Vous êtes sur la page 1sur 23

2

Â7
^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä×Ö] ÜŠe
Pt Ð äÑŠzÂÆ ] Z|fh WáZzp g„Å+ŠgzZ 4¼
,jÅ]Z|fh Wëžì 7t n¾~g øÐ yZX ñW~k 
’],
žì t sÜ6gîµn¾~g øÉ ,Š Zzrx »t Ð yZÆ ™( Ë
+Š n Æ yZž NÑŠzÂs§kZ • y›vZ hŽ Ã] Z|fh W
z WZ ~ ~rŽ îS] Z|P X ,™ Zg7 ùÃyZ {zgzZ • x ©Z HÆ
gzZ , ™ b & Z nÅx » LZ ÌŠpgzZ Bx »Ð Ȥ Z Vƒ ng cÎg
ÌðÃX 7]! ðÃÅÏ- â ÂN`Ã]! kZÐ ›g \ Ì~ VzuzŠ
ÒÃ~ ] Ñq {ŠŽñÅ] Z|yZ Xì CW„Ð ã! Û gzZ œƒ ~p
Œ
ÌÐ Vzg ZŒigzZ V-g 0 ç îSgzZ ÌÐ ]Z| ¹! X σŠ ˜ Z (
\WX ,™gz¢yz¬~x ©ZÆ+ŠgzZ nÔ•:¼gzZ {zžì lg Z ¦ 
~ kZ ǃ¿._Æ +Š ÌŽ ~ V- rJ  *Š SgÐzz ÅVÍß
Xƒg ÇŠæz ò q »ƒ
 ë{zžì ¬ŠÐ \¬vZXÐFg ZŠzÌ\ W

u ZßZ† ( Y 2007 m )| 1428ug MZ ypg


3
3

gƒÑHZzY ëÑZg ZŠ
gƒÑ6æeYY ëÑZg ZŠ

äÚ‚ÏÚ
^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä×Ö] ÜŠe
™ÝqÃw'
ÈÐ x ZwgzZ *
^f÷nùô ›ø Ÿ$ žô ØöføÏûmø Ÿøø gºnùô ›ø äø ×# Ö] á$ žô ] äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeô]* àûÂø
àøÚô ]çû ×öÒö Øö‰ö†% Ö] ^ãø m%*] ^mø Ùø^ÏøÊø àønû ×ô ‰ø†û ÛöÖû] äô eô †ø Úø *] ^Ûøeô àønû ßô Úô çû ÛöÖû] †ø Úø *] äø ×# Ö] á$ žôæø
lô^fø nùô ›ø àûÚô ]çû ×öÒö ]çû ßöÚø • àømû„ôÖ$] ^ãø m%*]^mø oÖF^Ãø iø Ùø^Îøæø ^v÷Öô^‘ø ]çû ×öÛø Âû ]æø lô^fønùô _$ Ö]
ðô ^ÛøŠ$ Ö] oÖøžô äô mû‚ømø ‚% Ûömø †ø fø Æû*] &øÃø •û*] †ø ËøŠ$ Ö] Øönû _ômö Øøqö†$ Ö] †ø Òøƒø Ü$ $ö Üû Òö^ßøÎû‡ø …ø ^Úø
Ýô]†ø vøÖû^eô pø„ôùÆöæø ݺ]†ø uø äü Šöfø ×ûÚø æø ݺ]†ø uø äü eö†ø ŽûÚø æø ݺ]†ø uø äü Ûö Ãø _ûÚø æø hùô …ø ^mø hùô …ø ^mø
DÜ׊ÚE Ô ø Öô„FÖô hö^røjøŠûmö o#Þ*^Êø
x Ó) \¬vZµš c â•Û ä ] vZ wÎg • ë ” {k  Ù 1Z ]|
C
‡¢¦Ñ )Ž Ô• D™wJÿgzZq +Z sÜgzZ • u 0 ( Ð ÷Õ
*Š y̈Z )gzZ ( ƒ Ô™gzZ ( ~ µZz ª)ƒ u 0 ( Ð nZ¾Z ë! gzZ
Å \¬vZ Ð )g f Æ yZ gzZ } ™¿( {zžì Š 5n kZ ~
g ZzZa ¦gi‰ì , Z Z½w'nÆ¿(gzZX} ™Ýq ~q Ÿg
ñƒ DƒÆŠ 3{•XŠ 3~C Ù i‰ì , Z Z½x Zw²Š 3{•nÆ
4
4

