Vous êtes sur la page 1sur 228

1

å†Û æ su áçßŠÚ 1 å†Û æ su áçߊÚ

áçߊÚ

å†Û æ su
uZß Z†?ËZ e
gƒÑ6æeYY ëÑZg ZŠ /
Y'
gƒÑug 0 a HZzY ëÑZg ZŠ /

2
å†Û æ su áçßŠÚ 2 å†Û æ su áçߊÚ

ÌÖ©Ú š†Â
^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä×Ö] ÜŠe
Å ¶Š K
 F
[ Ât Ãq*
kZ ä VrZžì yˆZ » \¬vZ
• ŠŽñÁ hZ Ϲ Ð „¬ 6qçñÆ{/z e X ~Š = Â
Ð]vZ wÎgž ðƒ kCn kZ ]gz¢Å [  kZ ÌQ
{Z'
Ð {/z eB‚Æs
 ZÜÐ VTZzÆÉ@
g·gzZ/ôc
 Zg

z e LZ {zžƒ -ÃVß Zz ä™{/z ež @
N Yƒ™f ] c
Z@ 0
Š á ÌÃb)h
Hï• ]~ kZQ • ìg™._Æ <
 Ã{/
Z »[ žì ÅÒÃä ëXì
Ð \¬vZXƒ y‚ WûgzZ ™i Z0
[ Z N »kZgzZ N ¯ ëÜ «* Û wJÃÒÃ~g ø{zžì ¬Š
ÃkZž â •
X ©Ã Y xz {E
‚ Z}g øgzZ +-Zz}g ø
Z ǃ½~^
XvZY¶ ‚‚Žì Š HÌg"Z»[ÂkZ:^â
ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×# Ö ‚ÛvÖ] á] ^Þ]ç• †ì•
uZß Z†
g
| 1428Z
3
å†Û æ su áçßŠÚ 3 å†Û æ su áçߊÚ

z

6 ÌZ Å e 1 :[ !
11 Û Æe
_ ZÑë ZPÅäƒn• 2 :[ !
15 å ̈Ã e »/ôgzZ]vZ wÎg 3 :[ !
20 ,™~g » HÅ egzZ³0
!
x ZwZ ̈Ã\ W 4 :[ !
22 ~g »Åx ZwZ 5:[ !
29 !
-0 x ZwZ 6 :[ !
33 ,™ H\ WˆÆ"0
!
x ZwZ 7 :[ !
33 Ig ! ü:x » ª
g !
35 ™~g7Vc
* Åx ZwZ :x » ZuzŠ
È0
50 YgzZ {z(~x ZwZ
x» ^ 8 :[ !
50 x » {z(
51 Y
x» ^
55 *Ð ] ¿gzZ žZzgÃ)(l
g¦ 9 :[ !
59 ¼ZŠ~)(lgzZ~xw 10 :[ !
64 yÒ» {/ 11 :[ !
4
å†Û æ su áçßŠÚ 4 å†Û æ su áçߊÚ
64 ,Ås Zî
84 ,Å[
99 yÒ» e 12 :[ !
99 x »Æ¶Zzf 8 'yŠ ª
102 x »Æ¶Zzf 9'yŠ ZuzŠ
115 x »Æ¶Zzf 10'yŠ ZŠ
137 x »Æ¶Zzf 11 'yŠ åa
139 x »Æ¶Zzf 12 'yŠVZv0
140 x »Æ¶Zz f 13 yŠ Ù
142 Û Z egzZ yZ Œ
Š Z• Û e 13 :[ !
144 Zb ÃyZgzZ] ‚ZzÆe 14:[ !
ä™uF
148 ñ 7i ú~g7Y q~ * 15 :[ !
ñ7q c
152 b)ÆVÂgú0Ð {/z e 16 :[ !
164 b)Æ{/z eÆa 17 :[ !
166 b)Æg F0Ð {/z e 18 :[ !
171 Z™ eÐ ¿}uzŠ ªw$
* e 19 :[ !
177 b)Æi únÆVß Zz ä™{/z e 20 :[ !
177 i ú~i ˜ ðZƒ
5
å†Û æ su áçßŠÚ 5 å†Û æ su áçߊÚ
 ) !
® ™ Y~ ~tKc
x ZwK»VÂgú
178 -7i ú
™ƒ} 9~•ÅVzŠ%»V Âgú
Ð y Z c
180 -7i ú®
 ) !
™ƒÐW
184 g yZ 21:[ !
188 '
x ©Zh × 0Ð {/ 22 :[ !
y
W c
Æá Zz äY)(l~ypg qzÑ 23 :[ !
194 ¬»} izgÆáZz äWÐ)(l~ ypg
196 b)PÆ]g c
i Å{gëÜæ 24 :[ !
208 × i[ W 25 :[ !
x'
217 Þ ‡ 26 :[ !
] â £™f .
6
å†Û æ su áçßŠÚ 6 å†Û æ su áçߊÚ

1 Vh ^ e

ÌZ Å eÆvZš

ì ~ u 0 yWŒ Û
äô nû Êô o àønû Ûô×øÃF×ûÖùô p‚÷âö æ$ ^Ò÷†ø fFÚö èøÓ$ føeô pû„ô×$ Öø Œô^ß$×Öô Äø•ôæ% kõnû eø Ùøæ$ ]ø á$ ]ô
kônû føÖû] s% uô Œô^ß$Ö] o×øÂø äô ×# Öôæø ^ß÷Úô ! áø^Òø äü ×øìø•ø àûÚø æø Üø nû âô †Feû]ô Ýö^ÏøÚ$ kºßFnùô eø kº³mF!
Ù• å…ç‰E !àønû Ûô×øÃFÖû] àôÂø o' ßôÆø äø ×# Ö] á$ ^ô Êø†ø ËøÒø àûÚø æø ¡÷ ÷nû fô‰ø äô nû Öø]ô Åø^_ø³jø‰û] àô³Úø
D96,97 Vá]†ÛÂ
]Š „Å ( VÍ߬ Ð) Vâ kÆ ]Š „ ( ƒ
 Ž y k { z G)
HgH) Ð +
à (žŽ ì yk {z Š Y Å \¬vZ ( n Æ) “
 {Ç
kZgz Z ¶Åä x?ZmxŠ W]|y«ÅT~: {ª ( ì ~l )
gzZ x?Zm•Z'Z ]|yÐ }u6 ÅkZˆ Æ äYƒxâÆ
'{zžì ª
( ì ÑZz • qt Å kZ ) X Å ä x?Zm ³• Z ]|
Y H e s§ÅkZžì [ Z NgzZ œ´Š~ kZèY
Z~ kZgzZì @
q
 ™Ýq vß {z •
Ž •M '
t Xì M'
Z' Z [ Z N »i ú
ÆÄÑ q
ƽV˜) ~ äe cg » ]Š „m{ Üi ú ( gzZ ) X N Y VV;z
7
å†Û æ su áçßŠÚ 7 å†Û æ su áçߊÚ
? ) ´@¼gzZ ö™G
( • V*¶ $ ¼ ( ~ kZ ) n¾X ( ì Ég » VÍß
=
V *¶ $ zŠXì @
ö™G
= ƒ aZÐ VƒÇ]Š „ƒ
ƒx¥*  » kZÐ X
ZÐWX *
´@q ƒ Ég » kZ gzZ * '
ƒ ÑZz •» kZ ª Nƒ ™f ÌZ Â
ZžŽ ( ð•Z'
™ƒ } 96Tì ß q Z x £) ª • D™™f ã¶

Š » VñŠÆ \ W~ßkZgzZ ¶ÅyÅ~ä ð•Z'
0y¶ Z ]|
ì ) È ~ jpôqZ ~ s _6, Ã Zg f Ð~: {ß {z [ Z X å
4ZŠ~) xwªŠzu´Æ ( kZ ¿Ž )žìt 㶠ö™G
$=~Š ( gzZ

( ÆvZ )žìt 㶠$=¶a ( gzZì @


ö™G Yƒ ÑZz ðZ ) ¬Ñ ( {z ñYƒ
Û ( *
 1 ( ì ) n•
ƒ ™ e » yk kZ)fÆ VÍßW Zz)Æ ä™lp
V;zžŽ Æ ¿kZ ª)Æ m{ m{É 7)fÆ
Å {Zg ÅîJ
( ƒ”
ì yvH » \¬ Z}  ) » ~0
 Ü ¤
x ©Z ( ¿Ž gzZXÇg‰
zZ}
“Z x » ðà » yZ6+ â Æ Ë ( • "Ð Vß Zz y˜ x Ó\¬vZ )èY
Xì yv» „” kZŠpÉ ì 7Zƒ
àûÚô àønû iô ^m$ †õÚô ^•ø Øùô Òö o×FÂø æ$ Ÿ÷ ÷^qø…ô Õøçû iö^mø sùô vøÖû^eô Œô^ß$Ö] oÊô áûƒôù ]øæø
D27 Vsu å…ç‰E !Üû ãö Öø ÄøÊô ^ßøÚø ]æû ‚öãø Žûnø Öô Ðõnû ÛôÂø sùõ Êø Øùô Òö
1™y~: {ä x?Z @³• Z ]|gzZ•Z'
Z ]|Z
 ( gzZ )
~g vÐ N W ) vß ( Å e ~ VÍß î Îg å)ž ¹Ð •Z'
ZäëÂ
gzŠÐN W- Ž ) Ì( ™ƒg ZÎ6VŠzZ«Š«Šgz Z ) Ì( wa s§
8
å†Û æ su áçßŠÚ 8 å†Û æ su áçߊÚ
!Íßž Zg å ™ƒ} 96h N q
Z ä x?Zm•Z'
Z ]|X ( Ð VƒZg
Ù s§C
ZC
à b zg q Ù i ZzWt ä \¬vZX î Wà eì Hn•
Û e ä vZ6?
) ¹Ž ä bzg Å kZ ågl e n Æ TX ~Š à
LZ vßž @
ÂÐg ±ZÆŠ°ÝZŽ , ™Ýq} Z
ÃgzZ ( q6V»Å} Z
Ã
Ýq ~ŠÛpÅ\¬vZ=g fÆ] ZŠ „vŠgzZ {/z e }• ~zy
Zz ´Š
KÆ q ½Z y•Z xkZ p *Ã6x £— Æ ¹FãqzggzZ *
ƒ^ ™
Z ¯~Š OZgzZ ãÕÔÏ(Ð ¹ ~
 YG Ýq ÌZ
]X • M
bcÆe
Ùø^Îø Øö–ø Êû*] ØôÛø Ãø Öû] p% *] ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Øø òô ‰ö Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeôœ àûÂø -i
]ƒø^Úø Ü$ $ö Øønû Îô äô ×# Ö] Øônû fô‰ø oûÊô •ö ^ãø rôÖû] Ùø^Îø ]ƒø^Úø Ü$ $ö Øønû Îô ä́Öôçû ‰ö…ø æø äô ×# Ö^eô áº^Ûømûžô
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !…ºæû †ö fûÚø s' uø Ùø^Îø
HwZÎÐ] vZ wÎg • ë ” {k
¿Ð yÞ Š Ù 1Z ]|
C
X ´g yZZ6wÎgÆkZgzZvZ cÛ ä \ WXì ¤{Š c
â• Å
iÐ ƒ
\WXì ̈ÃQ Y7 XŠ ˜ ~ { Zg ÅvZ cÛ ä \ Wì ̈ÃQž Š
â• Y7
X e w=c â• Û ä]
Üû Öøæø &ûÊö†û mø Üû ×øÊø äô ×#Öô s$ uø àûÚø ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeô*] àûÂø -ii
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !äü Ú% ]. äö iû‚øÖøæ$ Ýõçû nø Òø Äøqø…ø ÐûŠöËûmø
Ÿg ÅvZ¡ä T cÛ ä] vZ wÎg• ë ” {k
â• Ù 1Z ]|
C
9
å†Û æ su áçßŠÚ 9 å†Û æ su áçߊÚ
Å ð§" ðÃ:gzZ H e nÆ
ðÄ:gzZ Å] !
LZ ) {z ÂHx » » {k
q ÏÅyŠ kZì ¼ ( : ZzÃy
» ÃkZ ä Vâ ÅkZ ~ T~ ª
X ( ™ƒs ™z u 0 Ç! Ð Vƒk ª) å
äü Öø ‹ønû Öø …ö æû †ö fûÛøÖû] s% vøÖû]ø ý äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeô*] àûÂø -iii
DÜ׊Úæ p…^íeE !èöß$røÖû] Ÿ$]ô ðº]ˆø qø
Å e w= c
 Zb Û ä ] vZ wÎg • ë ”{k
â• Ù 1Z ]|
C
 sÜ
Xì ¼
Û iŠq
ì n• Ûq
Z~/Žì9•Z e
‚ûÎø Œö^ß$ Ö] ^ ãø m% *]^ mø Ùø^ÏøÊø ] äô ×# Ö] Ùö çû ‰ö…ø ^ßøfø_øìø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeô]* àûÂø
køÓøŠøÊø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^øm Ýõ^Âø Ø% Òö غqû…ø Ùø^ÏøÊø ]çû r% vøÊø s% vøÖû] Üû Óönû ×øÂø šø†ôÊö
DÜ׊ÚE !Üû jöÃû _øjø‰û] ^ÛøÖøæø kûføqø çø Öø ÜûÃø Þø kö×ûÎö çû Öø Ùø^ÏøÊø ^$÷ø¡ø $ø ^ãø Öø^Îø oj# uø
Íß} Z cÛ Âc
â• Š[…ä] vZ wÎg • ë ” {k  Ù 1Z ]|
C
} 9 ( ”'q 0 q Œ Û Z ) ¿q Z X z™ e ? Âì Š H n• Û e 6?
Ù ( …\W ) HwÎgÆvZ} Z Y7 gzZ ñƒ
ïŠ ¬» ä™ e ) w‚C
 ™ y Zž J
û% & wZÎ CZ ä r  VŒ ìg lñ{] \W ( •
Ýq Ì~q Ÿg Å\¬vZgzZ ) êŠÈV; ~¤
Z cÛ ä ]\ WX c
â• ÙŠ
ZC
Ü ¤ Å kZ ~ ?èÑq @
Cƒ : „ ‰ Û *
Y ƒ n• Ù Â ( CY ƒ
™ e w‚C
10
å†Û æ su áçßŠÚ 10 å†Û æ su áçߊÚ
Û iŠ „q
X ( ì n• Z sÜ~/6?e n¾)
Û
™ ZŠ Z ~¢ e6äƒ n•
’ e *
Ÿø Üû Òö‚øuø*] á$ ¬ôÊø sùô vøÖû] oÖøžô ]çû ×ör$ Ãø iø Ùø^³Îø ] oùô fôß$Ö] àôÂø Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
D‚Ûu]E !äü Öø šö†ôÃû mø ^Úø pû…ô‚ûmø
Û ) c
n• Û ä ]vZ wÎg ì e
â• ZzgÐ ”k„0vZ†]|
kZ ( {ÒW )ž }Y 7ðÃÐ ~ ?èYz™~¢c e ( ˆÆ äƒ
X ñYW7 ( ^z»g ) HÃ
11
å†Û æ su áçßŠÚ 11 å†Û æ su áçߊÚ

2 Vh ^ e

Û Æe
_ ZÑë ZPÅäƒn•

» e -1
ƒpy
*
göqôçû mö^Úø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Ùø^ÏøÊø ]oôùfôß$Ö] oÖøžô غqö…ø ðø ^qø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
Dp„Ú†iE !èö×øuô]†$ Ö]æø •ö ] $̂ Ö]ø Ùø^Îø s$ vøÖû]
k0 Zž • ë ”/0 vZ†]|
 ™q
Æ ] vZ wÎg r
cÛ ä ] \ WXì C™Z
â•  Zzà e q HwÎgÆvZ} Z Y7 gzZ ñW
X ~g ZÎgzZ { ZgŠ Zi
*
ƒ Ú!
z•¬ -2
Üôñô^ß$Ö] àôÂø èõ $ø¡ø ø$ àûÂø Üö ×øÏøÖû] ÄøÊô …ö ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ” oùõ ×ô Âø àûÂø
p„Ú†iE !ØøÏô Ãû mø oj# uø åô çû jöÃû Ûø Öû] àôÂø æø Èø×öfû mø oj# uø oùô fô’$ Ö] àôÂø æø ÀøÏô nû jøŠûmø oj#ù uø
D•¨]•çe] æ
x ©Z )Ð V˜& cÛ Š•
â• á g Z ä] vZwÎg • ë ”Z]|
VŒ Ð ñƒ ñÎXì Š
ñYƒg ZË{zÆJ ÛÅ
1 VZ ¯( »†•
12
å†Û æ su áçßŠÚ 12 å†Û æ su áçߊÚ
VŒ Ð ( äZ- ŠgzZ ) =ÁgzZ ñYƒ Ú!
J VŒ Ð a gzZ
{zžJ
XÑ ä™x »=ÅkZ ( gzZ ñYƒ‘ÃZÃkZ )ž
_ ZÑÅ ZŠ Z[Ž zÆe
» e k0
py Æ kZgzZì @
ƒ ÌÚ! Z ] ‡zZ ‰
z •¬ ¿q
_ ZÑ+Z¼ ÌZpì @  Zz e 6¿kZÐ kZ Xì @
Yƒ ÂZ ƒÌ
ñYïxøÃ]gú(1) }Y™7ZŠ ZÃ e {z%ÆX• Sg ¹!
(2)c
¡Ð kZ åg F JòŠ W (3) c
ñYƒ rg ÃÐ kZ ¶~ ]°]gú
ZgzZ } ™Šp e CZ òŠ W ÂN Y ð0
: _ ZÑt ¤ Z X ñYƒ [ c
_ ZÑt ¤
Å kZ ZuzŠ ðÞ} Š ™¤z ÂñW: Ã@
ƒ e ~ Ï0
igzZ N Y ð0
žƒ:y Z~ kZ [Zž ñYƒg F (Z òŠ W¤
Z%Z X}Š™ eÐ s§
y*t Xì YZz™ eÐ}uzŠ Ì~ Ï0
i KZ ÂÇn ™ eŠpL{z
U
Xì " Ð V(uÅsf
ì ~gz¢* Ù ØB‚Æ]gú
ƒ »xøc
C
^ãø Ãø Úø æø Ÿ$žô ^$÷¡ø ø$ éö]*†û ÛøÖû] †ôÊô ^Šøiö Ÿø ø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !Ýõ†ø vûÚø æû ƒö
yŠ &]gú c â• Û ä ]vZ wÎg • ë ”/0 vZ†]|
Xƒxø»kZB‚ÆkZžZ
 1†:6
^Æ]Zg
13
å†Û æ su áçßŠÚ 13 å†Û æ su áçߊÚ
^ãø Ãø Úø æø Ÿ$žô éº]*†ø Úû ] s% vöiø Ÿø Ùø^Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* ” Œôõ^f$Âø àôeû] àôÂø
D…]ˆeE !ݺ†ø vûÚø
]gúc Û ä ] vZ wÎgì e
â• ZzgÐ ”k„0vZ†]|
Xƒxø»kZB‚ÆkZžZ ^ ) nÆe
 1†: ( 6
*
ƒ» 4gHz¡
Åô]•ø çø Öû] èô r$ uø Ýø^Âø Üø Ãø %ûìø àûÚôù åº]†ø Úû ] lô ðø ^qø Ùø^Îø ” Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
^í÷nû •ø oûeô]* kûÒø…ø •ø ]* sùô vøÖ] oÊô ǻ•ô ^føÂô o×FÂø äô ×#Ö] èø–ømû†ôÊø á$ žô äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ö ^mø kûÖø^ÏøÊø
äö ßûÂø s$ uö]* áû]* äö ßûÂø oû–ôÏûmø Øûãø Êø èô ×øuô]†$ Ö] o×øÂø pøçôjøŠûm$ áû]* Äönû _ôjøŠûmø Ÿ$ ø ]†÷ nû fôÒø

E Dp…^íeE !ÜûÃø Þø Ùø^Îø


I
™38
Z Å ê F6µñÆq ZŠß Z Á • ë ”k„0vZ†]|
q
Æ e wÎgÆvZ} Z ¹gzZ ðW ( k0
\¬vZ~}g ! Æ \ W ) ]gú
{zžì c Û Ž»
q +Z6-Zz}÷{zì)fÆVzÈ Æ kZ n•
W~ ª
Z H ÂX n
s§ÅyZ~¤ Ü ¤ Åá
g 7‰  6~g ZΞ• ñh1ð•Z
X V;ž cÛ ä ]\ WX ÇñYƒ ZŠ Z e »yZ ÂVß™ eÐ
â•
*
ƒ rg ÃÐ ]°
X 7^ Y Â Ð yyZgzŠÆ]°èY
D1VÑ¡› å…ç‰E !àøqû†ö íûmø Ÿø øæø à$ ãôiôçû nö eö àûÚô à$ âö çû qö†ôíûiö Ÿø ø
14
å†Û æ su áçßŠÚ 14 å†Û æ su áçߊÚ
Ö Ð VzyÆ yZ ) yZgzŠÆ ]°ÃVÂgúðƒ ~Š t : ?
ßï#
Ù ØèY ( ì: ) Ð è%KZ ( Ì{z) J
yÆC äƒ ~g7 ]° ( gzZ
É ñYƒŽ‚Ð ~q Ÿg ÅkZž7h»]gú¡* ]°~
gZ¦
Xì h»<Ñ
^ãø ßûÂø oÊ#çø jøÛöÖû] Ÿøæø èöiøçû jöfûÛøÖû] könû fôiø Ÿø ø Ùöçû Ïömø áø^Òø †ø ÛøÂö àøeû] á$ ]* ÄõÊô ^Þø àûÂø
D‚ÛvÚ Ý^Ú] ^›©ÚE !^ãø jô nû eø oûÊô Ÿ$žô ^ãø qöæû ‡ø
ž¸ D™ c Û t ”/0vZ†]|ž• D™ÜvZ¶g «*
â•
~ yLZsÜ]Zg {çgzZ]gúà Zz¤!
X }g Z ¦ t:
Å egzZì *
ì ˆï õg @ Y6eÃ\ W[ ZžˆÆä Yƒðt
™ e ̈Ãä \ WžñYHðtžìt³%ªÐ ƒ
Xì * 
ä5Ã{/B‚ÆeŽ • 9&Å e
Ð ä5: c
:•k
Æ e Ã{/,™+
 Å e sÜgzZ ³0 x ZwZ » e sÜ\W¤
! Z -1
Û Z et ÂN5:B‚
BŠ Z•
Xì @
 ÇZ ÅVâzŠgzZ ³0
,™+ x ZwZ ‰Z » VâzŠ {/gzZ e \ W¤
! Z -2
Xì @ Û et Â
ByZ Œ
!
Æ ™ {/gzZ N Y ™|0 x ZwZ » {/sÜÐ yÎ 0 Z gzZ -3
\ W¤
e ™|0 x ZwZ » e Ð )(l öZzf 8 Q gzZ N Yƒ rg ÃÐ x ZwZ
!
BÏet Â, ™
Xì @
15
å†Û æ su áçßŠÚ 15 å†Û æ su áçߊÚ

3 Vh ^ e

å ̈Ã e »/ôgzZ]vZwÎg
áû]* Üû ÓößûÚô •ø ]…ø ]* àûÚø Ùø^ÏøÊø ] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø ^ßøqû†ø ìø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àû³Âø
áû*] •ø …ø *] àûÚø æø Ø$ ãônö ×ûÊø sõv$ eô Ø$ ãôm% áû*] •ø ]…ø ]* àûÚø æ ØûÃø Ëûnø ×ûÊø éõ †ø ÛûÂö æ$ sùõ ³vø³eô Ø$ ³ãôm%
Ø$ âø *]æø äü Ãø Ú$ Œº^Þø ä́eô Ø$ âø *]æø sùôõ ³vø³eô ] äô ×# Ö Ùöçû ‰ö…ø Ø$ âø ^*Êø Ø$ ãônö ×ûÊø éõ †ø Ûû³Ãö ³eô Ø$ ³ãômö
!éô †ø ÛûÃö Öû^eô Ø$ âø ]* àûÛønû Êô kößûÒöæø éõ †ø ÛûÃö eô Œº^Þø Ø$ âø ]*æø sùô vø³Öû]æø éô ³†ø ³Ûû³Ãö ³Öû^³eô Œº^³Þø
DÜ׊ÚE
Æ e ) B‚Æ ] vZ wÎg ë • 9 •vZ ègÈ ¬ ]|
Û ª) {/gzZ e N Z Ž Ð ~ ? c
» ( yWŒ Û ä ] \ WX†( n
â•
»kZ {zì e -0 Û Z ) eŽgzZá™ (Z {z Âì e -0
x ZwZ » ( Š Z•
! !
x ZwZ
!
ì e -0 Ü z kZÐzz Å Ï )ŽgzZá|0
x ZwZ » {/sÜ( ‰ !
x ZwZ
Û Z ) e ( U¬) ä] vZ wÎg ÂXá|0
x ³) » ( Š Z• !
x ZwZ » kZ {z Â
gzZ J0 x ZwZ »kZ Ìä VÍßgzZ¼B‚Æ\WgzZ J0
! !
x ZwZ ( Æ™
!
Ï ) ä VÍß¼gzZ J0 Û ª) egzZ {/N Z ä VÍß¼
x ZwZ » ( yZ Œ
kZ ) ä VM¶~ VÍßyZ Ì~gz ZX J0
!
x ZwZ » {/sÜ( §{Å
16
å†Û æ su áçßŠÚ 16 å†Û æ su áçߊÚ
X J0 ! x ZwZ » {/sÜ( ‰ Ü z
àûÚø ^ß$ù Úô æø áø†ø Îø àûÚø ^ß$Úô æø ]•÷ †ôËûÚö sùô vøÖû^eô Ø$ âø *] àûÚø ^ß$Úô kûÖø^Îø èøŽøñô^³Âø àû³Âø
DÜ׊ÚE !Äøj$Ûø iø
ä ‰Ð ~ ( Vß Zz ä™ e ) ë• 9•vZ ègÈ ¬ ]|
!
Ð ~ ëgzZ J0 Û ä ‰Ð ~ ëgzZ J0
x ZwZ »yZ Œ ! Û Ze
x ZwZ »Š Z•
!
X J0 x ZwZ » Ïä ‰
G
åHyZ ç¤Lä]vZwÎg
p•ô ]çø eô ]çø âö æø ] äô ×# Ö] Ùø çû ‰ö …ø köÃû Ûô ‰ø Ùø ^Îø hô^ _$ íøÖû] àôeû †ø Ûø Âö àû Âø
Õô…ø ^fø ÛöÖû] p•ô ]çø Öû] ]„øaF oûÊô Øùô ‘ø Ùø^ÏøÊø oûeùô …$ àûÚô lõ• èø×ønû ×Öû] oÞô^iø*] Ùöçû Ïömø Ðõnö Ïô Ãø Öû]
D‚Ûu] æ p…^íeE èõ r$ uø oûÊô 麆ø ÛûÂö ØûÎöæø
( gzŠ ég eÐ {gëÜæ) ä ~ • ë ” [ æ0/]|
Û t Ã] vZ wÎg ~ `~Š Zz
Å [g }÷ ]Zg ` Wž ‹ ñƒ D â •
( «g zŠ ) ~ ~Š Zz ug IkZ \ W ¹gzZ c Ûq
W¸•Z k0
}÷Ð s§
Û ~žt ª) e É{/í ( t nÆ"0
yZ Œ x ZwZ )gzZÛ 7i ú
!
X ( Vƒ @ ™+Å
D‚Ûu]E !Åõ]•ø çø Öû] èô r$ uø oûÊô ]o% fôß$Ö] áø†ø Îø Ùø^Îø Ôõ Öô^Úø àôeû èøÎø]†ø ‰ö àûÂø
] vZ wÎg6µñÆ q ZŠß Z Áž• ë ”´ â 0‘Zu]|
17
å†Û æ su áçßŠÚ 17 å†Û æ su áçߊÚ
Ûä
X å HyZ Œ
 F
:K ~ ½Z
Û ZQì ÏQì yZ Œ
Xì Š Z• Û aZÐ ƒ

Z
nçàSq
ZÆ qY
Ã] Z|yZ ä ] Ñ n Æ b & Z Å}oß q
Š¬»äƒw'ˆÆ{/gzZ ä™{/å:gâ Y» ~@B‚ÆX
X c
ñYá aÆ ä™ ã!
Û Å eB‚ LZ Y qŽ gâ Y {z :^â )
Œ
X ( ì @ Bgâ Y » ~@
†ö rø Êû*] sùô vøÖû] †ô ãö •û*] oû Êô éø†ø ÛûÃö Öû] á$ *] áøæû †ø mø ]çû Þö^Òø Ùø ^Îø Œõ^ f$ Âø àôeû] àôÂø
îø×øŠøÞû]æø †ö $øŸ* ]û ^ËøÂø æø †ö eø‚$ Ö] œ†ø eø ]ƒøžô áøçû Ööçû Ïömøæø †ø Ëø‘ø Ýø†$ vøÛöÖû] áøçû ×öÃø rûmøæø …ôçû röËöÖû]
èõ Ãø eô]…ø èøvønû fô‘ø äü eö^vø‘û]*æø ] o% fôß$ Ö] Ýø‚ôÎø †ø ÛøjøÂû ] àôÛøÖô éö†ø ÛûÃö Öû] kô×$ uø †ö Ëø‘ø
^mø ]çû Ööû^ÏøÊø Üû âö ‚øßûÂô Ôø ÖôƒF Üø¾ø^Ãø jøÊø é÷†ø ÛûÂö ^âø çû ×öÃø rûm$ áû*] Üû âö †ø Úø ^*Êø sùô vøÖû^eô àønû ×ôù ãôÚ%
Dp…^íeE äü ×% Òö Ø' uô Ùø^Îø Øùô vôÖû] p% ]* äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø
å{ot » VÍß ( ~ qYgzŠ ) • ë ” k„0vZ†]|
~(Ð ~ VÇZ'
#{zÃxøgzZì ðZ' ƒ ™{/~ V¸Æ ež
 *
 ž¸ ëgzZ¸ D™y
niÆ 1 Ægâ YÆ ~g ZÎÅ e Z  
ñJ
Ü z kZ ÂñYg ¦
{/n Æá Zz ä™{/‰ ·»#gzZ N Yƒ ïq
18
å†Û æ su áçßŠÚ 18 å†Û æ su áçߊÚ
]¿ n kZ¸ D™: {/~ V¸Æ e {zèa Xì @
ƒ w' *

x ZwZ „™ƒ rg ÃÐ e gzZ¸ _0 x ZwZ » e sÜñƒ Dg*Ð
!
Šg Zz ~)(l à ðŶZzf ¶a [ôZÆ \ WgzZ X¸ Dƒ w'Ð
Û Z ¼ )¸ ñƒñ0
kZ¼gzZ »Š Z• x ZwZ » e {zž~ wq kZ ñƒ
!
!
ñƒñ0 Û Æ™ » {/B‚Æ
x ZwZ » {/sÜÆ™ » ϼgzZ » yZ Œ
Û ‰Ð ~ yZQ X¸
gzZ ågâ Y » ~@B‚Æ Vß Zz ä™ ÏgzZ yZ Œ
Û Z e x ZwZ »yZ { Zp å:gâ Y » ~@B‚ÆXX å:B‚Ɖ
廊 Z•
c
Û ~ qzÑÌÃVzuzŠgz Z ÌÃyZ] vZ wÎgp¤
¸` â • Û e
Z ( » yZ Œ
!
ðQ pá |0 !
ì e -0 Û c
x ZwZ » {/6gîÆ yZ Œ ÏðÃŽž
SÐ }u{oß » qYgzŠÐ VßŠÆ VÍßž c
0 Y
ðt vZ +
Š ¬ÃyZ ä ]vZ wÎg n kZ ñY c
gzZ ) B™ » {/Ãx ZwZ kZ {zž c Š
¬ Ð ä™ e ˆ Æ " 0 x ZwZ » e ª)t ÃVÍß ( N Yƒ w'
!
Æ vZ } Z Y7 ( Ð À) ä VrZ  ðƒ x¥] ! ƒ w'
~(( *
Ô ~g7 ~g7 cÛ ä ] \ W ( • ìg }Š ¬\W » ) Ô´ÃwÎg
â•
 *
„¼ ƒ Î Òp Ô< } À ñƒ ÷ ~ T )
™ÄÐ ~ç Ô*
á
X ( ì ï•
kônû føÖû^eô Ìû_önø ×ûÊø pº‚ûâø äü Ãø Úø àûÓömø Üû Ö$ àûÚø Ùø^Îø ] o$ fôß$Ö] á$ ]* †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE Øû×ôù vønö Öûæø †û ’ôùÏønö Öûæø éô æø †û ÛøÖû]æ ^Ëø’$ Ö] àønû eøæø
19
å†Û æ su áçßŠÚ 19 å†Û æ su áçߊÚ
B‚Æ T cÛ ä ] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ” /0vZ†]|
 {zƒ:gâ Y » ~@
}™ ( [ª) s Zî » {%z ÌgzZ}™s Zî »vZ š
X ñYƒw'gz Z}™ ( ²c
)q»Vß!
gzZ
X Zƒ » Ïe »yZ å:g â Y» ~@B‚Æ/ôXVå‚ñ^Ê
Üû Öøæø éô †ø Ûû Ãö Öû^eô ]çû ×%uø Œô^ß$Ö] áö^•ø ^Úø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø kûÖø^Îø ^ãø Þ$]* èø’øËûuø àûÂø
†ø vøÞû*] oj#uø Ø% uô*] ¡ø øÊø oûmô‚ûâø l% ‚û×$ Îø ý oºÞùô žô Ùø^Îø Ô ø iô†ø ÛûÂö àûÚô køÞû*] Øû×ô vûiø
Dp…^íeE
HwÎgÆ vZ } Z Y7 ä •vZ èg î~©E8 ]|Ý>Z x Z
]!
( ŠŽ z!
ƺ Û )Ð {/LZ \ Wp‰ ƒ w'Æ™{/ Âvßžì
 Z•
gzZ )ì ÑZ e {z!Ægâ YÆ~@KZ ä ~ cÛ ä \ WX ñƒ7w'
â•
X Yƒ7w'J W™áB‚ÐZ
䙞ÃkZ~ Z® ( Vƒ c
20
å†Û æ su áçßŠÚ 20 å†Û æ su áçߊÚ

4 Vh ^ e

,™~g»HÅegzZ³0
!
xZwZ̈
Ã\W
Z Z® ÇñWÐW™f »X• CƒVc
qzÑ\ W¤ È0
Ϲ Åx ZwZ
{/¬ ™ V)(l ª ,™ Ï e \ W ÂVƒ ìg Y 6e ~ VâŠ
x ZwZ » e 6äWyŠÆ e gzZØYƒ rg ÃÐ x ZwZÆ ™ {/X , ™
yÎ 0
„ {Zp• í)(l ~ V⊠~y
 Zg { Z' W\ W¤
Z gzZ X ³0
!
ZX • M
žƒt · Z (Z¤ |0
! Û \W ™ƒÐ {gëÜæ c
x ZwZ »yZ Œ Ð
Û Z e \W ƒ:yZ ÅY{/gzZ N Y~ V⊠~y
X <Š Z• WÇ!
\W
X < ~g »Å e \W[Zì *
™ e ̈Ãä \WžˆÆä™ðt
~g ȁ e
kÄg] Z½» ~gz¢ -1
XÚg} hŽ zŠ Ái Z ÁÆVzgŠ e Åx ZwZ -2
q Åx ZwZŽ < x OZ »ó+Z c
X ÃX\ W~ª óðZƒ -3
X {)z> Ô à \ ÔPÔk† }@'
~gz¢¼ -4
21
å†Û æ su áçßŠÚ 21 å†Û æ su áçߊÚ
Ü z'
XØZω {z • äZÏ3Ž -5
WÑZ [ ãZ }[  ŠV î ¬Š gz Z Á  ~gz¢Å e -6
] Y o c
g w=
Xq
} hŽPÆk] -7
._ÆÌñ{)zê -8

žZzg nÆe
á yâ‚ Zƒ Hg » CZ ÂñY W õg @
Å žZzg n Æ e Å\ WZ

ðZƒÃ\ WÆ™ ðZzgg » Å]gz¢áZz HY qXØY VHY q™
XÐ,Š à} e Z
22
å†Û æ su áçßŠÚ 22 å†Û æ su áçߊÚ

5 Vh ^ e

~gȁx ZwZ
~g » Åx ZwZ ä \ W6} e Z ðZƒ Âì * Z
Y)(l ¬ ä \ W¤
Ü z kZ \ W~g » Åx ZwZ ÂÐ N Y {gëÜæ ¬ \ W¤
‰ ZgzZXì ã™
 Ð, ™
XÐ'äYs§Å)(l™ƒrg ÃÐ {gëÜæ\ WZ
Ÿk™<Ô£Šg @
u c Z } À ñƒ÷ \ W~ ~g » Åx ZwZ
Z X k á , gŠ eCzŠQgzZ X k ÎÒp •e6
6gîÆÈ MÃq
# 7ÒzŠ™| hzZ 8 IQX k wZ e6PŠÆ6
zZ LZÃ~uzŠgzZ k|0
!
ÏZ ~g » Å x ZwZ ÌÃ&ZpX £Š g @
Z Ì8 Iˆ Æ kZ X çâ ¬Š gzZ
J e ÌÃugzZ(} Àñƒ÷ {z%Zì ã™ b§
X Og™,
!
ì aZtÂñ0 x ZwZÐ ygzZ‘´ LZ ðÃ
Ýø†ôvûiö áû]* sùô vøÖû] Ýô^Ûøiø àûÚô á$ žô ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeô]* àûÂø
DoÏãneE Ô ø ×ô âû *] éô †ø mûæø •ö àûÚô
ìA  Âw¾ » e c Û ä ] vZ wÎg • ë ” {k
â•  Ù 1Z ]|
C
Xð0 ! x ZwZÐ yLZ ?Z 
23
å†Û æ su áçßŠÚ 23 å†Û æ su áçߊÚ
x ZwZÐ « ÂVƒ '¿zŠúÐW~3 ZgÆ Ë
!
aZ -0
ì à zZ s Üp^ Y -0 ! Ð ~uzŠ²ì
Äøjô Ûû jøŠûm$ áû*] Üû ÓößûÚô g$ uø*] àûÚø Ùø^Îø äü $Þ]* ] o$ fôß$Ö] àôÂø oùõ ×ô Âø àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø
D‚ÛvÚ ^›©ÚE ØûÃø Ëûnø ×ûÊø èô ËøvûröÖû] oÖøžô ä́eô^nø %ôeô
Üæ } Z ) cÛ ä ] vZ wÎgì e
â• ZzgÐ vZ¶g Œ Û !·]|
Ä
Z ( pì aZ -0
¤ x ZwZÐ VŒÃ ?gzZì îªE
! G3ÒC Zzf ] ¿~g vß Zz
Xì Y™ (Z {z Âìg z} À LZJ îªEB9E{zžì e ðÃÐ ~ ?
ƒ]gúàZzkÎc Zìï*
¬p¤ Ü zÆ"0
™<‰ !
xZwZ
Dp„Ú†iE ØøŠøjøÆû]æø ä́Öô¡øâû ¬ôÖô •ø †$ røiø ] o$ fôß$Ö] p*]…ø äü $Þ*] kõeô^$ø àôeû ‚ômû‡ø àûÂø
¬ŠÃ] vZ wÎg ä VrZžì e ZzgÐ ” " U 0h i]|
X H<gz Z}g @ Z} À ( ñƒ÷ )§{Åx ZwZ ä \ Wž
†ôÓûeø oûeô*] àôeû áô ‚ôÛ$ vøÛö eô ‹õnû ÛøÂö kößûeô ðö ^Ûø ‰û*] kûŠøËô Þø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
DÜ׊ÚE Ø$ ãôiöæø ØøŠôjøÇûiø áû*] †õÓûeø ^eø *] ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø †ø Úø *^Êø éô †ø røŽ$ Ö^eô
Y • Z (â Z ~uzŠ Å”–1Z ]|)• 9•vZ ègÈ ¬ ]|

4)›
vZ wÎg Âðƒ]Š Ñz6x £ {oÅ·d Æ” –1Z ]|Ð øG 
4)›’
X B|0 !
x ZwZgzZ ,™<øG  Y • Zž ¹Ã” –1Z ]|ä ]
ì^ ÎÒp¬Ð "0
Y * !
x ZwZ
24
å†Û æ su áçßŠÚ 24 å†Û æ su áçߊÚ
Ýø†ôvûm% áû]* ØøfûÎø ä́Úô ]†ø uû¬ôÖô ] äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø gönùô ›ø]. kößûÒö kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
“ônû eôæø oÖFžô †ö ¿öÞû*] oûÞùô ^*Òø Ôº ŠûÚô äô nû Êô gõnû _ôeô kônû føÖû^eô Íøçû _öm$ áû*] ØøfûÎø ä́×ôù vôÖôæø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE ݺ†ôvûÚö çø âö æø ] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø Ñô…ô^ËøÚø oûÊô gônû _ùô Ö]
Å x ZwZ Æ \WÃ] vZ wÎg ~ • 9•vZ ègÈ ¬ ]|
Ð x ZwZÆ\ WgzZ ¶CÎ7¬ Ð "0
Æå !
x ZwZÆ \W§{
CÎ 7Æ \ W ) ¬ Ð ä™ ( ]g c  Æ \ Wˆ
i ) s ZîÆvZ š
 ÌZ©{z gzZ ) ¶Cƒ Bv~ T7 (Z ( ¶
~ VzÃ~÷J
® Å7¸ ~ x ZwZ \ W²~ 8
â Å] vZ wÎg ~ž c
Í (ì
X Vƒ „gNŠ
^ßøâø ^fø qô ‚öÛôù–øßöÊø èøÓ$ Úø oÖFžô ] oùô fôß$Ö] ÄøÚø tö†ö íûÞø ^ß$Òö kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
åö ]†ø nø Êø ^ãø ãôqûæø o×FÂø Ùø^‰ø ^Þø]‚øuûžô kûÎø†ø Âø ]ƒø¬ôÊø Ýô]†ø uû¬ôÖû] ‚øßûÂô gôn$_øÛöÖû] Ôùô Š% Ö^eô
D•¨]•çe]E ^Þø^ãø ßûmø Ÿøæø ] o% fôß$Ö]
Æ ( \ W ` Zzi Z Å )] vZ wÎg ë• 9•vZ ègÈ ¬ ]|
KZ¬ Ð "0
VE% x ZwZ ä ëX ì( c e ) s§ÅlB‚
!
ÆÄ) q g ZŠ Òp {z  @  X ðÎ q g ZŠÒp6
WÄ ÃËÐ ~ ëZ
…ä \ Wp¬ŠÃkZ ä ] ÑX CY W6} n Æ kZ™Ë (B‚
X H7I
25
å†Û æ su áçßŠÚ 25 å†Û æ su áçߊÚ

Ü zÆx ZwZ
wEZ » CŽgzZ »VzgŠ e‰
æ$ ðõ ]•ø …ôæ$ …õ]‡ø žô oûÊô Üû Òö‚öuø*] Ýû†ôvûnö Öûæø Ùø^Îø ] oôùfôß$Ö] àôÂø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
àônû føÃû ÓøÖû] àøÚô ØøËø‰û]* ^Ûøãö Ãû _øÏûnø Öûæø àônû Ë$ ìö ‹û fø×ûnø ×ûÊø àônû ×øÃû Þø ‚ûrômø Üû$Ö áû¬ôÊø àônû ×øÃû Þø
D‚Ûu]E
Ð ~ ?cÛ ä ] vZ wÎgì e
â• ZzgÐ ”/0vZ†]|
zŠgzZȵq
ZgzZgŠ e q
Z {zž ’ e ( ÃáZz ä™ e c Ù)
Z ( C
{/ ) q
Æ } l {z ÂVƒ : xV»Ž à kZ ¤
Z gzZ Xñ0
!
x ZwZ ~ VZŽ
Xá ^ »ÃyZÐnÆ~Aðƒ ~½Z Å 0
1 gzZá X} iñ
Å·W܉Cƒ +ZÐgîx ¬ V»Ž ~: â iÆ] vZ wÎg
Æ Ë¤ Û t QgzZ Sg ?~A Å 0
Zž™ â • 1 ~ V° yZ X ó 8
Å 0
1 ÃyZ {z ƒ ñƒê „ } iñÆ } l sÜVƒ: ók0
¾ ~A Å 0 Š Ct á ^ »ÐnnÆ ~A
1žìt q ÝZž c
ƒ ñƒêCŽ ðÃ{Zp’ e 6g ?wq
Xƒ ñƒê{ iñ»} l c
Ð s Z§Z Å VzcgzZ Ð s§Å ~ l
Zžì Lg ¹!
wZÎt [ Z
V¹ CŽ
?ƒ6zZJ
nÐ ~A Å 0 CŽžìt [ ZŽ »kZ
1 Ð VtYx ÓÃ{ iñc
Y Ìt ƒ œzZ {Š c
Æ kZ X 7^ Z Xce xgn
i CŽ Ð s§Å ~ l
26
å†Û æ su áçßŠÚ 26 å†Û æ su áçߊÚ
ð™zZ ÅkZžì hŽ Zƒ Z½Z ê »` ùZÆV î 0 Z o ZŽ a
{zì { i Z0
X 76 zZÐ kZì YY c Ö ~ CŽ V î 0 Ð+ YC Ù É~ l 
ZJ
á] æ oßÃm gÃÓÖ] oÖ] oãjßm ^ÛÚ ^âçvÞ æ é‡çÚ†ŠÖ] góӳ۳Ö]æ
á] gqçm ÜÖ “ßÖ] ០åçvÞ æ p‚ßãÖ] •çÓÖ^Ò gϳóÖ] †³jŠm á^³Ò
gqæ] Øe tçe^fÖ] ça æ é‡çÚ †ŠÖ^Ò ^ÞçÓm oju ànËíÖ] Ä_Î oÊ ÈÖ^³fm
æ] é‡çÚ †ŠÖ^Ò ^Þ^Ò ð]ç‰ ànfÃÓÖ] àÚ Ø˳‰] ^³Þç³Ó³m o³ju ^³Û³ãó_³Î
gÃÓÛÖ] ä×Ö] äÛu… |…^³ŽÖ] †³ŠÊ] ]„³a à³Â æ !p‚³ß³ãÖ] •ç³Ó³Ö^³Ò
…^jvÛÖ] •… oÊ ^ÛÊ (gÏÃÖ] †jŠm äÞ] oÖ] kËj×m ÜÖæ p‚ßãÖ] •ç³Ó³Ö^³e
‹fÖ ‡]çq Ý‚Â än× ņËjm æ å] gÏóÖ] †³j‰ ‡ç³r³m Ÿ ä³Þ] †³a^³¿³Ö]æ
á^Ò çÖ ÜÃÞ !†a^¿e ‹nÖ gÏÃÖ] †jŠm ^ÛÚ åç³v³Þ æ p‚³ß³`Ö] •ç³Ó³Ö]
Ÿ á] oÇfßm gÃÓÖ] pƒ^vm ^ÛÚ äÎçÊ ^Ú æ gÃÓÖ] †jŠm p‚ß`Ö] •çÓÖ]
†a^¿Ö] ça æ gÞ^q ØÒ oÊ ànfÃÓÖ] àÚ Øˉ] àÓm ÜÖ äÞŸ äŠfÖ ‡ç³r³m
àÚ àn×ÃßÖ^Ò ^ÞçÓm oju ànËíÖ] Ä_Î o× “ßÖ] ØÛu ä×ÃÖæ “ßÖ] à³Ú
D45 ” Ô‰^ßÖ] ènßÆE !†ì©ÛÖ] gÞ^q
x ZwZ »]gú
Ÿ$žô ݺ]†ø uûžô éô ]*†û ÛøÖû] o×øÂø ‹ø³nû Öø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû] àô³Âø
Doß_Î…]•E ^ãø ãôqûæø oûÊô
7x ZwZ6]gúc Û ä] vZ wÎg• ë” /0vZ†]|
â•
27
å†Û æ su áçßŠÚ 27 å†Û æ su áçߊÚ
ž ) ~} nÆkZ ñZÎ ( áÅ:zðà »Ÿ™g @
Z} À {z Z®ì
X ( }Š•: Z ÀÃkZ
!Ýö]†ø vøÖû] éö*]†û Ûø Öû] göÏô jøßûiø Ÿø ø ý] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø
Dp„Ú†iE
]gúà Zz x ZwZ cÛ ä ] vZ wÎg • ë ” /0vZ†]|
â•
X ( ì Lg Z 76}nÐgîx ¬Ž ) ñÎ: [ Õ
Ì~ª us§~uzŠp
 q Åx ZwZ 'gúžì MÌt ~ g
X N Ö Ã}n LZÐ VzŠ%bZ
] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø àövûÞøæø ^ßøeô áøæû †% Ûömø áö^føÒû†% Ö] áø^Òø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
^ãø ãôqûæø o×FÂø ^ãø ‰ô]…ø àûÚô ^ãø eø ^fø ×ûqô ^Þø]‚øuûžô kûÖø‚ø‰ø ^Þøæû ƒø^uø ]ƒø¬ôÊø lö^³Úø †ô³vû³Úö
D•¨]•çe]E !^ßøËûŽøÒø ^Þøæû ‡ö æø ^qø ]ƒø¬ôÊø
qB‚Æ] vZ wÎg ë• 9•vZ ègÈ ¬ ]|
x ZwZ ª
 X Dg ¦
}g ø á Zz ¶ ‡Z Ð k0
}g ø ¶ ‡gzZ ‰~^~
{n)6}n LZÐuLZÃgŠ e KZ q Ù Ð ~ ë ¸ D Wt ‚
ZC
) ¶g \
 QXA: {n }g øt ‚Æ yZž @
ë {z Z ( gzŠ¼ Ð
wÅ} n LZ ( Ð zz Å äƒ: o‚ » Ë ) ë ÂD Y| (ÐWÐ
Xp
Ü zC
Š%bZ „ ‰ Ù gzZì @ Ü zC
ƒ ¹ lg „ ‰ Ù èa ~gzŠ {ŠŽñ
28
å†Û æ su áçßŠÚ 28 å†Û æ su áçߊÚ
gzZ ñYƒ Ì{Š6žì ~gz¢ * +Z ðÃn kZ • Dƒt ‚
™ÛD
• D Yï[ Õñs÷ gzZ ñ¯ ¶, Z Â[ ZX Ñ : ÌÃ{n [ Õ
File E:\D M A W\haj.jpg not found. VâzŠt Ð X
X • CYƒÝq'!
Ü zÆ"0
Û 7Ò«gzŠ‰ !
x ZwZ
àônû jøÃø Òû…ø èô Ëønû ×øvöÖû] p„ôeô ÄöÒø†û mø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø
DÜ׊ÚE
Ü zÆ "0
(‰ ! x ZwZ )] vZ wÎg • ë” /0vZ†]|
X¸_7( Ò) «gzŠ~ îªG 3ÒCÄZzf
E
~g » Åx ZwZ ÌZèY # 7™X 8 Iª™,
J euÒt :^â
Xì kÈÐ켎 J0
!
7x ZwZXì ðƒ
29
å†Û æ su áçßŠÚ 29 å†Û æ su áçߊÚ

6 Vh ^ e

!
-0 x ZwZ
ÏVƒã™, q zŠÃ\ Wc"0
!
x ZwZ
 Ð y!
»+ ƒÐ wŠ » +
igzZì ~gz¢ *  Åx ZwZ X * -1
™+
Âì Cƒ ï¢gzZ ì k  Å wŠ Ð kZ ¤
Ì+ Z p7~gz¢ I
Xì 4IÐ y! i
lô^n$ßùô Ö^eô Ùö^ÛøÂû Ÿø ]û ^ÛøÞ$]ô Ùöçû Ïö³mø ] äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø ” †ø ÛøÂö àûÂø
Dp…^íeE !pçFÞø ^Ú$ põÿ†ôÚû Ÿôô ^Ûø$Þ]ô æø
Û t Ã] vZ wÎg ä ~ • ë” /]|
wqZž ‹ ñƒ D â •
 ÅkZÃòŠ WgzZì 6V¦¡g Zæzg ZŠ »
Xì M̀Z ._Æ+
I¼ -2
p ÖZƼ
Ôø nû f$Öø ‚ônû uôçû j$Ö^eô Ø$ âø *] ý ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] äô ×# Ö] ‚ôfûÂø àôeû †ôeô^qø àûÂø
Ô ø Öø èøÛø Ãû ßôù Ö]æø ‚øÛûvøÖû] á$ žô Ô
ø nû f$Öø Ô
ø Öø Ô ø mû†ô•ø Ÿø ø Ô ø nû f$Öø Ôø nû f$Öø Ü$ ³ãö ×# ³Ö]ø
DÜ׊ÚE Ôø Öø Ôø mû†ô•ø Ÿø ø Ôø ×ûÛöÖû]æø
30
å†Û æ su áçßŠÚ 30 å†Û æ su áçߊÚ
( ~¼ ) ä ] vZ wÎgžì e Zzg Ð vZ†0 '
Y ]|
Ô ø nû f$Öø (Ôø nû f$Öø Ü$ ãö ×#Ö]ø Ôø nû f$Öø(¸t]Ü{z)¾ ÐiZzW—]ÜÆ©Â
Ôø mû†ô•ø Ÿø ø Ôø ×ûÛöÖû]æø Ôø Öø èøÛøÃû ßùô Ö]æø ‚øÛûvøÖû] á$ žô Ôø nû f$Öø Ô
ø Öø Ôø mû†ô•øŸø ø
!Ô ø Öø
†ö nû íøÖû]æø Ô
ø mû‚øÃû ‰øæø Ôø nû f$Öø ^ãø nû Êô ‚ömûˆômø †ø ÛøÂö àöeû äô ×#Ö] ‚öfû Âø áø^Òøæø ÄõÊô ^Þø àûÂø
!DÜ×ŠÚ æ p…^íeE ØöÛøÃø Öû]æø Ô ø nû Öøžô ðö ^føÆû†$ Ö] æø Ô ø mû‚ønø eô
vZ†]|6¼( w®Ð ] Ñ )žì e ZzgÐ vZ¶g «*
Ôø mû‚ønø eô †ö ³nû íø³Öû]æø Ôø mû‚ø³Ãû ³‰øæø Ôø nû f$Öø¸ D™†ŸZ »p ÖZyZ”/0
!ØöÛøÃø Öû] æø Ô
ø nû Öøžô ðö ^føÆû†$ Ö]æø

Ü z ¾¼nÆx ZwZ
}‰
\WX 7~gz¢t pX }¼~ >ÏZ ™| 7Òžì t 4
•M ÈÌˆÆ äY™i Zz6gzZ • M ÈÌ™Ö~ i ˜ •e
Ð Ð&
X ǃ I¼Ã\ Wwq¾ ¬ Ð äWÆ x £Æ ê )Gª ] ¿%Z
\WžÐzz kZ ¹¼„ d Œ Û Æ kZ c 6(Åi úÒä] vZ wÎg
X ¶7öRÅizˆÐ kZ%ƼgzZx ZwZgzZ¸6] ¿
köfû rôÂø Œô^f$Ãø Öû] ^eø *] ^mø Œõ^f$Âø àôeû äô ×#Ö] ‚ôfû Ãø Öô kö×ûÎö Ùø^Îø †õnû føqö àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø
gøqøæû ]* àønû uô ] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø Ùô¡âûø žô oÊô ] äô ×#Ö] Ùôçû ‰ö…ø hô^vø‘û*] Íô¡jôø ìûŸô
麂øuô]æ$ èºr$ uø ] äô ×#Ö] Ùôçû ‰ö…$ àûÚô kûÞø^Òø ^ãø $Þžô Ô ø Öô„Feô Œô^ß$Ö] Üö×øÂû Ÿ* ø oûÞùô žô Ùø^ÏøÊø
31
å†Û æ su áçßŠÚ 31 å†Û æ su áçߊÚ
ǻ‚ôrôŠûÚø oûÊô o×#‘ø ^Û$ ×øÊø ^q& ^uø ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø tø†ø ìø !]çû Ëö×øjøìû] Õø^ßøâö àûÛô Êø
àûÚô Éø†ø Êø àønû uô sùô vøÖû^eô Ø$ âø ^*Êø ä́Šô×ô rûÚø oû Êô gø qøæû *] äô nû jøÃø Òû…ø èô Ëønû ×øvöÖû] p „ôeô
ä́eô kû×$ Ïøjø‰û] ^Û$ ×øÊø gøÒô…ø Ü$ $ö äö ßûÂø äö jû¿øËô vøÊø ݺ]çø Îû*] äö ßûÚô Ô ø ÖôƒF ÄøÛôŠøÊø äô nû jøÃø Òû…ø
áøçû iö^mø ]çû Þö^Òø ^ÛøÞ$žô Œø^ß$Ö] á$ *] Ô ø ÖôƒFæø ݺ]çø Îû*] äö ßûÚô Ô ø ÖôƒF Õ ø …ø •û *]æø Ø$ âø *] äü jöÎø^Þø
kû×$ Ïøjø‰û] àønûuô Ø$ âø ]* ^ÛøÞ$žô ]çû Öö^ÏøÊø Ø% ãômö äü jöÎø^Þø ä́eô kû×$ Ïøjø‰û] àønû uô åö çû Ãö ÛôŠøÊø Ÿ÷^‰ø…û ]*
Õø…ø •û *]æø Ø$ âø *] ðô ]‚ønû fø Öû] Íô†ø •ø o×FÂø ¡Âøø ^Û$ ×øÊø ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø o–FÚø Ü$ $ö äü jöÎø^Þø ä́eô
‚ûÏøÖø äô ×# Ö] Üömû]øæø ðô ]‚ønû føÖû] Íô†ø •ø o×FÂø ¡Âøø àønû uô Ø$ âø *] ^Ûø$Þžô ]çû Öö^ÏøÊø ݺ]çø Îû*] äö ßûÚô Ôø ÖôƒF
Íô†ø •ø o×FÂø ¡øÂø àønû uô Ø$ âø *]æø äü jöÎø^Þø ä́eô kû×$Ïøjø‰û] àønû uô Ø$ âø *]æø åö ¡$’øÚö oûÊô gøqøæû *]
!D•¨]•çe]E ðô ]‚ønû føÖû]
Y7Ð ” k„0vZ†]|ä ~• ëvZ¶g¦0G
@ kZÆ/ôÆ] vZ wÎg=k„1Z} Zž
ƒÀ6s %Z~}g !
 D»] !
ƒ kZ cÛ ä VrZ ÂX å ¹‰
â• Ü z ¾¼ä] vZ wÎgžì
eg ! ÝZXì Ãí {Š c
Z sÜä ] vZ wÎgžìt ] !
q iÐ VÍß
 †nÆe] vZ wÎgX Zƒ Za s %ZÐzz ÅkZX H
ä \ WZ
¼ª) H[XZ~ >ÏZ KZ ³7«gzŠ~KKZ~ îªG 3ÒCÄZzf
E
Ü z ÏZ ä VÍß¼ X ¹¼„ _7Òg zŠ ä \ Wn¾ ( ¹
Ã\W‰
zZ Z
ï zZ KZ ) \ WQX 3gŠ c
 gzZ ñƒg ZÎ ( 6ï ÃkZgzZ ‹ ( ë¼ )
ä VÍß¼gz Z ¹¼Ð i ZzW— ( Q) ä \ W Âðƒ ~9™á Ã\ W
32
å†Û æ su áçßŠÚ 32 å†Û æ su áçߊÚ
 )gŠ®
vZ wÎg® Ü z kZÃ\ W
 ) vßž¶tzz ÅkZX ‹ 뼉
ÂCY W~uzŠgzZ CY ¬{zQX CWk0 Z ª) D Wk0
 )q
® Æ]
z Z Z
™á Ã\ Wï Ü z kZ ë¼Ã\ Wä VzuzŠ ( b§kZ )
 ‹‰
Ü z kZ sܼÂä]vZ wÎgž ¹t ä VrZgzZ ðƒ ~9
 ¹‰
Z
E3ÒCEÄZzf ) gzZ - ÐW] vZ w ÎgQ X ˆƒ ~9™á Ã\ Wï
KÅ îªG zZ
Ã\ Wä VÍß¼X ¹¼Ð i ZzW Âñ m
6~— ÅY ZË ( }i dÛÆ
Œ
Ü z kZ¼( »x ZwZ ) ä ] \ Wž ¹ä VrZ  c
¹‰ Ü z kZ
뼉
0
KZ ¼( »x ZwZ ) ä \ WnÅvZèÑqXñm
6~— ÅY ZË\ WZ

zZ Z
~9™áÃ\ Wï Ü z kZ¼( {g !
 ¹‰ zŠ )gzZ å 1È„(Åi ú
6~—ÅY ZË\ WZ
Xñ m Ü z kZ ( û%~Š)gzZ ðƒ
 ¹‰
x ZwZ ä \ W[ Z™È¼ VHç³Þ
!
žÐVƒìg™\WX 1|0
t pX • ë -0 x ZwZ Ã"hzZ ,gŠ e C™g @
! Z } À ñƒ ÷
cÜ z TòŠ WX *
e‰ ™x Zwì È »x ZwZžìt ] !  gŠ
ÝZX 7„
X • CYƒx Zw,q w'gz Z b IP 6kZ Âì H¼Æ™+
 Å {/
Åx ZwZ ~ ÝZ Â, gŠ eCX • ë -0 x ZwZ Ãì¼Ðzz kZ
!
X • ï ŠÈx ZwZÃyZ Zi WëV; X 7x ZwZŠp• ,gŠ e
33
å†Û æ su áçßŠÚ 33 å†Û æ su áçߊÚ

