Vous êtes sur la page 1sur 3

WYDZIAŁ: Nauk Humanistycznych i Społecznych

KIERUNEK: Filologia
SPECJALNOŚĆ: Filologia szwedzka
PROFIL: praktyczny
POZIOM: I stopnia
TRYB: Stacjonarny
Rozpoczęcie studiów rok akademicki 2017/2018
SEMESTR 1
Godziny Liczba
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć punktów Forma zaliczenia
Ogółem
ECTS
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
I Moduł wstępny filologiczny moduł 90 10 zaliczenie z oceną
Wstęp do językoznawstwa wykład 30
Wstęp do literaturoznawstwa wykład 30
Teorie kultury wykład 30
II Nauka, praca i współpraca moduł 45 3 zaliczenie z oceną
Umiejętności akademickie wykład 15
Technologie informacyjne - wprowadzenie ćwiczenia 10
Specjalistyczne zastosowanie komputerów ćwiczenia 5
Ochrona praw autorskich e-learning 5
Wizualizacja danych i idei e-learning 10
III Kursy poza modułami
Konwersacje 1a ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną
Konwersacje 1b ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną
Konwersacje z elementami fonetyki ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną
Fonetyka praktyczna 1 ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną
Gramatyka praktyczna 1 ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną
Elementy stylistyki polskiej i kultury języka wykład 30 3 zaliczenie z oceną
Praktyczna nauka języka angielskiego 1 ćwiczenia 60 3 zaliczenie z oceną
Liczba godzin i punktów 375 29

SEMESTR 2
Godziny Liczba
Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć punktów Forma zaliczenia
Ogółem
ECTS
MODUŁY OBOWIĄZKOWE
I Moduł ogólnoskandynawski moduł 90 10 zaliczenie z oceną
Historia Skandynawii wykład 30
Historia literatur skandynawskich wykład 30
Kultura Skandynawii wykład 30
II Kursy poza modułami
Konwersacje 2a ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną
Konwersacje 2b ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną
Konwersacje 2c ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną
Fonetyka praktyczna 2 ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną
Gramatyka praktyczna 2 ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną
Wiedza o Szwecji ćwiczenia 30 3 zaliczenie z oceną
Rozwijanie kompetencji społecznych i osobistych w 15
warsztaty 2 zaliczenie z oceną
Skandynawii i Polsce
Akwizycja języka i nauczanie języków obcych wykład 30 3 zaliczenie z oceną
Praktyczna nauka języka angielskiego ćwiczenia 60 3 zaliczenie z oceną
Praktyczna nauka języka szwedzkiego - egzamin egzamin 0 0 egzamin
Liczba godzin i punktów 375 31

W wyjątkowych sytuacjach składniki modułów mogą zmienić swoje nazwy w związku z doskonaleniem programu kształcenia.

Nazwa przedmiotu Forma zajeć punktów Forma zaliczenia Ogółem ECTS MODUŁY OBOWIĄZKOWE I Moduł językoznawczy 1 60 8 zaliczenie z oceną Gramatyka porównawcza języków skandynawskich wykład 15 Gramatyka kontrastywna polsko-szwedzka wykład 15 Gramatyka języka szwedzkiego ćwiczenia 30 II Kursy poza modułami Konwersacje 3 a ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną Konwersacje 3 b ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną Pisanie 1 a Skriftspråksregler ćwiczenia 15 2 zaliczenie z oceną Pisanie 1 b ćwiczenia 15 2 zaliczenie z oceną Gramatyka praktyczna 3 ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną Literatura szwedzka w polskich przekładach ćwiczenia 30 3 zaliczenie z oceną Fakultet 45 6 zaliczenie z oceną Praktyczna nauka języka angielskiego 3 ćwiczenia 60 3 zaliczenie z oceną Wychowanie fizyczne ćwiczenia 30 0 zaliczenie bez oceny Liczba godzin i punktów 345 30 SEMESTR 4 Godziny Liczba Lp. . Nazwa przedmiotu Forma zajeć punktów Forma zaliczenia Ogółem ECTS MODUŁY OBOWIĄZKOWE I Kursy poza modułami Konwersacje 4 a ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną Konwersacje 4 b ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną Słownictwo i rozumienie tekstów ćwiczenia 30 3 zaliczenie z oceną Pisanie 2 ćwiczenia 30 3 zaliczenie z oceną Gramatyka praktyczna 4 ćwiczenia 30 3 zaliczenie z oceną Literatura szwedzka ćwiczenia 30 3 zaliczenie z oceną Język duński ćwiczenia 30 3 zaliczenie z oceną Praktyczna nauka języka angielskiego 4 ćwiczenia 60 3 zaliczenie z oceną Pratyczna nauka języka szwedzkiego . SEMESTR 3 Godziny Liczba Lp.egzamin egzamin 0 0 egzamin SPECJALIZACJA (student wybiera 1 specjalizację): Tłumaczeniowa I Przekład 1 moduł 60 8 zaliczenie z oceną Teoria przekładu wykład 30 Analiza i przekład tekstów użytkowych ćwiczenia 30 SPECJALIZACJA (student wybiera 1 specjalizację): Kulturoznawczo-regionalna I Studia nad Regionem Bałtyckim i Skandynawskim moduł 60 8 zaliczenie z oceną Ludy i języki Regionu Bałtyckiego wykład 30 Rozwój społeczny w Regionie Bałtyckim konwersatorium 15 Literatura jako skandynawska narracja o kulturze konwersatorium 15 Liczba godzin i punktów 330 30 W wyjątkowych sytuacjach składniki modułów mogą zmienić swoje nazwy w związku z doskonaleniem programu kształcenia.

