Vous êtes sur la page 1sur 47

Medicine & Metaphysics 1 Medicine & Metaphysics

Medicine & Metaphysics

3‹ÅZˆâgzZ¥
é5šE
]G
^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä×Ö] ÜŠe
» àbgzZY ’ Å¡ÅŸã̈Z=g fÆTîkZ• ë Medicine
The art of preserving and restoring the X ì @ Y 1x »
• ˆ0 ñ• á Ϲ ÅkZgzZì Š
ƒ Wz ¹ [ Z qçñ »¥Q health
ZXì “
q %ÐVzqzŠ y ̈ZÉì 7(Z ?ì x * »ŸsÜy̈Z Hp
™3 ‹Å
ZgzZŸª(Physical)8
X b zgª(Metaphysical) ö EZˆâ q
Ð kZž • Ù Š gzZ • D™™f ,¼ 0Ð bzg ã̈Z ë [Z
X •hZzb)ÐyÃÆMedicine
|Å bzg
Xì ~u 0 yWŒ Û
D85 VØnñ]†‰] oße å…ç‰E oûeôù…ø †ôÚû ]ø àûÚô |öæû †% Ö] ØôÎö |ôæû †% Ö] àôÂø Ôø Þøçû ×öòøŠûmøæø
Û t ~ [ZŽ \WX • y7 ~}g !
â• Æ bzgÐ \Wvß (~Š·)t
}÷Žì qq Z ({ zžßy YÚ Z'6gîà )Z‰ Ü zkZ 0Æ) b zgž £Š
Xì µÐ¬Æ[g
Xìt{zì CWt ‚,Ž 0ÆbzgЄzg¨h ' × ~g uzyWŒ Û
Medicine & Metaphysics 2 Medicine & Metaphysics

áƒ
ì Cƒbzgy• ÙC
 oÆkZ~qCÙ Å]Ñ»
ì ~u 0 yWŒ Û
å…ç‰E !Üû ãö vønû fôŠûiø áøçû ãö ÏøËûiø Ÿø ø àûÓôÖFæø ǻ‚ôÛûvøeô xöfùô Šømö Ÿ$]ô ðõ oû³•ø àû³Úô áû]ôæø
D44 VØnñ]†‰] oße
kZXƒ7Bà ÄÅyZ ?pì C™ ÄÅkZB‚Æ£ÅvZqC ÙCÙ
gzZX • f  „™vß ÂÃà q ÄèYì à ¸Éì 7à q Ä{zž Zƒx¥Ð
gzZì k ¦ * *
ƒ »gÅgŠË~á Zz ä™#z ÄnÆkZƒ à ¸#z ÄŽ
{Zpì Cƒ bzg~ÚC Ù ÅݬРzgÅe WkZ ÂXì Cƒbzg|gÅ~ f
Xƒ: c ƒ]§ ~fÐg ±Z ~C Ù ªÚ{z
câ•Û ~u0 yWŒ Û ~}g ! ÆVzß}
D74 Vå†Ïe å…ç‰E äô ×#Ö] èô nø Žûìø àûÚô ¼öfôãû mø ^ÛøÖø ^ãø ßûÚô á$ ]ô
X •D 7 
¤ ÐgeÆvZŽ •Ì, Z~Vzßy Z
:c â•Û ~}g ! ÆV4w
Ÿø ø Üû ÓößøÓôŠFÚø ]çû ×öìö•û ] ØöÛû ß$Ö] ^ãø m%]ø ^m$ èº×øÛûÞø kûÖø^Îø ØôÛû ß$Ö] •ô ]æø o×FÂø ]çû iö]ø ]ƒø]ô oj# uø
D18 VØÛÞ å…ç‰E !áøæû †ö Ãö Žûmø Ÿø ø Üû âö æø åü •ö çû ßöqöæø àöÛFnû ×ø‰ö Üû Óöß$Ûø _ôvûmø
yZyÆV4wã {z Z  H»y ZgzZx?Zmy Ñ]|žJ V Œ
yÑ~ ~¸" }î Yƒ 4ZŠ ~ VzyLZ !4w} Z ¹ä ‹w q Z Â6
XáZ e: 5»H»yZgzZx?Zm
:ì ~}g! Æ@@
lö‚ûqøæø oûÞôù]ô àõnû Ïûmø ^õÿføßøeô ^õÿfø‰ø àûÚô Ô ø jöòûqôæø ä́eô ¼ûvôiö Üû Öø ^Ûøeô k% _û³uø]ø Ùø^³Ïø³Êø
^ãø Úø çû Îø æø ^ãø i%‚ûqøæø ܺnû ¿ôÂø •º†û Âø ^ãø Öøæø ðõ oû•ø Øùô Òö àûÚô kûnø iô æû ]ö æø Üûãö Óö×ô Ûû³iø é÷³*]†ø ³Úû ]
àôÂø Üûâö ‚$ ’øÊø Üûãö Öø^ÛøÂû ]ø àö_6 nû Ž$ Ö] Üöãö Öø àøm$‡ø æ äô ×#Ö] áôæû •ö àû³Úô ‹ô³Ûû³Ž$ ׳Öô áøæû ‚ö³rö³Šûmø
D22-24 ØÛÞ å…ç‰E !áøæû ‚öjøãû mø Ÿø ø Üûãö Êø Øônû fôŠ$ Ö]
Medicine & Metaphysics 3 Medicine & Metaphysics
o~gzZ7D¼Ã\ W»TVƒc WÆ™x¥] ! + Zq Z~¹ä@@
6Vß Zz òŽ c
0 Z ä ~X Vƒ c
Ã]gúq W™á¸óq Z k0 Æ\ WÐ ò
kZgz ZÕkZ ä~Xì ªZ(q Z »kZgz Zì BqC Ù ÃkZgzZì C™#Ö Ó
Æy Z n Æy Z ä y -gz Z • D™{>à `gΙhgÃvZ {zž c 0
Ãx ¸Å
X D 0 7{ Zg S¦{zÎÐ{ Zg S¦ cŠuzgÃy ZgzZ c
Š™+ '× nÆy ZÃw qZ

•ŠŽñЬb Zzg ZÅVâ ̈Z


ì ~u 0 yWŒ Û
o×FÂø Üûâö ‚ø³ãø •û]øæø Üû³ãö jøm$…ôùƒö Üû ³âô …ôçû ³ãö ¾ö àû³Úô Ýø•ø ! oû³ßô ³eø àû³Úô Ô
ø e%…ø „ø³ìø]ø ƒû]ô æø
D 172 VÍ]†Â] å…ç‰E o×Feø ]çû Öö^Îø Üû Óöeùô †ø eô köŠûÖø]ø ÜûãôŠôËöÞû]ø
Åy ZŠp ÂÐ 1 Åx?ZmxŠ W~ b Zzg Zݬ) ä [gÆ\ WZ  gzZ
Kg ) à ( b Zzg Z Å ) Š ÑzZ Å yZ (lŸ) Ð 1 Å xŠ WŠ ÑzZ (gzZ Ê ÑzZ
™ «™ÃyZ n kZ• B ggÅb Zzg Zèa gzZ Ñï ( ~̈‡ÆV4w Kg
=kZ ) ä ƒ  X Vƒ7[g Zgv~ Hž 1gZ Œ Û Z 0Æ„ y ZÐ y Z ( Æ
X (•[g}g ø„\WªZz)7VYž c Š[ZŽ (™™Ã|ÝZЊ ZŠ Z} 
¯Ðgâ{Š™ Za LZä\¬vZÃb Zzg Z
ì c
æø kø Þû*] oûeô^*eô äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø kö×ûÎö Ùø^Îø pùô …ô^’øÞûŸ* û] äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àôeû †ô³eô^³qø àû³Âø
äø ×# Ö] á$ žô †ö eô^qø ^mø Ùø^Îø ðô ^nø •øŸ* û] Øøfû Îø oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] äö Ïø×øìø ðõ oû•ø Ùôæ$ ]* àû³Âø oû³Þô†û ³fôìû]* oûÚôù ].
&önûuø éô …ø ‚ûÏöÖû^eô …ö æû ‚ömø …ö çû ß%Ö] Ô ø ÖôƒF ØøÃø røÊø ǻ…ôçû Þö àûÚô Ô ø nùô fôÞø …ø çû Þö ðô ^³nø •ûŸ* û] ØøfûÎø Ðø×øìø
Ÿø øæø Ô º ×øÚø Ÿø øæø …º^Þø Ÿø øæø èº$ßqø Ÿø øæø ܺ×øÎø Ÿø øæø |ºçû Öø kôÎûçø Öû] Ô ø Öô ƒF oûÊô àûÓömø ÜûÖøæø äö ×# Ö] ðø ^•ø
Ðø×öíûm$ áû*] äö ×# Ö] •ø ]…ø *] ^Û$ ×øÊø o' ŠôÞûžô Ÿø øæø o' ßôùô qô Ÿø øæø †ºÛø Îø Ÿø øæø ‹ º Ûû³•ø Ÿø øæø š º …û *] Ÿø øæø ðº^Ûø ‰ø
àøÚô æø Üø×øÏøÖû] Ùôæ$ Ÿ* û] ðô ˆû röÖû] àøÚô Ðø×ø³íø³Êø ðõ ]ˆø ³qû]* èøÃø ³eø …û ]* …ø çû ß% Ö] Ô ø ÖôƒF Üø Š$ Îø Ðø×ûíø³Öû]
àøÚô Ðø×øíøÊø ðôõ ]ˆø qû]* èô Ãø eø …û ]* Äøeô]†$ Ö] ðø ˆû röÖû] Üø Š$ Îø Ü$ $ö •ø†û Ãø ³Öû] &ôÖô ^%$ Ö] àøÚô æø |øçû ×$ Ö] oÞô ^%$Ö]
Üø Š$ Îø Ü$ $ö èô Óøñô ¡$ÛøÖû] èønû Ï$ eø &ôÖô ^%$Ö] àøÚô æF o$ ‰ô†û ³Óö³Öû] oÞô ^%$Ö] àøÚô æø •ô†û Ãø Öû] èø×øÛø ³uø Ùôæ$ Ÿ* û]
Medicine & Metaphysics 4 Medicine & Metaphysics
àøÚô æø àønû •ô…û Ÿ* û] oÞô^%$Ö] àø³Úô æø lô]æø ^³Ûø³Š$ Ö] Ùôæ$ Ÿ* û] àøÚô Ðø×øíø Êø ðõ ]ˆø qû*] èøÃø ³eø …û *] ijeô]†$ ³Ö]
DÑ]‡†Ö]‚fÂE ý…ø ^ß$Ö]æø èøß$røÖû] &ôÖô ^%$Ö]
Vâ }÷wÎgÆvZ } Z Y7 ä ~ • ë” vZ†0' Y ]|
Ѓ  ¬ÐðÅY âZvŠ ä \¬vZžØCt=X Vƒy ! Û 6\W\ !
Œ
¬Ð ðÅY âZvŠ ä \¬vZ' Y} Z c â• Û ä~  \W ?Å Za Hq «
» ( b Zzg Z Å]‡‘x ÓgzZ bzg Å ) Ñ}gvÐ gâ ( : Z •  ŠŽñ~ D) LZ
ÅðÅžg Ibzg Å ~  vZ wÎgÐ Tzb { zèa gzZ ) H Za gâ ( q Z {Š â )
6gîÆÄZÑÚÅgâ{Š â }g7 n kZ å ‚ gwÅ{ œ  %~ {Š â kZ ˆ
@™lŠ¤ ;e ävZ V ˜Ð ]gŠÅvZgâ ( {Š â ) {z ( X ˆÅs§Å ~  \W
: ¶}i: åy• W: ¶c izŠ: ¶¼  : å¯: X ¶pôbß: ‰ Ü z kZgzZ ; g
X åy̈Z ðÃ: åXðÃ:gzZ å0 e: å`gÎ
\¬vZ Z  ª) c â•Û {Š Zg Z »ä™ Za à ( b Zzg Z Å ) t‘ä \¬vZ Z 
X G{ g eÆgâkZ  ( Zƒ {z å‰ Ü zŽ » öZa Å b Zzg Z~ {Š Zg Z z Dà i ZÆ
l²Ð }ŠgzZà (b zg Åpô) bßÐ }uzŠÃ (b zg Å ) ¯Ðz¬
Ð zb ¬ Ð ~ yZ X G zb g eÐWÆz¸a gzZ H Za à ( bzg Å )
Å )V ¤• Û ¹! Ð}ŠÃ ( bzgÅ ) Ï™Ð}uzŠÃ ( b Zzg Z Å ) l²•q
Ð } •¬ Ð ~ y Z X G } •g e QÆ zb ¸a gzZ H Za à ( b Zzg Z
cizŠ z ¼  Ð }ŠÃ ( b Zzg Z Å ) V•iÐ }uzŠ Ã (b ZzgZ Å ) Vâ • W
'H Za Ãb Zzg ZÅ

ì q{eÐ(Life)]§ ãKbzg ã̈Z


Ü zkZì CYƒÅ{ â g e ªyŠ äÎq
àZ e bzg~kZ‰ Z/Å<Z 
~kZÐzzÅTì CƒÐ yŠ qzÑ Â(Life)]§~<èÑqì CY
Xì Lg ¸Ÿ » úz›
Medicine & Metaphysics 5 Medicine & Metaphysics
oûÊô ÄöÛørûmö Üû Òö‚ôuø*] Ðø×ûìø á$ žô "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ^ßø$ø‚$ uø Ùø^Îø •õ çû Ãö ³ŠûÚø àô³eû ]ô àû³Âø
Øø%ûÚô è÷Çø–ûÚö áöçû Óömø Ü$ $ö Ôø ÖôƒF Øø%ûÚô è÷Ïû×øÂø áöçû Óömø Ü$ $ö è÷Ëø_ûÞö ^Ú÷ çû mø àø³nû Ãô ³eø …û *] ä́³Úôù *] àô_ûeø
Dp…^íeE !|öæû †% Ö] äô nû Êô îöËøßûmö ý Ü$ $ö Ô ø ÖôƒF
 vZ wÎg • ë” Š&0vZ†]|
~ ?ž HyÒ Ð ëä ~
&ÆyŠ:e:e)ì CYÅ~ùÆVâ ÅkZððZ’Z Åq ÙÐ
ZC
³%]æ„ âZQgzZ~îªGÒ‘³%]æ âZQ~W³%yŠ:e (~iZ%
Xì CYéYb zg~kZQ~îœE{E!
{â g epì Cƒ ]§ ³‚sܬ Ð äYê Y bzg~ <:X
Xì Sg ì‡J ]ñÅy ̈ZQ {zÂì CY~ŠwZe bzg~kZZ  6äƒ}g7
Yƒ {»] § ÅkZì È »]ñÅ<¬ Ð { â g e
{ â g egzZ *
ƒ {» ] § (1) ì Cƒ Œ6Vzq zŠ ]ñˆ Æ
Ÿ» b zg (2) gz Z *
X * * !
Yƒ Z] Ð
!Wg• n Æ kZ Ÿž Z  ì Cƒ bzg q ÝZ ~ y̈Zèa gzZ
òÆ bzgÐ Ÿg ±Z ÝZ ~ OgzZ ]ñn kZ ì @ ƒ (Instrument)
Xì »äƒ{* ! ÆmÆkZgzZ »äY
o bZ¬Ð{ â g eXì sŠ ZáÆä™O* ™o bZˆÆ{ â g en kZ
%Æ(Indication) zz Genuine gzZ Serious Ë%Z @ ƒ7g ÑO* ™
X 7^ Y*Z™o bZ ̬Ð{ â ge
Ãa }ƒµn Æ Vâ c a ´g ~g Y Ã܈ Æ { â g e ¤ Z :X
a ƒ (Genetic abnormality)¨CQ ðà c ƒ Hydrocephalus
]æ Ái Z ÁèY ,Š Z™ DeliveryˆÆäƒ}g7 { âbÉ , ™: »ŠpÃ
X ì { âb Ü

{0 i^ÐWXì { â b Viability age Ái Z Áž• MÈë~ V/}uzŠ
Chances Æ•g $ {0 iÆ a :gz σ ]! Åglt [Z ñY% c ìg
Medicine & Metaphysics 6 Medicine & Metaphysics
X •DƒÁ¹