X • Dƒ {Š c i Ì{)z {g egzZ í}uzŠì Cƒ {Š c i Ìg ZzZa Âq


Z
Á¹ Ì{g e gzZ í gzZ σ ÁÌg ZzZa ñƒ DƒÆ Š 3~C Ù igzZ
ÌÉg s§Å wqZ ( Âq Z ñƒ DƒÆ Z½w' b§ÏZ X ǃ
~EŠ z ´ŠÆ yZ Q gzZ • Dƒ {Š c i ÌwqZ ( Ð T σ {Š c i
s§Å wqZ ( ñƒ DƒÆ Z½x Zw² • Dƒ {Š c i Ì]Z WZ
‚Ÿt gzZ • Dƒ ÁÌ] Z WZ ~EŠ z ´ŠÆ yZgzZì Cƒ ÁÌÉg
x ¬ c
VƒY mZ }vßÆ¥%} ({z { Zpì V7 nÆVâ ̈Z x Ó
cŠÃVßÎg¬»T c Š¬»] !ÏZÃVëñä \¬vZ ( n ÏZ Vƒvß
wqZ (gzZ î 3,q ( w'gz Z ) { À 0!ßÎg} Z cÛ ( V- ÃVßÎg )gzZ
â•
tig ,q {À 0 à ?ä ëŽ ß Zz yZZ } Z cÛ ( V- ÃVëñ) gzZ z™
â•
Æ Z½x Zw) ä ] \ WQX ( z™¿(B‚B‚gzZ ) î 3ÃyZ ,Š ~
ž H™f ( V- Ãäƒ ¾¹ c äƒ: ] Z WZÆ ¿( ñƒ Dƒ
ä™Ýq +Š Dc Š ˜ c
{/Ôe }ÐÑ( ÌË )Ž ì ¿q Z
u {Šp{zgzZ • {n Z6w! Æ kZ ~ wq kZì @ ™^sî ( n Æ
y• W{z ( ì Cƒ {Š ci qJÅ ¬Š²~ ] Ñq {gÃè yZ ) gzZì {Šß W
[g}÷} Z [g}÷} Zžì @ ™ ¬Š™;B; VâzŠ LZ s§Å
gzZì x ZwÌ* 3 » kZèÑq ( Øâ • Û wJÃV2ZpgŠ V#V# ~÷)
kZ ÂðƒÐ x ZwÌlgz6ÅkZgzZx ZwÌ< » kZgzZ x ZwÌÁ » kZ
5
5

( {z Â7„ WZ ðÃZ  ~„  ZpgŠgzZ ) ¬Š ÅkZÐzz Å ( ~gpx Zw )


X ñYÅwJù
àøÚô køføÞø ܺvûÖø èøß$ røÖû] Øöìö‚ûmø øŸø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ Îø Ùø ^Îø †õ eô^qø àûÂø
D‚Ûu]E ä́eô oÖFæû ]* …ö ^ß$Ö] kôÞø^Òø kôvûŠ% Ö] àøÚô køføÞø ÜõvûÖø Ø% Òöæø kôvûŠ% Ö]
ƒ ¯ Ð x ZwŽ “ Í {z c â•Û ä] vZ wÎg • ë” ' Y ]|
 ÍC
Ž“ Ù gzZ ǃ: 4ZŠ ~ ¼  ( ~³%wzZ ÑZz “  Í, Z ì Š Z%)
Xì ëÑ{Š c iÆkZ „ v W ( Å3)ƒ ¯ Ð x Zw
*
™x ÈZ~ vÐ x Zw»/ô
†õÓûeøçû eö ]* áø^ÓøÊø tø]†ø íøÖû] äö Öø tö†ùô íømö ݺ¡ ø ø Æö †õÓûeø oûeôŸô* áø^Òø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
pû…ô‚û iø Ýöø¡ø ÇöÖû] äö Öø Ùø^ÏøÊø †õÓûeøçû eö *] äö ßûÚô ØøÒø^*Êø ðõ o+ Žøeô ^Ú÷ çû mø ðø ^røÊø ä́qô]†ø ìø àûÚô ØöÒö^mø
^Úø æø èô n$×ô âô ^røÖû] oÊô áõ^ŠøÞû¬ôÖô kößûã$ Óøiø kößûÒö Ùø^Îø çø âö ^Úø æø †õÓûeø çû eö ]* Ùø^ÏøÊø ]„øâF ^Úø
kø×ûÒø]* pû„ôÖ$] ]„øãFÊø Ôø Öô„Feô oûÞô^_øÂû ^*Êø oûßônø Ïô ×øÊø äü jöÂû ‚øìø oûÞôù]* Ÿ$ žô èøÞø^ãø ÓøÖû] àöŠôuû].
Dp…^íeE ä́ßô_ûeø oûÊô ðõ oû•ø Ø$ Òö ðø ^ÏøÊø åü ‚ømø †õÓûeø çû eö]* Øøìø•û ^*Êø kûÖø^Îø äö ßûÚô
Z »” –1Z ]|ž• 9•vZ ègÈ ¬ ]|
Ãy ZŽ åxÝq
ÃñƒØŠÆ kZ ” –1Z ]|gzZ å êŠzq Z » ð¾ ( KZ ): Zizg
” –1Z ]| Âc W™á q( Åä3 )¼ {z yŠq ZX¸ f ™wEZ
¶q Htžì Ø ÌtÃ\ W H ¹ä xÝ kZ Ð yZ X 1 3ÐZ ä
kZX ¶q tt ( î C YZ ) cÛ ä ” –1Z ]| ( ¶Ð ãæWtª)
â•
6
6

Å- ¹ ( ^ñ^Ñ) ~: â iÆ qY ä ~ž c Š [ ZŽ ä xÝ
ÃkZ ä~%Z å:C Ù â~- ¹~gzZ ¶ðC ]! ¼ ÿq Z6Š ã
kZ ¶ˆƒ „ gŠ Ð t · Z ] !
{zèa) gzZ å 5= {z ( ` W ) å cŠ6
3 ä \WÐ ~ Tì ¸ {z gzZ c
X c Š = nú » kZ ä kZ ( n
( ¶yæWx ZwÚ {zžÆ™ x¥t) • 9 •vZ èg È ¬ ]|
~ ù Æ yZ ̼Ž gzZ ÑZ e ( ~ ²LZ )B; CZ ä ” –1Z ]|
z ›ÅŸÐ kZgzZ ¶ : y$ zb{zž @
) cŠ ( wïÆ) ™ º ÃkZ å
X ( ƒ: ú
×Åx Zwz w'Ì~ wEZgzZ Ì~ yæWz ž
ì ~gz¢ *

