Vous êtes sur la page 1sur 261

1

!^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä×Ö] ÜŠe


vZ X¸ | ~ {)z ` ugzZÜæ g ZâZ }b‚g ZŽ • }pP t
[Z ˆ Æ kZgzZ ðƒ =ÂÅ ä™ ãU Ãg }pyZ Ð =Âðƒ ~Š Å \¬
Ð$G
ê › LZ Æ J [ZB‚Æ Tž6æeY X ¯ {Š Zg Z » LY ~ ]gß ŠÃyZ
GE
Æ ó6ó æ]G é5;X§¢L LÃ}pyZÐzz Å ÚB‚Æ kZì ;g hZzŸ » ½z
ã! [Z N » kZ gzZ N â• Û wJà V@à ~g ø \¬vZ X • D™ xÎñÐ x *
Ã+-Zz }g ø gzZ {E
‚ Z x Ó}g ø gzZvZ¶g Vxæq¦ *
Ññ]|6æeY
Û«
XN â•
2

z
}p„
¬»y ZgzZx lZ ÅuÑ 1 : [!
D» ( 2 : [!
YE
Š Z ‹uz, »æE¾5ÅHg â
yc 3 : [!
wßZP 0Ð/ô]Z̀x 4 : [!
Y[ÅáZz ä™g ïZÆG[Z± H
ì^ 5 : [!
ì HWZ ÌZ 6 : [!
4]szwg
îœE Š q Z bÑ 7 : [!
{ F Û õg @
Zá] Z Y Z Œ 8 : [!
w¦ÑÅ]Z Y ZŒ Û …õ 9 : [!
w¦ÑÅŠzgŠ z™f ÖWzz% 10 :[!
¬» kg Zæ ´ŠÆ VY± 11 :[!
7c
ì$ Ë 0•{ Z'
u]gú 12 :[!
õg @
Å:Z °ÜÑ]gâ Z m? 13 :[!
¬» yZgzZ mB‚Æ)(l »2Š'× gzZ * 14 :[!
îg Å4ZŠ `•
ì ‘t · Ñ!
" Û 15 :[!
i§y%» ä¢xs~ i ú 16 :[!
Ð }g )Æ ~Š !
WÂc
σg ÑÐ y H^Ä) 17 :[!
Ü z »yZ f Z «Å- 18 :[!
ì H‰
3
}g £ »xߊ Yx°zŠ Y 19 :[!
•Z Û 20 :[!
 Zz6¾: Z¡gzZ ã!
Œ
]Š Ñz ‚gzZ xsZ 21 :[!

(Arhficial Insemination) ~ m g •¦¡ 22 :[!
[k ± 23 :[!
~gzWg !
w¦ÑgzZ sg ¬X )³ ã̈Z 24 :[!

u ëG
~̀ 54)\»gzZvZ þÒCX 25 :[!
H

~g »0  Z ã̈Z 26 :[!
k ÅY ¡
7{z( * Í » kZ ÌA
3“ ƒ Ì‘Z½Å©%òg à 27 :[!
σР[ ˆ¾5ZŠ Z ÅnŒ Û 28 :[!
| Û zh
 z• y 
™wÂÅVzgâ Y {0i 29 :[!
x ©ZÆM Ú h WgzZ à ÑŠ 30 :[!
Y |
?ì ^ Û zh
 z• yÅi¥H 31 :[!
 Û zh
|z• ynúÆð¾x Zw 32 :[!
 ŠÎn Æ y›~ [žZg ZŠ 33 :[!
X »h
Û zh
 z•
w¦ÑÅ| yÅ®
• á Zz®
 S hgzZŠ XZ h 34 :[!
¬¦Ñ » yZgzZ Ìg â wC RÅVµ 35 :[!
w¦ÑÅg ! zg »Æ og à 36 :[!
 ZzP Æ~g î òsZ {Š™ òZg~ yÎ 0 37 :[!
gñZ b & Z Z
x © Z 0Ð t £ð‡´ 38 :[!
{û6xsZgzZ ~g ZŒix Âzz%!£Ær  ™¯¤ *
Ññ 39 :[!
i ZŽ » {g YZÆ ]*
k 40 :[!
4

1 :[!

¬» yZgzZ x lZ ÅuÑ
^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä×Ö] ÜŠe
Æ XXÕ]†•Ÿ] Ý^ŠÎ] oÊ Õ]…•Ÿ] èm^`ÞZZ~ wzZ¢x ©ÑZŠ ZæZ)
Ð x *
 VZ „ DIZ {Z
X• M Ã 9Ð kZ pì ¯z ¹ p¤ Z Ž ì y*qZ
™ûx ¬Æ™¬ Ÿz ~gz¢gzZ™} Š K
 F o
VziñÃy*kZž Zƒ x¥ƒ
X ñY H:¾Iz 0~ ä™[Å Ëž @ Š
ñY c
Û \¬ h~ u 0
vZµš) ä́eô Õø†ø Žûm% áû]ø †ö Ëô Çû³mø Ÿø äø ³×# ³Ö] á$ ]ô • D â• Û
yWŒ
HÅuÑžì @ƒ Za w ZÎ ( ñY HuÑB‚Æ yZžÐ ,™7s çÃkZ
6ËÐ ~ y Zž• ÌZgŠ¼ Æ uÑ c
gzZƒ: ]•Ç! WgzZ ?ì |
Ë ƒ ]•~zgŠ Ë
X ( ?ƒ $
ZX • ZgŠ zŠÆ uÑžìt yÒ » kZ
ª:ß Z Å \¬vZ q
~ ðZ}
vZ » y Zž ,q ¼ pñZI: q }uzŠ X *
Ñ Â~ ðZ} ÑÃ Ë
ZIq
ÑÃ}uzŠ ~ yZì "
q UÐ bÑŠ Æ g Û *
uz yWŒ ƒ m{ n Æ \¬
~ ðZ} žì uÑ Ç{zèY ǃ: s çÌL ÂuÑ »zgŠ ¬X *
Å Z} ™
kZ å’ e 'â ‰ * ä >%Æ kZèa gzZì c
â 7b§kZÃ Z} Ñ
ZIq
x * Û » ¿t gzZ Zƒ sŠ ZáÆ + â : à Z}
» uÑt¬ëÃzgŠ kZ X ZI• t n
X •ïŠ
Û » >% » kZ n kZ c
• wèa ~ zgŠ }uzŠ
Ñ~ ðZ}
ZI7q
5
Ñ~ ]:SÅ \¬vZžì ÂuÑèa pǃ: [Z± EZŠ ÃkZgzZ 7
q
`g {Ð ®  ûZz <  IZ >% » kZ Âq
ZXÐ Vƒ WZ zŠÆ kZ Z åE<XÅì c
ZI
W}uzŠ Xì Hg (Z {os ÜÆ yZ ä kZèY ǃ
áû]ø †ö Ëô Çûmø Ÿø äø ×# Ö] á$ ]ô e
ƒ 7EZŠ pσgz¢ Zw6kZÃkZ  Š %%G/¤ Z Z
 ®Æ ä́eô Õ
ø †ø Žûm%
E
zŠ yZ ÐWX • ïŠ x * ©i¢ë ÃzgŠ kZ X Ï ñY ƒ ]•y
0G
» uÑîG s ! gzZ Ï
Xì CY Å™f ,ÅVŽgŠ
uÑt¬:zgŠ ª » uÑ
:• 'gßsfzgqÅkZ
c Z
ð|‰ 'â Z} zŠ †ñY c
Zi c ÑÃË~ ]Z f Å \¬vZ -1
ZIq
X • … â ÏX
:} * ÑÃË~ yZ • mºnÆ \¬vZ ]ÌŽ -2
ZIq
* Ñ~ (DÚÅ \¬vZ -i
ZIq
gzZôZz ÌËÃ]!ÌË{z Ð T 'â ¢  & {z n Æ}È Ëª
ì ÝqŠpiZ ¢
vZ c  & {z Ã}È kZžƒ {ot {ZpQn yY%Æ=g f
Xì ÝqÐ «Å \¬
* Ñ~ s¥z ]gŠÚÅ \¬vZ -ii
ZIq
Xì ÝqŠpi Z ]gŠÅäàyv c
œÃt‘Ëžƒ {ot X Z
Å äàg¢z œÃ}È [Hm{ ËLZ ä \¬vZžƒ {ot c
X[
kZì Y àg¢ c
œÃ³# c Û «]gŠx
m LZ [H{zgzZì ~Š â •
7` Z» !gzZ è% Å \¬vZ {z ~ äàg¢ c
œÌ‚ ðÞРb§
LZ dZ Áq ðÉ σ ̈¸ ]gŠÅ „ \¬vZQ •e )zg \¬vZp¤ Z
Ü z Æ Y Z̀Z Æ yZž ì êŠ }Š b§ kZ ] Zg (Z m{ Ã**
Å ZZ Áq ‰
Z CY à 7~gà
X Çìg ̈¸ ¬» ÏZQ Âì e )zg dZ Áqp¤
6

* ŠqÚÅ \¬vZ -iii


Ñ~ e
ZIq
Æ WÅzgŠ ð•Z Ã Ëì Š Z%Ð ]Š „gzZ Ã]Š „ •• ë Šq
Ñ~ kZ X *
q f z ~ b
™g (Z ª Þ ‡
¬ ÅzgŠ ð•Z t ‚Æ kZ ñƒ B.
X •t 'gßÅ äZI
Þ ‡ ð•Z » b§Å \¬vZ ÃË X Z
z qÃg t ‚Æ kZ ñƒ BW.
X • wdZÆ ~ b ¬ z ÜE ™wdZ‰Š@
ð•ZžŽ *
» WµZß Z ° ~ ]Zf Å kZ gzZ ƒ òZg ~ Vz• Û » ]Š „Å q TX [
y›ðÃZ  gŠ » {
 X {)z `gÎÔ v WgzZ |  Ô ÇÔ "
 }ƒ : U ðÃ
;g™7W¡ì ;g™]Š „Å kZ {zž Ç ñY Œ¸ Â}™{>Ãq Ë+Z
ÃkZ y ̈Z ë gzZ ( ì 7U Ìðà » W µZß Z ° ~ ]Zf Å kZèY )
yZZgzZ & ¤¯Åá Zz ä™ {>ˤ Z%Z XÐ Vƒ g66K• Û » z uæ
c @Š ¬Š Å VÍß ¡76gîÆ ]Š „ ä kZ gzZƒ Zƒ: ñµZß Z ° ~

¡É ǃ: •Û »gzZ uæÇq
Š 4 Š™{>Ð ‰
Æ\¬vZ {z ƒ c Ü ×gzZ Ë
E
X Ç ñ0 Û >% » uÑîG
gZΠ0G
©i¢
™gâ Y ™á x *  Å ä™Ýq [½»vZ) ËX `
»vZ) kZ Ð +
Xì ¬Ìt Â}™ %f
E
©i¢ :zgŠ ZuzŠ » uÑ
0G
uÑîG
X • 'gßt ÅkZ
E
Æ X 'â Ð « Å \¬vZ D » ] éE
5G4›! y Z n Æ }È ÌË -1
žDt } }Y 7ÃyZ ðà ZÎÆ \¬vZžì ô¥~ g Û ~ }g !
uz yWŒ
#
X σ µZz “ Ö ª
kZžƒ {oÌt gzZŒ«Å \¬vZÃ]gŠz s¥~ }È Ë -2
c
g¢kZ m{Æ\¬vZ {zžì @ q kZ *
ƒ~ ª à œc
g¢Ìðà »}È
7
Xì s ¸ñ6!gzZ}Š Zg ZÆäà œ
Ìn Æ WÅ t‘É 7m{B‚Æ ]Š „w dZ {)z {>qÃg -3
Û žì ~ u0
]|Ð ¬Æ \¬vZ ä V¤• Û }ì "
y WŒ U*ƒ » yZ
WŽ H {>ä VǸ Æ yZ Ãx?ZmŠ- ]|gzZ H {>Ãx?ZmxŠ W
Å qÃgÉ *
™{>Ì6gîÆ Wn Æ t‘Ë~ <Ñ ~g ø X ån Æ
Ù ª¡*
ƒ 6gîÆ WC ™ {)z {>Ãt‘Ën kZ X ì IÌ D Ju
7Ýq Â]gŠ xÃvg ) V#žƒ {ot » ˉƒ : 6gîÆ ]Š „
Û V; Æ \¬vZ ÃyZ %Z
t gzZ ì Zƒ 5zgŠ » qJz [Œ
Æ ÆáLZ vg )
• D à „ \¬vZ sÜg¢z œgzZ • D™lg \ ¡V; Æ \¬vZ n
kZ n Æ ä™Ýq Ãlg \ kZ gzZ Cƒ 7Šg Llg \ Å y Z p
Å vg )
X • BFÐ kZÃ]Š „Å \¬vZp• D™wdZt n Æ W
'
yZž @ n Æ WÅ vg )Ëp H %f Ãgâ Y ™á x * » \¬vZ -ii
E
0G
x Zwgâ YÐ kZgzZì uÑîG 
©i¢t Xn ƒ Ýq lg \ V; Æ \¬vZ Åvg )
X Ç ñYƒ
%f gâ Y 6gîÆ g ÖZ Æ WmZ 6äWÆ òŠ W} (c
÷Z Ë -iii
» \¬vZ ñƒ D™ %fp¤
ƒ x Zwgâ Y ÌÐ kZ Xƒ 1x * Z *
™¿» ä™
Xì @
Y
 Í » kZ Æ ™ %f gâ Y §{ Å x Z™Z Æ kZ 6äWÆ y¶ Ë

Xì 7uÑ*
å
*} zJ m
Jm × Æ VÍg )
6]Zg Z' 6gîÆ 5zg 2
Åx *
ÆvZ) -4
XŒÙg \¡V; Æ \¬vZÃvg ) kZžZ
8

2 :[!

D» (
ë: ÃXì Š
c
¯ Ú Å Vzq yZ ÃkZ¾Ig• Xì g]Â » (
 yYÐ kZjLZ
yZ Å=„:gzZ • M
Xì ð‚g J
:• 9zŠQ ÅVzq +Z

E
Ô» ] Ì Å \¬vZ }ì Ð x ©Z Æ <Ñz + Š m» X] éE
5G4›! {z
Ö ª Ô » wZjZÆ #
]¬Å ]ZŠ „Ô» ]â ´ Å # Ö ª Ô» c izŠ ¼ Û
 Ô » V¤•
cÛ «kz=g &
â• Ãx?Z :Y ã
Z ä \¬vZ {z å ~gz¢DA » yZ X D» {)z
:cÛ yÒ V- ÃkZ ~ u 0
â• Û
yWŒ
Ùõçû ‰ö…$ àûÚô o–Fiø…û ] àôÚø Ÿ$] ]‚÷uø]* ä́fônû Æø o×FÂø †ö ãô¿ûmö ¡øÊø gônû ÇøÖû] ÜöÖô^Âø
D26/27 Vàq å…ç‰E
X ó óÃwÎg Ë 1™I Ž 1ÃËÅ(LZ ꊸ7Î » (ÑZz + YL L
!ðö ^Žøm$ àûÚø ä́×ô ‰ö…% àûÚô oûfôjørûmø äø ×# Ö] à$ ÓôÖFæø gônû ÇøÖû] o×øÂø ÜûÓöÃø ×ô _ûnö Öô äö ×# Ö] áø^Òø ^Úø æø
D179 Vá]†Û ٕ å…ç‰E
vZ pÅ (}Š ¸ôZzš) Ã ƒ  ?ž ì 7vZ ( â›} Z )gzZ L L
¯ wÎg CZì Le ÃT ª) ì e ÃT~ VßÎg LZ ì ©
gzZì © . Y
Xóì
ó @
™ i6(LZ 0Ð <Ñz +ŠÐ=g fÆ kzÃÏZ
°p Z}
gzZì @ yZ Å (ÃVzuzŠ Ð W ZzÆ Y m
ƒ Ýq D» VÂ! ZQ
9
X • D Ñ yZZ6yZáZz
D23 Vå†Ïe å…ç‰E gônû ÇøÖû^eô áøçû ßöÚô çû mö àømû „ô$Ö] oàønû Ïô j$Ûö ×ûÖùô p‚÷âö
g ( ¢ z) yZZžŽ n Æ Vß Zz äg e ( Ð Z}
n )ì e Z@ ( y WŒ Û t)
X6Vzq Å(•
Xì g ut Å ~  vZ wÎg~}g ! ÆnÏZ
äø ×# Ö] á$ ] ‹öÛû íøÖû] Ÿ$] ðõ oû•ø Øùô Òö xönû iô ^ËøÚø könû iô æû .] Ùø^Îø "
# o$ fôß$Ö] á$ *] †ø Ûø Âö àôeû ] àôÂø
D‚Ûu]E èô Âø ^Š$ Ö] Üö×ûÂô åü ‚øßûÂô
Dàômû‚ùô Ö] oûÊô p' …ôæû †ö •ö äü Ûö×ûÂôE ðõ oû•ø Øùô Òö xönû iô ^ËøÚø könû iô æû ]. ì t È » kZ
} (ÆyZì ~gz¢ 'Y »x ©Z zgñZX0Ð <Ñz +Š ª ‹öÛû íøÖû] Ÿ$]
0 Ð ( n~uzŠ gÃè ÐWÅ (ª) ]uZz z _Š Zj%Z ‰ ØŠ = äZ • 
E$ X ŠcŠ 7D= » VÂ! õ 0
-G.Å G-©E
¢ ÂñY ~Šg ZŒ
ÀF»ØZ † Û ¦Å ê Z ÷ -¤ Zà xni^Ë³Ú Vänfßi
- . Å
Å ( ǃÀFQ ÂñY H ¦Å êGZ¸ -ÃkZ¤ ZgzZ äZ •
Æ(Ç ¶
XVº
Æ + Š Ã~
 Ñ ä \¬vZžì ãZz È ÂA
ñY 1ÀF» äZ •

Ð c izŠ z ¼  gŠ IäZ •
 ªì „ ÃkZž c Û «D•
â• Û Zz Ú Z » x ©Z z gñZ
Ö ª wZjZ Ô: Z •
» D0Ð #
vZ Ô: Z• » D0Ð V¤• Û Ô: Z•
» D0
»D0ÐÜÑx ©ZgzZ: Z •
X {)z: Z• »D0Ð ] ÌÅ \¬
g(ZÆ kZ ƒ Jz ! e Å äZ • Æ T ÂñY 1ÀF» Vƒ¤
k0 Z
(Xá á ì e Ž Ð ~ äZ • Æ ™wEZ ÃJì e Z  žì @ ƒ~
Å (ì e Z  òŠ W™Ñg » ñz'
ÃT σ ¢ & {z ÂJÅ äZ• Æ DÆ
ÃËŠpi Z Â: •z (ZgzZ ¢
 & +Z Xá ™x¥ŠpiZƒÐ îG
0E&Š gñZp¤
4G Z ]!
Xìrt ?Š ÅkZ~ u 0 Û Xì c
yWŒ Š ÃËä \¬vZ „: gzZì Ýq
Æ/~g ‚ž¸ BÂì Vâ ~÷ ž HÃ~ç KZ¤
ZŠ%¬ Ð xsZ
10
Ü zÆ ~
~‰  vZ wÎg X ¶: ÅY Æ yZ ]gßðÃQ X ˆƒ x Zw6kZ n
XÆÈ (Z Ã (‘› !p ) ~ç KZ (ÅvZ èg # Ö ™0 kzZ) y›qZ
kZžÐzz kZ ä ~
 \ WX c Ö }
‹ Z̀â Zg7 gzZ ðƒ¢q ~ # Å \W]gú
ÙCØLZ ?ž Vƒ @™w ì~ câ•Û å c
Š 7¬ðÃJÌZ ä \¬vZ ~nç
ì @ 
ƒ yZk  ï7VâzŠ ?[ Z Xƒ ˆƒ x Zw6
z yž Ðä™ ~g Zi z {“{z X M
 \WLXì Cƒ y .6Š ÑzZ gzZ
ž C×Ð ~
p ÖZ yZ ä kZ vZ wÎg c
gzZ ðËKZ ~ vZ } Zž @äzg ÐWÆ vZ LX å H 7{Š Zg Z » t :Ð
ÙCØÔÐ ,%ÆÈ ÂVÅg k0 Û Å¤
LZ ÃV” y Z X Vƒ C™Ð •Š c

~÷Ð y!
i ÅÑ LZ ÂvZ} Z XÐ Vƒ ùŸ~ Ïñ4- ÂVzhgk0 Æ
X Z F Z ¬»g ÖgzZ Nƒ wi* ]c Wt 6kZX â• Û iÃÂ
ÄöÛøŠûmø äö ×# Ö]æø äô ×# Ö] oÖø] oûÓôjøŽûiøæø ^ãø qôæû ‡ø oûÊô Ôø Öö •ô ^røiö oûjô $Ö] Ùøçû Îø äö ×# Ö] ÄøÛô‰ø ‚ûÎø
D1-4 VäÖ•^rÚ å…ç‰E îÖ] ý †ºnû ’ôeø ĺnû Ûô‰ø äø ×# Ö] á$ ] ^ÛøÒö…ø æö ^vøiø
}g ! Æ0  z{ LZ Ð \W¶C׎ Å ]gúkZ ]! ä vZ à Í L L
 vZ —" XWÅ VâzŠ ?å ù
ÑZzG vZgzZ XÐWÆvZ ¶C™ {“gzZ ~
Xì ÑZzÚ Š
 Cƒ Ýq ¢  & Å + YÃx ©ZŠpiZÐ + Y Å \¬vZà ~
 ѤZ
Z ìkZ Šp ä \¬vZ Z
Zg @  Â{z X ïŠ C ¬»g ÖÃkZ ~iŠ „ «\ W
 ÑA
X Zƒ DÃ~ 
 & ðÃ+ZÐ «Å \¬vZ „: gzZŠpi Z Â: Ã~
¢  Ñžìt Ýq
 yYŠpi ZÆôZz Ëš ÃgñZ ‰Æ +Š \WÐ T¶Ýq ÚgzZ
kZ X f

Vâ Z •ì iWt • ˆ~Š Vº Å ]! Ù =ž c
( ´ Š )C Û tŽ~g
â• u n
ˆïJÅ äZ •
û' ÃkZž It ~ }g ! ÃTèY Ð
ï: Z•
Æ kZƒ Š

11

n~uzŠ
E
Z
J  Xì B‚ Æ ]uZz z _Š ZjÆ Ý¬ m» X • ] éE
5G4›! {z
X • ~ ({z @ ƒ 7q ¸z »]uZz z _Š Zj
oûÞô †û fôìû^*Êø o×Ffû uö oûiõ ]*†ø Úû ] á$ ] Ùø^ÏøÊø èô mø•ô ^fø Öû] Øôâû ]* àûÚôù غqö…ø ðø ^qø Ùø^Îø ‚õaô^røÚö àûÂø
oûÞô†û fôìû^*Êø l% ‚ûÖôæö ojFÚø köÛû ×ô Âø ‚ûÎøæø &önû ÇøÖû] Ùöˆôßûmø ojFÚø oûÞô †û fôìû^*Êø èºeø ‚ø rûÚö ^Þø•ö ¡øeôæø ‚ö×ô iø ^Úø
D†m†q àe]E èmøŸ6 ] èô Âø ^Š$ Ö] Üö×ûÂô åü ‚øßûÂô äø ×# Ö] á$ ]ô äö ×# Ö] Ùøˆø Þû^*Êø löçû Úö *] ojFÚø
~ç ~÷ ¹gzZ c
Wk0
Æ~ vZ wÎg ) ¿~z$q
Z • ë vZ¶g@W
ØC \W • {Ši µ º´}g ø gzZ Ï Ã H {zžØC \W Âìnq
lg !
Vz%“  ~žØCt = \ W Zƒ Za “  ~žì x¥ Ât = gzZ σ “ 
Û wi *
åü ‚øßûÂô äø ×# Ö] á$ ]ô :ðâ • W ( ~y
e W )t ( Åy%{gÎ ) ä \¬vZ ( 6kZ ) ÂÇ
göŠôÓûiø ]ƒø^Ú$ ‹ º ËûÞø pû…ô‚ûiø ^Úø æø Ýô^uø…û Ÿ* ]û oÊô ^Úø Üö×øÃû mø æø &ønû ÇøÖû] Ùöˆùô ßømöæø èô Âø ^Š$ Ö] Üö×ûÂô
¸Å# Ö ªì k0 Æ „vZ —" ) löçû Ûöiø šõ…û ]* pùô ^*eô ‹ º ËûÞø pû…ô‚ûiø ^Úø æ$ ]‚÷Æø
H À{zž }Y 7¿ðÃgzZ ~ Vêg ì ¼ Ž ì }Y gzZ lg ! ì @ g @
Z gzZ
X ( Ç}%~ }i ¾{zž }Y 7¿ðÃgzZ Ç}™
Ùø^ÏøÊø "
# oùô fôß$Ö] oÖø] ðø ^qø áõ‡ô^Úø oûßô eø àûÚô 'ö…ô]çø Öû] äö Öø Ùö^Ïømö ¡q÷ ö …ø á$ ]* èøÚø †ø ÓûÂô àûÂø
èömø Ÿ? û] åô „ôâF kûÖøˆø ßøÊø ý göŠôÒû]* ]ƒø^ÛøÊø Ýøçû nø Öû] köfû ŠøÒø^Úø köÛû×ô Âø ‚ûÎøæø ý ‚öÛ$ vøÚö ^³mø
D…ç%ßÚ …•E
~ » X¿q
 Ñ å_g Zz x * ZÆ yiâ ´ ì e
Zzg Ð vZ¶g)M
Ž • „z Âg eÐ ~ yZ XØC '!
õ0  )·} Z ¹gzZ ñWk0
= (~ Æ
ZgzZ ,g¦
= \W ) ì H¼ H ` Wä ~žì x¥ Ât = ( žì t q 6
zZ
W~y
X ðƒ wi *
e WÅy %{gÎ6kZ Â' ÇVz™¼ H {ÒW~ (žØCt
Ð9 oÅkZ å Y7 ~}g ! ÆVzq õ0 èa ä b‚ Vå‚ñ^³Ê

X ì ~k̀0Z ~‚Åe
WkZgzZì ™f » VÂ!
„ õ0
~eW
12
^÷e†$ ÏøÚö ^Ó÷×øÚø à$ ãônû ×øÂø Äû×ô _ûmö Üû ×øÊø äö ×# Ö] à$ ãôeô †ø $ø^+jø‰û] gônû ÇøÖû] àøÚô ‹º Ûûìø Ùø^Îø éø•ø ^jøÎø àûÂø
ö èÂø ^Š$ Ö] Ýöçû Ïöiø ojFÚø Œô^$ßÖ] àøÚôù ‚ºuø*] pû…ô‚ûmø ¡Êø ø èô Âø ^Š$ Ö] Üö×ûÂô åü ‚øßûÂô äø ×# Ö] á$ ] ÷¡‰ø†û Úö ^n&fôÞø Ÿøæø
Ùöˆùô ßømö ojFÚø ‚ºuø*] Üö×øÃû mø ¡øÊø &ønû ÇøÖû] Ùöˆùô ßømöæø ]…÷ ^ãø Þø Ýû*] ÷¡nû Öø *] †õãû •ø pùô ]ø oûÊô Ÿøæø èõ ßø³‰ø pùô *] o³Êô
Ýû]* †ºÒøƒø ]* Ýô^uø…û Ÿ* û] oÊô ^Ú$ ‚ºuø]* Üö×øÃû mø ¡øÊø Ýô^uø…û Ÿ* û] oÊô ^Úø Üö×øÃû møæø ]…÷ ^ãø Þø Ýû]* ¡÷nû Öø ]* &ønû ÇøÖû]
pû…ô‚ûiø ^Úø æø ]†& •ø Ýû]* ]†÷ nû ìø]* ]‚÷Æø göŠôÓûiø ]ƒø^Úø ‹ º ËûÞø pû…ô‚ûiø Ÿøæø •ö çø ‰û]* æû ]* †ö Ûø uû]* o%FÞû].
oûÊô *] šô…û Ÿ* û] àøÚô äü Ãö rø–ûÚø àømû*] pû…ô‚ûmø Œô^ß$Ö] àøÚôù ‚ºuø*] ‹ønû Öø löçû Ûöiø šõ…û *] pôù^*eô ‹ º ËûÞø
D†m†q àe]E Øõfø qø oûÊô Ýû*] Øõãû ‰ø oûÊô †ùõ eø Ýû*] †õvûeø
Å (• ë vZ¶g {Š y]|
n LZ ä \¬vZ ÃX• ,q õ 0
—" XÃË%Ñ Ë„: gzZì H ià º•Û [HË Â: 6yZ Xì Hm{

“# Ö ªž }Y 7ÌðÃÐ ~ Vâ̈Z Z®ì ¸Å # Ö ª k0 Æ „ vZ
lg !{z gzZ X σ ~ yŠ c
σ ~ ]Zg Ôσ ì‡~ ¹ ¾gzZ ~ w‚ ¾ª
~ yŠ ? σ “
¼ Ž ì }Y {zgzZ ~ ]Zg c  lg !
ž }Y 7ðà Âì @
g @
Z
c
ì8 g ònì ű c ì »± ?ì H~ Vêgž }Y 7ðà Âì ~ Vêg
c
ðÃgzZ ? Ç}™ Z' g {(
Ç}™> H ? Ç}™ HÀ{zž }Y 7ðÃgzZì 8
h N c
~ yZy HQ ~ .c ~ ã 0
H ? Ç}%~ }i ´Ã{zž }Y 7
X6
Xì Š ¹ ( äZ•  Æ (c V ºÅ() ØZ † ¢ÃVzq õ 0 4Z
Ÿ$] à$ ãö Ûö×øÃû mø Ÿø ‹
º Ûû ìø gônû ÇøÖû] xönû iô ^ËøÚø " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
Ýô^uø…û Ÿ* û] oÊô ^Úø Üö×øÃû mø Ÿøæø äö ×# Ö] Ÿ$] èöÂø ^Š$ Ö] Ýöçû Ïöiø ojFÚø Ÿøæø äö ×# Ö] Ÿ$] ‚õÆø oûÊô ^Úø Üö×øÃû mø Ÿø äö ×# Ö]
!äö ×# Ö] Ÿ$] löçû Ûöiø šõ…û ]* pùô ^*eô ‹
º ËûÞø pû…ô‚ûiø ^Úø æø äö ×# Ö] Ÿ$] &ønû ÇøÖû] Ùöˆùô ßømö ojFÚø Ÿøæø äö ×# Ö] Ÿ$]
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE
äZ • Æ ( cÛ ä~
â•  vZ wÎg • ëÅvZ èg /0vZ†]|
gzZ ǃ HÀž }Y 7ðÃ{z´ÆvZ X }Y 7ðÃ{z´ÆvZ ÃyZ X • õ0
#
ž }Y 7ðà {z´Æ vZ gzZ σ 쇓 Ö ªž }Y 7ðà {z´Æ vZ
13
 lg !
{zž }Y 7ðÃgzZ σ “ ž }Y 7ðÃ{z´ÆvZgzZì H~ Vêg
X • … YÃkZ „vZ sÜ Ç}%~ }i¾
VÝ^ÃÞ] å…ç‰E çø âö Ÿ$žô ^ãø Ûö ×øÃû mø Ÿø gônû ÇøÖû] xöiô ^ËøÚø åü ‚øßûÂô æø :ì Ì~ u 0 Û
yWŒ
7ÃyZ gzZ ðà {z´Æ kZ ( VºgzZ) äZ •
Æ (k0
Æ „ vZ ª D59
X }Y
«~ Vzq õ 0 Ñ! {gÃè sÜ{z • (Ž _Š Zjz ]uZz Æ Ý ¬ H
é…ç’vÚ l^³fndz۳Ö] ‹³nÖæ ž• ë t · Ñ!
+¬~ [ ZŽÆ w ZÎkZ ?•
ŒçËßÖ] Ñ^jŽi ]†n%Ò ^ãÞŸ æ] ^ãß Ù]çŠÖ] ÅçÎçÖ k’ì^ÛÞ] æ ‹ÛíÖ] å„`e
™f » õ 0
yZ m{Xì 7~ õ 0 yZ sÜg ®Z » ] éE4›E!ª ^³ãe ܳ׳óÖ] o³Ö]
5G
'!
¸ ÃVÍßÐgîx ¬žt c Æy Z „ wZΞ ZƒÐzz kZ ¡
å~}g !
Xì @
ƒ tØ» + Y
 b ï » V #žt }• ï•
ƒ“ á ~ (Ì] uZz vŠÆ ݬ n kZ
zg » ? σgzŠ “
~ yJZ V# ? Ç- ÷g ! σ Š ÑzZ Å kZ ?Ç
 ~g F ?7c
Ð Ñ,Z {)z? ǃx » *
X •gñZ „ p c
ǃ [x»
VÂ!
õ0 Ð Ñ vŠB‚Æ VÂ!
y Zžì mt »gñZ „p õ0Ñ!{gÃè %Z
B‚ƧZz ÌËm» ÒZ c Ð ~ X• Dƒ Za w ZÎòÀõ0
»ƒ Ð
:•t w ZÎòÀõ0{z Xì Yƒ
? ǃ H c
ì H§Zz -1
Qì D »§Zz
? ǃ 7cǃ {z -2
 -3
?ǃ “
?ǃ V ¹ -4
?ǃ ÷gzZ H -5
mB‚Æ Vß ZÎòÀõ0
yZ »V Â!
õ0 uz e
gÃè ~ g W
14
? Ï Ã »± H ? Ï Ã ^ HgzZ ì ÜH ª ? Ï Ã H ~çnq -1
{)z
Æg !
zg » LZ X Vƒ @
3 * á z ð~ ª ? Ç Vz™ H À~ -2
3 » x•
?7c
Ð Vƒ ÌÀx »t HX Vƒ À
n
Ö ª -3
žìt wZÎXì マì D » #
? σ “
t ™| (Ð “
 pσ “ • Æ à ‚ µ ]Ñq {ŠŽñ -4
 lg !
žì ïq » ÌZ {Š c
?σ tgzZ Xlg ! i wZÎ
?ÏñWV¹žì wZÎXì ãW—" Â]ñ -5
 &z ÚÅ + YŠpiZÃKwZjZgÃèÆ Ý¬ ]uZz b§ÅîG
¢ 4&ŠgñZ
0E
G
ÅkZ ~ u 0 Û X ~Š 7ÌÃ~
yWŒ  ÑžJVŒ ~Š 7ÌÃËä \¬vZ
Xì ?Š
X¸ ìg Ñ p={gëÜæ :Zz Ð þÒŒ{!µ {zç~| 6 ~
 vZ wÎg
~ `Šƒ LZ {z X å {e.
zZ » ~g ZÎÅ yZ X ‰B‚ •vZ ègȬ ]|
Z X ï Š|0
Zƒ ZIš‡(q ! zZ™ VZà `Šƒ y!
6. ·gzZ'YÖ™wZ e {Š6
T ðW7]gz¢Å ~  q ñ,à •vZ ègȬ ]|¬ Zg f Ð aÃX å
¤™^ Ig ; Ð t · Z V;z X Iá p=s§Åk™ƒ {eК‡n Æ

`Šƒ ]Š ¬ ø
 y! · XŠ ƒ aÃú VŒ X ˆ µ k
Š ~ lˆ Å kZ X Š

ÏZ •vZ ègȬ ]|ž HyáÐ äƒ } 7} Š6Æ kZ X ñW"0!
ñƒ D VZ `ŠƒÃVâ ! ï¯ ¹èa gzZX • g0
·n kZ ‰Åy$ ZÆ
Š ^š‡n¾X Zƒ:µ » äƒ: g0
:Zz •vZ ègÈ ¬ ]|X c ZÆ yZ Ì
Ås Ü * Y [Z Ð VŒ ž Å ì‡ñZgt ä VrZ X å: ðÃV;z ÂN W
Ü z » ] ZgXÐ N Wä™lˆD ÂÏVC: ~™ YÐWZ
»’ Ôå‰  Xì
n¾Å ~•¸Å} 7}¤
ÅvZ èg Ø0 yZ$]|X I4 •z Zƒ„
Ü zÆð{z X¸ º Ð, ü úÆš‡Ð
Z7òŠ Wðà ¬Š Xã(kZ ‰
15
¬ Ð äW¬» {Š6èY ••vZ ègȬ ]|ž * Œ
T ™ Wd Û Xì @
Î
Ȭ ]|Ð T J 7yâZgDZ *Z zv * Í ™NŠ {zX¸ `NŠ ÃyZ
ZgzZ ‰ Z<
zZ™Ñ d
. ŒÛ Æ yZ ä yZ$]|X 17 J eÐgŠ e {nUg ¯gzZ ˆÁçWÅ
ÆPzŠ ™ñ]Å .
zZ ä VrZ X Iƒg ZÎ6kZB‚Æ } Š6t gzZ c
è
X c
5 YК‡‰ Ü z
Z ÐZ X åÔŠ » Vâ ›gzZ ~
]!
q  vZ wÎggzZ ¬o Z(! Z 0vZ†
‰gzZX Å qzÑ … „n „Zz gzZ ã Î o6È ¬ ]|ä kZ gzZ ˆµB;
ŠpgzZ Vâ › ˜ÀXÑ äƒ WOÐ } "z6Æ kZ Ìy›á¸ áÈ
¸J ·q Z X å)œJÐ Vz™E]„ZzÆ nkZÃ ~
 vZ wÎg [ »
Z X Tg Ø~ wŠ 1ë :¼ ï%gzZ F
]|ˆ { â q ~  Ñ X ;g el

" Ð §]” {z ÂB¸Å Val
X Iƒ [ @ gzZ VÂ!
yZ Ã •vZ ègÈ ¬
•vZ ègÈ ¬ ]|y WX¸ ½: ²Wn Æ 4q Z X ‰Czg izg z ‘

ô ÊûŸû^eô ]æû ðö ^qø àømû„ô³Ö$] á$ žô tWt Åu 0
èºfø ’ûÂö Ô Û ä \¬vZ~ ] Y Z'
yWŒ Å
Xì ®  )q ZÐ ~ „ ?yct • ñÑ vߎ ( 11-16 :gâ{gÎ) ïÜÓößûÚô
+ YŠpiZÃgñZ ‰Æ_Š Zjz ]uZzÆ Ý¬ ä \¬vZž Zƒ "
U

{zÐ s§KZŠpÃkZ „:gzZ ~Š ¢
X • G «äZ •  &ÃË Â: Å
žìt Ýq
ÃgzZ Ëì Ýq à „ \¬vZ Ú Å + Y ŠpiZ ÃVâ Z•
Æ ( (1)
X7
{g f ðà » kZ X • … YB‚Æ ,åÃVÂ!
x ÓÅ (\¬vZ (2)
X 7{æ7 Ð yZ Ì
X • 7È0
Æ äC ÃËÃVÂ!
Å(\¬vZ (3)
D» VÂ! ‰Å(Ãt‘
~zb
16
VÂ! ‰0Рݬ _Š Zjžì @
~zb ugzZ u0
ƒ x¥Ð g Û
yWŒ
X • ï Š wÅÌ6VzÈ ‰LZ \¬vZ D»
Xì ~ u 0 yWŒ Û}
Äô–ûeô oûÊô áøçû fö ×ô Çûnø ‰ø Üûãôfô×øÆø ‚ôÃû eø àûÚô Üûâö æø šô…û Ÿ* ]û oÞø•û ]* oûÊô Ýöæû †% Ö] kôfø ×ô Æö -1
D2,3 VÝæ… å…ç‰E àønû ßô ‰ô
kˆ Æ äƒ [¦kZ {z gzZ ~ }i Å d
d ŒÛ òzg ‰ ƒ [¦L L
Xg0ZÆk' âÐ Vƒ ̈¸
X ~Š q :Z Å„ÆVñzgg0
ZÆw ‚â{ÒW~ eWkZ
Æ ~ç ÅyZgzZ9J (Æ yZž Š
Ý! c
C Ãx?Zm c
™i ]| -2
X ǃ »±^ {zgzZ σ öZa Åa V; Æ yZŠŽz! Æ äƒ
!Ýõ¡øÇöeô Õ
ø †ö Žùô fø Þö ^$Þ] ^m$†ôÒø‡ø ^mø
X ó óÅƱq Z • ïŠ ~ŸpÃ\Wë c ™i} Z L L
åü ‚ømø Äö–ømø æø áõ¡øÊö Åö†ø ’ûÚø ]„øâF "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø ý Ùø^Îø ‹õÞø]* àûÂø -3
DÜ׊ÚE " # äô ×#Ö] Ùôçû ‰ö…ø ‚ô mø Äô•øçû Úø àûÂø Üû âö ‚ö uø*] ½ø^Úø ^ÛøÊø Ùø^Îø ^ßøãö âF æø ^ßøãö âF šô…û Ÿ* û] o×øÂø
 vZ wÎg ( ~ y ZyÆ g$
~ k  ) ' • ëÅvZ èg ÷Z ]|
( ™ƒ O) Æ V#t ( y ZgzŠ Æ k
 ) cÛ ™ÄgB; CZ( kZ kZ 6}i ä
â•
yZž• ëÅvZ èg ÷Z ]|X ( (Å ä¤ Æ V#t gzZ )ì(Å ä¤ 
(ÏZ ÇÉ ) Zƒ:OŠ ZOŠ ZÐ(Åp
gB; Æ ~
 vZ wÎg ÌðÃÐ ~

X ( Z%™¤
X ðC(Åä%Æ ÷Œ Û g ñ‰ä ~  Ñ~g ukZ
Ü$ $ö oûßôù Ú( ^f÷ mû †ôÎø ^Ú÷ çû mø "
# äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ýø^Þø kûÖø^Îø áø^vø×ûÚø kôßûeô Ýõ]†uø Ýùô ]. àûÂø -4
o$ ×øÂø ]çû •ö†ôÂö oûjô Ú$ .] àûÚô Œº^Þø Ùø^Îø Ô ø Óøvø•û*] ^Úø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø kö×ûÏöÊø ÜöŠ$ fø jømø ÀøÏønû jø‰û]
Üûãö ßûÚô oûßô ×øÃø rûmø áû*] äø ×# Ö] Åö•û ^Êø kûÖø^Îø éô †$ ‰ôŸ* û] o×øÂø Õôçû ×öÛöÖû^Òø †ôvûfø Öû] ]„øaF †ø ãû ¾ø áøçû fö Òø†û mø
Ùôæ$ Ÿ* ]û ^ãø eô]çø qø Øø%ûÚô ^ãø eø ^qø^*Êø ^ãø Öôçû Îø Øø%ûÚô kûÖø^Îø Ü$ $ö ^ãø ×ø%ûÚô ØøÃø ËøÊø èønø Þô^%$Ö] Ýø^Þø Ü$ $ö ^ãø Öø ^Âø ‚øÊø Ùø^Îø
17
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE !àønû Öôæ$ Ÿ* û] àøÚô kôÞû]* Ùø^Îø Üûãö ßûÚô oûßô ×øÃø rûm$ áû]* äø ×# Ö] Åö•û ^Êø kûÖø^Îø
( ‰g ZŠ ¸g xøÅ ~ vZ wÎg Ž ) •vZ èg y éCÑ$›  x Zwx Z ]|
DZ—QX ‰ Î „ d Œ Û }÷ ~  vZ wÎg ( ¶ù~) yŠ q Z • 9
\WX ðWçÃ\ WÐ ]!
¾wÎgÆ vZ } Z Y7 ä ~ X ñƒ g ZË ñƒ
6g«kZŽ ‰ G 7t ‚}÷vᬒ # Ö Z ~÷ ( ~ [Zp ) cÛä
â•
Dƒ Æ6ªLZ {• á Š !
b§TÐ VƒÆg ZÎ b§kZ ( 6Vzi˜ LZ)
Û ¬Š Ð vZ \Wž Å „
™Ð ~ VÍß yZ = {zžØâ •  ZpgŠ ä ~ X •
zŠ \WQ X Å ¬Š n Æ yZ ä \ WX}Š
gZË ñƒ D Z—\WQ X ‰ Î{g !
Š [ ZŽ » b§«ä \W Âh7 zz ä x Zwx Z ]|X ñƒ
Q ä VrZ X c
 Û ä~
c â• Û ¬Š \ WÅ„
 \WX ,Š ™ÌÐ ~ yZ= \¬vZžØâ •  ZpgŠ
«n ÆŠ ˜ Z ~gzŠÆÅvZ ègtzç]|) XƒÐ ~ VÍ߬ ?
Ð ~gZÎ~‘´Æx •
X ( ðƒ ]Ãz ÅyZ™¤ á ~ 3Zz  Zƒ^~g«û%
¬ á Zz^~d x Zwx Zž å Š
ƒ x¥Ã ~ Ù ªÐ g
 Ñž ZƒC u kZ
X ~Š¸ä \WÅkZ Ç}™ H ðÃ{ÒWX 7~}uzŠ ÏN Y~Š ˜
^Ó÷×øÚø Üôuô†$ Ö^eô ØøÒ$ æø oÖF^Ãø iø äø ×# Ö] á$ žô Ùø^Îø " # oùô fô$ßÖ] àôÂø Ô õ Öô^Úø àôeû ‹ôÞø*] àûÂø
äü Ïø×ûìø oø–ôÏûm$ áû]* oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] •ø ]…ø ]* ]ƒø¬ôÊø èºÇø–ûÚö hùô …ø ^mø èºÏø×øÂø hùô …ø ^mø èºËø_ûÞö hùô …ø ^mø Ùöçû Ïö³mø
„õòô ßønû vôÊø ä́Úôù ]. àô_ûeø oûÊô göjöÓûnø Êø !ØöqøŸ* û] æø Ñö‡û †ùô Ö] ^ÛøÊø ‚ºnû Ãô ‰ø Ýû]* o' Ïô •ø o%FÞû]. Ýû]* †ºÒøƒø]* Ùø^Îø
Dp…^íeE !Ø$ qøæø $̂ Âø ä́Ïô ×ûìø àûÚô oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] ðø ^•ø àûÚø æø Ô ö ×øÛø Öû] Ô ø Öô„Feô Üö×øÃû mø
Z 63g \¬vZ c
q Û ä~
â•  Ñì e
Zzg Ð Å vZ èg ÷Z ]|
t [g }÷} Z Xì @ Y H ( ._Ƴ%C Ù ) Ž • ïŠ â •
Û gHÃ º • Û
t [g}÷} ZXì yp Zƒ ) ªîªGÒ‘ ( [ Z)t [g}÷} ZXìW ( [ Z)
{Š Zg Z » ä™ Zg7 ÃËÅ<\¬vZ Z  Q Xì ZÆß »“ Í ªîœE{E! ( [ Z)
Û {z • D™ ( C
ǃ »±t ( [g }÷} Z) ì Ø7 ¸•
c Ù ª6º •
Û kZ)
^žZ
 X σ X/Å kZgzZ ǃ Htig ( » kZ) X h ( c
ǃ h$
X ű
18
Û ) '!
: X • CY ~Š Z•( ™ C ø• t‰Ü z kZ ì @
ƒ ~ ù Æ V â KZ
Û kZ » VÂ!
D• T evZ ÃTÐ ~ t‘Å Vz³vZgzZÃ º • Ü z kZ
yZ ‰
Xì @ƒ
gzZ • Cƒ x¥'! Û gH63g ¬ Ð öZa Å až Zƒ x¥
t à º•
Ë ƒx¥'!
X• $ ¼ ÉÌÐ ~ Vâ ̈Z
~zb
{g 7Z
éö†ø %ûÒø Ýø•ø • àôeû ] éô •ø ^Ãø ‰ø àûÚô "# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ”õ^Î$æø oûeô]* àôeû ‚ôÃû ‰ø àû³Âø
éø…ø ^íøjô ‰û] äö Òö†û iø Ýø•ø • àôeû ] éô æø ^Ïø•ø àûÚô æø äü Öø oÖF^Ãø iø äö ×# Ö] o–øÎø ^Ûøeô åö ^•ø…ô æø äø ×# Ö] äô iô …ø ^íøjô ‰û]
Dp„Ú†iE äü Öø äö ×# Ö] o–øÎø ^Ûø eô äü _öíû‰øæø äô ×# Ö]
» xŠ W0Z cÛ ä~
â•  vZ wÎg• ëÅvZ èg m‡z ! Z 0Ä ]|
6 kZì c
 Û ê n Æ kZ ä \¬vZŽ gzZ *
Š â• ™{g 7ZÐ ]ÒÐ \¬vZ
™: {g 7ZÐ \¬vZ » kZgzZì ( Á( z)]Š XÅ kZ xg èZg
\¬vZgzZ *
Xì Á$ ÅkZ * ƒ: èZg6kZì c Š â•Û êŽ nÆ kZ ä
DoÞ]†f›E …ø ^íøjø‰û] àôÚø hø^ìø^Úø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‹õÞø]* àûÂø
{z H {g 7Z ä T c â•Û ä~  vZ wÎg • ëÅvZ èg ÷Z ]|
X Zƒ 7Š Z%*
^ßøÛö ×ôù Ãø mö ^ÛøÒø …ôçû Úö Ÿ. û] oÊô éø…ø ^íøjô ‰ûŸû] ^ßøÛö×ôù Ãø mö "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø †õeô^qø àûÂø
èô –ømû†ôËøÖû] †ônû Æø àûÚô àônû jøÃø Òû…ø ÄûÒø†û nø ×ûÊø †ôÚû Ÿ* û^eô ÜûÒö‚öuø*] Ü$ âø ]ƒø] Ùöçû Ïömø áô!†û ÏöÖû] àøÚô éø…ø çû Š% Ö]
àûÚô Ô ø ×öòø‰û]* æø Ô ø iô …ø ‚ûÏöeô Õø…ö ‚ôÏûjø‰û]*æø Ô ø Ûô×ûÃô eô Õø†ö nû íôjø‰û]ø oûÞôù ] Ü$ ãö ×# Ö]* ØûÏönø Öû Ü$ $ö
Ü$ ãö ×# Ö]* hôçû nö ÇöÖû] Ýö¡$Âø køÞû]* æø Üö ×øÂû ]* Ÿæøø Üö ×øÃû iøæø …ö ‚ôÎû]* Ÿøæø …ö ‚ô Ïûiø Ôø Þ$^Êø Üônû ¿ôÃø Öû] Ô ø ×ô –ûÊø
Øôqô^Âø oûÊô Ùø^Îøæû *] pû†ôÚû *] èô fø Îô ^Âø æø oû•ô^Ãø Úø æø oûßô mû •ô oûÊô oûÖôù †ºnû ìø †ø Úû Ÿ* û] ]„øâF á$ *] Üö ×øÃû iø køßûÒö áû]
Dp…^íeE ý Üö ×øÃû iø køßûÒö áû]æø äô nû Êô oûÖô Õû…ô^eø Ü$ $ö oûÖô åö †û Šôùmøæø oûÖô åö …û ‚ôÎû^Êø ä×ô qô• æø pû†ôÚû ]*
 vZ wÎg • ëÅvZ èg '
Ãë ~ Vñ» ( ë Z ) }g ø ~ Y ]|
19
T¸ D™ c  b & ÅíÐ \¬vZ ª) {g 7Z
2Ð x ÈZ ÏZ ( i§ »h
Û \ WX¸ D 2]gÎÅyWŒ
 ž¸ D â •
ëZÃËÐ ~ ?Z Û …Ð x ÈZ
cì í~ ä™ b ïÐ kZ H Âì *™ b ïÐ ]gúË }) ñY 7x »
å À c
 ì í~ å  ` Wž 'Yt ƒ ~ g (Z LZ ¤Z Âì *Y 6e c
X7
o Þ ] Ü ã × Ö ] ¾ t Q ñ 7Ò«g zŠ { z  ( ~ Vñ»gz Z b§kZgz Z ì ~
b &ÅíÐ \W~vZ} Z ªJ
ÆDÆ \WVƒ © y W' Õ†ní ³j‰ ]
Ðzz Å]gŠÅ\WVƒ @
™Ô]gŠÐ \W ( 6x »áZzí)gzZÐ :

y‚WgzZ ³n }÷Ãí\Wžì t Ž ) Vƒ @ ™wZÎ » a} (Æ \WgzZ
 •n
žZ Û «]gŠÃí6kZgzZ ,Š â •
g ]gŠ ( x Ó) \WèY ( ,Š â • Û
g 7]gŠ¼ ( 6gî CZ f ) ~
Ð « Å \ WÌ{z ì ]gŠ Ï~hðŽ ) ‚
 • … Y (¼ ƒ
2ä \ WŽ 1 ) }Y 7( ¼ ) ~žZ  Â) \ WgzZ ( ì
ž• … Y \W¤ ZvZ} ZX • áZz + Y [pÃVÂ!
x ÓÅ( Â\WgzZ ( c Š
Wz) + Š }÷ì í n }÷ ( ¾ Ð y!
Æ ( ]y i V Œ Ãx » kZ) x »t
Æ x •ZÆ x »}÷gzZ Ð g ±ZÆ ( Ï0 i ~EŠ ª) lç ~÷gzZÐ g ±Z
Ñn }÷x »tž• … Y \W¤ ZgzZ X £Š ™~gl}÷ÃkZ ÂÐ g ±Z

