Vous êtes sur la page 1sur 1

a-a i-i o-o u- u e-e - ou-ou oi-oi On en an

on en an
m ma mi mo mu me m mou moi mon men man
m ma mi mo mu me m mou moi mon men man
n na ni no nu ne n nou noi non nen nan
n na ni no nu ne n nou noi non nen nan
t ta ti to tu te t tou toi ton ten tan
t ta ti to tu te t tou toi ton ten tan
d da di do du de d dou doi don den tan
d da di do du de d dou doi don den tan
l la li lo lu le l lou loi lon len lan
l la li lo lu le l lou loi lon len lan

s sa si so su se s sou soi son sen san


s sa si so su se s sou soi son sen san
r ra ri ro ru re r rou roi ron ren ran
r ra ri ro ru re r rou roi ron ren ran
P pa pi po pu pe p pou poi pon pen pan
p pa pi po pu pe p pou poi pon pen pan

b ba bi bo bu be b bou boi bon ben ban


b ba bi bo bu be b bou boi bon ben ban
f fa fi fo fu fe f fou foi fon fen fan
f fa fi fo fu fe f fou foi fon fen fan
v va vi vo vu ve v vou voi von ven van
v va vi vo vu ve v vou voi von ven van
j ja ji jo ju je j jou joi jon jen jan
j ja ji jo ju je j jou joi jon jen jan
g ga gi go gu ge g gou goi gon gen gan
g ga gi go gu ge g gou goi gon gen gan
c ca ci co cu ce c cou coi con cen can
c ca ci co cu ce c cou coi con cen can
q qua qui quo qu que qu quou quoi quon quen quan
q qua qui quo qu que qu quou quoi quon quen quan
z za zi zo zu ze z zou zoi zon zen zan
z za zi zo zu ze z zou zoi zon zen zan
X xa xi xo xu xe x xou xon xen xan
x xa xi xo xu xe x xou xon xen xan

k ka ki ko ku ke k kou koi kon ken kan


k ka ki ko ku ke k kou koi kon ken kan