i meteor, organima ostalih tabova. Obavetava o meteor, stanju
Vazd. bazu u inostranstvu bilo sopstvenim sredstvima ih
preko V. .
3) Izvodi obuku strunjaka i letakog osoblja ukoliko isti.
ne bi mogli biti prebaeni u Bazu.
Obuka obuhvaa:
Pilotsku teornu obuku v
Izviaku teornu obuku
Mehaniarsku obuku
Streljaku obliku
Meteoroloku obuku
Oruarsku obuku
Vatrogasnu obuku
Pionirsku obuku

Prelazna nareenja
1) Po potrebi formirati vie eta na vie letilita. -
2) Izvoditi sve obuke i praktino ukoliko se bude dobivalo
materijala.
3) Voditi glavni spisak vazduhoplovaca i strunog osoblja
po strunosti.
4) Izraivati oznake za pravilno funkcionisanje slube le-
tenja na svakom pojedinom letilitu.
5) Voditi rauna i organizovati aktivnu, pasivnu i po-
monu odbranu letilita.
6) Sve ostalo to bude potrebno aurno.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU! *" '

(M. P.) Komandant


vaz. pukovnik
M. Pavii
1. vazduhoplovna baza 9
Stab
Komandant
Politiki komesar
Zamenik komandanta
Zamenik polit, komesara
Naelnik taba
Tehniki referent
Nastavni referent
Obavetajni referent
Zdravstveni referent
Intendant
Radio-stanica
Telefonska centrala
Pomono osoblje
Meteoroloki referent

tab kola Radionica


Komandant Upravnik
Politiki komesar Politiki komesar
Zamenik komandanta Zamenik upravnika
Zamenik polit, komesara Zamenik poht. komesara
Naelnik taba Struno osoblje
Tehniki oficir ef I odeljenja
Nastavni oficir ef II odeljenja
Obavetajni oficir Rukovalac materijala
Intendant Intendant
Ambulanta Sekretar radionice
Telefonska centrala
Pomono osoblje

tab kola
Pilotska kola Izviaka kola
Komandir Komandir
Polit, komesar Polit, komesar
Zamenik komandira Zamenik komandira
Zamenik poht. komesara Zamenik poht. komesara
Tehniki oficir ef nastavnika
ef nastavnika Nastavnici
Nastavnici Intendant
Intendant Pomono osoblje
Pomono osoblje Telefon

"i 1 0 To su predloi za formaciju 1. vazduhoplovne baze i 1. vaz-


duhoplovne grupe (1. vazduhoplovna grupa nije nikad ni formirana).
Telefon Avioni
Avioni Kamioni
Kamioni Potreban materijal
Potreban materijal
Mehaniarska kola kola za gaanje
Komandir Komandir
Polit, komesar Poht. komesar
Zamenik komandira Zamenik komandira
Zamenik polit, komesara Zamenik poht. komesara
Tehniki oficir Tehniki oficir
Nastavnici Intendant
Intendant Nastavnici
Pomono osoblje Oruari
Telefon
Pomono osoblje

Radionica
Oruano odeljenje Tehniko slaga- Auto-eta
lite
Sef odeljenja Upravnik Komandir
Poht. delegat Poht. komesar Poht. komesar
Oruar I (oruje) Zamenik upravnika Zamenik komandira
Oruar II (pogon- Zamenik poht. Zamenik poht.
ski materijal) komesara komesara
Pomono osoblje Rukovalac I Sef garae
Rukovalac II Intendant
Intendant Soferi
Pomono osoblje Pomono osoblje
Automobili
Stab 1. vazduhoplovne grupe 10
Komandant
Poht. komesar
Zamenik komandanta
Zamenik polit, komesara
Naelnik taba
Obavetajni oficir
Tehniki oficir
Intendant
Meteoroloki referent
Ambulanta
Radio-stanica
Telefonska centrala
Pomono osoblje
Avioni
I Bombarderska II Izviaka bom- Lovaka eskadrila
eskadrila barderska eska-
drila
Komandir Komandir Komandir
Polit, komesar Poht. komesar Poht. komesar
Zamenik komandira Zamenik komandira Zamenik komandira
Zamenik polit. Zamenik poht. Zamenik poht.
komesara komesara komesara
Tehniki oficir Tehniki oficir Tehniki oficir
ef pilota ef izviaa-bom- Sef pilota
Sef izviaa-bom- bardera Intendant
bardera Izviai Radio-stanica
Piloti Intendant Telefon
Izviai Radio-stanica Mehaniari
Intendant - Telefon Pomono osoblje
Radio-stanica Mehaniari Avioni
Telefon Pomono osoblje
Pomono osoblje Avioni
Mehaniari
Avioni

tab P.A. od- I, II i III ba- P.A. mitraljeska


brane terija eta
Komandant Komandir Komandir
Poht. komesar Poht. komesar Poht. komesar
Zamenik koman- Zamenik koman- Zamenik komandira
danta dira Zamenik poht.
Zamenik polit. Zamenik polit. komesara
komesara komesara Oficir za vezu
Obavetajni oficir Oficir za vezu Intendant
Intendant Intendant Telefon
Radio-stanica Telefon 3 4 voda po
Telefon 3 4 topa '3 4 mitraljeza
Pomono osoblje
BR. 21
PREDLOG TABA 1. VAZDUHOPLOVNE BAZE OD 13. DE-
CEMBRA 1943. VRHOVNOM STBU NOV I POJ O FORMA-
CIJI I ORGANIZACIJI METEOROLOKE SLUBE1

I. Vazuhopl. baza
Referat o uspostavljanju meteor.[oloke] slube Vazduhoplov-
stva i Mornarice NOV i POJ.
Kod uspostavljanja ratne meteor, slube Vazduhoplovstv i
Mornarice NOV i POJ moramo uzeti u obzir slijedee uvjete:
1. Naroite metode i radni sistem ratne meteor, slube.
2. Obavjetajni karakter ratne meteor, slube.
3. Ogranienje u pogledu rada.
a. Prostorno ogranienje uzdu itinerera odnosno kursa bro-
dova.
b. Ogranienje u pogledu trajanja preleta odn. vonje brodova.
4. Naroita taktika naeg pokretnog ratovanja i naroita pri-
' mjena vazduhoplovstva u pokretnom ratovanju.
5. Meteor, podatci moraju biti to novijeg datuma.
6. Primljeni meteor, podatci na aerodromu moraju se to ko-
risnije i strunije obraditi za spec.[ijalne] svrhe vazuhopl.
[ovstva] odn. brodarstva.
S gornjim u vezi stoje uslovi za organizaciju ratne meteor,
mree i smjetaj osmatrakih pokretnih ili stabilnih stanica:
1. Meteor, posmatrake stanice moraju imati to bolju, bru i
sigurniju direktnu ih indirektnu telefonsku, telegrafsku ih ra-
diografsku vezu sa predvienim glavnim aerodromom.
2. Kod zadataka avijacije da potpomae operacije na terenu
moraju meteor, osmatrake stanice biti smjetene u bliim ope-
rativnog podruja (operativni tabovi).
3. Smjetaj meteor, osmatrakih stanica na pomonim aerodro-
mima (na pr. Livno, Glamo, Lika i dr.) u vezi sa naroitim
zadacima vazuhopl.[ovstva].
4. Meteor, osmatrake stanice za potrebe Mornarice.
5. Ostale pokretne ih stabilne osmatrake meteor, stanice treba
da budu smjetene na glavnim aeroputevima i na glavnim
meteor, markantnim mjestima, to se daje odrediti na temelju
potrebe i iskustva steenog prilikom raznih vazuhopl. preleta
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu IRP Jugoslavije,
reg. br. 3845/12-5-1/43. Dokumenat je objavljen i u Zborniku, tom II,
knj. 11, dok. br. 129.
4 Zbornik, tom X, k n j . 1
i akcija. To su t.zv. prelazne stanice jer se one poglavito
nalaze na mjestima, preko kojih prelaze avioni, a osim toga
predouju vremenski markantne take prelaza iz jednog vre-
menskog tipa u drugi. Podatci su ovih stanica od osobite va-
nosti za nae vazduhoplovstvo u vezi sa raznolikom konfigu-
racijom naeg podruja. Ove bi stanice mogle ujedno da slue
kao izviake stanice za kontrolu i registraciju kretanja nepri-
jateljskih a i vlastitih aviona prilikom preletanja dotinog
mjesta.
6. Pretpostavljam da e Glavna aerobaza primati sva nare-
enja za akcije direktno od V. ., izmeu kojih e dakle po-
stojati direktna radiografska veza. S time u vezi treba da se i
svi meteor, podatci dostavljaju Glavnoj aerobazi preko V..,
osim onih stanica, koje mogue imaju bliu i direktnu vezu
sa Glavnom aerobazom (na pr. Komanda Mornar.). V.. prema
tome predstavlja centar meteor, obavjetajne slube, kojemu
sve ostale stanice dostavljaju svoje meteor, podatke. To je vano
iz slijedeih razloga:
a. V.. ima sigurno najbolju i najbru direktnu ili indirektnu
vezu sa ostalim tabovima i s onim podrujima, gdje su pred-
viene operacije odn. gdje su smjetene meteor, osmatrake
stanice.
b. Za meteor, stanicu na samoj Glavnoj aerobazi (aeronautika
meteor, centrala) od velike je vanosti da ova u to kraem
vremenu primi kompletni pregled vremenskog stanja, dakle me-
teor. podatke sa svih stanica odjedanput, da bi se ti podaci
mogli to prije, bolje i korisnije obraditi za svrhe vazduhoplov-
stva odn. brodarstva. Dostavljanje podataka od mjesta posma-
tranja pa do Glavne aerobaze ne smije s obzirom na karakter
ratne meteor, slube trajati dulje od 2 sata, ukljuivi pri tome
i trajanje rada oko ifriranja i deifriranja podataka.
c. V.. sam je interesiran iz taktikih razloga o vremenskom
stanju na pojedinim sektorima, jer mnoge operacije suhozemne
i avijatike ovisne su o vremenskom stanju na dotinom pod-
ruju.
d. Za sluaj da su predviene naroite akcije Vazduhoplovstva
u vremenskom razmaku izmeu redovitih meteor, osmatranja
ih u noi, potrebna su t.zv. vanredna osmatranja meteor, sta-
nica na dotinom podruju. U tom sluaju V.. izdaje nareenja
dotinim stanicama za ovakova vanredna osmatranja i dosta-
vlja ovakove podatke Glavnoj aerobazi zajedno sa nareenjem
za predvieni zadatak.
e. Svi pokreti tabova i jedinica, a time i meteor, osmatrakih
stanica, odn. sve nastale izmjene u rasporedu meteor, obavje-
tajne slube veze, mora da e dre u tajnosti. Zbog toga ne
trebaju meteor, osmatrake stanice i sama Glavna aerobaza
biti upueni o samom poloaju tabova i do javnom sistemu po-
jedinih stanica kao i o svim izmjenama toga sistema. V.S. do-
stavlja prikupljene podatke Gl.[avnoj] aerobazi jedino sa ozna-
kom mjesta posmatranja, a bez oznake da h se na tom mjestu
nalazi posmatraka stanica ili koja meteorol. stanica druge
vrste.
Na temelju gore navedenih uslova predlaem shjedei ra-
spored meteor, obavjetajne slube (vidi emu) i smjetaj me-
teor. osmatrakih stanica kako slijedi:

1. Pri Y.S. Ova dostavlja svoje i prikupljene meteor, podatke


od drugih stanica, s kojima stoji u direktnoj ih indirektnoj vezi,
radiografskim putem Glavnoj aerobazi.
2. Pri glavnim tabovima. Dostavljaju svoje i podatke ostalih
po vezi podreenih stanica direktnim ili indirektnim putem
V.S-u.
3. Pri operativnim tabovima (tabovi korpusa, divizija itd.).
Dostavljanje svojih i podataka oblinjih prelaznih stanica vri
se prema mogunosti i najbroj vezi telefonskim ih radiograf-
skim putem i to direktno V.S-u ili indirektno preko G.S-a.
4. Na pomonim aerodromima, na pr. Livno, Glamo, Lika i dr.
Svoje podatke i podatke jednog dijela najbliih prelaznih
meteor, stanica, dostavljaju prema mogunosti direktno radio-
grafski ih indirektno telefonskim putem V.-u.
5.. Za potrebe Mornarice predviam:
a. pri Komandi Mornarice.
b. Dve do tri meteor, osmatrake stanice pri izvidnim stani-
cama Mornarice pod upravom Komande Mornarice.
Izvidne meteor, stanice na Jadranu treba da u prvom redu
slue potrebama mornarice, te njihov smjetaj treba prepustiti
Komandi Mornarice.
Svi podatci meteor, stanica pri samoj Komandi Mornarice i po-
datci mornar, izvidnih stanica moraju se takoer dostavljati
V.-u odn. Glavnoj aerobazi od Komande Mornarice, jer su ti
podatci od velike vanosti za Vazduhoplovstvo, a naroito u
sluaju ako bi Glavna aerobaza bila predviena na Jadranu.
Kod preleta preko mora na kopno i obratno igraju te stanice
jo veu ulogu s obzirom na otru meteor, i klimatsku granicu
uzdu gorskih lanaca na naoj obah.
6. Prelazn stanice. Dostavljaju svoje podatke prema mogu-
nosti postojee veze ih direktno V.-u ih indirektno preko
glavnih tabova ili operativnih tabova ih preko pomonih
aerodroma.
7. Aeronautika meteor, centrala pri Glavnoj aerobazi prima
kao meteor, centrala Vazduhoplovstva sve redovite i vanredne
podatke osmatrakih stanica izravno od V.-a.
.8. Sveukupni broj ovako predvienih meteor, osmatrakih sta-
nica iznosio bi na sada osloboenom podruju 1012.
Konani konkretni plan i sistem meteor, obavjetajne slube
mora da ostane u tajnosti, a njegova izrada ima se povjeriti
mjerodavnim mogunostima Glavne aerobaze. Osim toga e se
raspored meteor, mree i njene slube za vezu zbog raznih
pokreta tabova i jedinica prema prilikama morati izmjenji-
vati. U tom sluaju ima se V.. brinuti za redovito dostav-
ljanje podataka meteor, osmatrakih stanica Glavnoj aerobazi.
Rad i ureaj meteor, stanica Vazduhoplovstva i Morna-
rice NOV i POJ.
1. Meteor, osmatrake stanice.
Njihova je zadaa vriti dnevna osmatranja nekih meteor, ele-
menata, a podatke takovih osmatranja dostaviti u obliku t.zv.
meteora onom mjestu, koje e ga dalje dostaviti V.-u odn.
Glavnoj, aerobazi. Takova su osmatranja redovna (3 do 4 puta
na dan) ih vanredna (na naroitu zapovijed). Redovna osmatra-
n j a unose se u meteor, osmatraki dnevnik. Osmatranja odnose
se na nekoje glavne meteor, elemente, a to ovisi o tome, sa ka-
kovim spravama raspolae dotina osmatraka stanica. U naj-
jednostavnijem obliku mogu se meteor, osmatranja vriti pot-
puno bez instrumenata, a podatci tih osmatranja sadrani su
u t.zv. malim meteorima. Mah meteori sadre glavne meteor,
elemente najvanije za vazduhoplovstvo. Sastavljaju se po in-
ternacionalnom] meteor, kljuu u tri skupine po 5 brojeva:
III, Ci, Cm, WW, V, h, Nh, DD, F, W, N, E.
Kod toga znai:
III Ime odn. broj stanice
Cl = Vrsta niskih oblaka
Cm = Vrsta srednjih oblaka
w w == Vrijeme u asu osmatranja
V = Horizontalna vidljivost
h == Visina podnoja niskih oblaka
Nh = Dio neba pokriv. niskim oblacima
DD = Smjer vjetra
F = Jakost vjetra
W Tok prolog vremena
N = Ukupna oblanost
E = Stanje tla.
Ovaj se klju mora u toliko izmijeniti to se u naem sluaju
radi najvie o pokretnim stanicama, pa se u tom sluaju ne ozna-
ava broj stanice, nego mjesto, gdje se ova nalazi (Addi taku
na str. 2). Osim toga e se meteori morati iz internac. kljua
dalje preifrirati po vlastitom tajnom kljuu.
T.zv. veliki meteori sadre osim spomenutih- triju- skupina jo
tri skupine po 5 brojeva. U ovim su sadrani oni meteor, ele-
menti, za ije posmatrnje su potrebni meteor, instrumenti
(vidi str. 5). Prema mogunostima nabave ovakvih skupocje-
nih instrumenata dostavljat e meteor, osmatrake stanice svoje
podatke po kljuu malog ih velikog meteora. Najvea je vjero-
jatnost da e ih biti mijeanih, t.j. stanica sa instrumentima i
stanica bez instrumenata. U tom sluaju se raspoloivi instru-
menti imaju u prvom redu dodijeliti stabilnim prelaznim i sta-
nicama na pomonim aerodromima i to iz razloga strune
teh.[nike] naravi. Rad meteor, osmatrakih stanica ograniuje
se dakle samo na lokalna osmatranja nekojih meteor, elemenata
i na davanja podataka tih osmatranja u formi meteora. Meteor,
osmatrake stanice nemaju dakle za zadatak da event. poku-
avaju iz podataka ovakovih osmatranja postavljati vremenske
prognoze bilo kakove vrste.
Za vrenje ovakve slube na meteor, osmatrakim stani-
cama dovoljan je jedan podueni osmatra, koji ujedno obavlja
ifriranje meteora, primanje drugih i skupno dostavljanje na
daljnje nadleno mjesto.
Prema tome se cijeli sistem meteor, osmatr. mree na oslo-
boenom podruju svodi na to, da se pri tabovima i na prije
spomenutim mjestima postavi po jedan meteor, osmatra. Samo
dostavljanje meteor, podataka V.S-u odn. Glavnoj aerobazi
obavljaju za to kompetentni organi tabova i ostalih mjesta.
Meteor, osmatrai mogu biti za tu slubu dodijeljeni iz redova
ve izuenih osmatraa sa svrenim meteor, osmatrakim kur-
som. U nedostatku ovakovih mogu se odrati kratki meteor,
kursevi (58 dana) ih se poduavanje moe vriti za svakog
pojedinano po onima, koji su ovakav kurs ve zavrili.
II. Rad i ureaj aeronautike meteor, centrale na Gl.[av-
noj] aerobazi:
1. Primanje meteor, podataka radiografskim putem:
a. Primanje svih redovnih i vanrednih podataka cjelokupne
meteoroloke mree od V.S-a.
b. Obavjetajna radiosluba za prikupljanje podataka o meteor,
stanju na neprijateljskom podruju (po raznim radio vijestima
o portskim priredbama, manifestacijama i t.d.).
c. Prikupljanje meteor, podataka od nekojih saveznikih i neu-
tralnih drava.
2. Davanje meteor, podataka saveznikoj avijaciji.
3. Aeronautika sinoptika sluba:
a. Grafiki meteori za Komandu aerobaze.
b. Vremenski profili itinerera i grafikoni podruja za avija-
tiare prije leta.
4. Odreivanje povoljnosti meteor, stanja i tendence za izvje-
sne vazuhopl. akcije u izvjesnom smjeru i trajanju.
5. Meteor, savjetovanje pilota i izviaa prije leta na temelju
spec.[ijalno] zato obraenih meteor, podataka. (Odreivanje
kursa i najpovoljnije visine leta pri izvjesnom vremenskom
stanju i t.d.).
6. Prikupljanje meteor, opaanja od avijatiara poshje leta.
7. Osmatraka sluba (redovna osmatranja).
8. Spec. aeronautika osmatranja za kolsko letenje i obuku
vazuhopl. osoblja:
a. Aeroloka ispitivanja avionima.
b. Aeroloka mjerenja vjetrova na visini pomou pilot-balona.
c. Ispitivanje vertikalne vidljivosti i inverzionih slojeva pomou
aerodromskih reflektora.
9. Meteoroloka obuka vazuhopl. osoblja:
a. Kursevi i predavanja iz spee. vazuhopl. meteorologije.
b. Meteor, referati i diskusije na temelju steenog iskustva i
opaanja avijatiara.
c. Naroiti meteor, zadatci prilikom kolskog letenja (meteor,
f otograf ir. [an j e] ).
10. Meteor, statistika i aeronautika klimatologija:
a. Iznalaenje najpovoljnijih itinerera pri izvjesnom vremen-
skom stanju.
b. Aeronautiko klimatoloko ispitivanje daljnjih pomonih
aerodroma.
Za vrenje ovakove slube na Gl.[avnoj] aerobazi potrebno je:
1. Radioprijemna i emisiona stanica sa 2 radiotelegrafista.
2. Sinoptiko odeljenje sa jednim poduenim crtaem.
3. Osmatranica snabdjevena sa potrebnim instrumentima za
aeronautiku meteor, stanicu na aerodromu sa jednim podue-
nim osmatraem.
4. Na elu cjelokupne meteor, slube stoji referent za meteo-
rologiju, koji ujedno nadzire rad svih stanica, vri sva po-
trebna spec. ispitivanja i osmatranja, savjetovanja pilota, obuku
vazduhoplovnog i sebi podi-e'enog pomonog osoblja i daje
upute za daljnji rad.
Raspored za organizaciju meteor, slube Vazduhoplovstva
i Mornarice:
1. Raspis V.-a da se pismeno jave svi drugovi, koji su ve
svrili kurs meteor, osmatraa.
2. Izrada eme meteor, obavjetajne slube. -
3. Izrada meteor, ifre za male meteore.
4. Udjelba osmatraa na mjestima po prije navedenom raspo-
redu meteor, osmatrakih stanica. Dodijeljeni osmatrai treba
odmah da poinju vriti meteor, osmatranja, voditi meteor,
dnevnik i dostavljati meteor, podatke po izraenom obavjetaj-
nom rasporedu V.-u bez obzira na momentano stanje Vazdu-
hoplovne baze.
5. Prikupljanje meteor, instrumenata postojeih na osloboe-
nom podruju i nabava novih prema mogunosti.
6. Pouka vazuhopl. osoblja baze u obliku spec. kursa i semi-
nara'(spec. poglavlja vazuhopl. meteorologije).
7. Po uspostavi Glavne aerobaze mbe odmah zapoeti predvi-
eni rad u vezi sa dotle ve uspostavljenom meteor, mreom.
8. Dogovor sa Kom.[andom] Mornarice.
Potrebne sprave i pomagala za meteor: slubu Vazduhoplovstva
i Mornarice. .
Predvieno 10 pokretnih osmatrakih stanica sa slijedeim
spravama odn. pomagalima:
1. Aneroid barometar (samo za odred. bar.[ometarske] ten-
dence)
2. Termometar (obini, minimum i maksimum)
3. Higrometar
4. Runi anemometar
5. Busola.
Kod nekojih fabrikata postoje i kombinovani aparati i to:
barometar, termometar, mikrometar i busola spec. zajedno
ugraeni za pokretne meteor, stanice.
6. Tablice za redukciju barometar, pritiska.
7. Tabhce sa slikama oblaka.
8. Internacionalni] kodeks za ifriranje meteor, podataka.
S. Prirunik za meteor, osmatrae sa potrebnim uputama i ta-
blicama.
Sve tabhce, slike, kodeks i prirunici mogu biti i na ruskom,
engleskom, francuskom, talijanskom ili njemakom jeziku.
Na samom aerodromu potreban je kompletan ureaj za vazu-
hopl. meteor, stanicu po mogunosti sa aerolokim instrumen-
tima za pilot-balone i jedan t.zv. meteorograf (kombinovani ter-
mograf, barograf i higrograf) za obuku vazuhopl. osoblja, i
mjerenja stanja atmosfere u vezi sa prognostikom odn. fronto-
logijom.
Ing. Viktor Rekveni
docent meteor.[ologije] i
vazuhopl. meteorolog
13-XII. 1943.
Vrhovnom tabu NOV i POJ. Dosatvlja se prednji referat
na uviaj. Ovaj tab naelno se slae sa predloenom organiza-
cijom meteoroloke slube u okviru mogunosti i tehnikih
sredstava. U V.. trebalo bi da postoji jedno meteoroloko
struno lice, koje bi vrilo organizaciju i kontrolu cjelokupne
meteoroloke slube. Ing. porunik Viktor Rekveni je docent iz
meteorologije i specijalista za meteor, slubu, no momentalno
se ne predlae za tu dunost u okviru V.. dok ne stignu za
njega podatci iz G.S. za Hrvatsku o njegovoj politikoj prolo-
sti. Kada stignu pozitivni podatci iz G.S. predloiti emo por.
Rekvenija za tu dunost. Za sada, meteorologa strunjaka u ovoj
Bazi nema.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Poht. komesar Komandant


P.2 Vasiljevi vazd. pukovnik
(M. P.) M. Pavii
2 Prvoslav
BR. 22
IZVETAJ TABA 1. VAZDUHOPLOVNE BAZE OD 15. DE^
CEMBRA 1943. VRHOVNOM TABU NOV I POJ O GUBICI-
MA ZA VREME BORBI KOD LIVNA I GLAMOA1

TAB
I VAZDUHOPLOVNE BAZE PRI
VRHOVNOM TABU NOV I POJ
15 decembra 1943 godine
Poloaj

VRHOVNOM TABU NOV I POJ

Na izvetaj o sluaju u Livnu i Glamou 2 dopunjujemo


u tome to se pored navedenih drugova ne zna jo za sudbinu
sledeih drugova:
1) Bakari Vlado
2) Smeh Danilo
3) Hlaa Ivan
4) Berlengi Josip
5) Andri Anton
6) Bjanki Jaka-Miro
7) Fizir Rudolf ,
8) Zai
9) Kraljevi Marko
10) Beranek Franjo
11) Radei Jova.
Ne znamo za sudbinu ukupno za 23 druga. Od ovoga su
neki verovatno poginuli, neki zarobljeni ili ranjeni, a neki se
izvukli u raznim pravcima i prikljuili se naim jedinicama.
Verovatno da su neki otili u pravcu jedinica I divizije.
Molimo za nareenje svim jedinicama da nas obaveste da
li se ko od naih ljudi nalazi i gde.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Pol. komesar, Komandant, pukovnik,


P. Vasiljevi M. Pavii

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/2, k . 13.
5
V i d i d o k . b r . 20.

57
BR. 23
IZVETAJ TABA 1. VAZDUHOPLOVNE BAZE OD 15. DE-
CEMBRA 1943. TABU 8. KORPUSA NOVJ O SPALJIVANJU
AVIONA I VAZDUHOPLOVNOG MATERIJALA NA GLA-
MOKOM AERODROMU1

TAB
I VAZDUHOPLOVNE BAZE PRI
VRHOVNOM TABU NOV I P O J
15 decembra 1943 god.
Poloaj

TABU VIII KORPUSA ZA SUDSKI OTSJEK

Od materijala ove baze spaljeno je u Glamou: 3 bureta


benzina, 10 sanduka avionskih bombi po 12 kgr i avion F.L.3.
Sva hrana i ostah materijal su evakuisani. Hranu su nam uzeli
za bolnicu. 2
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

ZA TAB
kapetan,
M.3 Simovi

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
3/2, k. 2 13.
Avion, benzin i avio-bombe spaljeni su da ne bi pali u ruke
Nemcima koji su prodirali ka Glamou. O borbama kod Glamoa
vidi Zbornik, tom V, knj. 22, dok. br. 134 i 135 i dok. br. 20 u ovoj. knjizi.
3 Milan ' ' *' "
BR. 24
PREDLOG TABA 1. VAZDUHOPLOVNE BAZE OD 15. DE-
CEMBRA 1943. VRHOVNOM TABU NOV I POJ O POSTAV-
LJENJU NAELNIKA TABA I ZAMENIKA KOMANDANTA
BAZE1

TAB
PRVE VAZDUHOPLOVNE BAZE
15 decembra 1943 g.

VRHOVNOM TABU NOV I POJ

Kako sve do sada nije postojalo izriite odluke o postav-


ljenu naelnika taba i zamenika komandanta baze, to pred-
laemo:
za naelnika taba druga Kreimira Borasa, vazduhoplov-
nog majora, i
za zamenika komandanta druga Milana Simovia Zeku,
vazd. kapetana.
Drug Simovi istovremeno bio bi i ef obavetajnog
centra.
Napominjemo da je drug Boras i do sada vrio dunost
naelnika u smislu usmenih direktiva druga Arse Jovanovia,
na. Vrhovnog taba. U dosadanjem radu drug Boras se poka-
zao kao vrlo dobar strunjak i kao ovek koji [je] gotov da sa
svoje strane uini sve za organizaciju, naeg vazduhoplovstva.
Isti je sluaj sa drugom Simoviem koji je takoe bio
lan taba u funkciji zam. komandanta. Kako je sada pri ovom
tabu formiran obavetajni centar, kao neophodan, to bi drug
Simovi preuzeo i tu funkciju.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Poht. komesar Komandant


P. Vasiljevi vazd. pukovnik
M. Pavii

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br. 9/2,
k . 13. . . . . . . . .
BR. 25
PISMO LANA VOJNE MISIJE NOV I POJ PRI SAVEZNI-
KOJ KOMANDI ZA SREDNJI ISTOK OD 27. DECEMBRA
1943. INSTRUKTORU CENTRALNOG KOMITETA KPJ PRI
POKRAJINSKOM KOMITETU KPH ZA DALMACIJU O
RAZGOVORIMA MISIJE NOVJ SA SAVEZNIKIM PRED-
STAVNICIMA U KAIRU1

Bari, 27.12.1943.
Drue eo!2
Makiedo3 ti je javio o mome dolasku iz Kaira. 4 Tebe vje-
rovatno interesuje ta smo mi uradili u pustinji. A evo u krat-
kom u te obavjestiti.
Na sastanku [s] Vilsonom 5 reeno je, da nam se daju baze
u Italiji za sve vojnike potrebe kao: bazu za avijaciju, tenkov-
sku kolu, ratnu flotu, vojsku itd. Takoer je u principu reeno
ta emo dobiti od naoruanja. Sva ta oruja smo lino pregle-
dali i isprobali. A to su: teki ameriki tenkovi, ameriki topovi,
teki i laki mitraljezi, 6 vrsta protivkolskih oruja, automo-
bil itd.
Na ovom sastanku su bili zastupljeni engleski i ameriki
generali. Sto se tie mornarice reeno je, da nam se preda sva
naa ratna i trgovaka flota, meu kojima i razarai Dubrov-
nik i Beograd.6
Prije naeg dolaska ve su bili predali 6 lakih ratnih bro-
dova kairskoj vladi, 7 nastojae da ih oduzmu i nama predaju.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
32/14, k. 2021.
2
Svetislav Stefanovi. Tada je bio instruktor CK K P J pri PK KPH
za Dalmaciju.
3
Sergije Makiedo. Tada je bio komandant Baze NOVJ u Bariju
(Italija).
4
Delegacija Vrhovnog taba NOV i P O J krenula je 30. novembra
1943. iz Glamoa za Kairo, na pregovore sa predstavnicima Velike Bri-
tanije i Sjedinjenih Amerikih Drava. Delegaciju su sainjavali Vla-
dimir Velebit, Milentije Popovi i Miloje Milojevi.
5
Henri Vilson (Sir Henry Maitland Wilson), general, komandant
saveznikih snaga za Srednji istok.
6
Aprila 1941. uspele su posade torpiljarki Dubrovnik i Kaj-
makalan da otplove za britanske luke u Sredozemlju. (Sve razarae,
osim Zagreba koji su potopili porunici bojnog broda Milan Spasi i
Sergej Maera 17. aprila 1941. u Boki kotorskoj, zaplenili su Italijani u
aprilskom ratu). , ; ... .
7
Re je o izbeglikoj jugoslovenskoj vladi.
Na sastanku sa maralom vazduhoplovstva Duglasom 8
reeno je, da nam odmah predadu 12 lovaca bombardera Hari-
ken. 9 Takoer su nam pri polasku ponudili ako hoemo 3
aviona za vezu tipa Roda.
Gledajte da to pre ovamo stignu svi avijatiari, kako le-
talsko osoblje tako i pomono na aerodromu. Takoe treba po-
slati to vei broj osoblja za tenkovsku kolu na tekim tenko-
vima. O ovome smo mi poslali depeu. Da h ste ju dobili, to
ne znam.
aljemo ifru za odravanje radio-veze izmeu nas u
Bari-u i Mornarice. Obavjestite "VIII. Korpus, da nas i oni slu-
aju u ranije odreeno vrijeme, t.j. u 13 asova, po kljuu koga
ima drug Mili.10 Ako imate vezu sa VIII. Korpusom obavjestite
ga o svemu ovome. to se tie'V.-a mi emo im naknadno po-
slati izvjetaj o celokupnom naem radu. Prema tome, ako
budete imah kontakta sa njime moete ih obavjestiti kratkim
izvodom iz ovoga pisma, dok im mi ne poaljemo iscrpniji iz-
vjetaj.
Javite nam ta znate o situaciji u Jugoslaviji.

Drugarski pozdrav
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Miloje Milojevic

8
Viljem olto Daglas (William Sholto Dauglas of Kirtlesie) ko-
mandant britanskog vazduhoplovstva za Srednji istok od 194243.
9
Do predaje aviona je dolo tek aprila i jula 1944. (vidi Arhiv
VII, reg. br. 1/110, k. 1466 A i reg. br. 9/14, k. 1450).
10
Maks Bace
BR. 26
NAREENJE VRHOVNOG TABA NOV I POJ OD 28. DE-
CEMBRA 1943. STABU MORNARICE NOVJ DA VAZDUHO-
PLOVCE, TENKISTE I OFERE PREBACI NA VOJNU OBU-
KU U ITALIJU1

312 28/XII

. M.2 = Hitno prebacite sve avijatiare, tenkiste i ofere


u Bari gde e posle kursa primiti najmodernije aparate. Za ovo
vas inimo odgovornim. 3

V.. 4

1
Original primljene depee (pisan mastilom, latinicom) u Arhivu
VII, reg. br. 49/18, k. 2021.
2
3
Stabu Mornarice
Depeu iste sadrine Vrhovni tab NOV i POJ uputio je i Glav-
nom tabu NOV i PO Hrvatske (vidi Arhiv VH, reg. br. 491/8, k. 2021).
Depea je poslana u vreme kad se ljudstvo 1. vazduhoplovne baze nala-
zilo na putu za otok Vis, gde je stiglo 30. decembra 1943. Sa Visa ono
je 5. januara 1944, brodom Bakar krenulo za Bari (juna Italija).
U Italiju je 6. januara 1944. stiglo oko 110 vazuhoplovaca, i tu su im se
prikljuili jugoslovenski avijatiari, bivi pripadnici italijanske vojske
sa podruja Slovenskog primorja i Istre, koje je saveznika vojska oslo-
bodila iz nemakih zarobljenikih logora u Italiji. Tako je brojni sastav
1. vazduhoplovne baze narastao na oko 200 ljudi. Uskoro je formiran
tab vazduhoplovnih kola, kojemu su bile podreene pilotska, izvi-
aka i mehaniarska kola. Baza je krajem januara 1944. prebaena u
Karovinjo kod Brindizija. Odavde je 20. aprila prema ugovoru, za-
kljuenom 12. marta 1944. izmeu Vrhovnog taba NOV i POJ i bri-
tanske vlade, o kolovanju jugoslovenskog vazduhoplovnog ljudstva u
sastavu britanskog vazduhoplovstva (vidi dok. br. 30) upuena na
aerodrom Benina kod Bengazija (severna Afrika). Tu su formirane 1. i 2.
jugoslovenska lovaka eskadrila. Ovde se Bazi prikljuilo oko 250 vaz-
duhoplovaca biveg jugoslovenskog kraljevskog vazduhoplovstva koji su
napustili kralja i izjasnili se za prelazak u NOVJ, kao i oko 1300 me-
haniara i ostalih tehniara (kasnije ih je bilo oko 1650) iz radionice
Mezon Blan i Bufarik. Mehaniari su preteno bili Slovenci i Istrani
koje su, kao pripadnike italijanske vojske Britanci zarobili u afrikoj
kampanji. Kada su, u Benini, formirane 1. i 2. jugoslovenska lovaka
eskadrila, prestala je potreba za daljim funkcionlsanjem taba 1. vaz-
duhoplovne baze (Arhiv VII, reg. br. 54/1, k. 7, reg. br. 2/5, 14/5, k. 1450,
reg. br. 4/349, k. 731, reg. br. 2/2, k. 13, reg. br. 7/8, k. 2091).
4
Vrhovni tab NOV i POJ.
BR. 27
NAREENJE VRHOVNOG TABA NOV I POJ OD 29. JANU-
ARA 1944. GLAVNOM STABU NOV I PO SLOVENIJE DA
UPUTI U ITALIJU VAZDUHOPLOVNO I OSTALO TEHNI-
KO LJUDSTVO1

Primljeno od Vrhovnog taba NOV i POJ 29 J 44. u 12,45


asova

GLAVNOM STABU NOV i PO SLOVENIJE

Avijatiare, ofere, tenkiste, mehaniare, mornare aljite


na otoke 2 za Italiju. Najnuniji broj zadrite.
Oficire zadrite.

BR. 28
NAREENJE TABA 2. UDARNOG KORPUSA NOVJ OD 2.
FEBRUARA 1944. TABU 4. PROLETERSKE BRIGADE DA
AERODROM KOD BERANA OSPOSOBI ZA NONO SLETA-
NJE I POLETANJE1

Str. pov. 70
2. februar [194] 4
18.50

TABU IV PROLETERSKE BRIGADE ,

1. Aerodrom u Beranama pripremite hitno za nono


sputanje.aviona. 2 Ovu pripremu izvrite na sledei nain:
1
Original primljene depee (pisan mastilom, latinicom) u Arhivu
Instituta za zgodovino delavskega gibanja, u Ljubljani. Nareenje sline
sadrine upueno je i ostalim viim tabovima NOVJ.
2
Vazuhoplovno ljudstvo je upuivano u Italiju preteno preko
otoka Visa.
1
Original (pisan na maini, irilicom) u Arhivu VII, reg. br.
1/13, k. 393. Dokument je objavljen i u Zborniku, tom III, knj. 7,
dok. br. 41
2
Na aerodrom kod Berana (sada Ivangrad) sletali su transportni
avioni 334. vinga BAF (Balkan Air Force Balkansko vazduhoplov-
stvo), a koji su bazirali na aerodromima u junoj Italiji. Prenosili su vojnu
opremu za NOVJ, a u povratku odnosili ranjenike i teke bolesnike NOVJ
na leenje u naim i saveznikim vojnim bolnicama u Italiji.
Na svakom uglu (oku) aerodroma zapaliti po jednu
vatru. Pored toga na svakoj duoj strani aerodroma, tano na
sredini, zapaliti takoe jednu vatru. Ove vatre treba da budu
na otstojanju 20 m. od okova aerodroma.
[2.] Pored toga treba dati slovo T prema pravcu du-
vanja vetra. Da bi u svakom sluaju bilo sve spremno za dava-
nje ovoga slova treba na svakoj duoj strani aerodroma i na
50 m. od vatre spremiti jedno slovo T od vatri, pa prema
pravcu vetra zapaliti na odgovarajuoj strani i dati zajedno sa
vatrama slovo T. Dimenzije slova T vide se iz priloene
skice.3 /
3. Sve ovo spremiti tako da na dan 3. februara do 18
asova bude gotovo, kako bi se ovi znaci jo u toku noi 3/4.
ov.mj. mogli dati, jer je vrlo vjerovatno da e avioni doi jo
te noi i aterirati na tom aerodromu.
4. Do daljeg nareenja davati samo gore navedene
znake. Svi dosadanji znaci nee se vie davati.
5. Sa ovim nareenjem upoznati naeg avijatiara i
Italijane, koji rade na tom aerodromu. Za tano izvravanje
ovog nareenja bie odgovoran tab brigade.
6. Poto ete uskoro dobiti smjenu, to ovo nareenje
predati tabu V Crnogorske brigade.
7. Prijem nareenja telefonski potvrditi.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Za tab
komandant generalmajor,
(M. P.) Peko Dapevi

3
Redakcija nije uspela pronai skicu.
BR. 29
NAREENJE VRHOVNOG TABA NOV I POJ OD 12. MAR-
TA 1944. STABU 2. UDARNOG KORPUSA NOVJ O ORGA-
NIZACIJI PRIHVATA SAVEZNIKIH TRANSPORTNIH
"AVIONA NA POMONIM AERODROMIMA1

II KORPUSU

Za bacanje materijala iz aviona odreena su mesta Be-


rane, aerodrom, Radove severno od Podgorice i Njegovua.
Oblik signalnih vatri kdd Berana je est vatri u obliku slova T.
Kada savezniki avion nailazi i dade odreeni svetlosni znak,
pali se i sedma vatra s desne strane vatre uzdune linije sig-
nala. Ovaj raspored vatri sluie saveznikom avionu i za even-
tualni prinudni silazak.
Na Radovu tri uzastopne linije od po tri vatre. Kada
dolazi avion i d odreeni znak, gase se dve vatre u srednjem
redu.
Na Njegovui etiri vatre u vidu kvadrata. Kada dolazei
savezniki avion d odreeni znak, pali se i peta vatra u centru,
kvadrata.
Za orijentaciju saveznikih aviona treba jedan sat--pre
najavljenog dolaska loiti jo dve vatre na ivoj, deset kilo-
metara istono od Radova, i na Stulcu i tako da su vatre
vidljive prema severoistoku. Ove vatre ima da se loe- na ra-
stojanju od pedeset kilometara. Dolazei savezniki avioni da-
vae svojim svetlima u parne dane tri puta slovo A,, u neparne
dane dva puta slovo G. Za vreme posle pola noi vai datum
prethodnog dana. O izvrenju ove pripreme hitno izvestite da
se odredi vreme dolaska aviona.

Primljeno u 15.30 asova


12.111.1944 god.
Kolain.

1
Dokument (pisan na maini, irilicom) u Arhivu VII, reg. br.
2/23, k. 393.
S Zbornik, tom X, k n j . 1 g
BR. 30
PROTOKOL SASTANKA ODRAN 12. MARTA 1944. U DR-
VARU IZMEU VRHOVNOG KOMANDANTA NOV I POJ I
PREDSEDNIKA NACIONALNOG KOMITETA NARODNOG
OSLOBOENJA JUGOSLAVIJE MARALA JOSIPA BROZA
TITA I EFA SAVEZNIKE VOJNE MISIJE PRI VRHOV-
NOM TABU NOV I POJ1

PROTOKOL SASTANKA ODRANOG 12. MARTA 1944. GODINE U


VRHOVNOM TABU NARODNO-OSLOBODILACKE VOJSKE I
PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE
Prisutni:
Maral Jugoslavije Tito, vrhovni komandant NOV i POJ
i'pretsednik Nacionalnog komiteta Jugoslavije.
Brigadni general Maklen, 2 ef saveznike vojne misije pri.
Vrhovnom tabu NOV i POJ.
Pukovnik Pire, ef Vazduhoplovnog otseka pri V NOV
i POJ.
Komandant vazduhoplovnog puka (Wing Commander)
Selby, vazduhoplovni oficir za vezu u Saveznikoj vojnoj
misiji.
Predmet: -i
Obuka jgoslovenskih pilota i ostalog vazduhoplovnog
osoblja i formiranje jugoslovenskih lovakih i bombarderskih
eskadrila od strane britanskog Kraljevskog vazduhoplovstva.
Posle diskusije izmeu marala Tita i generala Maklena
0 naelnim odnosnim pitanjima, pukovnik Selbi izloio je pro-
gram obuke u britanskom RAF-u. 3 Na osnovu toga dolo se spo-
razumno do sledeih odluka:
1) Da pukovnik Selbi za vreme boravka u Egiptu nastoji
da se postojei program vazd.[uhoplovne] obuke u EAF-u po
mogunosti i u sporazumu sa Vrhovnom komandom RAF-a
prilagodi specijalnim potrebama jugoslovenskog osoblja i da
se ubrza, tako da bi se to pre mogle formirati jugoslovenske
eskadrile.
2) Od prikupljenog osoblja odmah izdvojiti najsposobnije
pilote i potrebno struno osoblje koje e kao prvi doi u obzir
za formiranje lovake eskadrile, a ostalo osoblje rasporediti na
obuku po raznim strunim kolama prema njihovoj pilotskoj
1 strunoj sposobnosti.
1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu IRP
Jugoslavije, reg. br. 6967/XVII14/1944.
2
Ficroj Maklin (Fitzroy McKlean)
3
Royal Air Force Kraljevsko vazduhoplovstvo
a. Sposobne pilote i struno osoblje, ukljuujui tu
i osoblje biveg jugoslovenskog kraljevskog vazduhoplov-
stva koje se ve nalazi na Srednjem istoku, 4 treba isto tako
uvrstiti u osoblje za formiranje prve eskadrile, i oni e slu-
iti kao osnovni kadar u eskadrili i kao nastavno osoblje
za ostale pilote i pomono osoblje.
b. Piloti koji nisu sposobni za pilote-lovce a sposobni
su za bombardere uputie se u bombardersku kolu i sa
istima e se posle zavrene paralelne obuke ostalog po-
trebnog strunog osoblja (izviaa, radio-telegrafista, stre-
laca) obrazovati kompletne bombarderske ekipe. Ove ekipe
(bie) upuene na dalju borbenu obuku u engleske bom-
barderske eskadrile prema rasporedu RAF-a.
c. Po zahtevu marala Tita imaju se oni piloti koji
nemaju operativne sposobnosti obuiti kao piloti u eska-
drilama za vezu, za naroite jugoslovenske potrebe i koji
e posle zavrene obuke u tu svrhu biti upotrebljeni.
Pukovnik Selbi je izneo da se obuka ovih pilota moe
izvriti, ali da se upotreba istih posle zavrene obuke na
aerodromima u Jugoslaviji ne moe ostvariti pod jugo-
slovenskom upravom dok se ne osigura potrebna bezbed-
nost i snabdevanje istih, o emu e se kasnije doneti uta-
naen] a.
d. Pomono osoblje bie odreeno prema struno-
stima i osposobljeno u britanskim jedinicama i nakon toga
uvrteno u novoformirane jugoslovenske eskadrile kada
za to budu osposobljeni.
3) Najbolji piloti-lovci iz eskadrile bie privremeno upu-
eni na trenau u britanske eskadrile u cilju sticanja potreb-
nog borbenog iskustva da bi posle posluili kao osnovni ko-
mandni i nastavniki kadar u eskadrili za nove pilote koji
budu pridolazih. Oni bi u eskadrilama bili voe pojedinih ode-
ljenja eskadrile. Da se ovaj postupak usvoji, pukovnik Selbi
preduzee potrebne korake kod Vrhovne komande RAF-a za-
jedno sa pukovnikom Pireom kad stigne u Egipat.
4) Oni piloti kojima je potrebna dua obuka bie nak-
nadno rasporeeni u eskadrilu kao naknadna popuna im za
to budti osposobljeni.
4
Odnosi se na oko 400 pilota, mehaniara i ostalog strunog osoblja
biveg jugoslovenskog vazduhoplovstva koji su aprila 1941. prebegli u
Egipat, gde su bili ukljueni u tzv. Kraljevsko vazduhoplovstvo (jugo-
slovensko). Godine 1943, a naroito posle poziva Vrhovnog taba NOV i
POJ (vidi dok. br. 14), veina ih se izjasnila za narodnooslobodilaki
pokret i zatraila da im se omogui prelaz u NOVJ (vidi Arhiv VII. k.
15).

5 67
5) Kad novoformirana eskadrila bude osposobljena za
operacije, 5 ona e biti dodeljena u sastav jednog britanskog
puka i uvek e biti rasporeena na jedan takav aerodrom sa
kojeg e moi da vri operativne zadatke u Jugoslaviji. Ona
e biti podreena u administrativnom i operativnom pogledu
britanskom RAF-u ali tako da joj zadaci po mogunosti uvek
budu odreivani nad Jugoslavijom.
Operativni zahtevi od strane NOV i POJ bie dostav-
ljani preko komande RAF-a u ijim je rukama nadlenost odre-
ivanja zadataka ovoj eskadrili.
6) Administrativno, tehniko i taktiko osoblje bie u es-
kadrili privremeno udvostrueno britanskim osobljem, koje e
se povui odmah im se komanda RAF-a bude uverila da je
jugoslovensko osoblje osposobljeno za samostalan ivot i rad.
7) Osoblje e u poetku za vreme kolovanja nositi engle-
ske uniforme sa naroitim oznakama jugoslovenske nacionalno-
sti koje e predloiti Vrhovni tab NOV i POJ u saglasnosti
sa RAF-om.
Kada eskadrila bude formirana, onda e sve osoblje eska-
drile nositi propisanu jugoslovensku uniformu.
8) Zahteva se da avioni jugoslovenske eskadrile nose oz-
nake jugoslovenske nacionalnosti koje su inae sline britan-
skoj oznaci, sa razlikom to e mesto okruglog polja u sredini
biti crvena petokraka zvezda, prema priloenom obrascu. 6
9) Celokupno tehniko snabdevanje materijalom i ostalim
potrebama bie za jugosiovensku eskadrilu isto kao za eska-
drile RAF-a.
10) Sve pripadajue plate i prinadlenosti u novcu oficira,
podoficira i vojnika ii e u kasu eskadrile, kojom rukuje ko-
mandant i odgovorni blagajnik, koji su odgovorni za sva potra-
ivanja, nabavke i dugove osoblja eskadrile.
Ostalo snabdevanje jugoslovenskog vazduhoplovnog osob-
lja bie isto kao to je normirano za engleske eskadrile.
11) Zakletvu polae jugoslovensko osoblje iskljuivo
maralu Titu i Jugoslaviji i nijednoj drugoj dravi, odnosno li-
nosti. Saglasnost o ovoj odredbi treba da donese Vrhovna ko-
manda RAF-a poto Saveznika vojna misija za to nije kom-
petentna.
12. mart 1944. Vrhovni komandant NOV i POJ
maral Jugoslavije
Sef Saveznike vojne misije
brigadni general
5
Re je o lovakoj eskadrili.
6
Redakcija nije uspela da pronae t a j obrazac.
BR. 31
NAREENJE TABA 2. UDARNOG KORPUSA NOVJ OD 14.
MARTA 1944. O FORMIRANJU OSMATRACKIH GRUPA NA
AERODROMIMA U CRNOJ GORI1

TAB
II UDARNOG KORPUSA
NOV JUGOSLAVIJE
Str, pov. br. 212
14. marta 1944. god.

U vezi nareenja Vrhovnog taba, 2 za osmatranje i pri-


hvat saveznikih aviona na teritoriji Korpusne vojne oblasti
ovoga Korpusa, bilo transportnih koji bacaju spremu i potrebe,
bilo onih koji bi se sputali, nareujemo:
1 Za cijelu Korpusnu oblast postoje tri mjesta za pri-
hvat saveznikih aviona i to: Berane, s. Negobue3 i s. Radove4.
2. Za svako predvieno mjesto obrazovae se osma-
traka grupa i to: br. 1 za Berane, br. 2 za Negobue i br. 3 za
Radove. Jaina i sastav osmatrakih grupa:
voa grupe 1
pomonik voe . . . . . 1
straa-osmatrai 20
Svega: 22 druga.
Osmatraka grupa stanuje na mjestu prihvata aviona i
snabdeva se preko najblie komande mjesta.
3. Za voe Osmatrake grupe i to za br. 2 i 3 dae Stab
III Udarne divizije, iz sastava svoje pratee ete, dva najpo-
godnija druga za ovu slubu i to dva odgovorna druga. Vou
Osmatrake grupe br. 1 dae ef Intendanture ovoga taba i ef
Ekonomskog otsjeka ovoga taba.
Strae-osmatrae dae i to:
za grupu br. 1 tab VIII Crnogorske udarne brigade;
za grupu br. 2 Komanda mjesta Negobue 10 straara
i tab IV Sandake brigade 10 straara (ovo nareenje e
sobom ponijeti voa grupe i predati ga preko Lever-Tare ne-
1
Original (pisan na maini, irilicom) u Arhivu VII, reg. br.
2/13, k. 393.
2
3
Vidi dok. br. 29.
Na geografskoj karti 1 :100 000 pie: Njegovua.
4
Na letelita kod Berana i Njegovue sletali su savezniki tran-
sportni avioni ili je materijal bacan padobranima, dok je na teren Ra-
dova materijal bacan padobranima.
posredno tabu IV Sandaeke brigade i prihvatiti odreenih
10 straara);
za grupu br. 3 tab Zetskog odreda 10 straara i tab
4. bataljona V Crnogorske brigade, koji se nalazi u blizini Zet-
skog odreda, 10 straara.
Odreeno ljudstvo u formiranim osmatrakim grupama
ostae do daljeg nareenja kao samostalne jedinice na osmatra-
kim takama predvienim ovim nareenjem i ne smiju se mi-
jenjati niti upotrebljavati za ma koju drugu svrhu. Oni u po-
gledu komanovanja ostaju neposredno pod ovim tabom. Zato
odreeni drugovi ostaju u osmatrakim grupama, kojima su
dodijeljeni, bez obzira na eventualne pokrete jedinica iz kojih
su doli.
4. Detaljna uputstva za rad voa, signale i postupak
primie voe grupa lino u ovom tabu i to pismeno 5 i usmeno,
i oni e biti u svemu odgovorni pred ovim tabom o pravilnom
prihvatu saveznikih aviona, prijemu i magacioniranju materi-
jala i opreme koju avioni budu bacah, o prihvatu aviona koji
budu aterirah i o prihvatu svih lica koja bi avionima prispjela
na nau osloboenju teritoriju.
Pored toga, voe e biti povezani i sa saveznikim pret-
stavnikom u Beranama i sa itahjanskim oficirima odreenim
za ovu slubu i njih e obavetavati o svemu u vezi prihvata
aviona.
5. Sva pitanja prijema i podjele materijala i opreme
vrie se po dosadanjim nareenjima i uputstvima.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

(M. P.) Za tab Korpusa


komandant general-lajtnant
Peko Dapevi
DOSTAVLJENO:
tabu III Divizije,
tabu VIII Crn. brigade,
tabu IV Sand. brigade,
tabu Zetskog odreda,
' tabu 4. bataljona V Cr. brigade,
Voama osmatrakih grupa.

5
Vidi dok. br. 32.
BR. 32
NAREENJE TABA 2. UDARNOG KORPUSA NOVJ OD 2.
APRILA 1944. VOAMA OSMATRAKIH GRUPA NA AERO-
DROMIMA U CRNOJ GORI O ORGANIZACIJI SIGNALNE
SLUBE I UPOTREBI MORZEOVIH ZNAKOVA ZA VEZU SA
SAVEZNIKIM AVIONIMA1
TAB II UDARNOG KORPUSA
NOV JUGOSLAVIJE
Str, pov. br. 280
2. aprila 1944. g.
VOI OSMATRAKE GRUPE BR.
Za doek, odnosno prijem saveznikih aviona, kako en-
gleskih tako i ruskih, 2 drati se slijedeih uputstava:.
1. U mjesecu aprilu (od 130 aprila), za doek savezni-
kih aviona pahe se 6 (est) vatri u obliku vehkog slova A, sa
rastojanjem izmeu vatara, kako je to na donjoj slici naznaeno.

1
Original (pisan na maini, irilicom) u Arhivu VII, reg. br. 3/13,
k. 393.
a
Na aerodromima u junoj Italiji bazirala je, pored britanskih skva-
drona, od druge polovine 1944. i jedna sovjetska eskadrila od 12 t r a n -
sportnih aviona, koju je titilo na preletima 12 lovaca Jak. Eskadrila
je prenosila materijal za NOVJ.
Vatre treba da budu upaljene jo prije dolaska aviona
nad prostoriju odreenu za bacanje materijala. Prema tome,
ove vatre paliti svako vee od 21 as jednog do 2 asa drugog
dana, kada je vrijeme takvo, da se moe oekivati dolazak avi-
ona. Do dolaska saveznikih aviona ove vatre mogu biti slabije,
s tim da se odmah im se uje zvuk avionskih motora
pojaaju u tolikoj mjeri, da se mogu opaziti iz velike visine. U
tu svrhu imati uvijek u pripravnosti veu kohinu suvih drva,
lua, benzina ili nafte (kao i slame, sijena, etine i slinog, lako
zapaljivog materijala). Jainu vatre treba odravati za sve vri-
jeme dok avioni krue. Radi ovoga je potrebno drati u priprav-
nosti vehke koliine suvog gorivog materijala. Voa grupe bie
hno odgovoran u sluaju da avioni ushjed slabe vidljivo-
sti vatara ne budu u mogunosti da bace materijal.
2. Savezniki avioni po dolasku nad prostoriju odre-
enu za bacanje materijala davae odreeni Morzeov znkk
za taj dan u cilju legitimisanja. Ovo e biti znak za osmatraku
grupu da su to savezniki avioni i da sa zemlje treba dati odgo-
varajui Morzeov znak za taj dan, to e biti znak za savez-
nike avione da je to mjesto, na koje treba baciti materijal.
Nikada ne treba pokazivati znakove aviona, dok isti ne pokae
svoje ugovorene Morzeove znake.
Morzeove znake za svaki dan u mjesecu aprilu 1 kako
one koje e avion dati iz vazduha, [tako i one] koje e grupa
davati sa zemlje dostavljamo u prilogu sa potrebnim obja-
njenjem.
3. Dnevni znak za dolazee saveznike avione bie slovo
T, izraeno od crvenog materijala, razmjere 8/12 metara.
Ovaj znak treba postaviti na najuoljivije mjesto i privrstiti
ga kamenjem da ga vjetar ne die. Izraeno slovo aljemo po
kuririma.
4. U cilju ouvanja tajnosti naih znakova nikome, sem
lanova osmatrake grupe, ne dozvoliti pribliavanje niti kre-
tanje po mjestu odreenom za bacanje materijala. Voa osma-
trake grupe uputie svoje ljudstvo da nikome ne smiju saop-
tavati ugovorene znake. Za svaki prekraj u ovome pogledu
krivci e biti stavljeni pod vojni sud.
Primljenu spremu i oruje odmah pomou mjetanskih
jedinica i mjesnih NO odbora prikupiti, magacionirati u blizini
strae i popisati, a odmah o tome izvijestiti pismeno ovaj Stab,
te e se narediti o daljem postupku. Ovo e voditi u evidenciji
naroito pomonik vojne grupe.
Sta je od spreme dolo, od koga i koliko, treba uvati u naj-
stroijoj tajnosti . . .
6. Povezati se u vojnikom pogledu sa najbliim tabom
ili teritorijalnom komandom.
7. Cijela grupa mora stanovati u jednoj zgradi, potpuno
vojniki, odreujui potrebna straarska i osmatraka mjesta.
Podijeliti cijelu grupu na potreban broj dijelova, koji e ra-
sporedom tano znati svoj rad. Tako na pr. odrediti grupu za
loenje vatara, grupu za prihvat materijala i kontrolu pri-
hvata itd.
8. Na sluaj da voa oboli, zamjenjuje ga pomonik.
9. Disciplina i red kod grupe su kao kod naih jedinica
i moraju biti potpuno na visini. Za ovo hno odgovara rukovod-
stvo grupe i komandir strae.
10. Ovo uputstvo smatra se kao strogo povjerljivo i ne
smije ga niko znati osim voe grupe i njegovog pomonika. Ni
u kom sluaju ne smije pasti u ruke neprijatelju ih ma kome
drugome koji nema veze sa radom grupe.
Na sluaj da se i pored najvee predostronosti zaturi ili
izgubi ovaj uput, odmah i najhitnije izvijestiti ovaj Stab, kako
bi se mogli dati novi podaci.
Na sluaj sputanja aviona takoe izvijestiti Stab Kor-
pusa i navesti ta je stiglo avionima, ko je prispio i sve ostalo
to je od interesa.
11. Osmatraka grupa br. 1 e koristiti telefon u Bera-
nama a br. 3 telefon kod Bioa, dok e grupa br. 2 osigurati
preko mjesne komande mjesta slanje izvjetaja sa kuririma ha
konjima.3
12. Osmatraka grupa je neposredno pod komandom ovoga
taba, te se smjenjivanje ljudstva ima vriti samo po pisme-
nom odobrenju ovoga taba, a o svemu nepravilnom u ovom
pogledu izvijestiti ovaj Stab najhitnije.
13. Odmah po prijemu ovog nareenja postaviti navedene
znake. Stari znaci prestaju vaiti.
Nareenje str. pov. br. 212/1 od 14 marta o.g. kao neva-
ee vratiti Stabu Korpusa po kuririma-donosiocima ovog na-
reenja.
Novi znaci predvieni ovim nareenjem vae sve dotle,
dok se ne zamijeni novim.
Prilog: Morzeovi znaci za mjesec april. 4
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!
Za Stab
naelnik generalmajor,
Rudolf Primorac
3
Osmatrake grupe su imale brojane nazive: grupa br. 1 (za
aerodrom Berane),-br. 2 (za Njegovuu), br. 3 (za Radove).
4
Na aerodromima preko kojih se snabevao 2. udarni korpus
NOVJ znaci su se menjali svakog meseca, dok su na ostalim aerodro-
mima vaili 7, 15 ili 30 dana.
DOSTAVLJENO:
Osmatrakim grupama br. 1, 2, 3
[Prilog]
MORZEOVE ZNACI
za mjesec april 1944 god.
Daja Avion Zemlja
1 O A .
2 X . . . . H . UPUTSTVO ZA DAVANJE ZNAKOVA
3 T D . .
4 o W. Znakovi se daju tako da svi-
jetlo bude okrenuto u pravcu kre-
tanja aviona.
5 B ... X . . . . Ovo svijetlo treba po mo-
6 E . o gunosti da bude od reflektora
7 I . . E . na akumulator. Znakovi se daju
8 N . V . . . tako da se povlaka () prikazuje
9 E . E . sa dranjem svijetla neprekidno
kroz vrijeme od 3 (tri) sekunde a
taka (.) dranjem svijetla kroz
vrijeme od jedne sekunde.
10 N . R . . Znakovi se ponavljaju u raz-
11 G . W. maku od jednog minuta kroz cije-
12 L . . . A . lo vrijeme od kako se avion poja-
vio pa dok ne pone da baca ma-
terijal.
13 A . K . Nikada ne pokazivati znake
14 N . E . avionu dok on ne pokae svoje u-
govorene znake i time se legiti-
mie kao savezniki avion.
15 D . . S . . . Ako se ne moe doi do re-
16 N . I . . flektora, postupiti na slijedei na-
17 O N . in: upaliti jednu veu kunu
18 w . E . lampu (petrolejku) te istu obloiti
19 T N . nekom tkaninom tako, da ostane
otvor samo prema gore, da se svi-
jetlo ne bi rasipalo uokolo.
20 X . . ... G . Lampu iznositi i zadravati
21 A . L . . . upaljenu onako, kako je gre izlo-
22 T A . eno, tako da se jasno mogu iz
aviona razaznati povlaka i taka.
23 A . Ki . Reflektor, odnosno lampa
24 P . .D . moraju biti udaljeni od vatre n a j -
25 R . . S . . . manje 100 metara, tako da im svi-
26 I . . E . jetlo ne bude prekriveno svijetlom
. vatre, kada se daju signali Morzeo-
vim znacima.
27 L . . . E . Ovi znaci vae za cijelu no,
28 O S . . . od sumraka do zore, kako oni koje
29 X . . . . S . . . daje avion, tako i oni koji se daju
30 T O sa zemlje. Napr.: znaci za 10 april
su za avion N = . a za zemlju
R = . . Ako avioni dou 11
aprila u 2 asa ujutro, onda e oni
davati znake za 10 april, a mi isto
odgovarati znakovima za 10 april,
t.j. sa R . . a ne sa znacima za
11 april.
Znakovi su strogo povjerljivi.

(M.P.

BR. 33
NAREENJE TABA 2. UDARNOG KORPUSA NOVJ OD 2.
APRILA 1944. TABU 8. CRNOGORSKE BRIGADE I KO-
MANDI 3. PODRUJA O ORGANIZACIJI OBEZBEENJA
AERODROMA BERANE1

TAB
II UDARNOG KORPUSA
NOV JUGOSLAVIJE
BR. 281 -
2 aprila 1944 god.
u as.

U cilju ouvanja tajnosti i spreavanja da se nepoznata


lica kreu po aerodromu u Beranama, postupite po slijedeem:
1. tab' VIII Crnogorske brigade sa jednim vodom boraca
iz svoje brigade i jednim vodom koji se ve nalazi na aerodromu
u Beranama obezbijedie beranski aerodrom, tako da se svima
nepoznatim licima sprijei svako kretanje i bavljene na aero-
dromu.
1
Original (pisan na maini, irilicom) u Arhivu VII reg. br.
4/13, k. 393.
2. Za slobodno kretanje po aerodromu Komanda podruja
u Beranama izdavae propusnice. Straari na aerodromu pro-
putae samo lica koja su snabdjevena propusnicama.
Italijani koji rade na proirenju aerodroma produie svoj
rad, s tim to e i njima Komanda podruja izdati propisne pro-
pusnice.
Prikupljanje i magacioniranje spreme vrie se kako je
to do sada nareeno, s tim to u budue ne smije nikome da se
saoptava to je od spreme dolo, od koga i koliko.
Naroito e o ovome voditi rauna Komanda III podruja,
koja e biti odgovorna, ako ma ko dozna za broj odn. koliinu,
vrstu i porijeklo baenog materijala.
Komanda III podruja predae priloeno pismo voi osma-
trake grupe br. 1 i skrenuti mu panju na tano postupanje po
istom. 2
tab VIII Crnogorske brigade i Komanda III podruja (ko-
mandant i politiki komesar) upoznae se sa nareenjem izdatim
voi osmatrake grupe i ovo drati u najstroijoj tajnosti.
3. Komanda III podruja potvrdie telefonski prijem ovog
nareenja, kao i nareenja za' vou osmatrake grupe i izvije-
stiti da je u svemu po tome nareenju postupljeno.

SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Za tab
naelnik generalmajor,
Rudolf Primorac

Dostavljeno: tabu VIII Crnogorske brigade


Komandi III podruja

2 Vidi dok. br. 32.


BR. 34
PISMO VAZDUHOPLOVNOG PREDSTAVNIKA VRHOVNOG
TABA NOV I POJ OD 3. APRILA 1944. PREDSTAVNIKU
BRITANSKIH VOJNIH VLASTI U KAIRU O POTREBI ZA
REGULISANJEM ODNOSA JUGOSLOVENSKOG LJUDSTVA
U SASTAVU BRITANSKOG KRALJEVSKOG VAZDUHO-
PLOVSTVA1

3 aprila 1944
WlCmdr-u- Selby-u,

u cilju normiranja odnosa jugoslovenskog osoblja i pret-


stavnika NOV Jugoslavije danas, 3 aprila, utanaeno je sledee
izmeu W/Cmdr Amhursta, W/Cmdr Selbya i pukovnika Pirea:
1) Poto puk. Pire kao zastupnik marala TITA nee biti
celo vreme na licu mesta, za njegovog zamenika odreen je, po
elji marala TITA, kapetan Milan Simovi, kome e da bude
dodeljen jedan oficir kao tuma i pomonik iz sastava Jug. vaz-
duhoplovstva. Ova dvojica ne ulaze u sastav RAF-a. Kap. Si-
movi kao komandant I. Jug. vazd. baze, u iji okvir dolazi
vazduhoplovno osoblje iz domovine, ostae u Benini 3 dok se ce-
lokupno prikupljeno osoblje ne raspodeli na kolovanje odn. ne
formira I. Jug. eskadrila. 4
2) Kada ovo osoblje bude rasporeeno, kapetan Simovi kao
zastupnik puk. Pirea i komandant I. Jug. vazd. baze presehe
se po potrebi u Kairo gde e imati svoju kancelariju i odravati
vezu s A.F.A.L.S.-om, s te voditi evidenciju o celokupnom jug.
osoblju koje je dodeljeno RAF-u bilo na kolovanju ih slubi.
On ima pravo obilaska ovih grupa jug. vazduhoplovaca koji se
nalaze u RAF-u, u emu e ga A.F.A.L.S. potpomoi i u svakom
pogledu izii mu u susret. Ovi obilasci su potrebni u svrhu po-
sete jug. osoblja od strane pretstavnika marala Tita, kao i regu-
lisanja ev. tekoa koje bi se pojavile.
3) Isto pravo obilaska ima i lan jug. vojne misije pukov-
nik Miloj e Miloj evi ih neki drugi lan misije koga odredi pu-
kovnik Velebit, ef vojne misije.
1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VII,
reg. br. 3/7, k. 1449.
2 Wing-Commander (potpukovnik avijacije)
- 43 Re je o aerodromu kod Bengazija, u Libiji.
Prva jugoslovenska eskadrila (britanski naziv: 352. Yugoslav
Squadron RAF) formirana je 22. aprila 1944. na aerodromu Benina i
ula u sastav britanskog 281. vinga (vidi bojnu relaciju 1. lovake eska-
drile u Arhivu VH, reg. br. 1/110, k. 1466 A).
5
Air Force Army Leason Section (Sekcija za vezu armije i vaz-
duhoplovstva).
4) Nacionalno i kulturno vaspitanje jug. osoblja smatra
se kao interno jug. pitanje i vlasti RAF-a e svim grupama jug.
osoblja, ma gde se one u RAF-u nalazile, omoguiti ovu nastavu
u pogledu odreivanja potrebnih,uionica i potrebnog vremena.
Naelno se ovo vaspitanje ima vriti van normalnog radnog
vremena.
5) Sve jug. osoblje dobie od komandanta I. Jug. vazd.
baze jugoslovenske legitimacije sa jugoslovenskim i engleskim
tekstom. Ove legitimacije slue jug. osoblju kao dokaz pripad-
nosti NOV Jugoslavije. Od strane RAF-a izdae se celokupnom
osoblju normalne line legitimacije propisane za RAF.
6) Ukoliko bi za formiranje eskadrile nedostajalo admi-
nistrativno osoblje odn. osoblje obinih uslova, bez specijaliza-
cije, isto se moe nadopuniti iz nevazd. kontingenta Jugoslavena
na S.I.6
Molim da se ovo dostavi nadlenom organu RAF-a na uvi-
aj i saglasnost. Po saglasnosti molim da mi se akt vrati.
OPUNOMOENI PRETSTAVNTK
MARALA JUGOSLAVIJE TITA
vazduhoplovni pukovnik N.O.V.
pilot lovac

BR. 35
NAREDBA VRHOVNOG TABA NOV I POJ OD 21. APRILA
1944. O FORMIRANJU 2. VAZDUHOPLOVNE BAZE I NJE-
NIM ZADACIMA1
VRHOVNI TAB
NOV i POJ
21 aprila 1944 g.

NAREDBA
Vrhovnog taba NOV i POJ

1) Za komandanta II vazduhoplovne baze postavlja se kapetan


2
Sreten anti, za politikog komesara postavlja se drug ,
za zamenika komandanta postavlja se porunik Luii Franjo.
6
Srednji istok
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
27/114, k. 459 A.,
2
U originalu je ostavljeno da se naknadno upie ime.
2) Zadatak je baze:
a) Da se stara o neprekidnoj upotrebljivosti aerodroma.
b) Stara se o bezbednosti aerodroma, ljudstva i materijala
kako od napada iz vazduha, tako i od napada sa zemlje;
c) Rukuje sa svima ureajima na aerodromu.
d) Rukovodi letenjem u duhu odredaba Uputa za organi-
zaciju aerodromske slube. 3
e) Stara se o odravanju veze izmeu aerodroma i jedi-
nica u pravcu Mlinita i Livna, sa komandom mesta u
Glamou i Vrhovnim tabom.
f) Stara se o pravilnoj organizaciji terena za bacanje ma-
terijala padobranima, o brzom prikupljanju i evakua-
ciji dostavljenog materijala.
g) Brine se o urednoj i brzoj evakuaciji ranjenika i ostalog
osoblja koje je predvieno za odlazak avionima.
h) Stab baze odgovoran je za smetaj i urednu ishranu
ljudstva koje je zaposleno u bazi. Hranu dobavljati od
Komande mesta Glamo.
i) Stab baze duan je preduzeti sve mere za odravanje
primerne discipline, a naroito za vreme letenja, prili-
kom istovara i utovara materijala i ljudstva. U tom po-
gledu pridravati se tano odredbi Uputa za organiza-
ciju aerodromske slube.
3) Bazi su potinjeni sledei organi:
a) Odeljenje od 30 vojnika sa stareinom za vrenje aero-
dromskih slubi. Ovo odeljenje ostaje stalno na aero-
dromu. Odeljenje e odrediti Stab V korpusa iz sastava
svojih jedinica, a ne iz sastava Glamokog odreda
od boraca potpuno pouzdanih, koji su fiziki manje
sposobni za stroj.
b) Bataljon za obezbeenje, jaine najmanje 120 boraca
sa orujem iz sastava V korpusa. Bataljon stoji pod
tabom baze samo u pogledu taktikog rasporeda, obez-
beenja i slube sigurnosti na bazi i u tom pogledu do-
biva nareenja neposredno od taba baze. U disciplin-
skom pogledu, kao i u pogledu nastave i obuke bataljon
stoji neposredno pod tabom V korpusa. Bataljon treba
smenjivati posle svakih 15 do 20 dana.
c) Pretstavnici saniteta, ekonomskog odeljenja'i odeljenja
za zatitu naroda stoje u disciplinskom pogledu nepo-
3
To uputstvo, koje je izdalo Vazuhoplovno odeljenje Vrhovnog
taba NOV i POJ, redakcija nije uspela da pronae. Na osnovu tog
uputstva sastavljeno je Privremeno uputstvo za aerobaze NOV Glav-
nog taba NOV i PO Hrvatske od 18. avgusta 1944 (vidi dok. br. 42).
sredno pod tabom baze, tj. kako e se i kada pripre-
miti ranjenici za ukrcavanje, kada e se i gde utovariti
ili istovariti materijal i evakuisati, koliko, gde i kada
e se pripremiti ljudstvo za transport i gde e se nala-
ziti organ za njihovu kontrolu itd.
4) Ljudstvo koje je ovom naredbom dodeljeno tabu II va-
zduhoplovne baze najhitnije uputiti na svoju novu dunost.
5) Do dolaska dodeljenog ljudstva organizovati aeroromsku
slubu i slubu bezbednosti sa ljudstvom sa kojim se raspo-
lae.
6) Preduzeti sve mere za maskiranje aerodroma i aerodromskih
instalacija. Razviti obavetajnu slubu i obuiti celokupno
ljudstvo da sav rad na aerodromu uva u najveoj tajnosti.
tab baze kao i celokupno ljudstvo treba da bude svesno
vanosti i znaaja poverene im uloge.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Dostavljeno na postupak: NAELNIK,


Stabu V korpusa i II vaz- gener al-la j tnant
duhoplovne baze. Arso R. Jovanovi
(M. P.)
STAB
V KORPUSA NOV
JUGOSLAVIJE
Pov.broj 448
. . . l . V 1944 g.

Po prednjem postupljeno
i izvjeten V.. To u akta.

ef kancelarije
major, 4

4
Potpis je neitak.
BR. 36
PREDLOG NAELNIKA ODELJENJA ZA VOJNO VAZDU-
HOPLOVSTVO PRI VRHOVNOM STABU NOV I POJ OD 9.
MAJA 1944. NAELNIKU VRHOVNOG TABA O ORGANI-
ZACIJI VAZDUHOPLOVNOG ODELJENJA U SASTAVU
VRHOVNOG TABA 1

Vazduhoplovni p.pukovnik
ZDENKO TJLEPI
9 maja 1944 godine

NAELNIKU VRHOVNOG TABA NOV I POJ

Prema ukazanoj potrebi dostavljam sledei Predlog za


organizaciju Vazduhoplovnog odeljenja Vrhovnog taba NOV
i POJ.
Da bi se Vrhovni tab NOV i POJ rasteretio sa poslovima
isto vazduhoplovne prirode, kao i da bi se usposobile sve slu-
be koje su potrebne za pravilan razvoj i to bolje dejstvo naeg
i saveznikog vazduhoplovstva u najbhoj budunosti, predla-
em da se u sastavu Vrhovnog taba formira vazduhoplovno
odeljenje. 2
Na elu odeljenja bio bi naelnik, koji bi bio neposredno
potinjen naelniku Vrhovnog taba NOV i POJ, kome bi bio
savetodavni organ po vazduhoplovnim pitanjima. U duhu dobi-
venih instrukcija od naelnika- V.. reavao bi sva pitanja po
vazduhoplovnoj grani. Radi podele poslova odeljenje bi bo
podeljeno na potreban broj odseka, na elu kojih bi stajali e-
fovi odseka.-
Vazduhoplovno odeljenje formiralo bi se i razvijalo upo-
redo sa razvojem naeg vazduhoplovstva, tj. formirah bi se
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
4/110, k. 1450 A.
2 Vazduhoplovno odeljenje, odnosno Odeljenje za vojno vazduho-
plovstvo (kako se u poetku zvalo), formirano je jo septembra 1943, ali
ga je sve do druge polovine 1944. predstavljao samo jedan ovek n j e -
gov naelnik (prema izjavi general-pukovnika avijacije Zdenka Ulepia,
tadanjeg naelnika Odeljenja za vojno vazduhoplovstvo). Tek kada su
poslovi postajali obimniji (izgradnja aerodroma, organizacija prihvata
saveznikih transportnih aviona, kolovanje vazduhoplovaca u ino-
stranstvu, prikupljanje vazduhoplovnog ljudstva radi formiranja jedi-
nica, organizacija vazduhoplovne slube pri glavnim tabovima i ta-
bovima pojedinih korpusa, itd.), nametala se potreba za proirenjem
Vazduhoplovnog odeljenja, tj. za poveanjem njegovog formacijskog sa-
stava. U tom smislu treba shvatiti formulaciju . . . da se u sastavu Vr-
hovnog taba formira vazduhoplovno odeljenje.
samo oni odseci koji bi bili usled razvoja letakih i pomonih-
jedinica, kao i ostalih slubi neophodno potrebni.
Sastav pojedinih odseka i odeljenja regulisao bi se for-
macijom. Trenutna situacija zahteva da se formiraju:
1. AERODROMSKI ODSEK.
Nadlenost aerodromskog odseka bila bi:
I.a) Evidencija svih, za letihta sposobnih terena; pro-
nalaenje i izbor novih terena, kada se za to ukae
potreba.
b) Organizacija aerodromske slube na postojeim
aerodromima; postavljanje potrebnih instalacija za
dnevnu i nonu upotrebu aerodroma; snabdevanje
aerodroma potrebnim tehnikim materijalom po aero-
dromskoj grani.
c) Izbor i organizacija pomonih letilita za avione
za vezu.
II.Organizacija meteoroloke slube na osloboenoj te-
ritoriji i to:
a) Postavljanje meteorolokih sekcija i stanica po
osloboenoj teritoriji i snabdevanje istih meteorolo-
kim instrumentima i priborom.
b) Prikupljanje, iskoriavanje i dostavljanje meteo-
rolokih podataka zainteresovanim.
c) Obuavanje, rasporeivanje i evidencija strunog
meteorolokog osoblja po sekcijama i stanicama..
d) Odravanje veze sa saveznikim meteorolokim
ustanovama.
III.Organizacija slube veze:
a) Organizacija veze izmeu aerodroma i V..
b) Organizacija veze na aerodromima, kao i izmeu
aerodroma i susednih jedinica.
c) Organizacija veze izmeu pojedinih vazduhoplov-
nih i ostalih jedinica na zemlji sa avionima u vaz-
duhu bilo iz jedinica za vazduno snabdevanje,
bilo sa operativnim jedinicama naeg i saveznikog
vazduhoplovstva.
d) Izrada kljueva, kodeksa i ifri za vezu spora-
zumno sa delegatima saveznikih vojnih misija.
IV.Organizacija terena za bacanje materijala padobra-
nima, u koliko ti tereni ne bi bili organizovani i odr-
avani od saveznika.
2. OBAVETAJNI ODSEK.
Nadlenost obavetajnog odseka bila bi sledea:
a) Prikupljanje i evidencija podataka o aero-
dromima, koje koristi neprijatelj na okupiranoj teri-
toriji, njihovo ureenje, posada, slagalita goriva,
municije itd.
b) Prikupljanje i evidencija podataka o leta-
kom materijalu neprijatelja po tipovima i broju, kao
i njihovom rasporedu na okupiranoj teritoriji.
c) Prikupljanje i evidencija podataka o aktiv-
nosti neprijateljske avijacije, o broju i tipovima upo-
trebljenih aviona, o vrstama i dejstvu baenih bombi,
naroito u koliko bi se pojavile bombe sa hemiskim
punjenjem, o rezultatu bombardovanja.
d) Prikupljanje podataka o vazdunim tran-
sportima, uobiajenim linijama i vremenu letenja
kurirskih aviona, transporata i jedrilica.
e) Prikupljanje i evidencija podataka o vrsti,
jaini, rasporedu i nainu dejstva neprijateljskih
sredstava protivavionske odbrane.
Ovaj odsek radio bi u tesnoj saradnji sa Oba-
vetajnim odeljenjem V.S.

im bi se usposobile nae letake jedinice za borbenu upo-


trebu, trebalo bi formirati OPERATIVNI ODSEK.
Ako bi postojala mogunost da nae letake jedinice do-
biju svoje baze na naoj teritoriji, trebalo bi formirati tehniki
odsek, koji bi blagovremeno predvideo i preduzeo potrebne
mere za pravilno tehniko snabdevanje letakih jedinica.
* * *

kolovanje naeg letakog i strunog vazduhoplovnog oso-


blja potrebno je izvoditi po unapred stvorenom planu o formi-
ranju letakih jedinica, tako da se stvarno koluje onoliki broj
i one vrste strunog osoblja, koliko je za formiranje predvie-
nih jedinica potrebno. Celokupnu evidenciju vazduhoplovnog
osoblja vodi sada Odeljenje za zatitu naroda.
Neophodno je potrebno da Vazduhoplovno odeljenje odre-
uje strune uslove za prijem vazduhoplovnog osoblja kao i
broj po pojedinim granama slube, jer se u protivnom moe
desiti da e pojedine grane specijalnih slubi biti prezasiene,
dok bi druge ostale bez dovoljnog broja strunjaka. Isto tako
moe se desiti da se za pojedine grane slube odrede lica koja
6* 83
po svojim kvalifikacijama za te slube ne odgovaraju, to bi u
velikoj meri oteavalo pravilno izvoenje nastave, odugovla-
ilo njihovo usposobljavanje time i formiranje jedinica i slabilo -
kvalitet naih jedinica.
U interesu naeg vazduhoplovstva je da se sve potrebne
mere za njegovo pravilno formiranje preduzmu blagovremeno.
Jedan od prvih uslova za uspean rad na ovom polju je legali-
ziranje jedne vazduhoplovne upravne slube, koja bi, prema
ovom predlogu, bila Vazduhoplovno odeljenje.

Vazduhoplovni potpukovnik
Zdenko Ulepi

BR. 37
NAREENJE KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ
OD 14. JULA 1944. KOMANDANTIMA ESELONA ZA PREBA-
ZIRANJE SA AERODROMA BENINA (LIBIJA) NA AERO-
DROM KANE (ITALIJA)1

352 (JUGOSLOVENSKI) SKVADRON 2


14. jula 44.
Srednji Istok

NAREENJE ZA POKRET SKVADRONA BR. 1.


Prema postojeem nareenju pretpostavljenih vojnih vlasti na
Skvadron izvrie pokret u dva dela i to:
Manji deo vazduhom. Lica predviena za ovaj pokret
navedena su u priloenom spisku A. Vreme polaska ovoga
dela nije jo odreeno.
Ovaj deo do polaska bie na snabevanju i stanovanju u
Yugoslav Holding Unit-u, 3 kuda e se preseliti u subotu (15.
p.m.) posle podne.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. far.
28/2, k. 1466 B.
2 Prva lovaka eskadrila NOVJ formirana je 22. aprila 1944. na
aerodromu Benina kod Bengazija (Libija). Imala je naziv: 352. Yugo-
slav Squadron, a dejstvovala je sve do maja 1945. u sastavu Vrhovne
komande RAF-a. Imala je 16 lovakih aviona tipa spitfajer (vidi Arhiv
VII, reg. br. 1/110, k. 1466 A).
3
Vrsta privremenog sabirnog centra
Na aerodromu Liti 4 ostaje samo letaki materijal (avioni
itd.), kao i 4 velika atora. Za vreme noi sav ovaj materijal bie
uvan od strane jedne strae jaine 1 komandir i 3 straara,
koje e odreivati F/O 5 Loli F.6
Vei deo suvim (morem). Lica predviena za ovaj po-
kret navedena su u priloenom spisku B. Pored toga ovaj deo
ponee sobom sva mehanika vozila, atore,-svu ostalu logorsku
i kuhinjsku opremu. Ponee sobom i linu spremu koju ne mogu
poneti sobom drugovi odreeni u deo koji putuje vazduhom.
U vezi sa ovim,
NAREUJEM:

1. Danas (14. o.m.) posle podne i sutra (15. o.m.) nee biti le-
tenja.
2. Osoblje predvieno za manji deo vazduhom smanjie svoj
prtljag do najmanje mere, tako da celokupna teina zajedno
sa telom ne iznosi vie od 90 kg.
Svu ostalu spremu ljudstvo ovoga dela predae u tab
Skvadrona u subotu (15. o.m.), u podne, radi utovara u
vozila.
Sva hca, bez razlike kojim delom e putovati, oznaie it-
ljivo svoj prtljag navodei: broj, in, prezime i ime.
3. Danas (14., o.m.) posle podne sve osoblje koristie za pako-
vanje svoje hne spreme i opreme.
4. Sutra (15. o.m.) odmah posle doruka poinje skidanje a-
tora i to:
sve male atore propisno spakovati sa svom pri-
padajuom spremom i koevima i spremiti ih na istonoj
strani borake trpezarije radi utovara. Tano mesto odre-
die disciplinski podoficir Skvadrona. Ovaj posao mora biti
zavren u 14.00 asova, kada e otpoeti utovar;
vehke atore skidati, propisno spakovati, ostaviti
na istom mestu, a tovarie se kako to bude usmeno nare-
eno. Ovaj posao mora biti zavren do 15.00 asova, kada
otpoinje utovar;
lica odreena za vei deo suvim (morem) otpoee
utovar svoje hne spreme, kao i spreme drugova koji pu-
tuju vazduhom, u 16.00 asova. Sav utovar mora biti zavr-
en u subotu (15. o.m.) u 18.00 as. Nakon toga svi automo-
bili postrojie se u jednoj liniji izmeu magazina i borake
kantine. Tana uputstva po ovome dae autant mla. vod-
niku Martelancu.
4
Pogreno; treba: Lete (5 km istono od Bengazija).
5
Flying Officer porunik avijacije
6
Franjo
Od ovoga se izuzima samo boraka kuhinja, koja e
svoje stvari utovariti nakon veere ostavljajui van kola
samo onu spremu koja je potrebna za spravljanje doruka
za 16. juli [19]44.
Osoblje sa svojom spremom utovarie se na kola po
rasporedu koji je izvren u priloenom spisku C.
5. Za vreme pokreta suvim, t.j. do dolaska na mesto ukrca-
vanja sva lica hranie se iz zajednike kuhinje.
6. Ustajanje 16. o.m. bie u 03.00 asova, doruak u 03.30
asova. Konvoj za pokret suvim mora biti spreman za pola-
zak u 05.30 asova, to znai da u to vreme sva lica moraju
biti na svojim mestima u kolima, ekajui znak za polazak.
7. Lica koja su odreena za pokret vazduhom pripremie svoju
spremu u 15.00 asova (subotu 15. o.m.) radi transporta
njih samih i njihove spreme u Yugoslav Holding Unit. Za
ovo starae se F/O Loli kojemu e za ovu svrhu biti na
raspoloenju dva 3-tonska automobila.
8. Sva hca koja putuju suvim duna su da dobro zapamte ras-
pored po kolima, kojega se imaju bez razlike svi strogo
pridravati za celo vreme puta.
9. Zabranjeno je uzimati sobom razne krevete sem propisanih
poljskih (ko ima), kao i razne ivo trnje, kao pse, make itd.
10. Sve osoblje odreeno za pokret suvim mora se tano i u
svemu pridravati propisanog reda i discipline u konvoju,
prilog pod D.
11. Komandant konvoja F/Lt. 7 . Najberger H.8 pridravae se
tano i u svemu nareenja za pokret br. MCD/90/510 od
13. jula [19]44. god. komandanta Oblasti Cyrenaica.
12. Sva eventualna potrebna usmena objanjenja po pitanju
pokreta Skvadrona dae autant F/Lt. Najberger.

H. Najberger
F/Lt. autant,
za komandanta 352 (jugosl.) skvadrona

7
8
Flight-Lieutenant kapetan avijacije
Hubert
BR. 38
IZVETAJ TABA DETAMANA NOVJ U SASTAVU RAF-a
OD 25. JULA 1944. VAZDUHOPLOVNOM ODSEKU VRHOV-
NOG TABA NOV I POJ O IVOTU I RADU JUGOSLOVEN-
SKIH MEHANIARA U BRITANSKIM RADIONICAMA U
ALIRU1

TAB
DETAMANA N.O.V.J.2
(U R.A.F-U)
25-VII-44 god.
Alir

Izvetaj o dogaajima
za mesec juni i juli
1944 godine

VRHOVNOM TABU NOV JUGOSLAVIJE


(Za Vazd. otsjek)

O naem dolasku na slubu u 144 M.U.3 Maison Blanche, 4


naenom stanju, radu i ivotu u toj jedinici podnosimo sledei
izvetaj :
Opte: Dana 2 juna o.g. primljeni smo u RAF u svojstvu
tehnikih oficira vazd. potporunika. i to drugovi: major Hub-
majer M. Danilo, kapetan urgus . Ljubia, potporunici Rup-
nik J. Zdenko i Dragievi S. Ivo.
Istog dana upueni smo na slubu u centralnu vazd. ra-
dionicu 144 M.U. M. Blanche kod Alira.
Po naem dolasku u tu jedinicu rasporeeni smo od strane
komandanta pukovnika Mac Donalda po radionicama i to: drug
Hubmajer u sekciju A.R.S.5 B. (radionica za opravku aero-
plana Spitfajer), drug urgus za nadzor drugova na farmama,
drug Rupnik u sekciju A.R.S. B. (za elektrine ureaje) a
drug Dragievi u vazd. radionicu u Bufarik (35 km. od M.
Blancha).
Pri naem dolasku u 144 M.U. zatekli smo na radu u toj
jedinici 322 druga (5 ml. vodnika i 317 boraca) pod rukovod-
1
Origmfi (pisan na maini, latinicom) u Arhivu" VII, reg. br.
7/7, k. 1449.
2
tab detamana NOVJ zastupao je interese vazduhoplovnoteh-
nikog osoblja NOVJ koje se obuavalo ili radilo britanskim radio-
nicama i bio njihov predstavnik pred britanskim vlastima
3
4
Maintenance Unit (jedinica za odravanje)
Mezon.Blan, varoica kod Alira
3
i 14 Aircrafts Repair Section
stvom druga p.porunika Ilia M. Ivana. Tadanji raspored dru-
gova po radionicama vidi se iz priloga br. 1.
Za stanovanje bili su drugovi razmeteni na dve farme
udaljene od radionica oko 13 i 14 km. Svi gore spomenuti dru-
govi bili su ranije pripadnici talijanske vojske i dovedeni su na
rad u 144 M.U. meseca novembra 43 god. iz engleskih zaroblje-
nikih logora, kao struno osoblje za vazduhoplovstvo, gde su
radili pod rukovodstvom oficira kraljevske vojske 6 do meseca
maja 44 god., kada su pristupih NOV Jugosl.[avije].
Pored napred pomenutih drugova koji su ve bih raspo-
reeni na rad po radionicama, zatekli smo jo drugih 30 drugova
koji su tu ekali na transport za Beninu odnosno Kairo. To su
bili dva mehaniara, jedan izvia i dvanaest pilota, predvieni
za nae eskadrile u Benini 7 , te petnaest radiotelegrafista, pred-
vieni za rad. tel. kurs u Heluanu kod Kaira.
6-VI-44 god. stigh su iz zarobljenikog logora Sassini i
Husein Dey kod Alira 61 drug i iz tranzitnog logora br. 203
Korzo 180 drugova. Zbog pomanjkanja mesta na farmama I
i II smeteni su na jednu novu farmu (III), udaljenu oko 4 km.
od radionica 144 M.U.
10-VI-44 god. rasporeeni su ovi drugovi na osnovu naeg
predloga po radionicama na rad.
Kako je ah zbog razdvojenosti na tri farme rad sa drugo-
vima i nadzor nad istim bio dosta otean, nastojah smo kod na-
dlenih da se stvori centralni zajedniki logor za sve drugove,
te da se iz Benine zatrai jo izvestan broj oficira rukovodi-
laca NOV.
Rad oko uspostavljanja zajednikog centralnog logora ot-
poet je u drugoj polovini meseca juna sa vlastitom radnom
snagom. Kao mesto za zajedniki logor izabrat je teren kod
farme III.
20-VI-44 god. stigh su ovamo iz Benine drugovi: kapetan
Rodi Mile, kapetan Perhauc Rafael i p.porunik Kos Zvonko
u svojstvu tehnikih oficira a potporunik Trtica Stevo u svoj-
stvu administrativnog oficira.
Kapetan Perhauc rasporeen je u sekciju E.R.S.8 (radio-
nica za oprav.[ku] motora Merlin), potporunik Trtica odreen
za administrativnog] oficira (intendanta) naeg detamana, ka-
petan Rodi i p.porunik Kos rasporeeni su u vazd.[uhoplovnu]
rad.fionicu] u Bufarik.
l-VII-44 god. stigh su iz tranzitnog logora iz Bona 319
novih drugova.
0
To jest: bive jugoslovenske vojske
7
Na aerodromu Benina kod Bengazija (Libija) nalazile su se 1.
i 2. lovaka eskadrila NOVJ.
8
i 13 Engines Repair Seetion
2-VII-44 god. stiglo je 60 drugova iz zarobljenikog logora
br. 204, od kojih dva biva talijanska oficira (Slovenci).
Svi ovi drugovi smeteni su u novouspostavljeni logor kod
farme III, i odmah narednih dana rasporeeni na radove po
svim sekcijama i radionicama 144 M.U. 45 od tih. drugova bilo
je upueno u radionice u Bufariku.
4 i 5-VII-44 god. izvreno je preseljenje drugova sa farme
I i II u zajedniki logor kod farme III.
12-VII-44 god. stigh su ovamo iz Benine drugovi: poru-
nici Renac Milan, Di Batista Henrih, Zrili Milan i p.porunik
Kastele Anton.
Drugovi Di Batista i Zrili rasporeeni su u vazd. radio-
nicu u Bufariku, a drug Kos vraen je iz Bufarika na slubu u
M. Blanche, gde je rasporeen u radionicu za opravak motora
Prat i Whitney. Drug Renac rasporden je u sekciju za naoru-
anje a drug Kastele u sekciju M.T.R.S.,9 tj. radionicu za glavne
popravke automobila i automobilskih motora.
Definitivan raspored drugova kako je sad proveden vidi se
iz pregleda prilog br. II.
Prilikom provedbe rasporeda vodilo se prvenstveno ra-
una o tome da se drugovi rasporede po svim onim sekcijama
i radionicama koji su' od bitnog interesa u vezi kasnijeg uspo-
stavljanja naih radionica u zemlji. Rukovodila nas je namera
da se u celini stvori jedan kadar vazd.[uhoplovnih] mehaniara
i radnika specijalizovan u svim onim granama vazd.[uhoplov-
ne] tehnike, koje e kasnije nai svoju primenu naoj zemlji.
Pri tome se ah i obraala panja na sposobnosti (kvahfik.[acije])
pojedinaca, te njihovu volju i ljubav za pojedine vrste radova.