g±ZÆ Ï0i ( ~EŠ ª) lç ~÷gzZ Ð g ±Z Æ ( ]y
Wz) +Š }÷ì
U Ð kZ=gzZ £Š U ÐíÃx » kZ ÂÐg ±ZÆ x •ZÆ x »}÷gzZÐ
X £Š™ÌèZg6kZ=Q £Š â • Û gln }÷Ãíƒ ÌV˜ gzZ £Š
: c
ä™Æ x » kZžì @
ƒ yEZ » ]! âZ sÜÐ {g 7Z Vå‚ñ^³Ê
Y ðÌt Xƒ: c
x AZvZ + ƒ Ýq [£{ZpσíÐ gî¦ù~ ä™
C » <ÑŠpèa gzZ Xì ~zb
Zƒ c ÌD »Ñ c
ígzZ ì ~gzZ ì i§ »
X 7`w¼ ~ kZ n kZì i§
x AZ
20
Û {ZpñYƒ Y ØZ ~ wŠ » |Ë%Æ„z g¨ž • ë ÃkZ x AZ
¸•
XƒôZzš c ƒÐôZzÆ
áô^ŠøÖô o×FÂø Ð$ vøÖû] ØøÃø qø oÖF^Ãø iø ä×# Ö] á$ ] " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû ] àôÂø
ÙøˆøÞø Ÿ$] †ö ÛøÂö äô nû Êô Ùø^Îøæø äô nû Êô ]çû Öö^ÏøÊø ¼% Îø †ºÚû ]* Œô^ß$Ö^eô Ùøˆø Þø^Úø †ø Ûø Âö àöeû ] Ùø^Îøæø ä́fô×ûÎøæø †ø Ûø Âö
Dp„Ú†iE †ö ÛøÂö Ùø^Îø ^Úø çôvûÞø o×FÂø äô nû Êô áö•†û ÏöÖû]
hä \¬vZ cÛ ä~
â•  vZ wÎg • ëÅvZ èg /0vZ†]|
0vZ†]|gzZ Xì H ~g Y6»gzZ y!
i Å/ ( Ð=g f Æ x AZ ) Ã]!
~ }g !
Æ kZQ ðW7 ]!  • ëÅvZ èg/
( 5) ðÃÃVÍß LZ
Û Â~Š ñZg KZ Ìä /]|gzZ ~Š ñZg KZ Ìä VÍß
]| ( å) yWŒ
X Zƒ wi*
„ ¬ZñÆ w¸ÆÅvZ èg/
gJÙ
Ÿøçø âö æø †õfû Îø o×FÂø åü ðø ^fø ìô "
# oùô fôß$Ö] hô^vø‘û]* ˜öÃû eø hø†ø •ø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àô³Âø
oiø^*Êø ^ãø Ûø jøìø oj#uø Ô ö ×ûÛöÖû] åô ‚ônø eô pû„ô$Ö] Õø…ø ^fø iø .]†ø Ïûmø áº^ŠøÞû] äô nû Êô ]ƒø^Êø †ºfû Îø äü $Þ*] göŠôvûmø
hô]„øÂø àûÚô äô nû rôßûiö èönø rôßûÛöÖû] oøaô èöÃø Þô^ÛøÖû] oøaô " # o% fôß$Ö] Ùø^ÏøÊø åü †ø fø ìû^*Êø " # o$ fô$ßÖ]
Dp„Ú†iE äô ×# Ö]
Ð CZ ä ! ôq  Ñ • ëÅvZ èg k„0 vZ†]|
ZÆ ~
{gÎòŠ Wq
Z (ž ¬Š ) ~GkZ ÂXì Gtž å: x¥Ãy ZgzZ 1 Î 6GqZ
| 7~g7 ]gÎ {z ä kZžJ
VŒ ì ;g| 7( <Z {Ë ~¯Z ug n ª) o
]gÎt c Û ä \W Â c
â• C Ã \W§Zz t gzZ ñWk0
Æ~ Ñ ! ô {z X à
( ~ G ) Ã}Š% ]gÎt Xì à Zz ¶Š ]•]gÎt Xì à Zz 䙫™
Xì îŠ ]•Ð ÞZ [Z±
LgzZ ZƒÃ! ôyZž 6ì @
ƒÆžzpš ÂLgJÙ Vå‚ñ^³Ê
ƒÐ qc
Xì Y Y HÃkZÆ™¿gzZnz ðêì @ gz ž
21
ôZz Æ V¸ ãqzg c
m!
‰KZ vß=g f Æ {)z ³ 8 b§ÏZ
X•f  yYÃ] ÑìÆwŠÆ}uzŠ q
ZÐ
z _Š ZjÆ Ý¬Æƒ Ëš • T e Z
 \¬vZž Zƒ x¥Ð mÀyZ
X • ïŠ wÅ6gî~zb
6VzÈ LZÃVÂ!
‰Ð ~ ]uZz
z _Š ZjÀÆ Ý¬ ÌÃ~
 vZ wÎgžJVŒ ÿÌË Vänfß³i
c
:Š Š 7D»]uZz
ðø ^qøƒû] ðø ]†ø Ûûuø èõ f$Îö oûÊô "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^Òø Ùø^Îø Åôçø ÒûŸ* û] àôeû èøÛø×û‰ø àûÂø -1
^Úø æø gºnû Æø Ùø^Îø èöÂø ^Š$ Ö] ojøÚø Ùø^Îø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ^Þø]* Ùø^Îø køÞû]* àûÚø Ùø^ÏøÊø Œõ†ø Êø o×FÂø غqö…ø
Ùø^Îø äö ×# Ö] Ÿ$] gønû ÇøÖû] Üö×øÃû mø ^Úø æø gºnû Æø Ùø^Îø oû‰ô†ø Êø àô_ûeø oûÊô ^Úø Ùø^Îø äö ×# Ö] Ÿ$] gønû ÇøÖû] Üö×øÃû mø
D…ç%ßÚ…•E äö ×# Ö] Ÿ$]ô gønû ÇøÖû] Üö×øÃû mø ^Úø æø gºnû Æø Ùø^Îø †ö _øÛûiö ojFÛøÊø
ž¸ ~+ cuq  vZ wÎg • ëÅvZ èg qÃZ 0•]|
Z ~
X Vƒ wÎg »vZ ~ cÛ ä \WX • yÃ\W Y7 gzZ c
â• Wg ZÎ6} h˜¿q
Z
ƒ x¥¼ ƒ Ã\ W • ÆZgŠ ‘zZ ãZ \WžÆ™wìt) ä ¿kZ
D» kZ ä vZèY ) ì ]!Å (t c Û ä \ WX σ “
â• # Ö ª Y7 ( Ç
» kZ6Ë„Šp {zžZ
 1 ) • … Y „vZ sÜ ÂÃ(gzZ ( cŠ 7ÌÃË
\WXì H~ ù Æ } h˜}÷ Y7 ä ¿kZ X ( ,Š wÅD~zb ¼
„ vZ sÜ ÂÃ(gzZ ( Š Š 7D» kZ= èY ) ì ]!
c Å (t cÛä
â•
ì ]!Å ( ( Ì) t cÛ ä \WX σ “
â• Y7 ä kZ X • … Y
 lg !
Š 7D» kZ= ä \¬vZèY )
X • … Y „vZ sÜ ÂÃ(gzZ ( c
X •t ]:SÅDÆ kZ • sÅ(Ž \¬vZ6t‘žìt Ýq
 &+ZÐ « ðZ}
ƒ ˆƒ Ýq ¢ ŠpiZž7b§kZ w”» kZ -1
c
ƒ Ð ¶Š wÅÆ \¬vZÉ X ñY ƒ „ %Æ WZz Ë6¯ Å kZ ¡ž
@
XƒÐ =c kZjm! Ù ª c
z ~C kz { ZpXì
ƒÐ x AZ c
X • 7È0
Æ äCÆ kZ \¬vZ -2
22
 -3
X 7´ì ~zb
}ì @ ƒ ~LgzZ ì @
ƒ Dz ¬LD~zb t Ð ÎâÅ=g f -4
(Clinical )?{ z c ƒ ¬Âƒ x¥Ð =g f Æ kz
x AZ » à z Ëì @
D{”ÝqÐ yZì @ ŠvŠ c
ƒ wÈZ » ua z æ ã̈Z ~ X]! Tests)
Xì @ƒ ( ~zgŠÆ̈ ¸ yáª) ~
=g fgzZôZz Ë: Ëèa D» VÂ! ‰Å(Ãt‘ Vänfß³i
» ~zb
Y ÌIØZ Ý ¬ Ãá Zz p
^ g D,ZgzZ ë 7(DÃD,Z Âì @
ƒÐ
Å \¬vZ sÜt gzZƒ%ÆôZz ÌËŽ • ë ÃkZ sÜ Â(DX 7
X Ç ñY ¹ØZ ݬÄ \¬vZ sÜgzZì Ú
Dbz »]!
Å(
Yƒ Ð ùZg f ~c
¬ÃVzÈ D» VÂ! ‰Å (ž Zƒ ™f 6
~zb zZ
{Š™ÝqÐ yZž• ~zgŠÆ bZŽ • bz ¡ùZg f ‰{z´Æ yZ Xì
Iä +Š „ Ãp
g mÐ ùZg f, Z Xì @
ƒ ßû%¹ gzZì @
ƒ 9LD
ÔxæD}• Ð ¹ ùZg ft Xì 7„ . Þ ‡Æ äBDt èY ì cŠ™
XŠ°DgzZ âDÔïg z”DÔÏÙ„
 Š Ô-
¹
Xì ˆÅ „0¶
Ìs§Å|Åy Z~ g u
¹
-
vÐ =g f Æ yZ Æ ™~ 1‡ LZ Ã] »
Ãä™Ýq¸Å {ÒW c
X• ë - ¹
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Üû ãö Öø Ùø^ÏøÊø áô^ã$ ÓöÖû] àôÂø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø Œº^Þø.] Ùø^*‰ø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
"
Ùø^ÏøÊø ^Ï& uø áöçû Óömø ðô oûŽ$ Ö^eô ^Þ÷^nø uû*] áøçû $ö‚ôùvømö Üûãö $Þ^Êø äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø ]çû Öö^Îø ðõ oûŽøeô ]çû Šönû Öø Üûãö $Þ]
†$ Îø ä́nùô Öô æø áôƒö]. oûÊô ^âø †% Ïönø Êø o% ßôù rôÖû] ^ãø Ëö_ôíûmø Ðùô vøÖû] àøÚô èöÛø×ô ÓøÖû] Ô ø ×ûiô " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE èõ eø „ûÒô èô ñø^Úô àûÚô †ø %øÒû]* ^ãø nû Êô áøçû _ö×ô íûnø Êø èô qø^qø‚% Ö]
23
}g !  vZ wÎg ä VÍß• 9•vZ ègȬ ]|
Æ V~»Ð ~
¦ù) cÛ ä~
â•  \ W ( ì @  0
ƒ DÃyZ Hž• f 1‡6XËŽ ) Y7 ~
Þ ‡gzZ ) • Š ã
{z ÂLLwÎgÆvZ} Z ¹ä VrZ X ( 7Š OZ . "t ( 6gî
 Û ä~
c â•  vZ wÎg Xì Cƒ ( ._Æ µZzgzZ) 9Ç!
Ž • DC ] ! +Z
º• Û gñâ 6x OZÆ *Šžìt @
ƒgzZ)ì Cƒ ( ._Æ µZzgzZ ) 9Â] !
{z

– Å©% {zQ Xì ©n à Z Ã] !
Å yZ X ( • D™]! 
ðÃ~ :WZ
‚» {zQXì êŠ wZ e ~ y»Æ( ‚» ª) „  zŠ LZÃ] ! 
kZ b§Å–
Ð ÎÐ zz Å s q Z LZ gzZ) X • f  5 '! KÑ{Š c i Ð ÎB‚Æ kZ
X ( • D ` ^ÑZ Zi
áô^ßøÃø Ö] oÊô Ùöˆôßûiø èøÓøñô ¡øÛø Öû] á$ ] Ùöçû Ïömø "
# äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô ‰ø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
äü Ãö ÛøŠûjøÊø ÄøÛûŠ$ Ö] àönû ›ô^nø Ž$ Ö] Ñö†ôjøŠûjøÊø ðô ^ÛøŠ$ Ö] oÊô oø–ôÎö †ø Úû Ÿ* û] †öÒö‚ûjøÊø hö^vøŠ$ Ö] çø âö æø
Dp…^íeE ÜûãôŠôËöÞû]* ‚ôßûÂô àûÚô èõ eø „ûÒô èøñø^Úô ^ãø Ãø Úø áøçû eö „ôÓûnø Êø áô^ã$ ÓöÖû] oÖø] äô nû uôçû jöÊø
Û t Ã~
ž ‹ ñƒ Dâ •  vZ wÎg ä ~ • 9•vZ ègȬ ]|
ì [ ƒ 6y• Wê » Vñ» ‰XgzZ • DF
{™E Z 6wŠ !
º•Û (¼ )
Ð j§{æ7 ™ÍÃkZgzZ • f Å yZ Xy- ‰ • D™
 Zh Z ]!
X • ï Š 5 ^ÑÎB‚Æ kZÐ k0
LZ ‚» {zQ • D C ÃV~»
xæD
‹øfø jøÎû] Ýôçû röß$Ö] àøÚôù ^Û÷×ûÂô ‹øfø jøÎû] àôÚø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
!†ôvûŠôùÖ] àøÚôù è÷fø Ãû •ö
ä T c Û ä~
â•  vZ wÎg • ë Å vZ èg k„0 vZ†]|
X » zŠ Y ( Ð g ±ZÆ {k ) ä kZ  5X ðà » xæD( 0Ð ()
X ( ì ~IX »xæD„zì ~ kZ {k Žž ) 5
^Ú÷ çû qö…ö æø ðô ^ÛøŠ$ ×Öô è÷ßømû ‡ô ^ãø ×øÃø qø 'õ¡%ø Öô Ýøçû röß%Ö] åô „ôaF oÖF^Ãø iø äö ×#Ö] Ðø×øìø Ùø^Îø éø•ø ^jøÎø àûÂø
24
äü fø nû ’ôÞø Åø^•ø]* æø ^*_øìû]* Ô
ø ÖôƒF †ônû Çøeô ^ãø nû Êô Ùøæ$ ^*iø àûÛø Êø ^ãø eô p‚Fjøãû mö lõ^Úø ¡øÂø æø àônû ›ô^nø Ž$ ×Öô
Dp…^íeE Üö×øÃû mø Ÿø^Úø Ìø×$Óøiøæø
Û vZ¶g {Š y]| ( ¹@
&sÜ}g *t ä \¬vZ• D â • } (
)
6) n Æäg â ÃVâ -gzZ n Æ “  i Åy• WX • ñ¯ n Æ Vzq
^Ú÷ çû qö…ö ^âø ^ßø×ûÃø qøæø xønû eô^’øÛøeô ðø ^ÛøŠ$ Ö] ^ß$m$‡ø ‚ûÏø³Öøæø ì ~ o {gÎ~ u0y WŒ Ûž
ëgzZì 3g™3 Zg WÐ V¨Zl Ãy• WÆ d Œ Û —" ä ë ª) !àônû ›ô^nø Ž$ ×Öô
ì c¯ ‘´ Å ä™x¥{ZggzZ ( ì c ¯ Ì=g f » äg â Æ Vâ -ÃyZ ä
{ Zg {zÐ Vzg*ª áûæ‚öjøãû mø Üûâö Üôrûß$Ö^eôæø ì ~ -{gΞ 6)
Ž Â ( • D 0
Ø Ð Vzq gÃè ~ yZ ðÃ
» + Y ]uZzÆ wÃyZgzZ )áïpðÙ?
Ž Zƒ 9 gŠ Æ q +Z gzZ H ù Ÿz CZ ( » /) gzZ Å tä kZ  ( Œ=g f
X$ Ë ƒ 7x¥Ð ù Zg fÆb§kZ
ÃY âZ à Zz äWÃKggzZ à Zz¿6y• W~ y!
i ÅVÍßx ¬ Vå‚ñ^³³Ê
¼ cVƒ ÑÞ c Vƒ }g *~ b ˜Z Å VâZ0‚ {z {Zpì @ Y ¹}g *
y -Z  º• Û X • D Yƒ ×zg™ 3¥  gÐ Zƒ {z • DƒßŽ ~ cXgzZ
Zƒ N IgzZì @ Yƒ ×zg™ 3¥  gÐ Zƒ {z • Dg â ™ñÃß ËÆ c6V†
^q÷æû †ö eö ðô ^ÛøŠ$ Ö] oÊô ^ßø×ûÃø qø ‚ûÏøÖøæø ì c Š Ìx * »[ ÞÃkZ ä yWŒ Û ì @ WÃ{g *
hº^ãø •ô äü Ãø fø iû^*Êø ÄøÛû Š$ Ö] Ñø†ø jø‰û] àôÚø Ÿ$ž Üõnû qô…$ àõ_6 nû •ø Øùô Òö àûÚô ^ãø ßF¿ûËô uøæø àømû†ô¿ôß#×Öô ^ãø ß#m$‡ø æ$

Ú ŠÐZgzZ ñ¯ } g *} (~ y• Wä ë èEG4¨G3 ! gzZ( 16-18 v{gÎ) àºnû fôÚ%
1V; c Š ™pôÐ ŠzŠ%y-C Ù ÐZ ä ëgzZ X H3 ZgWÐ yZ n Æ Vß Zz
Xì © ƒ (>) [ Þ×zg q ZúÆkZ Âи Í| ~ga ] ! ðÃ
^ÛøÞ$]ô æø äü iøçû Úø Ÿøæø ‚õuø]* éø^nø uø ÜõrûÞø oûÊô äö ×# Ö] ØøÃø qø^Úø äô ×#Ö]æø D•]‡ æ ä×%ÚE Äne†Ö] àÂ
!hø„ôÓøÖû] äô ×# Ö] o×øÂø áøæû †ö jøËûmø
t 2X cÛ b§ÅvZ¶g {Š y]|Ì) ä vZ¶g Š c
â• i 0 ßg ( ¹@
)
» ( Y ’ gzZ ]Š Ñz ª) ] § Å òŠ WË: ~ }g *Ëä vZ nÅvZ cÛ (Ì
â•
25
^Ñ6\¬vZ ¡ÂòæXì 3g m» ]ñÅ kZ : gzZ » tig Æ kZ : gzZ
• hZz ]uZzt B‚Æ qƒÆ }g *V#ž • ë V- gzZ ) • D {
Æ Ý¬ ä \¬vZèÑq • ] ZWZt Æ î~ `'
V #Æ }g*V#gzZ
Z ] !
¤ ðÃX ¿g 7ÕZz ðÃB‚ Æ Vzg * Å ëÅ VÍß gzZ Å _Š Zj
( ì t · ZgzZ bZ ¡{z Âì CYƒ„  gŠ
Øûfø Ïûiö Üû Öø ðõ oû•ø àûÂø äü Öø^*ŠøÊø ^Ê÷]†$ Âø oiF*] àûÚø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø kûÖø^Îø èø’øËûuø àûÂø
DÜ׊ÚE è÷×ønû Öø àønû Ãô eø …û *] 麡ø‘ø äü Öø
Û ä~
E
ª) s Z²ËðÃŽ c
â•  vZ wÎg • 9•vZ èg î~©8 ]|
¿{@ÌðÃgzZì V¹w â » ~ga ÌðÞì @C gzZì @ ™òúŠ » + YŽ
Å yŠ :e Å kZ Âì Ø7 ]!
ðà ( +Z) Ð kZ ™ Y k0Æ (ì V¹
6Vzi úÅ yŠ :e {ÒWpì @ Û p¤
Yƒ ZŠ Z n• Z ª) 'ƒ 7wJ,i ú
X ( M7[Z N
âD
^_& ìø áøçû _% íömø Ùº^qø…ô ^ß$Úô ý äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø kö×ûÎö Ùø^Îø ÜôÓøvøÖû] àôeû èømø æô^Ãø Úö àûÂø
DÜ׊ÚE Õ ø ]„øÊø äü _$ ìø ÐøÊø]æø àûÛø Êø ¼% íömø ðô ^nø fôÞûŸ* û] àøÚô o' fôÞø áø^Òø Ùø^Îø
' wÎgÆ vZ } Z H n²ä ~ • ëÅvZ èg ¬0tzç]|
Å {ÒWgzZ ÅgzŠ Ð=g fÆ kZ )gzZ • q⎠• vß,Z¼ ~ ë
» VÂ!
D» â Ã ) Ñ m{ qZÐ ~ V1 c â•Û ä~  \WX • DC ( ™ Î [ ˆ
~zb ‰Å(7Z ä \¬vZ ª) ¸ D™x¥¸™ éâ ( {zgzZ å Š Š
c
gzZ ì bZ ¡É ;g 7¹!
D{z [Z p å c
2â D=g f » ä™x¥,¸
@Yƒ ¬ZñÆ âÆ Ñ yZÐ t · ZgzZ bZ â »T • D™ (Z [ Z vߎ

¡ì ¼ Ž [Z Z® 7„ ;g D{z [Zèa p ) ì CYƒ 9]!Å kZ Âì
X ( ì CYƒ ßû%¹ gzZ σ 9Lì q bz
26
¬ËxEtžì ¬¸ Ì»”Dz ïg DgzZŠ°DgzZ ÏÙ„
 Š Vå‚ñ^Ê
zz Å äƒ q bz Z®ì c Þ ‡Ãy Z ä +Š „: gzZ 7F
C g ±Z . 6VzŠ ã
~c
Þ7 ÃV Â!
—™ Y k0 úŠÆxEyZX 7g ±Z .
Æ Vzg Zh Þ ‡~ <Ñt Ð
X ’ e * Y
™g (Z ÉðÃ0Ð xEyZ „:gzZ 7^
yÎgzZ wÃ
Ùö^ËøÖû] ^âø †ö nû ìøæø éø†ø nø ›ô Ÿø Ùöçû Ïömø "
# äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø éø†ø mû †øâö oûeô*] àûÂø
DÜ׊Úæ p…^íeE ÜûÒö‚öuø]* ^ãø Ãö ÛøŠûmø èövøÖô^’$ Ö] èöÛø×ô ÓøÖû] Ùø^Îø Ùö^ËøÖû] ^Úø æø ]çû Öö^Îø
‹ ñƒ D â• Û t Ã~  vZ wÎg ä ~ • ëÅvZ èg {k  Ù 1Z ]|
C
yÎ c
7( ~ xsZ ¢ Üïw ÃÐ j§gzZ Ë c yΙ Z h Z ÃVz0
)¢ 6ž
Y7 ä VÍßXì ( n„ q  gŠ Ž ~ kZ%Z Xì
Z sÜÅ ) wà {z ì q „
ðÃÐ ~ ?Ž ì Ý YZgzZ {•{zt c Û ä~
â•  \ Wì Š Z% HÐ w à ( kZ)
vZž * ! x»gzZ† Ð x » Ë}) •
™yZÐ kZ Â Z 7~ y» Â » äs c
Û «! x» \¬
X ( Ð Og äsgzZÐ Nâ •
27

3 :[!
YEÅ
Š R‹uz, »æE¾5 Hg â
yc
©EÅ
-vZ wÎg ¬ w ‚P ä ó óÿ}G3 ZL LÃ̀@
zÑ* zŠg Z
g•ÆgƒÑg Zi!
Ð x *Æ ó óÅzmvZ -·] Ñ»gzu ]§ L L[ q Z 6]§ Å ÅzmvZ
M o h a m m a d ( B a s e d o n [Â ~môZ ì ÀF á
t Xì Å ù •
YEÅ
ä (Martin Lings) æE¾5 Hg â ›â môZ q
ZŽ » Earliest Sources)
gƒÑ [ ÝZ ~ ~ môZ gzZ ì +-Z ` Zu–1Z x *
òsZ » 'Xì è
á ä òO Z ¢ÃÑ *
Xì Å ù • g•Æ
Ð kZ6gî O ÃVâ › Âá ™wJxs Z ¿Cc ½dZ ðà » [f
¢L L•Æ ]oÏZ X • D Y ƒ 2~ ]oÅ kZ {z gzZ ì Cƒ Ùp
©EÅ
ŠŽz! á [Â t ä ó óÿ}G3 Z L LgzZ ó óòO Z
Æ ]ogzZ Ùp kZ p σ Å ù •
Æ xsZ » ] Z|yZèYce xg )a ~ }g !
~ }g ! Æ y Z ÃVâ ›
@ ƒ 6Š ã
ƒ „ Á‚Zg » yZ Ð Y f hIZ Xì @ Å·_ LZ ¡Ð gîx ¬ D
 ž• D Yƒ 2~ V!+Z ‰]Z|t a kZ Xì
t ‚ V™ { z Z
Z ~ V‹ŠVâ ›gzZì CYƒg ¯» ]ogzZ Ùp{z • CW
»]‹gzZ q
Xì @
Yƒ†ŸZ
,™™f ~ˆ ëzz ÅkZX H·_y
W@
wzZiZ »[  kZ Å]§ä ë
: • D™™f '!
P 0Ð [ kZ ë¬ XÐ
Xì 655 mX 1
28
Zž å{o» VÇ|Æ º´ kZgzZ¸ ‰ ƒ ð|‘gzL L
ƒ ÅÑ q
*ƒ b‡ » kZ a Æ Xì m» V- Š· J
  V˜ 'ì Î WdŒ Û :âi »
Z 'å [ ƒ »6x?Zm [Ÿ » Y m
ä™g OZ » Ñ q ZèY X å F
y‚ W
¢t 7Z q øZŠ gzZ ! g Æ yZ X¸ 5ƒ
 ƃ
 {z ã½~ }g !
Æ
-ÅX]â ´9 0Ð æWÅkZXì ÑZz „ äW'Ñ q Zž¸ D ÑŠ
Ñ ÑZz äWž¸ DÑŠ ¢ Ìt ÃV-Š· ! gt X ‰_ƒCÙ ª¶_ƒ ðÍ
¸q Ö Z {h
ZÐ ~ y Z ‘gz gzZ 'ð|'• # ¦„zèY X ǃ „ ~Š·
'
~ [²bDÑ {zy Wž ¶CW: Ãzz ðÃ7Z X¸ n
g u“LZ~ZkZ
u kZ Ái Z Á~Š· X ¶~ ZÃV1²™| (Ð V-Š· Xƒ: VYÐ
 q ÅÑ q
¸ g*6Æu Zz ñZ}  VŒ Æ yZž¸ zcÆ ½'
{zgzZ å: " Z +Š ÂJ

ÑŠ ] •Ð -6Åë! yZŠqÃV6tŠ ! ZgzZ
Æ [²Ž åyà ZÎÆ Ñ q
ó Xó å Y
Ù Â~‹Z ~Š !
Zpì H™f à µZz%Z ä 'ž ÇŒ¸ ÑZz "7C
¤
:žt } Çê a gz¢ÑZz "7ÂñY Hg¨¼
Wž ¶CW: Ãzz ðà ( ÃVÇ| ª) 7Z L L
Ð ~ [²bD Ñ {z y
ó Xó ƒ: VY
ó Xó ¶~ ZÃV1²™| (Ð V- Š·L L
 q ÅÑ q
{zž ñY HtÌt gzZì ;g Y HyÒ Ã]gz¢Å Ñ Z ž• ë ë
Ù Â]gz¢ ƒaÆ Vâ ̈Z x ÓgzZaÆ Vñ¸x ÓÑ
t » 'QX ¶Ãx ¸C
 Å yZ gzZ HyÒ Ð , ÂÃ]gz¢Å V1²ž¿i§
ÃVØÍx ÓÆ 46"
H7„™fÐ }uÃ]gz¢ÅVÇ|pX HyÒ ~}c q Z}g7 ÐW
´Š Ž Æ VÇ|gzZ V- Š· èÑq H wì ² Ð V1²Ã]gz¢Å Š· gzZ
~ u 0 Û X¸ : 4 ̼ Ð [²WæÐ g ±ZÆ ]y
yWŒ W{z¸ ]Ñq
¹Ã„ VÇ|gzZ V-Š· AŸgzZ :[:
Xì Š
29
~Š· Ñ ÑZz äWž¸ D ÑŠ ¢ Ìt ÃV- Š· ! gtLž
L It » 'Q
 ä V-Š· Ât Xì s ÜÆ |Ì]!
» ÅzmvZ -Ñ Z t ó Xó ǃ „
¸ … Y {zÉ ¸ D™: òúŠ (Z ðÃ{z ¬ Ð kZ:gz 1 ¯ : · t A
 Hg ïZ
Ù ªÐ s§Å)(l Ñ á Zz äW6ž¸ ÌD C gzZ
{gëÜæ gzZÐ VƒC
XÐ ,™]ós§Å
ŽÅvZ èg)s0•žì HÜä t GZ 0Z ì ~ x ÷ 0Z ]§
\I
» Ïz7~Š· q
Z LZ Ð ~ ÿ<X ÑZ†µ ä VrZ X • Ð ~ g$
[ ôZž
» cizŠ gzZ ¼ Ö ª~ x ¬ …û%q
 gzZ [Â [ˆgzZ # Z ä kZž H™fr
X c
C ä kZ6ä™wZμÆVÍßX H™f
àÛnÖ]æ èÓÚ oÖ] å‚ne …^•]æ • ¡fÖ] å„açvÞ àÚ 'çÃfÚ ofÞ
l ÐB; LZgzZ • áZz äƒ _¬Ñ q Z Ð s§Å V¸´ yZ ª
á Z s§Å^gzZ
X H{g •
òŠ W} (q
ZÆ î•EÛ ´F~Š· ä t GZ 0Zì ~ „ x ÷ 0Z ]§

G
gÇ ]Š „„ ¹ {z X Š
ƒ Š !
W™ W{gëÜæ ~Š· q á ž H™f§Zzt Ð
Z » x •
á ä ~ž Å ÃÃV-Š· Æ {gëÜæ ä kZ ‰
» x• Ü z Æ ]Ãz KZ X å
Z ¡‘´t » uÈgzZ ;™hg‘´&gi
»y ZèYì Hg (Z ~g OZÆ Ñ q
ó'
ó Ð N WÆ™]ós§ÅàÏZ {zgzZì [W: â i
Å™fzzt Å ä™wJxs ZÆ VÍßÆ {gëÜæ ä t GZ 0Z b§ÏZ
Zž¸ ë ÃyZ ~Š· X å Lg Z×xÐ V-Š· ÆÜæ »g »Zž
ÅÑ q
 XÐ ,™O[p»™ƒB‚Æ yZ ëì Š
-Ñ Z Wd ŒÛ :âi » ƒ
ä™wJxsZ ä VrZ gzZ ðWŠ c
–Š Å V- Š· Ãg »Z Â Zƒ g¼ » ÅzmvZ
X H¬ä Š· gzZ Å'~
225 : mx ÷ 0Z ]§ )
( 228 @
ž å c ÃVÍß ä Š· ñf._ÆìÆ '¤
Z™gz! Zž• ë ë
30
¬ Ð äÑ yZZ 6ÅzmvZ -vZ wÎg g »Z  ǃ Ð ~ Š· Ñ ÑZz äW
X D™7z :gzZŠŠ FG 6äƒ ~Š·)Æ\ W
LZ Ã\ WŠ· ì ~ u 0 Û žì ß ÌÐ g±Z kZ ] !
yWŒ Å'
ž Cƒ ~½]! ¸ ~ V¨â ŠÆ x ZúgzZ Y f ~Š· ¤
ZX • … T b§Å Vœ
Û Â ÇƒÐ ~Š· {zžìt yT ÅÑáZz äW
Iß òúŠt » yWŒ
X @
YE
ÃMg ‡LZ {zžì CWÃÒÃt Å +-Z ` Zu–1Z c æE¾5ÅHg â 'n¾
aÆ V1²sÜ ¹ZÉ ¸ : Ñ aÆ VÇ|ÅzmvZ -Ñž N Ct
Ð g ±Z kZ +Š » \WgzZ ]t Å \Wq
Š 4
Æ yZ X ǃ ãZz ÐW‰%Z ¸
X•M ™wJÃkZ vßÆx Z ¸ZgzZžì @¬
X • ˜ '6116 mX 2
G Å
3
4¨G!
· èEG L L ¹ ä …â 0 ‘gz ñƒ ï Š -à •vZ èg "}
]|
ó Xó • ÑÆx ¸kZ (This people)
Ö Z kZtµš ª èÚŸ] å„a ofßÖ äÞ]æ
X • ÑÆ #
:¹Æ™[æÃÅzmvZ -ÑŠp{g ! zŠQ
èÚŸ] å„a ofßÖ ÔÞ] å‚ne oŠËÞ p„Ö]æ
X • ÑÆ #Ö Z kZ \Wì yY ~÷~ïÆTÅ]Zf kZì n
 » x ¸VŒ ä 'p7yÒ ` Z{z ì t•Û Ž ~ x ¸gzZ #
Ö Z
Xì Hg ÖZ »„mºLZÆ™wEZ
:–6690 m
:Zz •zk Çklä •C Ù {÷ž¸ }g ¦ : yŠ {Š c
i6–
 { zçL L
Ö ´ Å ŠÅ ì ~y
ì {z X ˆ0 # Z Å Vñzg ðZzgg »t gzZ ~Š à
W6VEZk
ÙpyZZ I Z yŠ kZž å ¹~ }g !
Æ TgzZ ¶Å ðÍ -ä kz Å T
á ÃVEZk
KZ Ð ]â £ VâzŠ ^gzZ x • Z X åyŠ » äoÙpt ªZz XÐ N o
ó Xó Z 7*
™=Z » VŽ ¯
31
Å yZZ IZ „ ì Å Vñzgž ÇŒ¸ ~g ‡x ¬ Ð ]g „kZ Å '
:ì ~ u 0 yWŒÛ èÑq ¶:  ÝZ » Ùp
ä×Ö] †’ße áçßÚçÛÖ] |†Ëm „òÚçm
Å \¬vZÃy ZZ IZgzZÐzz Å „Šæ ÅvZÐ Vƒ lpyZZ IZ yŠ kZ
X ðƒÝqÐ b§zŠ Šæ
X ðƒÝq ì~g$  6[²WæÌÃVâ ›yŠ ÏZX 1
k
XÐzz Å äƒ Zg7 ÆðÍ-ÅyWŒÛ s ÜÆ [²WæX 2
:• ˜6691 mX 4
Ù ž ¶~g Zi !
7Æ îDKZ s ÜÆ [õ ä •C Å { Z¯Z ~ ¶æ

Y ¹Xì ~Š }Š {Z 9!Åw ‚q
` VY - ~ [†òzgžì @ Zà ` ¯Ã
E

6gî~zb
,¸t Xì 1™ ¦ÃbDÆ êgzZ x Zb
Ôy\Ôn¬ ä VrZgzZ •
x¥6gîx ¬ J
[Zt ™| (Ð ƒ X ‰|s Ü6gî~zb gzZöW¾I
Å¿y;q á }g7 ž å ¬Š [Zpt ä •C
Z6x • Ù yZgzŠÆ îãZkZž å:
~Š ]úŠ Å xsZ ÃkZ ä T c Û g ó [¯ {z ä kZ ÃTì „ » #
ŠgZŒ Ö Ó
ŠpJ
uq Y Å[†ž å ãZz Ú ZgzZg ZŠgzi Ú Z [ Zpt X ¶
ZgzZ aÃÆ kZ +
9
Å¢ kZ LZgzZ å [ ^ß ú.Ð •zk Oä kZà q ÃŠÆ x •
[Z {z X H W á
s !
)g f Æ VŽ ¯òsZ y
Æ Vß¾ LZ Ç ñY ƒ wâ 0 „/ß Zg7 ž 6¯
oÑkZ/ß »x •á gzZ ñY 1™ *{@çÐ ÅzmvZ -Ñž ¿g m
?t t ‚
]ª Åy Z6m
?kZ X σ: òŠ7h × ÐWÆ Vzuu àÑž ñY c
' Š }Š 6
Š ™uF
{z1c Ãm?kZ ä kZ :
 Æt · Z x°gzZ ~g ZÍ *
”ÅyZÐ kZgzZ
h
X ÑÈ: L[Zp CZ
á a Æ VŽ ¯òsZ Å yZ vZž¸ n
» x• g ¢ ÌÅzmvZ -Ñ
\Wža kZ cåŠ Ü zq
W‰ Š 4 å Wža kZ {ZpgzZ Ç }Š wÅ {i ZzgŠ
Æ\
å WX ,Š š
Æ Vñzg ä \ ¼ a Æ îà Ñk
 F  ÃVŽ ¯KZž¸ T e
*
¦
32
i Ð å ÅJ
Æ ä™ Š ` ¯ ~g ¸ gzZ ©{Š c Š ™y´Z » îs Ü
[Z gzZ c
ó Xó ‰ µ~ nzÈ
:–6695 mQ
}çÐ +Y Å Vñzgž å ãZzt X Hx ª~ utJyŠ ää ` ¯
ó'
ó c
W7̉ Ü z » ìŠúñÅx •á s§~uzŠgzZ ¶Š ã
" Ç!
{ Z ¯Z Å
Å$à{ Åx ZŠZÆ ÅzmvZ -vZ wÎg VŒ ä 'ž• ë ë
Xìt yÒ »Tì
èÑq Hx ZŠZ ä Vâ ›6{ Z¯ZŠ ã
" q Š W
Z ¡ž c @
t ä 'X 1
á Å•C
X ¶„g: pŠ ~ï6x • Ù
Z ~ }g !
ä™ {i Z0 Æ‰Ü zÆ ì Å x •
á ä ÅzmvZ -vZ wÎg X 2
X Å æ~
¡X eƒ: Zg7 Ì{z  å{Š Zg Z » ¶Š š
 F Z »ÅzmvZ -vZ wÎg X 3
¤
ÃX¸ vߧ Ây›èY å:)* g » ðà *
™ ¦Ã ` ¯gzZ *
™ ‰ Z yâ ‚zi ‚
X å [ ƒ Ì/Š»Mñk ¬ Ð kZ å [ ƒ/Š» VlϹ
¸w‚ {Ša {¾ 㽞ì t [ZŽ » kZ ?HVY·_ » [ kZ ä ë
YE
gzZ æE¾5ÅHg â ä ë§{ Å w ZÎq
Z ‰ K Ð s§Å Vâ ›P }~M%Z
» V1¼ Å {)z Eaton gzZ Frithjof Schuon } V¹‚ vŠ Æ yZ
qŠ 4
 Æ yZ X • b‡Æ yc Š Z ]uz |gŠ vßt ž Zƒ x¥gzZ H·_
Û gzZ ÅzmvZ -vZ wÎg
ä VÍß yZ Xì 4ZŠ ~ xsZ ÌÑZz + â : ÃyWŒ
Å u 0 Û Ð zz Å „òsZ)gzZ {Ze LZ pì c
yWŒ ¯ *
– -hzZ Ãs¦
LZ ä VrZž Zƒg e …™NŠ [ Â {gÃè Å ]§X • ~̀Ì6~sp’
ì ˜Íx3ZÆ yZ Ž ~ }g !
g0 Æ á| îSgzZ ǃ c
ÈÌ~ kZ Ä
{gÃè ë Ð zz Å kZ
Å yZ \W[Z X ñƒ [ x» ~ ä™ lˆ]‚ ½Z Ñ!
Û ±5Ä„ZeÅ y ZÐ ]‚ ½ZÆ Vzk
]gz¢Å}ûË6y Z X •â • ’
33
X7
Xì q' » Islam & The Destiny of Man
Since the world Islam means "self-surrender"
(to God) , it is in this sense that most commentators
and translators understood the verse
acknowledging that the surrender of heart and will
and mind to God is a basic principle of every
authentic religion.
'Whosoever follow s any other religion than
al-Islam, it shall not be accepted of him, and in the
Hereafter he will be among the losers."
ÒZ a kZ bŠ ™tÃ\ WLZ ( t ‚Æ Z} ) ì È » xsZ Âèa
W¢ágzZ +¬
é†ì¤] oÊ ça æ äßÚ ØfÏm à×Ê ^ßm• Ý¡‰Ÿ] †nÆ Èfjm àÚæ e
H: wJ¦Ù Ð kZ {z Â} ™g (Z +ŠgzZ ðÃ{z´Æ xs Z ðÃŽ ) àm†³ŠíF³Ö] àÚ
C
{g Ä~ ]y
ÈgÃè ¸ » xsZ ~ ( ǃ Ð ~ Vß Zz ä0 W{z gzZ Ç ñ Y
Ã}Š Zg Z gzZ r â Š z wŠž • D™s Z ‹Z b§kZ gzZ • B
™tÐWÆ Z}
Xì wßZ ~Š ã
» +ŠRC Ù bŠ
YEÅ
ì qæE¾5 Hg â
I n t h e s a m e c o n t e x t ve r s e s a f f i r m i n g t h a t
Muhammad has been sent for all people have to be
understood in a less monopolizing way than they
have been throughout the centuries by Muslims with
little or no general knowledge about other religions
and their distribution. What the Quran tells us here
34
is that Islam, unlike Judaism or Hinduism, is a world
religion. But it is not denying that Buddhism and
Christianity are also world religions, that is, open to
everybody, at least in principle. These last words
are important "for Good doth what He will" and our
only means of knowing His will in this respect are
by the results. With regard to the world as it has
been in its geographical distribution of peoples for
the last two thousand years, it will not escape the
notice of an observant Muslim any more than an
observant Christian that there is, spatially speaking,
a certain sector in which providence has worked
wonders for Buddhism and done relatively little for
either Christianity or Islam. The same Muslim will
also notice that there is another sector in which
Providence has worked wonders for Christianity
and done very little for the other religions.
VÍß x ÓÅzmvZ -·]|žì òúŠt ~ X] c W{z ~ t ( kZ
Ž Æ kZ ï
E&ì ]gz¢ÅK6j§²Ð ~g ZŠ {g YZÃyZ ‰ ÇaÆ
4h4E
GE
}g !
Æ î ;Æ y ZgzZ ycŠ ZvŠ ÃyZ: Ñq • ñW- By›Ð V- œ
ìt {zì @C Ž …yWŒ Û X ‰: Ð }u c ‰Á¹  c
Ì]â ¥x ¬ ~
Ö |$
gzZ # yWŒÛ pì +Š @¬ q Z xsZ s Ü' Ö ygzZ e
Æ # Š· ž
t ‚Æ q Ù 6gîàßZ ÁiZ Áž 6 @
ZC ™7ÔÅ äƒ +Š @¬Æ á|
gzZ • ë Z ¹ ó Xó • Dg ¦
™ÃkZ • D™{Š Zg ZŽ vZL Lp ÖZ ~y
Wt Xì VÈ
35
Ù zŠ ÔXì Y Y *
gZD ZgzZ ò}Æ kZ sÜÃ}Š Zg ZÆvZ VŒ
YÐ „ ]Z W
Z Âì m» *Š J
{ó!q V˜ Ðg ±ZÆ„ð5Z'Åx Z¸Z Z~ w‚
ì (Zzq Z ~ *Šž σ: —]! Z b§Å ð|
t Ð ÃÅy ›{ ó!q
c ƒ á|{z {ZpaÆ yc
 Š ZvŠ gzZ ÅŠæ ¹ Å#Ö |$
ä ~0  aV˜
zZ}
Z ~ *Šž Ç}™{@x Ì» ] !
zgzZ q kZ y›„z X ÅŠæ Á¹ƒ xsZ
Xì ÅŠæ {Š c
i¹ ï
GE4h4E
& Åyc
E Š ZvŠ Åá|ä aÆ Z} ~ Tì (Z
å†Ò çÖæ ä×Ò àm‚Ö] o× å†`¿nÖ ÐvÖ] àm• æ p‚`Ö] äÖ牅 ؉…] p„Ö]ça
!áçÒ†ŽÛÖ]
ì 5™}Š +Š CgzZ e
ÃkZž @ Z@ ÃwÎg LZ ä kZžì (ZvZ {z)
„ù uæÍ}Š ™̈¸6VeŠ x Ó
( Vƒ lp *
XÛ 7{û» Martin Lings ~}g !
ÆeWkZ
The most that a sound intelligence can accept
are the claims which naturally result from the fact
that Islam represents the most recent Divine
intervention upon earth. But these claims, though
considerable, are relative, not absolute; and a
Muslim intellectual in the modern world will not find
peace of mind except by assenting to this. It should
not however be difficult for him to do so, for a
glance at those passages of the Quran on which the
theologians; exclusivism is based shows that the
verses in question call for a deeper and more
universal interpretation than is generally given.
One of these passages is the following:
36
He it is who hath sent his messenger with guidance
and the religion of Truth, that He may make it prevail
over all religion, though the idolators be averse.
This verse can be given a narrower or wider
interpretation. Its more immediate meaning is clearly
the narrower one: the messenger is Muhammad, the
religion or Truth is the Quranic message and
idolaters are the pagan Arabs, Persians, Berbers and
certain other pagans. But what of the words that He
may make it prevail over all religion? It is here that
t he c ru x of t he m at t e r may be s a i d t o l i e .
Wh a t e ve r th e d i s a d va n t a g e s of m o d e r n
education, it serves to implant a more global
concept of world history and geography than is
normally held by members of traditional civillsation
w hich tend, as w e have seen, to be aloof and
introspective. The w ider know ledge is a mixed
blessing, but where it exists it must be taken into
account. An intelligent Muslim, living in the modern
world, is bound to realize sooner or later, suddenly
or gradually, not only that the Quranic message has
not been made to prevail over all religion, but also
that providence itself is directly responisble for the
short-coming. The shock of this realization may
37
sh a tt e r h is b e l ie f , u nl e ss he b e e n ab l e d to
understand that the verse in question has a wider
significance. In the narrower sense, all religion can
only be taken to mean 'all religion in your part of the
w orld.' But if all religion be interpreted in an
absolute sense, and if idolators be made to include
such people as the Germans and Celts, many of
whom were still pagan at the outset of Islam, then
the religion of Truth must also be given its widest
application, and the words once again' must be
understood (i.e. He it is who hath sent....), for the
Divinity has sent messengers before, and never with
anything other than the religion of Truth. These last
four words, like the term Islam itself, can be taken in
a universal sense, to include all true religion. The
Quran makes it clear that the religions of Adam,
Noah, Abraham, Moses and Jesus may be called
Islam in its literal meaning of submission to God. In
this sense Islam may be said to have been made to
prevail over all religion. But in its narrower sense
Islam has only been allowed to prevail over all
religion in a limited part of the w orld. It is now
fourteen hundred years since the revelation of the
Quran and Providence has allowed non-Quranic
38
modes of the religion of Truth to remain as barriers
to the Quranic message in more than half the globe.
Æ |kZ Ž • } úŠ {z {z ì Y™wJ] ! i Ð {Š c
Ž {c i Ðû
Z } úŠt Xì ÞZ s¥h
p¤ ]Ð ƒ  6}i ñzg xsZž • ò} CgŠ
tÃ]! kZ g›ZŠ y›q
Z » *Š h
]X • °ŸZÉ 7Çp•/5
Û èYì 7Ìg ZØŠ aÆ kZ *
{z ÅyWŒ ™tÃkZgzZX Çìg u" %K
Z6yZ ì F
ãZz Ð % Z e Ãq Š Z ]uz x° Å ]«
„Å y c Š Y f6X]c
W
r{Š c
i }Ð kZ {zì CY ÅÐ gîx ¬ sz@
Ž Å] c
Wck
ižì @

Xì e ZÐ ~ yZX • C™ Ÿ» » sz@
Wt q z‚K¬gzZ
å†ÒçÖæ ä×Ò àm‚Ö] o× å†`¿nÖ ÐvÖ] àm• æ p‚`Ö^e äÖ牅 ؉…] p„Ö]ça
!áçÒ†ŽÛÖ]
ì 5™}Š +Š CgzZ e
ÃkZž @ Z@ ÃwÎg LZ ä Tì (Z vZ {z
„ù uæÍ}Š ™̈¸6VeŠ x Ó
X Vƒ lp *
‹Z ~Š !
Xì Y Y 1 Ìx|WzgzZì Y Y 1 Ìx|Šzö » e WkZ
h+ Š gzZ • wÎg ·žt ªì ŠzöŽ ì {z {z ì @
Wt ‚ pŽ » kZ ~
‹Y vŠ ‰gzZ'
„
' ó 6>WÔ[²„
  Š Z%Ð WægzZ ì x • ãWŒ
 6" Û
X • x Z¸Z
ÝZ X}Š ™̈ ¸ 6yc
Š Z x ÓÃkZ {zž ǃ È H » p ÖZ yZQ p
Xì ¸ Â{-gzZX
~ |ŠpgzZ Ëžì gz¢{Z
Ãt » kZ pVƒ yvÌŽ Æ ½h ]
]
kZ ½h • ng g¦Ž »BZ'gzZ õg @ Û ZÆ d
Å *Š Š Z• • îZzg w'
´g p Ò » kZ pì Ú£Bq Z dÝz Xì îŠ g¦@¬™| (Ð
Zp¤
Ã|kZ éE +
SC Gg D
c
eZk
7  ¢y ›g›ZŠ ÑZz•g ~ *Š h
c
$ ]Xì ~gz¢
Å „@
{Z' Š 7„6yc
c
ÃkZ gzZ Š Û ž ǃ g66K
Š Z x ÓvŠ Ãx • ãWŒ
39
•
Æ kZ h á ™ 0 )œ uZgŠ Z » |kZ Xì ~0
 aŠpg ZŠ )f „
zZ}  Zg
7Šzö Ú Z È » e Þ ‡ÆKt {z ¤
WkZžƒ: . Z }ŠÄg™1Ã}o
}g vÆ *Š L ž
L ì Y Y 1 Èt ~ pŠzöV; Xì Wz }Ð kZÉ
V26" Š ZvŠ¤
gzZ ñY 1ÇÃyc Zpì Š Š„6yc
c Š Z x ÓvŠ ~{
ñZ’ZÐ ¹ Ð ~ Xž ñY Hg ÑÌÃVñ¸{)z Celts gzZ Vë̀~
Æe WgzZ Ç} 7´g FWz t :Z » h+ŠQ¸ 2~ 46" ‰Ü zÆ xsZ
gzZ ì 5ÃVßÎg ̬ „ ä Z} ž óÐó b§kZL L Ç} 7'{g !
zŠ Ãp ÖZ
p‚`Ö^e äÖ牅 ä׉…] p ÖZg e y Z b§ÅxsZ ÂXì 5™} Š „ h+Š sÜ
á yc
X N Yƒ ï• Š ZF x Ó~ yZž @
ì Y Y 1x|@¬ Ì» ÐvÖ] à³m• æ

Æ x?Z :}gzZ .ñÔ•Z'Z Ôb âÔxŠ W ( ]Z| )žì c Û
Š ™ ãZzt ä yWŒ
ëÐ b§kZì Y Y ¹xs ZÐg ±ZÆ ~g Zˆ@ ªp~½Æ yc
Å Z} ŠZ
xsZÐg ±ZÆ pF Šzö²ì Š
cŠ„6yc
Š Z x ÓvŠ ÃxsZž• M È
wi * Û Xì Š
ÃyWŒ Š„ ~ º´ Šzöq
c Z sÜ6yc Š Z x ÓvŠ Æ *Š Ã
Û )Æ h+Š ä ~0
ÃVh§ ãWŒ  aŠpgzZ • ` ƒ w ‚Î {Ša ñƒ
zZ}
Xì 3g™ ¯ ^z»gz [ saÆx • ãWŒÛ ~ *Š {Š c
iÐ Û
:ì q Martin Lings
A religions claim to unique efficacy must be
allowed the status of half truth because there is, in
the vast majority of cases, no alternative choice.
Y c Û |Û sÜÃkZ ì W
ŠgZŒ ñ„z Ëž òúŠt ~ }g !
Æ +Š
Ø è wŠ • ðÃ~ |a Æ e
c ä™g (Z < ÒZ xq ZèY ì Y
X @
ƒ7
Xì q Frithjof Schuon
For those w ho come face to face w ith the
40
founder of a new religion, the lack of alternative
choice becomes as it were absolute in virtue of the
correspondingly absolute greatness of the Divine
Messenger himself. It is moreover at its outset, that
is, during its brief moment of 'absoluteness', that
the claims of a religion are for the most part
formulated. But with the passage of time there is
inevitably a certain levelling out between the new
and the less new, the more so in that less new may
have special claims on certain peoples.
ðÃt ‚Æ yZèa Âì @ Æ +Š 6 q
ƒ Ð ã ! Z —‚ » VÍß X
a kZ Xì Cƒ ðY ~ V~fÆ yZh ÑÅ wÎggzZ @
ƒ 7g (Z wŠ •
G
GG3©ÒŒ!Xì Ç+Š ¸ž • D™ w ì ¸ {z
¿kZ Æ ( KǪ) ï
܉z‰‰Q pX • DW~ŠŽz } úŠ ,Z ~ }g! Æ + Š „ ~ äâ i
@ Z 6gîk
Y ƒ ì‡yi ZÂq  yxgŠ Æ y c
*
¦ Š Z äZ6gzZ 6 Âì @Y @

g òúŠ » ¤SKZ 6Vñ¸‰Ìyc
n Š Z äZ6žÐ g ±Z kZ îSXì
X•
YEÅ
ŠgÐ bÑŠ »yc
Š Z ]uz,Æ {)z æ 5 Hg â

