Vous êtes sur la page 1sur 40

w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 1 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%

ŠzgŠ z™f ÖWzz%


Å
kn%nu o堥

mrwaja ziker
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 2 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%

æ än× ØÒçjÞ æ äe àÚ©Þ æ å†ËÇjŠÞ æ äßnÃjŠÞ æ å‚ÛvÞ ä³×# ³Ö] ܳŠe


äe^v‘] æ äÖ• o× æ än× ä×Ö] oב æ äÖ糉… æ 傳f ]‚³Û³v³Ú á] ‚ãŽÞ
!ànÃÛq]
Xì ŠŽñ{™E Š q Z
ãZz Z (» ¤Å yZgzZ ™f ÖW~žg I g
Š q Z pÔ7„ — ðà Â~ ¤z ÎzæÅ™f ÖWn kZ
~g
Ù Xì ; g Y c
ÅnC 0 ™{ ~ VÍß ~ }g !
0 Æ ªÅ™f ÖWgÃè
@
Y H~ ]gß q NË™f ~ yZ c n Æ yZ { Zp™f ÖW
ƒ ˆÅ¦Z D
Ù ª ‰gzZ • Ñ Kï•
z ~C
~zb á ~ ™f ÖW à Zz ¤Ãƒ
ƒ
9 Št ¬ Ð kZèÑq Ô• ìgƒmÆ yZ§{ ÅVzZ
ÃgzZ VA
ë~ƒÃbcgzZ ~ ä™Æ wqZžŽ evZ èg/ôžì ~gz¢¹
Ž Ô ¶ª HÅ™f ÖW~gzŠÆ yZgzZ VŒ Æ yZ¸ øw{Š c

Ð V„XgzZ ’ e ã™g (Z Ì…„z ¶òZg VŒ Æ yZ ª
Ù „ …~ yZ { Zp ’ e È Ð yZ H Iä VrZ
Z ¯„ ÄC
ìg WÃZ
X Vƒ
¸ D™™f ™{g ~Kˆ Æ)gzZòž åw©»evZ èg/ô
K~gzŠÆ yZèa X¸ X sz^~™f/ô‰Ì~ ] ‡zZ ¹!
gzZ
Ö Óz Y , X¸ ” •z Ìô Æ Dž ¶Ýq ÌZ m{ Ã
Æ#
¸ D YƒÃs§q
Z Ìá Zz ä™™f Z®X¸ D 0
ð •z Ì]5ç
Ã}uzŠ q
Z n Æ kZ X å @
Yƒ ì‡I c
>Å +™ Z f Ð b§kZgzZ
™f ~ yZ ~ V/}uzŠ ª X ¶CY ~Š 7]úŠ
n Æ ™f >c
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 3 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
vZ èg/ôžì @ kZÃ] Z|‰~gzŠ }g ø X ¶: ¦Z D
ƒ À6] ! 
kZ wŠÆ yZgz Z ‰CYƒ ì‡Æ ¦Z D
wJÃ] ! %ÖW~gzŠÆ e
èg/ôÐ VzÃÅ] Z|yZžì t zz Å kZ p• D HÐ ä™
6VÍßÆ äâi LZ ÃevZ èg/ô{z gzZ •g ÍzZ VÍŠ Å evZ
XÑ ä™kª
Ð ä™™f ~ ]gߦ½Z c 
•) ~ evZ èg/ô{z´Æ ¦Z D
» ] !
kZ +™ Z f ƒ  ž ì t Š Z%Ð T å @
 ƃ Y H [ AZ Ì
/ôX Z˜ { Zp Zu {ZpÐ ,™™f mº„ q Ü zq
Z ~ ‰ Z {zž ,™x ZoZ
q ½ZgzZ >ÌÐ kZ ÅyÒ ä 몎 Å>gzZ q ½ZÆ evZ èg
Æq Ù ]ÜÆ ™f { ZpQ å @
ZC Ù ™f p å @
™ CZ CZ ¿C Yƒ Ýq Â
Z ƒ
q  ž å @
Y H 7x ZoZ » ] !
kZ wq¾ X Vƒ „ q
Z c
Vƒ Z
Ãj§^ ÏZX¸ … Y®
Y* $
{zÃä™ (ZÉ ,™™f „ q Ü z
Z~ ‰
X • ï Š x *
»™f ¦½Z c
•) ë
b ëÃkZ gzZ ì ,0Ð gñZ {gÃè „ yZ ~ x¯}g ø ÐW
X • D™„~ V”
Š q Z :wzZ `
»¤ÅyZgzZ™f ÖW~ g
X {™E
X * nÆ™f >~ yzÅZí :xzŠ `
ƒ: »¦Z D
$
Xì ®~˜ ™f ¦½Z :xÎ`
~u™f ¦½Z :xg X `
$
Xì ®
XG@ $
Å䃮Æ™f ¦½Z :Q`
X x ©ZÆ yZgzZ 'gßzz%ZÅ™f ÖW:¼`
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 4 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%

Š q Z :wzZ `
»¤ÅyZgzZ™f ÖW~ g
{™E
ݺçû Îø ‚öÃö Ïûmø Ÿø "
# äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ÿø ø^Îø ‚õnû Ãô ‰ø oeô]øæø éø³†ø ³mû†ø ³âö o³eô]ø àû³Âø (1)
èößønû ÓôŠ$ Ö] Üû ãônû ×øÂø kûÖøˆø Þøæø èöÛøuû†$ Ö] Üû ãö jûnø ŽôÆøæø èöÓøñô¡ø øÛøÖû] Üû ãö jûË$ uø Ÿ$]ô äø ×# Ö] øáæû †ö Òö„ûmø
!åü ‚øßûÂô àûÛønû Êô äö ×# Ö] Üö âö †ø Òøƒøæø
~ G1Z ]|gzZ {k
 vZ wÎg • ë ¿vZ èg ~g} Ù 1Z ]|
C
Û ƒ w'~ ™f Æ vZ Ôù®
 ) kZ º•
î  ) Žž cÛ Š•
â• á gZ ä
Cƒ wi *
6yZPgzZì g ,
J e ÃyZ ØggzZ • fÍ Ð s§ƒ
= 
X• Dâ• Û ~ >KZ {™E » yZ: • á VvZgzZì
¡ÿõ øÚø oÊô oûÞô†ø Òøƒø áû]ôæø ý "
# äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø (2)
!Üûãö ßûÚô †õnû ìø ¡0 øÚø oÊô äü iö†û Òøƒø
Û Š•
Dâ• á g Z \¬vZžì Š •
á gZ » ~
 vZ wÎg • ë {ñk
Ù 1Z ]|
C
vŠ c
B‚ Æ Vâ ›áZz ä™™f vŠ ª) ~ … {z ¤
Z gzZ ' •
™™f Z÷ ( ~ ÏŠ ŽñÅ Vâ ›
» kZ ~ 4Ð …kZ ~ Âì @
{™E
X Vƒ @

è÷Óøñô¡øÚø äô ³×# Öô á$ ]ô "
# äô ³×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø éø³†ø ³mû†ø ³âö oû³eô]ø àû³Âø (3)
äø ×# Ö] áøæû †ö Òö „ûmø ^Ú÷ çû Îø ]æû ‚öqøæø ]ƒø^ô Êø †ôÒû„ôùÖ] Øøâû ]ø áøçû ŠöÛôjø×ûmø Ñô†ö _% ³Ö] oÊô áøçû Êöçû _ömø
!ÜûÓöjô qø^uø oÖF]ô ]çû Û% ×öâø ]æû •ø ^ßøiø
Û ¼ Æ vZž c
º• Û Š•
â• á gZ ä ~
 vZ wÎg • ë ñ{k
Ù 1Z ]|
C
 X • D™lˆÃ™f IZgzZ • Tg DQ ~ V2g
»vZÃVÍß¼ {z Z
X î WOŠ Z n ÆŠ°LZž• D š Ã}uzŠ q Z • D 0 D™™f
l]…çÒ„ÛÖ]æ Ü Ÿ]ça •]†Û³Ö] á] †³ã¾Ÿ] Vä³³×# ³Ö] á憳҄³m ä³³Öç³Î
(é^ΆÚE èfi†Ú æ èmˆÚ †Ò„Ö] o× Å^Ûjq¡Ö á] o× èÖŸ• änÊ æ !l¡n%Û³i
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 5 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
D5 V t (56 V”
Ù Š Z%Ð ä×Ö] áæ†Ò„³m ~ g
nC Û mvZ G
už• D â• î*9g ~g ‡Z5
Æ wVg• {z • ñƒ Šg Zz g » f Z mºŽ ~ V(u ‰gzZ Ôì ™f »
X Zƒx¥û%gzZ ¤Å q ½Z n Æ™f ~ g u kZ 2X •
]çû Ãö iø…û ^Êø èô ß$røÖû] šô^mø†ôeô Üûiö…û †ø Úø ]ƒø]ô "
# äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‹õÞø]ø àûÂø (4)
!†ôÒû„ôÖ] Ðö×øuø Ùø^Îø èô ß$røÖû] šö^mø…ô ^Úø æø ]çû Öö^Îø
6V¨! Ƽ Z  ž c â• Û Š•á g Z ä~  vZ wÎg • ë ñ÷Z ]|
™fž cÛ Š•
â• á g Z • H r !
Ƽ vZ wÎg c [p Âzg ¦
Hn²ä Ëzl 
X ôÆ
‚ôrôŠûÛøÖû] oÊô èõ Ïø×ûuø o×FÂø èömø æô^Ãø Úö tø†ø ìø Ùø^Îø ‚õ³nû Ãô ³‰ø o³eô]ø àû³Âø (5)
!äø ×# Ö] †ö Òö„ûÞø ^ßøŠû×øqø ]çû Öö^Îø ÜûÓöŠø×øqû]ø ^Úø Ùø^ÏøÊø
Z ~ KÅvZ ègt zç]|ž • ëÅvZ ègG1Z ]|
q
Š [ ZŽ ä VrZ XƒÆ n ¾vß ?ž Y7 Ð yZgzZ ñWk0
c ÆI
X • Æ ä™™f »vZ ëž
äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø köÖøˆø Þø Ùø^Îø Ìônû ßôuø àôeû Øôãû ‰ø àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àû³Âø (6)
Üûãö e$…ø áøçû Âö‚ûmø àømû„ôÖ$] ÄøÚø Ô ø ŠøËû³Þø †û ³fô‘û]æø ä́³³iô^³nø eû ]ø ˜ô³Ãû ³eø o³Êô çø ³âö æø " #
†ö ñô^ $ø Üû ãônû Êô äø ×# Ö] áøæû †ö Òö„û mø ^Ú÷ çû Îø ‚øqø çø Êø Üû ãö Šö Ûô jø×ûmø tø †ø íø ³Êø oôŽôÃø Öû]æø éô æ‚FÇøÖû^eô
Ùø^Îøæø Üû ãö Ãø Úø ‹ø×øqø Üû âö •…ø ^Û$ ×øÊø ‚ôuô]çø Öû]ø hôçû ³%$Ö]æû ƒö æø ‚ô×û rôÖû] Íôù ^qø æø Œœ†$ Ö]
!Üûãö Ãø Úø oûŠôËûÞø †ø fô‘û]ø áû]ø oûÞô†ø Úø ]ø àûÚø oûjô Ú$ ]ö oûÊô ØøÃø qø pû„ô$Ö] äô ×$ Öô ‚öÛûvøÖû]ø
 vZ wÎg • ë ñ™0 Ý°Z†]|
Wž¸ ~yËLZ ~
e
á ðŽ <È0
x•  k0
»á Æ VÍßyZÃ\ WLZ :ÀF
) ÔŠËÞ †f‘]æ
( • Dg å Ã[g LZ
Z † ~ lˆ Å VÍß yZ \ W6kZ ðƒ wi *
q
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 6 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
ñƒ} )~ yZ v߉ì w'~ ™f ÆvZž ¬Š î
Vß! )
 g—Z
ä~  • áZz } Àq
Z sÜgzZáZz Vß3ÈgzZ • áZz
• n Æ „ vZ =°x Óž cÛ Š•
â• á g Z gzZ ‰ Ö k0
Æ yZ  ¬Š ÃyZ
Û Za vß, Z ~ #
Æ yZ = Špž ñâ •
 k0
¬» á Ö Z ~÷ ä T