ORGANIZACIJA KOMANDOVANJA:
Odmah pri naem dolasku nastojali smo kod komandanta
centralne radionice M. Blancha da dobijemo punu samostalnost
u disciplinskom i administrativnom pogledu (radi samog olak-
anja raa sa drugovima) te da se raspored drugova po sekci-
jama i radionicama izvri na osnovu naih predloga.
Predlog je bio usvojen i drug Hubmajer je sa strane ko-
mandanta pukovnika Mac Donalda postavljen za komanduju-
eg oficira naeg detamana.
Meutim sa drugovima iz Bona doao je u na logor i en-
gleski major O'Brien sa svojim tabom. Major O'Brien bio je
komandant Jugoslovenskog logora u Bonu. Dva dana nakon nje-
govog dolaska u na logor saoptio je autant M. Blanche drugu
majoru Hubmajeru da je po odluci glavnog taba u Aliru ma-
jor O'Brien odreen za komandanta naeg detamana, da se svi
* Motor Transport Repair Section
nai oficiri moraju iz logora preseliti u oficirski dom u M. Blan-
chu. Drug Hubmajer nije tu odluku prihvatio, ve je obrazloio
da bi taj postupak imao tetnih posledica kako u pogledu rada
tako i u pogledu discipline kod samih boraca, jer su nai vas-
pitni metodi zasnovani na drugoj bazi, te je traio da se to pi-
tanje rei u sporazumu sa naim vojnim predstavnikom u Al-
iru p.pukovnikom Manolom. 10 U vezi toga, a po direktivama
glavnog taba iz Alira odran je sledeeg dana jedan sastanak
izmeu p.pukovnika Manole, engl, majora O'Brijena i majora
Hubmajera na kome je postignut sporazum o svim pitanjima
kompetence engleskih i naih rukovodilaca. Prepis protokola
koji je topogledno izdat sa strane glavnog stana u Aliru pri-
lae se (III).

FORMIRANJE JEDINICA:
Odmah pri preseljenju drugova u zajedniki logor izvr-
ena je podela atora po sekcijama, tako da su drugovi koji rade
u istim sekcijama odnosno radionicama grupisani.
Pojedine sekcije formirane su u ete, vodove i desetine.
Sa strane drugova a uz sugestije druga kap. Ljubie, iza-
brati su komandiri eta, vodnici i desetari, kao i njihovi za-
menici.
Takoe je sprovedena i sva ostala organizacija opte i po-
mone slube.
DISCIPLINA:
Opte uzevi moe se rei da su drugovi dobro disciplino-
vani. U poetku pri naem dolasku opaalo se kod izvesnog po-
stotka drugova nepravilno shvaanje biti NO pokreta kao i ne-
potpuno poznavanje linije narodno-osl. borbe. Ovo je donekle
i razumljivo, poto su svi doh iz zarobljenikih logora, gde
nisu imali prilike da se upoznaju u potpunosti sa razvitkom
narodno-osl. borbe. Ovaj nedostatak otklanja se danomice kul-
turno-prosvetnim radom koji se od poetka naeg dolaska poeo
postepeno razvijati.
Bilo je ali i boraca koji su opetovano greili u veoj meri,
tako da su bili tetni kako po disciplinu u samoj jedinici, tako
i po ugled NOV uopte. Za ove borce traih smo od RAF-a da
se upute u nau vojnu jedinicu u Bari-u, te emo po tome pose-
bno u detalje izvestiti nae poverenitvo Nac.fionalnog] komi-
teta u Bari-u. Ovi borci jo ekaju na transport.
Sem toga opaalo se da neki podoficiri koji se nalaze u
naem detamanu, a koji su taj podof. [icirski] in stekli u tali-
10
Sreko -.': v . '* >
janskoj vojsci, nisu obljubljeni meu drugovima, ba radi inje-
nice to su taj in stekli u talijanskoj voj.fsci]. Poto nema nekih
konkretnih injenica koje bi teretile ove podoficire, to se kul-
turnim radom nastoji kod drugova postaviti pravilan stav prema
njima.
Sa faistikim talijanskim elementima (zarobljenicima
koji rade po raznim jedinicama) iz ovdanje okoline dolo je
zbog izazivanja sa njihove strane do nekoliko manjih sukoba,
ah bez ozbiljnih posledica po nae drugove. Drugovima je obja-
njen na stav prema talijanskom narodu kao i prema ratnim
zloincima i faistima i upozoreni su na izbegavanje sukoba.
Komanda M. Blanche izvetena je zvanino sa nae strane
o tim dogaajima, te je od iste zatraeno da upozori komande
talijanskih logora na posledice koje bi mogle iskrsnuti usled
izazivanja faistikih elemenata.
RAD U RADIONICAMA 144 M. U.:
Radno vreme u radionicama traje normalno od 7,30 do 17
asova.
Sekcija A.R.S. B radi ve neko vreme vanredno, tj. tri
puta sedmino od 7,30 do 20,30 asova, a sekcija G.E.S.11 i E.
R.S. tj. radionice za hidrauline i pneumatike ureaje, ehse,
instrumente itd. te radionice za opravak motora rade od 8 do
20 asova. Ovaj raspored rada predvien je do konca ovog
meseca.
Nedelja je slobodna za izlaz u grad odnosno za ostale
potrebe.
Odlazak u radionice i povratak u logor vri se kamionima.
Ruak se deli na aerodromu.
to se tie samog rada ovde zaposlenih drugova izveta-
vamo da su oni svojim marom, voljom i spretnou pridobili
opte simpatije engleskih rukovodilaca kao i njihovo svestrano
priznanje.
KULT.-PROSVETNI RAD I STRUNA NASTAVA:
Radi upoznavanja novih drugova sa razvitkom NOB u do-
movini kao i sa njenim, tekovinama odrana su odmah po na-
em dolasku nekohka veernja predavanja. Poveavanjem broj-
nog stanja drugova ukazala se-potreba da se taj kulturni rad
proiri i produbi te su u tom cilju meu drugovima izabrani
kulturno-prosvetni odbori koji redovno rade i slue se pri tome
sa materijalom koji je u dva navrata dobiven preko lanova
nae vojne misije koji su dolazili u Alir.
11
General Equipment Seetion
Iz pevakih horova koji su doli sa raznim partijama dru-
gova, formiran je jedan iri zbor od oko 60 pevaa. Zbor je vi-
sokog kvaliteta i dosada je dva puta javno nastupio. Prvi put
za proslavu 14 jula, francuskog nac. praznika, drugi put za sni-
manje na ploe od strane saveznikog vojnog prop.[agandnog]
odseka.
Za razonodu i odravanje fizike kondicije kod drugova
uspostavljene su sportske sekcije koje formiraju timove za fud-
bal, bezbol, laku atletiku itd.
U pogledu strune naobrazbe drugova nastojimo da se ista
im vie produbi, te da se drugovima pored praktine izobrazbe
u radionicama paralelno omogui i teoretska izobrazba. U tu
svrhu organizovani su u logoru veernji teajevi iz motoristike,
elektrotehnike, opisa aeroplana i aeropl.fanskih] instalacija,
matematike i engleskog jezika.
Jedanput nedeljno vri se obuka iz egzercira.
U nedelju u logoru dri se misa. Misu dri hrvatski svete-
nik koji je u tu svrhu dodeljen RAF-u.
Odnosi sa saveznikim oficirima:
Odnosi sa engleskim rukovodeim oficirima su korektni i
striktno slubeni. Cenei pravilno vrednost radne snage naih
drugova izlaze nam u veini sluajeva u pogledu naih traenja
ljubazno u susret.
Van slube ne trae lini kontakt, sem nekih izuzetaka,
te postoji izvesna rezervisanost sa njihove strane. Uzrok tome
moe da lei delimino i u nedovoljnom poznavanju engleskog
jezika sa nae strane.
Sa strane francuskih rukovodilaca oficira koji rade u M.
Blanchu nailazimo na vrlo srdaan i drugarski prijem. Sa raz-
loga ali da se ne bi stvorila neka nepoeljna ljubomora ne upu-
tamo se u nikakve javne manifestacije toga prijateljstva.
Odnosi izmeu naih boraca te engleskih i francuskih voj-
nika i radnika su korektni i drugarski.
RADIONICA U BUFARIKU:
U Bufariku nalazi se jedna vazd.[uhoplovna] radionica u
kojoj se vre glavni popravci trupa, krila i repnih povrina aero-
plana Spitfajer, opravak aeroplana (trupa) Moskito, nova iz-
radba drvenih elisa te manji popravci motora Merlin.
Kod naeg dolaska ovamo, u Bufariku se je nalazilo 76
drugova koji su tu dovedeni 10-11-44 god. iz engleskih zaroblje-
nikih logora kao struno vaz.[uhoplovno] osoblje. NOV pristu-
pili su kompletno 24 aprila 44 god.
6-VT-44 god. stigao je u Bufarik drug p.porunik Dragi-,
evi Ivo kao rukovodilac za tu grupu.
Istog dana stigli su u tu radionicu 152 druga i to: iz logora
204 te iz 386, 287 i 388 pionirske ete.
10-VI-44 god. stiglo je u Bufarik iz istih logora jo 38
drugova.
13-VI-44 god. stiglo je u tu radionicu jo 36 drugova iz
amerikanskih zarobljenikih logora.
20-VI-44 god. stigli su u Bufarik kapetan Rodi i p.poru-
nik Kos.
5-VII-44 god. stigli su u Bufarik 45 drugova upuenih iz
M. Blanche.
13-VII-44 god. stigli su u Bufarik porunici Di Batista i
Zrili a drug p.porunik Kos vratio se u M. Blanche.
Prema tome danas je brojno stanje u Bufariku 4 oficira i
347 boraca.
Celokupan rad oko odravanja discipline, kulturno-pro-
svetnog rada, strune nastave, formiranja jedinica itd. koordi-
nira se sa radom naeg odreda u M. Blanu.
Meutim u Bufariku postoji izvesna potekoa po svim
tim pitanjima poto su drugovi za sada razmeteni u pet odvo-
jenih logora. Sa nae strane poduzeti su potrebni koraci da se
uspostavi zajedniki logor za sve drugove te je u tom pogledu
postignut ve naelan sporazum sa nadlenim engleskim vla-
stima.
Napominjemo da su skoro svi drugovi, kako ovi ovde tako
i oni u Bufariku, iskljuivo slovenakog porekla.
Uz drugarski pozdrav,
SMET FAIZMU SLOBODA NARODU!

Za Stab
komandant detamana
major,
Dan.12 Hubmajr

Prilog 1
R A S P O R E D

DRUGOVA U RADIONICAMA 144 M. U. Na dan 5-VI-1944

E.R.S. DEMONTA2A M O T O R A " 15


A.R.S. B<c 15
M.T. SECTION 15 13
TEST BENCH MARLIN 10 5
12
Danilo
15
Motor Transport Setion (transportna sekcija)
16
Stanica za ispitivanje motora marlin
ELECTRICIANS M.T.R.S.17 18 3
LOCKSMITH SHOP M.T.R.S. 26
MOTORISTI M.T.R.S. 21
KOVACl M.T.R.S. 13
GAS SVASARJI1920 4
STORES M.T.R.S. 6
COMPRESSOR SHOP 21 4
ELECTRICIANS 22 8
PERSPEX SHOP 4
PAINTERS G HANGAR23 24
3
HALIFAKS METAL WORKERS 25
4
INSTRUMENT 26
SECTION 5
TANK SHOP27
5
RADIO M. 4
AIRFRAME G HANGAR28 12
FITTERS ENGINE ARS 30
A LIBERATOR 29 9
CARLING SECTION 5
CARPENTERS31 43
KUHARI NA 32 AERODROMU 15
ARMOURERS 10
KROJAI . 5
EQUEPMENT STORES33 34
TEST BENCH 35PRATT WHITNEY34
SHOE-MAKER _ 3
BRICKLAYERS (ZIDARI) 7
DRIVERS36 26
KUHARI NA FARMI 15
PISARI 2
OPSTA SLUBA 4
MEDICAL ORDERLY37 1
SVEGA 322

17
Electricians Motor Transport Repair Section (elektriari radi-
onice 18
za glavne opravke automobila i automobilskih motora)
19
Bravarska radionica
20
Zavarivai
Skladitari radionice za glavne opravke automobila i auto-
mobilskih
21
motora
Kompresorska radionica
-23 Radionica za opravku pleksi-stakla
24
Bojadisari G hangara
25
Bravari na avionu halifaks
20
Sekcija (radionica) za opravku instrumenata
27
Radionica za opravku rezervoara
28
Radio-mechanician (radio-mehaniar)
29
Radionica za opravku aviona hangara G
30
Mehaniari motora radionice za opravke aviona A
31
Stolarska radionica
32
Stolari
33
Oruari
31
Skladite odene opreme
33
Stanica za ispitivanje motora pratt whitney
30
Obuar
37
oferi
Bolniar
BR. 39
IZVETAJ NAELNIKA VAZDUHOPLOVNOG ODELJENJA
VRHOVNOG TABA NOV I POJ OD 3. AVGUSTA 1944. VR-
HOVNOM TABU O STANJU NA AERODROMIMA NJEGO-
VUA I BERANE1

P. pukovnik Ulepi Zdenko


3 avgust 1944
Poloaj

VRHOVNOM TABU NOV I POJ


Poloaj

Prema nareenju Vrhovnog komandanta NOV i POJ obi-


' ao sam aerodrome na teritoriji Crne Gore i naao slijedee:
1. Aerodrom Negobua.
Aerodrom je potpuno osposobljen za dnevno i nono slije-
tanje transportnih aviona i aviona, za vezu. Dimenzija aero-
droma odgovara za slijetanje ratnih aviona lakeg tipa.
Cjelokupna instalacija za nono slijetanje je svojina en-
glesko-amerikanske misije. Preduzete su mjere da se nabavi in-
stalacija tako da bi se aerodrom.mogao upotrebljavati i u slu-
aju da englesko-amerikanska misija instalaciju prenese na neki
drugi teren. Slijetanje za nudu moglo bi se vriti i bez te in-
stalacije paljenjem vatri.
Radio-stanice, koje su upuene na aerodrom Negobuu
prilikom formiranja 3 vazduhoplovne baze, iskoristio je Drugi
udarni korpus za svoje operativne jedinice a obzirom na to to
aerodrom u to doba nije funkcionirao.
Za uspostavljanje direktne veze sa bazom u Italiji 2 po-
trebno bi bilo uputiti 3 vazduhoplovnoj bazi jednu jaku radio-
-stanicu sa radio-telegrafistom. Sa radio-telegrafistom bi tre-
balo dostaviti i ifru, iji drugi primjerak bi trebalo dostaviti
Sovjetskoj radio-stanici u Bariu, poto ista ima neposrednu vezu
sa bazom u Italiji.
Kod 3 vazduhoplovne baze nema pretstavnika sovjetske
misije.
Zamoljen je tab II Udarnog korpusa da popuni nedosta-
jue ljudstvo aerodromske ete, kako bi se oslobodilo ljudstvo
1
Original (pisan na maini, irilicom) u Arhivu VII, reg. br.
2/14,2 k. 15.
Misli se na bazu NOVJ u Bariju.
prateeg bataljona V.. koje za sada pomae pri obavljanju
aerodromske slube.
Sva pitanja unutranje slube regulisana su na licu mje-
sta i sa tabom II Udarnog korpusa.
2. Aerodrom Berane.
Bazi na aerodromu u Beranama odreen je naziv 4 vaz-
duhoplovna baza. tab II Udarnog korpusa odredio je koman-
danta i politkomesara koji su potpuno upoznati sa dunostima
aerodromske slube.
Tehnika organizacija na aerodromu je sprovedena vrlo
dobro, postoji elektrini tart i rezervna svjetlosna linija po-
mou parafinskih lampi.
Sadanje letilite omoguava dnevno i nono slijetanje
svih aviona srednje tonae. Poto budu zavreni radovi na pro-
irivanju aerodroma, koji su sada u toku, bie aerodrom spo-
soban i za slijetanje najteih aviona.
I taj aerodrom trebalo bi opremiti sa jednom primopre-
dajnom radio-stanicom sa radio-telegrafistom, koji bi odravao
vezu sa bazom u Italiji.
I kod ove vazduhoplovne baze potrebno je popuniti aero-
dromsku etu koja za sada raspolae sa svega 9 drugova.
Na oba aerodroma uputie se meteoroloke ekipe od me-
teorologa, koji sada zavravaju kurs u Bariu.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Vazduhoplovni p.pukovnik,
Zdenko Ulepi
BR. 40
IZVETAJ VAZDUHOPLOVNOG PREDSTAVNIKA VRHOV-
NOG TABA NOV I POJ U KAIRU OD 13. AVGUSTA 1944.
VRHOVNOM TABU O JUGOSLOVENSKIM VAZDUHO-
PLOVNIM MEHANIARIMA U AFRICI, PREBACIVANJU 1.
LOVAKE ESKADRILE U ITALIJU I KOLOVANJU JUGO-
SLQVENSKIH VAZDUHOPLOVACA U AFRICI1

VRHOVNOM TABU NOV I POJ

1) Od Slovenaca koji su pripadali talijanskoj vojsci, a koji su


se nalazili u raznim zarobljenikim logorima u Sjevernoj Africi,
po prethodnom izjanjenju za NOV Jugoslavije, ostavljeni su
da se usposobljavaju za vazduhoplovne mehaniare 1252 druga.
Oni su do prije mjesec i po dana bili rasporeeni po raznim
aerodromima u Aliru i Tunisu. Prije mjesec i po dana uspjeli
smo da ovo ljudstvo sakupimo u dvije velike aeroplanske radio-
nice 25 km od grada Alira. Takoer smo uspjeli da meu njima
ubacimo u ove radionice 14 naih tehnikih oficira. 2
Aeroplanske radionice su ogromne sa svim odjeljenjima
za popravku i izradu aeroplana i motora tipa Spitfire, Mosquito,
DC-3 i Halifax. Drugovima je omogueno da u ovim radioni-
cama naue sve to im je potrebno za opravku i izradu pome-
nutih tipova aviona i pripadajuih im motora. Rade pod istim
okolnostima pod kojima i engleski vojnici, a poslije radnog vre-
mena idu u zasebni logor gdje je tehnikim oficirima potpuno
omogueno da im dre teorne asove iz aviona i motora. Poslije
radnog vremena omoguen je rad raznim sekcijama (kulturno-
-prosvjetnoj, sportskoj, umjetnikoj i svim ostalim sekcijama
koje se nalaze po naim jedinicama u zemlji).
Mehaniari su podijeljeni na ete, bataljone, a u radioni-
cama po raznim specijalnostima,
Kvalitet ljudstva je odlian. Ono to su najvie voljeli u
talijanskoj vojsci pijanenje suzbijeno je do najmanje mjere.
Tako da se od 1252 ovjeka moe nai jedva 4 sluaja koji vole
da piju. Sami drugovi meusobno na raznim konferencijama
kritikuju jedan drugog za razne greke.
Nastojimo da se od ovih ljudi ne stvaraju automati u
radu, ve da se osamostaljuju, tako da docnije moe svaki po-
jedinac sam voditi posao za koji je specijaliziran. Nai tehniki
oficiri u ovom pogledu ulau velikog truda i dobro uspijevaju.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
11/4, k. 1449.
2
Vidi dok. br. 38.

i Zbornik, tom X, k n j . 1
2) Prva naa eskadrila u Benini zavrila je kolovanje. Ovih
dana otputovala je za Italiju i ui e u sastav Balkanskog vazdu-
hoplovstva (Balkan Air Force). 3 Kompletirana je sa svim ma-
terijalom, kako vazdunim tako i zemaljskim. I letai i zemalj-
sko osoblje za sve vrijeme kolovanja pokazali su puno volje i
puno truda i rezultat je odlian. Obeavaju mnogo i ubijeen
sam da e letai i u borbi pokazati dobre rezultate.
Miljenja sam da letae treba uvati to se vie moe, jer
je to dio stareinskog kadra naeg budueg vazduhoplovstva.
Treba nastojati da se tip Spitfirea broj V, sa kojim je
eskadrila naoruana, zamijeni sa Spitfire IX. Spitfire IX je da-
leko boljih osobina nego Spitfire V.
3) Druga naa eskadrila u Benini je u toku kolovanja. 4 Kva-
litet ljudstva po strunosti i fizikoj kondiciji skoro je bolji
nego onaj u prvoj eskadrih. Do sada su se pokazah odlini u
radu. Nastojaemo da se kod pojedinaca otklone kako moralni
tako i politiki nedostaci.
Lovac bombarder Hurricane, sa kojim e ova eskadrila
da bude naoruana, zastario je i ne odgovara savremenoj borbi.
Dobro bi bilo kad bi i ova eskadrila bila naoruana sa Spitfi-
re-ima. Oni5 reklamiraju ovaj avion kao raketni, meutim i te
rakete i brzina i pokretljivost ne odgovaraju savremenoj borbi,
i oni avion Hurricane izbacuju iz svog naoruanja. 6
4) Po raznim logorima u Egiptu nalazi se 21 oficir, 32 podofi-
cira i 27 boraca koji ni do danas nisu stupili ni u jednu vazdu-
hoplovnu kolu. Svi ugovori i svakodnevne intervencije nisu
nita pomogle. Svakog dana obeavaju ali nita ne ispunjavaju. 7
Mi smo za ove ljude traili izlaz iz RAF-a i upuivanje u Ita-
liju. Engleska vazduhoplovna komanda na Srednjem Istoku ini
sve da drugovima onemogui izlaz iz RAF-a. Svi su izgledi da
e 15 ofcira, 27 podoficira i 27 boraca poslati u Junu Afriku.
3
Eskadrila je sa aerodroma Lete kod Bengazija preletela na
aerodrom Kane kod Termolija, u junoj Italiji, odakle je 18. avgusta
1944. poela da dejstvuje nad jugoslovenskom teritorijom (vidi Arhiv
VII, reg. br. 1/110, k. 1466 A).
4
Odnosi se na ljudstvo lovako-bombarderske eskadrile NOVJ.
Ona je, po zavrenom kolovanju ljudstva, formirana 1. jula 1944. na
aerodromu Benina kod Bengazija (Libija). Imala je naziv: 351. Yugo-
slav Squadron, a dejstvovala je sve do m a j a 1945. u sastavu, kao i 1.
lovaka eskadrila, Vrhovne komande RAF-a. Imala je 16 lovaca-bom-
bardera tipa hariken (vidi Arhiv VII, reg. br. 9/14, k. 1450).
5
6
Re je o Britancima.
Vrhovni, komandant NOV i POJ maral Jugoslavije Josip Broz
Tito traio je 26. avgusta 1944. preko britanske vojne misije pri Vr-
hovnom tabu NOV i P O J da se avion hariken zameni modernijim
tipom lovca tajfunom (vidi dok. br. 50).
7
Misli se na britanske vojne vlasti u Kairu.

9S
Cilj im je da ih tamo vuku godinu dana po raznim logorima,
sa namjerom da im onemogue kolovanje. Takoer im je cilj
da ove ljude udalje tako da ne budu u naem dohvatu i da ne
primaju nae instrukcije.
5) Od engleske komande na Srednjem Istoku zabranjeno je
svako prelaenje ljudstva Jugoslovenske kraljevske vojske u
NOV.
Avijatiari u Junoj Africi i Rodeziji, koji su se izjasnili
za NOV, nalaze se i dalje tamo i onemoguen im je svaki kon-
takt s nama.

7) Molim:
a) da se svim silama zaloite da se grupama avijatiara
koji ni do danas nisu otpoeh kolovanje omogui izla-
zak iz RAF-a i prebace u Itahju. Ovo smatrajte kao
hitno, jer ima mogunosti da ih svakog asa poalju u
Junu Afriku;
b) da se. omogui prelazak oficirima, podoficirima i voj-
nicima Kraljevske jugoslovenske vojske u NOV;
c) da se vie ni jedan avijatiar ne alje na Srednji Istok
u cilju kolovanja;
d) da se omogui prebacivanje bolniarkama i borcima
dobrovoljcima iz izbjeglikih logora u Egiptu u domo-
vinu. Napominjem da je od nae strane traeno ovo
prebacivanje prije 45 dana i da engleske vojne vlasti
nisu ni do danas po tome uradile i vjerojatno je da nee
ni uraditi bez vae intervencije;
e) da mi se omogui odlazak u Junu Afriku kako bih do-
ao u kontakt sa jugoslovenskim avijatiarima i sa na-
im ivljem koje je tamo naseljeno. Oni pokazuju n a j -
bolju volju da pomognu narodima u Jugoslaviji ah su
u tome spreavani od strane engleskih vlasti, a na in-
tervenciju etnika.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU! .

Kairo, 13 avgusta 1944 Vazduhoplovni pukovnik,


Bozo Lazarevi

7* 99
BR. 41
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
18. AVGUSTA 1944. O PRATNJI BRITANSKIH LOVACA-
-BOMBARDERA PRI NAPADU NA NEMACKE SNAGE U
SELU KRABALIIMA NA PELJECU I PRI IZVIANJU
KOMUNIKACIJE TREBINJE BILECA1

MESEC AVGUST 1944. g.

18. VIII. 1944. g.


OPERACIJA BR. 1

Zadatak: Pratnja lovaca-bombardera 2 prilikom napada na


krabie.3
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata
Poleteli: 10.00 asova Sa aerodroma Canne
Sleteli: 12.00 asova kod Termolija 4
Piloti: voa kapetan Proti Mileta
br. 2 kapetan Kluz Franjo
Britanski lovci-bombarderi promaili cilj. Inae bez do-
gaaja.

OPERACIJA BR. 2

Zadatak: Pratnja lovaca-bombardera, naoruano izvianje


Trebinje Bilea.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vrem letenja: 4 sata i 30
minuta
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/84, k. 1450.
2
Eskadrila je pratila na zadatak lovce-bombardere britanskog
281. vinga, u ijem se sastavu i nalazila. Taj ving je pripadao britan-
skom Balkanskom vazduhoplovstvu (BAF Balkan Air Force), koje
je od jula 1944, kada je formirano, do kraja rata, dejstvovalo sa aero-
droma u junoj Italiji a nad teritorijom Balkana (otuda mu i naziv).
3
Verovatno s. Skrabalii, juno od Janjine, na Peljecu; na po-
luotoku Peljecu nalazili su se delovi nemake 369. legionarske di-
vizije sa kojima je, naroito, u oktobru 1944. vodila borbe 26. NO di-
vizija (vidi Zbornik, tom V, knj. 33, dok. br. 73). To je prvi bor-
beni zadatak 1. eskadrile posle njenog formiranja 22. aprila 1944. na
aerodromu Benina kod Bengazija u Libiji.
4
U poetku je eskadrila dejstvovala sa aerodroma Kane k'
Termolija, a od 25. avgusta 1944, odeljenjem (detamanom) od 48
aviona, i sa otoka Visa. Od 31. januara do 16. aprila 1945. eskadrila je
bazirala na Visu, a potom na aerodromu Skabrnje (Prkos) kod Zadra
(vidi Arhiv VII, reg. br. 1/110, k. 1466 A).
Poleteli: 14.15 asova Sa aerodroma Canne
Sleteli: 16.30 " Termoli
Piloti: voa porunik Ankon Leopold
br. 2 kapetan Kraus Branko

Na putu nije pronaen nikakav cilj, te napad nije vren.

BR. 42
PRIVREMENO UPUTSTVO GLAVNOG TABA NOV I PO
HRVATSKE OD 18. AVGUSTA 1944. O ORGANIZACIJI I
FORMACIJI VAZDUHOPLOVNIH BAZA DRUGOG REDA1

Op. 51/44
18.VIII.1944
1
PRIVREMENO UPUTSTVO ZA AEROBAZE NOV
: ;; . f i. dio
Do dolaska nae avijacije u zemlju 2 iz-
daje se ovaj privremeni uput za organizaciju
letilita-aerodroma i prihvat transportnih
aviona. 3
Zadaci kod or- Kod organizacije aerobaza 4 i njihova
ganizacije aero- rada treba predvidjeti zadatke, koje moemo
baza i njihova podjehti na dvije grupe:
rada a) stalni zadaci
b) izvanredni zadaci.
Stalni zadaci Stalni zadaci su: priprema terena, oz-
naivanje terena nou i danju, signalizacija
* Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
41/, k. 111.
2
Misli se na dve lovake eskadrile, formirane aprila i jula 1944.
na aerodromu Benina u Libiji, koje su od 18. avgusta, odnosno 13. ok
tobra 1944. dejstvovale nad jugoslovenskom teritorijom sa aerodroma
Kane kod Termolija (juna Italija). Nalazile su se u sastavu britanskog
281. vinga Balkanskog vazduhoplovstva (vidi Arhiv VII, reg. br. 1/110,
k. 1466 A i reg. br. 9/14, k. 1450).
3
Odnosi se na saveznike transportne avione koji su prenosili
materijal za NOVJ.
4
Naziv za vazduhoplovne jedinice u Hrvatskoj i Sloveniji, u
ostalim krajevima usvojen je naziv: vazduhoplovna baza.
sa avionima u zraku i na zemlji, prihvat avio-
na, istovar aviona sa predajom materijala
intendanturama, otprema ranjenika, bolesni-
ka i svih ostalih odreenih za evakuaciju,
priprema aviona za odlazak, uzdravanje i
popravak terena. Osiguranje aerodroma. Uz-
dravanje signalnih sredstava i ureaja.
Odranje stalne veze sa pretpostavljenim ta-
bom na terenu.
Izvanredni za- Izvanredni zadaci jesu: organizacija
daci radnih aerodroma, organizacija saradnje sa-
veznike avijacije sa jedinicama NOV, ope-
rativna priprema za akciju i dostavljanje
iste misijama kod aerobaze.
Podjela aero- Prema svojoj svrsi dijelimo aerobaze
baza na:
a) aerobaze I. reda
b) aerobaze II. reda.
Aerobaze I. Aerobaze I. reda slue za prihvat tran-
reda sportnih aviona, kao i radni aerodromi za
ratnu avijaciju iz baza u inostranstvu. Izbor
zavisi o terenskim mogunostima i strategij-
skim potrebama.
Aerobaze II. Aerobaze II. reda slue za prihvat tran-
reda sportnih aviona.
Ovaj uput predvien je za aerobaze
II. reda.

II. dio
Izbor terena Kod izbora terena treba voditi rauna
letilita 0 slijedeim uslovima: tvrdoa terena, oblik
1 veliina terena, smjer glavnih vjetrova, pri-
lazi, blizina obronaka i planina, blizina ko-
munikacija, udaljenost od neprijateljskih
uporita.
Tvrdoa terena Tvrdoa terena treba biti to vea, jer
se radi o sputanju aviona od 7 do 8 tona
teine sa teretom od otprilike 3 tone. U slu-
aju nasipanj a terena treba da je od mate-
rijala najvie zastupljen kamen, a zemlja
samo za poravnanje. Za poravnanje dobro je
busenje trave sa zemljom.
Veliina i oblik Obliku i veliini terena najbolje odgo-
staze vara [staza] irine 75150 m, a duljine:
1.) za dnevno sletanje:
a) avioni kategorije Lysander i si.
600 m
b) avioni kategorije D C-3 (transport-
ni avioni) 800 m
c) avioni type Liberator 1200 m (po-
datak za sluaj prisilnog sletanja)
d) avioni kategorije Halifax 1800 m
2.) za nono sletanje:
a) avioni pod a) i b) trebaju stazu du-
ljine 1200 m
b) avioni pod c) i d) trebaju stazu du-
ljine 2000 m.
Glavni pravci Teren staza treb da bude poloena
vjetra u korito pravca glavnih vjetrova tog kraja.
Karakter zem- Teren treba da je potpuno ravan. Do-
ljita zvoljava se zapravo da teren visi najvie
1%. Najzgodniji su travnjaci sa niskom tra-
vom. Visoku travu treba pokositi. Tereni sa
sitnim kamenjem mogli, bi biti opasni kod
rada motora kad ehsa nosi i sitno kamenje.
Prilazi Teren mora imati prilaz za sletanje i
poletan je, tako da samo produenje staze u
oba smjera mora biti takovo da 100 m prije
i poshje staze nema nikakve prepreke na
terenu, tako da i taj dio staze mogu rabiti
avioni u sluaju nude.
Udaljenost od Udaljenost od obronaka mora biti ba-
obronaka i pla- rem dva do tri kilometra zbog lakeg prilaza
nina aviona nad aerodrom, te njihovo sputanje
i uzletanje, tj. obronci planina ne smiju
prelaziti ravninu poloenu sa aerodroma pod
kutem od 5 (ili 10%) ili 200 m na 2 km, te
300 m na 3 km (Vidi skicu u prilogu).
Komunikacije Za otpremu materijala treba postojati
put ili cesta.
Udaljenost ne- Udaljenost od neprijatelja treba da je
prijatelja barem takova, da avioni kod sletanja i po-
letanja nisu ugroeni od topovske paljbe.
Oznake staze Oznaivanje staze vri se:
a) danju
b) nou.
Oznake danju Najvanija su rubna bijela platna, plat-
neni rubni kutevi za oznaivanje rubova i
kutova terena. Veliina krakova tog kuta
treba da je 3 x 3 m, a irine oko 0,5 m. Va-
an je nadalje platneni T za oznaivanje
pravca i poetka sletanja. Tri m je dugaka
vodoravna crta kod T, a 3 m njegova oko-
mita linija. Platneno T se nalazi na po-
etkii staze. U sluaju pomanjkanja platna
mogu biti te oznake uinjene tako da se plit-
ko iskopa zemlja u obliku tih znakova. Osim
platnenoga T po danu treba imati za smjer
vjetra kobasicu za vjetar (bjelo-crvene
boje) ih se pah sa vanjskih strana platnenih
kuteva na poetku terena vatra kod koje je
najvanije da daje dosta dima. Osim toga po-
trebno je da dulje stranice staze budu ozna-
ene rubnim platnima 3 x 0 , 5 m ili zastavi-
cama na svakih 100 m veliine 50 x 50 cm.
Visina tih zabodenih zastavica ne smije pre-
laziti 1 m visine iznad terena. Boja rubnih
zastavica je uta. Opasna mjesta se oznaa-
vaju crvenim zastavicama.
Oznake nou Nou se obiljeava staza sa bjelim
svjetlima (malim lomaama, pilotinom na-
topljenom sa naftom, petrolej, kante sa debe-
lim fitiljom, te i elektrino osvjetljenje). Na-
in osvjetljenja sa petrolejskim kantama je
vrlo zgodan zbog mogunosti brzog paljenja
i gaenja, te lake prenoljivosti.
Staza se nou obiljeava u obliku obr-
nutog slova L, s time da avioni slijeu du
duljeg kraka prema kraem kraku, koji
ujedno oznauje svretak terena. Prije po-
etka i zavretka staze u udaljenosti 100 m
nalazi se po jedno crveno svjetlo sa svake
strane. Unutar ovih crvenih i najbliih bje-
lih svjetala nalazi se teren koji slui za re-
zervu. Crvena svjetla oznaavaju opasna
mjesta. Za bolje obiljeavanje irine staze
moe se metnuti nasuprot prvom bjelom
svjetlu u udaljenosti irine staze jo jedno
bjelo svjetlo.
Oznaavanje Sa komandnog ili kontrolnog mjesta
komandnog ili tornja izdavaju se signalima nareenja
kontrolnog mje- avionima. Ovo mjesto se nalazi kod 3. svjet-
sta la ili zastavice. To se mjesto oznauje sa jo
jednim svjetlom ili zastavicom i jednom va-
trom. Ovaj prostor treba po mogunosti ogra-
diti sa crvenim zastavicama i u taj prostor
imade pristup samo komandno osoblje i oso-
blje odreeno za signalizaciju.
Oznaivanje Kada avioni slete, oni trebaju brzo oslo-
mjesta za parki- boditi stazu za dalnji let, te se odvode na
ranje aviona mjesta gdje e se vriti istovar. Ovo mjesto
parkiranja treba takoer oznaiti sa bjelim
signalnim zastavicama. Taj prostor treba da
je dovoljno velik, tako da moe primiti 810
aviona. Istovareni materijal odnosi se odmah
na rub toga prostora i ovaj teren treba da je
dobre kakvoe i tvrdoe.
Mjesto za one U udaljenosti 100150 m od staze
koji e otputo- treba odrediti mjesto gdje e biti smjeteni
vati avionima svi oni koji ekaju da se ukrcaju u avion.
U blizini kontrolnog mjesta na udalje-
nosti otprilike 100 150 m od staze odredie
se i ograditi bjelim zastavicama prostor gdje
e se zadravati sve osoblje koje dolazi kao
slubena pratnja ih za doek putnika koji
dolaze iz inostranstva. Ovo je potrebno zbog.
njihove sigurnosti i odravanja reda na leti-
litu. Za vrijeme zadravanja na aerodromu
sve ovo ljudstvo podvrgava se nareenjima
komande aerobaze.
Zabranjen je pristup na aerobazu svim
nezaposlenim mjetanima, kao i svim onima
koji dolaze privatno za ispraaj ili za doek.
Sve oznake danju, nou i kod elektri-
nog osvjetljenja vidi na priloenom planu
jednog aerodroma 1200 x 150 m.

III. dio
Dolazak aviona U asu dolaska aviona tehniki oficir
kontrolor aerodroma izdaje nareenja da
se upale ona svjetla koja su odreena za
nono oznaivanje staza letilita. U slu-
aju daljeg sletanja staza treba da je ve ra-
nije oznaena.
Avioni prije sletanja krue iznad aero-
droma u visini iznad 500 m, sa brzinom ma-
njom od 240 km/sat. Nijedan avion se ne
moe spustiti ili uzletiti bez dozvole tehni-
kog oficira (koga nazivamo kontrolor aero-
droma) dane signalnom lampom, raketom
ih putem radija.
Prisilno sputa- Avioni koji se moraju prisilno spustiti
nje imaju prednost kod sputanja. U takovom
sluaju davae pilot sa svojim pozieijskim
ih navigacionim svjetlima ih reflektorima
za sputanje kratke bi jeko ve. Tada kontro-
lor aerodroma ponitava ve ranije date do-
zvole za sletanje i poletan je i prihvaa taj
avion.
Signalizacija Davanje signala sa kontrolnog mjesta
avionima u zra- avionima u zraku i na zemlji vri se danju
ku i nou zelenim i crvenim svjetlom upravlje-
nim u avion, ili zelenom i crvenom raketom
u pravcu aviona.
Avion kod dolaska na teren daje znak
raspoznavanja odreen za taj dan. To je jed-
no od slova morzeove abecede. Sa komand-
nog mjesta odgovara se sa morzeovim slovom
odreenim za taj dan bacanjem bjelog ili
zelenog mlaza svjetla prema avionu. Taj se
znak daje dok je avion jo iznad 500 m, nije
poeo kruiti za silazak.
Zelenim signalnim svjetlom ih raketom
upravljenom u pravcu aviona daje se dozvola
za sletanje. Ovaj se znak daje avionu kad se
isti nalazi na lijevu krilu iznad aerodroma.
Crveno svjetlo ih raketa upravljena u
pravcu aviona znae zabranu sputanja (ili
uzletanja) za taj avion. Avion e u tom slu-
aju nastaviti kruenje u odreenoj visini
dok ne dobije zeleni signal.
Signali avioni- Bjelo svjetlo upravljeno prema avionu
ma na zemlji znai slobodno manevriranje.
Zeleno svjetlo upravljeno prema avio-
nu znai slobodno uzletanje.
Crveno svjetlo upravljeno prema avio-
nu znai zabranu uzletanja ili Stoj.
Niz uzastopnih zelenih signala znai
Brzo.
Voenje aviona Voenje aviona po zemlji vrie naro-
po zemlji ito osposobljeno i uvjebano aerodromsko
osoblje, a nazivaemo ih u ovom uputu aero-
dromski vodioci. Nou e aerodromski vo-
dilac biti opskrbljen sa dvije elektrine svje-
tiljke, te sa jednom rezervnom aruljom i
jednom baterijom. Danju e se vriti voe-
n j e aviona po zemlji utim zastavicama. Kod
voenja aviona treba imati na umu da avion
ima dugaki nos, te da za pilota postoji sli-
jepi prostor. Zbog toga treba da se aerodrom-
ski vodilac nalazi tako, da ga i kod viemotor-
nih aviona na hjevoj strani sjedei I. pilot,
t j . kapetan zranog broda moe vidjeti i pra-
titi dane znakove. Kod jednomotornih aviona
moe se aerodromski vodilac nalaziti sa jedne
i sa druge strane, ali uvjek izvan shjepog
prostora.
Voenje aviona Iza sletanja aviona i danog znaka sa
u pravcu kontrolnog mjesta za slobodno manevrisanje
izlazi aerodromski vodilac na stazu i doziva
avion da isti krene prema njemu tako da u
rairenim rukama dri svjetiljke ih zastavice
u visini ramena, te vri kretanje ruku kruno
dovoljnom brzinom. (Slika 1).
Skretanje Da se avion okrene u desno,, aerodrom-
aviona ski vodilac dri u desnoj ruci svjetlo mirno,
a okree samo svjetlo u hjevoj ruci u visini
ramena. (Tada e avion sa vie motora po-
jaati rad lijevih motora, a smanjiti desnih
motora, avion e skrenuti desno). Skretanje
lijevo postie se obratno. (Slika 2 i 3).
Zaustavljanje Zaustavljanje aviona vri aerodromski
aviona vodilac tako da prestane kruiti sa svjetlima
(zastavicama) u visini ramena. (Slika 4).
Gaenje motora Gaenje motora na avionu trai aero-
dromski vodilac tako da objema svjetiljka-
ma (zastavicama) mae unakrst. (Slika 5).
Pomou navedenih znakova avion je
doveden na mjesto za parkiranje na istovar
i utovar. Po zavrenom istovaru i utovaru
dobiva avion sa kontrolnog mjesta zeleni sig-
nal da moe krenuti na uzletanje. Aerodrom-
ski vodilac odvede avion u pravcu na poetak
staze za uzletanje.
Istovar materi- Da bi se istovar to bre, uspjenije i u
jala to boljem redu izvrio, treba da taj posao
obavi prometna sekcija aerobaze. Kod dola-
ska vie aviona potrebno je imati dvije ekipe
od 810 ljudi koji e istovariti brzo avion
i odnesti tovar na rub mjesta za parkiranje.
Kod svakog istovarivanja potrebno je da se
uz efa ekipe za istovar nalazi jedan rukovo-
dilac sa strane ustanova koje e preuzimati
materijal tako da isti moe odmah ustanoviti
nedostatke na pakovanju stiglog materijala.
Po odlasku aviona, oba ova rukovodioca uz
pomo svojih organa izvre primopredaju
istovarenih stvari. Sa mjesta istovara odvaa
materijal intendantura komande kojoj je to
povjereno. U vremenu od 10 minuta mora
biti svaki avion istovaren i utovaren, tj. spre-
man za odlazak. Odvaanje robe sa aerodro-
ma mora biti izvreno prije dana.
Evakuacija Sanitetske ustanove kojima je povjere-
ranjenika na evakuacija da 24 sata ranije obavjeste
bazu o priblinom broju ranjenika te kakve
su vrste. Ovo je potrebno kako bi se mogle
izvriti sve pripreme za prihvat ranjenika u
bolnicama, kuda se evakuiraju. Komanda
aerobaze im sazna za dolazak aviona duna
je obavjestiti evakuacionu stanicu kako bi
ona mogla blagovremeno dovesti ranjenike
ih djecu na aerodrom. Zbog toga mora biti
obezbj edena brza veza. Po dolasku na aero-
drom smjetaju se ranjenici na za to odreen
prostor. Nakon dolaska aviona organ aero-
baze obavjestie sanitetske rukovodioce ko-
liko e i koje vrste ranjenika ii. u svaki
avion. Organ OZN-a kod aerobaze izvrie
jo jednom kontrolu ranjenika i njihovih ka-
rata. Na poziv organa aerobaze doi e ra-
njenici (bolesnici) u redu do aviona, gdje e
se izvriti utovar po bolniarima, lanu po-
sade i organu aerobaze.
Evakuacija dje- Postupak kod evakuacije djece i majki
ce i majki je slian gornjemu, s tim to ga ne vre sa-
nitetske, nego crnine vlasti uz saradnju
OZN-a.
Ostali putnici Kod ove evakuacije treba paziti da se
ukrcaju samo oni koji imaju vizu OZN-a i
evakuacionu kartu izdanu od GSNOV i POH,
ili od taba koga za to ovlasti GSH.
Organ OZN-a Za vrenje kontrole svib lica koja na-
kod aerobaze putaju zemlju preko aerobaze, dodjeljen je
svakom tabu aerobaze organ OZN-a, koji
e vriti tu kontrolu.

V. dio
Osiguranje Kod osiguranja razlikujemo unutarnje
aerodroma i vanjsko. Unutarnje osiguranje vri aero-
dromska eta. Unutarnje osiguranje se vri
pomou kordona straara oko cijelog aero-
droma za isturanje patrola. Ovim osigura-
njem spreava se pristup svim nezvanim li-
cima na aerodrom. Vanjsko osiguranje mora
biti povjereno jedinicama koje se nalaze u
blizini aerobaze. Za odbranu iz zraka u sa-
stavu aerodromske ete obavezno mora biti
protuavionskih mitraljeza.

VI. dio
Formacija aero- Za organizaciju to boljeg rada prema
droma II. reda v ovom uputu potrebno je da formacija aero-
baze II. reda bude slijedea:
tab: Komandant (avijatiar)
Politkomesar
Pomonik politkomesara
Oficir pri tabu (tuma i oficir
za vezu sa savezn. misijom,
veza sa ustanovama i ko-
mandama, ef kancelarije)
Zdravstveni referent
Intendant
ef tehnike slube, koji nepo-
sredno rukovodi sekcijama.
tabu je pridodat organ OZN-a.
Na rukovodeim dunostima koman-
danta i tehnikog oficira je potrebno da budu
avijatiari.
Tehnika ef tehnike slube sprovaa i uskla-
sluba uje sav tehniki rad, koji se obavlja po
sekcijama (signalna sekcija, sekcija aero-
dromske staze, prometna sekcija i graevin-
ska sekcija).
Signaina sek- Dunosti signalne sekcije su: prijem,
cija voenje, parkiranje i odailjanje aviona po-
mou signalnih ureaja ili pomou radiofona
(radio-telefon) i postavljanje telefonskih li-
nija.
Sastav signalne sekcije:
ef sekcije signalist podoficir
2 3 signalista
2 3 aerodromska vodioca
1 3 telefoniste radiotele-
grafista.
Sekcija aero- Dunosti sekcije aerodromske staze su:
dromske staze kontrola ispravnosti aerodromske staze, obi-
ljeavanje aerodromske staze danju kutnim
platnima, utim zastavicama, oznaivanje
pravca sletanja platnenim T, oznaivanje
pravca vjetra paljenjem vatara sa mnogo di-
ma, oznaivanje opasnih mjesta crvenim za-
stavicama, oznaivanje staze nou bjelim
i crvenim svjetlima, kao i sve ostale oznake
na aerodromu.
Sastav sekcije aerodromske staze:
ef sekcije podoficir
10 15 drugova.
Prometna sek- Dunosti prometne sekcije su: brzi isto-
cija var, evidencija i predaja primljenog materi-
jala intendanturama, saradnja kod evakua-
cije ranjenika i bolesnika, te i o tome vodi
evidenciju. Ovamo spada i autovod aerobaze.
Iz sastava ljudstva organizira mehaniku
ekipu koja se brine za odravanje u isprav-
nom stanju svih motornih vozila baze, pored
svojih redovitih dunosti. Ova sekcija vodi
brigu i o gorivu baze.
Sastav prometne sekcije:
ef sekcije podoficir
2 3 ekipe po 8 drugova
1 autovod 5 10 drugova.
Graevinska Dunosti graevinske sekcije su: uree-
sekcija nje novih i odravanje starih aerodroma,
briga o nastambama, o kamuflai, o sigurno-
sti pred poarom za vrijeme rada i odmora.
Sastav graevinske sekcije:
Sef sekcije ininjer ih gra-
ditelj
4 5 drugova (tesara, zidara,
stolara i si.).
Opaska: Pomono osoblje za radove
trai se kod omladinskih rad-
nih organizacija. Imati u vidu
mlade ene i djevojke.
Meteoroloka Meteoroloka stanica formira se samo
sluba prema potrebama i mogunostima.
Meteoroloka Sastav stanice:
stanica Sef stanice
2 meteorologa.
Unutarnje osi- Dunosti osiguranja su: unutarnje osi-
guranje guranje aerodroma obrazovanjem kordona
straara, kontrola nad licima koja dolaze na
aerodrom, isturanje patrola, straarska slu-
ba za osiguranje taba i saveznikih oficira,
tehnikog materijala, te protuavionska obra-
na baze. Navedene dunosti su povjerene
aerodromskoj eti.
Aerodromska Sastav aerodromske ete:
eta Komandir
Politkomesar
Pomonik pohtkomesara
Ekonom
Dva voda za strau i neposred-
no osiguranje baze 60
drugova
1 PAM vod 1015 drugova.
Pomono Za normalno odvijanje ivota u aero-
osoblje bazi predvia se slijedee pomono osoblje:
1 drug za kancelariju
1 ekonom
2 3 kuharice
1 brija
1 kroja
1 postolar
1 2 ordonansa i kurira
1 2 higijeniarke
2 3 bolniarke.
DODATAK
Aerobaze I. Aerobaze koje posjeduju uslove da or-
reda ganiziraju saradnju operativnih jedinica NOV -
i saveznike avijacije (bombardiranje nepri-
jateljske pozadine, praenje i unitavanje
neprijateljskih kolona, direktna saradnja sa
pjeadijom u borbi neposrednim radiofon-
skim upravljanjem borbene avijacije sa ze-
mlje), te imadu aerodrome usposobljene za
radne aerodrome, spadaju u aerobaze I. reda.
Formacija ovih aerobaza poveava se sa ope-
rativnim i tehnikim osobljem te ljudstvom
i sredstvima za bolje osiguranje.
Prihvat materi- U krajevima gdje nema mogunosti
jala baenog sputanja transportnih aviona, organiziraju
padobranima se baze za prihvat materijala baenog iz avio-
na padobranima. Kao stalnu posadu na tak-
voj bazi treba odrediti jednu etu (5060
ljudi) sa komandom ete. Obzirom na du-
nosti (paljenje vatre, sakupljanje materijala
itd.) u ovoj eti mog biti borci slabije fizike
kondicije i mlade ene i djevojke. Za hvata-
nje veze sa avionima u sastav ete ulaze dva
signalista sa potrebnim signalnim aparatima.
Za ire obezbjeenje i pomo u sakup-
ljanju materijala odreuju se djelo vi opera-
tivnih jedinica.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!
Politkomesar: Komandant, generallaj tnant :
Rade Zigi Ivan Gonjak
(M.P.)
Da je prepis vjeran originalu
potvruje
naelnik taba:
pukovnik
P.3 Jaki
BR. 43
IZVESTAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
19. AVGUSTA 1944. O PRATNJI BRITANSKIH LOVACA-
-BOMBARDERA PRI NAPADU NA SKLADITA U LUCI
GRU I PRI IZVIANJU PRAVCA PLANA-GRACAC1

19.VIII.1944.g.
OPERACIJA BR. 3
Zadatak: Pratnja lovaca-bombardera, bombardovanje benzin-
skog skladita u Gruu.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata i
. Poleteli: 10.30 asova 40 minuta
Sleteli: 12.50 " Sa aerodroma Canne
Piloti: voa kapetan Jovanovi Ratko
br. 2 porunik Paji Nedeljko
Sve bombe britanskih lovaca-bombardera promaile cilj.
Jaka p.a. vatra nad ciljem. Prilikom sletanja na aerodromu
Vis, poruniku Pajiu avion pobegao sa staze za sletanje
i otetio se.
Nai gubici: 1 avion oteen
Nepr. gubici: 0
OPERACIJA BR. 4
Zadatak: Pratnja lovaca-bombardera, oruano izvianje Plana
Graac.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata
"Poleteli: 12.50 asova Sa aerodroma Canne
Sleteli: 14.50 na Vis
Piloti: voa zastavnik Vukovi Aleksandar
br. 2 ml. vodnik Okanovi Husein
Na putu i pruzi nije pronaen nikakav cilj. Britanski
lovci-bombarderi bombardovali su Graac. Sve bombe pale u
grad.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/84, k. 1450.

118
BR. 44
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
20. AVGUSTA 1944. O PRATNJI BRITANSKIH LOVACA-
-BOMBARDERA PRI NAPADU NA NEMACKE SNAGE U
SINJU I PRI IZVIANJU KOMUNIKACIJE JABLANICA-
-ILIDZA1

20. VIII. 1944. g.


' O P E R A C I J A BR. 5

Zadatak: Pratnja lovaca-bombardera, bombardovanje Sinja.'2


Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreffie letenja: 4 sata
Poleteli: 12.45 asova Sa aerodroma Canne
Sleteli: 14.45
Piloti: voa vodnik Gavrilovi ivorad
br: 2 potporunik Fabjanovi Sime
Sve bombe britanskih lovaca-bombardera pale su u grad.
Laka p.a. odbrana nad ciljem. Vodnik Gavrilovi je mitraljirao
jedan poloaj u gradu.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0
O P E R A C I J A BR. 6 .

Zadatak: Pratnja lovaca-bombardera, oruano izvianje Jabla-


nica Ilida.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata
Poleteli: 10.50 asova Sa aerodroma Vis
Sleteli: . 12.50 " /
Piloti: voa zastavnik oi Hinko
br. 2 vodnik Loi Mehmedahja
Britanski avioni su mitraljirah jedan teretni voz u blizini
Jablanice, zatim bombardovah jedan teretni voz u stanici Dra-
goaj. Nai avioni su dva puta mitraljirah isti voz blizu Jabla-
nice. Zastavnik oi H. je mitraljirao jo dva teretna voza 3 km
severozapadno od Jablanice, svaki sa oko 10 vagona. Izvrio po
dva napada. Beh i crni dim sa vatrom pojavio se iz oba voza.
Nai gubici: 0 (avion zast. oia pogoen mitr. metkom).
Nepr. gubici: 4 lokomotive unitene ili teko oteene i vei
broj vagona uniten.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/8-4,2 k. 1450.
U Sinju su se nalazili delovi nemake 264. divizije (vidi Zbor-
nik, tom V, knj. 33, dok. br. 73).
BR. 45
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
21. AVGUSTA 1944. O PRATNJI BRITANSKIH LOVACA-
-BOMBARDERA PRI NAPADU NA ELEZNICKI MOST KOD
TARINA I NA NEMAKE SNAGE U BILEI1

21. VIII. 1944. g .

OPERACIJA BR. 7
Zadatak: Pratnja lovaca-bombardera, bombardovanje elezni-
kog mosta u Tarinu.2
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata
Poleteli: 10.50 sa Visa
Sleteli: 12.50 na Vis
Piloti: voa kapetan Jovanovi Ratko
br. 2 zastavnik Tomi uro
Sve bombe bliski promaaji.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0
OPERACIJA BR. 8
Zadatak: Pratnja lovaca -bombardera, naoruano izvianje Ka-
linovik Gorade.
Zadatak ukinut pred samo poletanje od strane R.A.F.-a.
OPERACIJA BR. 9
Zadatak: Pratnja lovaca-bombardera, bombardovanje Bilea.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 3 sata 40
Poleteli: 12.50 as. sa Visa minuta
Sleteli: 14.40 " na Vis
Piloti: voa kapetan Popov Arkadije
br. 2 zastavnik Kovai Mirko
Tri britanska aviona su pogodili kasarnu u Bileu, a jedan
je promaio. 3 Pri sletanju zastavniku Kovaiu avion je pobe-
gao sa staze za sletanje i oteen.
Nai gubici: 0 (jedan avion oteen)
Nepr. gubici: 0
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/94, k. 1450.
2
3
Na pruzi SarajevoKonjic
U Bilei su se nalazili elovi nemake 369. legionarske divizije.
BK. 46
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
23. AVGUSTA 1944. O NAPADU NA NEMAKO-USTAKE
SNAGE U MARETIIMA KOD KNINA 1

23. VIII. 1944. g.


OPERACIJA BR. 10

Zadatak: Bombardovanje Marcelia (20 km severo-zapadno od


Knin-a).
Broj aviona: 6 Spitfajer V Vreme letenja: 9 sati
Poleteli: 11.45 as. sa Visa 30 minuta
Sleteli: 13.20 "
Piloti: voa kapetan Proti Mileta
br. 2 kapetan Kluz Franjo
br. 3 zastavnik oi Hinko
br. 4 vodnik Loi Mehmedalija
br. 5 porunik Ankon Leopold
br. 6 vodnik Gavrilovi Zivorad
Napad izvren u 12.10 as. Cilj slabo uoljiv, slabo osma-
tranje, oblaci 5/10. Vie grupa kua u oblasti cilja bombardo-
vano. 2 Tri aviona verovatno,pogodili cilj.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreno.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/94, k. 1450. Eskadrila nije dejstvovala 22. avgusta 1944. zbog
loih vremenskih prilika.
2
Verovatno nemako-ustake snage. Kod Knina su se u to vre-
me nalazili delovi nemake 264. divizije.
BR. 47
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
24. AVGUSTA 1944. O BOMBARDOVANJU NEMACKIH
SNAGA KOD VRLIKE I NA RABU I O IZVIANJU ARTILJE-
RIJSKIH POLOAJA NA HVARU1

24. VIII. 1944. g.


OPERACIJA BR. 11
Zadatak: Bombardovanje Vrlike, javljena koncentracija nepr.
trupa. 2
Broj aviona: 6 Spitfajer V Vreme letenja: 13.30
Poleteli: 11.00 as iz Canne
Sleteli: 13.15 " u Canne
Piloti: voa kapetan Popov Arkadi je
br. 2 potporunik Srdanovi Milan
br. 3 zastavnik Deli Milan
br. 4 vodnik Semoli Marjan
br. 5 kapetan Ivanievi uro
br. -6 porunik Paji Nedeljko
Napad izvren u 12.10 as. Opaeno ivo kretanje nepr.
trupa i prevoznih sredstava oko umice pored grada. Sve bombe
u podruju cilja. Umerena 20 mm p.a. vatra.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.

OPERACIJA BR. 12

Zadatak: Izvianje poloaja nepr. baterija na Hvaru i bacanje


letaka.
Broj aviona: 1 Spitfajer V Vreme letenja: 1 sat 40
Poleteo: 11.30 as. sa Visa minuta
Sleteo: 13.00 " na Vis
Pilot: kapetan Jovanovi Ratko
Pronaen poloaj jedne baterije, baeni letci na grad
Hvar. Sadraj letaka nepoznat, dobiveni od R.A.F-a.
1
Originai (pisan na maini, latinicom) . Arhivu VII, reg. br.
8/104, k. 1450.
2
Kod Vrlike su se nalazili delovi nemake 264. divizije. U tom
delu Dalmacije vodila je borbe u avgust 20. NO divizija (vidi Zbornik,
tom V, knj. 33, dok. br. 73).
OPERACIJA BR. 13

Zadatak: Pratnja Harikena, napad na Radar-stanicu na Rabu.


Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 20
'Poleteli: 17.00 as. sa Visa minuta
Sleteli: 19.10 " na Vis
Piloti: voa kapetan Jovanovi Ratko
br. 2 zastavnik Tomi uro
Napad izvren u 18.00 asova. Britanski Harikeni pogodili
cilj sa vie raketa. Spitfajeri dva puta mitraljirali dve zgrade
Radar-stanice. .
Nai gubici: 0 (jedan avion oteen, pogoen metkom od 20
mm).
Nepr. gubici: dve zgrade Radar-stanice unitene.

BR. 48
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
25. AVGUSTA 1944. O NAPADU NA NEMAKI POMORSKI
SAOBRAAJ KOD STAROG GRADA I JABLANCA1

25. VIII. 1944. g.


OPERACIJA BR. 14
Zadatak: Bombardovanje brodova u Raancu ili napad na saob-
raaj Raanac Zadar.
Broj aviona:. 6 Spitfajer V Vreme letenja: 12 sati 30
Poleteli: . 11.45 as. iz Canne minuta
Sleteli: 13.50 " u Canne -
Piloti: voa porunik Ankon Leopold
br. 2 zastavnik Radulovi Radovan
br. 3 : . . Vukovi Aleksandar
br. 4 ml. vodnik Okanovi Husein
1
r , br. 5 kapetan Kraus Branko
br. 6 potporunik Rugi Luigi
U Roancu nije bilo.brodova niti je bilo saobraaja na putu
za Zadar. Kod Sv. Trojice blizu Starog Grada bmbardovana
dva mala amca. Sve bombe promaile.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/104, k. 1450,
OPERACIJA BR. 15

Zadatak: Pratnja Harikena, napad na brodove u Jablancu.2


Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 20
Poleteli: 13.30 as. sa Visa minuta
Sleteli: 15.40 " na Vis
Piloti: voa kapetan Jovanovi Ratko
br. 2 vodnik Gavrilovi ivorad
Napad izvren u 14.30 asova. Britanski Harikeni napali 4
Siebel-Fepy 3 u zalivu Jablanac. Tri od njih potopljena. Spitfa-
jeri izvrili dva napada topovima i mitraljezima na sva etiri
broda. Jaka 20 mm p.a. odbrana.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.

BR. 49
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
26. AVGUSTA 1944. O PRATNJI BRITANSKIH LOVACA-
-BOMBARDERA PRI NAPADU NA NEMACKE BRODOVE
KOD KARLOBAGA I JABLANCA I O IZVIANJU PODRU-
JA ZELJUSA JABLANICA KONJIC I KOMUNIKACIJE
GACKO NEVESINJE1

26. VIII. 1944. g.


OPERACIJA BR. 16
Zadatak: Oruano izvianje eljua Jablanica Konjic.
Broj aviona: 6 Spitfajer V Vreme letenja: 12 sati
Poleteli: 08.45 as iz Canne
Sleteh: 10.45 " u Canne
Piloti: voa zastavnik oi Hinko
br. 2 vodnik Loi Mehmedalija
br. 3 potporunik Srdanovi Milan
br. 4 potporunik Fabjamovi ime
br. 5 zastavnik Deli Milan
br. 6 vodnik Semoli Marjan
2
3
Pomorsko pristanite juno od Senja.
Dvotrupna penia za prevoz trupa i materijala (naoruana sa
3 topa od 88 mm).
Nad ciljem od 09.50 asova. Bombardovane 4 kompozicije
u el. stanici i Konjic. Sve bombe u cilju i itava stanica obu-
hvaena dimom. Pri povratku zastavnik oi i vodnik Loi mit-
raljirah i zapalili jedan teretni voz u el. stanici Lisiii.2 Ume-
rena p.a. vatra iz Konjica.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 4 voza u Konjicu (tani rezultati neosmotreni)
1 voz u Lisiiima.
OPERACIJA BR. 17
Zadatak: Oruano izvianje Gacko Nevesinje.
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 6 sati
Poleteli: 15.00 as. sa Visa
Sleteli: 17.30 u Canne
Piloti: voa kapetan Popov Arkadije
br. 2 zastavnik Vukovi Aleksandar
br. 3 kapetan Kraus Branko
br. 4 ml. vodnik Okanovi Husein
Nije bilo saobraaja na putu Gacko Nevesinje, u 16,20
asova bombardovana kasarna u Nevesinju, est bombi pogo-
dilo cilj. Kapetanu Popovu nisu se otkaile bombe, laka p.a. va-
tra iznad Nevesinja.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: kasarna u Nevesinju oteena.
OPERACIJA BR. 18
Zadatak: Pratnja Harikena, napad na brodove u Karlobagu.
Broj aviona: 2 Spitfajer V ' Vreme letenja: 4 sata 30
Poleteh: 15.00 as. sa Visa minuta
Sleteli: 17.15 " na Vis
Piloti: voa kapetan Jovanovi Ratko
br. 2 vodnik Gavrilovi ivorad
Harikeni napali raketama jedan Siebel-Ferry i otetili ga.
Spitfajeri mitraljirah dva amca i potopili ih.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 2 amca.
OPERACIJA BR. 19
Zadatak: Pratnja Harikena, napad na brodove u Jablancu.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata
Poleteh: 15.15 as. sa Visa
Sleteh: 17.15 " na Vis
2
Na pruzi SarajevoMostar
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 kapetan Kluz Franjo
Napad izvren u 16.15 na grupu od 6 amaca. Britanski
Harikeni postigli vie pogodaka raketama. Spitfajeri tri puta
mitraljirali iste.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 6 amaca potopljeno ili oteeno.

BR. 50
PISMO VRHOVNOG KOMANDANTA NOV I POJ OD 26. AV-
GUSTA 1944. BRITANSKOJ VOJNOJ MISIJI KOD NOVJ O
POTREBI ZA PRENAORUZANJEM 2. LOVAKE ESKAD-
RILE, O VRAANJU JUGOSLOVENSKIH VAZDUHOPLO-
VACA U SASTAV NOVJ I O PREBACIVANJU BORACA I
BOLNIKOG OSOBLJA NOVJ IZ SABIRNOG LOGORA EL
SATA ZA BARI 1

26. VIII. 44

BRITANSKOJ VOJNOJ MISIJI KOD N.O.V. I P.O.


JUGOSLAVIJE

Molim za intervenciju da nam se po traenjima u donjim


takama izae u susret:
1. Poto je avion tipa Hurrican, sa kojim je naoruana
351. eskadrila 2 , ve zastareo i izaao iz serijske izrade, molim
1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VII,
reg. br. 9/7, k. 1449.
2
Odnosi se na 2. lovaku eskadrilu NOVJ (351. eskadrila, od-
nosno skvadron je britanski naziv za 2. lovaka eskadrilu). Eskadrila
je bila u sastavu britanskog 281. vinga Balkanskog vazduhoplovstva
(Balkan Air Force). Balkansko vazduhoplovstvo formirano je juna
1944. sa zadatkom: koordiniranje operacija sa britanskim kopnenim
snagama na Balkanu, usklaivanje dejstava prema traenjima Vrhovnog
taba NOV i POJ i voenje operacija nad istonim Sredozemljem. J e -
dinice Vazduhoplovstva bazirale su na aerodromima u junoj Italiji:
Bari (tu je bio i Stab BAF-a), Kana, Leverano, Biferno, Brindizi, Lee,
Kampomarino. U sastavu BAF-a nalazili su se tada: 281, 283, 254. i 334.
ving. Ving je bio operativno-taktika vazduhoplovna jedinica jaine
do 75 aviona. Vingovi BAF-a bili su razliitog sastava i jaine. Tako
281. ving, u ijem je sastavu, pored 2. eskadrile, bila i 1. lovaka eska-
drila NOVJ, imao je krajem 1944. sedam skvadrona (oko 120 aviona,
ako se uzme proek od najmanje 16 aviona u skvadronu, a toliko je
aviona imala svaka jugoslovenska eskadrila). Vidi Arhiv VII, reg. br.
5/4, k. 15.
da se ova eskadrila naorua sa savremenijim tipom aviona, na
primer Taifun, kako bi eskadrila bila modernije naoruana i
spremljena za predstojee operacije.
2. Da se pored osoblja koje je pukovnik Pire po mome
ovlaenju ispisao iz RAF-a, vrate u sastav NOVJ i svi preostali
jugosl. avijatiari koji ne dolaze u obzir za popunu 351. i 352.
eskadrile i to:
dva oficira-navigatora koji su u A.D.U.3 u Heliopolisu.
est bombard. posada, koje su bile predviene za
O.T.U4.
tri oficira koji su bili predvieni za C.F.Sc.5
18 vazduhoplovaca u Junoj Africi, koji jo nisu otpo-
eli struno kolovanje.
sve jo preostalo vazd. osoblje koje se jo nalazi u Ju-
goslav-HOlding-Unit Benina, 6 a koje nije ulo u sastav
351. eskadrile.
Sve ovo osoblje molim da se po mogunosti to pre pri-
kupi i pripremi za transport.
3. Da se pukovniku Lazareviu, koji se sada nalazi u
Kairu, to pre omogui putovanje u Junu Afriku u svrhu obi-
laska naeg osoblja koje se tamo nalazi i izjasnilo se za N.O.V.
Jugoslavije.
4. Da se to pre omogui transport za Bari naim bor-
cima i bolniarkama koji u zbegu Camp El Shat 7 ve puna dva
meseca ekaju na transport.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Komandant N.O.V.J.
Maral Jugoslavije

3
Aircraft Delivery Unit jedinica za isporuku (prebacivanje)
aviona
4
Operation Training Unit (jedinica za taktiku obuku)
5
Control Flying Section (Sekcija za kontrolu letenja)
6
7
Vrsta privremenog sabirnog centra
U Egiptu

127
BE. 51
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
27. AVGUSTA 1944. O BOMBARDOVANJU NEMACKIH
SNAGA U DUBROVNIKU I O PRATNJI BRITANSKIH LO-
VACA-BOMBARDERA PRI NAPADU NA NEMACKE BATE-
RIJE U KORULI1

27. Vili. 1944. g.

OPERACIJA BR. 20
Zadatak: Bombar dovari] e hotela Imperial u Dubrovniku (u
kome se navodno odravala konferencija nepr. oficira)
Broj aviona: 6 Spitfajer V Vreme letenja: 12 sati 30
Poleteli: 14.00 as. iz Canne minuta
Sleteli: 16.05 " u Canne
Piloti: voa kapetan Froti Mileta
br. 2 st. vodnik Eadulovi Radovan
br. 3 kapetan Ivanievi uro
br. 4 zastavnik Kovai Mirko
br. 5 Deli Milan
br. 6 vodnik Semolie Marj an
Cilj bornbardovan u 15.15 asova. Svih dvanaest bombi
promailo, od kojih 8 blizu hotela. Jaka 20 mm p.a. vatra.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0

OPERACIJA BR. 21

Zadatak: Pratnja Harikena, napad na brodove u luci Jablanac.


Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata
Poleteli: 05.40 as. sa Visa
Sleteli: 07.40 " na Vis
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br, 2 kapetan Kluz Franjo
Cilj napadnut u 06.40 asova (1 Siebel-Ferry i 2 amca).
Jaka 20 mm p.a. vatra. Jedan Hariken oboren u plamenu. Re-
zultat napada neosmotren.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg., br.
8/11-4, k. 1450,-
OPERACIJA BR. 22

Zadatak: P r a t n j a Harikena, napad na obalnu bateriju od tri 75


mm topa u Koruli, u saradnji sa [predstojeim] iskr-
cavanjem naih trupa na Peljeac. 2
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 3 sata 30
Poleteli: 11.00 as. sa Visa minuta
Sleteli: 12.45 " na Vis
Piloti: voa kapetan Jovanovi Ratko
br. 2 vodnik Gavrilovi Zivorad
Harikeni voeni po jednom osmatrakom avionu. Hari-
keni su napali raketama verovatnu poziciju baterije, ali je ba-
terija bila dobro kamuflirana i rezultati nisu osmotreni. Spitfa-
jer i su dva puta mitraljirali verovatni poloaj baterije. U dru-
gom napadu opaena je baterija.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.

OPERACIJA BR. 23
Zadatak: P r a t n j a Harikena, napad na bateriju na Koruli.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 3 sata 30
Poleteli: 13.10 as. sa Visa minuta
Sletanje: 14.55 na Vis
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 kapetan Kluz Franjo
Harikeni sa vie raketa pogodili bateriju.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0

OPERACIJA BR. 24

Zadatak: P r a t n j a aviona za spasavanje [aviona] tipa Catalina,


potraga za izgubljenim britanskim pilotom.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 3 sata 40
Poleteli: 17.00 as. sa Visa minuta
Sleteli: 18.50 " na Vis' '
Piloti: voa kapetan Jovanovi R'atko
br. 2 vodnik Gavrilovi Zivorad
Misija nije uspela, pilot nij.e naen.
2
Iskrcavanje elova 26. NO divizije n poluotok Peljeac otpo-
elo je 15. septembra 1944, a na otok Korulu dan ranije; 3. i 11. b r i -
gada ove divizije vodile su borbe protiv 750. puka nemake 118. divi-
zije (vidi Zbornik, tom V, k n j . 33, dok. br. 73 i 102; Arhiv VII, reg.
br. 13-1, k. 21 A).
B Zbornik, t o m X, k n j . 1
BE. 52
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADKILE NOVJ OD
28. AVGUSTA 1944. O BOMBARDOVANJU NEMACKIH SNA-
GA U OBEOVCU, O PEATNJI BEITANSKOG POMOESKOG
KONVOJA I O IZVIANJU PUTA TEAVNIK BUGOJNO
KUPKES1

28. VIII. 1944. g.


O P E R A C I J A BR. 25

Zadatak: Bombardovanje sela Obrovca.2


Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 8 sati.
Poleteli: 06.00 as. iz Canne
Sleteli: 08.00 " u Canne
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 kapetan Ivanievi uro
3 porunik Ankon Leopold
4 zastavnik Tomi uro
Nikakvog kretanja nije se osmotrilo u selu. Sve bombe
pale su u selo. Flaka 3 nije bilo, p.a. vatre nije bilo.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Pogoci u cilj, rezultat neosmotren.
O P E R A C I J A BR. 26

Zadatak: Pratnja konvoja na Jadranu. 4


Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 10
Poleteli: 06.05 as. sa Visa minuta.
Sleteli: 08.10 " na Vis
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 kapetan Kluz Franjo
Konvoj uspeno praen.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/13-4, k. 1450.
2
Na komunikaciji SinjLivn; u Obrovcu su se nalazili delovi
nemake3
373. legionarske divizije i manje snage ustaa i etnika.
Odnosi se na protivavionski mitraljez.
4
Eskadrila je povremeno pratila britanske konvoje ili konvoje
NOVJ koji su iz luka u junoj Italiji prevozili - na otok Vis hranu i
vojni materijal za NOVJ, odakle su se hrana i oprema transportovale
na obalu i u unutranjost zemlje.
OPERACIJA BR. 27

Zadatak: Izvianje sa bombama puta Travnik Bugojno


Kupres.
Broj aviona: 3 Spitfajera V Vreme letenja: 5 sati 30
Poleteh: 1420 as. sa Visa minuta.
Sleteh: 1610 " na Vis.
Piloti:
U stanici Gole5 bombardovali jedan teretni voz od 6 va-
gona. Voz pogoen i zapaljen. Jaka p.a. vatra onemoguila mi-
traljiranje.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Zapaljen voz od 6 vagona.

BR. 53
UPUTSTVO ZA RAD ESKADRILE ZA VEZU VRHOVNOG
TABA NOV I POJ OD 28. AVGUSTA 1944. SASTAVLJENO
OD PREDSTAVNIKA VRHOVNOG TABA NOV I POJ I BRI-
TANSKOG KRALJEVSKOG VAZDUHOPLOVSTVA 1

UPUT ZA ESKADRILU ZA VEZU VRHOVNOG TABA


NOVJ

1. Ime jedinice.
Jugoslovenska vazduhoplovna jedinica zove se: Eskadrila
za vezu Vrhovnog taba NOVJ.
2. Baza.
Eskadrila, koja za sada u svom sastavu ima etiri U22, dva
Sajmana i jedan FP2, 3 smetena je na aerodromu Vis.
5
Na pruzi TravnikDonji Vakuf
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
1/2-4, k. 15.
2
Avioni sovjetske proizvodnje (kolski i borbeni), obijeni od
vlade SSSR-a. Prebaeni su na otok Vis .krajem avgusta 1944. iz sov-
jetske transportne grupe koja se nalazila u Bariju (Italija).
3
Sajmanima i FP-2 preleteli su na osloboenu teritoriju pi-
loti iz vazduhoplovstva NDH. Do polovine oktobra 1944. prebegla su
jo tri pilota, tako da se brojno stanje Eskadrile povealo na 10 aviona.
3. Komandovanje.
Eskadrilom e komandovati jugoslovenski oficir potpukov-
nik Bjelica Jevrem, isti je neposredno potinjen Vrhovnom
tabu NOVJ.
4. Nadlenost u pogledu saradnje.
O.C. R.A.F.4 ima nadlenost u pogledu lokalne saradnje za
sve letove Eskadrile za vezu Vrhovnog taba NOVJ.
5. Odobravanje letenja.
Odobravanje letova spada u nadlenost komandira Eska-
drile za vezu V.. NOVJ i on e biti odgovoran za donoenje
svih odluka u pogledu pogodnosti ili nepogodnosti vremenskih
uslova u koliko bi isti uticali na izvrenje leta.
6. Izvetavanje o letovima.
.Pojedinosti o svakome letu treba da budu dostavljene na
uvid slubenom kontrolnom organu RAF-a na Visu u saglasno-
sti sa takama 7, 8, 9 i 10 koje slede.
7. Podaci koje treba da sadri izvetaj.
Podaci koje treba dostaviti na uvid slubenom kontrolnom
organu RAF-a na Visu za sve letove izuzev za trenane letove
su sledei:
I predvieno vreme odlaska iz baze
II polazna ruta (itinerer)
III mesto opredeljenja (cilj leta) i vreme sputanja
IV povratna ruta
V predvieno vreme povratka u bazu, na jugoslo vensko
kopno ili na druge otoke.
8. Rokovi podnoenja izvetaja.
Gore navedeni izvetaj treba dostaviti slubenom kontrol-
nom organu RAF-a na Visu to ranije, ah da bi kontrolor mo-
gao na vreme razaslati potrebne depee u svrhu obavetenja
lovake i zemaljske odbrane kao i da bi i ostali organi u si-
stemu odbrane bili na vreme upueni treba podneti izvetaj n a j - ,
kasnije u sledeim rokovima:
I za letove u Italiju:
a) po danu tri sata pre predvienog poletanja
b) po noi nonog letenja sa Visa nee biti
II za letove na i sa jugoslo venskog kopna:
24 asa pre predvienog poletanja.
9. Pre odlaska sa aerodroma na italijanskom kopnu piloti
moraju podneti gornje izvetaje vazdunoj kontroli dotinog
aerodroma, kako bi isti mogao postupiti po ta. 8.
4
Operation centre Royal air force (Operativni centar Kraljev-
skog vazduhoplovstva).
10. U sluaju letova iz Jugoslavije treba izvestiti RAF ofi-
cira koji komanduje sa BATS,S koji e dostaviti potrebna oba-
vetenja HQ BAF 6 .
11. Letovi na i sa Visa vrie se jedino po danu.
12. Posledice koje mogu nastupiti zbog neizvrenja odre-
daba ovog Uputa u pogledu podnoenja izvetaja. o letovima.
RAF ovim putem obavetava i upozorava Vrhovni tab
NOVJ, da se osoblje uputi, da avion za koji se nee podneti iz-
vetaj o pokretu, kako je napred navedeno, moe biti oboren
od vazdune i zemaljske odbrane kada od iste bude zapaen.
13. Putnici.
Putnici koji putuju iz Visa u Bari moraju imati kod sebe
pismenu dozvolu Vrhovnog taba NOVJ. Ove dozvole e kod
dolaska u Bari kontrolisati agenti C.I.C.7 br. 25 ADRTJ8 (aero-
drom).
Imena ovih putnika treba predati slubenom kontrolnom
organu RAF-a na Visu isto kao i izvetaj po ta. 7.
14. Putnici koji putuju iz Jugoslavije u Bari moraju se javiti
agentu C.I.C. br. 25 ADRU (aerodrom).

28. avgusta 1944.


V.. N.O.V.J. . . .10

Za Vrhovni tab NOVJ Komandujui oficir RAF-a na


vazd. odel. Visu, potpukovnik:
pukovnik
Pire9

5
Balkan Air Transport ' Squadron (Transportni skvadron Balkan-
skog vazduhoplovstva).
G
Head Quartir Balkan Air Force (Glavni tab Balkanskog vaz-
duhoplovstva).
7
8
Control Intelligence Centre (Kontrolni obavetajni centar).
Aircraft Delivery and Recoverry Unit (Jedinica za isporuku i
osposobljavanje aviona).
9
Franjo
10
Potpis je neitak.
BR. 54
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
29. AVGUSTA 1944. O BOMBARDOVANJU ZELEZNIKE
STANICE U HAN-PIJESKU I IZVIANJU PRUGE KLINA
PRITINA KAANIK1

29.VIII.1944.g.
OPERACIJA BR. 28

Zadatak: Bombardovanje Han Pijeska.

Broj aviona: 4 Spitfajera V 'Vreme letenja: 9 sati


Poleteli: 1255 as. iz Canne
Sleteli: 1510 u Canne
Piloti: voa zastavnik Deli Milan
br. 2 vodnik Semoli Marj an
3 zastavnik Vukovi Aleksandar
,, 4 vodnik Okanovi Husein
Dva pogotka na utvrene poloaje, 6 pogodaka na e-
lezniku stanicu i kue u blizini eleznike stanice. Rezultat
neosmotren.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: direktni pogoci u cilj.

OPERACIJA BR. 29
Zadatak: Izvianje i mitraljiranje eleznike pruge Klina
Pritina Kaanik.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 8 sati
Poleteli: 1355 as. iz Brindizi ja
Sleteli: 1655 u Canne 7
' Piloti: voa zastavnik oi Hirtko
br. 2 kapetan Kraus Branko
,, 3 vodnik Radulovi Radomir
,, 4 vodnik Loi Mehmedalija
Na zadatak iz Brindizija poleteli zastavnik oi H. i kape-
tan Kraus B., dok su druga dvojica se vratila u svoju bazu zbog
neispravnosti aeroplana. 2 Istono od Kline od oko 3 do 4 km, na
pruzi ka Pritini, stajao je jedan teretni voz sa lokomotivom i 20
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/13-4 k. 1450.
2
Poletan je je izvreno sa aerodroma Brindizi u junoj Italiji
radi skraenja radijusa leta (eskadrila je bazirala na aerodromu Kane
kod Termolija).
vagona, koji je mitraljiran i zapaljen. Drugog prometa na ovoj
pruzi nije bilo. Ovo je bio jedan od najteih zadataka, jer su
ila svega dvojica pilota preko itave albanske teritorije koja je
u to vreme imala jaku vazdunu odbranu (oko 30 do 50 ME3).
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Uniten voz, lokomotiva i 20 vagona.

BR. 55
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
30. AVGUSTA 1944. O NAPADU NA NEMAKE SNAGE U
BILEI I O PRATNJI BRITANSKOG PATROLNOG AMCA1

30.VIII.1944.g.
OPERACIJA BR. 30
Zadatak: Bombardovanje kasarne u Bileu.2
Broj aviona: 6 Spitfajera V Vreme letenja: 15 sati
Poleteli: 0930 as. iz Canne
Sleteli: 1200 na Vis
Piloti: voa kapetan Popov Arkadi je
br. 2 zastavnik Kovai Mirko
3 potporunik Srdanovi Milan
4 potporunik Fabjanovi ime
5 kapetan Jovanovi Ratko
6 potporunik Rugi Luigi
Sve bombe pale u cilj i njegovu neposrednu blizinu. P.a.
vatre nije bilo.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Razruen cilj. Rezultat o poginulima nepr. vojni-
cima nepoznat.
OPERACIJA BR. 31
Zadatak: Pratnja amca Seagul, koji je spaavao, pilote pale u
more.
3
Mesermit lovac u naoruanju nemake vojske u. drugom
svetskom ratu.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/14-4,2 k. 1450.
Vidi dok. br. 45, prim. 3.
135
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 40 minuta
Poleteli: " 1635 as. sa Visa
Sleteli: 1655 na Vis.
Piloti: voa porunik Ankon Leopold
br. 2 kapetan Ivanievi Duro
Piloti nisu pronaem.

BR. 56
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
31. AVGUSTA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE GRA-
AC KNIN DRNI I O PRATNJI BRODA MORNARICE
NOVJ NA RUTI MLJET VIS1

31.VIII.1944.g.
OPERACIJA BR. 32

Zadatak: Izvianje puta i bombardovanje ciljeva na istom Gra-


ac Knin Drni.
Broj aviona: 6 Spitfajera V Vreme letenja: 13 sati
Poleteli: 0950 as. iz Canne
Sleteli: 1200 u Canne
Piloti: voa zastavnik Vukovi Aleksandar
br. 2 kapetan Ivanievi uro
3 kapetan Kraus Branko
4 vodnik Okanovi Husein
5 porunik Paji Nedeljko
6 zastavnik Tomi uro
Na putu izmeu Graaca i Knina bombardovane saobra-
ajne komunikacije, poto se neprijatelj nije kretao u zoni odre-
enog zadatka. Pri povratku napali jedan voz koji je stajao u
stanici Suhi Dolac. Voa sekcije pogoen i oboren. Voz uniten.
Nai gubici: 1.
Nepr. gubici: Uniten jedan voz i na putu Graac Knin poru-
ene neprijateljske saobraajne komunikacije.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/14-4, k. 1450.

136
OPERACIJA BR. 33

Zadatak: P r a t n j a broda Mljet Vis.


Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 30
Poleteli: 0605 as. sa Visa minuta
Sleteli: 0820 na Vis.
Piloti: voa porunik Ankon Leopold
br. 2 kapetan Ivanievi uro
Misija uspela. Zadatak izvren. 2

BR. 57
PODACI O VAZDUHOPLOVNOM LJUDSTVU I NAORU-
ANJU NOVJ U INOSTRANSTVU OD AVGUSTA 1944.
GODINE1

PODATCI
o vazd. osoblju i naoruanju. . *
Osoblje:
' 1. 352. eskadrila 2 (sada ve u Italiji 3 za operacije na Bal-
kanu,
ima 230 ljudi, od toga 23 pilota).
2. 351. eskadrila 4 (sada [i] do oktobra u operativnoj koli
u Benini Afrika:
ima 205 ljudi, od toga 24 pilota).
3. Ispisano iz RAF-a i odreeno za SSSR (sada se jo na-
lazi u Africi:

2
O rezultatima dejstava 1. eskadrile i saveznike avijacije vidi i
operativne izvetaje Ministarstva oruanih snaga NDH za avgust 1944
(Arhiv VII, k. 41).
1
Dokumenat (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
173-4, k. 15. Na dokumentu n e m a podataka o tome ko ga je pisao i
kome je upuen. Verovatno se radi o izvetaju koji je predstavnik
NOVJ u Italiji uputio avgusta 1944. Vrhovnom tabu NOV i POJ.
2
Britanski brojani naziv za 1. eskadrilu NOV,- formiranu 22.
aprila 1944. na aerodromu Benina kod Bengazija (Libija).
3
Na aerodromu Kane kod Termolija
4
Britanski brojani naziv za 2. eskadrilu NOV, formiranu 1. jula
1944. na aerodromu Benina.
ima 29 uenika-pilota
20 uenika-izviaa
20 uenika-radio-tel.[egrafista]-stre-
laca).
Svega ... 69 osoba.
Za bombardersku kolu ranije predvienih
6 ekipa od 6 pilota
6 izviaa
6 radio-tel. strel.
Svega ... 18 osoba.
Ukupno letaa ispisano iz RAF-a: 87.s
4. U radio-koh u Heluanu 0 ima 42 radio-telegrafista,
koji zavravaju radio-kolu ovih dana krajem augu-
sta, i upotrebie se za radio-slubu u 351. i 352, eska-
drili na frontu.
5. U engl, transportnoj avijaciji ima 3 oficira-navigatora,
koji e isto biti vraeni nama iz RAF-a posle mesec
dana i upotrebiti se prvo u naoj transportnoj avijaciji
a posle kao nastavnici u izviakoj i navigatorskoj
koli kod nas.
6. U meteor, kolama u Africi ima 7 meteorologa koji e
se upotrebiti za meteor, slubu eskadrila na frontu.
Kurs zavrava posle mesec dana.
7. Na kursu za kontrolu slube letenja u Africi ima 4 pi-
lota koji e se upotrebiti u eskadrilama.
8. Za visoku pilotsku kolu eka jo danas 3 pilota, koji
e biti isto vraeni ako do kraja ovog meseca ne budu
upueni u odnosnu kolu.
9. U Aliru ima na kolovanju i radu 1300 mehaniara i
uenika koji e se posle rata upotrebiti za nae radio-
nice u zemlji, 7 a 60 mehaniara je u radionici RAF-a
za opravku aviona naih eskadrila na frontu.
10. Za SSSR je predvieno: '82 polovno izvebana pilo-
ta i izviaa
3
Odnosi se na vazduhoplovce pripadnike biveg jugoslovenskog
vazduhoplovstva koji su u aprilskom ratu 1941., prebegli na stranu
saveznika.
6
7
Heluan (24 km jugoistono od Kaira)
Mehaniari su se nalazili u britanskim radionicama u Mezon
Blanu i Bufariku kod Alira. To su bili veinom Istrani i Slovenci iz
Beneke Slovenije i Slovenskog primorja koji su sluili u italijanskoj
vojsci. U afrikoj kampanji bili su zarobljeni od Britanaca i upotreb-
ljeni kao radna snaga. Svi su se izjasnili za NOVJ i decembra 1944.
stigh su. na sremski front, u sastav vazduhoplovnih divizija NOVJ
(vidi dok. br. 38).
otilo8 73 mehaniara i ostalih
specijalista
300 omladinaca sada jo bez
specijalizacije. 9
Svega: 455 osoba. Ovom broju tre-
ba dodati jo 87 letaa koji su ispisani iz RAF-a i pred-
vieni za SSSR. Tako ukupan broj za SSSR iznosi za
sada 542.
2396 vazduhoplovca raznih struka i zvanja. Pored toga
ima u Bari-u 30 meteorologa, 6 pilota i 20 mehaniara
za raspored u transportnoj avijaciji meteor, mrei i kod
BAF-a. Na Visu raznih zvanja zaposleno 11 avijatiara.
Ukupan broj vazduhoplovnog osoblja u NOVJ.
2463 avijatiara.
Spitfire V.C.:
Motor 1350 K/S.
Brzina 480 km/sat, maksimal. 500 km/sat.
Vreme letenja: 1 sat 45 min. a sa dodat, tankom 3 i pol.
sata.
"Naoruanje: 2 topa i 4 mitraljeza ih samo 2 topa.
Potrebna duina za sletanje 1000 m.
Nosi 2 bombe od po 125 kg.
Hurricane:
Motor 1250 K/S.
Brzina 430 km/sat.
Vreme letenja: 2 sata, sa dopunskim rezervoarom 4 sata.
Naoruanje: 8 mitraljeza ili 4 topa.
Potrebna duina za sletanje 800 m.
Nosi 8 raket-bombi od po 30 kg.

8
Re je naknadno dopisana mastilom, latinicom.
9
Pripadali su Omladinskom bataljonu koji je iz Visa 10. maja
1944. krenuo za Bari, a odatle, preko Sredozemnog mora, Egipta, Izra-
ela, Jordana, Iraka i Irana, stigao polovinom oktobra 1944. u Grozni
(SSSR).
BR. 58
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
1. SEPTEMBRA 1944. O PRATNJI BRITANSKOG TRANS-
PORTNOG AVIONA I O BOMBARDOVANJU ELEZNIKE
STANICE U BRADINI 1

l.IX.1944.g. '
OPERACIJA BR. 34

Zadatak: Pratnja engleskog pukovnika Selby-a, 2 koji je iao sa


Hurricanom u specijalnu misiju i spustio se na Stari
Trg (50 km severno od Rijeke).
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 50
Poleteli: 1120 as. iz Canne minuta
Sleteli: 1345 u Canne
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 vodnik Okanovi Husein
Misija uspela. Engleski pukovnik SELBY se ispravno spu-
stio na odreeno mesto.
OPERACIJA BR. 35

Zadatak: Bombardovanje eleznike stanice Bradina.


Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: .8 sati 40
Poleteli: 1500 as. iz Canne minuta
Sleteli: 1710 na Vis.
Piloti: voa zastavnik oi Hinko
br. 2 vodnik Loi Mehmedalija
3 kapetan Kluz Franjo
4 vodnik Gavrilovi Zivorad
Sve bombe pale na stanicu. Pogoena najvea zgrada u
stanici. Jaka p.a. vatra od 20 m/m. Pri povratku jaka p.a. vatra
u Konjicu i irokom Brijegu.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Razorena eleznika stanica.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/14-4, k. 1450.
2
lan saveznike vojne misije pri Vrhovnom tabu NOV i POJ.

140
BR. 59
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
2. SEPTEMBRA 1944. O PRATNJI BRITANSKOG TRANS-
PORTNOG AVIONA, BOMBARDOVANJU ZELEZNIKE
STANICE U T ARON U I NE MACKE AUTOKOLONE NA KO-
MUNIKACIJI BRADINARASTELICA I O PRATNJI BRI-
TANSKIH LOVACA-BOMBARDERA PRI NAPADU NA NE-
MACKI POMORSKI SAOBRAAJ KOD JABLANCA1

2.IX.1944.g.
OPERACIJA BR. 36

Zadatak: Pratnja engleskog pukovnika Selby-a pri povratku iz


Starog Trga Slovenija.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 5 sati 25
Poleteli: 0630 as. iz Canne minuta
Sleteli: 0915 u Canne
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 vodnik Okanovi Husein
Misija uspela. Zadatak izvren.

OPERACIJA BR. 37

Zadatak: Bombardovanje eleznike stanice Tarin. 2


Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 9 sati 20
Poleteli: 0600 as. iz Canne minuta.
Sleteli: 0820 " na Vis
Piloti: voa kapetan Popov Arkadije
br. 2 zastavnik Kovai Mirko
3 kapetan Jovanovi Ratko
4'potporunik Rugi Luigi'
6 pogodaka u stanicu, 2 prebacila. Rezultat: razruene
zgrade i tranice. Pogodci, meu vagone i lokomotive. Rezultat
neosmotren.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Gornji rezultat.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/15-4, k. 1450.
2
Na pruzi SarajevoKonjic
OPERACIJA BR. 38

Zadatak: Bombardovanje neprijateljske automobilske kolone na


putu Bradina Ratelica. 3
Broj aviona: 3 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 30
Poleteli: 1445 as. sa Visa 4 minuta.
Sleteli: 1615 " na Vis
Piloti: voa kapetan Kraus Branko
br. 2 vodnik Gavrilovi Zivorad
,, 3 potporunik Fabjanovi ime
Pronaeno nekoliko kola. Dva aviona bacili bombe, dok se
jednome nisu otkaile. P.a. vatre nije bilo.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.

OPERACIJA BR. 39

Zadatak: P r a t n j a 4 Hurricana iz 6 Skvadrona RAF 3 na bombar-


dovanje neprijateljskog brodovlja kod Jablanca.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 30
Poleteli: 1715 as. sa Visa minuta.
Sleteli: 1930 " na Vis
Piloti: voa vodnik Gavrilovi Zivorad
br. 2 potporunik Fabjanovi ime
Kod Jablanca Hurricani su raketama unitili dva neprija-
teljska amca, na Rabu jedan Zejbl Feri i oko 15 amaca napad-
nuto od Hurricana. Vie direktnih raketnih pogodaka. Spitfajeri
3 puta napadali i mitraljirali amce i poloaj p.a. artilerije. Ut-
roili svu municiju. P.a. vatra jaka.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Jedan amac, verovatno Zejbl Feri, a veina a-
maca ostala kod Raba potopljena ili oteena.