Û ˆ Æ ƒ Å ÅzmvZ -vZ wÎg
Æ äƒ«]•~ „ xsZ ãWŒ
:bÑŠ
áøçû Ûönû Ïô mö æø gônû ÇøÖû^eô áø çû ßöÚô çû mö àømû„ô $Ö]ø !àønû Ïô j$Ûö ×ûÖùô p‚÷aö äô nû Êô gømû …ø Ÿø göjFÓôÖû] Ô ø Öô]ƒø D1E
Ô ø ×ô fû Îø àûÚô ÙøˆôÞû]ö ^Úø æø Ô ø nû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö ^Ûøeô áøçû ßöÚô çû mö àømû „ô$Ö]æø áøçû ÏöËô ßûmö Üû`ö ßFÎû‡ø …ø ^Û$ Úô æø éøç×F’# Ö]
!áøçû vö×ô ËûÛö Öû] Üûaö Ô ø òô ÖFæ]ö æø Üû`ôeùô …$ àûÚô p‚÷aö o×FÂø Ô ø òô Öøæ]ö áøçû ßöÎô çû mö Üûaö éô †ø ìôŸ? û^eô æø
41
D5 ^i 1å†Ïe å…ç‰E
äg e Ð Z}ì à Zz äe { Zg X 7µ ðÃ~ Tì +Z [Ât :ÀF
g ì‡gzZ6Vzq ðƒ ’• D Ñ ¢ž • vß,ZŽÃVß Zz
gzZ Ãi ú• n
ng ¢ž • vß,Z {z gzZ • D™ ay
 Ð ~ kZ ì cŠ ÃyZ ä ë¼ Ž
¬ Ð \WŽ Ì6V1Â yZ gzZ ì ˆ ~g @
Z s§Å \WŽ Ì6[ kZ •
Ž 6{Zg Ç• vßt 'X • n
g ¢ vß {z Ì6]y
WgzZ • _ Y ~g @
Z
X [x» • v߸gzZì BÐ s§Åg ÇŠgz6Æ yZ
Z@ Æ ™yÒ ]ÌÅ Vß Zz äge Ð Z}
~ y Z Ã b #z e ~ e
WkZ
Æ Vâ ›Ž ì gÃè (Z •z q Z Ð ~ s ™zZ Æ yZ Xì H™f *
ƒ«
X y ZZ6yWŒ Û ª @ Y c
0 7~ < Ø è IZgzZ Ë{z´
!ä́eô†õÊô ^Òø Ùøæ$ ]ø ]çû Þöçû Óöiø Ÿøæø ÜûÓöÃø Úø ^Ûø Öùô ^Î÷ ‚ôù’øÚö köÖøˆôÞû]ö ^Ûø eô ]çû ßöÚô •æø D2E
Då†Ïe å…ç‰E
ª) ì Å wi *ä ~ Ž 6[Â kZ î Wá yZZ ( LZu Z µ } Z ) gzZ
ì k0
}g vŽ Å [ Â kZ ì à Zz ä™ & ¤{zž~ ª Û
q +Z ( 6yWŒ
XÆy WŒÛ kZá Zz ä™g ïZ¬ ~ ƒ
 ?´ # Ö gzZ
gï ZgzZ H IÐ ä™g ïZgzZ NÑ yZZ 6yWŒ Û {zžì ¬Ãòg »z Š·
X cC ¬Ãä™
æø ^Ë÷nû ßô uø Üønû aô]†ø eû ]ô èø×$Úô Øûeø ØûÎö !]æû ‚öjø`û iø p†F’F³Þø æû ]ø ]•÷ çû ³aö ]çû ³Þöçû ³Òö ]çû ³Öö^³Îøæø D3E
æø Üønû aô]ø†øeû ]ô oÖF]ô ÙøˆôÞû]ö ^Úø æø ^ßønû Öø]ô ÙøˆôÞû]ö ^Úø æø äô ×# Ö^eô ^ß$Úø • ]çû Ööçû Îö !àønû Òô†ô³ŽûÛö³Öû] àø³Úô áø^³Òø^³Úø
oøiô æû ]ö ^Úø æø ýoŠFnû Âô æø o‰Fçû Úö oøiôæû ]ö ^Úø æø ½ø^fø‰û Ÿø ]û æø høçû ÏöÃû mø æø Ñø^vø‰û]ô æø Øønû Ãô ÛF‰û]ô
^Úø Øô%ûÛôeô ]çû ßöÚø • áû^ô Êø áøçû Ûö×ô ŠûÚö äü Öø àövûÞø æø Üû`ö ßûÚô ‚õuø]ø àønû eø Ñö†ùô ËøÞö Ÿø ø Üû³`ôeô…$ àû³Úô áøçû ³n%fôß$³Ö]
Äönû ÛôŠ$ Ö]çø aö æø äö ×# Ö] Üö`ö Óønû Ëô Óûnø ŠøÊø Ñõ^Ïø•ô oûÊô Üûaö ^Ûø $Þ^ô Êø ]çû $Öçø iø áû]ô æø ]æû ‚øjøaû ] ‚ôÏøÊø ä́eô ÜûjößûÚø •
!Üönû ×ô Ãø Öû]
Då†Ïe å…ç‰ 137^i 135 E
42
î Yƒ ~Š· vß ?ž • ë vßt gzZ
Z@ Ì? î Y ƒ ãZ¾ c
î Y ƒ 6e

m•Z' » Æ~ TÐ •g 6•Z'
Z gzZ 7x * Z I ÂëžØŠÈ\ WXÐ
5k0 g yZZ ëžzŠÈX¸ : Ìuæx?Z
}g ø Ž 6kZgzZ 6vZ • n

[© ]|gzZ t GZ ]|gzZ ³• Z ]|gzZ •Z'Z ] Z|Ž Ì6kZgzZ Š

5s§Å [© Š ÑzZ gzZ x?Z :
gzZ x?Zm .ñ]|Ž Ì6kZ gzZ Š
Æ yZ Š Š Ãx?Z :Y m
c Z gzZ¼ Ž Ì6kZ gzZ Š Š Ãx?Zm }]|
c
D™7& ¸Ì~ q Z ËÐ ~ yZ ëžÐ ªkZÐ s§Åg ÇŠgz6
?Ð & §TN Wá yZZÐ & §ÏZ Ì{z¤ ZΕ .Æ \¬vZ ÂëgzZ
Âvß {z Â,™ ãZŠ¤
zg {z ¤
Z gzZ Ð N Y µ 6e
Z@ Ì{z ÂA
ƒ ñÑ yZZ
kÐ s§Å\ W „ • ¿#u'
vZgzZ \¬vZÐ yZÐ B û„ d 
X• … Y• F \¬
ÃyZ Q gzZ ‰ ñZz]*ZZ z Z •Æ yZ ã!
i Å Vâ›~ ]c WyZ
C6gî ãZz gzZ ~Š ]úŠ Å äÑ yZZ ._Æg £ kZ Ãòg »zŠ· ™ ¯ g £
Å ãZŠ¤  zg Ð kZ :gz XÐ N 0 Z@  Hg (Z Ãg £ kZ ä VrZ ¤
e Zž c Š
XÐ Vƒ ñƒX Ð e Z@ ~ ]gß
^Úø ‚ôÃû eø àûÚô Ÿ$]ô hø^jøÓôÖû] ]çiöæû ]ö àømû„ôÖ$] Ìø×øjøìû] ^Úø æø !Ýö¡ø ‰ø û Ÿô ]û äô ×# Ö]‚øßûÂô àømû ‚ôùÖ] á$ ]ô !4
Õøçû q% ^uø áû^ôÊø !hô^ŠøvôÖû] Äömû†ô‰ø äø ×# Ö] á$ ^ô Êø äô ×#Ö] kômF^Feô †û ËöÓûm$ àûÚø æø Üû `ö ßønû eø ^÷nÇûeø Üö ×ûÃô Öû] Üö aö ðø ^qø
ÜûjöÛû×ø‰û]* àønû nôÚôù Ÿö û]æø hø^jFÓôÖû] ]çiöæû ]ö àømû „ô×$ Öô ØûÎö æø àôÃø fø i$] àôÚø æø äô ×# Öô oø`ôqûæø köÛû×ø‰û]ø ØûÏöÊø
D20-19 á]†Û ٕ å…ç‰E Èö×Ffø Öû] Ô ø nû ×øÂø ^Ûø $Þ^ô Êø ]çû %Öçø iø áû]ôæø ]æû ‚øjøaû ] ‚ôÏøÊø ]çû Ûö ×ø‰û]ø áû^ô Êø
Š 4
Ž ä [ IZ gzZ ì „ xsZ sÜq Æ vZ ( w=z h ) +Šµš
¡X ¶_ V?Š ( Å äƒ hÆ xsZ) ÃyZžˆ Æ ª  q +Z H s%Z
 Z (6}uzŠ q
ž 6) Ç}™g ïZ »x ©ZÆ\¬vZ ¿Ž gzZXÐzz Å“ Z
X • áZzh  [ ˆ » kZ¢¹ \¬vZµš  ( Hä VÍßyZ
Z ÌQ ( ˆ Æ äƒ ì‡?Š Å äƒ hÆ xsZ)
SÐ \Wvßt ¤
43
Û \W ÂBï
â â ? )žØŠ â•
Ž gzZ [ ™s§ÅvZ m{ cg CZ Â~ ( â â : c
ƒëžÐ kZ ì t)t X` ™s§ÅvZ m{ cg CZ ) Ì{z ¸ zc}÷

ÎXƒ DÑ xsZ Ì? HžÐ [²gzZ Ð [  IZv gzZ ( ` ™g (Z xsZ
Â,™ ã ZŠ¤  zg vß {z¤ ZgzZÐ N Y W6{ Zg Ìvß {z ÂN Wá xsZ vß {z¤ Z
Xì bŠ àsÜ)fÆ\ W
Ùºçû ‰ö…ø Üû Óöñø^qø Ü$ $ö èôõ Ûø Óûuô æ$ gõjFÒô àûÚô Üû Óöjönû iø! ^ÛøÖø àønû nùô fôß$Ö] Ñø^%ønû Úô äö ×# Ö] „øìø]ø ƒû]ô æø !5
pû†ô‘û]ô ÜûÓöÖôƒF o×FÂø Üûiö „ûìø]øæø Üûiö…û †ø Îû]ø ðø Ùø^Îø äü $Þ†’ûjøÖøæø ä́eô à$ ßöÚô ç+ jöÖø Üû ÓöÃø Úø ^ÛøÖôù Ѻ‚ùô ’øÚö
Ô ø òô ÖFæ^öÊø Ôø ÖôƒF ‚ø Ãû eø oÖ#çø iø àûÛøÊø àømû ‚ôaô^Ž$ Ö] àøÚô Üû ÓöÃø Úø ^Þø]æø ]æû ‚ö`ø •û^Êø Ùø^Îø ^Þø…û †ø Îû]ø ]çû Öö^Îø
æ$ ^Â÷ çû ›ø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô àûÚø Üø×ø‰û]ø äü Öøæø áøçû Çöfû mø äô ×# Ö] àômû•ô †ø nû ÇøÊø]ø !áøçû ÏöŠôËFÖû] Üö³aö
Øønû Ãô ÛF‰û]ô æø Üø nû aô]†ø eû ]ô o×FÂø ÙøˆôÞû]ö ^Úø æø ^ßønû ×øÂø ÙøˆôÞû]ö ^Úø æø äô ×#Ö^eô ^ß$Úø • ØûÎö !áø çû Ãö qø†û mö äô nû Öø]ô æø ^a÷ †û ³Òø
Ÿø ø Üû ãôeùô …$ àûÚô áø çû n% fôß$Ö]æø oŠF nû Âô æø o‰Fçû Úö oøiô æû ]ö ^Úø æø ½ô^fø ‰ûŸø û]æø høçû ÏöÃû mø æø ÐøvF‰û]ô æø
äö ßûÚô Øøfø Ïûm% àû×øÊø ^ß÷mû •ô Ýô¡ø ø‰ûŸô û]†ø nû Æø Èôfø jûm$ àûÚø æø áøçû Ûö×ô ŠûÚö äü Öø àövûÞø æø Üû`ö ßûÚô ‚ôõuø]ø àønû eø Ñö†ùô Ëø³Þö
D81-85 Vá]†Û ٕ å…ç‰E !àømû†ôŠôíFÖû] àøÚô éô †ø ìôŸ? û] oÊô çø aö æø
VzŠ ( <Ñ) DgzZ [Âà ?~¼ ŽžÐ Y m Z 1Çä \¬vZ²gzZ
Å ) k0 Ö ´) kZƒ t Z]Ž ñW9 ( gzZ ) ðÃk0
}g vŽ » ( # }g vQ
?gz¢ Â ( ƒ "
U ‚g Å kZ Ð bÑŠ ¦Ñxª) ì ( ~ <Ñz [Â
ª
ä ? c
Wž c Û ( Q) X *
â• ™ Ì( Šæ z) ~g ZƧŠkZgzZ *
Ñ ÌyZZ 6wÎg kZ
Û Z kZ LZ) Â c
gZ Œ Û Š•
â• á g Z X Hg ZŒ
Û Z ä ëá1 {z HwJÇ Z÷6kZgzZ Hg Z Œ
ÛZ
gzZ q :Z ŧZz ª) VƒÐ ~ VƒZÍB‚}g v6kZ Ì~gzZ xg {ZÍ ( 6
g D
X ( Vƒ ÑZzp
Xì ÌÐ VáZ ÅyZÇt Ð Y m
Z Vänfßi
ä™T" vß „,Z  ZQˆ Æ ( Ç ) kZ ¿Ž ( Ð ~ VáZ) Î
t Å ) \¬ hèÑqX • T eÃi§gzZ Ë ZÎÆ~0
 + ŠQ HX • áZz
zZ}
}igzZ • ~ Vâ • Wæ X • {zZuƒ á
 t ‚ ( Æ ¬)Æ ( yZžì y •
44
XÐ N Y ñN ƒ
ßs§Å „ Z}  gzZÐ ~g (Z" gzZÐ Ùp• ~
5k0
kZgzZ Š }g ø Ž 6kZgzZ6vZ • n Û \W
g yZZ ëžØŠ â•
5s§Å [© Š ÑzZgzZ [© z t GZ z ³• Z z •Z'
Ž Ì6kZ gzZ Š  Z Ž 6
ëžÐ ªkZ Ð s§Åg ÇŠgz6Æ yZ Š Š ÃV1}uzŠ gzZ }z .ñ
c
( Og: 6ËgzZ Og yZZ 6Ëž ) D™7& ¸Ì~ q Z ËÐ ~ yZ
{z  Ç}™ÔÃ+Š }uzŠ Ë ZÎÆxsZ ¿Ž gzZ X • .Æ „vZ ÂëgzZ
X ǃР~ Vzg » {n~ ]y W{ gzZ ǃ: w=Ð kZ
Ù•E !ÜûÓöeø çû Þöƒö ÜûÓöÖø†û Ëô Çûmø æø äö ×# Ö] ÜöÓöfû fôvûmö oûÞôçû Ãö fôi$^Êø äø ×# Ö] áøçû f%vôiö ÜûjößûÒö áû]ô ØûÎö !6
D31 á]†ÛÂ
X z™ q nZ Z÷vß ? ƒ n
Z} g ›Ð \¬vZ ?¤ Û \W )
ZžØŠ â •
( XÐ ,Š™s çÃVƒk  }g vgzZÐ '䙛Р?\¬
ƒ
WÌòg » z Š· ~ Xì Ð Vâ ̈Z x Óžì x ¬ [æ~ e WkZ
kZ Xì xiÑ q nZ » ÅzmvZ -vZ wÎgaÆ ƒ Š Z IZvŠgzZ ‰
 X Ìy c
LZgzZ ›ÅvZ {z´Æ
VŒ Xì 7=g f ðà » ä™Ýq ]nÅVƒk
Xì c uq
W~ g ZžJ 
!oÂ^fi] Ÿ] äÉæ ^Ú ^nù u oF‰çÚ á^Ò çÖæ
X @ ƒ: {g e {z´Æ qnZ ~÷Ì7Z ÂDƒ {0  ix?Zm .ñ¤ Z
‚øÃû eø ÜûÒöæû •ö†ö mø hø^jøÓôÖû] ]çiöæû ]ö àømû„ô$Ö] àøÚô ^Ï÷mû †ôÊø ]çû Ãö nû _ôiö áû]ô ]çû ßöÚø • àømû „ô$Ö] ^³`ø m%^ø³mF !7
D 3K3E !àømû †ôËô ÒF ÜûÓöÞô ^Ûø mû]ô
Û ËÐ â â I ?¤
ì ˆ~Š [ÂÃXÐ ~ VÍß yZ »‘• ZßZz y ZZ } Z
XÐ ,Š ¯ •Û »ú ñÑ yZZ}g và ?vß {z Â
¬Šp{zžì 6¯ ÏZ ¡* ƒ¬Z  ñ »®  ¤Z Å {z¤ ÌËÆ [ IZ
X Zƒ~ xsZ sÜg ®Z » e Z@ z yZZg ±Z . Þ ‡ Z®• 2~
ÜûÓöÖ$]†÷ nû ìø ]çû ßöÚô «Êø ÜûÓöeùô …$ àûÚô Ðùô vøÖû^eô Ùöçû ‰ö†$ Ö] ÜöÒö ðø ^qø ‚û³Îø Œö^³ß$³Ö] ^³`ø m%^ø³mF !8
45
D170 Vð^ŠÞ å…ç‰E !šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] oÊô ^Úø äô ×# Öô á$ ^ô Êø ]æû †ö ËöÓûiø áû]ôæø
Ð s§Åg ÇŠgz6}g v™á ]! E wÎgt k0}g vÍß x Ó} Z
Z gzZ X ( σ ]•èY ) ǃ 4a }g vt Åg ¢ ?Ε ñÑ p=

Xì ~ }igzZ Vâ • WŽ¼ ƒ  t ì o Å \¬ Z} Âìg” 
àøÚô áøçû Ëöíûiö ÜûjößûÒö ^Û$ Úô ]†÷ nû %ô Òø ÜûÓöÖø àönùô fø mö ^ßöÖöçû ‰ö…ø ÜûÒö ðø ^qø ‚ûÎø hô^jøÓôÖû] Øøaû ]ø^mø !9
Äøfø $i] àôÚø äö ×# Ö] äô eô pû‚ô`û mø àºnû fôÚö gºjFÒôæ$ …ºçû Þö äô ×# Ö] àøÚô ÜûÒö ðø ^qø ‚ûÎø †ôõnû %ô Òø àûÂø çû ËöÃû mø æø gôjFÓôÖû]
½õ]†ø ‘ô oÖF]ô Üû`ômû ‚ô`û mø æø ä́Þô ƒû^ô eô …ôçû ß%Ö] oÖø]ô kôÛF×ö¿% Ö] àøÚô Üû `ö qö†ôíûmö æø Üô×FŠ$ Ö] Øøfû ‰ö äü Þø]çø •ö…ô
D15/16 Vå‚ñ^Ú å…ç‰E !Üõnû Ïô jøŠûÚö
?»gñZ XÐ ~ [Â • ñWwÎgt }g ø k0}g v[Â IZ } Z
X • ï Š wÅs ™ s ™t ‚}g vÃV Â!
Ϲ Ð ~ y Zƒ D™ ØZ
Z Ð s§ Å \¬vZ k0
q }g vX • ï Š ™“
 Z*Zz ÃgñZ Ð ¹ gzZ
vZÐ=g fÆ kZž ( ˆyWŒ Û ªì ) [ ãZz q
Z ( {z)gzZì ðWq ×zg
KZ ÃyZgzZ • D C •Zg Å äsVƒ ̈¤Æ hñŸgŽ ÃV˜,Z \¬
g ì‡6„
n  Zg {Zg ÃyZgzZ • D Wá s§Ågâ™w ïÐ VÃg@ Ð =Â
X•
áû]ø Øô‰ö†% Ö] àøÚô éõ †ø jûÊø o×FÂø ÜûÓöÖø àönùô fø mö ^ßøÖöçû ‰ö…ø ÜûÒö ð^øqø ‚ûÎø gôjFÓôÖû] Øøaû ]ø ^mø !10
Øùô Òö o×FÂø äö ×# Ö] æø †ºmû „ôÞø æø †ºnû Žôeø ÜûÒö ðø ^qø ‚ûÏøÊø †ôõmû „ôÞø Ÿø æøø †õnû Žôeø àûÚô ^³Þø ðø ^³qø^³Úø ]çû ³Ööçû ³Ïö³iø
D19 Vå‚ñ^Ú å…ç‰E !†ºmû‚ôÎø ðõ oû•ø
à ?žŽ ã W ( ÅzmvZ -·) wÎg}g øt k0}g v[ IZ } Z
Ü z ,Z • De s ™ s ™ ( '!
» ( äWÆ) VßÎgž ~ ‰ Å <Ñ)
‰ˆƒ Š ®jÑ—‚Ð zz Å _Š ZjZgzZ ) ås ¸ñ ( Ð ]æ)Ÿ
]gz¢¹ ÅäWÆ wÎg Ëa kZ å:=g f ðà »DÆyZÐ Ëg ]ígzZ
Ö ª) ?ž @( ce 'aÚÃ~gzWp=Å\W~ ‰
(~ # Ü z,Z ÂX ¶
}g ø (ž • gzma kZ ~ ä™ „@ Æ +Š ë )ž Ïì : V-
Ã~ [!
46
c
W7( @ Æ+ ŠÃëÐ Tƒ)k
ƒ D9~}g ! za (žŽ wÎg ) ðÃk0
2
ÃÐ ë a kZ X ‰_ƒ ùŸ ùZÑ «gzZ)
[ZžÅg™) Î ( Iƒ V „@
• ` WÅzmvZ -·ª) k 2
gzZa k0
}g v( èY „g 7öRÅg±
Ù \¬vZgzZ ( ßNŠ ?ÃkZ 'â : 'â [Z
g ]gŠ ~g7 6qC
X•n
ƒ ãZz ! lÐ Vß ZjzŠ Ñ!
~qŸg Å \¬vZ Ì[Â IZž Š {gÃè yZ
-vZ wÎgaÆäW~ Ýzg Åe
Z@ Ð VÃg @
Å „ZegzZ~ ä™Ýq
X • ` ZÆyWŒÛ gzZ ª
‚g ÅÅzmvZ
X cÛ yÒ V- ~ e
â• WgzZ q ZÃ|{Š™yÒ ~ ]Y!Zj&Æ6 zZ
D28 V^f‰ å…ç‰E !]†÷ mû„ôÞø æø ]†÷ nû Žôeø Œô^ß$×Öô è÷Ê$^Òø Ÿ$]ô Ô
ø ßF×û‰ø…û ]ø ^Úø æø !11
äZg egzZ ä‹ ~Ÿpì 5™ ¯ 9WZzÆ VÍßx ÓÃ\W Âä ëgzZ
( áZz
Ø è ðÉ
å:6hÌ< Ü zÆ xsZg¼
x?Z @}]|gzZ .ñ]|žì 7„µz — ðà Â~ ]!
kZ
{z ¸ ñW™á +Š Ž
^Tžì 7µz — ðÃÌ~ kZ p å hÇ!
Æè%ÅvZ + Š {z6¯ Å]¬$ z ]d’gzZ „g: ¹! Q {z¸ ñW+Š {z ~
X • D™ ãZzÐ Šæ Å6Z Œ Û ] c WP ëÃ]! kZXìg: ._
Ü$ $ö äô ×# Ö] Ýø¡ø øÒø áøçû Ãö ÛøŠûmø Üû`ö ßûÚô кmû†ôÊø áø^Òø‚ûÎøæø ÜûÓöÖø ]çû ßöÚô ç+ m% áû]ø áøçû Ãö Ûø ³_û³jöÊø]ø D1E
D75 Vå†Ïe å…ç‰E !áøçû Ûö ×øÃû mø Üûaö æø åö çû ×öÏøÂø ^Úø ‚ôÃû eø àûÚô äü Þøçû Êö†ùô vømö
Ð N Wá yZZ Ð ì }g v( ~Š·)tžƒ n g µÂ ?Ì[ Z H
ÃkZQgzZ¸ F
 (e
g Â) x¯ » \¬vZž• }g ¦
,Z vß¼ ~ yZèÑq
X • ìg™ Z' 랸 … YgzZˆÆKÃkZ¸ s Z e™¼ »¼
ä́eô ]æû †ö jøŽûnø Öô äô ×#Ö] ‚ô ßûÂô àûÚô ]„øaF áøçû Ööçû Ïömø Ü$ $ö Üû `ômû ‚ô mû^øeô gøjFÓôÖû] áøçû fö jöÓûmø àømû„ô ×$Öô غmûçø Êø !2
!¡÷ nû÷ ×ô Îø ^ß÷Ûø$ø
47
) • ˜ Ž σ Å yZ ~Š !
LZ Ã ( ] Zg Â) [ Â ( ™ w‡ w$ ~(Â
'
( ¬)t ž• ïŠÈ ( Ð x Zú)Q ( gzZ ) Ð Vð;
„ V-) Ð s§Å Z}
™wßz ¾}gŠ×¼ Ð=g f kZžì Cƒt ( sÜ) n¾ ( gzZ ) Xì ( c
W
XB
!áøçû Ûö×øÃû iø ÜûjöÞû]øæø Ð$ vøÖû] áøçû ÛöjöÓûiø æø Øô›ô^fø Öû^eô Ð$ vøÖû] áøçû Šöfô×ûiø ÜøÖô gôjFÓôÖû] Øøaû ]ø^mø !3
D71 Vá]†Û ٕ å…ç‰E
ªZz ) Ã ( t·]t ª y*) ªZz ƒ D™ o ‘VY [ Â IZ } Z
ªZz ñƒ DÖ ( VY )gzZÐ ( ‡Ã‚c
Ã]! ]g „{”p’ªy*)
( ƒìg Ö Ã]! hž )ƒ … Y ?èÑq
D156 Vð^ŠÞ å…ç‰E !^Û÷nû ¿ôÂø ^Þ÷^jø`û eö Üømø †û Úø o×FÂø Üû`ôÖôçû Îø æø Üûaô†ôËûÓöeôæø !4
zz Å äOŠ yc ~g ¸ Z(6x?Z ?*%]|gzZÐzz Å¬Æ yZgzZ

äü Öø áøçû Óöm# áû]ø äü ßøvFfû ‰ö ‚ºuô]æø äºÖF]ô äö ×# Ö] ^ÛøÞ$]ô ÜûÓöÖ#]†÷ nû ìø ]çû `ö jøÞû]ô è÷%ø×ø$ø ]çû Ööçû Ïöiø Ÿø øæø !5
D171 Vð^ŠÞ å…ç‰E !‚ºÖøæø
gzZ ) ǃ4a }g vî Y Wi ! )ž¼#
( Ð uÑkZ) X • & ( Z} Ö gzZ
äƒ Š ÑzZ r
 ™ {z ( gzZ ) ì Šq„ q
Z  NJq ( èY î Yƒ b‡Æ ©Â
Xì {2Ð
~ {)z gZ z ] Zg ÂŽ ì ðƒ Ð ]d’•á Ž" yZG@
Å ]c
W{gÃè
X c
W7~ äƒ »JÌZŸ »XgzZ • „g Cƒ
ã•W{z {Zp¸ ŠŽñÐ ¬ < Ø Zè Ìæ ‰
Ü zÆ xsZg¼žì t Ýq
: ¬ZñÆI z è%Å \¬vZ {z [Zž¸` W]Zp{z ~ yZ Vƒ: VY „
ž²
X¸ 6© ÂŽ Æ VÖZg õFA a q
 ¹!
vZ ng Z I Z ƒ ZP ñZÎgzZ¸ ìg
ŠŽñ~ g
u {gÃè y*¸ X¸ 2~ Vñ» Z
 ñÆ WZg *
z×Æ \¬

48
Ü`ßm• à Ü`jÖ ^jq^Ê àn›^nŽÖ] Ü`jiœ Ü`Þ]æ Ü`×Ò ð^Ëßu p•^f kÏ×ì oÞ]æ
æ ^Þ^_׉ äe ÙˆÞ] ÜÖ^Ú oe ]çÒ†Žm á] Ü`i†Úœ æ Ü`Ö k××u] ^Ú Ü`n× kÚ†u æ
!h^jÓÖ] Øa] àÚ ^m^Ïe Ÿ] Ü`Ûr æ Ü`e†Â Ü`jÏÛÊ š…Ÿ] Øa] oÖ] †¿Þ ä×# Ö] á]
ñWy- k0 Æ y ZgzZ H Za ;Ð uÑÃVzÈ x Ó LZ ä ~ gzZ
a Æ yZ ä ~ Ž ,Š ™x Zw, q {z 6y Z gzZ c
Š U Ð +Š Æ yZ ÃyZ gzZ
XN ZIq
ÑÃVÁZB‚}÷ {zž c Š ¬ÃyZ ä vâyZ gzZ Xw '
 ÂÅÃs§Å }i I Z ä vZ gzZ ~g @
ƒ 4$M~ }g !
Z 7?Š ðÃä èG Æ
Æ VÍß¼ ñƒ a ( 6h+Š ) Ð ~ [ IZ ñZÎ c â•Û ×6Yz [²
X • 6< Ø è ë! òg »zŠ·
!áøçû ÏöŠôËFÖû] Üöaö †ö %øÒû]øæø áøçû ßöÚô ç+ ÛöÖû] Üö`ö ßûÚô !Üû`ö Öø †ºnû ìø hô^jøÓôÖû] Øöaû ]ø àø³Úø • çû ³Öøæø D1E
D110 Vá]†Û ٕ å…ç‰E
á yZZ ( b§~g v• ìg™¿#Ð ?Ž Ì) [Â I Z (t) ¤ ZgzZ
ƒ YZ {Š c
( @ i • BhZŠpø)
ÃTÐ {ŠŽñªq ÅyZ )aÆ yZ ÂD W
6ªq Å yZ 1D Yƒ 4ZŠ ~ îG%Zí ª®
 ) hZ {gÃè ÏZ Ìt QèY
~ yZz{Š c  žì k\Z
igzZ • y› žР~ yZÉ ñƒ: y›ƒ
X• • Û»
Œô^ß$Ö] àøÚô Øõfû uø æø äô ×# Ö] àøÚô Øõfû vøeô Ÿ$ ]ô ]çû ËöÏô iö ^Úø àømû ]ø èöÖ$„ôùÖ] Üö`ônû ×øÂø kûeø †ô•ö D2E
áøæû †ö ËöÓûmø ]çû Þö^Òø Üû`ö $Þ^øeô Ô
ø Öô ƒF èößøÓøŠûÛø Öû] Üö`ônû ×øÂø kûeø †ô•ö æø äô ×# Ö] àøÚô gõ–øÇøeô ]æû ðö ^eø æø
Ù• å…ç‰E !áûæö ‚øjøÃû mø ]çû Þö^Òøæ$ ]çû ’øÂø ^Ûøeô Ô ø ÖôƒF Ðùõ uø †ônû Çøeô ðô ^nø fôÞûŸø û] áøçû ×öjöÏûmøæø äô ×# Ö] kômFF^eô
D112 Vá]†ÛÂ
f ( m{ ) 6yZ ˆ ~Š )
Ì}V ˜ ( Å *Z " Å yY ª) ª
ñ0
 Æ=g f ,Z Âq
ÅvZŽ : YƒxðZ Ð VÉg f zŠ ) 1Ð N Y
Z ( ì @
t) ‰ ƒ •gzZ ì Ð s§Å VñŠ WŽ Ð=g f ,Z q
Z gzZ ì Ð s§
f )t X ä6yZ ˆ~Š ) gzZÆ ÞZ … ( vß
{zž ZƒÐ zz kZ ( …z ª
49
{zžÐ b§kZ ) ÃVz9¸ D™ c 0;XÅZ x ©Z ¸ ïŠ ™g ïZ vß
Š ™OgzZ » îG
Zƒ Ðzz kZ ( …z ª f )t ( 2) gzZ ( å @ ƒ) h* ( Ìq Š 4 Æ yZ ŠpO
X¸ D Y òòÐ ( ®  ¤Z ) {]ZŠgzZ Å: ®  ¤Z ä VÍßyZž
àûÚô ÜûÓönû ×øÂø Ùø $̂ ßûmö áû]ø àønû Òô†ôŽûÛöÖû] Ÿø æøø hô^jøÓôÖû] Øôaû ]ø àûÚô ]æû †öËøÒø àømû„ôÖ$] •% çø mø ^Úø !3
D105 Vå†Ïe å…ç‰E !Ü@Óöeùô …ø àûÚô †õnû ìø
Û » D™ 7I Ì Zg f
( {Zp ) gzZ ( Vƒ) Ð ~ [Â IZ ( {Zp ) vß •
( Ì) ~4 Å b§ËÐ s§Åg ÇŠgz6}g và ?žÃ%Z kZÐ ~ Wæ
ƒ‚
Xì HgÑÐ ~gñÃ[ IZÐ s  Zܾ~ e WkZ ¶ Š Vänfßi
ðø ^qø ^Û$ Öøæø !áøçû ßöÚô ©mö ^Úø ¡÷ ÷nû ×ô ÏøÊø Üûaô†ôËûÓöeô äö ×# Ö] Üö`ö ßøÃø $Ö Øûeø ̺×ûÆö ^ßøeö çû ×öÎö ]çû Öö^Îøæø D4E
àømû„ôÖ$] o×øÂø áøçû vöjô ËûjøŠûmø Øöfû Îø àûÚô ]çû Þö^Òø æø Üû`ö Ãø Úø ^ÛøÖôù Ѻ‚ùô ’øÚö äô ×# Ö] ‚ôßûÂô àûÚô gºjFÒô Üû³aö
]æû †ø jø•û] ^Ûø Šøòûeô !àømû†ôËô ÓFÖû] o×øÂø äô ×# Ö] èößøÃû ×øÊø ä́eô ]æû †ö ËøÒø ]çû Êö†øÂø ^Úø Üûaö ðø ^qø ^Û$ ×øÊø ]æû †ö ³Ëø³Òø
ðö «Žøm$ àûÚø o×FÂø ä́×ô –ûÊø àûÚô äö ×# Ö] Ùøˆùô ßøm% áû]ø ^n÷ Çûeø äö ×# Ö] Ùøˆø Þû]ø ^Ûøeô ]æû †ö ËöÓû³m$ áû]ø Üû³`ö ŠøËö³Þû]ø ä́eô
D90 Vå†Ïe å…ç‰E !àºnû `ôÚö hº]„øÂø àømû†ôËô ÓF×ûÖô æø gôõ–øÆø o×FÂø gôõ–øÇøeô ]æû ðö ^fø Êø !ǻ•ô ^føÂô àûÚø
~ kZž ) • pô( ,Z ) [¨}g øž • ë ( Ð õ~Š·) {z gzZ
Û \¬ hX • ¢ [pë6<
Dâ • Ø è Â @
ƒ 7„ W Ø è ³#
Z » xsZ ª<
¹ Îì g â Å Z}
6yZÐ :
 Æ¬Æ yZÉ ( ì 7égzZ õôtž •
Û » {z : 7w=yZZ Z hðgzZ ) • n
( }I„ • g yZZ ‚ Zhð„
Y ðŽ ( yWŒ
kZ ( gzZ) ì vZ + Û ª) â[Â +Z q Z ÃyZ Z
 gzZ
ª) ì k0Æ yZ ( Ð ¬) Ž ì à Zz ä™ & ¤ ( Ì) Å ( [ Â )
ZžÐ [²Wæª)Ð g ñ¸ D™yÒ ( Šp ) IÆ kZèÑq ( ]Zg Â
q
{z ÃT â Wq {z Z Q ( 1• á Zz äÑ [ q Z gzZ • á Zz äWÑ
( ') ÎXÆ™g ï Z ( s ™) » kZ • … T ( … Y [p )
,Zƒ g â Å Z}
 ƃ¡™ú1 yYž )6Vz”
( ,™g ïZÐ : 
50
à Vâ Y KZ ( Šp ø)
{z) Æ ™ g (Z Ã T ì ~'
( „ ¹) ª
q { z
D™ ( g ïZz) ¬ž ( ì )t ( ª Zr ( Ð ]y
q {z gzZ) • T e * W"
. )
Û ª) ðâ •
Ìg ïZ {z gzZ yWŒ Û wi*
( 69F q Z) ä \¬ hŽ » q +Z •
mvZ -·ª)ƒgàÃkZ6{È TÐ aLZ \¬vZž6¡ ( kZ ) ¡
Æ …ñÑ!…vß {z ( Ð ¬ ñÑ! Û wi*
Š kZ) Îñâ • (¼ 6Åz
Æ 1 ) ~ T σ Zw+ZÃVßZz 䙬yZ ( ~ ]y W ) gzZ ‰ ƒ •
Xì ( Ì) ª f ( {z´
àûÂø Üø×ô ÓøÖû] áøçû Êö†ùô vømø !è÷nø ŠôÎF Üû`ö eø çû ×öÎö ^ßø×ûÃø qø æø Üû `ö ßøÃø Öø Üû `ö Îø ^%nÚ Üõ`û –ôÏûÞø ^ÛøfôÊø
¡÷ nû÷ ×ô Îø Ÿ$]ô Üû`ö ßûÚô èõ ßøñô ^ìø o×FÂø Äö×ô _$ iø Ùö]ˆø iø Ÿøæø äô eô ]æû †ö Òôùƒø ^³Û$ ³Úô ^³¿& ³uø ]çû ³ŠöÞø æø ä́Ãô •ô]çø Úø
p†F’FÞø ^$Þ]ô ]çû Öö^Îø àømû „ô$Ö] àøÚô æø àønû ßô ŠôvûÛöÖû] g% vômö äø ×# Ö] á$ ]ô xûËø‘û] æø Üû`ö ßûÂø ÌöÂû ^Êø Üû³`ö ßû³Úô
oÖF]ô ðø ^–øÇûfø Öû] æø éøæø ]‚øÃø Öû] Üö`ö ßønû eø ^ßømû†ø Æû^øÊø ä́eô ]æû †ö Òùô ƒö ^Û$ Úô ^¿& uø ]çû ŠößøÊø Üû³`ö Îø ^³%ønû Úô ^³Þø„û³ìø]ø
D13,14 Vå‚ñ^Ú å…ç‰E !áøçû Ãö ßø’ûmø ]çû Þö^Òø ^Ûøeô äö ×# Ö] Üö`ö òöfùô ßømö Íøçû ‰ø æø èô ÛønFÏô Öû] Ýôçû mø
Øg KZ ÃyZ ä ëÐ zz Å ( Ë Ç ( Å LZu Z µ ª) Å yZ sÜ Â
gzZ @ Š ™JÃ[¨Æy Z ä ëgzZ c
hž ) c
ƒ 7„ WZ6yZ » ]! Š ™gzŠ Ð
WÆ àŠ JkZ
kZ Ã]Zg ª ) x¯ ( Y fÆ yZ ª) vß {z (žì t Ð g U
D™ ~sp’c Šp’ª) • s$ Ð µZñ ( Æ ̈_ c p ÖZ ) Æ
kZ ¶ˆÅà ( ~ ]Zg Â) ÃyZ¼ Ž vß {zž Zƒt WZ » p’kZ )gzZ ( •
gzZÆ™]¯'@ ƒ ‚Р䙿ÃyZžŽ » œ)z Z(q Z CZ Ð ~
Æ +Š å ª) yŠ ñWÃ\ W (ž ì t ª
( 5) Ë: Ë ( ~ [ ! q )
PÆ2 Ì Æ yZ ñZÎì Sg Cƒ gŠ ™Ð yZ Ž ì Sg Cƒ q :Z Å -
ì
XÙ g ¦
gŠ Ð y Z gzZ Ù s çÃyZ \WÎ ( ¸ ‰ ƒ y›žŽ ) Æ V˜
X • D™I ÃVß Zz ä™yˆZvZ—"
Ð yZ ä ë • òg »ëž• ë ( Ð òúŠÆ +Š ]¾) vߎ gzZ
ÅÃ( ~ {)z gZ) ÃyZ¼ Ž Ì{zÎ å 1 ( ÆŠ· Çé)Ç » yZ Ì
51
™]¯ ( @ Z CZÐ ~ kZ ¶ˆ
ƒ ‚Р䙿ÃyZžŽ » œ)z Z (q
mvZ -vZ wÎg [» ì yZZgzZ ì © ÂÆ™] ¯ÃT%Z {zèY ) Æ
Ö ª ë !
# ~ yZ ä ë  ( Æ hgéÂZ X å Zƒ ÌÃyZ ¬» T6Åz
y Zì „ dÛ Ì{zž ( ~ ]y
Œ kgzZ ~Š wZ e ]zZ°z •aÆ J
W ) d 
( Ð ,Š ZwQ)Ð , Š e Zƒ H » yZ \¬vZÃ
ì uÑe Òo
!Ð$ vøÖû] Ÿ$]ô äô ×# Ö] o×øÂø ]çû Ööçû Ïöiø Ÿø æø ÜûÓößô mû•ô oûÊô ]çû ×öÇû³iø Ÿø ø gô³jFÓô³Öû] Øø³aû ^ø³mF D1E
]çû ßöÚô ^FÊø äö ßûÚô |ºæû …ö æø Üømø†û Úø oÖF]ô ^`ø ÏFÖû]* èô Ûø×ô Òø æø äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Üømø †ûÚø àöeû ] oŠønû Âô xønû ŠôÛøÖû] ^ÛøÞ$]ô
äü Öø áøçû Óöm$ áû]ø äü ßøvFfû ‰ö ‚ºuô]æø äºÖFžô äö ×#Ö] ^Ûø$Þ]ô ÜûÓö$Ö ]†÷ nû ìø ]çû `ö jøÞû]ô èº$ø¡ø $ø ]çû Ööçû Ïöiø Ÿø øæø ä́×ô ‰ö…ö æø äô ×# Ö^eô
D171 ð^ŠÞ å…ç‰E !÷¡÷ nû Òôæø äô ×# Ö^eô oËFÒø æø šô…û Ÿø û] oÊô ^Úø æø lôçFÛFŠ$ Ö] oôÊô ^Úø äü Öø ‚ºÖøæø
Æ) +Š LZ ? ( ß Zz gZ ª) [ Â I Z } Z
u ( ŧ {o) ~ ( {g !
7̼ gzZ Â*%0Z }[X¼# Ö ]! ß ~ y• á Å \¬ Z} Ö Ð
gzZ d#
*% ä \¬vZÃT• ( öZa Å )Ýq ZÆ \¬vZgzZ • wÎgÆvZ1
ÎX • ( q g ZŠ ) yY q
ZÐ s§ÅvZgzZ c 
àôZzÆ x?ZmLZƒ) J
Wi!
( Ð uÑkZ ) • &ž¼# Ö V- gzZ î Ñ yZZ6VßÎgƒ
 ÆkZgzZ6vZ
{2Р䃊 ÑzZ r
 ™ {z Xì Šq„ qZ ÂÇŠqX ǃ 4a }g vî Y
X • o Å kZƒ  • ] ZŠŽñ~ }igzZ Vâ • W¼ Ž gzZì
]çû `ö jøßûmø Üû$Ö áû]ô æø !‚ºuô]æø äºÖF]ô Ÿ$]ô äõ ÖF]ô àûÚô ^Úø æø èõ $ø¡$ø &öÖô^$ø äö ×# Ö] á$ ]ô ]çû Öö^Îö àømû„ô$Ö]†ø ËøÒø ‚ûÏøÖø
D73 Vå‚ñ^Ú å…ç‰E !ܺnû Öô ]ø hº]„øÂø Üû`ö ßûÚô ]æû †ö ËøÒø àømû„ôÖù] à$ Š$ Ûønø Öø áøçû Ööçû Ïömø ^Û$ Âø
ñZÎèÑq ì q Z » ~ &\¬vZž • ë Ž • • Û » Ìvß {zµš
~ yZ vߎ ÂñW: i ! ZgzZ 7ŠqðÃgzZÆŠqq
Ð wZ ¸Z LZ vßt ¤ Z
Û»
ŠgŠ6y ZÐ •g •
X ǃ µZz [ Z± u *
52

4 :[!

ñ ô]Z̀x
wßQP 0Ð/
D™7Y Zg WKZ vß ‰ »¯ »z ~ }g !
Æ evZ èg/ô]Z̀x
eY , k
’0Ð kZgzZ ¶ˆrc q Z „ +Z ̸᲼ X • ìg
X ‰ˆÅ™f '! Ü z kZX IÈÌ~ Y ëÑZg ZŠÆ6æ
à ßZPt ‰
)lª
xsÑZõ
X • ˜ ~ wßZ LZvZ¶g ~zz)
!‚u]æ ÐvÖ] ^Þ‚ßÃÊ •‚ÃjÚ æœ ‚u]æ Í¡íÖ] Ä•çÚ oÊ ÐvÖ] á] Ø‘^vÖ^ÊZZ
èvnv’Ö] èÖ^ÏÛÖ] Ø✠Ì×jì]æ ýé•‚ÃjÚ ÑçÏvÖ] èÖˆjÃÛÖ] Üâæ Œ^ßÖ] ˜Ãe Ù^Îæ
Øe Üã–Ãe Ù^Îæ ð^ãjÞ] æ ð]‚je] ª_íÚ á^Ò ª_ì] ]ƒ] ‚ãjrÛÖ] á] Üã–Ãe Ù^ÏÊ
†ì¤] ÙçÏÖ] ]„âæ !äf×› ^ÛnÊ ð^ãjÞ] ®_íÚ äßÓÖ å•^ãjq] ð]‚je] oÊ gn’Ú ç³a
‚ãjrÚ ØÒ Ù^Î äÞ] ä×Ö] äÛu… èËnßu oe] à ÔÖƒ pæ… ‚Îæ !^Þ‚ß …^jíÛÖ]çâ
èËnßu çe] Ù^Îæ ý^ß×Î ^Ú Ý¡ÓÖ] ]„a oßÃÚ æ !‚u]æ oÖF^Ãi ä×# Ö]‚ß ÐvÖ]æ gn’Ú
oÞ] å†nÆ ^$…]æ äÖ Ü×ÃÞ Ÿ ^Þ] å•çã• ‚ãŽm ÜÖ ]ƒ] ']†nÛÖ] oÂ‚Ú oÊ ä×Ö] äÛu…
•^ãjq] çâ æ ]…çq å^Û‰…çq çâ æ é^–ÏÖ] äe ½^ju] ®• ]„a æ o‚ÛÖ] ØËÒ] Ÿ
!Ü׿Ö]æ …çrÖ] oßÃÚ çâ æ ÐvÖ] à Øñ^Ú hç×_ÛÖ] Ðu oÊ äÞŸ
D4 t 24-17 ” …]†‰Ÿ] ÌŽÒ •Ú^a o× p效fÖ] Ùç‘]E
sÜhq Š 4 ƒŠ¼ c
}g ø  ?ì @ ì @Z h~ µñÆ s%Z
ƒq
Æ kZ ì 9Ž w ¸ª 'ì @ ƒ Š¼ hžì I »!3ž Z
 ì @Z
ƒq
53
 Ð $žì I » ‰Ð ~ yZgzZ Zƒ s%Z ~ :WQ »9‡
ƒ æZ
Š ¿Z ñZ’Z {zžì I » VzuzŠžZ
 Ôì Cƒg Ñ æ~ „ VâzŠ Y •Z z Y Z’Z
~uzŠt Xì @ Y™ æ {z ~ ä™x¥Ã¬~y W%Z ' ì @
ƒ 6\gŠ Â~
eZzg b§kZÐ vZ¶g•1Z x âZ ] !
 Š 4
I zg Uq
¸ Xì {h }g ø ]!
Š 4
q Æ \¬vZ h%Z ì @ gŠ ( ~ 䙊 ¿Z Ñ ) $C
ƒ6\ Ù Xì ˆÅ
Æ Tž n Æ ¦æ kZÆ _Z÷ä vZ¶g•1Z x âZ ' ì @ ƒqZ sÜ
¹ … Y 7* ƒ » VNg Zz gzZ {z´Æ kZ 랃 ¹:t ~ „ZÍ KZ ä Vƒ ZÍ
E
kZ ä V ðG3r‡}uzŠž Z  Ç Vz™7ÔðŸ z ÓÐ ¦æ kZ ~žì
䃊 ¿ZÆ kZ ä r
 ™x â Z Xì ÕzgŽt pì Hg (ZÃo ôZ ~ }g !
gŽ ¸ gzZì nZ²Z z y~Ð h~ hÆ [£tèY ÕzgŽ ÃkZŠŽz!
Æ
Xì p»Õz
X • ˜ ~g ZuÑZ Ù bÑKZ6~ŠŠ ) wßZvZ¶g ~g g m +Z†)´
àÓÖ l]‚ãjrÛÖ] oÊ ]‚u]æ á^Ò á] æ ÐvÖ] ÙçÏm á] Øñ^ÏÖ á^Ò ^ÛÖæ ý
kf$ ^Ú ènÛŠi ‡çrm ¡Ê å•^ãjq^e ØÛÃÖ^e …çÚ^Ú ØÛÃÖ] Ðu oÊ gn’Ú ‚ãjrÚ ØÒ
äÞŸ ]…çq å^Û‰ ^ÛÞ] Ù^ÏÊ ØnÖ‚Ö] oÊ h]çrÖ] oÖ] înŽÖ] …^•] !]…çq •^ãjq Ÿ^e
ØnËÓÖ ]„ì ]ça æ hç×_ÛÖ] Ðu oÊ ^›^nju] ØnËÓÖ] „ì^e †Ú] p„Ö] o•^ÏÖ] p]
Ýç×ÃÚ †•^vÖ] Ðu ០ØnËÓÖ] ð^_ ^e o‚ÛÖ] Ìn×Ói Ý‚Â çâ æ ÐvÖ] à Øñ^Ú
Ÿ ÝçâçÚ †ì¤ †•^vÖ] Ðu †nì^i ‡çrm ¡Ê ÝçâçÚ †ì¤] Ðu æ èrvÖ^e kf$ ‚Î
!än× é…^Ú]
ŠŽz!
Æ äƒ qZ h~ b) ~Š ¿Zžì YÈt ÑZz ì q Z Z

