Vous êtes sur la page 1sur 5

I.

Layunin

Pagkatapos ng isang oras na talakayan, ang mga mag-aaral ay inaasahang:

A. Nalalaman ang mensaheng nais iparating ng akdang Ang Ama,

B. Nagagamit nang wasto ang mga pangatnig o kataga na nagpapakita ng

pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari

C. Napapahalagahan ang pagbabagong maaaring gawin ng isang taong nagkasala.

Pamantayang Pangnilalaman: Naipamamalas ng mag-aaral ang pagunawa at

pagpapahalaga sa maikling kuwentong makabanghay sa tulong ng teknolohiya at iba

pang transitional devices. upang makapagsalaysay ng sariling karanasan

Pamantayan sa Pagganap: Naisasalaysay nang masining ng magaaral ang banghay

ng maikling kuwento gamit graphic organizer

II. Paksang-Aralin

A. Ang Ama Maikling Kuwento Singapore Isinalin sa Filipino ni M. R. Avena

B. Sanggunian

Panitikang Asyano, Modyul ng Mag-aaral sa Filipino 9

C. Pagpapahalaga

Pagpapahalaga sa pagbabago ng kasamaang taglay ng isang indibidwal at sa

damdamin ng isang nilalang na nakapaloob sa akda.

D. Kagamitan

Larawan, visual aids, cartolina at powerpoint presentation.

III. Pamamaraan

A. Panimulang Gawain

1. Panalangin
2. Pagsasaayos ng silid-aralan

3. Pag-iisa ng mga lumiban

B. Pagganyak

Mayroong ibat-ibang klase ng larawan na nakadikit sa pisara. Magtatawag ang guro sa

kanyang mga mag-aaral kung anong uri o klase ng ama ang meron sila batay sa mga

larawan na nakadikit sa pisara at ipapaliwanag ito kung bakit iyon ang kanilang napili.

C. Paglalahad ng Paksa

Pagtatanong: batay sa inyong ginawa, tungkol saan kaya ang ating paksa sa araw na

ito?

D. Pagpapakilala sa mga Tauhan

A. Ang Ama- nawalan ng trabaho at iyon ang simula ng kanyang pagiging lassinggero

at iniisip ang pansaling kapakanan lamang, nagbago ng buhay at nagsisi.

B. Mui mui- siya ang anak ng mabisyong ama na mayroong sakit na hika, ang

halinghing niya ang nagging dahilan upang mapatay siya ng sarili niyang ama.

D.Mga Kapatid- ang nag-aasikaso kay Mui-mui at walang magawa kundi magtago

kapag dumarating na ang kanilang ama, walang sapat na kinakain tanging ang

natitirang pansit na pinagkain ng kanilang ama ang kanilang pinagsasaluhan.

E. Ina- siya ang nagtaguyod ng kanilan pamilya magmula ng mawalan ng trabaho ang

kanyang asawa, nagging siyang martir dahil tiniis niya ang kalupitang ginagawa ng

kanyang asawa.
E. Pagtalakay sa Paksa

-Babasahin ng mag-aaral ang akda sa pamamagitan ng tahimik na pagbabasa,

pagkatapos ay magkakaroon ng dugtong-dugtong na pagkukwento upang makasiguro

kung talagang naiintindihan ng mag-aaral ang akda.Pagkatapos ay magkakaroon ng

iilang katanungan.

1. Bakit nagbago ang pananaw ng ama sa buhay magmula ng mawalan siya ng

trabaho?

2. Ano sa palagay mo ang nararamdaman ni Mui-mui noong panahong sinasaktan siya

ng kanyang sariling ama?

3. Ano ang nagpabago sa ama ni Mui-mui?

-Pagkatapos matalakay ang akda ay isusunod ang gramatika/retorika at ito ang mga

pangatnig na ginamit sa akda.

Magkakaroon ng gawain ang mga mag-aaral.

Unang pangkat: Ibibigay ang aral ng akda.

Ikalawang pangkat: Isasadula ang pinakapaboritong parte ng akda.

Ikatlong pangkat: Iguguhit ang nangibabaw na simbolismo.

Ikaapat na pangkat: Ipapaliwanag ang mga temang nangibabaw sa akda.

Pamantayan:

Nilalaman -50, Presentasyon -20, Kaangkupan-20, Pagkakaisa-10 = 100

F. Paglalahat

1. Kung kayo ang ina ni Mui-mui mapapatawad mu ba ang iyong asawa sa kanyang

nagawang kasalanan na mapatay ang sarili mong anak?

2. Kung ikaw si Mui-mui mapapatawad mo ba ang iyong ama sa kanyang nagawa?


3. Bilang isa sa mga kapatid, anong damdamin ang iyong mararamdaman kung nakikita

mo na ang iyong sariling kapatid na may sakit ay sinasaktan pa ng iyong ama?

IV. Pagtataya

1. Magbibigay ng isang akda ang guro at kailangan lapatad ito ng mga angkop na

pangatnig na kinakailangan sa bawat pangungusap.

V. Takdang-Aralin

Sumulat ng isang liham sa iyong ama, liham ito ng pagpapasalamat sa kanyang

ginawang mabuti sa inyong pamilya, isulat ito sa buong papel.


Republika ng Pilipinas

Pulung Santol High School Main

Pulung Santol, Porac, Pampanga

Mala-Masusing Banghay Aralin

Ang Ama
Maikling Kuwento Singapore

Isinalin sa Filipino ni M. R. Avena

Inihanda ni:

Gng. Nelia C. Cao