Vous êtes sur la page 1sur 8

grupa a

Globalna gospodarka ........................................................


imi i nazwisko
Poniszy test skada si z 11 zada. Przy kadym poleceniu podano
liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied. ...................
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 27 punktw. klasa
1. Pogrupuj podane niej cechy rolnictwa,
wpisujc odpowiadajce im litery we waciwe
miejsca tabeli. (03 p.)

A. Wysokie plony i dua wydajno chowu.


B. Niskie plony i maa wydajno chowu.
C. Wysoki stopie mechanizacji rolnictwa.
D. Niski stopie mechanizacji rolnictwa lub jej brak.
E. Ograniczone stosowanie nawozw sztucznych
i rodkw ochrony rolin.
F. Wprowadzanie gatunkw rolin i zwierzt
zmodyfikowanych genetycznie.
a) W strukturze uytkowania ziemi w Mongolii
dominuj gruntu orne.
Rolnictwo intensywne Rolnictwo ekstensywne
b) Struktura uytkowania ziemi w Chinach jest
zbliona do struktury uytkowania ziemi w Japonii.
c) Udzia gruntw ornych w strukturze
uytkowania ziemi w Indiach przekracza 50%.
A, C, F B, D, E
d) Udzia lasw w strukturze uytkowania ziemi
w Izraelu przekracza 15%.

4. Wpisz obok zdania prawdziwego liter P, a obok


faszywego liter F. (04 p.)
2. W poniszej tabeli przedstawiono wielko
powierzchni zasieww oraz zbiorw trzech a) W Europie Zachodniej dominuje intensywny chw
rodzajw zb w Stanach Zjednoczonych byda w systemie oborowym lub oborowo-
w 2010 r. Dokonaj niezbdnych oblicze,
a nastpnie podaj nazw zboa, ktre daje -pastwiskowym. P
najwysze plony. (04 p.) b) Chw byda w Afryce Wschodniej zwizany jest

Powierzchnia z rozlegymi pastwiskami i duymi zasobami paszy.


Zbiory Plony
Zboe zasieww F
(tys. t) (dt/ha)
(tys. ha)
Pszenica 19 278 60 102 31 c) W ostatnich latach, ze wzgldu na rosnce

yto 107 188 18 zapotrzebowanie na wkna naturalne, zwiksza si

Kukurydza 32 960 316 165 96 pogowie owiec. F


d) W Polsce w produkcji zwierzcej dominuje chw
Obliczenia: trzody chlewnej oraz byda na terenie Niziny
Pszenica 60 102 0000: 19 278 000 = 31 dt/ha Wielkopolskiej. P
yto 188 0000: 107 000 = 18 dt/ha
Kukurydza 316 165 0000: 32 960 000 = 96 dt/ha
5. Zaznacz zestaw, w ktrym podano nazwy
krajw bdcych najwikszymi producentami
Odpowied: Zboem dajcym najwysze plony jest pszenicy na wiecie. (01 p.)
kukurydza
a) Chiny, Indie, Indonezja, Bangladesz.
3. Dokonaj analizy wykresu przedstawiajcego b) Rosja, Kanada, Hiszpania, Niemcy.
struktur uytkowania ziemi w Azji i wybranych c) Chiny, Indie, Rosja, Stany Zjednoczone.
krajach, a nastpnie podkrel zdanie prawdziwe. d) Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Meksyk.
(01 p.)
6. Uzupenij schemat odpowiednimi literami, tak
aby powsta cig przyczynowo-skutkowy
dotyczcy procesu modernizacji i restrukturyzacji
przemysu. (03 p.)

A. Rozwj przemysu high-tech.


B. Rewolucje przemysowe.
C. Spadek zatrudnienia w przemyle.
D. Spadek znaczenia tradycyjnych gazi
przemysu i dostosowanie produkcji
przemysowej do wymaga globalnego rynku.
E. Wprowadzanie technologii mniej szkodliwych
dla rodowiska.
F. Dominacja przemysu cikiego, gwnie
grnictwa, hutnictwa i energetyki.
G. Postp technologiczny i przemiany A ..........................

w gospodarce, zmiany potrzeb konsumentw.


H. Automatyzacja i komputeryzacja produkcji 9. Podkrel zdania dotyczce transportu
oraz zmiana organizacji pracy. samochodowego. (01 p.)