Ýö]†ø vøÖû]æø àºnùô eø Ùöø¡ø vøÖû] ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †õnû Žôeø àôeû áô^ÛøÃû ß%Ö] àôÂø
]*†ø fûjø‰û]ô lô^ãø föŽ% Ö] oÏøi$] àôÛøÊø Œô^ß$Ö] àøÚô †ºnû %ôÒø à$ ãö Ûö×øÃû mø Ÿøø lº^ãø fôjøŽûÚö ^Ûøãö ßønû eøæø àºnùô eø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE Ýô]†ø vøÖû] oÊô ÄøÎøæø lô^ãø föŽ% Öû] oÊô ÄøÎøæø àøÚø æø ä́•ô†û Âô æø ä́ßô mû‚ôÖô
Ô) Ìw' c Û ä ] vZ wÎg • ë” a 0 yˆ]|
â•
bÑŠÆ # Ö w) Ìx ZwgzZ ì ãZz ( Ð zz Å äƒ ôÜÆ bÑŠÆ
¼ ( gzZ wqZ¼ ) yxgŠÆ yZ gzZ ì ãZz ( Ð zz Å äƒ ôÜÆ
¬ Ð ïgzZ • Cƒ` ( Ð zz Å äƒ: ãZz Æ bÑŠ ) ,q
w' c • x ZwµZß Z ° {zž ) … Y 7à ( |Å ) yZ vßÐ ¹
7
7

Ð yZ • x Zw{z¤ ZèY ñY X Ð Vzq`žì ¸ 4 Z®•


¿Ž Â( 7~gz¢ì ^ YwEZ » yZ • w'{z¤
ZgzZì ~gz¢ È
gzZÐ Åz ƒÆVÍß )Ãz' WKZgzZ y$
LZ ä kZ XÐ Vzq`
x Zw ( c 7~ Vzq`ŽgzZ 1 X ( Ð60
Í ) Â{z Š ZÆãâ • Û *
ÅvZ
XŠ7~
gz Z u‡x »Ž c q Žžì ~gz¢n Æ vÐ x Zw Vå ‚ñ^Ê
XñYHÌ6 Ð`kZJ ‰Ü zkZñYƒ:D»ÔÅkZJ Z ƒ`
Ö ´ÅwZzigzŠ *
ì# ™:×Åw'zx Zw
øŸø áº^ Úø ‡ø Œô^ß$ Ö] o×ø Âø oûiô ^ mø ] äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oû eô*] àûÂø
Dp…^íeE Ýô]†ø vøÖû] àøÚô Ýû]* Ùô¡ ø ø vøÖû] àøÚô ]* äö ßûÚô „øìø]* ^*Úø ðö †û ÛøÖû] o Öô^ fømö
wZziÆyZ )6VÍß c â• Û ä]vZ wÎg • ë ” {k Ù 1Z ]|
C
{z Ž Ç} ™7Zz6( ¼ Å wâ kZ ) òŠ W~ T Ç ñWÌ: â i (Z ( »
ì w'{zž ÇáÐ Vß Zz: â i ( LZ )
Xì x Zwc
¤Å~g !
zg »}7gzZF
ø ànû nùô fôß$Ö] ÄøÚø àönû Úô Ÿ* û] Ñöæû ‚ö’$ Ö] †ö qô^j$Ö]ø Ùø^Îø ] oùô fôß$Ö] àôÂø ‚õnû Ãô ‰ø oûeô]* àûÂø
Dp„Ú†iE ðô ]‚øãø Ž% Ö]æø àønû Ïô mû‚ôù’ôùÖ]æø
- â ZgzZ C c
 Û ä ] Ñžì e
â• ZzgÐ ” ~g}G1Z ]|
Æ~g ZÈ c ŠgzZ ðCÅ*Zçz wßZ {Š™gHÆ +Š~ ]g ˆŽ )̀@
g ZŠ
8
8

ǃB‚Æ Y ZßgzZ ¢œÔY m Ö ª {zì @


Z ( yŠÆ # ™~g Z‡0 B‚
¹gzZ • µñÐ ¹Æ ôgzZ†  Є  Zg {Zg ~ ]g ˆèY )
Y*
^ ä ËX~ ñŽ ðà  Š ƒ 2~ŠÎðÕ D Y  vßÐ
wï j§ ^ Y*
Æ| z• Û zh
yä ËgzZ cŠ ™ q zÑg !
zg » » Vzq
` x » „ Ð ^Ñä ËgzZ à 3nKÑn Æ & ZŠÎä ËX n
Ú Š ³#LZÃ] ÑqgzZÚ Š D™ð¾Ð ã‚ W b§kZÃVÍßX 1
wßZ ¦ÑÆ]g ˆgz Z• D™g (ZÃ~g ÇÌ6gzZ ðCvߎ ŠŽ z! Æ
Å¢ z yZZ¢ Æ yZt gzZì {@W Z (» yZ • D™e ¬g Å*Zçz
Ì7 Å’ ™ wqZÆ yZ Ðzz Å ð¾w'ÅyZgzZ ì # Ö ´ ~(
X ( • DI•Æi Z ³Z} ({z Z®ì CY| (
Xì ~gz¢Gb)Æg!
zg»¬Ðä™g!
zg»
Dp„Ú†iE àômû‚ôùÖ] oÊô äø Ï$ Ëøiø àûÚø Ÿ$ žô ^ßøÎô çû ‰ö oûÊô Äûfômø Ÿøø hô^_$ í$ Ö] àöeû †ö ÛøÂö Ùø^Îø
{z sÜ~ Vzg Zi ! }g øž c Z™ ~g Y) éE 5.À7t ä ” /]|
Xƒ 1™[pà ( b)~g ! zg »Æ) +Š ä T} ™g ! zg »¿
9
9