7 Vh ^ e

,™ H\ W[ZˆÆ"0
!
x ZwZ
X • ä™x »zŠÃ\ WˆÆ"0
!
x ZwZ
Ig ! ü:x »ª
g !
äWg0 Ü z D YC
Z Ô‰ Ù ! á ð}~ ] Ñq Z (i)
 0Z Ôx •
Ôä
0Z™ÎÔ‰ Ü z DƒÁgÐ VÍßÔ‰ Ü zÆ] ‡5Ð VÍßÔ‰ Ü zÆ
Ü z _m
Ô‰ 6~— Ô ñƒ D FZ Ð ~g ZÎÔ‰Ü z Æ äƒ g ZÎÔ‰Ü z
G-o!
¨£Æ ] éE 5B gzZ ªì — ¸ï -7¼ñƒ D F Z~Ý
{Š c
Xì N @ i ÅkZ~
Û (ii)
¼ÌˆÆi úÒgzZ n•
X ’ e -7
LZÐ Tž7{Š c ™— i ZzW~¼ (iii)
i âZ pì y% *
Xƒ1ÃVßZz äÎgzZ V-i úc Ã\ W
oûÞô†ø Úø *^Êø Øömû†ôfûqô oûÞô^iø]* ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø •õ ¡$ìø àôeû gôñô^Š$ Ö] àôÂø
Dp„Ú†iE !èô nø fô×ûj$Ö]æø Ùô¡øâû ¬ôÖû^eô Üû ãö iø]çø ‘û*] ]çû Ãö Êø †û m$ áû]ø oûeô^vø‘û*] †ø Úö • áû*]
}÷x?ZmLƒc Û ä] vZ wÎg • ë” Š Ü0T
â• ‚
34
å†Û æ su áçßŠÚ 34 å†Û æ su áçߊÚ
X }Ð i ZzW—¼{zžVzŠ¬Ã/ôLZ~ž ¹=gzZ ñWk0
è÷ÛøÒø*] ¡ø øÂø æû *] ^f÷ Òû…ø oøÏô Öø ]ƒøžô oûfùô ×ømö ] ä×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø †õeô^qø àûÂø
ärm†íi oÊ †Ò^ŠÂ àe]E !Øônû ×$ Ö] †ôìô•æø èô eøçû jöÓûÛøÖû] …ô^eø•û *] oûÊô æø ^m÷•ô ]æø ¼ø³føâø æû *]
Dh„ãÛÖ] &m•^uŸ
aË c  ] vZ wÎg • ë” '
XÐ Vzg Zμ Z Y ]|
Û b§ÏZ X ë¼ÂD F
gzZˆ Æ Vzi ún• Z ~ ÝË c
_m6
X¸ ë¼~z~y WÆ]Zg
DoÃÊ^ŽÖ]E !÷Ÿ÷ ‡ô^Þøæø ^f÷ Òô]…ø oûfôù×ømö áø^Òø †ø ÛøÂö àøeû] á$ *] ÄõÊô ^Þø àûÂø
6~g ZΔ /0vZ†]|žì ÜÐ vZ¶g «*
ñƒ _m
X¸ë¼ñƒ D FZgzZ
žñ7Ð i ZzWgŠkZ sÜXì I-7Ðgzi¼Ã]gú (iv)
Xá ÍŠp
Doß_Î …]•E !èô nø fû ×ô j$Ö^eô ^ãø iøçû ‘ø ÄöÊø†û iø Ÿø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø
}™:— i ZzWKZ~ì¼]gúc â•Û ä ”/0vZ†]|
X ( ¾ Ð i ZzW× WÉ )
Xì ï* ™ ¬ŠgzZ -7pÑŠzgŠˆÆ¼ (v)
ä́jô nø fô×ûiø àûÚô Éø†ø Êø ]ƒø]ô Øôqö†$ ×Öô g% vôjøŠûmø áø^Òø Ùø^Îø ‚õÛ$ vøÚö àôeû Üô‰ô^ÏøÖû] àôÂø
Doß_Î …]•E ] oùô fôß$Ö] o×øÂø oø×ôù ’øm% áû]ø
35
å†Û æ su áçßŠÚ 35 å†Û æ su áçߊÚ
 žì ïn ÆŠ%ž• ëò·0̇
Ñ Â`ȼ{z Z
XÇŠzgŠ6]
Ùø^*‰ø ä́jô nø fô×ûiø àûÚô Éø†ø Êø ]ƒø]ô áø^Òø äü $Þ*] ] oùô fôß$Ö] àôÂø kõeô^$ø àôeû èøÛømûˆø ìö àûÂø
…]‚Ö]æ oÃÊ^ŽÖ]E !…ô^ß$Ö] àøÚô ä́jôÛøuû†ø eô ƒø^Ãø jø‰û]æø èøß$røÖû]æø äü Þø]çø •û…ô Ø$ qøæø $̂ Âø äø ×#Ö]
Doß_Î
Ð ì¼Z
 ] Ñžì e
Zzg Ð ”" 0`•
U ]|
Å3gzZ D™wZÎ » ¼
 gzZ ~q Ÿg ÅkZÐ Vz³vZ ÂDƒ rg Ã
X _â {CÅØg ÅkZÐ v W
of#Öø Ÿ$žô oûfùô ×ømö Üõ×ô ŠûÚö àûÚô ^Úø ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‚õÃû ‰ø àôeû Øôãû ‰ø àûÂø
àûÚô šö…û Ÿ* û] Äø_ôÏøßûiø oj#uø …õ‚øÚø æû *] †õrø•ø æû œ†õrøuø àûÚô ä́Öô^Ûø•ôæø ä́ßônû Ûôm$ àûÂø àûÚø
Däq^Ú àe] æ p„Ú†iE !^ßøãö âFæø ^ßøãö âF
¼y›ðÃŽ c Û ä ] vZ wÎg • ë” Ä0™]|
â•
¢egzZ |  gŠgzZ߃ J  •Z Å}i N ! gzZ N ZŠÆ kZ Âì H
X • ë¼Ì
™~g7 Vc
* Åx ZwZ :x » ZuzŠ
È0
™ ~g7 Vc
gzZ ÏVƒ * È0 Z
Åx ZwZ Ã\ W• ~ x ZwZ \ WJ
X • sfzgqŽ ǃ ÈÐ ] ¬NÆkZ
*
™ÄÐ ~ç -1
36
å†Û æ su áçßŠÚ 36 å†Û æ su áçߊÚ
Æ™ÄÐ ~ç ðä
Z¬ Ð {/ˆÆ "0
!
x ZwZ » {/ -i
X ǃ bŠxŠq ZÃkZ Â
õ é†ø ÛûÃö eô èºÚø †ôvûÚö oøaôæø äü iø]*†ø Úû ]ô éõ †ø ÛûÃö eô Ýö†ôvûÛö Öû] ÄøÎø]æø ]ƒø]ô Ùø^Îø Üønû aô]†ø eû]ô àûÂø
Däfn• oe] àe]E !^Ûøãôiô †ø ÛûÃö eô áô^nF–ôÛûmöæø ^÷m‚ûâø ^Ûøãö ßûÚôù ‚õuô]æø Øùõ Òö oûÊô pû‚ôãû mö Ùø^Îø
Ð ~ç Z
 ÑZz "0
! Y7 Ð vZ¶g ••Z'
x ZwZ » {/ž Š Z
Ù Ð ~ VâzŠž c
C Û ì ¬H ƒ~x ZwZÆ {/ÌŠpŽ Æ™ q )
â•
X}™ Zg7Ã{/LZgzZ}ŠxŠq
Z
x ZwZÐ ä™ q ) ¬ І²s ¸zˆ Æ "0 x ZwZ » e -ii
!
,Å e w‚ {ÒW{z´Æ ä™ Zg7 ÃwdZÆ e kZgzZì @
Yƒ‡ Ã
Xì Cƒ ã™Ì
áô^Úø †ôvûÚö ^Ûøâö æø äü iø*]†ø Úû ] ÄøÚø ^qø Ýõ]„øqö àûÚôù ¡÷qö…ø á$ *] Üõnû Ãø Þö àôeû ‚ømûˆômø àûÂø
D•¨]• oe] Øn‰]†ÚE ^m÷‚ûâø ^mø‚ôâû ]æø ^Ûø ÓöÓøŠöÞö ^nø –ôÎû]ô Ùø^ÏøÊø ] o$ fôß$Ö] Ÿø^*ŠøÊø
~çKZ ä ¿q ZÆFx Z_ ì e ZzgÐ ”h0h i]|
VâzŠ yZ X å 3g|0 x ZwZ » e ä ( ~ç Vx) VâzŠ² H q ) Ð
!
wdZÆ e ( kZ ) VâzŠ ? cÛ ä \W  Y7 ¬» kZ Ð ] Ñ ä
â•
VâzŠ ?( 6䙇 Ãà e kZ )gzZ ( z™ ,Å e w‚Œ Z )gzZ z™}g7
X zŠ ÌxŠq ZqZ
hø^‘ø*] Øõqö…ø àûÂø ]çû ×öòô ‰ö éø†ø mû†ø âö ^eø*]æ$ ^n&×ô Âø æø †ø ÛøÂö á$ *] äü Çø×øeø äü $Þ*] Ôõ Öô^Úø àÂ
37
å†Û æ su áçßŠÚ 37 å†Û æ su áçߊÚ
^Ûø ãö r$ uø ^nø –ô Ïûmø oj# uø ^Ûø ãôâô çû qöçö eô áô]„øËößûmø ]çû Öö^ÏøÊø sùô vøÖû^eô ݺ†ôvûÚö çû âö æø äü ×øâû ]ø
DÔÖ^Ú ^›çÚE pö‚ûãø Öû]æ$ Øõeô^Îø àûÚô s% vøÖû] ^Ûøãônû ×øÂø Ü$ $ö
gzZ ” Z]|gzZ ” /]|ž â] ! vZ¶g ´ â x â Z
tJ
~ x ZwZ ª Y7 ¬» ¿, Z Ð VÐ yZ ” {k
q Ž Š Ù 1Z ]|
C
{zž cÛ ä VrZ Xƒ ´™ÄÐ ~ç KZ ( ¬ Ð ]òs ¸z)
â•
Å ) e w‚ {ÒW)fÆ yZQ ,™}g7 JWwdZÆ e LZ VâzŠ
y
Xì ~@( {e{e6VâzŠ )gzZì ( ,
1™ q ) ¬ Ð ]g c
i s Zî c
²pˆ Æ ] òs ¸z¤
Z -iii
X ǃ * ™ %f~xw. zZq Z c ñÇq Z Â
†ø nû Æø ^ãø ×$Òö Ô
ø ‰ô ^ßøÛøÖû] o–øÎø Øõqö…ø àûÂø Œõ^f$Âø àöeû] Øøòô ‰ö Ùø^Îø ðõ ^_øÂø àûÂø
Däfn• oe] àe]E èºÞø‚øeø äô nû ×øÂø Ùø^Îø ä́iô*]†ø Úû ] o×øÂø ÄøÎøæø oj#uø kônû føÖû^eô …û ˆö mø ÜûÖø äü Þ$*]
Æ¿, ZÐ ”k„vZ†]|• ëvZ¶g b ! g ! Z0«
}g7 wdZ x ÓÆ e ä T ( ì ¬H » kZž ) Š
Y7 ~ }g !
ÌZ {zž ) Æ ]g c
KZgzZ ( H7J  ñZÎn™
i s ZîÆvZ š
™ %f ( .
* zZ c 6kZž c
ñǪ):$ Û ä VrZX ´™ÄÐ ~ç
â•
Xì xiÑ
lõ^Êø†ø Âø àûÚô ˜önû Ëô mö ^ Úø ‚øÃû eø ÄøÚø ^qø ]ƒøžô Ùø^Îø Œõ^f$ Âø àôeû] àôÂø ðõ ^_øÂø àûÂø
D‚ÛvÛÖ …^$¤]E äü r% uø Ü$ iøæø ä́rùô uø àûÚô oøÏô eø ^Úø oû–ôÏûmøæø èºÞø‚øeø äô nû ×ø Ãø Êø
38
å†Û æ su áçßŠÚ 38 å†Û æ su áçߊÚ
 c
Z Û ä ” k„0vZ†]|žì e
â• Zzg Ð vZ¶g «
á™ q ) ™ W: ZzÐ ( V; zˆ Æ ä™s ¸z ~) ] òYq ðÃ
( ñÇ c
zZ ):$
. qZÃkZ Â( ƒ H: {)z ²c Û ä kZ ÌZp¤
ã!
Œ Z )
ƒåe » kZgzZ ǃ *
™ Zg7 ÃyZ • ‰ {g wdZŽÆegzZ σ *
™ %f


•1»kZ *
X {)z ¢ gÐ ]áÃ~ç -2
* Û Å ~– c
™ ã!
Œ ƒqZ ª bŠxŠƒ: c Z {ZpÐ ] !
ƒwZ 4 +Z
Xì CƒxiÑ
^Þø]*æø oûiô ]*†ø Úû ] kö×ûf$Îø oûÞôùžô Ùø^ÏøÊø åö ^iø]* ¡
÷ qö…ø á$ ]* Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø ‚õâô ^røÚö àûÂø
…^$¤]E Ô ø r% uø Ü$ iøæø ^Ú÷ •ø Ñû†ôâû *] кfô•ø Ô ø $Þžô Ùø^ÏøÊø oûiôçø ãû Žøeô köÊû„øíøÊø ݺ†ôvûÚö
D‚ÛvÛÖ
q Æ ” k„0vZ†]|žì e
Z k0 Zzg Ð vZ¶g @W
zz Å]ágzZ 1á•1 » ~ç KZ ä ~ ~ x ZwZ ª
q ¹gzZ c
W¿
ä VrZ ( ì ¬H~ }g ! ƒ ( Ì) wZ 4
}÷[Z Â) Š Z= Ð
Ää ?èa %ZXn ™7ñÌÚ Zž )ƒá Zz ]á} (?ž cÛ
â•
ƒ Zg7 e Zg vgzZ Ç} 7bŠxŠq
XŠ Z »Z® ( Å7
D‚ÛvÛÖ …^$¤]E ݺ•ø äô nû ×øÃø Êø ݺ†ôvûÚö çø âö æø Øøf$Îø àûÚø Ùø^Îø Üø nû âô ]†ø eûžô àûÂø
x ZwZ ª Û vZ¶g ••Z'
 q ä T• D â • Z ]| ( ¹@
} ()
39
å†Û æ su áçßŠÚ 39 å†Û æ su áçߊÚ
¬ Ð ] òs ¸z { Zp ) ~
s Zîpˆ Æ ä ƒ rg à РkZ c
X ǃ bŠxŠq
ZÃkZ Â1•1» ~ç( ¬ Ð ]g c
i
< } Àñƒ÷ ÃVzŠ% -3
‹ôfø×ûmø Ÿø Ùø^Îø Ýö†ôvûÛöÖû] ‹öfø ×ûmø ^Úø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Øøòô ‰ö Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !Øømûæô]†ø Š$ Ö] Ÿø æøø ‹øÞö†û fö Öû] Ÿø æøø èøÚø ^ÛøÃø Öû] Ÿø æøø “önû ÛôÏøÖû] Ýö†ôvûÛöÖû]
ª) xøž Š Y7 ÐG] vZ wÎg • ë ” /0vZ†]|
E.
gzZ ê : ( M™z) úG3 xøž c Û ä ] \ WXê H ( {z ƒ ~ x ZwZ Ž
â•
Xê:g ZÏgzZê: ^Ã MÑZz 8 IgzZñ0
!
:)q
ZwÅÜ Z À Zƒ s
q -I
Â1X Z À Zƒ s~x ZwZª
™ %f ~– c
ÃkZ X σ * ƒqZ  z J
]æZ ] 12 -i
Zi c
X • ë ÌbŠxŠ
xn³zŠ ä7ƒ zÁÐ ] 12-ii
X}™‘œ7ÅkZ c
Z Åxn ƒz ÁÌÐ ] q
X} ™‘œ¯q Z -iii
{gÃè Ì~ kZ Â1ȼª 1|0 !
x ZwZêê} Àñƒ÷ -II
½¯ÂØŠg @ Zg0 ZÆ ] q
Zg0 Z} À ñƒê ¤ Zžì ,Ñ!
‘œxn³zŠ ä7 Â}g @ Zˆ Æ ‰Ü z {Š c
i Ð kZ } ™‘œxn
X} ŠxŠq Z Â}g @
ZˆÆäg ¦  ] 12¤
Zi c
Z ZgzZ} ™
40
å†Û æ su áçßŠÚ 40 å†Û æ su áçߊÚ
u CZÃVzŠ% -4
J e {nc

W¬sfzgq6[ ‚g ZÆx » qNkZ
Xì @
{nðåa c
Ð kZ c uðåa CZJ
Z ] 12 äŠ%-i
ZiÐ kZ c
 ZzxŠq
X ǃZ Z ÂxJ e {Š c
i
Xƒ xJ e „ {Š c
c i Ð ] 12 { Zpƒ xJ e ÁÐ ðåa ¤
Z -ii
~ VÂgßVâzŠ yZ ÂÁÐ ] 12 pƒ xJ e {Š c ðåa
iÐ kZ c
 Zz‘œ»xn³zŠ ä7
X ǃZ
zŠ6kZgzZ Nƒ V™zŠt ÂxJ e Ì{n gzZ xJ e Ìuä Š% -iii
¬ äâ ̀
XÐVƒZ
}Š•: Z ÀÐ {nLZ]gú -5
Xì ~} nÆkZx ZwZ »]gúž¶~g ¦ ] ! tú
Doß_Î …]•E !^ãø ãôqûæø oûÊô Ÿ$žô ݺ]†ø uûžô éô *]†û ÛøÖû] o×øÂø ‹ønû Öø ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø
ì @
ƒ ~ }n Æ kZ sÜx ZwZ » ]gú cÛ ä ] vZ wÎg
â•
X ( } Š•: Z ÀÃkZ Z®)
 }ñY µ [ ÕÐ }n Æ ]gú¤
{zž Z Z ~ x ZwZ ª
q
] 12 ¤  Zz xŠ q
ZgzZ ǃ Z Z Âìg ÎZ ] 12 ¤
Zi c Z ƒ ðƒ ðÎ
Z¤
Ђq xn³zŠ ä7 Âìg Î ÁÐ
ZgzZX} ™‘œ7 ÅkZ c
X}™‘œxn½¯Âìg Î ÁÌ
41
å†Û æ su áçßŠÚ 41 å†Û æ su áçߊÚ
ðƒ _Z 61 Åc ~ T < CŽ +Z ÃVzŠ% -6
~A Å Ö
X ñY ¾
àônû ×øÃû Þøæ$ ðõô ]•ø …ô æ$ …õ]‡ø žô oûÊô Üû Òö‚öuø]* Ýû†ôvûnö Öûæø Ùø^³Îø ] oùô fôß$Ö] àôÂø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
D‚Ûu]E !àônû føÃû ÓøÖû] àøÚô ØøËø‰û*] ^Ûø ãö Ãû _øÏûnø Öûæø àônû Ë$ ìö ‹ûfø×ûnø ×ûÊø àônû ×øÃû Þø ‚ûrômø ÜûÖ$ áû^ôÊø
Ð ~ ?c Û ä ] vZ wÎgì e
â• ZzgÐ ”/0vZ†]|
k0 ZgzZX ~ V°zŠgzZgŠ e q
ÆkZ¤ ZgzZȵq
Zñ0
! Z
x ZwZq
Æ ~A ðƒ ~½Z Å 0
1 gzZ á X} iñÆ } l {z ÂVƒ: ó
Xá ^»ÃyZÐn
ZX (ó ðZƒ ] Z|Š%žìt Â4 :X
Â( CŽ gzZ ðä
ÐW CŽž B ¯ g £ÃhŽ ñƒ}½Z ÔÆ `ùZÆ Vî 0 Z
Ui Z0
Xƒ: {Š c
iÐ kZXƒ ðƒ _Zg”ÆkZÐ s§ƒ
 Éú
ZwÅÜ CŽ q N
 Zz xŠÐ Ü {Š c
‘œ Ĉ ÁÐ ] 12 X ǃ Z ] 12
i c
 Zz
X ǃZ
*™wEZ »Òp -7

Ù Š Z%Ð Òp
gîÆ ÒpÃkZgz Zƒ CW1 hZ Ð Tì q { zC
g ÑÒpÃkZ =I Zgz Zƒ CY Åg »ÒpÐ kZgz Zƒ @
Y Hw E Z 6
X Vƒ D ™
42
å†Û æ su áçßŠÚ 42 å†Û æ su áçߊÚ
Ùø^ÏøÊø gõnû _ôeô îºÛôù –øjøÚö çø aö æ$ éõ †ø Ûû Ãö eô Ýø†ø uû]* Øõqö…ø oûÊô èøn$Úø ]. àôeû o×øÃû mø àûÂø
Dp…^íeE ýlõ]†$ Úø 'ø¡ø ø$ Ô ø eô p„ô$Ö] gønû _ùô Ö] ØôŠøÆû]ô
x ZwZ » {/Ž ÿkZ ä” ðZ 0 x]|
!
gzZ åñƒñ0
XßZ eðŠû%&ÃkZì ðƒ ÐÒpŽ6?c â• Û X åñƒ ñÎÒp¹
ݺ†ôvûÚö çø âö æø èømøæô^Ãø Úö àûÚô gõônû ›ô xømû…ô ‚øqøæø †ø ÛøÂö á$ ]* †ø ÛøÂö oÖFçû Úø Üø×ø‰û]ø àûÂø
DÔÖ^Ú ^›©ÚE !äö ×ûŠôÆû^Êø Äûqô…û ]ô †ö ÛøÂö äü Öø Ùø^ÏøÊø
ä ” /]|žì e ZzgÐ òÅZ xÝ {Š™Š Zi WÆ” /]|
yZ ¸ ~ x ZwZª  ÅkCÒpÐ ŸÆ” tzç]|
 q {zžZ
XØðŠÃÒpkZgzZØYž c
Š¬Ã
ÆZw6wEZÆÒp
:ì‚Ÿt~}g !
6{)z à H yZg ÔB; ÔÒÔ Sh ZŠ Ô {n Ôu }ž} (}g7 Ë -i
 ZzxŠ ÂðÎ6{Š c
Xì Z iÐ ž} (q ðÎÒp
Z c
} (c }žL g} g7 Ë -ii
ðÎ6{)z iZ Ôç WÔy» Ôu *
xn³zŠ ä7ÂðÎ6zÁÐ}g7 Æž
 Zz 7ÅkZ c
X σZ
ÒpZ ì‰ Ü z kZg ±Z »äƒ} (LgÆž Vänfß³i
z s²Ž ðÎ âZ¤ ZgzZ Xƒ @Y ŒZ hðÃkZ ~ ` Zzg z s²ªƒ ~hð
 Zz xŠ ~ wqC
ZX ǃ Z
¤ Ù Z (c g{ ZpžÂƒ CY ª{Š c
ƒ N i~ ` Zzg
~hðgzZ ì {Š c
i ÂŒ{Š c ÑZz Ú Š ƒ: ` Zzg z s²
iÃkZ ÑZz ä Î c
43
å†Û æ su áçßŠÚ 43 å†Û æ su áçߊÚ
Xì ~hðÂŒ
 ZzxŠ ÂñÎ ~m6Ò¤
X ǃZ Z]gú:X
R »w! Æu -8
D196 Vå†Ïe å…ç‰E !äü ×$ vôÚø pö‚ûãø Öû] Èø×öfû mø oj#uø Üû Óö‰øæû ðö …ö ]çû Ïö×ô vûiø Ÿæøø
Û ñY VJ
ƒ %fgzZ )6ä1LZ ã !
Œ VŒuLZz&
 Ö gzZ
ñ#
X ( ñY
Sh ZŠ c
ñZzÄ c
ñZzrw! Ü zÆ%Åx ZwZ¤
Æu¬ Ð ‰ Z
c
ZzÄ cZzrÃÁÐ Sh ZŠ ðåa c
c uðåa ¤  ZzxŠ ÂðZ Í
ZgzZX ǃZ
 Zz‘œ Â
X ǃZ
R »o* -9
äü _øeôžô ÌøjøÞø]ƒø]ô Ýô†ôvûÛöÖû] oÊô ]çû Öö^Îø Üû ãö $Þ*] ‚õaô^røÚö æø Œøæü ^›ø æø ðõ ^_øÂø àûÂø
Dèfn‰ oe] àe]E !èømø‚ûËô Öû] äô nû ×øÂø á$ ¬ôÊø åü …ø ^Ëø¾û]* Üø ×øÎøæû ]*
Û vZ¶g@WgzZ kî ¤gz Z Y «] Z|
Z xøž• D â •
Æ •KZ¤
Wxi ÑtÆ6kZ Âá ^»o*
Xì @ LZ c
};Í Z w!
B; Vzg e c
ZÆ Vî 0
q L »o*
ÆB; q Ü zq
Z ~ ‰ Z :X
 ZzxŠ
X ǃZ
Ü z }uzŠ Q L » o*
~‰ Æ B; q Ü zq
Z ~ ‰ Z :X
 ZzxŠzŠ ÂL »ÆB; }uzŠ
XÐVƒZ
44
å†Û æ su áçßŠÚ 44 å†Û æ su áçߊÚ

6ä™[‚g Z »]¬NÆx ZwZÐg±¦ÑË:Òë Z


Zb
Ü z kZ {z Iè6zZ N ZwŽ 6[‚g ZÆ ] ¬NÆ x ZwZ
•‰
xŠ ƒ Š
HÐ g± ¦Ñˤ
ZgzZ Xƒ Š
H%Æg± ¦ÑËÃyZ Z

X • Dƒg (Z &ÃòŠ W~]gßÅäƒZ
 Zz
} ŠxŠ Âc -i
} ŠÃV»b xn ( ³kŠñ h ‚ ) q ™& c -ii
XÇg} izg & c-iii
oû‰ô]…ø æø èô n$fômû‚øvöÖû^eô ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø o$ù ×øÂø ÌøÎøæø Ùø^Îø éø†ø rûÂö àôeû gôÃû Òø àûÂø
æô]ø Ô ø ‰ø]…ø Ðû×ô uû^Êø Ùø^Îø Üû Ãø Þø kö×ûÎö Ô ø Ú% ]çø aø Ô ø mûƒô çû mö Ùø^ÏøÊø ¡÷ ÷Û$ Îö köÊø ^ãø jømø
ä́‰ô]…$ àûÚôù pƒ÷*] ä́eôæû *] ^–÷mû†ôÚø ÜûÓößûÚô áø^Òø àûÛø Êø èömøŸ? û] ǻ„ôaF kûÖøˆø Þø o$ Êô Ùø^Îø Ðû×ô uû]
Ô û ŠôùÞøæû *] èõ j$‰ô àønû eø Ñõ†û Ëøeô Ñû‚$ ’øiø æû *] Ýõ^m$*] èø$ø¡$ø Üû ‘ö ] o% fôß$Ö] Ùø^ÏøÊø ^âø †ôìô• oÖFžô
Dp…^íeE !†ø Š$ nø iø ^Û$ Úô
k0 ?’0 ª]|
}÷] vZ wÎg ~iu • ë ” { çE
t H Y7 ä \ WX ‰„g ¤
NŽ Ðu}÷ž Z
 ñƒ } 9
Zru CZ ?c â•Û ä \ WX V; Y ¹ä ~ ?• „g} Š 1»NŽ
Wt ~}g !
e ( ÆVˆ) „}÷• ë ”{ çE ?’0ª]|X zŠ
Ýõ^nø ‘ô àûÚô èºmø‚ûËô Êø ä́‰ô]…ø àûÚô pøƒ÷*] ä́eôæû *] ^–÷mû†ôÚø Üû ÓößûÚô áø^³Òø àû³Ûø³ÊøX ðƒwi *
45
å†Û æ su áçßŠÚ 45 å†Û æ su áçߊÚ
ƒ1~uÆkZ c
ƒ!%Ð ~?ðÃŽQ ) Ôõ ŠöÞöæû ]* èõ Îø‚ø‘ø æû ]ø
& Âc
cÛ ä] vZ wÎg Â( Ð ã!
â• Û c
Œ Ð } izg} Š!$
Ð ‘œ c 
~ V»b xn ( ³kŠñh ‚nµ ) q ™& c
ßÄg} izgÆyŠ
Û Ž c
X zŠ™ %f {zƒxã!
Œ zŠ™‘œ
• sfzgqg±¦Ñ
J-3
ò¤ ~ŠuJ-2 Ù -1
g g »nC
ŠgŠ »uñŠ W c
»u}g7 -5 ni »g Ï c
} hY õ-4
N Yƒ {Š c
i¹ NŽ ~u -6
*ƒyá̈ ¸» äƒuh ~~Šu c
 n%-7
Ô D Z Í7w ! • _0 ! x ZwZÐ Z  ž Zƒx¥6z Z VH ç Þ
6y$X Û 7} À ñƒ÷ s Z e 7%~ Vß ! Ô 3» 7o*
X • ï Š äW1ÅÄ gz Z• ïŠ"m g ½zŠ¤  gzZ é
ì¶Zzf 10 õg @ Åä™gzŠÃª q kZgzZ
å…ç‰E !Ðônû jô Ãø Öû] kônû føÖû^eô ]çû Êö ç$ _$ nø Öûæø Üûâö …ø æû „öÞö ]çû Êöçû nö Öûæø Üû ãö %øËøiø ]çû –öÏûnø Öû Ü$ $ö
D 29 Vsu
N Z Íw! ª,™gzŠ ØéCZˆÆ ã! Û {zöZzf 10 Q ª
Œ
}g7 ] ‚Zz vŠ Æ e LZ gzZ (} À ñƒ ÷ NðŠ N .gzZ
X , ™]g c is Zî » yäZ6kZgzZ , ™
46
å†Û æ su áçßŠÚ 46 å†Û æ su áçߊÚ
ƒ bŠ : â ̀~ ä™ s ÜÆ ] ¬NyZ
» ï» Ž ì @
Åe
ª) q ™ Û Âƒ ³* Z gzZ Xì xŠ q
» ¤
ƒ: ï» e Z ~ ]gß
xn q ™ÛtƲРxŠ~ <ÑèYì *
™‘œxn ( ³zŠ ä7
Xì wŠ • »xŠ Âxn q ™&Xì
™ŠægzZ ðÉg ÅnË~g Dc
* *™g D».-10
D95 Vå‚ñ^Ú å…ç‰E !ݺ†ö uö Üû jöÞû]øæø ‚ønû ’$ Ö] ]ç×öjöÏûiø Ÿø ]çû ßöÚø ! àømû„ô$Ö] ^ãø m%]ø ^mø
Xƒ~x ZwZ ?ž~ª  qkZg Dzg â:ß Zz yZZ} Z
D96 Vå‚ñ^Ú å…ç‰E !^Ú÷ †ö uö Üû jöÚû •ö ^Úø †ôùføÖû] ‚önû ‘ø Üû Óönû ×øÂø Ýø†ôùuö
Xƒ~x ZwZ ?J g D».6?Š
Z Hx Zw
™Šæ ~g DÅ ~g D, ZÃkZƒ~x ZwZŽ :X
ƒ: ~ x ZwZŽ *
Xì IÌ* ™ðÉg s§Ågâ YÆg DgzZ
oôùfôß$Ö] hô^vø‘û]ø àûÚôù Ùõ^qø…ô ÄøÚø ^Š÷Öô^qø ^Ú÷ çû mø kößûÒö Ùø^Îø éø•ø ^jøÎø oûeô]ø àûÂø
^Þø]øæø áøçû Úö †ôvûÚö Ýöçû ÏøÖû]æø ^ßøÚø ^Úø ]* ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø æø èøÓ$ Úø Ðômû†ô›ø oûÊô ÙõˆôßûÚø oûÊô
Ìö’ôìû*] Ùºçû ÇöŽûÚø ^Þø]*æ$ ^n& Žôuûæ$ ]…÷ ^Ûøuô ]æû †ö ’øÞû^øÊø èô n$ fômû‚øvöÖû] Ýø^Âø Ýõ†ôvûÚö †ö nû Æø
oÖøžô köÛûÏöÊø äü iö†û ’øeû^øÊø k% ËøjøÖû^Êø äü iö†û ’øeû ]ø oûÞùô *] çû Öø ]çû f%uø]øæø oûÞôçÞöƒô çû mö Üû×øÊø oû×ô Ãû Þø
oÞôçû Ööæô^Þø Üû ãö Öø kö×ûÏöÊø xøÚû †$ Ö]æø ½øçû Š$ Ö] könû ŠôÞøæø köfû Òô…ø Ü$ $ö äü jöqû†ø ‰û^øÊø Œô†ø ËøÖû]
„ûìø^øÊø köÖûˆø ßøÊø Dáøçû Úö †ôvûÚö ^Þ$]ôE äô nû ×øÂø Ôø ßönû Ãô Þö Ÿø ø äô ×# Ö]æø ]çû Öö^Îø xøÚû †% Ö] æø ½øçû Š$ Ö]
lø^ Úø ‚ûÎøæø ä́eô köòû qô Ü$ $ö äü iö†û ÏøÃø Êø …ô^Ûø vôÖû] o×ø Âø l% •û ‚øŽøÊø köfûÒô…ø Ü$ $ö ^ Ûøãö iö
47
å†Û æ su áçßŠÚ 47 å†Û æ su áçߊÚ
^ßøuû†ö Êø ݺ†ôvûÚö Üûâö æø åö ^m$]ô Üû ãô×ô Òû]ø oûÊô ]çû Ó% •ø Üû ãö Þ$žô Ü$ $ö äü Þøçû ³×ö³Òö^³mø äô ³nû Êô ]çû ³Ãö ³Îøçø ³Êø
Ùø^ÏøÊø Ô ø ÖôƒF àûÂø åö ^ßøÖûª³ŠøÊø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^ßøÒû…ø •û ^øÊø oûÃô Úø ‚ø–öÃø ³Öû] lö^û³føìøæø
oûÊô æø ݺ†ôvûÚö çø âö æø ^ãø ×øÒø^øÊø ‚ø–öÃø Öû] äö jöÖûæø ^ßøÊø Üû Ãø Þø kö×ûÏöÊø ðºoû•ø äö ßûÚô Üû ³Óö³Ãø ³Úø Øû³âø
Ùø^Îø Ÿø ø ] çû Öö^Îø ^ãø nû Öøžô …ø ^•ø*] æû .] ^ãø nû ×øÂø ØøÛôvûmø áû*] åü †ø Úø *] ‚ºuø*] Üû Óö³ßû³Úô Ùø^³Îø èõ mø]æø …ô
Dp…^íeE !^ãø Ûô vûÖø àÚ oøÏô eø^Úø ]çû ×öÓöÊø
~ yŠ q
Z 6µñÆiu§Zz • ëÅvZ èg {Š y1Z ]|
Z ~ 3 Zg s§Å)(lB‚Æ/ô¼ Æ ] vZ wÎg
Zƒ ´(q
 ¸ ~x ZwZ ª
Z q Â/ôvŠX¸Ð WgzŠ¼Ð ë] vZ wÎgX å
~ÉÇ CŽ KZ ~X ¬Šy
 Z ä VÍßyZ X å: ~ x ZwZ ~ž
gÍq
Z c
~ž ðƒ ÕÃyZp¤ C7~} g !
ÆkZ=ä VrZpå Zƒ Î
~ X 1NŠÃy
gÍä ~ Â_Z s§kZÃ~÷Ð t · Z X VßNŠ ÃkZ
s§Å} h˜LZ™JZ
ƒg ZÎ6kZ~Q à Z e +i6kZgzZ Š
ZhÃpŠ
pzŠ Zñ { 2gzZ Z hÃ=ž ¹Ð V¹‚yZ ä ~ X Š { 2gzZ
wÈ ¢
~ x ZwZ ëèY )Ð ,™7Šæ ~g v~ŸkZ ëvZz ¹ä VrZ
zŠ ~Q BŠp, q VâzŠ {z ä ~gzZ Z FZ ~ Â ( •
g ZÎ6} h˜{g !
Æ V¹‚™á ÃkZQ cg â ÃkZgzZ ZƒgzWú6y
Z¤ gÍÐ ~!gzZ Zƒ
Qˆ Æ ä3XÑ ä3ÃkZ ƒ
 ˆ Æ äå +È“
 ÍX c
Wk0
 q n Æ yZ äY:ž Zƒ —~}g !
ÃkZ ~ x ZwZ ª Æ kZ ÃyZ
48
å†Û æ su áçßŠÚ 48 å†Û æ su áçߊÚ
ä ~ yZgzŠ kZ X- s§Å] vZ wÎg ë6kZ X 7c
å^Y *
3
ë Âã k0  X 1 Ö k0
Æ] vZ wÎg Z  ͼ » 4Š ÅkZ
LZ “
Ù biä ] \ WX Y7 Ð \ W~}g !
[ZŽB‚Æ {C Æy
gÍä
}g vHž Y7 ñƒ ïŠ ßF
ä ~ Xìz¼ » kZ k0 öŠ
q ä \ WX c
~ x ZwZ ª  Í » 4Š {zgzZ V; Yž c
ZñÃ\ W“ Š [ ZŽ
~ ?H Y7 ä ] \ Wì ~ e
Zzg q 3ÃkZŠŽ z!
ZgzZX c Æ äƒ
c á Z s§Å kZ c
Š [ZŽ X å H{g • å ¹Ãä™ú6y
gÍÃyZ ä ËÐ
 Í Zƒ X ?( gzZ7`w¼Q ) c
Xß 3Ì“ Û ä ] \W ÂX 7ž
â•
Zw
ä́eô Üö Óövûmø ÜôÃø ß$Ö] àøÚô ØøjøÎø ^Úø Øö%ûÚô ðº]ˆø røÊø ]÷‚Ûôù Ãø ³jøÚö Üû ³Óö³ßû³Úô äü ³×ø³jøÎø àû³Úø æø
Ô ø ÖôƒF Ùö‚ûÂø æû *] àønû Òô^ŠøÚø Ýö^Ãø ›ø 麅ø ^Ë$ Òøæû ]* èô føÃû ÓøÖû] Èø×ô eF ^m÷‚ûaø Üû ÓößûÚô Ùõ‚û³Âø ]æø ƒø
D95 Vå‚ñ^Ú å…ç‰E ǻ†ôÚû ]ø Ùø^eø æø Ñøæû „önø Öôù ^Ú÷ ^nø ‘ô
( Å÷Æ kZ ) 6kZ (  Ç} ™O™ú1 yYÐ ~ ?¿Ž gzZ )
kZÃTÆgâ Y kZ σ ~z)Ðg ±ZÆ7)žŽ σZ  Zz lZŠ 0
(ÃL Þ ‡kZQ ,Š™¿xzŠÐ ~ ?ê »(ÆTì HOä
» lZŠ 0 y
{zž} h  gâ Y (Z ðà » 7 kZ {Zpì g (Zˆ Æ äY G
k0Æ~ªÆ ~–ÔƒÔ ñÇÔ . z Z ªƒÐ ~ V-0 a m{gâ Y
Æ {g ñg•á' Æ 7 kZ { ZpgzZ X ñY c
Z' àg0 ZÆ xwªJ 
49
å†Û æ su áçßŠÚ 49 å†Û æ su áçߊÚ
ákZ { ZpgzZÆ L W³zŠ ä7 èq Z [óñY c Š} ŠÃW )
X { izgq Z!$ Æ‘œÆ¨q Z ªN Y nÄg} izg' Z'
Æ
oûÞôžô Ùø^ÏøÊø hô^_$ íøÖû] àôeû †ø ÛøÂö oÖFžô ðø ^qø ¡÷ q÷ ö …ø á$ ]* àømû†ônû ‰ô àôeû ‚ôÛ$ vøÚö àûÂø
àövûÞø æø ^n÷ fû¾ø ^ßøfû ‘ø^*Êø èõ n$ ßô$ø éô †ôÇû$ø oÖFžô ÐöfôjøŠûÞø àônû ‰ø†ø Êø oûÖùô gºuô^‘øæø ^Þø*] kömû†ø qû*]
køÞû*]æø ^Þø]* Üø ÓövûÞø oj#uø Ùø^Ãø iø ä́fôßûrøeô Øõqö†ø Öô †ö ÛøÂö Ùø^ÏøÊø pF†iø ]ƒø^ÛøÊø áô^Úø †ô³vû³Úö
DÔÖ^Ú ^›©ÚE !ˆõßøÃø eô äô nû ×øÂø ^ÛøÓøvøÊø Ùø^Îø
cWk0 Æ”/]|¿q ZzgÐvZ¶g +§0·
Zžì e
X ñZ hzŠ J
îG4I
0E •I
& { çE$} h˜LZ ä VâzŠ ë ¶‚q
Z Z÷gz Z~ž ¹gzZ
\W~}g ! Ù q
Æ kZ ÂX Hg D yC  q ä ëyZgzŠ kZ
Z ~ x ZwZ ª
 ™q
ª) r Z Æ ~ + Y LZ ä ”/]|X • D â• Û H
X ,™ê \ WgzZ ~ž @
ØWž cÛ Ð ( ”sú0 Ý°Z†]|
â•
Šê » ~–q
X c Z6kZ ä VâzŠQ
50
å†Û æ su áçßŠÚ 50 å†Û æ su áçߊÚ

8 Vh ^ e

YgzZ {z(~x ZwZ


x»^

x » {z(
Xì Cƒ ¶~[ Z NÐX•Š Z%x » {zÐ Vñ» {z(
&öÃô Ž$ Ö] Ùø^Îø t% ^vøÖû] àôÚø ] äô ×#Ö] Ùôçû ‰ö†ø Öô Ùø^Îø ¡
÷ ÷ qö…ø á$ ]* †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø -1
Däq^Ú àe]E ØûËô j$Ö]
ZzgÐ ” /0vZ†]|
Z ì e
Ð] vZ wÎg ä ¿q
Ð TgzZ Vƒ {n Z6w!
ÆT cÛ ä ]\ WXì @
â• ƒyÃY q Y7
Xƒ„g W1ÅÄ
X • {z(x »sfzgqZ®
ðŠÐ {)z0™Ãy$
X * Sh ZŠ c
c ™gzŠ éÐ y$
ugzZ * -i
ðŠ Ÿc
Zw¼  c uÐ 0™Æ Òp" }Š ‚ ä ˤ
Z :X
X CW7
 Zz ‘œÐ kZ  HwE Z {)z G}0™g ZŠ Òp¤
Z Z :X
51
å†Û æ su áçßŠÚ 51 å†Û æ su áçߊÚ
F0™g ZŠ Òp¤
Z%Z Xì 7ÒpŠppì Âg ZŠ Òp {zèYì @
ƒ
 ZzxŠ Âc
X ǃZ ðŠ {)zB; c
u™ïû%
™É~ Sh ZŠ c
* u -ii
Z »äƒµZzÆx» qNÆxZwZÐT*
:†ƒ60 ™x» (Z ðà -2
,Z V; Xƒ sp » ä¤
VŽ c
w! ˆ b§kZÃSh ZŠ c
ž * u -i
Y} ¤
Xì ^ : VŽgzZ w! ˆ× W
ž *
: w! ™wÜ~ Sh ZŠ -ii
Z Xì {z(Ì*
ž}™ b§kZ Â} ™¤
X ›I
&Æ Sh ZŠ c
w!
¤ uñƒ D™É c
ñƒ D™çz¤
Z :X
Z ~!$
q Ù Â} h 3ZŠp¤
Æ w!
C ZgzZ } ™‘œxn½¯q
Z ‰
X} Š‘œxn³zŠ ä7 Â} h 3Z c
}¤
ZiÐ w!
Z &¤ZgzZ} Š ¯
X #ÐÐWÃVzg )VâzŠÆȵ-i -3
Î {)z 6 gzZ ðÎ c
X * * ~•gzZgŠ e -ii
Î {¤
X ÜZ e ( Èg Zi Z )È#™hŽa~ȵ -iii
Xì ^ Ö ÐB; %ZX *
Y * Ö Ð} ÀÃ~h^gzZ u * -4
X 7`w¼ ÂñY W{Š Zg Z š Òp¤ Z%ZX 7ÎÒpŠp -5
Y~x ZwZŽ x » {z
•^
}Š ‚ n Æ ä™gzŠg ½gzZ ä™Ýq uQ c
nÆ ]gz¢ -1
52
å†Û æ su áçßŠÚ 52 å†Û æ su áçߊÚ
X}™:gzŠ épì ^ Y* ™<Ð ã 0 x¤ z} Q
^Ëø×øjøìû]ô èøÚø †ø íûÚø àøeû …ø çø ŠûÛôÖû]æø Œõ^f$ Âø àøeû ] á$ *] àõnû ßøuö àôeû äô ×# Ö] ‚ôfûÂø àûÂø -2
äü ×ö Šô Çûmø Ÿø ø …ö çø Šû ÛôÖû] Ùø^ Îø äü ‰ø ]…ø Ýö†ô vûÛö Öû] Øö ŠôÇûmø Œõ^f$ Âø àöeû ] Ùø^ ÏøÊø ðô ]çø eû Ÿ* û^eô
àônû Þø†û ÏøÖû] àønû eø ØöŠôjøÇûmø äü i%‚ûqøçø Êø p$ …ô^’øÞûŸ* û] høçû m%*] oûeô*] oÖFžô Œõ^f$Âø àöeû]ô oûßô ×ø‰ø…û ^*Êø
oûßô×ø‰ø…û ]* àõnûßøuö àöeû äô ×#Ö]‚öfûÂø kö×ûÎö ]„øaF àûÚø Ùø^ÏøÊø äô nû ×øÂø köÛû×$ŠøÊø hõçû %øeô †ö jôjøŠûmø çø âö æø
Äø•øçø Êø ݺ†ôvûÚö çø âö æø äü ‰ø]…ø ØöŠôÇûmø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø Ô ø ×öòøŠûmø Œõ^f$Âø àöeû ]
gûfö ‘û]. äô nû ×øÂø g% ’ömø áõ^ŠøÞû¬ôÖô Ùø^Îø Ü$ $ö äü ‰ö]…ø oûÖô]‚øeø oj#uø åü ^*›ø^_øÊø hôçû %$Ö] oÊô åü ‚ømø
]„øÓøaF Ùø^ÏøÊø †ø eø•û *]æø ^Ûøãôeô Øøfø Îû^*Êø äô mû‚ønø eô äü ‰ø]…ø Õø†$ uø Ü$ $ö ä́‰ô]…ø o×FÂø g$ ’øÊø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !ØöÃø Ëûmø ] äü jömû]*…ø
)%0gz]|gzZ ” k„0Z ]|ž• ë ò–  0vZ†
xøž ¹ä ” k„0Z ]|X Zƒs %Z~ yZž¸ ~ Y Z1Zx £ ”
0Z ]| ÂX YðŠ 7ž ¹ä ” gz]|gzZ ì YðŠ Ãu LZ
k0Æ ” ~g »Z [-Z 1Z ]|= n Æ ïÅX ä ”k„
Û ÃyZ ä ~ Â à k0
Æ 2Œ Æ ” ~g »Z [-Z 1Z ]|~ X 5
Ø W~÷X å Zƒ H{Š6Ð } Àq
? Z ä VrZgz Z cD™<yxgŠ
0
0vZ†~ž c
X Vƒ– Š [ ZŽ ä ~ ?ì yÃt Y7 ä VrZ™Í
q]vZ wÎg Hž• y7 Ð \ W{zgzZì 5ä ”k„0Z=
ª
Z CZ ä VrZ™Ít X¸ DðŠu CZ ~x ZwZ
ÃkZ™Äg6} ÀB; q
53
å†Û æ su áçßŠÚ 53 å†Û æ su áçߊÚ
6yZ ¿ŽQX Î äWÃu » yZ=žJ
å ;g wZ e ã0 VŒ Hn¼
~g »Z [-Z 1Z ]|X ÑZ e ã0
6uÆ yZ ä kZ XßZ e ã 0
ž cÛ ÃkZ
â•
ÐWÃVð; LZgzZ ch à ( Vß !Æ)uLZÐ Vð; VâzŠ LZ ä ”
X ¬Š D™ b§ÏZÃ]vZ wÎg ä ~ cÛ gzZ‰ áúgzZ
â•
!
X -0 6zZÆȵ -2
n c
ê
X * Í Z-
hY¨WÔ*
; ZŠ Ô*
Î)uà {Ð Òp -3
3ÃkZƒ: ÒpgzZ8
X * {Š ‚ -4
ßÔGÑZ~Ty0
ÃVzcgzZ yŠ¤
Ôy» } —
J eÃy$
ƒ {z´Æ}n gz Zu -5
 ¹!
gŠ e Ôwâ zg
J eÐ êc
X—
Ô} Ãgpg ZŠ% Ôt Ô@ Ô¡
¤
Ô– Ô,
‚ }Ã Vzgâ Y ~ fñ -6
Xì ^ Y * g â Ã{)z íÔ¸Ô¿Ôìa
Øùô vôÖû] oÊô Ðø‰ô]çø Ê ‹ôÛûìø ØôjûÏøeô ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø †ø Úø *] kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
æ p…^íeE !…ö çû ÏöÃø Öû] gö×ûÓøÖû]æø éö…ø ^ËøÖû]æø hö†ø ÏûÃø Öû]æø éö]*‚ûvøÖû]æø hö]†ø ÇöÖû] Ýô†ø vøÖû]æø
!DÜ׊Ú
ÃVzgâ Y ~ fñõ0
ä] vZ wÎg • 9•vZ ègÈ ¬ ]|
gzZ tgzZ ZÃgpg ZŠ%•t gâ Y {zX c
Š¬» ä™O~ VâzŠxw)gzZxw
X ( gâ Y“záZz ä™çvŠgzZ )  ÑZz ä™úgzZ ; agzZ–
Y *
ì^ ™wEZ {)z ~p -7
54
å†Û æ su áçßŠÚ 54 å†Û æ su áçߊÚ
Åô ]•ø çø Öû] èør$ uø ] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø ^ßørû rø uø kûÖø^ Îø àô nû ’ø vö Öû] Ýùô ]. àû Âø
ĺÊô ]…ø †ö ìøŸ? û]æø ] oùô fôß$Ö] èô Îø^Þø Ýô^_øíôeô „ºìô• ^Ûøâö ‚öuø*]æø ÷Ÿ÷ ¡ø øeôæø èøÚø ^‰ø.] kömû*]†ø Êø
äü eøçû $ø ĺÊô ]…ø †ö ìøŸ? ]û æø èõ mø]æø …ô oûÊô æø èô fø ÏøÃø Öû] éø†ø Ûøqø oÚF…ø oj#uø †ùô vøÖû] àøÚô åü †ö jöŠûmø äü eøçû $ø
DÜ×ŠÚ æ ‚Ûu]E !‹ôÛûŽ$ Ö] àøÚô äü ×ö×ôù ¿ømö ]oôùfôß$Ö] Œô]…ø o×FÂø
eB‚Æ ] vZ wÎg ä ë • 9 •vZ èg ax Z ]|
ZÐ ~ yZž ¬Š Ãwš gzZ)‚ Z ä ~  H q ZŠz
zZ Å] Ñ q
Åï
wÎg {z Ð T• ñƒ ñVZ Z À CZ }uzŠ gzZ • ñƒ } ñg '
VŒ • ìg uzgà ( \ðŠgzZ ) ò¤
ŵ{0 ä \ WžJ Ð ] vZ
ÆuÆ] vZ wÎgÃ} À LZ}uzŠžì ~ e
Zzgq
ZgzZ à ™òg
X • ñƒG ~ ñ‚Ð \ðŠÃ\ WgzZ• ñƒ ñVZ6
zZ
55
å†Û æ su áçßŠÚ 55 å†Û æ su áçߊÚ

9 Vh ^ e

*
g¦Ð ] ¿gzZ žZzgÃ)(l
\W[ Z ñƒ D™g ZƒÅ¼gzZ ñƒ D™p Ò »V- È0
Åx ZwZ
Üæ c \ W{Zpì )(l w2Å
Vƒìg Y)(lñ¦Ð yÎ 0
!
ƒ J0 ÌZ ä \ W¤
: x ZwZ J Z X Vƒìg Y)(l ™ƒ Ð {gë
|0
X’e¢ !
gz¢x ZwZ¬Ð ä W] ¿Ã\ W
]¿nÆVÍßÆs Z§Z Z
èô Ëønû ×øvöÖû] ]ƒø èô ßømû‚ôÛøÖû] Øôâû Ÿô* ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø køÎ$ æø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
à$ ãö Êø Üø ×øÛû×ømø àôÛø nø Öû] Øôâû Ÿô* æø Ùô‡ô^ßøÛøÖû] áø†û Îø ‚õrûÞø Øôâû Ÿô* æø èøËøvûröÖû] Ýô^Ž$ Ö] Øôâû Ÿô* æø
àûÛøÊø éø†ø ÛûÃö Öû]æø s$ vøÖû] ‚ömû†ômö áø^Òø àûÛøÖô à$ ãô×ô âû ]* †ônû Æø àûÚô à$ ãônû ×øÂø oiF]* àûÛøÖôæø à$ ãö Öø
^ãø ßûÚô áøçû ×% ãômö èøÓ$ Úø Øöâû *] oj#uø Õ ø ]„øÒøæø Õø]„øÒøæø ä́×ô âû *] àûÚô äü ×%ãø ÛöÊø à$ ãö Þøæû •ö áø^Òø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE
IZ c Šg Z ŒÛ ] ¿ä ] vZ wÎg • ë ” k„0vZ†]|
gzZÃwi oyŒ Û nƦIZgzZ îªE B9Ecx • á IZgzZà îªG E3ÒCÄZz f nÆÜæ
Ð Ð&
ÌnÆ Vß Zz•gÆVŒ • ]¿x £t ÂXÃê )GnÆ^IZ
gzZ nÆ {/gzZ e ,g*Ð VŒ Ž ÌnÆVß Zz º´}uzŠgzZ
56
å†Û æ su áçßŠÚ 56 å†Û æ su áçߊÚ
yZ(Å"0 x ZwZÆy Z • Tg ( ~iª)g0
! ZÆV¿vߎ
VŒ • Æg0
lž J Z gzZ Ž gzZ • Æ g0
ZgzZ Ž „, ZgzZ ì y »
X ³0 !
x ZwZÐ „láZz ( xwª)
Ñ! Bxw‘´¼ »Š¤
{gÃègz ZxwQXì @ Šg ZÆ~: {žìgŠ c
µZz ~‘´Æ ià{] BiŽ ì, ü yxgŠÆ V¿
Xì @
Xì @ Ù !
Bt ÃW‘´ »C Ð iXì
x ZwZ Æ VâzŠ {/gzZ e ] â £ Ñ!
{gÃè n Æ VßZz t ÃW :X
X • ] ¿nÆ
z eÆ yZ iZg7 n Æ Vß Zz•g6] ¿gzZ Vß Zz•g ~ i
ì ] ¿Åx ZwZÆVâzŠ {/
yZaÆVâŠPc
Vƒá Zz•g x{Zpá Zz•g~)(l
~igzZXì inÆ{/gzZì xw]¿nÆx ZwZÆe nÆ
G
-š3E
"
Xì Ì: Zç gzZì Ìê
•8E G

Y -(
7^ ÐWÐ ]¿%Æx ZwZ
àe]E Ýõ]†ø uû¬ôeô Ÿ$žô kønû Îô ]çø ÛøÖû] ]æ‡ö æô^røiö Ÿø Ùø^Îø ] o$ fôß$Ö] á$ ]* Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
Däfn• oe]
x ZwZ c
â• Û ä] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” k„0vZ†]|
Ö ÐWÐ ]¿%Æ
Xð(#
57
å†Û æ su áçßŠÚ 57 å†Û æ su áçߊÚ

!
ñ0 x ZwZ™ W:Zz {z ÂñY™g 0
]¿ðÃ%Æx ZwZ
Ýõ†ôvûÚö †ø nû Æø lø^Ïønû ÛôÖû] ‡ø æø ^qø àûÚø •% †ö mø Œõ^f$Âø àøeû] p*]…ø äü Þ$*] ðô ^%øÃû Ž$ Ö] oeô*] àûÂø
DoÃÊ^• ‚ߊÚE
I
à ” k„0vZ†]|ä VrZžì e ZzgÐvZ¶g Y é5š^I 1Z
] ¿Æ x ZwZ% ä VrZž ¬Š
s§Å] ¿:ZzÃá Zz ä™g 0
X ( } ™g 0 !
] ¿™|0 x ZwZž @
) c
N
ß
ñƒ D Y)(l ä Ë }ñY: :Zz ðä
™ V{] Z :X
X ǃZ  ZzxŠq Z6kZ Š `)(l J¦Ð V;zgzZ J0 ! x ZwZ
]¿ «ÃkZ ÂVƒ C7'¿zŠ ~ 5 ZgÆ Ë¤ Z%Z :X
Y Ìt  Hy
^ ¸Ãx ZwZ J ] ¿ ~uzŠ¤ Z Xì aZ -0 ! x ZwZ Ð
X ǃ7Z  ZzxŠÐ ä™y ¸Ãx ZwZgzZì
Äøjô ÛûjøŠûm$ áû]* Üû ÓößûÚô g$ uø]* àûÚø Ùø^Îø äü Þ$]* ] o$ fôß$Ö] àôÂø oùõ ×ô Âø àôeû ‚ô Û$ vøÚö àûÂø
D‚ÛvÚ ^›©ÚE ØûÃø Ëûnø ×ûÊø èô ËøvûröÖû] oÖøžô ä́eô^nø %ôeô
Üæ } Z ) c â•Û ä ] vZ wÎgì e ZzgÐ vZ¶g Œ Û ! ·]|
Ä
Z ( pì aZ -0
¤ ! x ZwZÐ VŒÃ ?gzZì îªE G3ÒC Zzf ] ¿~g vß Zz
Xì Y™ (Z {z Âìg z} À LZJ îªEB9E{zžì e ðÃÐ ~ ?
58
å†Û æ su áçßŠÚ 58 å†Û æ su áçߊÚ

10 Vh^e

¼ZŠ~)(lgzZ~xw

¼ZŠ~xw
Y Z’Z ÅxwŠzuž Z
 ì¢
³ 80 , Ã ÀJ
x ZwKÐ {]

Ö ´ Åi ¸WÆ xwŠzuXì ¢
6gîÆ # ³ 23 , à J
x ZwKÐ
» ݆³v³Ö] ‚³u èm]‚³egzZ • ñƒ¶ y2 ú[ Zøs§VâzŠÆuv
Xì Zƒ Î eg1
< ¬Š V- ™ VxwŠzu
Ôø eô]„øÂø àûÚô oûßùô Úô • æø …ô^ß$Ö] o×øÂø oûßô Úû †ùô vøÊø Ô
ø ßöÚø *] æø Ô
ø Úö †ø uø ]„øaF Ü$ ãö ×#Ö]ø
h^j Ò E ! Ô ø jô Âø ^ ›ø Øôâû *] æø Õø ðô ^nø Öôæû *] àûÚô oû ßô×ûÃø qû]æø Õø •ø ^føÂô &öÃø fûiø Ýøçû mø
Dpæçß×Ö …^ÒƒŸ ]
Û x Zw6íÃ3:ì(ÅðZ}¾gz Zì xw Z¾t vZ} Z
gzZ â •
Û yñâ …Ð [Z±Æ yŠ kZ
=gzZ ÇñVZÃVzÈ LZ ÂyŠ T â •
X £Š ¯ Ð ~®
 ¤I ZgzZ V2zŠ LZ
59
å†Û æ su áçßŠÚ 59 å†Û æ su áçߊÚ