Û Š•
+Z ~ž • D â • á gZ ~
 kŠZ g—ì c u q
W~ g Z (7)
w'~™fÆvZ J [ ëWˆ Æ i úÅ ðŽ V¹B‚Æ ®
å )
 ) +Z b§ÏZ X Vz™Š Zi WxÝ [²g ežÐ kZ ì I {Š c
® i= ƒ
[z¾Ð ˆ Æ i úÅ)Ž V¹B‚Æ
t ìg w'~ ™fÆvZ J
( 55 :m™f bc) XР䙊 Zi WxÝg eì I {Š c
i
Š q Z yZ :^â
ìg™™f » \¬vZÆ vß¼(Ëž Zƒ x¥Ð g
Vƒìg™]zˆ{z {ZpgzZ(ÌË c
Ëz Äc ~K{ ZpVƒ
~ { Õ{ c
/ôXì q ŤŽ ì ™f >t Vƒìg| 7pÑŠzgŠ c
Vƒìg™
z™f LZ LZÆ ~ „Kˆ Æ i úÅ)gzZˆ Æ i úÅòevZ èg
 Ì~ ] ‡z ZvŠgzZ Tg sz^~ ]ˆ
™ W~K{z M µñÃTZ
ÐG$
X @
Yƒ w'~™f c ê ›z ½
¶7¦Z D
c VògzZ V<Å™f ~ yzÅZí :xzŠ `
Dƒ ì‡ô gzZ ÖW~gzŠÆ evZ èg/ôžì 9 Št …[ Z
Š ZZÆ ÖWyZ H~ V/}uzŠ X å @ š ÃVÍß n Æ yZ H¸
Y c
?¸ D Yƒ 쇊 lŠpÆ ¦Z D ¶Cƒ ¦Z D
š ôgzZ ÖW{z c nÆ
]o » ä™ ì‡™f >B‚Æ ¦Z D
~ yz ÅZížì t |
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 7 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
WVÍŠ ÅevZ èg/ôX M 7
 vZ wÎg X ‰0Ð ]y
Ð~
ÅkZÃevZ èg/ô™ÍwÅ] ‡zZ mºgzZ wÅ™f >gzZ™f
ñY ~Š ]úŠ Åäƒ ¦~ ]‡zZ mºÃyZž ¶Cƒ 7]gz¢
» kZ c
X • D™™f ~ 4=ZmvZ G
î*9g Ëâ ` ÒZ 0Z)´X ñY Hy´Z
ÜãÞ^Ê †’ÃÖ]æ xf’Ö] ‚Ãe Üâ•]…æ] o³Ê ܳã߳ •…æ ^³Ú o³Ö] p†³i Ÿ]
æ èÃÛrÖ] é¡‘ á憿jßÚ ÜãÞ^Ò ànjÎçÖ] à m„a oÊ Üa ‚q^ŠÚ oÊ ]çÞ^Ò
D1 Vt 75 V” (Øì‚ÛÖ]E !ØvßÖ] pæ‚Ò pæ• ‚q^ŠÛÖ] oÊ ÜãÖ ÄÛŠm
zŠ ZgzZÆ yZ ˆ Æ )gzZ òÐ evZ èg/ôŽ ƒ 7Ù Š ? H
Ü z, Z ~ VzKKZ {z ~ V!z zŠ yZ Xì ZƒŠg Zz ~ }g !
‰ Æ `ªz
͸ Dg Z ¦
zz Å™f Æ yZ ~ VzKgzZ X Vƒ³Æ i úÅ- {zž c 
Ø ½
X ¶îŠ ð‹ ?  ÏÅVHÅßÐ
)Ϲ …Ì~gzŠ kZ LZ
òŽ • X,Z vß¼:¼ ~]
t ZÑZ ™á Ð i úÅ
í • Tg w'~ ]zˆz ™f ™ {g ~ KJ
Z ! l » äƒhZzB‚ÆKÆVwŠ ÅVÍßÆ yzÅZ
Y Y H { i Z0

bŠ ]úŠ Å•
Ñ~ >ŽÃVÍßÐÅvZ èg {k
Ù 1Z ]|2
C
kZ ZƒgÃè 6zZ‰èÑq X M 7bŠ ]úŠ Å•
Ñ~ >Å™f ì M Â
X¸ Dƒ ¦ÌnÆ™f vß~K‰ Ü z
èßm‚ÛÖ] ÑçŠe Œ^ßÖ] oÖ] t†ì ànu äß ä×Ö] o•… é†m†³âç³e] ç³aæ
äjÚ] àne ‚rŠÛÖ] oÊ ÜŠÏm "# ä×Ö] Ù牅 ']†nÚ ÜÓÖ^³e ^³Ú ܳãnÊ p•^ßÊ
]æ‚qçÊ ‚rŠÛÖ] oÖ] ]çi] æ ÑçŠÖ] ]çÒ †jÊ Ñ]糉Ÿ] o³Ê áç×ÇjŽÚ ÜjÞ]æ
àm] æ ]çÖ^ÏÊ Ý]†vÖ] æ Ù¡vÖ]æ &m‚vÖ] æ ᕆÏÖ] Ün×ÃjÖ ^Ï×u ^Ï×u Œ^ßÖ]
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 8 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
Ÿæ ]…^ßm• ]ç$ …çm ÜÖ ð^nfÞŸ] á]æ ÜÓnfÞ ']†nÚ ]„a Ù^Î é†m†â^e] ^m l†Òƒ^Ú
!]ƒça ^âæ Ü×ÃÖ] ]ç$…æ ^ÛÞ] æ ^Ûâ…•
D1 Vt ( 82 V” (Øì‚ÛÖ]E
yZgzZ ‰ k0
Æ VÍß~g Zi ! 
Æ {gëÜæÅvZ èg {kÙ 1Z ]|
C
Ö Z Å\ W Â_ Z÷ Å ~
#  vZ wÎgž Zƒ H»! Íß} Zž Hy´Z ~
VŒ ?gzZì „g Y Å„~K~
aÎt) ä VÍ߃ w'~ Vzg Zi !
Zhgg Zi !
( Ï ñY ï„6gîÆ •
'
q ðà ðƒ ~hgÅ ~
 \Wž™
Û ½¬Š ~ VòÃVÍßgzZ ñWs§ÅKgzZ
u ½ÔI » yWŒ
»g
ì V¹{z å ¹Ž ä \ W{ñk
Ù 1Z} Z Y7 ÂÔI » ½Åx Zwz w'gzZ ÔI
C
Å ëgŠ z g bŠ x?Z :Y m
Z Xì _ Z÷ Å Ñ }g v¸ cÛ ä VrZ ?
â•
Xì ¸ {zgzZ • D hg_ Z÷ÅDD hg7_ Z÷
nÆ T• [zqz ÒŠ ZgzZzg »f Zt ,i Z {z´
Y ¦Z D
gzZ 7^
Ûk
X • D â•’‚Ÿ ~ }g ! î*9g ~g7 yg –£Z 2*
kZmvZ G Ññ
z dZÐ kZ Ò>+1ì ?z [zqŠßñ™f Ñž ’ e *
™g¨:L L
z1 ! ,! ÅZ aZgzZ ] ZŠ „{•žì aZ
1ì qçñígzZì ]!
~Šßñ™f V Œ X • ˜ ®
$
7qzæ~ kZtžÆ x ÈZ z ¦ZD 
$
} zƒ ®7" U 1ì [zqÍ Ì
Ð x}» kZ x ÈZ z ¦ZD
]Z+øZ•Û ž 6ì n•
Û {zèYì "
U
¦ZD~ kzgŠ z÷z%Z X Ç
ó Xó ì ~gz¢¦ZD
~
( 153 :mÔ‡•Z'
)

$
ì®~˜™f ¦½Z :xÎ`
 žì t Š Z% ~g ø Ð ™f ¦½Z
{zž ,™x ZoZt á Zz ä™™f ƒ
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 9 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
Xƒ: c ƒ÷Z ðà » yZ ~ kZ {ZpÐ ,™™f „ q Z~ ‰ Ü zq Z ƒ 
†fì] Ù^Î p†jífÖ] oe] à å†nÆæ ä×# Ö] äÛu… èn×vÖ] gu^‘ äq†ì^³Ú
ÜãnÊ h†ÇÛÖ] ‚Ãe ‚rŠÛÖ] oÊ áçŠ×rm ^ÚçÎ á] •çÃŠÚ àe ä×# Ö]‚³f Øq…
]æ‚Ûu]æ ]„Ò æ ]„Ò ä×# Ö] ]çvf‰ æ ]„Ò æ ]„³Ò ä³×# ³Ö] ]憳fÒ ÙçÏm Øq…
Üãjmœ… ]ƒ^Ê Ù^Î ÜÃÞ Ù^Î [ ÔÖƒ áçÖçÏnÊ ä³×# ³Ö]‚³f Ù^Î ]„Ò æ ]„Ò ä×# ³Ö]
ÜãŠ×rÛ e äi†fì^Ê äjni^Ê Ù^Î ÜãŠ×r³Û ³e oÞ†fì^Ê oßjñ^Ê ÔÖƒ ]ç×óÊ
÷¡÷ q… á^Ò æ Ý^Î áçÖçÏm ^Ú ÄÛ³‰ ^Û×Ê ‹ ×rÊ äÖ ‹ Þ†e än׳ æ ܳâ^³i^³Ê
Üjòq ‚ÏÖ å †³nÆ ä³Ö] Ÿ p„Ö] ä×# Ö]æ •çÃŠÚ àe ä×# Ö]‚f ^³Þ] Ù^³Ï³Ê ]÷‚³m‚³u
]÷…„ÃjÚ Üâ‚u] Ù^ÏÊ !^Û× " # ‚ÛvÚ h^v‘] ÜjÏÊ ‚ÏÖæ] ð^Û×¾ è‚fe
Ù^ÏÊ !^Û× " # ‚ÛvÚ h^v‘] ^ßÏÊ Ÿæ ð^Û×¾ è‚fe ^³ß³ò³q^³Ú ä³×# ³Ö]æ
åçÚˆÖ^Ê Ðm†_Ö^e ÜÓn× Ù^Î ä×# Ö] †ËÇjŠÞ àÛu†Ö]‚f ^e] ^m èfj àe æ†ÛÂ
áç×–jÖ Ÿ^Û• æ ^ßnÛm Üi„ì] àòÖ æ ]‚nÃe ^Ïf‰ ÜjÏf‰ ‚ÏÖ Üj×ÃÊ àòÖ ä×# ³Ö]ç³Ê
D1 Vt ( 75 V” (Øì‚ÛÖ]E !]‚nÃe Ÿ¡•
‚Î†Ê àe èfj àe æ†Û Ù^ÏÊ †nfÓÖ] oÊ oÞ]†f_³Ö] ^³ãq†³ì] èm]æ… o³Êæ
!]çΆËjm á] Üâ†Ú^Ê änÖ] hçi] æ •çÃŠÚ àe] ^m ä×Ö] †ËÇj‰]
D3 Vt ( 247 V” (äe^v’Ö] é^nuE
GE-Ê
0vZ†]|ä ¿q Zì e ZzgÐ ~ç.>E1Z ~ {)z Y 1zÑZ îG G0Ò7
 ~Kˆ Æ [fvß¼ž ~Š¸ÃÅvZ ègŠ&
Ð ~ yZ X • ä
Z
]|X¼v:Zû%âZgzZ ¼ Äû%âZgzZ ¼rû%âZžì H¿q
Š [ ZŽ ä ¿kZ ?• ë (Z {z H Â Y7 ä Šñ &0vZ†
X V; Yž c
}÷ ÂdŠ D™ (ZÃyZ ?Z
>ÅyZÃí™ Wk0  YZž cÛ ä \W
â•
]|X ~Š¸ÅŠ ZZÆ >Å yZ Ã\ W™ Wä ~ž • ë X bŠ¸Å
Šñ &0vZ†
Æ VÍß yZ ñƒê ( ^à M ÑZz 8 I ) ÷'
gzZ ñWk0
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 10 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
JgzZ û!{zgzZ ‰ ƒ} 9 Â ‹ÃkZ¸ ìgÈ{z¼ Ž Z
 gzZ ‰ Ö
X Vƒ Šñ &0vZ†~ ¹gzZ ¸ òŠ W
ÑÑ {uz ñZ}
H™ 3nÅ! q
ì ÅŠ XZ ®
Ñ [ » ~ D? c { (gz Z q
$ .t ä ? Â c
g @
e ž Vƒ
ž ¹6gîÆ ]gmä q
ZÐ ~ yZ ?ƒ ‰ | (Ð/ôÆ ~
 *™
 ·~ D„: gzZ ÅŠ XZ ®
[ôZÆ ~ {( z q
$ g @
ä ë Â: nÅvZ
g lZ z/Âg—ÆvZ ëÝ°Z†1Z} Zž ¹äE0z/gzZ X ñƒ ëÃ6
ä ?¤
Z nÅvZ X zñxiÑ Ãi§ ( Æ/ô)ž cÛ ä \WX • D™
â•
( Ð +Š ) ä ?¤
ZgzZÐ î Y {gú ¹ ( Ð + Š 9) ? ÂG x »‰ kZ
ÅLÍÅ ã ZdXÐ z7Y ~ „Ze ÅgzŠ ? ÂÅg (Z {Zg ðÃN !
N ZŠ
Û 0E0 z/ž• p ÖZt ~ e
g—ÆvZ ~Š&0Z } Z ¹ä Š• Zzg
Š ¬» äƒ tºÃVÍßä \ W ÂX Vƒ @
X c ™g .Z z/Â
Ì*  t #z Ëz Ī¸ g » f ZŽ ¶ Š
™™f ~KÔ• y%ƒ
) ~ evZ èg/ôgzŠÉ 7I
ì‡ ô gzZ ÖWÅ™f ( %Æ ¦Z D
 @ ™ U˜ •X ZƒgÃè 6zZž 6¸ Dƒ ~KgzZ ¸ „ Dƒ
ƒ qN*
ä™™f ¦½Z  cÛ Iä ]|X D â•
â• Û IÐ kZŠñ &0vZ†]|
ÃyZ ) ]çΆËjm á] ܳ↳Ú^³Ê • p ÖZt Æ ãZd?Š ~ ¸6kZgzZ cÛ IÐ
â•
Š ¬» äƒ tº
X ( c
~u™f ¦½Z :xgX `
$
ì®
Zzg~ òg ZŠ ò
:ì e
t†ì ]ƒ^Ê é]‚ÇÖ] éçב ØfÎ •çÃŠÚ àe ä×Ö]‚f h^e o× ‹×rÞ ^³ß³Ò
çe] ÜÓnÖ] t†ì] Ù^ÏÊ p†Ã•Ÿ] o‰çÚ çe] ^Þ ð^rÊ ‚rŠÛÖ] oÖ] äÃÚ ^³ß³nŽÚ
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 11 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
^ÃnÛq änÖ] ^ßÛÎ t†ì ^Û×Ê t†ì oju ^ßÃÚ ‹×rÊ !Ÿ ^ß×Î [ ‚Ãe àÛu†Ö]‚fÂ
]÷†Ú] ^ËÞ• ‚rŠÛÖ] oÊ k m]… oÞ] àÛu†³Ö]‚³f ^³e] ^³m oF‰çÚ çe] äÖ Ù^ϳÊ
å]†jŠÊ kŽÂ á] Ù^ÏÊ [ ça ^ÛÊ Ù^Î ]÷†³nìŸ] ä×Ö ‚ÛvÖ]æ …] ÜÖæ äi†Ó³Þ]
èÏ×u ØÒ oÊ é¡’Ö] á憿jßm ^‰ç×q ^Ï×u ^ÚçÎ ‚rŠÛÖ] oÊ km]… Ù^Î
]ç××â ÙçÏnÊ èñ^Ú áæ†fÓnÊ èñ^³Ú ]æ†fÒ ÙçÏnÊ o@’u Üãm‚m] oÊ æ سq…
ÜãÖ k×Î ]ƒ ^ÛÊ Ù^Î èñ^Ú áçvfŠnÊ èñ^Ú ]çvf‰ ÙçÏm æ èñ^Ú áç××ãnÊ èñ^³Ú
á] Üãi†Ú] ¡Ê Ù^Î Õ†Ú] …^¿jÞ] æœ Ôm]… …^¿jÞ] ^òn• ÜãÖ k×Î ^Ú Ù^³Î [
^ßn–Ú æ o–Ú Ü$ Üãi ^ߊu àÚ Än–m Ÿ á] ÜãÖ k ßÛ•æ Üãi^òn‰ ]æ‚Ãm
ÜÒ]…] p„Ö] ]„a ^Ú Ù^ÏÊ Üãn× ÌÎçÊ Ð×vÖ] Ô×i àÚ èÏ×u oi] o³ju ä³Ã³Ú
!xnfŠjÖ]æ Øn×ãjÖ]æ †nfÓjÖ] äe‚ÃÞ o’u àÛu†Ö]‚f ^e] ^m ]çÖ^Î áçÃß³’³i
èÚ] ^m ÜÓvmæ oò• ÜÓi ^ߊu àÚ Än–m Ÿ á] àÚ^• ^Þ^Ê ÜÓi^òn‰ ]æ‚Ã³Ê Ù^³Î
äe^n$ å„a æ áæ†Ê]çjÚ "
# ÜÓnfÞ èe^v‘ ðŸça ÜÓjÓ×â ņ³‰] ^³Ú ‚ÛvÚ
àÚ p‚â] oa è×Ú o×ÃÖ ÜÓÞ] å‚ne oŠËÞ p„Ö] 憳ŠÓ³i Ü³Ö äjnÞ• æ Øfi ÜÖ
^Þ•…] ^Ú àÛu†Ö]‚f ^e] ^m ä×Ö] æ ]çÖ^Î [ èÖ¡• h^e çvjjËÚ æœ ‚Ûv³Ú è׳Ú
á] ^ß$‚u "# ä×Ö] Ù牅 á] äfn’m àÖ †ní×³Ö ‚m†Ú àÚ ÜÒ æ Ù^Î †ní³Ö] Ÿ]
ÜÓßÚ Üâ†%Ò] ØÃÖ p…•] ^Ú ä×Ö] ܳm] æ ÜãnÎ]†i ‡æ^rm Ÿ ᕆÏÖ] ᨆÏm ^ÚçÎ
^ÞçßÂ^_m Ð×vÖ] ÔòÖæ] èÚ^³Â ^ßm]… èÛ׉ àe æ†Û Ù^ÏÊ !Üãß oÖç³i ܳ$
!t…]çíÖ] ÄÚ á]æ†ãßÖ] Ýçm
D1Vt (60 V” (oÚ…]• à߉E
Ö 6} i ZzgŠ Æ ñŠ&0 vZ†]|ë ¸Ð i ú Åò :ÀF
( yŠ q
Z ) ¸ D Y wa J
KB‚ Æ yZ Â ä
CÙ !  gzZ D Y
{z Z
Ý°Z†1Z Hž Y7 gzZ ñW k0
}g ø Å vZ èg ~ÄZ .ñ1Z ]|
Ù !
Ì{z ÂX 7ž ¹ ä ë ? • ñWC }g v ( Šñ &0 vZ†ª)
k0
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 12 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
Ù !
ë † C ÅvZ èg Š&0 vZ†]|Z
 X ‰ Ö „B‚ }g ø
1Z } Z ž ¹ ä vZ èg .ñ1Z ]|gz Z ñƒ } 9 s§ Å yZ ƒ