•LZ bzggzZ • f
zZ Û‰
 wïà bzg º•Ü zÆ ]ñ
ì Cƒg ZŠ1$ ì Cƒg ZŠÒp Âc
c ¬ZñÆ¿
kûiø*] àöÚô çû ÛöÖû] †ø –ôuö ]ƒøžô " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø³†ø ³mû†ø ³âö oû³eô*] àû³Âø
oÖFžô Ô ô ßûÂø ^n& •ô†û Úø è÷nø •ô]…ø oûqô†ö ìû]ö áøçû Ööçû Ïönø Êø ðø ^–ønû eø éõ †ø mû †ôvøeô èô Ûøuû†$ ³Ö] èöÓøñô¡øÚø
äü Þ$]* oj#uø Ô ô ŠûÛôÖû] xõmû…ô gônø ›û^*Òø tö†ö íûjøÊø áø^fø –ûÆø †ônû Æø hùô …ø æø áõ^vømû …ø æø äô ×# Ö] |ôæû …ø
xømû†ôùÖ] ǻ„ôâF gønø ›û*] ^Úø áøçû Ööçû Ïönø Êø ðô ^ÛøŠ$ Ö] hø]çø eû *] ä́eô ]çû iö^mø oj#uø ^–÷Ãû eø Üû ãö –öÃû eø äü Ööæô^ßønö Öø
hô]„øÃø Öû] èöÓøñô¡øÚø äö jûiø*] †ø –ô³jöuû] ]ƒøžô †ø ³Êô ^³Óø³Öû] á$ *]æø ýšô…û Ÿ* û] àøÚô ÜûÓöiû ðø ^³qø oû³jô $Ö]
Ø$ qøæø $̂ Âø äô ×# Ö] hô]„øÂø oÖFžô Ô ô nû ×øÂø ^÷›çû íöŠûÚø è÷_ø³ìô^³‰ø oûqô†ö ìû]ö áøçû Ööçû Ïönø Êø xõŠûÛô³eô
åô „ôâF àøjøÞû]* ^Úø áøçû Ööçû Ïönø Êø šô…û Ÿ* ]û hô^eø oÖFžô ä́eô áøçû iö^³mø oj# uø èõ Ëønû qô xômû …ô àôjøÞû^*Òø tö†ö íûjøÊø
Doñ^ŠÞ æ ‚Ûu]E !xømû †ôùÖ]
Âì CW]ñÅðñZ  c Û ä~
â•  vZ wÎg• ë ”{k Ù 1Z]|
C
gzZ • D W™á 1gC ( k0 Æ kZ ) º•Û Æ Øg (B‚Æ ]>Z o )
ÅÒpgzZ s  Zg™ƒ {hI ÅvZgzZ™ƒ èZg ( Ð vZ bzg (} Z ) • ë
~1g º• Û gzZì Ç
™ƒg ZŠÒp b§ÅÒp+ F {•Åv{zÂ'òs§
̺ • Û ÆV ;z • í6Vzi ZzgŠÆy • W™á ÃkZ ~g ! ~g !
gzZ • l
]ñÅ• Û »Z gzZ'ì ðWÐ }i k0 }g vŽì Òp{•tt • ë
gzZ• D W™á ^ N k0 Æ kZ º• Û Æ [Z±B‚Æ ]>Z o Âì CW
Æ Vz³vZB‚Æ WZg * ÅvZgzZ™ƒ nZg *
Ð vZ bzg ~' } Z • ë
ÃkZ º • Û Xì Ç ™ƒg ZŠ1$b§Å0 Zvð•Z Åg ZŠ% {z Âòs§Å[Z±
tž•ë ̺ • Û ÆV; z•D W6*Šy• W™áÃkZgzZ•l~^ N
Xì 0Zv~' X
:ì ~u 0 yWŒÛ
Medicine & Metaphysics 7 Medicine & Metaphysics
Üûãômû‚ômû]ø çû _ö‰ô^eø èöÓøñô¡ø øÛøÖû]æø lôçû ÛøÖû] lô]†ø ÛøÆø oûÊô áøçû ³Ûö³×ô ³¿$ ³Ö] ƒô ]ô p†F³iø çû ³Öøæø
†ø nûÆø äô ×#Ö] o×øÂø áøçû Ööçû Ïöiø ÜûjößûÒö ^Ûøeô áôçû ãö Öû] hø]„øÂø áøæû ˆø rûiö Ýöçû nø Öû]ø ÜûÓöŠøËöÞû]ø ]çû ³qö†ô³ìû]ø
D94 Ý^ÃÞ] å…ç‰E áøæû †ö fôÓûjøŠûiø ä́jô mF! àûÂø Üû jößûÒöæø Ðùô vøÖû]
ð3Š©u ܃ Z (ÂBŠ ‰ Ü z kZÃy Z \W¤ Zžìt wq » V>ªgzZ
]ñgzZÐ Vƒgë¤ ~ Vgã qzg Å]ñZƒ™f »XvßݪtžZ  }Š
LZ ) s§Åy ZW ZzÆ% ï bzg Åy Z • g ÇŠæÆ ]>Z oŽ º• ÛÆ
~¢( V ;)žÐVƒD YëV-Ãä™C Ù ªÆ]”(ÐVƒìg J( B;
fÃ? ) „B‚Æä% ( ` W )dŠX¸DQ D X V¹ ( ß ï3YKZ)
ª
 kZ )ì ̪
: f ãqzggzZì Ì1 ãK~ TX ÏñY ~Š ZwÅ
''( ¸ˆ '! ) KÑ( KÑ)fÆ\¬vZ ?žÐ
!è÷n$•ô†û Úø è÷nø •ô]…ø Ô ô eùô …ø oÖF]ô oûÃô qô…û ] èöß$òô Ûø_ûÛöÖû] ‹öËûßÖ$] ^ãø jöm$]ø ^mø
yj~kZgzZ ðƒt~ ~gZŠÎ â • Û z® ¤ZÅ\¬vZŽ b zgzÑ} Z
X èZgЕ{zgzZèZgÐkZ ž^^ßs§Å[g LZ HkCuz

•C™ ù»kZ@W Âì CYà ïbzgZÐ$ •ø ‚ûÎøæø èøÛø ×ø‰ø oûeô]* o ×FÂø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Øøìø •ø kûÖø^Îø èøÛø×ø‰ø Ýùô ]. àûÂø
DÜ׊ÚE !†ö ’øføÖû] äö Ãø fôiø ˜øfôÎö ]ƒøžô |øæû †% Ö] á$ žô Ùø^Îø Ü$ $ö äü –øÛøÆû^*Êø åü †ö ’øeø
wÎgX ( ˆƒ]ÃzÅ” •1ZC Ù ØÆy Z)• 9•vZèg•x Z]|
@WÅy Z ä \ WX ‰ðƒ?@WÅy Z ÂñWk0 Æ” •1Z ~  vZ
X •C™ ù»kZ@W Âì CYÅHbzgZ  ž c Û gzZXÈ
â•
ì CYƒ {eÐ Ÿ~ Ùƒ" gzZ’ bzg Ì~ Ï0
i
ì Lgì‡m~:Wp
Ôö ŠôÛûnö Êø ^ãø Úô ^ßøÚø oûÊô kûÛöiø ÜûÖø oûjô $Ö]æø ^ãø iôçû Úø àønû uô ‹øËöÞûŸø û] oÊ$ çø jømø äö ×# Ö]ø
Medicine & Metaphysics 8 Medicine & Metaphysics
D42 V†Ú‡ å…ç‰E oÛ& ŠøÚö Øõqø]ø oÖFžô p†FìûŸö û] Øö‰ô†û möæø løçû ÛøÖû] ^ãø nû ×øÂø o–FÎø oûjô Ö$]
7Ž gz Z X » ä%Æ y Zƒ ‰ Ü zZ  ( ²zg ª ) 3 Yì © év Z
hggz Zì c Š ZI*
%6Xì @ hgÄgQ Ô~’ Å y Zì © éÃy Z , %
XJ ‰ Ü z {gHq ZÃV zuzŠì ê Š
 é~ ’à b Zzg Z \ ¬v Zžì ˆð C ] !
gz Z • f t~e WkZ
m»kZB‚Æ Ÿpì Cƒ `g {Ð ŸÆ kZ b zg ÅòŠ Wñƒ ñ Î
Ë {g 7¹ !
b zg Â$ ] § ã K:  Æ ~g F c XŠ q ËZ  X @ ƒ 7{
X ì @ Y 1w ïÐ ŸÃ
ÅVzŠ%gzZVz0
ivŠ Âì CƒŠ Zi WПbzgZ
 ~’
ì Cƒ]‡5ÅkZÐVjzg
o×FÂø ‚örö‰û*] oûÞôù^*Òø Ýô^ßøÛøÖû] oÊô kömû*]…ø Ùø^Îø åö ^eø *] á$ *] èøÛømûˆø ìö àô³eû éø³…ø ^³Ûø³Âö àû³Âø
Ùöçû ‰ö…ø ÄøßøÎø*^Êø |øæû †% Ö] oÏø×ûnø Öø |øæû †% Ö] á$ žô Ùø^ÏøÊø Ô ø Öô„Feô äü iö†û fø ìû^*³Êø "
# oô³fùô ß$³Ö] èô ã?fû qø
oùô fôß$Ö] èô ãø fûqø o×FÂø äü jøãø fûqø Äø•øçø Êø ä́Ïô ×ûuø oÖFžô ä́‰ô]†ø eô áö^³Ë$ ³Âø Ùø^³Îø ]„ø³Óø³âF "
# äô ³×# ³Ö]
!Doñ^ŠÞE " #
6¸â Æ~  Ñ~ c Íž ¬Š~ [ Zpä ~ • ë” `• ]|
 \ Wä ~X ( ì 3g Î åâ CZ ä ~иâ Æ\ Wª) Vƒ ;g™{>
~
( Åñƒ ñÎ~’žìt |Å[ ZpkZ ) c â• Û ä \ W ÂH™f » kZÐ
t gzZ ) Xì C™] ‡5Ð Vjzg Å ( {”] ¯gzZ Vz0  ivŠ™òÐ Ÿ ) b zg
 vZ wÎgQ • ë y A ( ~zZgÆ g
~ uXì k :  » [ ZpF Ì] !
vZ wÎg ã% KZ ä`• ]|gz Z c Š qu CZ ( c ä™ CÃ[ ZpÆ y Z )
X ~ŠÄg6ã% Å ~ 
àöeû Øönû Ëø_% Ö] äô nû Öøžô †ø qø^âø èô ßømû‚ôÛøÖû] oøÖøžô "
# o% fôß$Ö] †ø qø^âø ^Û$ Öø Ùø^Îø †õeô^³qø àû³Âø
„øìø^*Êø Åøˆø røÊø šø†ôÛø Êø èøßømû‚ôÛøÖû] ]æö çø jøqû^³Êø ä́³Úô çû ³Îø àû³Úô غ³qö…ø äü ³Ãø ³Úø †ø ³qø^³âø æø æ†õÛûÂø
Medicine & Metaphysics 9 Medicine & Metaphysics
æ†ôõÛû Âø àöeû Øönû Ëø_% Ö] åö !†ø Êø lø^Úø oj#uø åö ]‚ømø kûfø íøŽøÊø äü Ûø qô]†ø ³eø ^³ãø eô Äø_øÏøÊø äü Öø “øÎô ^ŽøÚø
Ùø^ÏøÊø Ô ø e%…ø Ô ø eô Äøßø‘ø ^Úø äü Öø Ùø^ÏøÊø äô mû‚ømø ^÷n_ôù ÇøÚö åö !…ø æø èºßøŠøuø äü jöòønû âø æø åö !†ø Êø ä́Úô ^ßøÚø oûÊô
oûÖô Øønû Îô Ùø^Îø Ô ø mû‚ømø ^n÷ _ôùÇøÚö Õø]…ø ]* oûÖô^Úø äü Öø Ùø^Ïø³Êø " # ä́nùô ßøeô oÖFžô oûiô †ø rûãôeô oûÖô †ø ËøÆø
Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø " # äô ×#Ö] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø Øönû Ëø_% Ö] ^ãø ’$ Ïø³Êø l$ ‚ûŠøÊû*] ^Úø Ô ø ßûÚô xø×ô ’ûmö àûÖø
DÜ׊ÚE !†û Ëô Æû^Êø äô mû‚ønø Öôæø " # äô ×#Ö]
ÂÅ ]ó s§Å ({gë)Üæ ä ~  ÑZ  • ë” ' Y ]|
ZÆx ¸ÅyZB‚ÆyZgzZ Å]óÌä ” z/0Ü]|s§Å\W
q
ƒg F¿{ zgzZ ðW: kZgÃyZ Zƒz[ WÅÜæX Å]óÌä ¿
~gF)gzZ Š
^» hŽÆ VèZ KZÐ Vƾ LZ ä kZ™ƒg6ž Zƒ y.6Ú Z ( Ð
bzg Å )” z/0ÜX Š %{zžJ VŒ ;g c ypÐ Vð; Æ kZXáZ e
[ZpÃkZ ä ( ” ÜÐzz ÅT ðƒ ]‡5Ð bzg Å¿kZ ~’ Å
Xì 3g ,J eÃVð; LZ ä kZž ¬ŠgzZì ~ ˆ hZ {zž ¬Š ~
B‚}g vä[g}gv( ˆÆä%}gv)ž Y7ÐkZ ä” Ü
X ~Š™„~÷ÐzzÅ]ós§Å ~  Ñ LZž c Š[ZŽ ä kZ ?H H
ä kZX • Çg , J e VYB; LZ ä ?]! Hž Y7 Ð kZ ä VrZQ
:„ gŠÃy Z ë• } h — ™^ »Špä ?ŽB; LZž Š ¹Ðíž c Š [ZŽ
ÜXì 3g , J eÃy Z ä ~ n kZ ñƒ 7„  gŠ { zèa gzZ)Ð ,™
Û ¬Š ä~
(vZ} Z)ž ðâ •  vZ wÎg ÂÅ™f Ð ~  vZ wÎg ]! tä”
X £ŠjÌÃVð; Æ¿kZ

ðàSP
:cÛ gzZ ðƒÐèöZaÅx?ZmxŠ W]| (1)
â•
D29 V†rvÖ] å…ç‰E !oûuôæû …% àûÚô äô nû Êô köíûËøÞøæø äü ßömû ç$ ‰ø ]ƒø^ô Êø
Y éY bzg~ kZž ñYƒ. Þ ‡kZ {zgzZ ) VzŠ™ÇÃkZ~ Z Q
Medicine & Metaphysics 10 Medicine & Metaphysics
'VzŠwZ eªVzŠ7 Ybzgðƒð¯KZ~kZ~gzZ ( n
~gz¢~ kZ™á (Cell)3q ZÐ •Å6zZ Åx?ZmxŠ W]|Q (2)
XŠ H Za Ãx?Z ?Zj]|Æ™~p(Genehic)CQ
àãÞ^Ê ]†nì ð^ŠßÖ^e ]ç‘çj‰] " # ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î é†m†a oe] àÂ
ä Û n Ï i k f a ƒ á ^ Ê å ¡  ] Ä ×– Ö ] o Ê ð o • t ç  ] á ] æ t ç  ] Ä × • à Ú à Ï ³ ׳ ì
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE ð^ŠßÖ^e ]ç‘çj‰^Ê tçÂ] Ùˆm ÜÖ äjÒ†i á] æ äi†ŠÒ
~ }g ! Æ V Âgú c â•Û ä~  vZ wÎg • ë ”{k  Ù 1Z ]|
C
»6 | dŽ ~ ` Z' × Æy Zžìt {zgzZ )z™wJÃÅ ð>zí ( ~÷)
q~¡gzZì ï• á ~]¡ÅyZtèY * ƒ:9gŠÆä™ »ÃkZ ÂñWÃ
Ð ÕKZÃy Z ä \¬vZìtzz Å6 | d~ ]¡gzZ Y Y H7»Ã
Ѓ  ( Åx?ZmxŠ W]|x?Z ?Y ZjVâ Åy Z ª) {z (ì c ¯ „ (Z
Å6zZ •SdÐ ƒ  gzZ • ˆÅ Za Ð (Cell)\ ‰ n Ð) •Sd
ä™ J¦)ÃkZ ?%Z (σ: ÂS¦{ z) ÂÏä™ J¦ÃkZ¤ Z ?Xì Cƒ
XÐzŠ h Â( ~
Æx?Z ?*%]|ž Zƒr»öZa Åx?Zm}]|ˆÆkZ (3)
IE
#
Y ~ yâ¤
7 Æ y ZÆ x?ZmLƒ ]|6TÐ (Ovum) ö- Zú
X ñƒZa x?Zm}]|gzZ ñƒ]Zp~gz¢Ðägâ
D12 VÜm†vi å…ç‰E !^ßøuôæû …% àûÚô äô nû Êô ^ßøíûËøßøÊø
bzg q Z ðƒ ð¯ KZ ~ y ⤠( Æ y Z Ð=g f Ƹ• Û ) ä ëQ
ÐT c Š7Yá x * »vZ~y ⤠ ÆyZ äx?ZmLƒª) ~Š7 Y
(XŠ IÜ
Æ]ZpÐ (Somatic cell) 3 ã KÆ x?ZmxŠ W]|èa
?*%]|žZ  ñB7\! Æ yZ { z n kZ Š H Za à Zj]|ˆ
ñƒ Za x?Zm}]|ˆÆpÐ (Sexual cell)3ÒÆ x?Z
Medicine & Metaphysics 11 Medicine & Metaphysics
X NBV â ÅyZ { zZ®

