Vous êtes sur la page 1sur 2

1. WPROWADZENIE 4.

MONTA (CZ 1)
W pierwszej kolejnoci naley ostronie
Dension Gateway Pro pozwala na wyj fabrycznie wbudowan jednostk Poniszy schemat obrazuje, w jaki sposb
podczenie iPoda lub urzdzenia pamici gwn zgodnie z instrukcj fabryczn i z rne moduy cz si z Gateway Pro.
USB (pendrive, dysku twardego lub uyciem odpowiednich narzdzi.
odtwarzacza mp3 masowej pamici) do
oryginalnego radia samochodowego celem W niektrych przypadkach wyjcie jednostki
odtwarzania muzyki, sterowania z poziomu gwnej wymaga wyjcia panelu. Jeeli
menu i adowania. potrzebne bdzie wicej informacji, naley
skontaktowa si ze swoim dealerem
Gateway Pro oferuje moliwo cznoci samochodowym lub instalatorem. Kabel dokujcy lub

Dension
uchwyt iPoda.
poprzez Bluetooth dla strumieniowego
Port Zcza (opcjonalne)
przesyania muzyki (przez A2DP) oraz
odbierania pocze poprzez oryginalne 3. PODCZENIE PRZEWODW Urzdzenie
USB
przyciski samochodu. GATEWAY Po usuniciu jednostki gwnej Mikrofon

Gateway Pro 2. ROZPOCZCIE PRACY naley odczy przewd anteny (1) i


iPod, USB, Bluetooth
odczepi zcze gwne od jednostki gwnej Naley podczy mikro-zcze 18-kanaowe
Na pocztku naley upewni si, czy (2). Ten krok bdzie rni si w zalenoci do moduu Gateway Pro od strony pojazdu.
Oglna Instrukcja Montau pojazd jest kompatybilny. od marki i producenta. Naley podczy okrge zcze iPoda
wersja 1.0
Urzdzenie Dension Gateway Pro jest (opcjonalne) i port zcza (opcjonalne) do
GWP-9210-1 dostpne w konkretnych wersjach dla moduu i poczy je przez desk rozdzielcz
rnych rodzajw pojazdw, dlatego do odpowiedniej lokalizacji.
dokadny sposb dziaania i montau moe
Port zcza (opcjonalny) Port zcza
by rny w rnych przypadkach.
umoliwia atwiejszy dostp do pocze
Przed rozpoczciem! USB i Aux bramki, stanowi przecznik
Podczas instalacji naley upewni si, e mostkowania i daje moliwo atwego
kluczyk zaponu jest usunity ze stacyjki, resetowania. Podczenie i adowanie iPoda
radio jest wyczone i e kod Po usuniciu gwnego kabla radiowego jest moliwe bezporednio przez Kabel
bezpieczestwa jednostki gwnej (radia) naley podczy doczony do zestawu Dokujcy iPoda lub Uchwyt iPoda (nie
jest dostpny (jeeli taki istnieje). przewd Dension pomidzy oryginalnym znajduj si w zestawie).
Wyjmowanie jednostki gwnej zestawem przewodw fabrycznych a
jednostk gwn.

Port zcza

Prosz podczy port zcza w pozycji, w


ktrej uytkownik bdzie mia dostp do
wej i pozostawi wystarczajc ilo
miejsca na podczenie urzdze USB.
5. MONTA (CZ 2) 6. TESTY I PONOWNY MONTA 8. ZASTRZEENIE

