Vous êtes sur la page 1sur 2

Ejemplo: Cul es la representacin IEEE754 en simple

precisin del nmero -317.187510? .Da la respuesta en


hexadecimal.

N = -D317.1875 = - B100111101.0011 = -1.001111010011 * 2+8


S= 1, E= +8, M= 1.001111010011

e(8 bits)= E+127= D135= B10000111


m(23 bits)= 00111101001100000000000 (1+m=M)

NIEEE754= B1 10000111 00111101001100000000000 =


HC39E9800

Fundamentos de Informtica EUP-ULPGC Jose Torres


Ejemplo: Qu nmero decimal representa el IEEE 754
H93D00000?

H93D00000= B1 00100111 11000000000000000000000

s=1 (-)
e = B00100111 =D79 = E + D127 E = 79 127 = -48
m = B11000000000000000000000 M = B1.110000= D1.75

N = -1.75*10-48

Fundamentos de Informtica EUP-ULPGC Jose Torres