|Åkz
kz k0 Æ~  vZ wÎg ~ ]gß-Z KZ x?ZmLƒ ]|Z 
X¸ D ™Y ØZ »ÞZx¯6kZÆ™’Þg Ib zg Å ~  \ W ¸ D W™á
:à‰ÃT¶CYƒ ~g ¤ªm{ q Z6~
 vZ wÎg~ ‰ Ü z kZ
y ZX c Û (Epileptic Fit){gzŠ »Ï%Ð m!
Šg Z Œ KZ ä (Orientalists)
$
ƒÝq³HÐ {gzŠÆ Ï%žì °»g¨6kZ sÜnÆ + YÃtÅ
@
³H »ä WÆkzgzZì
X åÀ
ªÅäWkz
Ùøçû ‰ö…ø ^mø Ùø^ÏøÊø " # äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø Ùø ªø‰ø Ýõ^Žøâô àûeô 'ø…ô^vøÖû] á$ ]ø èøŽøñô^Âø àûÂø
Œô†ø røÖû] èô ×ø’ø×û‘ø Øö%ûÚô oûßô nû iô ^mø ^÷Þ^nø uû]ø "# ä×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø oöuûçø Öû] Ô ø nû iô ^mø Ìønû Òø äô ×# Ö]
Ô ö ×øÛøÖû] oøÖô Øö%$Ûøjømø ^÷Þ^nø uû]øæø Ùø^Îø ^Úø äö ßÂø könû Âø æø ‚ûÎøæø oûßôù Âø Üö’ôËûnø Êø o$ ×øÂø åü ‚% •ø]øçø ³âö æø
oûÊô oöuûçø Öû] äô nû ×øÂø Ùöˆôßûmø äü jömûœø…ø ‚ûÏøÖøæø èöŽøñô^Âø kûÖø^Îø Ùöçû Ïömø ^Úø oûÂô ^øÊø oûßô ³Ûö³×ôù ³Óø³nö Êø ¡÷ ÷qö…ø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !^Î÷†û Âø ‚ö’$ Ëøjønø Öø äü ßønû fôuø á$ ]øæø äö ßûÂø Üö’ôËûnø Êø •ô †û fø Öû] ‚ômû‚øŽ$ Ö] Ýôçû nø Öû]
wÎg ä ” x ÷ 0 _gqž ì e Zzg Ð •vZ èg È ¬ ]|
t ÂLc â•Û ä~  \WXì CWùkz6\W~  vZwÎg c Y7 Ð~  vZ
CƒgZØŠ {Š c iÐ ƒ  6íntgzZì CWi ZzWÏÅ pq Z=žì Cƒ]gß
’Þg IbzgÅ ~  vZwÎggzZì Lg6]gß-Z KZ¸• Û ~yZèY )ì
Y HY ØZ » ö:XWZx¯QXì îŠ ð‹i ZzWÏÅ pÃ\WyZgzŠÆ Tì @
Å
@ ™
@ YƒpôÃí{zåZƒŠ • á g Z~kzŽ Âì CYƒgzŠ ª{ zZ  ˆÆkZ ( ì
gzZì @ YWt ‚}÷™0]gßÅŠ%ã ̈Z ËŠp¸• Û žì @ ƒV- LgzZì
6
vZègÈ ¬]|X Vƒ© ™Š c ÃkZ~ì H{z¼ŽQXì @ ƒx Õä¹. XÐí
«)6\ WZ  žì ¬ŠŠpÃ\W~ÌñÆVzh Y Jä ~ • Câ • Û•
Medicine & Metaphysics 12 Medicine & Metaphysics
(Ð zz Åú Å kz) ã% Å ~  \W Â CYƒ ~g7 ™ Wkz( ~ ]gß
X ¶CYƒÄÄ
Ùø^Îø äô nû Öøžô ouFçû mö àønû uô " # o$ fôß$ Ö] oôÞø…ô]* †ø ÛøÃö Öô Ùø^Îø o×FÃû mø àôeû áø]çø Ëû‘ø àûÂø
Ùøçû ‰ö…ø ^mø Ùø^ÏøÊø غqö…ø åü ðø ^qø ä́eô^vø‘û]* àûÚô †ºËøÞø äö Ãø Úø æø èô Þø]†$ Ãô rôÖû^eô "
# o% fôß$Ö] ^Ûøßønû føÊø
# o% fôß$Ö] køÓøŠøÊø gõnû_ôeô îùÛôù–øjøÚö çø âö æø éô †ø ÛûÃö eô Ýø†ø uû*] Øõqû…ø oûÊô p†Fiø Ìønû Òø äô ×# Ö]
"
hºçû $ø "# äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø æø o×FÃû mø ðø ^røÊø o×FÃû mø oÖFžô …ø ^•ø^*Êø oö³uûçø ³Öû] åö ðø ^røÊø èºÂø^‰ø
Ü$ $ö ¼% Çô mø çø âö æø äô qûçø Öû] †% Ûø vûÚö "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ]ƒø^ôÊø äü ‰ø]…ø Øø³ìø•û ^*³Êø ä́³eô Ø$ ³¾ô]. ‚û³Îø
Dp…^íeE !é†ø Ûû Ãö Öû] àôÂø Ùø^*‰ø pû„ôÖ$] àømû*] Ùø^ÏøÊø äö ßûÂø pø†ô‰û
 vZ wÎg LZ
6~  ž Å„ ZpgŠÐ ”/]|ä ” x]|
 \WZ
~  ž Zƒ t · ZX Ç• Z™{@xÌ= » ~  \W‰ Ü z kZ ÂñWkz
Y7gzZ c
W¿q Zž¶B‚Æ~  \W®  )qZ Å/ôgzZ¸~: Zç•8E x£
ä kZ~ ª q ÏZgzZ ¶ðƒ ðÎÒpϹ ä ¿q Z wÎgÆvZ} Zž
wz4» kz6\WgzZìg lñ{k Š¼ \WX}™ H {z [Z 1|0!x ZwZ » {/
Š w Z e Z Àq
Ãx( gzZ c Z6ugI{n Æ ~ \Wä ”/]| ) Zƒ qzÑ
uCZ ä VrZX åZƒZ 7Z À6{n Æ~ Ü zkZ‰ W{zX î WÐW H{g•
 \W‰ á Z
ÅkzgzZì ;gƒ cuug I{n » ~  \ Wž• Ù Š H ÂHg0 ZÆ} ÀkZ
CY ª{z Z  ˆÆ kZXƒ ; g •xŠ »\W‰ì @ ƒx¥ (ZÐ ]”
'ì V¹¿ÑZzä™Äc gŠX »{/{zY7ä~  \W „g
ú1»kz
áøæû ‚öÂô ^ÏøÖû] pûçôjøŠûmø Ÿø äô nû ×øÂø o×FÚû ]ø " # äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]ø †ø fø ìû]ø kõeô^$ø àûeô ‚ømû‡ á$ ]ø!1
^ãø ×ô Ûû mö çø âö æø Ýôçû %ö×ûÒø Ýùô ]ö àöeû ] åö ðø ^røÊø äô ×# Ö] Øõnû fô‰ø oûÊô áøæû ‚öâô ^røÛöÖû]æø àønû ßô Úô çû ÛöÖû] àøÚô
Ùøˆø Þû^øÊø oÛFÂû ]ø áø^Òøæø lö‚ûâø ^røÖø •ø ^ãø rôÖû] Äönû _ôjø‰û]ø çû Öø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø äô ×# Ö]æø Ùø^Îø o$ ×øÂø
pû„ôíôÊø š $ †ö iø áû]ø köËûìô oj#uø o$ ×øÂø kû×øÏö%øÊø pû„ôíôÊø oF×øÂø åü „öíôÊøæø ä́Öôçû ‰ö…ø o×FÂø äø ×# ³Ö]
Medicine & Metaphysics 13 Medicine & Metaphysics
Dp…^íeE…ô†ø –$ Ö] oÖô æû ]ö †ø nû Æø äö ×#Ö] Ùøˆø Þû^øÊø äö ßûÂø pø†ôù‰ö Ü$ $ö
7æ‚Â^ÏÖ] pçjŠm Ÿe Wä~  vZwÎgž c Cä ” " U 0hi]|
ìgÖЊ ˜vߎÐ~Vëñ) ä×Ö] Ønf‰ oÊ áæ‚â^rÛÖ] æ ànßÚçÛÖ] àÚ
X ðZ™-Ð " U 0h i ( M ƒ 7'  HŠ ˜ ~3 ZgÆvZ ä VMgzZ
Z'
VrZ ‰ Wxßx Z0Z ~ # Ö } Å ~  \ Wž¸ìg „ Z™-ÃkZ \WÌZ
*
Ó {zž¶t]! X @ ™Š ˜gz¢ÂY™Š ˜~¤ Z Z{~  wÎgÆvZ} Z ¹ä
 \W‰
~ Ü zkZX ðâ • Û wi * kz6wÎg LZä \¬vZ ( 6ä™g±ê Z)X¸
Æ ñ5 R Ð • B‚Æ Œ" ª) ¶ðƒ ¿g6 zZÆ yZg ~÷yZg Å
 ˆÆkZX ðƒga Zga [Zž å@
Z ƒx¥V- Z 7yiz Ú Z6y Zg ~÷Â( ¸
åt sÜ{ z å c â Û•wi * ä \¬vZÝŽ ˆƒgzŠÐ ~  \ WªÅkz
X (Vƒ:gzmŽì »yZ¬tª) …†–Ö] oÖæ] †nÆ
kûÃø •øæø ä́jô Îø^Þø o×FÂøçø âö æø äô nû Öø]ô oøuôæû ]ö]ƒø]ô áø^Òø "
# o$ fôß$ Ö] á$ ]ø èøŽøñô^Âø àûÂø
÷Ÿçû Îø Ô
ø nû ×øÂø oûÏô ×ûßö‰ø ^Þø]ô kû×øiøæø äö ßûÂø p†# Šømö oj# uø Ùøç$ vøjøiø áû]ø Äönû _ôjøŠûiø ^ÛøÊø ^ãø Þø]†ø qô
D‚Ûu]E !¡ønû Ïô $ø
kz Z  vZ wÎgž • C™ e
 6~ Zzg •vZ ègÈ ¬ ]|
îŠw Z enyŠ¤
KZ Ì{zÐ yizÆkz ÂDƒ6ï  \ Wgz Z CF
z Z KZ ~ Z
Åy*kZˆ Æ kZ ¶$ Ë h : yŠ¤ Ð(KZ gƒ: »kz J Z gz Z
Û ]z ˆe
ø nû ×øÂø oûÏô ×ûßö‰ø ^Þ$]ô ðâ •
ë ) ¡÷nû Ïô $ø Ÿ÷ ÷çû Îø Ô Wt ä ~
 \ W~ & ¤

X ( •á Zzäg @
Zx¯ ã iz¹q
Z6\ W
/'/'/
Medicine & Metaphysics 14 Medicine & Metaphysics

WZ »zŠ YzH


|ÅH
 {z{ Zpƒ:C
: Ù ª: »T•ëÃW Ù ~¹H
Z, ZC
c
WZ »]Üm{m{‰ƒ~s(1)
cWZ »vâz]»‰ƒ»VzqkC)(2)
(Hypnotism) xu ?c g4$
(Mesmerism) xiç, G‰ƒ »Dì] ¸ (3)
c
WZ»
 nÆìßæÅtï‰Vƒ—]‚C{ z1ƒ»]‚C (4)
Z
Vƒ{æ7ÐVzÃtïž
X Vƒ—{zžZ  ƒ»Y âZ ð6gzZVî ZzŠ (5)c
~Tì @ Y ¹Ãx »Ð, ZsÜzŠ YzH~ b ˜Z Å< Ûp
 z y WŒ
:• 'gßZÅä™lpÃvâQXƒˆÅÝqŠæÅy ZÆ™lpÃvâ
ÅvâgzZVƒ]ÜÆuÑz¬~X•D Yñ7> , Z L (1)
XƒˆÅ bæ
X•Dƒlpy-ÐTìCYÅ]Š„Å (Stars)xæz“  ZÃL (2)
™Oh* ÃË}•I Ãy -Ž • D YGg (Z wqZ, Z L (3)
X {)zxg~ª qÅ„  •z" »c ™wEZyp »kZÆ
*
g 4$
Ôxi ç, Gc x »Æ ÅÑe ÅB; c JIgzZ}HñƒGÆ V â ̈Zìg
Zi WL%Z 7H~ |t ~ b ˜Z Å<  z yWŒ Û Â{)z ~È ÃgzZxu?

VrZ ) Œô^ß$Ö] àønö Âû ]ø ]æû †ö ³vø³‰ø}Xì Š c ŠÈHÌÃyZ (Metaphorically)
Ž ä VrZèY å »nÏZH» Vzw‚ ãú• Û X ( c
Š™zŠ Y6V\WÅVÍßä
ÅVz¤ zŠ YyZÉ Å• wä VrZ:gzZF, ‚|gŠ: {z‰à Z e VáÑ
Medicine & Metaphysics 15 Medicine & Metaphysics
Ãy Z {zž Zƒ6Dì ]¸Å +¢qvŠ gzZ x?Zm .ñ]|WZ »Dì ]¸
XÑK, ‚áZzä hzŠ
$àÓôÖFæø àöÛFnû ×ø‰ö †ø ËøÒø^Úø æø àøÛFnû ×ø‰ö Ô ô ×ûÚö o×øÂø àönû ›ô^nø Ž$ Ö] ]ç×öjûiø ^Úø ]çû Ãö føi$]æø
løæû …ö ^âø Øøeô^føeô àônû Óø×øÛøÖû] o×øÂø ÙøˆôÞû]ö ^Úø æø †ø vûŠôùÖ] Œø^ß$Ö] áøçû Ûö×ôù Ãø mö ]æû †ö ËøÒø àønû _ônFŽ$ Ö]
^Ûø ãö ßûÚô áøçû Ûö ×$ Ãø jønø Êø †û ËöÓûiø ¡ø øÊø èºßøjûÊô àövûÞø ^Ûø $Þ]ô Ÿø øçû Ïömø oj#uø ‚õuø]ø àûÚô àôÛF×ôù Ãø mö ^Úø æø løæû …ö ^Úø æø
!ä́qôæû ‡ø æø ðô †û ÛøÖû] àønû eø ä́eô áøçû Îö†ùô Ëømö ^Úø
q+ZgzZ H: q nZ »vZ[ (ä VrZ )ž•=", Z ~Š·( gzZ)
XÖª ( v⸠D ™ H el »T H )g (Z ( q nZ ) »zŠ YzHª »
]|Ž s ¸z " ž ( gzZ ~) ž ( ÇÆ) x?Zm ( yÑ) ]|
zy WŒ Û èYì ]! ½„Ç! •n gy á »äƒ_C~H6x?ZmyÑ
X @ ƒ7à {ЬiÁi Z Á c ¬~Š NZ { zì Š ¹HÃT~ b ˜Z Å< 
z ÇÂG g (Z wqZ c wZ ¸Z¼ Æ uÑz ¬ n Æ ä™èZg Ãv⤠Z
» Vƒk }uzŠ1 Š Ì$Ð wdZ z wZ¸ZÆ uÑz¬¤ ZgzZ ǃ¬ ~Š NZ
¬ ) Lv! fÍ(ä x?Zmy Ñ]| )gzZ ;g: à {Ð i¬ ÂH[‚g Z
HHªx »gzZ '! Å ( ¬ ) —" XÖª (vâ) V; ( 1 H7
H½ÅHkZ ( ÌÃVñŠ W )gzZ¸ „ D™ Špž¶t ª qgzZ (¸ D™ )
b§ÏZgzZ•D™~Š·tq nZ »kZgzZì ; g W`_gZ áH„zÎ( ¸D™
WZzÆ Õm{q Z ( 6V¤• Û zŠ y ZžŽ ) • D ™ q nZ vßt Ì»HkZ
{zV âzŠ {zgzZ å]zg â z]zg ; x * »X)¸Tg (~. Þ ! )àŽ ( åŠ Hwi *
ZaÆVÍßÌŠŽ z Zgøž ïŠÈ:t ¬ ¤ôZ ( J
q Z  D C:ÃËH
™ƒ i6kZ ?ÎXì ÇyÃgzZì "  yÙJHÐ ëžì ~0  zZ}yJZ
H»nkZÐV ¤• Û VâzŠy Zv߉Âî Yú~kZž * Y0# Ö • Û »}
 Za & ¸~ ~ç ÅkZgzZŠ%ËÆ™¿Ð)gfÆT¸ f J
:'gßÂÅä™Za & ¸X¸
Medicine & Metaphysics 16 Medicine & Metaphysics
X ‰âgzZ bŠt :™ÑŠu~V Â! à ©ÃV âzŠ c ZÐ~åzi -1
Ãq
X *™Za&~åziÆ™ (Impotent) èEG 4E
5“ÃC Ù Ø -2
X ñY0:  » ðZ] y s ! Ž * Z™} ×ðZ±~VÂ! à © -3
™ Za ]ÐnÆ}uzŠq
X * Z~VߊÆåzi -4
•XÌ]uZzgzZÆöâ i W=g fÆV¤• Û ~g uzy WŒ Û VHç³Þ
ugzZ ˆÅÐ V ¤•
g Û Æ ^yZŽ âöâ i WÅx ¸Åx?Zmoß]| }
XìgÃèöâ i W=g fƺ • Û Å.q ZgzZñ0 Zq ZÔ~hÃq Z~
äü $Þ*] p†Fmö áø^Òø oj# uø †øvô‰ö " # ä×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø -1
á$ *] kôÛû×ô Âø *] èöŽøñô^Âø ^mø Ùø^ÏøÊø Ýõçû mø lø]ƒø ä́Úô çû Þø àûÚô äø fø jøÞû^Êø ýà$ ãônû iô ^û³mø Ÿøæø ðø ^Šøßôù Ö] oiô^mø
†ö ìøŸFÿ û]æø oû‰ô]û…ø ‚øßûÂô ^Ûøâö ‚öuø]* ‚øÃø ÏøÊø áô¡ø øqö…ø oûÞô ^iø]* äô nû Êô äü jönû jøËûjø‰û] ^Ûønû Êô oûÞô^jøÊû*] ‚ûÎø äø ×#Ö]
àûÚø æø Ùø^Îø hºçû fö_ûÚø Ùø^Îø Øôqö†$ Öû] Ùö^eø ^Úø †ôìø¡? ûÖô oû‰ô]*…ø ‚øßûÂô pû„ôÖ$] Ùø^ÏøÊø o$ ×øqû…ô ‚øßûÂô
Üønû Êô æø Ùø^Îø ^Ï÷Êô ^ßøÚö áø^Òø•ø çû ãö nø Öô Ìõnû ×ô uø Ðõmû…ø ‡û oûßô eø àûÚô غqö…ø Üô’øÂû Ÿ* ø] àöeû ‚önû fôÖø Ùø^Îø äü f$›ø
pûƒô †ôòûeô oûÊô èõ Êøçû Âö …ø køvûiø †ôõÒøƒø èô Ãø ×û›ø Ìùô qö oûÊô Ùø^Îø àømû^*Êø Ùø^Îø èõ Îø^ŽÚö æ$ ¼õŽûÚö oûÊô Ùø^Îø
^ãø ñø^Úø á$ ^*Òøæø ^ãø jömû…ô]. oûjô$Ö] †ö òûfôÖû] åô „ôâø Ùø^ÏøÊø äü qø†ø íûjø‰û] oj$uø †ø Ãû fôÖû] oiø*^Êø Ùø^Îø áø]æø …û *]
¡ø øÊø]* kö×ûÏöÊø kûÖø^Îø tø†ø íûjø‰û^Êø Ùø^Îø àônû ›ô^nø Ž$ Ö] ‹öñö…ö ^ãø ×øíûÞø á$ ^*Òøæø ðô ^ßøvôÖû] èöÂø ^ÏøÞö
Dp…^íeE !]÷çø •ø Œõ^ß$Ö] àøÚôù ‚õ uø*] o×FÂø †ø nû$ô]. áû *] åö †ø Òû*]æø oûÞô^Ëø•ø ‚û ÏøÊø äö ×# Ö] ^Ú$ *] Ùø^ÏøÊø lø†û Ž$ ßøiø
Š HzŠ Y 6~
  vZ wÎgg! Zž • C™y Ò •vZ ègÈ ¬ ]|
q
D 0:™1,™ÄÐ V- çKZ ) \Wž¸ D™wì\Wž Zƒt WZ »T )
` Wƒ „Y •vZ ègÈ ¬} Z c Û gzZ ñƒgZË Ð’ ~
â•  \WyŠ qZX¸
Xì ~Š }Š¸= Å kZ ä kZ å Y7 Ð kZ ä ~Ã]! Tä \¬vZ
ZuzŠgzZ ´ ä;u}÷q Z ñWk0 }÷ º• Û zŠ (ž ðƒt ]gßÅkZ)
ÃyZ Y7 Ð}uzŠ ä kZ å ´ä;u}÷Ž X Š Ös§ÅVzc}÷
zŠ Yä ¾Y7ä¬Xì Š HzŠ Y6yZ c
Š[ZŽ ä}uzŠXì 1 H
|“
»Š· gzZì òŠ Wq
Z » & gi µFŽ ä ê Z 0e c Š [ZŽ ä kZ ?ì H
Medicine & Metaphysics 17 Medicine & Metaphysics
qZ ¹ä kZ ?ì H6q¾zŠ Yt YZ Y7 ä¬X å¬o¿t Xì ™