~÷v:ZgzZ ª~'ä ~Ž @Š ]!
+Z ~KÌZ ä ~ ! Ý°Z†
H {zž Y7 ä Šñ &0vZ†]|Xì Å „ ð>+
VrZ ÂXì ]! 
Kä ~ XÐ BNŠ d
kÃkZ \ W „g Ï0
 Š [ ZŽ ä
i Å\ Wž c
Vc Æ VÍßX ¬Š Æ ñ¯ ô Š¼~ g OZÆ i úÃVÍß~
èk0
Ù gzZ •
Z ~IC
{zgzZ • ërû%Îvß Â¼rû%Ξì H¿q
Ξì H¿{zgzZ • ëÝtû%Îvß Â¼vZ ÑZ!Z Ñû%Ξì H
Y7 ä Šñ &0vZ†]|6kZ • ë vZ y4û%Îvß Â¼ Äû%
c
ñZg Å\ W c ñ ÄZ .ñ1Z ]|X ¹ HÃVÍß yZ ä \ WQ
Š [ ZŽ ä ~
ä Šñ &0vZ†]|X ¹7¼ Ð yZ ä ~ ~g OZÆ ¬Æ \ W
t ÃyZ ä \ WgzZ ,™g Ñ {k
LZ {zž ¹: VYt Ð yZ ä \ Wž ¹
LZ )ž ~Š: VY -
ƒ: ù Ÿ n ðÃÅyZ ( ~ ]gßÅ ä™g Ñ{ k J