A a) Ma due znaczenie w przewozie towarw


B F G D E C na znaczne odlegoci.
H b) Umoliwia dostarczanie towarw od drzwi
do drzwi.
7. Uzupenij tabel. Wpisz we waciwe miejsca c) Jego konkurencyjno w stosunku do innych
litery odpowiadajce czynnikom lokalizacji rodzajw transportu wie si z pojawieniem si
zakadw przemysowych oraz cyfry tanich przewonikw, takich jak Wizzair czy
odpowiadajce typom lokalizacji, wybierajc Ryanair.
spord podanych poniej. (05 p.) d) Wywiera nieznaczny wpyw na degradacj
Czynniki lokalizacji: A. baza surowcowa, rodowiska.
B. dostp do wody, C. baza energetyczna, e) Jego rozwj rozpocz si w XIX w. wraz
D. znaczne zasoby siy roboczej, z opracowaniem metody rafinacji ropy naftowej.
E. zaplecze naukowo-badawcze, F. duy rynek zbytu f) Wyrnia si wysokim poziomem bezpieczestwa.
Typ lokalizacji: 1. przymusowa, 2. zwizana,
10. Podkrel prawidowe dokoczenie zdania.
3. swobodna
(01 p.)
Czynnik Typ Najwikszym portem morskim wiata pod wzgldem
Zakad przemysowy wielkoci przeadunku jest
lokalizacji lokalizacji
Kopalnia wgla kamiennego A 1 a) Rotterdam.
b) Szanghaj.
Masarnia F 3 c) Singapur.
Huta elaza w Dbrowie d) Houston.
C 2
Grniczej
Elektrownia wodna 11. Uzupenij tabel, wpisujc obok nazwy obiektu
B 1
w arnowcu nazw miasta oraz pastwa, w ktrym ten obiekt
Zakady przemysu si znajduje. Wybierz nazwy spord podanych
D 3
elektronicznego w Malezji niej. (03 p.)
8. Podpisz liter A diagram koowy
przedstawiajcy najwikszych producentw Miasta: Londyn, Rzym, Pary, Stambu
wgla kamiennego na wiecie. (01 p.) Pastwa: Francja, Wochy, Turcja, Wielka Brytania

Obiekt Miasto Pastwo


Forum Romanum Rzym Wochy
Luwr Pary Francja
Londyn Wielka
Tower Bridge
Brytania
grupa b

Globalna gospodarka ........................................................


imi i nazwisko
Poniszy test skada si z 11 zada. Przy kadym poleceniu podano
liczb punktw moliw do uzyskania za prawidow odpowied. ...................
Za rozwizanie caego testu moesz otrzyma maksymalnie 27 punktw. klasa
1. Pogrupuj podane niej czynniki rozwoju
rolnictwa, wpisujc odpowiadajce im litery
we waciwe miejsca tabeli. (03 p.)
A. Dugo okresu wegetacyjnego.
B. Gwarantowane ceny skupu.
C. Duy odsetek osb zatrudnionych w rolnictwie.
D. Gboko zalegania wd gruntowych.
E. Nachylenie stokw.
F. Struktura agrarna gospodarstw rolnych.

Czynniki
Czynniki przyrodnicze
pozaprzyrodnicze

A, D, E B, C, F a) W strukturze uytkowania ziemi w Mongolii


dominuj uytki zielone.
b) Struktura uytkowania ziemi w Indiach jest
zbliona do struktury uytkowania ziemi w Japonii.
c) Udzia gruntw ornych w strukturze
uytkowania ziemi w Izraelu przekracza 20%.
2. W poniszej tabeli przedstawiono wielko d) Udzia lasw w strukturze uytkowania ziemi
powierzchni zasieww oraz zbiorw trzech w Chinach przekracza 20%.
rodzajw zb w Kanadzie w 2010 r. Dokonaj
niezbdnych oblicze, a nastpnie podaj nazw 4. Wpisz obok zdania prawdziwego liter P,
zboa, ktre daje najwysze plony. (04 a obok faszywego liter F. (04
p.) p.)
Powierzchnia a) W Brazylii wystpuje poowa wiatowego
Zbiory Plony
Zboe zasieww
(tys. t) (dt/ha)
(tys. ha) pogowia trzody chlewnej. F
Pszenica 8 268 2 316 28 b) Naturalne pastwiska na obszarach grskich
yto 89 216 24 sprzyjaj hodowli byda mlecznego. P
97 c) Chw byda w Azji Poudniowej uwarunkowany
Kukurydza 1 202 11 714
jest wzgldami religijnymi i kulturowymi. P
d) Gwnymi producentami weny na wiecie
Obliczenia:
s Australia i Nowa Zelandia. P
Pszenica --> 23 166 0000: 8 268 000 = 28dt/ha
yto --> 216 0000: 89 000 = 24dt/ha
Kukurydza --> 11 714 0000: 1 202 000 = 97 dt/ha

Odpowied: Zboem dajcym najwysze plony jest 5. Zaznacz zestaw, w ktrym podano nazwy
kukurydza krajw bdcych najwikszymi producentami
ryu na wiecie. (01
p.)

a) Chiny, Indie, Indonezja, Bangladesz.