gL3Z {z ¹ä kZXì V¹ *
q I{ zÂY7ä ¬X6Vß ! {>ÉgzZ É
çO Xì n ÆßÆ g0 Z Æ , . yZzgZ ~ f ™Äg ~ s ÝƘpÆ
c3ŠÃíŽ åV Z.¸ c Û gzZ ÑïÃzŠ YkZgzZ‰á p=6, .kZ ~
â•  \W
+Z6V½gŠŠ¤ ŠgZÆkZgzZì @
 ƒ cu ã 0» ~m 6 å(Z ã0»kZX å Š
ä ~ • 9 •vZ ègÈ ¬ ]|X •uÆ Vâ - {z c Í ¶4'ùz
cÛ ä~
â•  \WX c Š 7VY (3ŠÃVÍß™ ) wÅÃkZ ä ~  \WÅn²
s ÜÆ¿ÌËž7ZgZÍ]! tÃí[ZgzZ~Š „â •Û «Ëä\¬vZ ÂÃí
X V î VZÑ

]Z W
ZgzZ¼Æ]»
5Ã-1
o ß Ã Þ èË Ã ‰ ^ã ã q æ o Ê èm … ^q ^ ã j ne o Ê p] … "
# o f ß Ö ] á ] è Û × ‰ Ý] à Â
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !醿ßÖ] ^ãe á^Ê ^ãÖ ]çΆj‰] Ù^ÏÊ é†Ë‘
`q Z~ yÆy Z ä ~  Ñžì e ZzgÐ •vZ èg•x Z]| ì
èYz™7 Yh ÄnÆkZ c â•Û ÂAŠ ]Z W ZÆ(ÃÅX) îªEš^6}nÆ
Xì ÐÃÅ]»ÃkZ
 W -2
Â
’c ƒkCã.6c Ø Z<
? Í ðà c ñYg e~D Τ Zì ¬Št ~g u
Xñ 7 ÃkZ ÂñYi Z
lô]ˆø Ûøâø àûÚô æø ǻ•ô ^føÂô†ùô •ø æø ä́eô^ÏøÂô æø ä́fô–øÆø àûÚô èô Ú$ ^j$ Ö] äô ×# Ö] lô^Ûø×ô Óøeô ƒöçû Âö]ø
Dàn’u à’uE áôæû †ö –övûm$ áû]ø æø àônû ›ô^nø Ž$ Ö]
Æ kZgzZ Ð×z …Æ kZ Vƒ © { C Å)@ ]ÜÆ \¬vZ ~
{zžÐ kZgzZ Ð VÎÎzÆ vâgzZ ÐÑÆ VzÈ Æ kZgzZ Ð [Z±
Medicine & Metaphysics 18 Medicine & Metaphysics
XNWÌk0 }÷y -
Xì Ìt: q Z »yZ *™,¡gzZ * `gzZ * Ù „»V”-1
zg »zzšC
Å} QËÐçW„ VŽ †• D ™ß~ äΠƒ WZ »Vâ - -2
Xì CYƒ^ e Z„’c 1^ » b§
äŠÛm Ÿ] •çÖçÚ Ý•• oße àÚ ^Ú "
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î é†m†a oe] à -3
p…^íeE !^ãße] æ Üm†Ú †nÆ á^_nŽÖ] ‹Ú àÚ ^ì…^‘ ØãjŠnÊ ‚Öçm ànu á^_nŽÖ]
DÜ×ŠÚ æ
äƒ Za C Ù ~ xŠ Wµ c Û ä~
â•  vZ wÎg • ë ”{k Ù 1Z ]|
C
({ z´Æ :  8)^ Âì @ T iZ ‰Ü zÆ öZa Å kZ y -Ãa áZz
gzZx?Z @*%ñZÎì @ zgÐ i ZzW—( Ì)Ðzz ÅäTiZÆy -
yWŒ Û ŽÐzz Å ¬Š Å{-ZzÅx?Z ?*%]|žÆx?Zm}d Æy Z
X 3gpôÐäTiZÆy -ÃVâzŠy Zä\¬vZì w®~u 0
~‰ Ü zq Z ÌÆgg }•M ƒ:  {Š c
iÐq ZÆx »q Z VHçÞ
X (U.T.I)liÎ~VC* Å[% gzZzzÅ (Flu)j‰•M ƒ:  zŠ
3‹ÅZˆâÆ1
[òZ (Metaphysical) ö™E
kûÖø^ÏøÊø ^ãø eôù…ø oÖFžô …ö ^ß$Ö] kôÓøjø•ûžô "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeô*] àûÂø
Ìônû ’$ Ö] oÊô ‹ º ËøÞøæø ðô ^jøŽôùÖ] oÊô ‹
º ËøÞø àônû ŠøËøßøeô ^ãø Öø áøƒô *^Êø ^–÷Ãû eø oû–ôÃû eø Øø³Òø*] hùô …ø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !†ômû †ôãø Úû $̂ Ö] àøÚô áøæû ‚ö rôiø ^Úø ‚% •ø]* æø †ùô vøÖû] àøÚô áøæû ‚ö rôiø ^Úø ‚% •ø^* Êø
DÐ [g LZ ä3c
e Û ä~
â•  vZwÎg• ë ”{k Ù 1Z]|
C
| (âZ]Šz'gzZ]g Zwg0 Z}÷ª)ì 1 3Éäz‰}÷¹gz Z Å
zŠ ( ~ w‚ )ÃkZ ä\¬vZ Â( ì ;g W̈ ¸6}uzŠzq ZŠpž c Íì ˆ
Ž ) ðâ • Û «]i YZ Å ( ä™ `g { ð* ZÂ{z KZ Å b§Å ðª) h  ÷‚
~]g ZwgzZì CWð~‘gz ZÛa Æð‰ì Cƒv~]Šz' z]g Zw
Medicine & Metaphysics 19 Medicine & Metaphysics
¶~g ZzZa Å]g Zw ÂñYƒ¶~Load eßÆðÐú¤ ZXì Cƒsp
@ Y H ` Zy Zû%zŠ ~ w‚ » ð* Z ÂZ ñÅ]g Zw~ 3b§ÏZX ÏñYƒ
Ž » ð* Z ÂkZû% ~uzŠgz Zì Cƒ sp~ ]g ZwŽ » ð* Z ÂkZû%q Z Xì
c ƒ ~ ^Å VzØ {z { Zp ð* Z Âà Zz äƒ `g {t Xì Cƒ sp~ ]Šz'
LZ  gzZ }V ˜ gzZì CY ’~ ] Ñ» ~g ‚ ¹! ƒ~ ]gßÅVúÃ
z ]g ZwkZ Xì CY ƒ v~ ]Šz'c ]g Zw ð* Z Â{ z Âì M wj â ƒ o
Xì C™wJÃð* ZÂkZŽ ì @ ƒ6¢  & ÅÚ kZg Zæzg ZŠ »g ZlÅ]Šz'
n Æ ä™ûx ¬ n kZì @ ƒ~ ~ŠuJgzZ ò¤ Jg Ö Z ãZz » kZèa
ì @ ƒ~ ~Šu ( ¢ ÷‚û%q ZvŠ p Ö! c ) *
™ `g {Ãð* Z ÂkZ »3ž c â•Û
JgzZ ( ì Ðzz ÅÏZ )ƒD 0 ?Ž ò¤ + F JÂXì @ ƒ~ ò¤  û%q Zgz Z
X ( ì Ðzz ÅÏZ )ƒD 0 ?Ž ~Šu+ F
ªßgzZy̈ZïgZ»v WÅ3žìgÃè~u 0 yWŒ Û -1 Vå‚ñ^³Ê
XÐFïgZ Ì{z6‰ Ü zLZ7s ÜÆkZ]! ~g ø•" 
™f » Vzq zŠ ~ g u ?• C™wJÃð* Z ÂkZŽ • Y âZ ÏyÃ{ z -2
XƒŠ VJ uq Z]g ZwzgŠ »kZžZ  Ÿã̈Zq ZgzZ `gÎq ZXì
ðø ^Êø oj#uø •û †ôeû *] Ùø^Îø Ü$ $ö •û †ôeû*] Ùø^ÏøÊø †õôËø‰ø oûÊô "
# o% fôß$Ö] áø^Òø Ùø^Îø …ôùƒø oûeô*] àûÂø
Dp…^íeE !Üø ß$ãø qø xônû Êø àûÚô †ôvøÖû] éø‚$ •ô á$ ¬ôÊø éô çF×’$ Ö^eô ]æû •ö †ôeû *] Ùø^Îø Ü$ $ö Ùôçû ×öj$×Öô oßô Ãû mø ðö oûËøÖû]
»i úÅ×X¸ ~^ (¶‚gzZ ) ~  Ñ • ëÅvZ èggf1Z ]|
ÁŠª)zŠ äƒ uQc Û ä \W(ÂH{Š ZgZ »iúÅ×ä VÍßgzZ Zƒ‰
â• Ü z
¼ž c â• Û Qä~  \W (  Zƒ {Š ZgZ »i úÅ× »VÍßQˆ k  Š¼ XzŠ äƒ
Ìñ‚ÆV÷ LgžJ VŒìg D™í@ ~i ú\WX zŠ äƒuQ
~ÌñÆò¤ ª)z™ c Š äƒuQnÆi úÅ× c â•Û ä \WQX ‰ 0
CƒÐzz ÅŠÅ3]”Åò¤  èY (ð7i ú‰ Ü z kZ ñYƒ ÁŠZ 
X( _ƒyÒ6 zZäÂÅT)
Medicine & Metaphysics 20 Medicine & Metaphysics
!ðô ^ÛøÖû^eô ^âø æû •ö †ôeû*^Êø Üø ß$ãø qø xônû Êø àûÚô oÛ# vöÖûœ Ùø^Îø "
# oôùfôß$Ö] àôÂø èøŽøñô^Âø àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE
3g g ( !¹ ) c â• Û ä~  Ñì e ZzgÐ •vZ ègÈ ¬ ]|
6Ÿc Æ ™V Ö Å ã 0 }Qª) Ð ã 0 ÃkZ Âì @ ƒÐzz Å ŠÅ
X z™ ZQ( ™w Z e ã 0 ZQ
3‹ÅZˆâ
` ´gzZkZ̀¿ (Metaphysical) ö™E
^Ûøßønû eø ä́eô pø†ô‰û]* èõ ×ønû Öø àûÂø Üûãö $ø‚$ uø " # äô ×# Ö] o$ fôÞø á$ ]* èøÃø ’øÃû ‘ø àûeô Ô ô Öô^Úø àûÂø
ǻ„ôaF oÖF]ô ǻ„ôaF àønû eø ^Úø Ð$ ŽøÊø lôõ • oûÞô ^³iø*] ƒûžô †ôrûvôÖû] oûÊô Ùø^Îø ^Ûøeø …ö æø Üônû _ôvøÖû] o³Êô ^³Þø*]
çùô ×öÛû Úø gõâø ƒø àûÚô kõŠû_øeô könû iô ]. Ü$ $ö oûfô×ûÎø tø†ø íûjø‰û^Êø ä́iô †ø Ãû •ô oÖFžô ǻ†ôvûÞø éõ †ø Çû³$ö àûÚô oûßô Ãû mø
Ü$ $ö Ýøˆø Úû ‡ø ðô ^Ûø eô àø_ûfø Öû] ØøŠøÆø Ü$ $ö èõ mø ]æø …ô oûÊô æø ‚ø nû Âô ]. Ü$ $ö oøŽôuö Ü$ ³$ö oû³fô×û³Îø ØøŠøÇøÊø ^÷Þ^Ûø ³mûžô
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !è÷ÛÓu æ$ ^Þ÷^Ûømû]ô ðø o×ô Úö
kZÐ/ôä ~  vZ wÎgžì e ZzgД îœ{šr0 ´ â ]|
Ÿ~ž c â• Û yÒ¶ˆðZ™§ÅVâ • WgzZkYZš  Ã\W~T§Zz»‘ 
ªHue ù Z÷J V Œ™áÐV Œä kZgzZ c W¸• ÛqZž åZƒ̈~
Ðk0 Æ( Suprasternal notch)ñ¥ yxgŠÆV-A ÅÙ ) ~hÃ
z y ZZÒ » äÎq ZˆÆ kZgzZ Ñïû}÷ä kZ J s * 
k i™á
Z½Ð Õz yZZgzZ Š
Š c ðŠÃ»}÷gzZ Š c ÑZƒ Z½Ð ( gâÆ) Õ
XŠ c ŠÄg {g! zŠQgzZ
Xì ~yWŒ Û ~}g ! Æx?Zm}]|
Vá]†Û ٕ å…ç‰E !äô ×#Ö] áôƒû^ôeô oiFçû ÛøÖû] oôuû]öæø ”ø†ø eû Ÿø û]æø äø Ûø³ÒûŸø û] p. †ô³eû ]öæø
D49
Vƒ @ ™ {0 igzZ Ã (Leper) ShÃgzZ Ãñ0 ZŠ ZigŠ â Vƒ @ ™ YZ ~gzZ
XЬÆvZÃVzŠ%
Medicine & Metaphysics Medicine & Metaphysics
Medicine & Metaphysics 21 Medicine & Metaphysics