ƒgñâ » 䙿6Š ¿Z LZgzZ ì @
Ž Âì @ gŠ J
ƒ6\ u Å¿$C Ù Z

~ ?Š ä •X ’ e *
ƒ 7^Y IÕzgŽ ÃkZ HÝqÐ Š ¿Z ä kZ ¬
á Z s§Å[ ZŽ
 ™x â Zž ¹ñƒ D™{g •
è‡{zž ¹n kZgŽ ÃkZ ä r
Š ¬» ä™ÔðŸz Óo ôZ ñzgi Z ä T
žì t Ž ) hä kZ ì c
54
[ ƒ x¥h» ¦æèY Ôì HnZ²ZÐ ( ñY H: È0
» ä™7Óææ
ƒ h»_g Zz}uzŠ ËžZ
+Z Z®Xì bz *  Ôì [ ƒ "
U Ð bÑŠgzZì
Y *
^ ¸ÃhÆ _g ZzŠŽñgzZ ¦æ§{ Å kZì 7ÜŒ
™y Û ðà » T] !
bz
Xì 7
)l ZuzŠ
®_íÚ äe…^u àÚ á]ô æ äß ä×Ö] o•… o× ÄÚ ÐvÖ] á^Ò èߊÖ] Øa] Ù^Îæ
oÊ àÃ_Ö] ‡çrm Ÿæ xÖ^‘ Ù•^ ànÏm†ËÖ] àÚ ¡Ò á]æ …æ„ÃÚ çãÊ •^ãjqŸ] oÊ
ça ]„a æ Üãf‰ à oãßÖ]æ èe^v’Ö] |‚Ú oÊ é…çãŽÛÖ] &m•^u¡Ö ÜãßÚ ‚uœ
D503 ” Œ]†fÞE Ù¡–Ö] Ÿ] ÐvÖ] ‚Ãe ]ƒ^ÛÊ ÐvÖ]
ðZ±Ð yZ ä VÍßXgzZ åB‚Æ ” Z]|hžì w¸» <  IZ
Û VâzŠ gzZ ¸ gzm {z gzZ ¶æ ~Š ¿Z Å yZ {z Å
bæ gzZ ¸ (gzZ wŠ ¬ & •
Ì6qZ ËÐ ~ yZ 6¯ Å g Š q Zg•Å ƘРì ZæE %NÃyZgzZ Å/ô
Y Åz ƒ
Xì 7^
Û ~œ£ bÑvZ¶g ãZi «+-ZÄ)´
X • D â•
Øi^Ïi ÔÞ] "
# ofßÖ] Ù^Î ^Ú o× ànÛ׊ÛÖ] àÚ Ñ†Ê &×$ ” o× Øi^Î
]çq†ì æ èÃnfÖ]æ ‚ãÃÖ] ]ç%ÓÞ àm„Ö] Üâ áç%Ò^ßÖ^Ê !àn_‰^ÏÖ]æ ànÎ…^ÛÖ]æ àn%Ò^ßÖ]
†ÓŠÃm ” ^n× ]ç×i^Îæ ^Ûãß oFÖ^Ãi ä×Ö] o•… †neˆÖ]æ èv×› ÜãÚ‚ÏÚ æ 醒fÖ] oÖ]
àm„Ö] Üâ áçÎ…^ÛÖ]æ !!!!ØÛq o× t•çâ oÊ ^`ß ä×Ö] o•… èŽñ^ ÜãÚ‚ÏÚ
^Û‡ Ý^ŽÖ] Øa] h†u oÊ åçÃe ^i æ åçÃm^e ^Ú ‚Ãe ” o× èÂ^› à ‚nÖ] ]çˆÞ
à m „ Ö ] ä Â ^ f i ] æ è m æ ^ Ã Ú á ç _ ‰^ Ï Ö ] æ ý Ü n Ó v j Ö ^ e o • … & n u † Ë Ò ä Þ ] Ü ã ß Ú
äß oFÖ^Ãi ä×Ö] o•… o× èÃne ça p„Ö] ÐvÖ] Ðm†› à ]çÖ‚Âæ än× ]çÃÛjq]
äjÞæ^ÃÚ Õ†i &nu ” á^Û% ØjÎ o× Ù^Ú äÞœ oÖ] ^e^⃠äjÂ^› kvi Ùçì‚Ö]æ
Øa] än× ÐËi] p„Ö]æ ý ànË’e á^Ïm†ËÖ] ÄÛjq^Ê äjÞ^_e æ ä‘]çì äj×jÎ ØÃqæ
55
ØvÖ] Øâ] èÃnfe äjÚ^Ú] àÚ kf$ ^ÛÖ ” oº× ÔÖƒ ÄnÛq oÊ gn’ÛÖ] á] ÐvÖ]
†$^Óiæ äe]ˆu] æ èmæ^ÃÚ ^Ûn‰ ànËÖ^íÛÖ] àne æ äßne ^Ú læ^Ëi àÚ †ã¾æ ‚ÏÃÖ]æ
Ø–Ê] äÞœ oÖ] ð]‚Ÿ] àÚ oju Ñ^ËiŸ] än× ÄÎæ ^Úæ äÃÚ ÐvÖ] áçÒ oÊ …^fìŸ] àÚ
Ð v Ö ] Ý ^ Ú Ÿ ] o × Â Ü ã q æ † í Ö é ^ Ç e á ç Ë Ö^ í Û Ö] æ ä ß Ú è Ú ^ Ú Ÿ ^ e Ð u ] Ÿ ä Þœ æ ä Þ ^ Ú ‡
èòËÖ] Ô×jÏi …^ÛÃÖ "
# äÖçÏÖæ ” á^Û% è×jÎ àÚ ”^’ÏÖ] äÒ†i oa èãfŽe
^ßn× ]çÇe ^ßÞ]çì] ” o× ÙçÏÖæ Ý^ŽÖ] Øa] ‚m o× ànË‘ Ýçm ØjÎ ‚Îæ ènÆ^³fÖ]
è m ^ Ç Ê ! ¡ › ^ e á ^ Ò á ] æ Ø m æ ^ j Ö ] à Ú Ü ãÖ ^ Û Ö è Û × ¾ Ÿ æ è Ï Š Ê Ÿ æ ] … ^ Ë Ò ] ç Š n Ö æ
!†nËÓjÖ] à ¡–Ê ÐnŠËjÖ] gqçm Ÿ ÔÖƒ æ •^ãjqŸ] oÊ ]æ ð^_³ì] ÜãÞ]†ÚŸ]
ÌnÒ ^ßn× ]çÇe ^ßÞ]çì] Ù^Îæ Ý^ŽÖ] Øa] àÃÖ àÚ ä³e^³v³‘] ” o× ÄßÚ ]„ãÖæ
ä×Ö] o•… †neˆÖ] Í]†’Þ] æ ^Ûãß ä×Ö] o•… †³neˆ³Ö]æ èv³×³› Ý‚Þ x‘ ‚Îæ
!^ãß ä×# Ö] o•… èŽñ^Â Ý‚Þ †ãj•]æ h†vÖ] à äßÂ
àÓÖ ØÛÒ] •^ãjqŸ] h^e oÊ æ Ø–Ê] æ Ü×Â] ^n× á] oÊ Ý¡Ò Ÿ ØnÎ á^Ê
æœ oÆ^fÖ] o× ”^’ÏÖ] Ý‚Ãe äÛÓu æ è×òŠÛÖ] å„a oÊ å•^ãjq] á] ÜÓÖ àm] àÚ
Üãj×i^ÏÚ äÖ x’nÖ ª_ì hçqçÖ^e àn×ñ^ÏÖ] •^ãjq] æ h]ç‘ èÃßÛÖ] Ù]æ‡ ½]†j•^e
ØjÎ àÛÚ ”^’jÎ Ÿ] ä ßÚ ]çf×›æ Ý^ÚŸ] o× èËñ^› t†ì ]ƒ] ^ÛÒŸ] ]„a Øâ æ
è×òŠÛÖ] ÜÓu oÖž ]‚ñ^ •^ãjqŸ] oÊ Üâ ð^_íe ^ßÃ_Î ‹nÖ ^ß×Î ØÏ%ÛÖ ^e ^Û׊Ú
o× …‚Ïm æ ÜãÞ^nÂ^e è×jÏÖ] ͆Ãm äß ä×Ö] o•… ^n× á] Üâ •^ÏjÂ] oÖž Øe äŠËÞ
| ¡ Š Ö] á ç Š f × m Ù ^ q † Ö ] à Ú Í Ÿ ] é † Ž Â k Þ^ Ò ‚ Î æ Ì n Ò Ü ã ß Ú ” ^ ’ j Î Ÿ ]
!á^Û%Â è×jÎ ^ß×Ò ^ßÞ] áæ•^ßmæ
 Ñž 6Å ðZ±Ð Vo) &Å Vâ›ä ” Z]|
yZ ä ~
Iµ E4Œ^‡gzZ :g â gzZ èEG4I
VM• {z  èEG45 *
XÐ z™ ðZ±Ð èG 5µ*
?ž å cÛÐ
â•
gzZ ” ³]|7 7 ~ yZ X† s§ Å {y gzZ Zh Âó gzZ Ç ä
ÆT ðZ±B‚ÆH, ZД Z]|ä VÍßyZ X¸ ” Ûi ]|
'‰g ZÎ~ `Šƒ6.
zZ q
Z •vZ ègȬ ]|ÐW
56
á I ZgzZ ų 6B; Æ ” Z]|ä VM¸ vß {z :g â
Æx•
” Z]|™ƒ èZg 6ÍžÆ ™wìt Q pÔc ŠB‚ » yZ ~ ðZ±B‚
^
E4Œ ‡gzZ X 1 éB; Ð ®
tzç ]| èG Û»
 ¤Z Å yZ ä VrZ X • ‰ ƒ •
ª ¶{Zg hŽ gzZ ñƒ N Z s ÜÆ ” Z]|Ž ¸ •Æ yZ gzZ ”
Å ãZŠ¤
zg ä VrZÐ kZ *
™® ™³ 6B; Æ ” Z]|
 ¤Z Å yZgzZ *
G
4Ó&‡ä ” Z]|ž ñƒ D™w ìt
žì Hg(Z î q s§Å ” y¢èEG
G
4ZŠ ~ VÍßm{ LZà èEG4Ó&‡Æ yZgzZ Å7Šæ ( {Zp§{) Å” y¢]|
yZžì Ht · Z6kZ ä hIZ X Zƒžc » VâzŠ ~ èEG4¨Erb§kZgzZì 1™
ZèY¸ 6h” Z]|~gñZ x Ó
Ñ{zÐzz ų Å-z iI Z Âq
Ž Îâ Æ {)z ” tzç ]| îS5#Æ yZ gzZ Æ yZ }uzŠ gzZ ¸
" ƒ 6h » ” Z]|Ð V(u Ϲ }ŠgzZ c
U* Wt ‚ {z å]z·
ƒ~ äâi LZ ” Z]|ž Zƒ t · Z6kZÆ V7Š wø » ƒ
  gzZ ì
ä VrZèY • ©! 5#gzZ å: ëÑ »ÄÜ {Š c
iÐ yZ ðÃgzZ¸ aZÐ
G
4Ó&‡ä ” Z]|žÐ î>XE
” y¢ èEG -I s ÜÆ hx â Z
Z H `zy
d kZp¤
]|ä ~  Ñžì Ìt zz q Z Åì ©!
ÃyZgzZ X HuFÃh mŸÐ
E
èEG á I Z {z gzZ Ï}™O»®
4¨rVð; Æ x •  ) ©! ž å cÛ Ð ” gq
â•
Û t » ” Z]|zz gzZ q
}g ø ä VǸ }g øžì yâ • Z X ñƒ O~
ä VrZèYX¸ ݪ: gzZ¸ ÉÃ: gzZ¸ • Û » Â: 5#t gzZ Å]zŒ s Ü
Å æ~ Š ¿Z ä VrZžì t {Š c
iÐ {Š c
i X ¶: „
 gŠ {zp¤
Z ¶Å sz@
ÃV¹‚ LZ ä ” Z]|n ÏZ X @ ƒ 7ÌÉà òŠ W — ¬РkZgzZ
}g ø ä VM• 𸠄 }g ø ( t) cÛ gzZ H IÐ ä™Ò6x •
â• á IZ
Ûi ]|gzZ³]|ž Z
 ì Y Yù ̹ ÉÃgzZ Xì Å ]zŒ s Ü
U½ Ð k
ègȬ ]|gzZì " Ö Z0
 »” Ûi ]|gzZ # Å ¿vZ èg
Ö Z0
Xì g•# Å •vZ
57
{Š c  ” Z]|žì 7x¯ ðà Â~ }g !
iÐ ƒ Z
kZž ñY ¹¤
Èùt ?p¸ ëà Ì~ Š ¿Z gzZ ¸ áZz ¤gzZ ݬ
X kZžƒ M
Å UIÆgziÆ kZ ~h
 mŸÐ kZ c
~ ¬Æ mŸx°Ð ©!gzZ ~
b§kZgzZ å æŠ ¿Z » 9‡Æ mŸ[Žz gzZ å 9Š ¿Z » yZ ~ äÎ oÑ
Zžì ]gß+Z sÜ Ât É ðƒ ^
q Y ðZ±Ð yZ n Æ ” Z]|
T}™c_ » mŸÐ ¿,Z Ð kZ gzZ }™ `zy
s ÜÆ x âZ ®
)
Æ ¬ÆXÑž • ë ë ~ [ZŽ Xƒ HOÐ q ~g ¸ Ãy›Ëä
ÆŠ NZ kZÆ yZÉ H7w ¸»DÅ æ~Š ¿ZÆ y Z ä ëÐ g ±Z
 mŸÐ yZgzZ¸ … Yà ” y¢èEG
h 4ÓG
& ‡ ” Z]|žì HÐ g±Z
Û Z ©g ZD
Wt ‚Š Z• Ù kŠèYì µZz s Ü îG ]!
S5XZ$ t èÑq X¸ n
g ]gŠ6
G
X • ” y¢èEG4Ó&‡ƒ 랸 D™y´ZgzZ¸ D Y
X ñƒ ÝqgñZ sfzgqÐ ] Zg „Ñ!
{gÃè
Xì Yƒ Ì]
YgzZ ©!
$ -1
Y Å}uzŠ ƒ "
kZ Ð + ƒ 6h » q
U* Z cƒ h » ]!
* Z Z
q 
XƒŠ ¿Z'
F Z ǃ Zƒ U Ð hª /Z ùbâ {z Ç ñY c
p¤ 0 Ø Ð
¼ Ž ™?
X • ë ÕzgŽ Ä äƒ /Z ùbâ ª±  Ð hgzZ
oßÃÚ çâ æ ÐvÖ] à Øñ^Ú hç×_ÛÖ] Ðu oÊ äÞŸ •^ãjq] çâ æ ]…çq å^Û‰
!Ü׿Ö] æ …çrÖ]
Ð bÑŠ *
U
ì" ƒ6h»ÅvZ èg Z]| -2
ì Ìq )Z q
ZÐ ~ yZ
^ÛÖ ” o× ÔÖƒ ÄnÛq oÊ gn’ÛÖ] á] ÐvÖ] Øa] än× ÐËi] p„Ö]æ
ànËÖ^íÛÖ] àne æ äßne ^Ú læ^Ëi àÚ †ã¾æ ‚ÏÃÖ]æ ØvÖ] Øa] èÃnfe äjÚ^Ú] àÚ kf$
Ñ^ËiŸ] än× ÄÎæ ^Ú æ äÃÚ ÐvÖ] áçÒ oÊ …^fìŸ] àÚ †$^Ói æ äe]ˆu] æ èmæ^ÃÚ ^Ûn‰
58
än× äÖçÏÖæ ýäßÚ èÚ ^ÚŸ^e ÐuŸ] äÞœ æ äÞ^Ú‡ Ø–Ê] äÞ] oÖž ð]‚Ÿ] àÚ o³ju
ä×Ö] o•… †neˆÖ]æ èv×› Ý‚Þ x‘ ‚Îæ ý ènÆ^fÖ] èòËÖ] Ô×jÏi …^ÛÃ³Ö Ý¡ŠÖ]
!^`ß ä×Ö] o•… èŽñ^Â Ý‚Þ †ãj•]æ h†vÖ] à ” †neˆÖ] Í]†’Þ]æ ^Û`ßÂ
G+G E
gzZ X Zƒ þ©B » /Z ùy~Ð + Y Å ³ #& • Û ~ èEG4¨rz 1n ÏZ
Ì©!á IZ Z® ÔZƒ ~ ]gßÅ `zy
x• s ÜÆ hx â Z /Z ùy ~t èa
gUgŠ X • ë ]zŒ à `zy h* s ÜÆ hx âZ ~ b ˜Z ¦ÑèY ñB
GB+Å
~g é5 ZŠggzZ ÐvÖ] †nÇe ÐvÖ] Ý^ÚŸ] o× áçq…^íÖ] ܳâ ÅV- p°Å > Œ ~
p°kZ Å]zŒ !Ù‚ÃÖ] Ý^Ú] o× ]çq†ì áçÛ×ŠÚ ÝçÎ xjËÖ] oÊ ^ÛÒ Üâ Xì
X Y Y ¹7]zŒ à `zy  Æ” @]| ÂOgt ‚Ã
än× ä×# Ö] oב äÖçÏÖæ ýÐvÖ] Ý^ÚŸ] o× Üãqæ†íÖ é^Çe áçËÖ^íÛÖ]æ
ÙçÏÖ æ Ý^ŽÖ] Øa] ‚m o× ànË‘ Ýçm ØjÎ ‚Îæ ènÆ^fÖ] èòËÖ] Ô×jÏi …^ÛÃÖ Ü×ù‰æ
!^ßn× ]çÇe ^ßÞ]çì] äß ä×# Ö] o•… o×Â
Z åŠ ¿Z'
X ðƒ æ~ kZp¤ ¯ /Z ùy~ªgŽt -3
!•^ãjqŸ] oÊ ]æ ð^_ì] ÜãÞ]†ÚŸ] èm^ÇÊ !•^ãjqŸ] oÊ ®_íÚ äe…^u àÚ á]æ
}Igzmt 6Y ¯ Å •^ãjqŸ] oÊ ^G_ì -4
E
X Vƒ ! ôžZ
 îS7^
Y ƒ»nË6yZ c4h©$ÅyZgzZ
þG
Ù•^ ànÏm†ËÖ] àÚ ¡Ò á]æ !…æ„ÃÚ çãÊ •^ãjqŸ] oÊ ®_íÚ äe…^u àÚ á]æ
èe ^ v ’ Ö ] | ‚ Ú o Ê é … ç ã Ž Û Ö ] & m • ^ u ¡ Ö Ü ã ß Ú ‚ u œ o Ê à à _ Ö ] ‡ ç r m Ÿ æ x Ö ^ ‘
!Üãf‰ à oãßÖ]æ
¡–Ê ÐnŠËjÖ] gqçm Ÿ ÔÖƒ æ •^ãjqŸ] oÊ ]æª_ì] ÜãÞ] †ÚŸ] èm^ÇÊ
]çÇe ^ßÞ]çì] Ù^Î æ Ý^ŽÖ] Øâ] àÃÖ àÚ äe^v‘] ” o× ÄßÚ ]„ãÖ æ †nËÓjÖ] àÂ
!^ßn×Â
X ¹ ( ð¸ }gø) ^ßÞ]çì] ÃyZ ä ” Z]|
 ƒ ¦gŽ gzZ ]zŒB‚Æ ~Š ¿Z æž Zƒ x¥Ð ] Zg „Å6
Ô• M zZ
59
B&
E
u KZ ÃkZ öŠ $Špž Z
gzZ ]zŒ J  ì Ð g ±ZÆ%ÑZ Ñ• (Z p
Xì @ ƒgzm~ 䙿6Š ¿Z LZ {zgzZ @ ƒ ;g™7wìgŽ
Ð u o Ê g n ’ Ú ‚ ã j r Ú Ø Ò à Ó Ö l ] ‚ ã j r Û Ö ] o Ê ] ‚ u] æ á ^ Ò á ] æ Ð v Ö ]
D…]†‰Ÿ] ÌŽÒE !å•^ãjq^e ØÛÃÖ^e …çÚ^Ú ØÛÃÖ]
B&
E
bÑŠ {z Šp• BöŠ Ã$Ëë6Y ¯ Å bÑŠ X
~ DÆ $kZ Â c
${zÐ g ±ZÆbÑŠ yZ b§kZ X • Dƒ wz¸~ÃÅ kZ {z c
Dƒ 7
6hÆ }uzŠ gzZ äƒ æÆ Š ¿Z LZ Ð bÑŠ Ã$Z
 V; ì @
ƒgzm
™g (Z Ã hgzZ ì ©
ž 6ì @ ™ qŽg Ð æ KZ {z Âì @
Yƒ D» äƒ
æž 7et Xì M ~ }g ! Æ evZ ègÈ ¬ ]|gzZÛi z³]Z|
X}™g ZÜZ6kZ {z Ìñƒ … Y
E +G
Æ b)B $vŠ d
ì ¬s Ü' ¦gzZ îG B
0 t -5

èòËÖ] Ô×jÏi }) Ð bÑŠ Yg {Z Û p¤
6Š ¿Z ¿» ¢•
 pÔ åF Z
gzZ s ZžZÐ k  » ¿vZ ègÛiz³] Z|gzZ (^ßn× ]çÇe ^ßÞ]çì] gzZ ènÆ^fÖ]
U
Zƒ " Ö Z ,'
t X ( t · Z z q )Z » # h × gzZ #
' Ö Z0
Å •vZ ègȬ ]|
[ZßÔ Z]| ¸ 6æ ‡³#& • Û gzZ¸ 6h ‡ ” Z]|ž
ðÃ6yZ 6Y ¯ Å äƒ ~Š ¿ZÆ æ%Z Ô Ç ñY * â 6æÃ]Z|}uzŠ gzZ 6
Yƒ
X 7^
Z
[ZŽ » kZgzZ wZÎq
‰ ©! Ð+ á ¶РŠ ¿Z æ Z
Y Å qg •  žì Yƒt w ZÎq Z
» kZ ?ì ÷ * á Å ] Z|yZ • b Š Z
™ wEZ ~ y •  ñMZf ° Ž Ãp ÖZ
X • D™ÜÐ y WÅZ yÒ ÆvZ¶g ~âå *
Ññë[ ZŽ
X • ˜ ~®Æ x?ZmxŠ W]| -1
Þ ‡Æ•zg ZŠ gŠ kZ {z ƒ Ð sz@枃 yÙÃˤ
t [ ZŽ 7. Z L L
60
¹Ðzz ÏZgzZì Cƒ {Š cÖ 56kZì Cƒ {Š c
i# i ¤Sz ûgŠTžì
g¨{Š c
i ä ?žì @ƒt » kZ ÝqgzZ àne†ÏÛÖ] l^òn‰ …]†eŸ] l^ߊu ì Š 
( v` @ ·, 1 ` 14 m ) X 17x »VYÐ
Üi„ì] ^ÛnÊ ÜÓŠÛÖ ä×# Ö] àÚ gºjFÒ ŸçÖ oFÖ^Ãi äÖçÎ ì ~ u]Z b) -2
?Š Å¡Å!kkZ [ ‰6kZì Šg Zz̀Z6~Š ¿Z Y æT !ܺn¿Â hº]„ änÊ
( v` @
·, 1` 382 m ) !àne†ÏÛÖ] l^òn‰ …]†eŸ] l^ߊu ì
]gz¢gzZì [‰„ (ZÐ + á ~ {)z ènÆ^fÖ] èòËÖ] Ô×jÏi
Y Å qg •
E+G
Xì 7[Š Z YÎz Ã*™Ü¡Ã[‰z îG 0‹B kZÆ qg •á 6µñÆ
Z
«g » ñZg q
ë ë X 劎ñëñZƒ ~ ” tzç ]|žì w ì » ] Z|‰
uZgŠ Z » kZÃyZ¤
ZX ǃ: c uZgŠ Z » kZà ” tzç]|ž•
ǃ Ýq  c
uZgŠ Z » kZ ÃyZ ¤
Z gzZ ì 7W¸ {zèY X 7µn Æ yZ {z  å: Ýq
H¿62 »Æ ÑñZƒ ä VrZ Z  gzZ ;g: ë~ hÆ y Z {z  åÝq
t èa gzZ ?ìg V¹${z ÂÑZ e 1 :ÃVç»Æ <ÑgzZ
Æ q )Z ]!
Xì 79w¸» ëñZƒ Z®ì ë!
gzZì s Ü
 IZ~}g !
¿i§ »< Æ/ô]Z̀x
gzZì [ AZÐ ƒz Ã~ y• á ÅevZ èg/ôi§ » <  I Z -1
„< Æ yZ Nƒ µZz yxgŠ Æ evZ èg/ô(z • Ž
 IZ ~ }g !
E+G
¦: • D™îG
Xd 0‹B :žì »]jåi§ » VÍß¼Æ
Xì ~ •Zñ bÑ
Ÿæ ^ãÂçÎæ ]æ†ÓÞ] ènÚ^ŽÖ^Ê èe^v’Ö] àne èÃÎ]çÖ] hæ†vÖ]æ àjËÖ] ^Ú]æ
áçʆjÃÛÖ]æ !ànË’Ö]æ ØÛrÖ] èÃÎ]æ æ á^Û% ØjÎ oÊ †i]çj×Ö é†e^ÓÚ äÞ] Ô•
]æ•]…] á^Ê èËñ^› Üâ æ gmç’i æ] èn_íje ^ãnÊ Ý¡ÓÖ] à kÓ‰ àÚ ÜãßÚ ^ãÂçÎçe
61
Ì׊Ö] àÚ å†nÆæ ä×Ö] äÛu… oÃÊ^ŽÖ] Ù^Î ƒ] äe Œ^e ¡Ê oßÃm Ÿ ^Ûe Ù^Çj•] äÞ]
D8 æˆqE ^ßjߊÖ] ^ãß †ã_ß×Ê ^ßm‚mœ ^ãß ä×Ö] †ã› ð^Ú• Ô×i
Xì 4„ ]j6µñÆ]gz¢x°
G
E
Û i§ » „ <
+
~ kZ ÎXì Ìd¦z îG 0‹B » Š ¿Z Æ ¢•  I Z gzZ

®_íÚ äe…^u àÚ á]æ äß ä×Ö] o•… o× ÄÚ ÐvÖ] á^Ò èߊÖ] Øa] Ù^Îæ
oÊ àÃ_Ö] ‡çrm Ÿæ xÖ^‘ Ù•^ ànÏm†ËÖ] àÚ ¡Ò á]æ …æ„ÃÚ çãÊ •^ãjqŸ] oÊ
!îÖ] ýÜãßÚ ‚uœ
èYì 7] Ão ðÃyxgŠÆ Vh§VâzŠ yZ
Æ ]gz¢i§ ZuzŠžZ
 ì wú6µñÆ ]gz¢x°i§ª X izZ
ì wú6µñ
Ž ƒŠ°o ôZÐ äÎ ¬(Z6& • Û Ëžì Yƒ Ìt •»¬ X 3U
X *
Î x Z²Z » ëñZƒ6& • Û Ë c Iï{%Æ{Å ~Š ¿Zžt }ñYƒ ß
g–ì] ¡Ê p‚m ^ãßÚ ä×# Ö] †ã› ‚Î ð^Ú• Ô×i Ù^ÏÊ ^–m] ^ãß Üã–Ãe Øò‰æ
áçÓm Ÿ^Ûe ˜Ãe o× ÜÓvÖ]æ ª_ì oÊ ÅçÎçÖ] àÚ‡†vjÖ] oÊ oßÃm (oÞ^ŠÖ ^ãe
D91 ” äe^v‘ Ý^ÏÚ äÖ]çve of›†Î †nŠËiE !änÊ ^fn’Ú
X ñY ~Š ™Ü]g „q
Z Å ?ŒÛ ‚~y Wžì @ ƒx¥ƒ o
Üã×Ò ]çÞ^Ò ƒ] äe Åç_ÏÚ ª_ì èe^v’Ö] àÚ ‚uœ oÖ] gŠßm á] ‡çrm Ÿ
ÌÓÖ^e ^Þ‚fÃi ‚Î æ èÛñ] ^ßÖ Üã×Ò Üâ æ ØqæˆÂ ä×# Ö] ]æ•]…]æ åç×ÃÊ ^ÛnÊ ]æ‚ãjq]
# ofßùÖ] oãßÖæ èfv’Ö] èÚ†vÖ †Ò„Ö] àŠu^e Ÿ] Üâ†Ò„Þ Ÿæ Üãßne †r• ^ÛÂ
"
àÚ …^fìŸ] àÚ •…æ ‚Î ^Ú ÄÚ ]„a Üãß ð^•†Ö^e †fì] æ ÜãÖ†ËÆ ä×Ö] á]æ Üãf‰ àÂ
á^Ò ç×Ê š…Ÿ] äqæ o× oŽÛm ‚n`• èv×› á] " # ofßÖ] à èË×jíÚ Ñ†›
t†ì^Ú á^ÒçÖ ÔÖ„Ò æ !]‚n`• änÊ ØjÏÖ] àÓm ÜÖ ^Þ^n’ h†vÖ] àÚ änÖ] t†ì^Ú
oÊ ØjÏe Ÿ] áçÓi Ÿ é•^`ŽÖ] ០än× gq]çÖ] oÊ ]†n’Ïi æ Ømæ^jÖ] oÊ ª_ì änÖ]
62
†ŽjÞ] æ x‘ ‚Î ^Ú ÔÖƒ o× قm ^ÛÚæ !å^ßne ^Ú o× Üâ†Ú] ØÛu gqçÊ èÂ^›
†Že ÙçÏm "
# ä×Ö] Ù牅 kÃÛ‰ äÖçÎ æ …^ßÖ] oÊ †neˆÖ] Øi^Î á^e o× …^fì] àÚ
ànn‘^ †nÆ †neˆÖ]æ èv×› á] kf$ ‚ÏÊ ÔÖ„Ò á^Ò ]ƒ]æ !…^ßÖ^e ènË‘ àe] Øi^Î
‚nã• èv×› oÊ " # ofßÖ] ØÏm ÜÖ ÔÖ„Ò á^ÒçÖ ÔÖƒ ០Ù^jÏÖ^e ànÛ$• Ÿæ
Øe Ømæ^jÖ] oÊ ®_íÚ †nÆ ‚ÃÎ àÚ ÔÖ„Ò æ !…^ßÖ] oÊ †neˆÖ] Øi^Î á] †fím ÜÖæ
é ð]†fÖ]æ ÜãßÃÖ ÔÖƒ gqçm ÜÖ ÔÖ„Ò á^Ò ]ƒ]æ !•^ãjqŸ] ä×Ö] Üâ]…] h]ç‘
o•… àm‚Ö] oÊ Üãñ^ßÆ Ün¿Â æ Üâ •^ãqæ Üã×ñ^–Ê Ù^_e]æ ÜãÏnŠËi æ Üãß³Ú
èÚ] Ô×i Ù^ÏÊ Üãßne ^ÛnÊ kÏm…] ojÖ] ð^Ú‚Ö] à Üã–Ãe Øò‰ ‚Îæ !Üãß ä×Ö]
Øò‰æ !áç×ÛÃm ]çÞ^Ò ^Û áçÖªŠi Ÿæ ÜjfŠÒ^Ú ÜÓÖæ kfŠÒ^Ú ^ãÖ k×ì ‚Î
oÞ^ŠÖ ^ãe g–ì] ¡Ê p‚m ^ãßÚ ä×Ö] †ã› ‚Î ð^Ú• Ô×i Ù^ÏÊ ^–m] ^ãß Üã–Ãe
!änÊ ^fn’Ú áçÓm Ÿ ^Ûe Üã–Ãe o× ÜÓvÖ]æ ª_ì oÊ ÅçÎçÖ] àÚ ‡†vjÖ] oÊ oßÃm
” ‚ÛvÚ h^v‘] å‚ã• Ù^jÎ Ù^ÏÊ ÜãÖ^jÎ à p†’fÖ] àŠvÖ] Øò‰ ‚Îæ
!^ßËÎçÊ ]çË×jì]æ ^ßÃfi^Ê ]çÃÛjq]æ ^ß×ãqæ ]çÛ× æ ^ßfÆæ
D92 ” /ôx £!Zf of›†ÏÖ] †nŠËiE
èY ì 7^ ™ ÚÅ æ ( ~Š ¿Z) ª) ¬s§Å ! ôË
Y *
Û Å Vz³vZgzZ å HÐ Š ¿Z ä VrZ {z HŽ ä VrZ
¶Š Z% Å yZ ~g ZŠÎâ •
ë~ yZ ñW7} ׎ Îâ Æy Zžì ¬…gzZ • x â Z}g ø ƒ  {zgzZ
 Ñž6Y ¯ kZ gzZ Ð zz Å x Z•Z Æ ~tÄgzZ •g lñ{
ÃyZ ä ~
Z'
Š jÃyZ ä \¬vZž6Y ¯ kZ gzZ ì H IÐ ì
èZg LZ Ð yZgzZ ì c
Ñžì ŠgZzÐ t§Z{z´Æ kZ X ,™í™f sÜ » yZì ~Š¸Å äƒ
Z X • º 6}i ñzgŽ • L,Z³c
~ ðZ± » yZ¤
Â Û Š•
â• á gZ ä ~

]!¸ X D Y ¾ : L{z Ð O~ ðZ± Â @  Æ yVgzZ ãâ •
ƒÐ : Û *
@  Æ „ @
ƒÐ : Ãz¨~ Z ZzgzZ ë!
sz@Â
» yZ Z Ü z kZ
 Cƒ ̉
 ¤Z ÅvZ òŠ WZ
]Z|yZ Z®Xƒ O~ ® Ü z kZ Â]Š ÞèY
 ì Cƒ ‰
63
kZ Æ ” Z]|G@
Å kZ X H™f ä ëŽ ’ e *
™ wú6ÏZ ÃnçÆ
kZ Å ” Z]|gzZ ì 5LÞ ‡ »Ûiž ì Cƒ ÌÐ w¸szcz g•
Û t Ã~
ª)/0Zž ‹ ñƒ D â •  vZ wÎg ä ~žì Cƒ ÌÐ e
Zzg
gzZÛi ]Z|ž Zƒ "
UÂì V- ]! gzZ X zŠ ]g t
Z Þ ‡Æ(Ûi
Å 3ÃL
 Ñ Â @
~ ƒ (Z ¤ Û *
ZèY X¸ : g ÕgzZ yâ • ~ ä™ ðZ± ¿vZ èg³
~ }g! Û :t ~ }g !
Æ” Ûi ]|gzZ • L{zž D â • Ƴ]|
Xì 5L Þ ‡ »Ûiž D â •
Û : V-
É Å7æ~ sz@ ä VrZ ñƒ 7q Ñ~ ðZ±Ž vß {z b§ÏZ
yZ c kZgzZ ªÐ Š ¿Z ä VrZ Ž ¶]!
Ã䙃µ6yZ Ð ]!  gŠ

+ŠgzZŠ ˜ Æ yZgzZ bcÆ yZgzZ Z  Zz öŠ g Z Œ Û ÉÃÃyZ c Ãä™ ZrÐ
~}g ! Æ ~ m3 pkZÐ ]Z|‰X îŠ 7gZ Œ Û x³»Ã{ • Û ZzÆ y Z ~
ø ×û³iô X c
^ãø Öø kû×øìø ‚ûÎø èöÚ$ ]ö Ô Š [ ZŽ ä VrZ Âðƒ Îâ Æ/ôŽ Š Hw ZÎ
Ž ¶®  )q Z {z !áøçû ×öÛøÃû mø ]çû Þö^Òø ^Û$ Âø áøçû ×öòøŠûiö Ÿæøø Üûjöfû ŠøÒø ^Úø ÜûÓöÖøæ kûfø ŠøÒø^³Úø
¼ Ð ?gzZ Hä ?Ž ì W Zz}g vgzZ Hä VrZŽ ì WZzÆ yZ _g ¦

X ÅVñ»Æy Z 7b7
ÃB; }÷ä \¬vZ Ð Tì ~ m Š [ZŽ t ä ‰gzZ
p {ztž c
3
X ÇVî Î 7¬h*
6yZ ªX ÇVz™73gÐ kZÃy ! i KZ~ Â 3g u0
ŠH w ZÎ ~ }g !
Æ ðZ±ë !
Å/ôÐ vZ¶g ~y Œ]|
: ŠŽñëgzZ ¸ ŠŽñ[ôZÆ ” ·~ T ¶ðZ±+Ztž c Û ä VrZ
â•
ë ~ kZ H t · Z ä VrZ ~ T Ôì 7Ýq …gzZ åÝq DÃyZ Ô¸
X • D™•Âë~ kZ Zƒ s %Z » yZ~ TgzZ • D™~zc ÅyZ ä
64

5 :[!

Z H
ÅáZz ä™g ïZÆG[±
Y[
?ì ^
YÃ[t :ÑZ ZÅ à Zz ä™g ïZÆG[ Z± ] Z|‰
yZ X • ë ^
X • sf `gŠ bÑŠÆ
Åá Zz ä™g ïZ » +Š ] c
gz¢gzZ ì Ð ~ +Š ] c
gz¢G[ Z± -1
gâ Z)´žì t ?Š Å äƒÐ ~ +Š ]c Y Ç[
gz¢Æ kZgzZ ì ^
á
X • ˜vZ¶g ~ò{ •
àm• àÚ ä ÞçÒ Ü× ^Ú gjÓÖ] oÊ †ãj•] ^Ú o× l^m…憖Ö^e •]†ÛÖ]æ -i
æ éçfßÖ]æ ènÞ]‚uçÖ^Ò èÚ^ÃÖ] äjÛ×Â æ š^Ëj‰]æ äß †i]çi á] é…憖Ö^e ‚ÛvÚ
èÚ†u æ é^ÒˆÖ]æ é¡’Ö] hçqæ æ ð]ˆrÖ]æ &ÃfÖ^Òæ ýð^nfÞŸ] Üi^íe ^ãÛjì
àÚ äÞçÒ oÊ æ è Ö^‰†Ö] 醖u àÚ lçf%Ö] oÊ é…憖Ö^Ê ý ^âçvÞ æ†ÛíÖ]
Ÿæ ‚e Ÿæ é…憕 "
# äß äiçf$ Ü×Ãm æ ]†i]çjÚ &m‚u áçÓm ‚Ï³Ê ý à³m‚³Ö]
h]„ &m‚vÒ ØÏÃÖ] &nu àÚ ^m†¿Þ änÊ àÛ–jÛÖ] ÜÓvÖ] áçÓm áç³Ó³mæ ‚³e
àm‚v×ÛÖ] …^ËÒ]E ØÓŽÚ h]„ÃÖ] ènËnÒ ÜãÊ æ ˜n˳jŠÚ "
# äß äiçf$ †fÏÖ]
D2-3 ”
DgzZ ¬x Ó{zÐ +Š ]c gz¢ì g•~ V1 Åx¯zZ •ž 6)
z FZÂugzZ ì x¥6gî¬*ƒÐ ~ vZ wÎg +Š » X• Š Z% +Š gñZ
65
Ô© Â}• … â gzZ … YvZ wÎg +Š ÃyZ Ìx Zúž ‚ì [ VJ
x ¬ ]à
» >Ãi z i úgzZ Zwz Z b
gzZ * 
ƒ {0 zŠ ™%gzZ'*
i {g ! ƒ »» ]t6Y mZ ?{ Ô]t
'{)z *
ƒ x Zw» [ZÑgzZ * Û
ƒ n•
D]o» kZÐ ~  vZ wÎggzZƒ _ VÃF uq
Z Âu g Zžì Yƒ
6gîDgzZƒ„z ÃûÐ g ±Z [{zƒgÃè ¬Ž ~ g u kZ pƒ ~$
ÑgzZ
u ÅG[ Z±ž 6n Y Å: ³Š Z% Å kZ
g±ZÆ ]oÐ vZ wÎgž g
gZØŠ *
™³ÃªÅG[ Z± kZ 1ƒ _ VÃ]àgzZ F ut ÂÐ
Zág
( Xì
á gâ Z)´ -ii
X • ˜ Ìt vZ¶g ~ò{•
æ † f Ï Ö ] h ] „ Â æ … ‚ Ï Ö] è Ö ª Š Û Ò ä Û n ã Ë i æ ä Û ã Ê † Š Ã m ] † Ú ] á ^ Ò á ] ^ Ú ] æ
l^ãe^ŽjÛÖ] àÚ ÔÖƒ †nÆæ ^nÞ‚Ö] ð^Û‰ oÖ] ÙæˆßÖ] æ •†ÃÖ] o× ð]çj‰Ÿ]
ð^q ^Ú Ø‘] †ÚŸ] ÔÖƒ äÇ×e àÚ ‚vq á^Ê !š^Ëj‰] æ †i]çi Ü$ ènãÖŸ] …çÚŸ]æ
å^Þ…„ †ì• oËÞ æ änÊ Ù‡ æ ^ãqæ kf$] æ ènËnÓÖ] oÊ &ve á] æ †_ì¡e å^Þ†ËÒ]
!D9 ” àm‚vÛÖ] …^ËÒ]E
G[ Z±gzZX »k ¼†ƒg ZØŠ *
ŒgzZ 'ÃTì ]! +Z ðäZgzZ)
0;XÅZgñZgzZ ]·?‰ {)z wz4» \¬vZ6*Š y• WgzZ l²Z ZY Z2ZgzZ
Z X îG
¤
» yZÐ }uˆ Æ äƒ •Zz Ð yZ ¿Ž ÂN Y Và F
Z Âz ]àugñZt
Å ªÅ y ZÉ @ ™7g ïZ Ç!
Z gzZÐ }•
¤ Û » ÃkZ 늊 Fš Â}™g ïZ
ÔÅ ~uzŠ gzZ ( ƒ ë!
Š 4
q Æ hIZp¤ Z Ž ) ì }â êq Z ~ ï
( XÐ -gzmÃkZ ë Âì @ ™
Û »Ã”
X• ë • ÆG[ Z±áZzZ •DgzZ Y • -2
ì ~ Dt 149 ”E ~z2 Z G
îvÜ -i
æ ànfi^Ò ^Ú]†Ò †Óßm æ "
# ofßÖ] èÂ^Ë• †Óßm àÚ Ì×ì é¡’Ö] ‡çr³i Ÿ
!†Ê^Ò äÞ Ÿ èmæ†Ö] †Óßm àÚ ]„Òæ †fÏÖ] h]„Â
66

ì ~k;Z ì -ii
† Ê ^ Ò ä Þ Ÿ † f Ï Ö ] h ] „ Â æ è mæ † Ö ] æ è Â ^ Ë Ž Ö ] † Ó ß Ú Ì × ì é ¡ ’ Ö ] ‡ ç r i Ÿ
!Ý¡ŠÖ] än× Ņ^ŽÖ] à …çÚŸ] å„a '…]çjÖ
ì ~ ( 125 m )žÅ@‚g,Z† -iii
àÚæ !l^fq]çÖ] àÚ àm†Ê^Ó×Ö æ l]ˆñ^rÖ] àÚ ànßÚçÛ×Ö †fÏÖ] h]„ ^Ú^Ê
!]†Ê^Ò †n’m ]„a †ÓÞ]
Xì ~ ( 99 m ) x‰Zd b‚g -iv
†Ê^Ò †fÏÖ] h]„ †ÓßÚ
pì ÂDgzZ ¬]o »G[Z±ž• ë ës Ü' Æ] Z|‰yZ
á ~ +Š ] c
EE
Zg ïZ »G[Z± Z®Xì 7ï•
îp©$ °p¤ gz¢{z ªì 7¸$ 
Æ kZ pì ] !
ä Y •z Y f }V˜ gzZ Ï ñY Å 7[Å” Ŭ
Û »Ã”
¶ Š Xì ¬gï Ztžì Š Z%¸ •Ð kZ Âì ¹• ÆG[Z±
X ì ~k;Z ì
Ý] † Ó Ö ] æ † f Ï Ö ] h ] „  æ è m æ † Ö ] æ è  ^Ë Ž Ö ] † Ó ß Ú Ì ×ì é ¡ ’ Ö ] ‡ ç r i Ÿ
äjÛ¿ÃÖ p†m Ÿ Ù^Î àÚæ " # Å…^ŽÖ] à …çÚŸ] å„a l…]çjÖ †Ê^Ò äÞŸ ànfi^ÓÖ]
ý ØnÎ ]„Ò Å‚jfÚ çãÊ äÖ¡q æ
èËnßu oe] à kf$ ^Ú ÄÚ ð]çâŸ] Øâ] àÚ ^Þ†Òƒ àÚ †ËÓe ÜÓvÖ] á] Ü×Â]æ
á] ä×ÛvÚ Üã×Ò è‚jfÛÖ] àÚ è×fÏÖ] Øa] †nËÓi Ý‚Â àÚ ä×Ö] ÜãÛu… oÃÊ^³ŽÖ]æ
o× ð^ße †ËÓm ÜÖ á]æ †ËÒ ça ^Ûe Øñ^Î äe Øñ^ÏÖ^Ê (†ËÒ äŠËÞ ‚ÏjÃÛÖ] ÔÖƒ
á¡_fe ÜãÚˆq àÓÖ ÐvÖ] g×› oÊ ]‚ãjrÚ äÉæ É]†Ëj‰] à ÔÖƒ äÖçÎ áçÒ
Ý‚Â ÜãË×ì ‡]çrÖ] Ý‚Ãe •]†m á] Ÿ] Üã×Ö] ÄÛrÖ] ]„a xv’m Ÿ äË×ì é¡’Ö]
!ØÓŽÚ çãÊ Ÿ]æ èv’Ö] oÊ^ßm Ÿ ça æ ØÃËm á] Øu Ý‚Â p] ØvÖ]
^ Æ •» â Z™gzZ G[Z± Ô à¬ ~g !
Y i úú Æ ” zg Ô®
e  Ë)
Ðzz Å äƒ w ®B‚Æ FZÂz _g Z ÂÐ ~
 vZ wÎgÆgñZ yZèY 7
67
Û »”
Ðzz Å w°Æ kZgzZ ÑÅ \¬vZžì Ht ¿Ž gzZ Xì •  » yZ
Xì •${z Â7ee zg ÅkZ
á x â ZgzZvZ¶g•1Z x âZžßyY
G
U
" x ÓÐ vZ¶g w•
[x°ÅV ðG34‘$
c G[Z± ª {otžì t È » äÎ ¬»¬6Zƒ IZgÃè ŠŽ z!
 Æ äƒ
+Z ÑZz ä™w¸ »gï Z Z®ì ¬Šp]Z&
» ] ! {o»g ïZÆ \¬ ~g !
zg
e
~ hÔä kZž CY Å 7Ð zz kZ[Å kZ pì ¬Ž ì @™w ¸
( Xì ¹t Æ™ÒÃ
X • ˜ ~ ÐÖ^íÖ] èvßÚ ò • á )´ -3
!îÖ] †ËÒ äŠËÞ ‚ÏjÃÛÖ] ÔÖƒ á] o× ä×ÛvÚ äÖçÎ
˜Ê]æ†Ö] é¡Æ ]‚ ^Ú o× ÙçÏßÛÖ] ØÛvm á] grm ]„a o× æ of×vÖ] Ù^Î
ÙçÏm àÚ Ù^Î •^ãjqŸ] oÊ Ä‰æ Ù„e ÜãßÚ Ø’vm Ÿ ÜãÖ^%Ú] á^Ê Üâ ^â^• àÚ æ
^ÛÞ] ÌíŠÖ] àÚ ÔÖƒ çvÞ æ ¼×Æ Ý¡ŠÖ] än× Øm†fq á^e æœ äÖŸ] ça ^n× á^e
änÖ] gaƒ ^ÛnÊ èãf• äÖ àÚ Ø%Ú oÊ ÜãÚ¡Ò ^ÛÞ] æ ý pçãÖ] ˜vÛe Å‚jfÚ ça
h]„ æ èmæ†Ö] †ÓßÛÒ ]†ËÒ äi]ƒ ‚u oÊ ÐnÏvjÖ] ‚ß änÖ] gaƒ ^Ú á^Ò á] æ
!Ý¡ÓÖ] oÊ Ü× ^ÛÚ ÔÖƒ çvÞ æ †fÏÖ]
D350 ” 1Vt Ðñ]†Ö]†vfÖ] o× ÐÖ^íÖ] èvßÚE
•$ž • ë *~ }g! Æ kZ ì ¬Šp ]Z& {o » g ïZž It
EE
èYÆ éëÆ yZgzZÆ V ðG3{¢Zg à ¸ ñZÎâ ì Z  Zz * Û
™wú6ÏZ ÃV ¸•
m sƒ ]| c ” Z]|ž¾ t Žž c
• Z} Û X D™7Š ¿Z vßt
â•
x¯ » {)z Y •gzZ 'ì •$ ÑZz Zƒ ¡¿{z ÂÅ t~ äàkz ä x?Z
» kZÐ zg Å ïp¤ Zƒ Hg ïZÐzz ŵä Tì ~ }g !Æ ¿kZ
Xì @
™g ïZ » {)zG[ Z±gzZ \¬ ~g !
zgŽ ¿{z‰ƒ¬MZ f °g ïZ
e
Û ßw¸~k
X • Dâ • ’vZ¶gx ø 0Z -4
æ †fÏÖ] h]„Â æ é‚ñ]‡ l^Ë’Ö] lçf$ oÃÞ^Ú èÖˆjÃÛÖ ^Ò Å‚jfÛÖ] Øãq
68
änÖ] o–Ëm ^Ú o× ^ãnjf%ÛÖ èãfŽÖ] æ èmæ†Ö]æ é†nfÓÖ] gÓi†Ú tæ†ì æ èÂ^ËŽÖ]
Ÿ à Ó Ö è v nv ’ Ö ] è ß Š Ö ] æ h ^j Ó Ö ] à Ú è Ö • Ÿ ] |ç • ç Ö ] … „ Â x ×’ m Ÿ än f Ž j Ö ]
æ è× f Ï Ö ] Ø a ] † n Ë Ói à  o ã ß × Ö æ Ø Ï Ã Ö ] æ ] & m ‚ v Ö ] æ œ á • † Ï Ö ^ e ä Ó Š Û i ƒ ] † Ë Ó m
ène^_íÖ] oÊ äÚ‚Â æ Ü×ŠÚ o× †Ê^ÓÖ é•^ã• Ÿæ Üãi•^`• ÙçfÎ o× Å^ÛqŸ]
!…æˆÖ] é•^ã• Üãßm‚jÖ Øe p] Üâ†ËÓÖ ‹nÖ
D415 ” 1Vt …^jvÛÖ]•… ( 217 K 18 ” 4Vt V†m†vjÖ] †nŠniE
 ËgzZG[ Z±Ž gzZ … â 7Z
® ZiÐ ]Zf Ã] ÌÅ \¬vZŽ!3 )
\¬ ~g ! gzZ • D™g ïZ »
zggzZ • B`g {Ð xsZÃ>%Æ {L {k
e
èY • 7g± ðõ » Vß Zz ä™"U ˜ Å yZ • D™g ïZ »
UgzZ ª
ZèY ÏñY Å7[y Z ÌQp• ŠŽñbÑŠ ãZzÆ <
zz q Û
 gzZ yWŒ
G
„ZÍ Å yZžì t zz ~uzŠ gzZ ì Ð =c
u c
g Û ëh. » yZžì t Â
yWΠ'
7wJ„ZÍ Å•Û » Ës ÜÆ y›èÑqì t · Z z q )Z »ƒ
 6ä™wJ
{zžì 7t zz Å kZ Â CY Å 7wJVY „ZÍ ÅÔæž ]! t „g X Cƒ
( X • B~g ZgŠÃ¶Š „ ZÍ KÑ{zžìtzzÉ • •Û»
7ò : »¬Ðzz kZ 6!3ž¾ V- ðäZ s Ü'
Æ ]!
Ñ!
{gÃè
¸”
Æ ªË c
” Æ [Z±Æ ŸÉ ¸ 7”
ÆG[ Z±Ñ{zž Î
:žìt [ZŽ eZ ¸
X Q7~ ÃszcÅZ•,+Z ÂwzZ -i
É ë 7g ïZ ÃkZ }uzŠ -ii
™yâ ÃmÀÅG[Z± ª• ë sz@
•Ãx Óž Z
gzZ ~ Z Ø Ð pÆ <
 ƒ ™?  IZg/Ž *
™p(Z » yZ
yZ 6gî ãZz Â~ •Zñ bÑXì ™f » g ïZ ÆG[ Z± ~ ] ÎZj Ñ!
{gÃè
Xì H™f ÃÇg ïZÆ
æ †Ê^Ó×Ö †fÏÖ] h]„Â æ †nÓÞ æ †ÓßÚ è×òŠÚ æ Üâ…çfÎ oÊ oiçÛÖ] ð^nu]
än× ÐËi]æ Í¡íÖ] …çã¾ ØfÎ èÚŸ] Ì׉ än× ÐËi]æ ^Þ‚ß Ðu ^ã×Ò Ð‰^ËÖ]
69
oŠm†ÛÖ] †Žeæ æ†Û àe …]†• ^Ï×_Ú å†ÓÞ]æ å…çã¾æ Í¡íÖ] ‚Ãe p] å‚Ãe †%ÒŸ]
D8 t 317 K 18 ” ÌÎ]çÚ |†•E !èÖˆßjÛÖ] àÚ àm†ìªjÛÖ] †%Ò] æ
Û »gzZ *
[Z± »G6ÉÃ z • gzZ *
™wZÎ »,” 
™ {0 i ÃVzŠ%~ VzG )
¬ Ð äƒ µZz s %Z ~ # Ö Z gzZ • hq
Š 4}g ø '!  t *
ƒ ƒ
Ø è ¸ »#
%Z ì < Ö Z ÒZ ̈ Æ s %ZX å t · Z 6yZ » #
Ö Z s sZ
( Xì Hg ïZ é¨GÒŒ!» yZ ä +y
OÒZgzZ +%ÆgzZ z/0g Z¢Ð ~!3
gï Z » V Â! $
]bZ ¬gzZ¼ b§ÅG[ Z± s§Å®I Z}Š-iii
•g ¹!
6xsZÆ {L >%gzZ » ®
 ËgzZ » \¬ ~g !
zg }ì [™
e
X CY Å7[ÅyZŠŽ z! ÆkZpX »
ò• á )´èY 79òúŠt Âì Ð ~ + Š ]c
gz¢G[ Z±ž òúŠt ;g
{z »gñZ XžÐ zz kZ ÂD™7[ë Å Ñ! Û vZ¶g
{gÃè Xž • D â •
X • 7Ð ~ +Š ] c
gz¢{z • D™g ïZ
• ˜vZ¶g ò • á )´
t…]çíÖ] †ËÒ àÚ èÂ^ÛrÖ]æ èߊÖ] Øa] †ŽÃÚ ^ßÚ p] DÜa†ËÒ àÚ^ßÚ äÖçÎE
!äÊ¡ì ^Þ‚ß ‚ÛjÃÛÖ] á] •^Ê] æ èËnßvÖ] †ŽÃÚ ^ßÚ •]†ÛÖ] æœ Å‚fÖ] h^v‘] p]
Ø‘^vÖ]æ Ù^Î Ü$ Üã–Ãe †ËÒ o× قi ^Âæ†Ê è‘¡íÖ] à †vfÖ] oÊ ØÏÞ ‚ÏÊ
àÚ èÚç×ÃÛÖ] Ùç‘Ÿ] àÚ ‹nÖ ^ÛnÊ ànËÖ^íÛÖ] àÚ ‚u] †nËÓi Ý‚Â ga„Û³Ö] á]
D415 ”1Vt …^jvÛÖ] •…E !é…憕 àm‚Ö]
G
ª `g Zp ä ‰Ð ~à c
Å V ðG34‘$ Ð~®  û Zz <
 IZ ë )
Š 4
d Xì »[x° {z ì w¸àŽ q }g øž Zƒ x¥Ð kZ Xì Å[
ÌQ p• ?Š 6¬Æ ‰Æ yZ Ž XÜqz• Û P ÐžÜ ~ ëZg
~ yZ • 7Ð ~ +Š ]c Ø è Zg øž ¹äd r
gz¢gñZŽžì t < ™
( X ÏñY Å7[ÅkZ6ä™s%ZÆ Ë
Z Â]!
ÆG[Z± ä )´ Â: ÂñY Hg¨¤ ÅvZ¶g ~ò)´ „g
70
Xì Å[6g ïZÆkZ:gzZì H ~úŠ » äƒÐ ~ +Š ]c
gz¢
X •t {z X™f BVŽ Å+Š ]c gz¢ävZ¶g ]|
æ éçfßÖ]æ ènÞ]‚uçÖ^Ò ý gjÓÖ] oÊ †ãj•] ^Ú o× l^m…憖Ö^e •]†ÛÖ]æ
oÛ‰ ^âçvÞ æ†ÛíÖ] èÚ†u æ é^ÒˆÖ]æ é¡’Ö] hçqæ æ ý ð^nfÞŸ] Üi^íe ^ãÛjì
D2,3 V” àm‚v×ÛÖ] …^ËÒ]E !^m…憕
X H7g ÑÃG[Z± ävZ¶g ~ò]|~ yZ
Û ÐWQ
# äß äiçf$ Ü×Ãm æ ]†i]çjÚ &m‚u áçÓm ‚Ï³Ê ž• D â•
é…憕 "
 u L
FZág EG ª) ØÏÃÖ] &nu àÚ ^m†¿Þ änÊ àÛ–jÛÖ] ÜÓvÖ] áçÓmæ ‚e Ÿ æ
| 3!
ì Cƒ èE. {zìTgzZì @ ƒ ¸$ ]o » kZÐ ~  vZ wÎggzZì Cƒ
X ( ì @
ƒ ~Ã{zÐg ±Z [
äiçf$ †fÏÖ] h]„ &m‚vÒ ž• ïŠ b§kZ {z • ïŠ w VŽÐWQ
uÅG[Z±‰) ØÓŽÚ h]„ÃÖ] ènËnÒ ÜãÊ æ ˜nËjŠÚ "
g•{zž g # äßÂ
6Xì Z¼ ÐäÖ Ø%ÛÚ Ù^³%Ú ª ( ì Â'êÅG[Z±gzZì
pXì ]bZ ¸$ ZáŠp {z gzZ ì ~ì» kZž c
É F C ~ }g !
Æ!
pì ¬ZñÆ! 6Â~ äƒ ~ÃƬž• Dâ • Û Šp~}g !
ÆwV
zgŠÆ ozg•]o » kZ
%Zì Â]bZ ¬ªì J
X 7]bZ ¸$
Ù wVgzZ! 6n¾
X 7¬ZñÐg ±ZC
X • D â• Û vZ¶g ~ò]|ÐW
æ † f Ï Ö ] h ] „ Â æ … ‚ Ï Ö ] è × ò Š Û Ò ä Û n ã Ë i æ ä Û ã Ê †Š à m ] † Ú ] á ^ Ò á ] ^ Ú ] æ
æ l^ãe^ŽjÛÖ] àÚ ÔÖƒ †nÆ æ ^nÞ‚Ö] ð^Û‰ oÖ] ÙæˆßÖ]æ •†ÃÖ] o× ð]ç³j‰Ÿ]
!ènãÖŸ] …çÚŸ]
G[Z±gzZ gŠX‰ì x »  * Œ'» Tì ] ! Z)
+Z ðä
gñZ gzZ ]·? vŠ gzZ wz4» \¬vZ s§ Å *Š y •WgzZ l²Z ZY Z2Z gzZ
0;XÅZ
( X îG
71
T ( ñYƒg•gzZ F
Zá] !
ðÃÐ ~ yZQ ª) š^Ëj‰] æ †i]çi Ü$
6*Š y• W » \¬vZ }• 7FZágñZ ƒ
wz4  Ñ! {gÃèžì t È »
Xì g•:gzZì FZ á: — Â * 
ƒ ]bZ ¸$
{gÃè n¾) †_ì ¡e å^Þ†ËÒ] ð^q^Ú Ø‘] †ÚŸ] ÔÖƒ äÇ×e àÚ ‚vq á^Ê
ƒ ]bZ ¬» kZÿTQ ñYƒ Ýq ]àgzZ F
* ZÂÃTÐ ~gñZ Ñ!
z sp š ë ?}™g ïZ »ŠŽz ÝZÆ ]!kZ {z ŠŽ z!
Æ kZ gzZ ñYƒ x¥
}7• Û »ÃkZgzZÐ -]! ŬÃg ïZÆ kZ ª) XÐ ,™[ÅkZç
á gzZk
X ( Zƒ ãZzÐ VÂg „Åò • ;Z ì6
zZž 6
72

6 :[!

