Vous êtes sur la page 1sur 4

1

xh!
{g ñ~ähÂ{ izggzZg Ö
^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä×Ö] ÜŠe
ѻy*
!èߊÖ^fÊ å„â ^Ú] æ h^jÓÖ^e èje^%Ö] †a^¿ÛÖ] é…^ËÓÒ †ËÒ æ
!ÜÖ á^Ê ànÃe^jjÚ àm†ã• Ý^‘ ‚rm ÜÖ á^Ê !Ÿæ] ÐjÃnÊ gni†jÖ] oÊ ^ã×%Ú p] D†ËÒ æ äÖçÎE D…‚Ö] ÄÚ †mçßiE
D2 t 119 V” …^jvÛÖ]•…E !èߊÖ] gjÓÖ] oÊ Íæ†ÃÛÖ] oe]†ÂŸ] &m‚vÖ ^ßnÓŠÚ ànj‰ ÜÛ] Ä_jŠm
é…^ËÒ (…^jíÚ…•E !^ßnÓŠÚ ànj‰ Ô×Ú p] ÜÛ] †fÒ æ] 娆e oq†mŸ š†ÛÖ Ýç’Ö] à ˆr á^³Ê
!Ýç’Ö] gqæ -†e ç×Ê D…^ã¾
n% ` ´. Þ ‡* cÐz z Å9 J (ÃòŠ Wžt ÑZì ³„ ´g { izg~ {g ñž Zƒx¥Ð V1ÂÅ ~zëz}
x Í Z »kZ Âñ YƒÇL~ˆ!%gÃè¤ Zžì J V Œ Â~ V1Ây ZɃ: ‰ Ü ¤Åp g { izgÐz z Å
b§ÏZgzZ Ýç’Ö] gqæ -†e ç×Êì ~X ( 2` 632 ” …^jvÛÖ]•…)ž 6ǃZ  Zz´g {izggzZ ÇñYƒx³»
ó Xó Ð, 7p
g} izg ÂñYƒÝq 4gHz¡~ˆ¤ Zp Lž L ì –~g- i ©
H ?ì Š Z% HÐ ®  , Zz ‰ Ü ¤ Åp
g { izg~ {g ñÆäh Â{izggzZÆäh Âg Öžì 9 Št …
{izgŽ ñY H: p Ò » ng ZúyZ~ kZgzZ ñYƒÝq ÌZ  ~½/Ž ì Š Z%4gHz ¡{z (1) Ð kZ
ì Š Z%4gHz¡{z (3) c ƒ‰Ü zÆ 5ZŠ Z m{Ž ì Š Z%4gHz¡{z (2) c •Z  ñÆú~p g
}uzŠ c *ƒVZ¤  6Ë »} izggzZ“  ZŠ'x°ÅuÈÔ]á]”†Vƒ: ng ZúZ  ñÆú~T
ƒ: ]Š ¬Å} izg~V/
X *
 ñÆúZ
Vƒ: ng ZúZ  ì‰ Ü zkZ®
 ,ZÅ} izg
Ü zÆ5ZŠ Z~®
ìg ±Z »‰  ,ZgzZ
~®  , Z Åp g} izg FZá¹zŠžì ðW]! t t ‚} g ø Ð kZì Hg¨A6bÑŠ ä ë
Åp g } izg J‚ FZ á~ {g ñgzZ ì g ±Z Ì» ng ZúZ
 ñÆ úgzZ ì g ±Z Ì» ‰Ü zÆ 5ZŠ Z
X Vƒ: Ìng ZúZ ñÆúgzZƒÌ4gHz¡‰ Ü zÆ5ZŠ ZZ
 ÏñB‰ Ü zkZ®