X •í)(l\W[Z
X < ] YoV- Ð \¬vZ Â} 7Ã6)(l Å\ WZ 
!÷Ÿ÷ ¡ø øuø ^Î÷‡û …ô ^ãø nû Êô oûßôÎû‡ö …û ] æ$ ]…÷ ]†ø Îø ^ãø eô oûÖô ØûÃø qû] Ü$ ãö ×# Ö]ø
X}Š~izgw'=~kZgzZ}Š™*
1~)(l n}÷vZ}Z
Vƒ 4ZŠ ñƒ _7¼B‚Æ ~ b
¬ z [Š Z e
.~)(l
X # 7¬Št ‰ Ü zÆDƒ4ZŠgzZ
Ô ø jøÛøuû…ø gö×ö›û]øæø Ô ø •ø†û Êø pø•ôù æ* Ÿô. köòûqô Õø‚öfû Âø ^Þø]øæø oûeùô …ø køÞû]* Ü$ ãö ×#Ö]ø
èø ×ø òø Šû Úø Ô ø ×ö òø ‰û ]* Ô
ø ñô^ –ø Ïø eô ^n÷ •ô ] …ø Õø †ô Úû ^* Öôù ^ Ã÷ fôj$ Úö Õø ^ •ø …ø ‹ö Ûô jø Öû] æø
áû]ø Ô ø eô^ÏøÂô àû Úô àønû Ëô ñô^íøÖû] Ô ø eô]„øÂø àûÚô àønû Ïô Ëô ŽûÛöÖû] Ô ø nû Öøžô àømû†ùô _ø–ûÛöÖû]
Ô ø iô†ø Ëô ÇûÛøeô oûßùô Âø ‡ø æô^røiöæø Ôø jôÛø uû†ø eô oûßô¿øËøvûiøæø ÕøçôËûÃø eô Ýøçû nø Öû] oøßô ×øfôÏû³jøŠûiø
oûßô ×ûìô•û ]ø æø Ôø jô Ûø uû…ø hø]çø eû ]ø oûÖô xûjøÊû] Üû ãö ×# Ö]ø Ôø •ô†û Êø ðô ]•ø ]ø o×FÂø oûßô ßønû Ãô iö æø
!Üônû qô†$ Ö] áô^_ønû Ž$ Ö] àøÚô oûÞô„ûÂô ]ø æø ^ãø nû Êô
6V´ñyZp• 7"
U Z N ¬ŠzŠt Vänfß³i
Ð ]Ñp¤
Û LZgzZ ã™] Yo¼Ð \¬vZ
 o¹ Óâ Šæ ~ 5ZŠ Z Å9•
ƒ
Z N ¬Š ÅVÍß(X 4â Hž σ 7„™ÂÃVÍßÐ ¹ Xì
¤
Xì 7ƘðÃÐ kZ~+ Š ÂB™g (Z Ìë
ƒ¢q~x ZwK„ Dƒ4ZŠ~)(l
ì ï*
60
å†Û æ su áçßŠÚ 60 å†Û æ su áçߊÚ
Ü$ $ö ^*•$ çø iø äü Þ$]* èøÓ$ Úø Ýø‚ôÎø àønû uô ] o% fôß$Ö] ä́eô ]*‚øeø oÿõ nû •ø Ùøæ$ ]* á$ ]* èøŽøñô^Âø àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !kônû fø Öû^eô Íø^›ø
 ] vZ wÎgžì e
~)(l Z ZzgЕvZ ègÈ ¬ ]|
X Hs Zî »vZ š  Q Hçzž Ht x » ªä \ W ÂñÑp=
†ø røvøÖû] Üø ×øjø‰û^Êø ‚ørôŠûÛøÖû] Øøìø•ø èøÓ$ Úø Ýø‚ôÎø ^Û$ Öø ] o$ fôß$Ö] á$ ]* †õeô^qø àûÂø
DÜ׊ÚE o–FÚø Ü$ $ö
 ] vZ wÎgžì e
p=~)(l Z ZzgÐ ” '
Y ]|
» ŠÎZ vgzZ ñƒ 4ZŠ ~ ( x Zw ) K\ W ( ˆ Æ ä™çz) ÂñÑ
 )Q HxbZ
X Hs Zî ( »vZš
x » CZ¬ ƒ {Š c
i ¹ yÝ c Z p
ƒ ´gÃy₃: eUg ¯¤
X Vƒ¢q~x ZwKƒe~¢Îwq¾X • M
™x Zg WgzZ
¼ZŠ~x ZwK
»w°z ÑÅÞZg ! gŠB‚Æ ~ b ¬ ð•Z ñƒ _7¼\ W
y%t gz Z q gg0 Z Vî 0 Vc ZŠ ¬ gzZVƒ 4ZŠ ~Kñƒ D™p Ò
XÛ 7¬Š
ø h]çø eû]ø oûÖô xûjøÊû] Ü$ ãö ×# Ö]ø äô ×#Ö] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø Ýö¡ø Š
ø $ Ö]æø éö]ç×’$ Ö] æø äô ×# Ö] ÜôŠûeô
Ô ø jô Ûø uû…ø
ƒ 4ZŠ ~K )Ð x *
Øg ÅvZ6wÎgÆvZgzZ ( Vƒ @ ÆvZ
61
å†Û æ su áçßŠÚ 61 å†Û æ su áçߊÚ
X} ŠwÅ} i ZzgŠÆØg KZ n}÷vZ} ZXƒäsz
äö ³þ×ù³Ö]øû%& Â} 76vZš
 ÃÅ\ WZ  ™ƒ4ZŠ~x ZwK
X çâ ¬Št ™ VZB; gzZí äö ×# Ö] Ÿ$]ô äFÖFžô Ÿø †ö fø Òû]ø
àûÚø •û ‡ôæø è÷eø^ãø Úø æ$ ^Û÷ mû†ôÓûiøæ$ ^Û÷ nû ¿ôÃû iøæ$ ^Ë÷mû†ô Žûiø kønû fø Öû] ]„øaF •û ‡ô Ü$ ãö ×# Ö]ø
Ü$ ãö ×#Ö]ø ]†& eøæ$ ^Û÷nû ¿ôÃû iø æ$ ^Û÷mû†ôÓûiø æ$ ^Ë÷mû†ôŽûiø åü †ø ÛøjøÂû ] æø äü r$ uø àûÛ$ Úô äü Úø †$ Òøæø äü Êø†$ •ø
!Ýô¡ø øŠ$ Ö^eô ^ßøe$…ø ^ßønùô vøÊø Ýö¡ø øŠ$ Ö] Ôø ßûÚô æø Ýö¡ø øŠ$ Ö] køÞû]ø
Ùø^Îøæø äô mû‚ømø ÄøÊø…ø kønû fø Öû] p*]…ø ]ƒøžô áø^Òø ] äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* sõmû†ø qö àôeû ] àôÂø
äü Êø†$ •ø àûÚø •û ‡ôæø è÷eø^ãø Úø æ$ ^Û÷mû†ôÓûiøæ$ ^Û÷nû ¿ôÃû iøæ$ ^Ë÷mû†ôŽûiø kønû fø Öû] ]„øaF •û ‡ô Ü$ ãö ×# Ö]ø
DoÃÊ^ŽÖ] ‚ߊÚE !]†& eøæ$ ^Û÷nû ¿ôÃû iø æ$ ^Û÷mû†ôÓûiøæ$ ^Ë÷mû†ôŽûiø åü †ø Ûø jøÂû ]æø äü r$ uø àûÛ$ Úô äü Úø †$ Òøæø
LZ Â Ù Š ÃvZ š
Z Zzg Ð òó̀0Z
 ] vZ wÎgžì e
{gÃègzZ D VZB; VâzŠ
ÃykZvZ} Z XìtÀF»Xë ]ÜÑ!
kZÆ™{/gzZ e »kZ ðÃŽgzZ™{Š c Ö Z™ÔÑÔÄZÑ
i~‡gzZ #
X J (~ ngzZ ÑgzZ # Ö Z™gzZÄZÑÃkZ Â}™x Z™ ZgzZ Ïg ) Å
^ßørûrøuø ‚ûÎø Ùø^ÏøÊø äô mû‚ømø ÄöÊø†û mø kønû fø Öû] p†ø mø Øôqö†$ Ö] àôÂø Øøòô ‰öæø †õeô^qø àûÂø
oû Êô æø Do ñ^ ŠÞ (p„Ú†i (•¨]• çe]E !äü ×ö Ãø Ëûmø àûÓömø Üû ×øÊø ] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø
!Dpæ^v›E !•ö çû ãö nø Öû] äö ×öÃø Ëûmø ðºoû•ø Õø]ƒø Ùø^ÏøÊø èõ mø]æø …ô
™NŠÃvZ š Y7 ~}g !
ŽŠ 
Æ ¿, ZД'Y ]|
Š [ ZŽ ä VrZXì @
H eB‚Æ] vZ wÎg ä ëž c VZB; LZ
62
å†Û æ su áçßŠÚ 62 å†Û æ su áçߊÚ
'
• Xh × p ÖZt ~ e
Zzg Å ~zDgzZX H7(Z ä] vZ wÎgp
X • D™~Š·Âx » (Zž cÛ
â•
u ~uzŠXì ™f » äVZB; nƬŠ~ g
T~ g u«
VZB; {zŠ Z%Ð kZì ¹÷»Š· Ã
 Ð=g fÆTì *
ÆvZ š
ng ¬ ðÃ~ V(u VâzŠ a kZ Xƒ *
™g Ö Z » ]oz mLZB‚
Xì 7
Ü$ ãö ×# Ö]ø Ùø^Îø kônû føÖû] oÖøžô †ø ¿øÞø ]ƒøžô áø^Òø †ø ÛøÂö á$ *] gôn$ ŠøÛöÖû] àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø
DÜÒ^uE !Ýô¡ø øŠ$ Ö^eô ^ßøe$…ø ^ßønùô vøÊø Ýö¡ø øŠ$ Ö] Ô ø ßûÚô æø Ýö¡ø øŠ$ Ö] køÞû*]
6vZ š Z  Å” /]|žì e ZzgÐvZ¶g "0G
Ýô¡ø Š
ø $ Ö^eô ^ßøe$…ø ^ßønùô vøÊø Ýö¡ø Š
ø $ Ö] Ô ø $ Ö] køÞû*] Ü$ ãö ×#Ö*]ë]ÜtÂC7
ø ßûÚô æø Ýø¡ø Š Ã
63
å†Û æ su áçßŠÚ 63 å†Û æ su áçߊÚ

11 Vh^e

y Ò » {/

Ù qzÑ{/[Z
sf zgq¬ Ð kZ pX < qzÑ {/\ Wˆ Æ kZ
ÃVÂ!
ž³™d‚f
Û Æ{/
øZ•
s Zî (2) x ZwZ (1) X :• zŠ
]‚ZzÆ{/
*
Zz Ä c
*
Zzrw! ™[yxgŠÆ{z%gzZ Ì(1) • zŠ Ì
(2) X *
Xì *
™s Zî » {/ä \ W¬
,ÅsZî
Tžì ‚ ŸgzZ ì ã™Ì[Å {/ˆ Æ s Zîä \ Wèa
E
}™Ìq éE
5‹rZ ¬ Ð ä™ q zÑÃs ZîkZƒ ã™[ˆ Æ s Zî
5‹rZ {zžceÃVzŠ%a kZ
E
: 6ñ+N ZŠÃgŠ e Å6zZ ª,™ q éE
64
å†Û æ su áçßŠÚ 64 å†Û æ su áçߊÚ
Ãñ+N ZŠ X B wZ e6ñ+N ! ™wïÐ ~ •N ZŠÉ Og
X Og î
èøÞø]†$ Ãô qô àûÚô ]æû †ö Ûø jøÂû ]ô äü eö ^vø‘û]*æø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* Œõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø
ÜöãôÏô iô]çø Âø o×FÂø ^âø çû Êö„øÎø Ü$ $ö Üû ãô›ô^øe• køvûiø Üû ãö jømô•ô …û *] ]çû ×öÃø qøæø kônû føÖû^eô ]çû ×öÚø †ø Êø
D•¨]•çe] æ ‚Ûu]E !pF†Šûnö Öû]
[ôZÆ \ WgzZ] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” k„0Z ]|
ÃVzgŠ e KZgzZ Hïg ñƒ D™s Zî »vZ š  gzZ H{/Ð: Zç•8Eä
X 1wZ e6Vð+N ! ZÆVN KZ
LZÃyZQ Hg0
Z g0
ì g0  :( Å s Zî -1
Z Æ x ZwKs§Vzg e Æ vZ š
Ù !
Xì 7(Ås ZîC ÐKpƒ6¿c
6w2Å6zZp¤
Z
Ü z {e»s ZîaÆVÂgú -2
Š%gzZ 'gú%Z ÇñY 3g: ‰
XƒÐí~}uzŠq Z
Ùô^qø†ùô Ö] ÄøÚø ðø ^Šøßùô Ö] Ýõ^Žøâô àöeû] ÄøßøÚø ƒûžô ðº^_øÂø oûÞô†ø føìû*] Ùø^Îø sõmû†ø qö àôeû] àôÂø
hô^røvôÖû] ‚øÃû eø kö×ûÎö Ùô^qø†ôùÖ] ÄøÚø ] oôùfôß$Ö] ðö ^ŠøÞô Íø^›ø ‚ûÎøæø à$ ãø Ãö ßøÛûmø Ìønû Òø Ùø^Îø
àø _ûÖô^ íømö Ìønû Òø kö×ûÎö hô^rø vôÖû] ‚øÃû eø äü jöÒû…ø •û ]* ‚ûÏøÖø pû†ôÛû Ãø Öø pûžô Ùø^Îø ØöfûÎøæû ]*
Ÿø Ùô^qø†ùô Ö] àøÚô é÷†ø rûuø Íöçû _öiø èöŽøñô^Âø kûÞø^Òø àø_ûÖô^íømö àûÓömø Üû Öø Ùø^Îø Ùø^qø†ùô Ö]
Ô ô ßûÂø oûÏô ×ô _øÞû]ô kûÖø^Îø àønû ßôÚô çû ÛöÖû] Ý$ .] ^mø Üö ×ô jøŠûÞø oûÏô ×ô _øÞû]ô éº*]†ø Úû ] kôÖø^ÏøÊø Üû ãö _öÖô^íøiö
àø×ûìø•ø ]ƒøžô à$ ãö ß$ÓôÖFæø Ùô^qø†ôùÖ] ÄøÚø àøËû_önø Êø Øônû ×$ Ö^eô lõ]†ø Óùô ßøjøÚö àøqû†ö íûmø kûeø *]æø
65
å†Û æ su áçßŠÚ 65 å†Û æ su áçߊÚ
Dp…^íeE Ùö^qø†ùô Ö] tø†ôìû].æø àø×ûìö‚ûmø àønû uô àøÛûÎö kønû føÖû]
G gHÆ <Z†0 x ÷Ñ) Z
 • ë vZ¶g ó̀0Z
Æ VzŠ%ÃVÂgúä x ÷ 0Z ( Vñâ Æ <Z†0x ÷ e÷Z ñƒ
Š uzg Ð ä™s ZîB‚
g ! Z 0 Y « Â c
ž ¹Ðí ä vZ¶g b !
VzŠ%ä ` Zzi Z Å]vZ wÎgèÑq• È zgùÃVÂgúx ÷ 0Z ( t)
(Z ä VrZ H Y7 ä ~ž • ë ó̀0Z Xì Hs ZîB‚Æ
Š [ ZŽ ä Y «X å H¬ c
~ nÅvZž c åHˆ Æ äW¬» [ s
VzŠ% {zž Y7 ä ~ X cD™ (Z ( „ )ˆ Æ äW¬» [ s Âä
0
VïB‚Æ VzŠ%{zž c
Š [ ZŽ äVrZX ‰Cƒ £BùB‚Æ
Z {eÐ VzŠ% •vZ ègÈ ¬ ]|X ‰¹7™
ƒ~}g )q
Z ( b§ ÏZ ) X ‰C™ 7™V ïB‚Æ yZ ‰C™ s Zî™
q
¾ Ý>Zx Z} Z ¹ ( Ð yZì ÁxW »VzŠ%ž™NŠt „¸) ä ]gú
ž cÛ Ð kZ ä •vZ ègÈ ¬ ]| ÂN W} Š•1 ÊÎZv™ïë
â•
o%ZB‚ÆVzŠ%~ kZž ) c
Š™g ï ZÐ äYŠpgzZ î Y ¬„Šp ?
‰Cƒ 4ZŠ ~ vZ š
Z ` Zzi Z Å] vZ wÎg gzZ ( ì 60
Z »
X å @ Y c Š wïC Ù ! ÃVzŠ%žJ VŒ‰CYI‰ Ü zƼZŠ
oûÞôù]* ] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø oÖFžô löçû Óø•ø kûÖø^Îø ] oùô fôß$Ö] tôæû ‡ø èøÛø×ø‰ø Ýùô ]. àûÂø
Œô^ß$Ö] ðô ]…ø æ$ àûÚô köËû_öÊø èºføÒô]…ø kôÞû*]æø Œô^ß$Ö] ðô ]…ø æ$ àûÚô oÊô çû ›ö Ùø^ÏøÊø oûÓô³jø•û*]
66
å†Û æ su áçßŠÚ 66 å†Û æ su áçߊÚ
Dp…^íeE
vZ wÎg ä ~ • 9•vZ èg•x Z ]|)Hzzi Å]Ñ
}6} 6Æ VÍß™ƒg ZÎ ?ž cÛ ä \ WVƒg F ~ž c
â• CÃ ]
X Hs Zî}6} 6ÆVÍßä ~ Âß™s Zî
sfzgq0Ð s Zî¬ Ð ä™ qzÑÃs Zî
hZ ÃVÂ!
X³™d‚f b§
]‚ZzÆsZî
Xƒ Zƒ Ö ,-1
p…^íeE!áº^mø†û Âö kônû føÖû^eô à$ Êøçû _ömø Ÿø Ùø^Îø ] oùô fôß$Ö] àôÂø éø†ø mû†ø aö oûeô]ø àûÂø
DÜ×ŠÚ æ
Ù ¿( ^) Vc
C ² c â•Û ä ] Ñì e ZzgÐ ” {k  Ù 1Z ]|
C
X}™: s Zî »vZš ¦ 
¬z " » ª Ìк Z _ugzZ ÌÐûZ _uƒ ]g Ó -2
Xƒ Ìçz ! gzZƒu 0 ÌÐ {)z
Íø^›ø Ü$ $ö ^*•$ çø iø äü Þ$]* Ýø‚ôÎø àønû uô ] o% fôß$Ö] äô eô ]*‚øeø ðõ oû•ø Ùøæ$ ]* á$ žô èøŽøñô^Âø àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !kônû fø Öû^eô
ˆÆäÑp=)(l ä ] Ñ • 9•vZ ègÈ ¬ ]|
 Q Hçz ä \ Wžt {z Hx »¬Ð ƒ
X Hs Zî »vZš Ž
67
å†Û æ su áçßŠÚ 67 å†Û æ su áçߊÚ
kö–ûuô Íø†ôŠøeô ^ß$Òö ^Û$ ×øÊø s$ vøÖû] Ÿ$žô p†FÞø Ÿø ^ßøqû†ø ìø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
á$ žô Ùø^Îø Üû Ãø Þø kö×ûÎö kôŠûËô Þø ]* Ôô Öø^Úø Ùø^ÏøÊø oûÓôeû *] ^Þø*]æø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Øøìø‚øÊø
Ÿ$ áû*] †ø nû Æø t% ^vøÖû] o–ô Ïûmø ^Úø oû –ôÎû^ Êø Ýø•ø • lô^ßøeø o×F Âø äö ×# Ö] äö føjøÒø †º Úû *] ]„øâF
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE pû†ôãö _ûiø ojFuø kônû fø Öû^eô oûÊô çû _öiø
 X- Ð } Š Zg ZÆ e ëž• 9•vZ ègÈ ¬ ]|
ëZ
) su
Ðzz kZž Zƒg et =) ‰ƒ qzѬ= Âã ( 6x £ ò *
ÂñWk0
}÷] vZ wÎg ( c zg= n kZ ñY {g: e Z÷}
W *
Z „ ŠpQ) Zƒ H»Y7 ä \ WX ¶„g zg ~
»¹ ( Æ ™ {i Z0
ä \¬vZŽì q +Z Ât cÛ ä \WX V; Y ¹ä ~Xì Š
â• W¬
Û gH6( VÂgúª) V@ Å x?ZmxŠ W]|
gwŠ Â) ì ðâ •
: N
J
s Zî »vZ š %Zƒg C™Ì?• D™Y q‰ ( z™
äƒ u 0
X *
™:
™s Zî{Š \ ÃkZƒgŠ ‡6½wa ¿Ž -3
*
Q ñW{ i ZzgŠ »vZ š
 ˆ Æ ŠÎZ vž *
™ b§kZ s Zî -4
X ñW ãZÁgQ ñWŸ
* á ß -5
™s ZîÆ™ï•
ƒxi ÑxŠÐ ä™uF
Xì @ ÃËzzš Ð ~]‚Zz yZ :Ò
68
å†Û æ su áçßŠÚ 68 å†Û æ su áçߊÚ

~ÅsZî
™xbZ »ŠÎZ {v -1
X *
Xì ãZzÐV(usfzgqž 6ìßïq »ÌZ ~( ŠÎZv
èô ß$røÖ] àøÚô •ö çø ‰ûŸ* ]û †ö røvøÖû] Ùøˆø Þø ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
Dp„Ú†iE Ýø•ø • oûßôeø ^mø^_øìø äö iû•ø ç$ ŠøÊø àôfø×$ Ö] àøÚôù ^•÷^nø eø ‚% •ø]* çø âö æø
 ŠÎZv c
¼ Û ä ] vZ wÎg • ë ” k„0vZ†]|
â•
Æ Vâ ̈ZQ åC{Š c
Vƒk i ÌÐ|ŠzŠ {zž å Z FZ ~ wq kZÐ
Š™{(ÃkZ ä
X c
àônû jøËø•ø æ$ ^Þ÷^ŠøÖô †ôrøvøÖû] ]„øãFÖô á$ žô ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
DäÛmˆì àe]E äô Ïôù vøeô èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýøçû mø äü Ûø×øjø‰û] àôÛøÖô áô]‚øãø Žûmø
( kZ )µš c â• Û ä ] vZ wÎg • ë ” k„0vZ†]|
Æ#Ö ªŽÐVƒ. ƒzŠgzZ y! iqZ ( yŠÆ# Ö ª) nÆŠÎZv
XǃHxbZ »kZB‚ÆhäTÐ,Š „ZÍnÆ¿kZ ( C Ù )yŠ
™Y Z’ZЊÎZv -2
X *
™ cg s§ÅŠÎZv~ s ZîñZ’Z -3
X *
™9gŠ96x Ó -4
X *
G G
X *ƒu 0Ð îG  •»VzÀgzZ y$
0©G3©8„  -5
E
X * 5‹rZ ƒ ã™[ˆÆs Zî -6
™ïggzZ q éE
69
å†Û æ su áçßŠÚ 69 å†Û æ su áçߊÚ

]q IÆsZî
ËÔ *
CgzZ * gŠ b)¦ÑÔIv:Z6äW¥ Ô*
™Äc ™xs -1
X *
™] !
¼Ð
éô ¡ø’$ Ö] Øö%ûÚô kônû fø Öû] Ùøçû uø Íö]çø _$ Ö] Ùø^Îø ] o$ fôß$Ö] á$ ]* Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
Doñ^ŠÞ æ p„Ú†iE †õnû íøeôŸ$ žô à$ Ûø×$Óøjømø ¡ø Êø äô nû Êô Üø ×$Óøiø àûÛøÊø äô nû Êô áøçû Ûö×$Óøjøiø ÜûÓö$Þ*] Ÿ$žô
 c
š Û ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ” k„0vZ†]|
™] !
M Û ) Ú Z%Z ì Æ i úés Z
~ kZ ?žì ( t• ÆvZ
}) } ™] ! yZgzŠÆ s Zî ðÃŽ ÂXƒ
Å ð>sÜ{z Â}™] !
X ( ~Š™Ãðà cŠ CX ðû+ Š
c
¼ -2
Á
X *™s Zg ZÎÐzz Åg±Ë -3
Ùø^ÏøÊø oûÓôjø•û]* oûÞôù]* ] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø oÖFžô löçû Óø•ø kûÖø^Îø èøÛø×ø‰ø Ýùô ]. àûÂø
Dp…^íeE èºføÒô]…ø kôÞû*]æø Œô^ß$Ö] ðô ]…ø æ$ àûÚô oûÊô çû ›ö
g F ~ž c C Ã] vZ wÎg ä ~ • 9•vZ èg•x Z ]|
Xß™s Zg ZÎC Ù !
Ù !
C Ð ( xWÆ) VÍß ?c Û ä \W ÂVƒ
â•
-7yWŒ Û ~wŠwŠ ªÐ× W -4
Ÿ$žô äø ×# Ö] †ôÒô„ûnø Öûæø &ømû‚ôvøÖû] Åô‚ønø ×ûÊø kônû fø Öû^eô Íø^›ø àûÚø Ùø^Îø ðõ ^_øÂø àûÂø
áø!†û ÏöÖû] æø äô ×#Ö]†ø Òûƒô Ÿ$žô äü ×$Òö &ømû‚ôvøÖû] Åô‚øm$ áû*] o$Öžô g% uø*]æø Œº^ûeø ä́eô ‹ønû Ö$ ^%÷mû‚ôuø
70
å†Û æ su áçßŠÚ 70 å†Û æ su áçߊÚ
DÑ]‡†Ö]‚f Ìß’ÚE
~EŠ {z}™s Zî »vZ š
'} ™: '!  Ž • ëvZ¶gY «
I{Š c
i] !
t=gzZXƒ] !
ÅÃc
Å ð> ðÞt ÑZ}™™f »vZ
Û gzZ™f »vZ sÜ} ™: Ç!
X} ™]zˆÅyWŒ Å *Š òŠ Wžì
] !
i§»sZî
ÆŠÎZv\ WaÆ ä™ qzÑs Zî
ìs§ÅkZt ‚Ç!
X £Š™È I¼gzZØYƒ} 9Æ™
]ƒøžô éô †ø ÛûÃö Öû] oôÊô èô nø fô×ûj$Ö] àôÂø Ôö ŠôÛûmö áø^Òø ] o$ fôß$Ö] á$ *] Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
Dp„Ú†iE †ø røvøÖû] Üø ×øjø‰û]
Zzg Ð ” k „0 v Z†]|
~ { /] v Z wÎgž ì e
Ü z kZ D ™xb Z »ŠÎ Z v ( ‰
I¼‰ Ü zÆ ä ™ q zÑs Zî ) Z

X ï Š™È
4˜7t gzZØVZJ
: õJ/G Vâ » LZB; VâzŠ LZQ
Ü$ `ö ×# Ö]ø äô ×# Ö] Ùô çû ‰ö …ø o ×F Âø Ýö ¡ø ø Š$ Ö ]æø éö ç ×F ’$ Ö] æø †ö fø Òû]ø äö ×# Ö] æø äô ×# Ö ] ÜôŠû eô
!Ô ø nùô fôÞø èô ß$ŠöÖùô ^Â÷ ^øfø iôù ]ôæø Ôø eô^jøÓôeô ^Ï÷mû‚ô’ûiøæø Ô ø eô ^Þ÷^Ûømû]ô
Û 7pÑŠzgŠˆÆkZ
‚øßûÂô æø ý àø›ô ]çø Úø Äôfû ‰ø oûÊô pû‚ômûŸ* û] ÄöÊø†û iö Ùø^Îø oôùÃô íû$ßÖ] Üønû âô ]†ø eû žô àûÂø
Dpæ^v›E †ôrøvøÖû] Ýô¡øjô‰û]ô
71
å†Û æ su áçßŠÚ 71 å†Û æ su áçߊÚ
«g • ëvZ¶g ••Z'
6V´ñ] ‚ ( sÜ) +h Z ¹ @
} (
Xì ‰ Ü z »xbZÆŠÎZv ( q ZÐ ~X) ÇñY H
†ö føÒû]* äö ×# Ö]æø äô ×# Ö] ÜôŠûeô Ùø^Îø †ø røvøÖû] Üø ×øjø‰û] ^Û$ Öø áø^Òø äü $Þ*] †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
DoÞ]†f› æ oÏãneE
X ëº ZvZzvZ pÂD™xbZ »ŠÎZvZ  ”/0vZ†]|
äü ×øfø Ïûjø‰û]ô ^Ú÷ ^uø‡ô äô nû ×øÂø pœF†ø Êø •ô çø ‰ûŸ* û] †ôrøvøÖû^eô †$ Úø ]ƒøžô áø^Òø äü $Þ]* oùõ ×ô Âø àûÂø
Ô ø nùô fôÞø èô ß$ŠöÖùô ^Â÷ ^fø iôù ]ôæø Ôø eô^jøÓôeô ^Ï÷mû‚ô’ûiøæø Ô ø eô ^Þ÷^Ûø mûžô Ü$ ãö ×# Ö]ø Ùø^Îø Ü$ $ö †ø f$Òøæø
DoÞ]†f› æ oÏãneE
gzZ Dg ¦ ÆŠÎZv{z Z
Ð k0  žì e
ZzgÐ ” Z]|
vZzvZ p ª)rgzZ D™ cg s§ÅŠÎZv  ٠Š xWk0 Æ kZ
^øÂ÷ ^fø iôù ]ôæø Ô ø eô ^Þ÷^Ûømûžô Ü$ ãö ×# ³Ö]øë ] ÜtQ ë ( º Z
ø eô^jøÓôeô ^Ï÷mû‚ô’ûiøæø Ô
D™&¤Å[ÂÅ\WgzZñƒn
gyZZ6
\WëvZ}Z) !Ô
ø nùô fôÞø èô ß$ŠöÖùô
X(•D™wqZtñƒD™qnZ» j§Æ]ÑÆ\WgzZñƒ
ø eô ^÷Þ^Ûømûžô Ü$ `ö ×# Ö]ø Ùöçû Ïömø Üø ×ô jøŠû m$ áû*] •ø ]…ø *] ]ƒøžô áø^ Òø äü $Þ]ø †ø Ûø Âö àôeû] àôÂø
Ô
!äü Ûö×ô jøŠûmø Üû $ö ] oùô fôß$Ö] o×øÂø oû×ôù ’ømö Ü$ $ö Ô ø nùô fôÞø èô ß$ŠöÖùô ^Â÷ ^føiù]ôæø Ôø eô^jøÓôeô ^Ï÷mû‚ô’ûiøæø
Dp‡^ÇÛÖ] p‚Î]çÖ] å]æ…E
ÂD™xbZ »ŠÎZvZ  {zžì e ZzgÐ ” /0vZ†]|
Ô ø nùô fôÞø èô ß$ŠöÖùô ^Âø ^føiôù ] æø Ô
ø eô^jøÓôeô ^Ï÷mû‚ô’ûiø æø Ô ø eô ^Þø^Ûømûžô Ü$ ãö ×#³Ö]ø¸ë]Üt
72
å†Û æ su áçßŠÚ 72 å†Û æ su áçߊÚ
X D™xbZQ _7ŠzgŠ6]Ñ {zQ
LZ™Äg6ŠÎZvB; VâzŠgzZØW6ŠÎZv™hgB; ˆ Æ kZ
ŠÎZvgzZ k•1%Æi ZzWÐ× W™Äg~ Ö
ÆVð; VâzŠÃ} n
XØ“ åâ CZ6
•ø çø ‰ûŸ* ]û †ø røvøÖû] Øøf$Îø hô^_$ íøÖû] àøeû †ø ÛøÂø kömû]ø…ø Ùø^Îø ‹øqô†û ‰ø àôeû äô ×#Ö] ‚ôfû Âø àû³Âø
oûeùô …ø ä×# Ö] á$ *]æø ÄöËøßûiø Ÿø øæø †% –öiø Ÿø ø †ºrø uø Ô ø $Þ*] Üö ×øÂû *]æø Ôø ×øfùô Îø Ÿ. ø oûÞùô žô Ùø^Îøæø
Doñ^ŠÞ æ Ü׊ÚE !Ôø jö×ûf$Îø ^øÚø Ôø ×öfùô Ïømö ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø kömû*]…ø oûÞùô *] Ÿø ø çû Öøæø
VrZž ¬Š Ô /]|ä ~ • ëvZ¶g Tu0vZ†
Š•1 N ä ~ c
Z žVƒ }Y ~gzZ c
ßq Û gzZ c
â• Š•1 ÊÎZvä
Z÷vZgzZì Y} Š œ: gzZì Y} Š yvÃË:  ( Ð s§KZ )
ƒ ¬Š: ï Š•1 NÃ] vZ wÎg ä ~¤
N Ì~ Â @ ZgzZì [g
X êŠ:•1
äô nû ×øÂø ‚ørø‰ø æø †ø røvøÖû] Øøf$Îø hô^_$ íøÖû] àøeû †ø Ûø Âö kömû]*…ø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
Däq^Ú àe]E !äü ×öÃø Ëûmø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø kömû*]…ø †ö ÛøÂö Ùø^Îø Ü$ $ö
ä VrZž ¬ŠÃ”/]|ä ~• ë ”k„0Z ]|
D™ (ZÃ] vZ wÎg ä ~ž cÛ gzZ c
â• Š•1 ÊÎZv
“ åâ 6kZgzZ c
Xì ¬ Š
Ü z kZ oa ÊÎZvžq
 ì y%‰
Xƒ: 1ÃËZ gŠ c
p
73
å†Û æ su áçßŠÚ 73 å†Û æ su áçߊÚ
™} Š r Š n kZ ì x Zw bŠ 1Ð zz Å¿6<
 Ãy›Ë
X <: xbZ
†ö ÛøÂö ^mø äü Öø Ùø^Îø ] o$ fôß$Ö] á$ *] ” †ø ÛøÂö àûÂø gôn$ŠøÛöÖû] àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø
l$ ‚ûqøæ$ áûžôæø Ìønû Ãô –$ Ö] pƒô ç+ jöÊø †ôrø vøÖû] o ×øÂø Üû uô]ˆø iö Ÿø p' çôÎø غqö…ø Ô ø $Þžô
DoÏãne æ ‚Ûu]E !Øû×ôù âø æø †û fùô Òøæø äö ×ûfôÏûjø‰û^Êø Ÿ$]ôæø äö Ûû ×ô jø‰û^Êø é÷çø ×ûìø
~ ¸ ?/} Z cÛ Ð yZ ä ] Ñžì e
â• Zzg Ð ” /]|

Z X Ïã 1ÃVzgz$Ð ?:gz * × ?6ŠÎZ vXƒ òŠ W
™: ØZ'
™ËzrgzZ *
ª¢ } Š•1 ÃkZ  î 0
™ cg s§ÅkZ:gz ¢ ðË
I ä×Ö] Ÿ] äÖž Ÿ †fÒ] ä×Ö]
Vð; gzZØÎÊÎZvB; VâzŠ LZ sÜ Ânƒ¤ Ü z, ZÉ
Z ‰
ÎB; ¤
e* ZŠ ÂÃÎB; q
ZgzZ ÔØÎB; Vc Z X k xa Ã
Z sܤ
ZgzZX £Š•1ÃkZgzZØgÊÎZvÐ ~rË Âƒ:
Ânƒ: Ìt ¤
b§kZ s§ÅŠÎZvÃV¿VâzŠ™ VZ J
Vâ » LZB; VâzŠ LZ
Å\ Wž < wìt gzZìg s§Å} n Æ \ W1 ÅV¿ž <
X £Š•1ÃV¿gzZ < ËzrgzZ • ¿g6ŠÎZvV×
Ùø^Îøæø åü ‚ømø Øøf$Îø Ü$ $ö ǻ‚ônø eô †ø røvøÖû] Üø×øjø‰û]ô †ø ÛøÂö àøeû ] kömû*]…ø Ùø^Îø ÄõÊô ^Þø àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE äü ×öÃø Ëûmø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø kömû]*…ø „ößûÚö äü jöÒû†ø iø ^Úø
ä VrZž ¬ŠÃ”/0vZ†]|ä ~ • ëvZ¶g «*
74
å†Û æ su áçßŠÚ 74 å†Û æ su áçߊÚ
 ¹gzZ 1á•1»B; LZQ HxbZ »ŠÎZ vÐB; LZ
~Ð Z
uF Ü z kZì ¬Š D™t Ã]vZ wÎg ä
ÿkZ ( Ì) ä ~Ð ‰
X H7
kônû føÖû^eô Íöçû _ömø ] äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø kömû*]…ø Ùø^Îø èø×ø$ô]æø àôeû†ôÚô ^Âø Øônû Ëø_% Ö] oûeô*] àûÂø
DÜ׊ÚE !àørøvûÛôÖû] Øöfùô Ïømöæø äü Ãø Úø àõôrøvûÛô eô †ø røvøÖû] Üö×ô jøŠûmøæø
s Zî »vZš  Ã]vZ wÎg ä ~• ë” îÏI & Zz0%¬ ]|
Ã~rQgzZ DgÊÎZvÐ ~rq
ZB‚ LZÃ\ WgzZ ¬Š D™
X ¬Š ï Š•1
o×øÂø oiF]* ^Ûø ×$ Òö †õnû Ãô eø o×FÂø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Íø^›ø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
D‚Ûu] æ p…^íeE †ø f$Òøæø ǻ‚ômø oûÊô ðõ oûŽøeô äô nû Öøžô …ø ^•ø*] àôÒû†% Ö]
\WžÐzz kZ ) ä]vZ wÎg• ë ” k„0vZ†]|
J™NŠÃwdZÆ eÐ \Wvßž ÌÐzz kZgzZ ¶Ì1¼Ã
Ü z kZ ) Hs Zî6.
Kä \¬vZgzZ ¶Å Ì}i Ås _‰ zZ ( B
 ( ñƒ D™s Zî) \W ( 3g u 0
ÌZ ÌÐ „
 •Ågâ YÃx Zw
s§Å kZÐ ( ~r })Ú Ë~B; | Z ÂD W. Þ £Æ ŠÎZ v
áZ
~rkZž àørøvûÛô Öû] ØöfôùÏø³möæø ì ~›ž 6Q ) ërgzZ D™{g •
X ( ¸ 1Ã
Š¤
 × ÃN ZŠ\ W™ƒ rg ÃÐ xbZÆŠÎZv
 gzZ N Y&
ÆvZ š
75
å†Û æ su áçßŠÚ 75 å†Û æ su áçߊÚ
X ¾s§Å} i ZzgŠÆvZš
 gzZ < qzÑ *
Î6
á ™š
ä• Z ªì * g Š c
™ïg ~ Vz6 &¬ Ã\ Wž q p
~ Vz6g e ¹! Œ
X ¾™Äg xŠd ÛdÛ B‚Æ ~!¼ ñƒ D h
Œ
X ,™: ïg 'gúpX ¾Ð wex ¬ KZ~ yZ * ™7ïg
Ü$ $ö äü Ûø×øjø‰û^Êø †ôrøvøÖû^eô ]*‚øeø èøÓ$ Úø Ýø‚ôÎø ^Û$ Öø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* †õeô^qø àûÂø
DÜ׊ÚE !^Ã÷ eø …û *] oŽFÚø æø ½õ]çø •û*] èø$ø¡ø ø$ ØøÚø †ø Êø ä́ßônû Ûôm$ àûÂø ‚øìø*]
ÂñÑp=~l Z ]vZ wÎgžì e ZzgД' Y]|
ÃN ZŠ LZ Q HxbZ » kZ gzZ ñWk0
Æ ŠÎZ v\ W ( Æ ™çz)
X- Ðg ëgx ¬~ Vz6g egzZ Hïg~ Vz6 &gzZ} & ×
æø ^Ëø’$ Ö] àønû eø Ÿøæø kônû føÖû^eô غÚø …ø ðô ^Šøßùô Ö] o×øÂø ‹ønû Öø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø
Doß_Î…]•E éô æø †û ÛøÖû]
D™s Zî »vZ š
 Â: 6VÂgú cÛ ä ” /0vZ†]|
â•
X ( ì ïg ñƒ D™[) yxgŠÆ{z%z Ì:gzZì ïg ñƒ
ñƒD Î6 »vZš

Æ \WÚvZ š
s§N !  žìg wì » ]! Z (1)
kZ Âq
Å1 Å\ W c  ž »Ð b§kZ™ƒiF
t ‚Æ\ WvZš X ìg
Ð Vƒ- , Z \WxŠægzZ 79ìg: ÃB; N !ñYƒ s§
X ¾Ð j§9{g !zŠ™< :ZzxŠãZ
76
å†Û æ su áçßŠÚ 76 å†Û æ su áçߊÚ
Ù !
kZ , ™C Ù !
C kZ }uzŠ (2)
Æ Ÿs Zîž < x ÈZ » ] !
X ,™:™g ¦
 ZÆ
Ðg0
µ6, ü ~ [ Z Å~: {Ž ì g Z- Š {z Å{]ZŠ ÛŸ
‚q
]tgzŠŽ ìz »vZ š
 |gŠz »Ÿžìt zz ÅkZì ðƒ
ÛZ
ÅkZÐzz Åäƒ Áwâ w' ÂÅyÅ~: { ä ÷Œ ¬Ð
X c Š hgC Ù ! z »ŸgzZn™: åy
Ùø^Îø çø âö kônû føÖû] àøÚô *] †ôrøvøÖû] àôÂø ] o$ fôß$Ö] köÖû^*‰ø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
Üû ãôeô lû†ø ’ö Îø Ô ô Úø çû Îø á$ žô Ùø ^Îø kônû føÖû] o Êô åö çû ×öìô ‚ûmö Üû Öø Üû ãö Öø ^Ûø Êø kö×û Îö Üû Ãø Þø
Üûãö eöçû ×öÎö †ø Óôßûiö áû]* Íö^ìø^øÊø èô n$×ô aô^røÖû^eô ‚õãû Âø &ömû‚ôuø Ôô Úø çû Îø á$ ]* Ÿø çû Öøæø èöÏøËøß$Ö]
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !kônû fø Öû] oÊô †ø røvøÖû] Øøìô•û .] áû*] lö†û ¿ößøÖø
ŸHž Y7 Ð ] Ñ ä ~ • 9 •vZ ègÈ ¬ ]|
VÍßQž Y7 ä ~ • 9X V; ž cÛ ä \ WXìz »vZ š
â• 
x ¸~g vž c á VY~vZ š
Š [ ZŽ ä ] \ WX H7ï•  ÃkZ ä
» qY Åx ¸~g vž Cƒ: ]!
t¤ 7Ápy
ZgzZ X å Š »yk0
Æ
 wŠÆ yZ }žì g e = gzZ ì » d
: wJÃ~p~vZ š ŒÛ : âi
X @ ™g¨6ä™ï• á ~vZš  ß~ Â, ™
Íø^›ø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ Ÿô* kô nû føÖû] àø Úô †ö røvø Öû] Ùø^Îø Œõ ^ f$ Âø àôeû ] àô Âø
DÜÒ^uE !ä́ñô]…ø æ$ àûÚô kônû fø Öû^eô
77
å†Û æ su áçßŠÚ 77 å†Û æ su áçߊÚ
 Ÿž• ë ” k„0vZ†]|
wÎgèYìz »vZ š
Ù !
X HÐC  ä]vZ
ÆŸs Zî »vZš
Ÿø øæø äô ×# Öô] ‚öÛûvøÖû]æø äô ×# Ö] áø^vøfû ‰ö ’ g D™™ft \ WyZgzŠÆs Zî
!äô ×# Ö^eô Ÿ$žô éøç$ Îö Ÿø øæø Ùøçû uø Ÿø øæø †ö føÒû]* äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$žô äø ÖFžô
áø^vøfûŠöeô Ÿ$žô Üû ×$ Óøjømø Üû ×øÊø ^Ã÷ fö‰ø kônû fø Öû^eô Íø^›ø àûÚø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeô]* àûÂø
äô ×# Ö^eô Ÿ*$žô éøç$ Îö Ÿø øæø Ùø çû uøŸø ø æø †ö fø Òû*] äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$žô äø ÖFžô Ÿø æø äô ×# Öô ‚öÛû vøÖû]æø äô ×# Ö]
!lº^qø…ø •ø äü Öø kûÃø Êô …ö æø lôõ^ßøŠøuø †ö ŽûÂø äü Öø kûfø jô Òöæø lõ^òønùô ‰ø †ö ŽûÂø äö ßûÂø kûnø vôÚö
Däq^Ú àe]E
gzZ ñÎ6 ] ‚ÆvZ š  ä ¿T ¹ä ”{k Ù 1Z ]|
C
†ö føÒû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖF]ô øŸø æø äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]æø äô ×# Ö] áø^vøfû‰ö ñ OÆ] ! ~EŠ
gz ZÐN YØŠ S{ k
kŠÆ kZ Â; g H äô ×# Ö^eô Ÿ$]ô éøç$ Îö Ÿø ø æø Ùçu Ÿø øæø
XÐN YØŠ J (ZgŠÆkZgzZ ÏN YèV)kŠ nÆkZ
ë ãZÁgÃTq6äøa ª~y
WÆvZ š
 \ WZ

ZŠ c
B; Vc B; VâzŠ sÜÃkZ ~ xbZÆ kZ XÙ xbZ » kZ •
VâÃzŠÆ yxgŠXì * •1 : » kZXØÎ
“ åâ CZ6kZ „:gzZì ¢
Xì 7xbZ »
^Ûønø Öû] àônû ßøÒû†% Ö] Ÿ$žô kônû føÖû] àøÚô Üö ×ô ³jøŠûmø ] o$ fôß$Ö] …ø ]* Üû Öø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE àônû n$ Þô
78
å†Û æ su áçßŠÚ 78 å†Û æ su áçߊÚ
Æ vZ š  Ã] vZ wÎg ä ~ • ë ” /0 vZ†]|
X ¬Š D™xbZ » ã Z( ÁggzZŠÎZvª) ÁgzŠ sÜ
çâ ¬Št ñƒ D Ys§ÅäÃá ZzŠÎZvÐWÐ ãZÁg
!…ô^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÎô æ$ è÷ßøŠøuø éô †ø ìôŸ? û] oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% Ö] oÊô ^ßøiô! ^ßøe$…ø
àôÒû†% Ö] àønû eø Ùöçû Ïömø ] äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô ‰ø Ùø^Îø gôñô^Š$ Ö] àôeû äô ×#Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
hø]„øÂø ^ßøÎô æ$ è÷ßøŠøuø éô †ø ìôŸ? ]û oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% Ö] oÊô ^ßøiô • ^ßøe$…ø †ôrøvøÖû]æ oùô Þô^Ûønø Öû]
D‚Ûu]E …ô^ß$Ö]
gzZ ãZÁgÃ] vZ wÎg ä ~ • ë ” T ‚0vZ†]|
éô †ø ìôŸ? û] oÊô æ$ è÷ßøŠøuø ^nø Þû‚% Ö] oÊô ^ßøiô • ^ßø³e$…ø :‹ ë ] Üt yxgŠÆŠÎZv
!…ô^ß$Ö] hø]„øÂø ^ßøÎô æ$ è÷ßøŠøuø
çâ ̬Št 6µñkZ
oûÖôù èõ føñô^Æø Øùô Òö o×FÂø Ìû×öìû]æø äô nû Êô oûÖô Õû…ô^eøæø oûßôô jøÎû‡ø …ø ^Ûø eô oûßô Ãû ßôùÎø Üû`ö ×# Ö]ø
†õnû íûeô
àônû ßøÒû†$ Ö] àønû eø ðô ^Âø ‚% Ö] ]„øãFeô çû Âö ‚ûmø áø^Òø ] o$ fôß$Ö] á$ *] Œôõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø
!†õnû íøeô oûÖôù èõ fø ñô^Æø Øùô Òö o×FÂø Ìû×öìû]æø äô nû Êô oûÖô Õû…ô^eøæø oûßô jøÎû‡ø …ø ^Ûøeô oûßô Ãû ßôùÎø Üû `ö ×#Ö]ø
DÜÒ^u æ äq^Ú àe]E
yxgŠÆŠÎZ vgzZ ãZ Ágžì e Zzg Ð ” k„0Z ]|
û …ô^eø æø oûßôjøÎû‡ø …ø ^Ûøeô oößô Ãû ßôù Îø Ü$ ãö ×# Ö]ø ¸ _ â ¬Št ]Ñ
Ìû×öìû]æø äô nû Êô oûÖô Õ
!†õnû íøeô oûÖùô èõ føñô^Æø Øùô Òö o×FÂø
79
å†Û æ su áçßŠÚ 79 å†Û æ su áçߊÚ
b§ÏZ » kZÆ™ cg s§ÅkZ Âq6ŠÎZvZ
 ~y
WQ
û%«sÜ{zØVZ:B; J
Vâ »p å Hû%« 6< xbZ
X • D Y ñ VZ
o×øÂø oiF*] ^Ûø ×$ Òö †õnôÃû eø o×FÂø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Íø^›ø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
D‚Ûu] æ p…^íeE !†ø f$Òøæø ǻ‚ômø oûÊô ðõ oûŽøeô äô nû Öøžô …ø ^•ø]* àôÒû†% Ö]
X Hs Zî6. zZ ä ] vZ wÎg • ë ” k„0vZ†]|
Þ £ÆŠÎZvÌZ
Ë~B; LZ ÂD W.  ( ñƒ D™s Zî) \ W
á Z s§ÅkZÐÚ
X ërgzZ D™{g •
gzZ < }g7 6 ]‚ b§ÏZ X Š
ƒ Zg7 6 q
Z » \WJ
VŒ
ƒ Zg7s Zî »\ W ÂB™xbZû%,^WˆÆ6 ,‚

Wt gzZØWk0
e 
Æ •Z'Z x £\ W[Zˆ Æ h  ™ Zg7 s Zî
X# 7«gzŠ™ WúÆkZgzZ o×$’øÚö Üø nû âô ]†ø eû ]ô Ýô^ÏøÚ$ àûÚô ]æû „öíô³i$]æø # 7
~uzŠ ËÃyZ ÂA :(úÆ •Z'
Z x £¤
Z Xì Z
 Zz -7Ògt
Xì YYH ZŠ Z Ì(
]æû „öíôi$]æø *]†ø Îø Üø nû âô ]†ø eûžô Ýô^ÏøÚø oÖFžô oãFjøÞû] ^Û$ Öø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] †õeô^qø àûÂø
^ãø m%*]^mø ØûÎöæø hô^jøÓôÖû] èøvøiô^Êø *]†ÏøÊø àônû jøÃø Òû…ø o×# ’øÊø o×& ’øÚö Üø nû âô ]†ø eû žô Ýô^ÏøÚ$ àûÚô
oÖøžô tø†ø ìø Ü$ $ö äü Ûø×øjø‰û^Êø àôÒû†% Ö] oÖøžô •ø ^Âø Ü$ $ö ‚ºuø]* äö ×# Ö] çø âö ØûÎö æø áøæû †ö Êô ^ÓøÖû]
D‚Ûu] æ Ü׊ÚE ^Ëø’$ Ö]
80
å†Û æ su áçßŠÚ 80 å†Û æ su áçߊÚ
]‚Æ s Zî) Z  ] vZ wÎgžì e Zzg Ð ” '  Y ]|
Û Åp ÖZ yZ Âã J
àû³Úô ]æû „ö³íô³i$]æø Å]Y Z Œ •Z' Zx £ ( Æ™}g76
zŠgzZ ( 125{•{gÎ)(Åi úÕZ' Zx £ î ¯ ª o×& ’øÚö Üø nû âô ]†eû žô Ýô^Ïø³Ú$
^mø ØûÎö {gÎgz ZBÃ {gÎ ( ~ «g « ) ä \ W ( ~X) ³7Òg
‚ºuø]ø äö ×# Ö] çø aö ØûÎö{gÎ ( gzZBÃ{gÎ~«g ~uzŠ )gzZ S7áøæû †ö Êô ^ÓøÖû] ^ãø m%]ø
Ì( n Æ [ )Q X HxbZ » kZgzZ ñW:Zz s§ÅŠÎZvQ S7
X ‰ á p=s§Å
oûÊô çû _öÊø xôfû ’% Ö] éö¡‘
ø ø kûÛønû Îô ]. ]ƒøžô ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø ^ãø Öø Ùø^Îø èøÛø×ø‰ø Ýùô ]. àûÂø
Dp…^íeE kûqø†ø ìø oj#uø Øùô ’øiö Üû×øÊø Ô ø ÖôƒF kö×ûÃø ËøÊø áøçû ×%’ømö Œö^ß$Ö]æø Õô†ônû Ãô eø o×FÂø
câ•Û Ð yZ ä ] vZ wÎgì e ZzgÐ •vZ èg•x Z ]|
6. zZ LZ ? ÂVƒìg| 7i úvßgzZ ñYƒ ~9®  ) Åò Z 
( Ð x ZwK )žJ VŒ S7: i úgzZ H„ (Z ä VrZ X ¢ ™s Zî
X I¬C Ù !
ñY H: ZŠ Z~]‡zZ {z(&Ãs Zî: ÇzŠ
äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø lõ^Âø ^‰ø 'ö¡ø $ø Ùöçû Ïömø oôßôùãø röÖû] áô †Úô ^Âø àôeû èøfø ÏûÂö àûÂø
Ýöçû Ïömø àønû uôæø ÄøËô iø†û iø oj#uø è÷Âø ‡ô^eø ‹öÛûŽ$ Ö] Äö×ö_ûiø àønû uô à$ ãônû Êô oø×ôù ’øÞö áû]ø ^Þø^ãø ßû³mø
oj#uø hôæû †ö Çö×ûÖô ‹öÛûŽ$ Ö] Ìönû –øiø àønû uôæø ‹öÛûŽ$ Öø] Øønû Ûôiø oj#uø éô †ø nû ãô¿$ Ö] Üø ñô^Îø
DÜ׊ÚE !hø†ö Çûiø
81
å†Û æ su áçßŠÚ 81 å†Û æ su áçߊÚ
"7i ú~ X~, Z ] ‡zZ &• ë”%¬ 0µ]|
 Ðgîs ™ `gÎZ
Ñå q Û I…] vZ wÎgÐ
Z X¸ D â •
î ye » `gΞ J Ü zÆ g `Z ÛgzZ ñYƒ—ž J
VŒ ‰ VŒ
Ü z T}ŠgzZ ñY ƒ qzÑ
 VŒ Ñ äƒ bâ `gΉ
åž J
X ñYƒ[z¾
éø¡‘
ø ø Ÿø Ùöçû Ïömø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùöçû Ïömø pùô …ô‚ûíöÖû] áô‚nû Ãô ‰ø oûeô]* àûÂø
!‹öÛûŽ$ Ö] gønû Çô iø oj$uø†ô’ûÃø Öû] ‚øÃû eø éø¡ø ‘
ø ø Ÿø æøø ‹öÛûŽ$ Ö] ÄøËô iø†û iø oj#uø xôfû’% Ö] ‚øÃû eø
Dp…^íeE
Û t Ã] vZ wÎg ä ~ • ë ” ~g}
ñƒ D â • G1Z ]|
VŒ ì 7i úðÈ Æ i úÅòž ‹
ƒ— ( ™ƒ qƒ) `gΞJ
X ñY[ze Zg7`gΞJ VŒ ì 7i úðÈÆi úÅ)gzZ ñY
oÖøžô ]æû ‚öÃø Îø Ü$ $ö xôfû’% Ö] éô ¡ø ø‘ø ‚øÃû eø kônû fø Öû^eô ]çû Êö^›ø ^‰÷^Þø á$ *] èøŽøñô^Âø àûÂø
ä×Ö] o•… èöŽøñô^Âø kûÖø^ÏøÊø áøçû ×% ’ømö ]çû Úö ^Îø ‹öÛûŽ$ Ö] kôÃø ×ø›ø ]ƒøž oj#uø †ôÒôù„øÛöÖû]
!áøçû ×% ’ømö ]çû Úö ^Îø éö¡ø ø’$ Ö] ^ãø nû Êô åö †ø Óûmö oûjô $Ö] èöÂø ^Š$ Ö] kôÞø^Òø ]ƒøžô oj#uø ]æû ‚ö Ãø Îø ^`ßÂ
Dp…^íeE
ˆÆi úÅòä VÍß¼žì e
ZzgÐ •vZ ègÈ ¬ ]|
ƒ qƒ`gÎZ
Š  žJ
VŒ ‰ÖG
 ÷z {zQ Hs Zî »vZ š

ÆyZ ä •vZ ègÈ ¬ ]|X J 7: ÇzŠ »s Z} 9ä VrZ
82
å†Û æ su áçßŠÚ 82 å†Û æ su áçߊÚ
 žJ
ˆ W~{{z Z Þ ‡Ã¿
VŒ ‰ Ö {zž ¹ñƒ BnZ ‹Z .
X à | 7i ú™ƒ} 9ä VrZ Âì {z(i ú~T
†ôrûËøÖû] éô ¡ø ø‘ø ‚øÃû eø kônû fø Öû^eô Íø]çø _$ Ö] l$ •û …ø *] ]ƒøžô kûÖø^Îø ^ãø $Þ*] èøŽøñô^Âø àûÂø
Øùô ’øÊø Äø×ö_ûiø oj#uøæû *] ‹öÛûŽ$ Ö] gønû Çô iø oj# uø éø¡ø ø’$ Ö] †ôìùô *] æø Ìû_öÊø †ô’ûÃø Öû] æô*]
Däfn• oe] àe]E !àônû jøÃø Òû…ø Åôçû fö ‰û]* Øùô ÓöÖô
vZ š ò ?Z
 ˆÆ i úÅ)c  cÛ ä •vZ ègÈ ¬ ]|
â•
¸Ã: ÇzŠÆ s Zîpß™ Âs Zî Âz™{Š Zg Z » s ZîÆ
VŒ z™y
žJ
Xð7ÒgzŠ nÆs ZîC Ù Q ñYƒqƒc ñYƒd z¾`gÎ
xôfû’% Ö] éô ¡ø ‘
ø ø ‚øÃû eø hô^_$ íøÖû] àôeû †ø ÛøÂö ÄøÚø Íø^›ø äü Þ$]* àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àûÂø
oj#uø xûfùô Šømö Üû Öøæø gøÒô†ø Êø ‹ø ÛûŽ$ Ö]†ø mø Üû×øÊø †ø ¿øÞø äü Êø]çø ›ø o–FÎø ^Û$ ×øÊø èô fø Ãû ÓøÖû^eô
D‚ÛvÚ ^›çÚE !àônû jøÃø Òû…ø xøf$ŠøÊø p÷ç›ö pû„ôeô ïø^Þø*]
Æ”/]|ä VrZˆÆi úÅòž• ëvZ¶gÝ°Z†
VrZ Â 1™ Zg7 s Zîä ” /]|Z
 • ë X Hs Zî »~B‚
 ÌZ {zž ) c
KZ ”/]| ( å •: J 0
: Ã `gÎpðVZ Ãä
Ã~g ZÎKZ ~ òî~ fQX ñƒ: Zzg%ñ 7i úgz Z ñƒg ZÎ6~g ZÎ
X H ZŠ Z s Zî: ÇzŠgzZ c
è
 `gÎˆÆ i úÅ)gz Zò Vänf ßi
¬ Ð äƒ[z¾gz Zå
 | 77Òg zŠ Ås Zîp• M
XM  ™{)z ]zˆ{>gzZ i ú ,
83
å†Û æ su áçßŠÚ 83 å†Û æ su áçߊÚ
Z • ÒÐ g ±ZÆ ÝZ Ògtžì t zz Å kZ
Å ähgÃyZp¤
 Zz -7» yZÐzz Åäƒ: öR
¿ðÉì Z
{zžá yâ g 2
Dƒ ÒzŠ ~ ÝZt ÂX Ç} 7Ò«g zŠ c
Çñ7«g zŠ6äƒx »
ˆ Æò c
ˆ Æ)t gzZì @ Zz -7» yZÐzz Åg 2
ƒZ p•
 Yñ 77
XM
çz c
ñYƒ qzÑ{ i » i ú c  )žt }g± Ë
ñYƒ ~9®
zŠÐ •z Z hgÃs ZîÐ V˜ ÂñY^ I
Ãs Zî\WÆ™ qzÑ{g !
™å
X •M
éö¡ø ’
ø $ Ö] kôÛønû Îô ^.Êø kônû føÖû^eô Íø^›ø †ø ÛøÂö àøeû] kömû]*…ø Ùø^Îø ‚õmû‡ø àôeû Øônû Ûôqø àûÂø
D…ç’ßÚ àe ‚nÉE !ä́Êô ]çø ›ø àûÚô o–FÚø ^Úø o×FÂø oßFfø Êø Ýø^Îø Ü$ $ö Ýôçû ÏøÖû] ÄøÚø o×# ’øÊø
{zž ¬ŠÃ”/0vZ†]|ä ~ • ëvZ¶gh i0Õ
 ) yZgzŠ kZž¸ìg™s Zî »vZš
”/0Z ]|X ˆƒ ~9® 
X H Zg7 s Zî ¹!CZgz Z ñƒ} 9Q S7i úB‚ÆVÍßä
× i c
(Åx' 6,.Æx' × iˆÆ"7: ÇzŠX Zƒ Zg7s Zî »\ W
× i[ W6
X çâ ¬ŠgzZ ß[px'
,Å[
™[yxgŠÆ {z%z ÌaÆ {/ä \ W[ Z
{z%gzZ ÌŽ ì *
:žìgŠ c
X • ëÃäÎ6 ] ‚6j§mºyxgŠÆ
84
å†Û æ su áçßŠÚ 84 å†Û æ su áçߊÚ
ìZ  Zz * ™[ -1
àønû eø Ìû_ömø ÜûÖøçû Öø ÷¡qö…ø à% ¾öŸ* ø oûÞùô žô ^ãø Öø kö×ûÎö Ùø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø éøæø †û Âö àûÂø
^Ëø’$ Ö] á$ žô Ùöçû Ïömø oÖF^Ãø iø äø ×# Ö] á$ Ÿô* kö×ûÎö [ Üø Öô kûÖø^Îø åü †$ •ø ^Úø éô æø †û ÛøÖû]æø ^Ëø’$ Ö]
Íøç$ _$ m$ áû*] äô nû ×øÂø |ø^ßøqö ¡ø Êø †ø ÛøjøÂû] æô*] kønû føÖû] s$ uø àûÛøÊø äô ×#Ö] †ôñô^Ãø •ø àûÚô éøæø †û ÛøÖû]æø
éô æø †û ÛøÖû]æø ^Ëø’$ Ö] àønû eø Ìû_ömø Üû Öø äü iø†ø ÛûÂö Ÿø øæø ðõ †ôÚû ] s$ uø äö ×# Ö] Ü$ iø]*^Úø kûÖø^ÏøÊø ^Ûø ãôeô
DÜ׊ÚE ^Ûøãôeô Íøç$ _$ mø Ÿ$ áû*] äô nû ×øÂø |ø^ßøqö ¡ø øÊø áø^ÓøÖø Ùöçû Ïöiø ^ÛøÒø áø^Òøçû Öøæø
wì Z÷ ¹Ð •vZ ègÈ ¬ ]|ä ~ • ë vZ¶g {z²
t Â} ™: [yxgŠÆ{z%gzZ Ì¿ðä
: yv¼ÃkZ ] ! Zžì
á$ žô • D â• Û \¬vZèY ¹ ä ~ ?VY {z Y7 äìVrZ X Ï} Š
äô nû ×øÂø |ø^ßøqö ¡ø Êø ø †ø ÛøjøÂû ] æô*] kønû føÖû] s$ uø àûÛøÊø äô ×# Ö] †ôñô^Ãø •ø àûÚô éøæø †û ÛøÖû]æø ^Ëø’$ ³Ö]
 ¿Ž • Ð ~]ÃÆvZ {z%gzZ ̵š ª ^Ûøãôeô Íøç$ ³_$ ³m$ áû*]
š
ðÃ6kZ ÂñÎ6 » {z%gzZ ̤
ì 7{ k }™ e »vZ
Z {z}™{/c
 Zz ì ~g (Z *
ègÈ ¬ ]|X ( 7Z ™[žì @
ƒ x¥Ð kZ )
} /Æ kZ:gzZ • D™ Zg7 Ã e:Æ òŠ WkZ \¬vZ cÛ ä •vZ
â•
È ?‰Cƒ,z ] ! ZgzZX} ™: [Å{z%gzZ ÌŽ • D™ Zg7 Ã
¤
Zž ^Ûø ãôeô Íøç$ _$ mø Ÿ$ áû*] äô nû ×øÂø |ø^ßøqö ¡ø øÊø Dƒt p ÖZÆe
¤ WQ ƒìg
¼6kZ Â} ™: [yxgŠÆyZ ðÃ
X 7{k
ZXì 7Z
g± Ë\ W¤  Zzì <
 *
™ˆ µÆs Zî[ -2
85
å†Û æ su áçßŠÚ 85 å†Û æ su áçߊÚ
Æg±%%Z X 7B p ÂÙ: ˆ Ug ¯Æ s ZîÐ zz Å yÝ c
Xì {z(*
™í@
™ÄÐ ~ç ¬ Ð [pˆ Æ s Zîñƒ D™ {/ -3
*
Y
X 7^
oûÊô kônû fø Öû^eô Íø^›ø Øõqö…ø àûÂø †ø ÛøÂö àøeû ] ^ßøÖû^*‰ø Ùø^Îø …õ^ßømû•ô àôeûæ †ôÛûÂø àûÂø
Íø^_øÊø ] o% fôß$Ö] Ýø‚ôÎø Ùø^ÏøÊø äü iø*]†ø Úû ]ô oiø*] éô æø †û ÛøÖû]æø ^Ëø’$ Ö] àønû eø Ìû_ömø Üû Öøæø éõ †ø ÛûÂö
^Ã÷ fû‰ø éô æø †û ÛøÖû]æø ^Ëø’$ Ö] àønû eø Íø^›øæø àônû jøÃø Òû…ø Ýô^ÏøÛøÖû] Ìø×ûìø o×#‘øæø ^Ã÷ fû ‰ø kônû føÖû^eô
Ùø^ÏøÊø äô ×# Ö] ‚ô fûÂø àøeû †ø eô^qô ^ßøÖû*^‰øæø Ùø^Îø èºßøŠøuø éºçø ‰û]. äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø oûÊô Üû ÓöÖø áø^Òø ‚û Îøæø
Dp…^íeE éô æø †û ÛøÖû]æø ^Ëø’$ Ö] àønû eø Íøçû _ömø oj#uø ^ãø ß$eø†ø Ïûmø Ÿø
ž Y7 Д /0vZ†]|ä ë• ëvZ¶gg bŠ0z/
 n Æ {/ä T ¿q
Æ {z%gzZ Ìp 1™ Âs Zî » vZ š Z
™ÄÐ ~ç KZ {z [ Z X Å7[yxgŠ
Y™ (Z {z H Â) ì Le *
p= ( c {/ ) ] vZ wÎgž cÛ ä ” /0 vZ†]| ( ì
â•
Zg7s Zî)gzZ ñÎ6 ] ‚ÆvZ š
 ( ¬) ä \ W ( ~ kZ ) ÂñÑ
{z%gzZ Ì( ˆÆ kZ )gzZ S7i ú«g zŠúÆ •Z'
Z x £ ( 6äƒ
w'Ð {/] vZ wÎg ˆ Æ kZ ) ñÎ 6 ] ‚Æ [yxgŠ Æ
Æ ÏZ Z®)ì :%{•n }g v~ „ ¿Æ] vZ wÎggz Z ( ñƒ
• ëvZ¶gg bŠ0z/ ( } ™: Ĭ Ð [gz Z}™¿{z ._
86
å†Û æ su áçßŠÚ 86 å†Û æ su áçߊÚ
{z cÛ ä VrZ Â HwZÎ ( ¸ Ì) Ð ” vZ†0'
â• Y ]|ä ë
Œ
X} ™: " Û Ð ~çKZ ¦
Ù á™: [Å{z%gzZ ÌJ
C Z
¿
ƒ çz : ªì 7oÑ]g Óa Æ [-4
„ : gzZ ì oÑ *
Xì ï]g Ó%ZXì oÑ *
ƒu 0 »
Ð ¬z "
 Zz *
Xì Z ™ »6{z%gzZ *
™ q zÑÐ ÌÃ[ -5
Ñ äƒ { i » i ú c  ) ñƒ D™[¤
ñYƒ ~9® Z -6
X <}g7 ~ˆ}¢ ¹! Ñ~ i ú™hgÃ[\ W Â
gzZØYƒq
i§»[
\W b§T < xbZ b§ÏZ »ŠÎZ vQiŠ q
Z ¬ Ð ƒ