?ì HWZ ÌZ
X èk
 ’t N Y ïŠ wZ ¸Z x Ó0Ð WZ ÌZž6c_kZÆm Z
³q
Z »vZ¶g ï±+ -Z w °)´~}g !
Ü¿ßÛÖ] …‚³Ö] !‚g q ÆWZ ÌZ
[K Z » wZ¸Zx Ó0Ð WZÌZ ä VrZ~ Tì h^nj‰• ܿŸ] ܉Ÿ] oÊ
X • D Y G ÜwZ ¸Zx ÓÐ!‚g ÏZXì H
qZ • xY • Z „ x ÓÆ \¬vZž p,!
 ì 7ŠŽz ðà » WZ ÌZ -1
?q 1Z Ô~ÄZ dZ1Z Ô ~dQ1Z w¸t Xì 7^Y ´Š ¤6}uzŠ Ãx *
Xì »vZ¶g ´ â x âZ w ¸ 6ÏZ ' ì »vZ Âg ã!! –1Z è‡gzZ yx0Z
xŠ Z%Ð WZ ~ yZ Ôì c Š 4
W™f » WZ ÌZ ~ VìZzg Xq Æ ]Z|yZ
E

ZiŠ Z%Ð ï
ªÔì [Z NZ GG3. Z Šg Zz ~ VìZzgž• ë vZ¶g yxyZ Xì
Š
Xì [ ZN{Š c
i~ ä™ ¬ŠB‚Æ] ÜyZ
» kZ Ãt‘KZ ä \¬vZ Xì Ä \¬vZ D» kZ ?ì ̈ÃWZ ÌZ -2
X cŠ 7D
Xì HÜ»ÙIZ ‰w¸t ä vZ¶g +-Zõx â Zì XXçaZZ t -3
Z èY ì óv
Y H 7wEZ n Æ }uzŠ Ë » kZ Âq
X @ ó Z L Lt -4
z ÄŸZ Å öñ• Z x ÓÐ zz ÏZ Xì ÝZ ÌZt ~ öñ• Z x Ó}uzŠ
»h i 0vZ†0' Y ~ ‚Å ?q ! Z 0Z Xì CY Å s§Å óv ó Z L LÌZ Ú
Û \¬vZž ‹ 7ä ?Hì ó v
äö ×# Ö]çø aö • D â • ó ZL LWZ ÌZ »vZžì w ®w¸
73
!Üönû uô†$ Ö] àöÛFuû†$ Ö]çø âö éô •ø ^ãø Ž$ Ö]æø gônû ÇøÖû] ÜöÖô ^Âø çø âö Ÿ$]ô äø ÖF]ôŸ? ø pû„ôÖ$]
-š^I
ÌZ » vZž • D™Üw ¸ » vZ¶g öE~ Y ¬-Z [ *- ! Z 0Z (i)
Xì ó v ó Z c L LWZ
0 y ¢]|žì ~ Á q ug´X ì X XÜn u†Ö] àÛu †Ö] ä ×# Ö]Z Z t -5
 Y7 ~ }g !Æ Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä ×# Ö] ÜŠeô Ð~  vZ wÎg ä ” y A
º Z ÌZÆvZgzZÆ kZì x *
ZÐ ~ Vñ*
q Æ \¬vZt c Û Š•
â• á gZ ä \W
Û Ú Z yxgŠÆ( WZ)
Xì yxgŠÆ~CgzZ „( Åç Wž Aì [ Œ
ì ܃¯%Ð ¿vZ èg k„0vZ†]|~ kzŠ• Û µÅ“Š (ii)
Xì ~ VìWb ~y
WÅ•{gÎWZ ÌZ » \¬vZž
m›
ègh  Y • Z~ {)z ~èF Xì XXÝçnÏÖ] ovÖ] Ünu†Ö] àÛFu†³Ö] L t L -6
~ VìWzŠ yZ WZ ÌZ »vZž c Û Š•
â• á gZ ä ~  vZ wÎgžì g u Å •vZ
wW{gÎ ( ~uzŠ )gzZ Üönû uô†$ Ö] àöÛFuû†$ Ö] çø âö Ÿ$]ô äø ÖFžŸ? ø ‚ºuô]æ$ äºÖF]ô ÜûÓö³ãö ÖF]ôæø ( q
Z) ì
!ÝçnÏÖ] ovÖ] çâ Ÿ] äÖž Ÿ ä×# Ö] e W«ÅyZ/
Ügu q¯%Å” )â Z1Z ä ÁqgzZz â 0ZXì XXÝçnÏÖ] ovÖ]ZZ t -7
yZ/w W~ {• Xì ~ V ÂgÎ&WZ ÌZ ( cÛ Š•
â• á gZ ä ~
 vZ wÎg )ž Å
X ~ ÈgzZ ~
&yZ ÃWZ ÌZ ä ~ž • ë ̇ ~zZg á Zz ä™ÜÐ ” )â Z1Z
Xì XXÝçnÏÖ] ovÖ]ZZ tž * T ä ~ Â Hlˆ~ VÂgÎ
Xì XXÝô]†ø ÒûŸô û]æø Ùô¡ørøÖû]æû ƒö šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö] Äömû‚ôeø áö^ß$ÛøÖû] áö^ß$vø³Öû]ø ZZ -8
vZ wÎg {zž Å Üg u Ð ” ÷Z ]|ä Áq gzZ y x0Z ÔŠ ƒ ZŠ1Z Ô£Z
ä kZ ( ˆ Æ iú) Q X å ;g| 7i ú¿q Z gzZ ¸ ñƒ Æ k0 Æ~ 
Äömû‚ôeø áö^ß$ÛøÖû] áö^ß$vøÖû] køÞû]ø Ÿ? ù]ô äø ÖFžô Ÿ? ø ‚øÛûvøÖû] Ôø Öø á$ ^øeô Ôø ×öòø‰û*] oûÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø Å ¬Š
VrZ cÛ ä~
â•  Ñ Â Ýöçû n%Îø ^mø o% uø^mø Ýô]†ø Òû¬ôÖû]æø Ùô¡ø ørøÖû] ]ƒø^mø šô…û Ÿø û]æø lôçFÛFŠ$ Ö]
Å ¬Š Ð vZB‚Æ kZ Z
 Xì Å ¬ŠB‚Æ x * xkZÆ kZ Ð vZ ä
74
«\¬vZ ÂñY HwZÎB‚ÆkZ Z Û wJà ¬Š \¬vZ ÂñY
 gzZ • D â•
X•Dâ• Û
Ð $
~uä öW ›G1Z XìXXÝô]†ø Òû¬ôÖû]æø Ùô¡ørøÖû]æƒö šô…û Ÿø û]æø lô]çFÛFŠ$ Ö] Äömû‚ô³eø ZZ t -9
J-… -B+G
\¬vZ ~ž Å Üe © Å ¿p°. Þ ‡qZ Æ ö ´ Ð W Zz Æ öG0
Zƒ –t 6Vzg *~ y• Wä ~ Â,Š 3Š WZ ÌZ =ž å Lg @ ™ ¬Št Ð
X XXÝ]†ÒŸ]æ Ù¡rÖ]ƒ ^m š…Ÿ]æ l]çÛFŠÖ] Äm‚e ^mZZ ¬Š
 Ñžì e
ä~ ZzgД f ç~ ~èFXXÝ]†ÒŸ]æ Ù¡r³Ö]æƒZZ -10
Xùâ Z® ðƒ wJ ¬Š ~g vc â•Û  ‹ ë x Z™ÑZz wrZ Zf c ÿq Z
äü Ö$ àûÓömø ÜûÖøæø ‚ûÖøçû mö ÜûÖøæø ‚û×ô mø ÜûÖø pû„ô Ö$] ‚öÛø ’$ Ö] ‚öuø Ÿø û] ]çø âö Ÿ$]ô äø ÖFžô Ÿ? ø äö ×# Ö]ø -11
!XX‚ºuø*] ]ç÷ ËöÒö

~vZ wÎgžì e Zzg Ð ” {h ' ~ ÁqgzZ y x0Z Ô ~èF ÔŠ î ZŠ1Z
äø ÖFžô ¤ äö ×# Ö] køÞû]ø Ôø Þ$]* ‚öãø •û]* oûÞôù^øeô Ôø ×öòø‰û]ø oÞôù]ô Ü$ ãö ×# Ö]ø ‹ _â ¬Š V- ÿq Z ä
ä \ W  ‚ºuø]ø ]ç÷ ËöÒö äü Ö$ àûÓömø ÜûÖøæø ‚ûÖøçû mö ÜûÖøæø ‚û×ô mø ÜûÖø pû„ôÖ$] ‚öÛø ’$ Ö] ‚öuøŸ* û] køÞû]ø Ÿ$]ô
Hw ZÎB‚Æ kZ Ð vZ Z
 žì H wZÎB‚Æ x * kZ Ð vZ ä ? cÛ
â•
wJ ¬Š \¬vZ ÂñY Å ¬ŠB‚Æ kZ Z Û « \¬vZ ÂñY
 gzZ • D â•
Æ WZ ÌZ Æ kZ Ð vZ ä ?• D WÌp ÖZt ~ ~ Š î ZŠ1Z X • D â • Û
X Hw ZÎB‚
\
êL Z »vZž HÜw ¸» ” k„0ZgzZ ZŠg-Z1Z ä Áq !XXhôù…ø hôù…ø ZZ -12
ò Z
Xì XXhùô …ø hùô …ø ZZ W
  ž HÜ8¸ñgzZ ƒ¯ñÐ ¿vZ ègÈ ¬ ]|ä *-Z ! Z 0Z
c {È Z
N™w ZÎ ÂÔVƒŠŽñ~ }È }÷} Z • D â • Û \¬vZ Âì H„¦„¦
X Ç ñY H «
k„0ZB‚Æ ®•~LÍKZ ä ãZdX XXÔ×ÛÖ] ÔÖ^ÚZZ -13
B‚Æ kZ Z
 žWZ ÌZ {z »vZž cÛ Š•
â• á gZ ä ~
 vZ wÎgž HÜÐ ”
75
Ô WkZ Åy Z/w W• D â •
ø Öô^Ú Ü$ ãö ×# Ö] ØôÎöZZ ì ~ e Û wJ\¬vZ ÂñY Å ¬Š
XJ XXhõ^Šøuô †ônû Çøeô ðö «Žøiø àûÚø Ñö‡ö †û iøæø ý ðö «Žøiø àûÚø Ôø ×ûÛöÖû] oiô ç+ iö Ôô ×ûÛöÖû]
HÜw ¸ »60M ä ?q ! Z 0Z X ó ó¬Š Åx?Zm ÷- ]|L L -14
ä VrZ  HwZÎ~ }g ! Æ WZ ÌZÆvZÐ vZ¶g ~y Œä ~ž
ø Þø^vøfû ‰ö køÞû]ø Ÿ$]ô äø ÖFž Ÿ? ø ¬Š Åá Zz TªÔ _77y WŒ
oûÞôù ]ô Ô Û ?Hž c â•Û
!àønû Ûô×ô ¿# Ö] àøÚô kößûÒö
H ( cÛ ä~
â•  vZ wÎg )ž H܃¯%Ð ” m‡z ! Z 0Ä ä Áq
¿q Z X Vz™: ðÉg ~g vs§Å ¬Š Åx?Zm÷- ªWZ ÌZÆvZ ~
t » \¬vZ ä ?H c Û ä \ W ÂÔ¶n Æ x?Zm÷- m{ {z H Y7 ä
â•
ø Öô „FÒøæø ÜôùÇøÖû] àøÚô åö ^ßønû r$ Þøæø ‹7w ¸
!àønû ßô Úô ç+ ÛöÖû] orôßûÞö Ô
X ( • ï Š ] •ÃVëñx Óë „,ZgzZ ~Š ]•Ð §ÃyZ ä ë ª)
Xì HÜä n ò Èè‡w¸t ó© ó ÂÝ L L -15
Â,Š 2WZ ÌZ ÃyZ {zž Å ¬Š Ð \¬vZ ä vZ¶g + $  °Z +i -16
XXÜônû ¿ôÃø Öû] •ô†û Ãø Öû] h% …ø çø âö Ÿ$]ô äø ÖFžôŸ? ø p„Ö] ä×#Ö] ä×#Ö] ä×#Ö]ZZXìt WZÌZž ¬Š~ [Zp
Xì —~ öñ• ZÆ\¬vZt -17
[g LZ {È B‚Æ Tžì x * Ù Ð ~ Vñ*
{ zC Æ \¬vZt -18
q kZž}™ ¬ŠB‚Æ t Z¢Z}g7 Ð
èYƒ: wì s§ÅgzZ Ë~ ª
Xì Cƒ d
ŒÛ Æ äƒ wJ ¬Š ÅkZ Â}g å ~ ª q kZÃ\¬vZŽ
ò ”h
WZ ÌZ Ð ò m!
ä ¿qZž HÜ~ Y 1zÑZ G 0Ò7 ä h1Z (iii)
îG
Å \¬vZ Ât Ôì 7p°³ðÃÅ kZ cÛ ä VrZ ÂÔY7 ~ }g !
â• Æ
X ÕZ'ì *ƒ à { »wŠ }g vn Æ+
 Zuz
Ð Y x ‰ä ~ž H Üw ¸ »vZ¶g ãZg ZŠ yÑ1Z ä h1Z (iv)
\
ÄcÅ »LZ »Hž ¹ ä VrZ Â Y7 ~ }g ! Æ WZ êL Z Æ vZ
{zždŠ ÃwŠ LZ ?Z Š [ZŽ ä ~ ì Ýq
 ž ¹ ä VrZ ÂÔV; Yž c
76
gzZ ì zá ( b§ ~g7)
 q KZ Ð vZ Âì x3
ÌZ » vZ ( ª ) ¸ X ùâ ~
Xì WZ
WZ ÌZ=ž ¹Ð vZ¶g œ‚ ßg 0Z ä ¿q
Zž HÜä h1Z (v)
«qCÙ »{z z™® ¤Z ÅvZ °°Z Ý°ZvZ p•cÛ ä VrZ ÂÔ £Š 2
â•
ó Xó Ç}™
ñÑ ?Št gzZì HÜ~ bÑÅ ìZœZ ¦ÃkZ ä Égi XXÜã×# ³Ö]ø ZZ -19
n ÏZ Xì C™ªÑŠ 6]Ì} â ' çgzZ ì @ ÑŠ 6]Zf  » vZž
™ª
Xì ¬Š …Üã×# Ö]ø ž cÛ ä vZ¶g ~y Œ
â•
Xì WZ ÌZ »vZÜ??Ö] ž HÜw¸» ” Š&0Z ä k  ̀0Z !Ü??Ö] -20
77

7 :[!

Š q Z bÑ
4]szwg
îœE
Z X • ÅnzŠ {z ÂñY ¬Š ]¸ç¤
{z q ZÃV(u 0Ð îœE 4] szw
• {z ~uzŠ Xì ô¥Å äY G wi * 6îœE
4] szwÆ u 0
yWŒ Û ~ X•
 Š°Æ ]‚§{ Å #
e¬g J Ö Zä~ kZ ~ X
 vZ wÎgžì ™f » ] !
ðƒ Ýq ]iYZ Å"7~ ]Ê Z%J
] ‚gzZ ðƒgàŽ ðâ•Û„ ZpgŠ Å
Û Ž Zƒ6Âz swÝZ sÜwz4
~ ¹ Å ÷Œ ] Ê Z%t p
X ñƒ 7wi *


Xì ô¥Å äƒ wi*
6swZ îœE
4]Æu 0 Û ~Xhu {z
yWŒ
X • ˜ ~LµKZ x1Zƒq -1
" ofßÖ] ÄÛ‰ ¡q… ä×Ö] †Òƒ] †fßÛÖ] o× çâ æ ^Úçm Ù^Î ”á^Û% á]
#
ÜÖ oju]çÚ ^ÏÊ Ý^Î ^ÛÖ Í^Ò Í^• ^ã×Ò Í†u] èÃf‰ o× وÞ] ᕆÏÖ] á] Ù^Î
^ã×Ò Í†u] èÃf‰ o× ᕆÏÖ] ÙˆÞ] Ù^Î "
# ä×Ö] Ù牅 á] ]æ ‚ãŽÊ ]ç’vm
!ÜãÃÚ ‚ã•] ^Þ]æ ” á^Û% Ù^ÏÊ Í^Ò Í^•
êŠôZz »vZ ÿkZ ~ ¹¸ 6Ÿ {zžZ  ä ” y¢]|yŠ q Z
H wi *
x Ó {z gzZ Š Û ž ‹ Dâ •
6szw] ‚ yWŒ Û t Ã~
 Ñ ä T Vƒ
 yZ gzZ ‰ ƒ } 9vßgÑ" ÂX ñYƒ Z9 {zž • °•
äƒ á z °» szw
Hwi*
ìŠ 6szw]‚ yWŒÛ ž å cÛ Š•
â• á gZt ä ~
 vZ wÎgž ~Š „ ZÍ
78
kZB‚}g vÌ~ž c
Å] ! Û ä ” y¢ • °•
â• á z °» szwƒ
 {zgzZ
X Vƒ êŠ „ ZÍ
( •Æ ~g g p ÖZ )ì e
Zzg Å›gzZ ~g b -2
á^ΆËÖ] é…ç‰ ]÷†Ïm ÜnÓu àe Ý^Ža kÃÛ‰ ÙçÏm ” h^_íÖ] àe †Û á]
é†n%Ò Íæ†u o× ça ð†Ïm ça ]ƒ^Ê äi ð]†ÏÖ kÃÛj‰^Ê "
# ä×Ö] Ù牅 é^nu oÊ
Ü$ Ü׉ oju äi †¿jÞ^Ê é¡’Ö] oÊ å…æ^‰] l‚ÓÊ "
# ä×Ö] Ù牅 ^ãnÞ ð†Ïm ÜÖ
ä×Ö] Ù牅 ^ãnÞ ð†Î] Ù^ÏÊ é…çŠÖ] å„a Õœ†Î] àÚ k×ÏÊ oñ]•†e æ] äñ]•†e äjffÖ
ÔjÃÛ‰ ojÖ] é…çŠÖ] å„a oÞœ†Î] "
# ä×Ö] Ù牅 á] ä×Ö]çÊ ke„Ò äÖ k×ÏÊ "
#
]„a kÃÛ‰ oÞ] ä×Ö] Ù牅 ^m k×ÏÊ "
# ä×Ö] Ù牅 oÖ] å•çÎ] kÏ×_Þ^Ê ^â ð†Ïi
Ù^ÏÊ !á^ΆËÖ] å…ç‰ oßiœ†Î] kÞ]æ ^ãnÞ ð†Ïi ÜÖ Íæ†u o× á^ΆËÖ] é…çŠe œ†Ïm
¨†Ïm äjÃÛ‰ ojÖ] 霆ÏÖ] å„a œ†ÏÊ !Ý^Ža ^m œ†Î] !†ÛÂ^m ä׉…] "
# ä×Ö ] Ùç ‰…
ÙˆÞ] ᕆÏÖ] ]„a á] "
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ü$ !kÖˆÞ] ]„Óa " # ä×Ö] Ù牅 Ù^Î ^â
!äßÚ†Šni ^Ú ]朆Î^Ê Í†u] èÃf‰ o×Â
Ô œ0x ÷ ~ ]§ Å ~ vZ wÎg ä ~ž• ë ” /]|
Û Å yZ Z
¹ ,Z {z ÂñÎ y» s§Å ] Y Z Œ Û ]gÎ
 ä ~ X ‹ _7y ‡•
~ž åd Û X¸ ñJ 77= ä ~
Œ  vZ wÎgŽ ¸ ìg| 76szwÐ
VŒ Hg OZ ä ~ pVz7Ã6yZ ~ „ i ú
X 1¢xsä VrZžJ
ä ¾]gÎt »ž Y7 gzZ 5Ð gŠ e ( KZ cÛ c
â• ) Å yZ Ãy Z ä ~ Q
ä ~ Xì ðJ 7ä ~
 vZ wÎg = ]gÎtž c Š [ZŽ ä VrZ X ðJ 7
= ì ”ñƒ _7»ä ~Ž ]gÎt nÅvZ Xƒ ë ß ?ž ¹Ð yZ
á k0
gzZ Š Æ~ vZ wÎg Zƒ mÃy Z ~Q Xì ðJ 7ä ~
 vZ wÎg
ä \ WŽ ‹ ñƒ _76szwyZ y‡• Û ]gÎÃyZ ä ~ vZ wÎg c
ž¹
cÛ ä~
â• Û {gÎ= ä „ \ WèÑq ñJ 77=
 vZ wÎg Xì ðJ 7y‡•
Û „z ä VrZ ÂXð7?x ÷ } Z c
ä ~Ž S7] Y Z Œ Û QX zŠ hgÃyZ/} Z
â•
79
QX ˆÅwi*
b§ÏZ ( ]gÎt) cÛ ä~
â•  vZ wÎg X ¶”ñƒ _7ÃyZ
Xð7ƒeŽ Âì Š
Hwi* Û t c
6szw]‚yWŒ Û ä~
â•  vZ wÎg
• D™e Zzg£Z x âZ -3
ᕆÏÖ] àÚ èm• œ†Î ¡q… á] æ†Û à ”^ÃÖ] àe æ†Û oÖçÚ ‹nÎ oe] àÂ
ᕆÏÖ] ]„a á] Ù^ÏÊ "
# ofß×Ö ÔÖƒ †Ò„Ê !]„Ò æ ]„Ò oa ^ÛÞ] æ†Û äÖ Ù^ÏÊ
!]æ…^Ûi ¡Ê Üjf‘] Üiœ†Î ÔÖƒ p^Ê Í†u] èÃf‰ o× وÞ]
¿kZ X S7e
Wq
Z ÅyWŒ Û ä ¿q Zžì e ZzgÐ ” z/]|
 Û ä \W Â HÐ ~
c â•  Ñ™f » kZQ Xì b§kZ Âe
Wt ¹ä ” z/Ð
~ :W Z®Xì „  gŠ {zð7?ƒ ÌswŽ ì Š
Hwi* Ût
6szw] ‚yWŒ
Ö Z×
X z™#
• D™Ü~dk
̀0Z -4
èÃf‰ o× وÞ] ᕆÏÖ] ]„a á] "
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î äÞ] é†m†a oe] àÂ
h]„ †Òƒ Ÿæ h]„Ãe èÛu… †Òƒ ]çÛjíi Ÿ àÓÖæ t†u Ÿæ ]æ ð†Î^Ê Í†u]
!èÛu†e
Û t c
]‚ yWŒ Û Š•
â• á g Z ä~
 vZ wÎg ì e
Zzg Ð ” {k
Ù 1Z ]|
C
ÙfÆ Øg%Z Ôð7Æ `wËš ( ƒe6swT ) :X Š Hwi *
6szw
X z™: »B‚ÆØgÙfÆ[ Z±gzZB‚Æ[Z±
Û s%Z Ð ( szw]‚ ) swZ G
zgq]⠁ ]Z Y Z Π4] ~ V(u yZ
îœE
X • Š Z%´âsf
4ZŠ s %Z » VâzŠ -
 @ gzZ ¦z½ÔŠ Z•
zPE Û Z ~ Ts%Z » Y • Z -1
ø eùô …ø lö^Ûø×ô Òø kûÛ$ iø gzZ Ô
!Ô ø eùô …ø èöÛø×ô Òø &ûÛ$ iø ‰ì
%Z ~ ËgzZ qg p~ ˃ èâ +~ ] Y Z Œ Û Ëž s %Z » wdZ -2
!^Þø…ô^Ëø‰û]ø àønû eø ‚øÃ$ eø ^ßøe%…ø gzZ ^Þø…ô^Ëø‰û]ø àønû eø ‚ûÂô ^eø ^ßøe$…ø †
•ô†û Ãø Öû]æƒö gzZ gºiô ^Òø …$ ^–ømö Ÿø †Vƒ ZQwªs%Z »[ Z²Z {Ž z-3
80
‚ônû rôÛøÖû] •ô†û Ãø Öû] æƒö gzZ ‚önû rôÛø Öû]
ƒ {Š c i ~ ~uzŠ gzZ Á ðÃ~ ] Y Z Œ Ûq
Zž s%Z » ž¶Åp ÖZ -4
!o%FÞûŸö û]æø †ôÒø„Ö$]æø sÜ%Æ »â gzZ o%FÞûŸö û] æø †ø Òø„$ Ö] Ðø×øìø ^Úø æø }
Ûq
Ðùô vøÖû^eô lôçû Ûø Öû] éö†ø Óû‰ø lû ðø ^qøæø ì ~ ] Y ZŒZžs %Z »í@ z *¼ -5
Û ~uzŠgzZ
!lôçû ÛøÖû^eô Ðùô vøÖû] éö†ø Óû‰ø lû ðø ^qøæø Xì xl » h~ ] Y ZŒ
Û ~uzŠ gzZ ì Âq
Å kZ ~ ] Y Z Œ Z ~ ] Y ZŒ Ûq Zž s%Z » q$ -6
ĺ×û›ø æ xº×û›ø gzZ ^âø ˆö ŽôßE Þö …æ] ^âø †öŽôßûÞö }ì  ZuzŠ(
ûE
§-B G$
Æ {)z x ¸Š Z gzZ g ÖZ ÔY ØZ ÔqÔ!â Z Ô±FÔ êG~ T s %Z » Ÿ -7
á s %Z
XÆ!âZ%gzZB‚Æ!â Z .ñ}• ï•
n~uzŠ
Xì ™f »Š°Æ ]‚§{ Å÷z ã‚W~Xhu {z
Xì ~ ›gzZ ~g g -1
͆u o× Øm†fq oÞœ†Î] "
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î ä³Þ] ” Œ^f àe] àÂ
!͆u] èÃf‰ oÖ] oãjÞ] oju oÞ‚mˆm æ å‚mˆj‰] Ù‡] Ü×Ê äjÃq]†Ê
= ž cÛ Š•
â• á gZ ä ~
 vZ wÎg ì e
Zzg Ð kñ „0 vZ†]|
@
™Ôh '× ~gzZ Ň Z%Ð yZ ä ~  c Û 6swq
J 7yWŒ Z ä Lƒ
V¯w]‚ {zž J
VJ Û ) {z gzZ ;g
V Œ ìg D™†ŸZ ( ~ V¯wÆ y WŒ
X‰
• D™e ZzgÐ ” {–1Z ]|~µKZ£Z x âZ -2
oju !b•ˆj‰] Ønñ^ÓnÚ Ù^Î !͆u o× ᕆÏÖ] œ†Î] ‚ÛvÚ ^m Ù^Î Ønñ†fq á]
èÛu… æ] èÛu†e h]„ èm• ¼×íi ÜÖ^Ú Í^Ò Í^• ØÒ Ù^Π͆u] èÃf‰ È×e
!Ør æ ņ‰] æ gaƒ] æ Ü×â æ ØfÎ] æ Ù^Ãi ÔÖçÎçvÞ h]„Ãe
4˜76swq
L} X õJ/G Z à yWŒ Û ·} Zž ¹ ä( x?Zm) Lƒž
81
VŒ XØZz™†ŸZ ~ kZ ¹Ð~
szw]‚nçžJ  Ñ ä ( x?Zm)
[Z±\ W4z@
ì °» °•áqZCÙ Ð ~ yZ ¹ä x?ZmLƒ X ŠVJ
pÆ Ù^Ãi ‰ ǃ „ (Zt X ,Š ™: o ‘Ð [Z±ÃØg c WÅ
Ð Øg e
X ,™ ZŠ ZÐ p ÖZÆ Ør gzZ ņ‰] gâƒ] Ü×â ØfÎ] Ã
Xì ~ ›9 -3
é ð]†Î œ†ÏÊ o×’m Øq… Øì‚Ê ‚rŠÛÖ] oÊ kßÒ Ù^Î gÃÒ àe oe] àÂ
^ß×ì• é¡’Ö] ^ßn’Î ^Û×Ê äfu^‘ é ð]†Î pç‰ é ð]†Î œ†ÏÊ †ì• Øì• Ü$ än× ^ãi†ÓÞ]
†ì• Øì• æ än× ^ãi†ÓÞ] é ð]†Î œ†Î ]„a á] k×ÏÊ "
# ä×Ö] Ù牅 o× ^ÃnÛq
# ofßÖ] àŠvÊ ] ð†ÏÊ "
" # ä×Ö] Ù牅 ^Ûâ†Ú^Ê äfu^‘ é ð]†Î pç‰ œ†ÏÊ
Ù牅 p]… ^Û×Ê èn×â^rÖ] oÊ kßÒƒ] Ÿæ gm„ÓjÖ] àÚ oŠËÞ oÊ ¼ÏŠÊ !^ÛãÞ^•
ä×Ö] oÖ] †¿Þ] ^ÛÞ^Ò æ ^Ά k–ËÊ p…‚‘ oÊ h†• oßnŽÆ ‚Î ^Ú "
# ä×Ö ]
änÖ] l••†Ê ͆u o× ᕆÏÖ] œ†Î] á] oÖ] ؉…] oe] ^m oÖ Ù^Ï Ê ^Î†Ê ØqæˆÂ
o × Â á ç a á ] ä n Ö] l • • † Ê à n Ê † u o × Â å œ† Î ] è n Þ^ % Ö] o Ö ] • † Ê o j Ú ] o × Â á ç a á ]
^ãnßÖ^Ši èÖªŠÚ ^ãi••… é•… ØÓe ÔÖæ ͆u] èÃf‰ o× 圆Î] è%Ö^%Ö] oÖ] •†Ê ojÚ]
Ð×íÖ] oÖ] gƆm ÝçnÖ è%Ö^%Ö] l†ì] æ ojÚŸ †ËÆ] Üã×Ö] ojÚŸ †ËÆ] Üã×Ö] k×ÏÊ
!"
# Üna]†e] oju Üã×Ò
iú™ƒ 4ZŠ ¿q
Zž å~ K~ž • ë ” ª0 ! Z ]|
c W¿ZuzŠ q
 Û +Z q
ZQ X ðƒ x¥bZ = Ž S7] Y ZŒ Z ä kZ X Î "7
Âà ™ »iúä ë Z Û gzZ q
 X S7] Y ZŒ Û Å ¿¬ ä kZ
Z ZÐ ] Y ZŒ
Z ä ¿kZž H n²ä ~ Xã ~ #
+Z q Ö }
Å ~
 vZ wÎg ƒ
ë
Û Å¬ ä kZ X c
] YZŒ W¿ZuzŠ q Û
ZQ X ðƒ x¥bZ= Ž ì S7] Y ZŒ
ä VâzŠ yZ X c Û ~uzŠ q
Š ¬» "7ÃVâzŠ ä \W6kZ X S7] Y ZŒ Z ZÎÆ
,ZÆ d†~ wŠ }÷6kZ X ðâ• Û dÅVâzŠ ä ~  g— ÂÅ] Y ZŒ Û
 : X¸ ñW7] Ñì,Z Ì~ qYžÑ äWÐÎz
 vZ wÎg Z
~
82
Š  }÷ Â@Š ª
ƒg1ZÑ~Ä ~ Ð T Zg â (B; CZ ) 6J  q ~÷ä
} Zž cÛ ä \WQ X Vƒ ;gNŠ ÃvZ‰ Zƒ kC(Z= ~ ª
â• q ÅspgzZ
ä ~ Vð76swq Z à yWŒÛ ~ž å 5x • k0}÷ ä gÇŠgz6! Z
Û ã‚ W6#
zŠ= ä \¬vZ ÂØâ •
5x • {g! Ö Z ~÷ž Å„ ZpgŠ ~ [ ZŽ
Ö Z ~÷ž Å„
ã‚W6# Û ~ž
 ZpgŠ ~ [ ZŽ ä ~ X Vð76V¯wzŠ yWŒ
X Vð76V¯w]‚ÐZ~ž 5x • g ! Û
~Šä \¬vZ ÂØâ •
Xì ~ ›9 -4
Øm†fq å^i^Ê Ù^Î …^ËÆ oße é^•œ ‚ß á^Ò "
# ofßÖ] á] gÃÒ àe oe] àÂ
Ùª‰] Ù^ÏÊ Í†u o× ᕆÏÖ] ÔjÚ] œ†Ïi á] Õ†Ú ^m ä×Ö] á] Ù^ÏÊ Ý¡ŠÖ] än×Â
Õ†Ú^m ä×Ö] á] Ù^ÏÊ ènÞ^%Ö] å^i] Ü$ !Ô Öƒ Ðn_i Ÿ ojÚ] á] æ äi†ËÇÚ æ äi^Ê^ÃÚ ä×Ö]
Ÿ ojÚ] á]æ äi†ËÇÚ æ äi^Ê^ÃÚ ä×Ö] Ùª‰] Ù^ÏÊ ànʆu o× ᜆÏÖ] ÔjÚ] œ†Ïi á]
o× ᕆÏÖ] ÔjÚ] œ†Ïi á] Õ†Ú ^m ä×Ö á] Ù^ÏÊ è%Ö^%Ö] å ð^q Ü$ ÔÖƒ Ðn_i
å ð^ q Ü $ Ô Ö ƒ Ð f _ i Ÿ o j Ú ] á ] æ ä i † Ë Ç Ú æ ä i ^ Ê ^ Ã Ú ä × Ö ] Ù ª ‰ ] Ù ^ Ï Ê Í † u ] è $ ¡ $
Ùª‰] Ù^ÏÊ Í†u] è$¡$ o× ᕆÏÖ] ÔjÚ] œ†Ïi á] Õ†Ú ^m ä×Ö] á] Ù^ÏÊ è%Ö^%Ö]
Õ†Ú ^m ä×Ö] á] Ù^ÏÊ èÃe]†Ö] å ð^q Ü$ ÔÖƒ Ðn_i Ÿ ojÚ] á]æ äi†ËÇÚ æ äi^Ê^ÃÚ ä×Ö]
!]çe^‘ ]‚ÏÊ än× ]æ ð†Î ͆u ^Ûm^Ê Í†u] èÃf‰ o× ᕆÏÖ] ÔjÚ] œ†Ïi á]
¹gzZ ñWx?ZmLƒ k0 Æ \W¸ k0 Æ [Ñ@ Æg F´ ~ Ñ
ä \ W6kZ Xñ(6swqZ ÃyWŒÛ#
Ö Z Å \Wž • ïŠ ¬Ã\WvZž
Xì 7‰ Ü ¤ Å kZ ~ #
Ö Z ~÷X Vƒ ‡â ]ngzZ s¬ÐvZ ~ž c Û
â•
Å\Wž• ïŠ ¬Ã\WvZž ¹gzZ ñWk0 zŠ x?ZmLƒQ
Æ \ W{g !
X Vƒ ‡â ]ngzZ s¬Ð vZ ~ cÛ ä \WXñ76V¯wzŠ ÃyWŒ
â• Û#
Ö Z
vZž ¹gzZ ñWk0
Æ \ Wg !
~Š{zQ Xì 7‰Ü ¤ Å kZ ~ #
Ö Z ~÷
vZ~ cÛ Q ä \WXñ76V ¯w&ÃyWŒ
â• Û#
Ö Z Å\ Wž• ï Š ¬Ã\ W
Ü ¤ Å kZ ~ #
¶a {zQ Xì 7‰
\Wg ! Ö Z ~÷Vƒ ‡â ]ngzZ °çÐ
83
Û#
6V¯w]‚ Ãy WŒÖ Z Å \Wž • ïŠ ¬Ã\WvZž ¹gzZ ñWk0
Æ
Û ÅyZÐ ³76swTvßÆ#
 gŠ ] Y Z Œ
X σ„ Ö Z :Xñ7
Xì Ì~ ~èF-5
Ù^Î éæ†ÛÖ] …^ru] ‚ß Øm†fq " # ä×Ö] Ù牅 oÏÖ Ù^Î gÃÒ àe oe] àÂ
‡çrÃÖ]æ oÞ^ËÖ] înŽÖ] ÜãnÊ ànnÚ] èÚ] oÖ] k%Ãe oÞ] Øm†frÖ "
# ä×Ö] Ù牅 Ù^ÏÊ
!͆u] èÃf‰ o× ᕆÏÖ] ]¨†Ïn×Ê Üa†ÛÊ Ù^Î !Ý¡ÇÖ] æ é†nfÓÖ]
 vZ wÎg k0
~ Æ VzßÆ {z%žì e Zzg Å ” ª0 ! Z ]|
| 7yZ q
Z = cÛ Ð yZ ä ~
â•  \W  ðƒ Ð x?Zm Lƒ ]‡5 Å
X • Ìa gzZ • ÌV ·h1 Ô• Ìñ h1 ~ Xì Š 5s§Å #Ö Z
Û {zž £Š ¬ÃyZ \W ¹ä Lƒ ]|
X ³76V¯w]‚ÃyWŒ
Xì V- ~ p ÖZÆ” fv ]|gzZ -6
Ý¡ÇÖ]æ 霆ÛÖ]æ Øq†Ö] ÜãnÊ ènÚ] èÚ] oÖ] k׉…] oÞ] Øm†fq ^m k×ÏÊ
èÃf‰ o× وÞ] ᕆÏÖ] á] Ù^Î ¼Î ^e^jÒ œ†Ïm ÜÖ p„Ö] oÞ^ËÖ] înŽÖ]æ èm…^rÖ]æ
!͆u]
Ö Z| 7yZ q
s§Å # Z ~ž ¹Ð Lƒ ä ~ cÛ ä~
â•  vZ wÎg
ðÃLä VMñh1 gÍ̈,ZgzZ V( Ôa Ô'gúÔŠ%~ TVƒ Š 5
Û ž ¹~ [ ZŽ ä x?Zm Lƒ ÂX • „ ƒ
]‚ yWŒ  t S77[Â
Hwi*
Xì Š 6V¯w
• Zy*Æ V©zŠ Ñ!
{gÃè
X • Zy*Æ VâzŠž ǃ x¥ ÂñY Hg¨6V(u ÅV©zŠ yZ
}g !
kZ ä~ Û s %Z ~ V(u Å n«
 vZ wÎg pÔì ™f » ] Y Z Œ
Å n~uzŠ ž Z
 Xì ŠH wi *
6swZ îGœE Û ž c
4] u0yWŒ Û t •~
â•
c
Å \ Wž Š Û t 6c_z „
â•  ZpgŠ Å ~ Š q Z
 vZ wÎgžì ™f t ~ g
84
Ö Z KZ \W c
{z Q XØJ 7Ð Vh§]‚Ã# Ö Z
ñ7Ð Vh§] ‚ #
{zžì s Ÿz Å kZ ~ g u ÅÅvZ èg {–1Z ]| ?• H j§]‚
~uzŠ y Z (Ør (ņ‰] (gaƒ] (Ü×â ØfÎ] (Ù^Ãi ‰ cÛ X • ]Ê Z%J
â• ]‚
ñZÎì 7ô¥Å äƒ vZ ðw2Æ Vh§] ‚ yZ ~ V(u Å n
Æ~ Ñ ä xsZmLƒ ]|žì ~ TÆ e
Zzg Å” fv]|
„ J 7¼ Lä VM• vß,Z ~ kZgzZ ì ò Z Â#Ö Z ~÷ž6äâ• Ût
]|Z  0ЧZz kZp ͆u] èÃf‰ o× وÞ] ᕆÏÖ] á] ¹ì 7
ÂBŠ ÃVìZzg ÅevZ èg ª0 ! Z ]|gzZ {–1Z ]|Ôk„0vZ†
Y Å ~zZg ~ kZgzZ ì ²!
+ Zzg àZz” fv
e ]|žì @ƒ x¥s ™
͆u] èÃf‰ o× ᕆÏÖ] ÙˆÞ] Ã]i YZ Å"7Ð Vh§]‚ c
szw]‚Ð
Xì wú6i WQ c
ìŠH¨B‚Æ
n kZ • … â y*„ qZ » V(uƒ Û z Y fÐgîx ¬
 yZ ] Z|Y ZŒ
Å‚ÌŽ ÅîœE 4] szw~ ]gßkZ p'' D™wú6}uzŠ q Z ÃyZ
}ƒ Lg: ¹!
w DZ z nZ ‹Z ðÃ6kZž7+Z {z ñY
]‚Š Z%Ð swZ G 4] ~ V(u Å b§VâzŠ Z
îœE  -1
Vƒ ]¸
• à Š Z%]¸]‚ Å[²bDÐ swZ îœE 
î*9g ~dk
4]ämvZ G ̀0Z
Ôå @ ÛJ
Y J 76szwV‚ yZ yZŒgzŠÆ ” y¢]|ž• D â • Û {zgzZ
 ´ ˜iZgŠ gzŠ xs Z Z
szwyZ Â ; J  ~ äâ i Æ ” y¢]|p
szwZvßZXÑ äƒ} ×~ VÍßÐzz Å + Y: |ÅîœE 4]
Š Z-ZÆŽkZ X DZIßÃ]zˆÅ}uzŠ q Û 6
ZgzZ D™]zˆÅ *™y WŒ
nÆ # Ö Z ~g7 Ð }gtÆevZ èg x Z™/ôä ” y¢]|n Æ
ÛA
~ V1ßZ™ â • Û ¹ªswq
%z r]‚ ._Æ ÷Œ Z sÜ
85
Š Z™>Wg 2
[Z Z®Xnƒ: Za s%Z ðÞ @c  gzZØŠ Ÿ
Ãz rx Ó ¹!
Û gzZ ìg 7pôszwb ¹!
Ž » V ÂY Z Œ {g ¹!
gzZ ì Š sw » ÷ŒÛ ¹sÜ
X • j§ZÆ5ZŠ Z Å÷Œ Û swq
Z ÏZ {zì @W` ¹!
 ` Ws%Z
J
Û t Âs§q
ž• D â • Z ò~dk
̀0Zƒqžì t nZ‹Z q Z6w¸kZ
ä ” y¢]|ž • D â• Û t s§ ~uzŠ gzZ ¸ vZ ðw2szwV‚
Â*™gz!
tèÑq c Û »Ã]zˆÅ szwb Ð }gtÆ evZ èg/ô
Š â•
szwb {”wi *
Ð+Y Å \¬vZ „%Æ?Š Ëä ” y¢]|žì
Š™ »8Ã
Xƒ c
Û »Ð g e Æ s%Z Âszwb ä evZ èg/ôžì t nZ ‹Z ZuzŠ
â•
¹! ZŽ » s %Z z t Zí Z X Og ¹!
ÃszwZ60 VÂÅ VŽ 'Y ZŒ Û gzZØŠ
?ì ÂÌ~ s%ZÆ] Y ZŒ Û {z å~p g
Vƒ ]Ê Z%]‚Š Z%Ð V(u ÅnVâzŠ Z
 X2
Ôå Zƒ wi*
6¹Å÷Œ Û sÜu 0 Û ž• D â •
yWŒ Û mvZ G
î*9g ~zDx â Z
kZ n Æ q Ù gzZ¸ n
ZC g mÐ bDZgzZ V ¸´ Z[²I Zèa p
}Š ]i YZt ~ xsZ ñZ’Z n kZ ¶g ZØŠ ¹ ]zˆÅ *™yWŒ Û 6¹q
Z
]zˆÅ u 0 Û B‚Æ p ÖZ sŠ Z% ._Æ y!
yWŒ i ð‡´ KZ {zž ¶ˆ ~Š
yZ ¶Â]zˆÐ p ÖZ -ZÆ u 0 Û n Æ VÍßXçO Ô,™ 1™
yWŒ
Û ³]Ê Z%,Z ä ~
t X Ù]zˆ {z Ð X¸ ØŠ â •  Ñ Šp ñ Æ
X¸ ‰ G ÉÐ ]¸ÅVâzŠ ÷Œ Û )gzZ ÷Œ
Û ]Ê Z%
Û kZ Cg Cg Z
ãWŒ  Q X ¶~ gzŠ ðZ’Z Æ xs Z sÜ]i YZt p
¬ Ð ]Ãz ä ~ Ñ Â‰ ƒ ~Š ¬ Æ kZ [²IZ Š
k(W ZŠ » y !
Z {] i
Y ¹{íZ£²& HgzŠ ~y
Xì @ Û Ð x?ZmLƒ ]|~ y pg
W » yWŒ
i§„z sÜgzZ ˆ~Š ™ »]i YZt Å "7Ð ] Ê Z%6µñkZ
{g ¹!
Š
86
X å Zƒ wi * Û 6T
yWŒ
„g W¬ F Û ZŽ Å u 0
 ` W'Y Z Œ
ZáJ Û žì WZt 6w ¸kZ
yWŒ
X Cƒ 7ãZz wÅyZ ._Æ w¸kZ •
Û Š Z%Ð V(u ÅnVâzŠ Z
Æ n]‚Æ ]Z Y Z Œ  -3
Vƒ ]Ã%Z
Hwi*
Š n kZ6szw]‚Ãu0 Û žì Yƒ nZ‹Zt 6w ¸kZ
yZŒ
Lz ̈Æ ]Ü]!
t X ñY Å Za ã ‚W~ yWŒÛ ]zˆn Æ #Ö Zž @
pÖZpXì CW~™Â~ {)z!âZzæ Ô±F gmÐ
z ÜníËis™zZáZzp
p†ri kßq ÜãÖ ‚Â] ~/Â{gÎ }X CW7™~ ]mZz sv gzZí@ z *¼Å
Û zŠ †ãFÞŸ] ^ãjvi àÚ p†ri …æ] †ãFÞŸ] ^ãjvi
5ZŠ Z Å àÚ sÜVŒ X • 'Y ZŒ
sÜX ’ e * ƒ ~ ] c Z gzZ ì ~g ZØŠ ´Ã~
Wx ÓÜÏZ s %Zt Âì ¤
Å y Z • ™f ]Ê Z%Ž ~ e
Zzg Å” –1Z ]|Q ?ì VY ~ x £ q Z
Ë Y Å7ÌäÂ
X$
G 4] ñƒ D™ wú6}uzŠ q
îœE Z Ã V(u Å nzŠ IÅ ™f 6
zZ n¾
X 7à {Ð WZgzZ nZ ‹Z {z ñY Å‚ÌŽ ÅswZ
,™wú6y*{e{eÃV(uÅnzŠ yZ -4
Q ÂñY H wú6y*{e{eÃV©zŠ Ñ!
{gÃè Å V (u¤ Z %Z
t ~ Xhu Å n«žì t ,Å kZ X ǃ : Šg Zz nZ‹Z ðÃvZ Y ¶
Z
Û Š Z%Р͆u] èÃf‰ ~ yZ  ͆u] èÃf‰ o× ᕆÏÖ] ÙˆÞ] žì y*
]Z Y ZŒ
Y Å \¬vZB‚Æ ] Ã%Z 4Z u 0
+ Û X • ]Ã%ZÆ n]‚ ~
yWŒ
X Zƒ 7¬ » yZgzZ • ¹!
[Zt X Zƒ wi *
J Ð
™ c™~ {íZ£²] Ê Z%t Xì ™f » ]Ê Z%~ V(u Ån~uzŠ
ƬÆy ZX¸ ‰ ØŠ
:~}g !
87
Û ò~zDx âZ -1
:• D â •
Z[²IZèa pÔå Zƒ 6¹ Å ÷Œ Û sÜ Âwz4» *™ yWŒ
Û LL
Û 6¹q
Å *™y WŒ Z kZ n Æ q Ù gzZ¸ n
ZC g mÐ bDZgzZ V¸´
ð‡´ KZ {zž ¶ˆ~Š } Š ]iYZt ~ xsZ Y Z’Z n kZ ¶gZØŠ ¹ ]zˆ
VÍßXçO Ô,™ 1™]zˆÅ *™yWŒ Û B‚Æ p ÖZ sŠ Z% ._Æ y !i
~]ÀWŠp n Æ yZ X ¶Â]zˆÐ p ÖZ -Z Æ *™y WŒ
 Û nÆ
Û ]Ê Z%t X Ù]zˆ{z Ð X¸ØŠ â •
)gzZ ÷Œ Û ³] Ê Z%,Z ä
c Ü×â (Å Ù^Ãi ‰¸,Z Ç!
 t gzZ¸ ‰ G ÉÐ ] ¸ÅVâzŠ ÷Œ Û
ÆxsZ sÜ]i YZt pÔ• Tg „ q Zƃ Š| 7á•] cسfÎ]
 pñY c
X¸ ñƒ 7~Š ¬ b§ ~g7 Æ y! Û [²IZ x Ó² Ô¶~gzŠ ðZ’Z
i ãWŒ
ÆyZgzZ ‰ ƒ ~Š ¬Æ kZ [²IZ X Š ZŠ »y !
k(WZ {] Û kZ Cg CgQ
i ãWŒ
 ]ÀW ˆƒ y‚ W]zˆÅ yWŒ
¬ Ð ] Ãz ä ~ Û 6¹ÝZ ÏZ n
Y ¹ {íZ£²T HgzŠ ~y
@ Û Ð x?ZmLƒ ]|~ y pg
W » *™yWŒ
¹!i§„z sÜgzZ ˆ ~Š ™ »]i YZ Å"7Ð ] Ê Z%t 6µñkZ Xì
ó Xó å Zƒ wi* Û 6T Š
yWŒ {g
s Z Â)
ÑñyWÅZ xE!ZfÔ~z éCŠÒÉg U
( 104 :m ã¢i*
0Z [ -2
î*9g ~g b
X • ˜mvZ G
“ßÖ] x‘ ‚ÏÊ é†nìŸ] 蕆ÃÖ] oÊ änʆnÆ æ äßÚ îŠÞ ᕆÏÖ] á] Ô • Ÿæ
Ù^Î •nfu àe …‡ à xnv‘ •^߉^e ^ßmæ… æ èe^v’Ö] àÚ ‚u]æ †nÆ à ÔÖ„e
š†Ãm á^Ò " # ofßÖ] á^Ê Ù^Î é†nìŸ] k×Î œ†Ïi àni ð]†ÏÖ] p] Œ^f àe] oÖ Ù^Î
Ý^ÃÖ] oÊ á•†ÏÖ] än× š†ÃÊ Ù^Î é†Ú Ý^ ØÒ oÊ Ý¡ŠÖ] än× Ønñ†fq o× ᕆÏÖ]
^Úæ äßÚ îŠÞ ^Ú •çÃŠÚ àe] oßÃm ä×Ö]‚f ‚ãŽÊ àni†Ú "
# ofßÖ] änÊ ˜fÎ p„Ö]
D1 t 32 ” †ŽÃÖ] l] ð]†ÏÖ] oʆŽßÖ]E Ù‚e
~pgzZ ¬~ u 0 Û 6µñÆ {íZ£²ž7— ðÃ~ kZL L:ÀF
yWŒ
88
giB‚Æ• 9J ëXì w®Ð evZ èg/ôŠ¼ ô¥Å kZ Xì ðƒ
I4E
Û ´Ã ? Y7 ä ” k„0Z Ð ížì à w ¸t »mvZ G
] Y ZŒ î*9g øG 580
I4E
Ñž ¶t zzž• ëmvZ G î*9g øG Û ~y
580giX ] Y Z Œ W ¹ä ~ Xƒ _7
\Ww ‚TgzZ¸ D™ c Û Ãx?ZmLƒ ]|û%q
‹ yWŒ Ù ~
Z w ‚C 
kZ c Û Ãx?ZmLƒ ]|û%zŠ ä ~
‹ y WŒ  \Ww ‚ kZ ðƒ ]Ãz Å
á ÆkZ” Š&0vZ†]|ˆÅ ~pŽ gzZ Zƒ c™¼Ž 6µñ
X¸ @ •
~ {íZ£²Æ ]Ê Z%p¤ Z ~ w¸kZ LZ ä mvZ G 0Z
î*9g ~g b
6¬Æ ]Ê Z%w ¸t »mvZ G 0Z pÅ 7 ô¥Å äƒ c™
î*9g ~g b
ì Å ô¥Æ äƒ µZzÆ ¬~ {íZ£²ä VrZžì ?Š Ð b§kZ
U
yZgzZì " ÐguŠŽ z » ]ÃZŠ Z%èY • t Z] » ¬kZ „ ]Ê Z%gzZ
Y Z®Xì 7"U
Ì*
ƒ c™» yZ 6µñgzZ ËgzZ 7" Uq ) Ñ!
Y’ Å
Û
XÐ Vƒ ñƒ c™„ ]Ê Z%~ {íZ£²žì ¸ kª+Œ
¹!
{ z ´ Æ ÷ŒÛ ¹~ gzŠ Æ ” y¢]|žì w¸ » ]Z|‰
 ä ” y¢]|èY ì ?Š š w¸t X I~Š ™s ¸ñ]¸
z rZ
:cÛ Ð®
â•  ) kZ Â~Š ú®
 )q
Z n Æ™
•m†Î á^Š×e åçfjÒ^Ê á•†ÏÖ] àÚ oò• oÊ ke^$ àe ‚m‡ æ ÜjÞ] ÜjË׳jì] ]ƒ]
!ÜãÞ^Š×e ÙˆÞ ^ÛÞ^Ê
ƒ s %Z ~z ËÆ yWŒ Û yxgŠ Æ "
U0h i gzZ }g vZ LL
Xì Zƒ wi *
6y! Û èY r6y!
i ÅyZ sÜyWŒ Û ÐZ
i Å ÷Œ
sÜwz4» u0 Û ž Zƒ x¥s ™Ð Š •
yWŒ á g Z kZ Æ ” y¢]|
swZ G 4]Ž • ë ]Z|{z ‰ž 6 @
îœE ƒ Ì6]¸gzZ¤ Û¹
Z X Zƒ6÷Œ
Û :B‚ÆùV- ” y ¢]| • f
ÙˆÞ ^ÛÞ] ž D â •  Š Z%]¸]‚Ð
Xì Zƒ wi * Û ¡u 0
6¹Å÷Œ yWŒÛ ª ÜãÞ^Š×e
~Š ?Št Å ä™: c™Ã] ¸ ¹!
Æ ” y¢]|ä ] Z|‰
89
Û ¹~ kZžì @
Ì]¸gzZ ÎÆ ÷Œ ƒ x¥Ð Ú Š Ã5e
Zzgžì
X • ŠŽñ
7]‚ c Ûh
ƒ Zƒ6V@]‚wz4» yWŒ•á žì Yƒ w ìÐ ?Š kZ
:• ] ;Žzt Å äƒ: 9Æw ìkZXƒ Zƒ6V@Š¼wq¾ Â
á g Z Ñ!
Xì °oÆ wì kZŠ • {gÃè » ” y¢]| -1
ž Y Y ¹7t Ð äY WÆ ¹ ~uzŠ Ëp ÖZ q ZP ~ x¯ Ë -2
ÌwÈZt ,i Z {z´Xì @ Z {zÉ ì ZƒŠg Zz ~ V @zŠ x¯t
ƒg Ñ6¹„ q
» yZ Ì~ ¹ kZ pÔVƒ Æ ¹ ~uzŠ G Z p ÖZ {zž ì Yƒ
îSÈ™Z p¤
Xƒ: szc)Ç!
ƒ Î äƒ wEZ
ÆÅäY Gwi *
6( s%Z x lZ ) swZ G Û
4]ÃyWŒ
îœE
œn Æ[²IZ îSnÆ #
ã‚Wz ª Ö Z -1
y Ò »¬ -2
kì]æœ ïœ äÖæ 霆Ú]æœ èÖ¡Ò '…çm Øq… á^Ò á]æ ì ~ u 0 Û
y WŒ
Û Å” m‡z ! Z 0Ä]|gzZ Œ‚ŠÖ] ^ÛãßÚ ‚u]æ ØÓ×Ê
äÖæ Xì ~ ] Y Z Œ
Ù ªÐ äƒZ
~ ¬{gÃèž ZƒC Û kZ Ý] àÚ k³ì]æ] ï]
ZiÆ Ý] àÚ ~ ] Y Z Œ
X • Š Z%Ç ð¸ q ÑVâ Ð V“ ð¸
™ ¦ÃV•ZzŠ -3
X *
oju àâ çe†Ïi Ÿæ ˜nvÛÖ] oÊ ð^ŠßÖ] ]çÖ ˆjÂ^Ê ì ~ u 0 Û}
y WŒ
Û ~uzŠgzZìB‚Æ yjÆ Y ¤~ ] Y ZŒ
Å ¤~ ] Y Z Œ Ûq
Z á†ã_m !á†ã_m
ì êŠ p»¾I~ ]g ÓÐ ¬Æ VÂgú+ »ŠFXì B‚Æ h
Ÿ
 ]gúˆ Æ äƒ u0
kZá ™<Z Ð ¬ž ðƒ Ýq ]!tÐT
Œ
X ñY Å" Û Ð kZ ‰
Ü z
ÑŠ6V•¦ÑZzŠ ~ V pq ZzŠ -4