 ,Z
yZ ]ZgqZQp1™g ÖÐ ~çKZ$h Â: {izg CZ~ ypg }žÐzz kZ ä ! ôq Z ¶ Š
} izgJ‚F Zá~}g ñÃyZZ  ä\ WX ~Š¸Ã~  vZwÎg™ WQXÆ™ÄÐ ~çgzZeƒ:ñÐ
á Zs§Å]á]”KZ b§kZgzZ Ý^n’Ö] àÚ Ÿ] kf‘] p„Ö] kf‘] Øaž c
{g • Š[ZŽ äVrZ ¹Ãp
g
2

uy Ò»T H
oÊ h^e !•¨]•çe]E !p†nÆ gn’m Ÿ ^Ú ð^ŠßÖ] àÚ gn‘] œ†Ú] kß³Òžì Zƒ~q zÑÆg
ä~  vZwÎg6[ ZŽ kZXì 7®  , ZÅp g} izg F ZáÐzzÅ]á]”~y ž Z c
Cgz Z D…^ã¿Ö]
!^ßnÓŠÚ ànj‰ àne †Ûi àÚ ^ω æ ÜÛ^Êc Û
â•
F Z áÂñY^ I]”Å]á~½/L~ˆQzŠ} Š‘œ ÂÌZž c Û tÐ yZ Â: ä ~
â•  \W
„p g} izgà ?Z®ì ®  , Z Åp g} izg~ ?gzZƒ„  gHz ¡?ž c Û t „:gzZ ´g} izgJ‚
â•
4gHz¡¡}uzŠgzZ Hg ±Z »äƒ: äƒÆ®  , Z‰ Ü zÆ5ZŠ Z Âq Z ä~  \Wn¾XÐVƒ
X Hg ±Z ̻ϊŽñÅ]á]”É Œ: °»Ã
ä~  vZ wÎg Z  žì ~ q Z Ð ~ yZ • ñƒ™f ] uZzŽ ~ g u 0Ð äh Â{izg
tUg ¯ä VrZ ànÃe^jjÚ àm†ã• Ü‘ c Û Ð yZ cànÃe^jjÚ àm†ã• Ýç’i á] Än_Ši ØãÊY7Ðrr
â• ™
 vZwÎggzZì 7®
~  , Zz‰ Ü ¤Åp g} izgƹzŠ F Zá=ª …‚Î] ŸcÄn_³j‰] Ÿž c Š[ ZŽ
ž¸ * Z Âz„ gHr  ™ {zèÑq c Š ¬»x Í Z ªÔ‹ZÃyZgzZ 1 â • Û wJÃ] ! ÅyZÆ 7z : Ëš ä
å7ÌX »]á]”~rkZX å H q ) ~ ª q Å„} izgQgzZ¸ìgÄg Ì} izgÆypg
X¸ M™ÄÐ ~çÃ]ZgB‚B‚Æ5ZŠ ZÅVzizg~ {g ñLZ {z@' Æ{g ñÆg ÖèY
 , Zx°ÆkZ å7ÌX »]á]”~ TòŠ W *
x°gzZ®  gHq
Z Âz„ Zžì @ ƒ Za wZÎ[ Z
XŠHwJÐzzÅng ¬¾Ã} úŠÆ]gŠ
Žì ®  , Z {zŠ Z%Ð ®  ,Z~ g ugzZ e Wžì t {zì CW~™]! ì YŽ ~ } g !kZ
•˜~ yWÅZx © Z ÌvZ¶g Ã?* Ññ•M ƒÐ ¹ng ZútgzZXƒà {Ð ng ZúZ  ñÆú
Ÿ š†Ú æ] †fÓÒ h^f‰Ÿ] àÚ gfŠe äÃe^ji Än_jŠm Ÿ æ] Ý^n’Ö] Ø‘] Än_Šm Ÿ àÚ oÊ Øì‚mZZ
