Vous êtes sur la page 1sur 2

Reliability Statistics

Cronbach's Cronbach's N of Items


Alpha Alpha Based on
Standardized
Items

.857 .843 34

Hasil indeks Alpha adalah 0.857 . Menurut Mohd Najib (1999), soal selidik mempunyai indeks
kebolehpercayaan dan keesahan lebih 0.7 adalah boleh digunakan sebagai alat ukur sesuatu
kajian. Ini menunjukkan soal selidik ini boleh digunakan.

Mohamad Najib Abd. Ghafar (1999), Penyelidikan Pendidikan. Skudai, Universiti


Teknologi Malaysia.