90
]çvŠÚ] æ ÐÊ]†ÛÖ] oÖ] ÜÓm‚m] æ ÜÓâ çqæ ]ç׊Æ^Ê Xì ~ u 0 Û
y WŒ
Ûq
·~ ] Y ZŒZ6xÑ Å ÜÓ×q…] ~ e
WkZ ànfÃÓÖ] oÖ] ÜÓ×q…]æ ÜÓ‰¨†e
Xì ̀~ ] Y Z Œ Û ~uzŠgzZ Ôì
Ü z Tì ¬» äðŠ V î 0
Å ̀gzZ Vƒ · Vî 0
‰ ~ ]gßÅ ·
Ñ X Vƒ ñƒê } iñÆ } l 6Vî 0  ì ¬» ä™ C~ ]gß
žZ
C b§ÏZÃV•VâzŠ yZ ä ~
Xì c 
›Š » ëzÆkZƒ: Š Z%Ž -5
W
oÖ] ]çÉ^Ê èÃÛrÖ] Ýçm àÚ é¡’×Ö p•çÞ ]ƒ] ]çßÚ• àm„Ö] ^ãm] ^m ì e
Û ~uzŠgzZ ä×Ö] †Òƒ
!ä×Ö] †Òƒ oÖ] ]ç–Ú ^Ê ì ~ ] Y Z Œ
ëz kZXì 7Š Z%{zèÑqì ¬»½ !!ž å Yƒ ëzt Ð ]çÉ^Ê
Xì 7ï• á®
ugzZ ~!~ pÆkZèYX ŠƒÐ ÂÆ]ç–Ú^Ê ›Š »
Xƒã6‰Ž yÒ » Â,Z -6
Û gzZq
•çËßÛÖ] Íç’Ö^Òì ~] YZŒ ZgzZ•çËßÛÖ] àãÃÖ^Ò Ù^frÖ] áçÓi æ
Û ~uzŠ
Xì ( yzZ) Íç‘ Š Z%Ð àã ž Zƒx¥Ð ] Y ZŒ
X ñƒ {Zev߉~ Ts  Ÿz Å}o,Z -7
W~}g !
!]†nfÒ ^Ó×Ú æ ^ÛnÃÞ kmœ… Ü$ kmœ… ]ƒ] æ ì e Ƽ 
~ ]YZŒÛ ~uzŠžZ  ì yj »xÑgzZL » çÅ ^Ó×Ú ~ ] Y ZŒ Ûq
Z
 Ð ] Y ZŒ
» \¬vZ n Æ Ýñ~ ¼ Û ~uzŠ Xì {Ÿ » xÑ gzZ • » ç
X • D™g ïZ º•Û •$
‰»T @ ƒ" U * Š
ƒg Zh
Û c
ŠŽñÜŒ ô¥+Z ðÃ~ X]c Zzg {z 0Ð qçñkZ Vä³nfß³i
+Z Ân Y H w ¸î» äƒ 4ZŠ ~ nq Z ËÆ yZ Ð zz Å T 7
}• 4ZŠ ~ nËÐ ~ V©VâzŠ 4Z w q¾ ]cZzg
X • D™e
Zzg y x0ZgzZ Áq
oÖ] ku†Ê Üu Ù• àÚ é…ç‰ "
# ä×Ö] Ù牅 oÞœ†Î] Ù^Î •çÃŠÚ àe] àÂ
91
^ãnÞ œ†Î] Ù^ÏÊ ^â œ†Î] ^Ú ^Êæ†u ^â œ†Ïm ça ]ƒ^Ê !^✆Î] Øq†Ö k×ÏÊ ‚rŠÛÖ]
^ÛÞ] Ù^Îæ äãqæ †nÇjÊ å^Þ†fì^Ê "
# ä × Ö ] Ù ç ‰… o Ö ] ^ ß Ï × _ Þ ^ Ê "
# ä × Ö ] Ù ç‰ …
# ä×Ö] Ù牅 á] o× Ù^ÏÊ ^òn• o× oÖ]†‰] Ü$ Í¡jìŸ] ÜÓ×fÎ àÚ Ô×a]
"
Ÿ ^Êæ†u œ†Ïm Øq… ØÒ æ ^ßÏ×_Þ^Ê Ù^Î Ü× ^ÛÒ ÜÓßÚ Øq… ØÒ œ†Ïm á] ÜÒ†Ú ^m
!äfu^‘ ^⨆Ïm
]gÎq  vZ wÎgž• ë” Š&0vZ†]|
Z à Zz Ü?uF = ä ~
yZ ÃkZ {z  ¹Ã"7]g΄z ÿq Z ä ~ gzZ Š
~ K~Q X ð2
 vZ wÎg b§kZ=ž ¹ä kZgzZ å k77~Ž Î "76szw
ä~
ƒo{n » \W Â ðC ] !
t Ã\WgzZ ‰ k0
Æ~ vZ wÎg ë Xì c
J 7
ä~ \WQ X H uh ä s %Z Ã VÍß ¬ Ð ? cÛ ä \WgzZ X Š
â• 
~ ?ž • ïŠ ¬Ã ?~
 vZ wÎgž ¹ä ” ZÂÅ ÙÍu¼ Ð Z]|
c
~ ëgzZ ñW- ë ÂXì Š 2ÃkZ b§Tñ 7yWŒ Û b§ÏZ ¿CÙ Ð
\I
EE
Ù Ð
X å k77ZuzŠ6X å k76szwyZ úBC
92

8 :[!

{ F Û õg @
Z á]Z Y Z Œ
 I ~gz¢P gzZ
t

Û ¦~ ]gß! Â
yWŒ

®) q Z ÅevZ èg x Z™/ô1ì ;g6¡z ‚Ð å g Zæ » yWŒ Û
¶Sg —ÃkZ ._Æ e Z@ gzZ ¬Æ~  g—~ÇÆ ~  *™Ñ g—
Æ wz4 Û n kZ å Zƒ wi *éSE
Æ y WŒ C+Gg D Û èa gzZ
~ž²Æ w ‚ 23 yWŒ
 g—b§kZ X¸ f
]§ Å ~ Ü z
 É{z ¸ Dƒ¢q vߎ Ð ~ yZ ‰
–Ð gîtº„ k0 Æ •»É å: ¦(q Û ~žg I
Z1 å [ Y –yWŒ
 g—Š OZ ÝZ » x Z™/ôX å 3g É6gîLZ ä ]Z|‰ c
½Å ~ å Zƒ
kZÉgzZ ðåa ÉÔÛÉgzZ x ÓÉР~ y ZgzZ å6¡ LZgzZ
X Vƒ: Š c
Ì'gÎP ÃT å: ðà (ZgzZ åŠ c
{Š c
i c
ÁÐ
!
-Íh ~| 11 ~ ÄÜgzŠÆ ” & œ–1Z ]|
)ZB‚Æ [Z˜î*G
Û {Š c
]|Ð kZ X ñƒ LY ZŒ i Ð Î õ 0 Û ~ kZ X ðƒ ðZ± Å
Æ y WŒ
Û Ð ] Ãz Å evZ èg x Z™/ô}ž Zƒí0
X ñYƒ : xzn yWŒ Z Ô/
–1Z ]|X N Z™ ¦(q ZÃyWŒ Û ž Å„
 ZpgŠ Ð ” –1Z ]|ä VrZ
 g—x »Žž ¹gzZ Hg ïZ ¬ ä
]|Q1ÔVz™ù ÃkZ ~ H7ä ~
93
Ö }
# kZÃñ~g »Z " 0h
U i ]|gzZ ‰ ƒ {Š â WÐ äÑŠzÂF
ZáÆ”/
X • ë ñƒ Bx » » ~g ZŠ )f ~(¹ q Z ÃkZ ” h
i ]|X Hgñâ 6
ƒq ä ”hi ]| ó Xó @
ƒ y‚ WÐ kZ  @ Š ¬» äVZÆ h N = ¤
Y c Z L L
Û x ÓgzZ èÐ „ZÍ ÅevZ èg x Z™/ôe
¦Ãy WŒ Wq ZŠŽ z!
Z q Æ äƒ
Æ ” /]|Q gzZÆ ” –1Z ]|¬ Ž ¸ ±tºÌ{z 1ÔH
k0
E
~ï Æ • \¬vZ èg î~©8 ]|Ý>Z x Z ˆ Æ ]Š ÞÅ \WgzZ ìg
X ñW
~ VÇZ± Å y•!g f Wz yg W ” yúZ 0 fv
]|~ ~ó 30
s%Z ~ {g !
Æ {)z K  FÅ yWŒÛ y›ž ¬Š ä VrZ  ñƒ q
Ñ
Û Å}uzŠ Ã] Y Z Œ
[» Ð kZ Xì H4Ð ] Y Z Œ Û KZ ¿C
Ù gzZ • D™
ž Hn²Ð ” y¢]|™ƒ¢q ~Üæ ä \ WgzZ Zƒ ôgu" Ãsßñ
Š· ~ yZžIÐ kZgzZØS‘¸» ~·# Ö Z 0Æ yWŒ Û Ý>Z÷Z} Z L L
± {z ä ” y ¢]| ó Xó < ~• „ Š Å y Z ƒ s %Z # â Æ òg » z
E
ÔÛi 0” vZ†]|” ~g »Z " 0h
U i ]|™ |Д î~©8 ]|
45_IŒ
yZÃ èEG
G Û ” m¬ 0 1C G]|gzZ ”x ÷ 0 _g ÒZ 0 Ý°Z†]|
Æ]Z| ¹! i]|~ ] !
gzZ ” h ˤ Š ¬gzZ HgH6ä™äÅ
Zž c
Zƒ wi*
6y!
i Å ÷ŒÛ yWŒ
Û èY K~ ÷Œ Û ¹Ã kZ ƒ s%Z yxgŠ

ÂIƒ g » ä C2 JWÐ t · Z z q ) Z Æ evZ èg x Z™/ôZ

gzZ 5~ +d gzZ ^Ô†ÃÔwŠ Ô {y Ô6l¯q
Z q
Z ä my¢]|

]|gzZ ” m°Z 0 z /0 vZ†]|á$ Æ ” G]|~ ] c Zzg ‰ (1)


žì eX¸ yZŽ ‰ Ü z kZ gzZ ¸ Š¤
•á Æh
i ]|VâzŠt • x * Æ ” k„0vZ†
c
Xƒ Š ¯ g ÇŠæ z q
Ñ~ˆ ÌÃyZ
X • ñ C ] ‚ ä ‰gzZì ÅG @ ÅÏZ Ìä ãZŠ)´gz Z • D C ° g e ÜIZ ÒZ (2)
94
Å \W6ÏZ gzZ ì x â Z x *
» ÏZ) X 1Äg n LZ m{ q Z gzZ ~ {gëÜæ q
Z
ÃkZ ~: â i LZ ämvZ G 0Z [X å Z¤
î*9g ~g b yp » \W‰ Ü zÆ ]Š Þ
~èÜt [ Z ¸ ]*
Æ yp6kZ J
¶ ‰Ü z kZ å ¬Š ~ C1 {C
Ù‡
Ü z kZgzZ • ë m6¢z rÃVâ WŒ
q) Z 6kZ »/ôÆ ‰ Û 7Z X ( Xì
Xì 7yWŒ Û {zì 7~ z ryZ¼ Žž å Š ƒ
E
Û ~ çl4ÉZmvZ G
I
X• Dâ• 0Z [
î*9g ~g b
à é†nìŸ] 蕆ÃÖ] oÊ än× †Ïj‰] p„Ö] ÀË×Ö] o× Ìu^’ÛÖ] k³fjÓ³Ê
æ àm†n‰ àe ‚ÛvÛÒ Ì׊Ö] èÛñ] àÚ ‚u]æ †nÆ äe |†‘ ^ÛÒ " # ä×Ö] Ù牅
Ìu^’ÛÖ] oÊ knÖæ çÖ ” gÖ^› oe] àe o× Ù^Î (ofÃŽÖ] †Ú^ æ oÞ^Û׊Ö] é‚nfÂ
!D1 t8 ”E ØÃÊ ^ÛÒ k×ÃËÖ á^Û% oÖæ^Ú
Û'
3g g ZŒ
Š  vZ wÎg ~ {íZ£²6T‰ ‘ 6Â kZ z r
Ã ~
Ô+§0·}x[ZÐ ¹ ( ¸ ñƒ 7c™~ {íZ£²Ž ª) X å
-š^%¬ gzZ ãG {D
ë ” Z]| Xì Å ô¥ Å kZ ä vZ Âg öE
ó Xó @
™„z Ì~ ÂM µñ= ¤Z Hä y¢¼Ž ~}g ! Æ z rL LX •
E
I
X • ˜ ~ çl4ÉZmvZ G 0Z [
î*9g ~g b
“ßÖ] x‘ ‚ÏÊ é†nìŸ] 蕆ÃÖ] oÊ änÊ †nÆ æ äßÚ îŠÞ ᕆÏÖ] á] Ô• ŸæZZ
Ù^Î •nfu àe …‡ à xnv‘ •^߉^e ^ßmæ… æ èe^v’Ö] àÚ ‚u]æ †nÆ à ÔÖ„e
š†Ãm á^Ò " # ofßÖ] á^Ê Ù^Î é†nìŸ] k×Î œ†Ïi àni ð]†ÏÖ] p] Œ^f àe] oÖ Ù^Î
Ý^ÃÖ] oÊ á•†ÏÖ] än× š†ÃÊ Ù^Î é†Ú Ý^ ØÒ oÊ Ý¡ŠÖ] än× Øm†fq o× ᕆÏÖ]
æ äßÚ îŠÞ ^Ú •çÃŠÚ àe] oßÃm ä×Ö]‚f ‚ãŽÊ àni†Ú "
# ofßÖ] änÊ ˜fÎ p„Ö]
!é†nìŸ] ä×Ö]‚f é ð]†ÏÊ Ù‚e ^Ú
]çÏÏvi^Ú Ìu^’ÛÖ] ]„a oÊ ]çfjÒ èe^v’Ö] á] Ù^Ó•] ¡Ê ÔÖƒ kf$ ‚Î ]ƒ]æ
# ofßÖ] à äjv‘ ]çÏÏvi ^Ú æ é†nìŸ] 蕆ÃÖ] oÊ †Ïj‰] åçÛ× ^Ú æ ᕆΠäÞ]
"
Xì ~èÜt [ Z (1)
95
Ìu^’ÛÖ] kË×jì] ÔÖ„Öæ é†nìŸ] 蕆ÃÖ] oÊ è×ì]• àÓi ÜÖ á] æ îŠßm ÜÖ^ÛÚ
é•^mˆe Ìu^’ÛÖ] Ì×jíi ÜÖ ¼ÏÊ é†nìŸ] 蕆ÃÖ] kÞ^Ò çÖ ƒ] Í¡jì] ˜Ãe
oju á^ß$] Üãn× Ì×jím ÜÖ Ô Ö„Ö æ ÔÖƒ pç‰ ^Ú ]çÒ†i æ Ô Öƒ †nÆæ “ÏÞ
ÄÚ å†nÆ Ÿæ ^ʆu †Óßm ÜÖ ÔÖƒ ‚Ãe èÊ¡íÖ] oÖæ ^ÛÖ ” gÖ^› oe] àe o× á]
ça æ ÜjÛ× ^ÛÒ á•†ÏÖ] ]¨†Ïi á] ] ÜÒ†Ú ^m "
# ä×Ö] Ù牅 á] pæ]†Ö] ça äÞ]
ýØÃÊ ^ÛÒ k×ÃËÖ á^Û% oÖæ ^Ú Ìu^’ÛÖ] àÚ knÖæ çÖ Øñ^ÏÖ]
àÚ ^â敆q Ìu^’ÛÖ] Ô×i ]çfjÒ ^ÛÖ Üãß ä×Ö] o•… èe^v’Ö] á] Ü$
" ofßÖ] à x‘^ÛÚ é†nìŸ] 蕆ÃÖ] oÊ àÓm ÜÖ ^Ú ä×ÛjvnÖ ØÓŽÖ]æ ¼Ïß³Ö]
#
o× ‚u]çÖ] ¼íÖ] èÖŸ• áçÓjÖ ØÓŽÖ]æ ¼ÏßÖ] àÚ Ìu^’ÛÖ] ]ç׳ì] ^³Û³Þ] æ
o× ‚u]çÖ] ÀË×Ö] èÖŸ‚e èãnf• àmç×jÛÖ] ànÂçÛŠÛÖ] ànÖçÏßÛÖ] àn¿Ë×Ö] ¡Ò
à ]çÏ×i Üãn× ä×Ö] á]ç•… èe^v’Ö] á^Ê ànÚçãËÛÖ] ànÖçÏÃÛÖ] à³nn߳ó۳Ö] ¡Ò
ÜÖæ ^ÃnÛq å^ßÃÚ æ ä¿ËÖ á•†ÏÖ] àÚ ÜãnÖ] äÇn×fje oFÖ^Ãi ä×Ö] å†Ú] ^Ú " # ä׳Ö] Ù牅
ä e è ñ ] † Ï Ö] à Ú ] ç Ã ß Û m Ÿ æ "
# ä ß ke^ %Ö] á•†Ï Ö] àÚ ^òn • ]ç³_³Ï³ŠnÖ ]çÞçÓm
!D †ŽßÖ] t 32 ”E
Û ~ {íZ£²žì 7— ðÃ~ kZ :ÀF
Å kZ X ZƒpgzZ ¬~ yWŒ
IG
ž• ë òø4E
8
5 0giì Ð • 9Xì w ®Ð/ôÐ ¹ Ð • 9ô¥
Û Ïyà ?Y7 Ðí ä ” k„0vZ†]|
[ZŽ ä ~ ƒ _7] Y ZŒ
Ù Ãx?Zm sƒ ~
Z ~ w ‚C
û%q  Ÿzt Q X à Zz ~y
 Ñž Å s Wž c Š
 \Ww‚ TgzZ ¸ D ‹ u 0
]| ä \Ww ‚ kZ Zƒ wÙZ » ~ yWŒÛ
” Š&0vZ†]| ðƒ ~pgzZ ¬¼ Ž ‰Ü z kZ  c ‹ yWŒÛ g !
zŠ Ãsƒ
Û ~y
Xì ] Y ZŒ Û Åy ZgzZ • {ZÍgzZ@•
W] Y ZŒ á ÆkZ
U
evZ èg/ô~ z ry Zž ;g 7wDZ¼ ~ kZ Â Zƒ " 
tZ
Ü zÆ {íZ£²Ž gzZì yWŒ
쇉 Û {zž ¶ïÃyZ ÅT –¼ „z sÜä
ä~ Z å Zƒ 7c™gzZ ¶"
 Ñp¤ ¡Å TÐ ~
U  Ñ gzZ å ;g
96
WÃs %Z ‰~ z rÐ zz ÏZ X å7J 7ÃkZ ~ {íZ£²
Xì @
~ z r  å J 7~ {íZ£²ä ~ Ñ Ž @ƒ „z • y WŒ Û¤Z èY
J 7¼ Ž ~ {íZ£²ä/ôgzZ Dƒ: s %Z vŠ gzZ s%Z » ¶gzZ ]Š c
i
s%Z Ì» zŠ Ë6¿kZÆ/ôn ÏZ X @ Š ™uF
ƒ c 
Ã{z´Æ kZ å Š
¬Ã ?~ kZŠpŽ ” Z]|žJ
 vZ wÎgž• ~zZgÆ ]! VŒ Zƒ 7
VrZ Z ƒ ‰ ñ1?‰ð7yWŒ Û b§kZ ( q Ù Ð ~) ?ž• ï Š
ZC
cÛ gzZ Å ~p¼ ~ kZ „: gzZ ¹ßÃswË: Âà e~g ZŠ)f ÅÄÜä
â•
X @
™„z Ì~  M µñ= ¤ Z H ä ” y¢¼ Ž ~ }g!
Æ z rž
Û {z ~ yZž @3g à {ÃyZÐ [Z²Zz` ‘ z rt Z
'Y Z Œ  ä/ôQ
Æ ¡Ð ~ Ñ pI7S7~ {íZ£²p¤ á Ì
Z Ž N Y ƒ ï•
ZžÐzz kZ  3g à {Ð [Z²Z z`Ž Ãz rä VrZ X • "
q UB‚
Zž 6ñYƒ6V/ugzZ q$z w ®zŠ ª
Å ( uœ) Âq ÑŠ Åâ „
ÑŠ6ã çx|z w ëzŠ
 Ñ ä evZ èg/ôèYXì Cƒª
¼ „zÐ ~
Š ¬Ã ~
gzZ å c y Z Épz ÂÃT 5
 vZ wÎg ä \¬vZ » äà J
kZ b§kZgzZ ïŠ ™Ž‚¼ Ð ~ yWŒ Û"
U
Ð~ Ñž¸ 7,Z/ô
ÛÅ
X D Y 0áZz1 zgÐ ] Y ZŒ
X • D™›Š » wDZ q
Z ëVŒ
w DZ
Å ô¥Å äƒpz ¬~ yWŒ Û ~ {íZ£²ä vZ G 0Z [
î*9g ~g b
Ϲ 6§ñkZ L Lž • ˜ ~ y WÅZ sg ç)lØæ ã ¢ i* Ññgz Z ì
B‚Æ F  ` WŽ I¿g ¹!
ZÂJ Û {z sÜgzZ I~Š ™ c™'Y Z Œ
'Y Z Œ Û
ó Xó • CW¬ pô
Ü z Æ {íZ£²žì C
‰ Ù ªs ™Ð kZL LX • D â •
Û ~ yWÅZ xE 2
97
X ó ó‰ˆ~Š }Šg ZŒ
Û c™Ð + Û Ï¹
Y Å \¬vZŠp'Y ZŒ
[ZŽ
Æ FZ ÂJ Û žì @
 ` WŽ {‚]Z Y ZŒ ƒ x¥Ð ]! Å *
Ññž• ë ë
t X ‰ˆƒ c™‰ Ü zÆ {íZ£²'Y ZŒ Û ¹!
{z´Æ yZ • CW¬ pôB‚
 ™,y Z ~ V1Â L ž
Å[Z g (Z r Û V·1Z x â ZèY 79] !
L • Dâ •
ô¥t Â: ~ w¸kZ LZ ä [gzZ X ó¸
ó xlÐ îœE Û Ž • {gÃè ] Z Y Z Œ
4]Y ZŒ Û
ngzZžì H™f Ð s  ZÜÃkZ „: gzZ Zƒ ¬ » ]Ê Z%~ {íZ£²žì Å
szwëž 6gzZì H™f »pgzZ ¬sÜä 7Z X ‰ðƒ c™] Z Y ZŒ ÛÅ
]Ê Z%sÜt Z]ÝZ »pz ¬kZ • ` ™™f Ð s  Ÿz ~ bÑÅ îœE 4]
I4E
î*9g øG
ž w ¸t »mvZ G 580gi Xì ?Š ` Z'â c™Ã] Y ZŒ Û gzZ ËX •
Û ´ÃÐ ~ zŠ ?ž Y7 Ðí ä ” k„0vZ†]| L L
gzZƒ _7] Y ZŒ
ãZz * Û vŠ ‰{z´Æ ] Ê Z%ÃkZ ó ó~y
¯ ?Š 6¬Æ ]Z Y ZŒ Wž ¹ä ~
X 7Ì9gzZì 7Ì
Û cìÐ ~ É@
]Z Y Z Œ gzZ ”x Z™/ô
‰gzZ ƒq ‰Ð ~ yZ Q ¸ (1) ~g ‡ƒ  ƃ  ” x Z™/ô
Ð !
Û èG
]Z Y Z Œ Û yB‚Æ ¤S
E4) › yZ xs0 ”̇D1Z x âZ X¸ ] Z Y Z Œ
/]|Ô”–1Z ]|Ð ~ +̀'L LX • ë ~ ]Z Y ZÅZ [Â 0Æ
Š&0Z ]|Ô” Ä]|Ô”³]|Ô ” Z]|Ô ” y¢]|Ô ”

]|Ô ” {kÙ 1Z ]|Ô ” Ý‚]|Ô ” .ñ1Z ]|Ô” fv
C ]|Ô ”
]|Ý>Z ]'Z Ô ”T —Z 0 vZ†]|Ô” tzç ]|Ô ” /0Z
E“
]|Ô ” ! Z ]|Ð ~g »ZgzZ èE;X- vZ èg•x Z ]|Ôî~©E8 ]|ÔÈ ¬

Û {‚c
g¦ZZ z «g Zû% » kZÐ ƒqgzZƒ } Y ]Z Y Z Œ 4]Ž • ëÐZ ~g ‡À ` W (1)
îœE
ÛC
Xå— ¹Ð kZzgŠ »ƒqgzZ¸ ë ~g ‡ÃáZz "7yWŒÙ ~ wzZgœXì @
ƒ
98
tg Y 0 …]|Ô ” h i ]|Ô ” Y ZŠg-Z1Z ]|Ô ” f ç
i1Z ]|Ô” h
ÏZ ó óÔ• w®] Z Y ZŒ
]|Ð ~ {z¤ Û {Ž z Ð Ô ” ´ â 0 ÷Z ]|Ô ”
D0 !c ]|Ô ”ÙŒ Û lÈ0 vZ†_g ÒZ 1Z 0  i•Û Æ \ WgzZ ” lÈ
4É G
I-G
X • ” ö ü©^Z0 G îÏI
& Zz ]|gzZ Ô ” ~g »Z
}uzŠ ä ‰gzZ „
 Zg {Z'
Ð ~
 Ñ g—ä ]Z|ÒZ Ð ~ yZ
Ð ug Iy!  g—: Zizg ®
iÅ ~ Û ÐôZzÆ/ô
 ) x ÓgzZ å J 7y WŒ
Ð~ g—Ã]m Z z sv
gzZ yeZ z • Ù ä®
wC  ) {h ¦ kZ X ¶Sg =
' 
Š J 7ÃÉ@b§ÏZ å J 7b§TgzZ å H‚
X c
*Š òsZ Ž • x «
É@
á Zz äJ 7yWŒÛ ˆ Æ evZ èg x Z™/ô
 ~ Vzœ
]Z|sf ø % òsZ Vv0Ð ~ yZ X¸ ŠŽñ~˜ÍC Ù Æ
Û B‚Æ ¤S
X¸ yÆ] Z Y Z Œ
ò 0G]|ÉmZ¦ Ô+
Ô" ò $
°Z +ix â Z ]|~ ä³fn› ä³ßm‚³Ú
0 yÑ]|Ôm ò +Z†0 /]|Ô v ò Z†0 Ý‚ ]|ÔÛ ò i 0 {z/]|
' szc_g q 0 f ç ]|Ôgò ( 0 «]|z g (
0·x â Z ]|Ô~g ‡ f é›.E
òC
i ]|Ôè‡ à B [+ 0 ›]|Ô~
h Ù ²Z [Þ0 ·]|Ô `
ò ²ÑZ'
×C
Ù
)M]|Ô]Zp0 Ô™ ]|Ôyâ zg 0h
'
]|à ñ~' m]|ÔÅZ 0
X {)z ò tŠ ™Qx âZ ]|Ô k
ò „0Z
ò î ¤]|Ô b !
Ôk g ! Z 0Z Y «]|Ô@0D]|~ äÛ¿Ã³Ú ä³Ó³Ú
àñÔk! gŠ ]|Ô òîGÂG ò {0 G
5Ò$ ! Z 0Z ]|Ô - ò 0 @W]|
î%M]|Ô ƒ
X {)z òk„0Z ]|
]|Ôz/0{D]|Ôh m0ŠÎ Z ]|Ô®0¼]|~ ä³Êç³Ò
E
0h i ]|Ô àò | { ç,t0 Þ¬ ]|Ôq] Z 0 tzä]|Ô ÿG 47Ñ 0 z/
5E
47E
-I
Ô êG0 ßg ]|ÔãZ^ gúÑZvZ†0 _g q ]|Ô®0 _gq ]|Ô< Øò z
IG 8
Ôk1Z 0Ä]|Ô ø4E 5 0gi ]|Ô?Ý°Z†1Z ]|Ôy™0 z/]|
99
EE
•Z'Z ]|ÔwZz¦G]|Ôk  ̀0z/0 Gî”gi1Z ]|ÔîÏG 5{$0D]|
™34] -š^I
]|Ô ö GEt GZ 1Z ]|ÔÐZ 0 y ZÙ]| öE%¬ ]|Ô®0h m0
- rEgG
© ! G
-š !
X {)z ~‡ Zz/0 w u]|)ZŠ0 {Z Zi ]|Ôk ¢ öEê 0 ç, 0gµ
¾]|ÔY Y°Z1Z ]|ÔòG 0Å°Z1Z ]|Ô®†0%¬ ]|~ 冒e
îG
X {)z Ù‡gvZ†0y«]|Ôà zŠ ŠÎÑZ1Z ]|Ô{Š y]|ÔÞ¬ 0
E
X {)zÄ0 åG
5Ò7]|gzZ [ Þ! Z 0{4]|~ ÐŽÚ•
Æ É@
ä ‰gzZ „
 Zg {Z'
Ð x Z™/ô]Z|ä ‰Ð ~ yZ
Ü z x Ó CZ ä ‰Q å H‚ÃswC
ÒZ ä ‰gzZ ‰ Ù gzZ åJ 7yWŒÛ ÐôZz
Û#
X å 3g™•z n ÆyWŒÖ } zq Z ä ‰gzZ
Û [Zg(Z r
]Z Y ZŒ ™
Æ hg¼ ƒ ä VM• ]Z| {z Ð ~ É@s gzZ É@ 7Z
Û w”X c
~ ¡ z ‚Æ y ZgzZ ] Z Y Z Œ Û#
Š ™•z n Æ yWŒÖ }
Ã\WLZ
x Z™/ôFFä ‰Ð ~ yZX ‰ 0[Zg Çizg ñZÇž ‚Å4z] ð•Z
ä ‰gzZ Ð É@
sÜä ‰gzZ Ð É@ gzZ x Z™/ôä ‰gzZ Ð
½Å {E ‚ Z LZ ä q Ù Ð ~[Z yZ X J 7yWŒ
ZC Û ÐÉ
ò @sgzZ É@
Û Z]
YZŒ Z]
n LZÐ {Žz Ìg ¬ZñgzZ ò ¸Z~ š Û {Ž z {Š™
 ²Ð ~ ]Z Y Z Œ
z Y •]gzZ $öz +¬x ÓXìg D J 7_7Ã4Z½/gzZ B™g (Z ]Z
~ Vzœ%òs Z Ñ! Û {Š™g (Z ÅyZ + $
{gÃègzZ¸ D™wJg± š ÃVÂY Z Œ
xsZ ñ*Š Ð ~œ~uzŠÉ X å @
™7g ïZ Ì» swq
ZÆy Z ¿ðÃÐ
Ù gzZ Ð V¸´ +F
zàC êÆ ´ ˜òsZ X 'äY ðJ 7gzZ S7„z ~
[™Ð x * Û yZgzZ¸ D W"7Ð yZÆ™^Y CÐN
Æ yZ ÃV ÂY Z Œ
 ™ yZ X • CW¬ ysÐ x *
]Z|g (Z r  ` WŽ ¸ D™
Æ 4Z J
'Ð ~
100
G
gzZ è‡ b é}šÅZ 0 G0G4]Ix â Z Ô ~g ‡ q é¨Gš©ÅZ 0h
îE mQ1Zx âZ ~ å…çßÚ äßm‚Ú
X¸ Ý°Z†0 «* x â ZˆÆ yZ
Ý°Z†0·x â Z `²ÑZ ®0qx â Z ÔM0vZ†x â Z ~ äÛ¿ÃÚ ä ÓÚ
E
B-ÊZ ! Z 0 ò¬ x â Z Ô~‡ Z [ U B&
0 yÑx âZ ÔŠ ðE z 0 ¼ x âZ ~†ÃX JèE{G3 0
I’
x âZ Q ðžZ ZdZ1Z x â ZQ Ô]c ²Z Ô0 {Úx âZ ˆ Æ y Z Ôòø. ÑZ y Z$
X¸ g Z çE
E.ËZ x ÷ 0 î
zò /1Z x â Z Ôk¢ ãZ^ z zò /0 ögGx â Z Ôò|rZ ! Z 0vZ†x â Z~ 决’³e
4‘

X¸ ò|t GZ0 [ ò © x â ZQ Ô~g åE C9` s0Þò ¬ x â Zˆ ÆyZ Yò YZ 0
0vZ†0 ³ ò • Zx â Z Ô! ¯®0¾ ò x âZ Ô%¬ 0vZ†x â Z~ ÐŽÚ•
i 0 ôÑx â Z Q Ô ~g âf _g q 0 ¼ x âZ ˆ Æ yZ X̀'
 ™g•ò|h
r
X¸[Zg (Z
gzZ ;g ~g Y V-œŽ å Wz u"Ÿt » ]Z Y Z Œ
ì }Y 4 „ Z} Û g (Z
 ™,yZ ~ V1 L L• ë V·1Z x âZ X ñƒ Za [Zg (Z r
r  ™ Äž
yZž , ™kªÐ kZ ó Xó ¸ xlÐ îœE Û Ž • {gÃè ]Z Y Z Œ
4] Y Z Œ Û Å[Z g (Z
XÐ Vƒ[Z IJgzZ ÁÐ yZgzZû%ëÆ
µ x ¸q
Z dY Åq Ù Ð ~ yZQgzZ¸ lyZ > ZzggzZ {èˆÆ[Z
ZC
» yZžì ‰Ü ¤t Å 'Ë: gzZ }Y 7ðà ZÎÆ \¬ ñZ} Š Z®Æ X
Xn ™g Ñ Zg7
™f ñƒ szc{Š c iŽ Š¤
•á zŠ zŠ sÜÆ[Z g (Z r
 ™ îœE Û
4] ]Z Y ZŒ
G
î*9g çG
vZ G .nG  ™ ãZŠ)´ †Ð V-zZgQgzZ • D B~zZgt X • D Y G
4&r
Û Ð VTZz XJ
X • ë t§ÃyZ q] Z Y Z Œ m
101
t§ ~zZg ~g ‡
0 •Z'
 1 0Z -3 Ôyˆ1Z -2 Ô ûG3I
Z -4 Ôyc k$E
1Z -1 yß ‡ -1 ãæ «*
-1
¸Z1Z -6GÔ ¹]Z† -5 Ô~H/
ã‡{ ÌØZ1Z -4 Ô öE-GC+ -3 Ôk• -2 Ô ‡gi Z -1
4E
lgz -2
ÔÏg à ÌØZ1Z -3 ÔlÕ -2 Ô•g1Z -1 -1 VM0Z -2
~)
¸Z1Z -3 Ô~%‚£Z1Z -2 Ô@W0Z -1 ÿE4G
5E¢ -2

1Z -4 Ôu Zß Z† -3 @W 0Z -2 Ôkz†0Z -1 ~gzŠ -1 ~y z/1Z -3


ÔÏg à ÌØZ
¸Z1Z -3 Ô~%‚£Z1Z -2 Ôk
̀0Z -1 ÏÎ -2
á %¬1Z -4
Ä
y Z†0Z -2 ÔãZ ðÒC Z -1 x ÷ -1 ò •
Ïg ÃÌØZ1Z -3 ÔlÕ -2 Ô¹Z -1 yZÃf 0Z -2
E4¨E
$
0 •Z'
Z - 4 ÔÞÑZ - 3 Ô ö-G GÜ - 2 Ô¼ - 1 –1Z -1 °ÃÞ¬ -5
X ¸Z1Z -6 Ô¹]Z† -5 ÔÝ°Z†
dZ1Z -4 Ô×; -3 ÔãÙ -2 ÔD -1 5 -2
1 0Z -2 ÔŠ ZuögŠ Z -1
dZ1Z -4 Ô Æw -3 Ôyc î -1 {Ú -6
3E
¸Z1Z -4 Ô~%‚£Z1Z -3 Ôf ðE Ù Ž -1
4]I0Z -2 Ô~C Š Ü -2
Ô¹]Z† -4 ÔZ0h
i -3 Ô ƒ -2 ÔRð‚ -1 _g ÒZ1Z -1 ð‚ -7
¸Z1Z -5
¸Z1Z -4 Ô ¹]Z† -3 ÔZT0Z -2 Ô¯Z1Z -1 ~gzŠ -2
zz Åg (ZŸ
ä evZ èg x Z™/ôx ÓÃXm 5q Û ]Ü
Z X • 9zŠ Å ãWŒ
vZ èg x Z™/ôÃXB Z~uzŠ X å7s %Z ðÃ~ yZXì J 7b§q
Z
102
Xì J 7b§Z6Y ¯ Å {Žz ~èc
s %Z ~½ä e
Z }X • {Š™½Æ~
” ! ôq  Ñ gzZ vZ ðw2p ÖZÆ nVâzŠ
gzZ ÷ÔgÖ Z Ô,) ä }uzŠ X 5 -7B‚Æ ì gzZ ÷Ôg ÖZ Ô, ä
kZ X 5 -7B‚Æ!â Z gzZ ÷Ôx ¸Š Z Ô,) ä }ŠX 5B‚Æ ì
Ë ƒÕ
X•$  Ð ¹gzZ b§
Õ
X •t Ž • k  !ÎÀ~ {Žz °%Zg e y Z }
ì ÷ g ÖZ , -1

&& && x ¸Š Z && -2

&& ï g ÖZ && -3

&& && x ¸Š Z && -4

!â Z ÷ g ÖZ && -5

&& ï && && -6

&& ÷ x ¸Š Z && -7

&& ï && && -8

ì ÷ g ÖZ ,uF -9

&& && x ¸Š Z && -10

&& ï g ÖZ && -11

&& && x ¸Š Z && -12

!â Z ÷ g ÖZ && -13

&& ï && && -14

&& ÷ x ¸Š Z && -15

&& ï && && -16


103
 B‚Æ y Z XE
ëZ I0 Õ Ϲ âZ ~ ]Ã%Z Æ nge y Z
EG
-GB§$
]Z Y c gzZ ê gzZ qz æ ‰ VƒÆ wßZ {z { Zp N5 ÌÃ]Ã%Z vŠ
gzZ ±F
z sv Û {z c
‰ VƒÆ l• c
{)z ]m Z z sv wÔs %Z » ÄŸZ
y eZ z •
yZèa X • $ Ë 0Õ Ϲ gzZQ Â{)z w!z szc c Û Z c
¦z Š Z• ]m Z
Û Å {E
YZŒ ò @sz É@Z® ¶: Z
‚Z LZ ä É  Zz îE
0G4›E FðÃÅ ]Ã%Z
$K
Û ÐK
VªÂªX B™g (Z ] Z Y Z Œ 5ñƒ D™ ~È0
 F Å _ ZÑÐ ]Z
X c Û Å wzZgœÐzz ÏZ X B™g (Z Õ
C 7g Ñ ðà » ]Z Y Z Œ  ~uzŠ Ð ~
~ V1Â KZ ä ~dk
 ò 1Z x âZgzZ ©
̀0ZQ ò Z è‡ÔD
ò 1Z x âZ L L• ë [
‰CY S7~ ÇÆ xñ Z™/ôŽ • Å yÒ ] Z Y ZŒ
Û {gG {z xlÐ îœE Û
4] Y ZŒ
X¸ _7i ú{zÐ XgzZ
Û »i§gzZ e
t• Û
Zzg Ô] Y ZŒ
Û Ë¤
]YZŒ Û t • 56kZ ~zZg x ÓÆ ] Y Z Œ
ZgzZì CB] Y Z Œ Û Ë¤
Z
ZgzZì CBe
Æ~zZg¤ Zzgt ••t§Æe
Zzg1ì s %Z~ > ZzgÆ
Bi§t ƒ~¡Ë{ Zpì s %Z~ VzŠ¤
Xì @ •á
ËÅ yZ%gzZ 5} ~zZg ªŠ¤
•á x ÓÆ yZ Z
 Ð Þ¬ x â Z }
{Š™g (Z gz Z ËÅ y Z ¤ Û {z ÂVƒ 56] Y Z Œ
Z gzZ Xì CB] Y Z Œ Û {Š™g (Z
ZzgÃkZ 5}ƒ s%Z » VzŠ¤
Vƒ D™e •á Æ yZ ~ ä™ÜÃ] Y Z Œ
Û
Zzg Å 5Ð Þ¬ x â Zt ÂVƒ D™:%
Þ¬ x â Z% b§ÏZ X Ï ñBe
Û {Š™g (Z ËÅ
Þ¬ x âZ {z ÂVƒ D™: Ü5ÃT Vƒ D™ÜÃ] Y ZŒ
Zzg Å%Ð
X ÏñBe
ÜÃkZŠ¤
•á x ÓÆ 5Z Ü z kZ Ìe
 Ï ñB‰ Zzg Å 5}Q
Û gzZ ðÃÐ yZŠ¤
Vƒ Z~ ä™Ü] Y ZŒ •á Æ y Z¤
Z X Vƒ 5~ ä™
104
yZ ÂVƒ _7Ð j§}uzŠ Š¤
•á vŠ gzZ Vƒ _7Ð b§q
Z D‰
X • ëi§Ã{Š™ÜÆ q Ù Ð~
ZC
w®„ Ð Þ¬ x âZ |gŠ ƒ
 {zi§ c
Zzg c
e Û žt n¾
ƒ ] Y ZŒ
Û ÅÞ¬ x â Z ÂÃkZ Vƒ t · Z J
gzZ • ë ] Y Z Œ Û TpÐ Vƒ
n ~ ] Y ZŒ
c  Š¤
5ÃkZ ÂVƒ 5ƒ •á Æ yZ Q pƒ s%Z »%z 5~ T
Ì» VzŠ¤
kZ ƒ s %Z ë ! •á Æ yZ ~ ] Y Z Œ
Û TgzZ • ë e
Zzg Å%
X • ëDi§ }Ã
x¯žÜ
Û 6{Ž z XXxñ Z™/ô]Z|žì t
 {z ¸ _7yWŒ
ðw2gzZ 9ƒ
& ¤z G@
Å Ën Æ yZ {z å c
J 7ä ~ ñ ôC
 Ñ swŽ Ã! Ù ª‰vZ
 1™ q )Z 66¢z r ä ñx Z™/ôZ
 Q X åu Ì%Æ { ZÍ ËgzZ
Ö Z
ƒ ~gz¢q nZ » yZ n Æ#

Û Ð x Z™/ôä g · É
vŠ ._Æ6¢z rgzZ J 7yWŒ ò @
]Z|
Ð cì FFä ] Z|Š¼Æ Vo) VâzŠ yZ X c ò @s z É
J 7ÃÉ ò @
Û Z]
Ìg gzZ B ™g (Z ] Z Y ZŒ Z] Û
n LZÆ ™[NZ » {Žz g•gzZ J 7yWŒ
Æ yZèY H [AZ Ð g•)gzZ Š q W~ g (Z LZ ñƒ D™ q nZ »•Z
ƒ Za üz fz•~ hÆ y ZÐzz Å äƒ wŠ ¬) c
r)Æ VTZz ‰
 ²ä VrZ 2gzZ å Š
X 3g p Ò »zz ~ ¸Z~ š 
Û ‚Ÿ
]Z Y Z Œ
ZgŠ z e
{)z e Zzg y» Z z ‚ ‰Ð ~ {èˆÆ yZQgzZ {èˆÆ[Z
Z » s %Z¼ Ð T ¶¶Å •z Ë~ ‰gzZ ¸ ugzZ x â Z ï» ~
60
Ö }
} 9n Æ # Ö Z ñf [‰
ÅvZ [  I+$gzZ # Ü z kZ Î äƒ
105
á Ãg•ÔÐ Š q WÃ F
f• Z áÔÅ w @
7Å szwÔ™Y Ãe
Zzg z t§ä VrZ ‰ ƒ
Û ~ y ZgzZ HiŸÐ ‡Ãà 9gzZ ÔÐ
gzZ G gHwßZ z y»g Z n Æ ä™t•
X •t Ž ì Œ6y»g Z &Ž c
¯‚Ÿsf ø Û wJ
 »] Z Y Z Œ
Xƒ (1) z1 kZñtp¤
Zƒ ¬ZñÆš Û -1
 ²] Y Z Œ
“_t {Zpƒ ._Æ •Z Ìg Æ 2C q
Z ËÐ ~ 6¢z r -2
Xƒ C3 iÈZ
Ð ~ > •ž 7Š Z%t X ^Z c ƒ ¹{z {Zpƒ ¬ZñÐ zz ËÐ ~ {Žz ~èª (1)
{g f qZ Åg ï ZÆyZ > Y Z Œ Û [Z1ì Hg ï Z »] Z Y Z Œ Û ‰ä > •èYXƒ: s ÜÆ kZ ðÃ
!áøçû –öe$†ø iø Øöâø XyeZÆ{)z oònŠÖ] †ÓÚ !^føŠÖô (ÜûÒö†ôÚö ^ömø !ÜûÓöñû…ô^øe çOÔD™7{Zz6'  Z'Æ
> Z•) ]çû Âö ^_‰û] ^Ûø×Ê ( Ï
$ ø ø ò Î] Y Z•) {)z †û Úø ] æøù çû ËÂø áø^–Úø …$ †ø ãû • ( ~
ø ö ø ø ò)> Y Z•) {)z áøçÏ$ ×øi$ ƒø]ô
E©E8E E
45±‚ q ½ZÆ pø‚ôãû mø Ÿø ^Û$ Ãû Þô ( {Ú
{ÄÆ^ãø nû Î$ ª‰ø à ú Æ Ýô^uø…û Ÿø û]æø ·Æ áøçû Óönø Êø àûÒö èEG
6yeZÆ ÜûÓö³ñû…ô^³³eø ãZŠ)´• D™g ï Z ~艻szwvŠ ‰gzZ Ýz Æ Œø^³nø Öû] á$ ]ôæø
GE
}÷gzZ < Ø è » ÒZ Y ZŠ Z gzZ ÛZ ÕäS¨$ yeZ L LX • ë ~ y#Z ìY Æ ™ÜnZ ‹Z »t,
ËÆ yWŒ Û > Y ZŒ Û [Z L LX • ëÆ™ÜwZ ¸ZÆ[ZQ ó Xó Vƒ © ÃÏZ ~ Xì g Uq Š 4
Ž • D™¿6kZÉ ƒ ®Z ~ š  ²gzZg•{Š c i ~ ¹Ž D™7¿6kZ ~ sw
GE
™Šg kª » š  ²: ÃkZ ÂñYƒ " U sw ðà b§kZ Z  gzZƒ ÛZ ëZzgz ÕäS¨$gzZ œZ WZ
ó Xó ì xiÑ6kZgzZ Z  Zz * ™w¸»Tì îœE 3G  ] Y ZŒ
4$< Û èY ]àŹ:gzZì Y
l Ü(/Â) ^ãjvi àÚ p†ri X î Zzš ~ x • á Ü( •) ä×Ö] „íi] ]çÖ^³Î ÷¡%Ú (2)
G
(hu) oßÇÖ] ä×Ö] á^Ê gzZ îG 0E4hI$ ÜnÚ >Šc á z z i sz r ( » ) ^ÛãßÚ ]†nì (àÚ >Šc
)~ x • )~
XåxÎ%çâ %~ x • á gzZÜæ Ü
qÜÆ Ìg ] Z Y Z Œ Û ‰~ ]܉žì t Š Z% Å[Z }g ø Ð kZñàÈZ (3)
%Üsv > Y Z Œ Û :ì Ýç‰†Ú ³Z š ~ zrx Ó Ô×Ú ‰ Uk  ¼‰gzZ • Cƒ ._
¬Zñ iÈZ q > Y Z Œ Û gzZ qÜæ > Y Z Œ Û : Xì xÎ% ³! IE
> éh4ÉZ gzZ ì ¬ZñÑÈZ ³Z > Y Z Œ Û gzZ
iÈZ ] Z YZ Œ Û x Ó~ ]܉gzZ ƒ Š –³Z ]gz kª s Ü {Äž ì eèY Xì
(zŠ p«q æ ‰gzZ ~ {)z !]çe†Ö] !éô ç×F’$ Ö] !Øônû$Ö]æø kíF×ô ’$ Ö] !lçFÛF³ŠÖ] ‰• Cƒ ¬Zñ
áøçû Ûö×øÃû iø äö iû•ø ^ßøÊø !äô ×#Ö] …ø ^’øÞû]ø ‰X • Cƒ ._qÜ]Z Y Z Œ Û x Ó~ ]܉gzZì xÎ%³!
X¸ zêÐ [ Z²Z z o Õ ã¢zrèY {)z h„ÃÞ ÌÃÞ á] !kna
106
U
Xƒ 4C g•VŒ Æ®[ZgzZƒ " Еµz 9 -3
Û {z Vƒ CY ð0
4] szwy ZgzZ 9] Y Z Œ
~ îœE '!
VÐt ~ ] Y WŒ ÛT
X Zƒ wi * Û 6Xì Ð
yWŒ
» kZƒ CF Z ~g7 6‚ Ÿ kZ ªƒ "
Ub§kZ > Y ZŒÛ Ž L LX • ë ò[
Û Å îœE
Vƒ ]Z Y Z Œ 4][Z {Zpì Z
 Zz *
™wJ » kZ6Vâ ›É 7^ Yg ïZ zŠg
ñYƒ ÃÁg ðÃÐ ~…y»gZ {gÃè ¤ Z X Vƒ Å {z´Æ yZ c Vƒ Å {‚c
4] t ¯â c
[Z >x ÓXƒ Ð îœE 4] {Zpì ë!
ƒ Ð îœE z ‡Ã cá Ô®{z Â
f•
X • ë 9Ãp°kZ îz x
ì Å ô¥¸ Ìä ~zu V·1Z Ô ãZŠ z/1Zƒq
Ì» }nx Ó ¹!
ó Xó 7s ÜÆ kZ ðÃÐ ~ yZgzZì < Ø è¸
[™+ Y Å îœE
4][ZŽ Ã] Y ZŒÛ kZC
Ù Ô• ë ~ çE á 1Zƒq
.;Eß Z”%)•
G
ñY W~‚Ÿ kZ {z Z  Ô• M È 9gzZvZ ðw2‰ Ü z ÏZƒ CB 9gzZƒ
: gzZ Yƒ 7Šº~ ÜÅ kZ ' ðÃ~ ]gßÅ “ _B‚Æ‚ ŸgzZ
G gzZ X6[ ^ Z: ì 6…s ™zZ yZ Š OZ ÝZ Xì $Ë ƒ –Ð x âZ Ë{z
CY ð0 á gzZ 9Ð îœE
{Ž z Å nVâzŠ f • 4]) c
ƒ Ð ~ îœE4] {Zp~ ] Y Z ŒÛC
Ù
4E
G3E
gzZ ï G&8Ð zz Å ]ÒÅ {Ž z 9m 5gzZ ]à~ îœE Û % Z Xì
4] ]Z Y ZŒ
ó Xó ì @
ƒ {Š c
i§{ y ~
Z Â » +y
79IoÑÃF Û¡
O‰nÆ ] Y Z Œ
 i Å +ªÆ yZgzZ V- H+ y
6 y ! OL LX • ë ~ çE G.;Eß Z”%)•á 1Z
{z ì w ®swŽ Ð îœE Û ª• F
4] Y ZŒ Z áw¾z x Ž îœE4] ] Z Y ZŒÛ žì Zƒ J m