Przeczniki DIP znajduj si w dolnej czci Przed ponownym zmontowaniem jednostki gwnej Wszelkie fotografie i ilustracje znajduj si tutaj
Gateway Pro. Mona wcza/wycza funkcje za naley przetestowa Gateway Pro z uyciem radia tylko do celw prezentacyjnych, produkty mog
pomoc przecznikw DIP, np. Bluetooth (#5) samochodowego i upewni si, e wszystkie rni si wizualnie od sprztu w Pastwa
lub Media (#6 - tylko z BAP). Uytkownik moe poczenia s poprawne i dostpna jest pena pojedzie. Informacje prawidowe w chwili
zmienia ustawienia domylne jeeli chce funkcjonalno. wykonania wydruku - E. & O. E. Dension Audio
korzysta z fabrycznie wbudowanych funkcji. Na Sytems Ltd. i podmioty wsppracujce nie ponosz
Uwaga: Jeeli podczas testw widoczne s
przykad: Jeeli uytkownik chce korzysta z odpowiedzialnoci za jakiekolwiek szkody
jakiekolwiek zmiany lub niezgodnoci w
wbudowanej funkcji telefonu zamiast Pro, naley spowodowane nieprawidowym montaem
dziaaniu ukadu elektrycznego pojazdu, naley
ustawi przecznik DIP #5 w pozycji ON i zmieni jakiegokolwiek produktu Dension.
niezwocznie odczy produkt Gateway i
pozycj 4 PIN molex (telefon audio), jak pokazano
skonsultowa si z dealerem. 9. DALSZA POMOC
poniej (#2).
Po przetestowaniu wszystkiego mona ponownie
Jeeli potrzebna jest dalsza pomoc przy
zmontowa jednostk gwn. Nie wolno
2 uytkowaniu produktu Dension, prosz
1 przyciska kabli ani pozostawia ich w pozycji,
. . skontaktowa si ze swoim lokalnym dostawc lub
w ktrej mog zosta przycinite po
odwiedzenie strony www.dension.com/en/support i
ponownym zamontowaniu jednostki gwnej.
kliknicie w odnonik 'Support' (Pomoc).
Oferujemy obejmy kabli przydatne do
zamontowania moduu Gateway Pro. Prosz Prosz take sprawdzi sekcj pobra pod ktem
instalowa modu z daleka od rde gorca i najnowszych wersji oprogramowania firmware i
mokrych powierzchni. dokumentacji produktu, oferujcych dodatkowe
funkcje i atwiejsze uytkowanie produktu.
Instalacja jest procesem odwrotnym do usunicia
Pozostae przeczniki DIP od 1 do 4 nie s jednostki gwnej dla konkretnego typu pojazdu,
zgodnie z instrukcjami producenta.
funkcjonalne.

Uwaga: Wbudowana funkcja telefonu musi by 7. DZIAANIE


usunita, jeeli jest dostpna i opcja telefonu Pro
jest uywana. Gateway Pro naladuje dziaanie zmieniarki CD (w
wikszoci przypadkw), dlatego na og nie jest
Podczenie mikrofonu wymagane programowanie, lub Pro jest w stanie
przeprowadzi aktywacj w pierwszym cyklu Power
Mikrofon dziaa najlepiej, kiedy jest pooony z
ON (zazwyczaj w samochodach Peugeot).
daleka od wszelkich rde haasu (otwarte okna i
goniki) i blisko mwicego. Dlatego najlepszym W systemach dziaajcych na podstawie CAP BAN
miejscem do instalacji, dla zapewnienia idealnego (np. RCD310, 510 lub RNS510) Pro naladuje
dwiku, jest lampka lub lusterko wsteczne na dziaanie MDI (Multimedia Interface) i funkcji
rodku przedniej szyby. Dostpne s klipsy Telefonu, ktre musz by kodowane od modelu z
umoliwiajce monta w tym miejscu. roku 2011. Jeeli pojazd nie by wczeniej
programowany, opcje Media Player 3 (2E) oraz
Optymalne miejsce na mikrofon zaley od wielu
Telefon (7E) musz zosta zakodowane, aby
czynnikw, dlatego zaleca si wyprbowanie
urzdzenie Pro dziaao poprawnie. Uwaga:
rnych miejsc instalacji przed zamontowaniem
Programowanie nie jest konieczne, jeeli pojazd
mikrofonu na stae.
posiada ju wczone wymagane opcje.