câ• Û äVrZXì ~}g ! Æx?ZmŠ-]|
D̉çm å…ç‰E !]†÷ nû ’ôeø lô^ûmø oûeô]ø äô qûæø o×FÂø åö çû ÏöÖû^øÊø ]„øaF oû’ônû Ûô Ïøeô ]çû fö âø ƒû]ô
XÐN YƒÓ {zÂßZ e6 }nÆ-Zz}÷ÃkZgzZ î Yá@ ™tZ÷
ä {•á Š !
Æ‘´Æ kZÃTyZŽ âq Zžì ~ g uÅ›b§ÏZ
{z™Í]! ÅT åLg< Ø Zgq Z~ 5 ZgÆkZpX HgHnÆIzŠ Y
VŽgŠÆw¾ÆÀÂz yZZÐ ½gzZÄÅ< Ø ZggzZ c Wá xsZ ÌyZŽ â
X àYJ 
ð]æ•Ÿ] †ñ^‰ àÚ Œ^ßÖ] pæ]‚a æ ”†e Ÿ]æ äÛÒŸ] -†fm Ý¡ÃÞ] á^Òæ
ÔÖ ^ßãâ ^Ú Ù^ÏÊ é†n%Ò ^m]‚ãe å^i^Ê äe oÛ‚Πá^Ò Ô×Û×Ö ‹n×q ÄÛŠÊ
kÞ] á^Ê oFÖ^Ãi ä×Ö] oËŽm ^ÛÞ] ]‚u] oË•] Ÿ oÞ] Ù^Î oßjnË• kÞ] á] ÄÛq]
!DÜ׊ÚE ýÕ^ËŽÊ ä×Ö] lç• ä×Ö^e kßÚ•
x ÓvŠgzZ êŠ ™ÇÃShÃgzZÃñ0 ZŠ ZigŠ â ( Æ™xŠgzZ ¬Š ) y ZŽ â {z
E
I ) 6X
á Š !
4h 4
ä kZ å Š ƒ J0 ZŽ èEG q Z » { • kZX @ ™ ` ´ ([x» ) Ì»V-g F
ä?¤ Z ¹gzZ cWk0 ÆkZ™á `Ž•Ð¹ {z‹~}g! ÆyZŽ â
¡ÂËX êŠ 7ËÌÃË Â~ ¹ä yZŽ âX • ~g v, qt Â~Š Ë=
Û «Ë\¬vZgzZ ÇVz™ ¬Š~ Âß™wJy ZZ6vZ¤
,Š â • ZX • ïŠ \¬vZ
vZ ÂÅ ¬Š n Æ kZ ä yZŽ âkZ )gzZ c Wá yZZ6vZ dë „ • á {z XÐ
X ~Š â • Û «ËÃkZä\¬
t ÌÃ# Ö ZX 7m{B‚Æ# Ö Z™gzZ} 7sÜ ` ´ ö™E 3‹ÅZˆâtQ
X • ¾x ¬g » {] ZŠ » kZ~¨ £Æ# Ö Z™gzZ {7p¤ Zì Š c C ` ´i§
kZgzZx *»vZª•] Ìz] Zf ÅvZÂ(Real effective)W ¸ÝZžìtzz
ˆÆä™ Za ÃyZpì \¬vZ ÌÛ{ »yZ• Çg mZpŽ ~ ZzŠX x¯ »
(Perfect n»] Ìx ÓKZ {zÉ ‰ƒØ„:gzZ‰ƒ7` ZÆy Z \¬vZ
@
ƒ °» * ™„ {Š Zg ZsÜ»y Z nÆä™Ì¼X • ì‡B‚ÆAttributes)
Medicine & Metaphysics 22 Medicine & Metaphysics
™ ¬ŠsÜÐ\¬vZ»}ÈnÆ¡ÂXì
wë„ *
Xì ] !

` ´=gfÆ{)zxŠgzZ¬Š
ܺnû ×ô ‰øæû ]* Ⱥmû ‚ôÖø äô nû Êô ðõ ^Ûøeô ]æû †% Úø "
# oùô fôß$Ö] hô^vø‘û]* àûÚô ]†÷ ËøÞø á$ ]* Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
^Û÷ nû ×ô ‰øæû *] ^Ç÷mû‚ôÖø ¡÷ q÷ ö …ø ðô ^Ûø Öû] oÊô á$ ¬ôÊø Ñõ]…ø àûÚô ÜûÓönû Êô Øûâø Ùø^ÏøÊø ðô ^Ûø Öû] àøÚô غqö…ø Üû ãö Öø šø†ø Ãø Êø
ä́eô^vø‘û*] o ÖFžô ðô ^Ž$ Ö^eô ðø ^røÊø ðõ ^•ø o×FÂø hô^jøÓôÖû] èô vøiô ^Ëøeô *]†ø ÏøÊø Üûãö ßûÚô غqö…ø Ðø×ø_øÞû^Êø
D p … ^í e E

qZ »[ôZ¼Æ ~  vZ wÎgì e ZzgÐ ” k„0vZ†]|
VÍßÆ V; z ( ªÆFkZX åŠ ! WFq Z »[²k0 Æ T ) Zƒg¦ 6ã0
H Y7gzZ c Wk0 Æ/ôy Z¿q Z »FkZX å1keä–c ‚ÃgZŠuÆ
,
Ð~y ZXì 1ke ä–c ‚Ãg ZŠuÆFèYì ÑZzä™xŠ ðÃ~?
,
ƒÇg ZŠu{z X HxŠ™| 7| 7Bà {gÎnúÆ V- –¼gzZ ‰ r
Š  ™q Z
X ñWk0 ÆV¹‚LZ™áV c –! ôtX (IïV c –Ã! ôyZgzZ)
ÜûÓößûÚô oÓFjø•û] àôÚø Ùöçû Ïömø " # äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø ðô ]•ø …û ‚$ Ö] oeô*] àûÂø
æø Ô ø Ûö‰û]ô Œø‚$ Ïøiø ðô ^ÛøŠ$ Ö] oÊô pû„ôÖ$] äö ×# Ö] ^ßøe%…ø ØûÏönø ×ûÊø äü Ö$ ïº]* åö ^Óø jø•û] æô]* ^ò÷nû •ø
àønû ÛôÖø^Ãø Öû] h% …ø køÞû]* ^Þø^mø^_øìø æø ^ßøeøçû uö ^ßøÖø†û Ëô Æû]æø šô…û Ÿ* û]æø ðô ^ÛøŠ$ Ö] oÊô Õ ø †ö Úû ]*
!äô ×#Ö] áôƒû¬ôeô .]†ø fûnøÊø Äôqûçø Öû] ]„øâF o×FÂø Ôø ñô^Ëø•ô àûÚô ð÷ ^Ëø•ôæø Õø‚ôßû³Âô àûÚô è÷Ûøuû…ø ÙûˆôÞû*]
!D•æ]•çe]E
~ ?‹ ñƒ D â • Û t Ã~  vZ wÎg ä ~ • ë ” Y ZŠgŠ1Z ]|
oÊô pû„ôÖ$] äö ×# Ö] ^ßøe%…ø X¾ V- { zƒ1Ãð¸ÆkZ c ƒ1 ðÃÃËÐ
ðô ^ÛøŠ$ Ö] oÊô Ô ø jöÛøuû…ø ^ÛøÒø šô…û Ÿ* ]û æø ðô ^ÛŠ$ Ö] oÊô Õø†ö Úû ]*æø Ô ø Ûö ‰û]ô Œø‚$ Ïøiø ðô ^ÛøŠ$ Ö]
àønû ÛôÖø^Ãø Öû] h% …ø køÞû*] ^Þø ^mø^_øìøæø ^ßøeø çû uö ^ßøÖø†û Ëô Æû]æø šô…û Ÿ* û] oÊô Ô ø jøÛøuû…ø ØûÃø qû^Êø
!Äôqûçø Öû] ]„øâF o×FÂø Õø ðô ^Ëø•ô àûÚô ð÷ ^Ëø•ôæø Õø‚ô ßûÂô àûÚô è÷Ûø uû…ø ÙûˆôÞû]*
Z¾vZ } Z Xì ~ y• WŽ ì vZ [g Zg ø
}i z y • WgzZì klx *
Medicine & Metaphysics 23 Medicine & Metaphysics
} ZX™Øg KZ Ì~}i Âì Øg ~¾~ y• W‰Xì ¸ ¬„ Z¾~
kZì ÑZz% 0 »Vâ ˜ x Ó„ Â}Š jÃVî æ}g øgzZ' { k }g ø ÂvZ
Xâ• Û wi * ËÐËKZgzZØgKZÐk0 LZ6 1
X σËЬÆvZ6kZ
åü ‚örômø ^Ã÷ qûæø " # äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø oÖFžô ^Óø•ø äü $Þ*] ”ôù^Ãø Öû] oeô*] àôeû áø^Ûø%ûÂö àûÂø
Õø‚ôŠøqø àûÚô Üø $Ö^*iø pû„ôÖ$] o×FÂø Õø‚ømø Äû•ø " # o% fôß$Ö] Ùø^ÏøÊø Üø ×ø‰û]* „ößûÚö ǻ‚ôŠøqø oûÊô
æø ‚öqô]* ^Úø †ùô •ø àûÚô ä́iô…ø ‚ûÎö æø äô ×# Ö] éô $̂ Ãô eô ƒöçû Âö ]* lõ ]†$ Úø Äøfû ‰ø ØûÎöæø ^$÷¡ø ø$ø äô ×# Ö] ÜôŠûeô ØûÎöæø
!oeô áø^Òø^Úø äö ×# Ö] gøâø ƒû^*Êø Ô ø Öô ƒF kö×ûÃø ËøÊø Ùø^Îø •ø æü ]•ø oûeô*] oûÊô æø DÜ׊ÚE !…ö ƒô ^uø.]
ž c CÃ~  vZwÎgä VrZžì e ZzgÐ ”m¬ ! Z0y ¢]|
 vZ wÎgX • D 0
~ ŠgŠ~ŸLZÐ ‰ Ü z kZ • ñƒy›{zÐ Z 
tû%]‚gzZ¼vZ pû%&gzZÅg(Å1 KZB; CZ ?ž c â• Û Ð yZ ä
kZgzZ]³ÅvZ~) !…ö ƒô ^uø]ö æø ‚öqô]ø ^Úø †ôù•ø àûÚô ä́iô …ø ‚ûÎöæø äô ×#Ö] éô $̂ Ãô eô ƒöçû Âö]ø ¼]Ü
@ g e ~ Ð TgzZ Vƒ @ 0 ~ Ž ÐÑÆ 1 kZ Vƒ © { C Å ]gŠ Å
1 ~÷ävZ ÂH„ (Z ä ~ • ë ” m¬ ! Z 0y ¢]|X ( Vƒ
~Š â •Û gzŠ
ä́eô kûÞø^Òøæû ]. áö^ŠøÞû¬ôÖû] oÓøjø•û] ]ƒøžô " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø kûÖø^Îø èøŽøñô ^Â àûÂø
^ßø–ô Ãû eø èô Ïømû†ô eô ^ßø•ô…û *] èöeø †û iö äô ×# Ö] ÜôŠûeô Ùø^Îøæø ]„øÓøaF ä́Ãô fø‘û ¬ôeô Ùø^Îø |º†û qøæû *] èºuø†û Îö
!DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !^ßøeùô …ø áôƒû¬ôeô ^ßøÛønû Ïô ‰ø oøËô Žûnø Öô
Â@ ƒni c Z hYÆkZ c @ ƒgF¿ðÃZ  • 9•vZègÈ ¬ ]|
Å1zniÃkZQgzZ¸DgÐèÃkZ™ Î[°CZÃiZKZ ~  vZwÎg
oø Ëô Žûnø Öô ^ßø–ôÃû eø èô Ïømû†ôeô ^ßø•ô…û ]* èö eø†û iö äô ×# Ö] ÜôŠûeô X ¸D â • Û V- ñƒ X(
Ð ëì èÅ} i ~g ø6gîÆZzŠtB‚Æx * ÆvZ ) !^ßøeôù…ø áôƒû¬ôeô ^ßøÛønû Ïô ‰ø
X ( } Š ËÃg F}g øtÐ ¬Æ[g} g øž @ B‚Æ[°Æq Z
äö jûÆø‚ø×øÊø ‚ørø‰ø ƒûžô oû×ôù ’ømö " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ^ßønû eø Ùø^Îø •õ çû Ãö ŠûÚø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
Medicine & Metaphysics 24 Medicine & Metaphysics
Åö‚øiø ^Úø hø†ø ÏûÃø Öû] äö ×# Ö] àøÃø Öø Ùø^Îøæø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Íø†ø’øÞû^Êø ä́Ãô fø‘ûžô oûÊô hö†ø ÏûÂø
ðô ^ÛøÖû] oÊô èô Æø‚û×$ Ö] Äø•ôçû Úø Äö–ømø ØøÃø røÊø xº×ûÚô æø ðº^Úø äô nû Êô ðõ ^Þø¬ôeô ^Âø •ø Ü$ $ö åü †ø nû Æø Ÿø øæø ^n&fôÞø
Däfn• oe] àe]E !kûßøÓø‰ø oj#uø àônû iøƒøç$ Ãø ÛöÖû]æø ‚ºuø*] äö ×# Ö]çø âö ØûÎö !.]†ø Ïûmø æø xô×ûÛôÖû]æø
{>Z  ñƒ_7i úä ~  vZwÎg•ë”Š&0vZ†]|
6–vZ c â• Û gzZ Z¢xsä ~  vZ wÎgX 1keÃiZ Å\Wä–q Z ÂH
Z ä \WQX} hgÃÑ): } hgÃÑ: ( ~ ¶Š Y Z j
q Z )t ñâ • ÛÒ
gzZìg s Ze ~ ã0 gzZ #Ã( ðƒ Ïe ä \WQX c Zj#gzZ ã0 ~ @' 
XŠ WyjÃ1Å\WJ VŒìg _7&f ðš!gzZ ‚uø]ø äö ×# Ö] çø aö ØûÎö{gÎ
Däq^Ú àe]E !áö•†û ÏöÖû] ðôô ]æø ‚$ Ö] †ö nû ìø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø oõ×ôùô Âø àûÂø
Xì yWŒ Û ZzŠ +4c Û ä~
â•  vZwÎg•ë”Z]|
` ´» (insomnia)! Zp"
ÂñYi  Z’~D Τ Z
kû×$ Îø]ø ^Úø æø àønû•ô…û Ÿø û] h$ …ø æø kû×$¾ø]ø ^Úø æø Äôfû Š$ Ö] lô]æø ^ÛøŠ$ Ö] h$ …ø Ü$ ãö ×# Öø] -1
½ø†ôËûmö áû]ø àønû Ãô Ûøqû]ø Ô ø Ïô ×ûìø †ùô •ø àÚô ]…÷ ^qø oûÖô àûÒö kû×$ •ø]ø ^Úø æø àönû ›ô^nø Ž$ Ö] h$ …ø æø
!Ô ø Ûö‰û] Õø…ø ^fø iø æø Õ ø …ö ^qø oíF_ûmø áû]ø æø Üûãö ßûÚô ‚ºuø]ø o$ ×øÂø
• …t‚y• W]‚{z6Tg ÇŠgz6Æt‘kZC Ù gzZVâ • WV‚vZ} Z
gzZVâ -x ÓgzZ• ñƒ ñVZ¥i {zÃTg ÇŠgz6Æt‘kZC Ù gzZV•igzZ
gzZƒõZ÷ÐÑÆt‘x ÓKZ Âì H{ Zeävây ZÃXg ÇŠgz6ÆVÍßyZ
Zƒ cŠ { CZ¾X}™Õc }™ CŠ c i6ít‘ðÃÐ ~y Z( ZŠI)ž Y0{yŠ { C
Xì ÑZz( Ñz)• '„x * Z¾gzZì LgpôgzZ̈ ¸„ ¿
Õø „öìö^iø Ÿø ø ݺçû n% Îø o' uø køÞû]ø æø áöçû nö Ãø Öû] lô]*‚øaø æø Ýöçû rö%ßÖ] lô…ø ^Æø Ü$ ãö ×# Ö]ø -2
!oûßônû Âø Üû Þô]ø æø oû×ô nû Öø pû‚ôaû ]ø Ýöçû n%Îø ^mø o% uø ^mø ݺçû Þø Ÿø øæø èºßø‰ô
~ ’ Ì@W ( 6}i ) gzZ ‰ ¾Ì}g * ( 6y • W ) vZ } Z
Medicine & Metaphysics 25 Medicine & Metaphysics
N Xì y ˜ÑZzpg ì‡ ( à i ( å ) „ ÂgzZ I[ze
 )gzZ ÑZz•g {0
~÷gzZ}Š ¯ yj6ÌÃ] Zg ~÷Âg ÇŠgz6x¶zk} ZX’:gzZì CWçzZ:
X }Š j’ÌÃV\W