-ÍhG4É
Æ szwyZ sÜ1• ë ¸ Ìë Xì êG Z Z  Zz gzZ vZ ðw2 F Zá

$ Ÿ[ZgzZ Vƒ D™e
4ŒE
èEG ZzgÐ éLZ J
~ Û kZžìt Ñ (1)
 Ñ *ŸwŠ ¬Ã > Y Z Œ
á gzZ ß ªXƒ Ìg•q
Xƒ CY ª: f • Š 4
Æ
107
ðÃgzZ • 5> ZzggzZ t§x Ó~ ä™ÜÐ[Z ÃX~ }g !
 X 7”
Z
szwyZ Ái Z Á~ wq kZ :Xì g•gzZ ù• á s %Z z ‘¸~ szw‰ž
X ó óZƒ 7"
UZ Â~ X Ç} 7'â‚Ÿt Âg0
F ZÆ
Û ¡ä +y
z Ìg n Æ > Y Z Œ O‰X • ëmvZ G 0Z [
î*9g ~g b
• ë {z X Œ7°»Ã•¡gzZì ðÎ oÑÅ FZÂB‚Æ kZñÅš
²
swðÃZ  ž H7wìt ä VÍßyZ1ÔYƒ 7" U Û %Æ F
yWŒ Zž
 ²: n Æ kZ Â ñY ƒ "
Å Ìg : gzZ ì oÑ Å kZñ Å š U
Ð F ZÂ
ëZ pXì yWŒ Û ‡ {zèY Ôì Z
 Zz oÑ š * ™wJ » kZÉ Å “ _
X ÏN Yƒ E%{Žz °%Z Ϲ ÅîœE Û Â,Š Î oÑÅ F
4]Y Z Œ Ù
ZÂn Æ swC
 1 åw ì ¸ ÌZ÷¬ ( X Ïìg 7¹!
=Z Šã
ðÃÅ]oÆ yZ ª)
ó Xó 1™ qŽg +
Y Å ñZg Åx[Z ä ~ Âðƒ x¥! Zy
ÅkZ
‰ˆ Æ ~œ ”{z ì H™f » ñZg T Å +y ò ]|
O ä [
EE
ò )´çO Ôìg ì‡V- œ {z 6TX ‰Å ì‡ä ^ñf
Å E
~ ü©3 Z ï
IG3“¦
Û ¡žì <
> Y ZŒ Ø è »Y ZŒ
Û z $öx ÓgzZ à ßZgzZ •Æ‹g Z < Ø ZèL LX • ë
‚Ÿ kZÐ p ÖZ yZ {zƙ܂Ÿ Ñ! {gÃè ˆ Æ kZ ó Xó ì oÑ F Z Ân Æ
gzZ Xì @
Yƒ ~z)Æ y WŒ Û ÔyWŒ
Û )Ð Tì ® tL LX • D™h
$ Š FÅ
U F Ûq
ZáÃx ¸Ë > Y ZŒZèY CW7! ZyðÃ~ ]oÆ F Û s %Z
Z ÂÐ > Y Z Œ
èY X S77] Y Z ŒÛ Å}uzŠ ä ~g ‡ËÐzz ÏZ X â7Ã~uzŠ gzZ â
á {z 7F
gzZì f • ZᎠL LX • ëQ ÕZ ó Xó ¶â7Ð & §Æ F
ZÂÃkZ {z
ó Xó ì f •
á ] Y ZŒ
ÛC
Ù {z´Æ {‚‰ Ü z kZ
:79I (Z6Y ¯ Å] ;Žz sfzgq:gzì 1x »Ð ]”ä¦ ò
ÙC Å kZž ë 7t ì FZáyWŒ
Û ž • ë $öz Y • à ßZ :wzZ
gzZ Zƒ yÒ 6 Û ìg ¹!
zZ Ý »[Z‹xÐ ~ yZ ÂY ZŒ Zázz °%Z
Xì F
Ø è ¸ » s s Z]žˆ Æ ô¥kZ Å [
kZ ðÃÐ ~ y ZgzZì < ò ]|
108
X 7wJ.Þ ‡òúŠ ª »¦7s ÜÆ
Ù Å {‚gzZ îœE
7ÌòúŠ ä Ë » äƒ FZáÆzz °%ZC Û :xzŠ
4]] Z Y ZŒ
X • ŠŽñs ÜÆ äƒ FZáÆ kZ ]%¥Å {)z ãZŠ)´É H
 ì f•
žZ á gz¢{zž @
W7ÂxiÑt Ð äƒ F Zá)Æzz Ë :xÎ
ò ŠpXì ŠŽñgzZû% »g•z 9yxgŠ Æ yZ
V1Â KZ ä ^ cìvŠ gzZ ¦
Û Å}uzŠ ä ~g ‡Ëž It »ò¦gzZ X • ÅyÒ {Ž z +Z ~
7n kZ > Y Z Œ
•
s%ZÆ t§gzZ > Zzg {z h á Xì ] !
p" â7Ð F Z ÂÐZ {zž S7
õzŽ ì et c Z x â ZgzZ • ÂV;zèÑqÐ }¸ Ì~ {g !
WgzZì „ q Æ
{ò ÚswŽ gzZ â7• Š¤ •á Æ yZ Ž Ã~ ò y {zƒ âÐ F ò ¬
ZÂÃM0ZgzZ Þ

X 7¦Ù X • Š¤
C •á Æ{ Úx âZtèÑq à7à ã
ò ‚ {z àÃ
Û žì t c³gzZ Å yÒ ä x[ZŽ ì „z ]!
p ÖZŽ ~ yWŒ h
X • 9&ÅyZ • D Yñ7
Š 4
X Yƒ 7s%Z ðÃ~ kZXì FZát · Ñ!
q ƃ Ž (1)
Š 4
Z ÂÃ] Z|XXƒ FZáq
t§Æ yZ âÐ F Æ® )q ZŽ (2)
X ’ e *
ƒ t · Z z q )Z6kZ »
 ²: n Æ p ÖZ Æ V©VâzŠ yZ
Å Ìg : gzZ ì oÑ Å kZñÅ š
: ._ iÈZÆ ÌggzZÆzz ËÅš  ²tžì e* ~ µZz%Z1ÔÅ“ _
* » » kZgzZ *
ƒvZ + ƒ w®Ð ~  Ñ » kZ ~ ]gßÅ äƒ F
Z áèYƒ
X Yƒ 7³#Æ š  ²Ž ǃ ¬
Zzg µåE
gzZ ,™e $ wŠ ¬ z‚Ÿ zrÐ ~
5kE  Ñ ÃTg•z 9 (3)
{zž Ç ñY HwJÐ oÑÏZÃkZƒ â: Ãu Å F Š 4
ZÂ1ƒg•q Æ ®[Z
X%¾Xì ë!
c á z ®:gzƒ ¬ZñÆ‚ ŸkZ
zf •
w DZ
109
Âì °» Ü¡sÜì 7oÑ F g (Z r
Z ÂJ  ™Ð ~
 ÑZ

?ì Y Y ¹ðY F Û
ZáÃ]Z Y ZŒ
[ZŽ
ò ‡giAZ†~ ᕆÏÖ] Ýç× oÊ á^ʆÃÖ] Øâ^ßÚ
X•˜ ã
Ä›^ÏÖ] Ü×ÃÖ] é•^Ê] oÊ †i]çj×Ö èmæ^ŠÚ áçÓi •^Ói è$¡%Ö] á^Ò…Ÿ] å„a á]
ÄÛrÚ æ †i]çjÚ Ìv’ÛÖ] ojÊ• àne ^Ú á] é]æ^ŠÛÖ] å„a á^ne !èÖçfÏÛÖ] l] ð]†ÏÖ^e
æ é ð]†ÏÖ] ‚߉ x‘ ]ƒ^Ê èe^v’Ö] ‚ãÂçâ æ ^â•çã ؖÊ] oÊ èÛñŸ] àÚ än×Â
å„a kÞ^Ò †i]çjÛÖ] Ìv’ÛÖ] ]„a ¼íÖ èÏÊ]çÚ l ð^q Ü$ èÇ×Ö] ‚Â]çÎ kÏÊ]æ
‹ßi Ÿæ ]•^u] kÞ^Ò á]æ Ä›^ÏÖ] Ü×Ã×Ö èm]æ†Ö] ]„a é•^Ê] o× èßm†Î èÏÊ]çÛÖ]
çi èßm†Î äe kËju] ]ƒ] Ü×ÃÖ] ‚nËm •^u¤] †fì á] àÚ †ñŸ] Ü× oÊ …†ÏÚ çâ ^Ú
!ÔÖƒ gq
èÏn$æ Ìv’ÛÖ] ÝçÏm á] ØfÎ •^߉Ÿ] oÊ ä×n’vi g×_m á^Ò †i]çjÖ] á^ÓÊ
èm]æ†Ö] oÊ oËÓnÊ än× ÄÛrÛÖ] Ìv’ÛÖ] ]„a •çqæ ‚Ãe ^Ú] !ᕆÏÖ^e é†i]çjÚ
!h†ÃÖ] á^ŠÖæ Ìv’ÛÖ] ]„a ܉… kÏÊ]æ oju ^ãi †ã• æ ^ãjv‘
^ßÖçÎ ä’Þ^Ú p…ˆrÖ] àe] ÐÏvÛÖ] à ¡ÏÞ èm…‚Ö] gÒ]çÓÖ] gu^‘ Ù^Î
]„Óa æ ä×%Ú à ¼e^–Ö] Ù‚ÃÖ] é ð]†ÏÖ] Ô×i pæ†m á] äe oßÃÞ XX^â‚߉ x‘æZZ
† n Æ ä Ö à n _ e ^ – Ö ] á ^ Ž Ö] ] „ a è Û ñ] ‚ß Â é … ç ` Ž Ú Ô Ö ƒ Ä Ú á ç Ó i æ o ã j ß m o j u
D420 (421 ”E !Üã–Ãe äe „• ^ÛÚ æ] ¼×ÇÖ] àÚ Üâ‚ß é•æ‚ÃÚ
Ã » ¬Dy»g Z &¸ ( Æ‚Ÿ) ~ }g !
{Z Û w= :ÀF
Æ ]Z Y Z Œ
{”"Â )g0
ZÆ Üžì t y Ò » ]Zz)kZ X • ~z)Æ F ZÂ~ ¶Š

FZ  »[ZÆ äâ iÆ/ôªÆ: âi 4Ð ƒ  6kZ ì ¼ Ž ( ~ ]gß
Ìg Å F Zzg Åzz ËZ
ZáÜgzZ ¹°Z¸ ƒ 9•Å e  Q X å q )ZgzZ
Š q We
Zzgp¤ Û 6¶Š {Z
Z ì CY 0ÜŒ Zzg kZñB‚Æ
Ã » ¬DÆ e
110
Û Æì {”ð ]!
DƒÆ í WŒ Ö Ìt 2XƒÐ ~
uDžßÈ#
t~g
Xì îŠ {Z
à » ¬Du Zz¸ñƒ
pÔ å Y Y HÔà FZÂ~ • ¸Р“
¤z FZáÆ Üc Í
! ²gzZ â Ìg {zž Z
 ì °» „ ]àz ¡Å e Zzgˆ ÆŠŽzÆ Ü.
Xƒ ¬ZñÆy !
i
9Æ•Å e Zzgžì w®ÐmvZ G 0Z [~tgŠ “
î*9g ~g b  ZÃ
, ™e Û kZ Ð Vˆ LZ‚Ÿz wŠ ¬žì tŠ Z% ~g ø Ð äƒ
Zzg Ã] Y ZŒ
á gzZ ß q
ƒ: f • Š 4 Ù â ] Y WŒ
Æ ®+C Û {z Q X - J
y
WŸt b§ÏZ gzZ
Xƒg•É
[Z Xì FZágzZ ¦) Z Â {z ì ¼ Ž ~ Üž ì t Ýq » x¯ kZ
Zƒ Ð 9•¤
p¤ Zi§ ðà » 5ZŠ Z Å kZ  ? Š
{gX » 5ZŠ Z Å kZ sÜ
n¾Xì @
ƒ » FZᎠǃ ¬„z » kZgzZì ~ ¬ÆF Zá{z ÌA
Ôƒ: F

Xì @ Y ¹{ F Û ÃyZ n kZXì F
Zá]Z Y ZŒ Zá{zÐg ±ZÆ ¬
Û
zz Åäƒ ªZz ¶~ ]Z Y ZŒ
Š¼[Zz Y fJ
~œ~ŠgzZ ‰CY S7]Z Y ZŒ Û ly Z~X •yzŒ Û
~ ~œ ~ŠZ  gzZ X¸ D™ e ÛZ
Zzg gzZ D J 7gzZ _7]Z Y Z Œ
kZŽ @ Û yZ ~ [ Â KZ 'C
™yÒ Ã] Z Y ZŒ Ù Â Zƒ qzÑŸ » ;@
z"
æ æ ä ³• Z è‡gz Z D ò 1Z x â ZçO ‰Cƒ âÐ • µz 9Ã
¢~ VÍß ÒZ Z  äªZîÅ•ˆ Æ yzÅZíp• Å yÒ 'Y Z Œ Û
zz%ä Y f  Š Û ~ È z tØgzZ ü~ ¡ z ‚Æ ‰gzZ c
Wt• Š ™ Za
Ü z kZ Ž ä ~Š Z• ~
xsZ ñ*Š ‰ ò H@W0–1Z x â ZçO X ~Š ™¶~ Š Z®
gzZÐzz Å]ÒÅÄ{ŽzgzZ ]à Âq Û zz%¸[ÑZ x â Z ~
ZÐ ~ ]Z Y Z Œ
 ²gzZ kZñÅ Ìg }uzŠ
4][Z 6Y ¯ Å äƒ ò ¸Z ~ š
Å yZÆ ™ÉÃîœE
111
Û z ]c
t XÑ äJ 7] Z Y ZŒ Zzg ._Æ kZgzZ Å"îœE Û
4hÅZ [Â~ ] Z Y ZŒ
Æ yZ Ãy Zžì vZ + »%Zt Xì Š 4] ~ Tì [ Â «
Hg OZ 6îœE
Û Å[Z ( 70 ),V·1Z x âZ w– :gz c
ŠŽñxlÐ yZ ] Z Y Z Œ Wy·Š » [ NZ
Š NZt » sßñxò âZ1‰'
Z' Ù Â]Z Y ZŒ
Æ yZ Ð p ÒC Û ÅX •[Z ¹!
gzZ ‰
X • 9) cá ]ZYZŒ
f• Û vŠ ZÎÆy Zž å: ¦ Ù
C
6 Š Z®Å]‚gzZ HI*
 ÿkZÆ sßñx â Z ä +Üçx+ZßzZ ÒZ
4]L L[Â Å yZ ]àz ,w NZNÅ@ò W0Z x âZ 1ÔånZ ‹Z m{ÃyZ Â
îœE
Û ¹!
1Z x â ZQ X ÐäW¶~ ½Å ] Z Y Z Œ » ` ZzgÆ ó ó] Z Y ZŒ
gzZ ˆ0 ̄ ! Û
g•gzZÃîœE ò m1Z x â ZgzZ Ï
4]~ tæä ~zuk ò ΧÌØZ1Z x âZ Ô ã
ò Zz-vZ†
Š™
X c
Û îœE
: ` Zzg » ] Z Y ZŒ 4]g•yZ ~ [fŠ š gzZ Ö0 y
Z J WÆ ~œ ¶a
E Ð
ò ·1Z x â ZˆÆ yZgzZ ä ö 5. /1Z x â Z¬ Ð ƒ
À ƒ
ƒq)´x âZgzZ ãZz- V  Xå
X N à~ Ö0 Z îœE
4]]Z Y ZŒÛ ™| 7Ð {)z^ä ãZŠz /1Z
S7B‚Æ {g•t§z ] c Zzg ÒZ îœE ÛJ
4]] Z Y ZŒ bZzZÆ ~œ,v0
yÒ t§z ]c Zzg Î õ 0~ y#Z ì Y ä ãZŠ )´çO X ‰CY ðJ 7gzZ
X• G
zz Åäƒ ÁÆ ]c
Zzg
6kZ XÑ äƒgéZpÆg "Zh × Y CgzZ I•gzZ 6ˆ Æ kZ
'
Ð í ä V~™ \ W L LX • ë Šp ~ qzÑÆ kZ X èçG 4G
.nG ò ZŠ )´
&ä ã
» T V•[ ¿+Z q Ø Zè Æ îœE
Z 6< Û n Æ \W~ ¶Å éZp
4] Y ZŒ
} hðŽ Vz™yÒ t§z ]c
Zzg g•{z ~ kZ gzZƒ y‚ W * ™Š c
gzZ *
J 7-7
ó Xó Ã ¡~: â i
Ù ~ kZ gzZ è[ Ât ._Æ é Zp Å \Wä ~ Z®L LX • ë Q
C
112
ÁÌ` Zzg »]c ZzgvŠ ÅîœE4][ZˆÆ çG 4G
.nG& ó Xó • Åy Ò ]c
Zzg zŠ zŠÐ ~g ‡
G
z ]c
Zzg Å kZ Æ ™ÄÃçG .nG ò •
4& ä ? á )YZ x â Z ~ y WÆ ~œ”gzZ Š ƒ
Š™g•~ ݬ 8
X c Zzg eÃt§
'Yƒ T ¸ Ì…] Z Y ZŒ Û X I$ Ö Ç! @
{z Š ÛX
ƒ Á ` Zzg » ]Z Y ZŒ
ÃyZ[Z {)z [ò gzZ ÕäS›ÅZ1Z ƒq Ô´
ò !~
ò i ZƒZ Ô -
ò 0Z Ôy ò i0Z Ô y ò Z$0Z ¤
Z
E
ÅyZ {)z^IZgzZ D™: «™Å yZÐ ;@ z ýG3E
4}$gzZÐ äJ 7"7
G
Æ çG 4& Ì{zžì ª¸ ÌÅ ]c
.nG Zzg ¹! 4][Z X Tg D™: #
Å îœE Ö }
—‚ b§ÏZ 7fz•̄ ! » äY $ Ö Æ ] c Zzg yZ b§TgzZ I$ Ö ˆ
`B‚Æ yZ DgzZ ‰ ƒ ]¯Y fÉ ì 7fz åE] Ì:  » ¥ Æ ] Z Y ZŒ Û
Zzg zŠ zŠ Å { F
gzZ ]c 4] k0
Zá{g•îœE Æ# Ö Z [Z X ¯ : dY ðÃ{ÒWX Š 
Vc œÌVzg et X • ¹! Û vŠ g e gzZ ]c
]Z Y Z Œ Zzg zŠ zŠ Å { F
Zá GI I Û
î0Ò& ]Z Y ZŒ
CY ðJ 7{‚X • Cƒ yÒ ~ V1Â sÜ'Y 7ðJ 7S7Ig ¦

X•
 ¬Š g :z g]~ Vº Å y ZgzZ ¢» VÍß Z
 ä Vß Zz äJ 7n¾
X ‰ ƒ ú ‡6z¾q ZÆ îœE 4]QgzZ6îœE
4]¬
Z
!Zi Z »µq
Ûh
z ] ¯swðà » y WŒ•á Ð b§kZž ǃ Za µÐ kZ ÃVÍß ‰
~ ÞZ {°zÆ yWŒÛ «™2gzZƒ ðƒg …k# Ö Z x ÓÐ Tƒ Š
ƒ: Š ®
E+G
Æ n] ‚ ]Ã%Z x Óžì t [ ZŽ » kZ X ´f ðv! ƒ ýÒC
fÍXƒ Š
Û ðÃ~ ]gßgzZ pƒ s %Z ~ ]»wsÜžt wzZ X •
‰ Xƒ : t•
4ZŠ ]Ã%Z à ßZ ~ nÏZgzZ {)z göŠôvûmø gzZ göŠøvûmø !Øôíø³fø Öû^³eô gzZ Øôíûfö Öû^³eô
z q ¯% kÛ×Ò äe… à³Ú Ý•] ‰7~ ]g߃ s%Z~ pz ] »w:xzŠ X •
è_ø’ûeø ‰X 7~ pz ]»wƒ s%Z~ p:xÎX q ¯%z [µgzZ [µ
113
s%Z~ VâzŠ pz ]gß:QX ]Ã%Z ~½x Ó{)z ½]†ø ‰ô ½ô]†ø‘ô è_ø³Šûeø gzZ
áøçû ×öjöÏûnø Êø ‰Ðí @
z *¼ :¼!Üû ãö ßûÚô ‚ø •]ø !Üû ÓößûÚô ‚$ •ø]ø ‰ @
ƒ 7~ ] »wXƒ
i :Þ !áøçû ×öjøÏûmöæø
yZ {)z]çÖö^Î$ gzZ !]çÖö^Îøæø !o‘Fæû ]øæø !o³‘# æø æø ‰Ð yvz >Š c
á Ôzz%) c
Vƒ f • Vƒzz%{ F Û { ZpX @
Zá]Z Y ZŒ 
ƒ 7¦Ù s %Z »ngzZ ZÎÆ
C
zz Ž Ð ~ y Z ªX • ~z% knÖ‚fÖ] Ønf‰ o× ] Ã%Z x Ót gz Z ® c
zZ ÛC
 Zz -7» {Ž z x Ó6Š•Ù Æ#
Ö Z gzZ ì yWŒÛ gzZ ì °» „ {z ñY S7
Û Š¼žì t³ì äßÚ †Šni ^Ú ]æ ð†Î^Ê ?Š ãZz ÅTì 7xiÑ
z ]Z Y ZŒ
7¶ ðÃ~ kZ Xì ¹! Û ŠŽz!
!q Zy WŒ Ö Æ t§z ]c
Æ äY $ Zzg
D
X'z ûÃX ŠÖ z‰»IF
$ i§gzZ qà%Z X ðƒ
á z çG
• 7«~}• 4G
.nG&îœE Û
4] ]Z Y ZŒ
~ {)z yZÄgzZ {ûÔ}• á ÔçG 4G
.nG&îœE Û žì wì » VÍßÐ ¹
4] ]Z Y ZŒ
gÃè ~zZg zŠ zŠ Ð[Z ]Z|~ ] Z¿yZ Xì Çq Z ¡Ìt X • g¸
{Š c
iÐ k' J‚ ä q Ù gzZ ð0
ZC /Jw ‚ 99 Ð w‚ 75 ä îœE 4][Z X •
¥lyZ: Zizgžì @ Û#
X G sÜ~ y WŒ
ƒ x¥Ð ]4gzZ Vz™E Ö }

ˆÆ Y (Ž ¸ D™ qzÑ * x âZ X¸ Dƒ kgŠ q
J 7IÐ ò iúÔ«* Ñ
EE\BI
*
¦Ð 4z] ~(ågH‰Ü z » VìWMn Æ ú C Ù gzZ å Lg ~g Y J

ò~y ŒzZp™NŠ x qŠiZ » Y CŠ¤
Æ zò /1 x âZ X å 5 ‰ Ü z {Š c
iziZ ˆ Ãl ò gz
MРµñ » "7Ð Þ ò ¬ x â Z ? ‰ 0 [g Y f Hž å ¹Ð Àä
 gzŠ 6Y ¯ Å Y C]ÒÉ å Š
á ƒ e* Û z <²Ð ð
-7èS Y Z Œ ò ‚ x âZ X å
gzZ ¸ _7Šp™Ö 6Ÿ
ð‚ x âZ Ð zz ÏZ X ¶g ZØŠ Ìø
Š ^ÃVß Zz
X å »[Z vŠ w q ¸ X¸ D Y D™~
gzZ ZÎÆ \¬ Z} Û Å \ W@•
Z > Y Z Œ á
yZ ´ÃÅxs Z ñ*Š X H£.ZgzZ J 7ä t‘XÐ yZž }Y 7ðÃ
zŠ zŠ ¸ ~zZg Æ yZžì YÈyÃQ? ¶à { Ð VzŠ¤
•á gzZ VO˜pÆ
114
X•
~ ^z x • á ] PŒ
Û Å X) zò /1Z x âZ ~ ] Z¿yZ L LX • ë y ò §1Z x â Z
ò Îz ~
IZ gzZ • `gŠ ~zZg zŠ Ï ò gzŠ Ð yZ gzZ ~
òh
mŠ¤
•á q
ZÆ ( ì `z% {Š c
i
0 k„ÔG0Z _gZß Z†Ôq ò ¼Ô~
òh
mÐ ~ {èˆÆ zò /1Z q Š 4ÆÜ
E Ä
ò èÔ0 ÷- Ô òö§ EZ @ÔFò 0DÔs ò é¨EBÄZ Ôgò úÑZ yzE ò zZ 0Ga ò
šB E
Ô~ g ;ÄÔ k
™. t | A
X A
+ Eò g{ Ô[
Åzò /1Z Z®• g•¿{,ÏZzgQ1ZgzZ òö Z Ôòî*|“Ô òö Z Ôz ò 8Ô~
ò ßß
gzZ *ŸzrgzZ ¸ M~ Š Z®Ž à > Zzg ¹! Ë ƒ«ù 6~
gzZì $ òh Û
m] Y ZŒ
Vƒr{Š c igzZ ݬ {Š c
iÐ ~òh
m‰Ð ~ yZžì eÉ ¸ e Zzg r
™
ó Xó ì Y Y HiZ0ZÃùÃyZ
§E
Å
0QÔòzÜ1Z ÷ 1ZµzZ Ô¦ ò 0£Z 0·Ôy ò z£1Z ÔÏò ÎÔ ~
ò gzŠ Ð ~
òh
mQ
ò gzŠ Z®X • g•¿kŠ _
~ ò g ÒZ1ZgzZ ~
òh
m0·0£Z Ôò yZÄ0Z Ô{òŠ =yZ£
ì eXì Y Y Z hgÐ ?Š ¾Ã®
 ) ¹!gzZì Y Y Hg OZù6Ï ò Îz
ò gzŠ ‰ž
X Vƒ ‚Z z |zZÐ ÏÎz ~
Ô{ò i' ò Z–Z Š&0Z Yò Z²²Z1Z Ô gò t
0Z ~½ÃZ Ô` 0Z cò •
Û 0Z Ð ~ ò gzŠ Q
0 kmZ 1Z Ô/ò Z†0 /w ò š !Z 0hi Ð b ò •
Û 0ZQ gzZ w
ò å›.ÅZ [w0 £Z
Ù J òø
Å
Xì wq ¸ »¡C : âi}g ø gzZ • g•¦ ð‹. ZgzZ y··1Z Ôm
ò ß ‡Æ yZ ~ ] Z¿( ì g•{Š c
zy Û Å X) «
i ~ [f > Y ZŒ ò * xâZ
ò gz Ôy
ò ß ‡q ò gŠ
E
5Ò71Z X ÔQ0 ³• Z Ôl
0Z åG Š 4
Æ ÜI ZgzZ • gÃè ~zZg zŠ l
! . t
gzZ • g•]Z|âÔ òöE GgzZ xŠ™Ôòö Zzg { Ôiò )
¸ Ì» {èˆÆ îœE 4][Z ¹! -4h ™
gzZ ñY 1™¿~ V- zZg zŠ zŠ ÃDÆ[Z y Zžì eù : Xì wq
¹!
¶E¯ H6[ ôZ ¹! VâzŠ yZ X ñY c
ÃVÍg ) Š ™ØÃe
Zzg Å ]Z|
ó Xó ¸rgzZ*ŸŠ¤
•á Æ •q
Zƒ
 {zžZ

Û g ïZ
¬»]Z Y ZŒ
115
p]…çâ æ é†i]çjÚ ^ã×Ò †ŽÃÖ] l] ð]†ÏÖ] á] ça ØnÖ‚Ö] å‚m ©m p„Ö] ÐnÏvjÖ]
Øe p†mçßÖ]æ p…ˆrÖ] àe] æ oÓfŠÖ] àe ^Ò ð]†ÏÖ] æ ànnÖç‘Ÿ] àÚ ànÏÏvÛÖ]
Dá^ʆÃÖ] Øâ^ßÚ 434 ”E !äß áç×Î^ßÖ] ävv‘ †ì• ØÏÞ oÊ èÚ^• oe] p]…çâ
  Ń
FZáƒ Û žìt ì CƒÐ ?ŠG@
 {‚]Z Y Z Œ ÅT] ! ó
É ì w¸ »vZ Âg ~k
 0Z ÔZ
âgzZ ~g b Û gzZ VC ßZ [¸ gzZ •
0Z }Y Z Œ
Xì ¹ 9Ãw ¸kZ ä Vß Zz ä™ÜgzZì w®Ìw¸t »mvZ G á 1Z
î*9g)•
Xì ~ VÖ%zŠ •Å yZÐ zg Å kZì [ ƒ™f‚ ŸŽ » ] Z Y Z ŒÛp
ZuzŠ gzZ ì ( J
 {‚z îœE Û ª[Z g (Z r
4] Y Z Œ  ™Ð ëŽ ì {z³% q
Z
Xì @~
YJ Û yZŽ ì {z³%
 vZ wÎgÐ {‚Y Z Œ
³%ª
Û ž• D™ÜÐmvZ G
zŠ Å]Z Y Z Œ î*9g ~g4Z 0Z)´vZ¶g ï±)´
X• qâ
h„ÓÖ] o× Üãò›]çi àÓÛm Ÿ ÄÛq àÚ ÄÛq å]æ… ^Úçâæ †i]çjÛÖ] VÙæŸ]
l ð]†ÏÖ] oÊ Ðñ^ËÖ] çâ ]„a æ èÃfŠÖ] à ä×ÏÞ oÊ Ñ†_Ö] kÏËi] ^Ú (äÖ^%Ú !Üã×%Ú àÂ
]„Óa æ ä×%Ú à ¼e^–Ö] Ù‚ÃÖ] å]æ… á^e å‚߉ x‘ ^Ú ça …ç`ŽÛÖ] oÞ^%Ö]
Ý] èÃfŠÖ] èÛñŸ] à á^Ò œ ð]ç‰ ènÞ^Û%ÃÖ] Ìu^’ÛÖ] ‚u] ÐÊ]ææ ène†ÃÖ] ÐÊ]æ æ
¼×ÇÖ] àÚ åæ ‚Ãm Ü×Ê ð]†ÏÖ] ‚ß †ãj•]æ ànÖçfÏÛÖ] èÛñŸ] àÚ Üa †nÆ Ý] 醎ÃÖ]
à ä×ÏÞ oÊ Ñ†_Ö] kË×jì] ^Ú äÖ^%Ú †i]çjÛÖ] èq…• È×fm ÜÖ äÞ] Ÿ] ƒæ„ŽÖ] àÚ Ÿæ
^Ûãe œ†Ïm á]„×Ö] ^Ûâ á^ÂçßÖ] á]„a æ ˜Ãe áæ• Üãß é]æ†Ö] ˜Ãe å]æ†Ê èÃfŠÖ]
!^ÛãßÚ oò• …^ÓÞ] ‡çrm Ÿæ ^Ûa •^ÏjÂ] hçq æ ÄÚ
Dá^ʆÃÖ] Øâ^ßÚ 434 ”E
~(„ âZ ä ® Z ÃTžì {zt gzZ ì Å F
 ) ~(âZ q Z á q â«
Û w VÅ kZ Xƒ: et · Z6^Ñ »Tžƒ HÜÐ ®
ìz { z » ] Y Z Œ )
116
Û gzZ Vƒ 5t§x Ó~ T
Xì „ (ZzÒZ ~ ]Z Y ZŒ
HÜЉ LZ ä *Ÿz wŠ ¬ÃTžì {zt gzZì Åg•qâ ~uzŠ
~6¢z rgzZƒ ̬ZñÆ š  ²t ,iZ {z´Xƒ ` „,ZŸt gzZƒ
w=vŠ c
ƒ w ®Ð {‚c
ƒ w ®Ð îœE Û { ZpŽ Ì._Æ q
4] Y Z Œ Z ËÐ
~ fz• c Û Q Xƒ ÜÐ Y Z Œ
ßÃkZ ä VrZgzZƒ ˆƒ ]àÅ kZ ~ Y ZŒ Û [Z
Û wV Å kZ X â7Ã F
Æ Tì z{z » ] Y Z Œ ZázgŠ q ât Xƒ H: g ÑÐ
Xì s %Z » t§~ Ü
gzZì Z Zz ´gŠ NZ6XgzZì CY Å] Y ZŒÛ ÅX• {z q Zâ Z VâzŠt
X 7^ Yg ïZ Ì»Ú ËÐ ~ yZ
F Û [Zž Zƒ x¥t Ð w ¸kZÆmvZ G
]Z Y Z Œ
Z ÂJ î*9g ~g4Z 0Z)´
Û
kZìzB ZŽ gzZì t · Z » t§~ Xì ~{ ãZ sÜÆ ] Y ZŒ
X @
Y c
0
7FZ Âì CY ð0
Â]à~
³% ZuzŠ
ž ì @
ƒ x¥Ð kZ ì [ ƒ ™f ¬ ‚Ÿ Ž ~ }g ! Û
Æ ] Z Y ZŒ
ÅÜÌg gzZ š  ²É c Û oÑà F
Š 7g Z Œ Û~
Z Â~ ] Y Z ŒZ ä[Z g (Z [ ôZ
Û oÑÃF
gZ Œ O‰,iZ {z´X H rZ6•¡sÜB‚Æ kZñ
ZÂä +y
äƒ oÑÆ FZÂÌämvZ G Z 0Z)´gzZ Š
î*9g ~g b HŠg Ãw¸Æ yZ  c
Š
X H qŽgÐ w ¸Æ
X • ëmvZ G î*9g V·1Z x â Z
^Ú ÔÖƒ æ ÝçnÖ] äe œ†Ïm ÜŠÎ !Ý^ŠÎ] o× l] ð]†ÏÖ] àÚ pæ… ^Ú ÄnÛq á]
äãqæ áçÓmæ "
# ofßÖ] à l^Ï%Ö] à ØÏßm á] àâ æ Ù¡ì '¡$ änÊ ÄÛjq]
!Ìv’ÛÖ] ¼íÖ ^ÏÊ]çÚ áçÓm æ ^Çñ^‰ ᕆÏÖ] ^ãe ÙˆÞ ojÖ] ène†ÃÖ] oÊ
Û À ` WÅ Tì {z nq
Å] Y Z Œ Û x Ó{Š™Ü
Z X • 9P Å ]Z Y Z Œ
117
 Ñ {zž•t '!
Ð~ &~ Tì {zt gzZì CY
&{z X Vƒ ¦'!
kZ ì Zƒ wi * Û ~ Tš
yWŒ  ²žt }uzŠ Xƒ w®Ð W Zz ÆVÍßr
Xƒ ̬ZñÆ ÜâgzZƒ k zz ðÃÅ kZ ~
E E
‚Ÿ ä[Z Z  pÔƒ Š c
0 Zž• ë ë
FZÂîp©$ °žì Yƒtp¤
Hg OZ „ 6•¡É 7ewq¾ *
™w¸ » F
Z Â Â H 7x ZoZ » F
ZÂ~
X Ç ñY
Û ž ǃt Ýq ÂñY H ¦Z
~ ÜÅ ] Z Y Z Œ  ÃVÖ%VâzŠ Ñ!
{gÃè
G G G
Û Æ ˆ %Z Xì Š ®~gz¢ F
§Ò &
Æ äY ñ0 Æ w ðE 3©Å!ö gzZ FZ Â~ yzŒ ZÂ
Xì ~ÃF Z Â c
~k¼ FZÂt n kZì DÆèa t ̄ !
X •gÃ7Ì'! sfzgqB‚Æ VÂ! x ÓyZ
z rŽ ì x * Û X • q gzZ ]Z Y ZŒ
» kZ ÂyWŒ Û gzZ ì q gzZ yWŒ
Û -1
 X c
žZ W ` @
ƒ ÜÐ FZ Âgz Z Š
H wi *
6~ vZ wÎg gz Z ì œg0
ZÆ
Û gzZì q
X • Š¼]Z Y ZŒ Z yWŒ Û Xì x *
» 5ZŠ Z ÅkZÐ y! Û
i]ZY ZŒ
X • ˜ ã‡giAZ†~ yòZ Io -2
†nËÓjÖ] o–jÏm l] ð]†ÏÖ] àÚ oò• …^ÓÞ] á] Ü׊ޟ ^Þ^e ØnÖ‚Ö] ]„a •Î^ßi æ
oòŽÖ]æ !å†ÓÞ] Ü$ ^â†i]çi Ü× àÚ o× †nËÓjÖ^e ÜÓvm ^ÛÞ] æ ^â †i]çje ÙçÏÖ] o×Â
^÷–m] ØnÖ‚Ö] ]„a èŽÎ^ßÚ àÓÛm æ àm†ì• ‚ß †i]çjÚ †nÆ ÝçÎ ‚ß ]†i]çjÚ áçÓm ‚Î
än× ÐËi] ^Ú ^Ú] (ð]•Ÿ] ØnfÎ àÚ á^Òæ änÊ Ì×jì] ^ÛnÊ ça ^ÛÞ] ànßÂ^_Ö] àÛ á^e
!änÊ Ì×jì] ^Ú áæ• än× ÐËi] ^Ú †i]çje Ÿ] ÙçÏÞ Ÿ àvÞæ àÛ Ä•çÛe ‹n×Ê
Û¤
ƒïZ ÂVƒ FZá]Z Y ZŒ Û ä Y f} (‰
ZèÑqì Hƒ6]Z Y Z Œ
Z ž ( • ˜ 'Æ yòZ I o ñƒ ïŠ [ZŽ » kZ X ǃ[Z
F ñ
Ü z kZ[èYƒ[Z
ʼn Û Ëñƒ f
 ñž7~gz¢g ïZ » ] Y Z Œ  Ãw¸Æ
Zžì Yƒtž Z
q  }™g ïZ ñƒ Dƒ D» FZÂÆ kZ ðÃZ ì CY
F Š 4
ZÂ q Æ VÍß¼ gzZ ƒ " Š 4
UFZÂq Æ VÍß¼ ~ }g !
ÆÚ
118
U
Xƒ: "
Ð ¼Æ 5ZŠ ZŽ ƒ ~zB Zƒ» ] Z|y Zžì Yƒ Ìt gzZ
D™~m 5sÜw¸ » FZ ÂëgzZ ì 7û» ƒ{z Âzm 5;g Xƒ
ó Xó D™7~B Z•
[ôZ Z® ¶7Z
 Zz îE  Fðà Š]Ã%Z w ®Ð ~
$K
0G4›E  Ñ -3
Û ÐK
kZ ) X Xg (Z ] Z Y Z Œ  FKZ KZ ñƒ D™ ~È0 Å _ ZÑä[Zg (Z
X ( ì _g ¦¬ ,Å
Û g ïZ
¬»]Z Y ZŒ
ËÆkZ c
Xì ¬g ï Z »zb Û -1
y WŒ
™g ïZ »vŠ gzZƒ }â Ã5e
@ Zzg }ƒ @
™tÃVÂY ZŒÛ ‰¤
Z ðà -2
X • ôsfzgq~ kZ ƒ
™g ïZ » yZÐzz kZƒ: "
@ U Û vŠ q
FZ  » VÂY ZŒ Š 4
Æ [ËX ³ Z
X σ:[6kZXƒ
Ãx ZúÐ gîx ¬ž 6ƒ: x¥ *U
ƒ" Û vŠ ÃkZ X [
Ð FZ » VÂY Z Œ
"7Æ yZ Ž ì @
ƒ DÃy Z » VÍß „ yZ sÜgzZ @ Û vŠ
ƒ 7D » V ÂY Z Œ
¿,Z%ZÔÏ ñY Å: [Ì6g ïZÐzz ÅdÑ +Z X VƒÑ ~ äJ 7
X Ç ñY H¸!
Ð wq |Ã
èY X Ï ñY Å 7[ÌA
á ™g ïZ ̈ Æ äƒ tF Z ÂX `
%Z X CY Å 7[6g ïZÆ Tì Tz ~ÃÉ 7¸$
z ~gz¢FZÂt w
Xì ]! Å „ZeJt
119

9 :[!

Û …õ
w¦ÑÅ]YZŒ
^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä×Ö] ÜŠe
V~fÆ VÍßì _ƒ òZg ~ }Ñ ç}g ø Ð b§T] Y ZŒ ÛÀ
6 iZŽ Æ kZ Ð {Žz ‰Xì Lg ÞZ w ZÎ~ }g !
 Æ w¦ÑÅ kZ ~
ã½ä ]Z|DIZ ‰X H Ìg ÖZt ‚Æ ]Z|‰ » T å: y EZ
Ðzz Å ]5z^vŠ p c
Š Æ ™A% ÌY KZ q Z ~ }g !kZ Iw ‚zŠ
Û …õÐ +
YZŒ Y ÅgƒÑðsÑZ x‰Zg ZŠeY y ZgzŠ kZ X 5 7µñ »™ 6kZ
H„!£q
kZ X Š Z »vZ¶g ~â å£Z Õ?* Ññ]|Ð yZÄÆ ]Z
¬ yŠ P ÌZ X e Y: –¼ ÌQ p Zƒ: t · Z Ð ]Ygq‰Æ!‚g
Z Ð x *
q Æ ] YZŒÛ Àä •Ý°Z Ô ~g ‡Š *Z Æ gƒÑ îG
0G$ œeY
©G
x ¯ ~Æ ™y
¡Z} Š Ì= ¯q
¸ÃVñ»gzZ [ Z X c Z X H„™ ZV!‚g
!ØnfŠÖ] p‚ãm ä×Ö]æ X Vƒ @
™ rZ6™ ]!
~gz¢
X • ˜ Ý°Z Ô~g ‡
Û •g Zæ gzZ yWŒ
Å yWŒ Û q •ÔyWŒ
Û ] Y ZŒ
Û ~ kŠZ gzŠ Æ ~
 vZ wÎg L L
Z™ƒ ¦(q
~g ‡q Z1¶: ‰ Ü z kZ Â]gßzz%Å] Y ZŒ Û ÀÍ• QBV
q Ù q
ZC Û b§ÏZgzZ [¹!
Ñ~ ôgzZ 'ôÆ *™yWŒ gzZ}™]zˆ
Û À 2 m)Xóì
(]YZŒ ó MÐ g
u]o» kZ[¹!
gzZñ7òŠ W
~ Û Àžì „
 vZ wÎg ]gßzz%Å] Y ZŒ  gŠ ] !  ™ ~g ‡
t År
120
wZÎt Ð kZ X ¶: Ì~ yzÅZí: âiž • ë ëÉ X ¶: ~ gzŠ Æ
?ì ?Š HÅi ZŽÆ]gßzz%Å] Y Z ŒÛ ÀQžì @
ƒ Za Š lŠp
Û Àž• ë ë -1
gzZ 7ŠŽñ?Š ðÃÅiZŽ Æ ]gßzz%Å] Y Z Œ
Z~ kZžì t ?Š ÝZ ÅiZŽ x°ÆkZ ñƒ D™ÃsÜÐ ‡¢vŠ
q
X 79Šp] Z&
Ž ì Cƒ ¦ZD
nÆ x » ï
:• ˜vZ¶g ~â å£Z Õ?]|s ÜÆ?Š kZ ÅiZŽ x°
á g ZèYì Z
^³³³m ì ÞZŠ •  Zz *
àJVÍß » u0 Û B‚Æh
y WŒ ? -i
á g ZgzZ Ôe… àÚ ÔnÖ] ÙˆÞ] ^Ú È×e Ù牆Ö] ^ãm]
èm• çÖæ oß ]çÇ×e ì ~tŠ •
Xì ViÅyWŒ Û ]Y ZŒ
Û -ii
t ‚Æ VÍßžì b§kZ wÑ+Z Ñ!  ™£Z Õ?
{gÃè »vZ¶g r
nÆZ Û {zèY ì Z
 Zz gzZ ì ViÅ yWŒ Û B‚Æ h
 Zz -7y WŒ ?
Û À6i§zz%Æ ™ ‰ Z ÃVÍß Z®ì $
Y Š ZZ » ] Y Z Œ
Xì ^ Ë ƒ ¦ZD

X • D™t · ZÐ kZ ~!‚g LZ Ì•Ý°Z Ô~g ‡
X •'gßzŠ ÅG gzZ"7yWŒÛ ž• ë ë~ [ ZŽ
| 7žì Cƒ ~ ½Å {)z h kgŠ Æ u 0
? c Û ž 6X Å V -i
yWŒ
Xì CY ðZ™ÌwgzZì @ 3Š ÌÆ
Y c
Ãí ?ž ¹Ã” Š&0 vZ†]|ä ~ vZ wÎgž 6X Å™f -ii
Zƒ wi *yWŒ Û Â6\WèÑq Vî ‹Ã\W~ Hž ¹ä VrZ X î ‹™| 7yWŒ
Û
Û …õ 20 m ) X Vƒ @
( ]Z Y ZŒ Ð }uzŠ ~ c
™I ú Û ä~
â•  \ WXì
 gŠ Ìb§Ë *
X 7„ ™wú6Vz ½Ã]gßkZ
Å ]gß~uzŠž Z  Zz w¦ÑÅ ]gß«Ð ~ zŠ yZ
 ì ÅZ
Xì Åïw
ñY Åt ‚Æ }uzŠ ]zˆŽ Å u 0 Û ž •³t Ð ] !
y WŒ ~g ø
 gŠì ½z V!õÑ {zž 't ÃkZ
X 7„
121
 gzZ "7u0
Vz ½]gßÅG Û ~ ] Y ZŒ
y WŒ Û Àž • ë ë [Z
ÒZ ~ Àžì @ Zžì t ?Š Å kZ Xì Cƒ Å™fÉ 7Å
C {@x Âq
„ ¬ Ã"7Ð j§ 9à u 0 Û Ž ì Cƒ Å¥gzZ Y Z Œ
yWŒ Û Y f yZ Š Z®
ƒLŒgzZ ]ߌÃ7Æy Z ÂVƒ Ìx Zú}uzŠ X • … Y
Xì @
gzZ • _7Ð +
 Å Vz ½Âëž}t ¤
Zá Zz "7~ À6kZ
XÐ Vƒ F Ð+ Û KZ Ìvßž• Bë
 Åä¯ 4Ã] Y Z Œ
?Å kZ gzZ u 0
½Åh Û V; }g øž • ë ë ~ [ZŽ Æ kZ
yWŒ
Û ÀX • szcgzZ ³j§Æ
Z®7szcÐ }ug¦ » ½~ ] Y ZŒ
X Ïá$7w¦ÑÅÀÐ + †”
vZ¶g£Z Õ?]|?Š q Z Åi ZŽÆ ¦ZD Û ] Y ZŒ
n Æy WŒ Û -2
Xìt§Zz {z X c Û Æ™ ¦ÃVÍß ÌŠpä ~
‹ yWŒ  vZ wÎgžÅ™ft ä
Û 1/3 ðäq
ˆ yWŒ Z à ?~ X î Y ƒ ¦ƒ
 ž cÛ ÃVÍß ä g—L L
â•
]zˆu ZvZƒ •>gÎgzZ ñÑ p=~  g—X ‰ ƒ¸ äƒ ¦Ž X ÇV î ‹
ðÃtž Vƒ &~ž ¹Ð VzuzŠ ä ! ôq Z ‰ á p=g0 Û
ZQ X ðâ •
ž cÛ gzZ ñÑ p=C
â• Ù !
g—Q X ‰ ƒ 4ZŠ g0
ZQ n ÏZì Zƒ c
W¬ã• W
Û ðäq
yWŒ Û ðäq
Z >gÎt ßÍ Â Ç Vî ‹ˆ yWŒ Z à ?ž å ¹Ð ?ä ~
Û …õ 20 m ) Xì '
(]ZYZŒ  ƈ
Z'
kZèYì & Àw Ñ+ZЧZz kZ »vZ¶g ~âå£Z Õ?]|
ÆmÜ Z >gΪ¬q Ö Zž å Š
ZÃ# Hn kZ q ½Z {zžì ãZzÐ g
u
Û Àzz%X ñY ~Š ½Å äƒ'
n Æ ] Y ZŒ  Û ðäq
Æ yWŒ
Z' Z ~ [Z N
ì kª Â *
™ kª 6x ÈZ z q½Z §{ Å Ñ {gÃè ~ g
u Ãx ÈZ z ¦ZD

Xì tg ÖZ
kZžì c Ã q
Z™g Ñt {Z Û Àä r
Z » ] Y Z Œ  ™£Z Õ?]| -3
Xì @ ÑŠ tØ»"7Ði§Í" Ãu0
Y c x¯Ð
122
Û Àzz%…Z
Å ] Y ZŒ  p7g ïZ Ð }Z
Ã kZ …ž • ë ë
Y*
=g f à ^ à kZ Âì ^
n Æ ä™ÝqÃ}Z Y*
ž ˆƒ x¥w¦Ñ
Ññ~ŸÆ #Z Š ~ä vZ¶g „{
* £Z æg *Ññ]|X 7„ gŠ *
¯
:ž cÛk
â•  k KZB‚ÆvZ¶g ~â å
’~ ;
ó Xó ì ^ Šp{zƒ Ýq qzæ*
Y* 
=g &ží%ZŽ "Z °L L
Ãt Ì~ kZ ƒ ˆÅÂÆ ™¦ZD
Æ kZžì {Z Ž Š ~ÀÂ:gz
ÑŠ tØ» ä™x¥<
Xì Y Y c  z ]§Å ~
 vZ wÎgÃVÍßÐ=g f
!Zi Z » kZgzZ .ß Åkg Z=ZíY ëÑZg ZŠ
6/77 •~ :Æ Y 2004 ~Z 19 Ð Y ëÑZg ZŠ Æ yM kg Z=ZíeY
L ì `gŠ ~
Àn Æ (FÅVÍß~ ]gßÅ äƒ à {Ð ‡¢ {gÃèLž
 g—'èYì @
èg x Z™/ô]Z|Ð ~ ƒ x¥„ ÛŒ
 gŠŠ ZZ »] Y ZŒ
U*
Xì " ƒ ¦nÆ kZgzZ *
‹yWŒÛ ÃevZ
àm†q^ãÛÖ] ð^ËÕ àÚ èe^’ oÊ kŠ×q Ù^Î ” p…‚íÖ] ‚nÉ oe] àÂ
# ä×Ö] Ù牅 ð^q ]ƒ] ^ßn× œ†Ïm p…^Î æ p†ÃÖ] àÚ ˜Ãfe†jjŠm Üã–Ãe á] æ
"
áçÃß’i ÜjßÒ ^Ú Ù^Î Ü$ Ü×ŠÊ p…^ÏÖ] kÓ‰ "
# ä×Ö] Ù牅 Ý^Î ^Û×Ê !^ßn× Ý^ÏÊ
á] l†Ú] àÚ ojÚ] àÚ ØÃq p„Ö] ä×# Ö] ‚ÛvÖ] Ù^ÏÊ ä×Ö] h^jÒ oÖ] ÄÛjŠÞ ^ß×Î
Dé]çÓŽÚE !ÜãÃÚ oŠËÞ †f‘]
 )q
´~ ® Z Å +̀'Y 7~ • ë ” ~g}G1Z ]|)
gzZ¸ ìg™Ù7 ,=g fÆ}uzŠ q
ZÐzz Å;Åk]ž¶ª qt ÅX
}g ø gzZ ñÑ p=~ Û t ‚}g ø ~g ‡q
 vZ wÎgž¸ ìg| 7yWŒ Z
 \WX ‰ ƒ lñ{ ~g ‡ Âñƒ } 9™ W\ WZ
ä~  X ‰ ƒ } 9k0
Š [ZŽ ä VÍß X¸ ìg ™ H ? Y7 Q Hxs
ìg ÍÃ[Â ÅvZ ëž c
Ö Z ~÷ä T• n ÆvZ =°x Ó c
ñ¯ vß,Z ~ # Û ä \ WX¸
â•
123
X ( VÅgB‚Æ yZÃ\ WLZ~ž Š Š ¬=ž
c
q ½Z n Æ G Û » evZ èg x Z™/ô]Z|Ð u 0
 yWŒ u kZ
g
X ó óZƒ "
U
Û Â: ä Y ëÑZ g ZŠ Æ kg Z=Zíž • ë ë
gzZ ½]gzÆ ] Y ZŒ
už 3gÃ7Ã]!
gÃè ~ g kZ „: gzZ Ht• Û yxgŠÆ 䃙f ]gz
~uzŠ X 7c
evZ èg/ôžì ë Z Ðzz kZ ]! ¶ðƒ ¦Z D
n Æ q ½Z
gzZ¸ D Y µŠ lŠp ô Zb§kZgzZ¸ Dg Z ¦
~K]‡zZ rg à LZ
n Æ ]zˆ™f ]gzgzZ ™fž 7"
Xƒ ˆÅ ¦Z D UtÐ gu ÌË
Æ ä™" Û {z ¤
U¬æ CZ ÃY ëÑZg ZŠ Æ kg Z=Zí ¶™f ]gz ] Y Z Œ Z Z®
Û { z¤
] Y ZŒ ZgzZ Xì òiÑ ¦Z D Û Àzz%èY ǃ *
~ ] Y ZŒ U
™" n
æZD
(Ì]gßÅ]zˆ~ ] Y ZŒ Û Àzz%ž ǃ *U
™" t ÃyZ ¶½]gz
U
" zŠ yZ Xì 7(Z§Zz%Zž • ` C 6
ÃVÂ! zZ ëèÑq ì Cƒ —gzZ
Xì Ýq Ñ [~ : » kg Z=Zí%G
Y wŠ •
j§^
iúÌ{z´Æ iúLL{z ÂVƒ ~g ‡iZ Šp¤Z ¿z x âZÆ K -1
X ,Š ‹™| 7Ð iZ0
ZiZ qÃgzŠ q
ZÃVÍ߈ µÐ
X B Zð7Ð y Z ÂVƒ ñW~g ‡y ¶ðÃL -2
»¯ »z {z ì ]gz¢ Å VÐ b§ kZ q Š 4
Æ yx™ ~g ‡X -3
X N ‹ u 0 Û ÃVÍߊŽñˆ Æi ú%ÆnË™ Y ~]
yWŒ ) ~uzŠ
124

10 :[!