C
Å ÌgzZ æ Ù !
Ð KÐ “Z [ !
ˆ Æ kZ X å H~ s Zîä
XØYs§
# 7t™ VdÛ ÆÌ
Œ
!äô ×# Ö] †ôñô^Ãø •ø àûÚô éæø †û ÛøÖû]æø ^Ëø’$ Ö] á$ žô ä́eô äö ×# Ö] *]‚øeø ^Ûø eô .]‚øeû ]ø
û%&gzZ Vƒ} 9Æ™ìs§ÅvZ š  QX # m 6ÌgzZ
Ÿø åü ‚ø uû æø äö ×# Ö] Ÿ$ žô äø ÖF žôŸø X v ] Üt gz Z í †öö fø Òû ]ø äö ×# Ö] æø äö ×# Ö ] Ÿ$ žô äø ÖFžô Ÿø ø
ðõ oû•ø Øùô Òö o×FÂø çø âö æø könû Ûômöæø oûnôvûmö ‚öÛûvøÖû] äö Öøæø Ô ö ×ûÛöÖû] äö Öø äü Öø Ô ø mû†ô •ø
!åü ‚øuûæø hø]ˆø uûŸø ]û Ýøˆø âø æø åü ‚øfûÂø †ø ’øÞøæø åü ‚øÂû æø ˆø røÞû*] åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$žô äø ÖFžô Ÿø †ºmû‚ôÎø
Dàn’u à’uE
87
å†Û æ su áçßŠÚ 87 å†Û æ su áçߊÚ
Ñ ðà » kZ ì ñ Z {z X 7ëÑÆ ]Š „ ðà ZÎÆ vZ
7q
„z gzZ ì @ 
™ {0  Å ÏZ gzZ ì o x Ó » ÏZ Xì
i „z Ôì p°ƒ
Ù „z Ôì êŠ ]ñ
ì : uz « {z 7Šqðà ZÎÆvZ Xì gŠ ‡6qC
Š Z™ ìlgzZ ) c
·]|) } È LZgzZ ( c Š™ Zg7 Ã}°z LZ ä kZ
Û » Ë@gzZ ðâ•
X ~Š “ÃHÆVz• Û ŠæÅ ( ]
ì w®Ì-7¬Št6Ì
•ø ^Ãø nû ÛôÖû] Ìö×ô íûiö Ÿø ø Ô ø Þ$]ôæø Üû ÓöÖø gûrôjø‰û]ø oûÞôçû Âö •û ]ö kø×ûÎö Ô ø Þ$žô Ü$ `ö ×# Ö]ø
^Þø]*æø oûÞô ^Ê$ çø jøiø oj# uø oûßôùÚô äü Âø ˆø ßûiø Ÿø $ áû]ø Ýô¡ø ø‰û¬ô×ûÖô oûßô jømû‚øâø ^ÛøÒø Ô ø ×öòø‰û]ø oûÞôù]ôæø
Dàn’u à’uE !ܺ×ô ŠûÚö
wJ ¬Š ~g v~ ùâ ¬ŠÐíì cÛ Š•
â• á g Z ä—" vZ } Z
‰žVƒ @ ™7°Ü {°z —" gzZ ÇVz™
™wZÎÐ •~gzZ @
žJ ™: ÌxzøÐ kZ= b§ÏZ ~Š e
VŒ * Z@ Åxs Z= ä Â
Xá VZ „6xs Z=
Å{ z%gz ZØFZÐ Ì™Èû%&Æö føÒû]ø äö ×# Ö]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖFžô Ÿø Q
Æ X• D Wy2!zŠ ~ 5 Zg yxgŠ Æ {z%gzZ ÌX ¾ + Y
1¾™hzŠ ÂñY {g6, ÃÆÅây2!ªZ  Xì * hzŠ yxgŠ
Ð y2!}uzŠ \ WZ  X ,hzŠ: 'gúgzZØhzŠ Ð g ëg ã xgŠ
™f \ WyZgzŠ kZ ¾Ð wex ¬ KZgzZ £Š™È * hzŠ ÂN Y| ( ÐW
88
å†Û æ su áçßŠÚ 88 å†Û æ su áçߊÚ
Xì w®Ì¬ŠtgzZ ’ gw'~ ¬Šz
àn’u à’uE!Ýö†ø ÒûŸ* û] %̂ Âø Ÿ* û] køÞû*] Ô
ø $Þžô Üûuø…û ]æø †û Ëô Æû] hùô …ø
Û 3ggzZ} Š j= Â[g}÷} Z
 „ —" â •
gzZ̈ ¸Ðƒ
Xì ÑZzx™{Š c 
iÐ ƒ
bâ Ãs§N ZŠ¼gzZØY ug6({Š ¤ Âq6{z%\ WZ

ÏZ Ì6VŒ b§Å ÌgzZ • Yƒ} 9Æ™ì s§ÅvZ š
 ™ƒ
X Vƒw'~ ¬ŠgzZ™f b§
ƒ6 q
XŠ Z »[Å\ Wt
!zŠ .‚ ø
 gzZ ¾ s§ Å ÌQ ™ F
Z Ð {z%ˆ Æ kZ
t X < ™fgz Z ¬Š b§ÏZQ™| m
6ÌgzZ ¾™hzŠ yxgŠÆ Vâ2
ƒ6 ZuzŠ

X ǃ Zg76{z%6 VZ ‚X <}g7 6] ‚Ð b§ÏZ
àûÚô éøæø †û ÛøÖû]æø ^Ëø’$ Ö] á$ žô ]*†ø Îø ^Ëø’$ Ö] àøÚô ^Þø•ø ^Û$ Öø ] o$ fôß$Ö] á$ *] †õeô^qø àûÂø
kønû føÖû] p*]…ø oj# uø äô nû ×øÂø oøÎô †Êø ^Ëø’$ Ö^eô *]‚øføÊø ä́eô äö ×# Ö] *]‚øeø ^Ûøeô .]‚øeû *] äô ×# Ö] †ôñô^Ãø •ø
Ô ø mû†ô•ø Ÿø åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$žô äø ÖFžôŸø Ùø^Îøæø åü †øf$Òøæø äø ×# Ö] ‚øu$ çø Êø kønû fø Öû] ØøføÏûjø‰û^Êø
ˆø røÞû]* åü ‚ø uûæø äö ×#Ö] Ÿ$žô äø ÖFžôŸø †ºmû‚ôÎø o0 •ø Øùô Òö o×FÂø çø âö æø ‚öÛûvøÖû] äö Öøæø Ôö ×ûÛöÖû] äö Öø äö Öø
Øø%ûÚô Ùø^ÏøÊø Ô ø ÖôƒF àønû eø ^Âø •ø Ü$ $ö åü ‚øuûæø hø]ˆø uûŸ* û] Ýøˆø âø æø åü ‚øfû Âø †ø ’øÞøæø åü ‚øÂû æø
pû•ô ]çø Öû] àô_ûeø oûÊô åö ^Úø ‚øÎø kûf$’øÞû]ô oj#uø éô æø †û ÛøÖû] oÖøžô Ùøˆø Þø Ü$ $ö lõ]†$ Úø 'ø¡ø $ø ]„øâF
89
å†Û æ su áçßŠÚ 89 å†Û æ su áçߊÚ
^ÛøÒø éô æø †û ÛøÖû] o×øÂø ØøÃø ËøÊø éøæø †û ÛøÖû] oiø]* oj# uø oŽFÚø ^iø‚øÃô ‘ø ]ƒøž oj# uø DoÃF‰øE
!DÜ׊ÚE ^Ëø’$ Ö] o×øÂø ØøÃø Êø
Æ ( ~h N ) Ì Z  ] vZ wÎgžì e Zzg Ð ” ' Y ]|
Û Åp ÖZ yZ Âã k0
̵š) äô ×# Ö] †ôñô^Ãø •ø àûÚô éøæø †û ÛøÖû]æø ^Ëø’$ Ö] á$ žÅ]Y Z Œ
TVƒ @
™ qzÑÐ ÏZ Ì~ ( cÛ gzZX • Ð ~]ÃÆvZ {z%gzZ
â•
( nÆkZ )X H qzÑÃ[ä \ WÐ ÌQX H™f~ qzÑävZÃ
ÅvZ š  ä \WXÑ Ú Š ÃvZ š  \ WžJ
VŒ ñ m6Ì\ W
ø ]ÜtgzZ ÅyÒrz©ÂÅ\¬vZgzZ H cgs§
åü ‚øuûæø äö ×#Ö] Ÿ$žô äø ÖFžô Ÿ¾
Ÿ$žô äø ÖFžô Ÿø †ºmû‚ôÎø o0 •ø Øùô Òö o×FÂø çø âö æø ‚öÛû vøÖû] äö Öøæø Ôö ×ûÛöÖû] äö Öø äü Öø Ôø mû†ô•ø Ÿø
ÆvZ Ë) åü ‚øuûæø hø]ˆø uûŸ* û] Ýøˆø âø æø åü ‚øfûÂø †ø ’øÞøæø åü ‚øÂû æø ˆø røÞû*] åü ‚øuûæø äö ×# Ö]
Ñ ðà » kZ Xì 7]Š „ ëÑ ðà ZÎ
x Ó n Æ ÏZ Xì 7q
Ù {zgzZì p°x Ón Æ ÏZgzZì „•
g ]gŠ6qC
Xì ÑZzp á Š !
Å}È LZgzZ H Zg7 {°z CZ ä kZì 7]Š „ëÑðà ZÎÆvZ Ë
\WQ ñƒ sz^~ ¬Š \ WgzZ ( ~Š “ÃVo) x Ó ËgzZ ÅŠæ
û%&] ÜÆ © Âä \WyxgŠ Æ kZž ~ wq kZ Å ¬Š ä
VŒ - s§Å {z%gzZ} FZnÐ Ì\WQX¾
xŠÆ \WžJ
~Š Zz xŠÆ \ WZ VŒ - xŠ!!\ WQ X ‰ FZ ~ ~Š Zz
 žJ
VŒ - Ðg ëgx ¬ \W ‰ JZ6zZÐ
6{z%gzZ ñW6{z%\ WžJ
90
å†Û æ su áçßŠÚ 90 å†Û æ su áçߊÚ
X å H6Ìä \ W 6H„, z Ì
ä™yxgŠÆ{z%gzZ ÌÃ[žì @
ƒwìtÃVÍ߉ Vänfßi
ì x OZ Ì6¿gzZ w2 ~uzŠ n Æ ä™ [[ Z pì ¬»
zZ Ð Ka ÅVzh N {z%gzZ Ì{zèÑq
Æ {z%z ÌÃV”yZgzZ • 6
Š wZ em c
c èh פ
'Z6Vzh N žìt [ ZŽ » kZ X Y Y ¹7yxgŠ
{z ÂñY ~Š™~9g Z-Š6h N ¤
Z b§ÏZ X ǃg Ñ ™zZh
'× h N ÂñY
6VâzŠ {z%gzZ Ìž ì +Z wŽgß[Z X Ï ñY ªz » h N Ì
¿Ãh N c 6zZ ÌÐ ¿Åx ZwKŽ • ,g Z- Š
Í ÂX • ~9J
z Ì[6¿gzZ [~ w2~uzŠ b§kZgzZ ì Š Š™J
c 6
z ZÆ
Xì yxgŠÆ„ {z%
Æ s _™ Y ~ x ZwKˆ Æ ä™}g7 6 ]‚Æ [
4˜7Ò«gzŠ6} g )
õJ/G
Éø†ø Êø àønû uô ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø kömû]*…ø Ùø^Îø èøÂø ]•ø æø oûeô]* àöeû gö×$ _øÛöÖû] pæø …ø
Íô^_øÛøÖû] èô nø •ô^uø oûÊô àônû jøÃø Òû…ø o×# ’øÊø àøÒû†% Ö] pƒF^uø ]ƒøžô oj#uø ðø ^qø ä́nôÃû ‰ø àûÚô
Dá^fu àe] (äq^Ú àe] (‚Ûu]E !‚ºuø*] àønû Ëô ñô^_$ Ö] àønû eø æø äü ßønû eø ‹ønû Öøæø
ž ¬Š Ã] vZ wÎg ä ~ • ë” ·ZŠz ! Z 0 È]|
ŠÎZvgzZ ñÑ p=~ x ZwK\ W Âñƒ rg ÃÐ [KZ \ WZ

Þ £Æ
gzZ Å ZŠ Z i ú«gzŠ ä \ W6}g )Æ s _gzZ ‰ ƒ} 9.
91
å†Û æ su áçßŠÚ 91 å†Û æ su áçߊÚ
( Xå: Ì{,ðÃgzZ ) å: bq ðÃyxgŠÆVßZz ä™s ZîgzZÆ\ W

*
ZzÄ c
*
Zzrw!
 Ð x ZwZ [ Zgz Z n ™}g7 wdZ x ÓÆ {/ä \ W
n Æå
Xì * ZzÄ c * ZzrÃVß ! ÆuLZ
ô knû fø Öû^eô Ìû_önø ×ûÊø pº‚ûâø äü Ãø Úø àûÓömø Üû $Ö àûÚø Ùø^³Îø ] o$ fôß$Ö] á$ ]* †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE Øû×ôù vønö Öûæø †û ’ôùÏønö Öûæø éô æø †û ÛøÖû]æ ^Ëø’$ Ö] àønû eøæø
ÆT c â•Û ä] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” /0vZ†]|
 {zƒ:gâ Y » ~@B‚
( [ª) s Zî » {%z ÌgzZ} ™s Zî »vZ š
X ñYƒw'gzZ} ™ ( ²c )q»Vß ! gzZ} ™
] oôùfôß$Ö] Œô]…ø àûÚô lö†û ’$ Îø oûÞùô žô èömøæô^Ãø Úö oûÖô Ùø^Îø Ùø^Îø Œõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE “õÏøŽûÛôeô éô æø †û ÛøÖû] ‚øßûÂô
cÛ ä” tzç ]|Ð í • ë ” k„0vZ†]|
â•
} 2 k0 Z Z
Æ {z%ä ~ ( Âñƒ rg ÃÆ™{/] Ñû%q )
X¸} Äw!
Æ]\ WÐ VÆ
ì aZ *
Zzrw!
~¨£ÆäZzÄp
]çû Öö^Îø àønû Ïô ×ôù vøÛö×ûÖô †û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]ø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeô]* àûÂø
^$÷ ¡ø ø$ø ^ãø Öø^Îø àømû†ô’ôùÏøÛö×ûÖôæø ]çû Öö^Îø àønû Ïô ×ôù vøÛö×ûÖô †û Ëô Æû] Ü$ ãö ×# Ö]ø Ùø^Îø àømû†ô ’ôùÏøÛö×ûÖôæø
92
å†Û æ su áçßŠÚ 92 å†Û æ su áçߊÚ
Dp…^íeE àømû†ô’ôùÏøÛö×ûÖôæø Ùø^Îø
u vZ } Z ž Å ¬Š ä ] vZ wÎg • ë ” {kÙ 1Z ]|
C
Û Ìt wÎgÆvZ } Z ) ¹ä VÍßX £Š jÃVßZz äZz&
£Š â • ñ
vZ } Z ¹ ( Q) ä ] \ W ( £Š j) ÌÃVß Zz äZ Äw!
gzZ (ž
Û Ìt) ¹ ( gzZ Å„
â•  ZpgŠQ ) ä VÍßX £Š jÃVß Zz äZz&
ñu
& ¬Š „z ä ] \ W ( £Š j) ÌÃVß Zz äZ Ä w!
gzZ (ž £Š
X ( £Š j) ÌÃVß Zz äZ Äw!
gzZ cÛ ( ˆÆkZ )Q ½û%
â•
Y *
7^ ÆuÃVÂgú
Zzrw!
^ãø ‰ø]…ø éö*]†û ÛøÖû] Ðø×ôù vøiö áû]* ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø oãFÞø Ÿø^Îø èøŽøñô^Âø æ$ oùõ ×ô Âø àûÂø
Dp„Ú†iE
kZ ä ] vZ wÎg• ë •vZ ègÈ ¬ ]|gzZ ” Z]|
X ñZz&  ñu CZ]gúž H IÐ
o×øÂø ^ÛøÞ$žô Ðö×ûvøÖû] ðô ^ŠøßôùÖ] o×øÂø ‹ønû Öø ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
D•¨]•çe]E †ö nû ’ôÏûj$Ö] ðô ^Šøßùô Ö]
7uÃVÂgúc â•Û ä]vZ wÎg• ë ” k„0vZ†]|
X • ä ZzÄw! ( sÜ)ÃyZÉ * Zz&
ñ
Û ÅyZ Œ
rg ÃÐã!
Œ Û e c ™ƒrgÃÐ {/Š%-1 Vänfßi
Ïe c
ƒŠ%{Zp ÂñZzÄw!
rg ÃÐ Vñ» yZ ]gúc ZgzZX ñZzru™ƒ
¤
93
å†Û æ su áçßŠÚ 93 å†Û æ su áçߊÚ
 gzZ L »gz¢'
t< Æ }g7 q
Z' ZÆ iZ Ái Z Á ÂñZzÄ w!
™ƒ
X L »~g ZlâZÃVß ! x ÓÆužì
!èô ×øÛöÞûŸ* ]û Øø%ûÚô oûßôÃû mø ǻ„ôaF Øø%ûÚô Ùø^ÏøÊø éö*]†û ÛøÖû] †ö ’ôùÏøiö Üû Òø Øøòô ‰ö äü $Þ*] †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
cÛ ÂñZzÄw!
â• Ä LZ ]gúž H Y7 Ð /0vZ†]|
X'Z'  Æ}g7ž
ÄõÊô ^ ßøÖô Øønû Îô Åôˆø ÏøÖû] àôÂø oãF ßûmø o$ fôß$ Ö] köÃû Ûô ‰ø Ùø ^Îø †ø Ûø Âö àô eû] àôÂø ÄôÊô ^³Þø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !˜öÃø føÖû] Õö†ø jømö æø oùô fô’$ Ö] Œô]…ø ˜ôÃö eø Ðö×øvûmö Ùø^Îø Åöˆø ÏøÖû]^Úø
Ñ ä ~ž c Cä”/0vZ†]|ì e ZzgÐvZ¶g «*
ÛžŠ
HÐ q • Y7 Ð vZ¶g «* ÛÃ]
X ‹ ñƒ D™ IÐ q •
X ñYc Š&
Š hgügzZ ñY cñÂz¼ »uÆaž ¹ì Š Z%
Ð}ŠZgZÆå
ñZzÄw! Š%ˤ
ÐxZwZ ä]gúc Z VHçÞ
ZP '@Š ¬Š ÅVzuzŠ  c
^» w!
q X L » 7~g ZlâZp
w! ðZzQ ásÜgzZ ¸ LgÐ }g7 w!
Ð }u c 6u c
n
ðÎÒpgzZ 1X k] Zƒ s†n ™x » °oÆ x ZwZ V; ñZ Í7
xŠq
Z sÜ6gîÆZwn kZ åÑ »å
Ð xZwZèa ÂL »o*
gzZ
äZzr¬ZñÆ}°‡âuiZ Ìw!
XÐVƒäZÍ c ÆugzZ ǃxiÑ
àÚ äqæ†ì ྠo× ١vÖ^Ò ØÃËÊ ˜Ê†Ö] pçÞ çÖ Ý†vÛÖ] á]
‚’Î oÖ] ØÒ •^ßj‰Ÿ äfÓi…] ^Ú ÄnÛrÖ ‚u]æ Ý• äÚˆÖ ÔÖ„e Ý]†uŸ]
94
å†Û æ su áçßŠÚ 94 å†Û æ su áçߊÚ
D2 t 254 ” …^jvÛÖ] •…E ‚u]æ
2 Vänfßi
éõ †ø ÛûÃö eô ^ßø×û×øâû ^*Êø Åô]•ø çø Öû] èô r$ uø oûÊô ] oùô fôß$Ö] ÄøÚø ^ßøqû†ø ìø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
éô æø †û ÛøÖû]æø ^Ëø’$ Ö] àønû eø Ÿøæø kônû føÖû^eô Ìû›ö]* ÜûÖøæø º̃ ñô^uø ^Þø*]æø èøÓ$ Úø köÚû ‚ôÏøÊø ý
oû×ôù âô ]* æø oû_ôŽôjøÚû ]æø Ôô ‰ø]…ø oû–ôÏô Þû] Ùø^Ïø³Êø ] oùô fôß$Ö] oÖøžô Ô ø ÖôƒF löçû ÓøŽøÊø
ÄøÚø ] o% fôß$ Ö] oøßô ×ø‰ø…û *] s$ vøÖû] ^ßøn–øÎø ^Û$ ×øÊø kö×ûÃø ËøÊø éø†ø ÛûÃö Öû] oÂô •ø æø sùô vøÖû^³eô
Ôô iô†ø ÛûÂö áø^ÓøÚø ǻ„ôâF Ùø^ÏøÊø lö†û ÛøjøÂû ^Êø Üônû Ãô ßûj$Ö] oÖFžô †õÓûeø oûeô*] àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ô fûÂø
Dp…^íeE
B‚Æ]vZ wÎg~ q ZŠß Z Á ë• 9•vZègÈ ¬ ]|
!
`ƒ qzѬ Ââ( )( )l~' J0 x ZwZ » {/ä ëgzZ ì
 ( nÆ{/) ä ~gzZ¸
[Å{z%z ÌgzZ å H7Ìs Zî »vZš
ä ~ Â( cÜ z» eZ
W‰  Xì CƒˆÆs Zî Â{zèY ) ¶Å: Ì
ÆkZgzZzŠ hgx ZwZ » {/ ) ?cÛ ä \ WX H™f » kZÐ] vZ wÎg
â•
™uF x ZwZ » egzZß™ÉgzZßwÅw!
!
Ã{/gzZß|0 Æu LZ ( n
= ä ] vZ wÎg Â` ™ e ë Z  Q X H „ (Z ä ~ • 9X zŠ
- šE
3G"
{/Ð V;z ä ~gzZ ) 5êGB‚Æ–! Z 0Ý°Z† ( ð¸ }÷)
( Å {/kZ }g v{/t ( ß) cÛ ä ] \ WX H {/™|0
â• !
x ZwZ »
ƒ

95
å†Û æ su áçßŠÚ 95 å†Û æ su áçߊÚ

,™ H™ƒ rg ÃÐ {/
KX ’g ~ k]x ¬ LZ ~)(l \W[ Z ™ƒ rg ÃÐ {/
X # 7,i ú~x Zw
pû‚ôrôŠûÚø oûÊô éºç×F‘ø ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeô]ô àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !Ý]†ø vøÖû] ‚ôrôŠûÛøÖû] Ÿ$žô åö ]çø ‰ô ^Ûønû Êô éõô ¡ø ‘ ø ø ÌôÖû*] àûÚô †ºnû ìø ]„øaF
ª)KkZ ~÷ c Û ä ] vZ wÎg • ë ” {k
â•  Ù 1Z ]|
C
Ù ~]
Æ x ZwKñZÎì 4Ð i úg ZD )vŠ i úq
Z ~ ( ~tK
X ( ì {Š c
i ÌÐ kZ[ Z N »kZž )
}g7¤tä]Z|‰Xì¤ÅxZwKm{t Vänfßi
ZÆ xw,i Z {z´X 7"
Âg0 Ð ?Š ] !
U t pì ½n Æ xw
Z ÅkZ sÜÆ xwñOQ • ,KϹ
Åx ZwKªKm{q
¤žì CƒG@ usfzgqŽ H
ÅkZ ÌÐ kZì ~ g
X 7Ãxw}g7 ì ÝqÃx ZwKsÜ
Ÿ$žô Ùö^uø†ôùÖ] ‚% ŽøiöŸø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø pôù…ô‚ûíöÖû] ‚õnû Ãô ‰ø oûeô]* àûÂø
!]„øaF pû‚ôrôŠûÚø æø o’FÎûŸ* û] ‚ôrôŠûÛø Öû]æø Ýô]†ø vøÖû] ‚ôrôŠûÚø ‚øqô^ŠøÚø èô $ø¡ø ø$ oÖFžô
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE
Å[ Z N{Š c i ) c
â•Û ä ] vZ wÎg • ë ” ~g} G1Z ]|
&sÜ1 ( ñY H:^gzZ ) N Y£ : } z— ( Æ V- g ZÎ~yZ
96
å†Û æ su áçßŠÚ 96 å†Û æ su áçߊÚ
"7i ú~ yZž )Kt ~÷gzZ HZKgzZx ZwKªs§ÅVzK
~ ]gßÅ+ â ¤aÆ xw}g7 ,i Z {z´X ( ì [ Z N{Š c i»
{z ÂB| 7i úÐ ®
 )~TÞ ƒ LZ ~)(l vߤZž Ç ñWxiÑ
Xì 7(ZèÑq• •Æä0 [ Z N{z Ì
*
™} /h '× \ W¤
Z yZgzŠ kZ X < s ZîÒ•e ‰ Ü z TgzZ
G
-š3E
"
жZz f ,âèYX • M ™Ì{/™|0 !x ZwZ™ Y: Zç c
•8Eê •e
G
Xì 7I~ V⊠¹! ì q N{/ Â~V⊠õ0 ÆJ ¶Zzf , ð¾
¡ø øìø^Úø køòû•ô èô ßøŠ$ Ö] pôù*] oÊô éô †ø ÛûÃö Öû^eô Œø^+ eø Ÿø ø kû Öø^Îø ^ãø Þ$*] èøŽøñô^Âø àûÂø
D‚ÛvÛÖ …^$¤]E Ðômû†ôŽûj$Ö] Ýø^m$]* æø †ôvûß$Ö] Ýøçû mø æø èøÊø†ø Âø Ýøçû mø Ýõ^m$]* èøŠøÛûìø
~kZƒe ?Ì~zTÆw‚ c Û ä •vZ ègȬ ]|
â•
7^ ™{/~yZž )ÆV⊠õ0
Y * ñZÎì 7`w¼~ ä™{/
,Ί ª) ã!Û gzZ yŠ » (¶Zzf ,â ª)†² ( • t yŠ õ0
Œ {z Xì
X(J¶Zzf ,ƒ¾Ð ,ƒg Š ª) &=xc Z ( &)gzZyŠ » (¶Zzf
3Zz vßáZz äY {gëÜæ ¬ Ð e ™ƒ rg ÃÐ {/
!
³0 x ZwZ ÷~
X•M™¿•e6 T{zÐ~yZX•j§&nÆVÍßyZ
Š 4
Ï»yZq ÆvZ¶g•1Zx âZèY³0 x ZwZ » e sÜ-1
!
Xì ì‡
97
å†Û æ su áçßŠÚ 97 å†Û æ su áçߊÚ
Æ vZ é<X+g9 ·x â ZgzZ Š- 1Z x â ZèY ³0
!
x ZwZ » {/sÜ -2
[Z Xì @
Yƒë! Ù !
Ï»yZÐ äYC Š 4
Æ ]¿Æ VÍß, Z q
X ǃ ÏÐ}u6 ÂÐ, ™{/¤
Z
ZèY ³0
l IZ vßtp¤ ! Û ª » VâzŠ {/z e -3
x ZwZ » yZ Œ
Z Ì~ V¸Æ el IZŠpp• ~¬Æ
Ð ] ¿Ð x »gzZ ˤ
Z V; X • M
Ð ]¿ { z ¤ Û c
 ™ Â,™yZ Œ Ù !
Ï~ 3ZzgzZ N YC
Y {z ÂN W™|0
gzZì 7^ ! Û žN YÐ n¾kZ sÜC
x ZwZ »yZ Œ Ù !
i Å] Ñ {z • D Y {gëÜæŽ Y q
"7,i ú~ ~tKgzZ ]g c
X D Y 7"0
! Û ¡• D YÐ +
x ZwZ »yZ Œ Å
ga„ÛÖ] Øa] àÚ †n%Ò å†Òƒ^Ú æ Ù]çΟ] è$¡%Ö] àÚ ^ßín• å†Òƒ ^Ú
á]†ÏÖ] à oãßÚ äÞ] ^ÛÒ ÄjÛjÖ] à oãßÚ äÛÓu oÊ àÚ æ oÓÛÖ] á] àÚ
ð]ç‰ ^ãÛÓu oÊ ^Ú æ] èÓÚ oÊ á^Ò ]ƒ] ^Ûe‚nÏÚ ça Øe äΡ›] o× ‹nÖ
^Ú] æ !ÄjÛjÖ] æ] á]†ÏÖ] Øq Ÿ l^ÏnÛÖ] oÖ] t†ì æ] ^ãßÚ ÄjÛi æ] á†Î
ä Þ ^ Ê † ã • Ÿ ] o Ê ç Ö æ è q ^v Ö Ñ ^ Ê ¤ ] o Ö ] å ^ß Ã Ú o Ê à Ú æ o Ó Û Ö ] t † ì ] ƒ ]
¡ Ê Üã e ^ Ï v × Ú … ^ ‘ ä Þ Ÿ Ý ] † u Ÿ ] o Ê Ñ ^ Ê ¤ ] Ø a ] Ü Ó u ä Û Ó u †n ’ m
D183 ” p…^ŠÖ] •^•…]E á]†ÏÖ] äÖ å†Óm Ÿ ^ÛÒ é†ÛÃÖ] äÖ å†Ói
98
å†Û æ su áçßŠÚ 98 å†Û æ su áçߊÚ

12 Vh^e

yÒ» e
[ˆÆ׶Zzf 7
e x â Z~ TˆÆ×öZzf ] ‚ ª X • y%\&~ e
i úpˆ Æ wZzi ~ {!KÅ] òöZzf ,â ZuzŠ ñC x ©ZÆ
ˆÆ×~/KÅÖöZzf ,ƒg Š ZŠX¬ Ð
Ýõçû nø eô èô møæô†û j$ Ö] Øøfû Îø áø^Òø ]ƒø žô ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø ” †ø Ûø Âö àôeû] àôÂø
!DoÏãne æ ÜÒ^uE !Üû ãôÓô‰ô ^ßøÛøeô Üûâö †ø føìû^*Êø Œø^ß$Ö] gø_øìø

8)tzF ZzgÐ ”/0vZ†]|
x- ä ] vZ wÎgžì e
Š[ÃVÍß ( öZzf 7) ¬ yŠ q
Æ yZ ÃyZ ~ T c Z Ð (¶Zzf
X ñC e ‹ o
yŠb c Æe
õ0
x »Æ¶Zzf 8:yŠ ª
l I ZgzZ¸ ‰ ƒ~ ¬Æl I Zèa \ W™ƒ rg ÃÐ {/ -1
x ZwZ » e™ Y~x ZwK\ WZ®ì xw]¿Å e nÆ
!
tž # 0
99
å†Û æ su áçßŠÚ 99 å†Û æ su áçߊÚ
|0
X •M !
x ZwZÐ(ÌËg0 ZÆxwŠzu\ Wp¤
Zg0 Zì ï
gÃ7ÃVÂ!
qzÑŽ q x ÓyZ ~ ä™~È0 !
ÅkZgzZ "0 x ZwZ
X NĪf~
áøçû ×% ãômö èøÓ$ Úø Øöâû *] oj#uø ý] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø køÎ$ æø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
Dp…^íeE !^ãø ßûÚô
gH ]¿ ä ] vZ wÎg • ë ” k„ 0 vZ† ]|
Z Æ Šzu Å xwgzZ ) l á Zzlž J
x ZwZ Ð ( „ g0 Û
 VŒ 'ðâ •
!
X ³0
,ZgzZØYƒ: ZzgÃÖÐ)(l\ WˆÆ"0 x ZwZ » e -2
!
Ü z
X # 7™ V~Öwq¾i úÅמØY‰
*,i ú õ0
t ò ŶZzf 9 gzZ Y (Ô[fÔ)Ô×ŶZzf 8-3
X # 7~
sùô vøÖû^eô ]çû ×% âø ^*Êø oß÷Úô oÖFžô ]çû ãö q$ çø iø èô møæô†û j$ Ö] Ýøçû mø áø^Òø ^Û$ Öø Ùø^Îø †õeô^qø àûÂø
ðø ^ŽøÃô Öû]æø hø†ô ÇûÛø Öû]æø †ø ’ûÃø Öû]æø †ø ãû ¿% Ö] ^ãø eô o×# ’øÊø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø gøÒô…ø æø
DÜ׊ÚE !‹öÛûŽ$ Ö] kôÃø ×ø›ø oj#uø ÷¡÷ nû ×ô Îø &øÓøÚø Ü$ $ö †ø rûËøÖû]æø
tzF x- ÃT ) ðƒ õg @ ,^WŶZzf Z  • ë” ' Y]|
Ì] vZ wÎggzZ J0 x ZwZ » egzZ H cg »Öä VÍß Â( • ë Ì
!
ÅY (gzZ [fÔ)Ô×Å õg @
,^WV;zgzZ ( ã ÖgzZ ) ñƒg ZÎ
100
å†Û æ su áçßŠÚ 100 å†Û æ su áçߊÚ
å
X}IJ `gÎ\WQX S7i úÅòŶZzf ,âgz Z³7,i ú
× ñOÆ*:Ò
x ª~2Š'
™ ZŠ Z ,i ú ö0
»] Zg Å,âgzZ * Ñ!
{gÃè ~ *gzZ *
Y *öZzf 8
b§ÏZXì ï* ~ *] ‡zZ ¹!
gZ ¦  *
Xì < ~ *zÒZ
g Z¦
ÅyZgzZì ï* ~ *x c
g Z¦ ×
ZƈgzZ ,ΊˆÆs ¸z ~2Š'
 *
Xì < ~ Ö'Zg
gZ¦
¼6kZ pì {z( * gzZ }{z´Æ ÖÃVÂZg yZg± š Z®
g Z¦
X CW7Z b

Ö Ó~Š:Ðzz Åäƒ ;Å(gzZ äƒ {Š c
à ` sÆ# iÆlg
Å*gzZ} ™È ðÃÐ ~ VÍßyZ%ZXì öRÅäZI~2Š' ×
G-d
¿Ì6[ éE Å[ Z N{Š c
 žì ]!
5B Z z < Ü z™ Y~Šzu
‰
i Ân g Z ¦
X ÇñYƒ
^ãø eô ‹ôÛû íøÖû] éô ç×F’$ Ö] ðô ]•ø ]*æø oß÷Úô oÖFžô èô mFæô†û j$Ö] Ýøçû mø tôæû †ö íöÖû] àøÚôù Ø' ÓöÊø
èô vønû fô‘ø oÖFžô Ùô]æø $̂ Ö] ‚øÃû eø ^ãø eô èöÚø ^Îø¬ôÖû] ^Ú$ ]øæø !èºß$ ‰ö èô ×ønû ×$ Ö] †ø %øÒû]* ^ãø eô kônû fôÛøÖ]æø
D78 ” Ô‰^ßÖ] ènßÆE !èºeøæû ‚ößûÛøÊø èøÊø†û Âø
V; zz ÒZ » ] Zg gzZ -7,i ú õ0
V;z gzZ *
Y ÖöZzf 8)
 ðŶZzf 9 ™á Ð wZzi ŶZzf 8 ;gXì <
x ª~ *J  * 
g Z¦
Xì ïz[zq{z Â*

101
å†Û æ su áçßŠÚ 101 å†Û æ su áçߊÚ
]„øaø oûÊô oßø Ûôeø Üønû Ïô m% áû]* g% røjøŠûmö èô n$ vô•û Ÿö û] Ýøçû mø †ø `û ¿% Ö] o ×$ ‘ø ]ƒøžô æø
^âø †ônû Çô eô lø^eø çû ×øÊø oôÚû †$ Ö] Ýô^m$*] oøÖô^nø Ö$ oß÷Ûôeô kønû fôm$ áû*] à% Šömø æø ýåü ‚øÃû eø ^Úø æø Ýôçû nø Öû]
D95 ” Ô‰^ßÖ] ènßÆE !äô nû ×øÂø o* nû •ø øŸø æø åø †ôÒö ]‚÷ÛôùÃø jøÚö
Z gzZ yŠ ¹!
~ Ö& =x c Ð ˆ Æ i úÅ×öZzf 10 :ÀF
™ú1 yY¤
Z Xì <
 * ~ *'Zg Åòg x c
g Z¦ ZgzZì ï* 
g Z¦
ðÃ6kZpì {z( Â~g Z ¦
Xì 7Z b ~x £gzZ Ë]Zg
X ’g ë¼ »¯yz Z®• ~x ZwZ \Wèa -4
¶Zzf -9 yŠ ZuzŠ
Ì& =rˆ Æ Vzi úgzZ # 7Æ ™ ÑYZ [p i úÅò -1
X <È ™| 7ˆÆ)ŶZzf 13 Ã& =rXí
ËgzZrÔ¼~ 5 Zggz Z ¾ s§Å] òˆÆå
 `gÎ -2
XØY ë
^ß$Úô lõ^Êø†ø Âø oÖFžô oßFÚôù àûÚô ] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø ^Þøæû ‚øÆø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø
DÜ׊ÚE !†ö fùô ÓøÛöÖû] ^ß$Úô æø oûfùô ×øÛöÖû]
]òРÖB‚Æ] vZ wÎg ë• ë” /0vZ†]|
X¸ìgÈr¼gzZìgȼ¼ ~3 ZgX ‰
†ö fùô ÓøÛöÖû] ^ß$Ûô Êø èøÊø†ø Âø éô ]‚øÆø oûÊô ] äô ×#Ö] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø ^ß$Òö Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
DÜ׊ÚE !†ö fùô ÓøßöÊø àövûÞø ^Ú$ ^*Êø Øö×ôù ãø ÛöÖû] ^ß$Úô æø
102
å†Û æ su áçßŠÚ 102 å†Û æ su áçߊÚ
B‚Æ] vZ wÎg öZzf 9 ëž • ë ”/0vZ†]|
ÈrŠpëgzZ å ; g| 7ÝðÃgzZ å ; gÈrðÃÐ ~ ë ‰†²
X ¸ìg
VÍßgzZØI: ~3 ZgpØIì e(T~ ] ò(i)-3
XØI: Ì™ƒ{eÇ!
Ð
ì µB‚Æg Z-Š ! fÅ{!KÅ] òŽ ~Š Zz Å:²,(ii)
Xì 7(Ås ¸z {zèY <: s ¸z~ kZ
ÌöÎô çû ÛøÖû] ]„øâF èøÊø†ø Ãø eô ÌøÎøæø àønû uô ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
DÜÒ^uE èøÞø†ø Âø àô_ûeø àûÂø ]çû Ãö Êø…û ]æø ̺Îô çû Úø èøÊø†ø Âø Ø% Òöæø
 ] vZ wÎg • ë ” k„0vZ†]|
s ¸z ~ ]òZ
%Z ì ( Å s ¸z ] ò Zg7 gzZ ì ( Å s ¸z t cÛ Â¸ ìg ™
â•
Ø Ð:²,(zq
X ( ì 7(Ås ¸z {zèY ) î Y? ZÆ] ò)
aZ * Û Æ kZì h N q
Œ
™s ¸z d Z »] òžŽ Øg † (iii)
vßèa pÇñYƒs ¸z ÂñY Hs ¸z™| m
6zZÆØg †Xì
Zi ðÃ~ ä™s ¸z™| m
¤Z 6kZèÑq • Ñ K¤ÃkZ
X < Ì6Ð ä™s ¸z™| m
6kZ n kZì 7
x â ZˆÆkZX¾ yZ f Z yf ¸gzZ ñYÖ6Ÿ
x âZˆÆwZzi -4
X N YG yÒx © ZÆe~X} Š\zŠÐ b§Å-
103
å†Û æ su áçßŠÚ 103 å†Û æ su áçߊÚ
Ö ‡Z yf ¸ ÂñWF
gzZ¾ # x â Z Z
ZП  ™ƒ rg ÃÐ[ -5
Ö ‡Zû%~uzŠ yf ¸„%ñ 7~QX ñJ 7i úÅ×x â Z
gzZ¾ #
Ù X ÏN Y S7: ÒgzZ ~ÌˆÆ i úÅ)X ñJ 7i úÅ)x â Z
C
X ÏñY½& =rˆÆi ú
Ü z Æ × b§kZ ÃVzi úÅ)gzZ ×
 FÅ ä™ ¦~ ‰
K
Z X ³7i ú®
\W¤ B‚Æ e x âZ \ WZ
 )! Ü z kZ sÜ
 ì‰
Ü z kZ ÂN Z™®
ÃVzi úzŠ‰  ) {eKZvß¼ c
³7i úËKZ KZ
Ü zÆkZÃi úC
X # 7~‰ Ù X 7^
Y*
™¦
:†²s ¸z-6
ì n• Û gzZÁg ª» e * ƒ~] ò»kZ (i)
Ü z » kZ J
‰ ò qƒÆ¶Zzf 10 ™á Ð wZziƶZzf 9 (ii)
gzZƒÐ b§Ë{ZpN Yg ¦
+ Ð ~ kZ ÌaÆœq Z ¤ ZXì
~ª qÅÙƒ" c ~ M Y c ƒ~D ÎÔƒ: c ƒD»]òԃ: c ƒ
Æœq Z ~ ‰ Ü z }g7 kZ \W¤ Z Xì @ Yƒ ZŠ Z n• Û » s ¸zÐ kZƒ
X@ ƒ7ÌeÐ kZgzZ Zƒ7s ¸zÂñƒ74ZŠ~]òÌa
̺Îô ]æø çø âö æø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø l% ‚ûãô•ø Ùø^Îø †ø ÛöÃû mø àûe àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àûÂø
Ùø^ÏøÊø s% vøÖû] Ìønû Òø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø ]çû Öö^ÏøÊø ‚õrûÞø Øôâû ]* àûÚôù Œº^Þø åö ^iø]*æø lõ^Êø†ø Ãø eô
äü r% uø Ü$ iø ‚ûÏøÊø ÄõÛûqø èô ×ønû $Ö àûÚô †ôrûËøÖû] éô ¡ø ø‘ø ØøfûÎø èøÊø†ø Âø ðø ^qø àûÚø èöÊø†ø Âø s% vøÖû]
104
å†Û æ su áçßŠÚ 104 å†Û æ su áçߊÚ
D‚Ûu]E
 • ë” ç,™G
s ¸z ~ ] ò] vZ wÎg Z $ 0Ý°Z†]|
¼ á Zz •gÆ ¦k0 Æ \ W~ ¸ ìg ™
Æ \WX Zƒ¢q k0
cÛ ä ] \WXì @
â• ƒù e ] wÎgÆ vZ } Z Y7 gzZ ñ Wvß
× ðÃŽ Âì ( s ¸z~ ] òª)†² Â( ÁgÝZ » ) e
~] Zg Å2Š'
XŠƒ Zg7e »kZ Š V†²¬Ð ( äƒ qzщ Ü zÆ) i úÅò
tø†ø ìø àønû uô èô ËøÖô•ø ˆû ÛöÖû^eô ] äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø könû iø*] Ùø^Îø Œõ†$ –øÚö àôeû éøæø †û Âö àûÂø
oûjô ×øuô]…ø kö×û×øÒû]* oùõ ›ø Øôføqø àûÚô köòûqô oûÞôùžô äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø kö×ûÏöÊø éô ¡ø ’ ø $ Ö] oÖøžô
sùõ uø àûÚô oûÖô Øûãø Êø äô nû ×øÂø köËûÎøæø Ÿ$žô Øõføqø àûÚô köÒû†ø iø ^Úø äô ×# Ö]æø oûŠôËûÞø köfûÃø iû*]æø
ÌøÎøæø ‚ø Îøæø ÄøÊø‚ûmø oj#uø ^ßøÃø Úø ÌøÎøæø æø ǻ„ôâF ^ßøiø ¡ø ø‘ø ‚ø ãô•ø àûÚø ]äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø
Dp„Ú†iE äü %øËøiø o–FÎøæø äü r% uø Ü$ iø ‚ûÏøÊø ]…÷ ^ãø Þø æû *] ¡÷ ÷nû Öø Ô ø ÖôƒF Øøfû Îø èøÊø†ø Ãø eô
× k0
~2Š' Æ ] vZ wÎg ~ • ë ” kµ0 {z²]|
Ü z kZ
 à‰
Æ vZ } Z ¹ä ~ gz Z † n Æ i ú ( Åò) \ WZ
Š™ b
LZ gzZ c ¬ ÌÃ ~g ZÎKZ ä ~ Vƒ c
WÐ ï†~ ] wÎg
Š ÝÌÃ\ W
ä ~ 6T Z hg7h N ðÃä ~ nÅvZ ( p ) c
}g øŽ cÛ ä]vZ wÎgXì Š
â• ƒ e Z÷H ƒ H: s ¸z ( ¼¼ )
ä™ aÃB‚}g ø ä kZgzZ Zƒ¢q~ i úkZB‚
gzZ Hs ¸z J
~ yŠ¬ Ð kZ
ƒ Zg7 e » kZ ÂHs ¸z ~ ] ò~ ]Zg c
kZgzZ Š
105
å†Û æ su áçßŠÚ 105 å†Û æ su áçߊÚ
X 1™gzŠØéCZ ä
Ùöçû ‰ö…ø …ø ^ŠøÊø éø†ø Ûôßøeô äü Öø hö†ø –ûiö †õÃû •ø àûÚôù èõ f$Ïöeô †ø Úø *]æø ý Ùø^Îø †õeô^qø àûÂø
• º mû†ø Îö kûÞø^Òø ^ÛøÒø Ýô]†ø vøÖû] †ôÃø ŽûÛøÖû] ‚øßûÂô ̺Îô ]æø äü $Þ*] • º mû†ø Îö Ô
% Žöiø Ÿæøø ]äô ×#Ö]
‚ûÎø èøf$ÏöÖû] ‚øqøçø Êø èøÊø†ø Âø oiF*] oj#uø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ‡ø ^qø^*Êø èô n$×ô âô ^røÖû] oÊô Äößø’ûiø
kû×øuôù†ö Êø ðô ]çø ’ûÏöÖû^eô †ø Úø ]* ‹öÛûŽ$ Ö] kôÆø]‡ø ]ƒøžô oj#uø ^ãø eô Ùøˆø ßøÊø éø†ø Ûôßøeô äü Öø kûeø †ô•ö
ݺ]†ø uø Üû ÓöÖø]çø Úû *]æø ÜûÒö ðø ^Úø •ô á$ žô Ùø^Îøæø Œø^$ßÖ] gø_øíøÊø pû•ô ]çø Öû] àø_ûeø oiF^*Êø äü Öø
o0 •ø Ø% Òö Ÿø ø]* ]„øâF Üû Òö‚ô×øeø oûÊô ]„øâF ÜûÒö†ôãû •ø oûÊô ]„øâF ÜûÓöÚô çû mø èô Úø †û vöÒø ÜûÓönû ×øÂø
á$ žôæ$ èºÂø çû •öçû Úø èô n$ ×ô âô ^røÖû] ðö ^Úø •ô æø źçø •öçû Úø oûÚô ‚øÎø køvûiø èô n$ ×ô âô ^røÖû] †ôÚû *] àûÚôù
oûßôeø oûÊô ^Ã÷ •ô†û jøŠûÚö áø^Òøæø 'ô…ô^vøÖû] àôeû èøÃø nû eô…ø àôeû ] Ýö•ø ^Þø ðô ^Úø •ô àûÚô Äö•ø]* Ýõ•ø Ùøæ$ ]*
Œô^f$Âø ^eø…ùô ^Þø^eø…ô àûÚô Äö•ø*] ^e÷…ô Ùöæ$ *]æø źçø •öçû Úø èô n$×ô âô ^røÖû] ^eø …ôæø غmû„øâö äü ×øjøÏøÊø ‚õÃû ‰ø
„ûìø*] Üû Óö$Þ¬ôÊø ðô ^Šøßùô Ö] o Êô äø ×# Ö] ]çû Ïöi$ ^ Êø äü ×% Òö źçû •öçû Úø äü $Þ¬ô Êø gô ×ô _$ Ûö Öû] ‚ôfû Âø àôeû
Ÿ$ áû*] à$ ãônû ×øÂø ÜûÓöÖøæø äô ×# Ö] èô Ûø×ô Óøeô à$ ãö qøæû †ö Êö Üûjö×û×øvûjø‰û]æø äô ×# Ö] áô^Úø ^*eô à$ âö çû Ûöiö
†ø nû Æø ^e÷ †û •ø à$ âö çû eö†ô•û^Êø Ôø ÖôƒF àø×ûÃø Êø áû¬ôÊø äü Þøçû âö †ø Óûiø ]‚÷uø]* ÜûÓö•ø†ö Êö àøòû›ô ç+ mö
^Úø ÜûÓönû Êô köÒû†ø iø ‚ûÎøæø Íôæû †ö Ãû ÛøÖû^eô à$ ãö iöçø ŠûÒôæø à$ ãö Îö‡û …ô ÜûÓönû ×øÂø à$ ãö Öøæø |õ†ùô føÚö
ÜûjöÞû*] ^ÛøÊø oûßôù Âø áøçû ×öòøŠûiö ÜûjöÞû*]æø äô ×# Ö] hø^jøÒô ä́eô ÜûjöÛû’øjøÂû] áôžô åü ‚øÃû eø ]çû ×% –ôiø àûÖø
èô eø^f$Š$ Ö] äô Ãô fø‘û¬ôeô Ùø^ÏøÊø køvû’øÞøæø kømû•$ *] æø køÇû×$eø ‚ûÎø Ô ø $Þ]* ‚öãø ŽûÞø ]çû Öö^Îø áøçû ×öñô^Îø
'ø¡ø ø$ ‚ûãø •û] Ü$ ãö ×# Ö]ø ‚ûãø •û] Ü$ ãö ×# Ö]ø Œô^ß$Ö] oÖøžô ^ãø jöÓößûmøæø ðô ^ÛøŠ$ Ö] oÖøžô ^ãø Ãö Êø†û mø
Øùô ’ømö Üû Öøæø †ø ’ûÃø Öû] o×$ ’øÊø Ýø^Îø*] Ü$ $ö †ø ãû ¿% Ö] o×# ’øÊø Ýø^Îø*] Ü$ $ö Ùº¡ø øeô áøƒ$ *] Ü$ $ö lõ]†$ Úø
106
å†Û æ su áçßŠÚ 106 å†Û æ su áçߊÚ
oÖøžô ðô ]çø ’ûÏöÖû] äô jôÎø^Þø àø_ûeø ØøÃø røÊø ÌøÎô çû ÛøÖû] oiø]* oj#uø gøÒô…ø Ü$ $ö ^ò÷nû •ø ^Ûø ãö ßønû eø
^Ë÷Îô ]æø Ùûˆø mø Üû×øÊø èø×øfû Ïô Öû] ØøføÏûjø‰û]æø äô mû‚ømø àønû eø éô ^ŽøÛö Öû] Øøfû uø ØøÃø qøæø lô]†ø íø’$ Ö]
p…^íeE ”ö†û ÏöÖû] hø^Æ oj# uø ÷¡÷ nû ×ô Îø éö†ø Ëû’% Ö] kôføâø ƒøæø ‹öÛûŽ$ Ö] kôeø †ø Æø oj# uø
DÜ×ŠÚ æ
ƒ qƒ`gÎZ
vZ wÎg ( Š  öZz f ,â ) • ë” '
Y ]|
Ù !
~ {! ( x £C Œ
Ð kZ pd Û Æ ] ò)Ð Zƒ ¯ » Vß !
ä]
Û gzZ - ( Ð Ö)] vZ wÎgQ X c
( gzZ å¢ Zg7) Ã÷Œ Š ¬» äÎ
× ª) x Zw•] \ Wž å: — ̼
Ð kZgzZ )Ð ,I~ ( 2Š'
Û ž 6 ( Ð N Y: ] òÐW
ÂvßgzZž ) ¸ D™~ qY ÷Œ
× ÷Œ
ÐW¸ D YI~ „2Š' Û p¸ D™s ¸z ™ Y ~ ] ò
× ä ] vZ wÎg p ( ¸ D Y : ] ò
 VŒ Hgˆ2Š'
\Wž J
] \WX c
0
Zƒ ÎÐn LZ ä \ W6(ò *
{!X ‰ Ws§Å] ò
 žJ
KZ ) ä \ W  Zƒ qzÑwZzi » `gÎZ VŒ H î Z 7V; z ä
6kZ n Æ \W Â ( ñYc Š ¬~ }g !
Ñ ÃkZž ) c zZ
Æ Y Z] ( ï
ñƒg ZÎ6kZ ) ] \ W ( ˆ~Š™7t ‚Æ \ WgzZ ) Š Š ¾{z—
c
Š[ÃVÍßgzZ ñW~ ~Š Zz ,( ò *
kZ ) gzZ c Ù !
†²C ¼ Ð ]ògzZ
x Zwb§ÏZ6?( ~ :W ) wZñZ}g vgz Z yp}g vµš cÛ (~
â•
Ö wÅ yŠ Æ ` W‰ •
’X ~à kZ }g v~ ¹ kZ } g v#
107
å†Û æ su áçßŠÚ 107 å†Û æ su áçߊÚ
Ù ÅnçÆ qY
äâiÆ qYgzZì Ò VñŠ}÷ ( ` W ) qC
 Ð ~ Vâp} g ø gzZ ‰ ØŠ™ »ypÆ
~ÃTypª Ð ƒ
¥ |ŠzŠ ~FÆÄ´Ž ì yp » d
Æ _g q0•g Vƒ @
™»
ŠÎLZgzZì Š Š™ »ÌŠÎ »qYgzZ å c
c Š™OÃkZ ä sB gzZ å
™ »~ ÃTŠÎª Ð ~
» ïEÒŒ.ÅZ†0 k„( R }÷) {z Vƒ @
zg e Ð vZ ~ }g ! Š ™ »ƒ
c
Æ VÂgúgzZ Xì Š  Ž ì ŠÎ
 »ƒ
B‚Æ yZž )ì 1B‚Æ( ÇÆ) yâ Z ÅvZÃyZ ä ?èY
gzZ ò3
ì Hw'ÃVƒTÑÅyZÐ ¬ÆvZ ä ?gzZ ( ÐÅg ]ÑçhZ
VƒŠ%{z {Zp ) ÃVÍß, Z ~ Vzy}g v{zžìt h6yZ Zg vgzZ
c
ŠŽz !
Æ kZ ) Xƒ D™I* Ö ( Æ™4ZŠ Vƒ 'gú
?ÃXN è#
 g â g â +Z 7Z ? Â,™ (Z {z¤
ƒ: à Zz ä™ÂigzZ JŽ ƒ M Z ( Ì
~?ä ~gzZì h¬ZñÆ` Zzg ( @ ) »k]zx Í LZ6?»yZgzZ
Zžì ~hgq +Z
kZ ÂÃÞZ [  ªÐ Ågó åÐ ï¢ÃkZ¤
[ZŽ H ? ÂǃwZÎ~}g !
}÷Ð ?gz ZXЃ: {Ze¦
 Ù ?ˆÆ
C
vZ ª)ê‚g ä \Wž• ïŠ „ZÍë c
Š [ ZŽ ä” /ôXÐ zŠ
ÃgzZ ~Š™ ZŠ Z -
â ZgzZ c
à ( ÃVÂ!
x Óà Zz äàÐ s§Å \¬
]Š Þ¶Z KZ ä ] \W ( 6kZ ) H ZŠ Z Ã ( h}g7 Æ „Zpíz)
} Z cÛ iŠ &gzZ H{g •
â• á Z s§ÅVÍßÐ kZQgzZ ðVZ s§Åy• W
108
å†Û æ su áçßŠÚ 108 å†Û æ su áçߊÚ
½#Ö ‡Z z yZ f Z ä ” wš Q X ’g { ZÍ\WvZ } Z ’ g {ZÍ\ WvZ
Ö ‡ZQ ( ä ” wš) X ðJ 7i úÅ×ä] vZ wÎggzZ
wÎggzZ ½#
Û Æ)zת) yZgzZ ðJ 7i úÅ)ä ] vZ
¼ yxgŠÆ ( Vç•
gzZ ñW~(Ås ¸zgzZ ñƒg ZÎ6ï
zZ \ WQñ 77( Òz <
)
}gzZ 1™ Z96Vâ " ( ~ 7~ ðZŠ Æ Øg †) ÃY Z]ï
zZ KZ
s ¸zg zZ ‰ƒ cg‚gzZ 1™ÐWLZà ( r } (Æ e
g ò *
) > SZ
Å `gÎgzZ „g CY ~Šgi¼ gzZ Š VŒ ìg D™
ƒ [z¾`gΞJ
¸Ç!
X ˆƒT ‹
™fgzZN ¬Š Å]ò
^³³³³Ûø³³³$Þžôí Ì]Üt ˆÆì¼gzZX # 7 ¼Ð ] Ò -i
X ( ad )ì ! pzíÅ]y W'Â! pzíª éô †ø ìôŸ? û] †ö nû ìø†ö nû íøÖû]
ðõ oû•ø Øùô Òö o×FÂø çø âö æø ‚öÛûvøÖû] äö Öø äü Öø Ôø mû†ô•ø Ÿø ø åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$žô äø ÖFž Ÿø ø -ii
!†ºmû‚ôÎø
Ñ ðà » kZì ñ Z {z Ôì 7Šqðà ZÎÆvZ
» ÏZ Ôì 7q
Xì ÑZz ]gŠ6qC Ù {zgzZì p°ƒ  ÅkZgzZì ox Ó
Ÿø ø èøÊø†ø Âø Ýøçû mø äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø ðô ^Âø •ö †ö %øÒû]* áø^Òø Ùø^Îøæ†ôõÛûÂø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
!†ºmû‚ô Îø ðõ oû•ø Øùô Òöçø âö æø ‚ö Ûû vøÖû] äö Öøæø Ô ö ×ûÛöÖû] äö Öø (äü Öø Ôø mû†ô•ø Ÿø ø åü ‚ø uûæø äö ×#ù Ö] Ÿ$žô äø ÖFžô
ý oû×ô fû Îø àûÚô áøçû n%fôß$Ö]æø ^Þø*] kö×ûÎö^Úø æø èøÊø†ø Âø Ýôçû mø ðø ^Âø •ö ðö ^Âø ‚% Öø] †ö nû ìø èõ mø]æø …ô oû³Êô æø
109
å†Û æ su áçßŠÚ 109 å†Û æ su áçߊÚ
Dp„Ú†i æ ‚Ûu]E
¬Š F{Š c i Å] vZ wÎg yŠÆ†²• ë ” z/0vZ†]|
oF×Âø çø âö æø ‚öÛû vøÖû] äö Öøæø Ô
ö ×ûÛöÖû] äö Öø äü Öø Ôø mû†ô•øŸø ø åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$žô äø ÖFžô Ÿø ø ¶t
Žì ¬Š ÅyŠÆ†²¬Š +4žì ~ e
Zzgq
ZgzZ !†ºmû‚ôÎø ðõ oû•ø Øùô Òö
X ÅÌä V1ƬÐígzZ ÅÌä ~
Ô ø Öø Ü$ `ö ×#Ö]ø Ùöçû ÏöÞø ^Û$ Úôù ]†÷ nû ìø æø Ùöçû Ïöiø pû„ô$Ö^Òø ‚öÛû vøÖû] Ô ø Öø Ü$ ãö ×#³Ö]ø -iii
oû $ô]†ø iö hùô …ø Ô ø Öøæø oûeô «Úø Ô ø nû Öøžô æø oûiô^Ûø Úø æø pø^nø vûÚø æø oû ÓôŠöÞöæø oûiô ¡ø ø‘ø
†ôÚû Ÿ* û] lô^jø•øæø …ô‚û’$ Ö] èô ‰øçø ‰ûæø æø †ôfûÏøÖû] hô]„øÂø àûÚô Ô ø eô ƒöçû Âø ]* oûÞùô žô Ü$ ãö ×# Ö*]
!xömû†ùô Ö] äô eô ðö oûrôiø ^Úø †ùô •ø àûÚô Ôø eô ƒöçû Âö ]* oûÞôùžô Ü$ ãö ×# Ö]ø
4Ð kZgzZ • D C \ W b§Tì p°aÆ \ WvZ} Z