3
Relacija puta SarajevoKonjic
4
Na otoku Visu 1. eskadrila je imala odeljenje od 4 do 8 aviona
koji su tamo stalno bazirali od 25. avgusta 1944. godine.
5
esti skvadron je, kao i 1. eskadrila, bio u sastavu britanskog
281. vinga.

142 f 1
BR. 60
UPUTSTVO GLAVNOG TABA NOV I PO HRVATSKE OD 2.
SEPTEMBRA 1944. STABU 6. KORPUSA O PRIJEMU SAVE-
ZNIKOG MATERIJALA 1

G L A V N I TAB
NARODNO-OSLOBODILAKE VOJSKE
I PARTIZANSKIH ODREDA HRVATSKE
2. IX. 1944
A. br. 274/44.

STABU VI KORPUSA NOV I POJ

Radi pravilnijeg prijema i bolje evidencije nad materija-


lom, koji dolazi od saveznika, izdaju se slijedea uputstva:
1. Obzirom na raznovrsnost materijala koji se prima
od saveznika potrebno je na svim mjestima bazama odre-
enim za prijem formirati ekipe za brojenje, mjerenje i evaku-
aciju. Ekipu treba da sainjavaju organi Ekonomskog, Sanitet-
skog i Saobraajnog otsjeka, te organi Otsjeka za naoruanje.
2. - Prijem materijala vri se brojenjem odnosno mje-
renjem, po mogunosti uz prisustvo delegata saveznike misije.
3. O prijemu materijala sastavlja se zapisnik u koji se
unosi: mjesto prijema, broj aviona, koliina materijala po vr-
stama, kvar itd. Zapisnik potpisuje najstariji oficir iz ekipe, te
delegat saveznike misije, koji prisustvuje prijemu materijala.
4. Organi pomenutih otsjeka unose sav primljeni materi-
jal u odgovarajue, materijalne knjige svoga otsjeka, te prema
nareenju taba Korpusa vre raspodjelu.
5. O primljenom materijalu dostavlja se izvjetaj:
a) neposredno poslije prijema radiogramom GSH. 2 U
ovom izvjetaju treba obuhvatiti: datum primitka, broj aviona,
te vrstu materijala;
b) pismeni mjeseni pregled prema priloenim obrascima
i to svaki otsjek Korpusa odgovarajuem odjeljenju GSH. Iz-
vjetaji su odvojeni, ali se zajedno prilau uz redoviti mjeseni
izvjetaj taba korpusa.
6. Uz pomenuti izvjetaj pojedini otsjeci prikazat e i
najnunije potrebe za slijedei mjesec.

1 Prepis originala (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII,


reg. br. 14-1/14, k. 484.
2 Glavni tab NOV i PO Hrvatske

143
7. Za materijal primljen od S S S R - a dostavlja se:
a) neposredno poslije prijema radiogramom: datum pri-
mitka, broj aviona, vrsta materijala i broj paketa;
b) pismeni mjeseni izvjetaj uz ostale naznake, i broj
koji imade svaki paket na svom omotu.

S M R T F A I Z M U S L O B O D A NARODU!

Naelnik taba, pukovnik:


P. 3 Jaki, v. r.

TAB VI KORPUSA
NARODNO-OSLOBODILAKE V O J S K E
JUGOSLAVIJE
Broj 1689
dana 1/X 1944 u . . . sati

Otsjeku za vezu

Dostavlja vam se gornje na postupak i da se tano pridr-


avate gornjih, uputa.
S M R T F A I Z M U SLOBODA NARODU!

Naelnik taba, pukovnik:

(M. P.l

3 Pavle
BK. 61
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
3. SEPTEMBRA 1944. O NAPADU NA SAOBRAAJ NA KO-
MUNIKACIJI VLAS INJE BANJA LUKA BOSANSKA
GRADIKA 1

3. IX. 1944. g.
OPERACIJA BR. 40

Zadatak: Izvianje puta i bombardovanje neprijatelja naenog


na istom Vlasinje Banja Luka Bosanska Gra-
dika.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 9 sati
Poleteli: 1000 as. iz Carme
Sleteli: 1215 " u Canne'
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko ,
br. 2 st. vodnik Radulovi Radomir
3 vodnik Gavrilovi Zivorad
4 potporunik Fabjanovi ime
Greka navigacije. Preli Savu i kod Lipika osmotrili su i
napali 6 velikih teretnih kola (od 10 tona). Vidljivost slaba. Ob-
lanost 6/10. '
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 3 kamiona unitena.

1
Orginal Gasati na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br,
8/16-4, k. 1450.
10 Zbornik, tom X, k n j . 1 |4g
BR. 62
ZAHTEV VRHOVNOG KOMANDANTA NOV I POJ OD 4.
SEPTEMBRA 1944. BRITANSKOJ VOJNOJ MISIJI PRI VR-
HOVNOM TABU ZA UPUIVANJEM JUGOSLOVENSKIH
MEHANIARA IZ BRITANSKIH RADIONICA U JUGOSLA-
VIJU 1

BRITANSKOJ VOJNOJ MISIJI KOD NOV I P O J

Radi velike potrebe za mehaniarskim osobljem u zemlji


za formiranje vazduhoplovnih radionica odmah posle oslobo-
enja celokupne jugoslovenske teritorije koje neposredno pred-
stoji, molim da se sa 15. oktobrom ove godine ispie iz RAF-a
celokupno osoblje svih inova jugoslovenskog kontingenta koje
se sada nalazi u RAF-u na radu u 144. Maintenant Unit 2 i Mai-
son Blanche kod Alira, i to pre uputi najkraim putem u do-
movinu.
Do toga datuma, to jest do 15. oktobra ove godine celo-
kupno ovo ljudstvo ostaje na radu u pomenutoj radionici 144.
M.U. u Maison Blanchu odnosno Boufariku. 3
Molim da se ve unapred osigura transport .za ovo osoblje
u domovinu, kako se posle 15. oktobra ekanjem na transport
ne bi gubilo u vremenu. Brojno stanje ovog osoblja iznosi sada
oko 1650 ljudi.

4/IX. Komandant NOV i POJ


Maral Jugoslavije

1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VII,
reg. br: 11/7, k. 1449.
2
-Pogreno, treba da pie: Maintenance Unit (jedinica za odr-
avanje).
3
U Bufariku, kod Mezon Blana, preko 300 jugoslo venskih me-
haniara radilo je u britanskim vazduhoplovnim radionicama (vidi
dok. br. 38). '
BR. 63
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
5. SEPTEMBRA 1944. O PRATNJI BRITANSKOG LOVCA-
-BOMBARDERA I O NAPADU NA NEMACKI TAB U
MILETIA GAJU 1

5. IX. 1944. g.2

OPERACIJA BR. 41

Zadatak: P r a t n j a engleskog pukovnika Selby-a 3 koji je iao


aeroplanom Hurricane u specijalnu misiju u Berane.
Broj aviona: 2. Spitfajera V Vreme letenja: 5 sati 40
Poleteli: 0830 as. iz Canne min.
Sleteli: 112,0 " u Canne
Piloti: voa zastavnik oi Hinko
br. 2 vodnik Loi Mehmedalija
Misija uspeno zavrena.

OPERACIJA BR. 42

Zadatak: Bombardovanje nemakog taba u selu Miletii.4


Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 8 sati
Poleteli: 0630 as. iz Canne
Sleteli: 0830 " u Canne
Piloti: voa kapetan Proti Mileta
br. 2 zastavnik Kovai Mirko
,, 3 kapetan Kluz Franjo
4 zastavnik Deli Milan
Bombe pale u neposrednoj blizini kue oznaene kao sedi-
te taba. Rezultat nepoznat. Jaka p.a. vatra od 20 i 40 m/m.
Zastavnik Deli M. pogoen i prinudno se spustio u okolini San-
skog Mosta.
Nai gubici: 1 avion.
Nepr. gubici: Neosmotreni.
1
Orginal (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/16-4,2 k. 1450.
Eskadrila n i j e dejstvovala 4. septembra 1944. zbog loeg
vremena. ( '
3
4
Vidi dok. br. 58, prim. 2.
Verovatno s. Miletia Gaj kod Gospia gde su' se nalazili delovi
nemake 392. legionarske divizije (o dislokaciji nemakih snaga u Lici
vidi Arhiv VII, reg. br. 41/3, k. 74; r'eg. br. 4/3, k. 1103 i reg. br. 21/1,
k. 575).
BR. 64
NAREENJE GLAVNOG TABA NOV I PO SRBIJE OD 5.
SEPTEMBRA 1944. POTCINJENIM TABOVIMA DA FORMI-
RAJU AERODROMSKA ODELJENJA I KOMANDE AERO-
DROMA1

GLAVNI TAB NOV I PO SRBIJE


Pov. v. br. 7 5-IX-1944 g.

TABU

Da bi se prijem materijala i prihvat naih i saveznikih


aviona mogao vriti pravilno, odmah e se pristupiti formiranju
aerodromskih odeljenja i komandi aerodroma.
1. Za obavljanje poslova oko organizacije prijema ma-
terijala, pri Glavnom tabu N.O.V. i P.O. Srbije, tabovima kor-
pusa i divizija odmah e se obrazovati aerodromska odeljenja,
od najnunijeg broja ljudi. Za komandire ovih odeljenja treba
odrediti najpogodnija lica, prvenstveno od onih koji su ranije
sluili u vazduhoplovstvu. Imena odreenih komandira pri ta-
bovima korpusa i divizija dostaviti Glavnom tabu.
Pri Glavnom tabu, naelnik vazduhoplovnog odeljenja
obavetavae se od saveznikih misija kad e dolaziti avioni sa
materijalom,. a od njega e komandir aerodromskog odeljenja
dobijati nareenje gde e i kad primati materijal.
Pri tabovima korpusa i divizija, komandiri aerodromskih
odeljenja dobivae nareenje neposredno od jednog organa iz
taba gde e i kad primati materijal.
Komandir aerodromskog odeljenja vrie izbor mesta za
prijem materijala i morzeovim znacima odravae signalnu vezu
sa avionima. Sa ljudstvom aerodromskog odeljenja postavljae
i pahti signalne vatre na mestu,prijema materijala. Starae se
da se ove vatre postave tako, da ugovoreni vatreni znak bude
jasno uoljiv sa aviona. Signalne vatre gasie se tek poto i po-
slednji avion baci materijal, to esto treba ekati do pred
samu zoru.
Prikupljanje baenog materijala, kao i njegovu podelu,
vrie naroito odreeni organi Ekonomskog odeljenja Gl. taba,
odnosno ekonomskog otseka u korpusima i intendanture u di-
vizijama; a ljudstvo aerodromskih odeljenja ove e podpo-
magati.
1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VII,
reg. br. 16-1/1, k. 193.

148
Ugovorene znake signalnih vatri i kodeks morzeOvih zna-
kova za signalizaciju sastavljae za ceo mesec naelnik Vazdu-
hoplovnog odeljenja Gl. taba u sporazumu sa efovima savez-
nikih misija. U toku meseca ovi e se znaci nalaziti kod nael-
nika Vazd. odeljenja, a u tabovima korpusa i divizija kod jed-
nog od lanova taba. Komandirima aerodromskih odeljenja
signalni znaci davae se samo za onaj dan kad se prima ma-
terijal.
2. Da bi se mogla vriti neometana evakuacija ranje-
nika, kao i eventualni prijem izvesnog osetljivog materijala, na-
elnik Vazd. odeljenja Gl. taba, uz pomo aerodromskih ode-
ljenja, pronalazie i ureivati pogodna mesta za aerodrome. Pri
ovome e teiti da se na osloboenoj teritoriji to vei broj
terena osposobi za letilita, da bi po mogustvu avionska veza
bila neprekidna.
Na ve ureenim letilitima odredie se komande aero-
droma, koje e obavljati poslove aerodromske slube i vriti
prihvat dolazeih aviona. Ove komande aerodroma odreivae
se povremeno, pre-ma potrebi, i bie neposredni organi Vazd:
odeljenja Gl. taba, odnosno tabova korpusa.
Komande aerodroma odgovorne su za celokupan red i bez-
bednost na aerodromu:
: U dogovoru sa operativnom jedinicom u ijem se re-
jonu dejstva nalazi letihte, [komandant aerodroma] stara se o
.obezbeenju letilita. Obavetava se o udaljenosti neprijatelja
od aerodroma kako bi u svakom momentu znao u kolikoj je
sigurnosti samo letihte i da li se prijem aviona moe nesme-
tano da vri.
Stara se da se na letilitu blagovremeno postave pro-
pisni vatreni signali za nono sletanje aviona, kao i signalni
znaci. Komandant aerodroma ili njegov zamenik rukovodi sig-
nalizacijom za sletanje aviona i stara se da avioni po sletanju
dou na odreeno mesto za ukrcavanje i iskrcavanje.
U koliko na letilitu budu i predstavnici saveznikih
vojnih misija, po svim pitanjima oko prijema njihovih aviona
sporazumevae se sa komandantom aerodroma, koji e se starati
da se savezniki avioni prime po signalnim vatrama i morzeo-
vim kodeksima odreenim sporazumno sa saveznikom misijom.
U sporazumu' sa komandantom prispelog aviona, koman-
dant aerodroma stara se da se prispeh avion to pre isprazni i
da se ukrcaju oni koji su odreeni za evakuaciju. Ni jedno hce
ne moe biti ukrcano u avion bez znanja komandanta aerodroma
i organa Ozne, ako se ovaj nalazi 11a aerodromu. Ukrcavanje
ranjenika vrie se uz pomo osoblja bolnice, a ostala hca mogu
biti ukrcana samo ako imaju odobrenje odnosno objavu Glav-
nog taba.
Po izvrenom ukrcavanju komandant aerodroma stara
se da avioni to pre i u redu uzlete i lino on ili njegov zamenik
ovim rukovode. Prispeli ljudi ili materijal to pre se udaljavaju
sa letilita i upuuju na mesto opredeljenja.
Komandantu aerodroma potinjeni su svi organi na
aerodromu, kako struni tako i oni koji se dodeljuju za unu-
tranje obezbeenje. Komande aerodroma neposredno su poti-
njene Vazduhoplovnom odeljenju Glavnog taba, koji je odgo-
voran za celokupnu ovu slubu.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Za tab
Naelnik Vazd. odeljenja naelnik general-major,
pukovnik, Rud.3 Primorac
Miod.2 N. Lozi (M. P.)

Dostavljeno:
Stabu XIII korpusa,
" XIV
" II proleter, divizije,
" XXIV divizije.

-3 Miorag
Rudolf

150
BR. 65
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
6. SEPTEMBRA 1944. O BOMBARDOVANJU NEMAKO-
-USTASKIH SNAGA NA KOMUNIKACIJI KARLOVAC
ZAGREB I O PRATNJI BRITANSKIH LOVACA-BOMBAR-
DERA PRI N A P A D U NA NEMAKE AMCE KOD KRKA 1

6. IX. ,1944. g.
OPERACIJA BR. 43
Zadatak: Oruano i z v i a n j e i m i t r a l j i r a n j e n e p r i j a t e l j s k i h k o -
lona na p u t u Karlovac Zdenina Klina Selo.
B r o j aviona: 4 S p i t f a j e r a V V r e m e l e t e n j a : 9 sati 15
Poleteli: 1050 as. iz Canne minuta.
Sleteli: 1345 " u Canne
Piloti: voa k a p e t a n Ivanievi Duro
br. 2 potporunik Rugi Luigi
3 porunik Paji Nedeljko
4 zastavnik Tomi uro
J e d a n avion se vratio (90-galonski pomoni t e n k neispra-
van). Ostali avioni su izvrili zadatak, ali nisu pronali nikakve
n e p r i j a t e l j s k e kolone ili t r a n s p o r t e i nisu upotrebili oruje.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0
OPERACIJA BR. 44
Zadatak: P r a t n j a H u r r i c a n a 6 Skvadrona R A F u n a p a d u na bro-
dovlje na Rabu.
Broj aviona: 2 S p i t f a j e r a V V r e m e l e t e n j a : 4 sati 40
Poleteli: 0100 as. sa Visa , minuta.
Sleteli: 1220 " na Visu
Piloti: voa k a p e t a n Popov A r k a d i j e
br. 2 zastavnik Kovai Mirko
Misija uspeno zavrena. Pogoen sa d i r e k t n i m pogocima
n e p r i j a t e l j s k i tab u Preku na otoku Ugljanu. 2 Brodovi neosmo-
treni.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.
- 1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br
8/16-4,2 k. 1450.
Na Ugljanu i Pamanu nalazili su se elovi 891. grenadirskog
puka nemake 264. peadijske divizije protiv kojih su vodile borbe je-
dinice III pomorskog obalskog sektora NOVJ (vidi Zbornik, tom VIII,
knj. 2, dok. br. 18).
151
OPERACIJA BR. 45

Zadatak: P r a t n j a Hurricana 6 Skvadrona RAF u napadu na


neprijateljsko brodovlje na otoku Krku.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 5 sati
Poleteli: 1500 as. sa Visa
Sleteli: 1730 " na Vis
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 vodnik Okanovi Husein
Hurricani imali direktne pogotke u dva motorna amca u
blizini otoka Krka. Spitfajeri izvrili tri napada topovima i mit-
raljezima.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 2 motorna amca.

BR. 66
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
7. SEPTEMBRA 1944. O PRATNJI BRITANSKIH LOVACA-
-BOMBARDERA PRI NAPADU NA POMORSKI SAOBRAAJ
KOD HVARA I O BOMBARDOVANJU MOSTA NA KOMU-
NIKACIJI BANJA LUKA JAJCE 1

7. IX. 1944. g.
OPERACIJA BR. 46

Zadatak: P r a t n j a Hurricana 6 Skvadrona RAF u napadu na


neprijateljsko brodovlje u Oskoruici (otok Hvar).
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 2 sata
Poleteli: 0815 as. sa Visa
Sleteli: 0915 " na Vis
Piloti: voa kapetan Popov Arkadi je
br. 2 vodnik Okanovi Husein
Hurricani unitili jedan molo u Oskoruici. Spitfajeri 2
puta napali topovima i mitraljezima luku. Jaka p.a. vatra od
20 m/m.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Uniten molo, gubici u ljudstvu neosmotreni.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/17-4, k. 1450.
OPERACIJA BR. 47
Zadatak: Izvianje Oskoruice na Hvaru i Bola na Brau.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 2 sata
Poleteli: 1130 as. sa Visa
Sleteli: 1230 " na Vis
Piloti: voa kapetan Popov Arkadije
br. 2 vodnik Okanovi Husein
Osmo treni 7 mauna i jedan kamuflirani objekt u Oskoru-
ici i vie amaca na Bolu.
OPERACIJA BR. 48
Zadatak: Bombardovanje mauna kod Oskoruice.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 2 sata
Poleteli: 1715 as. sa Visa
Sleteli: 1815^ " na Vis
Piloti: voa kapetan Popov Arkadije
br. 2 vodnik Okanovi Husein
Direktan pogodak kapetana Popova pogodio je i potopio
jednu maunu, drugi promaio. Jaka p.a. vatra 20 m/m.
Nai gubici: 0 ,
Nepr. gubici: 1 mauna. ;
OPERACIJA BR. 49
Zadatak: Izvianje sa bombama Vijenac2 Banjaluka.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 5 sati 20
Poleteli: 1410 as. iz Canne minuta
Sleteli: 1550 " u Canne
Piloti: voa zastavnik oi Hinko
br. 2 vodnik Loi Mehmedalija
3 kapetan Kraus Branko
4 st. vodnik Radulovi Radomir
Nije bilo neprijateljske kolone te su bombardo vali jedan
most izmeu Banjaluke i Jajca. Dva aviona [imala] direktne
pogotke, jedan prebacio. Vodnik Radulovi usled kvara na mo-
toru vratio se sa zadatka.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Uniten jedan most.

2
Juno do Jajca
BR. 67
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
8. SEPTEMBRA 1944. O LOVAKOJ ZATITI BRITANSKIH
LOVACA-BOMBARDERA DO SANSKOG MOSTA I O IZVI-
ANJU KOMUNIKACIJE TUZLA ZVORNIK*

S. I X . 1944. g.
OPERACIJA BR. 50
Zadatak: Zatita Hurricana do Sanskog Mosta.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 6 sati 10
Poleteli: 0840 as. sa Visa minuta
Sleteli: 1145 " na Vis
Piloti: voa kapetan Ivanievi Duro
br. 2 potporunik Rugi Luigi
Misija zavrena uspeno.
OPERACIJA BR. 51
Zadatak: Izvianje i mitraljiranje puta Tuzla Zvornik.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 14 sati
Poleteli: 1310 as. iz Canne
Sleteli: 1640 " "u Canne
Piloti: voa kapetan Ivanievi uro
br. 2 porunik Paji Nedeljko
3 kapetan Kluz F r a n j o
4 zastavnik Kovai Mirko
Nije nita naeno niti napadano.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/18-4, k. 1450.

154
BR. 68
NAREENJE VRHOVNOG TABA NOV I POJ OD 8. SEP-
TEMBRA 1944. O POSTAVLJENJU VAZDUHOPLOVNIH
REFERENATA U GLAVNIM TABOVIMA SLOVENIJE,
HRVATSKE, SRBIJE, VOJVODINE I MAKEDONIJE I TA-
BOVIMA 2 . 1 5. KORPUSA 1

VRHOVNI TAB NOV I PO


JUGOSLAVIJE
Br. sl.
8-IX-44. g.

GLAVNOM TABU NOV I PO SRBIJE

Kod Glavnih tabova Slovenije, Hrvatske, Srbije, Vojvo-


dine i Makedonije, kao i kod tabova II i V korpusa imaju se
odmah po prijemu ovog nareenja postaviti vazduhoplovni re-
ferenti. 2
Referente e postaviti sami glavni tabovi odnosno tabovi
pomenutih' korpusa od raspoloivih vazduhoplovnih oficira.
Vazuhoplovnim referentima dodati i potreban broj vazd.
oficira na slubu. U koliko takvih oficira po tabovima nedo-
staje, traiti ih depeom od Vrhovnog taba.
Vazuhoplovnim referentima tabova staviti u dunost
razradu i reavanje svih vazduhoplovnih pitanja na dotinoj
teritoriji kao to su:
Prikupljanje i evidencija vazduhoplovnog materijala.
Pripremanje i ureivanje pojedinih aerodroma prema
zahtevima taba.
Po vanijim pitanjima dostavljati Vrhovnom tabu
konkretne predloge sa potrebnim obrazloenjem.
U koliko dolazi u pitanje saradnja sa saveznikim vaz-
duhoplovstvom, raditi uvek sporazumno sa lanovima savez-
nike vojne misije kod dotinog taba.
Odreivanje i ureivanje kao i postavljanje ugovor-
nih znakova na odreenim mestima za bacanje robe iz vazduha
saveznikim ili naim avionima. Ovo raditi uvek sporazumno
sa lanovima dotine misije iji avioni bacaju robu.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
25/1-3, k. 393. Istovetni primerak upuen Stabu 5. korpusa NOVJ
nalazi se u Arhivu VII, reg. br. 32/1-2, k. 458 A.
2
Kasnije su vazuhoplovni referenti postavljeni i u drugim kor-
pusima (4, 6, 8. i 10. korpusu).
Na aerodromima, predvienim za sletanje aviona, or-
ganizirati slubu letenja i predvideti sve mere sigurnosti le-
tenja uopte.
Poto se u skoro vreme predvia oslobaanje celokupne
nae teritorije, to treba ve unapred za planski postupak pri
tome predvideti i pripremiti sledee:
1. Na svakom osloboenom aerodromu odmah uspo-
staviti nau komandu aerodroma sa svim potrebnim organima.
2. Aerodrom odmah usposobiti za letenje i o tome iz-
vestiti depeom Vrhovni tab.
3. Sav zateeni vazduhoplovni materijal i arhive od-
mah prikupiti, popisati i uvati.
4. ,Iz zateenog vazduhoplovnog osoblja odmah izdvo-
jiti sve nepoeljne elemente, a. pouzdane iskoristiti za aero-
dromske slube.
5. O broju, tipovima i upotrebivosti zateenih aviona
kao i o broju zateenog vazduhoplovnog osoblja na osloboe-
nim aerodromima odmah izvestiti Vrhovni tab.
Glavni cilj koji uvek treba imati pred oima je sledei:
Da se u to veoj koliini prikupi i za to bru upo-
trebu osposobi sav zateeni materijal i osoblje.
Da se sprei svako unitavanje ili razvlaenje vazdu-
hoplovnog materijala.
Da se aerodromi to bre osposobe za upotrebu pod
naom neposrednom upravom.
SMRT F A I Z M U SLOBODA NARODU!

Vrhovni komandant NOV i POJ


(M. P.) Maral Jugoslavije
J. B. Tito
Fotokopija dokumenta br. 68
BR. 69
IZVESTAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
9. SEPTEMBRA 1944. O BOMBARDOVANJU NEMACKOG
TABA U TKONU NA OTOKU PAMANU, IZVIANJU
PUTA BENKOVAC OBROVAC OTOCAC I O PRATNJI
BRITANSKOG TRANSPORTNOG AVIONA 1

9. IX. 1944. g.
OPERACIJA BR. 52
Zadatak: Bombardovanje nemakog taba u Tkonu2 i mitraljira-
n j e jahte u luci.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 8 sati
Poleteli: 0600 as. sa Canne
Sleteli: 0800 " u Canne
Piloti: voa kapetan Proti Mileta
br. 2 zastavnik Tomi uro
3 zastavnik Sod Hinko
4 vodnik Loi Mehmedalija
6 bombi palo na cilj, dve bombe pale su 100 m. severo-
zapadno od cilja u selo. Svi avioni su 3 puta topovima i mitra-
ljezima napadali jahtu i 15-amaca u luci.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Jahta zapaljena, vei broj amaca oteen, kua
u kojoj se navodno nalazio tab sruena.
OPERACIJA BR. 53
Zadatak: Izvianje i mitraljiranje puta Benkovac Obrovac
Otoac
Broj aviona: 3 Spitfajera V Vreme letenja: 6 sati 45
Poleteli: 1500 as. iz Canne minuta
Sleteli: 1715 " u Canne
Piloti: voa kapetan Popov Arkadije
br. 2 Kluz Franjo
br. 3 vodnik emoli Marj an
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/18-4, k. 1450.
2
Na Pamanu nalazili su se delovi nemake 264. divizije, jaine
jedne do dve ete. Prema tome na Pamanu nije. se nalazio nemaki
tab, ve komanda ete (vidi Zbornik, tom VIII, knj. 2, dok. br. 18).
Toga dana su savezniki brodovi, uz podrku avijacije Balkanskog
vazduhoplovstva, napali nemaki konvoj od pet brodova kojim se ne-
maki lovaki bataljon Brandenburkog puka povlaio sa otoka
Hvara, pod pritiskom 1. dalmatinske brigade 26. NO divizije. U rejonu
Vrbovske potopljena su 4 broda sa oko 300 nemakih vojnika (vidi
Arhiv VII, reg. br. 7-1/5, k. 1100; Zbornik, tom V, knj. 33, dok. br. 73).
Kod Benkovca osmotrena 4 teretna kola, napadnuta i mi-
traljirana.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 1 kola eksplodirala, dvoja oteena.
O P E R A C I J A B R . 54
Zadatak: P r a t n j a jednog Hurricana iz Sanskog Mosta do Visa.3
(Engleski pukovnik SELBY u specijalnoj misiji).
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja:
Zadatak opozvan zbog loih atmosferskih prilika.

BK. 70
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
10. SEPTEMBRA 1944. O NAPADU NA NEMAKE SNAGE U
TKONU (NA OTOKU PAMANU) I NA ZELEZNICKU STANI-
CU U KONJICU, PRATNJI BRITANSKIH TRANSPORT-
NIH AVIONA I O IZVIANJU POMORSKOG SAOBRAAJA
NA SREDNJEM JADRANU 1

10. IX. 1944. g.


OPERACIJA BR. 55
Zadatak: Bombardovanje hemakog garnizona u Tkonu (otok
Paman).2
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 8 sati
Poleteli: 0600 as. iz Canne
Sleteli: 0800 " u Canne
Piloti: voa kapetan Proti Mileta
br. 2 zastavnik Tomi Duro
3 oi Hinko
4 vodnik Loi Mehmedalija
3
Kod Sanskog Mosta nalazio se aerodrom Medeno Polje na koji
su sletali savezniki avioni sa materijalom za NOVJ. Sa njega su avi-
onima evakuisani ranjenici i bolesnici NOVJ i savezniki piloti koji su
pali ili se prinudno spustili na severozapadnom delu jugoslovenske t e -
ritorije. Tu se nalazila i saveznika vojna misija koja je rukovodila
evakuacijom vazduhoplovaca.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
a/18-4, k. 1450.
2
Vidi dok. br. 69, prim. 2.
etiri pogotka u kuu gde je navodno stanovalo 40 voj-
nika Radio-stanica. Dve bombe pogodile zgradu pokraj crkve
(popovski dom) gde su takoer bili navodno smeteni nemaki
vojnici. Dve bombe pale van cilja. Svi ciljevi mitraljirani tri
puta.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Po proceni su vrlo veliki.

OPERACIJA BR. 56
Zadatak: Bombardovanje eljez. stanice u Konjicu.
Broj aviona: 9 Spitfajera V Vreme letenja: 8 sati 40
Poleteli: 1240 as. iz Canne minuta
Sleteli: 1450 " na Vis.
Piloti: voa kapetan Jovanovi Ratko
br. 2 Kraus Branko
3 vodnik Gavrilovi Zivorad
4 Semoli Marjan
4 bombe pale izmeu mosta i eleznike stanice, 2 bombe
promaile. Jedan avion vratio se je sa zadatka usled kvara na
motoru. Slab ali taan flak (p.a.).

OPERACIJA BR. 57

Zadatak: Pratnja Hurricane od Sanskog Mosta do Visa.


Broj aviona: 2 Spitfajera V Vrme letenja: 6 sati 10
Poleteli: 0745 as. sa Visa minuta
Sleteli: 1050 " na Vis
Piloti: voa kapetan Jovanovi Ratko
br. 2 potporunik Rugi Luigi
Misija uspjeno zavrena.

OPERACIJA BR. 58
Zadatak:-Pratnja Hurricane na izvianju sa bombama u okolici
Nina.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 2 sata 30
Poleteli: 1300 as. sa Visa minuta
Sleteli: 1415 " na Vis
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 Fabjanovi ime
Napad nije izvren poto nije bilo cilja.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0
11 Zbornik, tom X, k n j . 1 161
OPERACIJA BR. 59
Zadatak: Pratnja aviona za spasavanje nastradalog pilota.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 3 sata 40
Poleteli: 14.00 as. sa Visa minuta
Sleteli: 15.50 " na Vis
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko .
br. 2 st. vodnik Radulovi Radovan
Hidroplan Catalina spasio britanskog pilota.
OPERACIJA BR. 60
Zadatak: Oruano izvianje brodova od ua Neretve do Splita.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 3 sata 40
Poleteli: 18.00 as. sa Visa minuta
Sleteli: 19.50 " na Vis
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 t. vodnik Radulovi Radovan
Nikakav cilj nije pronaen niti napadnut.

BR. 71
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
11. SEPTEMBRA 1944. O IZVIANJU SAOBRAAJA NA
PRAVCU SENJ GENERALSKI STOL, O PRATNJI BRI-
TANSKIH LOVACA-BOMBARDERA PRI NAPADU NA NE-
MACKE AMCE KOD LOINJA I O PRATNJI BRITANSKIH
TRANSPORTNIH AVIONA1

11. IX. 1944. g.


O P E R A C I J A BR. 61
Zadatak: Oruano izvianje puta Senj Generalski Stol.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 13 sati 20
Poleteli: 10.30 as. iz Carme minuta
Sleteli: 13.50 " u Canne
Piloti: voa kapetan Ivanievi uro
br. 2 potporunik Rugi Luigi
br. 3 kapetan Kluz Franjo
br. 4 ml. vodnik Okanovi Husein
1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/19-4, k. 1450.
Niski oblaci 10/10 iznad cilja. Na putu od Otoca do Pro-
kike kroz jednu rupu u oblacima kapetan Ivanievi napao i za-
palio jedan kamion.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: jedan kamion.

OPERACIJA BR. 62
Zadatak: Pratnja Harikena, napad na brodove u luci Loinj.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 5 sati 20
Poleteli: 06.30 as. sa Visa minuta
Sleteli: 09.10 " na Vis
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 Fabjanovi Sime
U Loinju potopljen jedan amap, na povratku napadnuta
izvidna stanica Sv. Mihovil na Ugljanu, Harikeni pogodili cilj
sa nekoliko raketa. Laka 20 mm p.a. vatra.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0

OPERACIJA BR. 63
Zadatak: Pratnja aviona Lysander po specijalnoj misiji do sela
Podi blizu Glamoa.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 20
Poleteli: 11.30 as. sa Visa minuta
Sleteli: 13.40 na Vis
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 st. vodnik Radulovi Radovan
Misija nije uspela zbog niske oblanosti 10/10.

OPERACIJA BR. 64
Zadatak: Pratnja Harikena prilikom napada na brod u Pagu.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata
Poleteli: 13.40 as sa Visa
Sleteli: 15.40 na Vis
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 Fabjanovi ime
U Ninskom kanalu Harikeni napali raketama i otetili
jedan brod od 5000 tona. Laka 20 mm p.a.odbrana.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0
u 163
OPERACIJA BR. 65
Zadatak: Pratnja Harikena, napad na brod u Ninskom kanalu.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 30
Poleteli: 16.00 as sa Visa minuta
Sleteli: 18.15 na Vis
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 st. vodnik Radulovi Radovan
Harikeni raketama potopili brod.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0

BR. 72
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
13. SEPTEMBRA 1944. O PRATNJI BRITANSKIH LOVACA-
-BOMBARDERA PRI IZVIANJU OBALSKOG SAOBRA-
AJA I O BOMBARDOVANJU NEMAKOG POMORSKOG
SAOBRAAJA KOD KORULE I OLTE1

13.IX.1944.g. Nije bilo letenja sa aerodroma Canne radi jakog


bonog vetra.
OPERACIJA BR. 69
Zadatak: Pratnja Harikena, izvianje pomorskog saobraaja od
ua Neretve do Dugog Otoka.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 5 sati
Poleteli: 06.45 as sa Visa
Sleteli: 09.15 na Vis .
Piloti: voa kapetan Popov Arkadije
br. 2 zastavnik Kovai Mirko
Nikakav cilj nije pronaen niti napadnut.
OPERACIJA BR. 70
Zadatak: Bombardovanje brodova u luci Us na Koruli-, kao i
izvianje otoka Bra i olta.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
3/21-4, 1450. Eskadrila je 12. septembra 1944. sa dva aviona izviala
obalu od ua Neretve do Zadra i vrila pratnju "britanskog transport-
nog aviona i amca za spasavanje palih i nestalih avionskih posada
(vidi Arhiv VII, reg. br. 8/20-4, k. 1450).

164
Broj aviona: 3 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 15
Foleteli: 11.00 as sa Visa minuta
Sleteli: 12.25 na Vis
Piloti: voa kapetan Popov Arkadije
br. 2 zastavnik Soi Hinko
br. 3 vodnik Loi Mehmedalija
U luci Us bombardovana grupa od jednog malog parobroda
i 5 jedrenjaka. Sve bombe pale meu brodove, direktnog pogotka
nije bilo. Srednja 20 mm p.a. odbrana i mitraljeska vatra. Na
Brau2 kod Nereia na putu za Supetar, mitraljiran i pogoen
jedan kamion. Prilikom napada osmotrena je jedna kolona u ja-
ini jedne ete, ali su se isti sakrili u umu pre nego ih je bilo
mogue napasti. U Milni osmotren jedan jedrenjak sa dizalicom,
a na olti, u Grohotama, jedan Siebel-Ferry.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: jedan kamion oteen.
OPERACIJA BR. 71
Zadatak: P r a t n j a Harikena, napad na Siebel-Ferry u Grohotama
na olti.
Broj aviona: 3 Spitfajer V Vreme letenja: 6 sati
Poleteli: 17.00 as sa Visa
Sleteli: 19.00 na Vis
Piloti: voa kapetan Popov Arkadije
br. 2 zastavnik oi Hinko
br. 3 vodnik Loi Mehmedalija
Harikeni raketama potopili Siebel-Ferry.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0

- Napad na pristanite Us i kolonu na Brau izvren je u vreme


desanta jedinica 1. dalmatinske brigade na otoke Bra i Korulu.
1
BR. 73
IZVESTAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
14. SEPTEMBRA 1944. O IZVIANJU OBALE OD UA NE-
RETVE DO ZADRA, BOMBARDOVANJU DELOVA NEMA-
CKE 118. DIVIZIJE U SUMARTINU NA BRAU, LUKE TR-
PANJ NA PELJECU I NEMAKIH POLOAJA U OMIU1
14.IX.1944.g.

OPERACIJA BR. 72
Zadatak: Pratnja Harikena, oruano izvidanj od ua Neretve
do Zadra.
Broi aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 40
Poleteli: 06.20 as. sa Visa minuta
Sleteli: 08.40 na Vis
Piloti: voa kapetan Popov Arkadije
br. 2 vodnik Loi Mehmedalija
Nije pronaen nikakav cilj na moru. Harikeni napali selo
Tijesno na Murteru, jaka 20 mm p.a. vatra. Jedan Hariken
oboren.
OPERACIJA BR. 73
Zadatak: Traenje oborenog Harikena kod Tijesna.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata
Poleteli: 09.00 as. sa Visa
Sleteli: 11.00 na Vis
Piloti: voa zastavnik oi Hinka
br. 2 zastavnik Kovai Mirko
Oboreni avion nije pronaen.
OPERACIJA BR. 74
Zadatak: Bombardovanje sela Sumartin na Brau.2
Broj aviona: 3 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 30
Poleteli: 12.30 as. sa Visa minuta
Sleteli: 14.00 na Vis
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/21-4, k. 1450.
2
Podrka jedinicama 1. dalmatinske brigade 26. NO divizije u bor-
bama protiv 738. puka nemake 118. divizije. U borbama za osloboen^
Braa neprijatelj je pretrpeo velike gubitke (450 zarobljenih i preko 350
mrtvih). Vidi Arhiv VII, reg. br. 8-1/5, k. 1100; Zbornik, tom V, knj. 33,
dok. br. 64, 73 i 102; tom VII, dok. br. 15, 16 i 26.
Piloti: voa kapetan Poipov Arkadije
br. 2 vodnik Loi Mehmedalija
br. 3 zastavnik Kovai Mirko -,
etiri bombe pale su u selo, dve promaile.
OPERACIJA BR. 75
Zadatak: Bombardovanje luke Trpanj3 na Peljecu.
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 7 sati 20
Poleteli: 10.10 as. iz Canne minuta
Sleteli: 12.00 u Canne
Piloti: voa kapetan Jovanovi Ratko
br. 2 Kraus Branko
br. 3 vodnik Gavrilovi ivorad
br. 4 Semoli Marjan
Dva Spitfajera bombardovali dva amca na ulazu u luku,
sve bombe bliski promaaj. Kapetan Jovanovi mitraljirao oba
amca, ostala dva Spitfajera bombardovali brod izvan luke'Tr-
panj i promaili. Prilikom napada opazili da je brod ve ranije
bio oteen. Drugih ciljeva u luci nije bilo. Jaka 20 mm p.a.
vatra.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 2 amca oteena.
OPERACIJA BR. 76
Zadatak: Bombardovati grad Omi.
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 7 sati 20
Poleteli: 16.55 as. iz Canne minuta
Sleteli: 18.45 u Canne
Piloti: voa kapetan Kluz Franjo
br. 2 ml. vodnik Okanovi Husein
br. 3 potporunik Srdanovi Milan
br. 4 Fabjanovi ime
Sve bombe pogodile cilj. Prilikom napada izgubljen kape-
tan Kluz.4 Pratioci su videli kako izvlai avion iz obruavanja
te su ga izgubili iz vida u seni brda. Udar aviona u zemlju ili
more pratioci nisu osmotrili. Slaba mitraljeska vatra sa zemlje.
Nepr. gubici: Neosmotreni.

3
U rejonu Trpnja nalazili su se delovi nemakog 750. peadijskog
puka 118. divizije u borbi protiv 3. i 11. prekomorske brigade 26. NO
divizije (vidi Zbornik, tom V, knj. 33, dok. br. 73, 102).
4
Vidi dok. br. 1 u ovoj knjizi.
BR. 74
OBAVETENJE VAZDUHOPLOVNOG ODELJENJA VRHOV-
NOG TABA NOV I POJ OD 14. SEPTEMBRA 1944. TABU
BAZE NOV I POJ U BARIJU O ORGANIZACIJI METEORO-
LOKE SLUBE U JUGOSLAVIJI1

VRHOVNI TAB NOV I POJ


VAZDUHOPLOVNO ODELJENJE
14. septembra 1944.

TABU BAZE NOV I POJ BARI 2

Naelnik Vrhovnog taba je danas depeom izvestio Bazu


da usvaja predlog koji je tab baze podneo u pogledu uspostave
nae samostalne meteoroloke slube u zemlji.
' Za sada ima svega pet kompletnih garnitura meteorolo-
kih instrumenata pa se prema tome upuuje 15 meteorologa
za pet meteorolokih stanica i to: kod gl.javnih] tabova Slo-
venije, Hrvatske i Srbije i kod tabova II i V korpusa. im se
nabavi odnosno dobije jo vie meteorolokih garnitura, uspo-
stavie se i druge meteor, stanice sve dok se ne izgradi potpuna
naa meteoroloka mrea u celoj zemlji. Preduzeti su koraci da
se to pre obezbedi materijalna strana svih potreba za nau
meteoroloku slubu.
Za sada treba prvom prilikom poslati pet raspoloivih
stanica na odreena mesta.
Ove stanice imaju se smatrati kao privremeno dodeljene
na slubu kod dotinih tabova a u strunom pogledu potpa-
daju pod vazd. odeljenje V.. (meteor.[oloki] otsek), a meteoro-
loke podatke davati e lanovima vojnih misija koji se kod do-
tinih tabova nalaze u vreme kada isti to trae. Za potrebe
sovjetske avijacije za sada treba davati podatke u 14, 16, 18 i 20
asova.
1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VII,
reg. br. 13/7, k. 1449.
- U Bariju je oktobra 1943. formirana Baza NOV i P O J sa za-
datkom: da organizuje prihvat i prebacivanje (brodovima i avionima)
saveznike pomoi u oruju, opremi, sanitetskom materijalu i hrani; da
se angauje na oslobaanju jugoslovenskih interniraca i ratnih zarob-
ljenika i njihovom vraanju u domovinu; da formira vojne jedinice od
jugoslovenskog ljudstva zateenog u Italiji; da organizuje prihvat r a -
njenih i bolesnih boraca NOVJ i njihov smetaj u saveznike bolnice;
da sprovede prihvat i smetaj jugoslovenskog zbega; da propagira NOP
i iri istinu o dogaajima u Jugoslaviji (vidi Arhiv VII, reg. br. 1/1
k. 2091).
Za pojaanje sovjetske meteor, stanice u Bari-u upuuju
se za sada tri meteorologa.
Podatci sa meteor, stanice Vis slati e se preko sov. vojne
misije.
Pre upuivanja osoblja meteor, stanica u zemlju, potrebno
]e dati mu sva potrebna uputstva na osnovu prethodnog dogo-
vora sa organom sovjetske meteor, slube Bari.
O rasporedu naih meteor, stanica u zemlji bie obave-
ten i BAF od strane ovog odeljenja kada za to bude vreme.
Poeljno je da tab baze u Bari-u prikupi iz svojih sas-
tava najmanje 1020 boraca pogodnih za usposobljenje za me-
teor. slubu. Kurs bi se odrao kod sovjetske meteor, stanice
Bari, a u koliko to ne bi bilo mogue, onda na Visu.
Ove detalje po tom pitanju podnosim tabu baze po na-
logu naelnika Vrh. taba.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Naelnik vazd. odelj. V..


general-major

BR. 75
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
15. SEPTEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE ZE-
LJUSA JABLANICA I O BOMBARDOVANJU NEMAKIH
POLOAJA NA BRACU1

15.IX.1944.g.
OPERACIJA BR. 77
Zadatak: Oruano izvianje eljua Jablanica, kao i izvi-
anje Posuja.
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 9 sati
Poleteli: 07.00 as. iz Canne
Sleteli: 09.15 u Canne
Piloti: voa kapetan Proti Mileta
br. 2 ml. vodnik Okanovi Husein
br. 3 potporunik Srdanovi Milan
br. 4 Fabjanovi ime
1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/22-4, k. 1450.
Nije pronaen nikakav cilj, u 08.15 asova bombardovana
el. stanica Jablanica. Sest bombi na cilj, dve promaile. Nita
nije osmotreno oko Posuja iako je na tome mestu javljena kon-
centracija nepr. snaga. Jaka 88 mm i 40 mm p.a. vatra iz Imot-
skog. Mestimine kie usput.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Oteena el. stanica.
OPERACIJA BR. 78
Zadatak: Bombardovanje sela Sumartin na Brau. 2
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 5 sati 20
Poleteli: 13.45 as. iz Canne minuta
Sleteli: 15.25 u Canne
Piloti: voa kapetan Proti Mileta
br. 2 ml. vodnik Okanovi Husein
br. 3 vodnik Gavrilovi Zivorad
br. 4 vodnik Semoli Marj an
Br. 4 se vratio nakon 20 minuta leta, poto mu je bio do-
punski benz. rezervoar neispravan. etiri bombe pale su u selo,
2 u more. Vreme ravo, 10/10 oblano sa kiom.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.

2
Time je jedinicama 1. dalmatinske brigade 26. NO divizije pru-
ana vazduhoplovna podrka, a koje su uspele da u! borbama za Su-
martin od 14. do 18. septembra 1944. savladaju otpor 738. puka nemake
118. divizije (vidi Zbornik, tom V, knj. 33, dok. br. 73 i 102).
*
BR. 76
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
16.- SEPTEMBRA 1944. O BOMBARDOVANJU NEMAKE
OBALNE BATERIJE NA HVARU I USTAA NA PAGU1

16.IX.1944.g.
OPERACIJA BR. 79.
Zadatak: Bombardovanje obalne baterije na Hvaru kod Su-
urja.2

Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 7 sati 40.


Poleteli: 07.15 as. iz Canne minuta
Sleteli: 09.10 u Canne
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 Fabjanovi ime
br. 3 vodnik Gavrilovi Zivorad
br. 4 Semoli Marj an
Baterija dobro kamuflirana i nije pronaena. Bombardo-
van verovatni poloaj baterije u blizini svetionika. Oblanost
7/10, baza 1500 m.
OPERACIJA BR. 80
Zadatak: Pratnja Harikena, napad na PAG ( ustake kasarne i
magaeini).
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 20
Poleteli: 14.05 as. sa Visa - minuta
Sleteli: 16.15 na Vis
Piloti: voa kapetan Jovanovi Ratko
br. 2 Kraus Branko
Harikeni i Spitfajeri su napali Novalju i Pag. Spitfajeri
bombardovali Novalju i podbacili u more, te mitraljirali najveu
kuu u Pagu.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.

1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.


8/23-4, k. 1450.
2 Na Hvaru se nalazio nemaki bataljon Brandenburkog puka
koji je pretrpeo teke gubitke u borbama sa 1. brigadom 26. NO divi-
zije (vidi Zbornik, tom V, knj. 33, dofc br. 73). Suuraj je oslobodila 1.
brigada 23. septembra 1944.. godine.
BR. 77
UPUTSTVO TABA BAZE NOVJ OD 16. SEPTEMBRA 1944.
TABU 5. KORPUSA NOVJ O USPOSTAVLJANJU I RADU
METEOROLOKE STANICE PRI TABU KORPUSA 1

STROGO POVERLJIVO!
TAB
B A Z E N.O.Y
JUGOSLAVIJE
Br. 44 str. pov.
16.IX.1944

TABU V KORPUSA NOVJ

U cilju uspostavljanja samostalne meteoroloke slube u


zemlji, Vrhovni tab NOV i P O J naredio je da se pored ostalih
i kod toga taba ima postaviti jedna meteoroloka stanica, sasto-
jae se od 3 meteorologa sa potrebnim instrumentima. 2
Ovu stanicu treba smatrati kao privremeno dodeljenu
tome tabu, sve dok se ista ne postavi na mesto koje e joj pri-
pasti po planu organizacije mirnodopske meteoroloke slube.
Osoblje stanice potpada u disciplinskom i u pogledu is-
hrane i smetaj a pod nadlenost toga taba, dok u strunom
pogledu potpada pod Vazduhoplovno odeljenje Vrhovnog
taba NOV i POJ.
Stanicu treba smestiti na pogodnom mestu u blizini radio-
-stanica saveznikih misija, koje e primljene podatke od naih
stanica dostavljati u svoje centre meteoroloke slube.
Stanice e svakodnevno vriti osmatran ja svakoga asa
poevi od 8 pa do 23 asa. Sva osmatranja unositi u Dnevnik
osmatranja.
Prikupljena osmatranja sreena u depeu po meunarod-
nom kljuu od 5 grupa dostavljae i to:
Sovjetskoj misiji svakoga dana u 14, 16, 18 i 20 asova 3
Engleskoj misiji prema uputu koji je dat na mteoro-
lokom kursu, odnosno pri zavretku istog. 4
1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VII,
reg. br. 3/3, k. 458 A.
2
Do 10. novembra 1944. Stab 5. korpusa je raspolagao sa 9 me-
teorolokih stanica. One su se nalazile u: Sanskom Mostu, Jajcu, Kljuu,
Bosanskom Petrovcu, Bosanskoj Dubici, Lucima Palanci, Prijedoru,
Bugojnu i Travniku. (Vidi radio-depeu koju je tab 5. korpusa NOVJ
10. novembra 1944. poslao Vrhovnom tabu Arhiv VII, reg. br. 7/5, k.
461 A, str. 312).
3
i 4 Re je o saveznikim misijama pri tabu 5. korpusa NOVJ.
Ukoliko koja od misija bude zatraila podatke i van ozna-
enog vremena, treba iste najhitnije dostaviti.
Po sastavljanju depee po meunarodnom kljuu ima se
ista u meteorolokoj stanici ifrovati i to
za Sovjetsku misiju po priloenoj ifri
. za Englesku misiju po primljenim uputstvima.
ifre ima uvati ef meteoroloke stanice kao dokumenat
strogo poverljive prirode.
Treba skrenuti panju osoblju stanice na savesnost u radu
i vriti povremene kontrole, budui da sigurnost materijala i
ljudstva celokupne slube vazdunog snabdevanja i veza zavisi
od tanosti podataka meteor, stanica.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

V.d politikog komesara Komandant


naelnik personal, odeljenja: general-major:
5 Branko Poljanac
(M.P.)

Dostavljeno:
Glavnom tabu Slovenije
Glavnom tabu Hrvatske
Glavnom tabu Srbije
tabu II korpusa
tabu V korpusa
Vazduhoplovnom odeljenju V..

5
Potpis je neitak.
BR. 78
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
17. SEPTEMBRA 1944. O PRATNJI KONVOJA MORNARICE
NOVJ I O NAPADU NA NEMACKE BRODOVE KOD OTOKA
KRKA I U NINSKO J LUCI1

17.IX.1944.g.
OPERACIJA BR. 81
Zadatak: Pratnja konvoja 2 od Sumartina kroz Hvarski kanal.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 10
Poleteli: 06.55 as. sa Visa minuta
Sleteli: 09.00 na Vis
Piloti: voa kapetan Jovanovi Ratko
br. 2 Ivanievi uro
Pratnja konvoja bez dogaaja. Srednja 20 mm p.a.vatra
iz Sumartina.

OPERACIJA BR. 82
Zadatak: Pratnja Harikena, napad na brodove na otoku Krk.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 40
Poleteli: 10.00 as. sa Visa minuta
Sleteli: 12.20 na Vis
Piloti: voa kapetan Kraus Branko
br. 2 potporunik Luigi Rugi
Kod Aleksandrova Harikeni su potopili jedan veliki i ote-
tili jedan mali jedrenjak.

OPERACIJA BR. 83

Zadatak: Pratnja hidroplana za spasavanje palog pilota u more..


Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 5 sati
Poleteli: 13.15 as sa Visa
Sleteli: 15.45 na Vis
Piloti: voa kapetan Jovanovi Ratko
br. 2 Ivanievi uro
Britanski pilot pronaen i spaen.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/234, k. 1450.
2
Odnosi se na konvoj Mornarice NOVJ.
OPERACIJA BR. 84

Zadatak: Bombardovanje sela Gornje Zeevice, gde je javljena


koncentracija nepr. trupa.
Broj aviona: 4 Spitfajer V "Vreme letenja: 3 sata 45
Poleteli: 17.20 as sa Visa minuta
Sleteli: 18.30 na Vis
Piloti; voa kapetan Jovanovi Ratko
br. 2 Ivanievi uro
br. 3 Kraus Branko
br. 4 potporunik Luigi Rugi
Voa se vratio radi kvara motora. Bombardovani neiden-
tifikovani objekti u umici blizu naznaenog sela. Posle bom-
bardovanja u umi se pojavio poar.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.

OPERACIJA BR. 85

Zadatak: Bombardovanje drvenog mola istono od Nina.


Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: - 4 sata 30
Poleteli: 13.50 as iz Canne minuta
Sleteli: 15.15 u Canne.
Piloti: voa kapetan Popov Arkadije
br. 2 zastavnik Kovai Mirko
br. 3 porunik Paji Nedeljko
br. 4 st. vodnik Radulovi Radovan
Br. 3 se vratio radi neispravnog motora, a br. 4 radi neis-
pravnog dopunskog rezervoara. Ostala dva aviona bombardo-
vali molo i blisko promaili. U kanalu pored mola opaena jedna
penia i 4 amca.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0
BR. 79
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE KS KADRI LE NOVJ OD
18. SEPTEMBRA 1944. O PRATNJI KONVOJA MORNARICE
NOVJ I O NAPADU NA NEMACKU RADIO-STANICU NA
OTOKU RABU I VOJNO SKLADISTE KOD GOSPIA 1

18.IX.1944.g.
OPERACIJA BR. 86
Zadatak: P r a t n j a konvoja 2 od otoka edra do Visa.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 2 sata
Poleteli: 06.00 as sa Visa
Sleteli: 07.00 na Vis
Piloti: voa kapetan Kraus Branko
br. 2 potporunik Rugi Luigi
P r a t n j a konvoja bez dogaaja.

OPERACIJA BR. 87
Zadatak: P r a t n j a Harikena, napad na Pag, Rab, Hum, Povijanu.
Broj aviona: 2 Spitfajer V . Vreme letenja: 2 sata 40
Poleteli: 08.50 as sa Visa , minuta
Sleteli: - 11.10 na Vis
Piloti: voa kapetan Jovanovi Ratko
br. 2 Ivanievi uro
Voa se vratio radi kvara motora. Harikeni napali tri kue
u Pagu r jedan jedrenjak u Humu. Promaili jedrenjak i rakete
udarile u selo.

OPERACIJA BR. 88
Zadatak: P r a t n j a Harikena, napad na Radar stanicu 3 na Rabu.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 10
Poleteli: 14.35 as sa Visa minuta
Sleteli: 16.40 na Vis
Piloti: voa ml. vodnik Okanovi Husein
br. 2 vodnik Semoli Marjan
Harikeni sa vie raketa pogodili Radar stanicu.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/24i,
2
k. 1450.
3
Ree je o konvoju Mornarice NOVJ.
Verovatno je to bila radio-stanica.
OPERACIJA BR. 89

Zadatak: Bombardovanje dveju kua blizu Gospia. Javljeno


slagalite benzina i municije.
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 9 sati
Poleteli: 13.45 as iz Canne
Sleteli: 16.00 u Canne
Piloti: voa zastavnik oi Hinko
br. 2 vodnik Loi Mehmedalija
br. 3 zastavnik Tomi uro
br. 4 st. vodnik Radulovi Radovan
Br. 4 se vratio radi kvara motora. U 14.50 asova bombar-
dovane nareene kue. Jedna od n j i h pogoena (verovatno skla-
dite benzina), vien veliki oblak praine ali bez plamena.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Jedna kua sruena.

BR. 80
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
19. SEPTEMBRA 1944. O NAPADIMA NA NEMAKO-CET-
NIKE SNAGE U DONJEM LAPCU I O OMETANJU SAO-
BRAAJA NA KOMUNIKACIJI KNIN BIHA 1

19.IX.1944.g.
OPERACIJA BR. 90
Zadatak: Napad na Donji Lapac. Koncentracija Nemaca i et-
nika."2
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 8 sati
Poleteli: 08.30 as. iz Canne
Sleteli: 10.30 u Canne
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/254, k. 1450.
2
U septembru 1944. je 9. NO divizija vodila borbe na komunika-
ciji OtriSrbski klanacLapac i napadala ustake i etnike garni-
zone na tom podruju. Pored jedne ustake bojne Drugog gorskog zdruga
u Donjem Lapcu su se nalazili i delovi nemake 373. Tigar divizije
(vidi Zbornik, tom V, knj. 33, dok. br. 73). Prema izvetaju Zapovjed-
nitva Glavnog stoera domobranstva od 19. septembra 1944. Donji L a -
pac su napala mitraljeskom vatrom i bombama 4 lovca i tom prilikom
su poginula 3 domobrana, a r a n j e n a 3 Nemca i 3 domobrana (Zbornik,
tom V, knj. 33, dok. br. 137).

12 Zbornik, t o m X, k n j . 1
Piloti: voa kapetan Ivanievi uro
st. vodnik Radulovi Radovan
zastavnik Tomi uro
potporunik Rugi Luigi
etiri bombe pogodile najveu kuu u Donjem Lapcu, dve
bombe u rovove blizu sela. dve bombe promaile. Nekoliko na-
pada mitraljezima po selu. Jedna kua zapaljena.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.

OPERACIJA BR. 91

Zadatak: Oruano izvianje puta Knin Biha.


Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 9 sati 20
Poleteli: 15.30 as. iz Canne minuta
Sleteli: 17.50 u Canne
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 Fabjanovi ime
br. 3 vodnik Gavrilovi ivorad
br. 4 Semoli Marjan
U 16.30 asova opaena i napadnuta kolona od 20 do 25
kamiona 34 km severno od sela Suevii. Svi piloti izvrili
5 do 7 napada topovima i mitraljezima. Sva kola pogoena ali
se ni jedna nisu zapalila. Laka mitraljeska vatra iz kolone. Jaka
40 mm p.a. vatra iz sela Maretia.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Verovatno uniteno 20 do 25 kamiona.
BR. 81
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
20. SEPTEMBRA 1944. O NAPADU NA NEMACKE SNAGE U
HUMCU KOD LJUBUKOG I O PRATNJI LOVACA-BOM-
BARDERA 2. ESKADRILE NOVJ DO OTOKA UGLJANA 1

20.IX.1944.g.
OPERACIJA BR. '92
Zadatak: Bombardovanje manastira Humac kod Ljubukog.
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 8 sati
Poleteli: 10.00 as iz Canne
Sleteli: 12.00 u Canne
Piloti: voa kapetan Jovanovi Ratko
br. 2 st. vodnik Radulovi Radovan
br. 3 kapetan Ivanievi uro
br. 4 vodnik Loi Mehmedalija
Sve bombe pogodile samostan ili pale u neposrednu bli-
zinu. U samostanu javljen tab nemake divizije. 2 Mitraljirana
kola, koja je sluila Nemcima za kasarnu. Umerena 20 mm p.a.
vatra. Oblanost 8/10 na 1500 metara.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.
OPERACIJA BR. 93
Zadatak: Pratnja Harikena, napad na brodove u luci Preko na
otoku Ugljan.
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 6 sati 40
Poleteli: 09.50 as sa Visa minuta
Sleteli: 11.30 na Vis
Piloti: voa kapetan Proti Mileta
br. 2 st. vodnik Radulovi Radovan
br. 3 kapetan Ivanievi uro
br. 4 vodnik Loi Mehmedalija
Nikakav cilj nije naen niti napadnut. Umerena p.a. vatra
iz luke Preko.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/254,
2
k. 1450.
Septembra 1944. na obalskom podruju od r. Neretve do Stro-
anea (ji od Splita) nalazila se nemaka 118. lovaka divizija sa tabom
u Ljubukom. Deo snaga nalazio se i na srednjodalmatinskim otocima
(vidi Zavrne Operacije za osloboenje Jugoslavije 19441945, Beograd,
1957, str. 253254). .
BR. 82
NAREENJE GLAVNOG TABA NOV I PO SRBIJE OD 20.
SEPTEMBRA 1944. TABOVIMA KOSMAJSKOG I UMADIJ-
SKOG NOP ODREDA I TABU 2. UMADIJSKE BRIGADE
O PRIJEMU SAVEZNIKOG MATERIJALA 1

GLAVNI STAB NOV I PO S R B I J E


Pov. v. br. 12 20.IX.1944 g.

TABU '

Prijem materijala od saveznika, avionima, za Kosmajski


i umadiski odred, i za Drugu umadisku brigadu vrie do
daljeg nareenja Kosmajski odred. Primljeni materijal ravno-
merno deliti napred navedenim jedinicama.
Kosmajski odred navedeni materijal primae kod s. Da-
rosave, 24, 25 i 26 ov. meseea kao i 1, 2 i 3 oktobra. Saveznici
e materijal bacati na mestu gde budu postavljene (zapaljene)
signalne vatre u Aridu latinskog slova L, od 6 vatri. Vatre
treba da budu udaljene jedna od druge na 20 25 metara.
Pored navedenih vatri davae se morzeovim znacima signali za
raspoznavanje: i to sa aviona slovo K (. ), a sa zemlje
slovo O (^ ).
Postupak je sledei: im se uju avioni odreeno ljudstvo
pali vatre u vidu slova L, zatim avion svetlosnim morzeovim
znacima d a j e slovo K<c; a potom se sa zemlje signalnom lam-
pom daje morzeovim znacima slovo O. Posle ovoga avion e
u blizini vatre otpoeti da baca materijal.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Naelnik vazd. odeljenj,


pukovnik:
Miod.2 N. Lozi
DOSTAVLJENO:
tabu Kosmajskog odreda,
umadiskog odreda,
II umadiske brigade.

1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu Vtl,
reg. br. 201, k. 193.
2
Miodrag

180i : '! I
BR. 83
IZVESTAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
21. SEPTEMBRA 1944. O VAZDUHOPLOVNOJ PODRCI JE-
DINICAMA 35. NO DIVIZIJE PRI NAPADU NA USTAKI
GARNIZON U PERUIU1

21.IX.1944.g.
OPERACIJA BR. 94

Zadatak: Bombardovanje grada Perui.


Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 9 sati 20
Poleteli: 06.00 as iz Canne . minuta
Sleteli: 08.20 u Canne
Piloti: voa kapetan Proti Mileta
br. 2 Kraus Branko
br. 3 zastavnik oi Hinko
br. 4 Tomi uro
Napad izvren u 07.00 asova kao priprema za napad naih
trupa sa zemlje. 2 Sve bombe pale u grad. Izvrena tri napada
topovima i mitraljezima. Nekoliko kua zapaljeno. Oblanost
10/10 na 3000 metara. Na povratku dva aviona izviali put
Zadar ibenik, nita nije osmotreno.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Nekoliko kua porueno i zapaljeno.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/264, k. 1450.
2
Perui su napadale i zauzele jedinice 35. NO divizije. U gradu
su se nalazili delovi 4. ustake brigade. Istoga dana neprijatelj je uspeo
da povrati grad. U izvetaju taba 35. NO divizije izmeu ostalog kae se:
Saveznika 4 aviona (tj. aviona 1. eskadrile prim. redaktora) u 8
asova bombardovala su Gospi i Perui, a zatim se vratili u svoje baze.
Poslije toga u 9 asova otpoela je prva faza borbe... Arhiv VII, reg.
br. 21/6, k. 1234.
BR. 84
NAREDBA TABA 5. KORPUSA NOVJ OD 22. SEPTEMBRA
1944. O FORMIRANJU STALNOG AERODROMA U ZALU-
ANIMA 1

NAREDBA,
taba 5 Korpusa NOV za 22 septembar 1944 g.

I
Aerodrom u Zaluanima, koji je osloboen, preuzima se i ofor-
m l j u j e kao stalni aerodrom ovoga korpusa. 2

II
Za komandanta aerodroma 3 postavlja se privremeno pot-
pukovnik drug Zori Milan. 4
Organizacija i obavljanje poslova na aerodromu vrie se
pod neposrednim rukovodstvom potpukovnika Zoria. Zabra-
n j u j e se mjeanje svih drugih lica u poslove na aerodromu, koja
za to nisu naroito odreena.
Naredba stupa odmah na snagu.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Politiki komesar, Komandant,


pukovnik, (M. P.) general-major:
Doen 5 Rodi, s.r.
Raspisano jedin. 7
23.IX.44.

1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VII,
reg. br. 8/3, k. 1265.
2
Taj aerodrom su 20/21. septembra 1944. zauzele jedinice 39. NO
divizije.
3
Komanda aerodroma je formirana u saglasnosti s nareenjem
Vrhovnog taba NOV i POJ od 8. oktobra 1944 (Arhiv VII, reg. br. 32/2,
k. 458 a). Tim nareenjem je predvieno da se pri tabovima korpusa
postave i vazduhoplovni referenti. Pri tabu 5. korpusa NOVJ postavljen
je- major Uro Bogunovi Roca vidi Arhiv VII, reg. br. 3/12, k. 462.
4
Do tog postavljenja nalazio se na dunosti zamenika koman-
danta 39. NO divizije.
5
Ilija
6
7
. Slavko
. . . jedinicama
BR. 85
NAREENJE TABA 5. KORPUSA NOVJ OD 22. SEPTEM-
BRA 1944. POTINJENIM JEDINICAMA O ORGANIZACIJI
SADEJSTVA SA AVIONIMA NA BOJITU 1

TAB 5 KORPUSA Kopija


NARODNO-OSLOBODILACKE VOJSKE
JUGOSLAVIJE
Br. slu.
Dne 22 septembra 1944 godine

Ne pucati na avione, koji


e bombardovati Katel.

TABU _

Nai avioni 2 sa aerodroma Zaluani bombardovae i


dejstvovati na uporite Katel gdje se neprijatelj jo dri. Po-
trebno je da se obavjeste sve jedinice i ljudstvo, te da se skrene
panja da se ovi avioni ne gaaju sa zemlje.
Avioni e imati oznaku na krilima crvena petokraka
zvijezda. P r i nailasku aviona obratiti panju na ovaj znak.
Prilikom nailaska naeg aviona jutros oko 10 h. nae jedi-
nice u Lauu i kod Katela dejstvovale su na avion, tako da
je bio prinuen da se brzo povrati u svoju bazu, radi ega nije
uspjelo ni samo bombardovanje.
Po ovome poduzmite najhitnije potrebne mjere, i izvje-
stite o uraenome kako bi avioni mogli nastaviti sa dejstvom.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Politiki komesar, Zamjenik komandanta,


pukovnik pukovnik,
(M.P.) Karanovi 3
1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VII,
reg. br. 8/13, k. 458 A.
2
Odnosi se na avione 5. zrakoplovne skupine domobranskog vaz-
duhplovstva koje su 21. septembra 1944. zaplenile jedinice 5. korpusa na
aerodromu Zaluani. Jo istog dana formirana je grupa od zarobljenih
pripadnika domobranskog vazduhoplovstva, a koji su od ranije sara-
divali i pomagali NOP. Ve 21. septembra su iz sastava grupe dva avi-
ona, tipa Be-51, bombardovala tvravu Katel u Banjoj Luci, po-
slednje nemako-ustako uporite u gradu. Grupa je morala da 27. sep-
tembra 1944. preleti .na aerodrom kod Sanskog Mosta zbog prodora Ne-
maca u Banju Luku. Tu je poetkom oktobra 1944. formirana 1. eska-
drila 5. korpusa NOVJ (vidi Arhiv VII, reg. br. 1/12, k. 462).
3
Nikola
DOSTAVLJENO:
1)' tabovima: IV, XXXIX i Srednjo-
bosanske divizije NOVJ
2) Stabu brigade OZNE ;
3) Komandi mjesta Banja Liika.

BR. 86
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
23. SEPTEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE ZE-
LJUA KONJIC I O PRATNJI BRITANSKIH LOVACA-
-BOMBARDERA PRI NAPADU NA NEMACKE BRODOVE
KOD JABLANCA1

23.IX.1944.g.
OPERACIJA BR. 96
Zadatak: Oruano izvianje puta i pruge eljua Konjic.
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 8 sati
Poleteli: 12.00 as iz Canne
Sleteli: 14.00 u Canne
Piloti: voa zastavnik Soi Hinko
br. 2 potporunik Rugi Luigi
br. 3 porunik Paji Nedeljko
br. 4 zastavnik Tomi uro
Niska oblanost 10/10. Kroz rupu uoblacima iz blagog ob-
ruavanja bombardovana el. stanica Konjic. Jaka 88 mm p.a.
vatra kroz oblake iznad Konjica.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.

OPERACIJA BR. 97
Zadatak: Pratnja Harikena, napad na brodove izmeu luke
Jablanac i Pag.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/264, k 1450. Eskadrila je 22. septembra 1944. pokuala da sa jed-
nim odeljenjem (4 aviona) izvia komunikaciju KninObrovacVr-
gorac, ali se odeljenje moralo da vrati zbog jake niske oblanosti (taj
se zadatak vodi pod nazivom operacija br. 95).
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 50
Poleteli: 09.35 as sa Visa . minuta
Sleteli: 12.00 na Vis
Piloti: voa kapetan Jovanovi Ratko
br. 2 vodnik Loi Mehmedalija
Harikeni unitili jedan jedrenjak u Jablancu. Opaen ali
nije napadnut jedan bolniki brod ispred Zadra. Umerena 40
mm p.a. vatra iz Zadra.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0

BR. 87
NAREENJE TABA 5. KORPUSA NOVJ OD 23. SEPTEM-
BRA 1944. KOMANDANTU AERODROMA ZALUANI DA
UBRZA DEJSTVO AVIJACIJE NA TVRAVU U BANJOJ
LUCI1
TAB 5 KORPUSA
NARODNO-OSLOBODILAKE VOJSKE
JUGOSLAVIJE
Broj: slub.
Dne 23 septembra 1944 godine
Potpukovniku drugu Zoriu2
Potrebno je hitno dejstvo nae avijacije na Katel. Avija-
cija treba neprekidno i permanentno da bombarduje Katel
zapaljivim i eksplozivnim bombama. Avioni im izbace bombe
treba da se povrate na aerodrom, natovare ponovo bombe i po-
novo krenu na bombardovanje, tako da posada bude prinuena
uslijed neprekidnog dejstva'avijacije na pasivnost i eventualnu
kapitulaciju.
Po ovome postupiti odmah. 3
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!
Komandant,
general - major,
S.4 Rodi
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
10/13, k. 458 A.
2
Milan Zori; tada privremeni komandant aerodroma Zaluani
(vidi Arhiv VII, reg. br. 8/3, k. 1265).
3
Posade aviona sa aerodroma Zaluani su od 21. do 29. sep-
tembra 1944. izvrile 36 avio-poleta (vidi dok. br. 94).
4
Slavko
BR. 88
NAREENJE TABA 5. KORPUSA NOVJ OD 23. SEPTEM-
BRA 1944. KOMANDANTU AERODROMA ZALUANI O
ORGANIZACIJI RADA AERODROMSKE SLUBE 1

TAB 5 KORPUSA
NARODNO-OSLOBODILAKE VOJSKE
JUGOSLAVIJE
Broj slub.
Dne 23 septembra 1944 godine

Potpukovniku drugu Zoriu


1) Potrebno je odmah spremiti gorivo za avion Kaproni,
koji se nalazi na naem aerodromu u Sanskom Mostu.2 Za ovaj
avion e trebati oko 600 litara avionskog benzina i 100 litara
ulja. U sporazumu sa strunim licima na aerodromu ustanovi-
e koliko je potrebno goriva i ostalog materijala za lij et jed-
nog Kapronia iz Sanskog Mosta do Zaluana, pa te potrebe
najhitnije srediti i uputiti na aerodrom Sanski Most.
Za prevoz ovog materijala upotrijebie jedan kamion sa
kojim raspolae aerodrom. Ovome pristupiti najhitnije. 3
2) Telefonsku liniju sa aerodromom potrebno je redovno
odravati. Do aerodroma je pruala liniju IV Divizija, ali radi
prekida telefonska veza sa aerodromom je neredovna, tako rei
ne postoji. Potrebno je sa etom za vezu jedinice koja se nalazi
kao posada aerodroma, ovu vezu redovno odravati u ispravnom
stanju, kako bi se mogli blagovremeno zahtijevati avioni za
bombardovanje. Od Banje Luke prema aerodromu kontrolisa-
emo telefonsku liniju etom za vezu IV Divizije.
3) Tvrava Katel nije se predala. Potrebno je spremiti
odmah avione za bombardovanje Katela sa teim, eksploziv-
nim i zapaljivim bombama.
4) Orua protuavionske odbrane koja se nalaze na aero-
dromu prikupiti i oformiti posadu za njih. Za posadu se mogu
1 Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VII,
reg. br. 10/23, k. 458 A.
2 Tim avionom je poetkom septembra 1944. njegova posada pre-

letela iz vazduhoplovstva NDH sa aerodroma Rajlovac na pomoni aero-


drom kod Sanskog Mosta i stavila se na raspolaganje NOP-u. Na avi-
onu su montirani mitraljezi arci dok su bombe izraivane u parti-
zanskoj radionici prepravljanjem runih granata i mina za bacae. S
takvim naoruanjem posada aviona je izvrila nekoliko napada na prugu
Kostajnica Dubica.
3 Poto je dopremljeno gorivo avion je prebaen na aerodrom Za-

luani i upotrebljen u napadima na tvravu Katel.


upotrijebiti i domobrani koji su ranije rukovali sa ovim oru-
ima, s tim to e se uz svaku posadu dodijeliti po jedan na
borac. Dio ovih orua e se upotrijebiti za odbranu objekata
u Banja Luci.
Po ovome postupiti odmah i izvjestiti o uraenom.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

NAELNIK TABA,
ppukovnik,

P.S. Odmah podnijeti izvjetaj ovom tabu ta je sve od


materijala i spreme naeno na aerodromu Zaluani
(avioni ispravni i neispravni, gorivo, oruje, municija,
avionske bombe, vazduhoplovni instrumenti, sprema i
dr.). Izvjestiti kako se odvija rad na aerodromu i kako je
momentalno stanje. 4

4
O tome vidi dok. br. 91.

18 7
1
BE. 89
OBAVETENJE GLAVNOG TABA NOV I PO HRVATSKE
OD 23. SEPTEMBRA 1944. TABOVIMA POTINJENIH KOR-
PUSA O SIGNALNIM ZNACIMA ZA USPOSTAVLJANJE
VEZE SA SOVJETSKIM AVIONIMA KOJI PRENOSE RATNI
MATERIJAL ZA JEDINICE NOVJ*

GLAVNI TAB Koncept


N.O.V. i P.O. HRVATSKE
A br. 317/44
23 septembra 1944 god.

TABU KORPUSA
IV, VI, v i n , X i X I
U prilogu dostavljaju se znaci i vatre za bacanje iz
ruskih aviona za mjesec oktobar 1944 godine.
Ovi znaci vrijede za one aerobaze (aerodrome ili mjesta
za bacanje) koje su odreene za prijem- materijala za sovjetske
avione.
Znake moe izmjeniti samo sovjetska misija kod dotinog
taba.
Ako se posumnja da su znaci dekonspirisani odmah in-
vestite.
Posle svakog prijema materijala izvjestite radiogramom
vrstu primljenog materijala i sa koliko aviona.
Znake dobro uvati i davati ih aerobazama samo za par
dana unaprijed.
Prijem znakova odmah radiogramom potvrdite.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Naelnik taba
general-major:
P. 2 Jaki

1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VII,
reg. br. 14/12, k. 111.
2
Pavle

188
ZNACI I VATRE
za bacanje iz ruskih aviona "
za mjesec oktobar 1944
BR. 90
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
24. SEPTEMBRA 1944. O NAPADU NA NEMAKE SNAGE U
SINJU I LJUBUKOM 1

24.IX.1944.g.
OPERACIJA BR. 98
Zadatak: Bombardovanje kasarne u gradu Sinj. 2
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 7 sati 20
Poleteli: 12.00 as iz Canne minuta
Sleteli: 13.50 u Canne
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 zastavnik Kovai Mirko
br. 3 ml. vodnik Okanovi Husein \
br. 4 st. vodnik Vrabi Ciril
Oblanost 10/10 od 1200 do 5000 metara. Bombardovanje
izvreno kroz malu r u p u u oblacima u blagom obruavanju.
Pogodaka n i j e bilo.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0

OPERACIJA BR. 99
Zadatak: Bombardovanje taba nemake divizije u maloj umici
na istonom k r a j u grada Ljubuld. 3
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 8 sati
Poleteli: 13.00 as iz Canne
Sleteli: 15.00 u Canne
Piloti: voa porunik Ankon Leopold
br. 2 Rugi Luigi, potporunik.
br. 3 kapetan Ivanievi uro
br. 4 Kraus Branko
Niska oblanost 8/10. Bombardovanje izvreno kroz r u p u
u oblacima. etiri bombe pogodile cilj, 4 promaile.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/264, k. 1450.
2
Na obalskom podruju od Splita do Zadra nalazila se nemaka
264. divizija sa tabom u Drniu. U septembru mesecu borbe sa njom
vodila je 19. NO divizija (vidi Zbornik, tom V, knj. 33, dok. br. 73).
3
Na prostoru od ua Neretve do Splita nalazila se nemaka 118.
divizija sa tabom u Ljubukom.

190
BR. 91
IZVETAJ KOMANDANTA AERODROMA ZALUANI OD
26. SEPTEMBRA 1944. STABU 5. KORPUSA NOVJ O ZAPLE-
NJENOM VAZDUHOPLOVNOM MATERIJALU 1

TABU V KORPUSA NOV JUGOSLAVIJE

Dostavljamo Vam izvetaj o avionima i materijalu koji je


naen na aerodromu Zaluani. 2
Aviona ispravnih Automobili ispravni
1 Caproni 4 kamiona teretna
2 Morana 1 luksuzni
2 Bete 2 cisterne za benzin
Aviona neispravnih 1 sanitetski
1 motocikl
2 Capronia
1 Moran Automobila neispravnih
1 Biker 3 kamiona teretna
1 F.L.3. 2 terenska kola
1 Potez - 2 motocikla

Protivavionsko orue ispravno


3 topa kal. 15 m / m tipa Zbroj ovka
4 mitraljeza kal. 7/9 M.G. 41

Protivavionsko orue neispravno


1 top kal. 15 m/m. tipa Zbrojovka
3 mitraljeza
Bombi, 270 kom. od 500 kg. na elektrino paljenje
297 od 250 kg.
4126 od 50 kg.
12798 od 12 kg. na udarno paljenje
Benzina 2.120 buradi po 200 litara, 54 bureta nafte po 200
litara.
Sem gore navedenih stvari, na aerodromu (njemaki dio)
se nalazi vie neispravnih radio-stanica i raznih stvari koje su
1
Originell (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
20/17, k. 458 A.
2
Izvetaj je poslat- na osnovu nareenja taba 5. korpusa od 23.
septembra 1944 (vidi dok. br. 88).
veinom oteene od naih boraca. Vazduhoplovni instrumenti
su skoro svi upropateni, kad ih sredimo izvestiu Vas ta
sve ima.
' S M R T F A I Z M U SLOBODA NARODU!
26 IX P. pukovnik,
Milan N. Zori

BR. 92
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
27. SEPTEMBRA 1944. O BOMBARDOVANJU NEMAKIH
SNAGA U LJUBUKOM I DRNIU1

27.IX.1944.g.
OPERACIJA BR. 101
Zadatak: Bombardovanje grada Ljubuki.2
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 8 sati
Poleteli: 09.10 as iz Canne
Sleteli: 11.10 u Canne
Piloti: voa zastavnik oi Hinko
br. 2 vodnik Loi Mehmedalija
br. 3 porunik Paji Nedeljko
br. 4 potporunik Rugi Luigi
Sve bombe pale u grad. Dve bombe pogodile najveu
zgradu u centru grada. Umerena 20 mm p.a.vatra
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Vie kua srueno.
OPERACIJA BR. 102
Zadatak: Bombardovanje kasarne u gradu Drni.e
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 6 sati 40
Poleteli: 11.35 as iz Canne minuta
Sleteli: 13.10 u Canne
Piloti: voa kapetan Proti Mileta
br. 2 st. vodnik Vrabi Ciril
br. 3 vodnik Gavrilovi ivorad
br. 4 Semoli Marjan
1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/274, k. 1450. Jedno odeljenje od 4 aviona polo je 25. septembra
da bombarduje ustako-nemake poloaje u Ljubukom, ali se moralo
da vrati zbog jake oblanosti; 26. septembra nije se dejstvovalo zbog
loih meteorolokih uslova.
2, 3 Vidi primedbe 2 i 3 u dok. br. 90.
Bombardovanje izvreno u 12.25 asova sa vee visine
(3000 metara) poto se oekivala jaka p.a.odbrana. est bombi
palo blizu kasarne, dv daleko promaile. Umerena 20 mm
p.a.vatra.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0

BR. 93
ZAHTEV TABA 5. KORPUSA NOVJ OD 27. SEPTEMBRA
1944. SAVEZNIKOJ VOJNOJ MISIJI ZA BOMBARDOVA-
NJE MOSTA KOD GRADIKE*
TAB
5. KORPUSA NOV
. JUGOSLAVIJE
Br. si.
Dne 27 sept. 1944 g.

Bombardovanje neprija-
teljskih uporita.

EFU SAVEZNIKE ANGLO-AMERlCKE VOJNE MISIJE


pri 5. Korpusu NOV Jugoslavije
1. Avioni Saveznikog vazduhoplovstva danas su bom-
bardovali Katel 2 u Banja Luci. Pogodci su bili precizni i unu-
tar Katela zapaljene su dvije kue.
2. Naglaavamo potrebu i molimo Vas da se bombar-
duje most preko rijeke Save kod Gradike. Bombardovanje ovog
mosta trebalo bi izvriti to prije. 3
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!
ef kancelarije,
1
Kopija originala (pisana na. maini, latinicom) u Arhivu VII,
reg. br. 21/17, k. 458 A.
2
Jedinice 5. korpusa NOVJ vodile su borbe za Banju Luku od
18. do 28. septembra 1944. Ve 20. septembra drala se u gradu samo t v r -
ava Katel. Na traenje taba korpusa, preko Vrhovnog taba NOV i
POJ, uestvovala je u borbama i saveznika avijacija (manjim snagama
lovaca-bombardera), ali bez zapaenijih rezultata. Dejstvovala je i es-
kadrila 5. korpusa (vidi o tome i Operativni izvetaj taba 5. korpusa
NOVJ za septembar 1944. u Arhivu VII, reg. br. 13/2, k. 458).
3
tab korpusa je traio da se most kod Gradike bombarduje radi
oteavanja nemake intervencije sa tog pravca. Meutim, nemake ko-
lone su se nalazile toga dana pred Klanicama, a sledeeg su dana ule i
u Banju Luku.
13 Zbornik, tom X, k n j . 1 193
B R . 94
IZVOD IZ OPERATIVNOG D N E V N I K A ESKADRILE 5. KOR-
P U S A N O V J Z A P E R I O D O D 21. D O 29. S E P T E M B R A 1944.
GODINE1

! Zak
l e t e n j a od 21. do 29.

Ukupno sati letenja 19.05


Ukupno letova 36
Zrakoplov Caproni 311 br. 1204 letova 7 u trajanju
br. 1206 1
u Moran br. 2308 9
Moran br. 2332 6
jj Moran br. 2323 6 ' n
Biker br. 7524 1

i) Be 51 br. 6424 5
tt Be 51 br. 6425 1

Tehn.fiki] ofic.[ir] eskadrile


p. por. K e l e m e n t e 3

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
1/712, k. 462.

194
1 j u ak
septembra 1944, god.2

4.50 h motor Piaggio br. 24443 i 24284 radili 4.50 sati


-.40 b r . 24245 i 24556 -.40
3.15 ,, Hispano br. 495739 radio 3.15
2.25 br. 2.25
2.45 br. 2.45
-.30 motor Hirt br. 986 -.30
4.05 motor' Walter br. 4275 4.05
-.35 motor Walter br. 27 -.35

Komandir porunik
I.4 Mitrei
(M. P.)

2
Dnevne izvetaj e Eskadrile 5. korpusa NOVJ vidi u Arhivu VII,
reg. br. 1/1 do 1/612, k. 462. Dva aviona Be-51 bombardovala su 21.
septembra 1944. tvravu Katel, u kojoj su se jo jedino branili ostaci
nemako-ustakog garnizona. Od 21. do 29. septembra Eskadrila, koja
je raspolagala sa 8 upotrebljivih aviona, dejstvovala je uglavnom po
tvravi Katel, podravajui napade jedinica 5, korpusa, a u nekoliko
letova je dejstvovala i po komunikaciji Topola Banja Luka, kojom su
nadirale nemake snage s ciljem da deblokiraju opkoljeni garnizon u
tvravi Katel. Zbog prodora Nemaca u Banju Luku, Eskadrila je mo-
rala da napusti aerodrom Zaluani i da- 27. septembra 1944. preleti na
aerodrom kod Sanskog Mosta.
3
Alfred '
'' 1 Ivica
BR. 95
PODSETNIK VAZDUHOPLVNOG ODELJENJA GLAVNOG
TABA NOV I PO SRBIJE OD 29. SEPTEMBRA 1944. O AE-
RODROMIMA NA SLOBODNOJ TERITORIJI SRBIJE1

POTSETNIK PO VAZDUHOPLOVNIM PITANJIMA:


I. AERODROMI:
Na slobodnoj teritoriji do sada su uspostavljeni sledei
aerodromi:
a) Kosani, razmere 1000 sa 1000 m. Prilaz slobodan sa
svih strana. Do sada su se ve sputah savezniki avioni.
b) Bojnik, razmere 350 sa 500 m. Prilaz slobodan i lak sa
svih strana. Do sada su se sputah savezniki avioni na njemu.
v) Miroevac, razmere 1000 sa 400 m. Prilaz slobodan- i
lak sa dve strane. Savezniki avioni sputali su se na njemu.
g) Soko Banja, razmere 1200 sa 300 m. Prilaz slobodan i
lak sa dve strane. Savezniki avioni sputah su se na njemu.
d) Avdilovac, kod s. Joanice, razmere 1300 sa 200 m.
Prilaz slobodan sa dve strane. Savezniki avioni sputali su se
na njemu.
) Medvea, razmera 1000 sa 150 m. Prilaz slobodan sa
dve strane. Potrebno je posei izvesne kukuruze i poravnati je-
dan deo terena, to se moe uraditi najdalje za dva dana. Avi-
oni na njemu nisu se sputah.
e) Ivanjske livade, razmere 600 sa 350 m. Prilaz dobar sa
dve strane. Sposoban samo za manje avione. Savezniki avioni
do sada se nisu sputali na njemu.
U. OSOBLJE VAZDUHOPLOVSTVA:
Na teritoriji Glavnog taba Srbije za sada ima oko 50 ljudi
koji su ranije pripadali vazduhoplovstvu. U ovaj broj nisu ura-
unati osloboeni severni krajevi Srbije. 50% od napred nave-
denog broja letai su, a ostalo je pomono osoblje. Brojno stanje
vazduhoplovaca se svakog dana poveava.
Treba predvideti da se to pre letako osoblje uputi na
trenau u jednu od pilotskih kola Krasne armije. Na teritoriji
Srbije osloboenoj postoji takoer veliki broj mladia , koji u
zavrili jedriliarsku kolu, a imaju maturu ili vie razreda
gimnazije, te bi i oni bili vrlo pogodni za upuivanje u pilotsku
kolu, koja ve postoji u Rrasnodaru- za nae mladie.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
3/14, k. 1450. .
2
U Krasnodaru (SSSR) kolovali su se jugoslovenski piloti od po-
etka septembra 1944. Tu je 1. maja 1945. formiran 254. lovaki puk od-
Takoe bi se izvestan broj mladia mogao uputiti u Sov-
jetski Savez na kolovanje za pomone slube kao to su: radio-
teiegrafska, avionskih i motorskih mehaniara, za naoruanje,
Iino-mehaniara za avionske instrumente, fotografa i meteo-
rologa.
III. MATERIJAL:
Za sada se ne raspolae sa materijalnim sredstvima. Tra-
ena su tri do pet aviona za vezu. Ovi su neophodni, naroito
od kako se poveala slobodna teritorija u Srbiji. Treba nasto-
jati da se avioni za vezu dobiju.
Reeno je da e nam Sovjetski Savez dati dva puka avi-
jacije. 3 Treba nastojati da se ove jedinice stave neposredno pod
Glavni tab NOV i PO Srbije, s tim to bi im on neposredno
davao borbene zadatke u vezi rada naih jedinica. Trebalo je
traiti da bar jedan od ovih pukova bude naoruan sa jurinim
avionima (turmovik), jer su to najpogodniji za pomaganje na-
ih jedinica.
IV. ORGANIZACIJA SNABDEVANJA:
U koliko bi se oslobodili pojedini stalni aerodromi, ima
verovatnoe da e se na njima eventualno zatei izvestan letaki
materijal, a naroito pogonski (gorivo i mazivo). U koliko bi
dobili ranije avione za vzu treba za njih predvideti i nain
snabdevanja gorivom i mazivom, kao i manjim rezervnim delo-
vima. Na teritoriji koja je u vezi sa Crvenom armijom ovo
snabdevanje moe se organizovati pomou automobila a na osta-
loj naoj teritoriji pomou transportnih aviona.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU! .
29 septembra 1944 god. NAELNIK VAZD. ODELJENJA,
pukovnik,
Miodrag N. Lozi

Negotin
Zajear
Pirot
nosno 1. lovaki puk prema jugoslovenskoj formaciji, naoruan avionima
Jak-9. Preleteo je u domovinu 14. septembra 1945 (posle godinu dana
kolovanja). Vidi Arhiv VII, reg. br. 31/1, k. 1451.
3
Pored 1. lovakog vazuhoplovnog puka, u SSSR-u je formiran
u Groznome 3. marta 1945. i 1. jurini vazduhoplovni puk (po sovjet-
skoj formaciji 554. jurini puk) koji je preleteo u domovinu 17. jula
1945. na somborski aerodrom. kolovanje pilota trajalo je 9 meseci.
Obuku je zavrilo 44 pilota. P u k je imao tri eskadrile naoruane avi-
onima Jl-2 (vidi Arhiv VII, reg. br. 1/10, k. 1451).
BR. 96
PUTSTVO GLAVNOG TABA NOV I PO SRBIJE OD 29.
SEPTEMBRA 1944. O NADLENOSTIMA IDELOKRUGU RA-
DA POJEDINIH ODELJENJA GLAVNOG TABA 1

GLAVNI TAB NOV I PO


SRBIJE
Str. pov. br. 48
29. septembra 1944. g.
Poloaj

NAELNIKU VAZDUHOPLOVNOG ODELJENJA .


OVOGA TABA

U cilju breg i pravilnijeg otpravljanja slube vrimo sle-


deu podelu poslova u ovome tabu:
Glavni tab NOV i PO Srbije rukovodi i odgovoran je za
clokupnu slubu.
Naelnik taba rukovodi tabskom slubom i neposredno
sa odeljenjima: operativnim, obavetajnim, za naoruanje, vaz-
uhoplovnim i tehnikim.
Prvi pomonik naelnika taba rukovodi sa odeljenjima:
mobilizacijskim, ekonomskim, sanitetskim, kancelarijom Glav-
nog taba i odgovoran je za vrenje celokupne slube korpusnih
vojnih oblasti.
Na elu odeljenja nalaze se naelnici. Vezu sa svim stra-
nim misijama odrava naelnik taba preko oficira za vezu.
Poslovi koji spadaju u nadlenost pojedinih odeljenja su
sledei:
1. Operativno odelenje: obavlja sve poslove koji se od-
nose na operacije i diverzione akcije, organizaciju i formaciju
NOV i PO. Rukovodi i organizuje vojniku nastavu (kole, kur-
seve) i razrauje uputstva za vojniku obuku i obuku vojnih
rukovodilaca.
2. Obavetajno odelenje: organizuje i rukovodi celo-
kupnom obavetajnom slubom. Prikuplja, proverava i sreuje
sve obavetajne podatke i one koji imaju uticaja i znaaja za
operacije stavlja na raspoloenje operativnom odelenju.
3. Odelenje za naoruanje: vodi evidenciju celokupnog
naoruanja i spreme, vri podelu na jedinice, organizuje po-
1
Original (pisan na maini, irilicom) u Arhivu VII, reg. br. 11/3,
k. 193. Uputstvo Je dostavljeno svim naelnicima oeljenja Glavnog
taba.