VŒ -B‚Æ \ WÌëgzZ - ÅvZ ègŠ&0vZ†]|Q
yZQX ñƒ} 9V;zgzZ ñWk0 ZÐ ~ VòyZ {zžJ
ÆIq 
• Vc Š [ ZŽ ä VrZ X Vƒ ;gNŠ D™ H »~t Y7 Ð
èž c
LZ ?ž c
gzZ z™g ÑÃVƒk Û ä \ W• ìg™g ÑÃ ÄgzZ Ër6X
â•
Ö Z} Z X σ: ù Ÿ( ðÃ~g v~ ]gßkZžVƒ êŠ -
?·# J~
Š Z®M/ôt Æ ~
 Ñ }g vXì ~Š !
~g v~¢Xžì k\Z 6
'
 \ WgzZ • ŠŽñ~
ÌZ @'Æ \ WgzZ ñƒ 7{¦1 ÌZ } ÀÆ ~
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 13 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
6I+Z ? Â c
ì yY ~÷~ïÆ TÅ]Z f kZì nX L I7
%Å {i ZzgŠ » „Ze vß ? c
ìeZ@ {Š c  ·~ Tƒ
iÐ IÅ ~
ä \ WXì H{Š Zg Z »í• Âä ëÝ°Z†1Z} Zž ¹ä VrZ XƒáZz
zz Å ä™: g (Zi§ »/ô) ÃX• á Zz ä™ {Š Zg Z »í„ Ä cÛ
â•
 vZ wÎg X Cƒ 7Ýqí ¦
vß¼ž å HyÒ Ð ë ä ~ Ù (Ð
C
Û
7~ nÅvZ gzZ Ç ñY 7Ð WÐ ²Æ yZ {z pÐ ³7yWŒ
Ð s§ÅVÍßyZ \ WQ XƒÐ ~ VÍß „ ?e
ÒZ ÅyZžh
•á }Y
ÒZ ÅVòyZž ¬Š ä ëÔ• ë00/X ‰ Q
B‚Æ `g Zpe
X ¶„g ±~ yZz1k
 s Ü}g ø™ï
ègŠ&0vZ†]|žì ?ŠŠp6kZ y*» e
Zzg kZ Åòg ZŠ
u—‚ X Zƒ gÃè 6zZ ÐùŽ ì {eÐ r kZrt »ÅvZ
~g
¬ 2Xì » ¬ Ð i úÅò§Zztž Z
 ì r » ˆ Æ i ú Å [f
 ì M™f »/Âz g lZ ÆE 0 z/>q
~r kZž Z Ñ~r
Š [ ZŽžì gÃè *
^Ú àÛu†Ö]‚f ^³e] ^³m ä³×³Ö]æ c ™c ~¨£ » >Y »Ñ
r—‚X ( ì »í• Â{Š Zg Z Zg ø nÅvZ Ý°Z†1Z} Z ) †ní³Ö] Ÿ] ^³Þ•…]
 ‹Špä ñŠ&0vZ†]|ÃTì gÃè ~˜ ™f ~
~rkZž Z
ž Y7 ˆÆ •Â}gŠä Šñ &0vZ†]|n ÏZì gÃè ~u™f
?Vƒ 8 Š D™ HÃ ?~t
î*9g ` ÒZ 0Z)´ wÑ+Z 6äƒ ~uÆ ™f Ð wZÎkZ
ämvZ G
>t ~g vY7 gzZ ñÑ p=~Iq
ZÆ ~
 vZ wÎgžì H Ì
Š [ ZŽ ä VrZ ?ì t
Æ ä™™f »vZ ë ) ä³×Ö] †³³Ò„³Þ ^³³ß³Š×³q c
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 14 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
X(•
Û mvZ G
X• Dâ• î*9g ` ÒZ0Z)´
á] oÖ] Ý¡ŠÖ] än× sjvm ÜÖ ]÷†ãq ä×# Ö] áæ†Ò„m ]ç³Þ^³Ò ç³Ö ܳãÞŸ
á] ^Û×Ê Ý^ãËj‰] †nÆ àÚ ÜÓvÖ^e Üa†³fí³m á^³Ò سe ý ܳãÛ³ã˳jŠm
än× äÖ Üãe]çq ÔÖ„Ò æ !]÷†³‰ á^³Ò ܳ⠆³Òƒ á] o³×³Â Ù• ܳã˳j‰]
]çÞ^Ò ÜãÞ] o× ØnÖ• Ù•] ä×Ö] †Ò„Þ ^ߊ×q ÜãÖçÏe Ý¡³ŠÖ]æ é³ç³×³’³Ö]
Üâ …^fìŸ á^Ò ^ÛÖ ]†ãq Üâ†Òƒ á^Ò çÖ äÞ] ƒ] ]†‰ oFÖ^Ãi ä×# Ö] á憳҄³m
ÜãßÚ ÔÖƒ ÄÛ‰ ‚Î Ý¡ŠÖ] éç×’Ö] än× ä³Þ] ƒ] ]‚³ñ]‡ o³ß³Ã³Ú ÔÖ„³e
ÔÖƒ †nÆ oÖ] ^ßÚ äjmœ… ^ÛÖæœ äjÃÛ‰ ^ÛÖ ^ߊ×q ]çÖçÏm á] Üãe]çq á^ÓÊ
!é‚ñ^Ê †nÇÖ h]çrÖ] ÜãßÚ áçÓm á] áç• ^vjm ÜãÞŸ oßÃÛÖ] ]„a àÚ
D1 Vt 87 V” (Øì‚ÛÖ]E
 q Å{7 Ð yZÃ~
~  Ñ ÂDƒìg™ U˜ ™f »vZ {z¤
ZèY
?Š6]!
kZ *  \ W ÂX ï Š C ¬ÃyZi7 %\ WÉ ¶:
™wZÎ » ~
Š [ ZŽ Ž Ã ~
kZ Ì{z c  \ Wä/ô b§ÏZ X å ~u™f »/ôžì
@ ZèY¸ ìg™~u™f » \¬vZ {zžì ?Š ?6] !
ƒ ~˜ ™f » yZ¤
x?Zz > }ZmÑž n kZ @ ÃZ
ƒ: Ýq Â{Z Zi ðÃÐ [ ZŽ Æ yZ Â
c
‹Ð ë ä \ WŽž @
ƒt [ ZŽ » yZ Z®Ô@
ƒ 1 „ ÍÙf Ð yZ Âä
kZ ] Z| {z èY ¸ Æ n Æ ÏZ ë ¬Š Ð ë ä \ W
Ð ] !
Ã" [ ZŽ » yZž¸ D™nZ²Z
Xƒ {Z
Ð x¯ÆvZ¶g ãæ£Z @*
G @ Ññ]|
£Z @*
Ññ]|Æ ™™f e {gÃè Å òg ZŠ ä r
Zzg Ñ!  ™q
Z
Ù ªµt t ‚Æ {Š%vZ gâ ãæ
~ Tì (ZŸ {ŠŽñ » Y 5ßž HC
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 15 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
Zzg kZŽ • D Y ñ0
Ýzg Åe ôÆ™fgzZ `ªz ÔwÆZÆ b§kZ
Xì @ Y *
Yƒ ^ ™,6yZgzZ • M
 Y¾ _ö~
à Zz ¤Å™f ÖWä {Š%vZ gâ ãæ £Z @*
Ññ]|6kZ
X c Ûk
Š [ ZŽt ™ â •’• ` ™™f6zZ ÌëŽ huP
wÎg ª) •Ä]¬¯% Å })z TpëÆ yZ gzZ ] c
ZzgtL L
™f ä \ WŽ e á g ZÆ ~
Zzg {z Å òg ZŠ ~ ¨ £Æ yZ ( • ] ZŠ •  vZ
Æ kZ gzZ ì ( w¸ » ! ôª) s ¸ñ{zž Z
 ìB Û
g w Hì ðâ •
Z • 7m 5> Zzg
:n kZ • > pp¤
 îSσ ßF
t: ZžZ Ä Ñ! Š q Z  ÇñY H£g ç¤
{gÃè g Z
Xì @  Š ZÐZgzZ q ½ZÐ XX • h
ƒ ]o»ƒ ñÅyZ™f ]c
W
Ù q ðÞì eIt ÂñY à ï Å ¦]gßðä
V~™zŠC Z gzZ
7~ ]Š X: â ižŽ Å {@x +Z ~ ®
~ kZ gzZ ˆ ð0  ) kZ ä
ª b IÅkZgzZ™¯! á » y¸z o Z•
q ½Z Ñž: H I6Y ¯ kZ Ôå<• ÛZ
Ë ƒg ïZ ûB&žŽ ñY Å +Z HðÃ~ kZ ¤
Ë~ ™f ² Â$ Z gzZ Ã
( xzŠ¢] !
¯) ó Xó σ wúƘt 6{”
ªm{
ì ¬ZñÆ y*{Š™™f }g ø k
’t Å {Š%vZgâ ãæ *
Ññ]|
Î) ¦ ä ë n kZ 7„ ]gz¢ Å£g ç ì C™ G@Å kZ gzZ
ñ ÄZ .ñ1Z ]|gzZñŠ&0vZ†]|gzZ ì 1Ã]gßÅ ( g
~ Š qÑZ
ˆ ð0 7~ ]Š X: â ižŽ Å {@x] ! Ž ~® ) kZ ä „ VâzŠ
ûB&] ! á » y¸z o Z•
¸ X åx ZoZ » ä™™f ¦½Z {z åÌ<• Û Z ~ kZgzZ
ìt ?Š ÅTì wúƘ6Tì {”
ªm{ {z ¸gzZì g ïZ
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 16 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
tºÃyZ ä Šñ &0vZ†]| ) ]çΆ˳jm á] ܳ↳Ú^³Ê ì ~ ãZdž
Š ¬» äƒ
~K:gz ñYƒ t¸~ ™f Æ yZž ån kZ ¬t gzZ ( c
Xì Sg ì‡>É @ Û m{ ðÃÐ yZ$
77t• Z t¸Æ yZ ñƒ Dƒ
Ž ™f ÖW{z gzZ f
%Æ ¦Z D  7ÌÇÃƘë ,i Z {z´
H: x ZoZ »™f ¦½Z~ XgzZ Vƒ
YÙf ÖWyZƒ Š
sÜgzZ • B^
»™f ¦½Z ~ X c n Æ X• D™HÅ™f ÖWyZ
ƒ ˆÅ¦Z D
Ë ƒg ï Z ûB&tžƒ Š
X•$ Hx ZoZ
G @  ™vZ e
ÐvZ¶g r ñ?]|
 ™vZ e
:• ˜vZ¶g r ñ?]|
Zzg ÅŠñ &0vZ†]| L L
ƒ ãZz b§Å ×zg izg Ð e
yZž Š
ˆgzZ äz ÅkZèa 1å„ Ëz ÄzrgzZ ÞZ™fM ŠŽ z!
÷t » VÍß
Æ ñŠ&0vZ†]| å7Ð {0<Ñ]o » T¶ˆÅgH+Z
™fž ¸ sÜX ¶Hzz Å äÎ ¬» ®
$
6kZ X å®
$
gzZ ^ Š 4
Y*
q
Šzu * Ü zC
™ q ½Z z x ÈZt n Æ kZ 1ì [8gzZ [£‰ Ù p¤
Z vZ
Ù X å *
ì e gŠTŠpg• {zžì Ýqg (Zt ÿC ™izˆÐ <Ñ
QgzZ } ™Š XZ ˆ gzZ ]gß5gz Zh]
q Zž 7g (Zt p}™vZ™f
G-©E.Å
( 121 m 4 ` ö Z e ñ ) X} ™Š NZ [ Z NZ
 ñgzZ ¦Ñ& §ÐZ
G @  ™g yZ†?*
Ð ~ :ÆØæ r Ññ
Ûk
X•Dâ• Ññ~ 2 ` 708 m~z2 Zí
’Øæg yZ†?*
å:6™f ¦½Z Ñå6Y ¯ Åž{ˆ Ëg ï Z »Šñ &0vZ†]|
,™x ZoZ » ä™™f ™ 5 i ZzW Zp+™ Z f ƒ
 žìt ^q
Z Å™f ¦½Z
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 17 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
Š c Ì ÃV”‰ ñZC
} h N c
2 Ù Š ÃÝÏZ ú Æ kZ … ¹! Z c
ñBq
ì t ^~ŠgzZ • x¯ û'gßVâzŠt Å™f ¦½Z X • D Y ñZ™
s§Å™fÆ }uzŠ Ë,™™f CZ CZ ƒ
 gzZ Vƒ Ü(q
Z +™ Z fž
Ü z X Vƒ:zá ‡
™f ÑpÔì ™f ¦½Zt Ð g ±ZÆ ]uz Åûz ‰
» ñŠ&0 vZ†]|žì e: ì „
 gŠt Xì ~Š ZÐZ Ð p ÒÆ
:m ) Æ n~uzŠ «g ïZ
X H{@xV;z ä \ W » Tƒ~}g !
( 708
c
C ¬» ~˜ ™f ~ ]gß•) äØæ r
 ™g yZ†?]|
Zzg Åòg ZŠpH7n°Ð }uÐ ~u™f%Z
°»6i ZŽ x°Æ kZ e
Xì ?Š
G@ $
Å䃮Æ™f ¦½Z :Q`
ò ÒZ 0Z)´G@
Å` ƒ ~u c
$
ÅkZì ® ƒ ~˜ {Zp *
™™f ¦½Z
X• Dâ• Û ì Cƒ ÌÐ ] ! kZ
ojÖ] ‚ñ]çÃÖ] oÖ] †¿ßmŸ á] än× grm Øe ÝçnÖ] ÜÖ^Ã×³Ö o³Ç³fß³m p„³Ö^³Ê
è×ËÆ ^ã–Ãe oÊ áçÓm ‚Î ƒ] ^ãn× ]ç–Ú ^ßË׉ áçÓm Ÿæ ^ãn׳ ^ßv×_‘]
^ãßÚ ça ØÃÊ á^Ê !^â†Òƒ Ý‚ÏjÛÖ] áæ†ÏÖ] oÖ] †¿ßm àÓ³Öæ çã‰æœ ¼×Æ æœ
æ ÔÖƒ ànfm á] än× grmæ] äÖ oÇfßnÊ äjÎæ oÊ èv×’Ú å]†³m ^³Û³Ú ^³ò³n•
‚Î ÔÖƒ ØÃÊ ä×qŸ p„Ö] gfŠÖ] ànfm æ '‚vÚ äÞ] Œ^ßÖ] à³ne ͆³jóm
æ èÂ^Ûq ^â]†Ïm æ h]ˆuŸ] 儳a „ì ^m oÞ^q†ÛÖ] ‚ÛvÚ çe] p‚n‰ á^³Ò
æ äiçÚ oÖ] ä{e]• ÔÖƒ o× وm ÜÖæ †’ÃÖ] æ xf’Ö] ‚Ãe èÂ^Ûq ^â †Ò„³m
‚Î ÜÛãÖ] á] oâ æ é…æ†–Ö ä×ÃÊ ^ÛÞ]æ è‚e ÔÖƒ á] †fím ä×#Ö] äÛu… á^³Ò
œ†Ïm æ oFÖ^Ãi ä×Ö] †Ò„m ÝçÏm Ü$ †’ÃÖ] æ] xf’Ö] o×’m á] †nÏÊ ØÎ æ k׳Î
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 18 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
á] Ýçß×Ö ^Ú] Üâ¡’Ú àÚ áçÚçÏm ÜãÞ] Ÿ] àm•çãŽÛÖ] à³njÎç³Ö] à³m„³â o³Ê
àÚ ]çÛ׉ á] †’ÃÖ] oÊ á^Ò áž oßÃm Ÿ ^ÛnÊ '‚vj×Ö æœ xf’³Ö] o³Ê á^³Ò
åæ†ÓÛÖ] ]„a åçÂ•æ …æ„vÛÖ] ]„a ÅçÎæ ]çÏÏvi á] ^Û×Ê èÛn۳߳Ö]æ èfnÇÖ]
l]…æ„vÛÖ] h^Ói…] àÚ gq] æ Øe oÖæ] l^³a憳ӳ۳Ö] h^Ói…] áŸ
^ãn× Œ^ßÖ] äfßnÊ ^ã¿Ëu æ àߊÖ] o× è¿Ê^vÛ³Ö] áçÓi á] grm ]„Óa
o j Ö ] l ] … æ† – Ö ^ e Ü a † f í m æ ^ã ß Ú k Š n Ö ^ ã Þ ] é „ í j Û Ö ] ‚ ñ ] ç Ã Ö ^ e Ü ã Û × Ã m æ
^ãe ð^•Ÿ] àÚ ÄÎæ ^Ú ÄÎæ äfßjÖ] ]„a à è×ËÇÖ] ØqŸæ ^ã×ÃËÖ ^ff‰ kÞ^Ò
Üãß¾ ànŠvi Œ^ß³Ö] o³×³Â g³Ö^³Ç³Ö] ០Ì׳í³Ö]æ Ì׳ŠÖ] èß³‰ ^³ãÞ^³e
æ Å^fiŸ] Ønf‰ o× ÜãÞ] æ áçËÖ^ím Ÿ ÜãÞ] æ Üãñ^Û׳ æ ܳãí³m^³ŽÛ³e
äe ÄËjßm ÜÖ ^e]ç‘ äín• ª_ì†m ÜÖ àÚ ]çÖ^Î ÜãÞ] p†iŸ] (Å]‚jeŸ] Õ†i
!^ãe …çÚ^Ú è߉ äÞ] o× ÜãßÚ …‚’m ^Ú ]„a ØqŸ ØÛvnÊ
D1 Vt (93 V” (Øì‚ÛÖ]E
žì t {z ì Z  Zz Ž 6kZÉ ì ƒ  oŽ n Æ Ý ¬ ~: â i kZ
6yZ » VÍ߬ Ð ë c
• ˆ 0
` Zzg ~ ëŽ } ™: Ãs§ÅxÎg yZ {z
É • CYƒ òZg Ð zz Åœ c
tc
ê'!
‰t èY ì ;g ¿
Ü z ÅÃËÐ ~ xÎg yZ¤
Y ¯ ʼn Û
ZgzZ XÇg Ãs§Å ( à zZ ) yzŒ
Æ VÍß gzZ } Š ™ yÒ Ð ,Ã kZž ì Z
 Zz 6kZ Â} ™g (Z 6
 TgzZì ®
ÌÃkZì Hg (Z ÃkZÐ : $
tžá ™s Z ‹Zt ‚
gzZò~ ]gß•) »Š ZgzZ z [ Z x
Z yZvZ¶g ã Y%·1Z ~¦X} Š™yÒ
] Ãz Å\ Wi§t » \ WgzZ¸ D™™f ˆ Æ )
\WpX ; g ~g Y J
6¯ Å]gz¢¡ÃkZ ä VrZgzZì ®i§tž¸ ï Š C ó
$
• ,Z ( °ß)M„ ÁgzZ • ˆƒ Á6žìt ]gz¢{zgz Zì Hg (Z
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 19 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
Û gzZ ™f Æ \¬vZ ~ V!z Š•zŠ yZ ™| 7) c
w'~ ] Y Z Œ òŽ
ª ш Æ )gzZ X • D Y Ј Æ i úÅòÐ gîx ¬ X Vƒ Dƒ
'!  Xì ~ ]gßÏZ sÜÌt X • D Yƒ w'~ VÂ!
ÅyZ Z
x ZwkZÆ VÍßÃvZ¶g ã Y%·1Z Z
 X Vƒ à {Ð ÕgzZ ~gpZ
G
© B +G
j§{z(ÃyZ n Æ äZrÐ x Zwä VrZ  Zƒ þ » äƒ 2~
 ZzÉ \zZ n Æ vÐ [ ‚g ZÆ x Zw[‚g Z » ] ;z(èY c
Z Î~
6VÂ!
yZÃVÍß Z®ì ~gz¢«™gzZ ØõÅVžÐ b§kZ Xì
 xÎg {Š™g (Zž ñC ÃyZgzZ} Š™Ò
zz ¾ž ñC ÃyZgz Z • 7<
ž ñW~ŠŽ z } úŠt 6Y ¯ Å êÐØzÒ ÏZ Xì Hg (Z ÃyZ Ð
Œ~ }g !
Æ Y fz Y x LZ 6  Åîz xxÎgt
VÍßèY • <
$
®uF  q nZ {zgzZ D™7¿#Å<
gzZ <  {zžì @
ƒ ̈¸ ó
VŒžƒ 7Ù Š H• Tg 쇄6j§Æ
Å •LZŽžì ¹J
Ù Å Y x LZ vßÐzz ÏZ X @
C gŠ ÌÃ æ
ƒ 7Ýq œÐZŒ: 6\
 gzZ/gñâ Ã] !
X • B<
Ü,š w¸t »vZ¶g ã Y%·1Z V§¾vZ¶g ` ÒZ 0Z)´ ¶ Š
$
Xì {z(gzZ ®W Û ÅŠ ZgzZgzZ™f ~ ]gß•) z ¦½Zž• D™
Z Œ
-E G
45E
"
X • B~gz¢ * 4 <X
G
™™f èG &ë6]g „kZ
¿{ zŠ Z%Ð <Ü zÆ.
‰ Þ »Æ ®
$
z <
 : 1 †f Û Þ ä ³³n f ß ³i
n Æ Tì ¿{z Š Z%Ð ®gzZ ƒ ?Š ðÃ~ qÑn Æ Tì
$
Xƒ: ?Š ðÃ~ qÑ
{z Š Z%Ð kZ Âì @
Y Ñ1 Ã<
Z
 ~¨ £Æ ®
$
ž ’ e 'Y
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 20 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
ÑñXƒ ?Š ðÃ~ qÑn Æ Tì CƒÚ
î*9g ~gzg –£Z 2*
vZ G
Û
:• D â •
Û ÚŽž • pt Æ kZÉ '
 {zƒŠŽñ~X •yzŒ
Ž gzZì <
ÃkZ ~}wßZ b ˜Z ¦ÑŠŽzž’[ Z Xì ®{zƒ: ŠŽñ¦ÑŠŽ1
$
Û gzZÆ äeÆ qg •
=gzZ fgzZn ƒ: x¥Æ äâ • á yz$
Ž • ë
á g Z Æ qg •
š ZÜ{Zp Zƒ s ¸ñ6Š • á ŠŽ z » Ú kZ : ƒ : 4Š ~ kZ Ã
ŠŽzÚ {z  Š
ƒ » i ZŽ ¬Ð Š • á g Z q âËZ :X G á Z c
îSÈÑŠ z >g • á gZ
ƒŠ •
¬žìgŠ c
Ìt gzZ 'ƒ ðW: ~ `g { ÌZ ½Å kZp¤
Z X ˆ W~ ¦Ñ
ƒ 7» ¬µì » ¬1kªgzZ ì @
X @ Û ] mZ »
uz yWŒ
ƒ „Ð g
ó Xó ì @U
ƒ"  z [ Â Ì{zì @
Ð „< U
ƒ" Ð kªŽ :
)
( 32 :mÔ‡•Z'
Û2
:• D â •
Zƒ Yg {ŠŽ1 ~ yzŒ
ƒ: c Û yZ {z { Zp Â7?Š Åi ZŽ Æ TgzZ L L
( 32 :mÔ‡•Z' ) ó Xó ì !H®
$
ƒ { zZ
ƒ ~u {Zp™f ¦½Zž ˆƒ ãZz ]!
Ð g ±Z ÝZ ƒ ~˜ c tZ
x°Æ kZÉ 7?Š ðÃ~ <Ñn Æ i ZŽ Æ kZgzZ ì {z(z ®
$