Ú hW
ŠŽñ~x »ÆM
b &Z ÅyZgzZ VÒZy

Ú h WŠ ã
ìM ÝZ Å]5ç~ ~r
žìt Š ãÝZ Å] 5ç ~g !
zg » ~ ~r ~!gzZ ~r^z• Û
D Ñ k0Æ V8h WñƒÆ~ ~rwâ CZ ] Z|~g 0 ç c g ZŒi
6kZgzZ • D™| Û ñƒ Bwâ » ~g 0
 z• ç c
g ZŒiÃwâ kZŽ •
X • D™wßz zz]̀ZÐ ~g 0 çzg ZŒiÐ bÑZ
Y ƒ à{Ð VçZy
ì^ Ú h WZ
M 
ÅM Ú h WgzZ ì ^ Y * Zz™6]̀Z x » CZ Ð }uzŠ Ë6gîà ßZ
6]̀ZÐ fh Wwâ CZ ~g 0 ç c g ZŒi ~ kZžì ¸èa Ì|
ŠžðŠ à ~g 0
c ç~M Ú h W¤ Z% Z Xì ^ Y ÌM Ú h Wn kZ ì @ Z‡
Xì CYƒ ^ Y * Ú h WQ ÂñY Åg (Z ]gßs ÜÆ)¬Š ¢ c
M ñY
DÜ׊ÚE •õ ^føÖô †º•ô^uø Äönû fômø Ÿø Ùø^Îø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ *] éø†ø mû†ø âö oûeô*] àûÂø
X •ä ÈzŠ sfzgqÆg ukZ VHçÞ
:cÛ ä] vZwÎgì e
â• ZzgÐ ” {k
Ù 1Z ]|
C
10
10

CZ§{ Å œ{Š c i̀@»á) ÑZzà ( ƒ ! å Åá~àZ  )X1


èY )} ™: |  z• Û B; Æ ( á Zz‘´}uzŠ Ë c )á Zz Vî Ç ( á
( ì yv»Vß ZzàLZ~ kZ
zgzZ fh WÔwÑŠ ) ~à ( §{ Å zgz Z M Ú h WÔ à ÑŠ {Š c i )X 2
Z² ) }™: |
¤  z• Û ( {)z á) n Æ á Zz ] ŒŠ ( ™0 ÐZ
vZ†]|Èt X @ ™|  z• Û VñZŠ   @ ™|  z• Û ŠpÑZz ]ŒŠ
Xì w®Ð ”k„0
äü Öø àûÓömø Ÿøø Ùø^Îø •õ ^føÖô †º•ô^uø äü Ööçû Îø ^Úø Œõ^f$Âø àôeûŸô kö×ûÎö Ùø^Îø Œõ¨ü^›ø àûÂø
DÜ׊ÚE ]…÷ ^ŠøÛû‰ô
Y7 Ð ” k„0 vZ†]|ä ~ • ë vZ¶g kî ¤
ÑZzà (žìt Š Z%Ð kZ ) cÛ ä VrZ Âì È H » •õ ^føÖô †º³•ô^³uø
â•
Æ )¬ Š ¢ Ð =g f Æ kZ Qž ) ¶ : wÑŠ n Æ á Zz ]ŒŠ
X ( } ™x »s Ü
Æá Zz ]ŒŠ »kZ Â} ™|  z•Û 6VñZŠ 9~à¤
Z Vå‚ñ^Ê
~g u kZgzZì ^YŠp] Z & à ÑŠèYì ^ Y à
fh W cwÑŠ n
Xƒs ÜÆ)¬Š ¢{zžì ˆÅ IÐ AkZ
ŠŽñ~g !
VÒZy Û
zg »Æ~r~!gzZ ~r^z•
G-r
VÒZy
Ϲ ~g ! Ú h WÐzz Å ~i !
zg »Æ M ¨ £: Z å A )
E
5.
11
11