]ñ~÷gzZ Ï0 Û ~÷gz Z i ú~÷vZ} Z X • D™ëŽ
i ~÷gzZ ã!
Œ
aÆ \ W[g}÷} ZgzZì *
Q Z÷s§Å\ WgzZì aÆ\ W
Æ wŠgzZÐ [ Z±ÆGVƒ ©
{C Å\ W~vZ} Z Xì _Z÷~÷
Ù Vƒ ©
ÐÑkZC {C Å\ W~vZ} ZÐ Ïn Z6Ånçgz ZЕÎz
X ñW™á ZƒŽ
ÌôÎô çû ÛøÖû] oûÊô èøÊø†ø Âø èøn$ŽôÂø ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø ä́eô ^Âø •ø ^Úø †ö %øÒû*] Ùø^Îø oõ×ôù Âø àûÂø
DèÛmˆì àe] æ p„Ú†iE îÖ] ý‚öÛûvøÖû] Ô ø Öø Ü$ ãö ×# Ö]ø
á ņ²ä ] vZ wÎg • ë ” Z]|
¬Št ~ s ¸z x £x •
110
å†Û æ su áçßŠÚ 110 å†Û æ su áçߊÚ
X ( ðƒgÃè6zZŽ ª) ý‚öÛûvøÖû] Ô ø Öø Ü$ ãö ×# Ö]*ÅÐ ] Ò
‚öÛûvøÖû] äô ×#Öôæø †ö fø Òû]ø äö ×#Ö]ø ‚öÛûvøÖû] äô ×#Öôæø †ö føÒû]ø äö ×#Ö]ø ‚öÛû vøÖû] äô ×#Öôæø †ö føÒû]ø äö ×#Ö]ø -iv
oûÞô‚ôâû ] Ü$ ãö ×# Ö]ø ‚öÛûvøÖû] äö Öøæø Ô ö ×ûÛöÖû] äö Öø äü Öø Ô ø mû†ô•ø Ÿø ø åü ‚øuûæø äö ×# Ö] Ÿ$žô äø ÖFžô Ÿø ø
!Dàn’u à’uE !oÖFæû Ÿ. ]û æø éô †ø ìôŸ? ]û oÊô oûÖô †û Ëô Æû]æø pçø Ïûj$Ö^eô oûßôÏôù Þøæø p‚Fãö Öû^eô
gzZì Z (Ð ƒ
 vZXì p°ƒ
 Å„vZgzZì Z (Ð ƒ
 vZ
 n Æ „vZ gzZ ì Z (Ð ƒ
ƒ  vZ Xì p°ƒ
 n Æ „vZ
Ñ ðà » kZ ì ñ Z {z Ôì 7Šq ðà ZÎÆ vZ Xì p°
7q
Z@ KZ ÂvZ } Z Xì p°ƒ
Ðe  Å ÏZgz Zì o x Ó » ÏZ Xì
Wz *Šgz Z} Š™s ™z u 0
]y =Ð ~g ÇÌ6gzZ} Š}Š e
Z@=
X}Š™]n~÷~
¶g ~g ‡Z5B‚ LZžì 4çâ •e ¬ŠŽgzZ {z´ÆyZ -v
™NŠÐ ~ kZgzZ q
g WÑZ [ ãZ [  ÅVî ¬Š ðƒ ~Š K
 F
ÅvZ
X çâ ¬Š
× Ð ] ò -7
žZzgÃ2Š'
X <:k  Š~ žZzgs§Å2Š' × ˆÆ[z¾Æg±Ë%
èøÊø†ø Ãø eô ^ßøËûÎøæø ^Û$ ×øÊø äô ×# Ö] ‚ôfûÂø ÄøÚø köqû†ø ìø Ùø^Îø ‚ømûˆômø àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àûÂø
hø^‘ø]* ‚ûÎø áø^Òø áøŸ? ]û šø^Êø]* àønû ßôÚô çû ÛöÖû] †ø nû Úô ]* á$ ]* çû Öø Ùø^ÏøÊø ‹öÛûŽ$ Ö] kôeø ^Æø æø
D‚Ûu]E !áø^Ûø%ûÂö èö•ø^Êøžô æû *] Åö†ø ‰û*] •õ çû Ãö ŠûÚø àôeû ] Ýö¡ø øÒø pû…ô•û ]ø ^ÛøÊø Ùø^Îø
111
å†Û æ su áçßŠÚ 111 å†Û æ su áçߊÚ
Æ ” Š&0 vZ†]|~ • ë vZ¶g h
m0 Ý°Z†
 X •B‚
ƒ[z¾`gÎgzZ 1™s ¸z~ ] òä ëZ
ä VrZ Š
• ë X ǃ„ Ü z ÏZ ” y¢]|Ý>Z÷Z¤
 gŠ Âáò‰ Zž ¹
y¢]| c t Å” Š&0Z ]|ž }Y 7~ž
ðƒ å¬ ] !
X ðƒ¬žZzg Å ”
ÁxÆV;zgzZ žZzgÃ2Š' × -8
Ùø^Îø äü Êö•û …ô èöÚø ^‰ø.]æø èøÊø†ø Âø àûÚô šø^Êø*] ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
DÜ׊ÚE ^Ã÷ Ûûqø oiF*] oj#uø ä́jô òønû âø o×FÂø †ö nû Šômø Ùø]‡ø ^Ûø Êø èöÚø ^‰ø.]
Ð ]ò] vZ wÎgžì e Zzg Ð ” k„0vZ†]|
” )‚ Z X¸ ú Æ \ W6~g ZΔ )‚ Zž ~ wq kZ ñƒ :Zz
X ‰ V2Š' × \ WžJ VŒ ìg ºÐg ëg KZ]vZ wÎg• ë
^Û$ ×øÊø lõ^Êø†ø Âø àûÚô ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø köÊû•ô …ø Ùø^Îø äü $Þ*] ‚õmû‡ø àôeû èøÚø ^‰ø.] àûÂø
Ü$ $ö Ùø^føÊø ïø^Þø]* èô ËøÖô•ø ˆû ÛöÖû] áøæû •ö pû„ôÖ$] †ø ŠømûŸ* û] gøÃû ŽôùÖ] ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Èø×øeø
Ùøçû ‰ö…ø ^mø éøç×F’$ Ö] kö×ûÏöÊø ^Ë÷nû Ëô ìø ð÷ çû •öæö ^*•$ çø jøÊø ðø çû •öçø Öû] äô nû ×øÂø köfûfø’øÊø ðø ^qø
o×#’øÊø èøËøÖô•ø ˆû ÛöÖû] oiø]* oj#uø ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø gøÒô†ø Êø Ôø Úø ^Úø *] éö¡ø ø’$ Ö]ø Ùø^Îø äô ×# Ö]
Dp…^íeE
i 0)‚ Z ]|
6~g ZÎ~ ñƒ º Ð ]ò• ë ” h
× Ž ã 6KvN !
2Š'  X ´ú Æ ] vZ wÎg
kZ] vZ wÎg Z
112
å†Û æ su áçßŠÚ 112 å†Û æ su áçߊÚ
 )QX H[ %
ä™çz \ WZ gzZ c zZ KZ ä \W Âì ¬ Ð
èÃï
 ) Hçz ‚¿ä \ WX ÑZ e ã0
\WZ »çz nÆ \WgzZ c
W~ ( ÂÑ
ä] \ W ( k| 7) i ú] vZ wÎg c
¹ä ~  ( ñƒ rg ÃÐ kZ
× gzZ ñƒg ZÎ6ï
gzZã2Š' zZ] vZ wÎgQ XÐ ³7ÐWi ú cÛ
â•
X S7i úV;z
i ú Å Y (ˆ Ug ¯Æ i ú Å [fX < ¦Ã Y (gzZ [f -ii
z< Ö ‡Z „ q
 yxgŠÆ VâzŠgzZ ÏñY ½# Z nÆ VâzŠX # 7
X # 7ˆÆn• Û ÆY (Ì~zŠ Å[fXг7: Ò
ÄõÛûrøeô ðô ^ŽøÃô Öû]æø hô†ôÇûÛøÖû] àønû eø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ÄøÛøqø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø
DÜ׊ÚE 麂ørû‰ø ^Ûøãö ßønû eø ‹ønû $Ö
× ä ] vZ wÎg • ë” /0vZ†]|
gzZ [f~2Š'
Ü zÆ Y (Æ™ ) ¦Ãi úÅY (
 ) yxgŠÆyZgzZ H ( ZŠ Z~‰
gzZ<
X S77i úðà ( Ò
ÄõÛûrøeô ðô ^ŽøÃô Öû]æø hô†ôÇûÛø Öû] àønû eø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ÄøÛøqø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
DÜ׊ÚE éõ ‚øuô]æ$ èõ Úø ^Îø¬ôeô àônû jøÃø Òû…ø ðø ^ŽøÃô Öû]æ$ ^$÷ ¡ø ø$ hø†ôÇûÛøÖû] o×$ ‘ø
gzZ [f~2Š' × ä ] vZ wÎg • ë ” /0vZ†]|
Z Òg zŠ Å Y (gzZ Òg &Å [fX H ¦ÃY (
Z gzZ yZ f Z q
q
Ö ‡Z {eaÆ Y (ˆ Æ i úÅ[fª) ³7Ð #
7# Ö ‡Z
113
å†Û æ su áçßŠÚ 113 å†Û æ su áçߊÚ

×
}™ H ÂñYƒ9z yxgŠÆY (gzZ[f~2Š'
oiø*] oj#uø ÄøÊø•ø æø èøÚø ^‰ø.] Íø•ø …û *]æø ”ö†û ÏöÖû] hø^Æø oj#uø ý Ùø^Îø †õeô^qø àûÂø
xûfùô Šømö Üû Öøæø àônû jøÚø ^Îøžôæ$ ‚õùuô]æ$ áõ]ƒø^*eô ðø ^ŽøÃô Öû]æø hø†ôÇûÛøÖû] ^ãø eô o×# ’øÊø èøËøÖô•ø ˆû ÛöÖû]
DÜ׊ÚE !^ò÷nû •ø ^Ûøãö ßønû eø
gzZ ˆƒ [z¾‹Å `gÎ ( yŠÆ ]ò) • ë ” 'Y ]|
gzZã2Š' × žJ
VŒ - gzZ c
è6~g ZÎúLZÔ )‚ Z ä ]Ñ
Ö ‡Z q
]Z|Ž %Z ðJ 7Ð # Z ) gzZ yZ f Z q
Z Y (gzZ [fV;z
n Æ Y ( ä VrZ Ñ ~ äg @
Z {)z yâ ‚ ˆ Æ i ú Å [f
zŠ ( gzZ yZ f Z q Ö ‡Z {g !
Z Y (gzZ [fä VrZ Ð b§kZ X ½# zŠ
X S77i úÒc  ðÃyxgŠÆyZgzZ S7Ð Vá‡Z
<
àønû uô èøËøÖô•ø ˆû ÛöÖû] ^ßønû iø^*Êø äô ×# Ö] ‚öfû Âø s$ uø Ùø^Îø ‚ømûˆômø àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àûÂø
hø†ôÇûÛøÖû] o×$ ‘ø Ü$ $ö Ýø^Îø*]æø áøƒ$ ^*Êø ÷¡÷ qö…ø †ø Úø ^*Êø Ô ø ÖôƒF àûÚôù ^f÷mû†ôÎø æû œ èô ÛøjøÃø Öû^eô áô]ƒøŸ* û]
Ýø^Îø*]æø áøƒ$ ^*Êø D÷¡÷ qö…ø E p…F.] †ø Úø ]* Ü$ $ö oŽ# Ãø jøÊø ä́ñô^ŽøÃø eô ^Âø •ø Ü$ $ö àônû jøÃø Òû…ø ^âø ‚øÃû eø o×#‘øæø
Dp…^íeE àônû jøÃø Òû…ø ðø ^ŽøÃô Öû] o×$ ‘ø Ü$ $ö
ÂH e ä ” Š&0vZ†]|• ëvZ¶gh
m0Ý°Z†
× nµÆ kZ c
V; z Xã2Š' Ü zÆ yZ f Z ÅY (ë ( Ð ] ò)

114
å†Û æ su áçßŠÚ 114 å†Û æ su áçߊÚ
Ö ‡ZgzZ ½yZ f Z ä kZ Âc
# Š¬Ã¿q
Z ä ” Š&0Z ]|™ V
ˆ Æ Vç• Û gzZ ðJ 7i úÅ[fä ” Š&0vZ†]|Q ½
Vzi úVâzŠ )QˆÆkZX c
3{zgzZ c 3Q³7~zŠ Å[f
Zj*
Š ¬ÃòŠ W ( Ðzz Åäƒ {Š c
nÆ i úÅY () ä kZ Â c i, Ã~
«g zŠ ÅY (ä ” Š&0vZ†]|gzZ ½# Ö ‡Zg zZ yZ f Z ( {e
X ðJ 7( qi ú)
:gz < ]Š „k
 Ü ¤z È ~ \ W™ƒ rg ÃÐ i ú -9
Š¼ ƒ‰
<x Zg W
DÜ׊ÚE †ö rûËøÖû] Äø×ø›ø oj#uø xørø_ø•û] Ùø^Îø †õeô^qø àûÂø
ä] \ W ( ™| 7i úÅY (gzZ [f)ž• ë ” ' Y ]|
X cÛ x Zg WJ
â• äƒ qƒÆò
¶Zzf 10 yŠ ZŠ
Z ÂñYƒ tŠ ™ ðZ
ì 4X # 7i úÅò „ ~} ƒ0  -1
B‚Æ e x â Z™ Y ~K¤  ) ™ïB‚Æ VÍß¼ž
ZgzZ B™®
ƒ ¹ lgèa pì 4 ÌgzZ ÂÙ ZŠ Z i ú
~g7 Ð (gzZ ì @
B‚Æ V¹‚žì ¸ 4~ ]Ñq {ŠŽñn kZ Cƒ 7/Zz
X •g
115
å†Û æ su áçßŠÚ 115 å†Û æ su áçߊÚ
gzZØYƒ w'~ ¬Š z™f™ƒ} 9ªØ™s ¸zˆ Æ i ú
XØVZB; ~¬Šgz Zí [p¼Ôg lZ ÔËÔrÔpÑŠzgŠ
Ü z kZ ðä
‰ Z XƒaÆk
Š Ï Zg fp¤
Zì Z
 Zz *
™ » s ¸z kZ
 q Ë{z { Zpì @
Xƒ ~ ª Yƒ s ¸z » kZ ÂñY Ìg ¦ × ~
Ð2Š'
kZ ÂHuF Z n kZì Z
Ãs ¸z kZg± š ä ˤ × s ¸zèa
 Zz2Š'
× s ¸zÐ spÆ xW¤
hg2Š' ZŠ%gz$gzZ 'gúÔa X ǃ Z
 Zz xŠ6
X ǃ: Z  ZzxŠ6yZ Â, Š
àøn$føiø àønû uô †ø rûËøÖû] o×$ ’øÊø †ö rûËøÖû] Äø×ø›ø oj#uø Äørø_û•û] Ü$ $ö Ùø^Îø †õeô^qø àûÂø
ØøføÏûjø‰û^Êø Ýø]†ø vøÖû] †ø Ãø ŽûÛøÖû] oiø]* oj#uø ðø ]çø ’ûÏöÖû] gøÒô…ø Ü$ $ö èõ Úø ^Îøžôæ$ áõ]ƒø^*e xöfû ’% Ö] äö Öø
DÜ׊ÚE ]‚& qô †ø Ëø‰û*] oj#uø ^Ë÷Îô ]æø Ùûˆø mø Üû×øÊø åü ‚øuûæø äü ×ø×$âø æø åü †ø f$Òøæø åö ^Âø ‚øÊø èø×øfûÏô Öû]
òä ] \ W™| 7i úÅY (gzZ [f)ž• ë” ' Y ]|
Ù ª ~C Å ðZ
gzZ yZ f Z  ˆƒC  Q X cÛ x Zg WJ
â•  äƒ qƒÆ
× )gzZ ñƒg ZÎ6ï
Å2Š' Ö ‡Z
zZY Z]\ WQX ðJ 7i úÅòB‚Æ#
Å ÏZgzZ Å ¬ŠÐ \¬vZgz Z ñƒ cg‚gzZ ñW6x Zw•((m{
Xìg D™s ¸zJ äƒÝzg[p\ WgzZ ½Ëzr
†ö rûËøÖû] Äø×ø›ø ^Û$ ×øÊø ý äô ×# Ö] ‚öfû Âø s$ uø Ùø^Îø ‚ømûˆômø àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àûÂø
]„øâF oû Êô éøçF × ’$ Ö] åô „ôâF Ÿ$žô èøÂø ^ Š$ Ö] åô „ôâF oû ×ôù ’ø mö Ÿø áø^Òø ] o$ fôß$ Ö] á$ žô Ùø ^Îø
éöçFבø ^ãø jô Îûæø àûÂø áôŸçø $ vøiö áô^iø ¡ø ‘
ø ø ^Ûø âö äô ×#Ö] ‚öfûÂø Ùø^Îø Ýôçû nø Öû] ]„øâF àûÚô áô^ÓøÛøÖû]
116
å†Û æ su áçßŠÚ 116 å†Û æ su áçߊÚ
kömû]*…ø Ùø^Îø †ö rûËøÖû] Éøˆø eø àønû uô †ö rûËøÖû]æø èøËøÖô•ø ˆû ÛöÖû] Œö^ß$Ö] oiô ^mø ^Úø ‚øÃû eø hô†ôÇûÛø³Öû]
Dp…^íeE äü ×öÃø Ëûmø ] o$ fôß$Ö]
H e ä ” Š&0vZ†]|• ë vZ¶gh
m0 Ý°Z†
Ü z kZ ] Ñž c
i ú~ ‰ Û Âðƒ qƒò Z
â•  ( ¸B‚Æ \Wë )
]|X i ú ( Åò)t sÜ~(kZ ~ yŠ kZ sÜ1¸ _77
Ø Ð‰
™? Ü z LZŽ • ,i úzŠt cÛ (h
â• '× ) ä ” Š&0vZ†
× Æ VÍߎ i úÅ[f ( q
CY S7ˆ Æ äW2Š' Z ) X • CY S7
× ) {zž i úÅò ( ~uzŠ ) gzZì
ì CY S7„ Dƒ qƒò ( ~2Š'
X 嬊 D™„ (ZÃ]Ñ ä ~ž ¹gzZ
VZ Vc
è,'Z'ÆäZŠÆÑßgzZ W c × -2
âÅgLÐ2Š'
Å *c
ÌÐ(gzZ Ëp¤
Z ì ït X ñY Å òg Ð yZž @
k
Xì ^ Y * VZ ÌÐ ~ 5 Zg ñƒ D Ys§
Dä́jô ×øuô]…ø o×FÂø çø âö æø E ÄõÛû qø éø]‚øÆø ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø oûÖô Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
ÜûÒö^m$žôæø ðô Ÿçø . âF Ùô^%øÚû ^*eô Ùø^ÏøÊø Íô„ûíøÖû] o’øuø àûÚôù lõ^nø ’øuø äü Öø k% _ûÏø×øÊø oûÖô ¼ûÏô ³Öû]ô
Doñ^ŠÞ æ ‚Ûu]E àômû‚ôùÖ] oÊô ç$ ×öÇöÖû]æø
× • ë ” k„0vZ†]|
Zì) à ðÅ2Š'
wÎg ( }ƒ0
n Æ \ Wä ~ ÂXß VZ Vc
èn }÷ž cÛ Ðí ä ] vZ
â•
èÅ b§ÅV-èà Zz¶Ð }uÆ VèZ
vZ wÎggzZ N VZ Vc
117
å†Û æ su áçßŠÚ 117 å†Û æ su áçߊÚ
”Ð ä™0~ +Š gzZ ( zg â) Vc
èÅ b§ÏZ ( V; ) cÛ ä]
â•
X ( zŠ™ qzÑ * èKñ¹ }ž )
g â ™á „ßgzZ Vc
× -3
žZzgÃ*Ð2Š'
Ü zg”Æ «g zŠ ~å
s§ÅÖ\ W ÂñY {g ‰  `gÎZ -i
&
Ð ~ çlB ~Š Zz Z
~ kZ Â,g ¦  X ’g ë¼gzZ™f ~3 ZgX ¾
™hzŠ

Äø×ö_ûiø áû*] ØøfûÎø ÄøÊø‚øÊø ]‚& qô †ø Ëø‰û]* oj#uø ^Ë÷Îô ]æø Ùûˆø mø Üû×øÊø ý Ùø^Îø †õeô^qø àûÂø
÷¡÷ nû ×ô Îø Õø†$ vøÊø †õŠôùvøÚö àø_ûeø oiF*] oj#uø Œõ^f$Âø àøeû Øø–ûËøÖû] Íø•ø …û *]æø ‹öÛûŽ$ Ö]
æ p…^íeE p†Ffû ÓöÖû] éô †ø ÛørøÖû] o×øÂø tö†ö íûiø oûjô Ö$] o_6 ‰ûçö Öû] Ðømû†ô_$ Ö] Ôø ×ø‰ø Ü$ $ö
DÜ׊Ú
× )J
2Š' äƒ Ýzg [pä ] vZ wÎg • ë ” '
Y ]|
LZ6~g ZÎÃk„0 a¬ ¼ Ð äƒ qƒ`gÎQ Hs ¸z ( ~
× )ž J
\W ( yxgŠÆ *gzZ2Š' VŒ - ( s§Å Ö) ™ èú
&
¢Ð) VŒ ( ¸ ‰ {g ™ƒ b¬ ¶; Ʀ'
Z V˜) ã ~ çlB ~Š Zz
T)Q ( ‰ òÐ kZžJ
VŒ) H!¼ Ã~g ZÎä \ W ( cå

ª) {0 } (Ž - 63g ãxgŠ ( ™hgÃkZ¸ ‰ ] òР5 Zg
6(µ{0
Xì À
× ~ }ƒ0
Æ2Š' Û Z gz$ -ii
Z ˆ Æ kZ gzZ ¬ Ð ò qƒŠ Z•
118
å†Û æ su áçßŠÚ 118 å†Û æ su áçߊÚ
•M  YÖ%Æs ¸z
Ýô]†ø vøÖû] †ôÃø ŽûÛøÖû] ‚ø ßûÂô áøçû ËöÏô nø Êø ä́×ô âû *] èøËøÃø •ø Ýö‚ùô Ïømö áø^Òø äü $Þ*] †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø
áû*] ØøfûÎø áøçû Ãö qô†û mø Ü$ $ö Üû ãö Öø ]‚øeø ^Úø Ø$ qøæø $̂ Âø äø ×# Ö] áøæû †ö Òö„ûnø Êø Øõnû ×øeô èô ËøÖô•ø ˆû ÛöÖû^eô
àûÚø Üûãö ßûÚô æø †ôrûËøÖû] éô ¡ø ø’øÖô oß÷Úô Ýö‚øÏûm$ àûÚø Üûãö ßûÛôÊø ÄøÊø‚ûm$ áû*] ØøfûÎøæø Ýö^Úø ¬ôÖû] ÌøÏô m$
oûÊô “øìø…û ]* Ùöçû Ïömø †ø ÛøÂö àöeû] áø^Òøæø éø†ø ÛørøÖû] ]çÚö ]…ø Ýø‚ôÎø ]ƒø¬ôÊø Ô ø ÖôƒF ‚øÃû eø Ýö‚øÏûm$
Dp…^íeE ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ôø òô ÖFæ.]
Û Zgz$Æ yZ0
Ê Z• ZzgÐ ” /0vZ†]|
{ LZ {zžì e
× ‰
Æ x Zw•~2Š' Ü zÆ ] Zg vßgz$ {z X¸ ï Š ŸÖ„ ¬
( D™ ¬ŠÐ kZgzZ ) D™™f » Vz ³vZ Yƒ AgzZ D™s ¸z k0
Ð ~ yZ ÂX D Y VÖ:Zz¬ Ð ½gzZ ä™Æs ¸zÆ x â ZQ
DYW(ƒ  )Z
 QX íˆÆkZ¼gzZ _7i úÅò™ VÖ¼
Û ” /0vZ†]|gzZ D™òg Å (µ ) {0 Â
] vZ wÎgž¸ D â •
Xì ðâ • Û «Ág ( ÅU߬Рx â ZÐ2Š' × )ÃVzgz$y Z ä
‹õ×ø Çøeô ä́×ô âû *] ðø ^ËøÃø •ö Ýö‚ôùÏømö ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø Ùø ^Îø Œõ^ f$ Âø àôeû] àôÂø
D•¨]•çe]E ‹öÛûŽ$ Ö] Äø×ö_ûiø oj#uø éø†ø ÛørøÖû] áøçû Úö †û mø Ÿø oûßô Ãû mø Üûâö †ö Úö ^møæø
{ LZ ] vZ wÎg • ë ” k„ 0 vZ†]|
Æ yZ0
`gÎ{zž ï Š ¬ÃyZgzZ ïŠ Ÿ( s§ÅÖ)} ƒ0
ZìÃVzgz$
X ,™: òg Å (µ ) {0¬Ð äƒ qƒ
119
å†Û æ su áçßŠÚ 119 å†Û æ su áçߊÚ
oûÊô èô ËøÖô•ø ˆû Ûö Öû] èø×ønû Öø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ýø‚$ Îø àûÛ$ Úô ^Þø]* Ùø^Îø Œõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø
D•¨]•çe]E ä́×ô âû *] èô ËøÃø •ø
yZ ( Â å »/Kg‰ Ü z k Z ) ~ • ë ” k„0vZ†]|
× ä ] vZ wÎgÃX åÐ ~ VÍß
qƒòì Š Z%) ~ ]ZgÐ2Š'
ðžì ~g*] ! ZìˆÆ äƒ
t ¬ hug e ðÃèY~} ƒ0
LZ ( gzZ å ¹ÃÑ Vc Zì ð
èÐ yZ ä ] vZ wÎg ~ } ƒ0
Š Ÿ( Ö) „¬B‚Æ( V”gzZVÂgú}) Vzgz$ÆyZ0
X å c {
~y
WÐ ƒ  » e ˆ Æ äW:Zz Ö-4
 sÜx » ª Ð ƒ
Ìy- Z (gzZ ~º {0gzZ ~y
Z {0 Ã{0 kZ Xì òg ŵ{0 ª{0
 Zz ògt Xì @
Xì Z Y¹
Ü z » òg kZ -i
tŠ ™ ðŶZzf 11 ™á Ð tŠ ™ ðŶz£ 10 ‰
Ü z y%J
Ð wZzi Ôì ‰ wZzi Ð å
 `gÎÐ ~ kZ Xì J

å
11 Ð [z¾gzZ J Ü z b IJ
 `gÎÐ tŠ ™ ðgzZ ì ‰ [z¾
!%gzZ 'gúXì CYƒ wq¾ ògp¤ tŠ ™ ðŶZzf
Zì {z(J
yZ Â,™ˆ Æ [f c 
B™ W} kÎÐ spÆ xW¤
Z vßgz$gzZ
X 7{z(aÆ
æø ‹õ×øÇøeô ä́×ô âû ]* ðø ^ËøÃø •ö Ýö‚ôùÏømö ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
D•¨]•çe]E !‹öÛûŽ$ Ö] Äø×ö_ûiø oj#uø éø†ø Ûø røÖû] áøçû Úö †û mø Ÿø ø oûßô Ãû mø Üûâö †ö Úö ^mø
120
å†Û æ su áçßŠÚ 120 å†Û æ su áçߊÚ
{ LZ ] vZ wÎg • ë ”k„ 0 vZ† ]|
Æ yZ0
`gÎ{zž ï Š ¬ÃyZgzZ ïŠ Ÿ( s§ÅÖ)} ƒ0
ZìÃVzgz$
X ,™: òg Å (µ ) {0¬Ð äƒ qƒ
Y N ZŠ ÖžVƒ} 9 b§kZ n Æ äg â ~è -ii
gzZƒ +
ÌÐ s§ËÐ spÆ xWpìi§<
 t Xƒ +
Y N !
~
g â
X •M
éø†ø ÛørøÖû] oÚø †ø Êø Ùø^Îø äô ×# Ö] ‚ôfûÂø ÄøÚø s$ uø äü $Þ*] ‚ømûˆômø àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àûÂø
àûÂø oßFÚô æø ǻ…ô^Šø m$ àûÂø kønû fø Öû] ØøÃø qøæø Dpû•ô ]çø Öû] àô_ûeø àûÚô E lõ ^nø ’ø uø ÄôfûŠøeô
DÜ׊ÚE ä́ßônû Ûôm$
0vZ†]|ä VrZžì e m0 Ý°Z†
ZzgÐ vZ¶gh
Æ ~Š Zz) ä ” Š&0vZ†]|• ë X H eB‚Æ ”Š&
Hs§N ZŠ ÃÖgzZ H+
Y N !  ( ™ƒ} 9~ Ý
LZÃvZ š
è] ‚õ{0gzZ
X ,g â Vc
£Š™È -7 ¼‰ Ü zÆä™ qzÑòg6µ{0 -iii
èô ËøÖô•ø ˆû Ûö Öû] oÖøžô èøÊø†ø Âø àûÚô ] oùô fô$ßÖ] Íø•û …ô á^Òø èøÚø ^‰ø]. !á$ *] Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
]o% fôß$Ö] Ùôˆø mø ÜûÖø Ÿø ^ø Îø ^Ûøâö ¡ø Óø ô Êø Ùø^Îø oßFÚô oÖøžô èô ËøÖô•ø ˆû ÛöÖû] àøÚô Øø–ûËøÖû] Íø•ø …û ]* Ü$ $ö
Dp…^íeE !èøføÏøÃø Öû] éø†ø ÛûrøÖû] oÚø …ø oj#uø oûfùô ×ømö
× Ð†²• ë ” k„0vZ†]|
vZ wÎg ñƒ D Y2Š'
121
å†Û æ su áçßŠÚ 121 å†Û æ su áçߊÚ
× žZ
\Wñƒ D Y ÖÐ2Š'  ¸h
i 0)‚ Z6~g ZÎúÆ ]
ŵ{0 ] \ Wž¸ ë VâzŠgzZ c
èú LZÃk„0 aä ]
Xìg ë¼J
ä™òg
¶Z gzZ `ùZ Ã ~èž ì t i§ ï » äg â ~è -iv
YÐ ,g â ™ñÌÐ b§T, zXØg â ™ñÐ ]Š Þ
gzZXì ^
Xír‰ Ü zÆäg â ~èC Ù
ÄôfûŠøeô ^âø ^Úø †ø Êø éô †ø røŽ$ Ö] ‚øßûÂô oûjôÖ$] éø†ø ÛørøÖû] oiø*] oj#uø ý Ùø^Îø †õeô^qø àûÂø
àô_ûeø àûÚô o ÚF…ø Íô „ûíøÖû] o ’øuø Øø %ûÚô ^ ãø ßû Úô éõ ^’ø uø Øùô Òö ÄøÚø †ö fôù Óømö lõ^ nø ’ø uø
DÜ׊ÚE !pû•ô ]çø Öû]
J × ] vZ wÎg ) • ëÅvZ èg'
VŒ ( - Ð2Š' Y ]|
Ã{0 kZgzZ åk0
Æ| gŠ q Ü z kZ )Ž ñW6(µ ) {0 \ Wž
Z ( ‰
™ñÐ VzuÆ VèZŽ ,g â Vc Y KÆ ~Š Zz
è] ‚ +ZÐ +
Ù gz Z ‰# â Å V-è ( '
~èC  Æ ä ZŠ Æ W) à Zz äY }g â
Z'
Ü z Dg â
X ½r‰
X çâ ¬Št }I%™ƒ rg ÃÐ òg
Dàn’u à’uE !]…÷ çû ËöÇûÚ$ ^f÷ Þûƒø æ$ ]…÷ æû †ö fû Ú$ ^r& uø äö ×ûÃø qû] Ü$ `ö ×# Öœ
Ù gzZ } Š ¯ e w=gzZ s ™ u 0
C
Ã{k ªgzÞÃ e kZ ÂvZ } Z
X} Š™ Zƒ õ
122
å†Û æ su áçßŠÚ 122 å†Û æ su áçߊÚ
Ú Z ÃB; aÆ äg â ègzZ ì ï*
g â ~èÐB; N ZŠ -v
X ñYÁ•žì ï*
VZ ™zZ
iŠ „ q
Z ÃV- èV‚¤
Z X ,g â {e{eÃV-è] ‚ -vi
X ǃg Ñ * Z ÂZg â
g â ~èq
{z~}g ! ™ògŠpƒ:gzmòŠ WJ
ÆògXì ~gz¢ * Z
 -vii
] Z0gzZƒ Y| 7: i ú™ƒ} 9Ž X Ç ñY ŒgzmgzZ !%¿
J
™Ö6ç„z¤
Z Xƒ60
Z » 1 J~ ä W™Ö6ç„z c
wa
ògŠpÃkZ Âì 760
Z » 1gzZ CŠ c ] Z0
i Ån%gzZì Y WJ
ðà c Z% ZX 7^
ƒ:xç„z¤ Z™ògÐ }uzŠì ~gz¢ *
Y * ™
Xì YZ™ògÐ}uzŠì gzm ƒ: ÑZz äYá™ VZ ¿gzZ
~] ZgÃ]gú%Z • V7 x ©ZÆògaÆŠ%gzZ ]gú -viii
zz ÅxW™0T » kZÃ}uzŠ ËÐ s§Å]gúXì aZ *
* ™òg
Y*
Xì 7^ ™ògÐ
V˜ É ce *
g â : 6g Z-Š c
y2Æ {0 ñƒ Dg â ~è -ix
X}g â 6kZ • Cƒ ¦Vc
è
X Gg: V;zØW< Ug ¯ˆÆä™òg ŵ{0 -x
ÄôfûŠøeô ^âø ^Úø …ø éø†ø ÛørøÖû] oÚø …ø ]ƒøžô áø^Òø äü Þ$]* ] oôfôß$Ö] àôÂø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
Dp…^íeE ^âø ‚øßûÂô ÌöÏô mø Ÿø øæø Íö†ô’øßûmø Ü$ $ö éõ ^’øuø Øùô Òö ÄøÚø †ö fùô Óømö lõ^nø ’øuø
123
å†Û æ su áçßŠÚ 123 å†Û æ su áçߊÚ
òg ŵ {0 Z Zzg Ð ” /0 vZ†]|
 ] Ñžì e
Ù ( gzZ ) Dg â Vc
V; z)Q ërB‚Æ ~èC è]‚ÃkZ ÂD™
X Tg:} 9k0
Æ{0gzZ Ì( Ug ¯Ð
kZ Xì @ Zz xŠ q
ƒZ Û egzZ Ï e -5
Z »: Z]6Vß Zz ä™yZ Œ
Û Ðzz ËöZzf 10 \ W¤
™: ã!
Œ Z Xì @
ƒ * Z aÆ
™ %fgâ Y q
X k™gz¢¬¬Ð [z¾Ã¶Zz f 12 :gz < öZzf 11ÂÃ
è÷Þø‚ûeø àønû jôùô ‰ôæ$ ^$÷ ¡ø ø$ †ø vøßøÊø †ôvøßûÛøÖû] oÖøžô Íø†ø ’øÞû] Ü$ $ö ýÙø^Îø †õeô^qø àûÂø
èõ Þø‚ûeø Øùô Òö àûÚô †ø Úø *] Ü$ $ö ä́mô‚ûâø oû Êô äü Òø†ø •û*]æø †ø føÆø ^Úø †ø vøßøÊø ^n& ×ô Âø o_6 Âû ]* Ü$ $ö ǻ‚ônø eô
DÜ׊ÚE ^ãø Îô †ø Úø àûÚô ^eø†ô•øæø ^ãø ÛôvûÖø àûÚô ¡Òø ø ^*Êø kûíøfô_öÊø …õ‚ûÎô oûÊô kû×øÃô röÊø èõ Ãø –ûfø eô
ä \ WV;z gzZ ‰ { Ç y! Û ] \ WQ '• ë ”'
Œ Y ]|
zZ ( ?) ¹!
. ( Ð ~ Î) gzZ Hž» VŠzZ vF
Ð Vð; LZ
~ ~@ KZÃyZ ( Ð b§kZ )gzZ Gžä VrZŽ ؊Ô Z]|
Z »“
™á {zX ñY1 Z•q  ÍÆ. Ù ž c
zZC Š¬ä \WQX HqÑ
Š q
kZ ä ” Z]|gzZ ] \ WQ X ‰ ñå gzZ ‰ áZ e ~ r Z
X \ !
gØ» kZgzZ c Š
 Í »r
3“
: Z]xŠ Ð zz Å äƒ: b‚z à â h
'× }Ð zz Ë\ W¤
Z gzZ
g} izg kŠ\ W(ÅkZ ÂVƒ b
q ¬Ð ¶Š
g¬ жZzf ,Ί ª~ VâŠÆe &
ÐgîtºÃyZX q
124
å†Û æ su áçßŠÚ 124 å†Û æ su áçߊÚ
öZzf ,âgzZ , ^WÔ,‚gzZ ì aZ ´g 9 gŠ 9 pì ^
Y ´g
Z ¤
Æ ] ògz Z Ï ñYƒ ~gz$Ð { izgžƒ60 Z pXì 4 ´g
Xì aZ *
ƒ rg ìР,â ÂÇñWñ~ s ¸z
g ˆ Æ äg ¦
Xq Z gzZ ˆ Æ e \W} izg ] ‚ ¹!
& =x c
~)(lˆÆeÃ\W¤
{gëÜæ c Zpì aZt ÂOg™ WyLZ
ZQXì ^
yZp¤ IyŠ¼ ~
Y ÂBÄg Ì} izg {z D\WgzZì *
Xì ^ YÌ´gÐgîtºpì aZ ´gg @ Î ÌÃ
‚ûrômø Üû Ö$ àûÛøÊø pô‚ûãø Öû] àøÚô †ø Šønû jø‰û] ^ÛøÊø sùô vøÖû] oÖøžô éô †ø ÛûÃö Öû^eô Äøj$Ûøiø àûÛøÊø
å…ç‰E !èº×øÚô ^Òø 麆ø ŽøÂø Ôø ×ûiô Üû jöÃû qø…ø ]ƒø]ô èõ Ãø fû ‰øæø sùô vøÖû] oÊô Ýõ^m$]ø èô $ø¡ø $ø Ýö^nø ’ôÊø
D196 Vå†Ïe
e c
Ï e ª ( ™5B‚Æ eÃkZƒ c
VZ œÐ {/ä ¿T )
Û ¼ Ž )žì Z
X} ™ %f ( ƒx ã !
Œ Û
 Zz 6ÏZ sÜ ( Â)ƒ HyZ Œ
Û c
yZ Œ Ï ( Q ) X 7Z Û t 6áZz ä™ e sÜ c
 Zz ã !
Œ {/sÜ
Û Ã¿T)Ð ~ VßZz ä™
‰ƒ ~gab } ( ƒ:xgâ Y » ã!
Œ
kZ ( Â)ƒ „g: ® y
 , Z Å äh  Û gzZ Vƒ ‰ ƒ Ë c
gâ Y » ã!
Œ Vƒ
,ΊžŽ ( ~ e ) x c Û ñO)fÆ
Z ( • } izgÆ yŠ & )Æ ã!
Œ
 •)} izgÆ yŠ ( ] ‚gzZ ) • J
( ÏUß ?Z ¬ ¬ Ð õg @
LZ {ZpQ • Dƒˆ Æ ežŽ N Y WyŠÆ Uß}g vZ
ª
125
å†Û æ su áçßŠÚ 125 å†Û æ su áçߊÚ
XßÄg¬Ð äYÃVzy c
Åg™^ßÃVzy
} izg&ƬРe ä ¿Tžì @
ƒx¥Ð V(u‰
XáÄg} izgöZzf 13gzZ 12 `11ª& =x c ZÃyZ {z VƒÇg:
ÜûÖøæø pø‚ûãø Öû] ‚ôrômø Üû Öø ]ƒø]ô Äôjôù ÛøjøÛö×ûÖô ] o% fôß$Ö] “øì$ …ø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø
…]‚Ö]æ oÏãneE !^ãø Þø^ÓøÚø Ðômû†ôŽûj$Ö] Ýø^m$]ø Ýøçû ’öm$ áû]ø †ôŽûÃø Öû] Ýö^m$]ø äü iø^Êø oj#qø Üû ’ömø
!Doß_Î
ÃáZz ä™yZ Œ Û gzZ Ïä ] Ñ • ë ” /0vZ†]|
ƒ eÄg: Ì} izg J
¬ жZzf 10 gzZ ñ0 Û {z Z
:gâ Y » ã!
Œ 
XáÄg} izg~ & =x c Z(ÅyZ {zž ~ŠÁg
Ðômû†ôŽûj% Ö] Ýô^m$*] oûÊô ] “ûìùô †ø mö Üû Öø kûÖø^Îø ^`ß ä×Ö] o•… èøŽøñô^Âø àûÂø
Dp…^íeE” !^m÷‚ûâø ‚ôrûmø ÜûÖø Äõjùô ÛøjøÛöÖô Ÿ$žô àøÛû’øm% áû*]
{izg ~ & =x c
Z ä ] vZ wÎg • 9 •vZ ègÈ ¬ ]|
X ñ0 :gâ Y » ã! Û Ž aÆá Zz ä™ Ï1~Š 7Ág Åp
Œ g
oûÊô p•F^ßøÊø èøÊø]„øuö àøeû äô ×# Ö] ‚øfûÂø ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø &øÃø eø Ùø^Îø pùô †ôâû %̂ Ö] àôÂø
áø^Òø àûÚø Ÿ$žô oÖF^Ãø iø äô ×#Ö] †ôÒûƒô æ$ hõô †û •öæ$ ØôõÒû]* Ýö^m$*] ǻ„ôaF á$ žô Ùø^ÏøÊø Ðômû†ôŽûj$Ö] Ýô^m$]*
DÔÖ^ÚE !põ‚ûâø Ýöçû ‘ø äô nû ×øÂø
Ô †Zv 0vZ†]|ä] vZ wÎg • ëvZ¶g ~C Ù ix â Z
 ä3x c
™f » \¬vZgzZÆÅ ~ & =x c
ZtžÅ Z0 Z ä VrZ Â5
126
å†Û æ su áçßŠÚ 126 å†Û æ su áçߊÚ
X Vƒ} izg~!$ Û )fÆTÆ¿kZ ñZΕÆä™
Æã!
Œ
g} izg~ ] Ñqx ¬ & =x c
p Zž Zƒx¥ ÂÚ ZÐ V(uyZ
eÃVÍß6µñÆq ZŠß Z Á p• yŠÆ Å
 ä 3É • 7yŠÆ
Zžt {zgzZ ˆ~Š e
Âq ¬g àSÐzz Åäƒx¥û%«x © ZÆ
xŠ •z Š
¹ » äƒ: { k
V˜ 6ä™í@ Û Ôòg
z *¼~ ²gzZ ã!
Œ
Û ä VÍßX b§ÏZ X Š
: x ã!
Œ c Ù „ ÌöŠ
Š ™Ž‚Ð yZC
ZÃyZÇg: } izg &Ƭ Ð e6äƒ
g} izg {z~ & =x c
p
X ˆ~Š e
¬gàSÅ
X • bÑŠ sfzgq6äƒe ¬gàSÆkZ
†ôvûß$ Ö] Ýøçû mø hô^_$ íøÖû] àøeû †ø ÛøÂö oiF*] ÷¡÷ qö…ø á$ ]* gôn$ ŠøÛöÖû] àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø
Øû‰ø Ùø^ÏøÊø †ôŽûÃø Öû] oÊô Üû ‘ö*] Üû Öøæø ‚ôâû *] Üû Öøæø köÃû j$Ûøiø oûÞùô žô àønû ßô Úô çû Ûö Öû] †ø nû Úô *] ^mø Ùø^ÏøÊø
Dpæ^v›E !é÷^•ø äô _ôÂû *] gönû Ïô nû Ãø Úö ^mø Ùø^Îø Ü$ $ö Ôø Úô çû Îø oûÊô
ZzgÐ vZ¶g "0G]|
Zžì e
ƶZzf 10 ¿q
:pH Ïe ä ~ Ý>Z÷Z} Zž ¹gzZ c Æ” /]|yŠ
Wk0
[Z )ž cÛ ä ”/]|XÇg} izg~ e x c
â• Û ä~
Z:gzZ Å ã!
Œ
”/]|QXùâ „Ð x ¸KZ ?( aÆkZ {Zpì xi Ñã ! Û 6?
Œ
Û Ð òŠ WLZ ä
G
}Š ~–q  ÃkZ ïEG3©G3š!} Zž c
ZÐ ~ wÓZ š â•
Û Å)f LZtž @
X ( }™ ZŠ Z ã!
Œ ) zŠ
127
å†Û æ su áçßŠÚ 127 å†Û æ su áçߊÚ
äô nû ×øÂø Ùø^Îø sùô vøÖû] oÊô Ýõ^m$]ø èô $ø¡ø ø$ø Ýöçû ‘ø äü iöçû Ëömø Øôqö†$ Ö] oÊô Üø nû âô ]†ø eû ]ô àûÂø
D‚ÛvÛÖ …^e¤]E !äü eøçû $ø Äønû fôm$ áû]øçû Öøæø äö ßûÚô ‚$ eö Ÿø pö‚ûãø Öû]
!$ Æ ã ! Û ) Ð T~ }g !
Œ Æ ¿kZ ä vZ¶g ••Z'  Z
Û [ Z 'ÃkZ c
㙄 ã!
Œ Û N Y {g} izgÆ yŠ &~ e x c
â• Z (~
X}™™ Ö
„} À LZ {zp¤
Zì k
*
¦ t gzZ σ
Æ} g7 q \ W[ Zˆ Æ ¶Š ÏxŠ -6
ZÆ iZ X N Zzrw!
Xì ]i YZ ÌÅäZzÄw! g”
^âø ^Úø †ø Êø éø†ø ÛørøÖû] oiø^*Êø oßFÚô oiF*] ] äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] Ô õ Öô^Úø àôeû ‹ôÞø]* àûÂø
Ü$ $ö àôÛømûŸ* û] äô fôÞô^qø oÖFžô …ø ^•ø]*æø „ûìö Ñô¡$vø×ûÖô Ùø^Îø Ü$ $ö †ø vøÞøæ$ oß÷Ûôeô äü ÖøˆôßûÚø oiF]* Ü$ $ö
DÜ׊ÚE Œø^ß$Ö] äô nû _ôÃû mö ØøÃø qø Ü$ $ö †ôŠømûŸ* û]
× ) ] vZ wÎgžì e
( Ð2Š' Zzg Ð ” ´ â 0 ÷Z ]|
6{Çx ª KZ ~ í*Q Åòg ÅkZgzZ ñW6(µ ) {0 ( ¬) ÂñWÖ
¸” vZ†0Ã6µñkZŽ )á Zz ä& ñuQ Hž» VŠzZgzZ ñW
á Z+
QH{g • Y N ZŠ ( Æu) LZgzZ ( zŠ &
ñu Z÷)ßž cÛ Ð ( yZ
â•
Ñ ¶Š ( ug I) w!
LZÃVÍß ( 6É w! á Z)+
)Q H ( {g • Y N !
VÍߊŽ ñk0gzZ؊Ô Ðx Z ]|gzZÔ ~g »Z³1Z ]|gzZ )
X ( G„w! LZÆ™zŠzŠq Zq Z~
ºŒ^Þø].æø Åô]•ø çø Öû] èô r$ uø oûÊô äü ‰ø]…ø Ðø×$uø ] äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø
128
å†Û æ su áçßŠÚ 128 å†Û æ su áçߊÚ
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE Üû ãö –öÃû eø †ø ’$ Îøæø ä́eô^vø‘û]* àûÚô
vZ wÎg6µñÆ q ZŠß Z Ážì e ZzgÐ ” /0vZ†]|
ñZz &
ñw!
ä VÍßÐ ¹ Ð ~ evZ èg/ôÆ \ WgzZ ä ]
X ñZzÄw!
ä ] Z|‰gzZ
yxgŠÆ²gzZ %f Ôògq
KF
 Š 4
ÆvZ¶g•1ZxâZ
ì @ ZzxŠÐä™sÜÆkZgzZì Z
ƒZ  Zz
]çû Ïö×ô vûiø Ÿøæø *]†ø ÏøÊø ^Ú÷ •ø Ñø†ø âû ]* xøeø „ûm$ áû*] Øøfû Îø Ðø×øuø àûÚø Ùø^Îø Üø nû âô ]†ø eû žô àûÂø
Däfn• oe] àe]E äö ×$ vôÚø pö‚ûãø Öû] Èø×öfû mø oj#uø Üû Óö‰øæû ðö …ö
u¬Ð %f ä T cÛ ävZ¶g ••Z'
â• Z ]| ( ¹ @
} ()
Wt ä VrZ6gîÆ?Š ÅkZgzZ} ŠxŠq
e Z {z ÂñZ Íw! ccZz&
ñ
196 Vå†Ïe å…ç‰E äü ×$ vôÚø pö‚ûãø Öû] Èø×öfûmø oj#uø Üû Óö‰øæû ðö …ö ]çû Ïö×ô vûiø Ÿøæø X S7
ä™ Zg7 Æ{/z eÐ :
 Æn%Ëc
Ð+Y ÅÔŠ ˤ
ZQ ª
Û žì ¬t ~ ª
xwƒx¼ Ž gâ Y » ã !
Œ q kZ  î YØŠ uzg Ð
‰
:J Ü z kZ ÃVzu LZ ( n Æ % Åx ZwZ gzZ z™ %f ™ à ~
ÛJ
X ñYƒ: %f™ Vxwgâ Y » ã!
Œ  î Zz&
Z ñ
%f™ V~xwJ
Z Û ž¬t »e
 gâ Y» ã !
Œ Wp¤
Z Vå‚ñ^Ê
Ù „ î Zz&
Zg7 {/z e Ž ì n Æ ¿kZC ñ:uJÜ z kZ ñYƒ:
‰
kª ¬¸ Ìn Æ áZz ä™ Zg7 e pƒ Š Š uzg Ð ä™
c
129
å†Û æ su áçßŠÚ 129 å†Û æ su áçߊÚ
Å kZ Ð } :Æ ” k„0Z ]|É ì 7^z»g ðÃ~ ä™
Xì CƒG@
Ôø Öô„FÖô Ñû†ôãû nö ×ûÊø åü †ø ì$ *] æû *] ä́rùô uø àûÚô ^ò÷nû •ø Ýø‚$ Îø àûÚø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
Dpæ^v› æ äfn• oe] àe]E ^Ú÷ •ø
xl÷ðû e LZ ä ¿T c â•Û ä ” k„0vZ†]|
X}ŠxŠ6kZ {z ÂHy
ñc
H
u kZ {Š™e
Æg Zzg Å yZ ò :t » ” k„0 vZ†]|
ì ŠŽ z!
Üômû‚ôÏûj$Ö]æø oôÚû †$ Ö]æø Ðô×ûvøÖû]æø xôeû„ôùÖ] oÊô äü Öø Øønû Îô ] o$ fôß$Ö] á$ ]* Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
DÜ׊ÚE tø†ø uø Ÿø Ùø^ÏøÊø †ônû ìô^j$Ö]æø
²%f Ð ] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” k„0vZ†]|
yZ ) cÛ ä ] \W Š
â• Y7 }g !
Æí@
z *¼ ( ~ yZ ) gzZ òggzZ
Xì 7`wðà ( ~í@
z *¼Å
Š Z%Ð `wq
Š 4
Æ ” k„0vZ†]|ž Zƒ x¥Ð kZ
~í@
Â{k ua wÈgz Zì { k
z *¼Ðzz ÅdÑ Åxs Z ñZ’Z c 
X ǃbŠxŠ%Z 7
Œö^ß$Ö] áø^ÓøÊø ^q& ^uø ] oùô fôß$Ö] ÄøÚø köqû†ø ìø Ùø^Îø Ô õ mû†ô•ø àôeû èøÚø ^‰ø]ö àûÂø
æû *] ^ò÷nû •ø köÚû ‚$ Îø æû ]* Íøçû ›ö*] áû*] ØøfûÎø könû Ãø ‰ø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Ùø^Îø àûÛø Êø äü Þøçû iö ^+ mø
130
å†Û æ su áçßŠÚ 130 å†Û æ su áçߊÚ
šø†û Âô šø†ø jøÎû]ô Øõqö…ø o×FÂø Ÿ$]ô tø†ø uø Ÿø ø tø†ø uø Ÿø ø Ùöçû Ïömø áø^ÓøÊø ^ò÷nû •ø lö†û ì$ ]*
D•¨]•çe]E !Ô ø ×øâø æø tø†ø uø pû„ô$Ö] Ô ø Öô„FÊø ܺÖô^¾ø çø aö æø Üõ×ô ŠûÚ% Øõqö…ø
aÆ eB‚Æ ] Ñ ~ • ë ” q
Š Ñ0)‚ Z ]|
ž H ðÃÔ´™[¬ Ð s Zî~ž H ðÃgzZ D Wk0
Æ \ Wvß
 \ W ´™y
ëÐ ƒ ¸Ãx »V#~ž H ðÃgzZ 1™¬ x »t ~
ËÐ ÕŽ ì 6¿kZ sÜ Â `wX 7`w ðÃ7`w ðÞ
X Z 7~•
 h gzZ { k
ª`wŽ ì ¿„zž} ™~ m WÅy›
gz'
X7ÔÅxŠì ÔÅ{k
ŠZ%ÐÔÅ `wž Zƒx¥ÌÐg ukZ
}g !
ÆkZ 7c ŠxŠ ä VrZ ðƒí@
å c z *¼Ð” /ôX
Š xŠ ä VrZì YƒÔQ7s
qzÑ qzÑì YƒgzZƒ c  ZÜðÃ~
Š™s çÌxŠÐzz Å
c
Xƒ Š
6: e} (Ð + Ö Ó~Š:Ð Vß ‚P[ Z Vänfßi
Y Å#
Û =g f Æ J Xì CY ÅnÅ ã !
~ ä™ ã!
Œ Û )g f Æ J
Œ
nzÈ » ã! Û ™ïá Zz \z¤
Œ Æ\ Wa kZ Y Y 3g 7ì‡ÃK  F
Û Æ îG
ã!
Π0G
4Éß•gæÆ)(( c Û ™ Y {Çy!
,™ ã!
Œ Û Šp\W c
Œ ,™
Ñ~ÄÆ
XØYƒq
Û Ð J ™ƒ WOÐ näÓä ˤ
vŠèa ƒ à Zz™ ã!
Œ Z
9
K
Æ kZgzZ ì <  F q ÆvZ é):X+g·x â ZgzZ Š- 1Z x â ZÉ[Z
Š 4
131
å†Û æ su áçßŠÚ 131 å†Û æ su áçߊÚ
Z ~ ] Ñq {ŠŽñ Z® @
Ð J ðä  Zz xŠ Ð ä™ s Ü
ƒ 7Z
 Zz xŠX ǃ 7Z
:Z  Zz xŠ » 䙳#Æ K
 F Û
6kZ Âá Z™ ã!
Œ
Ü zŽ áZzJžìtzz ~uzŠ Åäƒ
ÅY q kZžì e• ï Š‰
bŠxŠaÆkZƒ ‚
g®
 , ZŽ wq¾Xƒ ˆƒg0 Ü z kZ ã!
ZƉ Û
Œ
Xì aZ
ÄSh ZŠ Ô• M
 X} À\WZ®• ‰ òÐ x ZwZ\W[Z -7
¹! Z zŠ » eèap• M
ÌZÁg u  ÎÒpgzZ• M
 ^»o* 
Ô• M
™7ì‡mãKÐ ~ç KZ \W%G ZŠZÃT]g c
i sZîªì
žì Ì» ]gú¬¸ ǃ {k
ÂÐ ,™¤
Z XN Yg ¦
Vß‚p¤
Z M

X Y™7ÄÐkZC Ù Ø»kZá™: ]g c is Zî{zJ Z 
Ø$ uø ‚ûÏøÊø éø†ø Ûû røÖû] Üö jönû Úø …ø ]ƒøžô ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
Doñ^ŠßÖ] æ ‚Ûu] (•¨]•çe]E !ðø ^Šøßùô Ö] Ÿ$žô ðõ oû•ø Ø% Òö ÜûÓöÖø
10 ?Z
 cÛ ä ] vZ wÎg • ë ” k„0vZ†]|
â•
ñZÎa } g v ( ß Z Íw! Û gzZ ) ß™òg ŵ{0 öZzf
gzZ ß™ ã!
Œ
X Iƒw',q ƒ  ÆV- ç
Üûjövûeøƒøæø Üû jöÏû×øuø æø Üûjönû Úø …ø ]ƒøžô ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø kûÖø^Îø ^ãø $Þ*] èøŽøñô^Âø àûÂø
D10 t 163 àߊÖ] ð¡Â]E !ðø ^Šøßôù Ö] Ÿ$žô ðõ oû•ø Ø% Òö ÜûÓöÖø Ø$ uø ‚ûÏøÊø
¶Zzf 10 ?Z
 cÛ ä] vZ wÎg • 9•vZ ègÈ ¬ ]|
â•
132
å†Û æ su áçßŠÚ 132 å†Û æ su áçߊÚ
n }g vÂß™x »VÐt ?Z Û gzZß ZzrugzZß™ògÃ
 ª)ß™ ã!
Œ
X • CYƒw', q ƒ  ÆV- çñZÎ
Ýøçû mø æø Ýø†ôvûm% áû*] ØøfûÎø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø gönùô ›ø]. kößûÒö kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !Ô º ŠûÚô äô nû Êô gõnû _ôeô kônû føÖû^eô Íøçû _öm$ áû*] Øøfû Îø †ôvûß$Ö]
BvÆ ] vZ wÎg ä ~ž • 9 •vZ ègÈ ¬ ]|
 ) ÌöZzf 10 gzZ ̬ Ð "0
\WZ x ZwZÆ \ W¶ðÎÒp
!
X¬Ð ä™]g c Û gzZ òg
is ZîÆ\ W ( ‰ƒ rg ÃÐ ²gzZ ã!
Œ
]g c
is Zî -8
*  Ã\W[ ZˆÆäƒ rg ÃÐ ²gzZ %f Ôòg -i
™s Zî »vZš
X • ë Ì]g c Û gzZì Ág » e s Zît Xì
is ZîÃkZgzZì n•
: È yŠ kZ¤
11 Â} 7 Z pì aZ *
™Ã¶Zzf 10 s Zît -ii
™ÌöZzf 12 gzZX • M
12 p• M Ü z Ë] Zg yŠ ÌöZzf
™‰
X ~gz¢ *
™¬¬Ð äƒ[z¾Æ`gÎƶZzf
s Zî ƒ H: ]g c Z
i s ZîgzZ ñYƒ [z¾ `gÎ »¶Zzf 12 ¤
bŠxŠq
Z6gîÆZwÅí@
B‚ÆkZpì *
™ÌQwq¾ Â]g c
i
X ǃxiÑ
o×# ’øÊø kônû fø Öû] oÖøžô šø^Êø^*Êø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø gøÒô…ø Ü$ $ö ý Ùø^Îø †õeô^qø àûÂø
]çû Âö ˆø Þû]ô Ùø^ÏøÊø Ýøˆø Úû ‡ø o×FÂø áøçû ÏöŠûmø gô×ô _$ Ûö Öû] ‚ôfû Âø oûßôeø o×FÂø oiF^*Êø †ø ãû ¿% Ö] èøÓ$ Ûøeô
133
å†Û æ su áçßŠÚ 133 å†Û æ su áçߊÚ
ÜûÓöÃø Úø köÂû ˆø ßøÖø Üû Óöjômø^Ïø‰ô o×FÂø Œö^ß$ Ö] ÜöÓöfø ×ô Çûm$ áû]* Ÿøçû ×øÊø gô×ô _$ ÛöÖû] ‚ôfû Âø oûßôeø
DÜ׊ÚE äö ßûÚô hø†ôŽøÊø ]ç÷ Öû•ø åö çû Ööæø ^ßøÊø
~g ZÎKZ )]vZ wÎgQ ( ˆÆ²gzZž) • ë” '
Y]|
s Zî¬ Ð wZzigzZ ) L ßs§ÅvZ š
 Ð ~!gzZ ñƒg ZÎ ( 6
{Æ ïEÒŒ.ÅZ†] \ WQ S7i úÅ×~l gzZ ( H ZŠ Z Ã]g c
yZ0 i
\WX¸ìg ö ( ™wïwï ã0 × i ( ÃVÍß )Ž ñWk0
» ) x' ÆVß Zz
ä ~)ž @ „ ? ïEÒŒ.ÅZ†´ } Z c
Z Xß ï ã 0
ƒ: g et ¤ Û Ð yZ ä
â•
Ìvßg zZ Ð zz Å q nZ ~÷ Â 5 ã0
b§kZgzZÐ •e n ã0
}g vÌ~ ÂÐ N Y W̈ ¸6?~ äö ã 0 } g vvß ( }uzŠ
ä ïEÒŒ.ÅZ†´QX mï ã 0
ZÃ\ W ( ™wï) ã 0
gzZ H7wze q B‚
X \ ã 0
( } 9} 9 )Ð ~ wze kZ ä \ W
Ü zÆ kZ ]g c
xŠ Ân ™: ~ ‰ i s ZîÐzz Ŭ]gú¤
Z -iii
X ǃ „ * ™s ZîÃkZˆÆäƒu 0 %ZX ǃ: Z  Zz
kûÖø^Îø kû•ø^Êø*] ^Úø ‚øÃû eø oùõ nø uö kößûeô èön$ Ëô ‘ø kû•ø^uø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ^mø kö×ûÎö [ oøâô ^ßøjöŠøeô^uø*] Ùø^ÏøÊø ] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö†ø Öô Ô ø ÖôƒF lö†û Òø„øÊø
áûƒøžô †û Ëô ßûjø×ûÊø Ùø^Îø èô •ø^Êø¬ôÖû] ‚øÃû eø kû•ø^uø Ü$ $ö kônû fø Öû^eô kûÊø^›øæø kû•ø^Êø*] ‚ûÎø ^ãø $Þžô
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE
x Z ) ˆ Æ ä™ ]g c
i s Zîž • 9•vZ èg È ¬ ]|
134
å†Û æ su áçßŠÚ 134 å†Û æ su áçߊÚ
™f » kZ ä ~ • 9‰ ƒ qzѬñ ›
 /]| ( Ý>Z
Ç} 7)gÐzz ÅyZ …[ Z Hž Y7 ä \ W Â HÐ ] vZ wÎg
} Z ¹ä ~ ( Vƒ: ZzgÃÜæÐ VŒ ëQ , ™]g c
i s Zî{zž )
ñƒ qzѬÃyZˆ Æ kZ• _™]g c
i s Zî{z ] wÎgÆvZ
(B‚ }g ø) [ Z {z ( 7]!
ðÃQí) cÛ ä ] \ W6kZ X •
â•
™ q ZŠz s Zî) á:Zz
 Zz6yZ *
X ( 7Z
Z Z®ì 7Z
¤  Zzì <
 *
™ˆÆ²gzZ ògÃ]g c
is Zî -iv
× ðÃ
is Zî„ D WÐ2Š'
t Â} ™~ˆ {)z ²òggzZ ñW™]g c
Xce *
™x ÈZ » 䙿6<
 pì ^
YÌ
[! Z »ŠÎZv™ƒ rg ÃÐ ]g c
gzZ < xbZQû%q is Zî -9
X < [Å egzZØYs§Å Ì™òÐ “Z
Z Z®ì 7oÑ *
12 ä ˤ ZÆ V¸Æ e Ã[Å e (i)
™g0
*
™í @  Zz xŠ gz Z Ï ñ Yƒ Ì{ z ÂÅ [ˆ ƶZz f
t p ǃ: Z
Xì { z(
™ÌÐgîtºÃ[\ W ƒyݹ c
•M Z (ii)
ƒg± ðä
X n ÎyŠ}uzŠ c á 6¼gzZ n Î ð6¼ }
n ÎÃx •
E
B‚ÆïggzZ q éE ZˆÆ"0
5‹rZ ðä ! x ZwZ » eöZzf 8(iii)
10 QgzZ Ï ñ Yƒ [Å et Âá ™[ˆ Æ kZgzZ} ™s Zîr
135
å†Û æ su áçßŠÚ 135 å†Û æ su áçߊÚ
X} ™ˆÆ]g c
is Zî[žìt aZ1σ ã™:öZzf
V; z 'ZggzZ yŠ ¹! zŠˆÆ[ -10
ÆegzZØYW:Zz *{g !