YƒgzŠ ë Ât » ]Z|‰Ð kZ Âì ŠŽñù6i ZŽ
ÖWt ëž ’ e *
ïÃkZ {zQèY D™7™™<
wìgz¢ Â b I c  c Û
 Zz z n•
Z
gzZƒŠŽñ?Š ¦Ñ6i ZŽÆ Tì @
ƒ {z  b Iz ïèÑqX • D™
vZ¶g ` ÒZ 0Z)´ž 6 Â:gz ì Yƒnç » VÍßÆ no Z¼ Ìt
~ • D™Š NZ „ <
 vZ wÎgž p,!  ÃkZ vßx ¬ì Å ô¥ä
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 21 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
Zžì {@ Z (H~ kZ ÂXìi§ »evZ èg/ô c
%Z q ì<Å
 Ã {Z
< Zi < b I ËèÑq Xì ;g Y HŠ NZ <
 c  î
$
gz Z {z(
Zi <
[Žß Z ZÃ{Z  gzZ b I kZžì @
™ Ÿ» » ] ! ™Š NZ {Š°
kZ *
X ǃ Z à zZ & ~ Š NZ (Z~ ®
 ñ » uF $ Š™uF
z {z( ÂñY c
:• ˜‚Ÿt ~}g ! ò â åZsÑZ *
Æ Vñ» ïz b I ~ Ññ
1Xì CY ~Š™ b & Z Å {@V;z ƒ {@ ðÃ~/ gñâ ˤ
Z L L
ƒ xiÑ bŠ ™uF
q H  b IÉ ì @ Ã÷уg ZØŠ b & Z
 ~ bI
t Xì @
Yƒ [£uF» kZƒ ~ ¸wÈZ »‡¢, Z ~ {Z Zi <
¤
Zì
žn ƒh á î>XE
• -I Û zDßZÜÑðZ ¸ƒ
dt %Z' • gÃè ŠŽ ñ~Ü• 
[ZŽ » kZ ÂñY »zg VYÃ}olpo ZgzZ ’ e )zg ÃkZƒ0ÃT
 Zz ÈÐ xiÑg¢ b§Tžì [ ƒ x¥Ð k
b§kZì Z ½Å6
zZ
1 H ¿t B‚ Æ o ôZ Í ä ¿Ë~ ª
q T X ÌÐ ~¼g¢
Ù ª ~¼g¢ Âìg D™ïôZ " ™ ñ•Ð kZ áZz Ú Š }uzŠ
C
™7n|Š Wq
X Vƒ @ Z nÆG@
Ŭz}°‡kZ [ ZXì
ÌQ gzZ ì "
U u *
Ð 9g ]
™]{>™Í¸Å {h ÚË
Û {z(ÃkZ vZ¶g•1Z x ø x â Z }g ø
ì gÃè ~}ÃçO Ô• D â •
á )´ w– zz Å kZ
 ÃkZ x Zúž ì wÈZ ~ kZž ì ¸ sÜò •
<
Û ±5 [ Z X ,zY™: Š°
Æ mZp6wÈZÆ ~Š NZ ß Åx ZúžØâ •
* U
ƒ y%gzZ ì " c
Ð ù» kZ i ZŽèÑq ÔŠ Û {z(÷{z Ìn
Š gZ Œ
Û ãZ ~ }oX 7{Š°<
t•  Xì {Z
Zi <
 1ì ›» kZ ÌgzZ
Xì @
Y c Ø Z™¬Ð
Š™ » >
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 22 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
Ö ‡Z z yZ f Z ž ì t n~uzŠ
-7Ò«g zŠ yxgŠ Æ [f#
Û {z(ÃkZ vZ¶g•1Z x â Z gzZ "
¸ Ìzz Å kZ X • D â • U
Ðgu
U
" ÐguŠp *Ø Z™Z
ƒ>  ñ » wÈZ kZ Xì {Š°<  Š NZ wÈZ
~g !  g—~ èÚ^Î Ÿ]æ á]ƒŸ] àne ØöË$ ßøiö g
~Šä ~ u ÏZçO Ôì
Û ~zZgzz ÅkZ ðø ^•ø àûÛøÖô c
è߉ Œ^ßÖ] ^â „íjm á] èâ]†Ò X • D â • Û Š•
â• á gZ
X ( 'K: Š°< Ø Z™kZ )
 ÃkZ vß}žÐ >
1Z x â ZgzZì "
U
ÐgŠ q Z -7BÃ~ { i » >+žìt n~Š
¬Š ~ ÝZ { i » i úžì zz ¸ ÌVŒ X • D â• Û IÃkZ vZ¶g•