myWÅZx © Z )X ÔÖƒ oÊ •…]çÖ] &m‚vÖ] å‚m©m ^ÛÒ Å^ÛrÖ] à ^ãe †f’m Ÿ éçã• ½†Ê æ] äÖ]æ‡ oq†m
19
( 5Y b

Zg ¦~g uÅg Ö6 zZyÒ»T]á]”-i
XìgÃè~ g uq Z {Š™™f Åy§1Zž 6qŽ ]”-ii
ØÒ• ÜÖ ]ƒ] oÞ] ä×Ö] Ù牅 ^m ä×Ö]æ Ù^ÏÊ ànÃe^jjÚ àm†ã• Ýç’i á] Än_jŠi ØãÊ Ù^Î " # ä×Ö] Ù牅 á]
D28 æˆq 15 ” oÞ^ÃÛÖ] |æ…E !oßnÂçŽÃi á] knŽì æ p†’e ØÒ l]†Ú '¡$ è×n×Ö] æ ÝçnÖ] oÊ
cvZzž c Š [ ZŽ ä VrZXƒ n g‰ Ü ¤ Åp g} izgƹzŠ F Z á ?H Y7 ä ~  vZ wÎgÀF
¡@W~÷}žì @ ƒg e=gzZ•CYZß@W~÷ÂVî 3: * 3û%&~] ZgyŠ~¤ ZvZwÎg
X N Yƒ:
X ]Š ¬¢ÅñegzZf rÔÃÔÔy0 -iii
3

XƒÂ¹´g} izgB‚ÆTƒ(Z&ðà -iv


 ZŠ'
Xƒ:“ ÅÌñB‚Æ} izg~òŠ WgzZƒx¤  ¹Ìñ-v
X *
ƒVZ¤{Š c
i6
Ë»} izg -vi
7zz ðÃÅäƒ:Æ ® ,Z ÅVzizg ~rÆá Zz äh Â{izg6 zZžìt yÒ »VÂ! g e ~y
W
ÃúÅ} izg ÙpÙpv߉ž• Ù Š ëQXƒúZ  ñŽì wÈZ »£g ¬, ZC Ù ~ kZ Z®X ðC
žZ ÐVƒg Z,ÆäYñšÐyc ~]y
°Z[! WgzZ•f Äg} izgrйgzZ•D™“  ZŠ'
X • D™kCãZ¤ g „gŠ *
¹ ~ VzizggzZ• n á } izg r{z´ÆVzizg n•
zf • Û Ž • Dƒ, Z ‰
Xì ]! ÅúJ´g} izgJ‚F ZácVÍßyZ
[ZŽ »kZgzZ òúŠ »¤S
Ãrr  ™ Ì~rÆ äh Â{ izggzZ Ì~rÆg Öžì @ Y ¹t Ð gîx ¬ @'Æ ]! ~g ø
X •gÃè'! zŠ~ V]yZž•ëëX ¶ˆ~Še ¬gàS
X *™wJÃ} úŠÆ®  , Zx°Ærr  ™ -i
X IÃäîÃVß ZzyLZ,gLÅ{g ñ -ii
]gz¢kZXì ~gz¢ * ƒÜŒ Û z?Š ðÃ6¤SèÑqXì ?Š š ~úŠ * ™~úŠ »¤S~ ]! «
Xì CƒÐ]g „kZG @ Å
ÜÖ pFç• è‘^ì äÖ è’ì… ]„a á^Ò ^ÛÞ] p†âˆÖ] ÙçÎ æ än•]çu oÊ p…„ßÛÖ] Ù^Î èm]†Ö] g’Þ oÊ Ù^Î
pç• ^–m] çâ æ ïçŠßÚ äÞ] å†nÆ Ù^Î æ á^â†e ^ãn× àÓm