yÒ»•Ã
Xì ŠŽ zªZz»Ã :X
:c â•Û Š• á g Z ä~  vZwÎgž•ëÅvZègk„0vZ†]|
DÜ׊ÚE àönû Ãø Öû] äö jûÏøfø ŠøÖø …ø ‚ûÏøÖû] Ðøeø ^‰ø ð÷ oû•ø á^øÒø çû Öøæø Ð" uø àönû Ãø Öû]ø
X CYá '6kZÃÂ$ Ë Yá '6k ¼qðä ZgzZì qªZzÃ
Dp‚Â àe]E …ø ‚ûÏô Öû] ØøÛø røÖû] Øöìô‚ûiö æø †ø fûÏøÖû] Øøqö†$ Ö] Øöìô‚ûiö àönû Ãø Öû]ø Ùø^Îø …ùõ ƒø oûeô]* àûÂø
Å òŠ WŽ ì : q Z b§Å V- g F vŠ ) Õ D â • Û ” g f 1Z ]|
Æ™d Œ Û Æ]ñà ) . zZgzZì 4ZŠ ~Gà ( kZ™0̄ ! »]ñ
Xì 4ZŠ~r ŠÃ ( “  ÍÆkZgzZì k ̄ ! » %fÆkZ
àönû Ãø Öû] Üö ãônû Öøžô Åö†ø Šûmø †õËøÃû qø ‚öÖûæö äö ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø kûÖø^Îø ‹õnû Ûø Âö kôßûeô ðø ^Ûø‰û]* àÂø
Dp„Ú†i æ ‚Ûu]E !àö nûÃø Öû] äö jûÏøføŠøÖø …ø ‚û ÏøÖû] Ðø eø^‰ø ðºoû•ø áø ^Òøçû Öø äü Þô¬ôÊø Üû Ãø Þø Ùø^Îø Üû ãö Öø oûÎô †û jø‰û^*Êø*]
4)›’
µÃÃV”ÆQ~  vZ wÎg c ¹ä •vZ èg øG  Y • Z]|
6Y ,Ú ðä ZgzZ V ; ž c â•Û ä~  \ WX Vz™ c Š™xŠÃyZ~ HXì CY
X (ì CYW]ñÐzzÅkZgzZ ) CYá '6 kZÃÂ$ Ë Yá'
Ìõnû ßøuö àøeû Øøãû ‰ø èøÃø nû eô…ø àöeû †ö Úô ^Âø pœF…ø Ùø^Îø Ìõô nû ßøuö àôeû Øôãû ‰ø àôeû èøÚø ^Úø ]. oûeô*] àûÂø
Ùöçû ‰ö…ø oøiô ^.Êø غãû ‰ø ¼øfô×öÊø Ùø^Îø éõ ^*f$íøÚö ‚ø×ûqô Ÿø øæø Ýôçû nø Öû^Òø kömû*]…ø ^Úø äô ×# Ö]æø Ùø^ÏøÊø ØöŠôjøÇû³mø
ÄöÊø†û mø^Úø äô ×# Ö]æø Ìõnû ßøuö àôeû Øôãû ‰ø oûÊô Ô ø Öø Øûâø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø äü Öø Øønû Ïô Êø "
# äô ×# Ö]
Ùöçû ‰ö…ø ^Âø ‚øÊø Ùø^Îø èøÃø nû eô…ø àøeû †ø Úô ^Âø Üö ãôj$ Þø ]çû Öö^ÏøÊø ]‚÷uø]* äü Öø áøçû Ûöãôj$ iø Øûâø Ùø^ÏøÊø äü ‰ø]…ø
DèߊÖ] |†•E !køÒû†$ eø Ÿ$*] åö ^ìø*] Üû Òö‚ö uø*] ØöjöÏûmø Ýø¡ø øÂø Ùø^Îø æø äô nû ×øÂø Àø×$ÇøjøÊø ]†÷ Úô ^Âø " # äô ×# Ö]
0™äÅvZ èg•g0%¬žì e ZzgÐÅvZ èg)â Z1Z]|
Medicine & Metaphysics 26 Medicine & Metaphysics
¬Š ( ¬) yŠ ‚ » ` Wä ~Â: nÅvZ ¹ ¬Š D™<ÃÅvZègð
}i™‰ Ü zÏZX @Š¢Å ~gZ.Ëì5zx3b§Å¢Åð0™„:gzZ
0 ™ž Š Y7 Ð ~  \WgzZ ñWk0 Æ~  vZ wÎg vßX} 7 6
¤
X D VZ 7Ìu CZ Â{znÅvZXì ` ´¼ k0 Æ\WcÅvZ ègð
þ» ( •Ãà ) kZ ?ž Y7ì ÐÃÅËٞƙ{ i Z0 Ztä ~  \W
 \WX •Bg ZŠ)fÔ •g0%¬ëž c
~ Š[ZŽ ä VÍß ÂƒBg ZŠ)f
OÃð¸LZq ZÐ~ ?6¯¾¹gzZ Hg ÖZ »WZg* ÐyZgzZ c Z•Ã%¬ä
»Y ¡  Z LZ c ™?[ ZX ¹7VY Ô ø nû ×øÂø äö ×# Ö] Õø …ø ^eø ä ?ì @ ™
gzZ V î 0 gzZ• gzZ V G E ²
é54<X gzZzi !gzZ Zn CZ~çq Z c y Z ä%¬ ÂzŠ yzðŠ
ƒwb ]¸Åy ZgzZ‰ W~ lƒZg ¯{z Š Ñe6zZÆ™ã0 {zQX ððŠ { TÑ
X ¶: 1¼Ãy ZžbŠ^B‚ÆVÍß{ zgzZ ˆ
Xì $ Ë µ ÌÅV†•zì $ Ë µ ÅVâ ̈ZV ˜Ã :X
oûßô Ãû Þø èºËøÃû ‰ö ^ãø ãôqûæø oûÊô è÷mø…ô^qø ^ãø jô nû eø oûÊô pœF…ø "
# o$ fôß$Ö] á$ *] èøÛø×ø‰ø Ýùô ]. àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !éø†ø ¿ûß$Ö] ^ãø eô á$ ¬ôÊø ^ãø Öø ]çû Îö†û jø‰û]ô Ùø^ÏøÊø é÷†ø Ëû‘ö
`q Z~ yÆ yZ ä ~  Ñžì e ZzgÐ •vZ èg•x Z]| -1
kZèYz™7 Yh Äc kZ c â•Û ÂAŠ ]Z WZÆ(ÃÅX)îªEš^6}n Æ
Xì ÐÃÅ]»Ã
àônûÂø æø áùô ^røÖû] àøÚô ƒöç$ Ãø j$mø "
# äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø pùô …‚ûíöÖû] ‚õnû Ãô ‰ø oûeô*] àûÂø
Dp„Ú†iE !áô^ŠøÞû¬ôÖû]
Åy ̈ZgzZÐ V†~  Ñžì e ZzgÐÅvZèg ~g} G1Z]| -2
X¸_â { CÐÃ
Cƒ ª C;q Z ÅŠtèa É @7Ð „ Ú Š sÜÃ :X
Æ kZgzZƒ Ó * ¿q Zžì Yƒ Ìt Z®Xì Cƒ i Z0 Z WZ6}uzŠŽ ì
C;ÅŠg0 ZÆkZ™ÍÃXN YK y Ò]Ñqzs ™zZÆ}uzŠt ‚
Medicine & Metaphysics 27 Medicine & Metaphysics
Z WZ6¿}uzŠ kZ {zÐ)g fÆkZgzZƒZa ª
Xƒi Z0
Å òŠ WÉ ì CYƒ Za ª C;t ÌÆ {Š Zg Z z p% L :X
CYµÃÃVzuzŠ Ì%Æ{Š ZgZzpÆkZÐzzÅTì CY0„ ï 3…
GG3šE
ñY c Š™È Ã~ ykËÿkZ c vÐÑÆ kZ~ ]gß+ZXì
X ñYW]ñÃkZžJ VŒñYc Š™gHnz zpy ckZ ƒd ¾{z¤ ZgzZ
 žceÃkZ Âì @ÃÅkZžƒg eÃkZ c
{z Z ƒx¥Ã¿T :X
ÂAŠ {)zqÁlpðÃ
äô ×#Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ ÎöŸø ø äö ×# Ö] ðø ^•ø^Úø c
äô nû ×øÂø Õû…ô^eø Ü$ ãö ×#Ö]ø
yZ Ug ¯Z®Xì Yƒ6„UIƪ{gÃègzœ»]Ü׬ŠyZX¾
X σµ)z®ÂÌσ¼¤ Z c σ: Za „ª{zÐìÃ]Ü
Z Ð T ã0
Y¡ )yzðŠ » kZ Z  Ð kZ ì ÐÃÅ ¿T :X
ì ~g uèY}Š { zžì Z  Zz6kZ ÂñYHÔ( VƒñðŠ
DÜ׊ÚE !]çû ×öŠôÆû^Êø Üûjö×ûŠôÇûjö‰û] ]ƒøžô]æø ý Ùø^Îø " # oôfôùß$Ö] àûÂø
X zŠ ?ÂñYóâ yzðŠÐ?Z  c â•Û ä~Ñ
Xì YYHƒckZ6 kZ Â}Š:¤ ZgzZ

ìt,ÅyzðŠ
èø×øìô]•ø æø äô nû ×øqû…ô Íø]†ø ›û*] æø äô nû jøføÒû…ö æø ä́nû ÏøÊø†û Úô æø ä́mû‚ømøæø äü ãø qûæø †ºÚô ^Âø äü Öø ØøŠøÇøÊø
DèߊÖ] |†•E Œº^eø äü Öø ‹ønû Öø Œô^ß$Ö] ÄøÚø |ø]†ø Êø äô nû ×øÂø kûf$‘ö Ü$ $ö |ô‚øÎø oûÊô ǻ…ô]‡ø žô
{nCZ~ O q Z (¶ÐÙÃÅX) ä•g0%¬( ~rÆ6zZ)
KZgzZ ñðŠ Vî 0 V âzŠgzZ •  VâzŠgzZ V G 4<X²VâzŠgzZB; V âzŠ LZgzZ c
é5E ðŠ
ÑZ e6
{ z Š uÆyZÐ + YÅ1Å )ð0™yzðŠ { zQX ððŠ { TÑ
X „g: 1¼ÃyZgzZØŠ^B‚ÆVÍß™ƒu VÇxŠq Z
}Xì w®ãg @ ZÃÌÐVî ¬Š ÅnZ :X
Medicine & Metaphysics 28 Medicine & Metaphysics
èõ Ú$ Ÿø ø àõnû Âø Øùô Òö †• àûÚô æø èõ Ú$ ^âø æø áõ^_ønû •ø Øùô Òö àûÚô èô Ú$ ^j$Ö] äô ×# Ö] lô^Ûø×ô Óøeô ƒöçû Âö ]ø
( ad)
Ù gzZÐÑÆ š ~C
C Ù igzZ y-C Ù Vƒ © { C Å)@ ]ÜÆ\¬vZ~
XÐÑÆ$ Ãà Zz•

ƒx¥½Åa¬Ð]Š Ñz
*
ìe W~y WÅy%{gÎÅu 0 yWŒ Û
pû…ô‚ûiø ^Úø æø Ýô^uø…û Ÿø û] oÊô ^Úø Üö×øÃû møæø &ønû ÇøÖû] Ùöˆùô ßømöæø èô Âø ^Š$ Ö] Üö ×ûÂô åü ‚øßûÂô äø ×#Ö] á$ ]ô
0 †ºnû fôìø ܺnû ×ô Âø äô ×# Ö] á$ ]ô löçû Ûö iø šõ …û ]ø pùô ^øeô ‹ºËûÞø pû…ô‚ûiø ^Úø æø ]‚÷Æø göŠôÓûiø ]ƒø^Úø ‹ºËûÞø
켎ì }YgzZz ì @ g @ ZgzZ¸Å# Ö ªì k0 ÆvZ—" :ÀF
¾ž7¸ÌÃËgzZ Ç}™ H HÃÀžx¥7ÃyY ËgzZ~ ù Æ Vâ
X Ç}%~}i
ű c ì »±ì H~ 3gžD»]! kZžì @ ƒx¥C Ù „Ðe WkZ
Þ ‡kZ [Z y̈ZÐ ¹F
. Åb‚ ?{ŠŽñèÑqì YƒÃ„ à ¬vZ sÜ
Xn™”ŽÅ<ŠŽñ~3gÐ=gfÆ]! ŠZžì [ƒ
äƒÅ±c ƱÆkZÃDÆ Ýô^uø…û Ÿø û] oÊô ^Úø žìtzz~Š ã ÅwDZkZ
kZì @ ƒx¥Ð§·gzZg Š q ZèYì 79]! tèÑq Š 1™Šzö~
~ã šZ bzg‚ž 6•]¬Ï¹ ÅD
Ý] Ý^i ] o%Þ] Ý] †Òƒ ] p] žì –•Æ‚Å Ýô^uø…û Ÿø û] oÊô ^Úø Üû ×öÃø mûæø
Ù]çuŸ] àÚ ÔÖƒ pç‰ ^Ú ÔÖ„Òæ “Î^Þ
ÏZgzZì RZ³* c
ì RZx @ {zXì űc ì »±{zžt ª:ÀF )
( ]ÑqvŠgzZ b§
Xì Q~g uq Z,ÅkZ ?ìŠ Z%HÐ]ÑqvŠgzZ
^mø Ùöçû Ïömø ^Ó÷×øÚø Üôuû†$ Ö^eô ØøÒ$ æø oÖF^Ãø iø äø ×# Ö] á$ žô Ùø^Îø " # oùô fôß$ Ö] á$ *] ‹õ Þø*] àûÂø
Medicine & Metaphysics 29 Medicine & Metaphysics
Ùø^Îø äü Ïø×ûìø oø –ôÏûmø áû*] oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] •ø ]…ø *] ]ƒø¬ôÊø èºÇø–ûÚö hôù…ø ^mø èûÏø×øÂø hôù…ø ^mø èºËø_ûÞö hôù …ø
„õòô ßønû vôÊø ä́Úôù ]. àô_ûeø oûÊô göjøÓûnö Êø ØöqøŸ* û] æø Ñö‡û †ùô Ö] ^ÛøÊø ‚ºnû Ãô ‰ø Ýû*] o' Ïô •ø o%FÞû]. Ýû.] †ºÒøƒø*]
Dp…^íeE !Ø$ qøæø $̂ Âø ä́Ïô ×ûìø àûÚô oÖF^Ãø iø äö ×#Ö] ðø ^•ø àûÚø æø Ô ö ×øÛøÖû] Ô ø Öô„Feô Üö×øÃû mø
câ• Û Š• á gZ ä ~  vZ wÎgžì w®ÐÅvZ èg ´ â 0 ÷Z ]|
([Z )t[g}÷} ZXì (@ Y) HŽ •ïŠ â • Û gHú• Ûq Z63g à ¬vZ
[Zt ( [g )}÷} ZXì yp Zƒ) ªîG ªÒ‘([Z )t [g}÷} ZXìW
D™{Š Zg Z » ä™ Zg7 ÃËÅ<\¬vZ Z  QXì ZÆß »“  ͪîœE{E!
tig (»kZ )Xì h( c ì h$ Xì űcì »±t Xì Ø 7¸• Û Â•
D YbŠÉgñZt Âì @ƒ~ ù ÆV â KZ^² ?ì H/ÅkZgzZì H
T evZÃTÐ ~t‘ÅVz ³vZgzZú• Û kZ »gñZyZ‰
Ü zkZ :X •
Xì @ ƒD•
X ðƒÝq]! tÐVß ZjÑ! zgq
<ŠŽñ~3gž 'YÃ]â ¥·ùkZìŠ Z%ÐDÆ VÝô^uø…û Ÿ* û] oÊô ^Úø
Xì ³* cì å^z¯ãKªËÅkZXì H8 g »kZ ?ì H½Å
»VÂ!y ZX ǃ5c
ǃMªh ({ zX ǃHtig »kZX σX/ÅkZ
Xì @ƒˆÆ]æq Z Ìø• ÛD
Z Å·ùkZX 7]!
q Å'Æy̈Z 'Y6gîLZÃ]â ¥·ù{gÃè
X ë 7'Yô ùžìC Ù ªÃh
yYÆV Â! zŠ