WS
punu jedinica municijom, orujem i orunim priborom, stara
se o opravci i dovoenju u ispravno stanje celokupnog neisprav-
nog oruja. Sastavlja trebovanja i predlae koliko je potrebno
i koje vrste oruja, municije, pribora i ostalog ubojnog materi-
jala. Kontrolie uvanje i odravanje u ispravnom stanju celo-
kupnog ubojnog materijala, u kom cilju razrauje uputstva i
direktive. Stara se o materijalu koji alju saveznici i vri nje-
govu podelu.
4. Vazduhoplovno odelenje: predlae, organizuje i ru-
kovodi celokupnom vazduhoplovnom slubom na teritoriji Glav-
nog taba Srbije. Predlae raspored vazduhoplovnog osoblja po
ovim granama vazduhoplovne slube, vodi evidenciju vazduho-
plovnih kadrova po strukama, organizuje i rukovodi nastavom
vazduhoplovnog osoblja.
Razrauje i reava sva pitanja prikupljanja, evidencije i
upotrebe vazduhoplovnog materijala.
Predvia sve mere za razvoj vazduhoplovne slube na te-
ritoriji Glavnog taba Srbije i stavlja konkretne predloge za
njihovo ostvarivanje.
5. Tehniko odelenje: organizuje i rukovodi svim po-
slovima:
organizacije i formacije ininjerskih jedinica;
saobraaja i saobraajnih komunikacija, transporta
vojske, vojnog materijala i opreme i dr.;
veze: radio-veze, telefonske, telegrafske pote vodi
evidenciju celokupnog materijala i svih potreba, sastavlja tre-
bovanja i proraune potrebnog, materijala, vri podelu istog,
izdaje potrebna struna uputstva za rukovanje i odravanje
ovog materijala i obavlja sve poslove koji se odnose na veze
uopte; . .
tehnikih radova za vojne svrhe.
Diriguje i dovodi u saglasnost sa operativnim potrebama
rad korpusnih vojnih oblasti po svim pitanjima saobraaja, veze
i tehnikih radova.
6. Mobilizacijsko odelenje: rukovodi, izdaje uputstva i
direktive korpusnim vojnim oblastima po pitanjima pravilne i
brze mobilizacije, evidencije ljudstva, stoke, vozila, prenosnih
sredstava i izdaje uputstva za njihovu podelu.
7. Ekonomsko odelenje: organizuje i rukovodi celokup-
nom slubom snabdevanja: hranom, vojnom opremom, kance-
larijskim materijalom, novcem i dr. Organizuje potrebne radio-
nice (krojanice, potkivamce, usternice, stolarnice i dr.). Vri
podelu celokupnog materijala po ekonomskoj grani.
Diriguje i izdaje potrebna uputstva korpusnim vojnim ob-
lastima po svima pitanjima ekonomske slube.
8. Sanitetsko odelenje: organizuje i rukovodi celokup-
nom sanitetskom slubom po lekarskoj, veterinarskoj i apote-
karskoj grani. Organizuje potrebne kurseve i osposobljava sa-
nitetske kadrove. Izdaje potrebna uputstva i direktive za odr-
avanje zdravlja i higijene po jedinicama. Stara se o evakuaciji
tekih ranjenika. Vodi evidenciju svih umrlih i poginulih.
Upravlja celokupnom sanitetskom slubom korpusnih voj-
nih oblasti.
9. Personalno odelenje: obavlja sve poslove po perso-
nalnom pitanju: evidencija vojnih i politikih rukovodilaca, ras-
pored, postavljenja, unapreenja, premetaji kao i sva ostala
pitanja line prirode.
10. Stalno sudsko vee Vieg vojnog suda pri Glavnom
tabu Srbije: nadlenost i ustrojstvo predvieno je Uredbom o
vojnim sudovima i ustrojstvu i nadlenosti vojnih sudova.
11. Kancelarija Glavnog taba: vodi opte delovodstvo
taba, vri prijem i ekspediciju celokupne pote. Svu primljenu
potu predaje Naelniku taba, i posle markiranja alje je u
rad odgovarajuim odelenjima. Vodi knjigu naredbi i zapove-
sti, obavlja sve poslove autantske prirode. Upravlja kurirskom
slubom Glavnog taba.
Prima, najavljuje i privodi sva lica koja ele prijem kod
lanova taba.
Neposredno rukovodi komandom stana Glavnog taba
Srbije.
Na elu kancelarije je ef.
12. Komanda stana: stara se o rasporedu i smetaju
svih odelenja taba i stranih vojnih misija, o redu i istoi u
logoru taba, o unutranjem obezbeenju. Kontrolie kretanje
svih graanskih lica koja se nalaze u logoru taba, kao i svih
lica koja dolaze u Stab a nisu rukovodioci u NOV i PO.
Na elu komande stana je komandir.
Detaljne dunosti komandira stana propisane su poseb-
nim uputom.

Ovim nareenjem zamenjujemo nareenje ovoga taba


Str. Pov. Br. 20 od 17. avgusta t.g. koje stavljamo van snage.
Nareenje je trajne vrednosti i kao takvo ima se uvati.

SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

V. d, polit, komesar Naelnik taba, Komandant


Mil.2 Milosavljevi general-major, general-lajtnant
Rud.3 Primorac Koa A. Popovi
2 Milosav
3 Rudolf
BR. 97
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
30. SEPTEMBRA 1944. O PRATNJI BRITANSKIH LOVACA-
-BOMBARDERA PRI NAPADU NA NEMAKE BRODOVE
KOD JABLANCA 1

30. IX. 1944. g.

OPERACIJA BR. 103=

Zadatak: P r a t n j a Harikena, napad na brodove u zalivu Jablanac.


Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 50
Poleteli: 14.05 as. sa Visa minuta
Sleteli: 16.30 " na Vis
Piloti: voa vodnik Gavrilovi Zivorad
br. 2 Semoli Marjan
Harikeni su potopili dva Siebel-Ferry-ja. Spitfajeri su
otetili jedan jedrenjak.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Jedan, jedrenjak oteen.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/284, k. 1450.
2
Eskadrila nije dejstvovala 28. i 29. septembra 1944. zbog loih
"vremenskih prilika.
BR. 98
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
1. OKTOBRA 1944. O PRATNJI BRITANSKIH LOVACA-
-BOMBARDERA PRI NAPADU NA NEMAKE BATERIJE U
BIOGRADU I PLOAMA 1

MESEC OKTOBAR 1944. GODINE

1. X. 1944. g.
OPERACIJA BR. 104

Zadatak: P r a t n j a Harikena, napad na obalnu bateriju u luci


Biograd n/m.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 20
Poleteli: 10.20 as. sa Visa minuta
Sleteli: 12.30 " na Vis
Piloti: voa zastavnik Okanovi Husein
br. 2 potporunik Fabjanovi ime
Baterija nije pronaena. Napadnut verovatni poloaj.bate-
rije.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.

OPERACIJA BR. 105

Zadatak: P r a t n j a Harikena, napad na obalnu bateriju u luci


Ploa na uu Neretve.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 2 sata 20
Poleteli: 15.20 as. sa Visa minuta
Sleteli: 16.30 " na Vis
Piloti: voa potporunik Gavrilovi Zivorad
br. 2 zastavnik Semoli Marj an
Baterija ruje pronaena, napadnut verovatni poloaj ba-
terije.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/284, k. 1450.

202
BR. 99
NAREENJE TABA 2. UDARNOG KORPUSA NOVJ OD 1.
OKTOBRA 1944. JEDINICAMA I USTANOVAMA O UREE-
NJU VAZDUHOPLOVNE SLUBE NA TERITORIJI CRNE
GORE1

TAB Kopija
II UDARNOG KORPUSA
NOV JUGOSLAVIJE
Vazduhoplovni referent
Br. 540/44
1 oktobra 1944 god.
Za ureenje vazduhoplovne slube na teritoriji ovoga Kor-
pusa, a shodno nareenju Vrhovnog taba NOV i POJ 2 , po-
trebno je odmah preduzeti slijedee:
1. Prikupljanje i evidencija vazduhoplovnog materijala.
Ustrojiti spiskove i po kategorijama uvesti cio vazduhoplovni
materijal, koji se nalazi na vaem podruju. Ukoliko takvog
materijala nema, spiskovi e se otpoeti voditi kada materijal
bude primljen, ali isti moraju biti odmah ustrojeni.
2. Pripremanje i ureenje pojedinih aerodroma prema
zahtjevima taba. Ustrojiti spisak svih terenskih prostorija,
koje mogu doi u obzir kao glavni, prihvatni ili pomoni aero-
dromi na vaem podruju. Detaljno opisati svaku ovakvu pro-
storiju aerodrom, navodei: duinu, irinu, stvor tla (kakvo
je zemljite), koliko je potrebno radne snage i kakve, da se
dotino zemljite osposobi za aerodrom, kakve su komunikacije
koje vode na aerodrom i njihova vrsta (pjeaka staza, konjska
staza, kolski put itd.).
3. Po vanijim pitanjima dostavljati konkretne predloge
sa potrebnim obrazloenjem.
4. Ukoliko dolazi u pitanje saradnja sa saveznikim vaz-
duhoplovstvom, raditi uvijek sporazumno sa saveznikom voj-
nom misijom, ako se ova nalazi- kod vas.
5. Odreivanje i ureivanje, kao i postavljanje ugovore-
nih znakova na odreenim mjestima za bacanje materijala iz
vazduha saveznikim ili naim avionima.3 Ovo raditi uvijek
sporazumno sa lanovima dotine misije, iji avioni bacaju ma-
terijal.
1 Kopija originala (pisana na maini, irilicom) u Arhivu VII, reg.
br. 26/13, k. 393.
2 Redakcija nije uspela da pronae pomenuto nareenje.
3 U dokumentu je misao nepotpuno iskazana.
6. Na aerodromima, predvienim za slijetanje aviona, or-
ganizovati slubu letenja i predvidjeti sve mjere sigurnosti
uopte.
7. Komande baza dostavie tabu Korpusa za vazduho-
plovnog referenta jedinane spiskove cjelokupnog ljudstva, koje
se sada nalazi u njihovom sastavu, navodei za svakog pojedinca
koju i kakvu dunost vri, da li je ovaj broj ljudstva potrebno
poveati ili smanjiti.
8. Poto se u skoro vrijeme predvia osloboenje cjelo-
kupne nae teritorije, treba ve unaprijed planski predvidjeti
slijedee: na svakom osloboenom aerodromu odmah usposta-
viti nau komandu aerodroma sa svim potrebnim organima.
Aerodrom odmah osposobiti za letenje. Sav zateeni vazduho-
plovni materijal i arhive prikupiti i popisati, a arhivu poslati
ovome tabu. Iz zateenog vazduhoplovnog osoblja odmah iz-
dvojiti sve nepoeljne elemente, a pouzdane iskoristiti za aero-
dromske slube, pa ustrojene spiskove takvog osoblja dostaviti
tabu Korpusa, a takoe i o broju, tipovima i upotrebljivosti
zateenih aviona i leteeg materijala. Sprijeiti svako razvla-
enje ili unitavanje vazduhoplovnog materijala.
9. Spiskove, predviene ovim nareenjem, dostaviti tabu
Korpusa to prije.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Vazduhoplovni referent
p. pukovnik 4
DOSTAVLJENO:
tabu III NOU divizije
tabu XXIX NOU divizije
tabu Primorske oper. grupe
Korpusnoj vojnoj oblasti
Komandi baze Niki

4
Potpis je neitak.

204
BR. 100
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
4. OKTOBRA 1944. O PRATNJI BRITANSKIH LOVACA-BOM-
BARDERA PRI NAPADU NA NEMAKE PLOVNE OBJEKTE
U LUCI NIN I O IZVIANJU KOMUNIKACIJE JABLANICA
SARAJEVO MAGLAJ 1

4. X. 1944. g.2
OPERACIJA BR. 106

Zadatak: Pratnja Harikena, napad na brodove u luci Nin i na


radio-stanicu na otoku Loinj.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 20
Poleteli: 10.00 as. sa Visa minuta
Sleteli: 12.10 " na Vis
Piloti: voa zastavnik Okanovi Husein
br. 2 potporunik Fabjanovi Sime
Harikeni napali brodove u Ninu ali promaili. Spitfajeri
mitraljirali radiostanicu u Loinju.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.

OPERACIJA BR. 107

Zadatak: Oruano izvianje puta i pruge Jablanica Sarajevo


Maglaj.
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 11 sati 30
Poleteli: 13.00 as. iz Canne minuta
Sleteli: 16.10 " u Canne
Piloti: voa major Jovanovi Ratko
br. 2 zastavnik Radulovi Radovan
br. 3 major Ivanievi uro
br. 4 zastavnik Tomi uro
Nije pronaen cilj na putu i pruzi od Jablanice do Maglaja.
3 km severno od Maglaja osmotren i napadnut topovima i mitra-
ljezima jedan voz, koji je iao prema severu. Voz je bio sastavljen
od lokomotive, 2 putnika vagona, 4 otvorena vagona na kojima
1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/284, k. 1450.
2 Eskadrila nije dejstvovala 2. i 3. oktobra 1944. zbog nepovoljnih
vremenskih prilika.
su bili voeni dva tenka i dva kamiona i na kraju 2 zatvorena
teretna vagona. Svi piloti su izvrili tri do pet napada, naroito
gaajui lokomotivu, ali se voz nije zaustavio (verovatno oklopni
voz). Slaba p. a. vatra od 20 mm sa voza. Posle treeg napada
major Jovanovi Ratko je javio preko radia da je pogoen u
krilo, ali je nakon toga ipak izvrio jo dva napada. Nakon to
su avioni uzeli povratni kurs, br. 2 je opazio da iz aviona majora
Jovanovia izlazi beli din. Izvestio je o tome majora Jovanovia
preko radia. Major Jovanovi je odgovorio da mu je temperatura
i rad motora jo uvek normalan. Ubrzo zatim izbio je iz njegovog
motora gui mlaz bele pare, nakon ega je isti poao na prisilno
sletanje na malu livadu od prilike 5 km jugozapadno od grada
Tesli. Br. 2 i br. 4 su videli kako je bez stajnog trapa dodirnuo
zemlju priblino u sredini proplanka, odskoio, zakaio krilom
jedno stablo, koje mu je odsklo deo desnog krila i repa a zatim
je, sa jo dosta velikom brzinom, uleteo u gustu umu. Avion
se nije zapalio. Pratioci su kruili nad ovim mestom jo 5 mi-
nuta ali rusu bili u stanju da ita drugo opaze.3 Br. 2 je izjavio
da je prilikom napada na voz primetio u blizini ispod drvea
dva tenka i dva kamiona.
Nai gubici: 1 pilot nestao, 1 avion uniten.
Nepr. gubici: Neosmotreni.

3
Major Ratko Jovanovi, komandir odeljenja, poginuo je na tom
zadatku.

206
BR. 101
ZAHTEV VAZDUHOPLOVNOG ODELJENJA GLAVNOG
TABA NOV I PO SRBIJE OD 9. OKTOBRA 1944. EFU SOV-
JETSKE VOJNE MISIJE PRI GLAVNOM TABU SRBIJE DA
SOVJETSKA AVIJACIJA PATROLIRA U REJONU PRISTINA
LESKOVAC N I S PROKUPLJE I BOMBARDUJE NE-
MAKE AERODROME KOD PRISTINE I NISA 1

GLAVNI STAB NOV I PO S R B I J E


VAZDUHOPLOVNO O D E L J E N J E
Pov. v. br. slubeno
9 oktobra 1944 god.
Poloaj

EFU SOVJETSKE VOJNE MISIJE PRI GLAVNOM


TABU NOV I PO SRBIJE

Kao to Vas je pismom ve obavestio komandant Glavnog


taba, na sektoru Ni Leskovac Pritina neprijateljska
avijacija od jue je postala aktivna. U toku jueranjeg dana
7 neprijateljskih bombarderskih aviona u pratnji 4 do 5 lovaca
bombardovali su s. Buumet, a danas je bombardovano Lebane,
pri emu je bilo rtava.
Da bi se u budue spreilo uspeno dejstvo neprijateljske
avijacije na ovom sektoru potrebno bi bilo da sovjetska lovaka
avijacija preduzme patrolno letenje nad prostorijom: Pritina
Medvea Leskovac Ni Prokuplje Lebane. Ovo pa-
troliranje po mogustvu trebalo bi da bude u toku celog dana
sa odeljenjima 3 do 5 aviona. 2 Naroito se primetilo da je nepri-
jateljska avijacija za sada bila aktivna od podne do predvee,
ah nije iskljueno njeno dejstvo u toku celog dana.
Grupisanje ove neprijateljske avijacije biva na aerodromu
kod Pritine i Nia ; te bi ove arodrome trebalo bombardovati,
ime bi se takoe omelo dalje dejstvo neprijateljske avijacije.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

NAELNIK VAZDUHOPLOVNOG
ODELJENJA, PUKOVNIK,

1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u A r h i v u VII,
reg. br. 39/1, k. 193.
2
Sovjetska avijacija je do, 17. oktobra 1944. bazirala na aerodro-
mima kod T u r n Severina i K r a j o v e u R u m u n i j i i kod Loma, Vidina i
Sofije u Bugarskoj.
BR. 102
NAREENJE GLAVNOG TABA NOV I PO SRBIJE OD 9.
OKTOBRA 1944. TABU 2. PROLETERSKE BRIGADE DA
AERODROME KOD AVDILOVCAI JOANICE OSPOSOBI ZA
LETENJE1

GLAVNI TAB NOV I PO SRBIJE


VAZDUHOPLOVNO ODELJENJE
Pov. v. br. 25
9 oktobra 1944 g.
Poloaj

TABU II PROLETERSKE DIVIZIJE

Da bi se u budue ranjenici mogli evakuisati iz neposredne


blizine vae divizije, naredite da se odmah usposobi za letenje
aerodrom Avdilovac, kod s. Joanice. 2 U ovu svrhu odmah for-
mirajte Komandu aerodroma, u kojoj e strune poslove ko-
mandanta aerodroma obavljati potporunik Ljubinko Radova-
novi, koji se sada nalazi u vaem tabu.
Aerodrom treba-stalno da bude pripravan za nono sle-
tanje naih aviona, te e se za ovo postavljati sledee svetlosne
signale:
svetlosna linija za sletanje aviona od 9 vatri, na odsto-
j a n j u po 100 metara. Sa pravca silaska, na rastojanju od 100 m,
postavie se deseta vatra. Pored navedene svetlosne linije po-
stavie se ugovoreni svetlosni signalni znak u vidu slova T
od est vatri. Ovaj signalni znak postavljae se tako da isto-
vremeno pokae pravac vatre.
im aerodrom usposobite za nono sletanj e telegrafski iz-
vestite ovaj tab.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

ZA TAB
Naelnik vazd. odeljenja, naelnik general-major,
pukovnik, Rud.4 Primorac
Miod.3 N. Lozi (M. P.)

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII,, reg. br.
41/1, k. 193.
2
Odnosi se na s. Joanicu kod Sokobanje.
3
Miodrag
4
Rudolf
BR. 103
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
11. OKTOBRA 1944. O IZVIANJU I OMETANJU SAOBRA-
AJA NA KOMUNIKACIJI IMOTSKI MOSTAR JABLA-
NICA1

11. X. 1944. (j
OPERACIJA BR. 109

Zadatak: Oruano izvianje Imotski Mostar Jablanica.


Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 8 sati
Poleteli: 11.00. as. iz Canne
Sleteli: 13.00 " u Canne
Piloti: voa potporunik oi Hinko
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 porunik Paji Nedeljko
br. 4 potporunik. Rugi Luigi
Kod sela Baji br. 1 i 2 su mitraljirah dva kamiona i etiri
motorcikla zaklonjenih ispod drvea. Rezultat neosmotren: 2 km
jugoistono od sela Krivi Dol osmotrena kolona konja i konjskih
kola duga 1 km. Svi avioni su izvrili po tri napada topovima i
mitraljezima, ubili mnogo neprijateljskih vojnika i konja i pro-
uzrokovali veliku paniku. Kod sela Kuine br. 1 je mitraljirao
jedan kamion i jedna konjska kl."Kmion zapaljen, konji ubi-
jeni.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Jedan kamion uniten, veliki (neodreeni) broj
neprijatelja i konja ubijen.

1
Original (pisan n maini, latinicom) Arhivu VII, reg. br.
8/294, k. 1450. ,
2
Eskadrila nije dejstvovala od 5; do 9. oktobra 1944. zbog. loih
vremenskih prilika, dok je 10. oktobra jedna etvorka poletela na izvi-
anje komunikacije Banja Luka Novska*, ali se : morala.zbog niske
oblanosti da vrati sa pola marrute (taj je let oznaen kao operacija
br. 108),
14 Zbornik, tom X, k n j . 1
BR. 104
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
12. OKTOBRA 1944. O BOMBARDOVANJU DELOVA NE-
MACKE 369. LEGIONARSKE DIVIZIJE U STONU1

12. X. 1944. g.
OPERACIJA BR. 110
Zadatak: Bombardovanje grada Ston.2
Broj aviona: 8 Spitfajer V Vreme letenja: 16 sati
Poleteli: 10.00 as. iz Canne
Sleteli: 12.00 " u Canne
Piloti: voa potporunik oi Hinko
br. 2 major Kraus Branko
br. 3 ., Ivanievi uro
br. 4 zastavnik Radulovi Rad.
br. 5 potporunik Deli Milan
br. 6 zastavnik Okanovi Husein
br. 7 potpor. Fabjanovi ime
br. 8 zastavnik Semoli Marjan
Sve bombe pale u grad. Druga etvorka osmotrila ume-
renu 20 mm p.a. vatru.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni..
OPERACIJA BR. 111
Zadatak: Bombardovanje grada Ston.
Broj aviona: 8 Spitfajer V Vreme letenja: 16 sati
Poleteli: 14.00 as. iz Canne
Sleteli: 16.00 " u Canne
Piloti: voa major Popov Arkadije
br. 2 potporunik Gavrilovi Z.
br. 3 Srdanovi Milan
br. 4 zastavnik Vrabi Ciril
br. 5 porunik Paji Nedeljko
br. 6 pporunik Rugi Luigi
br. 7 zast. Loi Mehmedalija
br. 8 Tomi uro
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/294, k. 1450.
2
Radilo se o podrci jedinica 26. NO divizije u borbi za Ston, a
protiv 370. puka nemake 369. legionarske divizije. Toga dana su se 1.
i 11. brigada 23. NO divizije prebacivale na Peljeac, da bi sledeeg dana,
13. oktobra, bile spremne za izvrenje zadatka (vidi Arhiv VII, reg. br.
28/14, k. 1102).
Napad izvren u 15.00 asova. Deset bombi palo u razne
delove grada. Sest bombi promailo i palo van grada. Umerena
20 mm p.a. vatra.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.
OPERACIJA BR. 112
Zadatak: Traenje tri navodno oteena nepr. broda na severo-
zapadnom kraju Hvara.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 3 sata 10
Poleteli: 13.40 as. iz Canne minuta
Sleteli: 15.15 " u Canne
Piloti: voa major Kraus Branko
br. 2 potporunik oi Hinko
Nikakvi brodovi nisu naeni.

BR. 105
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
13. OKTOBRA 1944. O BOMBARDOVANJU DELOVA NE-
MAKE 369. LEGIONARSKE DIVIZIJE U STONU I PRATNJI
LOVACA-BOMBARDERA 2. ESKADRILE NOVJ PRI NAPA-
DU NA NEMAKE SNAGE KOD ARANA 1

13. X. 1944. g.
OPERACIJA BR. 113
Zadatak: Bombardovanje grada Ston.2
Broj aviona: 8 Spitfajer V Vreme letenja: 16 sati
Poleteli: 0930 as. iz Canne
Sleteli: 1130 " u Canne
Piloti: voa major Kraus Branko
br. 2 zastav. Tomi uro
br. 3 major Ivanievi uro
br. 4 zastav. Radulovi Radovan .
br. 5 major Popov Arkadije
br. 6 zastavnik Semoli Marjan
br. 7 p.poru. Gavrilovi .
br. 8 zastavnik Vrabi Ciril
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/304, k. 1450.
2
Vidi dok. br. 104, prim. 2.
14 211
'12 bombi je palo u razne delove grada, a 4 su promaile.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.

OPERACIJA BR. 114

Zadatak: Bombardovanje grada Ston.


Broj aviona: 8 Spitfajer .V Vreme letenja: 16 sati
Poleteli: 1330 as. iz Canne
Sleteli: 1530 " u Canne
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 p.porunik Rugi Luigi
br. 3 Soi Hinko
br. 4 zastavnik Loi Mehmedalij a
br. 5 p.porunik Deli Milan
br. 6 zastavnik Okanovi Husein
br. 7 Semoli Marjan
br. 8 Vrabi Ciril
14 bombi je palo u razne delove grada, 2 su promaile.
Slaba 20 m/m p.a. vatra.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreno.

V OPERACIJA BR. 115 : ~ . "' ' ""

Zadatak: Pratnja Harikena 2. jugosl. eskadrile na njihovu prvu


akciju.8 Napad na neprijateljsku koncentraciju u selu
Arano.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sati 30
Poleteli: 11.45 as. iz Canne minuta
Sleteli: 14.00 " u Canne V
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan .
br. 2 Fabjanovi ime
Harikeni su unitili nekoliko konjskih kola, drugi ciljevi
nisu pronaeni.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0
3 Druga lovaka eskarila NOVJ pola je na taj svoj prvi za-
datak (vidi dok. br. 106) sa aerodroma Kane u junoj Italiji, na kojem
je bazirala i 1. eskarila. Eskarila je bUa naoruana avionima hariken,
a formirana je 1. jula 1944. Do polaska na borbene zadatke ljudstvo se
obuavalo na aerodromu Benina kod Bengazija, u Libiji (vidi u Arhivu
VII, reg. br. 9/14, k. 1450 bojnu relaciju 2. lovake eskadrile od i. jula
1944. do 15. maja 1945).
BR. 106
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
13. OKTOBRA 1944. O IZVIANJU I NAPADU NA DRUMSKI
SAOBRAAJ KOD ARANA 1

MESEC OKTOBAR 1944. GOD.

13.X. 1944
Operacija br. 1 (iz Italije Carme) 2

Zadatak: Izvianje podruja Arano 3 u pratilji 2 Spitfire-a


rfi: ~ " (352 Skvadron) 4
Broj aviona: 6 Hurricane MK IV Ukupno vreme letenja: 12
Poletanje: 11,45 sati 30 min.
Sletanj e : 13,50 Ispaljeno: 24 rakete
1200 mitralj. zrna
P i l o t i . : voa ppor. Vouk
' b r . 2 por. Marinovi
" 3 Pepel
" 4 zast. Vlahov
" 5 kap. Kari
" 6 ppor. Ratkovi
Napadnuta jedna neprijateljska kolona koja se sastojala
od est kola na konjsku vuu. Napad je bio izveden vrlo dobro
obzirom da je to bila prva akcija. Po izjavi voe i drugih pilota
sigurno su bila unitena dvoja'kola, dok su se ostala razbeala.
P u t je onesposobljen za saobraaj.
Flaka nije bilo.
Nai gubici : 0 ^ >H'r;*:knoc
Nepr. gubici: 2 kola unitena ; c
'- ' 4 " oteena

1
Original (pisan n maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/114, k. 1450.
2
Aerodrom kod Termolija u junoj Italiji, na kojem je bazirala
2. eskadrila. To je prva borbena akcija eskadrile posle njenog formiranja
(vidi prim. 3, dokumenta br. 105).
3
Jugozapadno od Duvna. U Aranu se nalazilo oko 700 nemakih
i ustakih vojnika. -
;c : .!, Britanski naziv za 1. eskadrilu (jugoslovensku) koja: se sa: 2. es-
kadriiom nalazila u sastavu 281. vinga britanskog Balkanskog vazduho-
plovstva (BAF odnosno Balkan Air Force). :^ ;, -hj-/ -
BR. 107
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
14. OKTOBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE SARA-
JEVO VIEGRAD I O NAPADU NA DELOVE NEMAKE
369. LEGIONARSKE DIVIZIJE U STONU1

14. X. 1944. g.

OPERACIJA BR. 116

Zadatak: Oruano izvianje puta Sarajevo Viegrad.


Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 12 sati
Poleteli: 05.45 as. iz Canne
Sleteli: 08.45 " u Canne
Piloti: voa major Proti Mileta
br. 2 Kxaus Branko
br. 3 Ivanievi uro
br. 4 zastavnik Radulovi Radovan
Nikakav cilj nije pronaen ni napadnut. Magla od Saraje-
va do Sokolca.

OPERACIJA BR. 117

Zadatak: Bombardovanje grada Ston.2


Broj aviona: 8 Spitfajera V Vreme letenja: 14 sati
Poleteli: 10.00 as. iz Canne
Sleteli: 12.00 " u Canne
Piloti: voa major Proti Mileta
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 porunik Paji Nedeljko
br. 4 zastavnik Tomi uro
br. 5 potporunik Srdanovi Milan
br. 6 zastavnik Semoli Marfan
br. 7 Vrabi Ciril
br. 8 nije bilo ispravnog aviona
Svih 14 bombi palo u razne delove grada.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neomotreno.

1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.


8/314, k. 1450.
2 Vidi dok. br. 104, prim. 2.
BR. 108
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
14. OKTOBRA 1944. O NAPADU NA DELOVE NEMAKE 369.
LEGIONARSKE DIVIZIJE U STONU1

14.X.1944

Operacija br. 2 (iz Italije Canne)

Z a d a t a k : napasti raketama neprijateljske utvrde i koncen-


tracije u Stonu. 2 Pratnja: 2 Spitfire-a (352 Skva-
dron).
Broj aviona: 6 Hurricane MK IV Ukupno vreme letenja: 7
Poletanje: 14,40 as. 20 min.
Sletanje: 16,20 Ispaljeno: 16 raketa
620 mitr. zrna
P i l o t i : voa potporunik Vouk
br. 2 porunik Marinovi
3 Rebula
4 kapetan Kari
Napadnuti neprijateljski poloaji (bunkeri) i postignuti
direktni pogotci na iste.
P.A. odbrana: 20 mm i mitraljezi, srednje jaine, vatra
tana.
Nai gubitci; 0.
Neprijatelj je pretrpio gubitke u ljudstvu i materijalu. .

1
Original (pisan na-maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/114,
2
k. 1450
Vidi dok. br. 104, prim. 2.

215
BR. 109
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
15. OKTOBRA 1944. O BOMBARDOVANJU DELOVA NEMAC-
KE 369. LEGIONARSKE DIVIZIJE U SELU OSLJE KOD
STONA 1 '

i5.X.1944.g.
OPERACIJA BR. 118

Zadatak: Bombardovanje sela Olje blizu Stona.2


Broj aviona: 7 Spitfajera V Vreme letenja: 14 sati
Poleteli: 11.00 as. iz Canne
Sleteli: 13.00 u Canne
Piloti: voda major Proti Mileta
br. 2 zastavnik Kovai Mirko
br. 3 major Kraus Branko
br. 4 p.porunik Fabjanovi ime
br. 5 Soi Hinko
br. 6 Rugi Luigi
br. 7 Srdanovi Milan
Napad izvren u 12.00 sati. Deset bombi palo u selo, e-
tiri promaile.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neo'smotreno

1
...- Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/314', k. 1450 '
2 1 !
Vidi dok. br. 104, prim. 2. . ,

216
BR. 110
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
16. OKTOBRA 1944.O NAPADU NA DELOVE NEMAKE 369.
LEGIONARSKE DIVIZIJE U STONU I O IZVIANJU KOMU-
NIKACIJE DUBROVNIKMETKOVI 1

16.X.1944.g.
OPERACIJA BR. 119
Zadatak: Bombardovanje Stona, 2 a zatim oruano izvianje
i , i puta Dubrovnik Metkovi.
Broj aviona: 4 Spitfajera V : : ; Vreme letenja: 6 sati T ;,Vi
Poleteli: 11.00 as iz Canne
Sleteli:: 13.30 u Canne ,
0- i 0.V: Piloti: voda major Proti Mileta
br. 2 zastavnik Tomi Duro
n; - ^ br. 3 m a j o r Ivanievi uro
br. 4 zastavnik Radulovi Radovan
Niska oblanost 6/10 od 1500 do 4000 m. oteavala je izvr-
enje zadatka. 6 bombi je palo u grad Ston, a 2 su promaile.
Nikakav objekat za napad nije pronaen na putu od Dubrovnika
do Metkovia. "." *""'"c
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreno.
OPERACIJA BR. 120
Zadatak: P r a t n j a Harikena 2. eskadrile, napad na Ston.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata
Poleteli: 12.00 as. iz Canne
Sleteli: 14.00 u Canne
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 Gavrilovi Zivorad
Harikeni su pogodili raketama bunkere na zapadnoj strani
grada.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/314, k. 1450.
2
Podrka 11. dalmatinskoj brigadi 26. NO -divizije koja je 16/17.
oktobra 1944. prela u napad na Stonskoj prevlaci. U izvetaju 11. dal-
matinske brigade od 24. oktobra 1944. Stabu 26. NO divizije izmeu
ostalog pie: Nou od 1415 i 1516 vreni su vatreni prepadi od strane
naeg IV i V bataljona. U toku dana 15, 16 i 17. ov. mj. naa i savez-
nika avijacija bombardovale su Ston i Kontare. Nou 16. oktobra ot-
poeo je napad na Stonskoj prevlaci sa minimalnim rezultatima (vidi
Zbornik, tom V, knj. 34, d o k br. 77).
OPERACIJA BR. 121

Zadatak: Bombardovanje grada Ston i oruano izvianje puta


Dubrovnik Metkovi.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 7 sati
Poleteli: 14.00 as. iz Canne
Sleteli: 16.00 u Canne
Piloti: voa major Popov Arkadije
br. 2 zastavnik Kovai Mirko
br. 3 potporunik Deli Mladen
br. 4 zastavnik Okanovi Husein
Niska oblanost 5 do 10/10 oteala je izvrenje zadatka. Na-
pad na Ston izvren u 15.00 sati. Sve bombe pale u grad. Nakon
toga avioni su poeli izviati poevi od Dubrovnika prema Met-
koviu. Niski oblaci su ih prisilili da lete na visini ispod 300 m.
Iznad Slanoga su iznenada upali u jaku p. a. vatru od 20 i 40
m/m. Sva 4 aviona su izvrili nagli zaokret da bi izbegli p. a.
vatru. Major Popov A. je pri tome izgubljen, verovatno pogoen
od p. a. vatre. Pratioci nisu videli njegov udar u zemlju ih more.
P. a. vatra je dolazila sa nekoliko mesta oko zaliva Slano.
Nai gubici: 1 pilot, 1 avion.
Nepr. gubici: Neosmotreni. (U Stonu).
BR. I l i
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
16. OKTOBRA 1944. O NAPADU NA DELOVE NEMAKE 369.
LEGIONARSKE DIVIZIJE NA STONSKOJ PREVLACI 1

16.X.1944 2

Operacija.br. 3 (iz Italije Canne)

Z a d a t a k : Napasti Ston. 3 Pratnja: 2 Spitfire-a.


Broj aviona: 4 Hurricane MK IV Ukupno vreme letenja: 8
Poletanje: 12, as. 20 min.
Sletanje: 14,05 Ispaljeno: 16 raketa
303 mitr. zrna
P i l o t i : voa potporunik Vouk
br. 2 zastavnik Vlahov
br. 3 potporunik Ratkovi
4 porunik Pepel
Prema izjavi pilota i voe postignuti su pogotci na nepri-
jateljske ukopane poloaje i na zamak u zapadnom delu grada.
P.A. odbrana: slab, lagan flak.
Nai gubitci: 0
Neprijateljski gubitci: neprijatelj je pretrpeo gubitke u
ljudstvu i materijalu.

1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.


9/114, k. 1450.
2 Eskarila nije dejstvovala 15. oktobra 1944.
3 Vidi dok. br. 104, prim. 2.

219
BR. 112
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
7. OKTOBRA 1944. O PRATNJI AVIONA 2. LOVAKE
ESKADRILE NOVJ PRI NAPADU NA DELOVE NEMAKE
369. LEGIONARSKE DIVIZIJE U SELU OLJE KOD STONA 1

17.X.1944.g.
OPERACIJA BR. 122
Zadatak: P r a t n j a Harikena 2. eskadrile, napad na selo Olje
t.'Siln blizu Stona.2
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 20
Poleteli: 05.50 as iz Canne minuta
Sleteli: 08.00 u Canne
Piloti: voa major Kraus Branko
br. 2 potporunik Rugi Luigi
Tri Harikena su pogodili raketama najvee kue u selu,
etvrti je promaio. Oblaci 7/10 na 3000 m. :

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu ' VII, reg. br.
8/324, k. 1450.
, 2..To je bila, vazduhoplovna podrka 1. dalmatinskoj brigadi 26.
NO divizije u borbi protiv elova nemake 369. legionarke divizije-(o
borbama jedinica 26. NO divizije za Ston i na Stonskoj prevlaci vidi
opirnije u Zborniku, tom V, knj. 34, dok. br. 77, 141, 142, 43 .
BR. 113
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
17. OKTOBRA 1944. O NAPADU NA NEMACKI TAB U SELU
OLJE KOD STONA 1

17JX.1944 . : .Oi.

Operacija br. 4 (iz Italije Canne)

Z ad a t a k : Napasti raketama neprijateljski tab u selu Olje. 2


P r a t n j a : 2 Spitfir-a
Broj aviona: 4 Hurricane MK IV Ukupno vreme letenja: 8
Poletanje: 05,50 asova
Sletanje:- 07,50 Ispaljeno: 16 raketa
100 mitr. metaka
P i l o t i : voa potporunik Vouk
br. 2 porunik Marinovi
3 Rebula
4 kapetan Kari
Tri direktna salvo pogotka u zgradu oznaenu kao tab.
Jedan avion je imao blii promaaj.
P.A. odbrana: 20 mm i sitna orua; vatra umerena, gaa-
n j e dobro. Y. ._ >
Nai gubitci: jedan avion oteen lake. ;
Neprijateljski gubitci: zgrada taba unitena.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/124,
2
k. '1450. .-v-b
Vidi dok. br. 112, prim. 2 ; .

22
BR. 114
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
20. OKTOBRA 1944. O NAPADU NA NEMAKE SNAGE KOD
MAKARSKE I SLANOG I O OBALNOM IZVIANJU SRED-
NJEG JADRANA 1

20. X. 1944. g.
OPERACIJA BR. 125
Zadatak: Bombardovanje sela Grabovac blizu Makarske. .
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 7 sati
Poleteli: 08.30 as. iz Canne
Sleteli: 10.15 " u Canne
Piloti: voa potporunik oi Hinko
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 Tomi uro
br. 4 potporunik Rugi Luigi
Sve bombe su pale u selo.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreno.
OPERACIJA BR. 126
Zadatak: Pratnja Harikena, obalno izvianje do otoka Raba.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 10
Poleteli: 10.00 as. sa Visa minuta
Sleteli: 12.05 " na Vis
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 zastavnik Radulovi Radovan
Nikakav cilj nije pronaen niti napadnut.
OPERACIJA BR. 127
Zadatak: Pratnja Harikena 2. eskadrile, napad na Slano.2
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 3 sata
Poleteli: 14.30 as. sa Visa
Sleteli: 16.00 " na Vis
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br:
8/324, k. 1450. 18. oktobra jedno oeljenje polo je na bombardovanje
nemakih snaga kod Hutova, ali se moralo da vrati zbog niske oblanosti
(taj se zadatak vodi kao operacija br. 123); 19. oktobra jedan par po-
leteo je na izvianje pomorskog saobraaja Vis Dubrovnik bez pro-
nalaenja ciljeva t a j se let vodi kao operacija br. 124.-
2
Time je jedinicama 26. NO divizije pruena vazduhoplovna po-
drka protiv delova nemake 369. legionarske divizije koji su se pro-
bijali ka Olju i Duima na komunikaciji Dubrovnik Metkovi.
Piloti: voa potporunik Gavrilovi Zivorad
br. 2 zastavnik Vrabi Ciril
Napad izvren u 15.15 as. Napad otean radi jakog ba-
canja u vazduhu. Pogodaka nije bilo. Srednja 20 m/m p.a. vatra.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0

BR. 115
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
20. OKTOBRA 1944. O IZVIANJU POMORSKOG SAOBRA-
AJA OD ZIRJA DO RABA I O NAPADU NA DELOVE NE-
MACKE 369. LEGIONARSKE DIVIZIJE NA KOMUNIKACIJI
SLANO RUDINE1

20. X. 19442

Operacija br. l/Vis


Z a d a t a k : Oruano izvianje ostrva u Severnom Jadranu.
Alternativni cilj : njemako-ustaki tab kod Tro-
gira.
Broj aviona: 4 Hurricane MK IV Ukupno vreme letenja: 8
Poletanje: 10, asova
Sletanje: 12, Ispaljeno: 14 raketa
300 mitr. zrna
P i l o t i : voa kapetan Kari
br. 2 zastavnik Vlahov
" 3 porunik Rebula
" 4 potporunik Ratkovi
Izvianje je izvreno poev od ir je otoka pa do Raba na
severu. Nije primeeno nikakvo neprijateljsko brodovlje.
Na povratku napadnuti s zgrada ustako-njemakog taba i
menaa ustakih trupa u blizini Trogira. Obe zgrade su bile
oteene.
P.A. odbrana: 0
Nai gubici: 0
Neprijateljski gubitci: dve zgrade oteene.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/124, k. 1450.
2
Eskadrila nije dejstvovala 18. i 19. oktobra; 18. oktobra odeljenje
od 8 aviona preletelo je sa aerodroma Kane (Italija) na aerodrom Vis
pod nazivom detaman (vidi Arhiv VII, reg. br. 9/124, k. 1450).
o
Operacija br. 2/Vis

Z a d a t a k : raketama napasti neprijateljsku kolonu n putu


- Slano ; Rudine. Pratnja: 2 Spitfire-a naoruana
bombama u cilju bombardovanja Slana. 3 . ;
Broj aviona: 4 Hurricane MK IV Ukupno vreme letenja: pet
Poletanje: 14,40 asova
Sletanje: 16,20 Ispaljeno: 16 raketa
500 mitr. zrna
P i l o t i : voa potporunik Vouk
br. 2 " Puri
'v V- ' " 3 porunik Marinovi ' - ; : '-. -i
" 4 " . Pepei
Avioni su doli do Slana gde su Spitfire-i bombardovali
mesto." Dve bombe su pale u more a dve meu drvee na seve-
rozapadnoj obali zaliva. Produivi izvianje avioni su naili na
neprijateljsku kolonu koja se je povlaila pred naim trupama
ka Metkoviu. Operacije na tome sektoru vrile su jedinice nae
X X V I divizije. Neprijateljske' trupe su se bile smestile sa obe
strane puta prema Rudinama i imale sii sa sobom svoj auto-
transport te neutvrenu koliinu oklopnih kola i tenkova. Avi-
oni su izvrili po 4 naleta od kojih su dva naleta bila na istak-
nuti eo kolone koji je jo bio u kretanju prema Rudinama, a
dva na stacionirani njen deo. Rakete su sve bile pale u podruje
cilja, meu motorizaciju i trupe. Najmanje jedan 5-tonski ka-
mion je eksplodirao, dok e broj unitenih neprijateljskih trupa
ne moe utvrditi. Detaljnije izvianje o-postignutim rezulta-
tima nije bilo mogue usled veoma intenzivne i tane vatre sa
P.A. orua, zbog ega su avioni bih prinueni da odmah po
ispaljivanju raketa preduzmu izbegavanje. Pojedinosti o uspehu
napada mogu dati jedinice X X V I divizije koje su napad po-
smatrale sa svojih poloaja. Piloti su i ovom prilikom pokazali
veliko portvovanje i hrabrost napadajui cilj etiri puta i po-
red veoma intenzivne i tane P.A. odbrane. Kod vrenja zad-
njeg napada poginuo je potporunik Vouk, voa formacije.
P.A. odbrana: 20 mm i mitraljezi; intenzivna; tana.
Nai gubitci: 1 avion oboren, pilot potpor. Vouk poginuo.
Neprijateljski gubitci: jedan 5-tonski kamion uniten; ne-
utvren broj neprijateljskih trupa i materijala.

3 Time j jedinicama 26. NO divizije pruena vazduhoplovna po-


drka li borbi protiv dolova nemake 369. legionarske divizije.
BR. 116
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
21. OKTOBRA 1944. O NAPADU NA DELOVE NEMAKE
369. LEGIONARSKE DIVIZIJE U OPUZENU I NA KOMU-
NIKACIJI OSLJE METKOVI, BOMBARDOVANJU FA-
BRIKE DUVANA U IMOTSKOM I PRATNJI AVIONA 2.
ESKADRILE NOVJ PRI IZVIANJU JADRANSKOG OBAL-
SKOG PODRUJA 1

21.X.1944.g.

OPERACIJA BR. 128


Zadatak: Bombardovanje sela Opuzen.2
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 5 sati 15
Poleteli: 10.00 as iz Canne minuta
Sleteli: - 11.45 u Canne
Piloti: voa m a j o r Ivanievi Duro
br. 2 potporunik Fabjanovi ime
br. 3 . Deli Milan
br. 4 zastavnik Semoli Marjan
Broj 3 se vratio radi kvara motora. Napad izvren u 10.45
as. etiri bombe pale na cilj, dve promaile.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreno.

OPERACIJA BR. 129


Zadatak: Bombardovanje fabrike duvana u gradu Imotski.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 7 sati
Poleteli: 14.00 as. iz Canne
Sleteli: 15.45 u Canne
Piloti: voa potporunik Soi Hinko
br. 2 zastavnik Kovai Mirko
br. 3 Loi Mehmedalija
br. 4 Tomi uro
Napad izvren u 15.00 as. Dve bombe su pogodile cilj,
etiri malo promaile i dve daleko promaile.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreno.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/324, k. 1450.
2
Tu su se nalazili delovi nemakog 370. peadijskog puka.

15 Zbornik, tom X, k n j . 1 - ' 225


OPERACIJA BR. 130

Zadatak: Pratnja Hrikena, napad na motorizovanu kolonu iz-


meu sela Olje i Metkovia.3
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 6 sati 20
Poleteli: 14.40 as sa Visa minuta
Sleteli: 16.15 na Vis
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 zastavnik Radulovi Radovan
br. 3 potporunik Gavrilovi ivorad
br. 4 zastavnik Vrabi Ciril
Harikeni pogodili raketama nekoliko kamiona. Spitfa-
jeri mitraljirali kolonu. Jaka 20 m/m p.a.odbrana.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreno.

OPERACIJA BR. 131

Zadatak: Pratnja Harikena, obalno izvianje do Raba.


Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 5 sati
Poleteli: 05.50 as sa Visa
Sleteli: 08.20 na Vis
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 zastavnik Radulovi Radovan
Nikakav cilj nije pronaen ni napadnut.

3
Na prostoru Otrikovac s. Rade nalazila se okruena ne-
prijateljska kolona iz sastava nemake 369. legionarske divizije koju su
napadale 1. i 11. brigada 26. NO divizije. Kolona je 22/23. oktobra bila
unitena. Vidi Arhiv VII, reg. br. 71/3, k. 1101; 281/4, k. 1102;
VI, k. 70A-

226 \
BK. 117
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
21. OKTOBRA 1944. O IZVIANJU OBALSKOG PODRUJA
SEVERNO OD IRJAI O NAPADU NA DELOVE RAZBIJENE
NEMAKE 369. LEGIONARSKE DIVIZIJE NA KOMUNIKA-
CIJI OLJE METKOVI1

21.X.1944

Operacija br. 3/Vis


Z a d a t a k : Oruano izvianje dela Jadrana severno od ostrva
irje. P r a t n j a : 2 Spitfire-a,
Broj aviona: 4 Hurricane MK IV Ukupno vreme letenja: 8
Poletanje: 06, sati i 40 m
Sletanje: 08,10 Ispaljeno: 16 raketa '
500 mitralj. zrna
P i l o t i : voa kapetan Kari
br. 2 porunik Rebula
" 3 zastavnik Vlahov
" 4 potporunik Ratkovi
Napadnut je jedan ribarski brod duine oko 6 metara i
potopljen, Primeen 810.000 tona bolniki brod u blizini isto-
ne obale Ia, belo obojen, sa crvenim krstovima sa-strane i na
palubi. O nalazu je odmah izvetena engleska mornarica.
P.A. odbrana: 0
Nai gubitci: 0
Neprijateljski gubitci: 1 ribarski brod.

Operacija br. 4/Vis


Z a d a t a k : Napasti neprijateljsku kolonu koja se nalazi na
putu Olje Metkovi. 2 P r a t n j a : 4 Spitfire-a.
Broj aviona: 4 Hurricane MK IV Ukupno vreme letenja: 4
Poletanje: 14,40 sata i 15 min.
Sletanje: 16,05 Ispaljeno: 12 raketa
540 mitral'j. zrna
P i l o t i : voa porunik Marinovi
br. 2 " Rebula
"3 " Pepel
" 4 potporunik Puri (kraksirao pri poletanju).
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/134, k. 1450.
2
i s Vidi dok. br. 116, prim. 3.
Posle iskustva sa istom kolonom (operacija br. 3/Vis) voa
se je odluio za svega jedan nalet pri emu bi se ispalio salvo
od po 4 rakete. Kolona je naena smetena sa obe strane puta
nedaleko od sela Olje. Avioni su doli nisko prikravi se iza
jednog breuljka, to im je omoguilo da ostanu izloeni nepri-
jateljskoj vatri minimalno vreme. Iznenaenje meutim nije
moglo biti postignuto usled pratnje koja je kruila visoko pa
ju je neprijatelj lako mogao uoiti i spremiti se za odbranu. Tri
salva su pala u podruje gde su se nalazile trupe i motorizacija,
ali nanesena teta nije mogla biti utvrena usled veoma inten-
zivne i tane vatre, kojom su prilikom dva aviona oteena do-
nevi po 15 odnosno 18 pogodaka. Iako ozbiljno oteene, piloti
su avione uspeli da dovedu do Visa gde su se u redu spustili.
Po docnije dobivenim izvetajima, napadu, koji je bio veoma
uspeo, je sledovao napad od strane jedinica XXVI divizije? te
je kolona potpuno razbijena i sva motorizacija zarobljena.
P.A. odbrana: 20 mm i mitraljezi; intenzivna, tana.
Nai gubitci: 2 aviona oteena, 1 uniten pri poletanju.
Neprijateljski gubitci: teta nanesena neprijateljskom
ljudstvu, materijalu i motornim
vozilima.
BR. 118
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
22. OKTOBRA 1944. O IZVIANJU OBALSKOG PODRUJA
SEVERNOG JADRANA 1

22.X.1944

Operacija br. 5/Vis

Z a d a t a k : Oruano izvianje ostrva u severnom Jadranu.


Pratnja: 2 Spitfire-a (352 skvadron).
Broj aviona: 3 Hurricane MK IV Ukupno vreme. letenja: 7
Poletanje: 10,20 sati i 15 min.
Sletanje: 12,50 , Ispaljeno: 12 raketa
750 mitr. zrna
P i l o t i : voa potporunik Ratkovi
br. 2 zastavnik Vlahov
" 3 kapetan Kari
U Zadarskom kanalu nije primeeno nita. U Lukovu u
Podgorskom kanalu naen jedan skuner sa dva jarbola. Sku-
ner je bio prazan i ekao da bude nakrcan. Voa je izvrio e-
tiri naleta, dok su dva pratioca ispalila ,salvo od po 4 rakete
svaki. Brod je uniten.
Na povratku avioni su naili na ravo vreme na aero-
dromu, ali su ipak izveli uredno sletanje.
P.A. odbrana: 0
Nai gubitci: 0
Neprijateljski gubitci: 1 skuner od oko 15 metara duine.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII. reg. br.
9/144, k. 1450.

229
BR. 119
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
23. OKTOBRA 1944. O PRATNJI LOVACA-BOMBARDERA 2.
ESKADRILE NOVJ PRI NAPADU NA NEMAKE BRODOVE
KOD JABLANCA 1

23.X.1944.g.

OPERACIJA BR. 132

Zadatak: P r a t n j a Harikena, napad na brodove u zalivu Jablanac.


Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 20
' Poleteli: 10.30 as. sa Visa minuta
Sleteli: 12.40 na Vis
Pilati: voa potporunik Gavrilovi ivorad
br. 2 zastavnik Vrabi Ciril
Ispred Jablanca Harikeni unitili jedan jedrenjak. Drugi
ciljevi nisu pronaem.

BR. 120
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
25. OKTOBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE ELJU-
A SARAJEVO VISEGRAD I O PRATNJI LOVACA-
-BOMBARDERA 2. ESKADRILE PRI NAPADU NA NEMA-
KE SNAGE KOD LJUBUSKOG I U KLISU 1

25.X.1944.g.
OPERACIJA BR. 133

Zadatak: Oruano izvianje Zeljua Sarajevo Viegrad.


Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 12 sati
Poleteli: 13.15 as. iz Canne
Sleteli: 16.15 u Canne
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, ,reg. far.
8/334, k. 1450. Eskarila nije ejstvovala 22. oktobra 1944. zbog ne-
povoljnih vremenskih prilika.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/334, k. 1450. Eskarila nije ejstvovala 24. oktobra 1944. zbog
loih meteorolokih uslova.

230
Piloti: voa m a j o r Kraus Branko
br. 2 zastavnik Kovai Mirko
br. 3 potporunik Soie Hinko
br. 4 zastavnik Loi Mehmedalija
Teka oblanost 9/10 onemoguila osmatranje. Nikakav cilj
nije pronaen.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0

OPERACIJA BR. 134

Zadatak: P r a t n j a Harikena 2. eskadrile, napad na selo Prolog. 2


Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 3 sata 10
Poleteli: 09.00 as sa Visa minuta
Sleteli: 10.35 na Vis
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 zastavnik Radulovi Radovan
Harikeni izvrili napad, rezultati neosmotreni.

OPERACIJA BR. 135

Zadatak: P r a t n j a Harikena, bombardovanje grada Klis. 3


Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 2 sata 20
Poleteli: 09.35 as sa Visa minuta
N
Sleteli: 10.45 na Vis
Piloti: voa potporunik Gavrilovi Zivorad ,
br. 2 zastavnik Vrabi Ciril
Harikeni sa vie raketa pogodili cilj. Spitfajeri sa 2 bombe
pogodili, 2 promaili.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreno.

OPERACIJA BR. 136

Zadatak: P r a t n j a Harikena,. bombardovanje grada Klis.


Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata
, Poleteli: 14.10 as sa Visa
Sleteli: 15.10 na Vis
2
Kod Ljubukog "..'
3
Vazduhoplovna podrka jedinicama 10. dalmatinske brigade koja
je oslobodila Klis 25/26. oktobra (vidi Zbornik, tom V, k n j . 34,. dok. br.
91, 140 i 141).
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 zastavnik Radulovi Radovan
br. 3 potporunik Gavrilovi Zivorad
. br. 4 zastavnik Vrabi Ciril
Harikeni sa vie raketa pogodili cilj. Spitfajeri sa 4 bombe
pogodili tvravu, dve bombe pale u grad, a dve na put blizu
grada.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreno.

BR. 121
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
25. OKTOBRA 1944. O NAPADU NA NEMAKO-USTASKE
SNAGE U KLISU1

25.X.1944

Operacija br. 6/Vis

Z a d a t a k : Napasti raketama tvravu Klis 2 u vezi sa opera-


cijama jedinica NOV. Pratnja: 2 Spitfire-a.
Broj aviona: 4 Hurricane MK IV Ukupno vreme letenja: 1
Poletanje: 09,45 sat i 30 min.
Sletanje: 10,15 Ispaljeno: 12 raketa
600 mitr. zrna
F i 1 o t i : voa porunik Marinovi (usled nezgode nije poleteo)
br. 2 kapetan Kari
" 3 porunik Pepel
" 4 " Rebula
Na zadatak poletela svega tri aviona, jer je voa imao ne-
zgodu da se uvali u blato pri ruanju ka pisti. Spitfajeri, koji su
nosili bombe radi bombardovanj a tvrave, preli su prvi na
izvrenje zadatka i postigli pogotke u grad Klis u blizinu glav-
nog druma koji vodi od severpistone ka zapadnoj strani grada.
Primeene su bile eksplozije bombi i poari na zgradama. Tri
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/154, k. 1450. Eskarila nije ejstvovala 23. i 24. oktobra 1944. zbog
loih vremenskih prilika.
2
Vii dok. br. 122, prim. 3.
Hurricane-a su napali posle toga i ispalili salvu od po 4 rakete
postigriuvi pogotke u grad. Nakon napada vieni su stubovi
dima.
P.A. odbrana: 0
Nai gubitci: 1 avion oteen usled mekog terena.
Neprijateljski gubitci: teta je naneena zgradama u
gradu.

Operacija br. 7/Vis:

Z a d a t a k : Napasti raketama i bombama tvravu u Klisu u


saradnji sa operacijama jedinica NOV. Pratnja: 4
Spitfire-a koji su ujedno odreeni da bombarduju
tvravu.
Broj aviona: 3 Hurricane MK IV Ukupno vreme letenja: 2
Poletanje: 14,20 sata i 45 min.
Sletanje: 15,15 Ispaljeno: 12 raketa
450 mitr. zrna
P i l o t i : voa potporunik Ratkovi
br. 2 zastavnik Vlahov
3 porunik Marinovi
Najpre su Spitfire-i poli u napad bombama. Bombe br. 1
su pale na klisuru ispred same tvrave, br. 2. u grad Klis za-
padno od tvrave. Br. 3 i 4 su postigli direktne pogotke na juni
dio tvrave. Hurricane-i su zatim preli u napad ispalivi salvo
od po 4 rakete svaki. Rakete br. 1 i 2 su pale u isti predeo u
koji su pale bombe Spitfire-a br. 2, dok su rakete br. 3 pogo-
dile tvravu. Nakon napada sivi dim se dizao iz tvrave koja je
sigurno gorila. Harikeni sa dva Spitfajera iz p r a t n j e su se zatim
vratili u bazu, dok su preostala dva Spitfire-a izviala puteve
koji vode za Split. Pokreta na putevima nije bilo.
P.A. odbrana: 20 mm i mitraljezi; flak netaan.
Nai gubitci: 0
Neprijateljski gubitci: tvrava ozbiljno oteena. .
BR. 122
NAREDBA VRHOVNOG KOMANDANTA NOV I POJ DRUGA
TITA OD 29. OKTOBRA 1944. O FORMIRANJU TABA
VAZDUHOPLOVSTVA NOVJ 1
VRHOVNI TAB
NARODNO-OSLOBODILACKE V O J S K E
I P A R T I Z A N S K I H ODREDA J U G O S L A V I J E
29 oktobar 1944 g.
NAREDBA
O FORMIRANJU TABA VAZDUHOPLOVSTVA NOV J U G O S L A V I J E

Odlukom ovoga taba formira se tab vazduhoplovstva


Narodno-oslobodilake vojske Jugoslavije, sledeeg sastava:
Komandant general-major Pire Franjo,
Zamjenik komandanta pukovnik Lazarevi Boo,
Naelnik pukovnik Lozi Miodrag,
Pomonik naelnika m a j o r Zobundija Ladislav,
Naelnik Personalnog odjeljenja m a j o r Simovi Milan,
Naelnik O d j e l j e n j a za nastavu pukovnik Ulepi
Zdenko,
Pomonik naelnika m a j o r Jelonik Hubert,
Naelnik Tehnikog odjeljenja p. pukovnik Lui
Duan,
Pomonik naelnika p. pukovnik Hbmajer Danilo,
- Naelnik O d j e l j e n j a aerodromske slube p.pukovnik
Bubanj Viktor,
Pomonik naelnika p. pukovnik Svetlin Janez-Ivan,
Naelnik O d j e l j e n j a za vazduni saobraaj pukovnik
Bjelica Jevrem,
Pomonik naelnika m a j o r Simi Vladimir,
Naelnik O d j e l j e n j a za vezu p. pukovnik Pikl Eduard,
Naelnik Meteorolokog odjeljenja p. pukovnik Perhi-
nac 2 Stanislav.
Imenovani tab primie dunost odmah.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!
VRHOVNI KOMANDANT NOV I P O J
MARAL JUGOSLAVIJE,
J. B. Tito
TAB VAZDUHOPLOVSTVA NOVJ
Br. 54
4.11945
Zemun
1
Original (pisan na maini, irilicom) u Arhivu VII, reg. br.
10/14, k. 1450.
2
T r e b a : Perhavec.
Fotokopija dokumenta br. 122
BR. 123
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
30. OKTOBRA 1944. O PRATNJI AVIONA 2. ESKADRILE
NOVJ PRI IZVIANJU KOMUNIKACIJE DRNI KNIN
BIHA1

30JX.1944.g.
OPERACIJA BR. 139

Zadatak: Pratnja Harikena 2 eskadrile, oruano izvianje Dr-


ni Kinin Biha.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 20
Poleteli: 13.45 as sa Visa minuta
Sleteli: 15.55 na Vis
Piloti: voa potporunik Gavrilovi ivorad
br. 2 zastavnik Vrabi Ciril
4 .km severno od Suevia 2 osmotrena i napadnuta 3 kami-
ona i jedna limuzina. Spitfajeri izvrili nekoliko napada na sve
ove automobile. Jaka 20 m/m p.a. vatra iznad Maretia.
Nai gubici: Jedan avion oteen, avion potporunika GavrUo-
via pogoen sa 4 mitralj. metka.
Nepr. gubici: 3 kamiona i jedna limuzina.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/344, k. 1450. Eskarila nije ejstvovala 2628. oktobra 1944. zbog
nepovoljnih vremenskih prilika; 29. oktobra dva odeljenja su morala da
se v r a t e sa zadatka zbog niske oblanosti (letovi se vode kao operacija
137 i 138).
2
P u n naziv sela: Suevi Polje, na komunikaciji Knin Graac.

237
BR. 124
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
30. OKTOBRA 1944. O IZVIANJU I OMETANJU SAOBRA-
AJA NA KOMUNIKACIJI DRNI KNIN BIHA 1

30.X. 1944.

Operacija br. 9/Vis:

Z a d a t a k : Oruano izvianje puta Drni Knin Biha.


P r a t n j a : 2 Spitfire-a.
Broj aviona: 4 Hurricane MK IV Ukupno vreme letenja: 8
Poletanje: 13.57 sati i 4 min.
Sletanje: 15,58 Ispaljeno: 15 raketa
1000 mitr. met.
P i l o t i : voa kapetan Ceni
br. 2 " Je
br. 3 porunik Marinovi
br. 4 " Pepel
Avioni su poeli izvianje odmah iza Drnia. Dve milje
iza Suevia naena 3 kamiona i napadnuta. Kamioni su bih u
kretanju kada su bih primeeni, ah su se odmah zaustavili. Di-
rektnih pogodaka nije bilo ali se veruje da su dva kamiona
oteena. Na povratku primeena je jedna kolona od oko 30
motornih vozila na putu Vrpolje Perkovi. Kolona se kretala
prema istoku.
P.A. odbrana: 20 mm i mitraljezi kod Drnia i Knina; in-
tenzivan; taan.
20 mm i mitraljezi kod Suevia: slab; netaan.
20 mm i mitraljezi iz kolone od 30 vozila; slab, netaan.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: 2 kamiona oteena.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/164, k. 1450. Eskadrila nije dejstvovala 2628. oktobra 1944. zbog
loeg vremena; 29. oktobra poletelo je jedno oeljenje na izvianje obal-
skog podruja severnog Jadrana (taj se let vodi kao operacija br 8).
BR. 125
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
31. OKTOBRA 1944. O IZVIANJU I OMETANJU SAOBRA-
AJA KOD DONJEG LAPCA 1

31.X.1944.g.

O P E R A C I J A B R . 140

Zadatak: Oruano izvianje puta ibenik Biha.


Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 6 sati
Poleteli: 14.15 as sa Visa
Sleteli: 15.45 na Vis
Piloti: voa potporunik oi Hinko
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 Okanovi Husein
4 Semoli Marjan
Kod Donjeg Lapca bombardovana i mitraljirana kolona od
oko 30 kamiona. Sve bombe pale na cilj.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Vei broj kamiona uniten ih oteen.

1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, Teg. br-


8/344, k. 1450.

239
BK. 126
IZVOD IZ O P E R A T I V N O G D N E V N I K A 1. E S K A D R I L E 5.
KORPUSA NOVJ O BORBENOJ AKTIVNOSTI U OKTOBRU
1944. GODINE 1

Z AKL
za mjesec oktobar

U toku m j e s e c a bilo je:


Sati letenja 13.45
Broj letova 22.
Sali rada motora 13.45

Zrakoplov Moran b r . 2308 letova 8 u t r a j a n j u od 4,50


" Biker b r . 7524 "10 5 . 3 0
b r . 6425 " 4 3.25
" Be-51

T e h n . ofic. e s k a d r i l e
p. por. K e l e m e n t e 2

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
Vii12, k. 462. Prva eskadrila 5. korpusa NOVJ dejstvovala je do 20.
oktobra 1944. sa aerodroma Sanski Most, a od tada i sa letelita Curia
Lug, kod Bugojna. Poetkom oktobra je imala 40 ljudi (6 pilota, 7 izvi-
aa, ostali mehaniari i tehniari (i 4 aviona) jedan moran solnije, je-
dan biker jungman i dva Be-51) vidi Arhiv VII, reg. br.
3/1213, k. 26.
2
Alfred
JUCAK
1944. godine

Utroeno pogonskog materijala:

Benzina:, 1390 1.
Ulja mineralnog : 27 1.

sati, motor Hispano 860 K.S. br. 495739 radio je 4.50 sati
" Hirt 105 K.S. br. 986 " 5.30"
" Walter 85 K.S. br. 27 " 3.25"

Komandir, porunik
I.3 Mitrei
(M. P.)

3
Ivica
1S Zbornik, tom X, k n j . l 241
BR. 127
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
1. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJA ZA-
GREB BROD, IBENIK KNIN GOSPI BIHA I
PRATNJI LOVACA-BOMBARDERA 2. ESKADRILE NOVJ
PRI IZVIANJU PUTA IBENIK BIIIAC1

MESEC NOVEMBAR 1944. GODINE

l.XI.1944.g.

OPERACIJA BR. 141

Zadatak: Oruano izvianje puta i pruge Zagreb Brod.


Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 6 sati 10
Poleteli: 13.50 as. sa Visa minuta
Sleteli: 16.55 na Vis
Piloti: voa major Proti Mileta
br. 2 major Ivanievi uro
Samo 2 aviona pola na zadatak, za ostala dva nije bilo na
Visu dopunskih rezervoara. Napali 3 teretna voza izmeu Du-
gog Sela i Lipika. U vie napada utroena sva municija. P. a.
vatra 20 m/m srednje jaine sa vozova i iz okolnih' stanica.
Osmotren iv elezniki saobraaj u oba pravca.
Nai gubici: Avion majora Protia pogoen sa jednim metkom
od 20 mm.
Nepr. gubici: 3 lokomotive oteene, mnogo vagona pogoeno.

OPERACIJA BR. 142

Zadatak: Oruano izvianje puta ibenik Knin Gospi


Biha.
Broj aviona: 3 Spitfajera V Vreme letenja: 6 sati 45
Poleteh: 14.30 as. sa Visa minuta
Sleteli: 16.45 na Vis
Piloti: voa zastavnik Kovai Mirko
br. 2 potporunik Fabjanovi ime
br. 3 Rugi Luigi
Nikakav cilj nije pronaen ni napadnut.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/344, k. 1450.
OPERACIJA BR. 143

Zadatak: P r a t n j a Harikena, oruano izvianje puta ibenik


Biha.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 6 sati 40
Poleteli: 09.00 as sa Visa minuta
Sleteli: 10.40 na Vis
Filoti: voa potporunik oi Hinko
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 Semoli Marjan
br. 4 Okanovi Husein
Kod sela Zavolje napadnuta kolona od oko 30 kamiona.
Sve rakete Harikena su udarile u cilj. Spitfajeri mitraljirali
nekoliko puta. Pojavila se vatra u koloni. Jaka mitraljeska vatra
iz kolone.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Oko 15 kamiona uniteno, mnogo neprijatelj-
skih vojnika ubijeno.

OPERACIJA BR. 144

Zadatak: P r a t n j a Harikena, oruano izvianje puta ibenik


Biha.
Broj aviona: 3 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 30
Poleteli: 14.20 as. sa Visa minuta
Sleteh: 15.50 na Vis
Piloti: voa potporunik oi Hinko
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 Semoli Marjan
Kod Donjeg Lapca Harikeni i Spitfajeri napali troja ok-
lopna kola i dva kamiona.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Troja oklopna kola i dva kamiona.
BR. 128
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
1. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU I OMETANJU SAOBRA-
AJA NA KOMUNIKACIJI IBENIK KNIN BIHA 1

MESEC NOVEMBAR 1944 g.


1 (11) 1944 g.
Operacija br. 10 sa Visa

Z a d a t a k : Oruano izvianje puta ibenik Knin Biha u


pratnji 4 Spitfire-a.
Broj aviona: 4 Hurricane MK IV Ukupno vreme letenja: 8
Poleteli: 08,39 as. sati 4 min.
Sleteli: 10.40 as. Ispaljeno: 15 raketa
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 zast. Antoni
br. 3 por. Majcen
br. 4 st. vod. Pavii
Izvianje je otpoelo 3 milje istono od ibenika u briu-
em letu. Knin i Drni zaobieni radi izbegavanja p.a. odbrane.
Na ovom delu puta nije bilo nikakvog kretanja. U jednom vo-
n j a k u kod P 586015 primeena 2 oklopna kola. Dve rakete ispa-
ljene na 6 kola kod P 5269, od ega su jedna kola unitena. Jedna
raketa ispaljena na dva motorna vozila kod P 4975 ali je napad
obustavljen jer je voa primetio u selu Skoaj (P 4875) razme-
tena motorna vozila i trupe u gomili od oko 200 ljudi. Preo-
stalih 12 raketa ispaljeno u centar. Rezultat nije mogao biti
vien usled dima i praine nastalih zbog eksplozije raketa, ali
je neprijatelj sigurno pretrpeo gubitke u ljudstvu i materijalu
poto su sve rakete pale u podruje gde su trupe bile koncen-
trisane.
P.A. odbrana: Drni, slaba 20 mm vatra; Knin, umerena
20 i 40 mm vatra; kod Suevia, slaba 20 i
40 mm vatra; mitraljeska vatra sa pozi-
cije U 7398.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: 1 kola unitena; neutvrena koliina vozila, ma-
terijala i trupa.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/184, k. 1450.

244
Operacija br. 11 sa Visa
Z a d a t a k : Oruano izvianje puta Knin Biha u pratnji
4 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 6
Poleteli: 14,34 as. sati 52 min.
Sleteli: 16,17 as. Ispaljeno: 18 raketa
0 metaka
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 zast. Antoni
br. 3 por. Majcen
br. 4 vod. Pavii
Zapoeli izvianje 3 milje istono od ibenika. Sledili i
osmatrah put, proli zapadno od Drnia i Knina da obiu p.a.
vatru. Nisu opazili nikakvo kretanje dok nisu stigli do jedne
take oko 1 milje juno od Donjeg Lapca (WP 5651) gde su pro-
nali dvoja blindirana kola i 2 kamiona zaustavljena na cesti i
okrenuta u pravcu severa. 3 aviona ispalili po 4 rakete i izjav-
ljuju da su unitili oboja blindirana kola i jedan kamion a jedan
kamion otetili. Od 6 kola na konjsku vuu sa strane puta"na
istom mestu veruje se da su 4 unitena. Zatim su sledili liniju
puta juno od Bihaa i okrenuli za bazu Vis. Kod sela Zavalje
juno od Bihaa opazili jo 6 kamiona ah ih nisu napali radi
loeg vremena. Vreme slabo, vidljivost dobra. Umerena srednja
p.a. vatra, gaanje netano. '
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Unitena dvoja blindirana kola i 1 kamion, 1
kamion oteen.
BR. 129
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
3. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU I OMETANJU SAOBRA-
AJA NA KOMUNIKACIJI KNIN BIHA 1

3/11/1944 g.
Operacija br. 12 sa Visa

Z a d a t a k : Oruano izvianje puta Knin Biha u p r a t n j i 3


Spitfajera.
Broj aviona: 3 Hurricane MK IV - Ukupno vreme letenja: 3
Poleteli: 14,50 as. sata
Sleteh: 16.10 as. Ispaljeno: 8 raketa po
30 kg
0 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 vod. Pavii
br. 3 por. Majcen
1 avion se vratio nakon 20 min. letenja radi kvara na mo-
toru, otetio se kod sletanj a. Preostala dva aviona zapoela izvi-
anje odmah iza Knina, sledili put do dve milje juno od sela
Suevia radi oblaka koji su potpuno pokrili brda i pola doline.
Nikakvo kretanje nije primeeno. Kod sela Pokrovnik na putu
ibenik Drni, 12 milja unutar nae linije bombardovanja,
videli jednu kolonu od oko 50 kamiona, ukljuujui blindirana
kola, i oko 600 vojnika kreui se u pravcu severa. Kod prila-
ska aviona vojnici su se razbeali i otvorili puanu vatru, na-
kon ega su se avioni vratili i napali sa bombama i raketama.
Rezultat nije bio osmotren ali su verovatno naneseni gubitci.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: neosmotreno.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/194, k. 1450. Eskarila nije ejstvovala 2. novembra 1944. zbog
nepovoljnih vremenskih prilika.
<7
246
BR. 130
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
4. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU VREMENA NA PROS-
TORU MOSTAR SARAJEVO I PRATNJI LOVACA-BOM-
BARDERA 2. ESKADRILE NOVJ U IZVIANJU KOMUNI-
KACIJE KNIN BIHA1

4.XI.1944.g.
/ OPERACIJA BR. 146
Zadatak: Izvianje vremena u rejonu Mostar Sarajevo.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 50
Poleteli: 11.15 as iz Canne minuta
Sleteli: 13.40 u Canne
Piloti: voa major Proti Mileta
br. 2 zastavnik Radulovi Radovan
Nad ciljem teka oblanost 10/10.

4.XI.1944.g.

OPERACIJA BR. 147

Zadatak: P r a t n j a Harikena, oruano izvianje puta Knin


Biha.
Broj aviona: 3 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata
Poleteli: - 14.45 as sa Visa
Sleteli: 16.05 na Vis
Piloti: voa potporunik oi Hinko
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 Okanovi Husein
Put Knin Biha pokriven oblacima. Pri povratku 4 km '
zapadno od Drnia opaena je i napadnuta kamionska kolona i
logor atora.
Jaka 20 mm i mitraljeska p.a. odbrana.
Nai gubici: Jedan Spitfajer pogoen mitraljeskim zrnom.
Nepr. gubici: Neosmotreno.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/354, k. 1450. Eskadrila nije dejstvovala 2. novembra 1944. zbog
jake oblanosti, a 3. novembra jedna etvorka je morala da se vrati ne
izvrivi zadatak zbog niske oblanosti (taj se let vodi kao operacija
br. 145).
4JQ.1944.g.
OPERACIJA BR. 148
Zadatak: Pratnja Harikena, oruano izvianje puta Knin
Biha.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 7 sati
Poleteli: 09.00 as sa Visa
Sleteli: 10.45 na Vis
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 zastavnik Kovai Mirko
br. 3 potporunik Fabjanovi Sime
br. 4 Kugi Luigi
7 km severno od Suevia napadnuta dva kamiona. Jaka
20 mm p.a. obrana iz Suevia. Jedan Hariken izgubljen. Kape-
tan Kari vien kako iskae padobranom.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Dva kamiona oteena.'

OPERACIJA BR. 149

Zadatak: Pratnja Harikena, oruano izvianje puta Knin


Biha.
Broj aviona: 3 Spitfajera V Vreme letenja: 9 sati
Poleteli: 14.00 as sa Visa
Sleteli: 16.15 na Vis
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 Fabjanovi ime
br. 3 zastavnik Kovai Mirko
Nikakav cilj nije osmotren ni napadnut.
BR. 131
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
4. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU I OMETANJU SAOBRA-
AJA NA KOMUNIKACIJI KNIN BIHA1

4/11/1944 g.
Operacija br. 13 sa Visa
Z a d a t a k : Oruano izvianje puta Knin Biha u pratnji 4
Spitfajera.
Broj aviona: 3 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 1
Poleteli: 09.25 as. sat 45 min.
Sleteli: 11.00 as. - Ispaljeno: 4 rak. po 30 kg.
_ 800 mitr. met. s
P i l o t i : voa kap. Kari
br.2 vod. Pavii (vratio se ranije)
br. 3 zast. Antoni
1 avion se vratio nakon 10 min. letenja zbog kvara na mo-
toru, ostala 2 Hurricana poela izvianje iza Knina. Sa sela Su-
evii (WP 6221) otvorena umerena srednja p.a. vatra sa tanim
gaanjem. Avion voe kap. Karia pogoen i bio vien od
ostalih pilota kako je iskoio sa padobranom i trao u zaklon,
avion je udario u zemlju i zapalio se. Oko 1.5 milje severno od
sela Suevii primeena 3 kamiona parkirana, okrenuta ka se-
veru. Ispaljene 4 rakete i mitraljeska vatra, rezultat neosmotren.
Vreme i vidljivost dobra.
Nai gubitci: Izgubljen jedan avion tipa Hurricane MK IV
pilot kap. Kari iskoio padobranom i zarob-
ljen od Nemaca. Kasnije se javio iz zaroblje-
nitva. 2
Nepr. gubitci: Neosmotreno.

Operacija br. 14 sa Visa


Z a d a t a k : Oruano izvianje puta: Knin Biha u pratnji
3 Spitfajera.
Broj aviona: 2 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 3
Poleteli: 14.50 as. sata
Sleteli:. 15.46 as. Ispaljeno: 0 rak.
0 met.
P i l o t i : voa por. Majcen
br. 2 vod. Pavii
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/194, k. 1450.
2
Poslenja reenica naknadno dopisana u izvetaju.
249
Zapoeto izvianje odmah iza Knina i leteli po itinereru
do Bihaa i nisu opazili nikakav cilj. Vreme i vidljivost dobra.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: 0

BR. 132
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
5. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE MO-
STAR SARAJEVO I O PRATNJI LOVACA-BOMBARDERA
2. ESKADRILE NOVJ PRI IZVIANJU PUTA UDBINA
SLUNJ 1

5.XI.1944.g.
OPERACIJA BR. 150
Zadatak: Oruano izvianje puta i pruge Mostar Sarajevo.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 8 sati 20
Poleteli: 12.45 as sa Canne minuta
Sleteli: 14.50 u Canne
Piloti: voa potporunik Deli Milan
br. 2 Gavrilovi ivorad
br. 3 porunik Paji Nedeljko
br. 4 zastavnik Radulovi Radovan
Od Mostara do Konjica oblanost 6/10. Od Konjica do Sa-
rajeva oblanost 10/10. Nikakav cilj nije osmotren ni napadnut.

OPERACIJA BR. 151

Zadatak: Pratnja Harikena, oruano izvianje puta Udbina


Slunj.
Broj aviona: 3 Spitfajera V Vreme letenja: 6 sati 45
Poleteli: 09.15 as sa Visa minuta
Sleteli: 11.30 na Vis
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 Fabjanovi ime
br. 3 zastavnik Kovai Mirko
Kod sela Bijelo Polje napadnuta su i oteena dva kamiona.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: dva kamiona oteena.
1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/364, k. 1450. .
BR. 133
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
5. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU PUTA UDBINA
SLUNJ 1

5/11/1944 g.

Operacija br. 15 sa Visa

Z a d a t a k : Oruano izvianje puta Udbina Slunj u pratnji


3 Spitfajera.
Broj aviona: 2 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 3
Poleteli: 09.47 as. sata 55 min.
Sleteli: 11.44 as. Ispaljeno: 8 rak. po 30 kg.
0 met.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 zast. Vlahov
Leteli na 5000 stopa2 i zapoeli izvianje kod Udbine. Sle-
dili put do Plitvica i zatim do Slunja. Osmotrili 10 ratrkanih
kamiona kreui se u severnom pravcu. Okrenuli i leteh u ju-
nom pravcu i kod sela Bijelo Polje (WP 3770) napali 2 kamiona
i dvoja konjska kola, od kojih su otetili 1 kamion i 2 konjska
kola. Vreme i vidljivost dobri.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Oteen jedan kamion i 2 konjska kola.

1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.


9/204, k. 1450.
2 Engleska mera za duinu (1 stopa ili fita = 30,48 cm).

251
BR. 134
NAREENJE TABA 5. KORPUSA NOVJ OD 6. NOVEMBRA
1944. VAZDUHOPLOVNOM REFERENTU KORPUSA O OR-
GANIZACIJI PRIHVATA RATNOG MATERIJALA KOJI CE
SAVEZNIKI TRANSPORTNI AVIONI SPUTATI NA AERO-
DROM BUGOJNO 1

STAB Kopija
5 . KORPUSA NOV p n v mm/44
JUGOSLAVIJE
Pov. br. 1001
Dne 6/XI 1944 g.

REFERENTU VAZDUHOPLOVSTVA 5. KORPUSA

Poto e na aerodrom Bugojno dolaziti i bacati materijal


savezniki avioni, to radi sporazuma da dolaze na aerodrom sa-
vezniki avioni ugovoreni su slijedei znaci: 1. avion koji bude
dolazio na tri kilometra pre aerodroma bacie jednu raketlu
a posle kraeg vremena drugu, a kad bude naiao na sam aero-
drom bacie vei broj istih raketli.
Avioni e dolaziti u veem broju i nastojae se da mate-
rijal ne bude bacan na same vatre, tako da ne bude velikog r a -
sturanja.
Poslije svakog bacanja materijala podnijeti taan izvjetaj
koliko je paketa (kanti) baeno, koliko je bilo rasturanje bae-
nih paketa, koliko je od toga pronaeno, a koliko se nije moglo
pronai. Ovaj izvjetaj odmah dostavljati po izvrenom prikup-
ljanju materijala.
Ispred britanske saveznike misije na aerodrom dolazi
Toni imi, koji e [se] izvjesno vrijeme zadrati na aerodromu.
Avione moete oekivati od danas pa nadalje u svako vri-
jeme a o momentima dolaska biete blagovremeno obavijeteni.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Naelnik taba:
p. p u k o v n i k :

1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VII,
reg. br. 25/13, k. 458 A.

252
BR. 135
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
7. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE SENJ
KARLOVAC I LOVAKOJ ZATITI GRADA SPLITA ZA
VREME PROSLAVE OKTOBARSKE REVOLUCIJE 1

7. XI. 1944. g. -
OPERACIJA BR. 154
Zadatak: Oruano izvianje puta Senj Karlovac.
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 11 sati 20
Poleteli: 11.30 as. iz Canne minuta
Sleteli: 14.20 " u Canne
Piloti: voa potporunik Deli Milan
.. br. 2 zastavnik Radulovi Radovan
br. 3 potporunik Gavrilovi Zivorad
br. 4 zastavnik Semoli Marjan
Teka oblanost 10/10 onemoguila izvrenje zadatka.

OPERACIJA BR. 155


Zadatak: Lovaka zatita grada Splita za Vreme proslave Okto-
barske revolucije.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 3 sata 40
Poleteli: 07.45 as. sa Visa minuta .
Sleteli: 09.35 " na Vis
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 Fabjanovi. ime
Bez dogaaja.

OPERACIJA BR. 156


Zadatak: Lovaka zatita grada Split.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 30
Poleteli: 09.00 as. sa Visa minuta
Sleteli: 11.15 " na Vis
Piloti: voa zastavnik Kovai Mirko
br. 2 potporunik Rugi Luigi
Bez dogaaja.
1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br
8/384, k. 1450. 6. novembra 1944. dva odeljenja pola su na izvianje
komunikacija Sarajevo Viegrad i Udbina Slunj, ali bez rezultata
jer je bila jaka oblanost (ti se letovi vode kao operacija br. 152 i br.
153) vidi Arhiv VII, reg. br. 8/364, k. 1450.
OPERACIJA BR. 157

Zadatak: Lovaka zatita bombardera nad Sarajevom.


Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 10 sati
Poleteli: 14.10 as. iz Canne
Sleteli: 16.40 " na Vis
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 major Ivanievi Buro
br. 4 zastavnik Vrabi Ciril
U 15.15 asova avioni su bih iznad Sarajeva na visini od
5000 metara ah nisu primetili bombardersku formciju. 2 Usled
oblanosti i vrlo jakog severnog vetra avioni su bili mnogo za-
noeni i time dovedeni u teku situaciju, te su jedva uspeli da
se vrate na aerodrom Vis zbog opasnosti nestaice benzina.

2
Re je o bombarderima britanskog Balkanskog vazduhoplovstva.
Oni su, prema izvetaju Ministarstva oruanih snaga NDH od 7. no-
vembra 1944, toga dana bombardovali Sarajevo dvaput: oko 13,00 sati iz-
vren je prvi n a p a d sa 140 aviona u t r i naleta, a oko 16,00 sati drugi
napad sa 128 aviona po eleznikoj stanici i Ali-painom mostu (vidi
Arhiv VII, reg. br. 8, 9/1, k. 44).
BR. 136
IZVETAJ KOMANDE VOJNE OBLASTI 13. KORPUSA
NOVJ OD 8. NOVEMBRA 1944. GLAVNOM STABU SRBIJE
O REZULTATIMA MOBILIZACIJE LJUDSTVA ZA VAZDU-
HOPLOVSTVO 1

VOJNA OBLAST XIII KORPUSA NOVJ


Mobilizacijski otsek
Pov. br. 181
8-XI-1944 g.

GLAVNOM TABU NOV I PO SRBIJE

Prema nareenju toga taba upueno je od novomobili-


sanog ljudstva 250 omladinaca za vazduhoplovstvo, koji su se
dobrovoljno prijavili.
Meutim svakodnevno se p r i j a v l j u j u omladinci za vazdu-
hoplovstvo, tako da se dosad javilo 600 omladinaca. Kako je
vaim nareenjem ogranien broj za prijem omladinaca za vaz-
duhoplovstvo, to molimo za objanjenje da li e se produiti
primanje omladinaca preko ogranienog broja.
Neophodno bi bilo da se svi prijavljeni omladinci pregle-
daju u vojnoj bolnici od strane specijalista, pa samo sposobne
da se upuuju tome tabu. Na t a j nain izbeglo bi se izlino
putovanje onih koji ne odgovaraju uslovima. Za ovo je potrebno
da nam dostavite uslove kako bi odnosne specijahste mogli po-
stupati pri pregledu, kao i opte uslove kojima prijavljeni treba
da odgovaraju.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

ef Mob. otseka ' Za zamenika


major 2 komandanta XIII Korpusa 3

(M. P.)

1
Original (pisan na maini, irilicom) u Arhivu VII, reg. br.
52/2, k. 193.
2
i 3 Potpis neitak

255
BR. 137
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
9. NOVEMBRA 1944. O GUBITKU DVA AVIONA PRI POKU-
AJU BOMBARDOVANJA NEMAKOG UPORITA U
RISNU 1

9/11/1944 g.

Operacija br. 19 Sa Visa


Z a d a t a k : Isti kao pod operaciskim zadatkom br. 18 od
8/11/44 u pratnji jednog Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricane MK IV Ukupno vreme letenja: 2
Poleteli: 13.56 as. sata 45 min.
Sleteli: 14.37 as. Ispaljeno: 0 rak.
0 met.
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 zast. Todorovi
br. 3 vod. Dvorski
br. 4 vod. Krsnik
Radi loeg vremena avioni bili pozvani da se vrate u bazu
kada su bili nad otokom irje.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: 0

Operacija br. 19 iz Italije, Canne


Z a d a t a k : Napasti raketama bolnicu u Risnu kao jaku upornu
neprijateljsku taku. 2
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 6
Poleteli: 11.50 as. sati 30 min.
Sleteli: 13.45 i 14.00 as. Ispaljeno: 0 rak.
0 mitr. met.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VTI, reg. br.
9/214, k. 1450. Eskadrila je 6. novembra 1944. izviala komunika-
ciju Udbina Slunj sa 2 aviona, 7. novembra komunikaciju Srb Bi-
ha Otoac Meak sa 3 aviona, a 8. novembra pola su 3 aviona da
napadnu brodove za prevoz trupa u zalivu Spasovac kod Senja, ali bez
uspeha jer nisu pronali ciljeve (ti se letovi vode kao operacija br. 16,
17 i 18). Vidi Arhiv VII, reg. br. 9/204 i 9/214, k. 1450.
2
Bolniku zgradu su bili poseli delovi 334. puka iz sastava ne-
make 181. divizije; Risan su oslobodile jedinice 2. dalmatinske brigade
i Primorske operativne grupe 21/22. novembra 1944 (vidi Arhiv VII, reg.
br. 2/1, k. 395). Tog dana bili su osloboeni jo Perast, Orahovac, Kotor,
Pranj.
Piloti: voa kap. Je
br. 2 zast. Klokoovnik
br. 3 zast. Pei
br. 4 kap. Zdrajevski
Radi veoma slabih vremenskih prilika nisu se mogli probiti
do cilja, oblaci na 11.000 stopa. Voa formacije nakon jednoga
sata letenja naredio povratak, u okretu upali u masu oblaka i tu
je bio izgubljen jedan avion sa pilotom zast. Peiem, pojedinosti
se nisu mogle utvrditi. Pilot br. 2 zast. Klokoovnik je prisilno
pristao na jednu malu poljanu oko 7 milja juno od Trebinja,
avion izgubljen. Voa i br. 4 pristali na Vis. Vremenske prilike
vrlo slabe.
Nai gubitci: 2 aviona tipa Hurricane MK IV i pilot zast. Pei.
Nepr. gubitci: 0

BR. 138
NAREDBA TABA VAZDUHOPLOVSTVA NOVJ OD 12. NO-
VEMBRA 1944. O FORMIRANJU I NADLENOSTIMA ODE-
LJENJA I SLUBI1

N A R E D B A POV BR. I
taba vazduhoplovstva Narodno-oslobodilake vojske
Jugoslavije.
Od 1222. XI 1944 god-
i
Prema ukazanoj potrebi privremeno se rasporeuje u ovaj
tab:
Na slubu u nastavno odeljenje major Rebula Ivo,
Na slubu u odeljenje aerodromskih slubi majori Boras
Kreimir i Neovi Dragomir,
Na slubu u odeljenje za vazduni saobraaj kapetan
Cajnko August i porunik Bukorovi Slavko,
Za sekretara taba kapetan Tabakovi Ante,

1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VTT
reg. br. 10/24, k. 1450. Pod takom I redakcija je izostavila prepis
nareenja Vrhovnog taba NOVJ o formiranju taba vazduhoplovstva
ovo nareenje vidi u dok. br. 122.
17 Zbornik, t o m X, k n j . 1 257
Za komandira zatitne ete kapetan Samardi Ivo, za
zamenika komandira i rukovaoca zgrade porunik Radusinovi
Boko,
Na slubu u odeljenje za vezu p.porunik Marjanovi Joco.

III
U cilju breg obavljanja poslova i pravilne podele rada,
pored napred navedenih odeljenja formirae se jo i sledea:
operativno, sanitetsko i intendantura.
Poslove operativnog odeljenja do daljeg e voditi nael-
nik taba. Poslove sanitetskog odeljenja vodie trupni lekar.
Naelnik personalnog odeljenja odredie jednog druga koji e
voditi poslove intendanture.
Na.[elnik] taba:
U delokrug rada naelnika taba spadaju sledei poslovi:
objedinjava sve poslove u tabu. Radi na svim operativ-
nim poslovima, i na organizaciskim. U sporazumu-sa personal-
nim odeljenjem stara se o popuni vazduhoplovstva, kao i o svim
poslovima po mobilizacijskoj grani. Sporazumno sa tehnikim
odeljenjem radie na svim poslovima oko snabdevanja vazdu-
hoplovstva letakim i drugim tehnikim materijalom. N a e l -
niku] taba potinjen je sekretarijat.
Kao poslovi najhitnije prirode ukazuju se:
izrada projekta formacije taba vazduhoplovstva, jedi-
nica i ustanova vazduhoplovstva NOVJ, to e raditi u saradnji
sa komandantom i njegovim zamenikom.
Nastav [no] odeljenje:
Nastavno odeljenje obavljae sve poslove nastave u vazdu-
noplovstvu. Radi na organizaciji kola i teajeva prema ukaza-
nim potrebama za letako i drugo struno osoblje. Izdaje sve-
doanstva i diplome o teajevima i kolama i vodi evidenciju
o kolovanju sveg osoblja u vazduhoplovstvu. Stara se za pri-
premu potrebnog broja nastavnog kadra, vodi evidenciju o
ovom i ocenjuje strunu sposobnost istog. Prikuplja podatke o
potrebama kola i teajeva, obzirom na njihove nastavne pro-
grame i ini predloge za nabavku nastavnog materijala. Obje-
dinjuje nastavu u jedinicama vazduhoplovstva, organizuje, pri-
prema; rediguje udbenike. Prati razvoj strunih vazduhoplov-
nih znanja.
Prvenstveni zadaci nastavnom odeljenju postavljaju se:
Klasificiranje letakog osoblja koje se povlai iz R.A.F.
te ga prema njegovoj upotrebljivosti,- odnosno prema sposobno-
sti predlae, u saradnji sa personalnim odeljenjem, za ko-
lovanje.
Odmah preduzima potrebne mere za organizovanje tre-
nanog teaja za pilote na jednomotornim engleskim borbenim
jednosedima. Ove teajeve organizovati u Mostaru ili Zemuniku.
U sporazumu sa odeljenjem za vezu treba odmah organi-
zovati teajeve za zemaljske radiotelegrafiste. Za ovaj teaj
predvideti i ve svrene ali nepotpuno dokolovane telegrafiste,
kako bi ih osposobili za rad sa engleskim materijalom. Takoe
' e organizovati teaj za obuku novih radiotelegrafista.
U sporazumu sa meteorolokim odeljenjem pristupie od-
mah organizaciji meteorolokog teaja, u koji e ui 35 drugova
koji ekaju u Bariju i 20 novih koje treba traiti od omladinskih
organizacija.
Personalno odeljenje:
Vodi evidenciju o hnim, strunim i kvalifikacionim po-
dacima celokupnog osoblja. U sporazumu sa operativnim delom
taba vri raspored osoblja, prema potrebama i predlozima po-
jedinih odeljenja. Sakuplja i vodi podatke o ocenama osoblja.
Rdi na predlozima za unapreivanje osoblja. Sporazumno sa
operativnim delom taba radi na poslovima mobilizacije i pri-
jema ljudstva u vazduhoplovstvo.
Kao najhitniji zadaci personalnog odeljenja bie: popuna
svih odeljenja taba vazduhoplovstva potrebnim pomonim oso-
bljem. Najhitnija klasifikacija novoprijavljenog letakog oso-
blja radi rasporeda na pojedine teajeve za trenau, ili predla-
gan ja za raspored, u koliko nije dalje za letaku slubu.
Odmah predlae raspored osoblja iskusnog i starijeg, za popunu
komandi aerodroma, koje treba to pre formirati.
Odeljenje za vazduni saobraaj:
Stara se o celokupnom vazdunom saobraaju u zemlji kao
i o vazdunim vezama sa inostranstvom. Vodi rauna o preba-
civanju ljudstva i materijala vazdunim putem iz inostranstva
u zemlju i obratno, kao i dotur ovog pojedinim naim jedini-
cama. Sporazumno sa saveznikim misijama i odeljenjem za
vezu izrauje kodeks signalnih vatri i morzeovih znakova, za
vezu aviona sa mestima gde se baca materijal ili sputaju nai
i savezniki avioni.
Tehniko odeljenje:
Rukovodi i organizuje celokupnu tehniku slubu u vaz-
duhoplovstvu. Stara se o snabdevanju vazduhoplovstva celo-
kupnim tehnikim i pogonskim materijalom. Rukovodi svim
tehnikim instalacijama i radionicama vazduhoplovnih baza i
aerodroma. Upravlja vazduhoplovnom industrijom. Vodi evi-
denciju celokupnog strunog tehnikog osoblja i mehaniara, i
predlae raspored ovog. Do formiranja odeljenja za naoruanje
stara se o celokupnom naoruanju i opremi.
Najhitnije preduzima mere da se celokupna vazduho-
plovna industrija iskoristi kako za svrhe vazduhoplovstva tako
i za potrebe obnove zemlje. Preduzima mere da se to pre lega-
hzuju dosadanje ili postave nove uprave u pojedinim vazdu-
hoplovnim fabrikama. ini predlog za organizaciju ishrane rad-
nika i obezbeenje njihovih porodica.
Odeljenje za aerodromske slube:
Stara se o odravanju, uspostavljanju i izradi vazduho-
plovnih baza i letilita, kao i svih graevinskih objekata na
njima. Regulie slubu na letilitima kako bi operativne jedi-
nice na njima nale sve potrebno za baziranje, posluivanje i
snabdevanje.
Odmah u sporazumu sa personalnim odeljenjem predu-
zima korake za formiranje komandi aerodroma sa potrebnim
brojem aerodromskih eta, koje e odmah pristupiti raia-
vanju i obnovi svih stalnih aerodroma. U sastav komande aero-
droma predvideti graevinske i tehnike strunjake, a u etama
pored mehaniara i ofera treba predvideti i strune radnike,
kako bi se obezbedilo dovoenje aerodroma u stanje upotreblji-
vosti i omoguila popravka ih izgradnja novih graevinskih
objekata na dotinom aerodromu.
Aerodromske komande odmah uspostaviti: u Beogradu,
Panevu, Beloj Crkvi, Niu, Novom Sadu, Kraljevu i u Eki
Pavlovu. Takoe treba pripremiti ljudstvo da bi se odmah po
osloboenju mogle postaviti komande aerodroma u Zagrebu,
Sarajevu, Mostaru, Banja Luki, Ljubljani, Skoplju i Gorici; 2
kao i hidrobaza u Kumboru, 3 Divuljama 4 i Vodici.5
Prvi zadatak aerodromskih komandi bie da sopstvenim
sredstvima uz pomo mesnih organizacija N.O.O. dovedu u is-
pravnost letilita, raiste ruevine, sakupe i konzerviraju na-
eni tehniki i graevinski materijal, da poprave najnunije ob-
jekte za stanovanje, pripreme objekte za smetaj beinih,
telefonskih i meteorolokih stanica i da pripreme za transport
zaplenjeni materijal koga bi trebalo popravljati u nekim fa-
brikama vazduhoplovne industrije.
Odeljenje za vezu:
Odmah e pristupiti uspostavljanju i odravanju beine
i iane veze vazduhoplovstva. Vodi evidenciju strunog osoblja
za vezu, u sporazumu sa nastavnim odeljenjem, stara se o ko-
2
Odnosi se na Veliku Goricu kod Zagreba.
3
4
Kod Herceg Novog
5
Kod Trogira
Kod ibenika
lovanju ovog i ini predloge za raspored osoblja za slubu veze.
ini predloge za organizaciju slube veze i stara se za odra-
vanje tajnosti ove-slube. ini predloge za nabavku potrebnog
materijala za slubu veze i opremu za stanice.
Kao najhitniji zadaci postavljaju se: organizacija slube
veze i uspostavljanje stanica za operativnu, aerodromsku i me-
teoroloku mreu. Aerodromske stanice postavie se prema
planu na svim glavnim aerodromima. Goniometarske stanice
treba postaviti na svim centralnim aerodromima naih federa-
tivnih drava 6 gde e se takoe predvideti i instalacije za sle-
tanje bez spoljne vidljivosti.
Odmah izraditi plan za detektorsku mreu vazduhoplovne
slube obavetavanja.
Meteoroloko odeljenje:
Organizuje i rukovodi celokupnom meteorolokom slu-
bom. Uspostavlja i odrava mreu meteorolokih stanica i pri-
prema meteoroloke biltene. Vri prognozu vremena, a po po-
trebi letakim posadama daje podatke za svaki predstojei let.
Vodi evidenciju celokupnog strunog meteorolokog osoblja i
vri predloge za raspored ovoga. Predlae nabavku potrebnih
meteorolokih instrumenata i spreme za stanice, vri razrez
iste po stanicama i obezbeuje pravilnost funkcionisanja stanica.
U najkraem vremenu treba formirati 20 meteorolokih
stanica koje e omoguiti obavljanje osmatrake i sinoptike
slube kao i izdavanje prognoze vremena. Stanice e se posta-
viti prema predloenom planu od strane meteorolokog ode-
ljenja. Nastojati da se to pre izvri isporuka opreme za stanice,
trebovane iz R.A.F.
Intendantura:
Stara se o celokupnom snabdevariju vazduhoplovstva
ekonomskom i obmundirovnom 7 spremom. Organizuje i vodi ce-
lokupnu blagajniko-raunovodsku slubu i vri kontrolu svih
utroaka. Stara se o organizaciji slagaline slube u vazduho-
plovstvu i o uvanju materijala po ekonomskoj i intendantsko-
-obmundirovnoj grani.
Najhitnije treba da obezbedi do 8.000 kompleta odee,
posteljne spreme i linog naoruanja.
Sanitetsko odeljenje:
Do formiranja sanitetskog odeljenja, vazduhoplovstvo e
se za pregled i prijem letakog osoblja sluiti najbliim posto-
jeim sanitetskim ustanovama NOVJ. Za sada se formira samo
ambulanta za pregled i pruanje lekarske pomoi osoblju vaz-
duhoplovstva.
Sekretarijat delovodstvo:
Neposredno je potinjen naelniku taba. Vri primanje,
zavoenje i ekspediciju pote. Vodi registro van je i uvanje ar-
hive. Markiranje pote vri naelnik taba, u koju e mu svrhu
sekretar svakodnevno istu donositi.