XØg Z ¦
†ø ãû ¿% Ö] o×$‘ø àønû uô Ýõçû mø †ôìô• àûÚô ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø šø^Êø*] kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
kôÖø]‡ø ]ƒøžô éø†ø ÛørøÖû] oÚô †û mø Ðômû†ôŽûj$Ö] Ýô^m$]* oøÖô^nø Öø ^ãø eô &øÓøÛø Êø oßFÚô oÖFžô Äøqø…ø Ü$ $ö
D‚Ûu]E ý ‹öÛûŽ$ Ö]
»×Ð ]g c
i s Zî] vZ wÎg • 9•vZ ègÈ ¬ ]|
: Zz ÃÖ\ W ( ™| 7i úÅ× )Q ñƒ rg Ã6äƒ ( d
ŒÛ )‰
Ü z
Å] Z0 \ W6äƒ w Zz i » `gÎgz Z } g Z *• z & =x c
Zgz Z ñƒ
X D ™òg
X •M g Z ¦ Ì~)(l] Zg ƒg±ðà Vänfßi
oøÖô^nø Öø èøÓ$ Ûø eô kønû fôm$ áû*] ] äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø áøƒø^jø‰û]ô Œø^f$Ãø Ö] á$ ]* †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !äü Öø áøƒô ^*Êø ä́jô mø^Ïø‰ô ØôqûŸô* oßFÚô
ZzgÐ ” /vZ†]|
] vZ wÎg ä ” k„]|žì e
~l 'Zg Åí*Ðzz Åäö x'
g Z¦ × iÃVÍß{zžÅÔ]i YZÐ
X ~Š}Š ]i YZÃyZ ä ]\ W ÂB
D•¨]•çe]E èô iøçû jönû fø Öû] oÊô Øôeô¬ôÖû] ðô ^Âø †ôÖô “øì$ …ø ] äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* Üõ‘ô^Âø àûÂø
à VßZz VŠzZ ä ] vZ wÎgž ì e Zzg Ð ” Þ¬ ]|
136
å†Û æ su áçßŠÚ 136 å†Û æ su áçߊÚ
Z ) {zž ~Š Ág
~ (l }gzZ } ) {z´Æ Ö'Zg ( Å & =x c
X Bg Z*
¶Zzf 11:yŠ åa
wZziÃ\ W ` W • ` ™Ã¶Zzf 10 ]g c Û \W¤
i s ZîgzZ ã!
Œ Z
~™fz ]Š „\WyŠ ¹!
XØg Z ¦ Xì ã™òg Å] Z0 VЈÆ
i§»òg~¶Zzf 13,12,11
 XØYs§Å] Z0ˆÆi úÅ×
¬ªà zZ {0¬Ð ƒ
ŵ{0 öZzf 10 Ž ì „zi§ » äg â XØg â Vc
è] ‚Ã{0
gzZ™| (ÃÐW Zg f ˆÆ òg Å {0 kZ Xì Š
c
C ú ~ŸÆ òg
X çâ ¬ŠgzZ < zz£Å\¬vZ™ VZB; ™ƒ cg‚
è]‚ Ì6kZgz ZØW6{0 ãxgŠ ª Vz {0 ˆ Æ kZ
Vc
Y N !
<rz Ëz Ä™ƒ cg‚Ã+ ¼QgzZØg â Ð j§ÏZ
X çâ ¬ŠgzZ
ˆ Æ òg Å {0 kZ X < òg Å {0 ~y
Wªµ{0 ˆ Æ kZ
XØYW:Zz~ { Çx ªKZgzZ <: ¬Š™I
oûÊô Ýô†û mø Üû Öø Ü$ $ö ovF•ö †ôvûß$Ö] Ýøçû mø éø†ø ÛørøÖû] oÚø …ø ] o$ fôß$Ö] á$ *] †õeô^qø àûÂø
DÜ׊ÚE ‹öÛûŽ$ Ö] kôÖø]‡ø oj#uø Ýô^m$Ÿ* û] †ôñô^‰ø
(µ ) {0 öZzf ,Ί ä ] Ñžì e ZzgÐ ” ' Y ]|
137
å†Û æ su áçßŠÚ 137 å†Û æ su áçߊÚ
X Å7òg¬Ð wZziÆ`gÎ~x c Z ¹! Q ʼn Ü zÆ“  e òg Å
lõ^nø ’øuø ÄôfûŠøeô ^nø Þû‚% Ö] éø†ø Ûø røÖû] oÚô †û mø áø^Òø †ø Ûø Âö àøeû äô ×#Ö] ‚øfûÂø á$ ]* ÜõÖ^‰ø àûÂø
^Ú÷ ^nø Îô èô ×øfû Ïô Öû] ØøfôÏûjøŠûÚö Ýöçû Ïönø Êø ØöãôŠûnö Êø Ýö‚$ Ïøjømø Ü$ $ö éõ ^’øuø †ô$ûžô Øùô Òö o×FÂø †ö fùô Óømö
lø]ƒø „öìö^nø Êø Ô ø Öô„FÒø o_6 ‰ûçö Öû] éø†ø Ûø røÖû] oÚô †û mø Ü$ $ö äô mû‚ømø ÄöÊø†û møæø çû Âö ‚ûnø Êø ÷¡÷ mûçô›ø
Ü$ $ö äô mû‚ømø ÄöÊø†û møæø çû Âö ‚ûnø Êø ¡
÷ ÷ mûçô›ø ^Ú÷ ^nø Îô èô ×øfûÏô Öû] ØøfûÏô jøŠûÚö Ýöçû Ïömø æø ØöãôŠûnö Êø Ùô^Ûø Žùô Ö]
kömû*]…ø ]„øÓøâF Ùöçû Ïömøæø ÌöÏô mø Ÿøæø pû•ô ]çø Öû] àô_ûeø àûÚô èô fø ÏøÃø Öû] lø]ƒø éø†ø ÛørøÖ] oûÚô †û mø
!Dp…^íeE äü ×öÃø Ëûmø ] o$ fôß$Ö]
( Ð /K ) ” /0vZ†]|žì e
ZzgÐ vZ¶g Ý‚
Ù gzZ ¸ Dg â Vc
X¸ ërB‚Æ ~èC Œ
è]‚ Å {0 Æ d Û
T D™x ª sî¹ ™ƒ cg‚gzZ D Y W~ Ý™| (ÐW{zQ
gzZ D™òg b§ÏZ ÌÅ{0 VzQX D™ ¬Š™ VZB; ~
s§N !
¬Š ™ VZB; ~ T D™x ª s cg‚gzZ D W~ Ý™ƒ
Û gz Z DI: ( V;z)gzZ D™òg ŵ{0Ð ~Š Zz ,QX D™
Dâ•
Xì ¬Š D™ b§ÏZÃ]vZ wÎg ä ~ž
žì C™n[pÅ]!
Ô,ƒg Š Ö Ó~Š:· W Vänfßi
kZ #
~Š:Xì @ Ü z » òg Å , ƒ¾gzZ ,ƒg !
Yƒ qzÑÐ ò qƒ ð‰
Ö Ó~Š:pσ ª
ßXt {Š™g (Z » # Ö Ó
œò OZ n¾Å #
Z®ì @ Ü z »òg~ V⊠&yZXì
ƒ qzÑÐ wZziÆ`gÎt·Ñ!

138
å†Û æ su áçßŠÚ 138 å†Û æ su áçߊÚ
X 7^ Ytžce ã™: òg¬Ð wZziÃVæq
‹öÛûŽ$ Ö] Ùøæû ˆö iø oj#uø …ö ^Ûø rôÖû] oÚø †û iö Ÿø ø Ùöçû Ïömø áø^Òø äü $Þ*] ” †ø Ûø Âö àôeû] àôÂø
D‚ÛvÚ ^›©ÚE †ôvûß$Ö] Ýôçû mø ‚øÃû eø èô $ø¡ø ø%$Ö] Ýô^m$Ÿ* û] oÊô
Û ”/0 vZ†]|
~ V⊠&Æ ˆ Æ , Ίž¸ D â •
X ñY Å:¬Ð wZziòg Å] Z0
Ð58iSz)´
X • ˜~ äjÖ•] æ oÚ¡‰Ÿ] äÏËÖ][ KZ öG
Ýçm ØÒ oÊ ‹ÛŽÖ] Ù]æ‡ ‚Ãe Ðm†ŽjÖ] Ý^m] '¡%Ö] l]†ÛrÖ] oÚ…
D2255 ”E !Ù]æˆÖ] ØfÎ oÚ†Ö] ‡çrm ¡Ê ýÑ^ËiŸ^e †ã¿Ö] ‚Ãe p]
Ù Ð ~ , ƒ¾gz Z , ƒg !
VÐÃyŠ C Ô, ƒg Š
ª & =x c
Z
Ü z » òg Å ] Z0
¬ Ð w Zzi Z®'ì Ð ˆ Æ wZziÆ `gΉ
Y òg
X 7^
¶Zzf 12 :yŠ VZv0
]Z0 VÐˆÆ wZzi b§ÏZ Ì` W b§Å õg @
,ƒg Š
-1
Xì ã™òg Å
*¬ ¬ Ð [z¾Æ `gÎ\ W™g â Vc Z -2
è • e \ W¤
Zì {z( Â
p¤ Ð *ˆ Æ [z¾X • M
 Y : Zz)(l™òÐ
W: Zzˆ Æ ä™òg Å, ƒ¾X σ 7Z
* , ƒ¾
 Zz òg Å õg @
Xì aZ
139
å†Û æ su áçßŠÚ 139 å†Û æ su áçߊÚ
oßFÚô Ýö^m$]* ý p•F^ßøÊø pû•ô ^ßøm% ^m÷•ô ^ßøÚö †ø Úø ^*Êø ý †ø ÛöÃû mø àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àûÂø
DÜ׊ÚE äô nû ×øÂø Üø$ûžô ¡ø øÊø †ø ì$ ^*iø àûÚø æø äô nû ×øÂø Üø $ûžô ¡ø øÊø àônû Úø çû mø oûÊô Øør$ Ãø iø àûÛøÊø èº$ø¡ø ø$
áZz äg åq Z ä] vZ wÎg • ë” ç,™G $ 0Ý°Z†]|
zŠ ä T • &x c Š¬» äg åÃ
ZÆ*(ž ) ðÎg åt ä kZ Âc
¼ 6kZ Â ( Š
gzZ 7{k gzZ ) Å ~¢~ VâŠ
` : Zz)(lÃ,ƒg !
¼ Ì6kZ ÂHy
Xì 7{k ñ( yŠq
Z )Ã3Zz ä T
¶Zzf 13 :yŠ Ù
Ü zÆ tŠ ™ ðŶZzf 13 gzZ ‰ 7)(l öZzf 12 \ W¤
‰ Z
 Zz Ìòg Å õg @
i úÅ×\ W[ ZX ˆƒZ \ W • ~ *\ W
13 6
X Vƒ: Zzg s§Å)(lˆÆkZgzZ < òg Å] Z0VЙ| 7
3ZzÃ)(l
nƒ¤ZgzZ ,Š^)(lÆ™ògˆÆwZziÃ, ƒ¾ c ,ƒg !
 ¸ž # 7V;z ,i úÅY (gzZ [fÔ)Ô×gzZ ,I~ ïE{B&Â
<
X N YIk  Š „¼ ÂÃI: Ú Z¤ ZXì
DÜ׊ÚE xø_øeûŸ* ]û áøçû Ööˆôßûmø ]çû Þö^Òø †ø ÛøÂö æø †õÓûeø ^eø *]æø ] o$ fôß$Ö] á$ *] †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
/gzZ” –1ZgzZ] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” /0vZ†]|
& ŠE$
X D™ î Z 7~ ( ïE{B ~Š Zz ª) ÷ Zƒ  t”
‚øÎø…ø æø ðø ^ŽøÃô Öû]æø hø†ôÇûÛøÖû]æø †ø ’ûÃø Öû]æø †ø ãû ¿% Ö] o×$‘ø ] o$ fôß$Ö] á$ ]* ‹õÞø]* àûÂø
140
å†Û æ su áçßŠÚ 140 å†Û æ su áçߊÚ
Dp…^íeE ä́eô Íø^_øÊø kônû fø Öû] oÖøžô gøÒô…ø Ü$ $ö gô’$ vøÛöÖû^eô é÷‚øÎû…ø
Ô)Ô×~ ïE{B&ä ] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” ÷Z ]|
 ™ƒg ZÎQ ñÎk
‰ vZš Š¼ ( Q )gzZ ³7,i úÅY (gzZ[f
X Hs Zî » kZgzZ
q ZŠz sZî
q ZŠz s Zî ƒ {Š Zg Z » 3ZzÐ)(l » \ WZ
 ™ƒ rg ÃÐ e
ˆÆ q ZŠz s ZîXì 7Ì[ˆÆ kZgzZ *
™7ïg ~ kZX <
™ q ZŠz s Zî {g !
* Ü zÆ ½ Q Â Š
zŠ ‰ ƒ x ª¼ h
'× ~ )(l ¤
Z
Xì ï
Xì Z  Zz6V¶ÃWáZz•gC Ù !Ð ] ¿q ZŠz s Zî -i
Xì s çÃ]gúî~EJ$ q q ZŠz s Zî -ii
äü Þ$*] Ÿ$žô kônû føÖû^eô Üû âô ‚ôãû Âø †ø ìô• áøçû Óöm$ áû*] Œö^ß$Ö] †ø Úô .] Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE ˜ôñô^vøÖû] éô ]*†û ÛøÖû] àôÂø ÌøËôù ìö
c
y Z ( ~)(l )ž Š Š ¬ÃVÍß• ë ” k„vZ†]|
U ìkZÐ ]gúî~EJ$ q% Z ’ e *ƒ ( s Zî ) »vZ š  x » ~y W »
Š
c

141
å†Û æ su áçßŠÚ 141 å†Û æ su áçߊÚ

13 Vh^e

Û Z egzZyZ Œ
Š Z• Ûe
Ûe
yZŒ
Ci§ Zg7 » ÏeÃ\ Wú
c
Xì Š
Û Ú Z sÜXìi§„z ã½Ì»yZ Œ
:žì t• Ûe
X ÜÅ7x ZwZgzZ äZ Í7w!
LZ ä \WˆÆ[Å{/ -1
xzŠs ZîÃT < s Zîq
Zn ƒ ~¢ÎˆÆ [Å {/ -2
kZ X Zƒ yÒ ~ s ZîÆ {/Ž ì „zi§ » s ZîkZ Xì @Y¹
E
yxgŠÆ {z%z ÌˆÆ kZ X} ™Ìïggz Z < Ìq éE5‹rZ ~ s Zî
™ b§kZX σ [Å et X < [
Xì aZ *
™ÌˆÆ ]g c
M i s ZîÃkZ Â,™: [Å e ÌZ \ W¤
Z -3
E
5‹rZ: ~xzŠs Zî~]gßkZ%Z •
X < ïg:gzZ < q éE
Û b§Åá Zz ä™ Ï -4
 Zz : Z]xŠ Ì6á Zz ä™y Z Œ
Z
Xì @
ƒ
ZwtzŠ6\ W ÂÐ , ™[ ‚g Z »x » q NËÆ x ZwZ \ W¤
Z -5
142
å†Û æ su áçßŠÚ 142 å†Û æ su áçߊÚ
X • ~x ZwZzŠ \WèY σ
Û Ze
Š Z•
X @ Û Z e @'
ƒ7{/B‚ÆŠ Z•  Û gzZ Ï -1
Æy Z Œ
X}™xzŠs Z V)(l ÑZz 䙊 Z• Û Z e -2
E
5‹rZ ~xzŠs Zî ƒ ã™[Å eˆÆ xzŠs Zî¤
gzZ q éE Z -3
E
X}™: ïggzZ q éE5‹rZ~ kZ ƒ: {Š Zg Z »ä™[ÌZ¤
ZgzZ}™Ìïg
Xì aZ *
™ˆÆ]g c Û Z e -4
is Zî[Å eÃá Zz 䙊 Z•
143
å†Û æ su áçßŠÚ 143 å†Û æ su áçߊÚ

14 Vh^e

ÃyZgzZ] ‚ZzÆe
Åä™uF
Zb
:•ôZzš Ž • {z ]‚Zzb sfzgqÆe -I
× s ¸z-1
2Š'
*
g â Vc
èªg ) òg -2
Û -3
X bŠ: Z]xŠÃVß Zz ä™ ÏgzZ yZ Œ
X *
ZzÄw! Z ª¨c
gӮ}g7q Zz&
*  Æuª²-4
ñw!
™[yxgŠÆ{z%gzZ Ì-5
*
X * Ù !
™ q ZŠz s ZîÃVßZz•gC Ð ] ¿ª ¹ÃW -6
Û Æ e {z }• ôZß !
Æ øZ• Ž • {z ] ‚Zz ¼ Æ e -II
:‰• _ ZÑgzZ ]‚ZzÆ]‚ZzÆe c
• ] ‚Zz
] ‚ZzÆs Zî -1
Ð VâzŠº ZzûZ_u-i
Xƒu 0
Xƒ]gú,-ii
™s Zî{Š \ ÃkZƒgŠ ‡6½wa ¿Ž -iii
X *
144
å†Û æ su áçßŠÚ 144 å†Û æ su áçߊÚ
 ˆÆŠÎZvž *
»vZš ™Ð b§kZs Zî-iv
X ñW ãZÁgQ ñWŸQ ñW{ i ZzgŠ
X * á ß-v
™s ZîÆ™ï•
™ ZŠ Z: ÇzŠ »s Zî-vi
X *
] ‚ZzÆ[ -2
X *
™ »6{z%gzZ *
™ qzÑÐ Ì[ -i
X *
™wa [ƒ]gŠ6ä™wa -ii
 Zz &¹!
X •Z Û }¢g eÆ[ -iii
gz Z• n•
* äƒ[z¾`gΙá Ð wZziöZzf , â -3
I~ ] òJ
X *
™s ¸zgzZ
× -4
 Zz -7‰ZÃVzi úVâzŠY (gzZ [f~2Š'
Xì Z
 F
XK Û gzZ òg Å,Ί -5
yxgŠÆ²gz Z ã!
Œ
X * Û Ã]g c
™ ZŠ Z~ VâŠÆã!
Œ is Zî-6
q ZŠz s Zî-7
X • ] ‚Zz äÀL ñL ñt
6uF
&ÅyZÐg ±ZÆ Z b
X •9
c Ðg± { Zp @
ƒ HuF  Zz ~ wq ËxŠ6uF
ƒ7Z ÆX-I
Xƒ HuF
g± š
145
å†Û æ su áçßŠÚ 145 å†Û æ su áçߊÚ
Xì: ÇzŠ »s ZîsÜt Ð ~ä{gÃè
ƒ s çxŠ ƒ HuF
ZgzZ ì @
Æg± ¦Ñ¤ Ð g± ¦ÑÃX -II
Xì @ ZzxŠ ƒH%
ƒZ
Y Å\¬vZŽ ì g±{zŠ Z%Ðg±¦Ñ
ZX Zƒ hÑÐ +
Åt‘¤
:• sfzgq] ‚Zzt Xì 7g±¦Ñ ƒ Zƒ hÑÐ s§
X [yxgŠÆ{z%gzZ Ì-1
xŠ Â H uF
Ð zz Åg±Æ äƒ : Zzg Æ V¹‚ c
n%Ã kZ
 Zz
X ǃ: Z
X *
™wa Ã[z s Zî -2
 ZzxŠ ÂH6ç„zÉ H: wa ÐzzÅ9J (c
X ǃ: Z ~g F
× s ¸z -3
2Š'
× s ¸zÆ VÂgúgz$gz Z VzŠ%gz$gzZ ñh1 Ð zz ÅxW
Ã2Š'
 ZzxŠ~ ä™uF
X 7Z
X *
ZzÄ c
* Æu -4
Z rw!
 ZzxŠ sÜ ÂñZzÄw!
ƒ: Z cZzru¤
c ZÐzz Å1~u
‘œ~ V»b xn³kŠñ h ‚ c
} Š xŠ Âì ež ǃg (ZÉ X Ç
XÇg} izg& c
}™
* Û Ã]g c
™~ VâŠÆã!
Œ is Zî -5
146
å†Û æ su áçßŠÚ 146 å†Û æ su áçߊÚ
Û Ã]g c
¸Ð VâŠÆ ã!
y Œ ZÐzz ÅkÎz ¬
i s Zî]gú¤
 ZzxŠ ÂHy
X ǃ: Z  ZzxŠ Â} ™
¸Ðzz Å~g Fb§ÏZX ǃ: Z
q ZŠz s Zî -6
 ZzxŠ6ä™uF
X 7Z Ãq ZŠz s ZîÐzz ÅkÎz ¬
ƒg±{Zpì @
ƒ: c ƒZ Ù 6uF
 ZzxŠ~ wqC ÆX-III
X • ] ‚Zz {¾ ¹! t Ð ~äÑ! {gÃè
Ñû†ôãû nö ×ûÊø åü †ø ì$ ]* æû *] ä́rùô uø àûÚôù ^ò÷nû •ø Ýø‚$ Îø àûÚø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø ‚õâô ^røÚö àûÂø
Däfn• oe] àe]E ^Ú÷ •ø Ôø Öô„FÖô
¿T cÛ ä”k„0vZ†]|žì e
â• ZzgÐvZ¶g@W
Xì xŠq ZÐzzÅkZ ÂHy  ñc HxlÃ÷(Z  Zz) ËÆe ä
´ äÓôŠöÞö àûÚô oøŠôÞø àûÚø Ùöçû Ïömø áø^Òø äü Þ$*] Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø †õnû føqö àôeû ‚ô nû Ãô ‰ø àûÂø
DÔÖ^Ú ^›çÚE ^Ú÷ •ø Ñû†ôãû nö ×ûÊø Õø†ø iø æû ]* ^ò÷nû •ø
cÛ ä ” k„0vZ†]|žì e
â• ZzgÐvZ¶g¦0G
*
™ÃkZž ¹ c
) H uF  Zz) Æ e ä T
÷ðÃÐ ~ wdZ ( Z
X} ŠxŠq
Z {z Â( Š
wÈ
147
å†Û æ su áçßŠÚ 147 å†Û æ su áçߊÚ

15 Vh^e

ñ7i ú~g7 ÔYq~Ö


ñ7qc

ì: Zk Ù !
zC × gzZ*žce ¢
ÐkZ 7z»)(l2Š' ™t¬
V˜ Xì : Zk
» *J z z kÌ[ ZgzZì ;g: Zk
 ×
zÐå2Š'
Vî ÇwÅkZgzZ ¶C™ Zƒ ~Š !
WxV;z ~: âi ˬ ì m
Ð ~Š !
‹: • yk: ~ kZXì à {Ç! W*~gzŠ {ŠŽñp¶Å
l Ð V»‰Xì : Zk
z z k Ì{z Z®Xì ~Š !
W„: gzZ • î
Ã] Z|‰Ðzz kZì ˆ VJ × gzZ *~Š !
Vzg )Æ2Š' WÅ)(
× gzZ *žì Zƒwì
‰ 0îÆ)(l™ïB‚Æ)(l[ Z Ì2Š'
C™ Zƒ ~Š !Ü z Ë~ *žì ðƒ6Š ã
W‰ kZ .ßt Ã] Z|yZX •
Ù ª ÂñY VJ
žì C Vî Ç™| (~Š ! Z {z gzZ ¶
WÅàX åVî Çq
ZÃÃ] !
™i Z0 kZ ]Z|t pX Ç ñY Œ„ ö»àkZ ÌVî Ç
z kVâzŠt gzZì 7~Š ! × gzZ *ž‰
WðÃО²¹ [ Z~2Š'
u ~uzŠ ™| (ÐWÐ uq
VJ Z ~ k ~Š ! 
WÅàgzZ • äZkz
X CYƒ7»wÅk~ ¹!
ÂñY
148
å†Û æ su áçßŠÚ 148 å†Û æ su áçߊÚ
Å ~Š !
W Å)(( „ : gzZ • î Æ )(l Â: Çt n¾
c
{ÇÏ cƒ y*G »)(l VŒžt }• hZzB‚Æ yZ 'gz¢
@
n¾X Cƒ(Å{)z äJ‡ÃVzh˜ c
Cƒ fgRZg ðà c
Cƒ { Ç{ i »
× gzZ *
X • +» kZ „:gzZìz »àÆ)(l Â:2Š'
× z *vߎ
[ ZŽ » VæŠgz ZP Åy Z • ëz »)(lÃ2Š'
X ìt
Ü zÆ] Zg~ VâŠÆ”vßÆ)(l -1
D oK ~ *‰
ö‚ W¡É ì 7ï• á ~ ] c gz¢ *
oKžìt [ ZŽ » kZX •

^ãÞŸ ð^ßfÖ^e è×’jÚ çÖæ àni^ŠfÖ] Í¡íeì ~g é5B+ ZŠgXì ]!œz
Ū
ª ^ã–Ãe æ] èߊÖ] ÄnÛq oÊ é‚×fÖ] Øa] ^ãßÓ‰ çÖæ é‚×fÖ] àÚ k³ŠnÖ
Z • 7z »à{z ÌQ Vƒ µB‚Æ VÂg qÅàp¤
p¤ Z ] ¸!
w‚} g7á Zzà
X VƒTg~yZ~z¼Æw‚ c
K ™ YàI Z~ V¨! kZ!Zjt
µÐàžì ôÜ~}g !
á ~Y +Åà{z ÌA
X Dƒ7ï• ,™ Z` c
No
Zt£ žì t [ ZŽ » kZ Xì q
q Zt£ Å)(l gz Z * -2
Xì Cƒ ðZ_ðÌgz Z w ¸N Š Å‘´)fÆ Tì @
ƒ {g ZŠ Z ò OZ
Š } Š n Æ w ¸ NŠ Ìkgz Z õ
Âñ Y c Ù !
Z »C ÐàÃ{g ZŠ Z q
Z
¼ Ì~ ¬¦Ñ b§kZgz Z r$
7|¦ÑÅkgz Z ZõÐ kZ
149
å†Û æ su áçßŠÚ 149 å†Û æ su áçߊÚ
X σ: ~p
ݬ‚Zg 2 Xì Lg êŠ x •Z ] â}
KZ½w‚ wh Z (» * -3
X •t [ ZŽÆkZXì LgŠ ! á gzZì Lg îÌíŠ »òsZ
WÌû„•
Æ w hw¾ ŠŽ ñ~ *
lž ñY 1™ Ìtt ~ } g !
• D VZ {Z
{Ž z sfzgq ÌA ÃÐ kZ w ‚} g7 vßÆ)(
7Y +*Ð

X YYc Û Y +Ã*}g7 Ð ]g qq
Š 7g Z Œ Z¡-i
ZÆàn Æ T7]gz¢+Z ðÃt-ii
™hgÃV¸´ ã zg0
ñƒ DƒÆ VßhÐ ¹gzZg0 Ù !
ZÆàXƒ]gz¢ÅV¸´ÆC
œÐ g ±ZÆ yZ *
Ôì ª ÃÐ whÆ *» ~Š !
VZ {Z WÅ)(l
q
X 7]gz¢z ~
::gz ǃÐzz Ū ƒV;z » íŠÆòs ZÝ ¬‚Zg
œò OZ Ë*
íŠ kZ~ *m{ „:gzZì m¼Ð kZ » ~
 qz ]gz¢Ål IZ Â
œÅVâ ¶Æ {g ZŠ Z kZ ~ VâŠÆ e V; Xì ~g6 ðÃÅyÅ
ª
Xì @ ƒV; z » íŠ kZ nÆ
W~™*
á ;g
Ð gîx ¬ V;z Xì Zƒ ¯ B‚B‚Æ Šzu ÅÖ{z Âû„•
 qz ]gz¢ðÃÅl IZ *
~ á gzZì LgovŠgzZƒõ
ƒ V;z » û„•
Xì ö‚ WÅVâ Zx¡Ô7
150
å†Û æ su áçßŠÚ 150 å†Û æ su áçߊÚ
× gzZ *ž Š
»kZ:gzZ •z »àÆ)(l Â:2Š' ƒ"
U
tZ
 b)sfzgq • Y +
:• ä
,Z)(l ™ W: Zz Ð {gëÜæ c
Ð o L Z J¦¿Ž -1
Ü z
)(l ¿t ÂVƒ ÁÐ yŠ {gG ~ ä W¶Zz f , ^Wž à~ ‰
Û ÅÏ6kZgzZ Ç} ™qi úJ
ã!
Œ Û )~
3ZzÐ ] òz *gzZ ǃ•
X σ: Ì
,Z~)(l™ W:ZzÐ {gëÜæ c
Ð o LZ J¦¿Ž -2
~)(l ¿t ÂVƒ {Šc Ü z
yŠ {gG ~ äW¶Zzf ,^Wž à~‰
i c
Û ÅÏ{z´Æã!
X Ç}Š Ìã!
Œ Û Å egzZ Çñ7~g7iúgzZ ǃ}
Œ
Z
i ú Çìg ~)(l J  ̈ Æ 3Zz Ð ]òz *É
X Çñ 7~g7
YÌ- ~ Ö-3
Xì 7^
151
å†Û æ su áçßŠÚ 151 å†Û æ su áçߊÚ

16 Vh^e

b)ÆVÂgú0Ð {/z e
7^ Ù Øc
Y^ » e%ÆC xøc]gú
Üõuû…ø pûƒô ÄøÚø Ÿ$žô éö*]†û ÛøÖû] †ôÊô ^Šøiö Ÿø ] o% fôß$Ö] Ùø^Îø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
]„øÒø •õnû qø oûÊô tø†ö ìû*] áû*] ‚ömû…ô.] oûÞùô žô äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø غqö…ø Ùø^ÏøÊø ý Ýõ†ø vûÚ$
Dp…^íeE ^ãø Ãø Úø tû†ö ìû]ö Ùø^ÏøÊø s$ vøÖû] ‚ömû†ôiö oûiô ]*†ø Úû ]æø ]„øÒøæø
( LZ ) ]gúcÛ ä] vZ wÎg • ë ” k„0vZ†]|
â•
wÎgÆvZ} Z ¹ä ¿q Ù Ø c
Z '}™:^%Æ ( C ) xø3g ~ f
Û LZ ) ~ç ~÷²Vƒ Le Â
e ( n• ~HV#V#( cŠ ˜) ~
Ù Øc
( gzZ} ™:^%ÆC xø{z) cÛ ä ]\ WXì Se *
â• Y nÆ
X î YB‚ÆkZ ( ñOÆäY6Š ˜) ?
oùô fôß$Ö] tô]æø ‡û Ÿô* †ö ÛøÂö áøƒô *] Ùø^Îø Íõçû Âø àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àôeû Üø nû âô ]†ø eûžô àûÂø
àøeû àôÛFuû†$ Ö] ‚øfû Âø æø áø^Ë$ Âø àøeû áø^Ûø%ûÂö à$ ãö Ãø Úø &øÃø føÊø ^ãø r$ uø èõ r$ uø †ôìô• oûÊô ]
!Dp…^íeE Íõçû Âø
 Æ ” sú0 Ý°Z†]|
Z d
ä” /]|• ë •Z'
152
å†Û æ su áçßŠÚ 152 å†Û æ su áçߊÚ
Æ yZ )gz Z ¹Ã½ 6e Ìà ` Zzi Z Å] vZ wÎg ~ kZ H e ~y
WŽ
]|gzZ ” yA 0 y¢]|B‚ Æ yZ ( n Æ ãZô Å gñZ
Ñèa p嬻[ sÌÐ yZp¤
ZgzZ ) X 5Ãsú0 ” Ý°Z†
¹Ý>Z ] 'Z ~ u 0
» äZ ËgzZì Š Û Ã]Z0 ` Zzi Z Å ]
yWŒ
b§kZgzZ¸ xøÆ ] Z0 ` Zzi Z {z n kZì qN*
™ b ïÐ yZ
X ( Zƒ7Æxø%^ »yZÐ
ƒ:~]°]gú
^ãø ßûÂø oÊ#çø jøÛöÖû] Ÿø øæø äö iøçû jöfûÛøÖû] könû fôiø Ÿø ø Ùöçû Ïömø áø^Òø †ø ÛøÂö àøeû] á$ ]ø ÄõÊô ^Þø àûÂø
D‚ÛvÚ Ý^Ú] ^›çÚE !^ãø jô nû eø oûÊô Ÿ$žô ^ãø qöæû ‡ø
Û ” /0vZ†]|žì e
t:ž¸ D â• ZzgÐvZ¶g «*
~ yLZ sÜ] Zg {çgzZ à Zz¤!
X} g Z ¦
* eÐ s§ÅŠ% »]gú
™w$
kûÖø^ÏøÊø Åô]•ø çø Öû] èô r$ uø Ýø^Âø ÜøÃø %ûìø àûÚô éº]*†ø Úû ] lô ðø ^qø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
]†÷ nû fôÒø ^í÷nû •ø oûeô*] kûÒø…ø •û *] sùô vøÖû] oÊô ǻ•ô ^føÂô o×FÂø äô ×#Ö] èø–ømû†ôÊø á$ žô äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø
Üû Ãø Þø Ùø^Îø äö ßûÂø s$ uö*] áû*] äö ßûÂø oû–ôÏûmø Øûãø Êø èô ×øuô]†$ Ö] o×øÂø pøçôjøŠûm$ áû*] Äönû _ôjøŠûmø Ÿø
Dp…^íeE
38E
™I
Z Å ê F6µñÆq ZŠß Z›• ë ”k„0vZ†]|
q
Æ e wÎgÆvZ} Z ¹gzZ ðW ( k0
\¬vZ~}g ! Æ \ W ) ]gú
153
å†Û æ su áçßŠÚ 153 å†Û æ su áçߊÚ
{zžì c Û Ž»
 q +Z6-Zz}÷{zì)fÆ VzÈ Æ kZ n•
W~ª
Z H ÂX n
s§ÅyZ~¤ Ü ¤ Åá
g 7‰  6~g ZΞ• ñh1ð•Z
X V;ž cÛ ä ]\WX ÇñYƒ ZŠ Z e »yZ ÂVß™ eÐ
â•
* eÐ s§Å]gú»]gú
™w$
á$ žô kûÖø^ÏøÊø ] oùô fôß$Ö] oÖøžô kûñø^qø èøßønû ãø qö àûÚô é÷]*†ø Úû ] á$ ]* Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
^ãø ßûÂø oûrùô uö Ùø^Îø ^ãø ßûÂø s% uö^*Êø*] kûiø^Úø oj# uø s$ vöiø Üû ×øÊø s$ vöiø áû*] lû…ø „øÞø oûÚôù ].
Dp…^íeE
Z ÅFîE
]gúq 4<XE
0G Zzg Ð ” k„0 vZ†]|
9ž ì e
{zp¶ãâ g 2
Åä™ e ä {-Zz ~÷ž ¹gzZ ðWk0
Æ] vZ wÎg
] \ WX Vß™ eÐ s§ÅyZ~ H • ˆ 0
] Ãz¬Ð ä™ e
Xß™ eÐ s§ÅyZ ?( V;) cÛä
â•
x ZwZ »]gú
Ÿ$žô ݺ]†ø uûžô éô ]*†û ÛøÖû] o×øÂø ‹ønû Öø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
Doß_Î…]•E ^ãø ãôqûæø oûÊô
7x ZwZ6]gúc Û ä] vZ wÎg• ë” /0vZ†]|
â•
ž ) ~} nÆkZ ñZÎ ( áÅ:zðà »Ÿ™g @
Z} À {z Z®ì
X ( }Š•: Z ÀÃkZ
ì *
Ö ÌÃ}nÐ Vñø)
154
å†Û æ su áçßŠÚ 154 å†Û æ su áçߊÚ
] äô ×#Ö] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø àövûÞøæø ^ßøeô áøæû †% Ûömø áö^føÒû†% Ö] áø^Òø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
]ƒø¬ôÊø ^ãø ãôqûæø o×FÂø ^ãø ‰ô]…ø àûÚô ^ãø eø^fø×ûqô ^Þø]‚øuûžô kûÖø‚ø‰ø ^Þøæû ƒø^uø ]ƒø¬ôÊø lº^Úø †ôvûÚö
D•¨]•çe]E ^ßøËûŽøÒø ^Þøæû ‡ö æø ^qø
 qB‚Æ] vZ wÎg ë• 9 •vZ ègÈ ¬ ]|
x ZwZ ª
 ÂX ¸ Dg*Ð k0
áZz ¶‡Z }g ø ¶ ‡gzZ ‰( ~^ ) ~
LZ Ðu LZ ÃgŠ e KZ q Ù ) Ð ~ ë ¸ D Wt ‚ }g ø
Z ( C
) X ¶g \
: {n Zg ø t ‚Æ yZž @ ( ™ÄggzŠ¼ Ð {n) 6} n
LZ ( Ðzz Åäƒ: o‚ » Ë ) ë ÂD Y| (ÐW{z Z
 Q (A
X pwÅ} n
}™: ïg]gú
æø ^Ëø’$ Ö] àønû eø Ÿøæø kônû fø Öû^eô غÚø …ø ðô ^Šøßôù Ö] o×øÂø ‹ønû Öø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
Doß_Î…]•E éô æø †û ÛøÖû]
D™s Zî »vZ š  Â: 6VÂgú c Û ä ” /0vZ†]|
â•
Æ Vâ2! ñƒ D™ [) yxgŠ Æ {z%z Ì: gzZ ì ïg ñƒ
hzŠ ( yxgŠ
Xì *
}™:—i ZzWnƼ]gú
Doß_Î…]•E èô nø fû ×ô j$Ö^eô ^ãø iøçû ‘ø ÄöÊø†û iø Ÿø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø
}™:— i ZzWKZ ~ì¼]gúc â•Û ä ” /0vZ†]|
155
å†Û æ su áçßŠÚ 155 å†Û æ su áçߊÚ
X ( ¾ Ði ZzW× WÉ )
Ü z {e»s Zîc VÂgú
ñY 3g: ‰
Ùô^qø†ùô Ö] ÄøÚø ðø ^Šøßùô Ö] Ýõ^Žøâô àöeû] ÄøßøÚø ƒûžô ðº^_øÂø oûÞô†ø føìû*] Ùø^Îø sõmû†ø qö àôeû] àôÂø
hô^røvôÖû] ‚øÃû eø kö×ûÎö Ùô^qø†ôùÖ] ÄøÚø ] oôùfôß$Ö] ðö ^ŠøÞô Íø^›ø ‚ûÎøæø à$ ãø Ãö ßøÛûmø Ìønû Òø Ùø^Îø
àø _ûÖô^ íømö Ìønû Òø kö×ûÎö hô^rø vôÖû] ‚øÃû eø äü jöÒû…ø •û ]* ‚ûÏøÖø pû†ôÛû Ãø Öø pûžô Ùø^Îø ØöfûÎøæû ]*
Ÿø Ùô^qø†ùô Ö] àøÚô é÷ˆø rûuø Íöçû _öiø èöŽøñô^Âø kûÞø^Òø àø_ûÖô^íømö àûÓömø Üû Öø Ùø^Îø Ùø^qø†ùô Ö]
Ô ô ßûÂø oûÏô ×ô _øÞû]ô kûÖø^Îø àønû ßôÚô çû ÛöÖû] Ý$ .] ^mø Üö ×ô jøŠûÞø oûÏô ×ô _øÞû]ô éº*]†ø Úû ] kôÖø^ÏøÊø Üû ãö _öÖô^íøiö
àø×ûìø•ø ]ƒøžô à$ ãö ß$ ÓôÖFæø Ùô^qø†ôùÖ] ÄøÚø àøËû_önø Êø Øônû ×$ Ö^eô lõ]†ø Óùô ßøjøÚö àøqû†ö íûmø kûeø*]æø
Dp…^íeE Ùö^qø†ùô Ö] tø†ôìû].æø àø×ûìö‚ûmø àønû uô àøÛûÎö kønû føÖû]
G gHÆ <Z†0 x ÷Ñ) Z
 • ë vZ¶g ó̀0Z
Æ VzŠ%ÃVÂgúä x ÷ 0Z ( Vñâ Æ <Z†0x ÷ e÷Z ñƒ
Š uzg Ð ä™s ZîB‚
g ! Z 0 Y « Â c
ž ¹Ðí ä vZ¶g b !
VzŠ%ä ` Zzi Z Å]vZ wÎgèÑq• È zgùÃVÂgúx ÷ 0Z ( t)
(Z ä VrZ H Y7 ä ~ž • ë ó̀0Z Xì Hs ZîB‚Æ
Š [ ZŽ ä Y «X å H¬ c
~ nÅvZž c åHˆ Æ äW¬» [ s
VzŠ% {zž Y7 ä ~ X cD™ (Z ( „ )ˆ Æ äW¬» [ s Âä
0
VïB‚Æ VzŠ%{zž c
Š [ ZŽ äVrZX ‰Cƒ £BùB‚Æ
Z {eÐ VzŠ% •vZ ègÈ ¬ ]|X ‰¹7™
ƒ~}g )q
156
å†Û æ su áçßŠÚ 156 å†Û æ su áçߊÚ
Z ( b§ ÏZ ) X ‰C™ 7™V ïB‚Æ yZ ‰C™ s Zî™
q
¾ Ý>Zx Z} Z ¹ ( Ð yZì ÁxW »VzŠ%ž™NŠt „¸) ä ]gú
ž cÛ Ð kZ ä •vZ ègÈ ¬ ]| ÂN W} Š•1 ÊÎZv™ïë
â•
o%ZB‚ÆVzŠ%~ kZž ) c
Š™g ï ZÐ äYŠpgzZ î Y ¬„Šp ?
‰Cƒ 4ZŠ ~vZ š
Z ` Zzi Z Å] vZ wÎggzZ X ( ì60
Z »
X å @ Y c Š wïC Ù ! ÃVzŠ%žJ VŒ‰CYI‰ Ü zƼZŠ
oûÞùô *] ] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø oÖFžô löçû Óø•ø kûÖø^Îø ] oùô fôß$Ö] tôæû ‡ø èøÛø×ø‰ø Ýùô ]. àûÂø
Œô^ß$Ö] ðô ]…ø æ$ àûÚô köËû_öÊø èºfø Òô]…ø kôÞû*]æø Œô^ß$Ö] ðô ]…ø æ$ àûÚô oûÊô çû ›ö Ù^ÏøÊø oûÓôjø•û*]
Dp…^íeE
wÎg ä ~ • 9 •v Z èg•x Z ]|) Hzz i Å ]Ñ
}6} 6Æ VÍß™ƒg ZÎ ?ž cÛ ä \WVƒg F ~ž c
â• C Ã] vZ
X Hs Zî}6} 6ÆVÍßä ~ Âß™s Zî
ñZr:uñZzÄw!
]gú
Ðö×ûvøÖû] ðô ^ Šøßùô Ö] o×ø Âø ‹ønû Öø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø ^Îø Ùø ^Îø Œõ^ f$ Âø àôeû] àôÂø
D•¨]•çe]E †ö nû ’ôÏûj$ Ö] ðô ^Šøßùô Ö] o×øÂø ^ÛøÞ$žô
u6VÂgúc Û ä ] vZ wÎg • ë ” k„0vZ†]|
â•
Xì *
Z Äw!
sÜÂ6VÂgúì 7*
Zr
¸Ã¬aÆVÂgú
™wEZ ZzŠ à Zz ä™y
*
157
å†Û æ su áçßŠÚ 157 å†Û æ su áçߊÚ
CYaÆ {/ c
eZ 'gúžì ;gƒx ¬ ` Zzg »] !
kZ ·W
ì{ z A aÆ s Zîgz Z ]Š „‰
Ü z {Š c
iÐ {Š c
iž™ aÎt •
] Òôgz Z ì Øq ™ (Z X • C™w E Z N ZzŠ à Zz ä™y
Z * ¸
Ð e Ð zz Å ¬ •vZ ègÈ ¬ ]|X H7x ÈZ ðà (Z ä
à q ZŠz s ZîÐzz Å ¬ÃÅvZ èg/]|gz Z Ù7{/¬
Z p} 7: ~ ] é¨EÒ¹$ yZžì t 4a kZ X Z 7*
G
ZzŠ ÌQ¤ ™uF
Âà 3
Xì 7{ k
Û ~ ÄÆ {/ c
Zt }} 7t•
žZzgžƒ60 e Ðzz Ŭ¤
Z
Zg7 » {gëÜæ gzZ ì * Ü zÆ
Y {gëÜæ ñ¦gzZÐ Vƒ qzѬ‰
gzZ Ïn ™: {/Ðzz Ŭ ‰ )(l¬ c ~ ¬x ª
ÇñYg ¦
Æ {/sÜ c
Ç ñYƒ sî¹ x ZwZ  ǃ * q ÏZ
Y {gëÜæ ~ ª
CZ6õg @ InµÆß q
ÅäWä YgzZ ǃ * Ya
Z sÜgzZì *
~ ä3 ZzŠ ~ Vpq +Z Ân ™: „ {/h
•á Âð3: ZzŠgzZ 7g (Z
X 7`w¼
x ©ZÆ{/z e nÆî~EJ$ q
!
{zžìti§4nÆ"0 xZwZÆkZƒ~ ¬]gúŽ -1
Xñ7: ÒÆxZwZ%Z¾¼gzZ}™+
™Öcg‚Æ™çz c
<
Ô* × s ¸z Ô†²s ¸z ª*
™2Š' ™wdZx ÓÆe ~ ¬Ã]gú-2
158
å†Û æ su áçßŠÚ 158 å†Û æ su áçߊÚ
Xì I* Y{)z *
™s ZîsÜXì ^ g â Vc
è
Ü zÆ kZ ]g c
xŠ Ân ™: ~ ‰ i s ZîÐ zz Å ¬]gú-3
X}™s ZîˆÆäƒu 0 X 7Z  Zz
kö–ûuô Íø†ôŠøeô ^$ßÒö ^Û$ ×øÊø s$ vøÖû] Ÿ$]ô pF†Þø Ÿø ^ßøqû†ø ìø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
]„øaF á$ ]ô Ùø^Îø Üû Ãø Þø kö×ûÎö kôŠûËô Þø]* Ôô Öø^Úø Ùø^ÏøÊø oôÓûeû ]ø ^Þø]øæø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Øøìø‚øÊø
oûÊô çû _öiø Ÿ$ áû]ø †ø nû Æø t% ^vøÖû] o–ôÏûmø ^Úø oû–ôÎû^Êø Ýø•ø • lô^ßøeø o×FÂø äö ×# Ö] äö føjøÒø †ºÚû ]ø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !pû†ôãö _ûiø oj#uø kônû fø Öû^eô
 X- Ð } Š Zg ZÆ e ëž• 9•vZ ègÈ ¬ ]|
ëZ
) su
Ðzz kZž Zƒg et =) X ‰ ƒ qzѬ= Âã ( 6x £ò *
ÂñWk0
}÷] vZ wÎg ( c zg= n kZ ñY {g: e Z÷}
W *
Z „ŠpQ ) Zƒ H»Y7 ä \ WX ¶„gzg~
»H ¹ ( Æ™{i Z0
ä \¬vZŽ ì q +Z Ât cÛ ä \ WX V; Y ¹ä ~Xì Š
â• W¬
Û gH6( VÂgúª) V@ Åx?ZmxŠ W
gwŠ Â) ì ðâ •
‰ ( z™: N
X * J
™: s Zî »vZš %Zƒg C™Ì?• D™Y q
äƒu 0
ÃyZ ƒ7gŠ^ »3ZzgzZ VƒÐ ¬~ V⊠yZ 'gúŽ :X
Ð)(l B™: s Zu 0
Z
J  gzZ , Š™~ –^ CZ {zž’ e
X N Y: :Zz
c
Å žZzg Å\z¤ 
0z{ c
ƒ ~g6̄ !
Æ V-È0 Z :X
äÓ¤
159
å†Û æ su áçßŠÚ 159 å†Û æ su áçߊÚ
q]gúgzZƒ: eªZz *
Y~ „¬ª Ih × gzZƒ $
' Ë ƒ: spõg @
ZpÇñYƒ ZŠ Z ]g c
/ÂÃkZ Âq is Zî » kZ Âá™]g c
is Zî™
™ %f~xwÃñÇ c
X ǃ * Z}uzŠ ǃ *
zZq
. ™g lZz
o× gÒ†Ö] ÜâçÖ t^u †nÚ] àe] ÔŠßÚ à ànŽvÛÖ] ˜Ãe ØÏÞ
ÔÖ Øvm Ÿ ^ãÖ Ù^Ïm ]çÖ^Î Ÿ Ý] Íç_i Øâ kjËj‰^Ê †ã_i ÜÖæ ÙçËÏÖ]
Ô n × Â æ Ô Ê ] ç › x ‘ æ k Û $ ] k Ë › æ k × ì • á ] æ ‚ r Š Û Ö ] Ù çì •
D2 t199 ” …^jvÛÖ]•…E !èÞ‚e xeƒ
zŠ 6kZ ÂñY W:Zz%G ]g c Š% ðä
i s Zî]gúc Z :X
g ZŠ)f
:• CWVc
Xì 7wŠ •Ìðà »kZX ǃ „ *
™]g c
is Zî™ YÃkZ -i
Ù Ø]gúá ™: ]g c
X σ: w'n ÆC Z
i s Zî{z J -ii
èY ÇñB7*
it pσ]! ٠ؤ
t ÂÇÇg mÐ ~çC
Å {k Z
Š%gzZ Xì @
Ìä T]gúc ƒÐ ]gú) @ iB‚Æ ~ç
ƒ 7*
 ZzxŠq
X ǃZ Zá$ Ù 6kZ ǃ Z hg]g c
Æq )C is Zî
~ äY)(l n Æ ]g c ZˆÆ äƒx¥X%Z
i s Zî¤
Ü z Z (
 Åähgx ZwZ {z} ™ q ) Ž {ÒW Â ÇÑ ‰
kZ X} ™Ð +
X Ç} 7: xŠÐ q )Æ{ÒWQ Ç} 7xŠq
Zû%kZÐ
ì s ç{z Âm™: q ZŠz s Zî]gúgzZ Š Ü zÆ3Zz -4
W¬‰
160
å†Û æ su áçßŠÚ 160 å†Û æ su áçߊÚ
X ǃ: Z  ZzxŠgzZ
kûÖø^Îø kû•ø ^Êø]ø ^ Úø ‚øÃû eø oùõ nø uö kößûeô èön$ Ëô ‘ø kû•ø^ uø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø kö×ûÎö oøaô ^ßøjöŠøeô^uø]ø Ùø^ÏøÊø ] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö†ø Öô Ô
ø ÖôƒF lö†û Òø„øÊø
†û Ëô ßûjø×ûÊø Ùø^Îø èô •ø^ÊøŸô û] ‚øÃû eø kû•ø^uø Ü$ $ö kônû fø Öû^eô kûÊø^›øæø kû•ø^Êø]ø ‚ûÎø ^ãø Þ$]ô ]
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !áûƒø]ô
x Z ) ˆ Æ ä™ ]g c
i s Zîž • 9 •vZ ègÈ ¬ ]|
™f » kZ ä ~ • 9X ‰ ƒ qzѬñ ›
 / ( ]|Ý>Z
Ç} 7)gÐzz ÅyZ …[ Z Hž Y7 ä \ W Â HÐ ] vZ wÎg
¹ä ~ ( Vƒ: ZzgÃ{gëÜæ Ð VŒ ëQ ,™]g c
i s Zî{zž )
ñƒ qzѬÃyZˆÆ kZ • _™]g c
i s Zî{z wÎgÆvZ} Z
(B‚ }g ø) [ Z {z ( 7]!
ðÃQí) cÛ ä ] \ W6kZ X •
â•
™ q ZŠz s Zî) á:Zz
 ZzÐzz Ŭ6yZ *
X ( 7Z
!
qzѬž å J0 7x ZwZ ÌZ pì x Z¤
z6» {/ » ]gú -5
Xñ 7: ÒÆ x ZwZ%Zá| 7¼gzZá |0 x ZwZ™ðŠ .{z  Š
! ƒ
!
|0 Z X} ™{/A
x ZwZ¤ ñYƒ u 0
 žJ
Z VŒ } ™g OZQ
gzZ} ™g OZ » äƒu 0 Ü z kZ Zƒ q zѬQ ¶_
{zžì ¬t ̉
X} ™{/™ðŠ .ÂñYƒu 0
 Xìg C™ Zg7ÃV-È0
Z Åx ZwZ
Ë Y Å 7í@
Z Â$
]gú¤ ~ 3Zz gzZ • } hðyŠÆ x ª¤
Z
161
å†Û æ su áçßŠÚ 161 å†Û æ su áçߊÚ
g lZz/ÂÃkZgzZ ÇñYƒ ZŠ Z {/»kZ ÂÏ} ™{/~ „ª
q Ŭ
 Zz Ì*
Xì Z Z~xŠgzZ ’ e *
™ %f ~–q ™Ì
 Ã]gúà Zz ä™ Ï -6
gzZ N Y W¬¬ Ð s ZîÆ {/Z
x ZwZ » egzZ} Š hgx ZwZ » {/{z ÂñY W e yZgzŠ ÏZ
!
{/Qá|0
X} ™ˆÆäƒ rg ÃÐ e
éõ †ø ÛûÃö eô ^ßø×û×øâû ^øÊø Åô]•ø çø Öû] èô r$ uø oûÊô ] oùô fôß$Ö] ÄøÚø ^ßøqû†ø ìø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
éô æø †û ÛøÖû]æø ^Ëø’$ Ö] àønû eø Ÿøæø kônû føÖû^ûeô Ìû›ö]ø ÜûÖøæ$ º̃ ñô^uø ^Þø]øæø èøÓ$ Úø köÚû ‚ôÏøÊø ý
oû×ôù âô ]øæø oû_ôŽôjøÚû ]æø Ô ô ‰ø]…ø oû–ôÏô Þû] Ùø^ÏøÊø ] oôùfôß$Ö] oÖø]ô Ô ø ÖôƒF löçû ÓøŽøÊø
ÄøÚø ] o% fôß$ Ö] oøßô ×ø‰ø…û ]ø s$ vøÖû] ^ßønû –øÎø ^Û$ ×øÊø kö×ûÃø ËøÊø éø†ø ÛûÃö Öû] oÂô •ø æø sùô vøÖû^øeô
!Ô ô iô†ø Ûû Âö áø^ÓøÚø ǻ„ôaF Ùø^ÏøÊø lö†û Ûû jøÂû ^Êø Üônû Ãô ßûjùÖ] oÖø]ô †õÓûeø oûeô]ø àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø
Dp…^íeE
B‚] vZ wÎg ~ q ZŠß Z Á ë • 9 •vZ ègÈ ¬ ]|
!
` ƒ q zѬ Ââ( )( )l ~' J0 x ZwZ » {/ä ëgz Z†
 ( n Æ {/ ) ä ~gzZ ¸
Å { z%z ÌgzZ å H7Ìs Zî »vZ š
 ( cÜ z» eZ
W‰  Xì Cƒˆ Æ s Zî Â{ zèY ) ¶Å: Ì[
zŠ hgx ZwZ » {/ ) ?cÛ ä \ WX H™f » kZÐ ] vZ wÎg ä ~
â•
x ZwZ » egzZß™Égz ZßwÅw!
!
gz Zß|0 Æu LZ ( n Æ kZgz Z
 QX H„ (Z ä ~ • 9X zŠ™uF
vZ wÎg Â` ™ e ëZ Ã{/
162
å†Û æ su áçßŠÚ 162 G å†Û æ su áçߊÚ
š3E
-"
ä ~gz Z ) 5êGB‚Æ–! Z 0 Ý°Z† ( ð¸ }÷)= ä ]
kZ} g v{/t ( ß ) cÛ ä ] \ WX H{/™|0
â• !
x ZwZ » {/Ð V; z
ƒ(Å{/

163
å†Û æ su áçßŠÚ 163 å†Û æ su áçߊÚ

17 Vh^e

b)Æ{/z eÆa
̀Z6kZÃ+-ZzgzZì @ Yƒ e »a Ú!
ƒ rpì @ *
-1
Xì M
]çû Öö^Îø Ýöçû ÏøÖû] àôÚø Ùø^ÏøÊø ðô ^uøæû †$ Ö^eô ^÷fÒû…ø oøÏô Öø ] o$ fôß$Ö] á$ *] Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
]„øãFÖô]* kûÖø^ÏøÊø ^n&fô‘ø éº]*†ø Úû ] äô nû Öøžô kûÃø Êø†ø Êø äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø køÞû]* àûÚø áøçû Ûö×ô ŠûÛö Öû]
DÜ×ŠÚ æ ‚Ûu]E †ºqû]* Ôô Öøæø ÜûÃø Þø Ùø^Îø s' uø
ZzgÐ ” k„0vZ†]|
Y qzg x £ Å] vZ wÎgžì e
Š [ ZŽ ä VrZXƒ vßyà ?Y7 Âðƒ]‡5К‡q
ëž c Z~
»vZ ( ~) cÛ ä ] \ W ?• yÃ\ W (žN C \ WgzZ ) • y›
â•
Hž Y7 gzZ Ht ‚Æ \ W^ CZ ä ]gúq
Z ( „ F
t) X Vƒ wÎg
X ÇA ̀Z »kZ »gzZ V; ž c â•Û ä ]\ WX ǃ e » kZ
Åô]•ø çø Öû] èô r$ uø oûÊô ] äô ×#Ö] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø oûeô s$ uö Ùø^Îø ‚ømûˆômø àôeû gôñô^Š$ Ö] àôÂø
Dp…^íeE àønû ßô‰ô Äôfû‰ø àöeû] ^Þø]*æø
LZ ) Z m0 T
 å » w‚ ] ‚ ~ž • ë ” h ‚ ]|
164
å†Û æ su áçßŠÚ 164 å†Û æ su áçߊÚ
XŠc Z™ eB‚Æ] vZwÎg~q ZŠß Z Á= (B‚Æ+-Zz
áö^nø fû ’ôùÖ]æø ðö ^Šøßôù Ö] ^ßøÃø Úø ] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø ÄøÚø ^ßørûrøuø Ùø^Îø †õeô^qø àûÂø
!D‚Ûu]E Üû ãö ßûÂø ^ßønû Úø …ø æø áô^nø fû’ôùÖ] àôÂø ^ßønû f$×øÊø
}g ø X H eB‚Æ ] vZ wÎg ä ë • ë ” ' Y ]|
Å yZ gzZ ¹ ̼Рs§Å V” ä ëgz Z ¸ Ìa gzZ 'gúB‚
X ÅÌògÐ s§
wdZÆeŠpgzZñ0 ! x ZwZŠp{z ƒg ZfgzZg âƒ^ Ú! *
Z -2
¤
X} ™ ZŠ Z
ªñ0 ! x ZwZÐ s§ÅkZ à z » kZ Âì™* gzZ N
g^¤ZgzZ
X¾¼ŠpÐ s§ÅkZ™ z ,gŠ eÃa
cn ^: Ú Z c n ^: ŠpŽ gzZ} ™[z s ZîŠp^ g Zf -3
X ñZ™[z s Zî™ VZÃkZ à z »kZ Ân ^: Ç!
Šp^ ¤
ZgzZ Xñ7Šp{zÃ: ÇzŠÆ s Zî Âì Y| 7i ú^ ¤ Z -4
X Ç} 77Ð s§ÅkZ à z »kZ 7`wðà Ân| 7:
qNË{z¤ ZpñXÐ ] ¬NÆx ZwZÃ^ {zžceÃà z -5
X6à z:gzZ6a: σ7Z  Zz Z b
ÅkZ Âá™[ ‚g Z »
hgÉ c } Š hgwdZ x Ó{z¤ Z Z® @
ƒ 7xiÑ x ZwZ »^-6
X σ7Z  Zz ,gzZ Z bðÃ6kZ Â} Š
X @
ƒ7Z Û c
 Zz: Z]xŠ6kZ ƒ HyZ Œ Ïä a -7
165
å†Û æ su áçßŠÚ 165 å†Û æ su áçߊÚ

18 Vh^e

b)Æg F0Ð {/z e


W] ¿yZgzŠ kZgzZ Š
Š ƒlƒ" ¬Ð "0
!
x ZwZ ¿Ž -1
XáȼРs§ÅkZ ¶‚ ðà »kZ Â
!äö ßûÂø oûfôù×ømö Ùø^Îø äô nû ×øÂø oÛ÷ÇûÚö çø âö æø køÎûçø Öû] Èö×öfû mø Øôqö†$ Ö] oÊô Üø nû aô]†ø eû]ô àûÂø
Däfn• oe] àe]E
vZ¶g ••Z'Z ƒ lƒ" {zž à~ ª
 q kZ6] ¿¿Ž
Û ~}g !
X¾¼Ð s§ÅkZ ¶‚ ðà »kZž• D â • ÆkZ
Xì Y™x »sfzgq~x ZwZª
 qxø-2
Xì YZd- ZŠ Zƒ ‚ Š CZ -i
†ø ŠøÓøÞû] ]ƒøžôæø äü Âø ˆø Þø äü ‰ø†û •ø Ýö†ôvûÛöÖû] oÓøjø•û]ô Ÿø ^ø Îø ‚õaô^røÚö æø Üø nû âô ]†ø eû ]ô àûÂø
Däfn• oe] àe]E !äü Âø ˆø Þø
9
{z cƒ 1 ~| h ZŠ Åxø¤ Zž • ë vZ é):X+g @WgzZ ••Z'  Z
Xì YZdÃkZ {z ÂñY^ I
ƒ:Òp5 " ~Tì Y™wEZ ZzŠ Ìðà -ii
166
å†Û æ su áçßŠÚ 166 å†Û æ su áçߊÚ
!gºnû ›ô äô nû Êô ð÷ ]æø •ø Ÿ$žô ðø ^•ø ðõ ]æø •ø pùô ^*eô Ýö†ôvûÛöÖû] pæø ]‚jømø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
Däfn• oe] àe]E
™wEZ Yg { »kZì e ZzŠŽ xøž• ë ” /0vZ†]|
ƒ ˆ: ðå gzZƒ ̈¸gzZƒ ˆð5Òp~ TÆ ZzŠ kZ ñZÎì Y
G-E
45!
XƒŠc (Menthol) w ðž G~ T *
5g ¯» c ™wEZ ë%(Z }
àûÚôù ðõ oû•ø oûÊô àûÓömø Üû Öø ^Úø g$ uø]ø ^Ûø eô Ýö†ôvûÛöÖû] pæø ]‚øjømø Ùø^Îø Üø nû aô]†ø eû]ô àûÂø
Däfn• oe] àe]E gºnû ›ô èõ møæô•û *]
J ì Y™wEZ ZzŠì eŽ xøž • ë vZ¶g ••Z'
Z Z
Xƒ:Òp~ ZzŠ kZ
ã gzZ iZ ÔçWÔy» Ôu * Z ZzŠ g ZŠ Òp¤
}žLgq Z :X
~uzŠ ÃkZ¤
Z pǃ Z
 Zz ‘œ ÂðÎ6( ÁÐ kZ c
Z'
' Æ {)z
ÒÔB; ÔyZg Ôà H Ôu }ž} (ni¤  Zz xŠ Â c
Z gzZ X ǃ Z Îû%
äÎÆiŠ q
Z ZzŠg ZŠ Òp6kZ Âì {Š c
iÐ kZ c
Z'
' Æ kZ c
{)z
 ZzxŠ „Ð
X ǃZ
-0 ! ÷ 6 u -iii
oe] àe]E !èõ Îø†û ìø Ÿø æøø †õnû Šøeô äü ‰ø]…ø Ýö†ôvûÛöÖû] gô’ôÃû mø Ÿø ø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
Däfn•
: ÷ 6u LZ xøž • ë ” /0vZ†]|
!
~gze: ñ0
167
å†Û æ su áçßŠÚ 167 å†Û æ su áçߊÚ
XÐ} •Æ} À:gzZÐ
{ ðåa Æ}n c
c uÐzz Å1~}nc
~u¤
Z :X
&ž ǃg (ZgzZ ǃ bŠtÆ Â„g SÈ ÷ Z ] 12 6{Š c
Zi c iÐ kZ
zŠ ä7 ¾°)} ŠÃV»b xnÀkŠñh ‚nµ c
Çg} izg
Û Å ~–q
X}™ ã !
Œ Z c