yZX Š c Š¬»ÏZÃyZgzZì @ ƒbŠÃVz)‘œ~ {g ñèYì ›¤SÅrr  ™~ ]! ~uzŠ
yLZ YZ c Û ä~
â•  vZwÎgì 7ðÃ~Üæ}g7 Âd ¾{Š c iÐ Vß Zz y}÷ž6ä™n²tÆ
Xì ~Š î ZŠ1Zžì CƒÌÐ kZG @ ŤSkZgzZìÜŒ Û 6 ¤SWtX zŠ îÃVß Zz
é…^ËÓÖ] än× gqæ ^ÛÖ äÞ] ÙçÏÖ] ]„a oßÃÚ Ø‘^u æE !è‘^ì äÖ è’ì… ]„a á^Ò ^ÛÞ] æ p†âˆÖ] •]‡
ä × Ö ] Ù ç ‰ … ä u ^ e ^ Ê Å ç r Ö] æ † Ï Ë Ö^ e … „ j  ^ Ê ä Ö Ñ † Ã Ö ] ð ^ _  ^ e ^ ã ñ] • ^ e "
# å † Ú ] Ü $ Å ^ Û r Ö^ e Ý ç ’ Ö] • ^ Š Ê ^ e
á^Ú‡ ‚Ãe p]E ÝçnÖ] DÝç’Ö] •^ŠÊ] p]E ÔÖƒ ØÃÊ ¡q… á] ç×Ê Däe “jíÚ ÜÓvÖ] ]„ãÊ ä×a] äÚ^Û^e " #
å†nÆæ †ÛjÖ] àÚ é…^ËÓÖ] …‚Î ÝçnÖ] ÜÛ] ç×Ê !é…^ËÓÖ] ð]•] àÚ p]E †nËÓjÖ] àÚ ‚e äÖ àÓm ÜÖ D" # ä×Ö] Ù牅
!^ãñ]•] än× grmæ än× ^ßm• áçÓm Øe ^ãÖ ^m•©Ú áçÓm Ÿ ä×â]
E
X •˜~‹Zsg çvZ¶g ~g´Š- * Ññ0Ð~úŠÆ¤S~V]Æxß玩!gzZC Ùb
o Ê ^ Û Ò p † â ˆ Ö ] à Â Ñ ^ v ‰ ] à e ‚ Û v Ú è m ] æ … o â æ Ý ^ n’ Ö ] à Ú Ÿ ] k n Ï Ö ^ Ú k nÏ Ö Ø â æ è m ] æ … o Ê Ä Îæ
oÊ •¨]• oe] ‚ß †í‘ àe èÛ׉ &m‚u oÊ ^Ú å‚m©m æ ý“ní×jÖ] oÊ ^ÛÒ …]ˆfÖ] ^â]æ… xjËÖ]æ é‚ÛÃÖ]
äÏf• é‚ŽÖ Ý^n’Ö] äjÂ^_j‰] Ý‚Â á] k–jÎ^Ê ýÝ^n’Ö] àÚŸ] kf‘] p„Ö] kf‘] Øâ æ äjqæ‡ †a^¿ÛÖ]
4

!]…„ ÔÖƒ áçÓm Øâæ Å^ÎçÖ] à å†f‘ Ý‚Â æ


]„a à ènËßvÖ] grm ÜÖæ ènËßvÖ] ‚ß …„Ãe ‹nÖ æ …„ ÔÖƒ á] ènÃÊ^ŽÖ] ‚ß xnv’Ö^Ê înŽÖ] Ù^Î
ènÃÊ^ŽÖ] æ ènËßvÖ] àÚ Ðm†Ê ØÒ á] àÚ ]„a l„ì] æ Ù^Î !Øq†Ö] ]„a èn‘ç’ì o× ]„a ØÛvm Ù^Î !Ù^Ó•Ÿ]