ñ7]z Õä5 Zzz ZðäZ Îì ¬Š & ~ {z ì "
UŽBÃÐ gå —gzZì
zz ZÃkZ } zY S7Y ¬-Z zz Zq Žžì ]z· Ú Z sÜXì {z(
G
É H 7IÿÏZ sÜQ Xì CY W> Ø Z™  c
Š | 7ä Ë]z Õä5ÅZ
Xƒ: ù • á ]Š ¬tž @ Š™ IÞ
ì c
GE
° Û»%Zt Ð ]
ƒ yZ X • ŠŽñîG
0;X§¢]ÂÆ kZg Ñ" ÌgzZ
Æ x Zúì ~gz¢«™Å+ Š z {oLZ b§Tž Š
ƒ ãZzg ŒZ Û
™o ôZ á Zz 䙉žì e[ Z Xì ~gz¢Ì«™Å +Š z {o
ÅvÐ yZ: ì Ã6VçZy
yZ: ÃyZ • ªzmÆ yZŽ x Zú1ÔB
Û H~ ¿}g ø gzZÆ VÍg )
sÜì t• }g øžì ¸t ÃyZ: o ôZ
;e b§TÌŠp: • D™¿t vg )
V#}g øž 1NŠt ä VrZ
X Ñ ä™
( 244-243 :mÔ#ZŠ ~÷Zñ)
Vñ» ïz b I,~g ‚t ä vZ¶g ~â å *
Ññž ìg wì
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 23 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
vZ¶g ãY%·1Z X 7~ }g !
Æ®$
z {z(Ôì Å™f ~ }g !
Æ
$
™[‚g Z » ® Š C óLZž Å] Z̀t Âä VÍ߉
z {z(ëž c
z ïôZ " ÅgzŠ‰}g ø t ‚Æ yZgzZ • ìg
X σ 7ÌÏo$
ƒ 7u ZgŠ Z z gÅ » kZ Ã] Z| ZÇÐ ¹ 6gîx ¬ ÂÀ ` W
m{ž @
{z Âì H~ ÝZ w¦Ñ KZ Å kZ ì Hg (Z ä VrZ & ÿkZ
„ ]gz¢Íëž¾ž σ~ ¾]Z̀ÅkZgzZÐ N C HóLZ
ãY%·1Z Ð ÝZ Â,z gzZ • ìg ™[ ‚g Z » ®
$
z {z(q
Z§{ Å
X • ìg™yÒ ë~Ò ‹Zž 6ì ®zgz$ „ Ý »vZ¶g
V2 †fÛÞ änfßi
Æ w”Æœ£ dZvŠ c
c vÐ ]â øžÝ » ]Z|‰
Y [‚g Z »] ;z(n
Xì ^
n Æ v Ð ] âø6¯ Å ÅgzZ ]gz¢zz ] Z|‰p¤
Z
YB‚Æ _ ZÑÅ kZÃ[ ‚g ZÆ ]; z(
ÅvZ¶g)´ž 6• B^
Wt ‚¿i§ »vZ¶g ãY%·1ZÐ ]g „
vZ¶gL£Z¦ŸpÔ c
Xì ZÐ kZ Ý »:vZ G î*9gÈ-Š'
» ZgzZ
Ét ä vZ¶g ~â å *  k KZB‚ÆvZ¶g „{
Ññ~ ; *
Ññ
:™
}uzŠ Ð [ ‚g Z Æ {z(q
Z Šp¤
Z ž ì @
ƒ wì V- gzZ 'L L
¾' ì ä™yZ Ð \¬vZ ƒ «™Å ] ‚Zz z øZ• Û Æ Vâ ›
~ ÷Æ yZÐ îG4&Š Ôr1• gz¢\zZ s ÜgñZt ~ wì}÷wq
0E
G
ÕZ Xì CWÃöR
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 24 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
Ññ~ [ ZŽ Æ kZ X Hg (Z ÿi§Æ ] Z|‰vZ¶g ãY%·1Z
*
:cÛ s ™ä vZ¶g „{
â• 
ó Xó ì ^ Šp{zƒÝq·zæ*
Y* 
=g &ží%ZŽ "Z °L L
yZ Ô‰• Õ{ ÅÈ- Š '» ZžŽ g7 ñZg gzZ yÈ: åÔ {{
6Y ¯ ÏZ
$
7g (Z îz {z(Ë6Y ¯ Å]gz¢z Åzz c
™f ¦½Z z •) ~
á z °» {@xz/Š6Tì ojZ z ÅZ „ Ý »'
°• » Z } g ø gzZ Š
H
Xì [ AZ6gî´Ð ®
$  ~ ÏZ ,i Z {z ´Xì ?Š
gzZ ¿Zg7 6<
i» kZgzZ wDZq
Z
Ì[ZŽ » wÑ+Z c
wDZ kZ Æ ] Z|‰Ð ]`{gÃè yZ
Cƒ ÖW Å pÑŠzgŠ gzZ ™f ¦½Z ~ Vƒ Õ{ ‰ž Š
ƒ x¥! l
bÑŠ Ž t ‚}g ø pn
g 7óYÎ~ }g !
Æ ] Z|yZ ëX ‰
ë~ Ýzg ÅkZì i§z ÝŽ »È- Š'
» ZgzZL£Z¦]|gzZ •
X • D™wìwƒñ c
bŽ%ÿi§Æ yZ
i» kZgzZ wDZ ZuzŠ
Æ™f ¦½ZK `g {Ð V(usfzgqžì wì »] Z|‰
Xì Y Y HwÑ+Z6i ZŽ
Ù^Î ƒ] "
# ofßÖ] ‚ßÃÖ ^Þ] Ù^Î Œæ] àe •]‚• à ÜÒ^v³Ö] t†³ì] (1)
å„ãe oßj%Ãe ÔÞ] Üã×# Ö] Ù^ÏÊ ^ß×ÃËÊ ä×# Ö] äÖ] Ÿ ]ç³Öç³Ï³Ê ܳӳm‚³m] ]çÃÊ…]
Ù^Î Ü$ •^ÃnÛÖ] Ì×íi Ÿ ÔÞ] èßrÖ] ^ãn× oß³i‚³Âæ æ ^³ãe oßi†Ú] æ èÛ×Ó³Ö]
D1 Vt (pæ^jË×Ö pæ^vÖ]E ÜÓÖ†ËÆ ‚Î ä×#Ö] á^Ê ]憎e]
\Wž¸ k0
Æ~ vZ wÎg ëž • ë ” kzZ 0 Š Z”]|
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 25 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
\WX H „ (Z ä ë X¼vZ ÑZ !Z Ñ gzZ î VZ 6zZB; LZ ? cÛ ä~
â• 
¬» kZ= gzZ cÛ _¬B‚ÆÝkZ= ä \WvZ } Z c
â• Û ä~
â• 
QX D™7s ÜÆ} °z \Wµš cÛ {°z » ¼
â•  Ðí6kZgzZ cÛ
â•
Š j»ävZèYz™Ýq ~Ÿp c
Xì c Û ä~
â•  \W
~§Zz kZèY 79wÑ+Z 6™f ¦½Z Ð g
u kZ • ë ë
Ý6gîÆ „ZÍz ]Š Þžì ?Š6kZ *
Z^ZB; É 7Š°*
Z™™f ¡
X ð‹]g t ÃyZ ä \ W6„ZÍkZgzZ ˆðZ™yZZh ‰c ÍŠc Zz
oÊ á^Û׉ á^Ò Ù^Î ke^$ à ‚aˆ Ö] oÊ ‚Û³u] Ý^³ÚŸ] t†³ì] (2)
^ß × Î á ç Ö ç Ï i Ü j ß Ò ^Ú Ù ^Ï Ê ] ç Ë Ó Ê "
# ofßÖ] †Û³Ê ä³×³Ö] á憳҄³m èe^’Â
^ãnÊ ÜÓÒ…^•] á] kffu^Ê ÜÓn× وßi èÛu†Ö] km]… oÞ] Ù^Î ä×# Ö] ä×# Ö] †Ò„Þ
!ÜãÃÚ oŠËÞ †f‘] á] l†Ú] àÚ ojÚ] oÊ ØÃq p„Ö] ä×# Ö ‚ÛvÖ] Ù^Î Ü$
D^÷–m]E
 gzZ ¸ ñƒ ÆB‚Æ ®
»vZ vß ƒ  )q
Z ” yG]|
 \ WX ‰ ƒ lñ{ vßt Â}g ¦
ä~  Ñ X¸ ìg™™f
Ð V;z ~
X¸ ìg ™™f »vZvZ ëž c
Š [ ZŽ ä VrZ X¸ ìg ™ Hvß ? Y7
~ kZž ; e ä ~ Â@Š Dƒ wi *
6?Øg ä ~ cÛ ä~
â•  \W
n Æ vZ kZ =°x Ó cÛ ä~
â• ÑB‚}g v
 \ WQ Vî Yƒ q
c
yZÃ\ WLZ ~ž Š Ö Z ~÷ä T•
Š ¬=ž ñ¯ vß, Z ~ #
X VÃzgB‚Æ
q ½Z {zžì ŠŽñª
Æ ¦Z D ÑŠ ðÃ6] ! Zzg kZ
kZ Â: ~ e
Z ä >ñ»Ñžì ŠŽñª
Ý„ q ÑŠ ðÃ6] !
kZ „:gzZ å ZƒB‚
Æ kZ Vƒ Š ®'!
VâzŠt ~ ™f >TgzZ å Hx ZoZ » ä™™f »
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 26 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
Ë 0 7?Š6¬æ Ìg
X$ ut Z®Xì 7s %Z ðÃ~ i ZŽ
X *
ƒÐ ~ Y x]Ñ©»ÖWÅ™f ¦½Z 3†fÛÞ änfßi
Üà I ¯Å ~ :ÆmvZ G
î*9g ~èF
g,Z†¦ ? * Ññ]|
Xì V- îE Z …
$ ò :t X BÐW Zz q
4›E
0G
Æ ` ´g•™f ÖWt VŒ Æ x «
Y xžì @
Wt ~™Å ¢Z L L
'ƒ 7(Ë• Cƒt(Ën ÏZ •zt » š
 FÅyZgzZ • Cƒ
n kZ @  i§ „ q
ƒ 7n Æ ƒ Z X • j§ZÆ š
 F
èY
( ~uzŠ X ǃƙ™` ´ *
™¿6kZÃyZƒ w©t VŒ Æ Y xX
 ÃyZ • Ð ~ Y x] Ñ©tX ñY H: b§kZŠpi Z
X ñY Œ: <
Å< Û ¦Z D
 z yWŒ ™ÂÖWÅ™f ¦½Z™™<
n Æ yZgzZ * 
( | 1415 # 22 {Š™~g Y ò :) X DZ \¬vZz •Xì {z(~ Ýzg
X • T e * Ÿz¼ ë~}g !
™¬ Æ kZ
y%Æ ™f ÖWÅ VŒ Æ Y x ÌämvZ G î*9g ]| ÂwzZ
qÑÅi ZŽ Æ kZžì t ._Æ }°‡gÃè È » T Å ÔÅ äƒ
 Ñ Â:tžì t Ái Z Á:gz ì 7?Š ðÃ~
/ô„: gzZ w®Ð ~
Š q Zž Zƒ x¥6gî ãZz Ð kZ X {”ÜÐ evZ èg
XÆ ™f ~ g
Æ yZ gzZ ‰ZÐ ÖWÅ Y x] Ñ©{z ì ™f » ÖWgzZ Vò
ä VMgzZ å7™f ¦½Z ~gzŠÆevZ èg/ôžì ~ ÏZ t• Û Îâ
î*9g ]|}uzŠ X Å,JgzZ ~g ¯6yZ ä evZ èg/ô H
ämvZ G
X • ñW™"U
Ìë¸gzZ ¹{z(ÌæZ D
n Æ yZ
H7n°{Š c î*9g ]|Ð T]!
i ~ ò :LZ ämvZ G ~Š
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 27 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
Ð ,}gŠëÃ] !
kZ Xì *
ƒÐ ~ Y x] Ñ©»™f ÖW{z
X • D™yÒ

k’~ [ ¯ LZ x *
Æ vZ¶g ~â å *  *
î*9g „{
ÑñÔmvZ G Ññ
X•Dâ• Û
E+G
ÝZ {z •¼ Ž ] é}G3{B zŠ¶ Å Y xwÆZž ,™±5gN \ W L L
Z ì \¬vZ ðgñâ vZ à ZzÂgzZ Ú^'7„ ®
´tp¤ $Ð
ÐgŠ q Z z ] c Û » kZ ㊠Zžì ë»hI!
W ; œgzZ [zq » kZ dZ gzZ n•
U
Xì " » kZ *
ƒgñâ
Ž W Zz Æ ^Å kZ Ôì " U ÃzgŠ kZ *
ƒ/ gñâ » q T :
EIg!
ƒ —ñ‰~ ‰ Ü zC
Ù z : â iC
Ù gzZ ǃ/ gñâ Ì{z Ç} zY H ú i§
B
Û z > [z xß~ : â i q
{gÃè g » f Z z yWŒ Z Z® X—ñ) ‰gzZ Ç } zY
wÆZt ~: â i kZ X¸ °Zz z °»W ZzÆ ^Å/ gñâ kZ g
,! Š q Z
~uzŠ » Ú8
gŽ Æ ] 4P ˆ X ¶: ~
 q ÅyZ1¸ ^ ZŠ¶
Yp¤
àe}uzŠÆ y¶
e
í: â iˆ :
 Æ¡I Z kZ ùSgzZ Ñ$
6b§
Ü $
Z®X ~g ZØŠ z ‰ 1¸ M  ™Š°^p¤ ZÆ: âi kZ Š ZgzZt ÂIW6
w”ž c ÍX Å Åg » f Z CŠ c
i z ¶gzZ N J(Š¶ ~ kZ¼ ä í! y éE
5G5…
4E
ó'
ó åŠ
ƒ s ¸ñ6Š¶yZŠ°
Û ]!
Å Y xž ì ðâ •  ZÜ ~(ä vZ¶g „{
tÐs  *
Ññ
vŠ p Ö! Ygz Z 7®
X• ^ Ð ÝZ ] Ñ©z wÆZÆ yZgzZ ] ZŠ¶
$
 ¯ ] Ñ©ÃVzq yZ sÜn LZ Y xž • M
Ž•M  ÈV- ë
YŽ gzZ Vƒ: ®
X Vƒ ^ $
Ð ÝZ
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 28 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
` yYt ë s§~uzŠgzZ Zƒ Ýq …{°‡Ñ! Z
{gÃèt Âs§q
Y*
¦½Z Ð zg Å}°‡ Z®Xì ^ $
gz Z ®Ð „ ÝZ ™f ¦½Zž •
Y *
X 7^ Ñ~ ¿nÆ ` ´ÃkZgzZ *
¯ w©Ã™f
~ { Õ{ ÃyZƒ ]gz¢ÃXž ,™V- Ð zz Å ]gz¢ •¤
Z %Z
Ãq Ù gzZ }ÃäIÃyZ ~ K }~(gzZ Ë Âƒ: {Õ{ c
ZC Bš
Ù ž ,Š C i§ » kZ gzZ ™f » ]gz¢
G g (Z ]gß •) gzZ ¦½Z ¿C
xÌ` ´gzZ ÏñYƒÝq Ì™f >Ð b§kZ X}™™f CZ CZ%
6σ™f >„ +z îE $ Ât É Ïƒ: Ì®
4›E
0G $
™f >t gzZ Ç ñYƒ
X ¶CY ð0
~/ôgzŠž
[‚g ZÆ {z(n Æ ]gz¢Ž Bá ÌÃ] ! ZgzZ
ÅVÍßyZ ë¤
@ Û^
ƒ ]gz¢g” {z ƒÐ zz Å ]gz¢Žž ’ e 'Y • ï Š g Z ŒY Ã
]gz¢Å™f ¦½Z þР~ ³ž ǃ 9 Št à Y x ÂwzZ Z®ì
Z Xì ]gz¢Å q ½Z Ä n Æ yZ ì ÃXQ X 7þgzZ ì
¿q
ægzZ ]gz¢ÃT • Z®X » {Š c » z Š c
i c ZB‚Æ
ì °» q ½Z »gzZ q
iÐ kZ X ñY H ½ q ½Z nÆ kZƒ]gz¢Å q ½Z
x ÈZ » {Š c
òÀc
X ǃ 7^ Š 4
Y Ìq Æ ]Z|yZ Â*
Z™gzZ *
™™f ¦½Z

Ýq »V”¸¦
:• ] ïsfzgq
Y ¦Z D
Xì {z(É 7^ nÆ™f > (1)
™f „ q Ü zà ƒ
Z ‰  ž ,™x ZoZt +™ Z f Z
 ª™f ¦½Z (2)
K) c $
ƒ ~ Kì e Xì {z(z ® ƒ ~u { Zp™fQ , ™
Ôƒ ~˜ c
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 29 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%

Xƒ ZƒÆ ¦Z D ZgzZ ~
% q ½Zp¤
pì Y Y Hg (Z ]gz¢g” ÃäZ™™f ¦½ZÐ n¾Å½ (3)
™ 4ZŠ ~ Y x ] Ñ©Ã kZ
{z • ~ ]Ñ©Æ Y xèY 79*
$
X Vƒ: ®gzZ Vƒ ^ Ë ƒ 4ZŠ ,q
YÐ ÝZŽ • $
Z Ë~ XgzZ Vƒ à { ÌÐ ¦Z D
™f m{ q Ž ™f ÖW {z (4)
„q ƒ {e{e™f » >Y »Ñ{ ZpQƒ Š
Zµ· Z c H: Ìx ZoZ » ä™
vZ èg/ôì {™E Š q ZgzZ • ^
»™f ÖWX~ g Y™f ÖW+Z Ôƒ
Æ ! Zy Z ¯x ÓÆ q ½Z X ¶]g߸ ÅyZÐ ¿Æ e
z {@Ë%Z
ƒÝq~ ÖWÅnÏZÆ60
X•M Z
Û gzZ ™f ¦½Z n Æ T
»gzZ ãZp yWŒ r «Š gz Z ` ´ z µg (5)
X Dƒ 76gîÆ [ Z NgzZ ]Š „t èY • ^
Y pÑ ~g g »z y›Zp
yZ6gîÆ w©x ¬ q
Z ~ x Zú%Z Xì Å ` ´gzZ ] qwÅyZÉ
X 79*’Å ¶Š ` ZzgÃ
™q
x ©ZÆ yZgzZ™f ÖWzz%‰:¼`
Û §{ Å ¬Š -1
™ ¦ÃVÍßn Æ ãZpyWŒ
X *
ò ]|ä ¿q
B÷Ã>kZ ~g ø ?G1Z} Zž Y7 Ð Œ Z
Z D™7ƒ6ËŽ òŠ WP Æ ®
ƒ ¦~ yq  ûZ z <
 IZ 랃
Û ™ƒ ¦gzZ ~ yÆ }uzŠ À~ yÆ ¿q
ãZpyWŒ Z ` WX • D Y
ž • ë ~zZg X • D™ ¬Š n Æ Ëx ¬ gzZ n LZ gzZ • D™
ÌД ³gzZ k„0Z „, Z X H IÐ ]”e .ÃkZ ä Œ ò ]|
GE
©. Å
( 209 :mÔ èEG45 ZŠ ZæZ ) Xì w®
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 30 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
pÑŠzgŠ > -2
Xì {z(z ®ƒ Œ6]gߦ½ZgzZƒB÷¦Z D
$ Z
 Ìt
~â ·- Š- · *
Ññä VrZ Æ x *
ì ã 0  ™q
æ°Z†r Z