‘œsÜ Â„g SÈ ÁÐ ] 12 ¤
Z ÷ ~ ]gßÑ!
{gÃè
X xn‰zŠ ä7ª ǃZ
 Zz
6kZ ƒ S0
! {z´Æ}n gzZu¤
÷ 6{gzZ ËÆ y$ Z :X
Xƒ SÈ 6(~(„X{ Zp @  Zz¼
ƒ7Z
ZzŠ Z
ñY HwEZ6gîÆ ä3 c Þ gzZ yìi -iv
 %Ø{ »L
cÎ6gîÆZzŠ~LÅVî 0
c 6niÃkZ¤
c Z b§ÏZX @
W7tƼ Â
X @ ƒ7Z  Zz¼‘œ c xŠ6kZ Âc Jm ~ u * c
c]~y»
^Ûøãö ßûÚô ‚ônø ×ûÊø åö ¡ø qø û …ô æû ]ø Ýô†ôvûÛöÖû] ]‚ømø kû ÏøÏø•ø ]ƒø]ô Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
Däfn• oe] àe]E àôÛûŠ$ Ö^eô æû ]ø kô mû $̂ Ö^eô
O Vî 0B; Æ xøZ
c  ž • ë ” k„0 vZ†]|
Xì YÎ â c
%»yìi~ yZ {z ÂN Y
*™wEZ6V¿i }6gîÆZzŠÃ~m -v
^âø †ôÒø æø ðô ^ßøvôÖû^eô Ýö†ôvûÛöÖû] pøæ]‚øjømø áû]ø Œø^*eø Ÿø ø Ÿø ^ø Îø ðõ ^_øÂø æø ‚õaô^røÚö àûÂø
168
å†Û æ su áçßŠÚ 168 å†Û æ su áçߊÚ
Däfn• oe] àe]E !^ãø eô gö–ôjøíûmø áû]ø
9
Z xøž• ëvZ é):X+g Y «gzZ@W
~ kZ ÂñÎ ~m6{)z ni¤
C{z(ä VâzŠÃä™8
X c gÐ ~m%Zì 7`w¼
* Zzrw!
 ÆuÐzz ÅV¿i~u c Ðzz ÅVîŽ -vi
æø èô n$ fômû‚øvöÖû^eô ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø o$ ×øÂø ÌøÎøæø Ùø^Îø éø†ø rûÂö àôeû gôÃû Òø àûÂø
Ô ø ‰ø]…ø Ðû×ô uû^Êø Ùø^Îø Üû Ãø Þø kö×ûÎö Ô ø Ú% ]çø âø Ôø mûƒô çû mö Ùø^ÏøÊø ¡÷ Û÷ $ Îö köÊø ^ãø jømø oû‰ô]…ø
àûÚôù pƒ÷*] ä́eôæû *] ^–÷ mû†ôÚø Üû ÓößûÚô áø^Òø àûÛøÊø èömøŸ? û] åô „ôaF kûÖøˆø Þø o$ Êô Ùø^Îø Ðû×ô uû] æô*]
èõ j$‰ô àønû eø Ñõ†û Ëøeô Ñû‚$ ’øiø æû *] Ýõ^m$*] èø$ø¡ø ø$ Üû ‘ö ] o% fôß$Ö] Ùø^ÏøÊø ^âø †ôìô• oÖFžô ä́‰ô]…$
Dp…^íeE !†ø Š$ nø iø ^Û$ Úô Ôû ŠôùÞøæû ]*
k0 ?’0 ª]|
}÷ ] vZ wÎg ~iu • ë ” { çE
t H Y7 ä \ WX ‰„g ¤
NŽ Ðu}÷ž Z
 ñƒ } 9
u CZ ?cÛ ä ]\ WX V; Y ¹ä ~X • „g} Š 1»NŽ
â•
~}g ! ( Æ Vˆ) „}÷• ë ” { çE ?’0 ª]|X zŠ Zzr
àûÚôù èºmF‚ûËô Êø ä́‰ô]…$ àûÚô pƒ÷œ ä́eôæû *] ^–÷mû†ôÚø Üû Óö³ßû³Úô áø^³Òø àû³Ûø³Êøðƒwi * Wt
e
~uÆkZ c ƒ!%Ð ~ ?ðÃŽQ ) Ô õ ŠöÞö æû *] èõ Îø‚ø³‘ø æû *] Ýõ^³³³nø ‘ô
Û c
ä] vZ wÎg Â( Ð ã!
Œ Ð } izg}ŠtÆ Âƒ 1
Ð ‘œ c
( ³kŠ ñh ‚ n µ ) q ™ & c
ßÄg } izgÆ yŠ & ?  c
cÛ
â•
Û Ž c
X zŠ™ %f {zƒxã!
Œ zŠ™‘œ~ V»b xn
169
å†Û æ su áçßŠÚ 169 å†Û æ su áçߊÚ
× Ô*}~ ]â £x ÓÆ e n Æ e Ã!% -3
]ògzZ2Š'
Vc
èn Æ òggzZ N Z™6ç„z Ës Zî »vZ š
 gzZ N Yá
X}g â ÃyZŠp{zž @ , ŠÄg6B; ÆkZ
o×FÂø ä́eô Íö^_ømöæø ^ãø ×$ Òö Ôø ‰ô^ßøÛøÖû] ˜ômû†ôÛøÖû^eô ‚öãø Žûmö Ùø^Îø Üø nû âô ]†ø eû]ô àûÂø
Däfn• oe] àe]E ä́Ëôù Òø àûÚô ä́eô oÚF…ø Ü$ $ö ä́Ëôù Òø oûÊô Äø•ôæö …ø ^ÛørôÖû] oÚø …ø ]ƒø¬õÊø ØõÛøvûÚø
Yá ~ V»x ÓÅ e Ã!%ž• ëvZ¶g ••Z'
ñY c Z
 gzZ X ñY c
kZ ~è Â} ™òg Å] Z0 {z Z Z™s Zî6~g ZÎÃkZgzZ
X9ÃkZÐB; LZ {zQ ñY~ŠÄg~B; Æ
170
å†Û æ su áçßŠÚ 170 å†Û æ su áçߊÚ

19 Vh^e

Z™ eÐ ¿}uzŠ ªw$
* e
Ü z » ä™ ZŠ ZgzZ Š
gzZ H7ZŠ Z p5 ‰ Û e 6¿T :X
ƒ n•
Z™ e Ð }uzŠ Ë6kZ Â Š
* ¬ „g 7]gŠ6ä™ ZŠ Z ~ˆ
ƒ b
X ñY™¤z ÅäZ™ eˆÆä% c 
ñZ™~ Ï0 Û
i KZ { Zpì n•
 Zz *
Xì Z ™¤z6kZ
gzŠÆ Tž n% (Z Ô{ Ô]ñ :•t [ òZÆ äƒ b
¬ :X
Åá ƒ J h1 Ú Z Ô *
 6~g ZΞ * ƒ Z 6Ô * Z ÔÒɃ:yZ Åäƒ
ƒ J0
{z Ð ~ yZ X *
ƒ: yñâ 3 Zg X *
ƒ: xøn Æ ]gúXìg: ]gŠ
U
äƒ " ]ñ » yZƒyZ Åäƒ bZiÆ Xg Z±Z
Æ " xg ¹!
J
Xì oÑnÆ
] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø oÖFžô ÜøÃø %ûìø àûÚô غqö…ø ðø ^qø Ùø^Îø †ônû eø %̂ Ö] àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
Øôuû†$ Ö] høçû Òö…ö Äönû _ôjøŠûmø Ÿø ø †ºnû fôÒø îºnû •ø çø âö æø Ýö¡ø ø‰û¬ôÖû] äö Òø…ø •û *] oûeô*] á$ žô Ùø^ÏøÊø
kømû]* …ø ]* Ùø^Îø Üû Ãø Þø Ùø^Îø ǻ‚ôÖûæö †ö føÒû]* køÞû]* Ùø^Îø äö ßûÂø s% uö^*Êøœ äô nû ×øÂø hºçû jöÓûÚø s% vøÖû]æø
Ùø^Îø Üû Ãø Þø Ùø^Îø äö ßûÂø Ô ø ÖôƒF p. ˆôrûmö áø^Òø ]* äö ßûÂø äü jønû –øÏøÊø àºmû•ø Ô ø nû eô]* o×FÂø áø^Òøçû Öø
171
å†Û æ su áçßŠÚ 171 å†Û æ su áçߊÚ

E Doñ^ŠÞ æ ‚Ûu]E !äö ßûÂø sûröuû^Êø


I
™ 38
Z » ê Fž• ë”Ûi0vZ†]|
Æ] vZ wÎg ¿q
• ñ h1 „ ¹ {z gzZ ì 1™wJxs Z ä -Zz }÷ž ¹gzZ c
Wk0
™ e Ð s§ÅyZ ~ Hì á Û 6yZ ežZ
m• M 7Ö6~g ZÎ
[ZŽ ä ¿kZXƒ} (Ð ~Š ÑzZ ÅyZ ?H Y7 ä ] \WX Vß
ZŠ Z ?{zgzZ @ Û )fÆ-Zz }g v¤
ƒ nŒ Z î C cÛ ä ] \ WX V; Y c
â• Š
Š [ ZŽ ä kZ X @
Yƒ V; Yž c
] \ WX @ ƒ: ZŠ ZÐ yZ {z H ÂD™
X ( ì nŒ Û »vZ)fÆ-Zz}g vÌe ) :c â•Ûä
á$ žô kûÖø^ÏøÊø ] oùô fôß$Ö] oÖøžô lû ðø ^qø èøßønû ãø qö àûÚô é÷]*†ø Úû ] á$ žô Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
^ãø ßûÂø oûrùô uö Üû Ãø Þø Ùø^Îø ^ãø ßûÂø s% uö^*Êø*] kûiø^Úø oj#uø s$ vöiø Üû ×øÊø s$ vöiø áû*] lû…ø „øÞø oûÚôù ].
!ðô ^Êøçø Öû^eô Ð% uø*] äö ×#Ö^Êø äø ×#Ö] ]ç–öÎû]ô è÷nø •ô^Îø kôßûÒö]* àºmû•ø Ôô Úôù ]* o×FÂø áø^Òø çû Öø kømû*]…ø *]
Dp…^íeE
Z ÅFîE
Ñ ]gúq 4<XE
0G ZzgÐ ”k„0vZ†]|
9žì e
ä™ e p¶ã â g 2
Å ä™ e ä Vâ ~÷ž ¹gz Z ðWk0
Æ]
] \ WX Vß™ e Ð s§Å yZ ~ H ˆƒ ] Ãz Å yZ „ ¬ Ð
@ Û 6V â ~g v¤
ƒ nŒ ZdŠèYß™ eÐ s§ÅyZ ?V; ž cÛä
â•
Û » vZ ÂÒ
ÂvZèY z™ ZŠ Z ÌnŒ  : à Zz ä™ ZŠ Z ?Ð ¶Š {z H Â
Û »yZž• g Z,{Š c
X ñY H ZŠ Z nŒ i
172
å†Û æ su áçßŠÚ 172 å†Û æ su áçߊÚ
e
_ ZÑÅw$
âZ sÜn Æ äZ™Ð ¿}uzŠ e Ò
ež ì °» ]!
Û %ZXƒ ÑZzú1™gzZ ÑZz =Ôƒ y›ÑZz ä™
Ð}uzŠ Ë e n•
:• …Ñt nÆäZ™
X * Û e6kZ ñZ™ e CZ ¿Ž -1
ƒn•
X *
ƒb Û e -2
¬Ð ä™ eŠpˆÆäƒn•
X @
ƒ7»Ðgîx ¬Ž *
ƒg± (Z c ¬J
xg b Ü zÆ]ñ-3
‰
ZgzZƒŠŽñŠp¤
¤ ™¬» ä™ e Ð s§KZÿ}uzŠ -4
Z *
Xì oÑ *
™¬»_g Zz c ™¤z ÅäZ™ egzZƒ Š
àz ƒ Š %
ƒ ay
X * Bzg »á Zz ä Z™ e ~^sg r -5
X *
™+ Ü zÆ x ZwZ -6
 Å e Ð s§Å%Wªá Zz 䙬‰
!
X 7~gz¢ì aZ Vƒ k0 x ZwZÐ s§ÅV#ž It Ð y!
i
Xì °» *Ð wŠ
™+
Ð(T:gz Xƒ öR~ wâ ðä¤ ™ e Ð ízÆ%W -7
Z *
Xì ë!
¤z ƒ: ÌÚ Z¤ Š Z™Ð V;znƒ¬Ð ]¿
ZXñYc
Û Z e ä%W¤
H Ïägñâ gz Z å H¬»Š Z• ZX *
™: ¿#Å%W -8
X ǃ »gñâ et gzZ ǃZ
 Zz yZz@
gzZ ǃ³ # Â
» eÐ p ÖZ, Z n kZX 7^
Y * ™ e6]̀Z Vänfßi
Z™ *
173
å†Û æ su áçßŠÚ 173 å†Û æ su áçߊÚ
»%W e ÂH e6]̀Z ä ˤ
ZpñYŒ{g YZÐ Tž}™: ¬
X ǃ •»dy
sÜÉ Çƒ7•»]̀Zgñâ X ǃ „
[pÐ b)gzZ ¿! Z™ e Ð ¿, Z :X
ݬ Ž ì aZ *
XĥZz
Û 6zZ LZŽ ì aZ *
pƒ [ ™¬ e n• Z™ eÐ ¿, Z :X
Xì 7oÑgzZ ~gz¢ * ƒ rg ÃÐ e LZ » kZ
èøÚø †ö fû•ø àûÂø Ôø nû f$Öø Ùöçû Ïömø ¡÷ ÷qö…ø ÄøÛô‰ø ] o$ fôß$Ö] á$ ]* †õnû føqö àôeû ‚ônû Ãô ‰ø àûÂø
àûÂø kø rû røuø *] Ùø ^Îø oû Öùô gº mû†ô Îøæû *] oû Öùô ïº *] Ùø ^Îø èöÚø †ö fû •ø àûÚø ý o% fô ß$ Ö] Ùø ^ÏøÊø
àe] æ •¨]•çe]E !èøÚø †ö fû•ø àûÂø Ü$ $ö Ôø ŠôËûÞø àûÂø sûröuû^Êø Ùø^Îø Ÿø ø Ùø^Îø Ô ø ŠôËûÞø
!DoÏãnfÖ] æ oß_Î …]•E !èøÚø †ö fû•ø àûÂø s$ uö Ü$ $ö Ô ø ßûÂø ǻ„ôaF èõ mø]æø …ô oûÊô æø Däq^Ú
ZzgÐvZ¶g¦0G]|
Z ä ]Ñžì e
ët ÿq
yÃ)´ž Y7 Ð kZ ä ] Ñ X Ž Ð s§Å)´ž ‹ ñƒ
Û Z÷ ¹ c
Y7 ä ] \WXì RŒ Š [ ZŽ ä kZ Xì
ì ð¸ Z÷ž c
( ¬) cÛ ä ] \ WX 7ž c
â• Š [ZŽ ä kZ Xì 1™ e CZ ä ?H
Zgz ZX z™Ð s§Å)´Qz™ eÐ s§KZ
Zzgq
• p ÖZt ~ e
X z™Ð s§Å)´Qz™Ð s§KZà e kZž
™{zì eŽ)f LZ¬ÃòŠ Wž Zƒx¥ Ât Ð g
’ e * ukZ
Tžì 7s u kZ p} ™Ð s§Å}uzŠQ
 Ÿzt ~ g
174
å†Û æ su áçßŠÚ 174 å†Û æ su áçߊÚ
ƒ ZŠ Z e »}uzŠ Âá ™Ð s§Å}uzŠ ˬ {z¤
Zƒ e CZ)fÆ
Ð kªgz ZŠ ¿Z [ Z Â7s
 Ÿz ÅkZ ~ g
u Z
 X 7c
Ç ñY
ZÆ kZ i úžì @
q Ü z » i úÅ׉ž b§kZ {z XÐ B x »
ƒ‰
Ü z Xì Lg $ ‰
qzщ Ü z ¹! Ë Y S7~zÐ } hð
gzZ ì $
k7Ò¬ ðä
Z pì ƒ
 o * Û‰
™ ZŠ Z i ún•Ü z wzZ ˆ Æ äƒ
Û ~ˆ¼QgzZìg
nÆ e b§ÏZ XÐ N Yƒ ÒÂ} ™ ZŠ Z n•
kZ • D Y „ ïw‚ FÆ/ÃVÍßÐgîx ¬gzZì Cƒ/~g ‚ Ì
 Å e ÒŠp c
Âá ™+ á™ eÐ s§Å}uzŠ ˬ ðä
Z n
Z ÇñYƒ ZŠ Z eÐ s§Å}uzŠ c
 o) „ ¹tp¤
gzZƒ e Òt
Û e 6zZ LZ ¤
e Ð s§Å}uzŠgzZƒ: n• Z Xì ]! Ø Z™
à Zz >
Ø Z™~kZ Â} ™
X 7Ì>
ÂHw‚}uzŠÉ H7w‚kZ H¬» e ä%Ww‚T :X
6gñâ gzZ ÇñYƒ e »%W
 Zz yZz@
X ǃ: Z
Y*
^ ÃkZ ä Y f‰Xì Y™ÌÏÐ ]i YZ Å%Wgñâ :X
Û Z À ` Wpì ¹
» ú~ VÍßèY σ ~g ZØŠ ¹ ~ 䙊 Z•
 ™7ð Ð è%KZ Ì õg @
n kZ X M Å^gzZì 7Ç!
·
Xì 7{g e ðÃ%Æw¸Æi ZŽ
]xŠ Ùl%W¤  Zz6gñâ Šp]xŠ ~ ]gßÅ Ï:X
Z X ǃ Z
175
å†Û æ su áçßŠÚ 175 å†Û æ su áçߊÚ
Å]xŠgzZ ÏÐ s§Å%W ò~: â ikZXì ^
YÂ} Š™ ZŠ Z 7Å
Ýq]i YZ ôÜÌQX 7~gz¢]i YZ ôÜn kZì "
U
]i Y Z
™
Xì 4 ¢
Ð s§Å +-Zz LZ Š ÑzZ c
Ð s§Å_gñLZ _g Zz :X
Y Â} ™ e ¤zz]i YZ š ˆÆä%ÆyZ
Xì ^
176
å†Û æ su áçßŠÚ 176 å†Û æ su áçߊÚ

20 Vh^e

b)Æi úc Vß Zz ä™{/z e
i ú~i ˜ ðZƒ -1
7X »"7i ú~ i ˜ ðZƒ ÒZ ñƒ D Y nÆ egzZ {/
ÃkZ~ 1 ` 395 m~z2 ZŠ ZæZ ävZ¶g ~â åZsÑZ *
ÑñXì @
W
]!
t Å yZ Xì cY ÃkZ gzZ ì Œ‹B‚Æ "7i ú6gâ Y
C^
Ü z ñOÆä™ ,i úZ®Xì û.
X B| 7i ú~ „i ˜ 6‰ Þ ‡
Hçz ™ðŠiŠ q
Z Ái Z ÁÃY ¡
 Z Z®ì @
ƒ ã 0
¼ ~ i ˜ Âwz Z
ìt 4 n kZ ì @ ~ i ˜ ðZƒèa pXì Y Y
Yƒ »¢ ã 0
Ùž
¢B; 6kZ6ä 7]gz¢gz ZáÄgß ‚ ‹ ðÃB‚ L Z ¿C
X á ™ ³™
ì Y| 7i ú™ƒ} 9òŠ WV˜ • Cƒ+Z Ǽ ~i ˜Q
X ³7i ú™ƒ} 9 Z® ” 7ÌòÐgîx ¬èagzZ
~gz¢Ì*
™ cg s§Å‚Æ ™x¥ cg »‚ÐoÆ i ˜
Z » cgÆ‚Æ™„zg¨Šp ÂñC : ðä
Ãs§kZÆ™{i Z0 Z Xì
177
å†Û æ su áçßŠÚ 177 å†Û æ su áçߊÚ
X ³7i ú
-7iú®
 ) !
™ Y~ ~tKc
x ZwK»VÂgú-2
ä™{/z e sÜ{zì ¤Ž Åi ú~ ~tKgzZ ~ x ZwK
w‚}g7 n Æ VÍ߃
 ò £)gzZ ò £É ì 7n Æ Vß Zz
ŠŽz !
Æ kZpX ¶ÌnÆ VÍßÆgzŠÆ] vZ wÎgŠpXì ~
}÷~ ~tK -7i ú~ y LZ » ]gúž cÛ ä ] vZ wÎg
â•
Ì6gz Z n ð•Z Â: âi » ] \ WèÑqXì 4{Š c
iÐ "7i úB‚
X å» ~g Ç
] oôfùô ß$Ö] oÖø]ô lû ðø ^qø ^`ø Þ$]ø pùô ‚ôÂô ^³Š$ Ö] áô ‚nû Ûø uö oôeû ]ø éô ]*†ø Úû ]ô ‚õnû Ûøuö Ýùô ]ö àûÂø
Ôô $Þ]ø köÛû×ô Âø ‚ûÎø Ùø^ ÏøÊø Ô ø Ãø Úø éø¡ø ø’$ Ö] g% uô]ö oû Þùô ]ô äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö …ø ^mø kûÖø^ ÏøÊø
†ø rûuö oûÊô Ô ô iô ¡ø ø‘ø àûÚôù †ºnû ìø Ô ô jô nû eø oûÊô Ô ô iö¡ø ø‘ø æø oûÃô Úø éø¡ø ø’$ Ö] àønû fùô vôiö
æø Õô …ô ] •ø oû Êô Ô ô iô ¡ø ø ‘ø àû Úôù †º nû ìø Ô ô iô †ø rû uö oû Êô Ô ô iö ¡ø ø ‘ø æø Ô ô iô
Ô ô iö¡ø ‘ø ø æø Ô ô Úô çû Îø ‚ôrôŠûÚø oûÊô Ôô iô ¡ø ‘
ø ø àûÚôù †ºnû ìø Õô…ô]•ø oûÊô Ô ô iö¡ø ø‘ø
oøßô föÊø lû†ø Úø ^øÊø Ùø^Îø pû‚ôrôŠûÚø oûÊô Ô ô iô¡ø ø‘ø àûÚô †ºnû ìø Ô ô Úô çû Îø ‚ôrôŠûÚø oûÊô
kônø Ïô Öø oj#uø äô nû Êô oû×ôù ’øiö kûÞø^Òø æø ä́Ûô×ø¾û]ø æø ^ãø jônû eø àûÚôù o0 •ø o’FÎû]ø oûÊô ‚ºrôŠûÚø ^ãø Öø
D‚Ûu]E !Ø$ qøæø $̂ Âø äø ×# Ö]
] vZ wÎg •vZ ègqx Z ]|âZ Å ” ~°‚q1Z ]|
úÆ \Wª)B‚Æ \W= ] vZ wÎg c
ž ¹gzZ N Wk0
Æ
178
å†Û æ su áçßŠÚ 178 å†Û æ su áçߊÚ
»žì x¥= Ât cÛ ä ] \ WXì [8-7i ú( ~ ~tK
â•
(žì t ‚ŸÐ g ±Z Æ VÂgú) pì [8-7i úB‚}÷
Ž Ð i ú kZ ~g vì 4 i ú ~g v~ ( ~YÃÉ ) } # }g v
i ú~g v~ {v}g vgzZXƒ~ ( öá Zz ~g Z- Šg e ª) {v}g v
i ú~g v~ öA }g vgzZ Ð i ú~g v~ öA }g vì 4
~g v~KÅD} g vgzZ Ð i ú~g v~KÅD}g vì 4
vZ ègqx Z6kZ XÐ i ú~g v~ K~÷ ( ™ WVŒ) ì 4i ú
g @
~zq Ѓ gzZg0
Z Ð ƒ Š ¬ä •
 Æ yn Æ yZ Â c
X •g f7i ú•zJ
] Ãz KZ {zgzZ ˆð¯(Åi ú
ä •vZ ègÈ ¬ ]| Â c  ˆ Æ ] ÑQ
Wp~ ] Ñq Z
:cÛ ™NŠp{z
â•
à$ ãö Ãø ßøÛøÖø åü ‚øÃû eø ðö ^Šøßôù Ö] 'ø‚øuû]ø ^Úø pœF…ø ] äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]ø çû Öø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
DÜ׊ÚE !Øønû ñô ]†ø ‰û]ô oûßô eø ðö ^ŠøÞô kûÃø ßô Úö ^ÛøÒø ‚ørôŠûÛø Öû]
VpôZ" )¼ {z] vZ wÎg¤
Z cÛ ä •vZ ègÈ ¬ ]|
â•
• n ™Š XZ ä VÂgúˆ Æ \ WŽ f
NŠ ( •gzZ VŠ
Š6" gzZ
Û IÐ ( ~¢q~) KÃyZ
K ) ÃVÂgúÅLZuZ µž 6 ïŠ â •
Š™ IÐ ( ~¢q~
c
X åŠ
Ð g ±ZÆ ]ÑqÆgzŠ LZ ] !
t ä •vZ ègÈ ¬ ]|
179
å†Û æ su áçßŠÚ 179 å†Û æ su áçߊÚ
| („ ¹ h —žZ
Éì Š  [ ZX å ™zZg £ »¿z yZZžZ
½
Z n kZXì ˆƒ {Š c
{/z ep¤ i¹ ÌN @
ŬkZ Âì h — „ h —
@ ” »"7~ ~tKgzZ x ZwK,i úKZÃVÂgúà Zz äY6
ƒ tØh
KZgzZ ’ e ´Š ßF Z@ Å +Š ÃyZ pì
6tØLZ Ã䙿6] c
K{zŽ Ð i úkZ σ {Š c
i¤Åi úkZ ϳ7i úŽ {z~ ö;g
~ äYKnÆ i ú¡~gzŠ {ŠŽñÉ Ï³7®
 ) !
™ Y~
X 7]!
hZ * Š hgä/ôÃx »TèYì Ì{ k
™ÃkZ Zg ø [ Z c 
: n Æ "7i úm{ ~ {gëÜæ c
Vƒ ~)(l 'gúZ®
Ü z » i úgzZ N Y n Æ xs c
Æ VÂgú ÂñYƒ ‰ s Zî%Z X ì
Ë | 7i ú~zmº
X •$
™ƒ} 9~ •Å VzŠ% » VÂgú -3
™ƒÐWÐ yZ c
-7i ú® )!
Æ VÂgúgzZ VzŠ%~ "0 •~ "7i úB‚Æ ®
! )
ú Ð VzŠ%{zžì ~gz¢n Æ VÂgúZ®ì Z
 Zz K yxgŠ
 F
X ,™úÃVÂgú{zžì ¬ÃVzŠ%ŠpnÆkZgzZ Vƒ ~9
!äö ×# Ö] à$ âö †ø ì$ ]ø &ö nû uø àûÚô à$ âö æû †ö ìùô ]ø Ùø ^Îø •õ çû Ãö ŠûÚø àô eû ] àôÂø †õÛø Ãû Úø oû eô]ø àû Âø
DÑ]‡†Ö]‚fÂE
ž cÛ ä ” Š&0 vZ†]|ì e
â• Zzg Ð vZ¶g Ã1Z
180
å†Û æ su áçßŠÚ 180 å†Û æ su áçߊÚ
ÃVÂgú~ i úª)Ågú ÃyZ ?•zì 3gú ä vZ V˜ ÃVÂgú
X ( ì ð¯ K ¸ nÆyZ ävZžz™ Z9úÆVzŠ%
 F
Š%{z { ZpñYƒ ~9™ WB‚ÆŠ%Ë]gú¤
Z ~ i ú®
 )!
Ù ØÉ g ZŠ¸g » kZ
Z Z®}™ú Ã]gúžì ¬ÃŠ%èa ƒ „C
ðä
» äYú Ã]gú¬ Ð ä™ qzÑÃi ú Â: ª} ™: ¿6kZ Š%
ú ÃkZ : ƒ ðƒ ~9™ WB‚ˆ Æ ä™ qzÑi ú{z ¤
Z gzZ ¾
¹@
g;Z YgzZ ì @
ƒ >% » uF
ÆZ á Z » äƒ
 Zz Š% Â} ™{g •
Xì @ Û vZ¶g ••Z'
ƒt WZ »kZž• D â • Z ]|
!äü iö¡ø ‘
ø ø lû‚ø ŠøÊø éõ ‚ø uô]æ$ éõ ¡ø ‘
ø ø oûÊô ^Þø^Òø æø Øôqö†$ Ö] gôÞô^qø oÖF]ô éö]*†û ÛøÖû] kô×$‘ø ]ƒø]ô
D‚ÛvÛÖ …^$¤] h^jÒE
Z i úÅVâzŠgzZñ7i ú™ƒ} 9~ +
„q Y ÅŠ%]gúZ

Xì CYƒ‡Ãi úÅŠ%Â( ƒ ¹: » äYúÃ]gúäŠ%gz Z )ƒ
`w ðÃQ ƒ {Š6ðà c ƒ, ü ~ Ö Æ ]gúz Š%¤ Z %Z
oû ×ôù ’ø iö Ü$ $ö ^e÷ çû $ø ^ ãø ßønû eø æø Ô á g Z »” /]|X 7
ø ßønû eø †û jöŠûiø áû^ô Êø ì Š •
ßwZ e {Š6»} À ðÃyxgŠÆ ~çKZgzZ L Z ) !køòû•ô áû]ô Ô ø ñô]„øvôeô
Xá| 7i ú™ƒ} 9~f õ} g v{z ƒe ?¤
ZQ
Ù !
_7i ú~ öC cZÆ x ZwK{zž’ e ÌÃVÂgún kZ
g0
ÌÃVzŠ%gz Z Vƒ ~9ÐWÐ yZ:gzZ Vƒ ~9B‚ÆVzŠ%: ñƒ
181
å†Û æ su áçßŠÚ 181 å†Û æ su áçߊÚ
á Z c
IÐ {g • i ÃyZ Â'äƒ ~9B‚ 'gú¤
Ð y! Zž ’ e
:‡Ãi úÅVzŠ%Ái Z ÁÐ kZ 3Y{z Â3â: ÌQ 'gú¤
ZX , ™
ÌZ¼ Ãb)yZ e ÒZ ~( ž• ‰ w$ ãZ ] Ñq [ ZpX σ
á x â Z , i Z {z´X îŠ 7„
4hÒ3XZžŽ vZ¶g w•
x â ZgzZ $} (Æ ïGE
 F~ äƒ } 9Æ VÂgúgzZ VzŠ%p¤
K Š 4
Z Ìq Æ yZ •
ÐWÐ VzŠ% c
Ð äƒ} 9B‚Æ VzŠ%Æ ]gúpì Z
 Zz
Xì ¦Ii úÅVzŠ%:gzZì ¦Ii úÅ]gú:Ð äƒ} 9
^ãn×m àÚ é¡‘ Ÿ æ ^ãi¡‘ Ø_fi ÜÖæ å†Ò Øq†Ö] Ì‘ oÊ kËÎæ á]æ
^ãÞæ• ^ãË×ì àÚ æ ^ãn×m àÚ é¡‘ Ø_fi †Óeçe] Ù^Îæ oÃÊ^ŽÖ] ga„Ú ]„a æ
àne ÌÎæçÖ ^Ú äf•] ^ãfÞ ^q oÖ] ÍçÎçÖ] à oãßÚ äÞŸ èËnßu oe] ÙçÎ ]„a æ
oÊ ÔÖ„ÓÊ äi¡‘ Ø_fi ÜÖ é¡‘ †nÆ oÊ kËÎæ çÖ ^ãÞ] ^ßÖæ !Ý^ÚŸ] p‚m
Ù ç ‰ … p ‚ m à n e š † j à i k Þ^ Ò ^ ` ß Â ä × Ö] o • … è Ž ñ^  á] k f $ ‚ Î æ é ¡ ’ Ö]
D2 t 132 ” äÚ]‚Î àeŸ oßÇÛÖ]E!o×’m çâ æ èÛñ^Þ ] ä×Ö]
» kZ X • BöR~nçkZá Zz½ 6b)Æ yZ n kZ
Z Ãë6µñÆ lgÆ {/gzZ6µñÆ ežì t³
i úú ~ ö¤
X ³7:B‚Æ ®
 )Q c
³7i úúÆVÂgúÂc
ÂA Ã"7
vßë n kZ ì òzø~(èa *
hgÃi úB‚Æ ®
 ) Åx ZwK
á xâZ
äƒ: i úgzZ B| 7i ú„úÆVÂgú™á Ãw¸ÆvZ¶g w•
182
å†Û æ su áçßŠÚ 182 å†Û æ su áçߊÚ
i ú6( 9ž @
q~¢n Æ i úž,™ÒÃ%Z X ,™:60
Z »
Zž’ e ÌÃVÂgú~g øgzZ ³7
{z ÂA : i ú~zÆVÂgúÃyZ¤
} # LZ c
™ Yú Â c
É Vƒ: ~9~ öc
~zgzZ ËÆK
X ³7i ú™ Y~
183
å†Û æ su áçßŠÚ 183 å†Û æ su áçߊÚ

21 Vh^e

g yZ
~È0
äÓc
n% c
}0gŠ c
 ÔŠ ˈ Æ "0
! e
x ZwZ » {/ c
»zgÿTX • ëg yZÃä Y ugÐ y»g ZÆ {/ c
e Ðzz Å
&
X • ë ç¸B ÃkZ ñY
:•t ] ;Ž zPÅg yZ -1
{)z~gF -i
šø†ôÚø æû *] tø†ø Âø æû ]* †ø ŠôÒö àûÚø Ùø^Îø ] oùô fôß$Ö] àôÂø æ†õÛûÂø àôeû tô^r$ vøÖû] àôÂø
D•¨]•çe]E !Øõeô^Îø àûÚô s% vøÖû] äô nû ×øÂø æø Ø$ uø ‚ûÏøÊø
ÅT c â•Û ä ] vZ wÎgžì e Zzg Ð ”z/0 ` s]|
ƒ n% c
nÆkZ Š Ø Z6ÐZÐ :
ƒ ˆƒ? ƒ ˆ^I8
 Ëc N
X}™ ,Å e w‚{ÒW{zž ǃ)fÆkZgzZ ñYƒw'{zžì ^
Y
}Š uzgÐ äY nÆ{/z e ÔŠ -ii
!
- ™|0 x ZwZ n Æ {/[ôZÆ \ WgzZ] vZ wÎg ~| 6
äƒ: 4ZŠ ~)(l gzZ c
Š uzg 6iu x £ÃyZ äl Wæp
184
å†Û æ su áçßŠÚ 184 å†Û æ su áçߊÚ
X ,™{/™ Ww‚{ÒWy›ž c
0 Š
ðt ~ VÃægzZ Vâ ›QX c
, Š: ]i YZ ³# -iii
Ýô^Ž$ Ö] Øöâû ]* †ø ‘ø^uø Ýø^Âø ]†÷ ÛôjøÃû Úö köqû†ø ìø Ùø^Îø áø] †ø ãû Úô àôeû áøçû Ûö nû Úø àûÂø
Øøâû *] ^ßønû ãø jøÞû] ^Û$ ×øÊø põ‚ûãø eô oûÚô çû Îø àûÚô Ùº^qø…ô oûÃô Úø &øÃø ³eøæø èøÓ$ Ûøe †ônû eø %̂ Ö] àøeû]
D•¨]•çe]E ýkö×û×øuû]* Ü$ $ö oûÞô^ÓøÚø pø‚û ãø Öû] lö†û vøßøÊø Ýø†ø vøÖû] Øøìö‚û Þø áû ]* ^Þøçû Ãö ßøÚø Ýô^Ž$ Ö]
á IZ w‚ Tž • ë vZ¶g yZ$0 y™
kZgzZ ` sª) x •
Å {/~ H {Üõ~ ( )( )l »” Ûi 0vZ†]|ä ( HÆ
™ Ìgâ Y Æ ~@ B‚ }÷ ä VÍß¼ Æ x ¸~÷X •Ð n¾
Ð äƒ 4ZŠ ~ xw…ä VrZ Âã J á ëZ
 ` ¯ò •  XØŠ
~ˆ Q) XŠ ƒ w'gzZ Å %f ~@ 6( KZ ä ~ 6kZ X c
Š uzg
»g yZ™™g yZÃkZ ä VrZ Âðƒ ] ‡5Ð ”k„vZ†]|
X ( c

&
äƒbZiÆ: ÂñYƒç¸B Ð e ¿ðÃZ
 Æg yZ Âc  -2
Ü z » e¤
w'Æ™{/ ƒ ;g: ‰ ZgzZ} ™ eˆÆkZgzZ} ™g OZ »
X} ™w‚Œ Z egzZƒ
áûžô ] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø èöß$‰ö Üû ÓöföŠûuø ‹ønû Öø*] Ùöçû Ïömø áø^Òø äü $Þ*] †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
àûÚô Ø% vômø Ü$ $ö éô æø †û ÛøÖû]æø ^Ëø’$ Ö^eôæø kônû fø Öû^eô Íø^›ø sùô vøÖû] àôÂø ÜûÒö‚öuø]* ‹ø³fôuö
Dp…^íeE ^m÷‚ûâø ‚ûrômø Üû Öø áûžô Ýöçû ’ömø æû ]* pû‚ôãû nö Êø ÷¡÷ eô^Îø ^Ú÷ ^Âø s$ vömø oj#uø o0 nû •ø Øùô Òö
185
å†Û æ su áçßŠÚ 185 å†Û æ su áçߊÚ
Û ” /0 vZ†]|
Å] vZ wÎg n } g vHž¸ D â •
Š uzg Ð e ¿ðÃÐ ~ ?¤
g yZ gzZ ) ñY c Z Xì 7°» <

 ( ™ V)(l ) { z  ( ƒ e*
»vZ š Y n Æ {/ˆ Æ äƒ bZi
Ù Q} ™[Å {z%z Ìgz Z} ™s Zî
w‚Œ Zgz Z ñYƒw 'Ð qC
( kŠ )  ñ0 Z gzZ } ™ %f à kZ ƒ ~@ ¤
: ~@ { z ¤ Z gzZ } ™ e
XáÄg} izg
kZ¤ ƒw'¢gzZƒÂ*
Zž’ eÃkZ Âì Le * Z -3
™g OZ¤
!
¿ËáZz äY s§Åxw{z Âì J0 e sÜä
x ZwZ » {/sÜc
}ŠÈÐ=g fÆy¯Ã¿ËŠŽñ~xwzl c
} Š} Š 7 ÅxŠÃ
™ð õg @ Ü z » ã!
gzZ ‰ Û gzZ }Š ™ ã!
Œ Û ~ xwÐ s§Å kZ {zž
Œ
&
Æ e X Ç ñY ƒ w'Ð %f sÜç¸B ÂñY g ¦ Ü z {z Z
‰  Xá
ZgzZ } ™{/gzZ e ~ ,w‚ {ÒW~ ]gßÅ äƒ w'Ð x ZwZ
¤
X}™{/q Z sÜ~ ,Âå Zƒw'Ð x ZwZÆ{/
äü Öø Ùö^Ïømö éõ †ø ÛûÃö eô ÄôíûßøÖ] àøÚô غqö…ø Ø$ âø *] Ùø^Îø ‚ømûˆômø àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
gº Òû…ø Üû ãônû ×øÂø Äø×ø›ø ƒûžô Ðômû†ô_$ Ö] oÊô ĺmû†ô‘ø çø âö ^ßønû fø Êø Éø‚ô×öÊø ‚õnû Ãô ‰ø àöeû †ö nû Ûø Âö
äü ßønû eø æø ÜûÓößønû eø ]çû ×öÃø qû]æø pô‚ûãø Öû^eô ]çû %öÃø eû ] Ùø^ÏøÊø åö çû Öö^*ŠøÊø ” •õ çû Ãö ŠûÚø àöeû ] Üöãnû Êô
Dpæ^v›E Øõeô^Îø àûÚô éö†ø ÛûÃö Öû] äô nû ×øÂø æø ý Ø$ vônø ×ûÊø Ô ø ÖôƒF áø^Òø ]ƒø¬ôÊø é÷…ø ^Úø ]* ^Ú÷ çû mø
+BE
E
¿q Z ò * G0@Æ ü F• ë vZ¶gh m0 Ý°Z†
186
å†Û æ su áçßŠÚ 186 å†Û æ su áçߊÚ
kZÐzz ÅT ) 1ke ägâ Y ËÃkZ ~3 ZgX J0
!
x ZwZ » {/ä
Þ ‡Æp
3 Zg {zžy ZgzŠ kZ ( ; g: . g ~g Y^{ zž ˆƒ +Z ª
q Å
” Š&0vZ†]|~ T Zƒg * »š‡q ZÐ V; zž å Z 7~
” Š&0vZ†]|~ } g !
Æ kZ ä V¹‚Æ ¿kZ X¸
gz Z î Y á ( s§Åxw ) ~@ Å kZ ?ž cÛ ä VrZ  Y7 XÐ
â•
ñY WyŠ { z Z Ö ´ yŠ q
 Xß™³» # Z Îâ Æ ¿kZ gz Z L Z
~ˆ gzZ ñYƒ w '¿t  ( ƒ ~Š™ %f ~@ ~ yŠ kZ ä ?ž )
X } ™ ,Å {/
187
å†Û æ su áçßŠÚ 187 å†Û æ su áçߊÚ

22 Vh^e

'
x © Zh × 0Ð {/
 Zz {/
7Z
Dp„Ú†iE Ÿø Ùø^Îø oøâô èºføqô]æø *] éô †ø ÛûÃö Öû] àôÂø Øøòô ‰ö ] oøfôß$Ö] á$ ]* †õeô^qø àûÂø
*
™{/ Hž Š Y7 Ð] vZ wÎgžì e ZzgД '  Y ]|
X 7cÛ ä ]\ WXì Z
â•  Zz
¤Å{/
^ÛøÖùô 麅ø ^Ë$ Òø éô †ø ÛûÃö Öû] oÖøžô éö†ø ÛûÃö Öû] Ùø^Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] éø†ø mû†ø âö oûeô*] àûÂø
Dp…^íeE ^Ûøãö ßønû eø
Æ{/q Z c Û ä] vZ wÎgžì e
â• ZzgÐ ” {k  Ù 1Z ]|
C
Îâ )ÆyZt {/ZuzŠˆ
X • {g ñ ( »Vƒk
¤Å{/~ ypg
áø^Òø ]ƒø¬ôÊø ý …ô^’øÞûŸ* û] àøÚô éõ *]†ø Úû Ÿô ] o% fôß$Ö] Ùø^Îø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø
Dp…^íeE èºr$ uø áø^–øÚø …ø oûÊô é÷†ø ÛûÂö á$ ¬ôÊø äô nû Êô pû†ôÛô jøÂû ] áö^–øÚø …ø
Z ä ] vZ wÎg • ë ” k„0vZ†]|
]gú~g »Z q
188
å†Û æ su áçßŠÚ 188 å†Û æ su áçߊÚ
ž cÛ ( Ã: q
â• Ù ØLZŽ ) Ã
Ñ~ q ZŠß Z Á ÐzzÆ ]Ãz ÅC
™{/~ kZ ?ÂñW·»ypgZ
¤Å ) {/~ ypgèY ¢ 
Æe ( r
Z'
Xì '
™{/¬Ð ä™ e
*
Ùø^ÏøÊø sùô vøÖû] ØøfûÎø éô †ø Ûû Ãö Öû] àôÂø †ø Ûø Âö àøeû] Ùø^*‰ø èøÚø †ôÓûÂô á$ ]* sõmû†ø qö àôeû ] àôÂø
Dp…^íeE s$ vöm$ áû*] ØøfûÎø ]o% fôß$Ö] †ø ÛøjøÂû ]ô †ø ÛøÂö àöeû] Ùø^Îø èöÚø †ôÓûÂô Ùø^Îø Œø^eø Ÿø
/0vZ†]|ä vZ¶g)Mžì e
ZzgÐvZ¶g ó̀0Z
kZ ) cÛ ä VrZ Â Y7 ~ }g !
â• Æ ä™ {/¬ Ð e Ð ”
C ä ” /0vZ†]|• ëvZ¶g)MXì 7`w¼ ( ~
c
( w‚}uzŠÆiu *) ¬ Ð ä™ e ( Ì) ä ] vZ wÎgž
X å H{/
•cáZz ä™eŽ •Vc „z ÌcáZz ä™{/
È0
èºf$qö äô nû ×øÂø æø èô Þø]†$ Ãô rôÖû^eô çø âö æø ] o$ fôß$Ö] oiø]* ¡
÷ ÷ qö…ø á$ ]* éø†$ Úö àôeû o×øÃû mø àûÂø
oûiô†ø ÛûÂö oûÊô Äøßø‘û*] áû*] oûÞô†ö Úö ^+ iø Ìønû Òø Ùø^ÏøÊø 麆ø Ëû‘ö Ùø^Îøæû *] Ñôçû ×öíøÖû] †ö $ø*] äô nû ×øÂø æ$
èøf$röÖû] Ô ø ßûÂø Äû×øìû]ô éô †ø ÛûÃö Öû] àôÂø Øöñô^Š$ Ö] àømû]* Ùø^Îø ý oùô fôß$Ö] o×øÂø äö ×#Ö] Ùøˆø Þû^*Êø
Äößø’ûiø ^Ûø Òø Ô ø iô†ø Ûû Âö oûÊô Äûßø‘û]æø éø†ø Ëû’% Ö] ÐøÞû]æø Ô ø ßûÂø Ñôçû ×öíøÖû] †ø $ø*] ØûŠôÆû]æø
!Dp…^íeE Ô ø rùô uø oûÊô
Zzg Ð ” {%0 öW ЛG
 žì e
( x £ ) ] vZ wÎg Z $ ]|
189
å†Û æ su áçßŠÚ 189 å†Û æ su áçߊÚ
 |0
h !
x ZwZ ) { zž c
W~ w q kZ k0 Z ¸ ~: Z ç•8E
Æ \ W¿q
\ W Y7 ä kZgz Z å WZ »ÒpŠgi6kZgz Z åñƒê‰ ( ŠŽ z !
Æ
ä \¬vZ6kZ X Vz™~ {/LZ { z ~ž • ï Š ¬» V Â!
Á=
{/ž Y7 ä \ W ( Âðƒ ~g7 kz Z Û wi *
 ) X ðâ • kz6] vZ wÎg
gz Z zŠg @
Z‰ CZ ?( cÛ Ð kZQ ) ì V¹ÑZz ä™w ZÎ~} g !
â• Æ
ÏZ ~ {/L Z gz Z ß™s ™Ã ~Šgi ( ÅÒpgzZ ) ß™gzŠ à WZ Æ Òp
x Ó ) ~ e L Z ?b§Tz™ ( x ÈZ » V- È0
V- È0 x ÓyZ ) b§
Xƒ D™ ( x ÈZ »
G} /g eÀä]vZwÎg
éô ‚øÃû ÏøÖû] pƒô oûÊô à$ ãö ×$ Òö †ø ÛøÂö Äøeø …û *] †ø ÛøjøÂû ]ô ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] ‹õÞø]* àûÂø
éô ‚øÃû ÏøÖû] pƒô oûÊô èô nø fômû‚øvöÖû] àøÚø ‡ø æû *] èô nø fômû‚øvöÖû] àøÚôù 麆ø ÛûÂö ä́jô r$ uø ÄøÚø oûjô $Ö] Ÿ$žô
Üø ŠøÎø &önû uø èøÞø]†$ Ãô qô àûÚôù 麆ø ÛûÂö æø éô ‚øÃû ÏøÖû] pƒô oûÊô ØôfôÏûÛûöÖ] Ýô^Ãø Öû] àøÚôù 麆ø ÛûÂö æø
DÜ׊ÚE ä́jô r$ uø ÄøÚ$ 麆ø ÛûÂö æø éô ‚øÃû ÏøÖû] pƒô oûÊô àõnû ßøuö Üøñô^ßøÆø
Zzg Ð ” ÷Z ]|
{zgzZ G } /g e ä ] vZ wÎgžì e
( ª)X å ZƒB‚ÆeÆ\ WŽÆ} /kZ ñZÎG ~ {ƒzf ƒ

Š uzg Ã\ WÐ T) H~ {ƒzf ~ : â iÆiu {/
c
{ÒWgzZ Š
gzZ H~ {ƒzf w‚Œ Z ( 6gîÆ,) {/ ( ZuzŠ )gzZ ( Š
¹ÃäWw‚
k
–  ä \ WV˜ HÐ: Zç•8E~ {ƒzf ( ˆÆl ì) {/ ( ZŠ)
190
å†Û æ su áçßŠÚ 190 å†Û æ su áçߊÚ
X H ( ~¶Zzf )B‚Æe LZ {/ ( åa)gzZ H„Ôwâ »
Y *
7^ ¶Zzf ,ƒ¾Ð¶Zzf ,â
™{/J
èøŠøÛûìø ¡ø ìø ø ^Úø køòû•ô èô ßøŠ$ Ö] pô*] oûÊô éô †ø ÛûÃö Öû^eô Œø^eø Ÿø ø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
D‚ÛvÛÖ …^$¤]E Ðômû†ôŽûj$Ö] Ýø^m$]ø æø †ôvûß$Ö] Ýøçû mø æø èøÊø†ø Âø Ýøçû mø Ýõ^m$*]
{/~ kZ ƒe ?Ì~zTÆ w‚ cÛ ä”È ¬ ]|
â•
7^ ™{/~ yZž )Æ V⊠õ0
Y * ñZÎì 7`w¼ ~ ä™
Û gzZ yŠ » (¶Zzf 9 ª)†² ( •t yŠ õ0
(¶Zzf 10 ª) ã!
Œ {z Xì
¶Zzf ,ƒ¾Ð ,ƒg Š
X(J Z ( &)gzZ yŠ »
ª) & =x c
 Ù !
c VƒŠ% { ZpVƒ ~)(l vßÆC Ž gzZáZz)(l
EG
-š3"
êGx £q Z »Tì i]¿Å {/aÆ yZ Vƒ 'gú
Xì: Zç•8Ex £ ZuzŠgzZì
Äø Úø ] o% fô ß$ Ö ] oø ßô ×ø ‰ø …û ]ø s$ vø Öû ] ^ ßø nû –ø Îø ^ Û$ ×ø Êø ý kû Öø ^ø Îø èø Žø ñô ^ Âø àû Âø
Dp…^íeE !lö†û ÛøjøÂû ^Êø Üônû Ãô ßûj$ Ö] oøÖô] †õÓûeø oûeô]ø àôeû àôÛFuû†$ Ö]‚ôfûÂø
] vZ wÎg ~ q ZŠßZ Á ë ) Z
 • 9•vZ ègÈ ¬ ]|
™ e ë (Z  QX m™7{/~Ðzz Ŭ Âq)(lB‚Æ
-šE
3G"
5êG=B‚Æ–! Z 0 Ý°Z†ð¸ }÷ä ] vZ wÎg Â`
!
X H{/™|0 x ZwZ » {/Ð V; z ä ~gzZ
191
å†Û æ su áçßŠÚ 191 å†Û æ su áçߊÚ
èøŽøñô^Âø Íø•ô †û m% áû]* åü †ø Úø ]* ] o$ fôß$Ö] á$ ]* †õÓûeø oûeô]* àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø àûÂø
Dp…^íeE Üônû Ãô ßûj$ Ö] àøÚô ^âø †ø ÛôÃû möæø
vZ wÎgžì e ZzgÐ ” Ý°Z†]|d Æ” –1Z ]|
ú6~g ZÎKZà •vZ ègÈ ¬ ( ]|ÇKZ ) {zž cŠ¬ÃyZ ä ]
G
-Gš3E
"
X N Z™{/ÃyZÐ ê gzZ N Y™ è
ŠŽñÌw¸t » •vZ ègÈ ¬ ]|B‚Æ g uÏZ ~ ~zD
( xw))(lèaªäö ßûÚô lö†û ÛøjøÂø ^ûÊø Üö nû Ãô ßûj$Ö] Ýô†ø vøÖû] àøÚô ^Þø^Þø•û ]ø áø^Óø³Êøžì
3G
-š E"
x ZwZ » {/Ð V;z ä ~ n kZ ì » ê ‘´ +Fd G Œ Û » iÐ
ì iZg7 (Å"0 !
x ZwZ » {/n Æ VßZzlžìt ÈX J0 !
EG"
Û g OZ§{ Å yZ ¡] Ñèa p
-š 3
» x ZwZ Ð êG n kZ ¸ ìg â •
Xì ‘´+F
Œ
d Û »it Ð)(lèY Zƒð-0
!
-šE
3G"
» {/Ž Ð êG ä •vZ ègÈ ¬ ]|ž Zƒ x¥ÌÐ kZ
Ðzz kZÉ ì mºnÆ VÂgú({zž7Ðzz kZ ÂJ0
!
x ZwZ
gzZ VzŠ%~ ] !
kZgzZ X ¶+ F
Œ
d Û Ð )(l gzZ ¶( Åi{zž
Xì 7t• Û ðÃyxgŠÆVÂgú
3G
-šE"
gzZ/ô¿» "0 x ZwZ » {/n Æ VâzŠ ]gúz Š%Ð ê Q
! G
Xì MÌÐ É@
Âñƒ rg ÃÐ yÅ~ ¿vZ ègÛi 0vZ†]|Z
 -1
192
å†Û æ su áçßŠÚ 192 å†Û æ su áçߊÚ
Ù !
sÝ * » } À ïD Ô ðÎ ÒpC Z J
g0 6zZ Ð n Ã~ ä VrZ
³ ~÷ä Tª)ì ~gz¢®  ¤Z ~÷6¿T L Lc Û gzZ c
â• 
Jm
-šE
3G"
 ™|0
¿ŽQX} ™{/»vZ š !
x ZwZÐ êGgzZ ñY {z ( ì ¿g™
%f ~– {z Y™ 7%f .
zZ Ž gzZ } ™ %f .
zZ {z ì ‚
g Ýz
 ž ©- wa B‚Æ \ WÌvßÔ- wa \ WQ ó Xó } ™
äƒ
G
-š3E
"
( x?Zg ZŠ·,X 41 m l õg @ !
)X H{/™|0 x ZwZÐ ê
G
dZ1Z¦ *
• ˜vZ¶g ~z0 Ññ-2
I
g 8
ZzgÐôZzÆ ê E
ž Åe 0 y¢0vZ†~l [Â ä ½Ã
M0ZgzZ@WÔY « ( É@
g;Z Y)Ã]Zg ,™*Åypg ä ~
G
-š3E
"
: ) ( Ç ÅÅvZ èg Z]|) ™ Y ê {zž ¬ŠÃVÍßÐ ¹ gzZ
G
( 49 m¨ÔZ ) X¸ _0
!
x ZwZ » {/ÐÐÆ
193
å†Û æ su áçßŠÚ 193 å†Û æ su áçߊÚ

23 Vh^e

ypgy
Wc
áZzäY)(l~ypgqzÑ
¬»}izgnÆáZzäWÐ)(l~

Xì êŠ ð3Š0
e¬izgzŠ c
ZÐ yÎ 0
q ~)(l
n Æ {/¬ Ð äƒ qzÑypg ¿Ž -1
Æ ™ {/Q Š
._Æ Vß Zz yÎ 0
[ Z {z ñW: Zz yÎ 0
¬ Ð Ï~ ypg
X N Y0„} izgwZÀÆkZ {Zp} ™ÏgzZÇg} izg
)(l Ð yÎ 0
n Æ {/ˆ Æ äƒ qzÑypg ¿Ž -2
Z ¿t gzZ Vƒ` ƒ q zѬ yŠ q
¤ Z} izgÆ ypg V;zgzZ ñY
Z ~ˆ gz Zá ™ÏB‚Æ Vß Zz)(l ¿t ÂñW: ZzÆ™Ï
q
X} ™ ,Å} izg
:Zz {z yŠ Æ ÏgzZ Zg Z ¦
~ tŠ:ypg Zg7 ä ¿T -3
Z ¿t ƒyŠ »} izg ~y
ÃkZpǃ7Ð { izgp¤ WV˜ c
WyÎ 0
194
å†Û æ su áçßŠÚ 194 å†Û æ su áçߊÚ
X ǃ * yŠ [ ñ3%b§ÅVzg ZŠ {izg ƒ: ~g6¹ ðä
gZ ¦ Z
tŠ:ˆÆ äƒ qzÑypg ¿Ž -4
¬ Ð äƒÏQgzZ Š
W:Zz yÎ 0
Xì 7¬w©s ÜðÃnÆkZ Š
195
å†Û æ su áçßŠÚ 195 å†Û æ su áçߊÚ

24 Vh^e

b)PÆ]g c
i Å{gëÜæ
G-;X&
ê zŠ ~ {gëÜæ
Z • x £y•!
gzZ ug IGÅ] vZ wÎg Âq
e Z®ì Š°z [£ ¬Ñ *
äY6{/c ™p» VâzŠX ~tK}uzŠ
 gŠ Ìt Â}™p » VâzŠ yZ ~^¤
ì„ Z ñƒ D Y {gëÜæ ÑZz
Xì 9Ìt Â}™+
 Å]g c ZgzZ
i Åug IGÅ] vZwÎg ˤ
*
™^Æ™p» ~tK
oÖFžô Ÿ$žô Ùö^uø†ôùÖ] ‚% Žøiö Ÿø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø pôù…ô‚ûíöÖû] ‚õnû Ãô ‰ø oûeô]* àûÂø
p…^íeE !]„øâF pû‚ôrôŠûÚø æø oF’ûÎøŸ* û] ‚ôrôŠûÛøÖû] æø Ýô]†ø vøÖû] ‚ôrôŠûÚø ‚øqô^ŠøÚø èô $ø¡ø $ø
DÜ×ŠÚ æ
Å[ Z N{Š c
i ) cÛ ä ] vZ wÎg • ë ” ~g}
â• G1Z ]|
&sÜ1 ( ñY H:^gzZ ) N Y£ : } z— ( Æ V- g ZÎ~yZ
G
¢
"7i ú~ yZž )Kt ~÷gzZ ö|W ZKgzZx ZwKªs§ÅVzK
X ( ì YY H^s§ÅyZ n kZì [ Z N{Š c

196
å†Û æ su áçßŠÚ 196 å†Û æ su áçߊÚ

*  Å]g c
™^Ð + i Åug IGÅ ZvZwÎg
äü Öø kûfø qø æø pû †ôfû Îø …ø ]‡ø àû Úø ] äô ×# Ö] Ùö çû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^ Îø ” †ø Ûø Âö àô eû ] àô Âø -i
Doß_Î …]•E !oûjô Âø ^Ëø•ø
( y›) T cÛ ä ] vZ wÎg • ë ”/0vZ†]|
â•
 Zz6zZ LZî
( ñƒ BZ  ¤Z ~÷gzZ ñƒ BwÎg »vZ=) ä
U
X ˆƒ"  Ë ~÷nÆkZ Å]g c
® i ÅG~÷
ã »Ø)´É ì Œgz Zì Ð ~ V( uw=g ut VH çÞ
èE½]0Z }$ö} (‰ž H™f ~g ¤zÑZ B[  KZ ä vZ¶g
Û 9ÃkZvZÂg Z
X • ï Šg Z Œ + -Z igzZ /Z†gzZ
Ÿ$žô äü Û% ãö mø Ÿø ø ]†÷ ñô ]‡ø oûÞô ðø ^qø àûÚø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø -ii
DoÞ]†f›E !^Ã÷ nû Ëô •ø äü Öø áøçû Òö]ø áû*] o$ ×øÂø ^Ï& uø áø^Òø oûiô …ø ^mø ‡ô
ðà Ì) Ž cÛ ä ] vZ wÎg • ë ”/0 vZ†]|
â•
» kZgzZ c i ~÷ ( ƒ ÑZz•g »¸ ËÆ *Š {z { Zpy›
Wn Æ ]g c
 ËnÆkZ~žì h6í ƒ]g c
X Vz™® i ~÷sÜÑ
ukZ ä èE½]0Z (1) VHçÞ
¹Z²)´gzZì Hg Ñ~ 9ÌÃg
žì –~ bÑÅ+ -ZxEY § Z [ Â ÅvZ¶g à Z çx â Z ÌävZ¶g
Xì ¹ 9Ãg ukZ ä èE½]0Z
197
å†Û æ su áçßŠÚ 197 å†Û æ su áçߊÚ
» kZ Âì 7™f » ]g c
iˆÆ ] Ãz ~ g
už] !
t „g (2)
uq
:ì ~ g Zžìt [ ZŽ
^Ûø $Þ^øÓøÊø oû iô çû Úø ‚øÃû eø oûÞô …ø ]‡ø àûÚø ] äô ×# Ö] Ùö çû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^ Îø ” gõ›ô^ uø àûÂø
Doß_Î…]•E !oûiô ^nø uø oûÊô oÞô…ø ]‡ø
]Ãz ~÷ä T cÛ ä ] vZ wÎg • ë ” ¥q ]|
â•
X Å]g c 
i ~÷~ Ï0i ~÷ä kZž c
ÍÅ]g c
i ~÷ˆÆ
ukZ ävZ¶gIf)´ VHçÞ
Xì ¹ÝÕÅg
nÆ ]g c
i Å] \ W »” wš ]|ˆÆ] Ãz Å]Ñ -iii
X *
™^
^Ú Ù¡e ^m éçËrÖ] å„a ^Ú ÙçÏm çâ æ äÚ^ßÚ oÊ ] ofßÖ] p]… Ÿ ¡e á]
ØÃqæ ] ofßÖ] †fÎ oi^Ê èßm‚ÛÖ] oÖ] gÒ†Ê ^ßmˆì äfjÞ^Ê ^Þ…æˆi á] ÔÖ á•
^ Û ã Û – m æ ^ Û ã × f Ï m Ø Ã r Ê à n Š v Ö ] æ à Š v Ö ] Ø f Î ^ Ê ä n × Â É † Û jm æ o Ó f m
†fÒ] ä×Ö] Ù^Î ^Û×Ê ‚rŠÛÖ] x_‰ ¡ÃÊ é†íŠÖ] oÊ áƒ©i á] oãjŽÞ äÖ Ÿ^ÏÊ
^Û×Ê ^ãjq… l•]‡ ä×Ö] Ÿ] äÖž Ÿ á] ‚ã•] Ù^Î ^Û×Ê èßm‚ÛÖ] kri…] †fÒ] ä×Ö]
Ý ç m p ¨ … ^ Û Ê à â … æ ‚ ì à Ú ð ^ Š ß Ö] t † ì ä × Ö ] Ù ç ‰ … ]‚ Û v Ú á ] ‚ ã • ] Ù ^ Î
D†n$Ÿ] àeŸ äe^v’Ö] èʆÃÚ oÊ äe^ÇÖ] ‚‰]E ÝçnÖ] ÔÖƒ àÚ ènÒ^e æ ^nÒ^e †%Ò]
KZž H {Š Zg Z ä ” wš ]|ˆ Æ ]Ãz Å] vZ wÎg
¹!
^ß {gëÜæ J Z X ‰ ò~Š ˜ n kZ , g Z ¦
ž²q ~Š ˜ Ï0
i
198
å†Û æ su áçßŠÚ 198 å†Û æ su áçߊÚ
cÛ ä \ WX Å ]g c
â• i Å] vZ wÎg ~ [ Zpû%q
Z X ñW7™
~g ø ?ž c Ü z {z n }g vJ
W7‰  ÌZ H Xì ÕHt wš } Z
Å] ÑgzZã {gëÜ晃g ZÎ6~g ZÎX¸ âÂ?çWX î WÃ]g c
i
gzZ D zgÐzz Å §gzZ ~Š ~¢q6ug IG
gzZ Œ]|Xìg íG
Æ yZ ¿vZ èg @]|
g \ ÃyZgzZ 1 ôB‚ LZÃyZ ÂñWk0
Ü zÆò\ Wž• T e ëž ¹ä VâzŠ yZX ìg D™
X }yZ f Z ‰
Û ÅyZ ä ” wš ]|
¿ÅKnÆì yZ f Z {zgzZ ÅwJöâ •
Š
á]‚ã•] Z ãxZº~{gëÜæ¹ †fÒ] ä×Ö] †fÒ] ä×Ö]Z
 Xñm
6
 gzZ Š
Ù牅 ]‚õÛvÚ á] ‚ã•]Z ƒ†ŸZgzZ~x Zº ¹ ä×Ö] Ÿ] äÖ] Ÿ
Q {Š c
iÐyŠ kZX N WòÐ VzyLZ ðƒCzgJ
'gú¹ ä×Ö]
¬Š 7ÃVCZz äzggz ZVß Zz äzg ãZ yŠ Ë

gzZ • D™ IÃ^Ð +
 Åug IGÅ] vZ wÎg ] Z|‰
ut ~?Š Å] !
X • D™™f g KZ
‚øqô^ŠøÚø èô $ø¡ø ø$ø oÖFžô Ÿ$žô Ùö^uø†ùô Ö] ‚% Žøiö Ÿø Ùø^Îø Ùø^Îø pùô …ô‚ûíöÖû] áô ‚nû Ãô ‰ø oûeô*] àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !]„øaF pû‚ôrôŠûÚø æø o’FÎûŸ* û] ‚ôrôŠûÛøÖû]æø Ýô]†ø vøÖû] ‚ôrôŠûÚø
£ : } z— cÛ ä ] vZ wÎg • ë ” ~g}
â• G1Z ]|
XKt ~÷gzZ HZKgz Zx ZwKªs§ÅVzK&1N Y
 èY 7?Š ÅX kZ g
^n Æ VzK&Z ut p
199
å†Û æ su áçßŠÚ 199 å†Û æ su áçߊÚ
ä™^s§Å VzKƘž Zƒ x¥  H IРƘÃä™
 Å[ Z N{Š c
VzK&sÜ Â} ™^Ð + i ðêì ~} g !
Æ
) ¹!
t s§Å] ì Y™^s§Å ( HZKgzZ ~tKÔx ZwK )
Z ñOÆ ÈkZ X 79ÇA [ Z N {Š c
t¤ iž *
™^Æ ™wì
Y „ *
Â7^ ) &yZ ñZΞ ñY 1 È
™^ s§ ËÆ ]
Ö i 5Ô]g ˆÔ½}nÆVñ»Ð ¹èY Lg 79È
gzZ #
Yµš^nÆ{)z„ ç` ´
Xì ^
}™6cg¾¬Š ƒ} 9t ‚Æug IGZ