äqæ oÊ ä×â] oÖ] Ý^Ã_Ö] ð]•^e é…^ËÓÖ] ð]†q] oÊ ^ãnÖ] ènÃÊ^ŽÖ] †_•^Ê !èn‘ç’íÖ] pç• oÖ] áæ†_–Ú
†ìçm äjÚƒ o× àm• é…^ËÓÖ] á]æ Üã–Ãe ‚ß ]„a Ø%Ûe é…^ËÓÖ] p•ªji Ÿ æ Øq†Ö] ÔÖ„Ö èn‘ç’ì Üâ‚ßÂ
!äi…‚Î ànu oÖ]
oÖ] Ý^n’Ö] à Ùæ‚ÃÖ] oâ æ p†ì] èÖªŠÚ oÊ ^â¨^•] ^ßÖ ‡^q èÖ^ŠÚ oÊ èn‘ç’íÖ] ð^•] ÜãÖ ‡^q ]ƒ^Ê
͆Ãm ^ÛÞ] æ èßnÃÚ è_e^• äÖ ‹nÖ èn‘ç’íÖ] ð^•] á] ÜÃÞ !Å^ÛrÖ] à å†f‘ Ý‚Â æ äÏf• é‚ŽÖ Ý^ÛŸ]
Ù^Îæ "# ofßÖ] å†Ú] ànu Å„rÖ^e …^nßÖ] àe 镆e oe] ènv–i ‡]çq èn‘ç’íÖ] àÚ æ !Ün׊Ö] Ñæ„Ö^e ÔÖƒ
D5 t 396 !398 ” àߊÖ] Í…^ÃÚE !ou^•Ÿ] oÊ ävnv‘ oÊ p…^ífÖ] å]æ… Õ‚Ãe ‚u] à -ˆri Ÿ
:•'! zŠ~V]gÃèž•D™ÜtÐvZ¶g ~ò{ • á gâ Z *
Ññ~g´*ÑñVŒ
kZ 䛕 á X ¶¤SÅrr  ™ ~ ¬Æ äîÃVß Zz y LZ ,gLÅ {g ñª ]! ~uzŠ
Æxß®  , Zx°Ðrr  ™*  gHª]!
Z Âz„ «ž•ëvZ¶g ~ò* ÑñXì Hw¸»¤S
ž• ïŠ [ ZŽt vZ¶g * ÑñŠppX H7x¯¼ äÃ~} g ! Æ kZ *™¬»‘œÆ™wJÃw¸
~ kZgzZ•D ™w¸»¤S( Ì)~ ]! «Ãë • D™w¸»¤S~ ]! ~uzŠ Z ›• á
X •D ¯ÃÐtzfg Zæ~ò* Ññ
{ûZg ø6
x¯kZ
Ñæ„Ö^e ÔÖƒ ͆Ãm ^ÛÞ] æ èßnÃÚ è_e^• äÖ ‹nÖ èn‘ç’íÖ] ð^•] á]ž cÛ ävZ¶g ~ò *
â• Ññ-1
TÐÐtzfsÜÂÃkZXnƒyTŤSÐTì 7‚ Ÿ³ðÃnƤSª Ün׊Ö]
*
X ì YY
YY * â 7"U6Š ã
ÅÐtzf ¡Ã¤SXì Â* ™t · ZÐ ]! kZ ÅvZ¶g *
Ññ• ë ë
vZ¶g * ÑñŠpQX Zƒ™f ÌÐ!ZjÆvZ¶g ~gs)´6 zZž 6ì ~gz¢ * ƒ »bÑŠzíZ ŒÛ nÆkZÉ
•Ìp ÖZá Zz䙪 ÑŠ6 ¤S~g uB‚ÆÏZì Å™f wVŽ ŤSÅ”{Š' 1Z]|ä
Õ‚Ãe ‚u] à pˆri Ÿ Ù^Îæž
 ì Y Y Hwú6¤S‰
äÂgzZ ðÃÅkZ Z Ü z kZ sÜì~ ]gßÅäƒ:ÜŒ Û z ?Š ~CÙª
Xì ÝZs Ü * ™wú6 ¤SƒeäÂgzZ ðÃZ  gzZƒ: e
uZß Z†
gƒÑ6æeYY ëÑZg ZŠ