IV
Obzirom da se nae vazduhoplovstvo sada obnavlja na
ruevinama, koje je .neprijatelj manje vie svugde u naoj
zemlji ostavio, svi organi taba vazduhoplovstva moraju uloiti
sve svoje snage da bi se nae vazduhoplovstvo to pre moglo
postaviti na solidne osnove. Naelnici odeljenja moraju uloiti
puno samoinicijative za reavanje svih raznovrsnih problema
koji e se pojavljivati, a od potinjenog im osoblja traie do
krajnjih mera zalaganje kako bi se sluba u redu i na vreme
.mogla otpravljati.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

"NAELNIK PUKOVNIK
KOMANDANT
general major

Dostavljeno:
nael. odeljenja: personal., nast.,
za vezu, za vazd. saobraaj, aerodrom,
slubu, tehnikog, meteorolokog i
intendanturi.
BR. 139
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
13. NOVEMBRA 1944. O NAPADU NA NEMAKO-USTAKE
SNAGE U DUVNU, O IZVIANJU KOMUNIKACIJE SARA-
JEVO VIEGRAD I O TRAENJU IZGUBLJENE SAVE-
. ZNICKE AVIONSKE POSADE 1

13. XI. 1944. g.

OPERACIJA BR. 161

Zadatak: Bombardovanje samostana u Tomislavgradu. 2


Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 6 sati 15
Poleteli: 11.00 as. iz Canne minuta
Sleteli: 13.00 " u Canne
Piloti: voa major Proti Mileta
br. 2 zastavnik Tomi uro
br. 3 potporunik oi Hinko
br. 4 major Ea*aus Branko
Jedan avion se vratio radi neispravnog dopunskog benz.
rezervoara. Dve bombe pogodile cilj a etiri pale blizu cilja.
Nai gubici: 0.
Nepr. gubici: Neosmotreni.

OPERACIJA BR. 162

Zadatak: Oruano izvianje puta Sarajevo Viegrad.


Broj aviona: 3 Spitfajer V Vreme letenja: 6 sati 45
Poleteli: 11.00 as. iz Canne minuta
Sleteli: 13.15 " u Canne
Piloti: voa major Ivanievi uro
br. 2 zastavnik Vrabi Ciril
br. 3 potporunik Gavrilovi ivorad
Nikakav cilj nije pronaen niti napadnut. Od Sokolca do
Viegrada niska magla.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/384, k. 1450. Prva lovaka eskadrila imala- je 8. i 9. novembra 1.944.
zadatak da izvri oruano izvianje prostorije Mostar Sarajevo Vie-
grad, ali to nije Uspela zbog nepovoljnih vremenskih prilika (ti se za-
daci voe u operativnom dnevniku kao operacija br. 158, 159 i 160).
Takoe ni 10, 11. i 12 novembra 1944. eskadrila nije dejstvovala zbog lo-
ih meteorolokih prilika.
2
Na geografskoj karti 1:100 000 pie: uvno. U samostanu su
se nalazile nemako-ustake jedinice.
O P E R A C I J A BR. 163

Zadatak: Traenje nastradale posade pale u more iz Liberatora.3


Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 3 sata
Poleteli: 08.00 as. sa Visa
Sleteli: 09.30 " na Vis
Piloti: voa zastavnik Okanovi Husein
br. 2 potporunik Deli Milan
Nastradala posada nije pronaena.

BR. 140
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
13. NOVEMBRA 1944. O NAPADU NA NEMACKO SKLADI-
STE U TIVTU I IZVIANJU OBALE KARLOBAG SENJ 1

13/11/1944 g.

Operacija br. 7 iz Italije, Canne

Z a d a t a k : Napasti raketama kamenu zgradu (slagalita) u Ar-


senalu u Tivtu.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 11
Poleteli: 11.55 as. sati 40 min.
Sleteli: 14.30 as. Ispaljeno: 16 rak.
40 mitr. met.
P i l o t i : voa kap. Je
br. 2 por. Fabula
br. 3 vod. Zavrnik
br. 4 kap. Zdrajevski
Napali cilj u 13,15 as. pravcem SE NW. 12 raketa je
palo meu prve tri zgrade i crnkasti dim je bio vien, ali re-
zultat neosmotren. 4 rakete podbacile 200 jardi. 2 Umerena
3
Ameriki teki bombarder, tzv. letea tvrava.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu Vit, reg. br.
9/224, k. 1450. Eskadrila nije dejstvovala 10. i 11. novembra 1944.
zbog nepovoljnih vremenskih prilika; 12. novembra jedna etvorka je
opozvana u vazduhu zbog niske oblanosti (taj se neizvreni zadatak
vodi kao operacija br. 6),
- 2 Engleska mera za duinu (1 jard = 91,44 cm).
srednja p.a. vatra, gaanje tano iz Tivta. 1 avion pogoen
od 20 mm zrna i oteen.
Nai gubitci: 1 avion oteen.
Nepr. gubitci: Oteeno slagalite.

Operacija br. 20 sa Visa

Z a d a t a k : Oruano izvianje protiv neprijateljskog brodovlja


obalom od Karlobaga do Senja.
Broj aviona: 2 Hurricane MK IV Ukupno vreme letenja: 3
Poleteli: 14.43 as. sata 38 min.
Sleteli: 16.32 as. . Ispaljeno: 8 rak. po 30 kg.
0 met.
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 vod. Dvorski
U luci Sv. J u r a j napali jedan 20 m. dug trabakul, 1 direk-
tan pogodak. Nikakvo drugo brodovlje osmotreno. Slaba srednja
p.a. vatra u Jablancu. Vreme dosta dobro.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: 1 trabakul od 20 m. duine oteen.
B. 141
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
17. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU VREMENA NA KOMU-
NIKACIJI MOSTAR SARAJEVO I O PRATNJI LOVACA-
-BOMBARDERA 2. ESKADRILE NOVJ PRI IZVIANJU
PUTA GOSPI SENJ 1

17. XI. 1944. g.

OPERACIJA BR. 166

Zadatak: Izvianje atmosferskih prilika do Sarajeva.


Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 30
Poleteli: 06.20 as. iz Canne minuta
Sleteh: 08.35 " u Canne
Piloti: Voa major Proti Mileta
br. 2 zastavnik Okanovi Husein
Oblanost 10/10 sa kiama.

OPERACIJA BR. 167

Zadatak: Pratnja Harikena, oruano izvianje puta Gospi


Senj.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 20
Poleteh: 09.30 as. sa Visa minuta
Sleteh: 11.40 " na Vis
Piloti: voa potporunik Gavrilovi Zivorad
br. 2 Rugi Luigi
Kod Otoca uniten jedan kamion i troja konjska kola.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 1 kamion i troja konj. kola.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/394, k. 1450. Eskadrila nije dejstvovala 14, 15. i 16. novembra 1944.
zbog nepovoljnih vremenskih prilika; 14. novembra odeljenje od 2 avi-
ona izvialo je vremenske prilike u zoni Nevesinje Kotor (taj se za-
datak vodi kao operacija br. 164), a 16. novembra se jedno odeljenje
vratilo, a da nije izvrilo zadatak zbog jake oblanosti (taj se let vodi
kao operacija br. 165).
BR. 142
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
17. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU I OMETANJU SAOB-
RAAJA NA KOMUNIKACIJI GOSPI OTOAC
SLUNJ 1

17/11/1944 g.

Operacija br. 21 (sa Visa)

Z a d a t a k : Oruano izvianje puta Gospi Otoac Slunj,


u p r a t n j i 3 Spitfajera.
Broj aviona: 5 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 10
Poleteli: 09.45 as. sati
Sleteli: : 11.45 " Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg.
: 2000 mitr. met.
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 zast. Todorovi
br. 3 vod. Krsnik
br. 4 vod. Pavii
br. 5 vod. Dvorski
Leteli prema severu na 6000 stopa i poeli izvianje iza
Gospia. Nikakvo kretanje [nije] primeeno sve dok nisu stigli
do oko 2 milje severozapadno od Otoca. 1 kamion unitili, [i] 1
kamion jo 45 milja severoapadnije. Blizu jednog raskra
puteva unitili 4 konjska vozila ratrkana u tom podruju. Do
Senja i na povratku u bazu nikakovo k r e t a n j e [nije] primeeno.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Jedan kamion i 4 konjska kola unitena.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/234, k. 1450. Eskadrila nije dejstvovala 14, 15. i 16. novembra 1944.
zbog nepovoljnih vremenskih prilika; 16. novembra jedno odeljenje se
vratilo a da nije izvrilo zadatak zbog niske oblanosti (taj se let vodi
kao operacija br. 8).
BR. 143
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
18. NOVEMBRA 1944. O NAPADU NA NEMAKE SNAGE U
NEVESINJU I O PRATNJI LOVACA-BOMBARDERA 2. ES-
KADRILE NOVJ PRI IZVIANJU KOMUNIKACIJE JABLA-
NICA SARAJEVO1

18. XI. 1944.


OPERACIJA BR. 168
Zadatak: Oruano izvianje puta Mostar Nevesinje, ili bom-
bardovanje Nevesinja.2
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 9 sati
Poleteli: 09.45 as. iz Canne
Sleteli: 12.00 " u Canne
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 potporunik Srdanovi Milan
br. 4 zastavnik Tomi uro
Nikakav cilj nije pronaen na putu. U 11.00 asova bom-
bardovano Nevesinje; 4 bombe su pale u grad a 4 bombe su
promaile.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.

OPERACIJA BR. 169


Zadatak: Oruano izvianje puta Mostar Nevesinje, ih bom-
bardovanje Nevesinja.
Broj aviona: 3 Spitfajer V Vreme letenja: 6 sati
Poleteh: 13.30 as. iz Canne
Sleteh: 15.30 " u Canne
Piloti: voa major Kraus Branko
br. 2 Ivanievi uro
br. 3 zastavnik Semoli Marjan
Nikakav cilj nije pronaen na putu; u 16.30 asova bom-
bardovano Nevesinje; 4 bombe pale u grad, 2 bombe promaile.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
^394, k. 1450.
2
U rejonu Nevesinja 29. NOU-divizija vodila je borbe protiv je-
dinica nemake 369. legionarske divizije.
O P E R A C I J A BR. 170
Zadatak: Pratnja Harikena, oruano izvianje Jablanica Sa-
rajevo.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 3 sata -30
Poleteli: 10.30 as. sa Visa minuta
Sleteli: 12.15 " na Vis
Piloti: voa potporunik Gavrilovi Zivorad
br. 2 zastavnik Vrabi Ciril
Kod Bradine3 uniten jedan el. voz.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 1 el. voz.

BR. 144
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
18. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU I OMETANJU SAOBRA-
AJA NA KOMUNIKACIJI MOSTAR SARAJEVO1

18/11/1944 g.
Operacija br. 22 (sa Visa)
Z a d a t a k : Oruano izvianje puta Mostar S a r a j e v o .
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 4
Poleteli: 08.55 as. sati 20 min.
Sleteli: 10.16 " Ispaljeno: 10 rak. po 30 kg
: 500 mitr. met.
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 vod. Krsnik
br. 3 vod. Dvorski
br. 4 vod. Todorovi (vratio se ranije)
Jedan pilot br. 4 se vratio ranije zbog greke. Poeli izvi-
ati neposredno od Mostara. Nikakovo kretanje [nije] primje-
eno do G. Grabovice, gde se radio-stanica voe pokvarila i avi-
oni krenuli za bazu. Na putu ispalili 10 raketa na jednu eljezni-
ku stanicu, koju su otetili, a promaili 1 most.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Oteena jedna eljeznika stanica.
3
Na pruzi S a r a j e v o Konjic
1
Original (pisan na maini, latinicom)' Arhivu VII, reg. br.
9/234, k. 1450.
Operacija br. 23 (sa Visa)

Z a d a t a k : Oruano izvianje puta i eljeznike pruge: Mostar


Sarajevo, u pratnji 2 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 5
Poleteli: 13.35 as. sati 28 min.
Sleteli: 15.12 as. Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg.
: 0 mitr. met.
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 vod Krsnik
br. 3 vod. Dvorski
br. 4 zast. Todorovi
Poeli izvianje severno od Mostara. Oko 2 milje severo-
zapadno od Konjica osmotrili 1 eljezniki voz sa 20 vagona ok-
renut prema zapadu pod parom. Ispalili 16 raketa i izjavljuju da
je lokomotiva unitena a prednji vagoni verovatno oteeni.
Pratnja otetila jedan drugi eljezniki voz, nikakovo drugo kre-
tanje [nije] osmotreno. Slaba srednja p.a. vatra, gaanje netano
iz Konjica. Vreme i vidljivost dobra.
Nai gubici: 0 ,
Nepr. gubici: Unitena 1 lokomotiva i verovatno oteeno ne-
koliko vagona.
BR. 145
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
19. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE KNIN
BIHA I MOSTAR SARAJEVO I O NAPADU NA NE-
MAKE SNAGE U NEVESINJU1

19. XI. 1944. g.

OPERACIJA BR. 171

Zadatak: Oruano izvianje puta Knin Biha.


Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 10 sati
Poleteli: 06.30 as. iz Canne
Sleteli: 09.00 " u Canne
Piloti: voa major Ivanievi uro
br. 2 zastavnik Okanovi Husein
br. 3 potporunik Srdanovi Milan
br. 4 zastavnik Semoli Marj an
10 km severozapadno od Knina napadnuta jedna kolona od
oko 30 kamiona. Vidljivost vrlo mala radi niske magle, te je na-
pad bio otean.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni, 5 kamiona verovatno oteeno.

OPERACIJA BR. 172

Zadatak: Oruano izvianje puta Mostar Nevesinje ili bom-


bardovanje Nevesinja.
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 9 sati
Poleteli: 10.00 as. iz Canne
Sleteli: 12.15 " u Canne
Piloti: voa potporunik oi Hinko
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 Tomi uro
br. 4 major Proti Mileta
Nikakav cilj nije pronaen na putu. U 11.15 asova bom-
barovano Nevesinje, 2 sve bombe su pale u razne delove grada.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VH, reg. br.
8/404, k. 1450.
2
Napad na delove nemake 369. legionarske divizije.
OPERACIJA BR. 173

Zadatak: Pratnja Harikena, oruano izvianje Mostar Sara-


jevo.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 3 sata 40
Poleteli: 09.40 as. sa Visa minuta
Sleteli: , 11.30 " na Vis
Piloti: voa potporunik Gavrilovi ivorad
br. 2 Rugi Luigi
Napadnut i uniten jedan voz sa dve lokomotive.
Nai gubici: 0
Nepr.' gubici: Jedan voz sa 2 lokomotive.

OPERACIJA BR. 174

Zadatak: Pratnja Harikena oruano izvianje Mostar Sara-


jevo.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata
Poleteli: 13.40 as. sa Visa
Sleteli: 15.40 " na Vis
Piloti: voa potporunik Gavrilovi ivorad
br. 2 zastavnik Vrabi Ciril
Nikakav cilj nije pronaen, Harikeni bacili rakete na el.
prugu.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0
BR. 146
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
19. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE MO-
STAR SARAJEVO I VELEBITSKOG KANALA I O NAPA-
DU NA NEMAKE PLOVNE OBJEKTE U MALOM LOINJU 1

19/11/1944 g.

Operacija br. 24 (sa Visa)


Z a d a t a k : Oruano izvianje puta i eljeznike pruge Mostar
Sarajevo, u pratnji 2 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 7
Poleteli: 09.42 as. sati 30 min.
Sleteli: 11.35 'as. Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg
: 0 mitr. met.
Piloti: voa kap. Je
br. 2 por. Rebula
br. 3 vod. Zavrnik
br. 4 zast. Todorovi
Poeli izvianje 10 milja severno od Mostara. Nikakovo
k r e t a n j e [nije] primjeeno do Konjica. U blizini sela Dragoaja,
severno od Konjica, pronali 1 eljezniki voz sa 15 vagona, koji
je pod parom bio okrenut u junom pravc. Ispalili 8 raketa i
otetili lokomotivu. Malo severnije od Ivan Sedla ispalili 8 r a -
keta na drugi eljezniki voz sa 8 vagona, koji je ba ulazio u
tunel prema jugu, i javljaju pogotke na prugu. Bez p.a. vatre.
Vreme dobro i vidljivost dobra osim od G. Grabovice do Konjica,
gde je bila magla u dolini.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Oteena 1 lokomotiva i eljeznika pruga.

Operacija br. 9 (iz Italije, Canne)


Z a da t a k: Napasti brodovlje i luke naprave u Loinju Ma-
lom, zajedno sa 4 aviona iz 6. skvadrona. 2
Broj aviona: 3 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 9
Poleteli: 12.40 as. sa Visa sati 30 min.
Sleteli: .15.50 as. u Canne Ispaljeno: 12 rak. po 30 kg
: 1450 mitr. met.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/244, k. 1450.
2
Taj se skvaron, kao i 1. i 2. eskadrila NOVJ, nalazio u sastavu
britanskog 281 vinga.
18 Zbornik, tom X, knj. 1
P i l o t i : voa zast. Vlahov
br. 2 por. Pepel
br. 3 zast. Antoni
Napali cilj u 14.20 as. u pravcu E W u pikiranju sa
2000 stopa na 500 stopa. Sve rakete pale u podruje cilja, ali
rezultat neosmotren. Umerena p.a. vatra, gaanje netano.
Vreme dobro, niski oblaci.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreno.
Operacija br. 25 (sa Visa)
Z a d a t a k : Oruano izvianje puta i eljeznike pruge Mostar
Sarajevo u pratnji 2 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 7
Poleteli: 13.40 as. , sati 30 min.
Sleteli: 15.33 as. Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg.
500 mitr. met.
P i l o t i : voa kap. Je
br. 2 vod. Zavrnik
br. 3 vod. Krsnik
br. 4 vod. Dvorski
Zapoeli izvianje 12 milja istono od Mostara. Poto nisu
opazili nikakvo kretanje na pomenutom itinereru, to su ispalili
16 raketa na elezniku prugu i verovatno presekli elezniku
prugu.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0
Operacija br. 26 (sa Visa)
Z a d a t a k : Oruano izvianje u Podgorskom kanalu od Lu-
kova do Senja u svrhu osmatranja nepr. brodovlja,
kojim se dovlae trupe i snabdevanje na otok Pag.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 6
Poleteli: 14.55 as. sati
Sleteh: 16.25 as. Ispaljeno: 0 raketa
: 0 mitr. metaka
P i l o t i : voa kap. Je
br. 2 por. Rebula
br. 3 vod. Krsnik
br. 4 vod. Dvorski
Kod Jablanca okrenuli natrag zbog niskih 10/10 oblaka.
Kia i slaba vidljivost. Nikakovo brodovlje [nije] primj'eeno.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0
BR. 147
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
20. NOVEMBRA 1944. O PRATNJI BRITANSKOG TRANS-
PORTNOG AVIONA DO UDBINE1

20. XI. 1944. g.

OPERACIJA BR. 175

Zadatak: Pratnja jednog transportnog aviona do Udbine.2


Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 6 sati 30
Poleteli: 13.15 as. iz Carine minuta
Sleteli: 16.30 " na Vis
Piloti: voa major Ivanievi uro
br. 2 zastavnik Okanovi Husein
Oblanost 9/10 nad Likom. Broj 1 izgubio iz vida transpor-
tni avion. Br. 2 dopratio avion do Udbine, gde je isti ispravno
sleteo. 3

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/404, k. 1450.
2
Kod Udbine se nalazilo letelite na koje su sletali savezniki
transportni
3
avioni sa materijalom za NOVJ.
Istog dana su jo tri grupe poletele na zadatak, ali su se morale
vratiti zbog loih meteorolokih uslova (njihovi letovi se vode pod ope-
racijom br. 176, 177, 178). . -
BR. 148
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
20. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU I OMETANJU SAOBRA-
AJA NA KOMUNIKACIJI MOSTAR SARAJEVO 1

20/11/1944 g.
Operacija br. 27 (sa Visa)
Z a d a t a k : Oruano izvianje puta i eljeznike pruge Mostar
Sarajevo, u p r a t n j i 2 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 2
Poleteli: 06.32 as. sata 10 min.
Sleteli: 07.04 " Ispaljeno: 0
: 0
Piloti: voa kap. Je
br. 2 vod. Zavrnik
br. 3 por. Majcen
br! 4 zast. Todorovi
Radi veoma slabih vremenskih prilika nad junom oba-
lom, avioni sleteh u bazu bez da bi izvrili zadatak.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0
Operacija br. 28 (sa Visa)
Z a d a t a k : Oruano izvianje puta i eljeznike pruge Mostar
Sarajevo, u p r a t n j i 2 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 7
Poleteli: 10.25 as. sati 40 min.
Sleteh: 12.20 " Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg
: 0 mitr. met.
P i l o t i : voa kap. Je
br. 2 vod. Zavrnik
br. 3 por. Majcen
br. 4 zast. Todorovi
Zapoeli izvianje 10 milja severno od Mostara do Ilide,
nikakvo k r e t a n j e [nije] osmotreno. Na povratku ispalili po 8
raketa na eljezniku pragu izmeu Dragocija 2 i Ivan Sedla i
presekli prugu na 2 mesta. Vreme dosta dobro, vidljivost slaba.
Nai gubici 0
Nepr. gubici: eljeznika pruga preseena na 2 mesta.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/254, k. 1450.
2
Treba da pie: Dragoaja.
BK. 149
UPUTSTVO AERODROMSKOG ODELJENJA TABA VA-
ZDUHOPLOVSTVA NOVJ OD. 20. ' NOVEMBRA 1944. O
OSPOSOBLJAVANJU ZA UPOTREBU NOVOOSLOBOENIH
AERODROMA1

TAB VAZDUHOPLOVSTVA N O V J
AERODROMSKO O D E L J E N J E
Pov. br, 16
20 novembra 1944
Zemun

U vezi naredbe taba vazuhoplovstva NOVJ pov. br. 1


od 12 novembra 1944, a u cilju da bi se osloboeni aerodromi
to p r e usposobili za upotrebu, dostavlja se sledee
UPUTSTVO

za radove, koje treba prvenstveno obaviti na svakom aero-


dromu i to:
Usposobiti letelite za dnevnu i nonu upotrebu, t.j.
izravnati sve neravnine, koje bi mogle biti opasne po sletanje
i poletanje aviona. Za nonu upotrebu snabdeti se nedostajuim
svetlima za postavljanje svetlosne linije. U tu svrhu a u koliko
se ne raspolae sa elektrinim lampama, snabdeti se sa obinim
vozarskim svetlima na petroleum pa tek ako se iz okolnih me-
sta ne mogu nabaviti ovakve lampe zatraiti iste od ovoga
taba. Svetlosnu liniju postavljati samo na zahtev nae ih sa-
veznike avijacije i to po priloenom crteu.
2. Prikupiti sav tehniki materijal, kako na aerodromu
tako' i u okolini i sa istim postupati kako je to Tehniko ode-
l j e n j e ovoga taba svojim raspisom regulisalo.
3. Preko graanskih vlasti Narodnog osloboenja ob-
javiti puanstvu pod pretnjom kazne, da se svi pa i n a j m a n j i
delovi bespravno prisvojeni a koji su pripadah neprijateljskoj
ih saveznikoj vojsci, imaju vratiti u odreenom roku Kopiandi
aerodroma. II ovom pravcu povesti izvianja preko graanskih
v l a s t i i poverljivih lica i'svakog vlasnika delova vojnog materi-
jala pozvati na odgovornost. Ove postupke ne izvoditi nepo-
sredno ve samo preko vlasti N.O.
4. Ispravne zgrade koristiti za smetaj ve sortiranog
materijala i ljudstva Komande aerodroma.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
4/13, k. 193.
Kod graevina sposobnih za opravku preduzeti-najener-
ginije sve potrebne mere, da se u najkraem vremenu usposobe
za upotrebu. Za ovo traiti potrebnu radnu snagu od mesnih
N.O.O.
Zgrade pak, koje su toliko oteene, da opravka istih ne bi
bila rentabilna, poruiti do temelja i prostor na kome su sta-
jale potpuno raistiti. Rentabilnost opravke pojedinih zgrada
proceniti u dogovoru sa strunjacima.
U koliko u blizini ima baraka i slinih objekata podesnih
za smetaj ljudstva ih .materijala a sposobnih za prenos, koje su
pripadale neprijatelju, iste preneti na aerodrom. '
5. Kod raiavanja ruevina postupiti po sledeem:
Cele cigle oistiti dobro od maltera i sloiti ih u kubike
na mestu, gde nee smetati prolazu i eventualnoj gradnji. Od-
vojeno sloiti izlomljene cigle polovine i vee.
Izlomljene betonske delove odvojiti u zasebne gomile
figure, poto e se taj materijal kasnije eventualno koristiti
mesto ljunka za betonske radove.
Sitan materijal kao buku, usitnjenu ciglu i slino kori-
stiti za zasipavanje rupa na letelitu s tim, da se odozgor zaravna
sa . zemljom ili pak za nasipavanje puteva ili staza na i oko
aerodroma.
Drvenu grau prikupiti i sortirati po vrstama. Iznad ovog
materijala podii nadstrenice, kako bi se sauvao od vremen-
skih nepogoda. Naroito sauvati cele delove kao prozore, vrata
i slino, kao i one delove, kojima je potrebna samo mala opravka.
Gvozdene konstrukcije i materijal sortirati, po vrstama na
odvojenom mestu. Nita ne odvajati, dok struna lica ovoga
taba ne budu odluila ta spada u furdu a ta e se moi
jo upotrebiti kao graevni materijal ili za vezivanje betonskih
radova.,
6. - Cement u koliko istoga ima, skloniti na' potpuno
suho mesto, kako ne bi postao neupotrebljiv.
7. Dostaviti ovome odeljenju spisak materijala koji se
nalazi na aerodromu ili u raznim slagalitima u okolini ili okol-
nim naseljenim mestima a koji se nalaze u rukama vazduho-
plovstva.
8. : U koliko s sa vremenom bude saznalo za kakva
vea-ili manja slagalita vazduhoplovnog materijala po javnim
ili privatnim zgradama u blioj ili daljoj okolini aerodroma,
ista osigurati odmah straom i dostaviti ovome tabu izvetaj
o vrsti i koliini materijala.
9. Za smetaj sortiranog materijala koristiti i podesne
privatne prostorije u bhzini aerodroma. U tu svrhu rekvirirati
potrebne prostorije u saglasnosti sa N.O.O. Za rukovaoce po-
staviti podesna lica, koja initi odgovornim za koliinu i isprav-
nost materijala .
10. Prikupiti informacije kakav graevinski materijal i
u kakvoj koliini se nalazi u oblinjim naseljenim mestima.
Izdejstvovati preko N.O.O. reenje, da se takav materijal ne
moe koristiti u privatne svrhe, sem u koliko je to potrebno
za opravku u toku borbe poruenih javnih ili privatnih grae-
vina. O nalaenju takvog materijala podneti izvetaj, kako bi
se kod eventualne gradnje znalo, ta se od potrebnog materijala
ve nalazi na licu mesta a ta bi trebalo i odakle dopremiti.
11. . Dostaviti crtee aerodroma iz kojih e se videti
sve dimenzije kako letehta tako i objekata i njihova meusobna
odstojanja i rastojanja. Naznaiti, koji su objekti ispravni, ko-
jima je potrebna opravka i kakva, koji su uniteni kao i kakav
je to objekt, kasarna, hangar, stambena zgrada i t.d.
Za ovo koristiti u prvom redu struna lica iz gradskih ih
slinih uprava.
12. Dostaviti spisak vazduhoplovnog osoblja, koje se
nalazi na tome aerodromu sa naznaenjem ina, struke i kakvu
slubu sada obavlja na tome aerodromu.
13. Predvideti sve mere bezbednosti kako za objekte
tako i za materijal svake vrste, da bi se sauvao od krae.
Na aerodromu drati kao stalnu posadu samo lica, koja
po svome dosadanjem radu zasluuju poverenje i koja su prepo-
ruena od Odeljenja za zatitu naroda.
Za radove pak koristiti u najveoj meri mobihsanu radnu
snagu, koju traiti preko N.O.O. Ovu radnu snagu staviti pod
nadzor poverljivih hca.
Imati u vidu, da je zima pred vratima i da je sortiranje
i sklanjanje materijala od prvoklasne vanosti i hitnosti.
14. Sanitetsku slubu organizovati u sporazumu sa
N.O.O. koristei pri tome lekare iz graanstva.
15. Meteoroloku slubu, slubu veze kao i ostale slu-
be potrebne jednom aerodromu uspostavie odgovarajua
odeljenja ovoga taba, kada zato budu raspolagala sa potrebnim
obuenim ljudstvom i materijalom.
16. Odmah uspostaviti i organizovati poarnu slubu
za koju koristiti celokupno ljudstvo koje se nalazi stalno na
aerodromu.
17. Kod ljudstva koje stalno boravi na aerodromu
uvesti sve slube po vojnikim pravilima, kao strau, deur-
stvo, ustajanje, poveerje, t.j. urediti ih kao vojnike jedinice
raunajui sa stanjem kakvo postoji na dotinom aerodromu,
dok se ne dostavi formacija Komande aerodroma i dodeli po-
trebno ljudstvo za izvrenje iste.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Za politkomesara, potpukovnik: Komandant, general-major


M.2 Simovi Pire3

Naelnik taba, pukovnik:


Miod 4 N. Lozi

Dostavljeno svima komandama aerodroma.

GLAVNI TAB NOV i PO SRBIJE


VAZDUHOPLOVNO ODELJENJE
Pov. b. br. 123
20 decembra 1944 g. -

Poto je prednje dostavljeno


komandi aerodroma u Niu i Kraljevu,
to kao svreno
U akta
ZA NAELNIKA VAZD. ODELJENJA
potporunik,
Duan Kukavica

2
Milan .
3
Franjo
4
Miodrag
BR. 150
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
22. NOVEMBRA 1944. O NAPADU NA NEMAKE SNAGE U
DANILOVGRADU I IZVIANJU KOMUNIKACIJA MOSTAR
SARAJEVO I KNIN BIHA1

22.XI.1944.g.
OPERACIJA BR. 181

Zadatak: Bombardovanje raskrsnice u sredini Danilov Grada.2


Broj aviona: 3 Spitfajera V Vreme letenja: 6 sati 30
Poleteli: 10.50 as iz Canne minuta
Sleteli: 13.00 u Bari
Piloti: voa major Ivanievi uro
br. 2 porunik Paji Nedeljko
br. 3 zastavnik Okanovi Husein
Br. 4 nije poletio radi neispravne radio-stanice. U 11.00
as. bombardovan Danilov Grad. Svih 6 bombi palo na raskr-
snicu u centru grada.
Nai gubici: 0 '
Nepr. gubici: Neosmotreno.

OPERACIJA BR. 182

Zadatak: Pratnja Harikena, oruano izvianje Mostar Sara-


jevo.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 2 sata 50
Poleteli: 09.35 as sa Visa minuta
Sleteli: 11.00 na Vis
Piloti: major Kraus Branko
br. 2 zastavnik Tomi uro
Oblanost 10/10 severno od Zeljue. Spitfajeri bombardo-
vali eljezniku stanicu Zeljua. Sve 4 bombe pale na cilj. -
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreno.
1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.

8/414, k. 1450. Eskadrila nije dejstvovala 21. novembra 1944. zbog


nepovoljnih vremenskih prilika. Poleteli su samo jedna trojka i jedan
par, ah su se morali da vrate zbog niske oblanosti (ti se letovi vode kao
operacija br. 179 i 180).
2 Eskadrila je dejstvovala na delove 181. divizije nemakog 21.

brdskog armijskog korpusa koji se probijao preko Danilovgrada u pravcu


Mostara.
OPERACIJA BR. 183
Zadatak: Pratnja Harikena, oruano izvianje Knin Biha.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 10
Poleteli: 14.00 as sa Visa minuta
Sleteli: 16.05 na Vis
Piloti: voa potporunik Gavrilovi ivorad
br. 2 Fabjanovi ime
Unitena jedna limuzina i jedna auto-cisterna.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 1 limuzina, 1 auto-cisterna.

BR. 151
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
22. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJA MO-
STAR SARAJEVO I KNIN BIHA OSTROAC I O
NAPADU NA NEMAKE SNAGE U 1 ) ANELO VGRADU1

22/11/1944 g.
Operacija br. 30 (sa Visa)
Z a d a t a k : Oruano izvianje puta i eljeznike pruge Mostar
Sarajevo, u pratnji 2 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno -vreme letenja: 4
Poleteli: 09.44 as. sati 25 min.
Sleteli: 10.50 : 16 rak. po 30 kg
: 1500 mitr. met.
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 zast. Todorovi
br. 3 vod. Pavii
br. 4 vod Zavrnik
Poeli izvianje severno od Mostara,- kod stanice eljue
okrenuli natrag zbog niskih oblaka. Ispalili 16 raketa na jednu
eljezniku stanicu (XR. 1232). Osmotreni pogodci na zgradama
i pruzi.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Oteene eljeznike zgrade i eljeznika pruga.
1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
91274, k. 1450.
Operacija br. 10 (iz Italije, Canne)
Zadatak: Napasti raketama Danilovgrad.2
Broj aviona: 5 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 8
Poleteli: 12.10 as. - sati 25 min.
Sleteli: 14.15 Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg
: 200 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Majcen
br. 2 por. Pepel
br. 3 zast. Vlahov
br. 4 zast. Antoni
br. 5 vod. Krsnik
Jedan avion se povratio na Vis nakon 20 min. letenja radi
kvara na motoru. Ostali su leteli pravo do cilja i izveli napad
u 13.10 as., u pravcu sever jug. Ispalili 16 raketa koje su
lepo pokrile podruje cilja. Cilj se zavio u oblak dima, osmo-
trena 1 eksplozija sa stubom crnog dima visokog 1.000 stopa,
verovatno zapaljeno slagalite benzina ili municije ili benzin-
ske cisterne. Vreme dosta dobro, vidljivost vrlo dobra.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Verovatno uniteno 1 slagalite benzina ili mu-
nicije, ostalo neosmotreno.

Operacija br. 31 (sa Visa)


Z a d a t a k : Oruano izvianje puta Knin Biha Ostroac,
u pratnji 2 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 8
Poleteli: 14.05 as. sati 10 min.
Sleteh: 16.08 Ispaljeno: 16 rak. po
12.5 kg.
: 2000 mitr. met.
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 zast. Todorovi
br. 3 vod. Pavii
br. 4 vod. Zavrnik
Zapoeh izvianje kod sela Suevii; na itavom putu nisu
primetili nikakvo kretanje, zato okrenuli i izviah u suprotnom
pravcu. Oko 1 milje severno od Donjeg Lapca unitili jedan
3-tonski kamion oevidno napunjen benzinom, 1 milju junije
unitili 1 tabna kola; oba vozila kretala u pravcu severa. Ume-
rena srednja p. a. vatra iz Ostroca i Suevia. Vreme lepo.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: i tabna kola, jedan 3-tonski kamion oevidno
napunjen benzinom uniteni.
BR. 152
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
23. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJA POD-
GORICA NIKSIC, MOSTAR SARAJEVO I KNIN
BIHA 1

23.XI.1944.g.
OPERACIJA BR. 184

Zadatak: Izvianje puta Podgorica - Niki.


Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 10 sati
Poleteli: 11.00 as iz Canne
Sleteli: 13.30 u Canne
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 zastavnik Okanovi Husein
br. 3 potporunik oi Hinko
br. 4 zastavnik Loi Mehmedalija
15 km severozapadno od Danilovgrada osmotrena kolona
od 30 do 40 kamiona. 2 P u t izmeu pojedinih grupa kamiona
poruen na vie mesta. Na putu od Nikia do rijeke 3 juno od
grada opaena 3 automobila u vonji. Na aerodromu u Nikiu
osmotrena dva Harikena i dva Spitfajera. Prema zadatku nita
nije napadano.

OPERACIJA BR. 185

Zadatak: P r a t n j a Harikena, oruano izvianje Mostar Sara-


jevo.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 2 sata 30
Poleteli: 08.00 as sa Visa minuta
Sleteli: 09.15 ' na Vis
Piloti: voa zastavnik Tomi uro
br. 2 Radulovi Radovan
Vratih su se radi slabog vremena.

OPERACIJA BR. 186

Zadatak: P r a t n j a Harikena, oruano izvianje puta Knin

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/424, k. 1450.
2
Kamioni su pripadali jedinicama 2. udarnog korpusa NOVJ.
3
Odnosi se na r. Zetu.
Broj aviona: 1 Spitfajer V Vreme letenja: 1 sat 45
Poleteli: 10.30 as sa Visa minuta'
Sleteli: 12.15 na Vis
Pilot: potporunik Gavrilovi Zivorad
Harikeni napali raketama, a potporunik Gavrilovi mi-
traljirao kolonu od 2 tenka i 10 kamiona. Sva kola unitena.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: (skupa sa 2. eskadrilom) 2 tenka i 10 kamiona.

BE. 153
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
23. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJA MO-
STAR SARAJEVO I KNIN BIHA I O NAPADU NA
NEMAKE SNAGE U DANILOVGRADU1

23/11/1944 g.

Operacija br. 32 (sa Visa)


Z a d a t a k : Oruano izvianje puta i eljeznike pruge Mo-
star Sarajevo u pratnji 2 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 6
Poleteli: 06.46 as. sati 36 min.
Sleteli: 08.25 " Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg
: 0 mitr. met.
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 vod. Pavii
br. 3 zast. Todorovi
br. 4 kap. Je
Poeli izvianje severno od Mostara. Nikakovo kretanje
[nisu] osmotrili sve dok nisu stigli 1/2 milje zapadno od elje-
znike stanice Lisiii, gde su napali 1 eljezniki voz sa 10
vagona okrenut u pravcu zapada. Lokomotiva eksplodirala, 1
vagon zapaljen, ostali verovatno oteeni.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Unitena 1 lokomotiva, 1 vagon zapaljen, ostali
verovatno oteeni.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/294, k. 1450.
Operacija br. 33 (sa Visa)
Z a d a t a k : Oruano izvianje puta Knin Biha u pratnji 1
Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 5
Poleteli: 10.30 as. sati 50 min.
Sleteh: 12.05 " Ispaljeno: 4 rak. po 12.5 kg
: 0 mitr. metaka
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 kap. Je
br. 3 por. Rebula
br. 4 vod. Zavrnik
Poeli izvianje kod sela Suevii. Otvorena lagana p. a. -
vatra i 1 avion oteen. Ovaj avion i jo jedan kojemu se pokva-
rila radio-stanica vratili se u bazu, praeni po broju br. 2. Voa
produio izvianje sa 1 Spitfajerom. Kod sela Doljane (W I 6845)
napali kolonu 6 kamiona, 2 tenka i 3 ambulantska kola, koja se
kretala u pravcu severa. Unitili 1 kamion, koji se zapalio, i
daljna 2 kamiona izbaena iz ceste.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Unitena 2 kamiona.

Operacija br. 11 (iz Italije, Canne)


Z a d a t a k : Napasti raketama Danilovgrad.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 8
Poleteli: 14.55 as. iz Brindizija sati 20 min.
Sleteh: 17,00 " na Vis Ispaljeno: 12 rak. po 30 kg
: 700 mitr. metaka
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 ppor. Ratkovi
br. 3 zast. Vlahov
br. 4 zast. Antoni
Preleteh obalu izmeu Budve i Petrovca, nadleteli Cetinje
i izbili na put izmeu Danilovgrada i Nikia, okrenuli pravo na
Danilovgrad i napali cilj u pikiranju sa 8000 stopa u 15.50 a-
sova. 8 raketa palo u grad, 4 rakete na jedno raskre puteva
blizu samog grada. 4. avion nije mogao ispaliti rakete zbog
kvara mehanizma. Stub crnog dima osmotren bez vatre. P.a.
vatre nije bilo. Vreme i vidljivost dobra.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreno.
BR. 154
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
25. NOVEMBRA 1944. O BOMBARDOVANJU MOSTA KOD
SPUA 1

25. XI. 1944. g.


OPERACIJA BR. 187

Zadatak: Bombardovanje baterije pored Danilovgrada, ili bom-


bardovanje mosta kod sela Spu.
Broj aviona: 7 Spitfajera V Vreme letenja: 14 sati 20
Poleteli: 11.00 as. iz Canne minuta
Sleteli: 13.20 " u Canne
Piloti: voa potporunik oi Hinko ,
br. 2 porunik Paji Nedeljko
br. 3 zastavnik Loi Mehmed
br. 4 potporunik Rugi Luigi
br. 5 major Ivanievi uro
br. 6 zastavnik Semoli Marjan
br. 7 Okanovi Husein
Oblaci 9/10 na visini od 2500 m onemoguili izvrenje za-
datka, kroz rupu u oblacima prva trojka bombardovala most u
Spuu, ali su svi avioni promaili. Potporunik oi se je vratio
odmah nakon poletanja radi kvara motora. Druga trojka bacila
je bombe u more. Dva aviona spustila su se u Bari, ostali su
jedva stigli (pomanjkanje benzina) u Canne.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/424, k. 1450. Eskarila nije ejstvovala 24. novembra 1944. zbog
nepovoljnih vremenskih prilika.

287
BR. 155
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
25. NOVEMBRA 1944. O BOMBARDOVANJU MOSTA KOD
DANILOVGRADA 1

25/11/1944 g.

Operacija br. 12 (iz Italije, Canne)

Z a d a t a k : Napasti 1 viadukt sa 1 kamenim mostom,2 kao


alternativan cilj [most] kod Danilovgrada.
Broj aviona: 3 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 7
Poleteli: 14.10 as. sa Visa sati
Sleteli: " 16.30 " u Canne Ispaljeno: 11 rak. po 30 kg
: 250 mitr. metaka
P i l o t i : voa kap. Ceni'
br. 2 zast. Vlahov
br. 3 vod. Krsnik
Nisu pronali viadukt, pa su ispalili 11 raketa na oznaen
most blizu Danilovgrada, rezultat neosmotren. Umerena p. a.
vatra, gaanje netano. Oblaci 10/10 na 1200 stopa preko mora,
3000 stopa u brdima.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreno.

1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.

9/304, k. 1450. Eskadrila nije dejstvovala 24. novembra 1944. zbog


nepovoljnih vremenskih prilika.
2 Verovatno se odnosilo na pontonski most koji su izradile jedi-

nice nemakog 21. brdskog armijskog korpusa kod mosta na r. Morai


u rejonu s. Bioa.

288 i ,
BK. 156
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
26. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU VELEBITSKOG KA-
NALA 1

26/11/1944 g.

Operacija br. 34 (sa Visa)

Z a d a t a k : Oruano izvianje puta i eljeznike pruge Mo-


star Sarajevo u pratnji 2 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 3
Poleteli: 09.20 as. sata 5 min.
Sleteli: 10.06 " Ispaljeno: 0 raketa
: 0 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 vod. Pavii
br. 3 zast. Todorovi
br. 4 vod. Zavrnik
Zbog vrlo loeg vremena zadatak neizvren.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0

Operacija br. 35 (sa Visa)


Z a d a t a k : Oruano izvianje Podgorskog kanala od Lukova
do Senja u pratnji 2 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 5
Poleteli: 13.28 as. sati 10 min.
Sleteli: 15.05 " Ispaljeno: 0 raketa
: 0 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Pepel
br. 2 zast. Vlahov
br. 3 vod. Pavii
br. 4 vod. Zavrnik
Jedan avion se vratio ranije zbog kvara na radio-stanici.
Ostali izviali od Lukova do Karlobaga, zatim se vratili u bazu
radi vrlo slabog vremena. Nikakovo brodovlje [nije] opaeno.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0
1
Original (pisan na maini/ latinicom) : u Arhivu VII, reg. br.
9/184, k: 1450.

19 Zbornik, tom X, knj. 1


BR. 157
IZVETAJ TABA 1. VAZDUHOPLOVNE BAZE 5. KORPU-
SA NOVJ OD 27. NOVEMBRA 1944. STABU KORPUSA O
STANJU AERODROMA SANSKI MOST*

TAB
I VAZDUHOPLOVNE BAZE
5. KORPUSA NOVJ
Povj. br. 99
27 XI 1944 g.

Izvjetaj o stanju
aerodroma.

TABU V KORPUSA N.O.V.J.

Putem telefonske depee izvjestili smo vas o stanju aero-


droma u Sanskom Mostu, a ovim putem izvjetavamo vas a
stanju istoga opirnije. Po naem miljenju i po miljenju kape-
tana Vasiljeva 2 aerodrom u Sanskom Mostu upotrebljiv je i
poslije najveih, kia 24 asa iza istih, sem sjevernog djela koji
za 140 m. moe'biti pokriven vodom, ah je on i u ostaloj duini
(960 m.) - dovoljan za prijem dvomotornih (polutekih) m a -
ina, a to su maine koje su se jedino kod nas i sputale. 8
Mi raspolaemo od sredstava za obiljeavanje aerodropia
i. za sputanje aviona sa sledeim sredstvima i to: za dnevno
sputanje: platna, signalni pitolj i vatra prema potrebi; za
nono sputanje: lampe za obiljeavanje aerodroma i za signa-
lizaciju sa avionom, kao i signalni pitolj. Ta sredstva su do sada
bila dovoljna.
Usled optereenosti telefonske linije, neophodno je nuno
da nam se to prije dodeli radio-stanica kojom bi mogli blago-
vremeno da vam dostavljamo izvjetaje.
Ujedno izvjetavamo vas da su sovjetski podoficiri preni-
jeli iz bunkera kod Glamoa svoju radio-stanieu, ah po njiho-

1
Original (pisan mastilom, irilicom) u Arhivu VII, .reg. br.
40/17, k. 458 A.
a
lan sovjetske vojne misije
3
Re je o dakotama, saveznikim transportnim avionima ame-
rike proizvodnje.
voj izjavi ista nee moi raditi dok joj se ne nabave neki djelo vi
koji joj sada nedostaju.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Politkomesar, Komandant kapetan


Ratko Resanovi Gjko Rodi
2/XII 44
TAB Izvjetaj poslat
5. KORPUSA NOV savez, misijama
JUGOSLAVIJE 3/XII 44
pov Br. 1132
Dne . . . 194 . . g. a. a. . . .

BR. 158
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
30. NOVEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE MO-
STAR SARAJEVO I O NAPADU NA NEMAKE SNAGE U
DANTLOVGRADU1

30/11/1944 g.

Operacija br. 37 (sa Visa)


Z a d a t a k : Oruano izvianje puta i eljeznike pruge Mostar
Sarajevo u pratnji 2 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurrican MK IV Ukupno vreme letenja: 5
Poleteli: 09.30 as. sati 40 min.
Sleteli: 10.55 " Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg
: 0 mitr. metaka
P i l o t i : voa zast. Vlahov
br. 2 vod. Zavrnik
br. 3 vod. Dvorski
br. 4 ppor. Ratkovi
Poeli izvianje severno od Mostara-, leteli do eljue ali
tu su morali okrenuti natrag radi slabog vremena. Ispalili 16
raketa na eljezniku prugu, koju su verovatno otetili.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: eljeznika pruga verovatno oteena,

19- 291.
Operacija br. 38 (sa Visa)
Z a d a t a k : Oruano izvianje puta Suevii Biha u pratnji
2 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 4
Poleteli: 14.14 as. sata 40 min.
Sleteli: 15.24 " Ispaljeno: 0 raketa
: 0 mit. metaka
P i l o t i : voa zast. Vlahov
br. 2 por. Pepel -
br. 3 vod. Dvorski
br. 4 ppor. Ratkovi
Zbog slabog vremena i niskih oblaka okrenuli natrag pre
no to su stigli do Suevia.
Nai gubici: 0-
Nepr. gubici: 0

Operacija br. 13 (iz Italije, Canne)

Z a d a t a k : Napasti kamione i mostovni materijal u Danilo v-


gradu.
Broj aviona: 3 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 7
'Poleteli: 14.30 as. sa Visa sati 30 min.
Sleteli: 16.30 " u Canne Ispaljeno: 12 raketa po 30
kg
: 0 mitr. metaka
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 por. Marinovi
br. 3 zast. Klokoovnik
Ispalili u 14.55 asova 12 raketa na oznaeno mesto bez
osmotrenog rezultata. Lagana p.a. mitraljeska vatra. Vreme
dosta dobro.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreno.
BR. 159
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
1. DECEMBRA 1944. O NAPADU NA NEMAKU RADIO-
-STANICU NA OTOKU SUSKU 1

*
MESEC DECEMBAR 1944 G.

1/12/1944 g.

Operacija br. 39 Vis

Z a d a t a k : Napasti raketama dvospratnu zgradu kvadrata-


stog oblika na otoku Sansego2 za koju se javlja da
slui Nemcima kao radio-stanica.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 7
Poleteli: 06.55 as. as. 20 min.
Sleteli: 08.45 as. Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg
0 met.
P i l o t i : voa zast. Vlahov
br. 2 por. Pepel
br. 3 vod. Zavrnik
br. 4 ppor. Ratkovi
Leteli direktno do cilja kroz kiu zapadno od otoka irje.
Postigli 12 direktnih pogodaka u zgradu, zgrada demolirana.
Posle napada se digao dim plave boje. Mitraljeska p.a. vatra sa
cilja i jednog sela u blizini. Oblanost 10/10 na 13000 stopa,
vidljivost dovoljna.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Demolirana jedna velika dvospratna zgrada, ve-
rovatno radio-stanica. -

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/334, k. 1450.
2
Italijanski naziv za o. Suak u severnom Jadranu. Na otoku su
se nalazili delovi nemake 392. legionarske divizije (vidi Zbornik, tom
V n i , knj. 3, dok. br. 133).
BR. 160
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
3. DECEMBRA 1944. O NAPADU NA OBALSKU ARTILJE-
RIJU NA OTOKU LOINJU1

3/12/1944 g.

Operacija br. 14 (iz Italije, Canne)

Z a d a t a k : Napasti raketama elektrinu stanicu za pogon in-


stalacije obalskih topova. Alternativan, cilj PA
baterije (na Loinju Malom).
Broj aviona: 6 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 12
Poleteli: sa Visa 07.45 as. as. 30 min.
Sleteli: na Vis -09.50 as. Ispaljeno: 24 rak. po 30 kg
0 met.
Nad ciljem bili u 08.35 as. 2 aviona ispalila 8 raketa iz
pravca severjug i to u pikiranju sa 2000 stopa. Ostala 4 avi-
ona sa iste visine u pravcu' jugsever, svatk. salvo2 od 4 rakete.
Osmotreno nekoliko pogodaka. Zgrada za koju se veruje da je
elektrina stanica unitena. Jedan kasniji izvetaj koji je stigao
u ovu jedinicu iz Balkanskog vazduhoplovstva javlja da je ova
stanica bila neaktivna od dana napada. 3
Osmotrena umerena p.a. vatra. Gaanje netano. Avioni
su se vratili u Canne u 12.45 as. Vremenske prilike uglavnom
dobre, oblanost 10/10 na dve hiljade stopa. Vidljivost 1520
milja.
Nai gubitci: Od napada oteen propeler jednoga aviona.
Nepr. gubitci: Elektrina stanica za pogon instalacije obalskih
topova na Loinju Malom unitena.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VH, reg. .br.
9/334,2
b. 1450.
3
Verovatno treba da pie: svatko salvom.
Na Loinju su se nalazili delovi nemake 392. legionarske di-
vizije (vidi Zbornik, tom VIII, knj. 3, dok. br. 133).
BR. 161
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
4. DECEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJA GOS-
PI SENJ I MOSTAR SARAJEVO1

4. XII. 1944. g.

OPERACIJA BR. 199

Zadatak: Oruano izvianje puta Gospi Senj.


Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 10 sati
Poleteli: 11.00 as. Canne
Sleteli: 13.30 " Canne
Piloti: voa potporunik Deli Milan
br. 2 major Ivanievi uro
' br. 3 zastavnik Kovai Mirko
br. 4 Radulovi Radovan
Oblanost 10/10 nad ciljem onemoguila izvrenje zadatka.

OPERACIJA BR. 200

Zadatak: Pratnja Harikena, oruano izvianje Mostar Sara-


jevo.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 3 sata 30
Poleteli: 09.15 as. sa Visa minuta
Sleteli: 11.00 " na Vis
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 zastavnik Semoli Marjan
Kod Pazaria Harikeni napali jedan voz. Rezultat neosmo-
tren radi oblanosti.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/444, k. 1450. Eskadrila nije dejstvovala 27. i 29. novembra i 1. de-
cembra 1944. zbog nepovoljnih vremenskih prilika; 28. novembra jedno
odeljenje od 4 aviona izvialo je Velebitski kanal, 30. novembra komu-
nikacije Mostar Sarajevo i Suevi Polje Biha, s 2. decembra Bi-
ha Ostroac. Izvianje je bilo ometano zbog jake oblanosti, a nekad
sasvim bez rezultata. Treeg decembra poletela su dva odeljenja, ali su
se morali da vrate zbog nepovoljnih vremenskih prilika (svi ti letovi
vode se kao operacija br. 36, 40, 194, 195, 196, 197, 198 broj ope-
racija zavisi od toga da li su odeljenja poletala sa Visa ili sa aerodroma
Kane u Italiji Arhiv VII, reg. br. 8/4, k. 1450).
BR. 162
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
4. DECEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE MO-
STAR SARAJEVO1

4/12/1944 g.

Operacija br. 41 Vis

Z a d a t a k : Oruano izvianje u pratnji dva Spitfajera ceste i


eleznike pruge Mostar Sarajevo.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 6
Poleteli: 09.23 as. sati
Sleteli: 10.53 as. Ispaljeno: 12 rak. po 30 kg
0 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Pepel
br. 2 ppor. Ratkovi
br. 3 por. Rebula
br. 4 vod. Dvorski
Opis dogaaja: Poeli izvianje severno od Mostara i leteli
do Jasenjana, vreme isto ali nikakvo kretanje [nije] opaeno.
Zatim leteli pravo- do Konjica i sledili cestu do Ilide: mnogo
magle i mnogo formirajuih se oblaka u dolini. Kod Ilide okre-
nuli i ponovo sledili cestu. Kod Pazaria napali elezniki voz
koji se kretao u pravcu zapada. Detalji o vozu i rezultatu napada
neosmotreni zbog magle. Leteli na zadatoj ruti do Mostara, ni-
kakvo kretanje [nij] opaeno a zatim se vratili na Vis.
Nai gubitci: Nita.
Nepr. gubitci: Neosmotreno.

1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.


9/344, k. 1450. -

296
BR. 163
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVACKJE ESKADRILE NOVJ OD
6. DECEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJA GOS-
PI SENJ I MOSTAR SARAJEVO I O OMETANJU SA-
OBRAAJA KOD KISELJAKA 1

6. XII. 1944. g:

OPERACIJA BR. 202


Zadatak: Oruano izvianje puta Gospi Senj.
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 8 sati
Poleteli: 11.00 as. iz Carme
Sleteli: 13.00 " u Canne
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 zastavnik Tomi uro
br. 3 potporunik Gavrilovi Zivorad
br. 4 zastavnik Okanovi Husein
Oblanost 10/10 nad ciljem onemoguila izvrenje zadatka.

OPERACIJA BR. 203


Zadatak: P r a t n j a Harikena, oruano izvianje Mostar Sara-
jevo.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata
- Poleteli: 09.25 as. sa Visa
Sleteli: . 11.25 " na Vis
Piloti: voa potporunik. oi Hinko
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
Harikeni su se vratili zbog runog vremena. Spitfajeri su
se probili kroz oblake i na putu Ilida Kiseljak osmotrili i
napali kolonu od 50 kamiona.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.

OPERACIJA BR. 204

Zadatak: Bombardovanje i mitraljiranje* autokolone kod Kise-


ljaka.2
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/454, k. 1450. 5. decembra 1944. par aviona izviao je vremenske
prilike na pravcu Metkovi Mostar (taj se let voi kao operacija
br. 201),
2
Na komunikaciji Sarajevo Travnik
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 8 sati
Poleteli: 13.25 as. sa Visa
Sleteli: 15.25 " na Vis
Piloti: voa potporunik oi Hinfco
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 potporunik Srdanovi Milan
br. 4 zastavnik Semoli Mar j an
Samo prva dva aviona su uspela da se kroz rupe u obla-
cima probiju do cilja. Bombardovali i mitraljirali kolonu; poja-
vila se u koloni jedna vatra.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Nekoliko kamiona uniteno.

BR. 164
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRELE NOVJ OD
6. DECEMBRA 1944. O NAPADU NA NEMACKE SNAGE U
GRAACU I IZVIANJU KOMUNIKACIJE SARAJEVO
MOSTAR1

6/12/1944 g.

Operacija br. 16 (iz Italije, Canne)

Z a d a t a k : Napasti raketama kue i zgrade na raskru pu-


teva u gradu Graacu.2
Broj aviona: 6 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 13
Poleteli: 08.40 as. sati
Sleteli: 10.50 as. Ispaljeno: 23 rak. po 30 kg
550 mitr. met.
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 por. Majcen
br. 3 kap. Je
br. 4 zast. Todorovi
br. 5 vod. Krsnik
br. 6 vod. Pavii
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/354, k. 1450. Eskadrila nije ejstvovala 5. decembra 1944. zbog
nepovoljnih vremenskih prilika poletela je jedna etvorka ali se mo-
rala da vrati sa pola puta; t a j se let vodi kao operacija br. 15.
2
U decembru 1944. jedinice 13. i 35. NO divizije vrile su pritisak
na komunikacije Knin Biha i Knin Gospi radi spreavanja po-
Napad na pomenuti cilj je bio izvren izmeu 09.50 i 09.55
as. 4 aviona su izvrili npad iz pravca severjug pikiranjem
sa 5000 stopa i to salvom od 4 rakete koje su sve pale u podruje
cilja ali rezultat napada nije bio osmotren. Voa kap. Ceni 3
sa pratiocem zast. Todoroviem 4 je u isto vreme napao u ni-
skom letu jednu topovsku poziciju sa jednim topom od 40 mm
i dva do tri kamiona na prostoru severno od podruja cilja. Re-
zultat neosmotren. Umerena lagana p.a. vatra, gaanje netano.
Oblanost 7/10 na 10000 stopa ali svega 8001000 stopa nad
morem.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: nanesena izvesna teta kuama.

Operacija br. 42 (sa Visa)

Z a d a t a k : Izvianje ceste i eleznike pruge: Mostar Sa-


rajevo u pratnji 2 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 6
Poleteli: 09.25 as. sati 50 min.
Sleteli: 11.07 as. Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg.
500 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 zast. Klokoovnik
br. 3 zast. Vlahov
br. 4 zast. Antoni
Poeli izvianje severno od Mostara i le tili na zadanom
itinereru do Konjica. Okrenuli i sledili istu rutu. Napali sa 16
raketa 2 eleznika voza, svaki od 25 vagona, na stanici Jabla-
nica, okrenuta u pravcu juga. Osmotreni direktni pogodci na va-
gonima. Bez flaka. Vreme i vidljivost dobra.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Oteeno neutvren broj eleznikih vagona.

Operacija br. 43 Vis

Z a d a t a k : Napasti koncentracije kamiona kod Ilide i Kise-


ljaka u pratnji 4 Spitfajera.
vlaenja nemakih snaga iz Knina i napadale okolne okupatorsko-kvis-
linke garnizone. U Graacu su se nalazili elovi 383. puka nemake 373.
legionarske divizije. Jedinice 13. i 35. NO divizije vodile su borbe sa
pomenutim snagama 9. decembra 1944. i nanele im velike gubitke
vidi Arhiv VII, reg. br. 3/1, k. 919.
3
Aleksandar Ceni, komandir Eskadrile, poginuo je 3. maja 1945.
na preletu Zemun Zemunik.
4
Dragoslav
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 5
Poleteli: 13.30 as. , sati
Sleteli: 14.56 as. Ispaljeno: 0 rak.
0 met.
Jedan avion se vratio u bazu u 13.50 as. radi kvara na
radio-stanici. Ostala tri aviona i dva Spitfajera su se vratili radi
slabog vremena.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 zast. Klokoovnik
br. 3 por. Rebula
br. 4 vod. Dvorski
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: 0

BR. 165
OBAVETENJE TABA VAZDUHOPLOVSTVA NOVJ OD 9.
DECEMBRA 1944. GLAVNOM TABU NOV I PO SRBIJE DA
SPROVEDE U IVOT NAREENJE VRHOVNOG TABA O
REGULISANJU KONTROLE PUTNIKOG SAOBRAAJA
NA AERODROMIMA1

TAB VAZDUHOPLOVSTVA
- N.O.V. JUGOSLAVIJE
Pov. broj 33
9 X I I . 1944.

GLAVNOM TABU SRBIJE

Vrhovni tab NOV i PO Jugoslavije svojim aktom od 29.


XII. 2 1944. dostavio je sledee:
Radi regulisanja kontrole putnika koji dolaze iz inostran-
stva i koji odlaze u inostranstvo avionima sa aerodroma koji se
nalazi na podruju Glavnog taba Srbije, Glavnog taba Voj-
vodine, Glavnog taba Makedonije i Komande grada Beograda
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
12/3, k. 193.
2
Greka; verovatno treba da pie 29. XI poto je akt taba Vazu-
hoplovstva od 9. decembra 1944. Redakcija nije uspela da pronae akt
Vrhovnog taba 'NOV i POJ.
NAREUJE SE:

1. Svi putnici koji dolaze iz inostranstva moraju imati


propisne objave koje izdaju za to nadlene vlasti vojne misije
NOV i POJ, odnosno za Italiju Stab baze NOV i POJ u Italiji. 3
2. Putnici koji dolaze iz zemlje, a prelaze preko aero-
droma u Italiji moraju imati objavu izdatu od Baze NOV i POJ
u Italiji.
3. Svi stranci, ukljuujui i saveznike vojnike i oficire
vojnih misija koji dolaze iz inostranstva, mogu da dou u Ju-
goslaviju tek uz prethodnu dozvolu Vrhovnog taba NOV i POJ.
lanovi vojnih misija pri pojedinim tabovima ne mogu se
kretati u okviru Jugoslavije bez objave onoga taba NOV i POJ
kod koga su dodeljeni.
4. Posada aviona moe da napusti prostor aerodroma tek
na pismenu dozvolu koju izdaje za to nadlean oficir na aero-
dromu.
5. Za odlazak lica koja rade u dolje navedenim ustano-
vama izdaju propisne dozvole tabovi i ustanove kako sledi:
a. Za sva odeljenja Vrhovnog taba naelnik VS, odnosno
uz ovaj ig i po njemu ovlateni oficir.
b. Za sva povjerenitva N.K.O.J. 4 sekretar AVNOJ-a, od-
nosno uz ovaj ig lice ovlateno po njemu.
c. Za OZN-u Povjerenitva narodne odbrane N.K.O.J.,
OZN-u Beograda i OZN-u Srbije naelnik odeljenja Jugoslavije,
odnosno uz ovaj ig ovlateno lice.
d. Za ustanove Komande grada Beograda komandant
grada, odnosno uz ovaj ig po njemu ovlateno lice.
e. Za sve vojne misije naelnik V.S., odnosno uz ovaj ig
po njemu ovlateno lice' (oficir).
f. Svi putnici koji se vraaju uz ig one ustanove, gdje
je naznaeno da putuju na objavi sa kojom su doli.
6. Na osnovu ovih dozvola izdavat e punovane objave
Komanda grada Beograda uz potpis komandanta. Za to odreeno
lice u Komandi grada vodie evidenciju putnika koji odlaze u
inostranstvo. .
7. Ni jedan putnik ne moe ui u putniki avion niti avion
moe poi i obratno doi i otii sa aerodroma dok ga ne pre-
kontrolie za to nadlean oficir.
8. Svi putnici, bilo da dolaze ih odlaze, ako nemaju ured-
nih objava bie po nadlenom oficiru zadrani i ispitani.
9. Glavni tabovi Makedonije, Srbije i Vojvodine reguli-
sae kontrolu putnika na ovakav nain, pazei da mogu, izdavati
3
tab Baze se nalazio u Bariju Italiji.
4
Nacionalni komitet osloboenja Jugoslavije
objave i primati tek one. strance koji su lanovi odnosno po-
mono osoblje vojnih misija i kao takovi prijavljeni kod njiho-
vih tabova.
Svaki drugi stranac koji dolazi a da prethodno nije dobio
dozvolu V.. ima mu se zapreiti kretanje i izvjestiti najbr-
im putem V..
10. Nareenje stupa odmah na snagu.
Prednje se dostavlja na znanje s tim da komande aero-
droma i referenti tabova odrede oficira koji e u svemu da
postupi po taci 4., 7. i 9. ovoga nareenja.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

ZA POLITKOMESARA KOMANDANT
p. pukovnik: general-major:
M. Simovi Pire
NAELNIK TABA
pukovnik:
Miod. N. Lozi

BR. 166
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
11. DECEMBRA 1944. O IZVIANJU PROSTORIJE NEVESI-
NJE SARAJEVO I O PRATNJI LOVACA-BOMBARDERA
2. ESKADRILE NOVJ PRI IZVIANJU KOMUNIKACIJE
DONJI LAPC BIHA1

11. XII. 1944. g.


OPERACIJA BR. 206
Zadatak: Oruano izvianje Nevesinje Sarajevo.
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 8 sati
Poleteli: 09.45 as. iz Canne
Sleteli: 11.45 " na Vis
Piloti: voa potporunik Fabjariovi ime
br. 2 zastavnik Okanovi Husein
br. 3 Kovai Mirko
br. 4 potporunik Rugi Luigi
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/464, k. 1450. Eskadrila nije dejstvovala od 7. do 10. decembra 1944.
zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Samo je jedan par pokuao 10.
decembra da poleti na zadatak, ali se morao vratiti zbog slabe vidljivosti
t a j se let vodi kao operacija br. 205.
Bombardo vana koncentracija kamiona ili konjskih kola za-
klonjenih ispod drvea, blizu Bune. Broju 2 nisu otpale bombe,
- pa je docili je bombardovao most u Jablanici ah promaio.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.

OPERACIJA BR. 207

Zadatak: Pratnja Harikena 2. lovake eskadrile, oruano izvia-


nje Donji Lapac Biha.
Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata
Poleteh: 09.00 as. sa Visa
Sleteh: 11.00 " na Vis
Piloti: voa potporunik oi Hinko
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
Kod Donjeg Lapca napadnuta je kolona od oko 20 kami-
ona, Harikeni i Spitfajeri su unitili oko 10 kamiona.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 10 kamiona (zajedno sa 2. eskadrilom).

OPERACIJA BR. 208

Zadatak: Traenje nastradalog pilota pored Lastova.


Broj aviona: 2 Spitfajer V Vreme letenja: 2 sata 50
Poleteh: 12.15 as. sa Visa minuta
Sleteh: 1 3 . 4 0 n a Vis
Piloti: voa zastavnik Okanovi Husein
br. 2 potporunik Fabjanovi ime
Nastradali pilot nije pronaen.
BR. 167
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
11. DECEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE DONJI
LAPAC BIHA1

11/12/1944 g.

? Operacija br. 45 (sa Visa)

Z a d a t a k : Izvianje puta Donji Lapac Biha u pratnji dva


Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 6
Poleteli: 09.26 as. sati 45 min.
Sleteli: 11.07 as. Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg.
1000 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Rebula
br. 2 zast. Klokoovnik
br. 3 por. Marinovi
br. 4 vod. Dvorski
Leteli direktno do Donjeg Lapca i poeli izvianje na da-
tom itinereru. Sa 16 raketa napali jedan neprijateljski konvoj
kamiona koji se kretao u severnom pravcu bez osmotrenih re-
zultata.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Neosmotreno.

1 Original (pisan na maini, latinicom) u Aihivu VII, reg. br.


9/364, k. 1450. EskadrEa nije dejstvovala od 7. do 10. decembra
1944. zbog nepovoljnih vremenskih prilika.

304
BR. 168
NAREENJE GLAVNOG TABA NOV I PO SRBIJE OD 14.
DECEMBRA 1944. KOMANDAMA VOJNIH OBLASTI I AERO-
DROMA O PRIKUPLJANJU VAZDUHOPLOVNOG MATE-
RIJALA 1

GLAVNI TAB NOV i P O SRBIJE K o p i j a


Pov. b. br. 68
14 decembra 1944 g.

U vezi traenja taba Vazduhoplovstva NOVJ pov. br. 36


od 10 decembra 1944 god., potrebno je da se to pre prikupi
sav vojni vazduhoplovni materijal na teritoriji Glavnog taba
NOV i PO Srbije, bez obzira da li je isti pripadao bivem jugo-
slovenskom, saveznikom ili neprijateljskom vazduhoplovstvu.
Da bi se prikupio gore pomenuti materijal i predao na
iskorienje Stabu Vazduhoplovstva NOVJ, potrebno je obja-
viti stanovnitvu preko vlasti narodno-oslobodilakih od-
bora, da se," pod pretnjom kazne, sav vojno vazduhoplovni ma-
terijal, pa i najmanji delovi istoga, koji je bespravno prisvojen
preda po sledeem:
Materijal sa teritorije Vojne oblasti XIII Korpusa predati
naoj komandi aerodroma u Niu.
Materijal sa teritorije Vojne oblasti centralne Srbije pre-
dati naoj komandi aerodroma u Kraljevu.
Materijal sa teritorije Vojne oblasti istone i .zapadne Sr-
bije predati komandama vojnih podruja dotinih oblasti. Po-
mente vojne oblasti podnee izvetaj ovome Stabu (vazduho-
plovno odljenje) o prikupljenom materijalu. U izvetaju nave-
sti. koliko i kakvog materijala je prikupljeno. Dalji postupak sa
ovim materijalom regulisae ovaj Stab.
Pod vazduhoplovnim materijalom ovde se podrazumeva
sav tehniki materijal, koji je u upotrebi u Vojnom vazduho-
plovstvu, kao5
delovi aviona, avionski motori i njihovi delovi,
avionski i motorski instrumenti,
delovi automobila, motocikla i bicikla,
radio materijal: primo-predajne radiostanice, njihovi
delovi i instalacije,
meteoroloki instrumenti svake vrste, kao i OEtali me-
teoroloki materijal i pribor,
1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VII,
reg. br. 53/2, k. 193.

20 Zbornik, tom X, k n j . 1 205


fotografski materijal: foto aparati i njihovi delovi, fo-
tografski pribor, potroni fotografski materijal ploe, filmovi,
hartije i hemikalije,
razne maine, alat i instalacije,
oruje i municija, kao i ostali pribor za naoruanje i
opremu aviona,
pogonski materijal,
letaka sprema: odelo, padobrani i ostali pribor,
telefonski materijal.
Za prikupljanje pomenutog materijala povesti izvianja i
vlasnike vojno vazduhoplovnog materijala pozvati na odgovor-
nost. Ove postupke ne izvoditi neposredno, ve samo preko vla-
sti narodno-oslobodilakih odbora.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

V. D. POLITKOM, ZA KOMANDANTA,
Milosav Milosavljevi s. r. general-major,
Branko Poljanac s. r.
CM. P.)

DOSTAVLJENO:
Vojnoj oblasti Istone Srbije
Vojnoj oblasti Zapadne Srbije
Vojnoj oblasti Centralne Srbije i
Vojnoj oblasti XIII Korpusa. .
Komandi aerodroma Ni i
Komandi aerodroma Kraljevo.
Da je prepis veran svome originalu
Tvrdi:
ZAST. NAELNIKA VAZD. ODELJENJA
(M.P.) vazd. kapetan
Mil.2 D. uri

2 Milivoj

306
BR. 169
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
16. DECEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE MO-
STAR SARAJEVO1

16. XII. 1944. g.

OPERACIJA BR. 210

Zadatak: Oruano izvianje Sarajevo Zenica.


Broj aviona: 8 Spitfajer V Vreme letenja: 16 sati
Poleteli: 09.30 as. iz Canne
Sleteli: 11.30 "
Piloti: voa potporunik oi Hinko
br. 2 porunik Paji Nedeljko
br. 3 pporunik Srdanovi Mil.
br. 4 potporunik Deli Milan
br. 5 major Ivanievi uro
br. 6 zast. Tomi uro_
br. 7 ppor. Gavrilovi Zivorad
br. 8 zast. Radulovi Eadovan
Magla i niski oblaci onemoguili izvrenje zadatka. Prva
etvorka bacila bombe kroz rupu u oblacima na put kod eljue.2
Druga etvorka bacila bombe u more. Prva etvorka sletela na
Vis, druga u Canne.

1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.


8/464, k. 1450. Eskadrila nije dejstvovala od 12. do 15. decembra
1944. zbog nepovoljnih vremenskih prilika.
. 2 Selo kod Mostara

zo* 307
BR. 170
IZVETAJ VAZDUHOPLOVNOG ODELJENJA GLAVNOG
TABA NOV I PO SRBIJE OD 16. DECEMBRA 1944; TABU
VAZDUHOPLOVSTVA NOVJ O VAZDUHOPLOVNOM MA-
TERIJALU NA AERODROMU KRAGUJEVAC1

GLAVNI TAB NOV i PO SRBIJE Kopija


VAZDUHOPLOVNO ODELJENJE
Pov. b. br. 116
16 decembra 1944 g.

TABU VAZDUHOPLOVSTVA NOVJ A/T 2

U vezi akta toga taba pov. br. 36 od 10. XII. 1944 god.
dostavljamo sledei izvetaj o vazduhoplovnom materijalu koji
se nalazio na aerodromu u Kragujevcu:
1) 8 aviona tipa Fiat 42 sa istoimenim zvezdastim 'mo-
torima sa 14 cilindara. 5 aviona nalazili su se u hangaru a 3 na
letilitu. Svih 8 aparata su upropaeni od strane nepoznatih
hca, verovatno jo pre uspostavljenja vlasti NOVJ. Skinuti su
svi instrumenti za navigaciju i ostale precizne naprave polu-
pane su na vrlo grub nain. Rezervoari od benzina i ulja su
probijeni sekirama ih nekim drugim tupim oruem. Trupovi
su oteeni i poderani, a sve gume sa tokova stajnog trapa
skinute, tako da su ostali goli bandai. Sva prevlaka sa sedita
je skinuta.
Od ovih aviona upotrebljivi su jedino motori i ehse, ko-
jima je potrebna manja opravka, dok su od trupa i krila upo-
trebljivi samo pojedini delovi koji su ostali neoteeni.
Pomenuti avioni su graeni od durala, leutala ili silumina,
legure koju vazduhoplovna industrija upotrebljava za graenje
aviona. Svi naeni avioni graeni su u vremenu od 1940 42
god. i njihovi su ostaci potpuno upotrebljivi za preradu.
2) Jedna vehka horizontalna dizalica za avione (oteena),
potrebna joj je mala opravka, i ista je predata automobilskoj
radionici fabrike oruja NOVJ, na opravku.
3) 14 komada aeroplanskih mitraljeza tipa Breda, ka-
libra 12.7 mm sa eksplozivnom i zapaljivom municijom (500
kom. metaka). Mitraljezi su delimino oteeni i predati pu~
karnici fabrike oruja NOVJ na opravku.
1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg.
br. 54/2,
2
k. 193.
Skraenica, verovatno oznaava avio-tehniko odeljenje. Vidi
dok. br. 184, prim. 2.
4) 4 komada papue - podmetai za tokove stajnog
trapa.
Sav gore pomenuti materijal prenet je u krug fabrike oru-
ja NOVJ na uvanje. Molimo za izvetaj kako dalje da se po-
stupi sa ovim vazduhoplovnim materijalom.
Letilite je u Kragujevcu ispravno, sem hangara koji je
malo oteen nekoliko izvaljenih dasaka, to se lako moe
popraviti. Dve manje zidane zgrade koje se nalaze pored han-
gara dosta su oteene, nedostaju svi prozori, vrata i delimino
patos.
Od strane ovoga taba izdato je nareenje V.[ojnoj] obla-
sti istone, zapadne i centralne Srbije, kao i V. oblasti XIII
Korpusa o prikupljanju celokupnog vazduhoplovnog materi-
jala i uvanju istog od daljeg upropaavanja i raznoenja.
O vazduhoplovnom materijalu koji se bude naknadno pri-
kupio dostavie se izvetaj tome tabu.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

V. D. POLITKOM, ZAM. KOMANDANTA,


Milosav Milosavljevi gyjr. p ) general - major,
Branko Poljanac
ZAST. NAELNIKA
VAZ. ODELJENJA
kapetan
Mil.3 D. uri

3
Milivoj
BR. 171
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
19. DECEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE SA-
RAJEVO DOBOJ I O POGIBIJI KOMANDIRA ESKADRI-
LE PRI IZVRENJU ZADATKA 1
19. XII. 1944. g.
OPERACIJA BR. 213
Zadatak: Oruano izvianje Sarajevo Doboj.
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 10 sati 30
Poleteli: 10.00 iz Canne minuta
Sleteli: 13.00 u Canne
Piloti: voa major Proti Mileta
br. 2 zastavnik Kovai Mirko
br. 3 potporunik oi Hinko
br. 4 zastavnik Loi Mehmedalija
U 11.20 zapaena nepr. kolona od preko 200 raznih meha-
nikih vozila od sela Brzovo 2 kroz epe do Maglaja- Svi piloti
su napali kolonu mitraljezima i topovima dva puta. U prvom
napadu nije bilo p.a. vatre. U drugom napadu je vrlo jaka i
precizna p.a. vatra od 20 mm. Major Proti Mileta je nestao
nakon drugog napada. 3 Pratioci su ga poslednji put videli kako
obruava u napad a neposredno nakon toga u sredini kolone,
tano u pravcu njegovog napada, primetili su veliku vatru.
Nai gubici: 1 pilot i 1 avion.
Nepr. gubici: Neosmotreni.
OPERACIJA BR. 214
Zadatak: Oruano izvianje Sarajevo Doboj.
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 10 sati 20
Poleteli: 10.30 iz Canne minuta
Sleteli: 13.05 u Canne
Piloti: voa potporunik Deli Milan
br. 2 Fabjanovi Sime
br. 3 zastavnik Vrabi Ciril
4 Semoli M a r j a n
P u t od Sarajeva do Busovae pokriven oblacima. Jaka 20
mm p. a. vatra iznad Busovae. Po nareenju voe prve forma-
cije nije napadnuta kolona kod Zepa radi prejake p.a. odbrane.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/474, k. 1450. 17. i 18. decembra 1944. jedan par je izviao vremen-
ske prilike na pravcu Mostar Sarajevo (ti se letovi vode kao opera-
cija br. 211 i 212),
2
Treba: Brezovo Polje
3
Major Mileta Proti, koji je toga dana poginuo, bio je komandir
1. lovake eskarile od njenog formiranja.
BR. 172
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
19. DECEMBRA 1944. O NAPADU NA NEMACKE SNAGE U
NEVESINJU1

19/12/1944 g.

Operacija br. 18 (iz Italije, Canne)

Z a d a t a k : Napad raketama na kasarne odnosno vojnike


zgrade u istonom delu grada Nevesinje.2
Broj aviona: 6 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 14
Poleteli: 10.10 as. sati
Sleteli: 12.30 as. Ispaljeno: 24 rak. po 30 kg.
400 mitr. met.
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 zast. Vlahov
br. 3 por. Rebula
br. 4 kap. Zdrajevski
br. 5 vod. Zavrnik
br. 6 zast. Antoni
Napali cilj u 11.20 as. i to pikiranjem sa 5000 stopa svak
ispalivi salvo od 4 rakete koje su vrlo dobro pokrile podruje
cilja. Vie zgrada uniteno ili oteeno, pre i posle napada osmo-
tren dim sa cilja poto je jo-jedan Squadron3 izvrio napad na
isti cilj nekoliko minuta ranije. Nije bilo flaka. Vreme dosta
dobro, obi. 2/10 na 7500 stopa, vidlj. preko 30 km.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Uniteno odnosno oteeno vie kasarni u Ne-
vesinju.

1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.


9/374, k. 1450. Eskadrila nije dejstvovala od 12. do 18. decembra 1944.
zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Samo su tri grupe 15. i 16. de-
cembra pokuale da polete na zadatak, ali su se morale vratiti zbog
slabe vidljivosti (ti se letovi vode kao operacija br. 46 i br. 47 sa
Visa i operacija br. 17 sa Kane).
2 U Nevesinju i u njegovom irem podruju nalazila se nemaka
369. legionarska divizija.
3 Iz sastava britanskog Balkanskog vazduhoplovstva
BR. 173
PREGLED BROJNOG STANJA 1. AEROBAZE 4. KORPUSA
NOVJ OD 19. DECEMBRA 1944. GODINE1

PREGLED
oficira i podoficira I Aero-baze IV Korpusa N.O.V.
Jugoslavije 2 19/XII-1944

Oficira Podoficira
General-lajtnant
General-majora
General-pukov.

Stariji vodnik

Mladi vodnik
P.pukovnika

P.porunika
1 Redni broj

Zastavnika
Jedinica

Primjedba
Pulcovnika

Porunika
Kapetana

Desetara
Ukupno

Ukupno
Majora

Vodnik
1. tab baze / / / / / / 1 / / /- 1: / / / /

2. Pritablje 1 .1 1 1 2. 4

3. I eta 4 3 7 1 15

4. II eta 1 1

5. Radni \
1 1
vod

Svega 1 1 2 6 4 10 1 21

Politkomesar: Komandant, kapetan:


Dragan Studen (M. P.) Madarac Ljuban

Podoficira imade vie unapreenih Naredbom taba IV Korpusa


N.O.V.J. broj 18 od 8/X-944.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
4/28, k. 428.
2
P r v a aerobaza 4. korpusa NOVJ nalazila se na aerodromu Ce-
mernica kod Topuskog. Formirana je aprila 1944. sa zadatkom da orga-
nizuje aerodromsku slubu i prihvat saveznikih transportnih aviona
sa materijalom, za NOVJ, kao i evakuaciju ranjenika i bolesnika
NOVJ za bolnice u junoj Italiji. Pored ove postojale su jo tri baze
u sastavu 4. korpusa: na aerodromima kod Gline, Topuskog i Velike
Kladue (vidi Arhiv VII, reg. br. 2, 3, 8, 12, 14, 17, 2124, 2733/20,
2/21, k. 435 A, reg. br. 16, 2531, 4143, 46, 47/28, k. 428 B).
BR. 174
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
20. DECEMBRA 1944. O NAPADU NA NEMAKE SNAGE U
NEVESINJU 1

20/12/1944 g. " i
Operacija br. 19 (iz Italije, Canne)

Z a d a t a k : Ponovo napasti raketama vojnike zgrade i ba-


rake u Nevesinju. 2
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 9
Poleteli: 09.50 as. as. 35 min.
Sleteli: 12.15 as. Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg
0 metaka
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 zast. Klokoovnik
br. 3 kap. Zdrajevski
br. 4 vod. Dvorski
Napad na cilj je bio izvren u 11.00 as. Sva 4 aviona su
izvrila napad u pikiranju sa 5500 stopa i to salvom od 4 rakete
koje su vrlo lepo pokrile ceo prostor cilja sa vie pogodaka u
zgrade odnosno barake. Posle napada primeen kako izlazi crni
dim iz cilja. Nije. bio osmotren flak. Vrlo dobro vreme nad ci-
ljem, prilino slabo nad morem.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Oteeno nekoliko vojnikih zgrada odnosno ba-
raka u Nevesinju.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/384, k. 1450.
2
Vidi dok. br. 172, prim. 2.

313,
BR. 175
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
22. DECEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE MO-
STAR SARAJEVO1

22/12/1944 g.

Operacija br. 48 (sa Visa)

Z a d a t a k : Izvianje puta i eleznike pruge: Mostar Sa-


rajevo.
Broj aviona: 5 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 7
Poleteli: 09.52 as. sati 45 min.
Sleteli: 11.25 as. Ispaljeno: 19 rak. po 30 kg
100 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Majcen
br. 2 por. Pepel
br. 3 vod. Pavii
br. 4 zast. Todorovi
br. 5 vod. Krsnik
Na datom itinereru napali sa 8 raketa elezniku prugu i
sig.[nalnu] kuicu. Oba objekta oteena. Sa 11 raketa napali 3
kamiona bez osmotrenog rezultata. Umerena p. a. lagana vatra iz
eljue, gaanje netano. Obi. 10/10 na 3000 stopa.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Oteena el. pruga i signalna kuica.

1 Original- (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.


9/384, k. 1450. Eskadrila nije dejstvovala 21. decembra 1944. zbog
nepovoljnih vremenskih prilika.

.314
BR. 176
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
24. DECEMBRA 1944. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE MO-
STAR SARAJEVO BUSOVACA 1

24/12/1944. g.

Operacija br. 50 (sa Visa)

Z a d a t a k : Izvianje puta i eleznike pruge Mostar Sa-


rajevo Busovaa, u p r a t n j i 4 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 5
Poleteli: 13.37 as. sati 10 min.
Sleteli: . 14.55 as. Ispaljeno: 16 rak.
200 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Pepel
br. 2 vod. Pavii
br. 3 zast. Todorovi
br. 4 vod. Krsnik
16 raketa ispaljeno na eleznike pruge i posle napada se
osmotrilo da su oteene. Umerena lagana p. a. vatra iz eljue.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Zeleznika pruga oteena.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/384, k. 1450. Eskadrila nije dejstvovala 23. decembra 1944. zbog
nepovoljnih vremnskih prilika poletela je jedna , petorka ah se mo-
rala ubrzo da vrati zbog slabe vidljivosti.
BR. 177
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
24. DECEMBRA 1944. STABU VAZDUHOPLOVSTVA NOVJ O
RADU ESKADRILE1

Od: 352 (Jugoslovenski) Skvadron, R.A.F., C.M.F.2


Za: STAB VAZDUHOPLOVSTVA N.O.V. JUGOSLAVIJE
ZEMUN
Datum: 24 decembar 1944. godine
Broj: 352YS/1251/ORG.