ÕÅY eZ~~g F

]nÐVƒk
Üùõ aø Ÿø øæø gõ‘øæø øŸø æø gõ’øÞø àûÚø Üö×ô ŠûÛö Öû] gönû ’ômö ^Úø Ùø^Îø oôùfôß$Ö] àôÂø ‚õ nû Ãô ‰ø oûeô*] àûÂø
Dp…^íeE !åö ^mø^_øìø àûÚô ^ãø eô äö ×#Ö] †ø Ë$ ÒøŸ$žô ^ãø Òö^Žømø èøÒøçû Ž$ Ö] oj$uø ÜõùÆø Ÿø øæø áõˆû uö Ÿø øæø
Medicine & Metaphysics 30 Medicine & Metaphysics
ŽÃy ›c Û Š•
â• á g Z ä~  *™Ñì e ZzgÐ ” ~g} G1Z]|
~á$ ÆkZ ÂÃÃkZ ̆» ðÞJ V Œã§zy x  z„gzZ1zniÌ
X •D â • Û s çÃVƒk ÆkZvZ
àønû Êô ˆø Êûˆø iö Ôô Öø ^Úø Ùø^ÏøÊø gôñô ^Š$ Ö] Ýùô ]. o×FÂø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Øøìø•ø Ùø^Îø †õeô^qø àûÂû
oûßôeø ^mø^_øìø göaô„ûiö ^ãø Þ$¬ôÊø oÛ# vöÖû] o$ fôŠöiø Ÿø ø Ùø^ÏøÊø ^ãø nû Êô äö ×#Ö] Õ
ø …ø ^eø Ÿø ø oÛ# vöÖû]ø kûÖø^Îø
DÜ׊ÚE!‚ômû ‚ôvøÖû] &øfû ìö †ö nû ÓôÖû] göâô „ûmö ^ÛøÒø Ýø•ø •
áp=k0 Æ•vZègT ‚x Z ~  vZwÎg•ë”' Y]|
Å )gg c Š [ZŽ ä VrZXƒ „gVY 1  ?Y7 Ð y Z™NŠª  q éZ ‰
xŠ WŠ ÑzZtèY¼: Z'Ãg g c Û ä~
â•  \WX Og: • ' ~ kZvZ Ô (Ðzz
Xì C™gzŠÃéÆìßzb§Tì @ ™gzŠ b§ÏZ { k Æ
^ãø Îøçû Êø ^ÛøÊø èºfø ÓûÞø ]‚÷ fû Âø gönû ’ômö Ÿø ø Ùø^Îø "
# äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] ” o‰Fçû Úö oûeôœ àûÂø
èõ fønû ’ôÚö àûÚô ÜûÓöeø^‘ø ]ø ^Úø æø *]†ø Îø æø †ö %øÒû *] oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] çËöÃû mø ^Úø æø gôÞû„øeô Ÿ$žô ^ãø Þøæû •ö æû ]*
Dp„Ú†iE!†õnû %ô Òø àûÂø çû ËöÃû mø æø ÜûÓömû‚ômû]ø køfø ŠøÒø ^ÛøfôÊø
ŽÃ}Èc Û Š•
â• á g Z ä~  vZwÎgì e ZzgД~ÄZ .ñ1Z]|
Ð Vƒk XgzZì BÐ :  Æ{ k ÆkZ { zì B1 ~(KgÌ
ÜûÓöeø^‘ø]* ^Úø æø :S7 Wt ä\ Wgz Z•Dƒ{Š c
e i { z• D â • Û g¦
 gŠ \¬vZ
!†õnû %ô Òø àûÂø çû ËöÃû møæø Üû Óömô‚ömø ]* kûfø ŠøÒø ^ÛøfôÊø èõ fø nû ’ôÚö àûÚô
Øør$ Âø †ø nû íøÖû] åô ‚ôfûÃø eô äö ×# Ö] •ø ]…ø ]* ]ƒøžô "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ” ‹õÞø]* àûÂø
äü nø Êô ]çø mö oj# uø ä́fôÞû„øeô äö ßûÂø Ôø ŠøÚû ]* †$ Ž$ Ö] åô ‚ôfû Ãø eô äö ×# Ö] •ø ]…ø ]* ]ƒøžô æø ^nø Þû‚% Ö] oÊô èøeø çû ÏöÃö Öû] äö Öø
Dp„Ú†iE!èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø
 ž c
LZ \¬vZ Z Û Š•
â• á gZ ä ~
 vZ wÎg • ë ” ÷Z ]|
}Š Zw~„ *ŠÃkZ • D â •
 gzZ• f
vZZ Û {Š Zg Z » ð>B‚Æ}È
•f uzgÐ kZ!$ ÆkZ • D â •
» { k Û {Š ZgZ » ðZ'  B‚Æ}È LZ
X •ïŠ Zw~g7( ÅVƒk ÆkZ)ÃkZyŠÆ# Ö ªžJ
V Œ
Medicine & Metaphysics 31 Medicine & Metaphysics

]YgŠ «g
kûÏøfø ‰ø ]ƒøžô ‚øfû Ãø Öû] á$ žô "
# äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø äô nû eô*] àûÂø oùô Ûô×øŠ% Ö] ‚ôÖô ^ìø àûÂø
Ü$ $ö ǻ‚ôÖøæø oûÊô æû ]* ä́Öô^Úø oûÊô æû ]* ǻ‚ôŠøqø oûÊô äö ×#Ö] åö ¡ø jø eû]ô ä́×ô ÛøÃø eô ^ãø Çû×öfû mø Üû Öø äü ÖöˆôßûÚø äô ×# Ö] àøÚô äü Öø
D•¨]•çe]E!äô ×#Ö] àøÚô äü Öø kûÏøfø ‰ø oûô j$Ö] èøÖøˆôßûÛøÖû] äö Çø×ô fû mö oj#uø Ô ø ÖôƒF o×FÂø åü †ø f$‘ø
Æ}Èž c Û Š•
â• á g Z ä~  vZ wÎg• ë”-ZzÆvZ¶g ?-{
VJ kZž Dƒ7ãZ¿ÆkZpì @ Y –û%—Ð + Y ÅvZ n
2~ öâ i W~Š ÑzZ ÅkZ c wâ ÆkZ c ŸÆkZÃkZ \¬vZ Ân
‘Ð + Y ÅvZ {zžJ V Œ • D â • Û «ñ~ öâ i WkZ ÃkZQ •
Xì @ Yƒ^ Ã6 û%ñƒ
!ðô ¡ø øføÖû] Üô¿ûÂö ÄøÚø ðô ]ˆø røÖû] Üø¿ûÂö á$ žô "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ” ‹õÞø]* àûÂø
Däq^Ú àe]E
öâ i W~(x ÅZ Z ( ž c â•Û Š•á gZ ä ~  vZ wÎg • ë ” ÷Z ]|
Xì @ ƒB‚Æ
wqZzwZjZ b & Z
]ƒøžô àøÚô çû ÛöÖû] á$ žô Ùø^ÏøÊø Ýø^Ïø‰ûŸ* û] " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø †ø Òøƒø Ùø^Îø Ýô]†$ Ö] †ôÚô ^Âø àûÂø
æø ä́eôçû Þöƒö àûÚô o–FÚø ^Ûø Öô é÷…ø ^Ë& Òø áø^Òø äö ßûÚô Ø$ qøæø $̂ Æø äø ×# Ö] åö ^Êø^Âø Ü$ $ö ÜöÏøŠ$ Ö] äö eø ^‘ø*]
äü ×öaû ]* äü ×øÏøÂø †ônû Ãô føÖû^Òø áø^Òø oøËô Âû]. Ü$ $ö šø†ôÚø ]ƒøžô ÐøÊô ^ßøÛöÖû] á$ žôæø ØöfôÏûjøŠûmø ^Ûønû Êô è÷¿øÂô çû Úø
D•¨]•çe]E!åö çû ×ö‰ø…û ]* ÜøÖô æø åö çû ×öÏøÂø ÜøÖô …ô‚ûmø Üû×øÊø åö çû ×ö‰ø…û ]* Ü$ $ö
Z ðñž c
 Û gzZ H™f »V-g Fä~
â•  vZwÎg• ë”%¬]|
» VƒkÔÆ kZ ~gF t • D â • Û «¡ÃkZ Vz³vZQì @ ƒg F
QgzZ ì @  ¬o@'Æ kZ Xì k
ƒg F Z Ãn Æ {ÒWgzZ {g ñ
ƒcŠ|0
!ä ´ â ÆkZÃkZžì CƒÏÅ. zZwVÅkZ Âì @ gH
ƒ„
ŠwÅVYgzZåJ0
X c VYÃkZž Cƒ7™¼Ã.
! ŠwÅQ
zZgzZƒc
Medicine & Metaphysics 32 Medicine & Metaphysics

ì~?! ÃÃ!%
Ÿg {Z
Üû âö ¡ø øjeû]ô ^Ú÷ çû Îø g$ uø]* ]ƒøžô Ø$ qø æø $̂ Âø äø ×#Ö] á$ žô "
# äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‹õÞø]* àûÂø
Dp„Ú†iE !¼öíøŠ$ Ö] äö ×øÊø ¼øíø‰ø àûÚø æø ^•ø†$ Ö] äö ×øÊø oø•ô…ø àûÛøÊø
¼Z  Vz³vZž c â•Û Š• á gZ ä ~  vZ wÎg • ë ” ÷Z ]|
•ñƒèZg61Ž •2~1Ãy Z •T e * ™IÃVÍß
Dƒ nZg * Ð yZvZ Dƒ 7èZg6,ÅvZŽ gzZ • DƒèZgvZÐ y Z
X•
ä́Þô]•ø çû Ãö mø ˜õmû†ôÚø Øõqö…ø o×FÂø ¡ø øìø•ø ^Ûøãö Þ$*] oùô vôeô^ßø’% Ö]æø Œõæû *] àôeû •ô ]‚$ •ø àûÂø
lô^Fnùô Š$ Ö] lô]…ø ^Ë$ Óøeô †û Žôeû ]* •º]‚$ •ø Ùø^Îø ä́Ûô Ãø ßô eô kövûfø ‘û]* Ùø^Îø køvûfø ‘û]* Ìønû Òø äü Öø Ÿø ø^Ïø³Êø
]ƒøžô Ùöçû Ïömø Ø$ qø æø $̂ Âø äø ×# Ö] á$ žô Ùöçû Ïömø " # äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø oûÞôù ¬ôÊø ^mø ^_øíøÖû] ¼ôùuøæø
ä́Ãô rø–ûÚø àûÚô Ýöçû Ïömø äü Þ$¬ôÊø äü jönû ×øjøeû ] ^Úø o×FÂø oûÞô ‚øÛôvøÊø ^ß÷Úô çû Úö pû•ô ^fø Âô àûÚô ]‚÷fû Âø könû ×øjøeû ]ô ^Þø]*
l% ‚ûn$ Îø ^Þø*] oÖF^Ãø iø æø Õø…ø ^føiø h% †$ Ö] Ùöçû Ïömø æø ^mø ^_øíøÖû] àøÚô äü Ú% ]. äö iû‚øÖøæø Ýõçû nø Òø Ô ø Öô ƒF
D‚Ûu]E !xº»nû vô‘ø çø âö æø äü Öø áøæû †ö rûiö ÜûjößûÒö^Úø äü Öø ]æû †ö qû^*Êø äü jönû ×øjøeû ]ô æø pû‚ô fû Âø
kZ nÆ]Š ÈÅ¿g Fq Z”H0]|gzZ ”kzZ0Š Z”]|
ªÚ~( ž cŠ [ZŽ ä kZ ?Å~ wq¾ðž Y7 Ð kZgzZ‰ k0 Æ
ÆVƒk »ž ¹ä ” Š Z”]|6kZX ÅB‚Ætz Ÿg6Y ,ÅvZ
‹D â• Û Š•
á g ZÃ~
 vZ wÎg ä ~èYƒ ~ŸpÅ¥ÆVî ægzZVzg ñ
1zÄŠÃ}È ðñËÐ ~ VzÈ LZ Z  ~ž• D â • Û Vz³vZž
VƒkÐ ª ´_ LZ {z Âì @ ™p°~÷6eZ kZ {zgzZ Vƒ @™ 2~
vZgzZ å » ÃkZ ä Vâ Å kZžyŠ T Ç`Z s ™z u0 b§ÅyŠ kZÐ
ÂÅöâ i WÅkZgzZ H 2~ ~gFÃ}È LZ ä ~ž• D â • Û \¬z ug n
X¸˜~ª qÅ¡nÆkZŽ•̀Z „znÆkZ ?( ¤• Û } Z)
ìMg”Æ1̀Z6
~g F
Medicine & Metaphysics 33 Medicine & Metaphysics
Ü$ $ö ðö ^nø fôÞûŸ* û]ø Ùø^Îø ð÷ ¡ø øeø ‚% •ø*] Œô^ß$Ö] p% *] " # o% fôß$ Ö] Øøòô ‰ö Ùø^Îø ” ‚õ Ãû ‰ø àûÂø
‚$ jø•û]ô ^f÷×û‘ö ä́ßômû•ô oûÊô kôÞû^øÒø áû¬ôÊø ä́ßômû•ô gôŠûuø o×FÂø Øöqö†$ Ö] o×øjøfömö Øö%øÚû Ÿ* û^Êø Ø ö %øÚû Ÿ* û]
o×FÂø oøŽôÛûmø oj# uø Ô ø Öô„FÒø Ùø]‡ø ^ÛøÊø äô nû ×øÂø áøçùô aö èºÎ$ …ô ä́ßômû•ô oûÊô áø^Òø áûžôæø åü æ. ¡ø øeø
Dp„Ú†iE !gºÞûƒø äü Öø ^Úø šõ…û *]
JÐ ƒ  Ð ~ VÍßž Š Y7 Ð ~  Ñ • ë ”Ä]|
kZgzZ •/xÆ y ZŽQÃY m Z câ• Û ä \WXì CW7þ1z ¤
{z¤ZXì Cƒ ._Æ~g ZgŠ ÅkZ öâ i WÅòŠ WX •/xÆ yZŽˆÆ
Âì gz$~ +Š { z¤ ZgzZì CƒJÌ1z öâ i WÅkZ Âì ¢~ +Š
¼6kZžJ V Œì Lg ¸ „, ZŸt Xì CƒÑöâ i Wz 1 ÅkZ
X Lg7¹! {k
Ô ø Âô çû mö çø aö æø " # oùô fôß$ Ö] o×øÂø kö×ûìø•ø Ùø^Îø ” •õ çû Ãö ŠûÚø àôeû äô ×# Ö]‚ôfû Âø àûÂø
Ùø^ÏøÊø ]‚÷mû‚ô•ø ^÷ÓÂû æø Ô ö Âø çû jöÖø Ôø Þ$žô "
# äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø kö×ûÏöÊø pû‚ônø eô äü jöŠûŠøÛøÊø
á$ Ÿô* Ô ø ÖôƒF kö×ûÏöÊø Ùø^Îø Üû ÓößûÚô áô¡ø øqö…ø Ô ö Âø çû mö ^ÛøÒø Ô ö Âø æû ]. oûÞôù žô Øûqø*] "
# o% fôß$Ö]
Dp…^íeE !Øûqø*] Ùø^ÏøÊø àômû †ø qû*] Ô ø ÖF
g gÃ\ W Š k0 Æ~  vZwÎg~ž• ë” Š&0vZ†]|
\ WXì g g JÂÃ\ W~  vZwÎg c ž ¹gzZ ZgÐB; LZÃ\ Wä~ å
CƒÃVñŠ WzŠÐ ~ ?ž Îì Cƒh”âZ ]g ZwÅg g = V ; ž c Ûä
â•
X V ; c â•Û ä~  \ W ÂA ̀Z k zŠÃ\ Wžì n kZ (Zž Y7ä~Xì

× i[W
x'
ì ã0 t
»*Ƽ
¡÷ ÷qö…ø äô nû Öøžô Ùøˆø Þû^* Êø Ùø^Îø lø^ÛøÊø Ýøˆø Úû ‡ø oûÊô ÄøÎøæø ^n& rôÞû‡ø á$ *] ” Œôõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø
æô*] kønû fø Öû] o×ô iø oûjô $Ö] àônû Ãø Öû] ØôføÎô àûÚô Õ ø çø Öû•ø Äû•ø†ôòûfôÖû] oÊô pû„ô×$ Öô Ùø^øÎø Ü$ $ö äü qø†ø ìû^*Êø
Däfn• oe] àe]E !èô ß$røÖû] áùô çû nö Âö àûÚô ^ãø Þ$¬ôÊø àøÒû†% Ö]
Medicine & Metaphysics 34 Medicine & Metaphysics
Z ä ” k„0vZ†]| Š
ÿq %™¤ × i žiq
~ , .Æx' Z
k„0vZ†]|QX ÑïÃlÑÅži ä ¿kZX c Š¬» äF Z~ , .n
 ŽÅgs§Å`kZÃwze LZ ?ž c
š Û Ð ¿ñƒ} F
â• Z~ ,.ä”
 tèYì Ãs§ÅŠÎZv ( ‰ Çg~{ q
~VZƼ ZÆkZ) c
vZ
XìÐ