:}I Cƒ Za
! Zy
~(«
nŒÛ 6ä7]gz¢Ð fh Wä ~g 0 ç c g ZŒi ËL~ qzÑ
 ™È0
M ÃV- g 0 ç {z™} Š nŒ Û ž ¬Š ä V8h WZ  pX ǃ 1
wâ CZ f CZ {zž Zƒ ÓÑ ÌÃV-g 0 çgzZ NÑ k0 Æ „ yZ wâ {zž•
^Ÿ » ¶Šh  nŒ Û {°‡! Â,™g ! zg »Ð wâ Æ nŒ Û ™Äg pô
¼Q ~ kZ X Î h  nŒ Û {zƒ: c ƒ ]gz¢Å nŒ Û {ZpÃ~g 0 çgzZ •
:}Nƒ Za VÒZy 
ƒ l! ~g 0
Š çžÐzz kZ ÂLжze ¶g ÅnŒ Û Æfh W -i
X ˆƒ[ Zy 
 Å~g 0
+ çžÐzz kZ LgzZ
ä }uzŠgzZ Š á k0 Æ fh W}uzŠ Ëwâ CZ ~g 0 ç¤ Z -ii
ä VrZžŠŽ z! Æ|kZ fh W{yŠ nŒ Û ‰ ÂH|  z• Û wâ » kZ
wßz zgzZ M Ú h WÐ ~g 0 ç ÌQ H7x » » ä™|  z• Û wâ Šp
Xì ~g uèYì @ Y0ŠÎÐzz ÅnŒ Û Ž • D™
DÙ^ÛÃÖ] ˆßÒE !^e÷ …ôçø ãö Êø è÷Ãø ËøßûÚø †$ qø šõ†û Îø Ø% Òö ] äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø oõù×ô Âø àûÂø
XìŠÎ{z}ŠœŽ nŒ Û {zC
Ù cÛ ä]vZwÎg•ë”Z]|
â•
¶g 6x *
Žì © Æ ÇÑ c zÐ H Ç fh W~ VÂg߉ -iii
Ð ~ ÇÑÂì @ ƒ 1nŒ Û Ð fh Wä ~g 0
ç¤
ZgzZXì ©
á ~g 0
ç
12
12

Û ÃkZztèYì ŠÎÌt Xì MzÌÃfh W


Xì MÐzz ÅnŒ
~(~uzŠ
! Zy
j§ ÌgzZ ä V8h Wn Æ ä™zás§ KZ ÃV- g 0 ç
X •tŽá ï
ÃkZ ƒ: nzH~g 0 ç Žž J VŒ ~Š ™ ÁzÐ ~g 0 ç -i
 zÐ H Çp• ïŠ }Š ^gÅ z~g7 LÉ J
h SŠ W
Xì @ƒ~ ]gßÅwâ A~ ~r^z• Û ž 6Ñ
6x » kZgzZì @™| Û wâ » ~g 0
 z• ç Âfh Wžì ! Zy t ~ kZ
 z•
| Û ZŠÎòŠ WÆ kZ cŠp {z ÂB; Æ H ÇX ì ‚ g h » h ]̀Z
Z®X B ]̀Z {z ÅT D™7ë Z• Û#
Ö } ðÃ{z ÃH ÇX • D™
Xì x Zw• f  {z¼Ž6x *ÆzgzZ ÇÑÐ H Ç
zq ZgzZì @ ƒ (Broker)™z'c Zžce 'Y VHç³³Þ
wÑŠq
ZŠÎQ Xì @ 5 ÃH ÇgzZ ´ â Ž ì @ ƒ {z ~ ÝZ wÑŠ Xì @ ƒ ÐZ
._Æ kZ ƒ ` Zzg 6wÑŠt X • D™Šp ~ :WH ÇgzZ ´ â
VâzŠ ƒ ` Zzg »h
 ]̀Z Ð VâzŠ ~œz ù ! Z Xì Yá ]̀Z
¤
sÜ Âƒ ` Zzg »hÐ q Z ËÐ ~ ~œc ù !
ZgzZì Yá Ð
¤
Xì YáÐ q Z ÏZ
ª ´ â Â{zÉ @ ƒ 7wÑŠ » b§kZ ÐZ z c fh Wp
13
13

Ð ~g 0 ç sÜ{z n kZXì @ ™ ZŠÎÐ H ÇŠp™0{Òú» ~g 0 ç


X 7Ð H Çì Yá z
~g 0ç s§~uzŠgz Z Å ÁzÐ ~g 0 ç s§q Z ä V8h W -ii
y ZX {)z(ÅäIgzZ y ¯gzZ * 3 } H q zÑ * Û Ì] â }
™ë Z• jÃ
Ð }uŽ c Š w Z e 6H Çú1 Zg ‚ ä VrZ n Æ ä™ Zg7 Ã] YZy Z
X ì ^Y *
 z•
| Û ÃH ÇÐ x * Æà Z e ä V8h W Â~ 77~g7 Ð ÇÑ-iii
ì Zƒ Z 7` Zzg » kZ [ Zp¤ ZX G qzÑ% ïäZŠÐ ~ wâ ñƒG
Ž å » ~g 0ç wâ {zžìt Â] ! p• Dƒ¸! Ð kZ H Çx ¬gzZ
wâ g Z, » à Z e Ã\ W LZ fh W¤ Z Xì @ ™| z•Û n Æ kZ fh W
~ kZÃfh WXì » ~g 0 çJ [ Z wâ {z Âì &¬ Ð äƒ|  z•Û
g Z,Ã\ WLZˆÆäƒ|  z•Û wâ {z¤ 7zz ðÃÅh
ZgzZX k Ð
7„ h»h
Xá ¼Ð H ÇÃfh Wžì [Y c C¬t Âì &
VHçÞ
}Š ^gÅ ÇÑÃH ÇáZz äh y ×Lfh WÆ ~r ~! -i
ÐgZh yä VrZž’ e :t ]! 9gzZì ß I^gÃkZX• ïŠ
X17xZw
t• Û Ð g ±ZÆ yiz ~ Vâ ZŠp• Dƒð äZŠ ~ à Z e -ii
14
14