IZVETAJ O STANJU SKVADRONA


I. OPERATIVNI DEO:

1. Komandni kadar:
Komandant Skvadrona i oba komandira flajtova, 3 majori
Proti, Popov i Jovanovi4 su nestali, odnosno poginuli, pri izvr-
avanju ratnih zadataka. Njihove dunosti su preuzeli:
Komandant: potporunik oi Hinko
Komandir A flajta: porunik Paji Nedeljko
Komandir B flajta: major Ivanievi uro.
Major Kraus Branko radi bolesti ne moe vie da leti.
2. Operacije:
Skvadron je zapoeo operacije protiv neprijatelja 18. av-
gusta 1944. g. Pregled izvrenih operacija se vidi iz priloga
br. I. 5
Skvadron je u sastavu 281. Winga BAF-a i istom je podre-
en u operativnom i disciplinskom pogledu.
Do sada je skvadron upotrebljavan jedino nad jugosloven-
skom teritorijom (Dalmacija, Bosna, Crna Gora i Hrvatska do
Zagreba).
Vre se sledei zadaci:
a. Bombardovanje neprijateljskih garnizona i koncen-
tracija. Prilikom izvravanja ovih zadataka retko kada je bio
tano naznaen cilj (pojedina kua ili odreeni deo grada). Obi-
no se nareuje da se bombarduje itav grad, odnosno bilo to
1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg.
br. 13/2, k. 1466 B.
2
Engleski naziv za 1. eskadrilu, koja se nalazila u sastavu bri-
tanskog Balkanskog vazduhoplovstva.
3
odeljenja
4
Mileta Proti, Arkadije Popov, Ratko Jovanovi
5
Priloge vidi u Arhivu VII, reg. br, 13/2, k. 1466 B.
u gradu. Na taj nain je bombardo van D. Lapac, Perui, Ston,
Bilea, Danilov Grad, Konjic, Tkon, Omi, Graac, Ljububi itd.
b. Napad na neprijateljske komunikacije (vozovi, moto-
rizacija). U poslednje vreme najee su napadane sledee komu-
nikacije: Knin Biha i Mostar Sarajevo, a ponekad i Knin
Senj, Senj Karlovac, Sarajevo Viegrad, Sarajevo
Doboj i Novska Brod.
c. Pratnja Hurricana 351 (Jugoslovenskog) Skvadrona.
Rezultati su sledei:
a. Rezultate bombardovanja se ne moe iz vazduha pro-
ceniti odnosno procena je sasvim nesigurna. Ponekad, ali ne
redovno, primljen je izvetaj posmatraa o efektu bombardova-
nja. Tako su, n. pr., javljeni dobri rezultati nakon bombardo-
vanja Vrlike, Ljubukog, . Lapca, Graaca i Peruia.
b. Rezultati napada na komunikacije su osrednji. Do
sada je uniteno oko 15 lokomotiva, oko 100 kamiona i oko 30
vojnikih konjskih kola. Razlozi ovih dosta slabih rezultata jesu:
Sto se neprijatelj kree u glavnom nou, ili koristi loe
vreme i nisku oblanost,
mogunost lakog sakrivanja i kamuflae,
sve vee kolone su veoma jako branjene, p.a. obranom.
U toku operacije nije uopte bilo susreta sa neprijatelj-
skim avionima.
Skvadron jo uvek radi sa aerodroma Canne. Ponekad
avioni sleu na Vis, radi dopune goriva. Pored toga skvadron
dri detaman od 4 aviona na Visu, koji u glavnom slue za
pratnju Hurricana.
Glavne operacijske potekoe su sledee:
a. Udaljenost baze od zone operacija. Usled toga svaki
let se produuje za jedan sat i dvadeset minuta (vreme po-
trebno za prelet mora tamo i natrag). Dugotrajni letovi (do tri
sata) zamaraju pilote i izlau ih veem riziku.
Avioni uvek lete sa dopunskim rezervoarima (120 ili 360
litara benzina). Ovi rezervoari, naroito veliki (od 360 litara)
su nezgodni i opasni. Poletanje i sletanje je tee, pokretljivost
se osetljivo smanjuje, to je vano prilikom napada u brdovitom
terenu. Opasnost od p.a. vatre sa zemlje se znatno poveava,
jer pogodak u ove rezervoare skoro sigurno izaziva poar.
b. Potpuna operativna podreenost Saveznicima.
Poloaj nam je vrlo nezgodan. U jednom pogledu smo
operativno potpuno podreeni Saveznicima. Ni jedan let ne
moemo da izvrimo bez njihovog odobrenja. U drugom pogledu
slaba veza i slaba koordinacija izmeu BAFA i naih komandi
je oita na svakom koraku. Radi toga, esto moramo da izvra-
vamo zadatke koji su po naem miljenju besmisleni. Ne znamo
kakve su elje naih jedinica koje bi trebali da potpomaemo.
Ne znamo kakvi su rezultati naeg rada, ne dobivamo izvetaje
o sudbini nestalih pilota itd.
c. Promenjena vojna situacija.
Neprijatelj je oteran sa obalnog podruja. Tim se je uda-
ljenost do naih ciljeva poveala, i u budue e se sve vie po-
veavati.
Radi toga dugotrajni letovi sa velikim dopunskim rezer-
voarima postaju redovna pojava. Manje opasni a korisniji za-
dai bombardovanja s skoro sasvim prestali i u poslednje vre-
me gotovo iskljuivo dobivamo .zadatke mitraljiran]a.
Neprijatelj se sve vie zbija i koncentrie u pojedine jake
, grupacije. On ujedno koncentrie svoja p.a. orua. Ciljeva ima
sve manji broj, ali su ti ciljevi veoma jako branjeni, i napad
na njih postaje sve opasniji.
d. Loe atmosferske prilike.
Slabo vreme traje ve vie od dva meseca. Meteoroloka
sluba u Jugoslaviji skoro ne postoji. Cesto primamo nareenja
za letenje po vrlo loem vrmenu, kad izgleda na uspeh gotovo
u opte nema, a pri emu samo letenje za jednomotorne avione
predstavlja ozbiljnu opasnost.
e. Potreba preoruanja.
Na skvadron je sada jedini u Italiji naoruan sa Spitfa-
jer V avionima. Sve ostale BAF-ove eskadrile su preoruane
na Spitfajer Vili, Spitfajer IX ili Mustang.
Prolog meseca pismom upuenim BAF-u traeno je pre-
oruanje na Spitfajer VIII i IX, ali do sada nije primljen od-
govor. Prevod akta prilog br. 2.
Miljenje komandanta Wing-a po ovom pitanju jeste, da
reenje istog spada u nadlenost britanskog ministarstva vazdu-
hoplovstva, da e se na to reenje dugo ekati, i da bi se jedino
linom intervencijom marala Tita moglo ovo preoruanje
ubrzati.
Reenje ovog pitanja je postalo hitno i vano iz sledeih
razloga:
Spitfajer V avioni su prilino istroeni i inferiorni su
modernim lovakim avionima;
relativno slabiji motor je do krajnosti optereen kada
se na avion montiraju bombe i dopunski rezervoari;
mogunost izvlaenja je prilino slaba, to je vano
kod napada u planinskom terenu;
kod napada na jako branjene ciljeve potrebna je to
vea brzina;
kada se operacije prenesu u blizinu Zagreba ili jo
dalje, postojae mogunost susreta sa neprijateljskim avioni-
ma-lovcima.
f. Slabo stanje letilita.
Aerodromi Canne i Vis su jedva zadovoljavajui po svom
ureaju. Postoje samo po jedna pruga za poletanje i sletanje i
boni vetrovi su esti uzroci nezgoda. Teren van pruga je pot-
puno neureen i svako najmanje skretanje je neminovan lom
aviona. eljezna podloga para gume na tokovima. Oba ova
letilita su moda najslabija od svih koje BAF upotrebljava u
Italiji.
3. Piloti:
Skvadron je poeo operacije sa 22 pilota, od kojih ;je do
sada 6 izgubljeno. Spisak poginulih (nestalih) vidi prilog br. 3.
Po statistici BAF-a, obzirom na broj izlazaka, gubici iz-
nose oko 2/o. S toga gledita nai gubici nisu niti preterano
veliki, niti neoekivani.
Naa je nesrea da su svi izgubljeni piloti bili prvoklasni.
Usled ovih gubitaka brojno stanje pilota je spalo na 16 po
spisku. Major Kraus Branko je bolestan a potporunik Deli
Milan i zastavnik Vrabi Ciril usled slabog zdravlja uz veliko
naprezanje vre sadanje naporne zadatke.
Broj .pilota je zato ve danas mnogo premalen. Ve odavno
komandant Wing-a postavlja pitanje popune skvadrona novim
pilotima.
Popuna pilotima iz kraljevskog vazduhoplovstva, 6 prema
instrukciji Baze N.O.V.J. Bari ne dolazi u obzir. Izgleda da
i britanski komandant vie ne veruje u mogunost toga, i u zad-
n j e vreme spominje eventualnu popunu sa britanskim pilotima.
Pitanje pilota postalo je u naem skvadronu kritino. Na-
stavimo li da vrimo operacije kao do sada, daljni gubici se nee
moi izbei. Pilotima je ve mnogo puta strogo skrenuta panja
da izvravaju zadatke sa krajnjom promiljenou i oprezno-
u. Ova mera, naravno, ne moe da sasvim sprei daljne gu-
bitke. Moe se ak rei da je glavni uzrok relativno malih gubi-
taka u poslednje vreme to je broj operacija usled slabog vre-
mena bio manji. Znai i u budue se mogu sigurno oekivati
daljni gubici. Na taj nain mi emo da gubimo najbolje i najis-
kusnije od i onako malog broja vazduhoplovaca u redovima
N.O. Vojske.
O ovom smo do sada podneli ve nekoliko izvetaja.
8
Misli se na jugoslovenske pilote koji su aprila 1941. prebegli u
. Egipat, ge su pristupili jugoslovenskom kraljevskom vazduhoplovstvu.
21 Zbornik, t o m X, k u j . 1 321
4. Prelaz skvadrona u domovinu:
O prelazu skvadrona u domovinu nije nam nita zvanino
saopteno niti sa strane naeg rukovodstva, niti sa strane sa-
veznika.
Po nezvaninom prianju majora Bor asa i majora Rebule
trebali smo ve prije Boia da preemo na aerodrom Zemunik
kod Zadra.
Oko 10. decembra t.g. major PrOti je bio sa britanskom
vojnom komisijom u Zadru u svrhu pregleda aerodroma. Odla-
zak je bio neoekivan i hitan, te nije imao vremena da zatrai
specijalno odobrenje, a nije ni pretpostavljao da e naii na po-
tekoe. Meutim komandant mesta Zadar mu nije dozvolio
pregled aerodroma iz razloga to nije imao pismenu dozvolu za
to. Nije nam poznato kakvu je odluku donela britanska ko-
misija. Prema prianju komandanta Wing-a zakljuili smo da je
nameravani prelaz u Zemunik odbaen iz sledeih razloga:
na aerodromu bi trebalo izraditi pruge za poletanje.
elinih ploa za poploavanje vie nema jer je uvoz iz Ame-
rike obustavljen. Ureenje aerodroma i selidba bi trajali oko
mesec dana. Za to vreme moe se oekivati da e biti osloboen
Zagreb, te e u tom sluaju aerodrom Zemunik izgubiti svoju
vanost.
nepoverenje i hladan prijem na koji su naili prilikom
pregleda aerodroma.
Radi toga u poslednje vrame prestalo se je govoriti o even-
tualnom pokretu u domovinu.
Ponovno istiemo da do sada o pokretu s nikoje strane
nismo bili obavetavani, niti pitani za nae miljenje.
5. Ocena rada skvadrona:
Vojni i struni rad skvadrona tee normalno, bez naro-
itih potekoa.
Piloti su dobili dovoljnu izvebanost i stekli su operativno
iskustvo.
Mehaniari i ostalo tehniko osoblje takoer sa lakoom
obavljaju ovaj posao.
Za sve je posao postao svakodnevna rutina. Daljnje usa-
vravanje, pod dananjim okolnostima, bie skoro neznatno.
Moe se ak rei da ovaj rutinski rad, R.A.F-ova disciplina i for-
malizam predstavljaju ve smetnju za daljnje usavravanje pi-
lota i tehnikog osoblja.
6. - Zakljuak:
Iz napred izloenog zakljuujemo da je vojna korist pre-
malena u srazmeri na gubitke i na velike potekoe u naem ra-
du. O ovim problemima redovno smo izvetavali tab Baze
N.O.V.J. u Bari-ju, kako je to nareeno prilikom odlaska taba
Vazd uho pio vs tva sa Visa.7
Po podnesenim izvetajima nismo do sada dobili odgovore
ili direktive za daljni rad. Molimo, u koliko je mogue, da nas
se izvesti:
da li se predvia na skori izlazak iz R.A.F.-a i to da li
sa materijalom, ili bez materijala;
ako ne, ima li mogunosti popune pilotima;
kako da se postupi po ostalim izneenim problemima
i potekoama.

H. OPTI DEO:

1. Brojno stanje:
Dananje brojno stanje skvadrona jeste: 32 oficira, 56 po-
doficira, 11 desetara i 140 boraca, to ukupno iznosi 239 ljudi.
Spisak celokupnog osoblja prilog br. 4.
a. Ispis osoblja iz R.A.F.-a.
Na na predlog ispisani su iz R.A.F.-a tri borca, koji [su]
svojim vladanjem i ponaanjem hudili ugledu nae vojske, sada
privremeno u R.A.F.-u.
To su borci Lumbar, I., Ileni, S. i Roland, L., koji su ovaj
skvadron napustili 28. septembra 1944. godine.
O ovom izveten je tab Baze N.O.V.J. Bari, aktom ovog
skvadrona br. 352YS(1351) P.l od 30. septembra t.g.
b. Odlazak grupe od 40 drugova u domovinu.
Na dan 26. oktobra 1944. godine dobiveno je od BAF-a
nareenje, da se 28. oktobra t.g. ima uputiti 40 boraca u Bari
radi ispisa iz BAF-a i daljnje otpreme u domovinu. Vidi prilog
br. 5. U nareenju je naroito naglaeno da se uputi prven-
stveno osoblje bez strunog zvanja.
To nareenje je doneo lino britanski oficir za vezu pri
BAF-u F/Lt. 8 Cuthbertson, koji je usmeno objasnio, da je nare-
enje sledilo u sporazumu sa Vrhovnim tabom N.O.V.J. a u
vezi sa opozivanjem mehaniara iz Alira. 9 Dalje nam je saop-
7
Na Visu se nije nalazio tab Vazduhoplovstva, ve Vazuhoplovno
odeljenje Vrhovnog taba NOVJ. tab Vazduhoplovstva je formiran 29.
oktobra8
1944. u Zemunu (vidi dok. br. 122).
Flight-lieutenant vazuhoplovni kapetan
9
U Aliru, u Mezon Blanu i Bufariku, u britanskim avio-radio-
nicama, nalazilo se oko 1650 mehaniara, veinom primorskih Slovenaca
i istarskih Hrvata. Zarobljeni od Britanaca na afrikom bojitu, kao pri-
padnici italijanske vojske,, oni su ostali u Africi radei za potrebe bri-
tanske vojske. Na poziv Vrhovnog taba NOV i POJ, svi su izrazili elju
da stupe u NOVJ (vidi Arhiv VII, reg. br. 21/2, k. 1466 B, reg. br. 7/7,
k. 1449 i dok. br. 62).
teno da je tab MAAF-a 10 odluio, da je potrebno pre upui-
vanja ovog ljudstva iz Alira u domovinu popuniti naa dva
skvadrona sa strunim osobljem, a da se iz skvadrona povue
osoblje bez strunih zvanja.
Mi nismo tano postupili po gornjem nareenju, nego smo
u domovinu uputili oko 20 drugova koji su nam bi nepoeljni
zbog nedisciplinovanosti i ostalih greaka, a 20 drugova vrlo
dobrih strunjaka i vojnika. 11
Ovo osoblje krenulo je na put 28. oktobra t.g. pod koman-
dom porunika Severa Vinka, koji je poneo spisak sa ocenama.
c. Dolazak grupe mehaniara iz Alira.
Ovo osoblje je stiglo u skvadron u dve partije:
prva partija je stigla 1. novembra 1944. godine, 31
borac,
druga partija je stigla 7. decembra 1944. godine, 5
boraca.
U pogledu strunom i disciplinskom ovi drugovi su zado-
voljavajui.
d. Detaovana grupa na Visu.
S obzirom da avioni ovoga skvadrona operiu i sa aero-
droma na Visu ukazala se potreba da se na pomenutom aero-
dromu nalazi grupa mehaniara.
Tako je 6. septembra t.g. upueno na Vis 5 mehaniara a-
docnije jo 10.
Odgovoran drug za ovu grupu je vodnik Majica M.
e. Grupa mehaniara pridodata 281. Wingu.
Prilikom dolaska naeg skvadrona u Canne zatekli smo u
sastavu 281. Winga jednu grupu mehaniara (83) upisanih u
R.A.F., pridodatih na rad u radionicu Winga, kao i jednu grupu
od 26 drugova neupisanih u R.A.F., koji su bili upotrebljavani
za pomone radove.
Poloaj ovog ljudstva je bio neureen i slabo organizovan.
Stoga smo poduzeli i uspeli da se pomona grupa (26) opozove
u Bari radi upuivanja u domovinu. Ova grupa krenula je na
put 13. decembra 1944. godine. Mehaniarska pak grupa prido-
dala je naem skvadronu u disciplinskom pogledu, kao i na sta-
novanje i snabdevanje, s tim da na radu ostaju u Wingu.
2. Kulturno-prosvetni rad:
Odmah nakon formiranja naeg skvadrona pristupilo se
kulturno-prosvetnom radu. U poetku nailazilo se na potekoe i
to: smetnje od strane britanskog komandanta, pomanjkanja slo-
10
Mediterranean Allied Air Forces Savezniko vazduhoplovstvo
za Sredozemlje.
11
Nedovreno. Verovatno se htelo rei: a 20 drugova, vrlo dobrih
strunjaka i vojnika, zadrali smo.
bodnog vremena i nerazumevanja drugova za potrebu ovog rada.
Po dolasku skvadrona u Canne otklonjene su sve ove potekoe
i dananji rad je uspean.
Organizacija ovoga rada izvedena je na sledei nain:
Centralni odbor daje direktive i usklauje rad svih
naih jedinica u R.A.F.-u na ovom sektoru.
Svaka jedinica za sebe ima svoj kulturno-prosvetni
odbor.
-rr Svaki kulturno-prosvetni odbor ima sledee sekcije:
literarna, diletantska, portska, biblioteka, pevaka,. za
strunu nastavu.
Rad ovih sekcija po agilnosti i uspehu je zadovoljavajui.
Naroitu panju poklonilo se strunoj nastavi.
Odravaju se sledei redovni kursevi:
mehaniarski kurs, vii mehaniarski kurs;
radio kursevi: telegrafski i mehaniarski;
oferski kurs.
U ovim kursevima obuhvaeno je gotovo itavo osoblje
skvadrona.
Zalaganjem nastavnika i voljom slualaca postiu se dobri
uspesi.
3. Radne konferencije i politiko vaspitanje:
Radi velikog brojnog stanja skvadrona, ukazala se potreba,
da se ovaj rad u glavnom vri po jedinicama.
Opte konferencije i politika predavanja za itav skva-
dron vre se prema potrebi kad iskrsnu naroito vana pitanja
ih dogaaji.
Politikim vaspitanjem po odeljenjima i sekcijama skva-
drona rukovode i odgovorni su pred tabom dotini komandiri
odnosno efovi.
Sistematskim radom na ovom polju postignuto je osetno
poboljanje u pogledu svesnosti.
4. Disciplina:
Postepeno se nain komandovanja i disciplina postavlja
na vojniku osnovu. Izdavanje nareenja, dnevni zbor, pozdrav-
ljanje, oslovljavanje, odevanje regulisano je slino pravilima
bive jugoslovenske vojske.
Komandovanje je decentralizovano, tako da j poveana
nadlenost i odgovornost pojedinih komandira odnosno efova
odeljenja i sekcija skvadrona.
Za svoj rad oni su odgovorni pred tabom skvadrona.
Stabni sastanci odravaju se redovno. Na istima se koordinira
rad svih jedinica i reavaju sva pitanja veeg znaaja.
5. Stambene prilike:
U svrhu poboljanja ovih prilika sagraene su barake za
kuhinje, menae, slagalita i kupatilo.
Prilike su zadovoljavajue, s izuzetkom, to ljudstvo, upr-
kos hladnog i vlanog vremena, jo uvek stanuje u atorima.
6. Kolektiv:
Kolektiv je osnovan 20. avgusta t.g. na principu dobro-
voljnog odricanja plate.
Prilikom osnivanja istog, u kolektiv je ulo oko 50% ljud-
stva. Pravilnim radom i propagandom ovaj broj se stalno pove-
ava i danas iznosi 202 lana, to znai blizu 90%.
' Kolektiv se stara i podmiruje sve line potrebe kolekti-
vista.
U kasu kolektiva do sada je ulo 2,200.000 lira.
Posiate su sledee vee sume:
Vrhovnom tabu N.O.V.J. 300.000 lira i 338 egipatskih
funti
Stabu baze Bari 100.000 lira
Sanitetskoj misiji Bari 100.000 lira
Za nau tapapu 50.000 lira.
Prema dobivenoj instrukciji u poslednje vreme novac ko-
lektiva se upotrebljava za nabavku raznog materijala, opreme,
odee itd. za potrebe skvadrona.
U dunost kolektiva spada i prikupljanje cigareta, oko-
lade, ibica, sapuna itd. Spomenuemo sledee vee poiljke:
; 11.0001.2 bolnicama u Italiji
13.000 cigareta za ranjenike u Beogradu
10.000 cigareta Omladinskom kongresu Srbije
20.000 cigareta Omladinskom kongresu Slovenije itd.
7. Zdravstveno stanje:
Zdravstveno stanje ljudstva ovoga skvadrona odlino je.
Od celokupnog brojnog stanja, dnevno se javlja za lekarsku
pomo po jedan drug najvie.
Stanje zuba kod drugova nije bilo najbolje. Poto se to pi-
tanje pomou brit.[anskih] vlasti ruje moglo reiti, to je od
strane skvadrona angaovan jedan zubni lekar iz oblinje va-
roi Vasto, koji vri u naem logoru opravke zuba.
Trokove oko toga leenja snosi kolektiv skvadrona a iz-
nosie oko 300.000 lira.
8. Bazno:
a. Odnosi sa Saveznicima.
Odnosi su s obe strane korektni. Nikakvih ispada, sporova
ili nesporazuma vrednih spomena nije bilo.
12
Verovatno se misli na cigarete.
U naem se skvadronu sada nalaze 1 britanski oficir i 6 po-
doficira. Svi su dobri radnici i prijateljski raspoloeni prema
nama i o tome je pismeno izveten tab Baze N.O.V.J. Bari
u svrhu eventualnog odlikovanja ili pohvale. Prepis akta prilog
broj 6.
Komandant 281. Winga Group Captain A.H. BOYD je ta-
koer besprekornog ponaanja u odnosu sa nama.
b. Odlikovanja naih pilota.
Piloti ovoga skvadrona ve 4 meseca uestvuju u ratnim
operacijama.
Veina od njih je pokazala postojanu hrabrost i primernu
borbenost i savesnost. Zato tab skvadrona smatra da su zaslu-
ili da budu predloeni za odlikovanje. Predlog prilog br. 7.
c. Kazne.
U cilju energinog otklanjanja nezdravih pojava u pogledu
vojnike discipline primenjuju se u zadnje vreme otrije mere
u duhu Naredbe o disciplinskoj odgovornosti vojnih lica.
U prilogu se dostavljaju prepisi izreenih kazni oficirima.
Osim toga zastavnik [K.] kanjen je usmeno na raportu sa 15
dana zabrane letenja i strogim ukorom kao i oduzimanjem
znake Titov Lik, radi pijanstva i povrede stareinstva.
Pored toga bilo je od boraca i podoficira kanjeno na ra-
portu 10 drugova manjim disciplinskim kaznama.
Ove mere primljene su sa razumevanjem od strane kanje-
nih drugova i imale su dobar efekat na opte stanje discipline.
d. Unapreenja.
Poetkom meseca novembra t.g. dostavljen je tabu Baze
N.O.V.J. Bari predlog za unapreenje boraca, podoficira i ofi-
cira ovoga skvadrona.
tab Skvadrona je odluio, da se predloeno unapreenje
kanjenih oficira . .. ponitava i povlai.
e. Novounapredeni oficiri N.O.V.J.
Ukazom od 1. oktobra t.g. unapreeni su u oficirski in
16 boraca i podoficira.
Aktom upuenim BAF-u (prilog br. 8) traeno je priznanje
oficirskog ina u R.A.F.-u. Po ovom pitanju dobivena su dva od-
govora. Vidi prilog br. 9 i 10.
U vezi odgovora br. 10 postupa se, ah je potrebno dugo
vremena dok se procedura oko dobivanja R.A.F-ovih oficirskih
inova zavri. s
f. Predlog za ispis iz R.A.F.-a.
Predlaemo da se Mehaniarska eta, koja je pridodata na
rad u 281. Wing (spisak prilog br. 11), ispie iz R.A.F-a i uputi
u domovinu iz sledeih razloga:
oni ne predstavljaju zasebnu jedinicu
r nemaju svoje rukovodstvo
sa naeg gledita njihov rad je beskoristan, a stekli su
dovoljnu praksu
njihov rad je slabo organizovan i izloeni su slabom
postupku od nekih njihovih saveznikih stareina.
Predlae se ispis iz R.A.F-a tri meteorologa (vidi prilog br.
11) sada na slubi u 281. Wingu, Isti raspolau kompletnim ma-
terijalom za meteoroloku osmatraku stanicu. Ne vidimo ni-
kakve koristi od njihovog daljnjeg ostanka ovde, dok mi veoma
oskudevamo u meteorolozima.
Predlae se za ispis iz R.A.F-a major Kraus Branko.
Njemu je po nareenju britanskih lekara, kao i po savetu naih
lekara, zabranjeno letenje radi bolesti (ir u stomaku). Potrebno
mu je temeljito leenje.
Predlae se za ispis i z R.A.F-a potoorunik Vujaklija
Janko.
Imenovani nije uspeo da zavri trenau na Spitfajeru.
Nakon tri udesa po naem miljenju daljnji pokuaji su opasni
i bez izgleda na uspeh. Potrebna mu je temeljita trenaa na
lakem tipu aviona, to ovde nema mogunosti.
Predlae se za ispis iz R.A.F-a porunik Skopal Franc,
koji je zavrio Vii navigacioni kurs u Egiptu. Po njegovom
pismu Saveznici nameravaju da mu daju neku dunost na Sred-
njem Istoku.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

KOMANDANT
BR. 178
IZVESTAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
27. DECEMBRA 1944. O NAPADU NA NEMAKE POLOAJE
KOD NEVESINJA 1

27. XII. 1944 g.

Operacija br. 51 (sa Visa)

Z a d a t a k : Napasti nemaki tab u selu egar u pratnji 4 Spit-


fajera.
Broj aviona: 3 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 5
Poleteli: 11.40 as. sati 10 min.
Sleteli: 13.23 as. Ispaljeno: 0 rak.
0 met.
P i l o t i : voa por Marinovi
br. 2 zast. Klokoovnik
br. 3 vod.
/
Dvorski
Zbog slabog vremena zadatak nije mogao biti izvren.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: 0
Operacija br. 21 (iz Italije, Canne)

Z a d a t a k : Napasti jedan topovski poloaj od 3 do 4 topa blizu


grada Nevesinja.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 9
Poleteli: 12.50 as. sati 40 min.
Sleteli: 15.15 as. Ispaljeno: 16 rak.
800 mitr. met.
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 por. Majcen
br. 3 vod. Krsnik
br. 4 vod. Pavii
Piloti nisu mogli primetiti nikakve topove na danoj po-
ziciji. Ali su pokrili sa 16 raketa i mitraljeskom vatrom sum-
njivo mesto. Nije bilo p.a.vatre. Vreme dobro, vidljivost preko
50 milja.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Neutvreno.
1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.

9/394, k. 1450. Eskarila nije dejstvovala 25. i 20. decembra 1944.


zbog nepovoljnih vremenskih prilika (neizvreni zadatak estorke od 26.
decembra vodi se kao operacija br. 20).
BE. 179
IZVESTAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
28. DECEMBRA 1944. O NAPADU NA ZELEZNIKI SAO-
BRAAJ NA PRUZI SARAJEVO BUS OVACA I NA NE-
MACKU AUTOKOLONU KOD KISELJAKA 1

28Jai.l944.g.
OPERACIJA BR. 222

Zadatak: Oruano izvianje Sarajevo Busovaa.


Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 8 sati 20
Poleteli: 10.05 iz Canne min.
Sleteli: 12.45 u Canne
Piloti: voa m a j o r Ivanievi uro
br. 2 zastavnik Semoii Marj an
br. 3 potporunik Deli Milan
br. 4 zastavnik Okanovi Husein
Broj 3 se vratio poto je grekom otvorio stranska vrata.
U 11.20 asova napadnut teretni voz od 10 vagona kod sela
Podlugovi. Voz je iao prema severu. Svi avioni su izvrili po
dva napada.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 1 lokomotiva i 10 vagona oteeno.

OPERACIJA BR. 223

Zadatak: Oruano izvianje Sarajevo Busovaa.


Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 9 sati 40
Poleteli: 10.10 iz Cane min.
Sleteli:. 12.35 u Canne
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 zastavnik Tomi uro.
br. 3 Radulovi Radovan
br. 4 Loi Mehmedalija
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/494, k. 1450. Eskadrila nije dejstvovala od 20. do 27. decembra
1944. zbog nepovoljnih vremenskih prilika; 20 decembra jedno se ode-
ljenje vratilo sa pola puta zbog slabe vidljivosti (operacija br. 215);
23. decembra jedan par je izviao vremenske prilike na pravcu Biha
Novska (operacija br. 216); 27. decembra izviane su komunikacije Sa-
rajevo Doboj i Sarajevo Busovaa bez rezultata zbog jake oblano-
sti (operacija br. 219, 220, 221).
Kod Visokog napadnut jedan teretni voz od 20 vagona u
11.15 asova. Voz iao prema jugu. Umerena p.a.vatra od 20 mm
sa voza.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Lokomotiva unitena, vie vagona oteeno.

OPERACIJA BR. 224

Zadatak: Oruano izvianje Sarajevo Busovaa.


Broj aviona: 3 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 45
Poleteli: 08.00 sa Visa min.
Sleteli: 09.35 na Vis
Piloti: voa potporunik Fabjanovi ime
br. 2 Bugi Luigi
br. 3 zastavnik Kovai Mirko
Kod Kiseljaka napali jaku kolonu kamiona. Jaka p.a. va-
tra od 20 mm iz kolone.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreni.
BR. 180
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
28. DECEMBRA 1944. O NAPADU NA NEMAKE SNAGE
KOD LIKOG OSIKA, SARAJEVA I KISELJAKA 1

28/12/1944 g.
Operacija br. 22 (iz Italije, Canne)

Z a d a t a k : Napasti kriie 2 puteva kod Likog Osika.


Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 8
Poleteli: 10.30 as. as.
Sleteli: 12.30 as. Ispaljeno: 16 rak.
0 met.
P i l o t i : voa por. Majcen
br. 2 ppor. Ratkovi
br. 3 por. Pepel
br. 4 zast. Todorovi
. Napali u 11.40 as. zadati cilj, sve rakete pale u podruje
cilja, to je prouzroilo velike stubove dima i praine pa rezul-
tat nije mogao biti osmotren. Vreme vrlo dobro, vidlj. preko
30 milja.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Neosmotreno.
Operacija br. 52 (sa Visa)
Z a d a t a k : Napasti koncentracije kamiona na putu: Sarajevo
Kaonth 3 u pratnji 3 Spitfajera.
Broj aviona: 5 Huricana MK IV Ukupno vreme letenja: 8
Poleteli: 07.55 as. sati 20 min.
Sleteli: 09.35 as. Ispaljeno: 20 rak. po 30 kg
: 600 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 zast. Klokoovnik
br. 3 vod. Zavrnik
br. 4 kap. Zdrajevski
br. 5 zast. Antoni
Pribliili se Sarajevu sa juga i primili podatke o cilju od
Spitfajera Mediteranske taktike snage. Ispalili 20 raketa na
1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.

9/334, k. 1450.
2 raskrsnicu
3 Redakcija nije mogla da ustanovi o kojem se mestu radi.
Kaonth je, verovatno," engleski naziv mesta u blizini Sarajeva.
17 velikih motornih vozila koji su stajali u koloni sa razmakom
od po 10 jardi okrenuti ka severu. Osmotrene velike vatre i
gust crn dim do visine od 1500 stopa od preanjeg napada
Spitfajera. Sve rakete u cilju. Daljnje vatre uzdu itave ko-
lone osmotrene. Veruje se da su kamioni sadrali benzin. La-
gana umerena p.a.vatra iz kolone.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Neutvren broj velikih kamiona uniten ih ote-
en, verovatno sadrina benzin.
Operacija br. 53 (sa Visa)
Z a d a t a k : Napasti kamione na cesti Sarajevo Kaonth.
Broj aviona: 5 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 7
Poleteli: 12.45 as. sati 40 min.
Sleteli: 14.17 as. Ispaljeno: 20 rak. po 30 kg.
400 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 zast. Klokoovnik
br. 3 kap. Zdrajevski
br. 4 vod. Zavrnik
br. 5 zast. Antoni
Pronali kolonu kamiona koja-se kretala u pravcu severa
severno od Kiseljaka. Procenjeno oko 250 vozila u intervalima
od po 50 jardi. 16 raketa ispaljeno na jednu veliku benzinsku
cisternu koja je vukla jo dve benzinske prikolice. Sva tri vo-
zila zapaljena. 4 rakete ispaljene na jednu drugu benzinsku ci-
sternu koja je isto zapaljena. Nije bilo flaka.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Zapaljene 2 benz. cisterne i dve benz. prikolice.
BR. 181
NAREENJE TABA VAZDUHOPLOVSTVA NOVJ OD 29.
DECEMBRA 1944. TABU 42. VAZDUHOPLOVNE DIVIZIJE
DA POSLE PRIMOPREDAJE VAZDUHOPLOVNIH SOVJET-
SKIH JEDINICA USTROJI POTREBNU ADMINISTRACIJU1

TAB VAZDUHOPLOVSTVA Strogo poverljivo


N.O.V. JUGOSLAVIJE
Str. pov. br. 110
29-XII-1944

TABU 42. VAZDUHOPLOVNE DIVIZIJE

U vezi sporazuma izmeu pretstavnika S.S.S.R. i naih


vojnih vlasti, avijacija Krasne armije predace nam jedinice 10.
Gardiske jurine vazduhoplovne divizije, 236. Lovake vazdu-
hoplovne divizije i 9. Rejonske vazduhoplovne baze.
Napred navedene jedinice ve se popunjavaju naim oso-
bljem, te da bi odmah po preuzimanju mogle pravilno funkcio-
nisati, u voenju nae administracije, njihovo numerisanje bie
po priloenom pregledu.
Prema priloenom pregledu odmah izraditi tambilje za
pripadajue Vam jedinice. Obratiti panju na jednoobraznost
tambilja.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!
ZA POLIT. KOMESARA KOMANDANT
potpukovnik general-major,
M.2 Simovi (M. P.) Pire3

10. Gvardejska turmov. divizija . = 42. Vazduhoplovna divizija.


37. Otdeljnaja gvard. rota svazi . = 42. samostalna eta za vezu.
165. Gvardejski turmov. puk . . . = 421. Vazduhoplovni puk.
166. Gvardejski turmov. puk . . . = 422. Vazduhoplovni puk.
167. Gvardejski turmov. puk . . . = 423. Vazduhoplovni puk.
145. Podvinaja aviaremontnaja = 42. Pokretna aeroplanska radio-
baza nica.
236. Istrebiteljna (lovaka) divizija = 11. Vazduhoplovna divizija.
117. Gvardejski istrebiteljni puk. . = 111. Vazduhoplovni puk.
267. Istrebiteljni puk = 112. Vazduhoplovni puk.
168. Gvardejski istrebiteljni puk . . = 113. Vazduhoplovni puk.
7. Otdeljnaja rota svazi = 11. Samostalna eta za vezu.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VH, reg. br.
2/121, k. 1466/1.
2
3
Milan
Franjo
166. Podvinaja aviaremontnaja = 11. Pokretna aeroplanska radio-
baza . . nica.
9. Rejonska vazduhoplovna baza . = 9. Oblasna vazduhoplovna baza.
9 . Otdeljnaja rota svazi . . . . . . = 9. Samostalna eta za vezu.
9. Praanjij otrjad = 9. Odeljenje pralja.
9. Polevoj voeno-hozjaistvenji
sklad = 9. Intendantsko slagalite.
576. Polevaja kasa Gosbanka . . . . = 9. Blagajna oblasne vazd. baze.
9. Otdeljnaja tehniesk. = 9. Samost.[alna] teh.[nika] eva-
trofej na ja rota kuaciona eta.
109. Otdeljni avtotransportni = 924. Samost. auto-transport.
bataljon . . batalj.
907. Otdeljnaja zenitno-pulement. = 944. Samost. p. a. mitraljeska
rota eta.
167. Bataljon aerodrom,
obsluivanija = 910. Bataljon aerodromske slube.
405. Bataljon aerodrom.
obsluivanija = 911. Bataljon aerodromske slube.
443. Bataljon aerodrom.
obsluivanija = 912. Bataljon aerodromske slube.
816. Bataljon aerodrom.
obsluivanija . = 79. Bataljon aerodromske slube.
907. Bataljon aerodrom.
obsluivanija = 78. Bataljon aerodromske slube.
128. Aerodromno tehnieskaja rota = 960 Aerodromska tehnika eta.
217. Aerodromno tehnieskaja rota = 961. Aerodromska tehnika eta.
242. Aerodromno tehnieskaja rota = 962. Aerodromska tehnika eta.
316. Aerodromno tehnieskaja rota = 759. Aerodromska tehnika eta.
319. Aerodromno .tehnieskaja rota = 758. Aerodromska tehnika eta.
112. Inenerno aerodrorhnji - = 934. Samost. ininjer. aerodr.
bataljon batalj.
2028. Golovnoj aviacionji sklad . . . = 974. Glavno vazduhoplovno sla-
galite.

SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

ZA POLIT. KOMESARA KOMANDANT


potpukovnik general-major,
M. Simovi F. Pire
BE. 182
IZVOD IZ OPERATIVNOG DNEVNIKA 1. ESKADRILE 5.
KORPUSA NOVJ ZA DECEMBAR 1944. GODINE 1

u a k
Zaklj
c e m b a r1Sii
za mjesec de - Scd-3
U toku mjeseca bilo je: Utroeno pogonskog materijala:

Sati letenja: 5.05 Benzina: 473 1


Broj letova: 9
Sati raa. motora: 6.15 Ulja mineralnog: 9.30 1
sati motor
Zrakoplov Moran br. 2308 letova 2 u trajanju od 1.20 Hispano 860 K.S. br. 495739 radio je 1.40 sati
' Bcker br. 7524 " 7 " 3.45 " motor Hirt 105 K.S. br. 986 " 4.05 "
> Be 51 br. 6425 " J. " ./. " motor Walter 85 K.S. br. 27 " .30 "
9 5.05 6-15

Tehniki oflc.Br] esk.[adrile] Komandir p. por.


p. por. Kelemente 3 , Bukovac*

(M. P.)

3
U decembru Eskadrila je dejstvovala po okupatorsko-kvislinkim
kolonama na komunikacijama Busovaa . Zepe i Zenica Zepe, iz-
viala okolinu Glamoa i prenosila potu i materijal na relaciji Bugojno
Original {pisan mastlom, latinicom) u Arhivu VII, reg. br. Sanski Most i Bugojno Glamo (vidi Arhiv VII. reg. br. 12/1512,
1/16-12,
2
k. 462. k. 462).
Alfred 4 Demil .

336 22 Z b o r n i k , t o m X, k n j , i 337
BR. 183
SASTAV LJUDSTVA I MATERIJALA SEKCIJA ZA VEZU 1.
i 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ KRAJEM 1944. GODINE1

SEKCIJA ZA. VEZU

352 i 351 skvadron 2 opremljeni su svaki sa potpunom sek-


cijom za vezu tako da svaki moe samostalno da radi i odr-
ava vezu.
Sastav sekcija je sledei:
Ljudstvo: 352 3514
signalni oficir 1 1
radiotelegrafista 8 12
radiotelefonista 9 2
radiomehaniara 6 3
pomonika radiomehaniara 2 1
Materijal:
Mobilna radiotelegrafska
stanica tipa ME 21 2 2
Mobilna radiotelefonska stanica
tipa ME 23A 1 1
Mobilni radiogoniometar za
rad sa lovcima tip T 105 1 1
Mobilna radiotelefonska stanica
za aerodromsku kontrolu letenja
tip Flying Control type B 1
Mobilna radionica tip ME 316 " 1
Mobilna kancelarija tip ME.52 1 1

Izobrazba i upotreba ljudstva:


Radiotelegrafisti :
Morse: mogu da primaju i alju 80 do 90 slova na minutu.
Saobraajna pravila: poznaju engleska saobraajna pra-
vila i osnovne principe meunarodnih saobraajnih pravila.
Tehnika sprema: poznaju samo najosnovnije stvari u ru-
kovanju sa akumulatorima i udeavanju stanica.
Iskustvo: nemaju nikakvog praktikog iskustva i za ovim
se osea velika potreba.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
13/2, k. 1469.
2
. Engleski naziv za 1; i 2. eskadrilu NOVJ
3 6
4
i 352. skvadron (1. lovaka eskadrila)
'i 7 351.skvadron (2. lovaka eskadrila)
Radiotelef onisti :
Saobraajna pravila: poznaju engleska saobraajna pra-
vila.
Tehnika sprema: poznaju samo najosnovnije stvari u, ru-
kovanju sa akumulatorima i udeavanju stanica, i radiosme-
ranju lovakih aviona.
Iskustvo: praktinog iskustva nemaju nikakvog i za ovim
se osea velika potreba.
Radiomehaniari :
Teoretsko 'znanje: imaju dovoljno teoretskog znanja da
mogu vriti normalne opravke radiostanica i aparata.
Iskustvo: polovina ima dobru praksu iz ranijeg rada, dok
su druga polovina poetnici.
Osobine materijala:
Mobilna radiotelegrafska stanica tip ME 21. Dava/Prima
je tipa Colins 180, jaina 40 W, podruje frekvenca 1500 do
12000 kc/s. Stanica je robustna, siguran domet 200 do 300 km,
vrlo podesna kao skvadronska mobilna stanica za odravanje
veze na malim otstojanjima. Slui za vezu izmeu jedinica i
viih komandi.
Mobilna radiotelefonska stanica tip ME 23A. Ima dva da-
vaa/primaa tipa TR 5043 (100 do 156 mc/s) i jedan ava/pri-
ma tipa SCR 274 (3 do 9; 1 mc/s). Vrlo delikatna stanica, lako
se kvari. Slui, za vezu izmeu lovaca i zemlje.
Mobilna radiotelefonska stanica tip Flying Control T y p e
B. Ima jedan dava/prima tipa TR 1133B (00 do 124 mc/s) i
jedan dava/prima tip SCR 274, sa svom potrebnom opremom
za aerodromsku kontrolu letenja.
Sva ova tri tipa stanica montirana su na 1,5 tonskom auto-
mobilu tipa Ford ili Chevrolet.
Mobilni radiogoniometar tipa T 105. Ima jedan prima tipa
R 1132A (100 do 124 mc/s), jedan dava/prima tipa TR 1133C
(100 do 124 mc/s) i ureaj za smeranje. Prilino zastareo tip,
glomazan ali jednostavan za rukovanje. Slui za radiotelefonsko
smeranje lovaca. Navodno siguran do 80 lan atstojanja. Mon-
tiran na automobilu t i p a 5 . . . i . .
Mobilna radionica tip ME 316. Praktina ali vezana uz tip
avionske radiostanice.
Mobilna kancelarija tip ME 52. Slui kao kancelarija za
ifrovanje i kao kancelarija sekcije! .
Sve stanice su na akumulatorski pogon i svaka ima jedan
ili dva motora za punjenje akumulatora pa su stoga nezavisne
jedinice. ' ' . . .
5
Dalje neitko (dopisano rukom).
Raspored ljudstva unutar sekcija:
I. Odravanje avionskih stanica vri sledee osoblje:
352 3 radiomehaniara 3517 3 radiomehaniara
.2 pomonika radiomehan. 1 pomonik radiomeh.
4 radiotelefonista 2 radiotelefonista
II. Ostalo ljudstvo sainjava sekcije za vezu sa zadatkom:
a) radiotelefonska veza izmeu aviona i zemlje
b) radiosmeranje
c) radiotelegrafska veza izmeu skvadrona i viih ko-
mandi.
Ovo ljudstvo (ukupno 20 radiotelegrafista, 5 radiotelefo-
nista i 3 radiomehaniara) nije do sada iskoriteno z potrebe
skvadronske slube veze poto svu slubu veze vri 281 Wing. 8

U buduem radu skvadrona mogu se pojaviti 4 sluaja:


1) Oba skvadrona ostaju i dalje u Italiji 9 u sastavu 281
Winga, u kom sluaju ljudstvo pod II. ostaje i dalje neiskori-
teno.
2) Oba skvadrona prelaze u Jugoslaviju u sastavu RAF-a
pa verovatno Wing opet vri celu slubu veze ljudstvo opet
ostaje neiskoriteno.
3) Oba skvadrona izlaze iz RAF-a ali zadravaju posto-
jee naoruanje i produuju rad kao operativne jedinice - ljud-
stvo sekcije iskoritava se za slubu veze pojedinih skvadrona.
4) Oba skvadrona izlaze iz RAF-a ali ne zadravaju sa-
danji materijal sve.ljudstvo sekcije za vezu stoji na raspo-
loenju taba Vazduhoplovstva.
Zakljuak:
Iz gore navedenih sluajeva vidi se da e ljudstvo sekcije
za vezu i u budunosti verovatno ostati neiskoriteno pa se
predlae da se povue iz RAF-a i upotrebi u domovini na po-
trebnijem mestu.
U koliko bi nastao sluaj pod 3) napominje se da postojei
materijal nije pogodan za rad van sastava RAF-a iz raz-
loga to:
a) postoji suvie raznih tipova kako stanica tako i auto-
mobila, to bi zahtevalo stalno nabavljanje rezervnih delova u
velikoj koliini i
8
Britanski ving (puk) Balkanskog vazduhoplovstva u ijem su se-
sastavu nalazile 1. i 2. lovaka eskadrila NOVJ.
0
Na aerodromu Kane (Canne) kod Termolija
b) materijal je prilino star i istroen.
U koliko postoji namera da skvaaroni budu naoruani
engleskim materijalom i nakon izlaska iz RAF-a treba obratiti
panju da se kupi samo novi materijal i samo jedan tip sta-
nica i automobila.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

kapetan komandant 10 Hinko oi


porunik Mirko Vales

BR. 184
IZVETAJ VAZDUHOPLOVNOG ODELJENJA GLAVNOG
TABA NOV I PO SRBIJE OD 2. JANUARA 1945. STABU
VAZDUHOPLOVSTVA O ORGANIZACIJI AERODROMSKE
I METEOROLOKE SLUBE NA PODRUJU SRBIJE1

Kopija
GLAVNI TAB NOV I PO SRBIJE
VAZDUHOPLOVNO ODELJENJE
Str. pov. b. br. 3
2 januara 1945 g.

TABU VAZDUHOPLOVSTVA NOV JUGOSLAVIJE A.T.M2

U vezi akta taba Vazduhoplovstva NOV Jugoslavije pov.


br. 36 od 10 decembra 1944 god. dostavlja se izvetaj o orga-
nizaciji aerodromske slubfe, vazduhoplovne meteoroloke slu-
be i vazduhoplovnom materijalu na teritoriji Glavnog taba
NOV i PO Srbije.
A. Aerodrom Ni
Letilite. Letilite je ispravno i od strane Nemaca pro-
ireno. Iz priloenog situacionog plana vide se sadanje gra-
10
Komandir 1. lovake eskadrile
1
Kopija originala (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg.
far. 2/14,
2
k. 193.
U Stabu Vazduhoplovstva NOVJ nalazilo se Odeljenje aerodrom-
ske slube, na koje je, verovatno, adresiran ovaj izvetaj. ATM moglo
bi da se tumai kao avio-tehniki materijal, ih avio-tehniko materi-
jalno odeljenje, koje, meutim, nije postojalo u tabu Vazduhoplovstva
(vidi dok. br. 122).
nice letilita i njegove dimenzije. Zbog sleganja zemljita na
letilitu ima rupa, koje se sada zatrpavaju i valjaju. Za ovu
svrhu Komanda aerodroma u Niu raspolae jednim motornim
valjkom. Nekoliko veih rupa koje jo nisu zatrpane obele-
ene su crvenim barjaiima. Ljudstvo za radove na letilitu
prema potrebi stavljaju na raspoloenje Komandi aerodroma
jedinice NOVJ. Radovi na ureenju letilita, raiavanju te-
rena i prikupljanju vazduhoplovnog materijala oteani su zbog
toga to Komanda aerodroma u Niu ne raspolae nikakvim
stalnim prevoznim sredstvom. Radi se sa rabadiskim kolima
rekviriranim iz okolnih sela. I ovih kola nema uvek na raspo-
loenju, po nekada se raspolae sa 23 kola a nekad ni jedna.
Zgrade i postrojenja. Zgrade za stanovanje, hangari i
druga aerodromska postrojenja upropaena su od bombardo-
vanja. Sada se radi na raiavanju ruevina i sreivanju ma-
terijala, shodno uputstvu taba Vazduhoplovstva NOV Jugo-
slavije pov. br. 16 od 20 novembra 1944 god. Pojedine zgrade
manje oteene ve su popravljene i upotrebljive za stanova-
nje. Radi se i dalje na popravljanju manje oteenih zgrada u
granicama raspoloive radne snage i materijala. Vodovod na
aerodromu je u ispravnom stanju, samo je potrebno da se vee
sa gradskom vodovodnom mreom.
Vazduhoplovni materijal. Na aerodromu u Niu kao i
u njegovoj blizini nalazi se sledei materijal:
31 avionski motor Junkers
10 avionskih motora Bramo.
Ovi motori nalaze se u vagonima na eleznikoj stanici
Popovac u neposrednoj blizini aerodroma. Preduzete su mere
da se ovi motori prebace na aerodrom i smeste na najpogod-
niji nain.
Velika kohina benzinskih buradi nalazi se na samom
aerodromu i njegovoj okolini. Burad su veinom oteena od
strane Nemaca. Ova burad se sada prikupljaju i stavljaju na
odreeno mesto.
Avionske bombe ostale od Nemaca, sada se prikup-
ljaju. Bombe su bez upaljaa.
Osoblju Komande aerodroma u Niu izdate su instruk-
cije u vezi sa prikupljanjem i uvanjem ovoga materijala.
Meteoroloka sluba. Meteoroloka stanica na aero-
dromu otpoela je rad i dostavlja redovno meteoroloke podatke,
prema predvienom planu, neposredno tabu Vazduhoplov-
stva NOV Jugoslavije. Ovo je regulisano nareenjem taba
Vazduhoplovstva NOV Jugoslavije str. pov. br. 81 od 11 de-
cembra 1944 god.
Telefonska veza izmeu aerodroma i grada Nia postoji.
Preduzete su mere da se za sada u prvom redu osigura
telefonska veza izmeu Nia i Caribroda i Nia i Depa, gde
e biti postavljene stalne meteoroloke stanice. Meteoroloki
podaci iz Caribroda i Depa predavae se preko telefona Ko-
mandi aerodroma u Niu, a odavde e prikupljene podatke
aerodromska radio-stanica predavati Stabu Vazduhoplovstva
NOV Jugoslavije. Kasnije, kako se bude osposobljavala tele-
fonska veza u zemlji, proirie se i mrea stalnih meteorolo-
kih stanica. Meteor, stanice u Caribrodu i Depu postavie se
odmah, im se dobije izvetaj od efa meteor, stanice u Niu,
da je osigurana telefonska veza Caribrod Ni i Dep Ni.
Sadanje stanje telefonske veze izmeu Caribroda i Nia
vidi se iz priloenog izvetaj a upravnika pote u Pirotu.
B. Aerodrom Kraljevo
Letilite. Letilite je preorano i minirano tako-, da je
za sada upotrebljiv za letenje samo jedan uzani pojas staza
irine 45 metara, koji se protee u duini preko celog letilita
u pravcu istok zapad. Ovaj pojas su Nemci koristili do po-
slednjeg dana.
Kvarenje letilita Nemci su vrili planski i sistematski.
Prvo su preorali vei deo letilita, a za letenje su ostavili samo
jedan pojas nepreorani irine oko 250 metara, pa su zatim po-
slednjih dana i taj pojas minirali pomou avionskih bombi od
100500 kgr. Bombe su postavljene u betonska leita i po-
krivene betonskom ploom. Sada ima na samom letilitu 4 ne-
eksplodirane bombe avionske, koje su upotrebljene kao mine.
Postoji verovatnoa da ima jo bombi neeksplodiranih i neot-
krivenih. Mesta neeksplodiranih bombi mina obeleena su
crvenim barjakiima.
Pored napred navedenog, na putu (glavni ulazni put u
vazd. tehn. zavod) izmeu kasarne i fabrike aviona ima 2 neeks-
plodirane bombe, baene iz aviona prilikom bombardovanja
aerodroma. Preduzete su mere da se neeksplodirane bombe de-
montiraju unite i teren od istih oisti. Za ovu svrhu traeno
je od Fabrike oruja NOV Jugoslavije, da uputi u Kraljevo
strunjake, koji e rukovoditi radovima pri raiavanju te-
rena od neeksplodiranih bombi.
Radi se na zatrpavanju rupa na letilitu i raiavanju
terena, ah ovi radovi sporo napreduju, jer nema prevoznih sred-
stava za donoenje materijala za zatrpavanje popunjavanje
rupa. I ovde se radi sa rabadiskim kolima, kojih nema uvek
na raspoloenju.
Zgrade i postrojenja. Zgrade i postrojenja fabrike
aviona vazduhoplovno tehnikog zavoda potpuno su upropa-
ene od bombardovanja i miniranja. Poto se odstrane neeks-
plodirane bombe i mine, pristupie se raiavanju terena od
ruevina, ispod kojih bi se verovatno nalo dosta upotrebljivog
alata i materijala.
Kasarne i zgrade za stanovanje su relativno malo ote-
ene. Samo jedna kasarnska zgrada je ozbiljnije oteena od
granate, dok su ostale kasarnske zgrade, kuhinja i straara samo
manje oteene (nedostaju ponegde prozori, iskvarena vrata i
slino).
Zgrade za stanovanje, oficirski dom i stanovi za osoblje
vazduhoplovnog zavoda su malo oteeni (nedostaju, ponegde
prozori, iskvarena vrata i slino). Samo dve k r a j n j e zgrade
oficirski stanovi su skoro potpuno porueni.
Na opravci manje oteenih zgrada ve se radi u grani-
cama radne snage i materijala kojim se raspolae i pojedine
zgrade su ve usposobljene za stanovanje.
Vodovod je u zgradama i kasarnama u ispravnom stanju.
Za sada nema vode u vodovodu, jer nema elektrine struje za
pogon.
Vazduhoplovni materijal. Od vazduhoplovnog materi-
jala na aerodromu i njegovoj blizini ima i to:
1 avionski motor Argus skoro nov.
Velika koliina benzinskih buradi, veinom oteenih
probuenih na vie mesta od strane Nemaca.
1 avionski motor tipa Junkers 89 sa 16 cilindara
potpuno nov.' Ovaj motor se nalazi u jednom vagonu u bli-
zini aerodroma.
1 avion dvosed Arado (bez elise) neoteen. Ovaj
avion se nalazi u jednom vagonu u blizini aerodroma.
1000 kom. cevi za mitraljez arac M.G. 115 sa za-
tvaraima, oprugama i arerima. Za ove mitraljeze nedostaju
nosai zatvaraa, hladnjaci okidai i noge. Ovaj materijal stavie
se odmah na raspoloenje Fabrici oruja NOV Jugoslavije radi
kompletiranja. O ovome je izvetena Fabrika oruja u Kragu-
jevcu aktom ovoga taba pov. br. 129 od 31 decembra 1944 god.
10 cevi za bacae mina. Sa ovim materijalom postupie
se na isti nain, kao i sa napred pomenutim cevima.
1 benzinska elektro-motorna pumpa ispravna.
1 primopredajna radio-stanica skoro nova, bez lampi.
Nareeno je strunom osoblju Komande aerodroma u Kra-
ljevu da detaljno pregleda pomenutu radio-stanicu, da li se
moe usposobiti za upotrebu i o rezultatu izvestiti odmah ovaj
tab.
U vagonima na eleznikoj stanici Kraljevo u blizini
aerodroma ima nekoliko izgorelih avionskih motora, koji se
mogu upotrebiti samo kao furda, pored ovoga u nekim vago-
nima ima raznog sitnog materijala, koji je ostao neoteen.
Pionirski alat. Ima vea koliina. Ovaj alat je nabacan
na gomilu i zapaljen od strane Nemaca, ali i pored ovoga nije
sav upropaen.
Na raiavanju terena, opravci zgrada i prikupljanju
vazd. materijala radi 140 ratnih zarobljenika Italijana i 19 niih
strunih radenika.
Dunost komandanta aerodroma za sada vri u Kraljevu
drug Dragia Grgurovi, stariji vodnik, pored redovne duno-
sti. Imenovani je nareenjem taba Vazduhoplovstva NOV Ju-
goslavije br. 515 od 11 decembra t.g. odreen za efa meteoro-
loke stanice na aerodromu u Kraljevu.
Meteoroloka sluba. Meteoroloka stanica na aero-
dromu u Kraljevu postavljena je. Ista e otpoeti rad im se
zavri podizanje telefonske linije za vezu aerodroma sa potom
u Kraljevu. Ova linija se sada podie i bie gotova kroz 23
dana. Sada se dovravaju popravke zgrade gde e biti sme-
tena meteoroloka stanica (stara zgrada uprave slagalita). Te-
lefonska veza izmeu Kraljeva i Kragujevca postoji, te e se na
taj nain meteoroloki podaci iz Kraljeva, preko telefona, pre-
davati Kragujevcu, a odavde (iz Kragujevca), preko radio-sta-
nica Glavnog taba NOV i PO Srbije, tabu Vazduhoplovstva
NOV Jugoslavije, po ve ranije utvrenom planu. Meteoroloka
stanica u Kraljevu raspolae najpotrebnijim' instrumentima za
obavljanje vazduhoplovne meteor, slube.
Da bi se ubrzao rad na raiavanju i ureenju aero-
droma u Niu i Kraljevu, kao i prikupljanju vazduhoplovnog
materijala, neophodno je potrebno da tab Vazduhoplovstva
NOV Jugoslavije dodeli pomenutim komandama aerodroma bar
po 2 kamiona sa vozaima i pogonskim materijalom.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

ZAST. NAELNIKA VAZD. ODELJENJA, - ZAM. KOMANDANTA,


kapetan, general-lajtnant,
Mil.3 D. uri s. r. Branko Poljanac s.r.
(M.P.)

3
Milivoj
BR. 185
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
3. JANUARA 1945. O PRATNJI LOVACA-BOMBARDERA 2.
ESKADRILE NOVJ PRI IZVIANJU KOMUNIKACIJE SA-
RAJEVO TRAVNIK I O NAPADU NA ZELEZNICKI SA-
OBRAAJ KOD BRADINE 1

3.1.1945 .g.

OPERACIJA BR. 227

Zadatak: P r a t n j a Harikena, oruano izvianje Sarajevo


Travnik.
Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 7 sati 20
Poleteli: 14.00 sa Visa minuta
Sleteli: 15.50 na Vis
Piloti: voa potporunik Fabjanovi Sime
br. 2 Rugi Luigi
br. 3 zastavnik Kovai Mirko
br. 4 Vrabi Ciril
Oblanost 10/10 iznad cilja. Harikeni su bacili rakete na
el. prugu kod Bradine.2

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/504, k. 1450. Eskadrila nije dejstvovala od 29. decembra 1944. d
2. januara 1945. zbog nepovoljnih vremenskih prilika.
2
Na pruzi Sarajevo Konjic

346
BR. 186
IZVESTAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
3. JANUARA 1945. O NAPADU NA ZELEZNlCKU STANICU
U PODORACU 1

3/1/1945 g.
Operacija br. 56 (sa Visa)

Z a d a t a k : Napasti kamione na cesti Sarajevo Kaonth 2 u


pratnji 4 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 6
Poleteh: 13.40 as. sati 20 min.
Sleteh: 15.15 as. Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg.
0 met.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 zast. Klokoovnik
br. 3 zast. Antoni
br. 4 kap. Zdrajevski
Poto rusu primetili nikakvo kretanje kamiona na datom
itinereru ispalili 16 raketa na alternativan cilj i to na elezniku
stanicu Podoraac.3 Direktni pogodci su bih osmotreni na ele-
znike zgrade, prugu i na oko 30 vagon koji su stajali na dva
sporedna koloseka. Zgrade i nekoliko vagona je bilo u plamenu
kada- su avioni napustili podruje. Nije bilo p.a. vatre.
Nai gubitci: Nita
Nepr. gubitci: Zel. zgrade, vagoni i pruga oteeni.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/433, k. 1450. Eskadrila nije ejstvovala od 29. decembra 1944. do
2. januara 1945. zbog nepovoljnih vremenskih prilika. 29. decembra
1944. pola su na izvianje dva odeljenja po 6 aviona, ali su se morala
da vrate zbog slabe vidljivosti (ti se letovi vode kao operacija br. 54 i
br. 55).
2
Vidi dok. br. 180, prim. 3.
3
Na pruzi Sarajevo Konjic
BR. 187
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
4. JANUARA 1945. O IZVIANJU I OMETANJU SAOBRA-
AJA NA KOMUNIKACIJI SARAJEVO BUSOVACA1

4J.1945.g.
OPERACIJA BR. 228

Zadatak: Oruano izvianje Sarajevo Busovaa.


Broj aviona: 3 Spitfajer V Vreme letenja: 4 sata 30
Poleteli: 09.30 iz Canne minuta
Sleteli: 11.00 u Canne
Piloti: voa major Ivanievi uro
br. 2 potporunik Delie Milan
br. 3 zastavnik Okanovi Husein
U 10.15 napadnuta kolona od oko 30 kamiona kod Kise-
ljaka. Zapaeno da su se 3 kamiona prevrnula u jarak. Jaka p.a.
vatra od 20 mm.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 3 kamiona unitena, ostalo neosmotreno.

OPERACIJA BR. 229

Zadatak: Oruano izvianje Sarajevo Busovaa.


Broj aviona: 4 Spitfajer V Vreme letenja: 9 sati 20
Poleteli: 10.00 iz Canne minuta
Sleteli: 12.20 u Canne
Piloti: voa potporunik Fabjanovi ime
br. 2 Rugi Luigi
br. 3 zastavinik Kovai Mirko
br. 4 Vrabi Ciril
U 11.10 asova severno od Kiseljaka napadnuta kolona od
oko 20 kamiona. Kolona napadnuta bombama i topovskom i
mitraljeskom vatrom.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 4 unitena i oko 6 oteenih kamiona.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8(/504, k. 1450.

348
BR. 188
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
4. JANUARA 1945. O NAPADU NA DRUMSKI SAOBRAAJ
NA KOMUNIKACIJI MOSTAR SARAJEVO I O BOMBAR-
DOVANJU NEMAKIH SNAGA U SELU GREPKU KOD NE-
VESINJA 1

4/1/1945 g.

Operacija br. 57 (sa Visa)


Z a d a t a k : Napasti kolonu kamiona na p u t u Mostar Sara-
jevo.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno v r e m e letenja: 6
Poleteli: ' 10.15 as. sati 40 min.
Sleteli: 11.55 as. Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg
1300 met.
P i l o t i : voa kap. Marinovi
br. 2 zast. Klokoovnik
br. 3 zast. Antoni
br. 4 kap. Zdrajevski
Napali sa 14 raketa jednu kolonu od oko 7 veih kamiona
koji su stajali na p u t u jedan uz drugi i to severno od Jablanice.
Rakete pale m e u kamione, za koje se javlja da su svi oteeni
a nekoji verovatno uniteni. Lagana umerena p.t. vatra iz kolone.
2 rakete ispaljene na jednu lokomotivu sa 10 vagona u elezni-
koj stanici Jablanica. V e r u j e se da je lokomotiva oteena. 3
aviona su zatim napali mitraljeskom vatrom istu lokomotivu i
stanine zgrade bez osmotrenog rezultata. Lagana umerena
p.a. vatra iz blinje okoline Jablanice. J e d a n avion pogoen i la-
gano oteen. Vreme dobro.
Nai gubitci: J e d a n avion lagano oteen.
Nepr. gubitci: 7 velikih kamiona oteenih, nekoliko od n j i h
verovatno unitenih. Lokomotiva sa 10 vagona
oteena.

Operacija br. 58 (sa Visa)

Z a d a t a k : Napasti raketama koncentracije kamiona n a p u t u


Sarajevo Kaonth. 2
1
Original (pisan n maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/434, k. 1450.
2
Vidi dok. br. 180, prim. 3.

349
Broj aviona: 3 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 4
Poleteli: 14.15 as. sata 55 min.
Sleteli: 16.14 as. Ispalili: 12 raketa po 30 kg
0 metaka
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 zast. Antoni
br. 3 vod. Zavrnik
br. 4 kap. Zdrajevski
Jedan avion se povratio u bazu ranije zbog kvara na mo-
toru, ostali ispalili 12 raketa na jednu kolonu od oko 50 veih
kamiona koji su stajali na putu okrenuti prema severu na otsto-
janju od 1015 yardy. 3 Sve rakete u cilju. Dve velike vatre
sa mnogo dima je bilo osmotreno uzdu itave kolone. Lagana
umerena vatra iz kolone. Vreme lepo.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Neutvren broj velikih kamiona uniten i oteen.

Operacija br. 23 (iz Italije, Canne)

Z a d a t a k : Napasti skupa sa dva Hurricana iz 6 Squadrona 4


barake u Grepku zapadno od grada Nevesinja.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja: 8
Poleteli: 10.35 as. sati 10 min;
Sleteli: 12.45 as. Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg
500 metaka
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 vod. Krsnik
br. 3 kap. Je
br. 4 ppor. Ratkovi
Avioni se pribliili cilju sa severa u 11.35 as. Nikakvih
baraka nisu pronali na datoj poziciji..Napali jednu veu dvo-
spratnu zgradu i ostale kue u selu sa 4 salve. Zgrada i jo
jedna kua teko oteene. Nije bilo flaka. Jedan avion pristao
na Visu zbog kvara motora.
Iduih dana stigla u ovu jedinicu sledea vijest:
U dvospratnoj zgradi je stanovalo oko 100 Nemaca, koji
su skoro svi kod napada poginuli. Zgrada je jo drugi dan go-
3
Engleska mera za duinu (1 jard = 91,44 cm).
4
esti skvadron je bio u sastavu britanskog 281. vinga kao i 2.
lovaka eskadrila NOVJ.
rela, izgleda da je bila puna materijala. To je navodno izjavio
jedan nemaki zarobljenik.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Teko oteene dve kue, oko 100 neprijatelj-
skih vojnika pobijenih ili ranjenih.

BR. 189
UGOVOR VRHOVNOG TABA NOV I POJ I BRITANSKE
VLADE OD 6. JANUARA 945. O FORMIRANJU VAZDUHO-
PLOVNE BAZE KOD ZADRA ZA POTREBE SAVEZNIKOG
VAZDUHOPLOVSTVA1

VRHOVNI TAB
NARODNO-OSLOBODILAKE VOJSKE
I PARTIZANSKIH ODREDA JUGOSLAVIJE

UGOVOR

1. U cilju pomaganja Narodno-oslobodilake vojske Jugosla-


vije (NOVJ) u njenoj borbi protiv Nemaca u severnoj Jugosla-
viji odlueno je da se u oblasti Zadra uspostavi vazduhoplovna
baza, koju e upotrebljavati jedinice Kraljevskog vazduho-
plovstva (RAF) i Amerikog vojnog vazduhoplovstva (USAAF 2 ).
Uspostavljanje i odravanje ove baze zahtevae upotrebu za-
darske luke od strane saveznikih ratnih i trgovakih brodova.
Svrha uspostavljanja vazduhoplovne baze jeste Olakanje zajed-
nikih operacija za unitenje neprijatelja, i vazduhoplovne
snage kao i ostale pomone snage bie povuene im vie ne
budu potrebne za postizanje tog cilja.
2. Da bi se potpuno iskoristila prilika koju neprijatelj prua
svojim povlaenjem u severnu Jugoslaviju, slaemo se da r a -
dovi na izgraivanju aerodroma u Zemuniku i pomonog u
Prkosu odmah otponu; Ininjeri za izgradnju aerodroma i po-
trebne jedinice za njegovo odranje bie prema tome odmah
posiate u Zadar, isto kao i grupe vazduhoplovaca koje e se
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
241/1,
2
k. 21.
United State Army Air Force Vojno (ratno) vazduhoplovstvo
SAD
upotrebljavati za ponovno snabdevanje aviona gorivom i nao-
ruanjem. Grupa amerikog vazduhoplovnog osoblja takoer e
se poslati i bie zaposlena kao pomo avionima koji se sputaju
oteeni na povratku sa napada na Nemaku.
3. Slaemo se da [e] se vazduhoplovne snage koje e se even-
tualno uspostaviti u Zadru sastojati od 6 lovakih ili lovako-
-bombarderskih eskadrila, meu kojima i dve eskadrile NOVJ, 3
jedne odbrambene lovake eskadrile i 1 none lovake napa-
dake eskadrile i pomonih jedinica, meu kojima i jedinice za
oslukivanje dolaska aviona. Celokupne saveznike vazduho-
plovne snage sastojae se od priblino 3700 oficira'i vojnika.
Komandant vazduhoplovne baze bie lan jugoslovenskog vaz-
duhoplovstva. Ali snage sa baze bie pod operativnom kontro-
lom. jednog oficira iz RAF-a.
4. Kao dodatak osoblju RAF-a bie zaposleno i neto vojnog
osoblja u oblasti Zadra radi odravanja i radova na izgradnji
aerodroma, o emu je re u paragrafu 2. Takoer e biti mah
odred za protivavionsku odbranu luke. Celokupan broj vojnog
osoblja bie priblino 3000 oficira i vojnika, i oni e biti pod
komandom britanskog komandanta kopnenih snaga.
5. Prethodno e se poslati mala grupa da izvri potrebne pri-
preme u mestu gde e se primiti snage. Toj grupi e koman-
danti i vlasti NOVJ pruiti svaku pomo.
6. NOVJ e sa svoje strane dati potrebno obezbeenje vazdu-
hoplovnoj bazi i raznim pomonim jedinicama za sluaj nepri-
jateljskog napada, izuzev protivavionske odbrane koju e dati
britanske snage.
7. Slaemo se da se prui svako olakanje britanskim snagama
za uspostavljanje sistema veze za vazduhoplovnu bazu.
8. Podrazumeva se da e britanske vlasti biti potpuno odgo-
vorne za snabdevanje britanskih snaga koje one dovedu. Vla-
sti NOVJ e, meutim, dati svaku moguu pomo britanskim
snagama u pogledu smetaja u operativnoj oblasti. Dalje se po-
drazumeva da se britanske snage, dok su potpuno odgovorne za
svoju sopstvenu upravu, nee ni u kom pogledu meati u civilnu
upravu u toj oblasti.
9. Slaemo se da e se izvrenje ovog ugovora poveriti britan-
skim komandantima kopnenih i vazduhoplovnih snaga, koji e
biti u tesnoj saradnji sa odgovarajuim komandantima NOVJ,

3
Re je o 1. i 2. lovakoj eskadrili NOVJ, koje su se nalazile u
sastavu 281. vinga britanskog Balkanskog vazduhoplovstva.
koji e se naimenovati i koji e imati pismeno ovlatenje da
sarauju sa saveznikim komandantima i da preduzimaju mere
na tom sektoru u vezi sa sledeim pitanjima u njihovom de-
lokrugu:
a) jezgro u Zadru
b) davanje vojnika NOVJ za straarske dunosti
c) davanje radne snage na licu mesta kao i materijala
d) upotreba lokalne telefonske mree.
10. Ukoliko bi nae zajednike operacije protiv neprijatelja
zahtevale baziranje jaih saveznikih snaga u Jugoslaviji, to e
biti predmet novog sporazuma.

6 januar 1945

ef vojne misije V. Britanije Vrhovni komandant NOV i PO


brigadni general maral Jugoslavije
F. 4 Maklen J. B. Tito

4
Ficroj (Fitzroy)
2li z b o r n i k , tom X, k n j . 1 353
BR. 190
PREGLED BROJNOG STANJA LJUDSTVA 1. AEROBAZE 4.
KORPUSA NOVJ OD 7. JANUARA 1945. GODINE1

PRE'
socijalnog i nacionalnog sastava I aerobaze IV Ud.

Socijalni sastav Nacionalni

2itnika i sitnih

Namjetenika i

Polic., andara
srednjokolaca
Intelektualaca
Brojno stanje

Crnogoraca
Vojnih lica

Muslimana
Jedinica
po spisku

Slovenaca
i financa
trgovaca
Radnika

Seljaka

Hrvata
Srba
tab baze 3 1 1 '1 3
i
2
6
1 2 1 2
3
3

Pritablje
3 2 2
17 1 16 17
I eta
58 1 57 57 T
8 7 8
II eta 1
58 58 58
1 1

Radni vod 1 10
10 10

35 4 26 32
Svega 1 2 2 3 T
128 1 127 127

Politkomesar:
Dragan Studen
S.F.
(M. P.)
Brojno s t a n j e po spisku vee je od prolog mjeseca za tri, t j . od
160 na 163, to su novoprimljeni, u zadnjem nac. [ionalno] soc. [ijalnom]
sastavu bilo je rukovodilaca 27 a sada 35, to su novopostavljeni nared-
bom, vidi naredbu ovog taba broj 1 od 10/1 1945.

Politkomesar:
Studen
S.F.
(M. P.)
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/20, k. 435 A.
2
U brojniku su prikazane stareine, a u nazivniku borci.
GLED
korpusa N.O.V. Jugoslavije 3 za dan 7/1 1945 godine

sastav

Primjedbe
Njemaca
Madjara
Talijana

Danaca
Jevreja
Rusa

eha

Komandant, kapetan:
Madarac Ljuban
S.N .

Komandant, kapetan:
Madarac M. Ljuban
S.N.

3
Prva aerobaza se nalazila na aerodromu emernica kod Topu-
skog (vidi dok. br. 173, primedba 2).

234
355
BR. 191
NAREDBA TABA 11. VAZDUHOPLOVNE (LOVAKE) DI-
VIZIJE NOVJ OD 7. JANUARA 1945. O POETKU FUNKCI-
ONISANJA TABA DIVIZIJE I O ULASKU 111, 112. i 113.
VAZDUHOPLOVNOG PUKA U SASTAV OVE DIVIZIJE1

NAREDBA STR. POV. BR. 1


11 vazduhoplovne divizije N.O.V.J. za 7 januar 1945 god.

I.

Pod dananjim danom poinje funkcionisati tab 11 vaz-


duhoplovne divizije N.O.V.J.
U sastav ove divizije ulaze sledee jedinice:
111 vazduhoplovni puk, sa sadanjim smetajem u Novom
Sadu, 112 vazduhoplovni puk, sa sadanjim smetajem u Veli-
kim Radnicima; 113 vazduhoplovni puk, sa sadanjim smeta-
jem u Rumi, 11 samostalna eta za vezu, sa sadanjim smetajem
u Rumi, i 11 pokretna aeroplanska radionica, sa sadanjim
smetajem u Rumi. Stareine napred navedenih jedinica obra-
ae se ovome tabu kao prvo pretpostavljenoj komandi i od
ovog taba primie nareenja.

II.

Ustrojie jedinine spiskove u duplikatu, od kojih jedan


primerak dostaviti ovom tabu.

III.
Svakog 1, 11 i 21 u mesecu dostavljati ovome tabu: broj-
na stanja za dotini dan i sve promene u rasporedu u toku pro-
teklih deset dana.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Zamenik komandanta
vazd. major
Ars.2 T. Boljevi
1
Kopija originala (pisana na maini, irilicom) u Arhivu VII, reg.
br. 10/84, k. 1450.
2
Arsenije
Fotokopija dokumenta br. 191
Dostavljeno:
111, 112, 113 vazd. puku,
11 sam. eti za vezu i
11 pokretnoj aeropl. radionici.
Politiki komesar kapetan
Ljubia urgus

Da je prepis veran originalu tvrdi i o v e r a v a :


Za naelnika operativnog odeljenja
kapetan

(M.P.)

BR. 192
NAREENJE GLAVNOG TABA NOV I PO SRBIJE OD 9.
JANUARA 1945. KOMANDI AERODROMA NI DA USPO-
STAVI METEOROLOKU STANICU U CARIBRODU1

GLAVNI TAB NOV I PO S R B I J E Kopija


VAZDUHOPLOVNO ODELJENJE
Str. pov. V. br. 13 "
9. januara 1945 g.

KOMANDI AERODROMA NI

Veza Va radiogram od 9.1. 1945. god.


Shodno nareenju taba Vazduhoplovstva NOV Jugosla-
vije pov. br. 36 od 10X11. 1944. i nareenju ovoga taba pov.
br. 64 od 13.XII. 1944. god, uspostavite odmah meteoroloku
stanicu u Caribrodu. Meteor, podatke dostavljajte redovno za
potrebe taba Vazduhoplovstva NOVJ, po ranije utvrenom
planu, kako je to regulisano nareenjem taba Vazduhoplov-
stva str. pov. br. 81 od 11. decembra 1944. god.
Za efa meteoroloke stanice u Caribrodu uputite druga
Stoia Aleksandra, a za drugog osmatraa u Caribrodu upuu-
jemo Vam druga Jovana Jovanovia.
1
Kopija originala (pisana na maini,-latinicom) u Arhivu VII, reg.
br. 10/14, k. 193.
Od taba Vazduhoplovstva traili smo da Vam se odmah
poalje jedan barograf za meteoroloku stanicu Caribrod. Ta-
koe smo traili da Vam se upute osmatrai sa barometrom i
telefon, aparatom radi organizovanja meteor, stanice u Depu.
O postavljenju meteor, stanica u Caribrodu i Depu i o
poetku rada istih izvestite radiogramom ovaj tab.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

ZA TAB
ZAST. NAELNIKA VAZD. ODELJENJA NAELNIK TABA
k a p e t a n, pukovnik
Mil. D. uri (M. P.) Ratko Martinovi
Prilog: meteor ifra br. 4. meunarodni meteoroloki klju i
runi dnevnik osmatranja.
uri

BR. 193
NAREDBA DELEGATA TABA VAZDUHOPLOVSTVA
NOVJ OD 10. JANUARA 1945. O FORMIRANJU AEROBAZE
SINJ I O DUNOSTIMA STARESINA 1

NAREDBA POV. BR. 1.


delegata taba Vazduhoplovstva N.O.V.J. za 10 januar 1945 god.

I.
U vezi nareenja taba Vazduhoplovstva N.O.V.J. str.
pov. br. 6 od 18.XI. 1944. god. formira se Aero-baza Sinj.
U vezi gornjeg nareenja i dobivenih direktiva, a na os-
novu privremene formacije Komande Aerodroma, odreuje se:
Za komandanta Aero-baze Sinj vazduhoplovni major
vojni izvia drug Slavik Boris, koji je nareenjem taba VIII.
Korpusa upuen na slubu na aerodrom Sinj. Drug major Sla-
vik vriti e ujedno dunost efa vazduhoplovnog pristanita.
Za zamjenika komandanta druga Kevu Jakova.
Za politikog komesara druga Mamuzi Antu.
Za vriti dunost komandira aerodromske ete vodnika
druga Rosandi Duju.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
3/23, k. 526.
Za politikog komesara ete drug traen od Komande mje-
sta, koji e u najskorije vreme stii.
Za vodnika' signalno-meteorolokog voda drug Metrovi
Ljubomir. Drug Metrovi Ljubomir vriti e ujedno i dunost
nadzornika aerodromske staze.
Za vodnika poarne sekcije drug Marasovi Jakov.

II.

Dunost efa, komandira i vodnika pojedinih sekcija.


a). efa pristanita: da tono kontrolie dolazak i odlazak
putnikih aviona i putnika vodei pri tome knjigu saobraaja
i kontrolu nad civilnim' i vojnim licima da imaju potrebne
isprave.
b). Vodnika signalno-meteoroloke sekcije: prijem, voe-
nje, parkiranje, odravanje veze sa avionom pomou radio-fona
i postavljanje telefonskih linija.
c). .Nadzornika aerodromske staze: kontrola ispravnosti
aerodromske staze, obeleavanje aerodromske staze (danju u-
tim zastavicama, nou fenjerima), oznaavanje pravca sletanj a
i poletanja (platnenim slovima T), oznaavanje pravca vjetra
paljenjem vatre, oznaavanje opasnih mjesta crvenim zastavi-
cama i sve ostale oznake na aerodromu.
d). efa meteorologa: da svaki dan posmatra vrijeme tri
puta, te da vodi meteoroloki dnevnik i dostavlja sve podatke
o vremenu.
e). Graevinsko-poarne sekcije: da ureuje i odrava
stare graevine na aerodromu, da podie nove, da se brine o
nastambama osoblja, kamuflai i sigurnosti od poara.
f). Obzirom na novi formirani aerodrom te njegovu va-
nost i ulogu skree se panja svim drugovima koji su raspo-
reeni ovom naredbom da svoju dunost ozbiljno shvate, te da
istu otpravljaju sa puno volje i ljubavi kako bi se sluba vrila
tono i na vrijeme, a sve u interesu narodno-oslobodilake
borbe.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Delegat taba Vazduhoplovstva N.O.V.J.


(M.P.) major,
Kreo Boras
BR. 194
IZVETAJ TABA AEROBAZE SINJ OD 10. JANUARA 1945.
TABU 8. KORPUSA NOVJ O FORMIRANJU AEROBAZE1

TAB AERO-BAZE
pov. brj. slu.
U Sinju 10. januara 1945.

TABU VIII. KORPUSA


Poloaj

Izvjetavamo drugarski tab da je od danas organizirana


Komanda Aero-baze Sinj, a u vezi nareenja taba Vazduho-
plovstva str. pov. br. 6 od 18.XI. 1944, to se vidi po priloe-
noj naredbi. 2 Organizaciju je izvrio delegat taba Vazduho-
plovstva major Boras Kreimir.
Sve izvetaje, bilo vojnike ih politike, u budue ovaj
tab dostavljati e tabu VIII. Korpusa, [kao] direktno prvo-
pretpostavljenoj komandi, dok se detaljnije direktive ne dobiju
od taba Vazduhoplovstva.
Politikog komesara nije potrebno slati, poto je isti upu-
en od Komande mesta Sinj, za tab aero-baze. Isti je drug
Mamuzi Ante, prvoborac i iskusno politiko lice.
U vezi usmenog traenja molimo da se rasporedi u ovu
Komandu drug intendant, poto je isti potreban zbog pravilnog
funkcionisanja ekonomske slube.
Pre nekoliko dana dobili smo iz Splita radiostanicu sa
svim priborom, te u vezi toga molimo taj tab da nam se hitno
upute dva radiotelegrafista i jedan ifrant, kako bi mogli odmah
uspostaviti vezu sa tim tabom i tabom Vazduhoplovstva.
U 12. brigadi 26. divizije, koja se sada nalazi u Sinju,
kod pratee ete III. bataljona, nalazi se drug Milii Martin.
Isti je stari vazduhoplovac i svrio je u bivoj vojsci signalni
kurs. Molimo taj tab da izda nareenje da se isti uputi odmah
u ovu bazu, poto nam je kao signalist neophodno potreban jer
ova baza za sada ne raspolae ni sa jednim izuenim si-
gnahstom.
Nadalje izvetavamo da ova komanda ne raspolae nikak-
vom literaturom, koja je ovde neophodno potrebna zbog izo-
brazbe drugova, te stoga molimo taj tab da nam uputi po-
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII. reg. br.
3/13, k. 526.
2
Vidi dok. br. 193.
trebnu literaturu. Ako taj tab ne moe na vreme da nam do-
stavlja potrebnu literaturu, to molim da nam se odobri izvestan
kredit, kako bi mogao ovaj tab sam nabavljati potrebnu li-
teraturu.
Poto je ova komanda na snabdevanju kod tog taba, to
molimo da nam se odobri hrana za sledei mesec za 40 drugova
i to od 27.1. do 27.11. 1945. godine. Osim toga molimo da se
dostavi potrebna koliina sapuna, duvana i sveca, poto iste
stvari ova Komanda do sada uope nije dobila.
Molimo drugarski tab da izda jedno generalno naree-
n j e Slagalitu VIII. Korpusa u Splitu da u budue snabdeva on
bazu sa svim ivenim i odenim potrebama, kako ne bi ova
baza morala da se obraa tabu VIII. Korpusa.
Poto ovaj tab ne raspolae sa kancelarijskim materija-
lom, to molimo da se izda ovoj bazi potreban kancelarijski ma-
terijal jer je ovaj neophodno potreban.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Politkomesar, Komandant, major


Mamuzi 3 Slavik Boris
flVE.P.)

3
Ante
BR. 195
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
16. JANUARA 1945. O NAPADU NA POMORSKI SAOBRA-
AJ KOD JABLANCA 1

16.1.1945. g.
OPERACIJA BR. 231

Zadatak: Bombardovanje brodova u zalivu Zavratnica kod Jab-


lanca.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 8 sati 20 minuta
Poleteli: 10.10 as sa Visa
Sleteli: 12.15 na Vis
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 Radulovi Radovan
br. 4 Semoli Marjan-
U zalivu Zavratnica bombardovan jedan Siebel-Ferri. 4
bombe pale blizu broda, a ostale daleko promaile. Na ulazu u
zaliv mitraljiran jedan jedrenjak.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 1 jedrenjak oteen.

OPERACIJA BR. 232

Zadatak: Pratnja Harikena, napad na Siebel-Ferri u zalivu Za-


vratnica.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 3 sata 50 minuta
Poleteli: 14.10 sa Visa
Sleteli: 16.05 na Vis
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 zastavnik Radulovi Radovan
Harikeni. su unitili r zapalili Siebel-Ferri.

1
Original (pisan na maini, latipicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/514, k. 1450. Eskadrila nije ejstvovala o 5. do 15. januara 1945.
zbog nepovoljnih vremenskih prilika. Jedino je 12. januara poletelo jedno
odeljenje na izvianje komunikacije SarajevoZenica, ali nije nita os-
motrilo (taj se let vodi kao operacija br. 230).

364
BR. 196
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
16/ JANUARA 1945. O NAPADU NA POMORSKI SAOBRA-
AJ KOD SENJA I O IZVIANJU" KOMUNIKACIJE MOS-
" TAR SARAJEVO 1

16/1/1945 g.
Operacija br. 60 (sa Visa)
Z a d a t a k : Napasti brodovlje u zalivu Zavratnica ispod Senja
u pratnji 4 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 10.10 as. letenja: 7 as. 20 min.
Sleteli: 12.00 as. Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg.
1300 mitr. met.
P i l o t i : Voa por. Majcen
br. 2 vod. Krsnik
br. 3 por. Pepel
br. 4 zast. Todorovi
Avioni su napali jedan Siebel Ferry na po puta uzdu se-
verne strane zaliva sa 16 bliskih promaaja. Nije bilo p. a. vatre.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Siebel. Ferry oteen.

Operacija br. 24 (iz Italije, Canne)


Zadatak: Izvianje puta i eleznike pruge Mostar Sarajevo.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteh: iz Canne 10.25 as. letenja: 8 sati 20 min.
Sleteh: na Vis 12.30 as. Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg
200 mitr.
metaka
Poeli izvianje severno od Mostara u ,11.30 ' as. i leteli
na datom itinereru do Konjica. 3 milje zapadno od Konjica
osmotrili jednu lokomotivu sa 7 do 8 vagona koja je ila u
pravcu juga. Ispalili na n j u 16 raketa, od kojih je bilo osmo-
treno 6 direktnih pogodaka. Veruje se da je lokomotiva bila
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
fV454, k. 1450. Eskadrila. nije dejstvovala od 5. do 15. januara 1944.
zbog nepovoljnih vremenskih uslova. Jedino je 12. januara jedna et-
vorka pokuala da izvri zadatak, ali se morala da vrati zbog slabe vid-
ljivosti taj se let'vodi kao operacija br. 59.
oteena poto se zaustavila posle napada. "Velik stub dima
primeen, 3;4 vagona sigurno unitena. Umerena 20 i 40 mm
p. a. vatra iz voza i Konjica. Gaanje tano. Jedan avion je bio
oteen od jednog 20 mm zrna u desno krilo. "Vreme i vidlji-
vost dobra, nad obalom ili unutra, sabije preko mora.
Nai gubitci: 1 avion oteen.
Nepr. gubitci: 1 lokomotiva oteena, 34 vagona unitena.
Piloti: voa kap. Ceni
br. 2 vod. Zavrnik
br. 3 por. Rebula
br. 4 vod. Dvorski

Operacija br. 61 (sa Visa)


I br. 25 (Italija, Canne)

Z a d a t a k : Napasti jedan Siebel Ferry u zalivu Zavratnica


kod Jablanca, koji je bio ve verovatno oteen
u jutarnjem napadu u pratnji 2 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV sa Visa

iz Canne
Poleteh: 14.15 as Ukupno vreme
Sleteh: 16.00 as na Vis letenja: 14 sati
16.20 as. u Canne Ispaljeno: 25 rak. po 30 kg
1100 mitr. met.

P i l o t i : voa kap. Ceni


br. 2 por. Rebula
br. 3 por. Majcen
br. 4 vod. Krsnik
br. 5 por. Pepel
br. 6 zast. Todorovi
" br. 7 vod. Dvorski
Voa kap. Ceni i br. 3 i br. 5 postigli 68 direktnih po-
godaka na Siebel Ferry, nakon ega su usledile 2 eksplozije
sa vatrom i mnogo dima i brod je, sav u plamenu, potonuo.
Lagana p. a. sa okolnih brda. 3 aviona su posle napada produ-
ili direktno u bazu u Itahji, 4 aviona sleteh na Vis. Oblanost
10/10 na 2.500 stopa, 2 vidljivost slaba.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Jedan Siebel Ferry uniten i potopljen.

2
Engleska mera; 1 stopa = 30,48 cm
BR. 197
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ, OD
17. JANUARA 1945. O NAPADU NA POMORSKI SAOBRA-
AJ KOD SENJA 1

17. I. 1945. g.
OPERACIJA BR. 233

Zadatak: Pratnja Hrikena, napad na brodove u zalivu Za-


vratnica.
Broj aviona: 3 Spitfajera V Vreme letenja: 6 sati
Poleteli: 10.00 as sa Visa
Sleteli: 12.00 na Vis
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 emoli Marjan
Harikeni verovatno raketama pogodili Siebel-Ferri. Spit-
fajeri verovatno pogodili cilj sa dve bombe. Osmatranje teko
radi strmih obala zaliva.

1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.


8 / 5 1 4 , k. 1450.

367
BR. 198
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
17. JANUARA 1945. O NAPADU NA POMORSKI SAOBRAAJ
KOD SENJA 1

17/1/1945 g.

Operacija br. 62 (sa Visa)

Z a d a t a k : Napasti jo jedan Siebel Ferry u zalivu Zavratnica.


Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 09.55 as. letenja: 6 as. 40 min.
Sleteli: 11.35 Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg
720 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Majcen
br. 2 vod. Krsnik
br. 3 por. Pepel
br. 4 zast. Todorovi
Radi svog oblika je Siebel Ferry bio u prijanjoj opera-
ciji zamjenjen sa jednom eljeznom platformom slinog oblika,
na koji je bilo ispaljeno 4 rakete i objekat je potopljen. Kod
ulaza u zaliv pronaen je jedan veliki trabakul sa 2 jarbola,
duine oko 50 metara. Vie direktnih pogodaka osmo treno na
brodu, brzo iezao u oblacima dima, kasnija izvianja utvr-
dila da je brod potopljen.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Jedan trabakul sa 2 jarbola duine oko 50 me-
tara potopljen.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu Vii, reg. br. .
/464, k. 1450.

368
Fotokopija dokumenta br. 199
BR. 199
NAREENJE TABA VAZDUHOPLOVSTVA NOVJ OD 17.
JANUARA 1945. O OPERATIVNOM POTCINJAVANJU TA-
BOVA 11. VAZDUHOPLOVNE DIVIZIJE I 9. OBLASNE VAZ-
DUHOPLOVNE BAZE TABU 42. VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE1

TAB VAZDUHOPLOVSTVA STROGO POVERLJIVO


N.O.V. JUGOSLAVIJE
Str. Pov. Broj 23
17.1 1945.

STABU 42. VAZDUHOPLOVNE DIVIZIJE

U cilju objedinjavanja komandovanja i uvoenja reda i


discipline, a poto su nae letake jedinice udaljene od taba
vazduhoplovstva, 2 do daljeg e tabovi 11. vazd. divizije i 9.
oblasne vazd. baze biti potinjeni tabu 42. vazd. divizije.
Stab 42. vazd. divizije Starace se da se izvri pravilna po-
puna i formiranje svih naih jedinica u sastavu 42. i 11. vazd.
divizije i 9. oblasne vazd. baze.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Za t a b :
ZA POLITKOMESARA KOMANDANT
POTPUKOVNIK GENERAL-MAJOR
(M, P.) Pire

Dostavljeno: tabu
42, 11. vazd. divizije i
9. vazd. oblasne baze.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
3/7, k. 1466 I.
2
U januaru 1945. vazduhoplovne jedinice su bile dislocirane ovako:
U Rumi tab 11. vazduhoplovne (lovake) divizije i 113. lovald
vazduhoplovni puk 11. vazduhoplovne divizije;
u Novom Sadu 111. lovaki vazduhoplovni puk 11. vazduho-
plovne divizije, 422, i 423. jurini vazduhoplovni puk 42. vaz-
duhoplovne divizije i tab 42. vazduhoplovne divizije;
u Velikim Radincima ve skadrile 112. lovakog puka 11. vaz-
duhoplovne divizije;
u Zemunu jedna eskadrila 112. lovakog puka;
u Laarku (do 18. januara) i u Krnjeevcima (od 18. januara)
421. jurini puk 42. vazduhoplovne divizije;
- u Zemunu tab Vazduhoplovstva NOVJ. (Vidi Arhiv VII, reg.
br. 5/46, k. .1450 A, reg. br. 26(^2, k. 1454).
BR. 200
NAREENJE TABA VAZDUHOPLOVSTVA NOVJ OD 18.
JANUARA 1945. KOMANDANTU 42. VAZDUHOPLOVNE DI-
VIZIJE DA TEHNIKO OSOBLJE SVOJE DIVIZIJE UPOZNA
SA ORGANIZACIJOM RADA SOVJETSKE RADIONICE ZA
OPRAVKU AVIONSKIH MOTORA1

TAB VAZDUHOPLOVSTVA
N.O.V. JUGOSLAVIJE
Broj 275
18.1. 1945. g.

KOMANDANTU 42. VAZDUHOPLOVNE DIVIZIJE

U Petrovgradu se u ovom momentu nalazi armijska radi-


onica za opravke motora vazduhoplovstva Crvene armije. Stab
baze e morati u naj skorij em vremenu organizovati opravku
avionskih motora tipova avijacije SSSR te je zato neophodno
da se sa karakterom, nainom rada i materijalom te radionice
nae osoblje upozna.
Radi toga postupiti po sledeem:
1.) Izdejstvova od enerala Vitruka 2 dozvolu i uputiti
akt za pomenutu radionicu i to za:
a) Ininjera divizije Mijandia Mihaila.
b) Ininjera Mihailovia Rodoljuba.
v) Ininjera Popovia Svetozara.
Ovaj poslednji bie upuen iz Paneva direktno u Petrov-
grad. Uputiti ih odmah, jo 22. ov. m.
Sa naim ininjerima da poe ininjer major Konjkov ili
neko drugi da ih uvede.
2.) Bavljenje ininjera Mijandia 1 dan a ostalih 10 dana.
3.) Ininjer Mihailovi ponee sobom uputstva za rad.
4.) U toku rada po potrebi stupiti u telefonsku vezu bilo
sa tabom [vazduhoplovstva] (Tehnikim odeljenjem) ili sa ta-
bom 42. divizije (ininjerom) radi omoguavanja upuivanja
drugog strunog osoblja.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
2/9, k. 1466 I.
2
Andrej NiMforovi Vitruk( AH^pe HnKMc|5opoBPra BHTpyK) sov-
jetski getieral-major avijacije, heroj Sovjetskog" Saveza i narodni heroj
Jugoslavije, komandant sovjetske 10. jurine gardijske divizije, od-
nosno prema jugoslovenskoj formaciji 42. vazduhoplovne jurine di-
vizije. Umro 2. juna 1946. u "SSSR.
5.) Za stan i hranu pomenutih da se organizuje na licu
mesta u Petrovgradu.
6.) Ako bavljenje treba da se produi izvestie blagovre-
meno radi produenja. Po zavrenom poslu podneti iscrpan iz-
vetaj.
7.) Po zavrenom poslu ininjer Mihailovi da ostane u
tabu Divizije a ininjer Popovi da doe na referat u tab
Vazduhoplovstva sa izvetajem.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

ZA POLIT. KOMESARA KOMANDANT


potpukovnik, general-major,
si. otsutan F. Pire
(M. P.)

BR. 201
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
18. JANUARA 1945. O PRATNJI LOVACA-BOMBARDERA 2.
ESKADRILE NOVJ PRI IZVIANJU KOMUNIKACIJE SA-
RAJEVO ZNICA1

18. I. 1945. g.
OPERACIJA B R . 234

Zadatak: Pratnja Harikena, oruano izvianje Sarajevo Ze-


nica.
Broj aviona: 1 Spitfajer V Vreme letenja: 2 sata 15 minuta
Poleteo: 10.00 as sa Visa
Sleteo 12.15 na Vis
Pilot: zastavnik Loi Mehmedalija
Oblaci 10/10 nad ciljem. Kroz rupu u oblacima napadnuta
kod Jablanice2 grupa od 15 eleznikih vagona. Vagoni zapaljeni
i uniteni.

1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.


8/514, k. 1450. '
2 Na pruzi MostarKonjic "'. ; ..

373
BR. 202
IZVESTAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
18. JANUARA 1945. O NAPADU NA ZELEZNICKU STANICU
U LISIIIMA 1

18/1/1945. g.

Operacija br. 63 (sa Visa)

Z a d a t a k : Oruano izvianje puta i eljeznike pruge Mo-


star Sarajevo Zenica u pratnji 1 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja:
Poleteli: 10.50 as. 8 sati
Sleteli: 12.50 Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg
0 mitr. met.
P i l o t i : voa por: Majcen
br. 2 vod. Krsnik
br. 3 por. Pepel
br. 4 zast. Todorovi
Nikakovo kretanje ni na putu, ni eljeznikoj pruzi [nije]
osmotreno sve do Konjica. Radi 10/10 oblaka severno od Konjica,
avioni okrenuli u povratan kurs i ispalili 16 raketa na oko 20
teretnih vagona na eljeznikoj stanici Lisiii.2 Osmotreno 7
direktnih pogodaka i vie bliskih promaaja u vagone i glavni
i sporedni kolosek.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 10 teretnih vagona verovatno uniteno, glavni i
sporedni kolosek oteen.

1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.


9/474, k. 1450.
- Na pruzi MostarSarajevo; posle osloboenja zemlje potop-
ljeno stvaranjem vetakog jezera nakon izgradnje brane kod Jablanice.

374
BE. 203
IZVESTAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
19. JANUARA 1945. O NAPADU NA LUKU U JABLANCU 1

19 (1) 1945. g.

Operacija br. 64 (sa Visa)


Z a d a t a k : Napasti 2 broda na otoku Krku (po pbacima iz
mornarice) u pratnji 2 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 13.15 as, letenja: 6 sati 20 min.
Sleteli: 14.50 Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg
200 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Majcen
br. 2 por. Pepel
br. 3 vod. Krsnik
br. 4 zast. Toorovi
Vidljivost u Pogorskom kanalu 4 milje sa laganom ki-
om, severno od Raba vidljivost 0 sa jakom kiom. Zadatak nije
mogao biti izvren. 16 raketa ispaljeno na dokove u luci Ja-
blanac. Osmotreno da su javljanja o potonulim objektima iz
prijanjih operacija tana.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 0

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg, br.
9/474, k. 1450.