ì löWÅ[°ÆvZwÎg~kZ
hø†ôŽøÊø ]ç÷ Öû•ø äü Öø ^ßøÂû ˆø ßøÊø Ýøˆø Úû ‡ø oÖFžô "
# o% fôß$Ö] ðø ^qø Ùø^Îø ” Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
†ø Úø *]æø çôÖû‚$ Ö] oÊô s$ Úø Ü$ $ö ˜øÛø–ûÛøÊø hø†ôŽøÊø Ýøˆø Úû ‡ø oûÊô ^âø ^ßøÆû†ø Êû]. Ü$ $ö ^ãø nû Êô s& Úø Ü$ $ö
!DèÓÚ…^fì]E !Ýøˆø Úû ‡ø oûÊô Ðømû †ôâû ^.Êø
× i~
x'  vZ wÎg ( 6µñÆ q ZŠ z e ) • ë ” k„0vZ†]|
kZ) ä\ WX Ñïwzeq Z (» ã0 Æx'× i ) nÆ\Wä ëX ñW6,.Æ
~wze ã0 » ( kZgzZÅ ) ´( Ð ã0 Æx' × i ) ä \WQ\ ¼ ( Ð~wze
~ ,. ã0 » wze ä ë Â ( ñY c Š wZ e ~ , .wze {zž ) c Š ¬gzZ c Š wZ e
X c Š wZ e
 vZwÎgžZ
ìË~ug I[°Æ~ 
¡÷ ÷qö…ø ]‚÷Æø èømø ]†$ Ö] à$ nø _ôÂû Ÿ. ø Ùø^Îø " # äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* ” ‚õÃû ‰ø àôeû Øôãû ‰ø àûÂø
Üûãö ×% Òö "
# äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø ]æû ‚øÆø Œö^ß$Ö] xøfø ‘û]* ^Û$ ×øÊø ýä́mû‚ømø o×FÂø äö ×# Ö] xöjøËûmø
Ùøçû ‰ö…ø ^mø äô nû ßønû Âø oûÓôjøŽûmø ]çû Öö^ÏøÊø gõÖô ^›ø oûeô]* àöeû o% ×ô Âø àømû ]* Ùø^ÏøÊø ^âø ^_øÃû m% áû]* çû qö†û ³mø
oj#uø ðø †ø fø Êø äü Öø ^Âø •ø æø äô nû ßønû Âø oûÊô Ðø’øeø ðø ^qø ^Û$ ×øÊø ä́eô oûÞôçû iö^*Êø äô nû Öøžô ]çû ×ö‰ô…û ^*Êø Ùø^Îø !äô ×ùÖ]
Dp…^íeE !èømø]†$ Ö] åö ^_øÂû *^Êø ĺqûæø ä́eô àûÓömø Üû Ö$ áû^*Òø
,Z ~ À câ•Û ä~  vZ wÎgžì e ZzgÐ ” Ä0 ™]|
vß Âðƒ ðZ  XÐ N â •Û « ì \ ¬vZ Vð; Æ T ÇVzŠ Z}ÿ
\WX Ç ñ Y cŠ Z}ÃkZž å ‚
gy Z ¸ q
ZCÙ Ô ñWk0
Æ~ vZ wÎg
Medicine & Metaphysics 35 Medicine & Metaphysics
wÎgÆvZ} Zž c Š [ZŽ ä VÍßX • V ¹̈ ¤ ! Z 0 ZY7 ä ~ 
k0 }÷Ãy ZgzZ î Z•Ãy Zž cÛ ä \ WX • „gÄŠ @WV âzŠ Åy Z ~
â• 
ÑZ e [ ° CZ ~ V\WVâzŠ Åy Z ä \W Âñ W” Z]|Z  X î W™á
X ¶: 1¼Ãy Zž c ͉ ƒ, ZgzZ‰ ƒÇÇ! {zX Å ¬Š nÆ y ZgzZ
X cÛ «Z}Ãy Zä ~
â•  vZwÎgQ

× i[W
]:SÅx'
šô…û Ÿ* û] äô qûæø o×FÂø ðõ ^Úø †ö nû ìø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^³Îø ” Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
D†nfÓÖ] oÊ oÞ]†f›E !ÜôÏûŠ% Ö] ðö ^Ëø•ôæø ÜôÃû _% Ö] Ýö^Ãø ›ø äô nû Êô Ýøˆø Úû ‡ø ðö ^Úø
 6}i ñzg c
ƒ â•Û ä~  vZ wÎg • ë ” k„0vZ†]|
Xì ËÐ~gFgzZì * 3» ~§ÅòŠ W~kZXì x' × i[W ã0 4Ð
hø†ô•ö ^ÛøÖô Ýø ˆø Úû ‡ø ðö ^Úø Ùöçû Ïömø "
# äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø ” †õeô^qø àûÂø
Däq^Ú àe] æ ‚Ûu]E !äü Öø
× i[ Wž ‹ñƒ D â •
x' Û t Ã~ vZ wÎgä ~• ë”' Y]|
XìÆnÆkZ {zñY\ Ðn¾T
× i[W
ì êŠx » » Z½åx'
ÝøˆøÚû ‡ø könû iø^*Êø ý èøÓ$ Úø könû iø*^Êø …ùõ ƒø çû eö*] Ùø^Îø Ùø^Îø kôÚô ^’$ Ö]ô àôeû äô ×# Ö] ‚ôfûÂø àûÂø
áø^Òø ^Úø Ýõçû mø æø èõ ×ønû Öø àønû eø àønû $ô ¡ø ø$ø oûìô]* àøeû ] ^mø kö%ûfôÖø ‚ûÏøÖøæø ^ãø ñô^Úø àûÚô köeû†ô•øæø ý
o×FÂø l% ‚ûqøæø ^Úø æø oûßô_ûeø àöÓøÂö lû†ø Š$ Óøiø oj#uø kößûÛôŠøÊø ÝøˆøÚû ‡ø ðö ^Úø Ÿ$žô ݺ^Ãø ›ø oûÖô
Íø^›øæø †ø røvøÖû] Üø ×øjø‰û] oj#uø " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ðø ^qøæø ý Åõçû qö èøËøíû‰ø pû‚ôfôÒø
èô n$vôjøeô åö ^n$uø àûÚø Ùøæ$ *] ^Þø*] kößûÓöÊø …ùõ ƒøçû eö *] Ùø^Îø äü iø ¡ø ø‘ø o–FÎø ^Û$ ×øÊø o×# ‘ø Ü$ $öý kônû fø Öû^eô
áø^Òøæø äô ×#Ö] èöÛøuû…ø æø Ô ø nû×øÂø æø Ùø^ÏøÊø äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Ô ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]ø kö×ûÏöÊø Ýô¡ø ø‰û¬ôÖû]
àønû $ô ¡ø ø$ø ^ßøãö âø kößûÒö ‚ûÎø Ùø^Îø ^ßøãö âø køßûÒö o jFÚø Ùø^ÏøÊø äü ‰ø]…ø ÄøÊø…ø Ü$ $ö oûßôù Úô ä́eô Üø×øÂû]*
Ýøˆø Úû ‡ø ðö ^Úø Ÿ$žô ݺ^Ãø ›ø oûÖô áø^Òø ^Úø kö×ûÎö Ùø^Îø Ô ø ÛöÃô _ûmö áø^Òø àûÛøÊø Ùø^Îø Ýõçû møæø èõ ×ønû Öø àønû eø
Medicine & Metaphysics 36 Medicine & Metaphysics
^ãø Þ$žô Ùø^Îø Åõçû qö èøËøíû‰ø pû‚ôfôÒø o×FÂø ‚öqô]* ^Úø æø oûßô _ûeø àöÓøÂö lû†ø Š$ Óøiø oôj#uø kößûÛôŠøÊø
DÜ׊ÚE ÜôõÃû ›ö Ýö^Ãø ›ø ^ãø $Þžô èºÒø…ø ^fø Úö
~(Z  )ž c C ä ” ~g Fg f1Z]|• ëvZ¶g # Ö ™0vZ†
gzZ ) yŠ {gG ~¯} Zž ¹gzZ \ ã0 »kZgzZ c W6, .Æx' × i Âc W( )( )l
VŒŠ ƒ N ñ~X å: ̼Ãä3Æx' × i[ WñZÎn }÷; g] Zg ( {gG
àZz äƒÐzz ÅuÈ~ ù LZ ä~gzZI7¦Æù }÷žJ 
1•1»ŠÎZvgz Z ñ Ñp=~  vZwÎg yŠ q ZQ'ð0 : ( ÌÇ! ) ~¾Ñ
„ ä ~¬ Ð ƒ  Â` | 7i ú\ WZ  X S7i úQ Hs Zî »vZ š  gz Z
ä~  \ W !Ôn× ݡŠÖ] wÎgÆvZ} Z ¹gzZ Hxs6 j§òsZÃ\ W
uCZä\ WQ ( ƒØg ÅvZgz ZäsÌ6? ) ä×Ö] èÛu… æ Ôn× æ c â• Û
Ð yŠ {gG V Œ ~ž c Š [ ZŽ ä ~ XƒÐž²Ä V Œ ? Y7 gzZ c VZ
ñZÎk0 }÷ž c Š [ ZŽ ä ~ X å @ îyà * 3»Y7 ä \ WX Vƒ
7¦Åù }÷gzZVƒ Š ƒ N ñ~ ™8 {zX å: ̼Ãä3Æx' × i[ W
gzZì ã0 '
• !t V ; c Û ä~
â•  \ WX @ 07~¾Ñ¼ ÅuÈ~gzZ• ˆ
Xì Z½½~§ÅòŠ W~kZ

{@x» ( | 751°á)³0Z)´
X •˜vZ¶g³0Z)´
Ì’Þ àÚ ^fm†Î •‚ÃÖ] l]æƒ Ý^mŸ] ý ݈ڇ ð^Ú !äe p„Çjm àÚ l‚a^•
oÏe ^Ûe… äÞ] oÞ†fì] æ Üâ‚u ^Ò Œ^ßÖ] ÄÚ Íç_mæ ^Âçq ‚rmŸæ †%Ò] æ †ãŽÖ]
D•^ÃÛÖ] •]‡E ^Úçm ànÃe…] än×Â
x'
Ã × i[WsÜ{Š c i ÌÐ kZÉ yŠ {gG Ž ¬ŠÃr  ™q Z ä ~
¸D™s ZîB‚ÆÈ b§ÅVÍßx ¬gzZ¸D™: kCuȼgzZìg
X •D™ Zg Z ¦ 6 × i[WsÜJ
x' yŠ:e{ zÂLLž c C=ä VrZgzZ
Medicine & Metaphysics 37 Medicine & Metaphysics

× i[W
ì Ë~x'
áû¬ôÊø äü Öø hø †ô•ö ^ÛøÖô Ýøˆø Úû ‡ø ðö ^Úø " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ” Œôõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
DÜÒ^uE !ö ä×#Ö] Õø^Ëø•ø ä́eô oûËô ŽûjøŠûiø äü jøeû †ô•ø
n¾Tx' × i [W c â• Û ä~  vZ wÎg • ë ” k„0vZ†]|
ÂknÆä™Ýq ËÐ kZÃkZ ?¤ ZXì @ ƒÆnÆkZ ñY\ Ð
XÐN â • Û «ËÃ?\¬vZ
# äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* †ö fôíûiöæø Ýøˆø Úû ‡ø ðø ^Úø ØöÛôvûiø kû Þø^Òø èøŽøñô^Âø á$ ]* å$ æø †û Âö àûÂø
"
hô†ø Ïô Öû]æø pæô]•ø Ÿ* û] oÊô Ýøˆø Úû ‡ø " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ØøÛøuø èm]æ… oÊ •]‡æ äü ×öÃø Ëûmø áø^Òø
!DoÏãne à߉E !Üûãônû Ïô Šûmøæø o•F†û ÛøÖû] o×øÂø g% ’ömø áø^Òøæø
Üæx' × i[WB‚LZ •vZègÈ ¬]|žì e ZzgÐvZ¶g {z²
te Zzgq ZgzZ¸D™„ (Z Ì~  vZwÎgž‰CCgzZ‰CYá {gë
ÃkZ gzZ ¸ D Y á x' × i ~ Vz·gzZ ~ Và' ~  vZ wÎgžì h ' ×
X¸( Ì) D ö Ãy ZgzZ¸È r6VÉ%
oøßôiû„øìø^*Êø èøÓ$ Ûøeô ” Œõ^f$Âø àøeû] ‹öÖô^qø]. kößûÒö Ùø^Îø oùô Ãô fø –% Ö] éø†ø Ûûqø oûeô]* àûÂø
oÛ$ vöÖû] oøâô Ùø^Îø " # äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ¬ôÊø Ýøˆø Úû ‡ø ðô ^Ûøeô Ô ø ßûÂø ^âø •û †eô]* Ùø^ÏøÊø oÛ# vöÖû]
Dp…^íeE ݺ^Û$ âø Ô $ •ø Ýøˆø Úû ‡ø ðô ^Ûøeô Ùø^Îøæû œ ðô ^ÛÖû^eô ^âø æû •ö †û eô^*Êø Üø ß$ãø qø xônû Êø àûÚô
!Ýøˆø Úû ‡ø ðô ^Ûø eô ^âø æû •ö †ôeû *^Êø Àõô ËûÖø Ô ùô •ø áôæû ‚ö eô ‚ߊÛÖ] oÊ ‚Ûu] Ý^Ú¡Ö èm]æ… oÊæ
~ >Å” k„0vZ†]|~)(l~ž• ëvZ¶g {01Z
ZQÐx' × i[ WÃg gÐLZ c Û ä VrZ ÂZƒg g=(û%q
â• Z )X å@ ™´
Æx' × iÃkZ ?Âì @ ƒÐ ŠÅ3g g ( !)tc Û ä~
â•  vZwÎgèYz™
X z™ZQÐã0
/Š»³0Z)´
ä×Ö] äÛu… ÜnÏÖ] àe] Ý^ÚŸ] Ù^Î
Medicine & Metaphysics 38 Medicine & Metaphysics
æ è f nr  ] … ç Ú ] Ý ˆ Ú ‡ ð ^ Û e ð ^ Ë Ž j ‰ Ÿ ] à Ú p † nÆ æ ^ Þ ] k e † q ‚ Î æ Z Z
D•^ÃÛÖ] •]‡E !XXä×Ö] áƒ^e lœ†fÊ š]†Ú] é‚ äe knËŽj‰]
kßÓÊ ð]æ‚Ö] æ gnf_Ö] l‚ÏÊæ änÊ kÛω èÓÛe kÎæ oe †Ú ‚ÏÖæZZ
àÚ èe†• „ì• ànÃjŠÞ Õ^m] æ‚fÃÞ Õ ^m] oÖ^Ãi äÖçÏe ݈ڇ ð^³Û³e s Ö^Ãi]
l†‘ Ü$ Ý^jÖ] ð†fÖ] ÔÖ„e l‚qçÊ äe†•] Ü$ ]…]†Ú ^ãn× ^⨆Î] æ ݈ڇ ð^Ú
D•^ÃÛÖ] •]‡E !XXÅ^ËjÞŸ] èm^Æ äe ÄËjÞ^Ê Å^qæŸ] àÚ †n%Ò ‚ß ÔÖƒ ‚ÛjÂ]
•ëvZ¶g³0Z)´
H/Š»VÂ! Ð~ ` ´=gfÆx' × i[Wä VÍß}uzŠgzZ ä ~
X ð0
ËЬÆvZgzZ H ` ´»nZ%Zйä ~=g fÆkZ
X BZzŠ ðÃ: 5ÉðÃ:gzZ Š 7 g F~ž c W̉ Ü z(Z6í~)(l
ø ^m$]ô û%P6kZ™áã0
‚öföÃû Þø Õ ¼ »x' × i~X ; g @ ™ ` ´Ðx' × i[W~Â
!c Ëå=Ðb§kZXå© 8Ã ã0 kZQ(@ ™xŠgzZ )k7àönû Ãô jøŠûÞø Õø^m$]ô æô
gzZ HwEZ ZzŠg•Ãx' × i[WsÜä~~VÏϹQ{ÒWX ðƒÝq
X HÝq {Z Ãg7½
VÙ]ç‰
]uZz 0Ð kZgzZ h' (KZhuÅäƒÝq ËÐ x' × i[W
Q• à  x' × i[WvßÐ ¹ Ð +  Å ` ´žì {@xp9(KZ Ì
?ìzzHÅkZX Cƒ7Ýq ËÃyZ Ì
Vh]çq
yJZ c /ŠÉ D™7wEZ »kZB‚Æ¢ÆwŠ vßÐ ¹ -1
ƒÝq‰ Ü zkZ {Z ûx' × i[Wn¾Xì @ ƒŠŠ F
¼~wŠQ c •Ã 6gîÆ
ÅkZ x' × i [Wžƒ t6kZ wŠgzZƒ ¢ Zg7 6]! Å~  vZ wÎg Z Ç
Xì ZzŠånÆ~g F
gzŠÆ ~g F Ð + Y Å \¬vZ ]‡zZ ‰ŠŽ z! Æ äƒ ZzŠ å -2
Medicine & Metaphysics 39 Medicine & Metaphysics
Y¬Š Ì~V î ZzŠgzZž 6@
Xì @ ƒ7¬»äƒ

Ü zÃ
¬Š ʼn × i[W
x'
X¸_7 ¬Št‰ Ü zà x' × i[W~  vZwÎg•ë” k„0vZ†]|
Däq^Ú àe]E !ðõ ]•ø Øùô Òö àûÚô ð÷ ^Ëø•ôæø ^Ã÷ ‰ô]æ$ ^Î÷‡û …ô æø ^Ã÷ Êô ^Þø ^Û÷ ×ûÂô Ôø ×öòø‰û*] oûÞôùžô Ü$ ãö ×# Öœ
@™wZÎ » ËÐ ~gFC Ù gzZ ~izg c Z• Û gzZDáZz ¶Š œÐ \W~vZ c
XVƒ
Medicine & Metaphysics 40 Medicine & Metaphysics

Òçz!%
Æ
x ©ZòsZ
Z åa
ci

VÌnÖ^i
( öZ! ! *Z )uZß Z†?ËZ e
*™6æeYY ëÑZgZŠ
gƒÑug 0
aw'ZKìYHZzY ëÑZg ZŠ
Y'
gƒÑug 0

Ý¡‰] l^m†ŽÞ ‹×rÚ


74600 c Z™ 1•Š ! Ô ËŠ !
Wò* Wò*
3XÆ-1
Medicine & Metaphysics 41 Medicine & Metaphysics
Medicine & Metaphysics 42 Medicine & Metaphysics
Medicine & Metaphysics 43 Medicine & Metaphysics
Medicine & Metaphysics 44 Medicine & Metaphysics
Medicine & Metaphysics 45 Medicine & Metaphysics
Medicine & Metaphysics 46 Medicine & Metaphysics