Nazwa przedmiotu Forma zajeć punktów Forma zaliczenia Ogółem ECTS MODUŁY OBOWIĄZKOWE I Wstęp do Norwegii moduł 45 6 zaliczenie z oceną Praktyczna nauka języka norweskiego ćwiczenia 30 Wprowadzenie do kultury Norwegii ćwiczenia 15 II Kursy poza modułami Konwersacje 6a ćwiczenia 30 3 zaliczenie z oceną Konwersacje 6b ćwiczenia 30 3 Pisanie 4 ćwiczenia 30 3 zaliczenie z oceną Język szwedzki w biznesie ćwiczenia 30 3 zaliczenie z oceną Historia literatury szwedzkiej 2 ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną Stylistyka i frazeologia szwedzka ćwiczenia 30 3 zaliczenie z oceną Social och personlig utveckling ćwiczenia 15 2 zaliczenie z oceną seminarium 30 4 zaliczenie z oceną Seminarium licencjackie 2 licencjackie Praktyczna nauka języka szwedzkiego . SEMESTR 5 Godziny Liczba Lp. Nazwa przedmiotu Forma zajeć punktów Forma zaliczenia Ogółem ECTS MODUŁY OBOWIĄZKOWE I Moduł językoznawczy 2 moduł 60 8 zaliczenie z oceną Literatura i kultura staroskandynawska wykład 30 Historia języka szwedzkiego wykład 15 Historia języka szwedzkiego ćwiczenia 15 II Kursy poza modułami Konwersacje 5 a ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną Konwersacje 5 b ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną Pisanie 3 ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną Gramatyka praktyczna 5 ćwiczenia 15 2 zaliczenie z oceną Historia literatury szwedzkiej 1 ćwiczenia 30 2 zaliczenie z oceną Proseminarium propedeutyczne seminarium 5 1 zaliczenie bez oceny seminarium Seminarium licencjackie 1 30 2 zaliczenie z oceną licencjackie SPECJALIZACJA (kontynuacja specjalizacji wybranej w 4 semestrze): Tłumaczeniowa I Przekład 2 moduł 90 10 zaliczenie z oceną Translatorium ćwiczenia 20 Przekład tekstów specjalistycznych warsztaty 30 Przekład audiowizualny warsztaty 10 Przekład ustny warsztaty 30 SPECJALIZACJA (kontynuacja specjalizacji wybranej w 4 semestrze): Kulturoznawczo-regionalna I Region Skandynawski moduł 90 10 zaliczenie z oceną Rozwój społeczny Skandynawii konwersatorium 15 Film jako skandynawska narracja o kulturze konwersatorium 30 Democracy and Capitalism: the Scandinavian Case konwersatorium 30 Tendencje rozwojowe języków skandynawskich konwersatorium 15 Liczba godzin i punktów 320 31 SEMESTR 6 Godziny Liczba Lp.egzamin egzamin 0 0 egzamin Liczba godzin i punktów 270 29 Godziny Liczba punktów Ogółem ECTS Liczba godzin i punktów na wszystkich latach 2015 180 W wyjątkowych sytuacjach składniki modułów mogą zmienić swoje nazwy w związku z doskonaleniem programu kształcenia. .