3. Dokonaj analizy wykresu przedstawiajcego b) Rosja, Kanada, Hiszpania, Niemcy.
struktur uytkowania ziemi w Azji i wybranych c) Chiny, Indie, Stany Zjednoczone, Rosja.
krajach, a nastpnie podkrel zdanie prawdziwe. d) Stany Zjednoczone, Chiny, Brazylia, Meksyk.
(01
p.) 6. Uzupenij schemat odpowiednimi literami, tak
aby powsta cig przyczynowo-skutkowy
przedstawiajcy gwne etapy industrializacji
(rewolucje przemysowe). (03
p.)
A. Opracowanie metody rafinacji ropy naftowej
przez I. ukasiewicza oraz skonstruowanie arwki
przez T. Edisona.
B. Skonstruowanie tranzystorw, pprzewodnikw
i mikroprocesorw.
C. Skonstruowanie maszyny parowej przez J. Watta,
wynalezienie maszyny przdzalniczej, parowozu,
lokomotywy, statku parowego.
D. Automatyzacja i komputeryzacja produkcji.
......................... A
E. Rozwj przemysu chemicznego oraz wzrost
znaczenia hutnictwa wskutek zwikszonego 9. Podkrel zdania dotyczce transportu
zapotrzebowania na stal w wyniku dalszego kolejowego. (01
rozwoju transportu. p.)
F. Ograniczenie roli tradycyjnych gazi przemysu a) Ma due znaczenie w przewozie towarw
na rzecz przemysu high-tech. na krtkich i rednich odlegociach.
G. Rozwj przemysu wkienniczego, hutnictwa, b) Jest wykorzystywany gwnie do przewozu
grnictwa wgla oraz transportu. towarw masowych (np. wgla, rud metali,
H. Skonstruowanie wysokoprnego silnika przez R. zb).
Diesla w 1893 r. c) Gwne szlaki handlowe prowadz z rejonu Zatoki
Perskiej do Ameryki Pnocnej i Europy
Zachodniej.
C G A H E B D F
d) Cechuje go niski poziom bezpieczestwa.
e) Daje moliwo dostarczania towarw od drzwi
7. Uzupenij tabel, wpisujc we waciwe miejsca do drzwi.
litery odpowiadajce czynnikom lokalizacji f) Jego sprawne funkcjonowanie jest moliwe
zakadw przemysowych oraz cyfry m.in. dziki wprowadzeniu ukadu
odpowiadajce typom lokalizacji, wybierajc elektromagnesw (np. w Japonii, we Francji, w
spord podanych poniej. (05 p.) Niemczech).

Czynniki lokalizacji: A. baza surowcowa, 10. Podkrel poprawne dokoczenie zdania.


B. dostp do wody, C. baza energetyczna, (01 p.)
D. znaczne zasoby siy roboczej, Najwikszym portem lotniczym wiata pod
E. zaplecze naukowo-badawcze, F. duy rynek zbytu wzgldem liczby obsugiwanych pasaerw jest
Typ lokalizacji: 1. przymusowa, 2. zwizana,
3. swobodna a) Heathrow w Londynie.
b) OHare w Chicago.
Czynnik Typ c) Arlanda w Sztokholmie.
Zakad przemysowy
lokalizacji lokalizacji
d) Hartsfield-Jackson w Atlancie.
Kopalnia wgla brunatnego A 1
Piekarnia F 3
Huta miedzi w Legnicy C 2 11. Uzupenij tabel, wpisujc obok nazwy
Elektrownia wodna Porbka-ar B 1 obiektu nazw miasta oraz pastwa, w ktrym
Zakady montau sprztu D 3 ten obiekt si znajduje. Wybierz nazwy spord
komputerowego w Chinach podanych niej. (03
p.)
8. Podpisz liter A diagram koowy Miasta: Pary, Teby Zachodnie, Londyn, Petersburg
przedstawiajcy najwikszych producentw Pastwa: Francja, Egipt, Rosja, Wielka Brytania
ropy naftowej na wiecie. (01
p.) Obiekt Miasto Pastwo
Ermita Petersburg Rosja
Teby Egipt
Dolina Krlw
Zachodnie
Notre Dame Pary Francja