ÅH Ç~ ]gßÅh  äZŠ } (c


iZ Xì @ ƒ Z (N
g^ ‚ c
ì @
ƒ
X ǃ{Š c Z®ÏƒZ
i {k Zi ~q Ÿgx°
wßz àZegzZ ÇÑÐ H ÇÌ~g0ç ~ ~r^z• Û Ðgîm{ -iii
zâ XgŠq Zžµ]gß+Z Ât X• Dƒq
Z ÑZz Vq Ñ~ ä™
zgzZá Ì9zg MÆ7Ð H ÇQX}™|  z• Û ~9zgM
Xì ^ Y*]gßtèÑqX}™wßzÌ9zgzŠ c ZÐx*
tâ q Æ
zg » ~Š ã
b &Z Åg ! Ú hW
ÆM
Ü ß Z °¤
(Z ‰ ZpX ñY c Š™ »8à ` ZzgÆnŒ Û žìt ÂÝZ
X N YG x »zŠ Ái Z Á ƒ: e* ™
:}ñYc Š™ »ÃyZ•ˆ W~`ZzgVÒZy ŽÐzzÅnŒ Û :x»ª
wâ CZ {zž ñY Å:Z çgzZg ZŒiÐzz ÅnŒ
¬ oÑt 6~g 0 Û -i
X ÇñÑk0 Æ„fh WáZz ¶Š£Œ Û ÏZ sÜ
¶Š nŒ Û ÂñYá k0 Æ fh W}uzŠ Ëwâ CZ ~g 0 ç¤ Z -ii
X}™: wßz¼6x * Æäâ ̀c zÐ ~g 0 çfh WÑZz
Y zŠ wŠ •Æ kZ X ñY c
^ Š™ »Ã ` ZzgÆ à Z egzZ ÇÑ :x » ZuzŠ
:•t j§
X B{Š c
izÐ V-g 0 çfh W -i
ÐWQ Xƒ „ 6g JŠ Zp¤ Z B hy
wâ Zƒ cÑ » ~g 0ç fh W -ii
Ð~ ê c }™I {zƒ `Zzg » äƒ à Ze » VâZŠ æ ~ ä™|  z•Û
15
15

c
»ê Ù !
™hgÃVâ ZŠ yZž ,ŠC ÃH ÇgzZ ,ŠÄgC
}™I ¹! ™wï
: äZŠ Ð ~ ê
gzZ }™I~ M ™ Ìt fh WgzZ X• D™ ZŠÎ
X Og {Š c
i¼ 7gzZBï
áâ
]gßx »Ægp •
à T ì @ ƒ » (Whole Saler) úwƒ¡ q Z ~ ~r
ÃVƒ ÇÐWgzZ • Dh ywâ Ð V8h Wt X • ë c á â
Ÿ gzZ gp •
67 ðƒ ðC Å yZ ÐZž Z  ÃH Ç LZ Lt X • D™|  z•Û
KZ x * Æ fh WgzZßá wâ Ð fh W™ YŠp ?ž• ë @ ƒ 7g ±Z
fh Wpì © wâ ™ Y k0 Æ fh WH ÇX • ïŠÃH Ç™ ¯ c 6
Æ gp • á â :ZzB‚Æ yâ ‚É @ ™7|  z• Û B; Æ kZ „  Zg { Z'
kZgzZì @  z•
™| Û B; Æ H ÇÃyâ ‚kZŠpgp • á â gz Zì êŠ Ÿk0
Xì êŠ ŸÃfh Wb ¹! ™Äg. î ee CZgzZXì @ ™wßzb Ð
á â wâ CZ fh W~³%¬ èYì 7! Zy
gp • ðÃ~i§kZ
 z•
| Û B; ÆH Çwâ {zgp •á â ~³%}uzŠgzZì @ ™|  z•Û B; Æ
Xì @ ™
fh WgzZÇk0 Æ fh WÃH Çgp • á ➃ ]gß+Z ðä Z V;
7„  gŠt Â} Š à zÃgp • á â gzZ á ™ ZŠÎ{°‡! B‚Æ H Ç
Xƒ •»]̀Z c z{z6T H7x » (Z ðÃägp • á âèY
16
16

Ú hW
b)~gz¢gzZPÆM
ñYƒù Ÿwâ k0 Z -1
Æfh W¤
yâ ‚ » ( g ZŒi c
~g 0
ç ª) ´ â k0 Æ ÐZ zgzZ fh W
ùŸÆwâ gzZ • Dƒ ~g Yx ©ZÆ- â Z~ kZ Z®ì @â Zg•
ƒ-
cì „@ Ãzg]» ÐZ zgzZ fh Wž Ç ñY ¬Š ~ ]gßÅ äƒ
Zƒ ~ga c
gzZ ðà c Zƒ uh Ð ÄW CgŠ Ëwâ k0 Z X 7
Æ kZ¤
Æwâ ¤ ZgzZ ǃ »´ â yv ƒ: „ @ ü Åfh W~T c W7XŠ q
X Ç} 7*½yZz@ »wâ ÃkZ ƒ4ŠÃ„ @
ÃÅfh W~ äƒ ù Ÿ
Y07🠻7fh W -2
ì @
ƒ6]̀Zp¤ Zì @ƒ {ÒúgzZ ÐZ » ~g 0 ç Špfh Wèa
´ âž Y07🠻 7 Åwâ {”|  z• Û n Æ ´ â {z n kZ
ÂÅ: ZŠ Z 7 ä kZ¤
Z Vƒ @ z•
™| Û wâ Zg vÃV#~ž¾ V- Ð
X ÇVƒðŸ »7 ~
!†qŸ^e ØnÒæ äÞŸ Ø›^e Äñ^f×Ö àÛ%Ö] …^ŠÛŠÖ] æ ÙŸ‚Ö] á^Û•
D4 t 317 ” …^jvÛÖ]•…E
17
17