Xì k’t ~ T 5Y KZ q
Z s§ÅmvZ G
î*9g
c
™i · *  ™'kŠZ ]|ž ì n²L L
Ññ]|i WÑØæ r
Ü z kZž c
 žì ; gt i§ » +'» Z ì gzŠ » VK‰
Z Û ¬ä r
â• ò ™

ÅpÑŠzgŠgzZ ¬ŠÐazÆ ~
 g—{z • D VZuŽgzZ ¤ ðÃ
zz Å adÔ{Š'
g•;@ {•Ô]Z<Z bÑŠçO X • D Z™] Ò
pÑŠzgŠ ~ Vzy~]
)Ôz™] ÒÅpÑŠzgŠž cÛ ä ]| Âì
â•
KKZ ~4ä ëÐ zz ÏZ XƒgzŠ WZg *
Å u 0
vZž @
z™ÖWÅ
Ð ã‚ W ¶‚ ƒ
 ž @HgHyŠ »- X Å qzÑ >Å pÑŠzgŠ ~
Æ kZ • _7pÑŠzgŠ6VbÅgLžì @ Ñ
ƒt i§gzZ Ãq
ÑB‚ }g ø Ì¡ ~w'
q ž Zƒ {Z  ™ ¬Š ˆ
Ãt … » kZ • f
c iz'~KgzZ q
Z ä ëˆÆ kZ X ‰ ƒ 9Z
•ÌÆ yZgzZ Î äƒ
}g øžì yZZ Zg ø 'Å qzÑ>Å pÑŠzgŠ Y (i úˆ
…vg )
}g ø Ð zz Å ÖWyZ Xƒ ®
$  } Š 7¬» q +Z ÌL
Ž M
ó Xó • f Ù ¶‚
| 7pÑŠzgŠû%Vzg ZD
Šã
Xì ÅygzZ¼ ]g q6kZgzZì gzZ¼ Š ã
VŒž• ë ë
Z™] ÒÅ pÑŠzgŠ gzZ ¬Š ÐazÆ ~
Ž ]g q6kZgzZ *  g—ì Â
ÑèÑq z™ÖWÅ pÑŠzgŠ ~ ]
)gzZ ~ Vzyžì t {z ì Åy
vßXì 7s ¸ñ6ÖWðÃ] ÒÅ pÑŠzgŠgzZ ¬ŠÐazÆ ~

w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 31 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
 ™t Ì~ ]‡zZ tºgzZ ñƒ Tg( KZ KZ
ÂÐ b§kZ X • M
Š Z™ qzÑŸq
{o9Ž c Z » pÑŠzgŠ ÖWä r
 ™'' [ »
]gz¢Å•g o ZgzZg ZŠ¸Ð kZ Xì ;g™F
Œ
d Û Æ®
$
IZ ÌÃVß Zz

Z n Æ pÑŠzgŠ ä ]Z|‰ -3
-žì Åg (Zt ]gßq
ÒZ c
x ÓÉx â Z Âì @ Û Æ )Z
¢xsx â ZÐ Vç•  ~ KyŠÆ
Û ~Ç ( ‰ c
ÏZ ( „ ¬ Ð ¬Š )B‚Æ ] ¤zŠ ZgzZƈ Æ Vç• )
X • _7pÑŠzgŠtû%
XX^Ûn׊i Ü׉æ äÖ• o× æ oÚŸ] ofßÖ] ‚ÛvÚ oF× ؑ Üã×# Ö]ZZ
Xì Cƒ ¬ŠˆÆ º Û Ð kZ
 Z•
Û Xì +-Z ° ]Š c
øZ•  Zz Ìi§t
i ~ kZèY Xì unZ Z
á nzt » pÑŠzgŠ ~ yZ • ñC ä <Ñ`ªz z Š ZgzZ Ž ˆ Æ
ï•
Z X • { ZÍ6kZ ÁÂ Å `ªz gzZ b)Xì 7
Å)Ž Ãnz ,Z q
» ä™~ ]gߦ½Z)gzZ ~Š ZÐZ ™ƒ rg à ÌÐ ¬Š ª*! Ð iú
•Ìt X ~Š}Š Ì]gߦ½ZÐZgzZ cŠ™Ð ~ ] é¨GBÑ$Æ i úÃkZì
$
Xì ®
Û ¦½Z nÆ b ¶ZÆ y»Š z yk -4
ã ZpyWŒ
Æ äƒ *Š ¦ZŠ :
 Ô™f ~ ]gߦ½Z Ô¦Z D
ª {gÃè ‡¢
 Æ äƒ: ŠŽñ~ yzÅZ튎 z!
'%Z Ô79i§t Ð :
Æ•
Û %Æx ÈZÆ q ½Z n
Xì Æ ãZpyWŒ
Û !
™ƒ } 9™á ÃVÍß o Z• á & §ž wZÎq
£™f ~ Df • Z -5
X • ˜vZ¶g ~â å *
Ññ~ [ ZŽÆ ?7c
ì^Y • D™
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 32 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
t: Zz1 É 7ÈB‚Æ ˆz gî˘ Îzæ]oˆ : L L
Ð ]gßgzZ Ë c !
™|0 • c !
ƒ™|0 ƒŠ»{ Zpì Ç!Š Z
I Üc
( 154/5 : m~z2 ZŠ ZæZ ) Xì ^ Ù ™Ö c
YÐgîC ™ƒ} 9
-I
[ZŽ » î>XEdkZ Xì Mi ZŽ »™f ~ ]gߦ½Zžƒ î>XE -I
dÃËÐ kZ
Ž »| 1304 ªXì ò : »gzŠ bZzZÆvZ¶g ~â å *
Ññt ÂwzZžìt
vZ†]|}uzŠ Xì gzŠ »¬ ÌÐ ;
 kÐ vZ¶g „{
*
Ññž
Ì~˜ ™f ¦½Zž [ ƒ x¥ÐrÆ ” Š&0
$
Z®ì {z(z ®
gz Z ñƒÈÉ ìg V¹Ç!Š Z
 {Zg [Â KZ Ìà °Z Øæ r
~< Û u *
 ™ y{ i Z• Ññ ]|
Û
X•Dâ•
ÏZgzZ *
™™fИ ~KÌ{zgzZ ~ ]gߦ½Z Hžìt wZÎL L
c
ì" Ð ” Š&0vZ†]| -7pÑŠzgŠÐ˜B‚Æ ˆ
U
1™x¥t Ð ] c ÃkZgzZ D™ IÃkZ {z
$
Zzg 9ä \ W ?• ë ®
ŠŽ z » yZgzZ • ë •$
J ÃVß Zz 䙿6yZgzZ ®ÃVâzŠ yZ {zž
$
 {Zg ) ó Xó • ï Š wïC
Ô< Ù !
Ð KÃyZ Ug ¯gzZ D™7Zg ZÍ~K
( 129 :m
$
®~˜ ™f ¦½Zžì ãZz ~ ] !
kZ ]g „t Å à °ZØæ *
Ññ
Xì {z(z
b§kZ ™ƒ ¦~ Kˆ Æ- yZ f Z yŠ Æ- 6] â £ ‰ -6
 }uzŠgzZì k7qÃg q
•F Z Ð gzi òŠ Wq
Zž• _7» >gÎ
VZpnz gzZ V- i úÐ T • _7Ð gzi } vŠ ˆ P b§ kZ
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 33 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
"7Ð i ZzW— ™ƒ ¦žìt [ZŽ ~}g !
kZ Xì @
ƒ `w » ] Z|
ƒ: ñ~nz gzZ i úÅ Ëž ³7b§kZ 6gîtºXì ß Ìg Å
:• Dâ • Ûk’~ 4=Z [ Â ` ò ÒZ 0Z)´X 7B p
Ü×Â] oFÖ^Ãi ä×Ö]æ Ý‚Ïi ^ÛÒ è‚fÊ ÔÖ„Ö Üã ^Ûjq] ^Ú]æ
tž ñY H IÐ "7™ƒ ¦~ {)zK»{gÎyŠÆ- ª
( 1 :` Ô 247 :mÔîG -8g òzë) 2 :` Ô81 :m )
0.G Xì ® $

gzZ • D™ ¦Ã³LZžì H qzÑŸt ä ] Z|‰ -7
Æ pÑŠzgŠ r Zž ì Hg (Z Ìw©t B‚Æ ] Ñ©vŠ
 ™q
 ™ÖÐ Ùñ{] Z| ¹!
X• F gzZ • _7Ð i ZzW¼ \Z
gzZg » f Z vŠ Ôì "
U
gz Z w® Â q • » u 0 Û X 79Ìi§t
yWŒ
}uzŠ ñOÆG ¯ w©Ã q •Æ pÑŠzgŠ
 ™Ö lñ{X 7w®*
X • 6i§<  gŠ •g w'~™f LZ LZ6gîtº] Z|
 gzZ „
r«Š
q ½Z nÆ"7nz nÆ T
dZŠú?*
X • ˜vZ¶g „{ Ññ
»»`™e W{ Zpì ` ´g• {zì @ r «Š
Y J 7»Ž n Æ T
$
»„ wZÎ » ® Âì Å„ çy• á Å kZ Z
 ' » ÏÆZ îG
!W c
G ©Ý c
ƒ
r «Š ) ÌpÑ ~g g »b§ÏZ Xì @
ì ` ´i§n Æ ( T Yƒ
X ]Š „zéž:
Ùç’vÖ p…^ífÖ] xnv‘ l^Ï%Ö]æ ð^Û×ÃÖ] æ î³ñ^³ŽÛ³Ö] à³Ú †³n%Ò œ†³Î
ÌŽÒ æ l^n×fÖ] ÄÊ• æ l^q^vÖ] ð^–Î æ l^ÛãÛ³Ö] èm^³Ë³Ò æ l]•]†ÛÖ]
Ø’vÊ ‚ñ]‚ŽÖ]æ Ðñ^–ÛÖ] ‚ß ˜m†ÛÖ] ð^Ë• æ š]†ÚŸ] èv‘ æ l^e†ÓÖ]
]„a È×e ‚Îæ ^e†rÚ Ñ^³m †³jÖ^³Ò å悳qæ æ ܳ⠂‘^ÏÛÖ ]æ‡^³Êæ ܳâ•]†³Ú
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 34 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
!è•^Ëj‰ Ÿ]æ é†ãŽÖ] èfi†Ú &m‚vÖ] ð^Û× ‚ß oßÃÛÖ]
Û Å ~g g 9ä VÍßrgzZ Y fgzZ Y xÐ ¹
Æ VzŠ Z%Ã] Y Z Œ
gzŠ Æ T
rgzZ äƒ Zg7 Æ V•q gzZ e
ñ ~ Vñ» ë Z gzZ w”
;n Æ Ë ÅV-g F gzZ ¡ÅnZ%ZgzZ äƒgzŠÆ VE.6gz Z äƒ
gzZ ðƒ ! x» ~ œ£ LZ ÃyZ gzZ ðƒ Ýq Š Z%ÃyZ ÂÅ~ ¤gzZ
Š 4
q Ægu ñf] !
t gzZ X c
0
[ê b§Å t c
F
ÿkZ ä VrZ
Xì ðƒ âÃû%Æ£.Z z ]à
( 12: ` Ô 144 :mÔtŠúòzë)
û%:Â Z c
"7u 0 Û 6gZ n Æ T
yWŒ r «Š b§ÏZ
?*
Ññ]|~ }g !
Æ "7`™e "7[{gÎ
Wû%ÄÑ ZÎ c
Ûk
X • Dâ•’Øæ ~â ·-£Zæg
~ kZ Z®Ô]Š „z [ Z Nž: ì ` ´zµgŠ°èa Ð ¿i§kZ L L
( 1 :` Ô 36 :mÔ òz2 Z ŒZ ) X ó ó7µ]ox°
Û c
ãZpyWŒ ™f ¦½Z c [ZNw‰Z
X • 9~(zŠ Å q ½Z, Z
Æ èIZˆ Æ ®ŠŽ q ½Z {z ( ³Z )
 gzZƒ }{Zpƒ k0
ÌZ
Y*
Xì {z(gzZ ^ t ·Ñ!