375
BR. 204
IZVETAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 20. JANUARA 1945. ZAMENIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O NAPADIMA GRUPE VAZDU-
HOPLOVNDH DIVIZIJA NA NEMACKO-USTASKE SNAGE
NA PROSTORIJI NOVAK-BAPSKA ID TOVARNIK
LOVA NIJEMCI CAKOVCI SOTIN OROLIK1

OPERATIVNI IZVETAJ BR. 1


taba 10 GV. AVK ordena Kutuzova i Suvorova divizije. 2
20.1. 1945 u Beogradu u 18 asova (po jugoslovenskom
vremenu). Karta-sekcija Novi Sad 1 : 200.000.

Zastupniku naelnika Vrhovnog taba NOV i POJ


general-lajtnantu Terziu.3
U vremenu 17, 18 i 19. I. 1945 avijaciona grupa general-
-majora avijacije, heroja Sovjetskog Saveza Vitruka,4 izvrila je
1
Original (pisan na maini, irilicom) u' Arhivu VII, reg. br.
11/4, k. 22.
2
tab 10. gardijske jurine voronjeko-kijevske vazduhoplovne
divizije odlikovane ordenom Kutuzova i Suvorova (10. rsap^eiicKaH
iirrypMOBaH EopoHejKCKo-KneBCKan aBKarpDHHaH opseHa KyTy30Ba H
CyBopoBa TiWBvavm).
3
Velimir
4
tabu sovjetske 10. jurine vazduhoplovne divizije bio je ope-
rativno potinjen tab sovjetske 236. lovake vazduhoplovne lavovske
divizije odlikovane ordenom Crvene zastave (236. MCTPESIITEJIBHAFL 3BM-
aijMOHHan JifcBOBCKaa EapcH03HaMeHHan HHBM3HH). O b e d i v i z i j e su i -
nile tzv. Vazduhoplovnu grupu Vitruk ili Grupu vazduhoplovnih di-
vizija (naziv Vitruk grupa je nosila po komandantu 10. divizije). Zbog
takve situacije operativni izvetaji taba 10. divizije obuhvataju i bor-
benu aktivnost 236. lovake divizije. Obe su divizije uestvovale, u sas-
tavu sovjetske 17. vazduhoplovne armije, u operacijama za osloboenje
istone Srbije i Beograda. Posle osloboenja Beograda, a na osnovu
ve ranije zakljuenog sporazuma izmeu Vrhovnog komandanta NOV
i P O J marala Tita i komandanta 3. ukrajinskog f r o n t a Crvene armije
marala P. I. Tolbuhina u Beloj Crkvi 16. oktobra 1944. o predaji ovih
divizija Narodnooslobodilakoj vojsci Jugoslavije (KOJICKTHB aBTopoB,
COBETCKHE BOOPYZKEI-IME CHJIM B 6op6 3a OCBOSOACFLEHME NAPOFLOB lOro-
cjiaBMH, MocKBa, 1960, str. 50), divizije su upuene na sremski front.
Dejstvovale su iskljuivo za potrebe NOVJ a na osnovu zahteva Vrhov-
nog taba NOV i P O J odnosno kasnije Generaltaba JA i tabova 1, 2.
i 3. jugoslovenske armije. Bilo je utanaeno da se uz sovjetske tabove
i jedinice formiraju, to pre, i jugoslovenski tabovi i jedinice (eska-
dre, pukovi i divizije) koji treba da se to bre osposobe za borbena
dejstva i koji e sainjavati osnovu budueg jugoslovenskog ratnog
vazduhoplovstva. Sovjetski tabovi i ostali stareinski i tehniki kadar
naporne i neprekidne bojne letove po grupama 2, 3 i 4 aviona u
rejonima: Novak Bapska Sid - Tovarnik Lova Nijemci
Cakovci Sotin Orolik i dr., i vrila izvianja drumova,
cesta, eleznikih pruga i naseljenih mesta.
Za'tri dana izvreno je 493 uspenih bojnih letova.
Prema izjavi komandanta I armije general-lajtnanta Peka
Dapevia, -nai tormoviki 5 odigrah su vanu ulogu u zadr-
avanju neprijateljskog nastupanja. Za ovaj period unitena je

su postali instruktori u jugoslovenskim tabovima i u tek formiranim


jedinicama. Tako je uz svaku sovjetsku komandu eskadrile, tab puka
i divizije, tabove vazduhoplovnih bataljona i tab vazduhoplovne baze,
odnosno uz jedinice eskadrile, pukove, divizije, vazduhoplovne ba-
taljone i vazduhoplovnu bazu, postojao i delovao kao dubljor jugo-
slovenski odgovarajui komandni organ ili jedinica. Sve do kraja rata
Sovjeti su zadrali nazive svojih tabova i jedinica. Tako su zajedno
radili i dejstvovali: tab sovjetske Vazduhoplovne grupe Vitruk i
Operativni tab jugoslovenske Grupe vazduhoplovnih divizija (od 17.
marta 1945); tab sovjetske 10. gardijske jurine divizije i tab jugo-
slovenske 42. vazduhoplovne divizije; tab sovjetske 236. lovake di-
vizije i Stab jugoslovenske 11. vazduhoplovne divizije; tabovi sovjet-
skog 165, 166. i 167. jurinog puka i tabovi jugoslovenskog 421, 422.
i 423. vazduhoplovnog puka; tabovi sovjetskog 117, 267. i 168. lovakog
puka i tabovi jugoslovenskog 111, 112. i 113. vazduhoplovnog puka;
tabovi sovjetskog 167, 405, 443, 816. i 907. bataljona aerodromskog
opsluivanja i tabovi jugoslovenskog 910, 911, 913, 78. i .79. bataljona
aeroromske slube; tab sovjetske 9. rejonske vazduhoplovne baze i
tab jugoslovenske 9. oblasne vazduhoplovne baze (vidi dok. br. 181
i bojnu relaciju taba Grupe vazduhoplovnih divizija u Arhivu VII, reg.
br. 2/4, k. 1450 i reg. br. 4/4, k. 1450).
Redakcija se, zbog takve situacije, odluila za objavljivanje dnev-
nih operativnih izvetaja 10. jurine gardijske divizije iz sledeih raz-
loga: ovi izvestaji obuhvataju borbeni rad, ne samo sovjetskih, ve i
jugoslovenskih posada obeju divizija, dok operativni izvetaji jugoslo-
venskih tabova pukova i divizija kao i taba Grupe vazduhoplovnih
divizija sadre podatke o dejstvima samo svojih (jugoslovenskih) posada.
Objavljujui izvetaje 10. gardijske divizije italac e moi da stekne
celovitiji uvid u rad i jugoslovenskih i sovjetskih posada, odnosno je-
dinica a koje su dejstvovale jedino za potrebe 1, 2. i 3. jugoslovenske
armije i na jugoslovenskoj teritoriji. Redakcija je smatrala da e takvo
objavljivanje biti korisnije, pogotovu to dnevne izvetaje 10. jurine
divizije nadopunjuju i upotpunjuju meseni operativni izvetaji jugo-
slovenskih tabova pukova i divizija i taba Grupe vazduhoplovnih
divizija (objavljeni u ovoj knjizi). Iz tih e izvetaja italac moi da
se poblie upozna sa radom i dejstvima jugoslovenskog vazduhoplovnog
ljudstva. O. borbenom radu jugoslovenskih jedinica vidi i operativne
dnevne izvetaje tabova pukova i divizija u Arhivu VII, f. 9, k. 1466 I;
f. 6, k. 1466; f. 1, k. 1461; f. 1, k. 1462; f. 2 i f. 3, k. 1460; f. 4, k. 1455; f. 1,
f. 3 i f. 4, k. 1450.
Andrej Nikiforovi Vitruk, tada komandant sovjetske 10. ju-
rine divizije i Vazduhoplovne grupe Vitruk.
3
Jurini avion sovjetske proizvodnje 11-2 (iljuin).

377
i onesposobljena velika koliina ive sile neprijatelja i njegove
tehnike. Neprijatelju su naneseni veliki gubici, radi ega je za-
ustavljeno njegovo napredovanje u meureju Dunava i Save. 6
SMRT NEMAKIM OSVAJAIMA!

Vitruk Pretstavnik vazduhoplovne grupe


Artemjev VITRUK
gardiski major,
(Tatarineevl
Tatarincev

8
U meureju Save i Dunava nalazio se n a p r a m 1. jugoslo ven-
skoj armiji nemaki 34. armijski korpus (117. i 41. divizija i 7. SS divi-
zija ). Nemci su 3. j a n u a r a 1945. preli u napad na pravcu Otok
Komletinci Nijemci sa ciljem da odbace 1. armiju to dalje od elez-
nike pruge BrkoVinkovci. Nemake snage su uspele da potisnu je-
dinice 1. armije i da 17. januara zauzmu id, ali su dva dana kasnije
morale da ga napuste poto je usledila protivofanziva 1. armije i da
preu u odbranu na liniji MohovoTovarnikTlincir. BosutBat-
rovci. U borbama protiv nemakih snaga sadejstvovale su jedinicama
1. armije vazduhoplovne divizije. Za uspeno sadejstvo avijacije sa ko-
pnenim snagama NOVJ, komandant 1. armije general-lajtnat Peko
Dapevi izdao je ovakvu pohvalnu naredbu:
1. 19. I 45. dejstvom nae avijacije neprijatelj je bio parali-
zovan i zaustavljen na svima sektorima 1. armije NOVJ.
2. General-lajtnant Peko Dapevi r a d avijacije je ocenio
odlino.
3. Konkretno uniteno: sev. od s. Vaice jedna - baterija od
105 m m ; u Sidu razrueno slagalite municije; u Novak Bapska razbijeno
do jedna eta peadije, uniteno est vozila.
Na putu idBerkasovo rasturena peadija i uniteno est vozila.
Na putu arengradMohovo rasturen i delimino uniten b a t a -
ljon peadije sa_ tekim gubicima i spaljena 2 automobila.
Na putu idTovarnik unitena 2 automobila i pet vozila.
Na putu TovarnikSotin stvoren jedan poar.
Peko Dapevi
(Arhiv V n , reg. br. 7/1, k. 1466).
BR. 205 ,
IZVETAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 20. JANUARA 1945. ZAMENIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O IZVIANJU REJONA ADA-
EVCI, SID, TOVARNIK, NIJEMCI, NOVAK-BAPSKA, MO-
HOVO, PUTA MOHOVO DALJ I O NAPADU NA NEMA-
KE SNAGE NA PROSTORU MOHOVO ID1

OPERATIVNI IZVETAJ BR. 2


taba 10 GV. AVK ordena Kutuzova i Suvorova divizije

20. I. 1945 godine u Beogradu u 18 asova (po jugoslo-


venskom vremenu). Karta-sekcija Novi Sad 1 : 200.000.
Zastupniku naelnika Vrhovnog taba NOV i POJ general-
-lajtnantu Terziu
U vremenu od 8,058,30 asova neposrednog izvianja iz
aviona na jugo-zapanoj ivici sela Adaevci 2 primeeno oko 20
vojnika neprijatelja. Isti su u malim grupama ili prema selu
Batrovei. 3
Severno od ida primeeni su svei tragovi tenkova; ten-
kovi nisu primeeni.
U vremenu od 8,379,00 asova primeeno u selu Tovar-
niku prikupljanje neprijateljske peadije; koliina nije usta-
novljena. U Nijemcima 4 osmotreno oko 50 neprijateljskih voj-
nika, drum Sotin Tovarnik prazan.
U vremenu od 1313,10 asova primeeni su neprijatelj-
ski rovovi, koji se proteu od zapadne ivice ida do zapadne
ivice sela M. Vaica.
U vremenu od 13,0814,20 asova primeena je jedna
neprijateljska baterija poljske artiljerije u prostoru kod kote
115 (severno od Sida). Na severnoj ivici sela Novak Bapska pri-
meena je jedna neprijateljska baterija bacaa.
U vremenu od 15,08-15,32 asova izviajui sa visine
300600 metara drum Mohovo Dalj pored reke Dunava nije
primeeno nikakvo prikupljanje ni pokreti neprijateljskih sna-
ga. U selu Borovo primeeno je: 2 automobila i 6 kola u kre-
tanju pravcem ka Sotinu.
1
Original (pisan na maini, irilicom) u Arhivu ' VII, reg. br.
1/14, k. 22.
2
Pet km juno od Sida
3
etrnaest km jugozapadno od ida
4
Sedamnaest km zapadno od Sida
U vremenu od 14,1515,35 asova avioni koji su vrili
bombardovanje i mitraljiranje primetili su u selu Novak Bapska 5
4 automobila i manje pokrete peadije; u selu Mohovo prime-
eno je oko 50 neprijateljskih vojnika; oko jedan i po kilometar
zapadno od sela Mohovo primeeni su rovovi posednuti sa malim
brojem neprijateljskih vojnika.
Na dan 20. I. 1945 godine avijaciona grupa Vitruka dej-
stvovala je prilikom razbijanja neprijateljskog napada unita-
vajui neprijateljsku artiljeriju, tenkove, kamione i ivu silu
u prostoru Sotin, Mohovo, Lova, Novak Bapska, id, >Ilinci, To-
varnik. Izvrena su 62 bojna leta. Uniteno je i oteeno: 24
automobila, 12 kola; uutkano 10 poljskih topova; dignuta u
vazduh 2 skladita municije; od razbijenih automobila prime-
eno je 10 poara. Sa bombama su zasuta 4 tenka. Jutarnji
letovi su izvedeni u tekim vremenskim prilikama (padanje
snega, magla itd).

Vitruk Pretstavnik vazd. grupe


Artemjev . VITRUK
gardiski major,
(Tatarincev)
Tatarincev

3
Osam km severno od Sida
BR. 206
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
22. JANUARA 1945. O PRATNJI LOVACA-BMBRDER 2.
ESKADRILE NOVJ PRI IZVIANJU KOMUNIKACIJE SA-
RAJEVO ZENICA I O NAPADU NA NEMACKI BROD
KOD OTOKA RABA 1

22.1. 1945. g.
OPERACIJA BR. 236

Zadatak: Pratnja Harikena, oruano izvianje Sarajevo - Ze-


nica.
Broj aviona: 3 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata
Poleteli: 10.05 as sa Visa
Sleteli: 11.25 na Vis
Piloti: voa zastavnik Radulovi Radovan
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 potporunik Srdanovi Milan
Oblaci 10/10 nad ciljem. Kroz rupu u oblacima bombardo-
van.most kod Jablanice. Sve bombe promaile radi jakog-ba-
canja 2 .
OPERACIJA BR 237

Zadatak: Bombardovanje broda od 2000 tona kod otoka Raba.


Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 3 sata 40 minuta
Poleteli: l'4.00 as sa Visa
Sleteli: 15.50 na Vis
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 zastavnik Radulovi Radovan
Sve bombe promaile cilj (2 bombe pored broda).

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/524, k. 1450. Eskadrila n i j e ejstvovala 20. i 21. j a n u a r a 1945.
zbog nepovoljnih vremenskih prilika; 19. januara poletelo je samo
jedno oeljenje na izvianje otoka K r k a ; nita nije osmotrilo (taj se
let vodi kao operacija br. 235).
2
Misli se na bacanje aviona usled jakih vazdunih strujanja.

381
BR. 207
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
22. JANUARA 1945. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE MOS-
TAR SARAJEVO I O NAPADU NA BRODOVE KOD OTO-
KA RABA 1

22/1/1945 g.

Operacija br. 65 (sa Visa)


Z a d a t a k : Oruano izvianje puta i eljeznike pruge: Mo-
star Sarajevo Zenica u pratnji 3 Spitfajera.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 10.07 as. letenja: 6 sati 15 min.
Sleteli: 11.25 Ispaljeno: 16 rak. po 30
kg
: 0 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Majcen
br. 2 vod. Krsnik
br. 3 kap. Je
br. 4 por. Pepel
Nikakvo kretanje [nije] osmotreno na itinereru, napali je-
dan eljezniki most, ali ga nisu pogodili, jer je bilo jako ba-
canje u vazduhu, prebacili, a rakete su pale severno od mosta na
elezniki kolosek i otetili prugu. Nije bilo p.a. vatre.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: eljeznika pruga oteena.

Operacija br. 66 (sa Visa)


Z a d a t a k : Oruano izvianje Podgorski kanal u pratnji 2
Spitfajera od 352. Skvadrona 2 i napasti bilo koji
cilj, koji bi bio javljen od 4 engleska Spitfajera
MK IX (med. obalna snaga), na oruanom izvi-
anju 20 minuta ispred njih.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja:
Poleteh: 14.08 as. 8 sati
Sleteh: 16.07 Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg
v : 400 mitr. met.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/484, k. 1450. Eska'drila nije dejstvovala 20. i 21, januara 1945
zbog nepovoljnih vremenskih prilika.
2
Re je o 1. lovakoj eskadrili NOVJ (352. skvadron je engleski
naziv za 1. eskarilu).
P i l o t i : voa por. Majcen
br. 2 vod. Krsnik
br. 3 kap. Je
br. 4 por. Pepel
Radi slabe radioveze u vazduhu avioni su leteli do Raba,
mesto do Jablanca, gde su engleski Spitfajeri napali 2 trabakula
bez rezultata. U jednoj uvalici u zalivu Sv. Eufemije na otoku
Rabu pronali jedan trgovaki brod od 2000 tona, za koga se
ranije utvrdilo da je to motorni brod, od svega 1000 tona. Ispa-
lilo' se na njega 16 raketa, od kojih je 12 bilo bliskih promaaja
od 67 metara prebaeno. Laka p.a. vatra iz blizine.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: neutvrdno.

BR. 208
IZVESTAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 22. JANUARA 1945. ZAMENIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O IZVIANJU I NAPADIMA
GRUPE VAZDUHOPLOVNIH DIVIZIJA NA NEMACKE I
USTAKE SNAGE NA PROSTORIJI ID MOHOVO LO-
VA TOVARNIK1

ZASTUPNIKU NAELNIKA GENERAL-LAJTNANTU


T E E Z C U
OPERATIVNI IZVETAJ BROJ 3
taba 10 GV. SAVK ordena Kutuzova i Suvorova divizije

22.1.1945 godine u Beogradu u 18 asova (po jugoslo venskom


vremenu)

Karta-sekcija Novi Sad 1:200.000


1. Avijaciona grupa Vitruk u toku dana 21 i 22. I izvrila
je izvianja i borbena dejstva u pojasu, ija desna granica je li-
nija Mohovo - Sotin Vukovar Osijek Donji Miholjae
Virovitica, a leva granica: Batrovci Otok Vinkovci
Naice. Bombardovanjem i mitraljiranjem dejstvovala je i uni-
1
Original (pisan na maini, irilicom) u Arhivu VII, reg br.
1/4, k. 22.
tila neprijateljsku tehniku i ivu silu u rejonu Sid, Mohovo,
Lova, Tovarnik, Nijemci.
58 11-2 izvrili su 70 uspenih borbenih letova, 16 Jak-1
izvrili su 16 borbenih letova. Svega izvreno 86 uspenih bor-
benih letova. Piloti su izvrili letove sa hrabrou i istrajnou,
nasuprot tekim vremenskim prilikama.
Sadejstvom sa I armijom general-lajtnanta Peka Dape-
via i potpomaganjem nastupanja naih snaga, bombardovanjem
i mitraljiranjem neprijateljskih ciljeva, naa je vojska zauzela
naseljena mesta: id, Adaevci i M. Vaica.
Za ovo vreme avijaciona grupa. Vitruk unitila je i ote-
tila: 12 automobila, 20 kola; uutkano 12 neprijateljskih bate-
rija poljske artiljerije i 2 protiVavionska topa; primeen je 1
poar; razbijeno je i uniteno oko 285 neprijateljskih vojnika.

2. I z v i a n j a
Borbenim i izviakim letovima u asu od 8,00 8,20 a-
sova 22.1.45 ustanovilo se: pokret neprijatelja iz sela Nijemci
prema s. Otoku i to 5 automobila, oko 20 kola i oko 1 bataljon
peadije. Na severnoj ivici s. Tovarnik osmotren je poloaj ne-
prijateljske artilerije.
U vremenu od 10,45 11,10 asova izviajui sa visine
od 1000 100 metara odsek reke Dunava od Mohova do Dalja
nije primeeno nikakvo prikupljanje i nikakve pripreme za pre-
laz reke. Na drumu Vukovar Osijek Vinkovci nije bilo
nikakvih pokreta. U rejonu Osijeka preko reke Drave svi su
mostovi porueni. Na cesti Orolik Slakovci primeeno je 10
automobila u pokretu. Na cesti Nijemci Komletinei prime-
ena je jedna eta neprijateljskih vojnika. Na cesti idski Ba-
novci Orolik primeeno oko jedna eta neprijateljskih voj-
nika u pokretu prema Oroliku. Po cesti od ume (oko 6 kilome-
tara severno od s. Tovarnika) prema Sotinu primeeno 10 auto-
mobila i oko 1 vod neprijateljskih vojnika u pokretu.
U vremenu od 11,05 11,55 asova izviajui sa visine
od 800 metara do neposredno iznad zemlje ustanovljeno je u s.
Otoku 2 prikupljanje neprijateljske peadije nepoznate jaine. Na
eleznikoj stanici Otok primeeno je: 1 eleznika kompozicija
od 20 vagona; lokomotiva prikaena u pravcu juga. U selu Kom-
letinei i selu Nijemci ustanovljeno prikupljanje neprijateljske
peadije nepoznate jaine. Na drumu od sela Komletinei prema
selu Nijemci primeena jedna baterija od 3 neprijateljska baca-
a, svaki po 6 cevi,. u pokretu.
U vremenu od 13,00 - 13,45 asova izviajui sa visine od
800 metara primeeno na drumu od Sotina ka Vukovaru 6 au-
2
Jugoistono od Vinkovaca
tomobila u pokretu. Cestom od Vukovara prema Osijeku pri-
meen jedan top veeg kalibra sa traktorom u pokretu. Od Vu-
kovara do Dalja nisu primeene nikakve pripreme niti borbe.
Od Vukovara do Osijeka primeene manje grupe neprijateljskih-
vojnika ukupne jaine oko 2 ete u pokretu ka Osijeku. Na e-
leznikoj stanici Belo Brdo primeena jedna kompozicija od 20
vagona; lokomotiva prikaena u pravcu ka zapadu. U gradu Osi-
jeku nema pokreta. Od eleznike stanice Osijek prema Djakovu
primeena jedna kompozicija od 25 vagona u pokretu. Od Osi-
jeka prema D. Miholjcu nije primeen nikakav pokret. Od D.
Miholjca prema Virovitici nita nije primeeno. Od D. Miholjca
prema Naicama primeeno 8 kola u pokretu. Na . stanici Vin-
kovci primeeno 6 kompozicija, svaka sastavljena od oko 2025
vagona bez lokomotiva; po neki od sporednih koloseka porueni.

Vreme ;
Potpuno oblano (10 balova); oblaci visoko od 1000200
metara; vidljivost unapred 3- 4 kilometra.

Vitruk Pretstavnik vazd. grupe Vitruk


Artemjev gard. major,
(Tatarincev)
Tatarincev

25 Zbornik, tom X, kuj. 1


BR. 209
NAREENJE TABA VAZDUHOPLOVSTVA NOVJ OD 22.
JANUARA 1945. KOMANDANTU 42. VAZDUHOPLOVNE DI-
VIZIJE DA POKRETNU AVIO-RADIONICU POPUNI LJUD-
STVOM1

TAB VAZDUHOPLOVSTVA
N.O.V. JUGOSLAVIJE
Broj 359
22-1-1945

KOMANDANTU 42. VAZDUHOPLOVNE DIVIZIJE

Ukazuje se potreba da se u vezi preuzimanja jedinica 2 od-


mah naim ljudstvom popuni i pozadinska radionica P A R M-3, 3
koja se sada nalazi na naoj teritoriji i opsluuje 42. vazduho-
plovnu diviziju.
Prema tome pristupiti ovoj popuni najhitnije. Od strane
taba bie upuivano ljudstvo kao i do sada, od kojeg ljudstva
ovo popunjavanje izvriti, a po potrebi i od drugog raspoloivog
strunog ljudstva koje se moe nai.
Napominje se da je ovo veoma hitno s obzirom na skoro
preuzimanje staranja o materijalu u nae ruke.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!
ZA POLIT. KOMESARA KOMANDANT
potpukovnik, general-major,
M. Simovi Pire
(M. P.)

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
Zi8, k.2 1466 I.
Re je o sovjetskim vazduhoplovnim jedinicama.
8
Sovjetska skraenica za pokretnu avio-remontnu radionicu.

386
BR. 210
IZVESTAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
23. JANUARA 1945. O PRATNJI LOVACA-BOMBARDERA 2.
ESKADRILE NOVJ PRI NAPADU NA NEMACKI BROD KOD
OTOKA RABA I O IZVIANJU VELEBITSKOG KANALA1

23.1. 1945. g.
O P E R A C I J A B R . 238

Zadatak: Pratnja Harikena, bombardovanje broda kod otoka


Rab.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 5 sati 10 minuta
Poleteli: 09.50 as sa Visa
Sleteli: 12.25 na Vis
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 zastavnik Radulovi Radovan
Sve 4 bombe pale vrlo blizu broda. Harikeni pogodili brod
sa vie raketa. Brod koji je ve ranije bio oteen, sada je ko-
nano potopljen.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Brod od 2000 tona potopljen.

O P E R A C I J A B R . 239

Zadatak: Pratnja Harikena, obalno izvianje do Jablanca.2


Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 3 sata 50
Poleteli: 14.15 as sa Visa minuta
Sleteli: 16.10 na Vis
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 zastavnik Semoli Marj an
Nikakav cilj nije pronaen ni napadnut.

1 Original (pisan na maSini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.


87524, k. 1450.
2 Kod Senja
BR. 211
IZVESTAJ KOMANDE 2. LOVAKU ESKADRILE NOVJ OD
23. JANUARA 1945. O NAPADU NA NEMAKI BROD KOD
OTOKA. RABA 1
23/1/1945 g.
Operacija br. 67 (sa Visa)
Z a d a t a k : Napasti raketama motorni brod od 1000 tona na
otoku Rabu, u pratnji 2 Spitfajera (352 skvadron).
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja:
Poleteli: 10.10 as. 7 sati 20 min.
Sleteli: 12.00 Ispaljeno: 8 rak. po 30 kg
: 8 rak. po 12,5 kg
P i l o t i : voa por. Majcen
br. 2 vod. Krsnik
br. 3 vod. Pepel
br. 4 kap. Je
Spitfajeri napali prvi, bombe padale vrlo blizu cilja (2-3
met.). Hurricani su zatim ispalili na brod 16 raketa, od kojih je
bilo direktnih: 6 raketa od 30 kg i vie od 12.5 kg; 3 rakete su
pale zatim blizu broda, pa se moe smatrati da su isto direktni
pogodci. Brod je bio obavijen velikim stubovima tamnog dima.
Kada su avioni napustili podruje, brod uniten. Slaba p.a. vatra
otvorena na zadnja dva aviona, gaanje netano. Osmotreno
brodovlje u Jablancu nije moglo biti napadnuto, jer je bila istro-
ena sva municija.
Nai gubici.: 0
Nepr. gubici: 1 brod od oko 1000 tona uniten.

Operacija br. 68 (sa Visa)


Z a d a t a k : Oruano izvianje protiv nepr. brodovlja u Pod-
gorskom kanalu, po potrebi napasti brod na Rabu.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja:
Poleteli: 13.58 as. 7 sati 15 min.
Sleteli: 15.47 Ispaljeno: 16 rak. od 12.5
kg
: 0 mitr. metaka
P i l o t i : voa por. Majcen
br. 2 vod. Krsnik
br. 3 por. Pepel
br. 4 kap. Je
1
Original (pisan n maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/484, k. 1450.
Voa engleskih Spitfajera javio da napad na brod u Rabu
nije potreban, jer je brod seo na dno uniten. Napali zatim sa
4 rakete 1 mali brodi usidren iza mola u luci Jablanac, rezultat
nije bio osmotren. 12 raketa ispaljeno na 3 ribarska amca u
luci Karlobag sa bliskim promaajima. Nije bilo p. a. vatre.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: neosmotreno.

BR. 212
IZVETAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 23. JANUARA 1945. ZAMENIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O IZVIANJU I NAPADIMA
GRUPE VAZDUHOPLOVNIH DIVIZIJA NA NEMACKE I US-
TAKE SNAGE NA PROSTORIJI OTOK NIJEMCI
I LINCI TOVARNIK LOVA MOHOVO1

ZASTUPNIKU NAELNIKA VRHOVNOG TABA NOV i P O J


generallajtnantu Terzi Velimiru
OPERATIVNI IZVETAJ B R O J 4
taba 10. GV. AVK ordena Kutuzova i S u v o r o v a divizije
23. I 1945 u Beogradu u 22 asa (po jugoslavenskom vremenu)
Karta-sekcija 1:200.000
1) Avijaciona grupa Vitruk u toku dana 23.1 1945 u gru-
pama od dva aviona bombardovanjem i mitraljiranjem unita-
vala je artileriju na poloaju i ivu silu neprijatelja u rejonu
Mohovo Lova, Tovarnik, Ilinci, Otok, Nijemci i istovremeno
vrila izvianje u rejonu borbenog dejstva.
21 11-2 izvrili su 21 uspeni let.
Piloti su izvrili letove nasuprot tekim vremenskim pri-
likama.
Za ovo vreme borbenim dejstvima avijaciona grupa Vitruk
unitila je: dva automobila, 12 kola sa opremom i ljudima; uut-
kana vatra jednog protivavionskog orua i jednog topa poljske
artilerije; ubijenih i ranjenih do 50 neprijateljskih vojnika.
2) Izvianje
U vremenu od 10,24 do 10,38 asova izviajui sa visine od
600 [metara] do neposredno iznad zemlje osmotreno je od za-
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
1/4, k. 22.
pada ka selu Nijemci troja kola u pokretu. Od s. Ivanci 2 prema
s. Ilaa 7 kola u pokretu. U s. idski Banovci 3 automobila na
mestu. Na junoj ivici sela akovci 3 4 kola na mestu. Na zapad-
noj ivici sela Lova 4 kola na mestu.
U vremenu od 13,30 do 14,00 asova izviajui sa visine od
1000800 metara nije osmotreno na obali Dunava od Vukovara
do Dalja nikakvih priprema za prelaz. Od Vinkovaca prema s.
Cerna osmotreno 10 kola u pokretu. U s. Cerna osmotreno 15
kamiona u pokretu po ulicama. Od s. Cerna prema s. Brko 5
automobila u pokretu. U s. Brko 5 automobila u pokretu po
ulicama. Na elj. stanici Vinkovci 6 kompozicija, svaka od oko
25 vagona bez lokomotiva. Na elj. stanici Cerna 3 kompozicije
po 2 vagona bez lokomotiva. Na elj. stanici upanja 3 kompo-
zicije po 20 vagona bez lokomotiva.
U vremenu od 14,00 do 14,45 asova izviajui sa visine
od 1.200800 metara nije osmotreno na drumu od Sotina preko
Vukovara do Osijeka nikakvih pokreta. Na obali reke Dunava
od Vukovara do Dalja nema priprema za prelaz. Na severoza-
padnoj ivici Osijeka oko 30 automobila na mestu. Po cesti od
Osijeka do D. Miholjca i od D. Miholjca do Naica osmotrena
pojedina kola u pokretu; ukupno oko 10 kola. Po cesti od D. MiT
holjca do Virovitice nema pokreta. Od Virovitice do Pivnice 2
automobila u pokretu. Po drumovima od Naice akovo, a-
kovo Osijek i akovo Striivojna Vinkovci nema po-
kreta. Na elj. stanici Vinkovci 6 kompozicija, svaka od oko
.2025 vagona bez lokomotiva. Od elj. stanice Privlaka do
Vinkovaca 1 lokomotiva sa vagonima u pokretu.
Neprijateljskih aviona nije bilo.
V R E M E :

Vedro; magla; vidljivost unapred 3 kilometra.

Vitruk Pretstavnik vazduhoplovne grupe,


Artemjev Vitruk
gardiski major:
Tatarincev (Tatarincev)

2
Severozapadno od Sida
3
Jugoistono od Vukovara
BR. 213
IZVETAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 24. JANUARA 1945. ZAMENIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O IZVIANJU I NAPADIMA
GRUPE VAZDUHOPLOVNIH DIVIZIJA NA NEMAKE I US-
TASKE SNAGE NA PROSTORIJI BRKO SOTIN LO-
VA TOVARNIK 1

ZASTUPNIKU VRHOVNOG TABA NOV I POJ


general-lajtnantu V e l i m i r u T e r z i u
OPERATIVNI IZVETAJ BR. 5
taba 10 GV. AVK ordena Kutuzova i Suvorova divizije
24 januara 1945 g. u Beogradu u 22 asa (po jugosl. vremenu)
Karta-sekcija Novi Sad 1 : 200.000

1. Avijaciona grupa Vitruk u toku 24 januara 1945 g.


vrila je zadatu zadau od Vrhovnog komandanta NOV i POJ.
U grupama od 2 do 4 11-2 bombardovanjem i mitraljira-
n j e m nanosila je gubitke neprijateljskoj ivoj sili i njegovoj teh-
nici i bombardovala eljezniki most u rejonu Brko.
'Izvrila je borbeno izvianje u zoni, ija desna granica je
linija Lova, Sotin, Vukovar, Dalj, Osijek, iroko Polje, a leva
granica linija Ilinci, Lipovac, Drenovci, Brko.
Na osnovi dobijenih podataka izvianjem iz vazduha, uni-
tila je ivu silu i tehniku neprijatelja u rejonu: Lova, Tovar-
nik, Sotin, Brko.
23 11-2 izvrili su dvadeset i tri uspena borbena leta. Za
ovo vreme bombardovanjem i mitraljiranjem u briuim leto-
vima uniteno je: 6 automobila, 8 kola, 1 baca, 1 lokomotiva, 1
eljezniki vagon; ubijenih i ranjenih oko 50 neprijateljskih voj-
nika.
2. IZVIANJE:

Borbenim i izviakim letovima ustanovljeno:


U vremenu od 8.05 8.40 asova
U Sotinu 10 automobila na mestu.
Od Sotina prema Vukovaru 5 automobila i 5 kola u
pokretu.
Na otseku Sotin Dalj nema priprema za prelaz preko
reke Dunav.
1
Original (pisan na maini, irilicom) u Arhivu VII, reg. br.
1/4, k. 22.
Na eljeznikoj stanici Vinkovci 7 kompozicija, svaka
od po 20 do 30 vagona; 4 kompozicije od ovih sa lokomotivama
prema zapadu.
Od Vinkovaca prema Privlaka jedan voz sa oko 30 va-
gona u pokretu.
U Otoku 2 10 kola na mestu.
Od sela Nijemci prema Komletinci 7 kola i 2 automo-
bila u pokretu.
Od sela idski Banovci prema Oroliku 3 kola u pokretu.
Od sela Petrovci 3 prema s. Negoslavci 6 kola u pokretu.
Zadatak vrili pod ognjem protivavionske baterije iz To-
varnika.
U vremenu od 8.15 9.20 asova
Od Striivojne ka Vinkovcima 100 kola u pokretu sa
elom kod Vinkovaca.
Na el. stanici Striivojna jedna kompozicija od 20 va-
gona bez lokomotive.
Iz Striivojne prema Andrijevcima poao jedan voz od
30 platformi pokritih sa atorskim krilima.
Od iroko Polje prema akovu 10 kola u pokretu.
Od Bosanski amac prema akovu 12 kola u pokretu.
Od Brkog prema upanji 15 kola u pokretu.
Most u Brkom ispravan.
Od Vrbanje prema Otoku jedan voz sa 3 vagona u po-
kretu.
Na eleznikoj stanici Cerna 3 kompozicije od 20 va-
gona bez lokomotive.
U vremenu od 8.25 9.40 asova
Na eleznikoj stanici Vukovar istovarivala se jedna
kompozicija od 30 vagona.
Na otseku Sotin Vukovar Dalj Osijek priprema
za prelaz reke Dunav i Drava nema.
Na pravcu Osijek Naice u oba pravca pokreti kola;
svega oko 10 kola.
U Osijeku oko 40 kola u pokretu u raznim pravcima i
na mestu.
U Naice 3 automobila, 20 kola na mestu i u pokretu.
U vremenu od 11.58 12.08 asova
Brko Puki 4 u oba pravca pokreti oko 15 auto-
mobila.
2
Jugozapadno od Vinkovaca
3
Istono od Vinkovaca
4
Juno od Brkog
Od Drenovci prema Gunji oko 40 kola i 4 automobila
i oko jedna eta peadije u pokretu.
Na eleznikoj stanici Gunja: 4 kompozicije po 20 va-
gona, od tih jedan sa lokomotivom prema jugu; oko 15 automo-
bila i oko 30 kola na mestu i u pokretu.
U naseljenom mestu Brko 3 automobila na mestu.
Zadatak vrili, pod ognjem jedne protivavionske baterije
iz eleznike stanice Gunja.
Za vreme vrenja ovih zadataka 6 aviona bilo oteenih
od neprijateljske vatre, ali su svi uspeh da se vrate na polazne
baze.
VREME:
Jako oblano (10 balova); visina 1.200 m; vidljivost una-
pred 46 km.
PREDSTAVNIK VAZDUHOPLOVNE GRUPE
VITRUK
gardijski major
Vitruk (Tatarincev)
Artemjev Tatarincev

BR. 214
IZVETAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 25. JANUARA 1945. ZA ME NIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O IZVIANJU KOMUNIKA-
CIJA W K O V M l BAR, NAICE VIROVITICA
BAR, DONJI MIHOLJAC VIROVITICA, AKOVO
OSIJEK 1

ZASTUPNIKU VRHOVNOG TABA NOV I P O J


general-lajtnantu Velimiru Terziu
tab 10 Gardiske AVK ordena Kutuzova i Suvorova divizije
25 januara 1945 u Beogradu u 12,45 asova (po jugosl.)
Karta-sekcija Novi Sad 1:200.000

Izvianja
Borbenim i izviakim letovima ustanovljeno je:
U vremenu od 9,20 10,00:
Na otseku Vukovar Bar na rekama Dunavu i Dravi
nema priprema za prelaz.
1
Original (pisan na maini, irilicom) u Arhivu VE, reg. br.
1/4, k. 22.
U rejonu Bara 2 prelaza, od kojih zapadni ne radi.
U naseljenom punktu Bar veliko skupljanje vojske. Koli-
ina nije ustanovljena.
Po putevima: Pitomaa Virovitica, Virovitica Bar,
Virovitica Naice, Donji Miholjac Virovitica nema nepri-
jateljskih pokreta.
Od Naica u pravcu Donjeg Miholjca pokret kola u gru-
pama 2 5, svega 100 kola.
Po putevima: akovo Osijek, Vukovar Osijek nema
pokreta. U Osijeku nije osmotreno skupljanje vojske. Na stanici
Naice 2 eelona po 2 4 vagona s lokomotivama u raznim
pravcima.
Stanica Vrbanja: 1 lokomotiva sa 3 vagona u mestu.
Brko: 3 automobila u pokretu na prelazu.
Od Vrana 2 ka Bijeljini 25 automobila u pokretu.
Zadatak vrili pod vatrom jedne male protivavionske ba-
terije iz Bijeljine.
Vreme: oblanost 10 balova,
visina 2.000 metara,
vidljivost unapred do 5 kilometara.

Predstavnik vazduhopl. grupe Vitruk


gardiski major
(Tatarincev)
Tatarincev

2 Severozapadno od Bijeljine

394
BR. 215
IZVETAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 26. JANUARA 1945. ZAMENIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O IZVIANJU I NAPADIMA
GRUPE VAZDUHOPLOVNIH DIVIZIJA NA NEMACKE I
USTAKE SNAGE U REJONU BIJELJINA LOVA
BRKO 1

ZASTUPNIKU NAELNIKA VRHOVNOG TABA NOV i P O J


generallajtnantu Velimiru Terziu
tab 10 Gardiske AVK ordena Kutuzova i Suvorova divizije
26 januara 1945 u Beogradu u 20 asova (po jugoslav. vremenu)
OPERATIVNI IZVETAJ BROJ 6
Karta-sekcija Novi Sad 1:200.000

1) Avijaciona grupa Vitruk u toku od 25: I. 1945 vrila je


postavljenu zadau od Vrhovnog komandanta NOV i POJ. Sa
grupama od 24 11-2 bombardovanjem ili mitraljiranjem nepo-
sredno iznad zemlje unitavala je auto-transporte, kola i ivu
silu neprijatelja u rejonima: Brko, Bijeljina, Tovarnik, Lova i
na komunikacijama izmeu gore oznaenih naseljenih mesta.
Lovci sU vrili izvianje neprijateljskih trupa u rejonima:
Vukovar, Osijek, Pitomaa, Banja Luka, Jajce, Doboj, Brod i
Brko.
Izvreno je 33 uspenih borbenih letova. Ukupno vreme
trajanja leta 36 asova, 26 minuta.
Potroena je sledea koliina municije: 58 FAB-50, 4
AO-25, 40 AO-IO, 40 AO-2,5, 30 RS-82, 405 BS, 2.025 VJA, 4.100
KAS, 370 VAK. 2
1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
1/4, k. 22.
2 Sovjetski nazivi skraenice za avio-bombe i avionsku topovsku

i mitraljesku municiju:
FAB-50 cbyracHan aBMaooMa fugasna (razorna) avio-bomba od
50 kg
AO-25 aBiiarpiOHan ocKOJioiHaa rasprskavajua avio-bomba od
25 kg
RS peaKTMBHbi cnapHfl raketno zrno
BS Eepe3MH0B C K H X P O H H M K (nyjieMei) Berezinov sinhronizovani
(mitraljez) od 12,7 mm
V J A BoJiKOB-HpueBa aBTOMaTunecKan (nyniKa) Volkov-Jarev
automatski (top) od 23 mm
VAK IIInHTajibHBiM-BjiaflMMMpoBa aBTOMannecKaH KpynHOKajiMep-
Haa (nyniKa) pitaljnij-Vladimirov automatski velikokalibarni
(top)
Bombardovanjem i mitraljiranjem neposredno iznad zem-
lje uniteno neprijatelju u rejonima: Bijeljina 6 automobila 1
oko jedan vod peadije (25 ljudi); Brko 2 automobila, jedna
kola i oko jedno odeljenje peadije (oko 12 ljudi); Tovarnik
Lova 2 automobila, 2 kola i oko jedno odeljenje peadije (13
ljudi).
Jedan lovac nije se vratio iz borbenih zadataka (pilot Si-
lobok). Mesto i uzrok njegovog nestanka u istrazi.
2) Izvianje
Borbenim i izviakim letovima ustanovljeno je:
U vremenu od 9.20 10.00 asova
Na otseku Vukovar Bar na rekama Dunavu i Dravi
nema priprema za prelaz.
U rejonu Bara dva prelaza, od kojih zapadni ne radi.
U naseljenom punktu Bar Veliko skupljanje vojske.
Koliina nije ustanovljena.
Na putevima: Pitomaca Virovitica, Virovitica Bar,
Virovitica Naice, D. Miholjac Virovitica nema neprijatelj-
skih pokreta.
Od Naica u pravcu D. Miholjca pokret kola u grupama
dva do pet, svega do 100 kola.
Po putevima: akovo Osijek, Vukovar Osijek nema
pokreta. U Osijeku nije osmotreno prikupljanje vojske.
Na stanici Naice dve kompozicije po dva do 40 vagona s
lokomotivama u raznim pravcima.
Stanica Vrbanja: jedna lokomotiva sa tri vagona u mestu.
Brko tri automobila u pokretu na prelazu reke Save. Od
Vrana ka Bijeljini 25 automobila u pokretu.
Zadatak vrili pod vatrom jedne male protivavionske bate-
rije iz Bijeljine.
Vreme: Oblano (10 balova); visina 2.000 m; vidljivost
unapred do pet kilometara.
U vremenu od 9.25 do 11.36 asova (visina 4002.000 m)
Izmeu Brkog i Tuzle u oba pravca pokret pojedinih kola
(ukupno oko 10).
Tri kilometra istono od Tuzle pet kola i oko jedna eta
peadije na mestu.
Brko upanja nema pokreta.
Most preko reke Save u Brkom ispravan.
Od upanje prema Gradiki 20 kola u pokretu.
U Vinkovcima pet automobila u pokretu u raznim prav-
cima.
5 e
KAS IIInMTajibHfaiii-KoMapMU,Kora aBTOMaTMHecKn CKopouTpeJibUW
(nyjieMeT) pitaljnji-Komaricki automatski brzometni (mitra-
ljez)
Zeleznica Vinkovci est kompozicija od 2025 vagona i 2
lokomotive, odvojene od kompozicija.
Vukovar Osijek nema pokreta.
U Osijeku ne primeuje se vojska.
U otseku Vukovar Osijek D. Miholjac nema priprema
za prelaz reka Dunava i Drave.
Od Osijeka D. Miholjac pojedinano kretanje kola u oba
pravca (svega oko 10 kola).
elj. stanica Sarvas 3 est automobila na mestu.
Zelj. stanica Koka 4 est vagona u istovarivanju.
elj. stanica Naice jedna kompozicija od 12 vagona bez
lokomotiva.
500 metara od zapadne ivice Brod 20 automobila na mestu.
elj. stanica Striivojna dve kompozicije po 50 vagona na
mestu. v
Od Striivojne prema akovu oko 10 kola u pokretu.
Zelj. stanica Andrijevci 5 dve kompozicije po 25 vagona bez
lokomotive,
Zelj. stanica Garin 6 dv kompozicije po 30 vagona bez
lokomotive i jedna lokomotiva zasebno.
Od elj. stanice Brod prema Garinu jedna kompozicija od
15 vagona u pokretu i jedna kompozicija od 8 vagona u pokretu
obratno.
Zelj. stanica-Brod tri kompozicije od 2030 vagona bez
lokomotive.
elj. stanica Bos. Brod jedna kompozicija 25 vagona bez
lokomotive.
Od Batrine prema Brodu pet automobila i odvojeno 10
kola u pokretu.
Na elj. stanici Batrina 10 kompozicija od 2530 vagona
bez lokomotiva i odvojeno tri lokomotive.
Zelj. stanica Gradika jedna kompozicija 25 vagona bez
lokomotive.
Zelj. stanica Okuani t r i kompozicije od 25 vagona svaka
bez lokomotiva i jedna lokomotiva zasebno.
Severna ivica Topola 7 oko 10 automobila.
Drum Banja Luka Jajce pokreta nema.
Od elinac prema Banja Luka 10 kola u pokretu.
Doboj Brko pokreta nema.
Derventa Doboj pokreta nema..
Vreme: Oblano (810 balova); visina 1.5002.000 m; vid-
ljivost unapred 5 8 kilometara.
3
4
Istono od Osijeka
5
Istono od Naica
i u Na pruzi Striivojna Slavonski Brod
7
Jugoistono od Bosanske Gradike
U vremenu od 11.30 13.00 asova u visini 1.000 1.500
metara
Vukovar Osijek pokreta nema.
Otsek Vukovar D. Miholjac nema priprema za prelaz
reke Dunava.
Po drumu Virovitica Naice nema pokreta.
U naseljenom mestu Podravska Slatina skupljeno je oko
100 kola na mestu i peadije; jaina peadije nepoznata.
U Orahovici skupljanje oko 40 kola i peadije; jaina pea-
dije nepoznata.
U Baru ima most ali preko istog nema pokreta. U Baru
ima mnogo vojske; jaina nepoznata.
TJ vremenu od 13.38 14.40 asova u visini 5001.500
metara *
elj. stanica Vinkovci pet kompozicija po 2030 vagona
i jedna odvojena lokomotiva.
elj. stanica Mikanovci8 dve kompozicije po 2025 va-
gona bez lokomotive.
elj. stanica Striivojna tri kompozicije po 20-30 vagona
.bez lokomotive.
elj. stanica Garin jedna kompozicija od 20 vagona bez
lokomotive.
Zelj. stanica Brod dve kompozicije po 2030 vagona bez
lokomotive.
Zelj. stanica Oriovac9 tri kompozicije po 25 vagona; jedan
od ovih ima lokomotivu prikaenu na zapad. Jedna kompozi-
cija od 20 vagona u pokretu prema zapadu.
Po putu Vinkovci Gradika u oba pravca pokret oko
20 kola.
Od s. Cerna Vinkovci pet automobila u pokretu.
Nai avijatiari vrili zadatak pod vatrom jedne neprija-
teljske protivavionske baterije i jedne baterije protivavionskih
mitraljeza iz Broda.
Vreme: oblano (6 balova); visina 1.5002.000 m; vidlji-
vost unapred 6 kilometara. Od Gradike prema zapadu: oblano
(10 balova); visina 400500 m.; vidljivost unapred 11,5 km.
U vremenu od 14.00 14.50 asova u visini 1.5003000
metara
Na zapadnoj ivici Brod prikupljanje oko 30 automobila.
Vukovar Osijek nema pokreta.
Na otseku Vukovar D. Miholjac nema priprema za pre-
laz preko reke Dunava i Drave.

8 Na pruzi StriivojnaVinkovci
0 Na pruzi Slavonski BrodNova Gradika
Od Bizovac prema Osijeku prikupljanje kolone kola; koli-
ina nepoznata.
Od Petrijevci prema Osijeku prikupljanje kolone kola;
koliina nepoznata.
Bizovac Naice oko 100 kola u pokretu.
U epin10 10 automobila na mestu.
Od Brod prema Vinkovci 18 automobila u pokretu.
Od Bradin prema Vukovaru est automobila u pokretu.
U Tuzli oko 15 automobila na mestu.
Od Tuzle prema Brkom pokreta nema'.
upanja Brko u oba pravca pokret oko 20 kola.
Od upanje prema Vinkovci 10 kola u pokretu.
Na elj. stanici Vinkovci dve kompozicije po 35 vagona
bez lokomotive.
U Vinkovcima est automobila na mestu i u pokretu.
Avioni vrili zadatak pod vatrom tri baterije protivavion-
ske baterije iz Ilae i jedne protivavionske baterije iz Andrija-
evci.
Vreme: oblano (7 balova); visina 1.0001.500 m; vidlji-
vost unapred 8 km. Od D. Miholjca na zapad oblano (10 balo-
va), visina 400 m, vidljivost unapred 11,5 km.

S M R T F A I Z M U S L O B O D A NARODU!

Vitruk Pretstavnik vazd. grupe Vitruk


Artemjev gardiski major,
(Tatarincev)
Tatarincev

10
Jugozapadno od Osijeka
BR. 216
OBAVETENJE TABA 42. VAZDUHOPLOVNE DIVIZIJE
NOVJ OD 27. JANUARA 1945. TABU 11. VAZDUHOPLOV-
NE DIVIZIJE I TABOVIMA PUKOVA O UTICAJU VRE-
MENSKIH PRILIKA NA ZABRANU LETENJA1

TAB
42. VAZDUHOPLOVNE DIVIZIJE NOVJ
Izv. broj 102
27. januara 1945. god.
Poloaj

II. vazd. divizije


TABU 421, 422, 423 V. P. 2 i
I I I , 112, 113 V. P.

Prema odredbama ruske meteoroloke slube odnos vre-


menskih prilika i letenja na izvravanju borbenih zadataka je
sledei:

ZABRANJENO JE LETENJE:

Za H-2 3
Kada je visina niskih oblaka manja od 100 m. i vidljivost manja
od 1 km., na elom itinereru i na cilju.
Za JAK 4
Kada je visina niskih oblaka manja od 200 m. a vidljivost ma-
nja od 3 km., na elom itinereru i na cilju.

OGRANIENO LETENJE:

(u vanim sluajevima, po parovima ih pojedinani avioni)


Za 11-2
Kada je visina niskih oblaka najmanje 100200 m. a vidljivost
od 13 km.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
1/16, k. 1466 I.
2
vazduhoplovnog puka
3
Jurini avion sovjetske proizvodnje
4
Lovaki avion sovjetske proizvodnje

400
Za J A K
Kada je visina niskih oblaka n a j m a n j e 200500 m. a vidljivost
vea od 3 km.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Naelnik taba, kapetan, Komandant, pukovnik,


M.5 A. Aimovi Boo Lazarevi

BR. 217
IZVETAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 27. JANUARA 1945. ZAMENIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O IZVIANJU REJONA IVAN-
KOVO, VINKOVCI, AKOVO, OSIJEK 1

ZASTUPNIKU NAELNIKA VRHOVNOG TABA NOV I POJ


general-lajtnantu Velimiru Terziu

OPERATIVNI IZVETAJ BROJ 7

TABA X GARDIJSKE AVK ORDENA KUTUZOVA I SUVOROVA


DIVIZIJE
27 januara 1945 godine u Beogradu
(u 19 asova po jugoslavenskom vremenu)
Karta-sekcija Novi Sad 1 : 200.000

1. Avijaciona grupa Vitruk nije vrila borbene zadatke


iz razloga to su ovo onemoguile meteoroloke prilike.
2. Izvianje:
Tri lovca vrili su izvianje u vremenu od 15.30 do 16.15
asova, visina 1.200 m.
Rezultat izvianja:-
U naseljenom mestu Ivankovo 2 vee prikupljanje ko-
la; koliina nije utvrena.
5
Miljko
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
1/4, k. 22.
2
Na pruzi VinkovciStriivojna

2E Zbornik, tom X, k n j . 1 4Q1


Od s. Mikanovci Vinkovci kolona oko 200 kola u po-
kretu.
. stanica Vinkovci tri kompozicije od po 40 do 5.0 va-
gona svaka i jedna lokomotiva odvojeno.
U akovu vee prikupljanje kola; koliina nije utvr-
ena. 10 automobila na mestu.
Od akova prema Osijeku 80 kola u pokretu.
Od akova prema Naice oko 10 kola u pokretu.
Z. stanica Nutar3 2 kompozicije od po 40 do 50 vagona
bez lokomotive.
Vreme:
Oblano (10 balova); visina 2.000 m.; "vidljivost unapred 5
kilometara. Od D: Miholjac na zapad pada kia.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Vitruk PRETSTAVNIK VAZDUHOPLOVNE GRUPE


Artemjev VITRUK
gardijski major
(Tatarincev)
Tatarincev

3 Kod Vinkovaca

402
BR. 218
IZVETAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 28. JANUARA 1945. ZAMENIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O IZVIANJU REJONA MO-
HOVO TOVARNIK ST. JANKOVCI UPANJA 1

ZASTUPNIKU NAELNIKA VRHOVNOG TABA NOV I P O J


generallajtnantu Terziu
OPERATIVNI IZVETAJ BROJ 8
taba 10 GV. AVK ordena Kutuzova i Suvorova divizije 28
januara 1945 godine u Beogradu u 14 asova (po jugoslaven-
skom vremenu)
Karta-sekcija Novi Sad 1 : 200.000

1) Avijaciona grupa "Vitruk u toku dana 27 i 28. I 1945


nije vrila borbene zadatke zbog ravih meteorolokih prilika
(pada sneg, magla itd.).
2) 28. I 1945 4 11-2 u grupama po dya aviona u vremenu
od 9,209,46 asova i od 12.0012.20 asova izvrili su> borbeno
izvianje u rejonima: Mohovo, Sotin, Privlaka, Otok, Nijemci,
Tovarnik, Mikluevci, St. Jankovci, Cerna, upanja, Orolik i
Ilinci. Nisu primetili pokrete neprijateljskih trupa.
U selu Mikluevci primeeno oko jedan vod peadije i
dvoja kola na mestu.
U s. Grabovo 2 tri automobila i oko jedno odeljenje pea-
dije.
Bombardovanjem i mitraljiranjem neposredno iznad ze-
m l j e uniteno je: jedan automobil, jedna kola i oko 10 neprij-
teljskih vojnika.

VREME:
. U prostoru dejstva naih aviona ve gore pomenutih obla-
no (lO balova) u visini 100 metara, vidljivost unapred 0,5 km.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU !

Vitruk Pretstavnik vaz. grupe Vitruk


Artemjev ' gardijski m a j o r
(Tatarincev)
Tatarincev
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu . VII, reg. br.
1/4, k.2 22. '
eleznika stanica na pruzi HaaVukovar.
BR. 219
IZVETAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 30. JANUARA 1945. ZAMENIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O IZVIANJU PRAVACA SO-
TIN TOVARNIK, ELACA OROLIK, SOTIN VUKO-
VAR, VUKOVAR VINKOVCI, NEGOSLAVCI ST. JAN-
KOVCI1

ZASTUPNIKU NAELNIKA VRHOVNOG TABA NOV I PO


JUGOSLAVIJE
generallajtnantu Treziu
OPERATIVNI IZVETAJ BROJ 9
taba X GV. AVK ordena Kutuzova i Suvorova divizije 30 ja-
nuara 1945 godine u Beogradu u 18 asova (po jugoslavenskom
vremenu)
Karta-sekcija Novi Sad 1 : 200.000

1) Avijaciona grupa Vitruk u toku dana 29 i 30 januara


1945 godine nije vrila borbene zadatke zbog ravih meteoro-
lokih prilika.
2) 30. I. 1945 (dva II dva) 2 11-2 u vremenu od 16,30 do
16,45 asova sa visine od 800,do 100 metara izvideli su:
Od Sotina prema Tovarniku dva neprijateljska automo-
bila u pokretu.
Od Orolika prema Ilai 3 kola u pokretu.
U Oroliku 3 automobila na mestu.
Po drumovima: Sotin Vukovar, Vukovar Vinkovci,
Negoslavci Star. Jankovei, Tovarnik Mislinci nema po-
kreta.

VREME:

Oblano (10 balova); visina 8001000 metara; vidljivost


unapred 2 km.; padanje snega i magla.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Vitruk Pretstavnik vazd. grupe Vitruk


Artemjev - gardiski major:
(Tatarincev)
i Tatarincev '
1
Original- (pisan na maini, latinicom) Arhivu VII, reg. br.
1/4, k. 22.
BE. 220
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
31. JANUAEA 1945. O NAPADU NA NEMAKA OKLOPNA
KOLA I KAMIONE NA PUTU SIROKI BEIJEG MOSTAE
LJUBUKF

31. I. 1945. g.
OPERACIJA BR. 240

Zadatak: Izvianje sa bombardovanjem puta iroki Breg


Mostar Ljubuki.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 9 sati
Poleteli: 10.00 as sa Visa
Sleteli: 12.15 na Vis
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 zastavnik Semoli Marjan
br. 3 Radulovi Radovan
br. 4 Loi Mehmedalija
Bombardovali jednu veliku zgradu u irokom Bregu, mi-r
traljirah 4 oklopna kola i 4 teretna automobila kod Bivolje Brdo.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Kua sruena, automobili pogoeni i verovatno
tee oteeni.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/52'1, k. 1450. Eskadrila h i j e dejstvovala od 24. tlo 30. januara 1945.
zbog nepovoljnih vremenskih prilika. >.

405
BR. 221
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
3i; JANUARA 1945. O NAPADU NA NEMACK-USTASKE
SNAGE U IROKOM BRIJEGU1

31/1/1945 g.

Operacija br. 69 (sa Visa)


Z a d a t a k : Napasti nepr. tab, barake i skladita municije u
irokom Bregu.2
Broj aviona: 4 Hurricana MK I"V Ukupno vreme
Poleteli: 10.10 as. letenja: 5 as. 20 min.
Sleteli: 11.30 Ispaljeno: 16 rak. od 12.5 kg
: 480 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Majcen
br. 2 vod. Krsnik
br. 3 kap. Je
br. 4 por. Pepel
Poloaj javljenog skladita napadnut sa 4 rakete, 1 zgra-
da zapaljena. 4 rakete ispaljene na zgradu taba sa direktnim
pogodcima, 8 raketa ispaljeno na zgrade fabrike, za koje se
javlja da se upotrebljavaju kao barake, bez osmotrenog rezul-
tata.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Naneena teta zgradama.

Operacija br. 70 (avioni iz Italije, operirali sa Visa)


Z a d a t a k : Napasti betonski sklop, verovatno bunker na Ci-
ganskom Brdu.
Broj. aviona: 3 Hurricana MK IV Ukupno vreme letenja:
Poleteli: 13.25 as. 4 sata 35 min.
Sleteli: 15.00 Ispaljeno: 12 rak. od 30 kg
: 0 mitr. met.
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 ppor. Ratkovi
br. 3 zast. Vlahov
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
S/40i, k.rl450. Eskadrila nije ejstvovala od 24. do 30. januara 1945.
zbog nepovoljnih vremenskih prilika.
2
Kod Mostara. U irokom Brijegu su se tada nalazili: delovi ne-
makog 370. peadijskog puka i 2. brdske brigade, 9. ustake brigade
i Crne legije. Prva i 2. eskadrila pruale u vazduhoplovnu podrku
Nisu videli i osmotrili bunker, pa su napali fabriku' du-
vana i ostale zgrade na irokom Bregu. Osmotreno 12 direktnih
pogodaka. Opazili su mnogo dima, ostale rezultate nisu mogli
utvrditi.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Nanesena teta zgradama, ostalo neosmotreno.

BR. 222
IZVETAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 31. JANUARA 1945. ZAMENIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O NAPADU GRUPE VAZDU-
HOPLOVNIH DIVIZIJA NA NEMAKE SNAGE NA KOMU-
NIKACIJI NOVA KASABA BIJELJENA1

ZASTUPNIKU NAELNIKA VRHOVNOG STAVA NOV i POJ


generallajtnantu Terzi Velimiru

OPERATIVNI IZVETAJ BROJ 10


taba X GV. A'VK ordena Kutuzova i Suvorova divizije
31 januara 1945 godine u Beogradu u 18.30 asova (po jugosla-
venskom vremenu)
Karta-sekcija Novi Sad 1 : 200.000

1) Avijaciona grupa Vitruk u toku dana 31. I. 1945 vrila


je zadatak [dobijen] od Vrhovnog komandanta NOV i POJ.
68 11-2 u grupama od 26 aviona izvrili su 105 uspenih
borbenih letova.
Bombardiranjem i mitraljiranjem unitila neprijateljsku
kolonu sastavljenu iz ive sile, oko 100 automobila i kola po
drumu od Nove Kasabe do Drinjae, prikupljanje ive sile i

jedinicama 9. NOU divizije koje su drale poloaje prema irokom


Brijegu. To je zapravo bila vazduhoplovna priprema pred nastupajuu
mostarsku operaciju koja je t r a j a l a od 4. do 14. februara 1945. a u kojoj
e obe eskadrile uzeti vidnog uea (o mostarskoj operaciji vidi Arhiv
VII, reg. br. 2411/3 do 2430/3, k. 526).
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
1/4, k. 22.

407
tehnike neprijatelja u rejonima Dolgi Dol, Jasen (kota 693), Mu-
slimanska Katela, centar Bijeljine i park u Bijeljini. 2
10 JAK-1 u grupama po dva aviona izvrili su 10 uspe-
nih borbenih letova u cilju izvianja neprijateljske vojske u
sektoru izmeu reka Dunava i Save u rejonima Vinkovci, Osi-
jek, Brko i Otok.
Svga izvreno 115 borbenih uspenih letova. Zadatak
[dobijen] od strane Vrhovnog komandanta izvren.
Svi avioni su se vratili na polazne baze, osim jednoga koji
je izvrio prinudno sputanje u rejonu s. or.
Borbeni napadi vreni su sa visine od 800 metara do nepo-
sredno iznad zemlje pod kutom od 3035.
Utroeno municije: 139 FAB-100; 195 FAB-50, 96 AO-25;
250 AO-IO; 1.240 AO-2,5; 190 RS-82; 16.195 VJA; 110 VAK;
840 BS; 32.565 KAS.
Rezultat bombardovanja i mitraljiranja neposredno iznad
zemlje po koloni, sastavljenoj od ive sile i tehnike neprijate-
lja, na drumu izmeu Vlasenice i Drinjae bio je zaustavljanje
gore oznaene kolone i stvaranje prepreka na drumu od razbi-
jenih i goruih automobila, koje su bile veoma velike.
Na osnovu izvetaja posade aviona uniteno je:
39 automobila, 55 kola, vieno oko 8 poara, ubijeno i ra-
njeno oko 170 neprijateljskih vojnika.
Zadatak je izvren pod vatrom 3 protivavionske baterije
neprijatelja (veeg i manjeg kalibra).
Neprijateljskih aviona nije bilo.
2) Izvianje
U vremenu od 7,408,12 sa visine od 1.000 do neposredno
iznad zemlje nai piloti izvideli su:
Na otseku Mohovo Dalj nema priprema za prelaz preko
reke Dunava.
Po drumu Vukovar Osijek nema pokreta.
Od Osijeka prema Vinkovcima nema pokreta.
Na elj. stanici Osijek dve kompozicije po 20 vagona, od
kojih jedna ima lokomotivu prema zapadu.
Na drumu Vinkovci upanja Brko nema pokreta.

2
To je bila podrka jedinicama 2. jugoslovenske armije u bor-
bama protiv nemake 22. peadijske divizije koja se probijala komrnr-
kacijom VlasenicaZvornik ka Bijeljini (vidi Arhiv VII, reg. br. 19/1,
k. 21 A u izvetaju taba June operativne grupe NOV o borbama u
dolini r. Drine od 1. januara do 20. februara 1945).
Od Komletinaca 3 prema Otoku tri automobila u pokretu.
Od Otoka prema Komletincima dva automobila u po-
kretu.
Od Sotina prema Vukovaru dva automobila u pokretu.
Na prednjoj liniji fronta neprijatelja na otseku Mohovo
Nijemci rovovi sa peadijom.
U vremenu od 8,158,25 asova sa visine od 1.200 do ne-
posredno iznad zemlje nai piloti izvideh su:
U Bijeljini dva automobila na mestu.
" Jedan kilometar juno od s. Petrovo Polje 4 rovovi sa pe-
adijom.
Od Bijeljine prema Sremskoj Rai pojedinano kretanje
oko 5 kola.

VREME:

Oblano (35 balova), visina 2.000 metara, vidljivost una-


pred 5 km., magla.
U vremenu od 10,1910,51 asova sa visine od 600 do
neposredno iznad zemlje nai piloti izviah su:
U Bijeljini oko 30 kola i jedan automobil na mestu i
pokretu.
U mestima Dvorovi, Kriva Bara, Dobra Voda, Balatun 5
nalazi se oko 1 vod neprijateljske peadije raunajui jedan vod
u svakom od gore naznaenih mesta.
Vreme: Jasno; vidljivost unapred oko 5 km.; magla.
U vremenu od 10,2011,20 asova na visini od 1.000 do
200 metara nai piloti izvideh su:
Po drumu Tovarnik Vukovar Osijek i Osijek
Vuka 6 nema pokreta.
U naseljenom mestu Vuka oko 5 kola.
U naseljenom mestu Sotin dva automobila, Markuevci
oko 10 kola i oko jedan vod peadije na mestu.
Od Ilae prema Tovarniku jedan automobil i pet kola u
pokretu.
Od Nove Kasabe prema Drinjai kolona oko 100 automo-
bila na mestu.
Na junoj ivici Drinjae oko jedna eta peadije na mestu.
3
Jugoistono od Vinkovaca
4
Kod Bijeljine
5
Severno od Bijeljine
6
Jugozapadno od Osijeka
Vreme: Oblano (35) balova), visina 1.500 metara, vid-
ljivost unapred 23 km.; magla.
Rejoni akovo i Brko zastrti od magle.
U vremenu od 11,4012,48 asova sa visine od 700 do
100 metara nai piloti izvideli su:
Od Trpinja 7 Osijek u oba pravca pokreti 5 kola i dva
automobila.
Na elj. stanici Osijek tri kompozicije po 20 vagona i
jedna lokomotiva.
Od Osijek D. Miholjac u oba pravca pokreti oko 10
kola i 10 automobila.
Od Vuke prema Osijeku 10 automobila, 10 kola i 2 voda
konjice u pokretu.
Na severoistonoj ivici epina 8 prikupljanje oko 2 voda
neprijateljske peadije.
Na elj. stanici Vinkovci 4 kompozicije po 2025 vagona;
jedan sa lokomotivom prikaenom prema zapadu.
Od Bijeljine prema severozapadu izala dva automobila, u
samom mestu ima 4 automobila i oko jedan vod peadije.
U naseljenom mestu Velino Selo9 oko jedan vod neprija-
teljske peadije.
' U s. Sopotnik M 4 automobila na mestu.
U Drinjai oko 20 automobila i jedna eta neprijatelj, pe-
adije na mestu i u pokretu u raznim pravcima.
Po cesti Tekija Drinjaa 30 automobila i peadija ne-
ustanovljene jaine i oko 15 kola u pokretu, prema Drinjai.
Od Tekije prema Nova Kasaba 15 automobila i oko 10 kola
u pokretu.
U naseljenom mestu Nova Kasaba 15 automobila i oko 1
eta neprijateljske peadije na mestu.
Izvianje vreno pod vatrom dve baterije neprijateljske
protivavionske artiljerije sa rejona Gluac Pavkovii.
Vreme: Oblano (10 balova); visina 1.500 metara; vidlji-
vost unapred 3 km. ; magla.
U vremenu od 13,11 do 14,43 asova sa visine do 800
do 100 metara nai piloti izvideli su:
U rejonima Velino Selo, Balatun i Bijeljina oko 60 kola
i oko jedan bataljon peadije rasuti u manjim grupama po nase-
ljenim gore oznaenim mestima, na mestu i u pokretu.
7
8
Kod Vukovara
Kod Osijeka
9
Severoistono od Bijeljine
10
Kod Zvornika
U rejonima Donje Crnjelovo, Linovac i Batkovi 11 oko 30
kola i oko jedna eta neprijateljske peadije rasuti u manjim
grupama na mestu.
U rejonima Drinjaa i Nova Kasaba na drumu i neposred-
no uz dram i u gore oznaenim naseljenim mestima oko 100
automobila na mestu i u pokretu u raznim pravcima.
Izvianje vreno pod vatrom jedne protivavionske bate-
rije neprijatelja iz Lijena i jedne protivavionske baterije iz
Nove Kasabe.
Vreme: Oblano (810 balova); visina 1.500 metara; vid-
ljivost unapred 4 km; magla.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Vitruk Pretstavnik vazd. grupe Vitruk


Artemjev gardiski major,
, (Tatarincev)
Tatarincev

11
Kod Bijeljine
BR. 223
IZVOD IZ OPERATIVNOG DNEVNIKA 1. ESKADRILE 5.
KORPUSA NOVJ ZA JANUAR 1945. GODINE1

ZAK
za mjesec

U toku mjeseca bilo je:


Sati letenja: 3.30
Broj letova: 2 3
Sati rada motora: 4.10

Zrakoplov Moran br. 2308 letova 1 u trajanju od 1.


Bcker br. 7524 2 2.30
Be 51 br. 6425 . / . J.

Tehniki ofic[ir]
p. por. Kelemente 3

1
Original (pisan mastilom, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
1/1812,
2
k. 462.
Od ukupno 3 avio-poleta, jedan je izvren sa mitraljiranjem
sela Konjevia, drugim je prevezena pota iz Bugojna u Tuzlu, a trei
je upotrebljen za trenau pilota (Arhiv VII, reg. br. 17/1812, k. 462).
3
Alfred
L JUCAK
januar 1945. god.

Utroeno pogonskog materijala:

Benzina: 325 1
Ulja mineralnog: 6.51

sati, motor Hispano 860 K.S. br. 495739 radio je 1. sati


Hirt 105 K.S. br. 986 2.40 --
Walter 85 K.S. br. 27 -.30 --

Komandir p. por.
, Bukovac4
(M. P.)

4
Demil
BR. 224
OPERATIVNI IZVETAJ TABA l i . VAZDUHOPLOVNE
LOVAKE DIVIZIJE NOVJ ZA JANUAR 1945. TABU VAZ-
DUHOPLOVSTVA NOVJ1

Strogo poverljivo
OPERATIVNI IZVETAJ 11 VAZDUHOPLOVNE DIVIZIJE
ZA JANUAR 1945 GODINE
RUMA KARTA 200.000

Prvi deo:
1. a) NA ZEMLJI

Poetkom januara nae trupe su se nalazile u potiskivanju


neprijatelja na zapad i bile su prodrle do linije: Sotin s. Oro-
lik s. Komletinci (sve iskljuno) s. Vrbanja s. Drenovci
s. Rainovci (sve ukljuno) r. Sava r. Drina (uzvodno)
do visine s. Aimilie- Bijeljina Sulin Han s. Donja Bu-
kovica (sve iskljuno).
Od 17 januara neprijatelj je otpoeo ofanzivu i nainio
prodor svojim levim krilom zauzevi arengrad.
Ova njegova ofanziva uticala je na pomeranje i ispravlja-
n j e linije fronta sve do 20 januara na liniju arengrad id
s. Adaevci (ukljuno) okuka r. Save juno od Vinina.

b) VAZDUHOPLOVSTVO

Raspored divizije u ovom periodu bio je sledei:


tab divizije Ruma.
111 vazduhoplovni puk Novi Sad.
112 vazduhoplovni puk Veliki Radinci (jedna eskadrila
u Zemunu).
113 vazduhoplovni puk Ruma.
Ovaj raspored nije menjan izuzev to je iz Velikih Radi-
naca prebaena jo jedna eskadrila u Zemun.
v) Grupisanje neprijateljskih zemaljskih snaga nema na-
roitih karakteristika sem to je neprijatelj u proboju kod a-
rengrada i pri zauzeu ida upotrebio tenkove.
Grupisanje naih snaga na zemlji saobraavalo se neprija-
teljskim akcijama.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
3/13, k. 1460.
2
Amajlije
g) Odnos snaga neprijateljskih i naih bio je brojno pri-
blino jednak no neprijatelj je bio bolje materijalno oprem-
ljen i sa tehnikim sredstvima.
d) Meteoroloke prilike do poetka i u samom poetku ne-
prijateljske ofanzive bile su nepovoljne. Nastupilo je naglo po-
boljanje od 20 januara.
2. Opta [zamisao] operacija trupa na. zemlji bila je
proterivanje neprijatelja na zapad.
U izvoenju ove zamisli postoje sledee etape:
a) Od 1 januara do 17 januara potiskivanje neprijatelja.
b) Od 17 januara do 21 januara povlaenje usled nepri-
jateljske ofanzive.
v) Od 21 januara do 24 januara stabilizovanje i ispravlja-
nje linije fronta.
g) Od 25 januara do danas produetak dejstva po osnov-
noj zamisli, t. j. proterivanje neprijatelja na zapad..
3. Zadaci postavljeni ovoj diviziji u toku meseca janu-
ara na izvrenje borbenih zadataka (sadejstvovanje jurinoj avi-
jaciji) ogledah su se u dejstvu na ciljeve na zemlji u izvianju.'
Rad nae divizije planiran je, pripreman i u delo sprovo-
en prema odlukama pukovnika Kudrjaova, komandanta 236
lovake sovjetske divizije. 3
Nai letai uestvovah su u operacijama u najodlunijem
momentu pri odbijanju i slamanju neprijateljske ofanzive
period od 20 januara do 24 januara i dalje do danas.
4. Postavljeni zadaci lovakoj avijaciji izvreni su
potpunosti i uspeno.
Ovi zadaci uglavnom su izvravani od osoblja Crvene ar-
mije a u njima su uestvovah od 20 januara i nai letai kao
pratioci u formaciji.
U prilozima je izneto: koliko je izvreno zadataka, kakav
je rezultat, koliko je izvedeno letova (brojno i u asovima sa po-
delom na objekte), utroak municije i ta je uniteno.
5. Dejstvo vazduhoplovstva u toku operacija u januaru
mesecu imalo je odluujui uticaj na neprijateljsku ofanzivu, jer
je ista slomljena.
Ovaj uticaj proizvela je uglavnom jurina avijacija, dok
je lovaka avijacija uspeno sadejstvovala ovoj.
3
Na osnovu sporazuma Nacionalnog komiteta osloboenja Jugo-
slavije i sovjetske vlade, SSSR je ustupio Jugoslaviji dve vazduho-
plovne divizije (lovaku i jurinu), koje su ule u sastav NOVJ decem-
bra 1944. Komandovanje je ostalo u rukama sovjetskih tabova, uz koje
su, kao dubljori, radili novoformirani jgoslovnski tabovi divizija,
pukova i eskadrila.
Drugi deo:
IZVIANJE

1. Organizaciju izvianja i ostalo po tome vreno je od


strane ruskih rukovodilaca i sa ruskim snagama dok su nai
letai poeli da uestvuju tek od 20 januara pojedinano kao
pratioci u formacijama.
2. Zadaci izvianja izneti su u priloenom pregledu.
3. Svi izviaki zadaci izvreni su i njihovi podaci bla-
govremeno i potpuno iskorieni za operacije na zemlji.

Trei deo:
UZAJAMNO D E J S T V O VAZDUHOPLOVSTVA S A SUVOZEMNOM
V O J S K O M I MEU S O B O M

1. Sadejstvo sa trupama na zemlji bilo je vrlo dobro i


ogledalo se u napadu lovake avijacije na ciljeve na zemlji kao
i u davanju podataka u izvianju.
2. Sistem obeleavanja svojih trupa i pokazivanje ci-
ljeva u koliko se to odnosi na nae letae nije sprovoen,
jer ne radimo samostalno.
3. Sadejstvo sa jurinom avijacijom vreno je u naj-
tenjoj vezi i uglavnom prema odlukama komandanta 10. gar-
dijske jurine vazduhoplovne divizije. 4
4. Potrebe za zatitu jurinih formacija od strane lo-
vake avijacije na itinereru i nad ciljem nije bilo, jer rad nepri-
jateljskog vazduhoplovstva nije postojao.

etvrti deo:
RUKOVOENJE

Rukovoenje, organizovanje veze i vrenje zadataka, sve


je bilo organizovano i izvedeno od strane ruskih rukovodilaca.
Nai tabovi, rukovodioci i letai uestvovah su u ovome
kao dubljori vebajui se u rukovoenju i vrei zadatke kao
pratioci.

Peti deo:
T A K T I K A D E J S T V A VIDOVA VAZDUHOPLOVSTVA

U ovome delu izvetaj a ne moemo jo dostaviti podatke


jer nemamo dovoljno iskustva u tome i nismo uestvovah samo-
stalno.5
4 Sovjetski naziv za 42. vazdiihoplovnu jurinu diviziju.
5 Divizija se nalazila u fazi formiranja.
Sesti deo:
E F E K T I V N O S T D E J S T V A VIDOVA VAZDUHOPLOVSTVA
1. U operacijama januara ove godine vazduhoplovstvo
je snano uestvovalo i dalo je dobre rezultate.
Naroito su odluujue rezultate dali jurini avioni, 6 dok
se rad lovakih aviona nije ispoljio u punom obimu, jer situacija
na zemlji i vazduhu nije pruala prilike za to.

Sedmi deo:
T A K T I K A D E J S T V A N E P R I J A T E L J S K O G VAZDUHOPLOVSTVA

U ovome delu izvetaja nemamo nita da podnesemo j e r


dejstva neprijateljskog vazduhoplovstva nije bilo.

Osmi deo:
KOLSKO BORBENO SPREMANJE JEDINICA
Iz priloenog pregleda vidi se koliko je letova izvreno kao
i trajanje leta po tipovima aviona i posebno za svaku jedinicu.

Zakljuak:
Rad u toku januara tabova, rukovodilaca i letaa ove divi-
zije je pokazao da mi jo nismo do tanina upoznati sa naelima
i metodama ruskog rada, no da bi mogli vrlo dobro samostalno
da dejstvujemo naroito operativno kada budemo popu-
njeni u potpunosti sa letakim osobljem.
Prilog: pet pregleda.
S M R T F A I Z M U S L O B O D A NARODU!

Politiki komesar Naelnik taba Zameriik komandanta


vazd. kapetan vazd. porunik vazd. major. '
Lj. C.7 Vasa J. Kolarov A. B. 8
Odtampano u tri primerka.
DOSTAVLJENO:
tabu vazduhoplovstva N. O. V. J.
tabu 42 vazduhoplovne divizije
tabu 11 vazd. divizije za arhivu.
ODTAMPANO:
pisac borac
A. Stanojevi
6 Avioni 42. vazduhoplovne jurine divizije.
. 7 Ljubia iirgus
8 Arsenije Boljevi

27 Z b o r n i k , t o m X, k n j . 1
izviakih zadataka izvrenih od jedinica 11 vazduhoplovne divizije u
toku meseca januara 1945. godine

i .

Izvianje Daljno el. stani-


Vrsta .
komuni- izvianje Biisko Foto- ce i sao- Saobraaj Izvianje, Izvianje Izvianje
izvi-
izvianja
kacija komuni- izvianje
danje braaj na na pute- trupa fronta mostova Svega Primedba
kacija prugama vima na reci

111. vazd.
puk 3 1 1 1 6

112. vazd.
puk 2 4 2 4 12
-

113. vazd.
. puk 2 i 2 ' 1 3 1 10

Ukupno : 28

Politiki komesar Zamenik komandanta


kapetan. vazd. major:
L
3" C - A. B.

PREGLED
izvrenih trenanih letova kod jedinica 11 vazduhop. divizije u mesecu
j a n u a r u 1945. godine

LETOVA: 1717
UKUPNO ASOVA: 345 asova i 33 minuta

Politiki komesar Zamenik komandanta


kapetan, vazd. major,
Lj. C. A. B.
izvrenih letova, ukupno vreme izvrenih zadataka u toku meseca
januara 1945. godine, u 11 vazduhoplovnoj diviziji

Naziv jedinice 111 vazd. puk. 112 vazd. puk 113 vazd. puk SVEGA Primedba

Tipovi aviona koji su Jak-1- -3 Jak-1--2


vrili borbeni zadatak Jak-9- -1 Jak-1--4 14
Jak-9--4

Broj izvrenih borbenih


letova 4 4 6 14

Broj asova borbenih


letova 4 asa 55 m. 3 asa 29 m. 3 asa 27 m. 11 as. 55 m8.

Broj izvrenih borbenih


zadataka 4 4 6 14

Politiki komesar Zamenik komandanta


kapetan, vazd. major,
Lj- C. A. B.
a
Pogreno zbrojeno; treba da pie: 11 as., 51 rriin.'

PREGLED
utroka municije za izvrene borbene zadatke u toku meseca januara
1945 godine u 11 vazduhoplovnoj diviziji

Naziv jedinice 111 vazd. puk 112 vazd. puk 113 vazd. puk Svega Primedba

S V A IO" - 50 220 270

U B Su - 20 140 160

Politiki komesar Zamenik komandanta


kapetan, vazd. major,
Lj. . A. B.
10
i 11 Sovjetske skraenice za topovsku i mitraljesku municiju:
VAK vidi primedbu 2 dokumenta broj 215.
UBS y H H B e p c a j H M i Bepe3MH c m h x p o h h m m (nyjieMeT)
univerzalni Berezinov sinhronizovani (mitraljez)

m.
IN5
P R E G L E D

za vrste zadataka po objektima i koliko je uniteno neprijateljskih


vojnika i zapaljeno i uniteno objekata od jedinica 11 vazd. divizije

N A Z I V 111 vazd. puk 112 vazd. puk 113 vazd. puk S V E G A Primedba

Uniteno neprijateljskih 34
vojnika
- - 34

Uniteno ili zapaljeno 4


kamiona na zemlji
- - 4

Napadnuto kamiona - - 8 . 8

Politiki komesar Zamenik komandanta


kapetan, vazd. major,
Lj. . A. B.
BR. 225
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
1. FEBRUARA 1945. O IZVIANJU I NAPADU NA NEMA-
KO-USTASKE SNAGE NA PROSTORIJI IROKI BRIJEG
MOSTAR LJUBUKI 1

MESEC F E B R U A R 1945 GODINE


1. II. 1945. g.
OPERACIJA BR. 241

Zadatak: Izvianje sa bombama iroki Breg Mostar Lju-


buki.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 6 sati 30 minuta
Poleteli: 09.35 as sa Visa
Sleteli: 11.15 na Vis
Piloti: voa major Ivanievi uro
br. 2 potporunik Gavrilovi ivorad
br. 3 porunik Paji Nedeljko
br. 4 zastavnik Tomi uro
Nita novog na putu. 6 bombi baeno na Ljubuki, dva
promaaja. Mitraljirano 5 teretnih automobila kod Ljubukog.3
2 unitena i 3 oteena. Jedna konjska kola unitena. 40 vojnika
mitraljirano.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Dva automobila unitena, 3 oteena, a ostali gu-
bici neosmotreni.

OPERACIJA BR. 242


Zadatak: Izvianje sa bombama iroki Breg Mostar Lju-
buki.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 6 sati
Poleteli: 10.30 as sa Visa
Sleteli: 12.00 na Vis
Piloti: voa potporunik oi Hinko
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 potporunik Deli Milan
br. 4 Rugi Luigi
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/534, k. 1450.
2
Vazduhoplovna podrka. jedinicama 9. NO U divizije. Ljubuki su
branili delovi nemakog 370. peadijskog puka i 9. ustake brigade. Vidi
o tome i primedbu 2, dok. br. 221.
Bombardovali i mitraljirali kolonu od oko 20 do 30 nato-
varenih konja i lO konjskih kola i oko jedan bataljon vojnika
kod sela itluka. Vei broj uniten i pobijen. Mitraljirane zgrade
i bunkeri kod Ljubukog. U gradu Ljubuki od mitraljeske i to-
povske vatre izazvat poar.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Vei deo materijala i ljudstva uniten i pobijen.

BR. 226
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
1. FEBRUARA 1945. O IZVIANJU I NAPADU NA NEMA-
KE PLOVNE OBJEKTE U LUKOVU I NEMACKO-USTAKE
SNAGE U IROKOM BRIJEGU I HUMCU 1

MESEC F E B R U A R 1945 g.

1/2/1945 g.

Operacija br. 71 sa Visa


Z a d a t a k : Oruano izvianje protiv neprijateljskog brodovlja
(brodova za iskrcavanje) u Podgorskom kanalu.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteh: 13.30 as. letenja: 8 sati 40 min.
Sleteh: 15.40 as. ^ : Ispaljeno: 8 rak. po 30 kg.
200 mitr. met.
P i l o t i : voa zast. "VT.ah.ov
br. 2 vod. Dvorski
br. 3 zast. Antoni
br. 4 kap. Zdrajevski
U luci Lukovo pronali jedan drveni lep dug oko 20 m. sa
ravnom palubom i napali sa 16 raketa, od kojih n a j m a n j e 2 di-
rektna pogotka osmotrena sa vie vrlo bliskih promaaja. Kada
su avioni naputali podruje, lep je bio obavijen u beli dim sa
vie vatri.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: oteen jedan lep od 20 m. duine.
1
Original (pisan na maini, latinicom) Arhivu VII, reg. br.
9/514, k. 1450.
Operacija br. 26 (iz Italije, Canne)
Z a d a t a k : Oruano izvianje puta "iroki Breg Mostar
Ljubuki i napasti raketama samostane u irokom
Bregu i Humcu.2 1

Broj avina: 6 Hurricana MK IV Ukupno vreme


Poleteli: 14.10 14.15 sa Visa ietenja: 9 sati 45 min.
Sleteli: 15.55 u Canne Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg.
8 rak. po 12.5
kg.
P i l o t i : voa I sekcije kap. Ceni
br. 2 ppor: Ratkovi
br. 3 zast. Todorovi
voa II sekcije por. Majcen
br. 2 kap. Je
br. 3 vod. Pavii
Sekcija sa voom kap. Ceniem zapoela izvianje u 14.40
as. kod irokog Brega. Pronali jedan kamion na putu juno od
Mostara, koji je bio pogoen od mit. vatre. Nekoliko minuta ka-
snije opazili oko 50100 neprijateljskih vojnika koji su se kre-
tali cestom u junom pravcu, poeli beati u zaklon ah su bih
mitraljirani, i naneseni gubitci. Zatim izvrili raketni napad na
samostan u Humcu gde je po podatcima tab 118 nemake divi-
zije, postigli 89 .direktnih pogodaka u zgradu, zgrada zapaljena
i teko oteena. Sleteli u Canne u 15.55 as. Sekcija por. Majcena
je- zapoela izvianje kod Ljubukog u 14.45 as. Nisu osmot-
rili nikakvo kretanje, na p u t o Ljubuki Mostar iroki
Breg, pa su napali samostan u irokom Bregu, 8 direktnih po-
godaka u samostan, 4 u jednu drugu zgradu blizu samostana.
Velike vatre sa stubovima dima izbile posle napada i piloti iz-
javljuju da je samostan teko oteen. Vreme je bilo lepo, su-
maglica na moru na 3000 stopa.
Nai gubitci:- 0
Nepr. gubitci: 1 kamion oteen od mitraljeske vatre, 1 zgrada
verovatno unitena (samostan u irokom Bregu),
1 zgrada teko oteena (samostan u Humcu) i
jo jedna zgrada oteena, naneseni gubitci gru-
pi od 50100 nepr. vojnika.

2
O vazduhoplovnoj podrci jedinicama 8. korpusa NOVJ u bor-
bama kod Mostara vidi dok. br. 221, prim. 2.

425
BR. 227
IZVESTAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 1. FEBRUARA 1945. ZAMENIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O NAPADIMA GRUPE VAZ-
DUHOPLOVNIH DIVIZIJA NA NEMACKU 22. DIVIZIJU NA
KOMUNIKACIJI DRINJACA NOVA KASABA I O IZVI-
ANJU KOMUNIKACIJA NA SREMSKOM FRONTU 1

ZASTUPNIKU NAELNIKA VRHOVNOG TABA NOV i POJ


GENERALLAJTNANTU VELIMIRU TERZIU

Operativni izvetaj broj 11


taba X GV. AVK ordena Kutuzova i Suvorova [divizije], 1.
februara 1945. godine u 18.30 asova (po jugoslovenskom vre-
menu)
Karta-sekcija Novi Sad 1:200.000

1) Avijaciona grupa Vitruk u toku dana 1. februara 1945.


vrila je zadatak od Vrhovnog komandanta NOV i POJ.
11 11-2 u grupama po dva aviona izvrili su 24 uspenih
borbenih letova. Ukupni borbeni let trajao je 21 as i 45
minuta.
Bombardovanjem i mitraljiranjem neposredno iznad zem-
lje unitena iva sila i tehnika neprijatelja u rejonima: drum
Drinjaa Nova Kasaba, 2 Lipovac i Lova.
7 JAK-1 izvrili su sedam borbenih letova u cilju izvi-
anja neprijateljske vojske u rejonima: Vukovar, Vinkovci, Vi-
rovitica, Brko, upanja, Bijeljina i Otok.
Ukupno 18 aviona izvrili 31 borbeni let.
Ukupno municije: 6 FAB-100; 48 FAB-50; 36 AO-25; 1.110
AO-2,5; 29 RS-82; 570 BS; 4.100 VJA; 7.600 KAS.
Rezultat bombardovanja i mitraljiranja na osnovu izve-
t a j a posade aviona bio je: uniteno 15 automobila, 9 kola, ubi-
jeno i ranjenih oko 50 neprijateljskih vojnika; izazvane dve ve-
like eksplozije i 12 poara.
Zadatak je izvren pod vatrom tri protivavionska mitra-
ljeza u rejonu Lipovac; sa rejona Drinjaa i Nova Kasaba ga-
ani od neprijateljskih protivavionskih topova.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
1/4, k. 22.
2
Podrka jedinicama 24. i 45. NO divizije u borbama protiv- ne-
make 22. divizije iji su se prednji delovi nalazili pred Zvomikom (vidi
Arhiv VII, reg. br. 19/1, k. 21 A).
2) Izvianje
Borbenim i izviakim letovima nai piloti ustanovili su:
U vremenu od 8,49 9,40 asova, sa visine 1.500 m., po
drumovima: Tovarnik, Vukovar, Osijek, akovo, Naice, Vi-
rovitica, D. Miholjac nema pokreta.
Po drumovima D. Miholjac Naice pokreti u oba pravca
oko 20 automobila i oko 50 kola.
U Naicama mala grupa peadije; jaina nije ustanovljena.
U Virovitici prikupljanje peadije; jaina nije ustanov-
ljena.
Na otseku Sotin Dalj D. Miholjac Bar nema pri-
prema za prelaz reka Dunava i Drave.
Po drumu Naice akovo u oba pravca pojedinano kre-
tanje oko 5 automobila.
Na zapadnoj ivici Vukovara 5 automobila na mestu.
Na elj. stanici Vukovar jedna kompozicija oko 15 vagona
sa lokomotivom prema istoku.
Na elj. stanici Vinkovci est kompozicija od po 2030
vagona, od kojih dve sa lokomotivama prema zapadu.
Po drumu Vinkovci upanja nema pokreta.
, eljeznika stanica upanja: sa severa ulazak jedne kom-
pozicije oko 15 pokrivenih vagona.
Drum upanja Brko Bijeljina nema pokreta.
Drum Drinjaa Nova Kasaba: u oba pravca pokret oko
18 automobila, 15 kola i jedan vod peadije.
U naseljenom mestu evanje 3 nema prikupljanja vojske.
U rejonu Virovitica u visini 4.000 m. osmotrena etiri ne-
prijateljska aviona tipa Me-109 u pravcu leta ka Peuju. U re-
jonu Virovitica primeen jedan neprijateljski avion tipa DO-217
na visini 2.000 m. kursom 90, penjui se u vis. Nai (avioni)
lovci napali su ga, posle ega se je avion okrenuo prema zapadu
i spustio posle dva napada naih lovaca do neposredno iznad
zemlje i produio let na zapad.
Nai avioni vrili izvianje pod vatrom jedne [neprijatelj-
ske]baterije iz rejona Gluac4 i jedne baterije iz rejona Pobude.5
Vreme: Oblano (710 balova); visina 1.5002.000 m.;
vidljivost unapred 710 km.
U vremenu od 12,4513,55 asova, sa visine od 1.000 do
neposredno iznad zemlje.
Po drumovima: Vukovar Osijek, Osijek D. Miholjac,
Osijek akovo rede pojedinano kretanje oko 10 automobila
u raznim pravcima.
3 Juno od Zvomika
4 i 5 Kod Nove Kasabe (Vlasenica)
Po drumovima u rejonu Virovitica nema pokreta.
U rejonu Sopje 6 oko 30 kola na mestu.
Po drumu Sotin Tovarnik u oba pravca pokret oko 10
automobila i kola 7.
U umi severno od Tovarnika 10 kola na mestu.
U Lova oko 15 automobila i oko jedan vod peadije.
U Lipovac 7 oko 10 automobila, 15 kola, i jedna eta pea-
dije na mestu i u pokretu; na zapadnoj ivici Lipovac jedan top
sa konjskom zapregom na mestu.
Vreme: Oblano (58 balova); visina 1.500 m.; vidljivost
unapred 10 km.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Vitruk Pretstavnik vazd. grupe Vitruk


Artemjev gardiski major:
(Tatarincev)
Tatarincev

BR. 228
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
2. FEBRUARA 1945. O NAPADU NA NEMACKO-USTAKE
SNAGE KOD ITLUKA I LJUBUKOG1

2. II. 1945. g.
OPERACIJA BR. 243

Zadatak: Izvianje sa bombama iroki Breg Mostar Lju-


buki.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja:
Poleteli: 14.00 as sa Visa 5 sati 40 minuta
Sleteli: 15.25 na Vis
Piloti: voa komandant oi Hinko
br. 2 potporunik Rugi Luigi
br. 3 porunik Paji Nedeljko
br. 4 zastavnik Tomi uro
0
7
Na Dravi, severno od Podravske Slatine
Petnaest km jugozapadno od ida
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/534, k. 1450.
2 aviona bombardovali selo Meugorje, 2 druga 2 aviona
selo itluk. Svi [avioni] pogodili i napustili sela u plamenu. Prva
dva mitraljirali i unitili 2 teretna automobila srednje veliine
kod sela Meugorja.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Razoreni ciljevi u navedenim selima i unitena 2
automobila.