]÷†Ëø‰ø •ø ]…ø ]* ]ƒøžô áø^Òø †ø ÛøÂö àøeû ] á$ ]ø …^ßm• àe ä×Ö]‚f ^Þ†fì] ÔÖ^Ú ^Þ†fìû]
Ý^Ú] ^›çÚE !Íø†ø ’øÞû] Ü$ $ö ^Âø•ø æø äô nû ×øÂø o×# ’øÊø ] oùô fôß$Ö] †ø fû Îø ðø ^qø †õËø‰ø àûÚô Ýø‚ôÎø æû ]*
D‚ÛvÚ
Ñ ÂD W:ZzÐ^ c  ”/0vZ†]|
” äY6^Z
× : ZzQ D™ ¬ŠgzZ _7ŠzgŠ6\ WgzZ D W6ug IGÅ ]
XD&
X žâ ¬Š™ƒ cg‚ˆÆ®Š ä ]Ñ
éô æø ˆû Æø oûÊô ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø pF…*] oûÞùô ^*ÓøÖø äô ×# Ö]æø Ùø^Îø •õ çû Ãö ŠûÚø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
Øøfø Ïûjø‰û]ô ä́ßô Êû•ø àûÚô Éø†ø Êø ^Û$ ×øÊø ýàômû •ø ^røfø Öû] pƒô äô ×# Ö] ‚ôfû Âø †ôfû Îø oûÊô çø âö æø Õôõ çû fö iø
oe] xnv‘E äö ßûÂø šø…û ^Êø ^n÷ •ô]…ø äö ßûÂø könû ŠøÚû ]ø oûÞôù ]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø Ùöçû Ïömø äô mû‚ømø ^Ã÷ Êô ]…ø èø×øfû Ïô ³Öû]
DäÞ]çÂ
200
å†Û æ su áçßŠÚ 200 å†Û æ su áçߊÚ
ž Vƒ ;gNŠ ~ž c ÍnÅvZ • ë ” Š&0vZ†]|
GÅ” +Š éE -ÊZ ~ fvZ†gzZ • ñƒ† n Æ ut{zç] vZ wÎg
CE
Âñƒ rg ÃÐ ®ŠÆyZ Z  Q'• } 9nÆ@D ÅyZ~
` W~vZ} ZžÅ ¬ŠgzZ ñƒ cg‚ñƒ ñVZB; LZ] vZ wÎg
XØYƒèZgÐ yZ Ì\ W ;gèZgÐ yZJ
]Zg
,™ cg s§¾ñƒ D™ ¬Š6ug IGÅ] vZ wÎgŠpp
VâzŠgzZ Zƒs %Z~¿n kZX 7ŠŽñe
Z@ãZz ðÃ~}g !
kZ
 gŠ b§
Xì „
6ug IGÅ\ W._ÆÏZ H6GÅVzuzŠŽ ä] vZ wÎg -i
X ñYÅ ¬Š™ƒ cg‚ˆÆ"7xsz > &gzZ ñY H
~g ø ] vZ wÎgž 3g t ‚ ÃU kZ ä vZ¶g ´ â x â Z -ii
Y 3gÃ7ÃazgzZ •az n Æ Vî ¬Š
 n kZì @
ÑÏ„Z
X Y7 ägµQ1Z
͆’i ÜÖ Ù^ÏÊ ] ä×Ö] Ù牅 ØfÏj‰] Ý] ç•] æ ØfÏj‰] ä×Ö]‚fÂ^e] ^m
oFÖ^Ãi ä×Ö] oÖ] Ý¡ŠÖ] än× ݕ• Ône] è×n‰ææ Ôß×n‰ æ ça æ ä߳ Ôãqæ
ÜãÞ] çÖ æ oÖ^Ãi ä×Ö] Ù^Î !ä×Ö] ÔÃËŽnÊ äe ÄËŽj‰] æ ä×fÏj‰] Øe èÚ^nÏÖ] Ýçm
Dš^nÃÖ] o•^ÏÖ ð^ËŽÖ]E ýÕ¨^q ÜãŠËÞ] ]çÛ×¾ ƒ]
Vz™ ¬Š™ƒ cg‚~vZ†1Z } Z
cg „ s§Å] vZ wÎg c
201
å†Û æ su áçßŠÚ 201 å†Û æ su áçߊÚ
Y Å] vZ wÎg ?ž c
VY cg CZ Ð + Û ä ´ â x â Z X VÅg G
â•
Ö ª {zèÑqƒ D¢
Æ x?ZmxŠ W-Zz} g vgz Z} g vyŠÆ #
\ Wgz Z Åg cg s§Å] vZ wÎgÉ XÐ Vƒaz VŒ Æ \¬vZ
Û wJ®
ÐN â •  Ë Å\ W~ h}g v\¬vZ z™Ô®  ËÐ
Û \¬vZèY
Z ª Õøæû ðö ^qø Üû ãö ŠøËöÞû]ø ]çû Ûö×ø¾ø ƒû]ô Üûãö Þ$]ø çû Öøæø :• D â •
¤
g lZ Ð vZ gz Z N Wk0
Æ \ WgzZ $™Õ6zZ LZ Z
 vßt
ÑZz ä™wJ/¹ ÃvZ {z Â, ™g lZ n Æ yZ ÌwÎggz Z , ™
s§Å ug IGÅ] vZ wÎg n kZ XÐ N 0
ÑZz ä™3g ¹ gz Z
~ ¬ŠQpì ^
Y Â} ™Ì¬ŠgzZ} ™7 Ìxsz > [Æ™ cg
X ñVZ:B;
Y *
ªÆì ^ ™]g c Û e6¿T :X
i¬ Ð e ÃkZƒ n•
Xƒ: sp »äƒ]¯e
ÑKB‚Æ +
 Å]g c  :X
i Â< qzÑ^ » {gëÜæ Z
]g c
i sÜ Âû%«žì I » Y f‰X < Ì+
 Å äY ~ ]
 Å] ~t
X<+
ÒÃÅ äƒ 4ZŠ ~ ~tK¬ Ð ƒ
 ™ƒ 4ZŠ ~à :X
X< ]g c ZX<
igzZØW~K Ug ¯™ƒrg ÃÐkZ ƒ]gz¢ðä
ƒ 4ZŠÐ Lƒ [ !
4 * 1ƒ 4ZŠì eÐ } i ZzgŠ T Â, z
202
å†Û æ su áçßŠÚ 202 å†Û æ su áçߊÚ
V˜ :gz™ƒ} 9~£zg yxgŠÆ pÑGgzZ Ÿ ƒ e¤ Z Xì
G
 ) Åi ún•
® Û¤ Ü z {z(ªÆñ74Z îG
ZXƒ: ‰ 0B+«gzŠA(
G
+G
Ì4Z î0G Xñ 7i ún•
G4D Û ¬Âƒ60Z » äYƒ ,Æi úcƒ „gƒ
Yƒ ZŠ Z~ kZ
Xì @
™ ZŠ Z ,i ú:e~ ~tK
*
àønû Ãô eø…û ]* pû‚ôrôŠûÚø oûÊô o×#‘ø àûÚø Ùø^Îø ] oùô fôß$Ö] àôÂø Ô õ Öô^Úø àôeû ‹ôÞø]* àûÂø
ðø p†ôeø æø hô]„øÃø Öû] àøÚô éº ðø ]†ø eøæø …ô^ß$Ö] àøÚô éº ðø ]†ø eø äü Öø kûføjô Òö 麡ø ‘
ø ø äü iöçû Ëöiø Ÿø ø é÷¡ø ‘
øø
D‚Ûu]E !Ñô^Ëøß$Öô] àøÚô
ä T cÛ ä] \ W• D™e
â• ZzgÐ ]Ñ ” ÷Z ]|
ðƒ: ]¯i úðÃÅkZžÐ b§kZX ³7, i ú:e~K~÷
gzZ: Zz6»}g Ö Ð [ Z±gz Z: Zz6»}g Ö Ð 3n Æ kZ ƒ
Xì @ ŠÉÃ}g Ö Ð t Î
Y c
G
] Ô Z Š%B‚Æ [Š Z e
6 .™ƒ rg ÃÐ 4Z îG0B+i ú :X
G
6, ÃB; g e Ð kZ ì y2Ž ~ äÃÆ g Z- Š Å ä;ugzZØW
ž @
ØYƒ bâ s§N !
Zg fÆ™1 s§Å‚gzZØYƒ} 9
Ö OŠ ZOŠ Z X ñY ƒ ¨£ » ] gâ Z ñzg
g n ÃX ¶ Š #
ðÃgzZ q
: ÌB; Ãà YgzZ Vƒ: } 9ÌdÛ {Š c
Œ i X < : [Š Z s Ü•
w
pÑG] vZ wÎgž < wìt gzZ X , ™{>: gz Z ,Š•1 : ÔN Î
203
å†Û æ su áçßŠÚ 203 å†Û æ su áçߊÚ
Û x Zg Wñƒ Gì s§Å‚~
 Ãx¯z xsgzZ • â•
z ÑgzZ • F
Ö Ðgzi {Š c
gzZ S# iX # 7xsÐ i ZzW‰áñƒ D™p Ò»w°
Ö Ì× WÇ!
X # 7#
Xì ä×Ö] Ù牅 ^m Ôn× ݡŠÖ]g ZlÁÐ ÁÅxs :X
 ÃkZ] vZ wÎg • _7xsz > &Ž ë6ug IG
F
• ïŠ [ZŽ »xsgzZ•
@ Ã b zg n Æ J
Y 1 wïÐ y$ #Ö ªžì È » ]ñ
@ Š}Š *
Y c  oÆkZÃkZÉ Cƒ7+b zg ÌÅËXì
1wqƒ
ñƒ Tg~ ä1Æ kZ » b zg Âì @ ŠÄg~GÃèZ
Y c  Xì
 Zgž @
gÅ»[ Z±z s ì @ Š™ì‡mq
Y c ZB‚ÆŸ~Š â Æè
à bzg sÜgÅgzZ • Tg p" [ Z±z s
 Zg%ÆgÅèYn ƒ
Xì @
ƒÝq
ƒ ]z‚ mÑZz äY H ì‡B‚Æ ~Š â Ÿ» b zg
x ¬ Xì @
°Ðzz Å kZ Xì @
ƒ F~ ¸mt ~ Y Zßì @
ƒ mA ~ ] ZñZ
Z gzZ • Tg ¹!
:Y m ]æ ¹ ŸÆ Vß Zz äƒ LvZ -
J
ƒ {Š c
x •Z Æ yZžì zz ¸ Xì @ i ÌÐ Y Zß Âmt ~ x?Z
ƒgŠ ™-7i ú}wdZ ‰Ð yZgzZ • TgpôÇ!
Xì @ žg I
]ÑqŽ6Ÿ~Š â ~G
ì Ð c i'ݬèa m»yZ • Dg ¦
204
å†Û æ su áçßŠÚ 204 å†Û æ su áçߊÚ
Z~ *Š -gzZ ~Š â n kZì ÍzZÐ VzÃ~g øŽ
™wÅGÅyZ ë¤
Ð kZj} g ø pÐ N W: ÃDƒ wdZgzZ ] Ñqt … ÂBŠ
ݬ {eÐ ~Š â Ý ¬} g øgzZY Zgzâ
X • DƒµZzt wq¾~ c i'
ÜûÓöiø¡ø‘ø á$ ¬ôÊø äô nû Êô éô ¡’
ø $ Ö] àøÚô o$ ×øÂø ]æû †ö %ô Òû]ø ý Ùø^Îø ] oôùfô$ßÖ] àôÂø Œõæû *] àûÂø
køÚû …ô]* ‚ûÎøæø Ô ø nû ×øÂø ^ßøiö¡‘ ø ø šö†ø Ãû iö Ìønû Òøæø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø ]çû Öö^Îø Ùø^Îø o$ ×øÂø 躕øæû †ö Ãû Úø
D•¨]•çe]E !ðô ^nø fôÞûŸø û] •ø ^Šøqû]* šô…û Ÿ* û] o×øÂø Ýø†$ uø Ø$ qøæø $̂ Âø äø ×# Ö] á$ žô Ùø^ÏøÊø ý
Æ- ?'cÛ ä ] Ñžì e
â• ZzgÐ ”kzZ 0 kzZ ]|
Y H76íŠzgŠ Zg vèYz™ J 7ŠzgŠ ]{6íyŠ
¹ä/ôXì @
KZ ) Â\ WèÑqÐ N YG 7ù6\ WŠzgŠ}g ø wÎgÆvZ} Z
6}i ä Vz ³vZ cÛ ä ] \ WXÐ Vƒ` ƒ { m
â• g { m
g ( ~G
Š™x Zwà ( ä™{¦1gzZ ä 3 )x • ZÆY m
Xì c Z
‚øßûÂô oûeô pø†ô‰û]ö è÷×ønû Öø o‰Fçû Úö o×FÂø lö…û †ø Úø Ùø^Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] ‹õÞû]* àûÂø
DÜ׊ÚE !ǻ†ôfû Îø oûÊô oû×ôù ’øm% ܺñô^Îø çø âö æø †ôÛøuûŸø û] gônû %ô ÓøÖû]
]Zg Å ` Zc~ cÛ ä] vZ wÎgì e
â• ZzgÐ ”÷Z ]|
X¸ìg| 7i ú} 9~GKZ {z ÂZg ¦ Ær cu
Ð k0
zz ÅmB‚Æug IŸŠŽ z!
Æäƒ6x £ZZÆžg Ib zg
i ú}uzŠgzZ xg pô» Ÿq Ù ª WZ zŠt ._Æ g
Z X ñƒC uÐ
XìgÃèÌWZ ZŠq
Z~ g
u b§ÏZX -7
205
å†Û æ su áçßŠÚ 205 å†Û æ su áçߊÚ
o×# ‘ø àûÚø æø äü jöÃû Ûô‰ø pû†ôfû Îø ‚øßûÂô o×# ‘ø àûÚø Ùø^Îø ] oùô fôß$Ö] àôÂø éø†ø mû†ø âö oûeô]* àûÂø
!Dá^ÛmŸ] gÕ oÊ oÏãneE !äü jöÇû×ô eû ]ö ‚õnû Ãô eø àûÚô o$ ×øÂø
k0
ÆG~÷Ž cÛ ä ] Ñì e
â• Zzg Ð ” {k
Ù 1Z ]|
C
= {z Âì k7ŠzgŠÐgzŠ6íŽ gzZ Vƒ ù
ŠpÐZ~ Âì k7ŠzgŠ
Xì @
Y c Û)
Š e( ÐôZzÆV¤•
„ H{Zpñ7xsz > &ÌŽèYì 7s ¸ñ6kZj~Š â ú
t
$
Å]ÑžZ Ë Y7g0
ZÆG Âi ZzWÅkZÐg ±Z ~Š â ñ 7™ m
Æ ug IŸp¤ t Z®Xì bq Ìg Z- Š o¢ Š¤
Z ú Æ ug IG
ƒ Y Zgzâ Æ V•Ÿ ~Š â x ¬gzZ ì @
ì @ ƒ qi'
t pì @
ƒÐôZz
X • … Y4„ \¬vZ|ÝZ ÅT
‚øßûÂô o$ ×ø Âø Üö×ôù Šøm% ‚õuø*] àûÚô ^Úø Ùø^Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] ” éø†ø mû †ø âö oû eô*] àûÂø
D‚ÛuŸ ÀÊŸ] æ •¨]•çe]E Ýø¡ø øŠ$ Ö]ô äô nû ×øÂø •$ …ö *] oj#uø oûuôæû …ö o$ ×øÂø äö ×# Ö] •$ …ø Ÿ$žô pû†ôfû Îø
G~÷ ðÃŽ cÛ ä ] vZ wÎgì e
â• ZzgÐ ” {k
Ù 1Z ]|
C
~÷ª) • ïŠ N
ß6íà b zg ~÷\¬vZ Âì k7xs6í™ W6
ÍÃkZ ~gzZ Ç} ™x »m{z Ç ñY Hì‡mŽ Ð Ÿ}÷ » b zg
X ÇVzŠ [ZŽ »xsÃkZ~žJ
VŒ ( ÇVß
yYÃáZz ¶Š ~¢q6ug IG]vZwÎg
•f
 6J
ðÃZ GÅ y›x ¬žì ™f ~ V(u Ϲ èY
206
å†Û æ su áçßŠÚ 206 å†Û æ su áçߊÚ
Xì êŠ [ZŽ »xsgzZì }TÃkZ ÑZzG Âì @
™xs™ W•Zz
äô nû ìô *] †ô fû Ïø eùô †% Ûömø ‚õ uø *] àû Úô ^Úø ] äô ×# Ö ] Ùö çû ‰ö …ø Ùø ^ Îø Ùø ^ Îø ” Œõ^ f$ Âø àôeû ] àô Âø
D†fÖ]‚f àe]E !Ýø¡ø øŠ$ Ö] äô nû ×øÂø •$ …ø æø äü Êø†ø Âø Ÿ$žô äô nû ×øÂø Üö×ôù Šønö Êø äü Êø†ôÃû mø áø^Òø àôÚô çû Ûö Öû]
LZ ÌðÃŽ cÛ ä]vZ wÎg• ë ” k„0vZ†]|
â•
™xsÃkZgzZ å }T{zÃTì @
ÌÑZzG Âì @ 6GÅ ð¸ y›

Xì êŠ[ ZŽ »xsÃkZgzZì }TÃkZ
oZ• Z Y PZ [Â KZvZ¶gŠ 0Z)´Ðzz ÅV(uÜyZ
:• ˜~ìZ
]çʆ Üãn× Ü׉æ Ü׊ÛÖ] Üâ…]‡ ]ƒ] ànßÚçÛÖ] ØÒ Øe ð]‚ãŽÖ] á]
Ý¡ŠÖ] än× ]æ•… æ äe
 n Æ ]g c
ðÃZ i ( Å VzG ) Å Vâ ›x ÓÉ Zß :ÀF
X • ïŠ [ZŽ »xsÃkZgzZ• … TÃkZ {z Âì @
Yy›
gzZ • wÎgÆ\¬vZ \ Wžì „ } TÃ] vZ wÎg Ây›gzZ
._Æ g {gÃè Âì k7xsz > &6\ WB‚Æ yT kZ
u Ñ!
 yTÃkZì gHV; ÆvZ ÌÐ b§TÌ] vZ wÎg
gzZ • f
X • ïŠ[ ZŽ »xsÆkZ
207
å†Û æ su áçßŠÚ 207 å†Û æ su áçߊÚ

25 Vh^e

× i[ W
x'

ì ã0 t
»*Ƽ
¡÷ ÷qö…ø äô nû Öøžô Ùøˆø Þû^*Êø Ùø^Îø lø^ÛøÊø Ýøˆø Úû ‡ø oûÊô ÄøÎøæø ^n& rôÞû‡ø á$ *] ” Œôõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø
æô]* kønû fø Öû] o×ô iø oûjô Ö$] àônû Ãø Öû] Øôfø Îô àûÚô Õøçø Öû•ø Äû•ø†ôòûfôÖû] oÊô pû„ô×$ Öô Ùø^øÎø Ü$ $ö äü qø†ø ìû^*Êø
Däfn• oe] àe]E !èô ß$røÖû] áùô çû nö Âö àûÚô ^ãø $Þ¬ôÊø àøÒû†% Ö]
ä ” k„0vZ†]| Â Š
%™¤ × i ži q
~ ,.Æ x' Z
Š ¬» äFZ ~ ,.n ÿq
Q X ÑïÃlÑ Å ži ä ¿kZ X c Z
LZ ?ž cÛ Ð ¿ñƒ} FZ ~ ,.ä ” k„0vZ†]|
â•
ZÆ kZ ) c
v ( ‰ Çg ~{ q  Ž Åg s§Å` kZÃwze
vZ š
 tèYì Ãs§ÅŠÎZ
Xì Ð ~ VZƼ
ì löWÅ[°ÆvZwÎg~ kZ
hø†ôŽøÊø ]ç÷ Öû•ø äü Öø ^ßøÂû ˆø ßøÊø Ýøˆø Úû ‡ø oÖFžô ] o% fô$ßÖ] ðø ^qø Ùø^Îø ” Œõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø
†ø Úø *]æø çôÖû‚$ Ö] oÊô s$ Úø Ü$ $ö ˜ø Ûø–ûÛøÊø hø†ôŽøÊø Ýøˆø Úû ‡ø oûÊô ^ âø ^ ßøÆû†ø Êû]. Ü$ $ö ^ãø nû Êô s& Úø Ü$ $ö
208
å†Û æ su áçßŠÚ 208 å†Û æ su áçߊÚ
!DèÓÚ…^fì]E !Ýøˆø Úû ‡ø oûÊô Ðømû †ôâû ^.Êø
] vZ wÎg ( 6µñÆq ZŠ z e ) • ë ” k„0vZ†]|
Z ( » ã 0
X Ñïwz e q × i ) nÆ\ Wä ëX ñW6,.Æ x'
Æ x' ×i
Å ) ´ ( Ð ã 0 × i ) ä \ WQ \ ¼ ( Ð ~ wze kZ ) ä \ W
Æ x'
Š wZ e ~ ,.wze {zž c
ÂñY c Š ¬gzZ ) c
Š wZ e ~ wze ã 0
» ( kZgzZ
Š wZ e~ ,. ã0
X c »wze ä ë

ì Ë~ ug I[°ÆZvZwÎgžZ
¡÷ ÷qö…ø ]‚÷Æø èømø ]†$ Ö] à$ nø _ôÂû Ÿ. ø Ùø^Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] ” ‚õÃû ‰ø àôeû Øôãû ‰ø àûÂø
Üûãö ×% Òö ] äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø ]æû ‚øÆø Œö^ß$ Ö] xøfø ‘û]* ^Û$ ×øÊø ý ä́mû‚ømø o×FÂø äö ×# Ö] xöjøËûmø
Ùøçû ‰ö…ø ^mø äô nû ßønû Âø oûÓôjøŽûmø ]çû Öö^ÏøÊø gõÖô^›ø oûeô]* àöeû o% ×ô Âø àømû *] Ùø^ÏøÊø ^âø ^_øÃû m% áû*] çû qö†û mø
oj# uø ðø †ø fø Êø äü Öø ^Âø •ø æø äô nû ßønû Âø oûÊô Ðø’øeø ðø ^qø ^Û$ ×øÊø ä́eô oûÞôçû iö^*Êø äô nû Öøžô ]çû ×ö‰ô…û ^*Êø Ùø^Îø !äô ×ùÖ]
Dp…^íeE !èømø]†$ Ö] åö ^_øÂû ^*Êø ĺqûæø ä́eô àûÓömø Üû$Ö áû*^Òø
~ À cÛ ä ] vZ wÎgžì e
â• Zzg Ð ” Ä0 ™]|
Û « ì \¬vZ Vð; Æ TÇ VzŠ Z}ÿ, Z
 XÐ N â •
ðZ
Š Z}ÃkZž å ‚
c gyZ ¸ q Ù ÔñWk0
ZC Æ] vZ wÎg vß Âðƒ
Š [ ZŽ ä VÍßX • V¹̈ ¤ ! Z 0 ZY7 ä ] \ WX Ç ñY
ž c
ÃyZž cÛ ä \ WX • „gÄŠ @WVâzŠ ÅyZ ] wÎgÆvZ } Z
â•
 X î W™á k0
ÅyZ ä \W ÂñW” Z]|Z }÷ÃyZgzZ î Z•
209
å†Û æ su áçßŠÚ 209 å†Û æ su áçߊÚ
{z X Å ¬Š n Æ yZgzZ ÑZ e [° CZ ~ V\WVâzŠ
gzZ ‰ ƒ ÇÇ!
« Z}ÃyZ ä ] vZ wÎgQ X ¶: 1¼ ÃyZž c
Í ‰ ƒ,Z
X cÛ
â•
× i[ W
]:SÅx'
šô…û Ÿ* û] äô qûæø o×FÂø ðõ ^Úø †ö nû ìø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ” Œõ^f$ Âø àôeû ] àôÂø
D†nfÓÖ] oÊ oÞ]†f›E !ÜôÏûŠ% Ö] ðö ^Ëø•ôæø ÜôÃû _% Ö] Ýö^Ãø ›ø äô nû Êô Ýøˆø Úû ‡ø ðö ^Úø
}i ñ zg cÛ ä ] vZ wÎg • ë ” k„0vZ†]|
â•
~g F gzZì * × i [ W ã 0
3 » ~§ ÅòŠ W~ kZ Xì x'  6
4Ð ƒ
Xì ËÐ
!äü Öø hø†ô•ö ^ÛøÖô Ýøˆø Úû ‡ø ðö ^Úø Ùöçû Ïömø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø ” †õeô^qø àûÂø
Däq^Ú àe] æ ‚Ûu]E
Û t Ã] vZ wÎg ä ~ • ë ” '
ž ‹ ñƒ D â • Y ]|
× i[ W
Xì ÆnÆkZ {z ñY\ Ð n¾Tx'
× i[ W
ì êŠx » » Z½åx'
Ýøˆø Úû ‡ø könû iø^*Êø ý èøÓ$ Úø könû iø^*Êø …ùõ ƒø çû eö ]* Ùø^Îø Ùø^Îø kôÚô ^’$ Ö]ô àôeû äô ×# Ö] ‚ôfû Âø àûÂø
áø^Òø ^Ú$ Ýõçû mø æ$ èõ ×ønû Öø àønû eø àønû $ô ¡ø ø$ø oûìô*] àøeû ] ^mø kö%ûfôÖø ‚ûÏøÖøæø ^ãø ñô^Úø àûÚô köeû †ô•øæø ý
o×FÂø l% ‚ûqøæø ^Úø æø oûßô _ûeø àöÓøÂö lû†ø Š$ Óøiø oj# uø kößûÛô ŠøÊø Ýøˆø Úû ‡ø ðö ^Úø Ÿ$žô ݺ^Ãø ›ø oûÖô
210
å†Û æ su áçßŠÚ 210 å†Û æ su áçߊÚ
Íø ^›øæø †ø røvøÖû] Üø×øjø‰û] o j$ uø ] äô ×# Ö] Ùö çû ‰ö…ø ðø ^ qøæø ý Åõçû qö èøËøíû ‰ø pû‚ôfôÒø
èô n$vôjøeô åö ^n$uø àûÚø Ùøæ$ *] ^Þø*] kößûÓöÊø …ùõ ƒøçû eö ]* Ùø^Îø äü iø ¡ø ø‘ø o–FÎø ^Û$ ×øÊø o×#‘ø Ü$ $öý kônû fø Öû^eô
áø^Òøæø äô ×# Ö] èöÛø uû…ø æø Ô ø nû ×øÂø æø Ùø^ÏøÊø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Ô ø nû ×øÂø Ýö¡øŠ$ Ö]ø kö×ûÏöÊø Ýô¡ø ø‰û¬ôÖû]
àønû eø àønû $ô ¡ø ø$ø ^ßøãö âø kößûÒö ‚ûÎø Ùø^Îø ^ßøãö âø køßûÒö ojFÚø Ùø^ÏøÊø äü ‰ø]…ø ÄøÊø…ø Ü$ $ö oûßôù Úô ä́eô Üø×øÂû *]
Ýø ˆø Úû ‡ø ðö ^Úø Ÿ$žô ݺ ^Ãø ›ø oûÖô áø^Òø ^Úø kö×û Îö Ùø^Îø Ô ø ÛöÃô _ûmö áø^Òø àûÛøÊø Ùø^Îø Ýõ çû mø æ$ èõ ×ønû Öø
Ùø^Îø Åõçû qö èøËøíû‰ø pû‚ôfôÒø o×FÂø ‚öqô]* ^Úø æø oûßô _ûeø àöÓøÂö lû†ø Š$ Óøiø o j# uø kößûÛôŠøÊø
DÜ׊ÚE ÜôõÃû ›ö Ýö^Ãø ›ø ^ãø $Þžô èºÒø…ø ^fø Úö ^ãø $Þžô
Ö ™ 0 vZ†
C ä ” ~g Fg f1Z ]|• ë vZ¶g #
ž c
} Zž ¹gzZ \ ã0
» kZgzZ c × i  c
W6, .Æ x' )
W ( )( )l ~ ( Z
× i[ WñZÎn }÷;g] Zg ( {gG gzZ ) yŠ {gG ~¯
Ãä3Æx'
ä ~gzZI7¦Æù }÷žJ
VŒ Š
ƒ N
ñ~X å: ̼
ZQ'ð0
q ) ~¾Ñ à Zz äƒÐzz ÅuÈ~ ù LZ
: ( ÌÇ!
 gzZ 1•1»ŠÎZvgzZ ñÑp=] vZ wÎg yŠ
i úQ Hs Zî »vZ š
6j§òs ZÃ\W„ ä ~¬ Ð ƒ
 Â`| 7i ú\ WZ
 X S7
Ôn× æcÛ ä ]\ W !Ôn× ݡ³ŠÖ]wÎgÆvZ} Z ¹gzZ Hxs
â•
VZu CZ ä \ WQ ( ƒØg ÅvZgzZ äsÌ6? ) 䳳׳Ö] èÛ³u… æ
gzZ c
Ð yŠ {gG VŒ ~ž c
Š [ ZŽ ä ~ XƒÐž²Ä VŒ ? Y7
k0 Š [ ZŽ ä ~ X å @
}÷ž c 3»Y7 ä \ WX Vƒ
îyà *
211
å†Û æ su áçßŠÚ 211 å†Û æ su áçߊÚ
ƒ N
}÷gz Z Vƒ Š × i[ WñZÎ
ñ~ ™8 {zX å: ̼Ãä3Æx'
V; cÛ ä ] \ WX @
â• 0
7~¾Ñ¼ ÅuÈ~gzZ • ˆ7¦Åù
3½~§ÅòŠ W~ kZgzZì ã0
Xì * '
• !
t
× i[ W
ì Ë~x'
äü jøeû †ô•ø áû¬ôÊø äü Öø hø†ô•ö ^Ûø Öô Ýøˆø Úû ‡ø ðö ^Úø ]äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ” Œôõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
DÜÒ^uE !ö ä×# Ö] Õø^Ëø•ø ä́eô oûËô ŽûjøŠûiø
× i[ W c
Tx' Û ä] vZ wÎg • ë ” k„0vZ†]|
â•
Ýq ËÐ kZ ÃkZ ?¤
Z Xì @
ƒ Æn Æ kZ ñY \ Ð n¾
Û «ËÃ ?\¬vZ ÂknÆä™
XÐN â •
] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] †ö fôíûiöæø Ýøˆø Úû ‡ø ðø ^Úø ØöÛôvûiø kûÞø^Òø èøŽøñô ^Âø á$ *] éøæø †û Âö àûÂø
hô†ø Ïô Öû]æø pæô]•ø Ÿ* û] o Êô Ýøˆø Úû ‡ø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ØøÛøuø èõ mø]æø …ô oûÊô •ø ]‡ø æø äü ×öÃø Ëûmø áø^Òø
!DoÏãne à߉E !Üûãônû Ïô Šûmøæø o•F†û Ûø Öû] o×øÂø g% ’ömø áø^Òøæø
[WB‚ LZ •vZ ègÈ ¬ ]|žì e Zzg Ð vZ¶g {z²
¸ D™„ (Z Ì] vZ wÎgž‰CC gzZ ‰CYá {gëÜæ x' ×i
× i~ Vz·gzZ ~ Và'
á x' ] vZ wÎgžì h × te
' Zzg q
ZgzZ
X¸( Ì) D ö ÃyZgzZ¸È r6VÉ%ÃkZgzZ¸ D Y
oøßô iû„øìø^*Êø èøÓ$ Ûø eô ” Œõ^f$Âø àøeû ] ‹öÖô^qø]. kößûÒö Ùø^Îø oùô Ãô fø –% Ö] éø†ø Ûûqø oûeô*] àûÂø
oÛ$ vöÖû] oøâô Ùø^Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ¬ôÊø Ýøˆø Úû ‡ø ðô ^Ûøeô Ô ø ßûÂø ^âø •û †ôeû *] Ùø^ÏøÊø oÛ# vöÖû]
212
å†Û æ su áçßŠÚ 212 å†Û æ su áçߊÚ
Dp…^íeE ݺ^Û$ âø Ô $ •ø Ýøˆø Úû ‡ø ðô ^Ûøeô Ùø^Îøæû œ ðô ^ÛÖû^eô ^âø æû •ö †ôeû ^*Êø Üøß$ãø qø xônû Êø àûÚô
!Ýøˆø Úû ‡ø ðô ^Ûøeô ^âø æû •ö †ôeû ^*Êø ÀôõËûÖø Ôôù •ø áôæû ‚öeô ‚ߊÛÖ] oÊ ‚Ûu] Ý^Ú¡Ö èm]æ… oÊæ
Å” k„0vZ†]|~)(l ~ž• ë vZ¶g {01Z
Ãg gÐ LZ cÛ ä VrZ ÂZƒg g= (û%q
â• Z )X å@
™ ´~ >
Ð ŠÅ3g g ( !)t cÛ ä] vZ wÎgèYz™ ZQÐ x'
â• × i[ W
X z™ ZQÐ ã0 × iÃkZ ?Âì @
Æx' ƒ
Ü zÃ
¬Š ʼn × i[ W
x'
Ü zÃ
t‰ × i [ W] vZ wÎg • ë ” k„0vZ†]|
 x'
X¸_7¬Š
Däq^Ú àe]E !ðõ ]•ø Øùô Òö àûÚôù ð÷ ^Ëø•ôæø ^Ã÷ ‰ô]æ$ ^Î÷‡û …ô æ$ ^Ã÷ Êô ^Þø ^Û÷×ûÂô Ôø ×öòø‰û*] oûÞôù žô Ü$ ãö ×#Öœ
Ù gzZ ~izg c Z•
» ËÐ ~g F C Û gzZ DáZz ¶Š œÐ \W~vZ c
X Vƒ @
™wZÎ
[ZŠ Wh
'× ÆÅ × i[ W
x'
àømû]* àûÚô Ùø^ÏøÊø Œõ^f$Âø àôeû] oÖøžô غqö…ø ðø ^qø Ùø^Îø •ô çø ‰ûŸø û] àôeû áø^Ûø %ûÂö àûÂø
!oûÇô føßûmø ^Ûø Òø ^ãø ßûÚô køeû †ô•ø ]* Œõ^f$Âø àöeû ] äö Öø Ùø^ÏøÊø Ýøˆø Úû ‡ø àûÚô köeû †ô•ø Ùø^ÏøÊø køòû³qô
Üø ‰û]†ôÒöƒû] æø èø×øfûÏô Öû] ØôfôÏûjø‰û ^Êø ^ãø ßûÚô køeû†ô•ø ]ƒøžô Ùø^Îø Œõ^f$Âø ^eø*] ^mø Õø]ƒø Ìønû Òø æø Ùø^Îø
äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ¬ôÊø äø ×#Ö] ‚ôÛøuû^Êø ^ãø ßûÚô køÆû†ø Êø ]ƒø¬ôÊø ^ãö ßûÚô Äû×$–øiø æø ^$÷¡ø $ø ‹ûË$ ßøiø æø äô ×#Ö]
213
å†Û æ su áçßŠÚ 213 å†Û æ su áçߊÚ
DÜÒ^uE !Ýøˆø Úû ‡ø àûÚô áøçû Ãö ×$ –øjømø Ÿø ø Üûãö Þ$]* àønû Ïô Êô ^ßøÛöÖû] àønû eø æø ^ßøßønû eø èºmø• Ùø^Îø ]
Æ ” k„0Z ]|¿q
k0 Zž• ë vZ¶gŠÎZ 0 y¢
Š [ ZŽ ä kZ Xƒ ñWÐ V¹ ?ž Y7 Ð kZ ä \ WX c
~ž c W
× i H Y7 ä VrZ X Vƒ c
‰ x'
Á × i ( Ð ,.Æ) x'
W™ 8 x' ×i
i§ H{z k„0Z } Z Y7 ä ¿kZ Xì \ b§ÏZ ä ?åce
× i ?Z
vZ pgzZ î Yƒ cg‚ Âk x'  cÛ ä ” k„0Z ]|Xì
â•
¼v:Z ƒ rg Ù8 ÃkZ Z
 gzZkƽÄÃgzZk ~ ÷‚&gz Zð7
Ûq
{zžìt t•Z yxgŠÆV¦ogzZ} g ø cÛ ä] vZ wÎgèY
â•
× iƽÄÃ
 7x'

× i™ƒ} 96,.Æx'
x'
Á ×i
çø aö æø hø†ôŽøÊø Ýøˆø Úû ‡ø àûÚô ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø könû Ïø‰ø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
Dp…^íeE !ܺñô^Îø
 c × iÃ]vZ wÎg ä ~ • ë ” k„0 vZ†]|
Š x'
X \ ÃkZ} 9} 9ä \ W
× iC
x' Ù „ Xì c Û §Zz »ˆÆ ]g c
Šg Z Œ i s ZîÃkZ ä $öƒ 
Æ äƒ:(ƒ  oÅá  Ðzz Å äƒ A c ã 0
k0
Æ ,.Æ
b§Ë™ƒ} 9Æg±%X \ } 9} 9x' × i ä ] \WÐ g±
kZ Â\ ã0™ƒ} 9ä q ZÉ cÛ Iä ] \WÐ Å
â•  Ã[zæÆ
214
å†Û æ su áçßŠÚ 214 å†Û æ su áçߊÚ
Š¬»ä™ ºÃ
X c
* × i ä ] Z|‰
 ™ƒ } 9x'
™ w¸t pì ¹ ïÃÅ
Ø Z™x° {Š c
žÐzz kZì Yƒ w¸» i ZŽ gzZ > iÐ {Š c
i Xì Â
X ñYŒi ZŽ yÒ~Å × iÆ]vZ wÎg
 } 9} 9Ãx'
„™Ö <
ìÁ  ÝZX ñY Œ: <
 ÃÅ × i™ƒ} 9 Z®
 x'
c
à ¸ðÃ~ }g !
ÆÅ × i6µZñvŠÐ ] \WèY
 ™ƒ} 9x'
X ǃ4ZŠ~‚ Ÿx ¬Æ[zæÌÁ × i Z®Q7ô¥L
»x'
(gzZ ÌËc
k0 × i { Zp•
Æ, .Æx' ™ƒ} 9ðä
Z :Ò
HwúÌ6i ZŽ yÒ Ã¿Æ] vZ wÎgèa Â6
Å:,ÃkZ Z®ì Š
X ÏñY
* × iB‚LZ~3Zz
Yá x'
] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] †ö fôíûiöæø Ýøˆø Úû ‡ø ðô ^Úø àûÚô ØöÛô vûiø kûÞø^Òø ^ãø $Þ]* èøŽøñô^Âø àûÂø
Dp„Ú†iE äü ×öÛôvûmø áø^Òø
ã0 × iB‚ LZ {zž ì e
» x' Zzg Ð •vZ èg È ¬ ]|
(Üæ) ã0 × i Ì] vZ wÎgž‰CC gzZ ‰CYá ( {gëÜæ)
»x'
X¸D Yá
* ×i
Zjx'
215
å†Û æ su áçßŠÚ 215 å†Û æ su áçߊÚ
à$ vøfô’ûiö ¡ø øÊø ¡÷ ÷nû Öø oû eô^jøÒô Øø‘øæø áûžô æ †ôÛû Âø àôeû Øônû ãø ‰ö oÖFžô ] gøjøÒø
D“ní×jÖ]E !Ýøˆø Úû ‡ø àûÚôù ðõ ^Ûøeô o$ Öøžô &øÃø fûiø oj#uø à$ nø ŠôÛûiö ø¡ø Êø ]…÷ ^ãø Þø æû *]
»ž –Ð {gëÜæÃz/0¢ä ] vZ wÎg¬ Ðl ì
= Ug ¯É * á ÂA ~ yŠgzZ *
™: x • ™: g OZ » ðÂA Ã] Zg â Z÷
× i[ W
X bŠ Z{x'
216
å†Û æ su áçßŠÚ 216 å†Û æ su áçߊÚ

26 Vh^e

Þ ‡
]â £™f .

Þ ‡Æ)(l
]⣙f .
Å
öЛ.Z ¼
 -1
Xì y*G »)(lt
g N† -2
&~ h N kZ ”& œ–1Z ]|gzZ] vZ wÎg ‰ Ü zÆ ]ó
ÆKa ÅkZX¸}I'Zg
Xì g ¸ k0
Zwg ¸ -3
wÎg ¸Ð ]tXì @ 7s§N ! ñƒ D Y *Ð)(l
kz wzZÐ ƒ
wi *  (ÏZ X¸ D™ H]Š „™ Y ~g ¸ kZ ] vZ
X ¶ðƒ
tZ°ZK -4
X å cÛ · Z}CZ yŠÆl ì(kZ ä ]vZ wÎg
â•
XK -5
217
å†Û æ su áçßŠÚ 217 å†Û æ su áçߊÚ
Û Ð ]Ñ™ƒ¢q ä V†(kZ
X å ‹y Z Œ
È ¬K -6
G
-š3E
"
X • _0 x ZwZ » {/vß(Tì ~ ê t
! G
/K -7
Xì KÅÖt
{!K -8
Xì µZz6}g )Æ] òt
x ZžZ•K -9
× Kt
Xì ~2Š'
Þ ‡PÆ{gëÜæ
]â £™f .
3üG
G 3Å
©E
Z¼
E
ÔÅvZ èg "y¢]|xÎ î0ªE
G3Ò7 V˜ ì y*G{z » {gëÜæt
E
-“
]|} Š Zñ™Æ \ WÔ èEŸ vZ èg VcŠ Zñ™ x Ó Å ]vZ wÎg
Ù vŠgz Z ”Œ]|ÐZâÔ”k„]| R Æ \ WÔ”•Z'
; g ZD Z
E
- “
ÌèEŸ vZ èg Ý>Z ] 'Q ,i Z {z´ Ô• y¯æ x «
É@
z x Z™/ô
 Æ •vZ èg:™]|z •vZ èg"}
x Zg WDƒ ]|ñZÎ
Û
X •â •
218
å†Û æ su áçßŠÚ 218 å†Û æ su áçߊÚ
uQ†
Æ Tì h N kl {z » {gëÜæt
ä ] vZ wÎg ~ }g !
:cÛ Š•
â• á gZ
Dp…^íeE !äü f%vôÞöæø ^ßøf%vômö Øùføqø ]„a
ó Xó • D™›Ð kZëgzZì @
™›Ð ëŽì h N {ztL L
u QY Zß
Lx Z™/ô, ã½~ T å Zƒu Q Òzç~ ðZŠÆ u Q †
gÅZ¦~ yZ Ô‰ G ®Š • zgzZ ñƒ
&‡6gîm{ ”{ Ú]|Y Z å<XI
ÿLE
X • ™f
Ùöçû Ïönø Êø Ùõçû uø Øùô Òö Œô]…ø o×FÂø ‚õuû^.eô ðø ]‚øãø Ž% Ö] oiô ^mø áø^Òø ] o$ fôß$Ö] á$ ]ô
Däfn• oe] àe]E !…ô]‚$ Ö] oføÏûÂö Üø Ãû ßô Êø Üûiö†û fø‘ø ^Ûøeô Üû Óönû ×øÂø Ýö¡ø øŠ$ Ö]
¸ D Y n Æ ]g c Ù ]Ñ
i ÅY ZßÆ uZ ~ qzÑÆ w‚C
Wg ZŠì YZgzZÐzz Åñ}g vƒäs6?X¸ëgzZ
X ]y
DK
ì µZz Kug It 6¢
³ õ0
ã½s§Å [†Ð ~tK
Û•
ƒÅ] vZ wÎg Ô¶ðâ •ÑŠp‹Z &
ä] vZ wÎg~yÅT
 t à Zz äƒyˆ Æ
KgzZ ] ~tKÔx ZwKgzZì K«Ð ƒ
Z [ Z N »"7ÒzŠ~ kZXì KaZÐ ƒ
q  Å *Št ˆÆ¶Z
219
å†Û æ su áçßŠÚ 219 å†Û æ su áçߊÚ
Xì ï* Y yŠÆß VŒ Ôì ' Z'  Æ {/
^f÷Òô]…ø kõfû‰ø Ø$ Òö ðø ^fø Îö ‚ørôŠûÚø oûiô^mø ] o% fôß$Ö] áø^Òø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !àônû jøÃø Òû…ø ä́nû Êô oû×ôù ’ømöæø
DK™ƒg ZÎyŠÆß 6] Ñ • ë ” /0 vZ†]|
X¸ _7«gzŠ~ kZgzZ¸ D Y
y2Æ~tK
Y¹ XXä³³Þ]ç³_ö³‰]öZZÃy2~! ²Ô• y2Ð ¹~ ~tK
@
‚gÇB‚Æ Vâ2‰Ð ~ yZ Ôì
0] uZz m{¼Æ ª
Xìt sg ¬¿»Vâ2ug Im{yZ Ô•
( y2ÑZz ä zg ): ¦UZ ð‹N^Q -1
Ÿ
“ Ôå @ Ü z kZŽ å Ú {z »gL(kZ
ƒ wEZ6gîÆ y2‰
 Ô¸ D™ c
~ÇZ Š[]vZ wÎg™ƒ} 9k0
Æã kZ¬ Ð
Û p=6kZ nÆ[]vZ wÎggzZ Š
ã kZgzZ ñƒ â • ƒg »Ÿ
»
Š hg *
t ðWi ZzWÅ äzg Ð gzi ¹ Ð ~• kZ Â c ƒ Z9k0
Æ
Xì Zƒ 5B‚Æ~t[ Zøy2
•vZ ègÈ ¬: ZTQ -2
Z k0
+Z q Æ y2kZ ~K~÷L L cÛ Š•
â• á g Z ä ]vZ wÎg
220
å†Û æ su áçßŠÚ 220 å†Û æ su áçߊÚ
( nÆ"7i úV;z) {z ÂñYƒD»¤ÅkZÃVÍߤ
Zžì(
Û ä •vZ ègÈ ¬ ]|„0
ðâ • ¶Å(kZ ó Xó 'ä™~i Z0 Û
Z·Œ
gzZ & œ–1Z ]|X • ë •vZ ègÈ ¬ y2ÃkZ n kZ X ¶
Z¸ D™ J 7i úd
uq
~g Û Æ kZ ¿vZ èg tzg Ã/]|
Œ
Xì CƒwJ ¬Š(kZžì
( y2ÑZz ð0 
g e )ku: ZTQ -3
Û s MZ Z
ÂD â • g egzZ ª ó k
 ]vZ wÎg Ô• ë Ã ð0 ó uLL

x Zg W] \ WV;zgzZ ¶CY ~Š w ð0
g e Å] \ W(kZ ~ ] Zg L
Û
X¸D â •
( y2 » ~g ZŠ}P) kw: ZTZ -5
(ÏZ™ÖÃVÂZggzZ D™ J 7i úÒZõzvZx™Z]|(kZ
@Y ¹Ì”Z: ZTZÃkZ n kZ¸ D™ H ~g ZŠ {P Å ] vZ wÎg
D Ñ p=Z
 Ð {vÆÅvZ ègiœÈ ¬ ]|]vZ wÎg Ôì
X ¸ Dg ¦
Ð(kZ Â
( y2 »Š ¯záZz äW )Š ¯z: ZTZ -6
 F
IÜÑÄ ©ZgzZ š Ö }
z ½Š ¯zÆ [²~ # Å]vZ wÎg
Ð yZ( ÏZ] \ WÔD Y ñè( ÏZ ÒZ {z ÂDƒ¢q n Æ

kŠZ£zg VÐÔk Û ] ‡5
uÈ 2gzZ kwÈ2gzZ y2t ·WÔ¸ D â •
221
å†Û æ su áçßŠÚ 221 å†Û æ su áçߊÚ
Ù !
X •C ñŠ WgzZg0
ZÆVCYñŠ WŠ¤
Æ
z: ZTZ -7
]|‚à Ñt X¸ D™ J 7i úÅz(kZ ÒZ ] vZ wÎg
Z Ôì µZz61 Å ykÆ •vZ ègÒÃ
Å‚ªs§Å kZ ðä
]ÀW(t 1Ô Çƒ sƒ ƒ!
s§N !
Æ kZ ƒ Z9Æ™ìs§
á ~ˆ Ô¶7ï•
y2t [Z X ˆÅï• á ~K~ ug IUâ iÆ ]
Xì ˆ~Š ¯ [ Zøq
Z V;z Ô; g7¹!
ðLƒ: ZTZ -8
yÅkŠZ£zg y2t pX ¶(m{ ÅäWÆ ðLƒ ]|t
Ë ƒ7]g c
X$ Ù !
i ÅkZÐC Wg0
n kZì Š ZÆ

X •k ÆyZ~ ! ²6Vâ2J WyZ
’Ìx *
èßrÖ] š^m… àÚ è•æ…
躕øæû …ø pû†ôføßûÚô æø oûjô nû eø àønû eø ^Úø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeôœ àûÂø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !èô ß$røÖû] šô^mû…ô àûÚô
}÷gzZ y}÷ c â•Û ä ]vZ wÎg • ë ”{k  Ù 1Z ]|
C
E - E

Xì îF -“!
@G ZÐ~ V ðF
q BG! Ƽ  {zì(Ž yxgŠÆŸ 
( {F
é)D
222
å†Û æ su áçßŠÚ 222 å†Û æ su áçߊÚ
Š ¯ {F
c
kZ å Š ég ZŠt‚q
Z µÐ ] ~tK~xs Z qzÑ
Ð V¸´vŠgzZ)(lŽ ¸ Dƒk 5
x ª” x Z™/ô+̀'{z ~
Ö }
: ] Z|t X¸ D 7W~ # Å]vZ wÎg n Æ I•+ Š
+Š DsÜÔwÈZ z I Z: å yk0Æ yZ ~Üæ: Ô¸ D™g !
zg »

t [ZX • ”{kÙ 1Z ]|g•{Š c
C  ~ yZ Ôår »yZ G
iÐ ƒ
„ Dƒ 4ZŠ ÂVƒ 4ZŠ Z
 Ð Lƒ [ ! Wg0
Ôì Š ZÆK{F
é
Xì µZz { F Y N ZŠ
ét +
,Km{m{Å{gëÜæ
)
tç]
µ ,KP V;z ¶ˆ ~ŠÅtç(T6µñÆ [ Z x
Z Òzç
ZKÃKq
x™ Z wÎg(kZ • ë ìKgzZ[ Z x ZÐ ~ yZ • ðƒ
Û wJ ¬Š ä u 0
‚ ìÃVâ ›gzZ ðâ• vZ ԶŠ¬Š izg &ä ]
Æ'/ô, KFÌgzZŠ¤
X • ðƒ µÐ x * ÆkZX ðƒ
G G
¢
Ò5
( KàZz‚zŠ ) èEG
45 EK
 [ Zøq
š Z ~ kZ ì dÛ Æ `~Š Zz ~ {gëÜæ Kt
Œ
i ú§Zz » äƒsp‚èaÔG ì+Y Å~~uzŠgzZì s§ÅkYZ
G 5
45ÒE ¢
X • ë èEG KÃkZ n ÏZÔ åZƒ~KkZ yxgŠÆ
223
å†Û æ su áçßŠÚ 223 å†Û æ su áçߊÚ

;µK
G3Å
Y Å tæÆ üG3©EZ Kt Ô• ë Ì ó óîÏ›E
E$
ì µZz + K L LÐZ
Z gzZ ñÑ p=]vZ wÎg VŒ g !
q Z å Lg ;µ F VŒ
q
Œ
d Û ÆKX ¶ð‹Y ̈ø0LgÎÃ] \W6yâ• Û Æ] \ Wä ”! ô
E3Å
X • ë ÌîÏ›E »ÌÆßÆ\ W
ZKÃkZ n kZ åy¶
/YÑZK
G
©3 Å
zŠ ä ] vZ wÎg VŒ û%q Y à ÑÐ üG3 EZ ¼
Z ì +  Kt
Û N ¬Š &™| 7Ò«g
kZ n kZ ÔNƒwJzŠÐ ~X‰N â •
X • ë ( KÅäƒwJ ¬Š )/YÑZKÃ
-K
Q cÛ x ª~ Dä ]vZ wÎg izgP ¬ Ð ƒ
â•  ˆ Æ ]ó
Âã VŒ åŠ !
WF »Ý‚´ ~ 5 Zg ñƒ: Zzg nÆÜæ yŠÆ-
Ü z »i ú
Š[ »- Dä] \ W å [ ƒ‰
6æt X ðJ 7- i úgzZ c
X S7VŒ ä \ WŽ ¶i úÅ- «Ð ƒ
 ~ {gë
)âK
Y ! fÅ] ~tKt
+Ï(?VŒ] vZ wÎg Xì ~ +
224
å†Û æ su áçßŠÚ 224 å†Û æ su áçߊÚ
ë ÌöÐ}!KÃkZ n kZ ˆ~Š ¯ Kt ~ˆ ¸ D™ c J 7i úÅ
Xì @ Y¹Ã{ ÇÏöÐ}!~ ! ²èY•
G
é5©^K
G
ÅKÏZ ¬ Ð ƒ  ÃyZ • D W{gëÜæ vߎ Ð6l
G
»Tì VZ.q
é5©^x *
ÏZì G Z VŒ Ôì Kg¹Kt ì Cƒ]g c i
G
å H¤ç »HÆg$ k
 ä] vZ wÎg VŒ Xì G é5©^Ìx *»Kn
Û ¬Š Å•
X ¶ðâ • ' Û ZŠ Z i úgzZ
nÆÜæ ÿL X3ZgzZ ¶ðâ •
[!
¡K
á o Ð {gëÜæ
Z Kt ÃB; • ZŠ ñƒ D Y s§ Å x •
q
Û ZŠ Z i úVŒ ä ] vZ wÎg • ë [ !
ðâ • ¡ÃTì µZz6h N ‘zZ
ÃkZ [ Z X å Zƒ ·ÌÐ » ] \ WVŒ 6µñÆ ut{zçgzZ Ôì
Xì @
Y ¹tPgK
x ZæM:MµK
Y 6ZŠ ñƒ D Y ÃtçK
i úVŒ ä ] vZ wÎg Xì +
Y ¹ ó xó Zwµ » L L&ì g ¸ q
~ kZXì @ Z d
ŒÛ Æ kZXì S7
~g ¸ ÏZÃ]Zg ]\ W~ VâŠÆtç{zçgzZ ¶ðƒwi *
kz6\ W
Û x Zg W
X¸ D â •
225
å†Û æ su áçßŠÚ 225 å†Û æ su áçߊÚ

! QK
G
©3 Å
[™s§Å” ª0! Z ]|gzZ Ôì µÆ üG3 EZ ¼ Kt
X¸ _7i úgzZ D Ñp=]‡zZ ÎVŒ ]g—Ôì
,.•
'
!
m{Æ©Üæ
ög ZÛ
Ôå"gz Z Û „ ¹ ã0 Œ
» kZ Ôåd Û Æ DKVZ.t ög ZÛ
Vî 0
Ö™ \ 6k
rÅ,.gzZ ñÑ p=VŒ ] vZ wÎgû%q Z
Vî 0
Ô‰Ö™ \ B‚Æ ] \ WgzZ ñW”& œ–1Z ]|Q Ô‰
Vî 0
]Z|yZ Ô‰Ö™ \ 
' 
Z'ÆyZ {zgzZ ñÑp=”/]|Q
(s§kZ6krÅ ,.[ Zèa ñÑ p=” y¢]|ˆ Æ
yZ ä] \ W6µñkZ ‰Ö s§~uzŠt ‚ {z n kZ ¶„g: ¹!
cÛ lâ ã0
â• » ,.kZ ä] vZ wÎg X ~Š ~Ÿp Å äƒ MÃVÐ
Å] \ W6¯ ÅTì ÑZ e Ìug I[ ° CZgzZ Ôì HçzÐ kZ Ôì
Ôå: ,è Ú Z¬Ð kZ:gz Š
ƒ ,脹 ã0
», .kZÐ •
'

yZ ~ ÄÜ: â iÆ ” y¢]|èY • ë Ì?{ÛÃ,.kZ
7Æ lˆŠŽz!
gzZ ¶ˆ¤
~ ,.kZ ( ?{ ) _ùZ Å ] vZ wÎgÐ
" ÌVZ.t ~ wq[ Z B
ƒy¶
Xì Š
226
å†Û æ su áçßŠÚ 226 å†Û æ su áçߊÚ

Y qÛ
]|V Œ Ôì t ‚Æ ~ˆ [! ~ wÑÆ ] ~tKVZ.t
Æ kZ gzZ D Ñ p=V Œ ÒZ ]vZ wÎg X å r !
» ” ~g »Z³1Z
Û lâ ã 0
1Z ]|Ô¸ D â • Û Z {ž~t‚Æ V ½gŠ
» ,.gzZ Dƒ iz•
ä VrZŽ å[8{Š ciÐ ƒ  V Z.t ~Š ZGY z w â x ÓLZÔ³
W~˜ÍÆy kq
Xì Š Š™‘œ6Vzg ZŠ¸g LZ
Z VZ.t· WX å c
·{Û
N ZŠ ñƒ D Y Ã]g c
i ÅGÅ ” {Ú]|Y Z å<XI
gÅZ ¦VZ.t
zígzZ ÑZ e ‚Š ƒ° CZ ä] x™ Z wÎg ~ ,. kZ Ôì @
76B;
c
jÃkZÐ ã0
Æ kZ  @ Û ¬Š Å•
 ~: â i kZ Ôðâ •
ƒg F ðÃZ '

Û « ËÃkZ Ð •
t [ Z X¸ ï Š â • '
Å] vZ wÎg \¬vZ Ô@
Y
Wg0
Xì Š ZÆykq
Z ÌVZ.
k¾Û
ì µZz 6A ÃÆ éÛ ã¸~ tæwÑÐ DKVZ.t
Š wZ e ~ ÏZ ã0
c Zƒ XgzZ cÛ çzÐ ã0
â• Æ,.kZ ä ] x™ Z wÎg
ã0
Ð , .kZ » ] \ WgzZ ÑZ e ~ kZ Ìß¼gz Z ug I[ ° CZgzZ
U
Xì " ÌÁ
227
å†Û æ su áçßŠÚ 227 å†Û æ su áçߊÚ

î~E
G3Å
žì ~z%Ð ” ~g} G1Z]|ì d Œ Û Æ üG3©EZ ¼
 VZ.t
k0 }g vL Lc Û Š•
â• á g ZgzZ ñÑp=6ykÆ yZ] vZ wÎg izgq Z
X óì
ó yŠ »- ` WèY ?VßðŠu CZ Ð kZž @?• íÆ ~Û¼
Wá íÆ ~Û~çO X ó ó• ŠŽñvZ wÎg c
c V; Y L LHn²ä ~
Š wZ e ~ ,. ã0
kZ X c ÙgzZ cðŠ ug Iu CZ ä ] vZ wÎggzZ
Xì d Œ Û ¹ ã 0
» kZgzZ • ÌV·¨~ ,.

G )zgÛ
GÒ5 ¢
. ã0
e » ,.kZ ì ~ `~Š Zz ~ wÑÆ èEG 45 EKVZ.t
ÃVâ ›Ôå @ »kZŽ å~Š·q
™ œ ã 0 Z ´ â » kZX å,ègzZ "
Åhh Æ kZ Ã' x Z™/ôä] vZ wÎg Ô ¶1 ¹ Å ã0
y
~ ëgŠg ZD Ù {g !
VZ. JŠ WÐ ~Š· kZ ä ” "y¢]|Ô~Š (F
*
™Ýq œÐZÐ ã0 Æ kZ [ Zž ¬Š ä ~Š· kZ Z  p1hy
Ù J WB; Æ ” "y¢]|ÌVZ.† ä kZ Âì Š
ëgŠg ZD ƒg ZØŠ
Š™•z VZ. Zg7 ä ” "y¢]|Q c
X c Š™| Û~
 z•
èE;X’Û
L
Æ kZ Xì µZz ~ {gëÜæ ö0ÅZú+
ã0 Y tæÆ DKVZ.t
Û ZŠ Zi úgzZ Hçz ävZ wÎg ÌÐ
X ðâ •
228
å†Û æ su áçßŠÚ 228 å†Û æ su áçߊÚ