X•Dâ• Û ” vZ†0k ̀]|
!èu^nßÖ] àÚ Ý^Ã_Ö] èÃß‘æ knÛÖ] Øa] oÖ] Å^ÛjqŸ] p†Þ ^ßÒ
D‚Ûu] ‚ßŠÚ æ 117 V” (äq^Ú àe]E
g » *
3yÆ ègzZÃäƒ ¦yÆ è ( x Z™/ô]Z|ª) ë
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 35 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
X¸ B<âÃä™
X • ˜vZ¶g ~gzg –£Z 2*
Ññ
å *
ƒ ¦W Zz ¾žì 7{ ðÃì cÛ Çà q ½Z ~ g
â• u kZ
ì x Zw~ Z°!
* Û { ZpW ZzÆ {g(e
™ÈÃÇgzZÃ"7yWŒ ±¡{Zp
Xì ÇÌx ÍgzZ
ì ™f »%Z zŠ ~k
 uždŠ X c
̀g Û wJä Y •x ÓÃg
â• u kZ
… Y Ô/ôÃ%Z VâzŠž Zƒx¥Ð TÝ^Ã_Ö] èÃß‘ gzZ èIZ à Z q ½Z
A+ÅZ ®ðqùž: ¸ D â •
Å·ù1Ã q ð.E Û Cz ® $ ÙC
Ã%ZC Ù gzZ¸
)
( 104 :mÔ‡•Z' Xì xiÑÐ kZ > Ø Z™
Û >Š é›iÅZ^r
X•Dâ• ™
GE
Û z0
:zgÍu': #Zp] é)-8z #ZpyWŒ  ž zt]Š ¬L L
Ø ¦è ñZ'
ó„
ó Z®
 $
qù, Zz VW)
X ðâ •Û ä vZ¶g ~ŠŠ _ö/Z† •]!¸ îE4›E
0G $
GE
Û z0
:zgÍu': #Zp] é)-8z #ZpyWŒ Ø …è ñZ'žŠt]Š ¬L L
 { Zg!Zf)
( 266 :mÔ< ó„
ó Z®
 $
qù,Z z VW)
Û vZ¶g ~gzg – *
X• Dâ• Ññ
>Š é›iÅZ^r
 ™ ( ZƒgÃè ~ sfÆk
̀g
uŽ ª) „ÃkZ : L L
Û {zž Z
gzZ øwÆ [ Z NzíyzŒ  ' ¶: Å/ô]Š ¬ q ½Zžì H
Ã}uzŠ Ë Â,™uF Ãx » kZ s' ^jnÚ æ ^nu Å›ã‚g œ
™yY Z'
( 106 :mÔ‡•Z') X ó óÇ} zƒ H Âǃ: ® $
¤Z *

q ½Z ÌZ Û k0
 n Æ ãZpyWŒ Æ èI Zž yÒ » ]!
kZ ;g
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 36 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
Û vZ¶g ~g7 yg –£Z 2*
X•Dâ• Ø Z™ÅkZƒ
Ññ Âì Ç>
æ &Ö^%Ö] ÝçnÖ] oÊ é†fÏÛÖ] o׳ Å^³Û³jqŸ] ]g„kZ Å ) ` u bÑL L
æ &Ö^%Ö^Ò ”ç’íÖ] Ý^mŸ] oÊ Ý^ó_³Ö] Ý^³Ã³›] æ •ç³Ã³Ö] æ •…ç³Ö] ÜnŠÏi
è‚e èߊÖ]æ Œ•^ŠÖ] †ãŽÖ]æ ànÃe… Ÿ]æ àm†ŽÃ³Ö]æ ĉ^jÖ] æ ‹Ú^í³Ö]
„ÅŠgzgzZŠúgzZ *
ƒ ¦yŠ}Š6GXì ™f » Vzq &~ DèÂç³ß³Û³Ú
$
® Ù gzZ ~žºx c
{z ÕC Z *
î *
3gzZƒ izg Ë6G) c
*
ƒ6G Þ
kZ gzZ ì cÛ IÃè IZ à Z q ½Z ~ k
â• ̀g
užì t ÝZ gzZ ì H
Ù 6GgzZì ®
izgC $
*
ƒ ¦Ç: X ÅGç: gzZ 7Åx- çðÃ~
LZ ¿C Ù 1ì qN Â q ½Z ÇPC Ù Âì » q ½Z kZŠ• Û Ì*
ƒ ¦xÎ
á Â îG
x- †fÏÖ] o × Å^Û jq] ~Š š Å ` u bg • S08ZÜì @
™ IÃÌg Åo
èY ~i Z •Z : ì ªZz {t èÑq Ô Å ô¥ Å kZ ä kZ X å @ U
ƒ¬
ƒ ìÎizg { Zp q ½Z wq¾'ì –IÃ
7z : c  ˜À~k
̀g
u
ó Xó ì qNÐ k
̀g
u ( 6G) c
)ƒ6G
( 129 :mÔ‡•Z'
)
Z
nZ ‹Zq
0Ä Z Û ” '
 ž• D â• ut ~ pÑ >‡
Y ]|žì g

kŠB‚Æ \WÌëÔJ 7vZ y4ä ~
 vZ wÎg ‰ ñ+Š ” f ç
]|QXìg _7¸ Ìë J 7º ZvZ ä \ WQ Xìg _7„z J

Š ä GÃyZž c
X å 1 ! Û ä~
â•  \ WXì : Y7 Ð
 H » kZž Š
Û Ð s§C
X ˆƒ c Z• Ù G6yZÐ •
'
Årz ÄkZ
D™ wÑ+Z Ð g
u kZ vß ‰n Æ q ½Z Æ nÑ!
{gÃè
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 37 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
 vZ wÎg Ô•: yWŒ
™„vZ™f ™ïW ZzÆ èä ~ Û ž• ë ñƒ
E
á Zq
G
Xì °»Y é<X§©ÅZÃ{g • ZW ZzÆ i ZŽ Z®X 1
:[ZŽ
Š [ ZŽ Ž » nZ ‹Z kZ ä vZ¶g ~g7 yg – *
t žÜ » kZ c Ññ

ˆ Æ ®Š Ž ì q ½Z {z {z ì Š
¹®{z(Ã q ½Z T' (1)
$
 Xƒ Ì}{ Zpƒ k0
Z Æ èIZÆ kZ% c Û »{g !
W ZzÆ yWŒ zŠ
Û žŽ ånÆ è®Š {zì gÃè q ½ZŽ ~rkZž
Xìtñn•
[Z Nw‰Z Â: t X H ~˜ ™f ä ~
 vZ wÎg ~§Zz kZ ' (2)
Û ¬Š Å[ Z Nw‰Z ä ~
X ðâ •  \ W„:gzZ ånÆ
:•t p ÖZÆvZ¶g *Ññ
q ½Z {zgzZì HÃäƒ ¦W ZzÆ è » Up >Š é›iÅZ^r  ™L L
G3.ÐÉ q ½Z n¾:c
Ž ïG Û ÃkZ ˆƒ Å™f kZ ]gz¢~ kZ X åè®-
â•
Û ž åW ZzÆ è®Š Ž ~ q ½ZgzZ ~ kZ ì Å >Š é›iÅZ^Š Z%
tñn•
 o ðÃÐ kZÃkZ Xì » y• W}i t•
X 79 Û X cŠ ™™f ~ kZgzZì
^ZèY Xn ƒ Å q ½Z i ZŽ u: gzZ ì Æ >Š é›iÅZ^s Ü: Ìt :
c Û »{g !
W ZzÆ yWŒ zŠÆ 變 ˆžì H® $ à q ½Z kZ >Š é›iÅZ
gu „ÃkZgzZ6gÍ) c
 6gÍVƒ }Vƒ ¦k0 Æ èIZÆ kZ%
+E
A ™f ä ݬ õž ì gz¢ 'Yt Z åE<X™!'ì H 4ZŠ ~ s
çX=E  * ~k
̀
Û ß zŠÐ }˜ gzZ » kZ [ Z Nw‰Z: ì HVŒ
»\ W Âë:gz Ô¸ D â •
ó Xó ìg wì Ì» kZ åxi ÑwqC
Ù
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 38 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
( 107 :mÔ‡•Z'
)
ZèY 79*
kZ Âq ™wÑ+Z6™f ¦½ZÐ g
ukZ Vänfßi
Y ¬ÑžŽ ¸ ¦ n Æ ®Š Æ è vßÉ ¶: ¦Z D
^ n Æ ™f ~
Z}uzŠX å q ½Z
 vZ wÎgX å: x ZoZ » ä™™f „ q
ÂÑ ä™ Ä~
Ù
™ b§kZÐ ¬ Ñ ä™rz Ä6gîLZ LZ Ì! ôC
X å:ð *
Xƒ: k0
Æ èIZŽ q ½Z (Z ( [ )
Xì s %Z »Y f~ kZ
ÞÌà q ½Z kZ • Ì>Š é›iÅZ^r
 ™~ Xä Y f‰' (i)
 ,i Z {z´X å: ï¬ »/ôžìt ?Š ÅyZ Xì ¹{z(z ^
wÎg Z Y*
vZ ègg pQgzZ<Zzg 0vZ†gzZXg q 0h
igzZ B¸ÅMñ{zçà ~
 vZ
 )q
® Z Å/ôgzZìgÆ â~K~  \ Wðƒx¥]Š ÞÅe
 \W¸Å: ðš!Û Y Zß b§ÏZ X ¶¢q Ì
ðÃpZƒ wq ¸ Ââà ~
X ˆÅ7™f >nÆ [ Z Nw‰Z c Û ¦½Z
ãZpyWŒ
¹^ Û ™ƒ ¦6Gä k
Y \¬vZzß -7yWŒ   ™' (ii)
;Z ì r
Ü z ËvZzß -7yWŒ
Y ~ ¥)‰
t gzZ ¹ ^ Û ™ƒ ¦ä Y fvŠ ‰gzZ
n Æ kZ ªƒ: ®
¦Z D Xƒ b I q ½Zžì ozæB‚Æ kZ i ZŽ
$
Xƒ ˆÅ:
Xì ~k ;Z ì
èa]†ÓÖ] Ý‚Â …^jíÛÖ]æ †fÏÖ]‚ß ]¨†ÏnÖ ànñ…^ÏÖ] Œ¡q] oÊ Ì×jì]æ
X è~ [ ZŽÆ b) èñ^Ú ävZ¶g r
 ™t GZ·*
Ññ] !
¸
 Z s %Z Zg Y fX ,gŠGŠ 4y0
„ ¶ Û > Y ZŒ
yWŒ Û ñZ'
Zg VF q
 Z^
X„ Yž„
 Z …g U
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 39 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
X • ˜ ~ †nÇÖ] à svÖ] [ ! ÆtZ@bÑv)´
æ ᕆÏÖ] áæ ð†Ïm æ á^Ú‡ æ †’ ØÒ oÊ áçÃÛjrm àn۳׳ŠÛ³Ö] á]
g a „ Ú Ø Ò à Ú è Þ ^m ‚ Ö ] æ | ¡ ’ Ö ] Ø a ] ] „ a o × Â æ Ü a ^ i ç Û Ö ä e ] ç ³ $ á æ‚ ã m
!^÷Â^Ûq] á^ÓÊ †ÓßÚ !ÔÖƒ †Óßm Ÿ æ Üa †nÆ æ ènÃÊ^ŽÖ]æ ènÓÖ^ÛÖ] àÚ
[Z N » kZ gzZ _7yWŒ Û ™ƒ ¦~ äâ iC Ù gzZ gzŠCÙ y›î>XE -I

Ø è ¨C
Š z b & IZ Æ <
c
- Ù 6kZ X • ìg D™t@ ÃVzŠ% LZ
á c
H7g ï Z6kZ ä ËgzZì ;g ¿Vƒ {)z w• Vƒ Ëâ {z {Zp » VÍß
X Zƒ q )Zt Z®
Xì ~ l^m]æ†Ö] èÞ]ˆì
$
ƒ: ®q ½Z {zžì ~ ® Û kZê » ]c
 ) ] Y ZŒ îE
Zz°Z G 
!Z •gzZ
tGZ *
Ññ„ (Z gzZ ì @
™ê ÃkZ • _7vß~ K ì Y Ã- 6
Zž7g±¼ ÌÃëÎ c
~ kZì b I …¤ Û t~^
â• Y q ½Z ä vZ¶g
b I *
ƒ ¦{z1„ Û ™ƒ ¦d
 gŠ -7× WyWŒ g Ñ'’ e -7× W
gŠ »B Zq ½Z wqÐtZ@ bÑve
: Zƒ Äc Zzg ZB Z'’ e *
ƒ
-!
)
1 1 1 , :m ‡ •Z' '>Ø ZÆZ 5Å_ ðBE
( 112
Â:gz Å™f n Æ äCX Ñ¡ä ë ,Å w¸}uzŠ kZ
*
™uFÌÃ{Z
Zi <
 É b In Æ v Ð ‡¢ž†zcz {g•{°‡
™ uFÌÃ ]gß kZž • FÆ ÏZ ] Ñq {ŠŽñXì @
* ƒZ Zz
¬ x¯ -6kZ X ñY Œ~gz¢
Xì [ g ¦
žìtžÜ
 { Zpƒ k0
ÌZ Æ èI Z Ž q ½Z {z n Æ [ Z Nw‰Z '(1)
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 40 w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz%
Y*
Xì {z(gz Z ^ t·Ñ!
Ôƒ Ì}gzZƒ
Æ è IZ Ž q ½Z {z n Æ [Z Nw‰Z ' (2)
kZ pÔƒ: k0
Y*
Xì ^ t ·Ñ!
Ìtƒ ˆÅ¦Z D
nÆ
Æ èI Z Â: Ž q ½Z {z n Æ [ Z Nw‰Z ' (3)
„: gzZƒ k0
Xì s %Z ~ i ZŽÆ kZƒ ˆÅ¦Z DnÆ kZ
Xì ¹ ^ ÃkZ ä >Š é›iÅZ^r
Y*  ™ ( ³Z )
YÃkZ ä ] Z|‰vŠ ( [ )
Xì ¹ ^
m 5Æ V©zŠ «èa
Y*
gzZì qì~ x Zú» q ½Z {z(gzZ ^
Y*
^ Yž n
z^ Ü 1 ÌY f x ¬ Ð ¹ É Ð zz Å dÑ {z
g 7‰
2~‡Ã kª6i ZŽ Æ ^
Y*
Ð^ Û yxgŠÆ ] ¬½Z
Y {zgzZ Ùt•
• Dƒ
Z ~ ¸ » äƒ 2Æ yZ c
kZ n Æ v Ð ‡ ¢ Z®Xì60
Xì 4 *
™[AZ ÌÐ n