. O P E R A C I J A BR. 244

Zadatak: Izvianje sa bombama iroki Breg Mostar Lju-


buki.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 5 sati
Poleteli: 14.10 as sa Visa
Sleteli: 15.35 na Vis
Piloti: voa major Ivanievi uro
br. 2 zastavnik Semoli Mar jari
br. 3 potporunik Gavrilovi ivorad
< br. 4 zastavnik Okanovi Husein
2 aviona bombardovala Ljubuki i mitraljezima unitili
2 automobila kod ovnice. Ostala dva aviona bombardovali dr-
vene barake i mitraljirali kolonu, od oko 30 konja i 40 vojnika.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Unitena 2 automobila, ostalo neosmotreno.

2
Juno od itluka (apljina)
BR. 229
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
2. FEBRUARA 1945. O IZVIANJU KOMUNIKACIJE GO-
SPI OTOCAC SENJ I O NAPADU NA NEMACKO-
-USTAKE SNAGE U LJUBUSKOM, ITLUKU I HUMCU1

2/2/1945. g.

Operacija br. 72 sa Visa


Z a d a t a k : Napasti raketama kamione na podruju: Gospi
Otoac Senj Brinje i oruano izvianje Pod-
gorskog kanala.
Broj aviona: 5 Hurricana MK IV Ukupno Vreme
Poleteli: 07.05 as. letenja: 9 sati 33 min.
Sleteli: 09.00 as. Ispaljeno: 0 rak.
0 rak.
P i l o t i ' : voa por. Marinovi
br. 2 zast. Vlahov
br. 4 vod. Dvorski
br. 3 kap. Zdrajevski
Magla na zemlji je smanjila vidljivost na svega 1 milju,
tako da nije bio pronaen nikakav cilj izmeu Gospia i Senja
pa su avioni preleteli Podgorski kanal do Lukova ali nikakvo
brodovlje [nije] primeeno.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: 0

Operacija br. 73 sa Visa


Z a d a t a k : Oruano izvianje puta: iroki Breg Mostar
Ljubuki i napasti raketama najvee zgrade u Lju-
bukom ako se ne pronae cilj na putu.
Broj aviona: 5 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 13.30 as. letenja: 5 sati 50 min.
Sleteli: 14.40 as. Ispaljeno: 19 rak. po 30 kg.
970 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 vod. Zavrnik
br. 3 vod. Dvorski
br. 4 kap. Zdrajevski
1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/524, k. 1450.
Nikakvo kretanje [nije] opaeno na putu, ispaljeno 16
raketa na najveu, trospratnu zgradu u Ljubukom, sve rakete
u cilju i malo kasnije osmotren stub crnoga dima visok 1000
stopa. 3 rakete ispaljene na samostan u Humcu,2 odakle je bila
otvorena mitr. vatra na avione u iduem oper. zadatku.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Oteena jedna trospratna zgrada i samostan.

Operacija br. 74 sa Visa


Z a d a t a k : Oruano izvianje podruja iroki Breg Mostar
Ljubuki.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 13.42 as. letenje: 5 sati 12 min.
Sleteli: 15.00 as. Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg.
1000 mitr. met.
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 ppor. Ratkovi
br. 3 por. Rebula
br. 4 vod. Prebeg
Na avione otvorena mitraljeska vatra u itluku pa je po-
loaj napadnut sa 4 rakete i uutkan. 12 raketa ispaljeno na sa-
mostan u Humcu te postignuto vie direktnih pogodaka ah bez
osmotrenog rezultata. Napali mitraljezima oko 50 nepr. vojnika.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Pogoen samostan u Humcu, uutkano jedno mi-
traljesko gnezdo. Ostalo neosmotreno.

2 U samostanu su se nalaziil delovi nemake 369. legionarske di-


vizije vidi dok. br. 221, prim. 2.
BR. 230
OPERATIVNI IZVETAJ TABA 42. VAZDUHOPLOVNE
(JURISNE) DIVIZIJE OD 2. FEBRUARA 1945. STABU VAZ-
DUHOPLOVSTVA NOVJ O RADU I BORBENOJ AKTIVNO-
STI U VREMENU OD 17. DO 31. JANUARA 1945. GODINE1

STROGO POVERLJIVO
STAB
42. VAZDUHOPLOVNE DIVIZIJE NOVJ
Izl. broj 00122
2-II-1945. god.
' '. .Poloaj

TABU VAZDUHOPLOVSTVA NOVJ


(operativno odeljenje)
U prilogu pod/l dostavlja se ukupan operativni izvetaj u
vremenu od 17. do 31. januara 1945. godine.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Naelnik oper. odeljenja, Za tab, politiki komesar,


porunik, " potpukovnik,
Mil.2 S. Damjanovi Lj. M.3

STROGO POVERLJIVO
Serija B
primerak

UKUPNI OPERATIVNI IZVETAJ BR. 1 TABA 42.


VAZD. DIVIZIJE u vremenu od 1731. januara 1945. god. u
17.00 asova, Novi Sad, karta 1 :100000 (Crvene armije).
1) Jedinice 42. vazd. jurine divizije i 11. vazd. lovake
divizije u vremenu od 17. do 31. januara 1945. god. stalno su sa
svojim letakim jedinicama uestvovale u borbenim operacija-
ma 10. gvardejske avijacione divizije Sovjetskog vazduhoplov-
stva. U ovom vremenu jedinice su unitavale ivu silu i tehniku
protivnika u rejonu: Vukovar akovo Vinkovci upa-
n j a Brko Bijeljina. Neprijatelj je iz ovoga rejona 16. i
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
3/348, k. 1466/1,
2
i 13 Milan
3
i 14 Ljubomir Momilovi
17.1 izvrio jak prodor iz rejona Vukovar Vinkovci i potisnuo
nae trupe unazad na nove poloaje. Hrabrim dejstvom vazdu-
hoplovstva neprijateljsko napredovanje je bilo u prvi mah za-
drano, a kasnije je neprijatelj bio potisnut unazad -
31. januara, po traenju Vrhovnog taba NOVJ, avijacija
je dejtovala po ivoj sili i tehnici protivnika u rejonima: Bije-
Ijina Dvorovi i Dobra Voda i na neprijateljsku motorizovanu
kolonu na pravcu nastupanja Nova Kasaba Drinjaa, gde je
bilo osmotreno oko 150 motornih vozila, koja je imala cilj da se
probije dalje na sever uz reku Drinu. Kolona je bila napadnuta
i rasturena.
U periodu od 17. do 31. januara linija fronta protivnika
protezala se ovako: 15. i 16. januara frontovska je linija bila:
Sotin Grabovo Orolik isk. Otok isk. Bonjaci dalje
na jug pravo na reku Savu. 17. i 18. januara linija fronta se pro-
tezala: isk. arengrad - isk. Novak Bapska isk. Sid isk.
Andraevci 4 Morovi dalje pravo na reku Savu. 19. i 20:
januara linija fronta se protezala: arengrad (ukljuno)
dalje stara granica do reke Save. 21. januara linija fronta se
protezala: isk. Mohovo uklj. id uklj. Andraevci 5 Mo-
rovi i dalje pravo na reku Savu. 22. do 31. januara linija fronta
je ostala nepromenjena: 1 km. ist. Mohovo 1 km ist. Lova
ist. ivica s. Tovarnik ist. ivica s. Ilinci 1 km. zap.
s. Batrovci 4 km. zap. od Morovia i dalje pravo na reku
Savu.
Zadaci koje su dobij ale jedinice u ovom periodu su se
bazirali na potrebi Vrhovne komande NOVJ i I jugoslovenske
armije, koji su u tom periodu traili dejstvo avijacije po ivoj
sili i tehnici protivnika uglavnom u rejonu: Vukovar akovo
Vinkovci upanja Brko Bijeljina i tuenje nepri-
jateljske kolone od Nove Kasabe do Drinjae.
Zadatak su jedinice potpuno shvaale i izvravale sa pu-
nim razumevanjem i hrabrou. Jedinice Sovjetskog vazduho-
plovstva i nai avijatiari su dobili pohvalu za svoje dejstvo po
ivoj sili i tehnici protivnika od komandanta I jugoslovenske
armije general-lajtnanta Peke Dapevia i ocenjen njihov rad i
dejstvo sa ocenom odlino. Vazduhoplovstvo je u veliko do-
prinelo da se neprijateljska ofanziva u prvom momentu zausta-
vi, a kasnije da se pree u kontranapad i povrate delimino
izgubljeni poloaji. .
Od 17. do zakljuno sa 31. januarom nae su jedinice iz-
vrile 49 borbenih letova, iz njih [otpada] na 11-2 33 leta i na
4 5
i Treba: Adaevci.

28 Zbornik, tom X, k n j . 1
JAK-1 16 letova. 6 Ukupno vreme letenja u tom periodu je bilo
45,09 asova, iz njih na 11-2 29,39 asova, a na JAK-1 15,30
asova.
U periodu od 17. do 31. januara zakljuno jedinice 42.
vazd. divizije utroile su sledeu koliinu bombi i municije:
FAB 1 0 0 ' = 33 komada, FAB 50 = 133 kmd; AO 2,5 = 59
kmd.; AO 10 = 17 kmd.; PTBB = 40 kmd.; 7 RS 8 2 = 50 kmd.;
RS 132 = 2 kmd 8 , BS = 91 kmd; VJ = 3.175 kmd. VAK =
600 kmd.; KAS = 9.856 kmd. 9
Uniteno je u istom periodu od jedinica 42. vazduhoplov-
ne jurine divizije:
6 tenkova, 26 automobila i oklopnih vozila, 76 vojnika
i oficira, 6 orua poljske artilerije, 20 kola i izbio je 31 poar.
Gubitaka nije bilo. Posle izvrenih zadataka svi su se le-
tai vratih na svoje aerodrome, izuzev narednika Duana M.
Vujina iz 423. vazd. puka na dan 31. januara, koji se je spustio
na aerodrom Krnjeevci, 10 mesto da se spusti u Rumi, gde mu
je bio aerodrom. Opravdanje sletanj a je naveo da nije imao
benzina, jer se dugo zadrao iznad neprijateljskog poloaja.
Istog dana po prijemu benzina iz Krnjeevaca preleteo je sa ma-
inom na svoj aerodrom Ruma. Nije utvreno da h je imenovani-
lutao.
Neprijateljska avijacija u periodu od 17. do 31. januara
nije se pojavljivala na naim aerodromima, a niti je opet ue-
stvovala u borbama na frontu, te vazdunih borbi nije ni bilo.
Jedino je 28. januara oko 11.00 asova pre podne preleteo na
visini od 4.000 m. jedan Junkers 88 iznad rejona: Novi Sad
Ruma, verovatno u cilju izvianja naih aerodroma.
Dejstvo neprijateljske protivavionske artilerije u poetku
neprijateljske ofanzive pred frontom I jugoslovenske armije
bilo je dosta jako. U rejonu: id Tovarnik Lova osmotre-
no je oko 2 do 3 diviziona protivavionske artilerije. Neprekid-
nim izvianjem iz vazduha i dostavljanjem podataka sa osma-
tranica zemaljskog komandovanja kretanje i manevrisanje od
artilerije je uvek bilo praeno. To je bio razlog da se uvek znalo
mesto njenog vatrenog poloaja, po kojima se uvek uspeno
6
Kako je 42. vazduhoplovna divizija bila naoruana avionima'
11-2 a 11. vazduhoplovna (lovaka) divizija avionima Jak (uglavnom
Jak-1 i neto Jak-3, Jak-7 i Jak-9), to je 42. divizija izvrila 33
avio-poleta, a 11. divizija 16 avio-poleta.
7
8
Sovjetski naziv za avio-bombe (vidi dok. br. 215, prim. 2).
Sovjetski naziv za raketna zrna na avionu 11-2 (vidi dok. br.
215, prim. 2).
9
Sovjetski naziv za topovsku i mitraljesku avionsku municiju
(vidi dok. br. 215, prim. 2).
10
Kod Stare Pazove
tuklo i unitavana su mnoga orua. U poslednje vreme protiv-
avionska artilerija je dosta slabo dejstvo vala na elom frontu.
Aerodrom Novi Sad 422. jurinog puka i 111. puka lova-
ke aviari je je bio celo vreme upotrebljiv za letenje svim tipo-
vima aviona. Aerodrom Laarak 11 421. jurinog puka bio je
upotrebljiv za celo vreme dejstva do 19-1-1945. godine, kada se
je puk morao prebazirati, usled blizine fronta, na aerodrom Kr-
njeevci, gde se i sada nalazi. Aerodrom Ruma 423. jurinog
puka i 113. lovakog puka bio je upotrebljiv za cel vreme dej-
stva do danas. Na aerodromu Zemun je smeten 112. lovaki
puk upotrebljivost aerodroma je takoe dobra.
U danima kada pojedine jedinice nisu uestovale u bor-
benim zadacima usled ravih vremenskih prilika na samim ae-
rodromima ih na frontu, vrile su teornu obuku po grupama za
specijalizovanje pod rukovodstvom sovjetskih nastavnika. Le-
tako osoblje se upoznavalo sa taktikom izvrenja borbenih za-
dataka pod vostvom sovjetskih komandanata pukova i koman-
dira eskadrila. U danima neletenja osoblje je uvek iskoriavalo
slobodno vreme za diskusije o izvrenim borbenim letovima, gde
su se izuavala i izjednaavala steena borbena iskustva. Vazdu-
ni strelci su proli kroz teorni kurs po pukovima i oni sa najbo-
ljim pokazanim teornim uspehom uestovali su ve po vie
puta u borbenim zadacima. U slobodnim danima i asovima ne-
letenja oni se uvek skupljaju i dalje po svojim kursevima, gde
se i dalje usavravaju uz steena iskustva. Mehaniari i ostali
tehniari po pukovima i dalje se okupljaju po kolama i na
praktinim radovima na aerodromima. Teorni kurs je za njih po
svim aerodromima zavren, ah u cilju ujedinjavanja nastave
okupljaju se i dalje po kolama posle zavrnog praktinog rada
na avionima. Oni dani, tj. dani ravog vremena, koriste se i za
odravanje konferencija i nastave iz politikih asova.
U vremenu od 17. do 31. januara zakljuno bilo je sposob-
nih pilota za borbene letove po pojedinim pukovima:
u 421. puku bilo je 5 pilota;
u 422. puku bilo je 6 pilota;
u 423. puku bilo je 4 pilota. 12
11
12
Kod Sreraske Mitrovice
To je period popune pukova posle njihovog formiranja. Ostali
piloti su se nalazili na letakom kursu i postepeno su stizali u jedinice.
Prvi lovaki i jurini pilotski kursevi otpoeli su sa obukom 10. decem-
bra 1944. Lovaki kurs se odravao Rumi (tzv. Uebni centar), pod r u -
kovodstvom sovjetskih komandnih i nastavnih oficira. Na trenai je bilo
25 pilota. Kurs je zavren 18. januara 1945. Na drugom kursu (5.1 23.11)
zavrilo je trenau 35 pilota, na treem (22. n 15. IV) 61 pilot, a na
etvrtom (26. II 5. IV) 16 pilota.. Od. 10. decembra 1944. do 15. aprila
1945. kurseve je pohaalo 186 pilota-lovaca, a uspeno su zavrila 134
pilota-lovca.
2) 421. jurini vazd. puk u vremenu od 17. do 31. janu-
ara izvrio 13 borbenih letova na 11-2 sa ukupnim vremenom
letenja od 12.30 asova.
Utroeno je:
FAB 100 = 2 kmd.; FAB 5 0 = 1 2 5 kmd.; AO 10 = 12
kmd.; PTBB = 40 kmd.; PS 82 = 17 kmd.; BS = 91 kmd.;
VJ = 1080 kmd.; SKAS = 2.000 kmd.
Uniteno je:
5 tenkova, 22 automobila, 4 orua poljske artilerije i 9
kola, izbilo je 5 poara.
3) 422. vazd. jurini puk u vremenu od 17. do 31. januara
zakljuno izvrio je 8 borbenih letova sa ukupnim vremenom
letenja 6.39 asova.
Utroeno je:
FAB 100 = 14 kmd.; FAB 50 = 3 kmd; AO 2,5 = 20
kmd; AO 10 = 5 kmd; PS S2 = 7 kmd; PS 132 = 2 kmd.;
VJ = 715 kmd; SKAS = 1.070 kmd.
Uniteno je:
- 1 auto, 29 vojnika i oficira, 1 orue p. a. artilerije, 11
kola i izbilo 8 poara.
4) 423. vazd. jurini puk u vremenu od 17. do 31. januara
zakljuno izvrio je 12 borbenih letova sa ukupnim.vremnom
letenja 10.30 asova.
Utroeno je:
FAB 100 = 5 kmd.; FAB 50 = 3 9 kmd.; PS 82 = 26
kmd.; VJ = 1.380 kmd.; SKAS = 6.436 kmd.;
Uniteno je:
1 tenk, 1 auto, 37 vojnika i oficira, 1 orue PA artile-
rije i izbilo je 18 poara.
5) 11. vazd. lovaka divizija vrila je zadatke borbenog
izvianja i fotografisanja, a povremeni su joj zadaci bih pratnja
i zatita jurine avijacije, kao i udar po ivoj sili i tehnici protiv-
nika na zemlji.
Izvrila je 16 borbenih letova sa ukupnim vremenom le-
tenja 15.30 asova.
Utroeno je:
SVAK 550 metaka, i UBS 290 metaka.
Uniteno je:
6 automobila i 36 vojnika i oficira.
Po pukovima spremnih pilota za borbene letove bilo je
svega 20.

Trenani jurini kurs poeo je takoer 10. decembra 1944. Do 5.


aprila 1945. zavrena su tri kursa, koje je pohaalo 187 pilota-jurinika,
a uspeno zavrilo 140 (vidi Arhiv VII, reg. br. 17/1, 39/3, 45/3 k. 1454).
U 111. vazd. puku 6 pilota, u 112. vazd. puku 7 pilota, u
113. vazd. puku 7 pilota.
6) Veza sa tabom vazduhoplovstva bila je uspostavljena
25. januara, kada je poslat i prvi operativni izvetaj preko tele-
fona. Veza sa pukovima je funkeionisala normalno preko sovjet-
ske radio i telefonske veze. Obuka naih radio telegrafista i te-
lefonista obavlja se i dalje po kolama sa sovjetskim nastav-
nicima.
7) Foto sluba funkcionie uporedo sa sovjetskom foto
slubom. Sve avionske snimke dobijali smo od 26. januara kao
i operativno odeljenje sovjetskog taba divizije. Foto materijal
bio je. sovjetski jer foto materijala na foto vod nije imao. 29.
januara preduzete su mere da se nabavi foto materijal. Ljudstvo
foto voda se jo uvek obuava u sovjetskom foto vodu u dei-
friranju foto snimaka, u emu su nai fotografi do sada pokazi-
vah dosta slabe rezultate.
8) Po meteorolokoj slubi jo se obuavaju nai meteoro-
lozi. Rezultati su do sada vrlo dobri i ima izgleda da e mete-
oroloki vod uskoro moi samostalno sa svojim ljudstvom da
radi sve potrebe po meteorolokoj slubi.
, 9) Operativna administracija se dovodi u red. Do 26. ja-
nuara bilo je dosta nerazumevanja od pojedinih naelnika ta-
bova puka, tako da su pojedina uputstva morala biti davana
pismenim, usmenim ili telefonskim putem po vie puta. Sada
ova sluba funkcionie po svima pukovima dosta dobro. Svi se
operativni izvetaji predaju prvo telefonom, a posle kurirskom
potom dobijaju se i pismeni operativni izvetaji, kao potvrda
kratkog telefonskog izvetaja.
Sistem operativne administracije se uvodi po sovjetskom
sistemu a prilagoava se i naim potrebama, prilikama.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU! '

Naelnik oper. odeljenja, Za tab, politiki komesar


pukovnik, potpukovnik,
Mil.13 S. Damjanovi (M. P.) Lj. M."
BR. 231
IZVETAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 2. FEBRUARA 1945. ZAMENIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O NAPADIMA GRUPE. VAZ-
DUHOPLOVNIH DIVIZIJA NA NEMAKE SNAGE KOD
BIJELJINE I O IZVIANJU KOMUNIKACIJA U TAKTI-
KOJ DUBINI NEPRIJATELJA NA SREMSKOM FRONTU1

ZASTUPNIKU NAELNIKA VRHOVNOG TABA NOV I POJ


generallajtnantu VeMmiru Terziu
OPERATIVNI IZVETAJ BROJ 12
taba X GV. AVK ordena Kutuzova i Suvorova divizije, 2.
februara 1945. godine u 17,45 asova (po jugoslov. vremenu)
Karta-sekcija Novi Sad 1 : 200.000
1) Avijaeiona grupa Vitruk u toku dana 2. februara 1945.
vrila je zadatak [postavljen od] Vrhovnog komandanta NOV. i
POJ. .
16 11-2 u grupama po dva, etiri i est aviona izvrili su 16
uspenih borbenih letova. Uskupni b.orbeni let trajao je 12 a-
sova 30 ;minuta.
Bombardovanjem i mitraljiranjem neposredno iznad zem-
lje unitavana je iva sila i tehnika neprijatelja po severnoj
ivici Bijeljine 2 i u naseljenom mestu Petrovo Polje.
Napadi su izvreni sa visine od 800 m. sputanjem do ne-
posredno iznad zemlje pod kutom od 3035.
6 JAK-1 izvrili su est borbenih letova u cilju izvianja
neprijateljske vojske u rejonima: Vukovar Vinkovci, Viro-
vitica, Brko, Slatina, Naice, Bijeljina i Otok.
Borbeno izvianje trajalo je est asova, 45 minuta
uskupno.
Svega je letelo 22 aviona i izvreno 22 borbena leta sa
uskupnim vremenom 19 asova i 10 minuta.
Utroeno municije: 29 FAB-10Q; 25 FAB-50; 18 AO-25;
40 AO-2,5; 26 RS-82; 30 BS; 2.800 VJA; 6.530 KAS.
Rezultat bombardovanja i mitraljiranja na osnovu izve-
taja posade aviona bio je: uniteno jedan top poljske artilje-
rije, 2 kola, izazvana 3 velika poara, na severnoj ivici Bijeljine
razbita fabrika, ubijeno i ranjeno oko 10 ljudi.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
14, k, 22.
- U Bijeljini i u njenoj blioj okolini nalazile su se jedinice ne-
make 104. lovake divizije (vidi Arhiv VII, reg. br. 19/1, k. 21 A).
Nije bio izvren let uz drum u rejonu Vlasenica Nova
Kasaba Drinjaa zbog meteorolokih neprilika (kia, magla).
2) Izvianje
Izviakim letovima nai piloti ustanovili su:
U vremenu od 13,2814,35 asova sa visine 1.500200 m.
Po drumu Opatovac Vukovar u oba pravca pokret oko
8 kola.
Po drumu Vukovar Osijek u oba pravca pokret oko 5
automobila i tri kola.
U Vukovaru pet automobila i pet kola na mestu i u po-
kretu.
Osijek D. Miholjac u oba pravca pokret oko 15 automo-
bila i oko 10 kola.
Po drumu Vukovar Vinkovci Osijek D. Miholjac
Moslavina Naice pokreta nema.
Severozapadno od Sopja 3 preko reke Drave ima prelaz po
ledu; na severnom i junom bregu Drave na ovom sektoru oko
100 ljudi i oko 25 kola.
Od raskrsnice puteva oko 4 km. jugoistono od Suhopolje
Ovara 4 velika kolona kola, peadije i pojedinih automobila.
U naseljenom mestu Virovitica prikupljanje oko 15 auto-
mobila i 20 kola.
Po drumu Virovitica Bar nema pokreta.
Po drumu Slatina Naice u oba pravca pokret 5 auto-
mobila i 8 kola.
Od Vinkovaca prema Cerni pet kola u pokretu.
Na elj. stanici Vinkovci jedna kompozicija oko 30 vagona
i 2 lokomotive same za sebe.
Od Rajevo Selo Brko 10 kola u pokretu.
Prelaz preko reke Save u Brkom ispravan.
U naseljenom mestu Brko prikupljanje oko 40 kola na
mestu i poneka u pokretu u raznim pravcima.
Po drumu Tovarnik Sotin nema pokreta.
Izvianje vreno pod vatrom 3 baterije protivavionske
artiljerije (manjeg kalibra) iz Vinkovaca.
Vreme: Jasno, velika magla, vidljivost unapred 45 km.
S M R T F A I Z M U SLOBODA NARODU!

Vitruk Pretstavnik vazd. grupe Vitruk


Artemjev gardiski major:
(Tatarincev)
Tatarincev
3
4
Na reci Dravi, severno od Podravske Slatine
Kod Virovitice
BR. 232
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
3. FEBRUARA 1945. O IZVIANJU KOMUNIKACIJA LJU-
BUSKI SARAJEVO I LJUBUSKI MOSTAR IROKI
BRIJEG I O NAPADU NA PLOVNE OBJEKTE KOD OTOKA
PAGA 1

3/2/1945 g.

Operacija br. 75 (sa Visa)

Z a d a t a k : Oruano ofanzivno izvianje Ljubuki Sara-


jevo.
Broj aviona: 6 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 07,27 as. letenja: 7 sati 30 min.
Sleteli: 08.42 as. Ispaljeno: 24 rak. po 30 kg.
2000 met.
P i l o t i : voa por. Marinovi . '
br. 2 vod! Zavrnik
br. 3 kap. Zdrajevski
br. 4 zast. Vlahov
br. 5 vod. Dvorski
br. 6 zast. Antoni
Magla na zemlji severno od Mostara je spreila avione da
prodru severnije, avioni s vratili i ispalili 24 rak. na najvee
zgrade u Ljubukom i samostan u Humcu, stubovi dima su se
podigli sa ciljeva kada su avioni naputali podruje. P.a. vatra
iz zgrade istono od fabrike.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Oteene zgrade i samostan.

Operacija br. 76 (sa Visa)

Zadatak: Oruano izvianje Ljubuki Sarajevo.


Broj aviona: 6 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 13.50 as. letenja: 8 sati 30 min.
Sleteli: 15.15 as. Ispaljeno: 24 rak. po 30 kg.
2440 met.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u A r h i v u VII, reg. br.
9/524, k. 1450.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 vod. Zavrnik
br. 3 kap. Zdrajevski
br. 4 zast. Vlahov
br. 5 vod. Dvorski
br. 6 zast. Antoni
Dve rakete ispaljene na jedan kamion severno od Ljubu-
kog, jedan direktan pogodak i jedan bliski promaaj, kamion
uniten. Dve rakete ispaljene na jedna tabna kola bez rezultata.
Jo malo severnije na pola puta Ljubuki Mostar ispalili 6
rak. na dva kamiona, koji su vozili u severnom pravcu, sa bli-
skim promaajima od oko _68 metara. 4 rakete ispaljene na
jednu kamenu zgradu kod itluka pred kojom je bilo ratrkano
10 konja. Rakete pale u podruje cilja ali rezultat neosmotren.
10 raketa ispalili na kolsku zgradu i samostan u irokom Bre-
gu sa pogodcima na obe zgrade, teak stub crnog dima kasnije
primeen sa cilja. Dva aviona pogoena od leteih komadia i
lagano oteena.
Nai gubitci: 2 aviona lagano oteena.
Nepr. gubitci: Uniten jedan kamion, vie zgrada oteeno.

Operacija br. 27 iz Italije, Canne


Z a d a t a k : Oruano izvianje Ljubuki Mostar iroki
Breg, napasti svako mogue kretanje.
Broj aviona: 3 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 13.40 as. sa Visa letenja: 5 cati
Sleteli: 15.20 as. u Canne Ispaljeno: 12 rak. po 30 kg.
2200 mitr. met.
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 vod. Prebeg
br. 3 ppor. Ratkovi
Poeli izvianje u 14.20 as., otvorena na njih odmah ume-
rena tana p.a. vatra iz samostana u Humcu i okoline, napali
samostan sa tri rakete i mitraljeskom vatrom, 2 rakete u cilju,
jedna podbaena. U blizini sela itluk pronali 2 kamiona i jed-
na kola na konjsku vuu stojei na putu, ispalili 3 rakete i mit-
raljesku vatru, radi dima i praine rezultat neosmotren, ah je
sigurno nanesena izvesna teta. Malo severnije ispalili 3 rakete
na troja kola na konjsku vuu. Sva tri vozila unitena. 15 milja
juno od Mostara otvorena jaka mitraljeska vatra iz jedne kue
kod puta, napali kuu sa tri rakete i mitraljeskom vatrom, 3
direktna pogotka u kuu, koja je verovatno unitena odnosno
teko oteena. Poto su ispalili sve rakete okrenuli natrag pre-
ma Ljubukom osmatrajui put, pronali dvoja konjska kola,
koja su napali i pogodili sa mitr. vatrom. Obi. 10/10 na 5000
stopa, vidljivost 15 milja.
Nai gubitci: 2 aviona lagano oteena od vlastite eksplozije.
Nepr. gubitci: Daljna teta nanesena samostanu u Humcu, 3
kola na konjsku vuu unitena, 2 kola pogoena
od mitraljeske vatre, 1 kua verovatno unitena.

Operacija br. 28 iz Italije, Canne


Z a d a t a k : Pronai i napasti raketama 5 F broda koja se po
podatcima nalaze u luci Pag zapadno od mosta kod
jedne kue sa crvenim krovom i 2 broda istog tipa
u zalivu Solane na otoku Pagu.
Broj aviona: 3 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 14.10 as. sa Visa letenja: 6 sati 30 min.
Sleteli: 16.20 as. u Canne Ispaljeno: 11 rak. po 30 kg,
650 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Majcen
br. 2 vod. Pavii
br. 3 kap. Je
Zapoeli traenje u 15.10 as., nisu pronali nikakve bro-
dove na oznaena dva mesta, na k r a j u Solane primetili 1. lep
od 810 metara duine, na koga su ispalili 11 raketa sa 3 direkt-
na pogotka, 2 verovatna, ostali bliski promaaji; plovni objekt
verovatno uniten. Osmotrili konvoj od 3 parobroda i 1 raza-
raa kako ulazi u luku Zadar (engleski). Vreme: obi. 10/10 sa
meovitom kiom.
Nai gubitci: 1 avion oteen od vlastitih eksplozija.
Nepr. gubitci: 1 plovni objekt od 810 m duine verovatno
uniten. '
BR. 233
OBAVESTENJE STARA MORNARICE NOVJ OD 3. FEBRU-
ARA 1945. KOMANDI 1. LOVAKE ESKADRILE O POTREBI
TENJE MEUSOBNE SARADNJE 1

TAB MORNARICE NOVJ


Pov. broj 139
3. februara 1945. g.

STABU I LOVAKE ESKADRILE NOVJ


Vis
U vezi vaeg izvjetaja i predloga od 1. februara o.g. dos-
tavljamo: .
1. Od mornarikih jedinica sada jedino II POS 2 odr-
ava vezu sa RAF-om preko saveznika u Zadru. Traenje anga-
ovanja vazduhoplovstva sa nae strane aljemo preko nae ra-
dio-stanice na Visu. Smatramo da bi se na ovaj nain moglo i
dalje izvetavati s time da bi se nala mogunost brzog djelo-
vanja na temelju naih obavjetavanja.
Jedinice NOVJ koje imaju u svojem sastavu saveznike
oficire za vezu alju preko njih svoja traenja RAF-u. Ovo vai
za VIII i II Korpus.
Nadalje smatramo da bi se preko nae stanice u Visu do-
stavljale za va Stab depee koje se odnose na brzo djelovanje,
obzirom da smo u mogunosti dosta brzo saznati za stanje na
hniji fronta i za potrebu uestvovanja vazduhoplovstva.
U pogledu odravanja radio-veze usvajamo va predlog.
Prosleujemo va izvetaj Stabu VIII Korpusa, te po dogovoru
moglo bi se pristupiti odmah organizaciji veze.
2. Referent za vezu taba Mornarice izradie plan za
vezu, a prema konanoj odluci dobivenoj od taba VIII Korpusa.
3. Dosadanja saradnja izneta je u taki 1. Saradnja je
bila prilino nestabilna i retka. Rezultate nam nije mogue
uvjek dobiti odmah nakon provedenog napada, a katkada ih
uope nije mogue dobiti. Ovo naroito vai za udaljenija mesta
napada.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
11/2, k. 1466 B.
2
Skraenica za pomorski obalski sektor. (II POS se tada protezao
od Rovinja do Nina).
Mornarikoj stanici na Visu narediemo da se premesti u
blizinu aerodroma, a isto tako odobrava se koritenje stanice po
vaim telegrafistima radi trenae.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Politkomesar, pukovnik: Komandant, general-major:


(Dragia Ivanovi) , (Josip erni))
Drag. Ivanovi Cerni

Naelnik taba:
major (Ikica M.)
M.3 Ulica

(M. P.)

BR. 234
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
4. FEBRUARA 1945. O IZVIANJU VREMENA NA KOMUNI-
KACIJI MOSTAR SARAJEVO ZENICA I O NAPADU NA
NEMACKO-USTASKE SNAGE U CIGANSKOM BRDU I I-
ROKOM BRIJEGU1

4.11.1945. g.
OPERACIJA BR. 245

Zadatak: Izvianje vremena Mostar Sarajevo Zenica.


Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 3 sata
Poleteli: 07.05 as. sa Visa
Sleteli: 08.35 na Vis
Piloti: voa zastavnik Tomi uro
br. 2 potporunik Rugi Luigi
Vreme dobro, osim rejona Konjica gde je zemlja pokrivena
maglom.
3
Mladen
1
Original (pisana na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/544, k. 1450. Eskadrila nije ejstvovala 3. februara 1945. zbog ne-
povoljnih vremenskih prilika.
OPERACIJA BR. 246

Zadatak: Bombardovanje i mitraljiranje Ciganskog Sela2 kod


irokog Brega.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 5 sati
Poleteli: 10.10 as sa Visa
Sleteli: 11.30 na Vis
Piloti: voa komandant oi Hinko
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 potporunik Deli Milan
br. 4 porunik Paji Nedeljko
Svi pogodci u selo u oznaene ciljeve. Posle bombardovanja
3 napada topovima i mitraljezima. Jaka 20 m/m p.a. vatra. Voa
dobio pogodak u stabilizator.
Nai gubici: 1 avion oteen.
Nepr. gubici: Neosmotreno.

OPERACIJA BR. 247

Zadatak: Bombardovanje tvornice duhana u irokom Bregu.


Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 6 sati
Poleteli: 10.20' as sa Visa
Sleteli: 11.40 na Vis
Piloti: voa potporunik Gavrilovi ivorad
br. 2 Srdanovi Milan
br. 3 zastavnik Okanovi Husein
br. 4 major Ivanievi uro
Svi avioni promaili cilj. Tri aviona pogodili zgradu u ne-
posrednoj blizini tvornice duhana.

2 Treba: Ciganskog Brda. To je pruanje neposredne vazuho-


plovne podrke jedinicama 8. korpusa NOVJ koj su tog dana otpoele
borbu u tzv. mostarskoj operaciji.

445
BR. 235
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
4. FEBRUARA 1945. O NAPADU NA PLOVNE OBJEKTE KOD
SENJA I OTOKA PAGA 1

4/2/1945 g.
Operacija br. 77 sa Visa

Z a d a t a k : Napasti raketama brodovlje u Senju i Pagu.


Broj aviona: 5 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 10.00 as. letenja: 10 sati 25 min.
Sleteli: 12.05 as. Ispaljeno: 12 rak. po 30 kg.
8 rak. po 12,5 kg.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 vod. Zavrnik
br. 3 zast. Vlahov
br. 4 zast. Antoni
br. 5 vod. Dvorski
15 raketa ispaljeno na jedan lep duine 3033 m. i 6 bro-
dia za iskrcavanje (LC) u luci Senj. Poto je bilo naroito jako
bacanje u vazduhu, to je osmatranje bilo vrlo teko, primetili su
da su neke rakete pale oko lepa, neke prebaene ali su pale u
blizini brodia za iskrcavanje. 5 raketa palo na jednu jedrilicu
u Pagu sa bliskim promaajem.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Neutvreno.

Operacija br. 78 sa Visa


Zadatak: Napasti brodovlje u Senju i Pagu.
Broj aviona: 5 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 14.04 as. letenja: 10 sati 55 min.
Sleteli: 16.15 as. Ispaljeno: 20 rak. po 30 kg.
1710 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 vod. Zavrnik
br. 3 zast. Vlahov
br. 4 zast. Antoni
br. 5 vod. Dvorski
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/544, k. 1450.
18 raketa ispaljeno na jedan brod za iskrcavanje koji je u
prijanjem zadatku bio javljen kao lep (duine 100 stopa) i di-
rektan pogodak u krmu i vie bliskih pogodaka, brod oteen.
Jaka 20 mm p.a. vatra. 2 rakete i mitr. vatra ispaljene na jedri-
licu- u Pagu i ova oteena.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Oteen jedan brod za iskrcavanje (du. 3033
metara) i 1 jedrilica.

BR. 236
IZVESTAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 4. FEBRUARA 1945. ZAMENIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O NAPADIMA GRUPE VAZ-
DUHOPLOVNIH DIVIZIJA NA NEMAKO-USTASKE SNA-
GE KOD BIJELJINE I OPATOVCA I O IZVIANJU KOMU-
NIKACIJA NA SREMSKOM FRONTU I U REJONU BIJE-
LJINE1

ZASTUPNIKU NAELNIKA VRHOVNOG TABA NOV I POJ


generallajtnantu Velimiru Terziu
OPERATIVNI IZVETAJ BR. 13
taba 10. GV. AVK ordena Kutuzova i Suvorova divizije, 4.
februara 1945. godine u 19 asova (po jugoslovenskom vremenu)
Karta-sekcija Novi Sad 1:200.000

1 Avijaciona grupa Vitruk u toku dana 3. februara 1945.


godine nije vrila letove zbog slabih meteorolokih prilika (sneg,
niski oblaci).
U toku 4. februara 1945. vrila je zadatak [dobijen] od Vr-
hovnog komandanta NOV i POJ.
12 11-2 u grupama po 2, 4 aviona izvrili su 20 uspenih
letova. Uskupno vreme letenja trajalo je 19.00 asova.
Bombardovanjem i mitraljiranjem neposredno iznad zem-
lje unitavana je iva sila i tehnika protivnika u rejonima Bije-
ljina 2 i Opatovac.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
14, k. 22.
2
Vazduhoplovna podrka jedinicama 2. jugoslovenske armije u
borbama protiv nemake 104. lovake divizije (vidi dok. br. 231, prim. 2).
.Napadi su izvreni sa visine od 400 metara sputanjem
do neposredno iznad zemlje pod kutom od 3035 stepeni.
6 JAK-1 izvrili su 6 borbenih letova u cilju izvianja ne-
prijateljske vojske u rejonima Vukovar, Osijek, D. Miholjac, Na-
ice, akovo, Vinkovci, Tovarnik, Orolik, Otok, upanja, Brko,
Bijeljina.
Borbeno izvianje trajalo je 6 asova 40 minuta.
Svega je letelo 18 aviona i izvreno 26 uspenih borbenih
letova sa uskupnim vremenom 25 asova 40 minuta.
Utroeno municije: 14 FAB-100, 52 FAB-50, 24 AO-25, 70
AO-IO, 600 AO-2,5, 40 RS-82, 270 BS, 3565 VJA, 5750 SKAS.
Rezultat bombardovanja i mitraljiranja na osnovu izve-
taja posade aviona bio je: uniteno 7 automobila, 3 kola, uut-
kana vatra 4 topa poljske artiljerije, izazvano 7 poara u nase-
ljenim mestima Bijeljina, Opatovac. Ubijeno i ranjeno oko 45
neprijateljskih vojnika.
Zbog slabih meteorolokih prilika (niski oblaci, gusta mag-
la) u rejonima Drinjaa, Nova Kasaba i Vlasenica nisu se vrili
borbeni letovi.

2) Izvianje
Izviakim letovima nai piloti ustanovili su:
U vremenu od 9.10 do 9.45 asova sa visine od 1000 do 2000
metara.
Na jugoistonoj ivici Mohovo jedna baterija poljske arti-
lerije u borbenom poloaju. Baterija nije dejstvovala.
Na jugoistonoj ivici Opatovac3 jedna baterija bacaa na
borbenom poloaju.
2 i po kilometra severno od Tovarnika jedna poljska bate-
rija u borbenom poloaju. Baterija nije dejstvovala.
400 metara jugoistono od Tovarnika 2 baterije poljske ar-
tiljerije, u borbenom poloaju.
Po drumu Nijemci eletovci 2 automobila na mestu.
Zadatak vren pod vatrom 2 baterije protivavionske arti-
ljerije iz rejone Cakovci4 i jedne baterije protivavionske arti-
ljerije iz rejona Ilinci.
Vreme: oblano (10 balova), visina 10001200 m, vidljivost
unapred 4 do 5 km.
U vremenu od 11.23 do 11.30 asova sa visine 400 do 50 m.
3 km. severno od Bijeljine 3 tenka na mestu.
Na severnoj ivici Bijeljine prikupljanje oko jedan bataljon
peadije.
3 Jugozapadno od Vukovara
4 Jugoistono od Vukovara
Izmeu Bijeljine i Petrovo Polje 2 baterije poljske arti-
ljerije otvarale su vatru prema jugu.
Od D. Crnjelovo prema Bijeljini 5 automobila u pokretu.
Vreme: oblano (10 balova), visina 400 do 500 metara, vid-
ljivost unapred 1 do 2 km. Junije od Loznice oblaci (niski).
U vremenu od 12.10 do 12.30 asova sa visine od 500 do 200
metara.
Od Tovarnika prema Ilaa 10 kola i 2 auta u pokretu.
Po drumovima i seoskim putevima kao i po pruzi Vuko-
v a r Vinkovci Otok, Otok Brko, Vinkovci upanja
pokreta nema.
Na el. stanici Vinkovci 3 kompozicije od po 15 do 20 va-
gona bez lokomotiva i 6 lokomotiva zasebno.
Vreme: oblano (10 balova), visina 1000 metara, vidljivost
unapred 3 do 4 km, magla.
U vremenu od 13,45 do 14,30 asova sa visine od 700 do
400 metara.
Po drumu Vukovar Dalj Osijek, Vukovar Osijek
nema pokreta.
Na el. stanici Osijek jedna kompozicija oko 50 vagona sa
peadijom i sa lokomotivom prema zapadu. -
el. stanica Valpovo jedna kompozicija od 15 vagona sa lo-
komotivom prema zapadu.
Po drumu Osijek D. Miholjac nema pokreta.
Na el. stanici D. Miholjac jedna kompozicija sa oko 30
vagona sa lokomotivom prema jugozapadu.
Po drumu D. Miholjac Naice nema pokreta.
Na el. stanici akovo 2 kompozicije sa po 25 vagona, jed-
na sa lokomotivom prema jugu.
Od el. stanice Striivojna prema jugu krenulo 6 auto-
mobila.
Na el. stanici Vinkovci jedna kompozicija oko 40 vagona
sa peadijom, prema zapadu prikaena lokomotiva.
Od Vinkovaca prema Privlaka jaka kompozicija od 10 va-
gona u pokretu.
Vreme: oblano (10 balova), visina 800 m, vidljivost una-
pred 5 km, magla.
U vremenu od 14,25 do 15,10 asova, sa visine od 800 do
50 m.
Na jugozapadnoj ivici Opatovac jedna baterija poljske ar-
tiljerije otvarala je vatru prema istoku.
Od Sotina prema Tovarniku 5 automobila i 6 kola u po-
kretu.
2 i po km severno od Tovarnika jedna baterija poljske ar-
tiljerije u borbenom poloaju.
29 Zbornik, tom X, k u j . 1
Na junoj ivici Bijeljina 2 baterije poljske artiljerije na
borbenom poloaju i na istom mestu 10 automobila i oko 100
ljudi neprijateljske peadije.
Na severozapadnoj ivici Bijeljina 2 baterije poljske artilje-
rije na borbenom poloaju.
Na severnoj ivici Bijeljina jedna baterija poljske artilje-
rije na borbenom poloaju.
5 km severno od Bijeljine uz drum jedna baterija poljske
artiljerije na borbenom poloaju.
U Petrovo Polje 5 oko jedan vod neprijateljske peadije.
Zadatak vren pod vatrom jedne baterije protivav. art.
(malog kalibra) iz rejona Uakovci i jedne baterije protivav. art.
iz Bijeljine.
Vreme: oblano (10 balova), visina 1000 metara, vidljivost
unapred 4 km, magla.
Vitruk Pret. vazd. grup. Vitruk, gard. major
Artemjev Tatarincev

BR. 237
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
5. FEBRUARA 1945. O IZVIANJU VREMENA NA KOMUNI-
KACIJI MOSTAR SARAJEVO ZENICA I O NAPADIMA
NA NEMACKO-USTASKE SNAGE U IROKOM BRIJEGU,
KOD LJUBUKOG I HUMCA 1

5. II, 1945. g.
OPERACIJA BR. 248

Zadatak: Izvianje vremena Mostar Sarajevo - Zenica,


Broj aviona: 2 Spitfajera. V Vreme letenja: 2 sata 30 minuta
Poleteli: 07.30 as sa Visa
Sleteli: 08.45 na Vis
Piloti: voa zastavnik Okanovi Husein
br. 2 Vrabi Ciril
Vreme dobro do Jablanice. Od Jablanice do Zenice gusta
magla, nemogue operacije.
5
Kod Bijeljine
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/554, k. 1450.

450
OPERACIJA BR, 249

Zadatak: Bombardovanje manastira u irokom Bregu. 2


Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 40 minuta
Poleteli: 09.25 as sa Visa
Sleteli: 10.35 as na Vis
Piloti: voa potporunik Deli Milan
br. 2 zastavnik Radulovi Radovan
br. 3 Loi Mehmedalija
br. 4 Tomic uro
Dva aviona pogodili cilj. Jedan avion pogodio zgradu seve-'
roistono od manastira. Jedan promaio. Dva aviona mitraljirali
manastir.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreno.

OPERACIJA BR. 250

Zadatak: Bombardovanje fabrike duhana u irokom Bregu. 3


Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 5 sati 20 minuta
Poleteh: 09.35 as sa Visa
Sleteh: 10.55 na Vis
Piloti: voa major Ivanievi uro
br. 2 potporunik Rugi Luigi
br. 3 Srdanovi Milan
br. 4 zastavnik Semoli Marjan
Dva aviona pogoclih tvornicu duhana, dva promaili. Jedan
avion mitraljirao samostan. Jaka p.a. vatra 20 m/m. Top osmot-
ren u neposrednoj blizini samostana.
Nai gubici: 0

Nepr. gubici: Cilj pogoen, rezultat neosmotreri.

5. II. 1945. g.
OPERACIJA BR. 251

Zadatak: Izvianje sa bombama iroki Breg Mostar Lju-


buki.
2
i 3 Vazduhoplovna podrka jedinicama 26. NO divizije. U m a n a -
stiru i fabrici duvana u irokom Brijegu (danas Listia) nalazile su se
jedinice ustake Crne legije i delovi 370. peadijskog puka nemake
369. legionarske divizije (vidi o tome u Arhivu VII, reg. br. 2411/3 do
2430/3, k. 526).
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 5 sati 40 minuta
Poleteli: 10.00 as sa Visa
Sleteli: 11.25 na Vis
Piloti: voa komandant oi Hinko
br. 2 potporunik Rugi Luigi
br. 3 porunik Paji Nedeljko
br. 4 zastavnik Radulovi Radovan
Tri aviona bombardovali automobilsko-konjsku kolonu i
trupe ispred Ljubukog. Sve bombe pogodile cilj. Jedan avion
(zastavnik Radulovi) bombardovao jednu zgradu kod itluka.
Cilj pogoen i zapaljen.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Znatni, koliina unitenog materijala i pobijenih
ljudi ne moe se rei.

OPERACIJA BR. 252

Zadatak: Izvianje sa bombama iroki Breg Mostar Lju-


buki.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 40 minuta
Poleteli: 10.15 as sa Visa
Sleteli: 11.25 na Vis
Piloti: voa major Ivanievi Duro
br. 2 zastavnik Semoli Marj an
br. 3 potporunik Gavrilovi ivorad
br. 4 zastavnik Okanovi Husein.
Dva aviona (Ivanievi, Semoli) bombardovali Lisice,4
dve bombe pogodile cilj, dve prebacile. Jedan avion (potporu-
nik Gavrilovi) bombardovao jednu kuu u Ljubukom. Cilj po-
goen i zapaljen. Jedan avion (zastavnik Okanovi) bombardo-
vao jedan teretni automobil i nekoliko konjskih kola kod sela
Bulii. Cilj promaen. Sva etiri aviona mitraljirah su jednu
kolonu automobila i konjskih zaprega severozapadno od sela
Srno. 5
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Znatni, ah neosmotreni.

4
5
Kod Humca
Verovatno Srndol, kod Uloga (Nevesinje)
BR. 238
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
5. FEBRUARA 1945. O NAPADU NA NEMAKE PLOVNE OB-
JEKTE U CRIKVENICKOJ LUCI I NA NEMAKO-USTASKE
SNAGE U REJONU IROKOG BRIJEGA 1

5/2/1945. g.
Operacija br. 79 sa Visa

Zadatak: Oruano izvianje Podgorskog kanala.


Broj aviona: 5 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 09.49 as. letenja: 10 sati 55 min.
Sleteli: 12.00 as. Ispaljeno: 20 raketa
800 mitr. -meta-
ka
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 vod. Zavrnik
br. 3 zast. Vlahov
br. 4 zast. Antoni
br. 5 vod. Dvorski
U luci Crikvenica opaen jedan brod od 33 metra duine
vezan uz obalu i 10 brodia za iskrcavanje nasukana blizu jedan
drugoga na obalu. 16 raketa ispaljeno na brod ah samo 4 rakete
osmotrene kako su pale 1 metar od broda (sigurni pogoci) i kada
su avioni naputah cilj, brod je bio obavijen u crni dim. 4 r a -
kete ispaljene na liniji lepova, 3 direktna pogotka. Piloti su
videli kako lete po vazduhu komadi i izjavljuju da su n a j m a n j e
3 lepa oteena. Nije bilo p.a. vatre.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Oteena 3 lepa za iskrcavanje i jedan brod za
iskrcavanje duine 30 do 33 metra.

Operacija br. 80 sa Visa

Zadatak: Napasti ciljeve n a irokom Bregu.


Broj aviona: 5 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteh: 14.20 as. letenja: 5 sati 50 min.
Sleteh: 15.30 as. Ispaljeno: 20 rak. po 3 kg. ..
1010 mitr. met.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/554, k. 1450.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 vod. Zavrnik >
br. 3 zast. Vlahov
br. 4 zast. Antoni
br. 5 vod. Dvorski
8 raketa ispaljeno na neprijateljske poloaje na Ciganskom
Brdu,2 sve rakete u cilju sa neosmotrenim rezultatom. 12 raketa
ispaljeno na zgrade fabrike du vana u irokom Bregu sa vie di-
rektnih pogodaka na. okolnim kuama i barakama. Umerena p.a.
vatra, mitraljeska i 20 mm.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Oteena zgrada fabrike duvana

Operacija br. 28 iz Italije, Canne

Zadatak: Napasti ciljeve na putu: Mostar iroki Brijeg.


Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 14.05 as. sa Visa letenja: 8 sati 40 min.
Sleteli: 16.15 as. u Canne Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg.
800 mitr. met.
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 zast. Todorovi
br. 3 vod. Pavii
br. 4 vod. Krsnik
Poto nij bilo osmo treno nikakvo kretanje na putu, to su
napali kue u selima: Medak, vati, Knepolje i iroki Brijeg
sa 16 raketa, 56 kua unitili, vie otetili. Lagana umerena
p.a. vatra sa irokog Brijega.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: 56 kua uniteno, vie oteeno.

2 Kod Ciganskog Brda nalazile su se jedinice 9. ustake brigade.


To je bila vazduhoplovna podrka jedinicama 12. brigade 26. NO divizije
koje su tu vodile borbe.

454
BR. 239
IZVETAJ TABA 42. VAZDUHOPLOVNE DIVIZIJE OD 5.
FEBRUARA 1945. TABU VAZDUHOPLOVSTVA NOVJ O
STANJU AVIONSKIH MOTORA1

TAB
42. VAZDUHOPLOVNE DIVIZIJE NOVJ
Iz. broj 00125
5. II 1945. god.
Poloaj

TABU VAZDUHOPLOVSTVA VOJSKE NOVJ

Alati i ureaji za revizije motora AM-38 F i


M-105 da se. trae iz Rusije.
Pribliuje se vreme kada e nae vazduhoplovne jedinice
primiti celokupan predvieni materijal od Rusa i prema tome
poeti sa njegovom upotrebom i odravanjem. Jedno od najde-
likatnijih pitanja koja e se neposredno postaviti, jeste pitanje
revizija motora AM 38-F (sa aviona 11-2) i motora M-105 (sa lo-
vakih aviona). I pored toga to su prve mere za osposobljavanje
ljudstva za ove revizije ve preduzete odailjanjem ljudstva u
ruske armijske radionice, neophodno je potrebno odmah i bez
ikakvog gubitka vremena pristupiti sledeem:
1) Preko odgovarajue Ruske vojne misije zatraiti da nam
se odmah iz Rusije upute dva kompleta svih specijalnih alata,
ureaja i instrumenata za reviziju motora AM 38-F i M-105, tj.
za svaki motor po jedan komplet. Bilo bi bolje, ako bi se za svaki
motor moglo dobiti po dva kompleta. S obzirom pak da bi su-
vozemni transport ovog alata mea ja bio dug, bilo bi veoma
korisno, ako bi se po dobivenoj dozvoli ovi ureaji mogli preba-
citi vazdunim putem. Orijentacije pak radi, napominje se, da
se svaki komplet sastoji od oko 15 sanduka srednje veliine.
Ne moe se dovoljno podvui vanost ovog pitanja i po-
novo se napominje, da je dobivanje ovih kompleta od neobino
velike vanosti, kao i da bi svaki pokuaj da se ti kompleti izrade
u zemlji zahtevao najmanje 6 meseci, dok je pak sa druge strane
potpuno jasno, da nae vazduhoplovstvo ne bi moglo funkcio-
nisati est meseci bez revizija motora.
2) Da se u cilju upoznavanja osoblja fabrike, odnosno fab-
rika koje e vriti reviziju i opravke motora AM 38-F i M-105,
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
2/11, k. 1466 I.
sa ovim motorima uputi po jedan od ovih motora u odreenu
fabriku, odnosno fabrike, radi podeavanja probnih stolova i
upoznavanja uopte.
Po ovome je ve govoreno sa ininjer-majorom Konjiko-
vom i tom prilikom je reeno, da se iz kola u Zemunu (Uobni
centar) moe uputiti jedan motor M F-38 i jedan M-105 kada
se budu demontirali sa aviona radi zamene, samo je potrebno
odrediti mesto kuda e se ti motori uputiti, te se u vezi toga
moli Tehniko odeljenje taba vazduhoplovstva vojske da to
mesto odredi i o tome izvesti ininjer 42. vazduhoplovne divizije.
O svemu ovome razgovarano je i telefonskim putem sa
Teh.[nikim] odeljenjem taba vazd.[uhoplovstva] vojske na dan
2. februara 1945. godine.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

GLAVNI INZINJER, Za tab, politiki komesar, .


porunik potpukovnik,
Neboja ivanovi Ljuba Momilovi
(M. P.)
BR. 240
IZVETAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 5. FEBRUARA 1945. ZAMENIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O IZVIANJU I NAPADU
GRUPE VAZDUHOPLOVNffl DIVIZIJA NA NEMACKE I US-
TAKE SNAGE NA PROSTORIJI BIJELJINA OPATOVAC
NAICE BROD BRKO1

ZASTUPNIKU NAELNIKA VRHOVNOG TABA NOV I POJ


generallajtnantu Vehmiru Terziu

OPERATIVNI IZVETAJ BR. 14

taba 10. GV. AVK ordena Kutuzova i Suvorova divizije, 5.


februara 1945. godine u 18.45 asova (po jugoslovenskom
. vremenu)
Karta-sekcija Novi Sad 1 : 200.000
1. Avijaciona grupa Vitruk u toku dana 5. 2. 1945. vrila
je zadatak [dobiven] od Vrhovnog komandanta NOV i POJ.
14 11-2 u grupama po 2 i 4 aviona izvrili su 18 uspenih
borbenih letova.
Bombardovanjem i mitraljiranjem neposredno iznad zem-
lje unitavana je iva sila i tehnika protivnika u rejonima Bije-
ljina, Mohovo, Nijemci, Opatovac, Orolik i eleznike kompo-
zicije na stanicama Otok i Vrbanja.
Napadi su izvreni sa visine od 1000 metara sputanjem do
neposredno iznad zemlje pod kutom od 30 do 35 stepeni.
11 JAK-1 izvrili su 12 uspenih borbenih letova u cilju
izvianja i mitraljiranja neprijateljske vojske u sektorima Mo-
hovo, Opatovac, Vinkovci, akovo, Naice, Brod, Brko, Bije-
ljina, Tovarnik.
Svega je letelo 25 aviona i izvreno 30 uspenih borbenih
letova.
Utroeno municije: 28 FAB-100, 8 FAB-50, 16 AO-25, 120
AO-2,5, 40 RS-82, 140 BS, 2520 VJA, 6000 SKAS, 310 VAK.
Rezultat bombardovanja i mitraljiranja na osnovu izve-
taja posade aviona bio je: uniteno 6 vagona (el.), 2 automo-
bila, 15 kola, izazvan jedan veliki poar na el. stanici Otok,
ubijeno i ranjeno oko 50 neprijateljskih vojnika.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
14, k. 22.
Zbog slabih meteorolokih prilika (niski oblaci, gusta m a -
gla i kia) u rejonima Drinjaa, Nova Kasaba i Vlaseniea nisu
se vrili borbeni letovi.
2) Izvianje
Izviakim letovima nai piloti ustanovili su:
U v r e m e n u od 8.00 do "9.12 asova sa visine od 600 m. do
neposredno iznad zemlje.
Na zapadnoj ivici Mohovo jedna baterija poljske artiljerije
u borbenom poloaju.
Na severozapa'dnoj ivici Tovarnik jedna baterija poljske
artiljerije na borbenom poloaju.
Od Slakovci 2 prema Oroliku 10 kola i jedan automobil u
pokretu.
Na jugoistonoj ivici Bijeljina jedna baterija poljske arti-
ljerije u borbenom poloaju.
Po drumovima Tovarnik Sotin, Tovarnik Orolik ne-
ma pokreta.
Vreme: Oblano (4 do 6 balova), Visina 1500 do 2000 me-
tara, vidljivost unapred 5 km. Od J a n j e prema jugu niski oblaci.
U vremenu od 9 do 11.05 asova sa visine od 800 do nepo-
sredno iznad zemlje.
Po drumovima Tovarnik Vukovar, Vukovar Osijek,
Osijek D. Miholjac, Naice D. Miholjac, akovo Osijek
nema pokreta.
Od Vukovara prema Vinkovci 3 automobila u pokretu.
Od Naice prema akovo 5 grupa kola, svaka za sebe ima
oko 10 do 15 kola i na svakim kolima ima oko 1012 ljudi.
Na el. st. Brod tri kompozicije po 2025 vagona sa loko-
motivama prema istoku, i 1 kompoz, oko 40 vagona u pokretu
sa stanice prema zapadu.
Od Brod prema Vrpolje pojedinano k r e t a n j e oko 6 kola.
Oraje na r. Sava usidreni: 4 pontona i 3 lepa.
Od Vukovara prema Negoslavci 5 automobila u pokretu.
Na el. st. Vinkovci 4 kompoz. od 20 do 30 vagona, 2 od
njih sa lokomotivama prema zapadu.
Zel. st. Otok 3 2 kompoz. po 30 do 35 vagona. Jedna od
n j i h sa lokomotivom prema Vinkovci.
el. st. Vrbanja 4 1 kompoz. od 30 vagona sa lokomotivom
prema Otoku.
Na zap. ivici Mohovo 1 bat. polj. artil. u borben, poloaju.
Vreme: oblano (78 balova), vis. 10001500 m, vidlji-
vost unapred 45 km, magla.
2
4
i a Kod Vinkovaca
Kod "Brkog
U vremenu od 12.3513.18 asova, sa visine od 1000
neposredno iznad zemlje.
Po drumu Tovarnik Sotin, Tovarnik Vinkovci po-
kreta nema.
U [s.] Nijemci 6 kola na mestu.
U Podgrae5 oko 10 kola na mestu.
2,5 km. jugozapadno od Mohovo 2 bat. polj. artil. u borb.
polo.
U naselj. mestu Bijeljina oko 1 vod nepr. peadije.
Na junoj ivici Dobra Voda6 oko 20 kola na mestu.
Na el. st. Vinkovci 4 kompoz. od 2530 vagona i 3 loko-
motive same za sebe.
Na el. st. Otok 2 kompoz. po 20 vagona, jedna sa lokom.
prema severa.
Na el. st. Vrbanja 3 kompoz. po 2025 vagona i jedna
lokomotiva zasebno.
U naselj. mestu Otok 6 automobila na mestu.
Zadatak vren pod vatrom 1 baterije protiv, artil. iz Ni-
jemci, i 1 bater. protiv, artil. iz Ivanci.
Vreme oblano (10 balova), vis. 10001500 m, vidljiv,
unapred 45 km. Od Loznica prema jugu niski oblaci.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Vitruk Pretstavnik vazd. grupe Vitruk


Artemjev gard. major
(Tatarincev)
Tatarincev

5 Kod Sida
6 Kod Bosanskog Broda
BR. 241
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
6. FEBRUARA 1945. O NAPADIMA NA NEMACKO-USTA-
SKE SNAGE U IROKOM BRIJEGU 1

6. II. 1945. g.

OPERACIJA BR. 253

Zadatak: Bombardovanje samostana kod irokog Brijega. 2


Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 40 min..
Poleteli: 07.10 as sa Visa
Sleteli: 08.25 na Vis
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 zastavnik Radulovi Radovan
br. 3 Tomiuro
br. 4 Loi Mehmedalija
Dva aviona bombardovali samostan i promaili. Dva aviona
bombardovali i mitraljirali topovske pozicije blizu samostana.
Rezultat neosmotren. Srednja p. a. vatra.
OPERACIJA BR. 254
Zadatak: Bombardovanje irokog Brega.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 5 sati
Poleteli: 08.00 as sa Visa
Sleteli: 09.15 na Vis
Piloti: voa major Ivanievi uro
br. 2 potporunik Gavrilovi Zivorad
br. 3 zastavnik Okanovi Husein
br. 4 Vrabi Ciril
Avioni su opozvani sa zadatka zbog nejasne situacije na
frontu. Bombe baene u more. 3
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/554, k. ]45ft.
2
Vazduhoplovna podrka jedinicama 26. NO divizije. U samostanu
su se nalazili delovi ustake Crne legije. Vidi o tome dok. br. 237,
prim. 2.
3
Jedinice 26. NO divizije uspele su da ovladaju spoljnim utvre-
njima irokog Brijega, ah nisu mogle da prodru u mesto zbog toga to
je garnizonu pristiglo pojaanje iz Mostara. Usled nedovoljne koordi-
nacije dejstava jedinica na zemlji i avijacije, Komanda 1. eskadrile
nije imala tane podatke o razvoju dogaaja na bojitu, niti o dostignu-
toj liniji jedinica 26. NO divizije, te je i podrka iz vazduha imala sla-
bije rezultate. iroki Brijeg je osloboen sledeeg dana, 7. februara 1945.
godine (o sadejstvu avijacije i kopnene vojske vidi dok. br. 272).
OPERACIJA BR. 255

Zadatak: Taktiko izvianje Mostar iroki Breg.


Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 2 sata 40 minuta
Poleteli: 10.50 as sa Via
Sleteli: 12.10 na Vis -
Piloti: voa komandant oi Hinko
br. 2 potporunik Srdanovi Milan
Osmotrena jaka neprijateljska vatra iz irokog Brega u
pravcu naih, poloaja. Neprijateljskih kretanja nije bilo.

BR. 242
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
6. FEBRUARA 1945. O NEPOSREDNOJ VAZDUHOPLOVNOJ
PODRCI JEDINICAMA 26. NO DIVIZIJE U BORBAMA ZA
IROKI BRIJEG I O NAPADU NA NEMAKI POMORSKI
SAOBRAAJ U VELEBITSKOM KANALU1

6/2/1945 g.

Operacija br. 81 sa Visa

Z a d a t a k : Bliska podrka partizanskim operacijama na iro-


kom Brijegu.2
Broj aviona: 6 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 07.05 as. letenja: 6 sati 30 min.
Sleteli: 08.10 as. Ispaljeno: 24 rak. po 30
kg.
950 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 zast. Antoni
br. 3 kap. Zdrajevski
br. 4 zast. Vlahov
br. 5 vod. Zavrnik
br. 6 vod. Dvorski
Napali sa 22 rakete jedan javljeni protivtenkovski polo-
aj na irokom Brijegu sa odlinim pokriem na prostoru ci-
1 Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/564, k. 1450.
2 Vidi dok. br. 241, prim. 2 i 3.
lja, opaena jedna vea eksplozija. Postignuta 2 direktna po-
gotka sa 2 rakete u fabriku duvana.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Verovatno uniten jedan protivtenkovski polo-
aj, oteena fabrika duvana.

Operacija br. 82 sa Visa


Z a d a t a k : Napasti brodovlje javljeno u Bakanovoj (Krk) i
na Pagu.
Broj aviona: 6 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 10.55 as. letenja: 13 sati
Sleteli: 13.05 as. Ispaljeno: 16 rak. po 30
kg.
1140 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 zast. Antoni
br. 3 zast. Vlahov
br. 4 kap. Zdrajevski
br. 5 vod. Zavrnik
br. 6 vod. Dvorski
Vreme u Podgorskom kanalu jako slabo, oblaci na 100
200 stopa sa ogranienom vidljivou. Pronaen samo jedan
mah trabakul u Bakanovoj i 12 raketa opaljeno u luku. 1 di-
rektni pogodak i vie bliskih promaaja osmotreno na traba-
kulu. Avioni leteh kroz maglu, pribliili se Pagu, vidljivost
500600 stopa. 12 raketa ispaljeno na 5 brodia za iskrcavanje
koji su bih vezani blizu mosta. Vie bliskih pogodaka postigli
na brodie i direktni pogodci na slagahte na obah; 2 direktna
pogotka na jednu veliku zgradu iz ijih prozora je vie puta
bila otvarana mitr. p. a. vatra u vie navrata ranije kada se je
napadala luka.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Oteen jedan brodi za iskrcavanje.
Nanesena teta zgradama u Pagu.
BR. 243
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
7. FEBRUARA 1945. O IZVIANJU VREMENA NA PRAVCU
MOSTAR IROKI BRIJEG I O NAPADU NA NEMACKO-
-USTASKE SNAGE U MOSTARU 1

7. II. 1945. g.
OPERACIJA BR. 256

Zadatak: Izvianje vremena Mostar iroki Breg.


Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 3 sata
Poleteli: 07.09 as sa Visa
Sleteli: 08.30 na Vis
Piloti: voa major Ivanievi uro
br. 2 zastavnik Semoli Marjan
Oblanost 9/10 na elom rejonu. Nad Mostarom baza ob-
laka 300 m. Nad irokim Bregom 150 m.

OPERACIJA BR. 257

Zadatak: Bombardovanje neprijateljskih. ciljeva u Mostaru. 2


Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 30 minuta
Poleteli: 10.20 as sa Visa
Sleteli: 11.50 na Vis
Piloti: voa potporunik Deli Milan
br. 2 zastavnik Tomi uro
br. 3 potporunik Rugi Luigi
br. 4 porunik Paji Nedeljko
Dva aviona vratila se zbog kvara na motoru (magneti).
Druga dva bombardovali s kasarne u Mostaru. 3 Dva direktna
pogotka, dva bliska promaaja. Slaba 20 mm p. a. vatra.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Cilj pogoen, rezultat neosmotren.

1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/564, k. 1450.
2
Vazduhoplovna, podrka jedinicama 8. korpusa NOVJ u mostar-
skoj operaciji.
3
U kasarnama su se nalazili delovi nemake 369. legionarske di-
vizije.
BR. 244
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
7. FEBRUARA 1945. O NAPADU NA NEMACKE PLOVNE
OBJEKTE U BASKANOVOJ I O OMETANJU SAOBRAAJA
NA KOMUNIKACIJAMA GOSPI BIHA, GOSPI
BRINJE I MOSTAR SARAJEVO 1

7/2/1945 g.

Operacija br. 83 sa Visa

Zadatak: Oruano izvianje Podgorskog kanala.


Broj aviona: 5 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 09.17 as. letenja: 10 sati 50 min. '
Sleteli: 11.27 as. Ispaljeno: 20 rak. po 30 k
950 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 zast. Vlahov
br. 3 vod. Zavrnik
br. 4 zast. Antoni
br. 5 vod. Dvorski
Zbog jakog bacanja piloti nisu nikako mogli dobro nani-
aniti svoj cilj kada su napali 7 malih trabakula u Bakanovoj
(ELrk). 20 raketa je dodue palo u podruje cilja ali rezultat nije
bio osmotren.
Nai gubitci: 0
Nepr. gubitci: Neosmotreno.

Operacija br. 84 sa Visa


Z a d a t a k : Oruano izvianje Gospi Brinje Biha.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 13.45 as. letenja: 4 sata
Sleteli: Ispaljeno: 8 rak. DO 30 kg.
450 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 vod. Zavrnik
br. 3 zast. Antoni
br. 4 vod. Dvorski
Oko 10 km severno od sela Perui, u blizini raskra pu-
teva (WP 0873), napali jednu kolonu kamiona i kola na konj-
x Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/574, k. 1450.
sku vuu sa 8 raketa, 1 kamion i troja kola (konjska) izbaeni sa
ceste i uniteni. U blizini l i k o g Osika (oko 5 km junije) su
se 2 aviona sudarila u vazduhu i prisilno spustila, jedan na
aerodromu u Prkosu, 2 ' drugi kod Sv. Roka, oba pilota neozle-
dena. '
Nai gubitci: Izgubljena dva aviona kod prisilnog sletanja radi
sudara u vazduhu.
Nepr. gubitci: 1 kamion i troja konjska kola uniteni.
Operacija br. 85 sa Visa
Z a d a t a k : Oruano izvianje pruge imputa Mostar : Sara-
jevo.
Broj aviona: 5 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteh: 13.10 as. letenja: .4 sata 45 min.
Sleteli: 14.38 Ispaljeno: 16 rak. po 3 kg.
: 0
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 vod. Prebeg
br. 3 vod. Krsnik
br. 4 vod. Pavii
br. 5 zast. Vlahov
Jedan avion se vratio nakon 20 min. zbog kvara na motoru,
ostali nisu opazili nikakvo kretanje, ispalili 16 raketa na elje-
zniku prugu juno od Sarajeva, pruga poruena. Na povratku
je voa usled tekog kvara na motoru se morao prisilno spustiti
kod sela Zadvarje, avion izgubljen, kdt. pilot kap. Ceni lagano
povreen.
Nai gubitci: 1 avion izgubljen kod prisilnog sletanja.
Nepr. gubitci: eljeznika pruga preseena.

2
Na aerodromu Prkos kod Zemunika bazirale su 1. i 2. ' eskadrila
NOVJ: 1. eskadrila od 16. aprila 1945. godine; 2. eskadrila delom snaga
ve od 10. februara 1945, a poetkom aprila iste godine sa celokupnim
ljudstvom i materijalom (vidi Arhiv VII, reg. br. 1/110, k. 1466 A i
reg. br. 9/14, k. 1450).
30 Zbornik, tom X, k n j . 1 4g5
BR. 245
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
8. FEBRUARA 1945. O IZVIANJU VREMENA NA PRAVCU
MOSTAR SARAJEVO I O NAPADU NA NEMACKO-USTA-
KE SNAGE U MOSTARU, ILICU, VIHOVIIMA I MILJ-
KOVlClMA 1

8. II. 1945. g.
O P E R A C I J A B R . 258
Zadatak: Izvianje vremena Mostar Sarajevo.
Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 2 sata 50 minuta
Poleteli: 07.00 as sa Visa
Sleteli: 08.25 na Vis
Piloti: voa porunik Paji Nedeljko
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
Do Konjica vreme dobro. Od Konjica p r e m a Sarajevu vre-
me oblano sa vrlo niskim oblacima.

O P E R A C I J A B R . 259
Zadatak: Bombardovanje franjevakog samostana u Mostaru
u kome je smeten ustaki tab i velika upanija. (Iz-
vetaj VIII Korpusa).
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 5 sati
Poleteli: 09.35 as sa Visa
Sleteli: 10.50 na Vis
Piloti: voa komandant oi Hinko
br 2 potporunik Deli Milan
br. 3 zastavnik Radulovi Radovan
br. 4 potporunik Rugi Luigi
Sva etiri aviona (8 bombi) pogodili u samostan, ali p o k r a j -
ni deo samostana gde su bile smetene gore navedene ustanove
ostalo je neoteeno.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Cilj pogoen, rezultat neosmotren.

O P E R A C I J A B R . 260
Zadatak: Bombardovanje sela Ilii Vihovii i Miljkovii.
Broj aviona: 6 Spitfajera V Vreme letenja: 7 sati 30 minuta
Poleteli: 09.40 as sa Visa
Sleteli: 11.00 na Vis
1
O r i g i n a l (pisan na m a i n i , latinicom) u A r h i v u VII, reg. br.
8/564, k. 1450.
Piloti: voa potporunik Srdanovi Milan
br. 2 zastavnik Okanovi Husein
br. 3 Vrabi Ciril
br. 4 major Ivanievi Buro
br. 5 zastavnik Semoli Marjan
br. 6 potporunik Gavrilovi Zivorad
Svi avioni bacili bombe u cilj. Izvrena dva mitraljiranja
cilja.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Cilj pogoen, rezultat neosmotren.

BR. 246
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
9. FEBRUARA 1945. O IZVIANJU VREMENA NA PRAVCU
MOSTAR SARAJEVO ZENICA I O BOMBAR DO VAN JU
ELEZNICKE STANICE U MOSTARU I LUKE U RABU1

9. II. 1945.- g.
OPERACIJA BR. 261

Zadatak: Izvianje vremena Mostar Sarajevo Zenica.


Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 3 sata
Poleteli: 07.05 as sa Visa
Sleteli: 08.45 na Vis
Piloti: voa potporunik Gavrilovi Zivorad
br. 2 Srdanovi Milan
Do Jablanice vreme lepo. Od Jablanice do Sarajeva magla
po zemlji. Od Sarajeva do Zenice lepo.
OPERACIJA BR. 262
Zadatak: Bombardovanje eleznike stanice Mostar.
Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja:4 sata 40 minuta
Poleteli: 09.20 as sa Visa
Sleteli: - 10.30 na Vis
Piloti: voa komandant Soi Hinko
br. 2 zastavnik Loi Mehmedalija
br. 3 porunik Paji Nedeljko
br. 4 potporunik Delie Milan
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, rog. br.
8/574, k. 1450.
Svi avioni (8 bombi) pogodili u stanicu, koja je bila puna
teretnih, vozova.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Znatni, ali neprocenjeni.

O P E R A C I J A BR. 263

Zadatak: Bombardovanje brodovlja na Rabu.


Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 5 sati 40 minuta
Poleteh: 09.40 as sa Visa
Sleteh: 11.10 na Vis
Piloti: voa major Ivanievi uro
br. 2 zastavnik Semoli Marjan
br. 3 Radulovi Radovan
br. 4 Vrabi Ciril
Osmotreno 6 amaca u Rabu. est bombi pogodilo u luku
meu amce. Rezultat neosmotren, dok su dve bombe daleko
promaile. Jaka p. a. vatra 20 i 40 mm.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neosmotreno.

O P E R A C I J A BR. 264

Zadatak: Bombardovanje teretnog voza u stanici Mostar.


Broj aviona: 4 Spitfajera V Vreme letenja: 4 sata 20 minuta
Poleteh: 11.55 as sa Visa
Sleteh: 13.00 na Vis
Piloti: voa potporunik Deli Milan
br. 2 zastavnik Tomi uro
br. 3 major Ivanievi uro
br. 4 potporunik Gavrilovi Zivorad
Sve bombe pale na i oko voza. Crni dim i vatra videli se
posle napada.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Unitena kompozicija od oko 15 vagona (natova-
renih teretom).
BR. 247
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
9. FEBRUARA 1945. O NAPADU NA NEMACKE PLOVNE
OBJEKTE KOD OTOKA RABA 1

9/2/1945 g-

Operacija br. 87 (sa Visa)

Z a d a t a k : Napasti 5 napadnih amaca (tipa Pil) u jednoj uva-


li juno od luke Raba.
Broj aviona: 3 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 09.16 as letenja: 6 sati
Sleteli: 11.16 Ispaljeno: 12 rak. po 30 kg.
: 0 mitr. metaka
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 zast. Vlahov
br. 3 vod. Zavrnik ,
Pronali naznaene napadne amce (tipa Pil), za koje su
ugotovili da su to vei lepovi sa vlastitom vunom snagom,
koje neprijatelj upotrebljava kao brodove za napad odnosno
iskrcavanje trupa. Napali sa 12 raketa, koje su sve pale i pogo-
dile cilj. Jaka srednja p. a. vatra, gaanje tano.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Neutvren broj napadnutih brodia (lepa) uni-
ten ih oteen.

Operacija br. 29 (iz Italije, Canne)


Zadatak: Napasti u luci Rab 7 brodova za iskrcavanje (LC).
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 13.20 as. iz Canne letenja: 6 sati 40 min.
Sleteli: 15.00 as. u Zemunik Ispaljeno: 15 rak. po 30 kg.
(Prkos) : 350 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Rebula
br. 2 vod. Prebeg
br. 3 zast. Todorovi -
br. 4 vod. Pavii
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
SV584, k. 1450. Eskadrila je 8. februara 1945. tragala sa 2 aviona za
izgubljenim avionima britanskog Balkanskog vazduhoplovstva, ah bez
rezultata (taj se let vodi kao operacija br. 86).
Nisu pronali nikakvih brodova ni u luci Rab, ni u zalivu
Sv. Eufemije, u jednoj maloj uvah pomenutog zaliva osmotrili
u blizini jednog unitenog broda 1 plovei objekt, dobro kamu-
fliran, duine 20 metara, na koga ispahh 15 rakta i izjavili da
su ga jako otetili sa 68 direktnih pogodaka. Otvorena jaka p.a.
vatra iz najmanje 10 tekih mitraljeza istono i zapadno od
grada Raba, gaanje netano. Vreme i vidljivost dobri.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 1 plovei objekt, radi odhne kamuflae neutvr-
en, teko oteen.

BR. 248
IZVETAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 9. FEBRUARA 1945. ZAMENIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O IZVIANJU I NAPADIMA
GRUPE VAZDUHOPLOVNIH DIVIZIJA NA NEMACKO-
-USTAKE SNAGE KOD TOVARNIKA, OPATOVCA, LO-
VAA I NA KOMUNIKACIJI NOVA KASABA ZVORNIK1

ZASTUPNIKU NAELNIKA VRHOVNOG TABA NOV I POJ


generallajtnantu Velimiru Terziu
OPERATIVNI IZVETAJ BR. 15
taba 10 GV. AVK ordena Kutuzova i Suvorova divizije, 9
februara 1945 godine u 18.30 asova (po jugoslavenskom vre-
menu)
Karta-sekcija Novi Sad 1 : 200.000
1) Avijaciona grupa Vitruk u toku 6,7 i 8 februara 1945
nije vrila borbena kretanja zbog slabih meteorolokih prilika
(magla, u rejonima aerodroma i ciljeva).
U toku dana 9 februara 1945 38 aviona izvrili su 50
uspenih borbenih letova. Uskupno vreme letenja 51 as 42
minuta.
Bombardovanjem i mitraljiranjem neposredno iznad zem-
lje unitavana je iva sila i tehnika neprijatelja u rejonima Dri-
njaa, Nova Kasaba, Zvornik (po drumu koji vezuje gore ozna-
ena mesta), Tovarnik, Opatovac i Lova.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
1/4, k. 22.
Napadi nae avijacije vreni su sa visine od 1000 metara
do neposredno iznad zemlje pod uglom od 30 35 stepeni.
Borbeni letovi nae avijacije vreni su pod jakom vatrom
neprijateljske poljske artiljerije, protivavionske artiljerije i mit-
raljeza, i bacaa; neprijateljska orua za gaanja zemaljskih ci-
ljeva dejstvovala su na nae avione kada su oni unitavali leto-
vima neposredno iznad zemlje neprijateljsku tehniku, naroito
u rejonu druma du Drine i prema Vlasenici (drum prolazi du-
bokim usekom). 2
Osam naih aviona-lovaca vrilo je borbeno izvianje
sa mitraljiranjem neprijateljske vojske u rejonima: Vinkovci
Naice Vukovar akovo Brko.
Utroeno municije: 20 FAB-100, 156 FAB-50, 58 AO-25,
6 AO-IO, 80 AO-2 1/2, 59 RS-82, 440 BS-30 SVAK, 6395 VJA,
13730 SKAS.
Rezultat bombardovanja i mitraljiranja na osnovu izve-
taja posade aviona bio je: uniteno 15 automobila i 8 kola sa op-
remom i ljudstvom, uutkana vatra dva topa poljske artiljerije
i tri topa protivavionske artiljerije.
Vien izazvani jedan poar (veliki) u koloni neprijatelj-
skih automobila; ubijeno i ranjeno oko 100 neprijateljskih voj-
nika.
Svi nai avioni vratili su se u svoje baze.

2 IZVIANJE:

Izviakim i borbenim letovima nai piloti ustanovili su:


U vremenu od 7.30 do 7.45 asova sa visine od 200 metara.
U rejonima Opatovac i Lova, na zapadnom bregu potoka
koji se kod Opatovca uliva u Dunav, 8 topova poljske artiljerije,
sa ciljevima prema istoku; vatru nisu otvarah.
Na istonoj ivici ume koja se protee zapadno od Lovaa
sistem okopa i rovova sa peadijom.
Na zapadnoj ivici Mikluevci 3 dva tenka na mestu.
Na drumu Mikluevci akovci oko 15 automobila na
mestu, sa rastojanjem i zamaskirani.
Vreme vedro, vidljivost unapred 6 kilometara, severoza-
padno i zapadno od Vinkovaca velika magla.
U vremenu od 10.40 13.00 asova sa visine od 1000 do
50 metara. --
2
Podrka jedinicama 17. i 27. NO divizije koje su u tekim bor-
bama uspele da razbiju snage nemake 22. peadijske divizije na od-
seku izmeu r. Kamenice i r. Joanice na komunikaciji Vlasenica Zvor-
nik (vidi Arhiv VII, reg. br. 19/1, k. 21 A).
3
Kod Vukovara
Na drumu izmeu Nova Kasaba Drinjaa oko 100 auto-
mobila na mestu.
etiri kilometra zapadno od Bijeljine 6 kola u pokretu
prema Bijeljini.
U naseljenom mestu Drinjaa oko 12 automobila i 15 kola.
Iz rejona Drinjaa nai avioni vrili zadatak pod vatrom
jedne baterije protivavionske artiljerije neprijatelja, sa kota
1043,-693, '691, nai avioni su gaani od tri baterije protivavion-
ske artiljerije, i oko 10 orua bacaa, poljske artiljerije i mitra-
ljeza.
Vreme: oblano (4 6 balova), visina 1000 do 400 metara,
vidljivost unapred 4 kilometra, velika sumaglica.
U vremenu od 12.40 do 13.30 asova sa visine od 600 do
1500 metara.
Od Vukovara prema Osijeku 6 automobila u pokretu.
Na elj. stanici Osijek dve kompozicije po 30 vagona bez
lokomotiva; jedna lokomotiva pod parom odvojena.
U Naicama 10 pokrivenih automobila na mestu.
Na elj. stanici Vinkovci tri kompozicije, svaka po 2030
vagona bez lokomotiva. Jedna kompozicija od 30 vagona u po-
kretu prema zapadu. Dve lokomotive manevriu u rejonu sta-
nice.
Po drumu Divi Drinjaa 30 automobila i 15 kola u po-
kretu prema Drinjai.
Po drumu Drinjaa Nova Kasaba oko 100 automobila u
pokretu u oba pravca. '
Iz Zvornika prema zapadu otilo 15 automobila.
Na zapadnoj ivici Bijeljine oko 35 kola.
U Petrovo Polje 20 kola.
Na sektoru Bijeljina, pored rijeke Danica prema severu,
rovovi i ukopi sa peadijom.
Vreme: oblano (10 balova), visina 2000 metara, vidljivost
unapred 3 kilometra, sumaghca.
Od Slavonske Poege i Pleternice prema jugozapadu ve-
lika magla.
SMRT FAIZMU SLOBODA NARODU!

Vitruk Predstav. vazd. grupe Vitruk


Artemjev gard. major
(Tatarincev)
Tatarincev
BR. 249
IZVETAJ KOMANDE 1. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
10. FEBRUARA 1945. O IZVIANJU VREMENA NA KOMU-
NIKACIJI MOSTAR SARAJEVO ZENICA I O BOM-
BARDOVANJU NEMACKO-USTASKIH SNAGA U BLAGAJU
I BUNI 1

10. II. 1945. g.


OPERACIJA BR. 265

Zadatak: Izvianje vremena Mostar Sarajevo Zenica.


Broj aviona: 2 Spitfajera V Vreme letenja: 3 sata
Poleteli: 06.55 as sa Visa
Sleteli: - 08.25 na Vis
Piloti: voa zastavnik Loi Mehmedalija
br. 2 Tomi uro
Vreme do Sarajeva lepo. Od Sarajeva do Zenice obla-
nost 10/10.
OPERACIJA BR. 266
Zadatak: Bombardovanje po dvojkama sela Blagaj (oi Pa-
ji,) Dii2 (Ivanievi Semoli), Buna (Gavrilovi
Vrabi).
Broj aviona: 6 Spitfajera V Vreme letenja: 8 sati
Poleteli: 11.50 as sa Visa
Sleteli: 13.10 na Vis
Piloti: voa komandant oi Hinko
br. 2 porunik Paji Nedeljko
br. 3 major Ivanievi uro
br. 4 zastavnik Semoli Marjan
br. 5 potporunik Gavrilovi Zivorad
br. 6 zastavnik Vrabi Ciril
Cilj u Blagaju (oi Paji) pogoen i po izvetaju nael-
nika brigade koja je tu operisala 3 ubijeno je 67 nemakih voj-
nika. Cilj u Buni (Gavrilovi Vrabi) daleko promaen. Cilj
u Iliima (Ivanievi Semoli): dve bombe u cilj, dve blizu
promaile.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 67 mrtvih, ostalo neosmotreno.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
8/574, k. 1450.
2
Kod Mostara
3
Odnosi se na 13. brigadu 29. NO divizije.
BR. 250
IZVETAJ KOMANDE 2. LOVAKE ESKADRILE NOVJ OD
10. FEBRUARA 1945. O IZVIANJU I OMETANJU SAOBRA-
AJA NA KOMUNIKACIJAMA DONJI LAPAC BIHA
OTOAC GOSPI I MOSTAR SARAJEVO 1

10/2/1945 g.

Operacija br. 88 (sa Visa)

Z a d a t a k : Oruano izvianje puta Donji Lapac Biha


Otoac Gospi.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 09.28 as. letenja: 6 sati 55 min.
Sleteh: 11.40 Ispaljeno: 12 rak. po 30 kg.
: 1500 mitr. met.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 zast. Zavrnik
br. 3 zast. Vlahov
br. 4 kap. Zdrajevski
Broj 4 se vratio u 09.48 as. radi kvara na motoru. Izvia-
n j e je zapoelo kod Donjeg Lapca, nikakovo kretanje [nije] pri-
meeno dok nisu stigli do na 2 km severno od Likog Osika, gde
su osmotrili 2 kola na konjsku vuu. 2 direktna pogotka u oba
kola, koja su izbaena sa puta. Avioni zatim produili letenje
do Gospia gde su postigli 4 direktna pogotka u najveu zgradu,
6 daljnih pogodaka u druge zgrade malo istonije. Vreme dobro.
Bez p.a. vatre.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Unitena 2 kola na konjsku vuu, 2 zgrade vero-
vatno unitene odnosno teko oteene.

Operacija br. 89 (sa Visa)

Z a d a t a k : Oruano izvianje puta i eljeznike pruge: Mos-


tar Sarajevo.
Broj aviona: 4 Hurricana MK IV Ukupno vreme
Poleteli: 14.15 as. letenja: 8 sati 32 min.
Sleteh: 16.23 Ispaljeno: 16 rak. po 30 kg.
: 1800 mitr. met.
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, reg. br.
9/594, k. 1450.
P i l o t i : voa por. Marinovi
br. 2 vod. Krsnik
br. 3 zast. Vlahov
br. 4 kap. Zdrajevski
Oko 2 km istono od eljeznike stanice Pazari napah 1
elj. voz sa 2 lokomotive i 20 vagona napunjena materijalom, od
kojih 6 sa kamionima sa 16 raketa. 1 direktni pogodak na vodeu
lokomotivu prouzroio oblak crnog dima i pare i zaustavio voz.
2 bhska pogotka na drugu lokomotivu verovatno je otetila. Naj-
manje 3 rakete pale meu vagone. Malo podalje eljez. pruga
poruena sa 1 direktnim pogotkom. Lagana mitraljeska vatra sa
voza. 1 lokomotivu sa 3 vagona primeenu na eljez. stanici Ko-
njic, nisu napah jer je bila municija istroena. Lagana p.a. vatra
iz eljue i Tarina.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: Unitena 1 lokomotiva, 1 lokomotiva oteena, e-
ljeznika pruga preseena.

Operacija br. 90 (sa Prkosaf

Z a d a t a k : Oruano izvianje: Biha Konjic.


Broj aviona: 3 Hurricana MK -IV Ukupno vreme
Poleteh: 13.10 as. letenja: 4 sata 45 min.
Sleteh: 14.45 - Ispaljeno: 12 raketa
: neutvreno met.
P i l o t i : voa kap. Ceni
br. 2 zast. Todorovi
br. 3 vod. Prebeg
Napah 1 kamion pun nepr. vojnika kod Obrija, 3 kamion
sa vojnicima uniten. Lagana p.a. vatra, gaanje tano.
Nai gubici: 0
Nepr. gubici: 1 kamion pun trupa uniten.

2
Eskadrila se od 10. februara koristila i aerodromom Prkos kod
Zemunika, a od 2. marta imala je na njemu stalno 12 aviona. Poetkom
aprila 1945. ona se. sva prebazirala na pomenuti aerodrom. Vidi o tome
Arhiv VII, reg. br. 9/14, k. 1450.
3
Kod Konjica
BR. 251
IZVESTAJ TABA 10. JURINE VAZDUHOPLOVNE DIVI-
ZIJE OD 11. FEBRUARA 1945. ZAMENIKU NAELNIKA VR-
HOVNOG TABA NOV I POJ O NAPADIMA GRUPE VAZ-
DUHOPLOVNIH DIVIZIJA NA NEMAKO-USTAKE SNA-
GE NA KOMUNIKACIJI DRINJACA ZVORNIK1

ZASTUPNIKU NAELNIKA VRHOVNOG TABA NOV I P O J


general-lajtnantu Velimiru Terziu

Operativni izvetaj br. 16


taba X GV AVK ordena K u -
tuzova i Suvorova divizije
11 februara 1945 u 19 asova
(po jugosloveskom vremenu)
karta-sekcija Novi Sad 1: 200.000

1. Avijaciona grupa Vitruk u toku 10 febr. 1945 nije vrila


borbene letove zbog slabih meteorolokih prilika (magla).
U toku 11. febr. 1945 vrila je zadatak od Vrhovnog ko-
mandanta NOV i POJ.
29 11-2 u grupama 2 do 4 aviona izvrili 45 uspenih bor-
benih letova.
Bombardovanjem i mitraljiranjem neposredno iznad zem-
lje unitavana je iva sila i tehnika protivnika u rejonima: Zvor-
nik, Divi, Drinjaa i po drumu Zvornik Drinjaa. 2
Napadi nae avijacije vreni su sa visine od 800 metara do
neposredno iznad zemlje pod uglom od 30 do 35 stepeni.
4 JAK-1 izvrili su 4 izviaka leta i mitraljirah nepri-
jateljsku vojsku na sektoru Sotin Vukovar Vinkovci
Osijek D. Miholjac Virovitica Naice Brod Brko
Bijeljina Tovarnik.
Utroeno municije: 19 FAB-100, 106 FAB-50, 70 AO-25,
430 AO-IO, 800 AO-2,5, 117 RS-82, 1075 BS, 7085 VJA, 85
VAK-10, 780 KAS.
Rezultat bombardovanja i mitraljiranja na osnovu izve-
taja posade aviona bio je: uniteno 19 kamiona i 15 kola sa op-
remom i ljudstvom u rejonu Drinjaa Zvornik, izazvano 8
1
Original (pisan na maini, latinicom) u Arhivu VII, rg. br.
14, k. 22.
2
Vazuhoplovna podrka jedinicama 2. jugoslovenske armije u
borbama protiv nemake 22. divizije. Tog dana su jedinice 2. jugoslo-
venske armije izbile na komunikaciju u dolini Drine izmetu ua -r "ka-
menice i sela amani i razdvojile nemaku 22. diviziju koja se probijala
preko Zvornika za Bijeljinu (vidi Arhiv VII, reg. br. l'l, k. 21 A).
poara i 5 eksplozija u kolonama neprijateljskih automobila. U-
utkana vatra 3 protivavionska topa.
Ubijeno i ranjeno oko 70 neprijateljskih vojnika.
Svi avioni vratili su se na polazne baze.
2. Izvianje
Izviakim i borbenim letovima nai piloti ustanovili su:
U vremenu od 8,37 9,35 asova sa visine od 800 50
metara.
Na reci Danica od Bijeljine do ua u Savu rovovi nepri-
jatelja sa peadijom.
U Bijeljini oko 1 vod peadije. Na severoistonoj ivici Bi-
jeljine u fabrici 10 automobila na mestu.
Na drumu Bijeljina Dvorovi pokret pojedinih auto-
mobila.
Na jugozapadnoj ivici Dvorova jedna baterija poljske arti-
ljerije na borbenom poloaju; otvarala vatru prema jugu i jugo-
zapadu.
Na drumu Zvornik Drinjaa oko 50 automobila u po-
kretu.
Juno 1 km od Zvornika jedna baterija poljske artiljerije
i 2 tenka na mest. U Zvorniku jedan vod peadije, 1 baterija
protivavionske artiljerije, na koti 278 1 baterija protivavionske
artiljerije, na k. 693 1 baterija protivavionske artiljerije.
U vremenu od 10,10 do 10,30 asova sa visine od 400 m do
neposredno iznad zemlje.
Na komunikacij