* Û g JŠ Zwâ »fh W -3
 z•
™|
Špp• D™|  z•Û g JŠ ZÐWwâ » V- g 0
ç ] ‡zZ ‰fh W
}Ð 7 Å×Ã~g 0 ç¤ Z ä fh WX • ï Š™5ZŠ Z×ÃV- g 0 ç
 z•
| Û 6õ0 Z } H|
Îq  z• Û µÆ™g JŠ ZÐWgzZ Å5ZŠ Z9zgÎ
çÌ´ â »V7zg õ0
Xì ~g 0 Zi ÂH
Z
ZŠ Z×Ã~g 0çb „ ãZì H|  z•Û ~ æg JŠ Z ä fh W¤
ZgzZ
Ð äƒwßz 7gzZ äƒ|  z•Û wâžìt‚Ÿ~}g ! kZ ÂG
Ž ¬ Ð à ßz à ~g 0 ç fh WX á7•» 7 Å wâ ~g 0 ç¬
wßz 7 Ìfh W b§ÏZ gzZ ì Å nŒ Û w Å kZ ì @ ™ 5ZŠ Z
:•t 'gßwŠ •zŠ ÅkZX á 7•»M Ú h W¬ Ð äƒ
ÃkZB‚Æ œLZ ÐWgzZ á h ywâ ŠpÐ ~g 0ç fh W -i
X} ™| z• Û g JŠ Z
 Q X }h
Z Š nŒÛ'
Z'Æ 7 Ã ~g 0 ç fh W6äWwâ -ii
Xá™'Zu'
 
Z'nçÐ ~g 0 ç{z ÂñYƒwßz 7Ãfh W
ñC7ßÃ~g 0
ç{zž7^
Y nÆfh W -4
}{zž • ï ŠÈ^ÑÃ~g 0 ç ~ } g !
Æ w â ‰fh W‰
Ã~g 0
ç Ð [ ˆÏZgzZ Š
ƒ | Û Ð [ ˆÆ ê
 z• Å9 zg äÎq
Z
™ Ÿ(~uzŠ Ëc~ ~rÏZ~ˆ ÃkZ { z~ µZzp• D™5ZŠ Z
18
18

ãÒ ßgz Zì x Zwt X • f ÄgŠp ¶gZ ZigzZ • D™|  z• Û VñZŠ Q


X ì 7fh Wì ~g 0 ç ´ â »kZì ðƒÝq ¶gZ ZiŽ X ì x ZwÌ
• D ™|  z• ÛêÅwâ Z  gp • á â c fh W~ ~r^z• Û -5
g ZŠ Íc !gz Z ï Š™6z Z~ ê w â YZgz Z • f  wÅÃê Ь { z
ßF Ãäh y Ãwâ kZ™NŠÃVâ ZŠi Z H ÇX • ï ŠÄgn ÃVâ ZŠ
‚Ÿ * ™ (Z XÐ Vƒ"Š äZŠ g ZŠ Ínžì } Y { zp ¤ Z ì êŠ
Xì s ÜÆ
åü ‚ømø Øøìø•û ^*Êø Ýõ^Ãø ›ø àûÚô éõ †ø fû‘ö o×FÂø †$ Úø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* éø†ø mû†ø âö oûeô]* àûÂø
äö jû eø ^ ‘ø *] Ùø^ Îø ] „ø âF ^ Úø Ýô ^ Ãø _$ Ö] gø uô^ ‘ø ^ mø Ùø^ ÏøÊø ¡÷ ø × eø äü Ãö eô ^ ‘ø *] kû Öø^ ßø Êø ^ãø nû Êô
Ü$ $ö Œö^ß$Ö] åö ]†ø mø oj#uø Ýô^Ãø _$ Ö] Ñøçû Êø äü jø×ûÃø qø ø¡ø Êø *] Ùø^Îø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø ðö ^ÛøŠ$ Ö]
DÜ׊ÚE ^ß$Úô ‹nø ×ûÊø •$ Æø àû Úø Ùø^Îø
~ƒe q Z Å ` * Z] vZ wÎgžì e ZzgÐ ” {k Ù 1Z ]|
C
kC~ F ~ VèZÃ\ W ÂÑZ eg0 ZÆ kZB; CZgzZ} g ¦ Ð k 0 Æ
5Ðg0 Z ` *
Z )ì ] ! Z ( ‚)}g Z Y7 ä \ WX ðƒ
Ht á Zz ` *
ÅkZ ) ¶ˆ7lg ! 6kZ wÎgÆvZ } Z c Š [ ZŽ ä kZ ( ?ì VY
6z ZÆ ` *
Z ¹! Ã4 ä ? Â c Û ä ] \W ( ì Š
â• ƒ 5t Ð zz
( Dhy
 Ð g (Z L Z Â @ ƒI Qgz Z ) fNŠ vßž @3g 7VY
j§}g ø ª) 7Ð ~ ë { z} ™^z5 ðÃŽ c Û ä ] \ WQ
â•
19
19

Xì ( 76
ÂÅÒÃÅ & wâ ._Æ‚Ÿ ä VrZž c Cä r  ™q Z
X Z 7*
VZ yv™{ÃyZgzZ H7g ±Z6yZ ä Vƒ Ç
ä™x » 6i§ 9Ð zz Å ä Y ’Æ ` Zzg ßž ì 9t
x »Ð iÕ¤ Z nÆkZp• CY0] )à{ nÆVß Zz
ÌZ Ãx © Z ´Š Ž Ð Vƒ Ç, Z }• $ Ë ƒ ÌÁ] ) ÂñY 1
cèŠ OZ CZgz Z ñ Y c ŒÃy ZgzZ ñY H‚ Zg„
 Zg { Z'
g ! Vƒ ï Š
g !
,™ (Z vß¼ Z  X N Y Œ ! g 3Z ~ Vƒ Ç Ân ƒ¤ Z X ñ Y
._Æ ÏZ Ìfh W}uzŠ ÂÐ 'ä Wk0 Æ yZ H Çgz Z Ð
XÐ Vƒg66ä™
ZÏxZŠ LÑnÆä™Ýq7{Šc
* 
iÐgZhy
ÝZ
DÜ׊ÚE •ôrûß$Ö] àôÂø oãFÞø ] äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ ]* †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø
ª) ’ä ] vZ wÎgžì e Zzg Ð ” /0 vZ†]|
Î à 1 {Š c
i vßgzZž™NŠt g Zh yž @* Îx ZŠ {Š c i%Æ +  Å äh y

6äÎ à 1 {Š c i Ì{zgzZì Cƒ x¥Ë~(ÂÚtžŒt • ìg
X cÛ IÐ ( ] !
â• kZ ä]vZ wÎg ÂñYƒ {Š â W
Y•
7^ Ú hW
Ñàâ ~x »ÆM
ÑÐ VÍß}uzŠaÆ äJ (Ãx » LZ fh W‰
tâu6•
20
20


^Y •Ñt X • D Î ~ ¶Š nŒ Û ÃV- g 0
çh × tâu {zgzZ • f
' 
y
zh Åwâ ª]g ˆXì Î~ ¶Š nŒ Û tâu »VÍß}uzŠèY7
Ú h W{zì Cƒ ãæWŽgzZX M7œ6t âukZ Z®X Î 7~ |
M Û
 z•
Âì @™| z•Û wâ Xì Cƒ ]̀Z Å ä™ |  z•Û wâ Ž ì Cƒ Å
h»}uzŠ ~ T ðƒ ð¾ÅœÅfh W ÂM Ú h W Z®Ôì @™fh W
Xì 7
¶g kZÉ ñÎ: ~ nŒ Û Ã ¶g kZ fh Wžìt ]gß^ Y Å•Ñ
œÆ ™|  z•Û × cg JŠ Z 6œÐWgzZ }h ywâ Ð ~g 0ç á$ Æ
Xƒ„Ð bÑ{”ð ~ VâzŠŽ ñ¾
21
21

•ce 'Ã+Š\W
# 7ÁÂsfzgqÅr
 ™uZß Z†?ËZ e Â
Æ+Šû
ì [»z kgÃå»]xsZtÐ x *

•òsZ
Z -1

+Š wßZ -2

g- i ©b) -3

}g0
~Vz¢ 3J Ûû
16 y WΠ-4

uû
~Vz¢ 3 g -5

Ý¡‰] l^m†ŽÞ ‹×rÚ


22
22

Û
~r~!gzZ ~r^z•
Ú h WÅ
x ©ZÆM

uZß Z†?ËZ e
gƒÑHZzY ëÑZg ZŠ /
gƒÑ6æeYY ëÑZg ZŠ /

Ñ*

HZzY ëÑZg ZŠ
Y'
gƒÑug 0 a w'ZKìY

23

l^Ënß’i oÒ Ìß’Ú
~Vz¢ 3J Vzg 0 Û û‚ -1
16 X y WŒ
~ Vz¢ 3åX g uû -2
•òsZ -3
Z
+Š wßZ -4
~Vz¢ 2åg-i ©b) -5
}p¨ -6
ciZ åax ©Z òsZÆÒçz !% -7
{/z e y% -8
x ©Z òs ZÆ]Zg- iÆyZgzZ ~0 e äÎ -9
x ©ZÆM Ú h WÅ~r~!gzZ ~r^z• Û -10
yWŒÛ 'D
~Š IV1ÂÅr  ™k& Z ŒZ }Z'k& Zj -11
hïzW6g u' ~Š IgzZ
D
gzZ „0¶
ÅV´èÆr  ™ ~渣Zh zY'~æ¸j -12
[ ZŽ »yZ
[ ZŽ »V´èÆ㢊&I'„Zpíj -13
Ãzg °ZÆ£Zg Zu Z ËZ e -14
] c
XÉ._ƾÆyWŒ Û ÃyWŒ
Û -15
X '!~gz¢Pc VßZz ä™x » »+ Š -16
24
23