ŠzgŠ z™f ÖWzz%


Å
w¦Ñ
‚ãŽÞ æ än× ØÒçjÞ æ äe àÚ©Þ æ å†ËÇjŠÞ æ äßnÃjŠÞ æ å‚ÛvÞ ä×# Ö] ÜŠe
!ànÃÛq] äe^v‘] æ äÖ• o× æ än× ä×Ö] oב æ äÖ牅 æ å‚f ]‚ÛvÚ á]
kZ Xì ŠŽñ {™E Š q Z
ãZz Z (» ¤ Å yZgzZ ™f ÖW~žg I g
ÖWgÃè ~ gŠ q Z pÔ7„ — ðà Â~ ¤z ÎzæÅ™f ÖWn
yZ {Zp™f ÖWÅnC Ù Xì ;g Y c0 ™{ ~ VÍß~ }g !
0 Æ ªÅ™f
àZz ¤Ãƒ  ƒ @Y H~ ]gß qNË™f ~ yZ c n Æ
ƒ ˆÅ ¦Z D
ÃgzZ V A~zb
yZ§{ Å VzZ Ù ª‰gzZ • Ñ Kï•
z ~C á ~ ™f ÖW
Ž evZ èg/ôžì ~gz¢¹ 9 Št ¬ Ð kZèÑq Ô• ìgƒmÆ
yZgzZ VŒ Æ yZ¸ øw{Š c
iÐ ë~ƒÃbcgzZ ~ ä™Æ wqZž
g(Z Ì…„z ¶òZg VŒ Æ yZ ªŽ Ô¶ª HÅ™f ÖW~gzŠÆ
…~ y Z {Zp ’ e È Ð yZ H Iä VrZ Ð V„XgzZ ’ e ã™
Ù„
Z¯„ ÄC
X Vƒìg WÃZ
125
gzZ ¸ D™™f ™{g ~ Kˆ Æ )gzZòž åw©» evZ èg/ô
m{ÃK~gzŠ Æ yZèa X¸ X sz^~ ™f/ô‰Ì~ ]‡zZ ¹!
Ö Óz Y , X¸ ” •z Ìô Æ Dž ¶Ýq ÌZ
•z Ì] 5çÆ #
Ð b§ kZ gzZ ¸ D Y ƒ Ã s§q
Z Ìá Zz ä™™f Z® X¸ D0ð
X ¶CY ~Š 7]úŠ Ã}uzŠ qZ n ÆkZX å @
Yƒ ì‡I c
>Å+™ Zf
‰~gzŠ }g ø X ¶: ¦Z D ™f ~ yZ ~ V/}uzŠ ª
n Æ™f >c

ì‡Æ ¦Z D%ÖW~gzŠÆevZ èg/ôžì @ ƒ À6]!kZÃ]Z|
žì t zz Å kZp• D HÐ ä™wJÃ]! kZ wŠÆ yZgzZ ‰CYƒ
evZ èg/ô{zgzZ •g ÍzZ V ÍŠ ÅevZ èg/ôÐ VzÃÅ]Z|yZ
XÑ ä™kª6VÍßÆ äâ i LZÃ
ÌÐ ä™™f ~ ]gߦ½Z c 
•) ~ evZ èg/ô{z´Æ ¦ZD
ž,™x ZoZ » ]!
kZ +™ Zf ƒ
 ƃ  žìt Š Z%Ð T å @
Y H[ AZ
q½ZÆevZ èg/ôX Z˜ { Zp Zu{ ZpÐ ,™™f mº„ qZ ~ ‰Ü zq
Z {z
™f p å @
Yƒ Ýq Âq ½ZgzZ >ÌÐ kZ ÅyÒ ä 몎 Å >gzZ
wq¾X Vƒ „ q
Z c
Vƒ ZÆ q Ù ] ÜÆ™f { ZpQ å @
ZC Ù
™ CZ CZ ¿C
Ãä™ (ZÉ , ™™f „ q
Z ~ ‰ Ü zq
Z ƒ
 ž å @
Y H7x ZoZ » ] !
kZ
X • ïŠ x *
»™f ¦½Z c
•) ëà j§^ Y*ÏZ X¸ … Y ®$ {z
V”b ëÃkZgzZ ì ,0Ð gñZ {gÃè „ y Z ~ x¯}g ø ÐW
X • D™„~
X {™E»¤ÅyZgzZ™f ÖW~ g Š q Z :wzZ `
X * n Æ™f >~ yzÅZí :xzŠ `
ƒ: »¦Z D
$
Xì ®~˜ ™f ¦½Z :xÎ`
~u™f ¦½Z :xg X `
$
Xì ®
XG@ $
Åäƒ ®Æ™f ¦½Z :Q`
126
X x © ZÆ yZgzZ 'gßzz%ZÅ™f ÖW :¼`
Š qZ :wzZ `
»¤ÅyZgzZ™f ÖW~ g
{™E
ø áæû †ö Òö„ûmø ݺçû Îø ‚ö Ãö Ïûmø Ÿø "
# äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ÿø ø^Îø ‚õnû Ãô ‰ø oeô]øæø éø†ø mû†ø âö oeô]ø àûÂø (1)
äö ×# Ö] Üöâö †ø Òøƒøæø èößønû ÓôŠ$ Ö] Üû ãônû ×øÂø kûÖøˆø Þøæø èöÛøuû†$ Ö] Üû ãö jûnø ŽôÆøæø èöÓøñô¡ø øÛøÖû] Üû ãö jûË$ uø Ÿ$]ô äø ×# Ö]
!åü ‚øßûÂô àûÛønû Êô
ä~ G1Z ]|gzZ {k
 vZ wÎg • ë ¿vZ èg ~g} Ù 1Z ]|
C
 î
s§ƒ  ) kZ º • Û ƒ w'~ ™f Æ vZ Ôù® ) Žž c Û Š•
â• á gZ
VvZgzZ ì Cƒ wi *
6yZPgzZ ì g ,
J e ÃyZ ØggzZ • f
=Í Ð
X • D â• Û ~ >KZ {™E » yZ: • á
äü iö†û Òøƒø ¡ÿõ øÚø oÊô oûÞô†ø Òøƒø áû]ôæø ý "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeô]ø àû³Âø (2)
!Üûãö ßûÚô †õnû ìø ¡0 Úøø oÊô
Û Š•
• D â• á g Z \¬vZžì Š •
á gZ » ~
 vZ wÎg • ë {ñk
Ù 1Z ]|
C
Å Vâ ›vŠ c B‚Æ Vâ ›áZz ä™™f vŠ ª) ~ …{z ¤ Z gzZ '
X Vƒ @ ™{™E » kZ ~4Ð …kZ ~ Âì @ ™™f Z÷ ( ~ ÏŠŽñ
oÊô áøçû Êöçû _ömø è÷Óøñô¡Úøø äô ×#Öô á$ ]ô " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû †ø âö oûeô]ø àûÂø (3)
oÖF]ô ]çû Û% ×öâø ]æû •ø ^ßøiø äø ×# Ö] áøæû †ö Òö „ûmø ^Ú÷ çû Îø ]æû ‚öqøæø ]ƒø^ô Êø †ôÒû„ùô Ö] Øøâû ]ø áøçû ŠöÛôjø×ûmø Ñô†ö _% Ö]
!ÜûÓöjô qø^uø
Û ¼ÆvZž c
V2g º• Û Š•
â• á gZ ä ~
 vZ wÎg • ë ñ{k
Ù 1Z ]|
C
D™™f »vZ ÃVÍß¼ {z Z  X • D™lˆÃ™f I ZgzZ • Tg DQ ~
X î WOŠ Z nÆŠ°LZž• D š Ã}uzŠ q Z • D0
æ !l¡n%Ûi l]…çÒ„ÛÖ]æ Ü Ÿ]ça •]†ÛÖ] á] †ã¾Ÿ] Vä×# Ö] áæ†Ò„m äÖçÎ
D5 V t (56 V” (é^ΆÚE èfi†Ú æ èmˆÚ †Ò„Ö] o× Å^Ûjq¡Ö á] o× èÖŸ• änÊ
™f »nCÙ Š Z%Ð ä×Ö] áæ†Ò„m ~ g už• D â• Û mvZ G
î*9g ~g‡Z5
127
kZ 2 X • Æ wVg• {z • ñƒ Šg Zz g » f Z mºŽ ~ V(u ‰gzZ Ôì
X Zƒx¥û%gzZ ¤Å q ½Z n Æ™f ~ g u
]çû Öö^Îø ]çû Ãö iø…û ^Êø èô ß$røÖû] šô^mø†ôeô Üûiö…û †ø Úø ]ƒø]ô "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ‹õÞø]ø àûÂø (4)
!†ôÒû„ôÖ] Ðö×øuø Ùø^Îø èô ß$røÖû] šö^mø…ô ^Úø æø
6
zg¦ V¨!
ƼZ
 ž cÛ Š•
â• á g Z ä~
 vZ wÎg • ë ñ÷Z ]|
X ôÆ™fž c Û Š•
â• á g Z • H r ! Ƽ  vZ wÎgc Hn²ä Ëzl [p Â
^Úø Ùø^ÏøÊø ‚ôrôŠûÛøÖû] oÊô èõ Ïø×ûuø o×FÂø èömø æô^Ãø Úö tø†ø ìø Ùø^Îø ‚õnû Ãô ‰ø oeô]ø àûÂø (5)
!äø ×# Ö] †ö Òö„ûÞø ^ßøŠû×øqø ]çû Öö^Îø Üû ÓöŠø×øqû]ø
Z ~ KÅvZ ègtzç ]|ž • ëÅvZ ègG1Z ]|
Iq
vZ ëž c Š [ ZŽ ä VrZ XƒÆ n ¾vß ?ž Y7 Ð y ZgzZ ñWk0 Æ
X • Æ ä™™f »
# äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø köÖøˆø Þø Ùø^Îø Ìônû ßô uø àôeû Øôãû ‰ø àôeû àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø àûÂø (6)
"
oôŽôÃø Öû]æø éô æ‚FÇøÖû^eô Üûãö e$…ø áøçû Âö‚ûmø àømû „ôÖ$] ÄøÚø Ôø ŠøËûÞø †û fô‘û]æø ä́iô ^nø eû ]ø ˜ôÃû eø oÊô çø âö æø
æø ‚ô×û rôÖû] Íôù ^qø æø Œœ†$ Ö] †ö ñô^ $ø Üû ãônû Êô äø ×# Ö] áø æû †ö Òö„ûmø ^Ú÷ çû Îø ‚ø qøçø Êø Üûãö ŠöÛô jø×û mø tø †ø íø Êø
oûjô Ú$ ]ö oûÊô ØøÃø qø pû„ôÖ$] äô ×$Öô ‚öÛûvøÖû]ø Ùø^Îøæø Üûãö Ãø Úø ‹ø×øqø Üûâö •…ø ^Û$ ×øÊø ‚ôuô]çø Öû]ø hôçû %$Ö]æû ƒö
!Üûãö Ãø Úø oûŠôËûÞø †ø fô‘û]ø áû]ø oûÞô†ø Úø ]ø àûÚø
 vZ wÎg • ë ñ™0 Ý°Z†]|
Wž ¸ ~y Ë LZ ~
e
á ðŽ <È0
LZ x •  k0
»á ÆVÍßy ZÃ\WLZ :ÀF ) ÔŠËÞ †³f‘]æ
¬Š î )q ( • Dg å Ã[g
Z† ~ lˆÅVÍßyZ \ W6kZ ðƒ wi*
ÈgzZ • áZz Vß !
ñƒ } )~ yZ vß ‰ì w'~ ™f Æ vZž
Æ yZ  ¬Š ÃyZ ä ~
 g—Z
 • á Zz } À q
Z sÜgzZ áZz Vß 3
Ö Z ~÷ ä T • n Æ „ vZ =°x Óž c
~# Û Š•
â• á g Z gzZ ‰ Ö k0
 k0
Xì ¬»á Æ yZ= Špž ñâ• Û Za vß,Z
® Û Š•
 ) +Z ~ž• D â• á gZ ~
 kŠZg—ì c uq
W~ g Z (7)
128
{Š c  [ ëWˆ Æ iúÅ ðŽ V¹B‚Æ
å
i= ƒ w'~ ™f Æ vZ J
Ž V¹B‚Æ ®  ) +Z b§ÏZ X Vz™Š ZiWxÝ [²g ežÐ kZ ì I
xÝge ì I {Š c
it ìg w'~ ™f Æ vZ J[z¾Ð ˆ Æ i úÅ)
( 55 :m™f bc) XР䙊 Zi W
Vƒìg™™f » \¬vZÆ vß¼(Ëž Zƒ x¥Ð g Š q Z yZ :^â
Vƒ ìg™]zˆ{z {ZpgzZ( ÌË c
ìg ™Ëz Äc ~ K{Zp
~ {Õ{ c
òevZ èg/ôXì q ŤŽ ì ™f >t Vƒìg| 7pÑŠzgŠ cVƒ
sz^~ ]ˆz ™f LZ LZÆ ~ „ Kˆ Æ i úÅ)gzZ ˆ Æ iúÅ
ÐG$
 Ì~ ] ‡zZvŠgzZ Tg
ê ›z ½™ W~K{z M µñÃTZ
w'~™f c
X @

¶7¦Z D
c VògzZ V<Å™f ~ yzÅZí :xzŠ `
¸ Dƒ ì‡ ô gzZ ÖW~ gzŠ Æ evZ èg/ôžì 9 Št …[Z
n Æ Š ZZÆ ÖWyZ H~ V/}uzŠ X å @ Y c
š ÃVÍß n Æ yZ H
?¸ D Yƒ 쇊 lŠpÆ ¦Z D ¶Cƒ ¦ZD
š ôgzZ ÖW{z c 
7]o » ä™ ì‡™f >B‚Æ ¦ZD ~ yzÅZížì t |
WVÍŠ Å evZ èg/ôX M
 vZ wÎg X ‰0Ð ]y
>gzZ™f Ð ~
Cƒ 7]gz¢ÅkZÃevZ èg/ô™ÍwÅ]‡zZ mºgzZ wÅ™f
ñY ~Š ]úŠ Å äƒ ¦~ ]‡zZ mºÃy Zž ¶
)´X ñY Hy´Z » kZ c
X • D™™f ~ 4=ZmvZ G î*9g Ëâ ` ÒZ 0Z
oÊ ]çÞ^Ò ÜãÞ^Ê †’ÃÖ]æ xf’Ö] ‚Ãe Üâ•]…æ] oÊ Üãß •…æ ^Ú oÖ] p†i Ÿ]
oÊ ÜãÖ ÄÛŠm æ èÃÛrÖ] é¡‘ á憿jßÚ ÜãÞ^Ò ànjÎçÖ] àm„a oÊ Üa ‚q^ŠÚ
D1 Vt 75 V” (Øì‚ÛÖ]E !ØvßÖ] pæ‚Ò pæ• ‚q^ŠÛÖ]
zŠ ZgzZ Æ yZ ˆ Æ )gzZ ò Ð evZ èg/ôŽ ƒ 7Ù Š ? H
129
Ü z , Z ~ VzK KZ {z ~ V !z zŠ yZ Xì Zƒ Šg Zz ~ }g !
‰ Æ `ªz
͸ Dg Z ¦
ßÐzz Å™fÆy Z~ VzKgzZX Vƒ³Æi úÅ- {zž c 
Ø ½
X ¶îŠ ð‹ ?  ÏÅVHÅ
) Ϲ …Ì~gzŠ kZ LZ
ÅòŽ • X ,Z vß¼ :¼ ~ ]
t ZÑZ ™á Ð i ú
yzÅZí • Tg w'~ ]zˆz ™f ™ {g ~ KJ
Z ! l » äƒhZzB‚ÆKÆVwŠ ÅVÍßÆ
Xì Y Y H{i Z0
M Â bŠ ]úŠ Å•
Ñ~ >ŽÃVÍßÐÅvZ èg {k Ù 1Z ]|2
C
Ü z kZ ZƒgÃè6zZ‰èÑqX M7bŠ ]úŠ Å•
~K‰ Ñ~ >Å™fì
X¸ Dƒ ¦ÌnÆ™f vß
p•^ßÊ èßm‚ÛÖ] ÑçŠe Œ^ßÖ] oÖ] t†ì ànu äß ä×Ö] o•… é†m†âçe] çaæ
áç×ÇjŽÚ ÜjÞ]æ äjÚ] àne ‚rŠÛÖ] oÊ ÜŠÏm "
# ä×Ö] Ù牅 ']†nÚ ÜÓÖ^e ^Ú ÜãnÊ
Ün×ÃjÖ ^Ï×u ^Ï×u Œ^ßÖ] ]æ‚qçÊ ‚rŠÛÖ] oÖ] ]çi] æ ÑçŠÖ] ]çÒ †jÊ Ñ]牟] oÊ
]„a Ù^Î é†m†â^e] ^m l†Òƒ^Ú àm] æ ]çÖ^ÏÊ Ý]†vÖ] æ Ù¡vÖ]æ &m‚vÖ] æ ᕆÏÖ]
!]ƒça ^âæ Ü×ÃÖ] ]ç$…æ ^ÛÞ] æ ^Ûâ…• Ÿæ ]…^ßm• ]ç$ …çm ÜÖ ð^nfÞŸ] á]æ ÜÓnfÞ ']†nÚ
D1 Vt ( 82 V” (Øì‚ÛÖ]E
~ yZgzZ ‰ k0
Æ VÍß~g Zi! 
Æ {gëÜæÅvZ èg {kÙ 1Z ]|
C
K~ # Ö Z Å \W Â_Z÷Å ~
 vZ wÎgž Zƒ H »! Íß} Zž H y´Z
\Wž™ aÎt) ä VÍ߃ w'~ Vzg Zi ! VŒ ?gzZ ì „g Y Å „~
s§ÅKgzZ Zhgg Zi !
( Ï ñY ï„6gîÆ •
'
q ðÃðƒ ~hgÅ ~ 
Åx Zwz w'gzZ ÔI » g Û ½¬Š ~ VòÃVÍßgzZ ñW
u ½ÔI » yWŒ
¸ c Û ä VrZ ?ì V¹ {z å ¹Ž ä \W {ñk
â• Ù 1Z } Z Y7 ÂÔI » ½
C
Å DD hg 7_Z÷ Å ëgŠ z g bŠ x?Z :Y m
Z Xì _Z÷ Å Ñ }g v
Xì ¸ {zgzZ • D hg_Z÷
* n Æ T• [zqz ÒŠ ZgzZ z g » f Zt ,i Z {z´
Y ¦ZD
ÑñgzZ 7^
130
* Ûk
™g¨:L LX • D â •’‚Ÿ ~ }g ! î*9g ~g7 yg –£Z 2
kZm vZ G
{•žì aZ z dZ Ð kZ Ò>+1ì ?z [zqŠßñ™f Ñž ’ e

tžÆ x ÈZ z ¦Z Dz1 ! ,! ÅZ aZ gzZ ] ZŠ „
1ì qçñígzZ ì ] !
1ì [zqÍ Ì~ Šßñ™f VŒ X • ˜ ®
z ¦Z D $7qzæ~ kZ
U
" ~ kzgŠ z÷z%Z X Ç} zƒ ®
¦Z D $
7"
U
Ð x}» kZ x ÈZ
ó Xó ì ~gz¢¦Z D Û ž 6ì n•
~ ]Z+øZ• Û {zèYì
( 153 :mÔ‡•Z' )
$
ì®~˜™f ¦½Z :xÎ`
 {zž ,™x ZoZt áZz ä™™f ƒ
ƒ  žì t Š Z% ~g ø Ð ™f ¦½Z
ƒ÷Z ðà » yZ~ kZ {ZpÐ ,™™f „ q
Xƒ: c Ü zq
Z ~ ‰ Z
Øq… †fì] Ù^Î p†jífÖ] oe] à å†nÆæ ä×# Ö] äÛu… èn×vÖ] gu^‘ äq†ì^Ú
ÙçÏm Øq… ÜãnÊ h†ÇÛÖ] ‚Ãe ‚rŠÛÖ] oÊ áçŠ×rm ^ÚçÎ á] •çÃŠÚ àe ä×# Ö]‚fÂ
Ù^Î ]„Ò æ ]„Ò ä×# Ö] ]æ‚Ûu]æ ]„Ò æ ]„Ò ä×# Ö] ]çvf‰ æ ]„Ò æ ]„Ò ä×# Ö] ]æ†fÒ
oÞ†fì^Ê oßjñ^Ê ÔÖƒ ]ç×ÃÊ Üãjmœ… ]ƒ^Ê Ù^Î ÜÃÞ Ù^Î [ ÔÖƒ áçÖçÏnÊ ä×# Ö]‚fÂ
^Û×Ê ‹×rÊ äÖ ‹Þ†e än× æ Üâ^i^Ê ÜãŠ×rÛe äi†fì^Ê äjni^Ê Ù^Î ÜãŠ×rÛe
p„Ö] ä×# Ö]æ •çÃŠÚ àe ä×# Ö]‚f ^Þ] Ù^ÏÊ ]÷‚m‚u ¡
÷ ÷ q… á ^ Ò æ Ý ^ Î á ç Ö ç Ï m ^ Ú Ä Û ‰
Ù^ÏÊ !^Û× "
# ‚ÛvÚ h^v‘] ÜjÏÊ ‚ÏÖæ] ð^Û×¾ è‚fe Üjòq ‚ÏÖ å †nÆ äÖ] Ÿ
!^Û× "# ‚ÛvÚ h^v‘] ^ßÏÊ Ÿæ ð^Û×¾ è‚fe ^ßòq^Ú ä×# Ö]æ ]÷…„ÃjÚ Üâ‚u]
åçÚˆÖ^Ê Ðm†_Ö^e ÜÓn× Ù^Î ä×# Ö] †ËÇjŠÞ àÛu†Ö]‚f ^e] ^m èfj àe æ†Û Ù^ÏÊ
Ÿ¡• áç×–jÖ Ÿ^Û• æ ^ßnÛm Üi„ì] àòÖ æ ]‚nÃe ^Ïf‰ ÜjÏf‰ ‚ÏÖ Üj×ÃÊ àòÖ ä×# Ö]çÊ
D1 Vt ( 75 V” (Øì‚ÛÖ]E !]‚nÃe
†ËÇj‰] ‚Î†Ê àe èfj àe æ†Û Ù^ÏÊ †nfÓÖ] oÊ oÞ]†f_Ö] ^ãq†ì] èm]æ… oÊæ
!]çΆËjm á] Üâ†Ú^Ê änÖ] hçi] æ •çÃŠÚ àe] ^m ä×Ö]
131
D3 Vt ( 247 V” (äe^v’Ö] é^nuE
GE-Ê
0 vZ†]| ä ¿q Zzg Ð ~ç.>E1Z ~ {)z Y 1zÑZ G
Z ì e 0Ò7
îG
 ~ Kˆ Æ [fvß¼ž ~Š¸ÃÅvZ èg Š&
ZÐ ~ yZ X • ä
q
0vZ†]|X¼v:Zû%âZgzZ¼ Äû%âZgzZ¼rû%âZžì H¿
cÛ ä \ WX V; Yž c
â• Š [ZŽ ä ¿kZ ?• ë (Z {z H Â Y7 ä Šñ &
ë X bŠ¸Å >Å yZ Ãí™ Wk0
}÷ ÂdŠ D™ (Z ÃyZ ?Z
 YZž
Šñ &0vZ†]|X ~Š ¸ÅŠ ZZ Æ >Å yZ Ã\ W™ Wä ~ž •
÷'
 gzZ ‰ ÖgzZ ñWk0
È{z¼ Ž Z Æ VÍßyZ ñƒê ( ^à M ÑZz 8 I )
Šñ &0vZ†~ ¹gzZ¸ òŠ WJgzZ û!{zgzZ ‰ ƒ} 9 Â ‹ÃkZ¸ ìg
{(gzZ q .t ä ? Â c
g @
e ÑÑ {uz ñZ}
ž Vƒ H™ 3nÅ! q X Vƒ
Ð ~ yZ ?ƒ ‰ | (Ð/ôÆ ~  *™Ñ [ » ~ D?cì ÅŠ XZ ®
$

„: gzZ ÅŠ XZ ®{ (z q
$ g @
ä ë Â: nÅvZž ¹6gîÆ ]gmä q
Z
ë Ý°Z†1Z } Zž ¹ äE 0 z/gzZ X ñƒ ëà 6[ôZÆ ~  ·~ D
X zñ xiÑ Ãi§ ( Æ/ô)ž c Û ä \ WX • D™g lZ z/Âg—Æ vZ
â•
ä ?¤ZgzZÐ î Y {gú ¹ ( Ð +Š 9) ? ÂG x »‰ kZ ä ?¤
Z nÅvZ
ÍÅ ãZdXÐ z7Y ~ „ZeÅgzŠ ? ÂÅg (Z { Zg ðÃN !
N ZŠ ( Ð +Š )
Û 0E 0 z/ž • p ÖZt ~ e
ÆvZ ~ Š&0Z } Z ¹ ä Š• Zzg ÅL
Š ¬» äƒ tºÃVÍßä \ W ÂX Vƒ @
X c ™g .Zz/Âg—
IÌ*
™™f ~ KÔ• y%ƒ  t #z Ëz Ī¸ g » f Z Ž ¶ Š
„ Dƒ ì‡ ô gzZ ÖWÅ™f ( %Æ ¦ZD ) ~ evZ èg/ôgzŠÉ 7
vZ†]| Â @
ƒ qN *™ U˜ •X Zƒ gÃè 6zZž 6¸ Dƒ ~ KgzZ ¸
kZgzZ c
â•Û IÐ ä™™f ¦½Z  cÛ Iä ]|X D â•
â• Û IÐ kZŠñ &0
Š ¬» äƒ tºÃyZ) ]çΆËjm á] Üâ†Ú^Ê • p ÖZt ÆãZd?Š ~ ¸6
X ( c
132

~u™f ¦½Z :xg X `


$
ì®
Zzg ~ òg ZŠ ò
:ì e
^ßnŽÚ t†ì ]ƒ^Ê é]‚ÇÖ] éçב ØfÎ •çÃŠÚ àe ä×Ö]‚f h^e o× ‹×rÞ ^ßÒ
àÛu†Ö]‚f çe] ÜÓnÖ] t†ì] Ù^ÏÊ p†Ã•Ÿ] o‰çÚ çe] ^Þ ð^rÊ ‚rŠÛÖ] oÖ] äóÚ
oF‰çÚ çe] äÖ Ù^ÏÊ ^ÃnÛq änÖ] ^ßÛÎ t†ì ^Û×Ê t†ì oju ^ßÃÚ ‹×rÊ !Ÿ ^ß×Î [ ‚Ãe
ä×Ö ‚ÛvÖ]æ …] ÜÖæ äi†ÓÞ] ]÷†Ú] ^ËÞ• ‚rŠÛÖ] oÊ k m]… oÞ] àÛu†Ö]‚f ^e] ^m
^Ï×u ^ÚçÎ ‚rŠÛÖ] oÊ km]… Ù^Î å]†jŠÊ kŽÂ á] Ù^ÏÊ [ ça ^ÛÊ Ù^Î ]÷†nìŸ]
]æ†fÒ ÙçÏnÊ o@’u Üãm‚m] oÊ æ Øq… èÏ×u ØÒ oÊ é¡’Ö] á憿jßm ^‰ç×q
áçvfŠnÊ èñ^Ú ]çvf‰ ÙçÏm æ èñ^Ú áç××ãnÊ èñ^Ú ]ç××â ÙçÏnÊ èñ^Ú áæ†fÓnÊ èñ^Ú
Õ†Ú] …^¿jÞ] æœ Ôm]… …^¿jÞ] ^òn• ÜãÖ k×Î ^Ú Ù^Î [ ÜãÖ k×Î ]ƒ ^ÛÊ Ù^Î èñ^Ú
Ü$ Üãi ^ߊu àÚ Än–m Ÿ á] ÜãÖ kßÛ•æ Üãi^òn‰ ]æ‚Ãm á] Üãi†Ú] ¡Ê Ù^³Î
p„Ö] ]„a ^Ú Ù^ÏÊ Üãn× ÌÎçÊ Ð×vÖ] Ô×i àÚ èÏ×u oi] oju äÃÚ ^ßn–Ú æ o–Ú
!xnfŠjÖ]æ Øn×ãjÖ]æ †nfÓjÖ] äe‚ÃÞ o’u àÛu†Ö]‚f ^e] ^m ]çÖ^Î áçÃß’i ÜÒ]…]
‚ÛvÚ èÚ] ^m ÜÓvmæ oò• ÜÓi ^ߊu àÚ Än–m Ÿ á] àÚ^• ^Þ^Ê ÜÓi^òn‰ ]æ‚ÃÊ Ù^Î
äjnÞ• æ Øfi ÜÖ äe^n$ å„a æ áæ†Ê]çjÚ "
# ÜÓnfÞ èe^v‘ ðŸça ÜÓjÓ×â ņ‰] ^Ú
çvjjËÚ æœ ‚ÛvÚ è×Ú àÚ p‚â] oa è×Ú o×ÃÖ ÜÓÞ] å‚ne oŠËÞ p„Ö] 憊Ói ܳÖ
‚m†Ú àÚ ÜÒ æ Ù^Î †níÖ] Ÿ] ^Þ•…] ^Ú àÛu†Ö]‚f ^e] ^m ä×Ö] æ ]çÖ^Î [ èÖ¡• h^³e
ÜãnÎ]†i ‡æ^rm Ÿ ᕆÏÖ] ᨆÏm ^ÚçÎ á] ^ß$‚u "
# ä×Ö] Ù牅 á] äfn’m àÖ †ní×Ö
^ßm]… èÛ׉ àe æ†Û Ù^ÏÊ !Üãß oÖçi Ü$ ÜÓßÚ Üâ†%Ò] ØÃÖ p…•] ^Ú ä×Ö] Üm] æ
!t…]çíÖ] ÄÚ á]æ†ãßÖ] Ýçm ^ÞçßÂ^_m Ð×vÖ] ÔòÖæ] èÚ^Â
D1Vt (60 V” (oÚ…]• à߉E
gzZ D YÖ6} iZzgŠÆñŠ&0vZ†]|ë ¸Ð i úÅò :ÀF
.ñ1Z ]| ( yŠ q
Z ) ¸ D Y wa J
KB‚ Æ yZ Â ä
CÙ ! 
{z Z
133
( Šñ &0vZ†ª) Ý°Z†1Z Hž Y7 gzZ ñWk0
}g øÅvZ èg ~ÄZ
Z X ‰ Ö „B‚}g ø Ì{z ÂX 7ž ¹ä ë ?• ñWC
 Ù !
k0
}g v
Ù !
 ë † C
gzZ ñƒ } 9 s§ Å yZ ƒ ÅvZ èg Š&0 vZ†]|
@Š ]!+Z ~ KÌZ ä ~ ! Ý°Z†1Z} Zž ¹ä vZ èg .ñ1Z ]|
ä Šñ &0 vZ†]|Xì Å „ ð> +  ~÷v:Z gzZ ª~' ä ~ Ž
 
dkÃkZ \W „g Ï0 Š [ZŽ ä VrZ ÂXì ] !
i Å\Wž c H {zž Y7
X ¬Š Æ ñ¯ ô Š¼~ g OZ Æ iúÃVÍß ~ Kä ~ XÐ BNŠ
û%Îvß Â¼rû%Ξì H¿q Z ~IC Ù gzZ • Vc
èk0
Æ VÍß
¿{zgzZ • ëÝtû%Îvß Â¼vZ ÑZ!Z Ñû%Ξì H{zgzZ • ër
ñŠ&0vZ†]|6kZ • ë vZ y 4û%Îvß Â¼ Äû%Ξì H
ñ ÄZ .ñ1Z ]|X ¹ HÃVÍß yZ ä \ WQ Y7 ä
Š [ ZŽ ä ~
Å \ W c
ñŠ&0vZ†]|X ¹ 7¼ Ð yZ ä ~ ~ g OZ Æ ¬Æ \W c ñZg
t ÃyZ ä \ WgzZ ,™g Ñ {k
LZ {zž ¹: VYt Ð yZ ä \ Wž ¹ ä
LZ )ž ~Š: VY -
X σ: ùŸ n ðÃÅyZ ( ~ ]gßÅä™g Ñ{ k J
VŒ - B‚Æ \WÌëgzZ - ÅvZ èg Š&0vZ†]|Q
J
Ð y Z Q X ñƒ } 9 V;z gzZ ñWk0ÆIq Z Ð ~ VòyZ {zž
r6X• Vc Š [ ZŽ ä VrZ X Vƒ ;gNŠ D™ H »~t Y7
èž c
êŠ -
J~gzZ z™g ÑÃVƒkLZ ?ž c Û ä \ W• ìg™g ÑÃ ÄgzZ Ë
â•
Xžì k\Z6?·# Ö Z } Z X σ: ùŸ( ðà ~g v~ ]gßkZžVƒ
\WgzZ • ŠŽñ~ Š Z®M/ôt Æ ~
 Ñ }g vXì ~Š !~g v~¢
'
kZ ì nX L I 7ÌZ @'Æ \ WgzZ ñƒ 7{¦1 ÌZ } ÀÆ ~
IÅ ~  ·~ Tƒ 6I +Z ?  c ì yY ~÷~ïÆ T Å ]Zf
1Z } Zž ¹ ä VrZ Xƒ á Zz %Å{ iZzgŠ » „Zevß ? c
ìeZ@ {Š c

áZz ä™ {Š Zg Z »í „ Ä cÛ ä \ WXì H {Š Zg Z »í • Âä ë Ý°Z†
â•
134
vZ wÎg X Cƒ 7Ýqí ¦Ù ( Ðzz Å ä™: g (Zi§ »/ô) ÃX•
C
Ð WÐ ²Æ yZ {z pÐ ³7yWŒÛ vß¼ž å H yÒ Ð ë ä ~ 
QXƒÐ ~ VÍß „ ?eÒZ ÅyZžh
•á }Y 7~ nÅvZgzZ Ç ñY 7
Å VòyZž ¬Š ä ë Ô• ë00 /X ‰ Q Ð s§Å VÍß yZ \ W
X ¶„g ±~ yZz1k
 s Ü}gø ™ïB‚Æ`g Zpe
ÒZ
vZ ègŠ&0vZ†]|žì ?Š Šp6kZ y*» e
Zzg kZ Å òg ZŠ
iúÅ[f~ gu—‚X ZƒgÃè 6
zZÐùŽ ì {eÐrkZrt »Å
Ñ~r¬ 2Xì » ¬ Ð iúÅò§Zztž Z
>q  ì r »ˆ Æ
 ì M™f »/Âzg lZÆE0 z/
c ~¨£ » >Y »Ñ~rkZžZ
Š [ ZŽžì gÃè *
Ý°Z†1Z} Z) †níÖ] Ÿ] ^Þ•…] ^Ú àÛu†Ö]‚f ^e] ^m ä×Ö]æ c ™
vZ†]|ÃTì gÃè ~˜ ™f ~r—‚X ( ì »í• Â{Š Zg Z Zg ø nÅvZ
Šñ &0vZ†]|n ÏZì gÃè ~u™f ~rkZžZ  ‹Špä ñŠ&0
?Vƒ 8 Š D™ Hà ?~tž Y7 ˆÆ •Â}gŠä
HÌämvZ G î*9g ` ÒZ 0Z)´ wÑ+Z6äƒ ~uÆ™f Ð w ZÎkZ
?ì t>t ~g v Y7 gzZ ñÑ p=~ Iq
Z Æ ~
 vZ wÎgžì
X ( • Æ ä™™f »vZ ë ) ä×Ö] †Ò„Þ ^ߊ×q c Š [ZŽ ä VrZ
X • D â• Û mvZ G î*9g ` ÒZ 0Z)´
ÜãÛãËjŠm á] oÖ] Ý¡ŠÖ] än× sjvm ÜÖ ]÷†ãq ä×# Ö] áæ†Ò„m ]çÞ^Ò çÖ ÜãÞŸ
†Òƒ á] o× ٕ ÜãËj‰] á] ^Û×Ê Ý^ãËj‰] †nÆ àÚ ÜÓvÖ^e Üa†fím á^Ò Øe ý
†Ò„Þ ^ߊ×q ÜãÖçÏe Ý¡ŠÖ]æ éç×’Ö] än× äÖ Üãe]çq ÔÖ„Ò æ !]÷†‰ á^Ò Üâ
]†ãq Üâ†Òƒ á^Ò çÖ äÞ] ƒ] ]†‰ oFÖ^Ãi ä×# Ö] áæ†Ò„m ]çÞ^Ò ÜãÞ] o× ØnÖ• Ù•] ä×Ö]
ÔÖƒ ÄÛ‰ ‚Î Ý¡ŠÖ] éç×’Ö] än× äÞ] ƒ] ]‚ñ]‡ oßÃÚ ÔÖ„e Üâ …^fìŸ á^Ò ^ÛÖ
ÔÖƒ †nÆ oÖ] ^ßÚ äjmœ… ^ÛÖæœ äjÃÛ‰ ^ÛÖ ^ߊ×q ]çÖçÏm á] Üãe]çq á^ÓÊ ÜãßÚ
!é‚ñ^Ê †nÇÖ h]çrÖ] ÜãßÚ áçÓm á] áç• ^vjm ÜãÞŸ oßÃÛÖ] ]„a àÚ
135
D1 Vt 87 V” (Øì‚ÛÖ]E
 q Å{7 Ð yZ Ã ~
:~  Ñ ÂDƒ ìg™ U˜ ™f »vZ {z ¤ZèY
žì ?Š6]!
kZ *  \W ÂX ïŠ C ¬Ãy Zi7 %\WÉ ¶
™w ZÎ » ~
?6]!
kZ Ì{z cŠ [ ZŽ Ž Ã ~
 \Wä/ô b§ÏZ X å ~u™f »/ô
[ZŽÆ yZ Â @ ZèY¸ ìg™~u™f » \¬vZ {zžì ?Š
ƒ ~˜ ™f » yZ¤
ÍÙf Ð yZ Âä x?Zz > }Zm Ñž n kZ @
ƒ: Ýq Â{Z ÃZ Zi ðÃÐ
ÏZ ë ¬Š Ð ë ä \ W c
‹Ð ë ä \ WŽž @
ƒt [ ZŽ » yZ Z®Ô@
ƒ1„
Ã" [ZŽ » yZž¸ D™nZ²ZÐ ]!
{Z kZ ] Z|{zèY¸ Æ n Æ

Ð x¯ÆvZ¶g ãæ£Z @*
G@ Ññ]|
ãæ £Z @* Zzg Ñ!
Ññ]|Æ ™™f e {gÃè Å òg ZŠ ä r
 ™q
Z
b§kZ ~ Tì (ZŸ {ŠŽñ » Y 5ßž HCÙ ªµt t ‚Æ { Š%vZ gâ
Zzg kZ Ž • DY ñ0
_ö~ Ýzg Å e ô Æ ™f gzZ `ªz ÔwÆZ Æ
Xì @ Y *
Yƒ ^ ™,6yZgzZ • M
 Y¾
P àZz ¤Å™f ÖWä { Š%vZ gâ ãæ £Z @* Ññ]|6kZ
Ûk
Š [ ZŽt ™ â •
X c ’• ` ™™f6
zZ ÌëŽ hu
vZ wÎg ª) • Ä]¬¯% Å })z TpëÆ yZ gzZ ]c ZzgtL L
Hì ðâ •Û ™f ä \ WŽ e á g ZÆ~
Zzg {z Åòg ZŠ ~¨£ÆyZ ( • ]ZŠ • 
7m 5> ZzgÆ kZgzZ ì ( w¸ » ! ôª) s ¸ñ{zž Z
 ìB g w
Z •
:n kZ • > pp¤
 îSσ ßF
t :Zž Z Ã „ Ñ!
{gÃè gŠ q Z Â Ç ñY H£g ç¤
Z
Xì @  Š ZÐZgzZ q ½ZÐ XX • h
ƒ ]o»ƒ ñÅyZ™f ]c
W
Ù q ðÞì eIt ÂñY àï Å ¦]gß ðä
ä V~™ zŠ C Z gzZ
136
Û Z ~ kZgzZ ˆ ð0
y¸z o Z• 7~ ]Š X: â ižŽ Å {@x+Z ~ ®
 ) kZ
~ kZ¤ZgzZê b IÅ kZgzZ™¯! á »
q ½Z Ñž: H I6Y ¯ kZ Ô å<•
t 6{”
ªm{ Ë~ ™f ² Â$ Ë ƒ g ïZ ûB&žŽ ñY Å +Z HðÃ
( xzŠ¢] !
¯) ó Xó σ wúƘ
gzZ ì ¬ZñÆ y*{Š™™f }gø k
 ’t Å { Š%vZgâ ãæ * Ññ]|
Š qÑZ Î) ¦ä ë n kZ 7„ ]gz¢Å£g çì C™G@
Å (g Å kZ
ñ ÄZ .ñ1Z ]|gzZ ñŠ&0 vZ†]|gzZ ì 1Ã]gß
kZ ä „ VâzŠ ~
Û Z ~ kZgzZ ˆð0
» y¸z o Z• 7~ ]Š X: âižŽ Å {@x]! Ž~® )
ªm{ {z ¸ gzZì g ï Z ûB&]! á
¸ X åx ZoZ » ä™™f ¦½Z {z åÌ<•
]çΆËjm á] Üâ†Ú^Ê ì ~ ãZdžìt ?Š ÅTì wúƘ6Tì {” 
Æ y Zž ån kZ ¬t gzZ ( c Š ¬» äƒ tºÃyZ ä Šñ &0vZ†]|)
Û m{ ðÃÐ y Z$
t• Z t¸Æ yZ ñƒ Dƒ ~ K:gz ñYƒ t¸~ ™f
Xì Sg ì‡>É @
77
Ž ™f ÖW{zgzZ f
gzZ Vƒ%Æ ¦ZD  7ÌÇÃƘë ,i Z {z´
ÖWyZ sÜgzZ • B^ H: x ZoZ »™f ¦½Z ~ X
Y Ùf ÖWyZƒ Š
Hx ZoZ »™f ¦½Z ~ X c
ƒŠ n Æ X• D™HÅ™f
ƒ ˆÅ¦Z D
Ë ƒg ïZ ûB&tž
X• $
G@  ™vZ e
ÐvZ¶g r ñ?]|
:• ˜vZ¶g r  ™vZ e ñ?]|
Zzg ÅŠñ &0vZ†]| L L
ƒ ãZz b§Å×zg izgÐ e
»VÍßyZž Š
ÅgH+Z ˆ gzZ äz Å kZèa 1 å„ Ëz ÄzrgzZ ÞZ™fMŠŽ z!
÷t
Y*
gzZ ^ q ÆñŠ&0vZ†]| å7Ð {0<Ñ]o »T¶ˆ
Š 4
Ü zC
‰ Ù p¤
Z vZ ™fž ¸ sÜX ¶Hzz Å äÎ ¬» ®
$
6kZ X å®
$

137
™izˆÐ <ÑŠzu *
X å * ™ q ½Z z x ÈZt n Æ kZ1ì [8gzZ [£
ž7g (Zt p}™vZ™f ì egŠTŠpg• {zžì Ýqg (Zt ÿC Ù
Š NZ [ZNZ
 ñgzZ ¦Ñ& §ÐZQgzZ}™Š XZ ˆ gzZ ]gß5gzZh ]q
Z
G-©E.Å
( 121 m 4 ` ö Z e ñ ) X}™
G @  ™g yZ†?*
Ð ~ :ÆØæ r Ññ
Ûk
X• Dâ• Ññ~ 2 ` 708 m~z2Zí
’Øæg yZ†?*
å: 6™f ¦½Z Ñå6Y ¯ Åž{ ˆ Ëg ïZ » Šñ &0 vZ†]|
c
,™x ZoZ » ä™™f ™ 5 iZzW Zp+ ™Zf ƒ
 žì t ^q
Z Å™f ¦½Z
ñZ™Š c Ì ÃV”‰ ñZC
} h N c
2 Ù Š ÃÝÏZ ú Æ kZ … ¹!
ñBqZ
Z +™ Zfžìt ^~ŠgzZ • x¯û'gßVâzŠt Å™f ¦½Z X • D Y
q
܉z X Vƒ:zá ‡s§Å™fÆ}uzŠ Ë,™™f CZ CZƒ  gzZ Vƒ Ü(
t Xì ~Š ZÐZÐ p ÒÆ™f ÑpÔì ™f ¦½Zt Ð g ±ZÆ ]uz Å ûz
Æn~uzŠ «g ïZ »ñŠ&0vZ†]|žì e:ì „
ƒ~ }g !  gŠ
( 708 :m ) X H{@xV;z ä \W »T
%Z c
C ¬» ~˜ ™f ~ ]gß•) äØæ r  ™g yZ†?]|
?Š °» 6i ZŽ x°Æ kZ e
Zzg Å òg ZŠ p H 7n°Ð }uÐ ~u™f

G@ $
Å䃮Æ™f ¦½Z :Q`
ò ÒZ 0Z)´G@
kZ Å ` ƒ ~u c
$
Å kZì ® ƒ ~˜ { Zp *
™™f ¦½Z
X • D â• Û ì Cƒ ÌÐ ]!
^ßv×_‘] ojÖ] ‚ñ]çÃÖ] oÖ] †¿ßmŸ á] än× grm Øe ÝçnÖ] ÜÖ^Ã×Ö oÇfßm p„Ö^Ê
çã‰æœ ¼×Æ æœ è×ËÆ ^ã–Ãe oÊ áçÓm ‚Î ƒ] ^ãn× ]ç–Ú ^ßË׉ áçÓe Ÿæ ^ãn×Â
èv×’Ú å]†m ^ÛÚ ^òn• ^ãßÚ ça ØÃÊ á^Ê !^â†Òƒ Ý‚ÏjÛÖ] áæ†ÏÖ] oÖ] †¿ßm àÓÖæ
138
æ '‚vÚ äÞ] Œ^ßÖ] àne ͆jÃm æ ÔÖƒ ànfm á] än× grmæ] äÖ oÇfßnÊ äjÎæ oÊ
„ì ^m oÞ^q†ÛÖ] ‚ÛvÚ çe] p‚n‰ á^Ò ‚Î ÔÖƒ ØÃÊ ä×qŸ p„Ö] gfŠÖ] ànfm
Ùˆm ÜÖæ †’ÃÖ] æ xf’Ö] ‚Ãe èÂ^Ûq ^â †Ò„m æ èÂ^Ûq ^â]†Ïm æ h]ˆuŸ] å„a
é…æ†–Ö ä×ÃÊ ^ÛÞ]æ è‚e ÔÖƒ á] †fím ä×# Ö] äÛu… á^Ò æ äiçÚ oÖ] ä{e]• ÔÖƒ o×Â
ä×Ö] †Ò„m ÝçÏm Ü$ †’ÃÖ] æ] xf’Ö] o×’m á] †nÏÊ ØÎ æ k×Î ‚Î ÜÛãÖ] á] oâ æ
Ýçß×Ö ^Ú] Üâ¡’Ú àÚ áçÚçÏm ÜãÞ] Ÿ] àm•çãŽÛÖ] ànjÎçÖ] àm„â oÊ œ†Ïm æ oFÖ^Ãi
èfnÇÖ] àÚ ]çÛ׉ á] †’ÃÖ] oÊ á^ÓÞ] oßÃm Ÿ ^ÛnÊ '‚vj×Ö æœ xf’Ö] oÊ á^Ò á]
h^Ói…] ០åæ†ÓÛÖ] ]„a åçÂ•æ …æ„vÛÖ] ]„a ÅçÎæ ]çÏÏvi á] ^Û×Ê èÛnÛßÖ]æ
áçÓi á] grm ]„Óa l]…æ„vÛÖ] h^Ói…] àÚ gq æ] Øe oÖæ] l^aæ†ÓÛÖ]
é„íjÛÖ] ‚ñ]çÃÖ^e ÜãÛ×Ãm æ ^ãn× Œ^ßÖ] äfßnÊ ^ã¿Ëu æ àߊÖ] o× è¿Ê^vÛÖ]
è×ËÇÖ] ØqŸæ ^ã×ÃËÖ ^ff‰ kÞ^Ò ojÖ] l]…憖Ö^e Üa †fím æ ^ãßÚ kŠnÖ ^ãÞ]
gÖ^ÇÖ] ០Ì×íÖ]æ Ì׊Ö] è߉ ^ãÞ^e ^ãe ð^•Ÿ] àÚ ÄÎæ ^Ú ÄÎæ äfßjÖ] ]„a àÂ
o× ÜãÞ] æ áçËÖ^ím Ÿ ÜãÞ] æ Üãñ^Û× æ Üãím^ŽÛe Üãß¾ ànŠvi Œ^ßÖ] o×Â
^e]ç‘ äín• ª_ì†m ÜÖ àÚ ]çÖ^Î ÜãÞ] p†iŸ] (Å]‚jeŸ] Õ†i æ Å^fiŸ] سnf‰
!^ãe …çÚ^Ú è߉ äÞ] o× ÜãßÚ …‚’m ^Ú ]„a ØqŸ ØÛvnÊ äe ÄËjßm ÜÖ
D1 Vt (93 V” (Øì‚ÛÖ]E
yZ {zžìt {zì Z ZzŽ 6kZÉ ì ƒ
 oŽ n Æ Ý¬ ~: âi kZ
ì ;g ¿6y Z » VÍ߬ Ð ë c • ˆ 0
` Zzg ~ ëŽ }™: Ãs§ÅxÎg
Û É • CY ƒ òZg Ð zz Åœ c
Å ( à zZ ) yzŒ tc ê'! ‰t èY
 Ü z ÅÃËÐ ~ xÎg yZ¤
6 kZ Â}™g (Z6Y ¯ ʼn ZgzZ XÇgÃs§
$
® tžá ™s Z‹Zt ‚Æ VÍßgzZ}Š™yÒ Ð ,ÃkZžì Z  Zz
vZ¶g ãY%·1Z ~¦X}Š ™yÒ ÌÃkZì Hg (ZÃkZÐ :
 TgzZì
i§t » \WgzZ¸ D™™f ˆ Æ)gzZò~ ]gß•) »Š ZgzZ z [ Zx
Z yZ
gzZ ì ®i§t ž¸ ïŠ C ó\ WpX ;g ~g Y J
$ ]Ãz Å \ W
139
• ˆƒ Á6žìt ]gz¢{zgzZì Hg (Z6¯ Å]gz¢¡ÃkZ ä VrZ
™fÆ \¬vZ ~ V!z Š•zŠ yZ™| 7) c
òŽ • ,Z ( °ß)M„ ÁgzZ
Û gzZ
)gzZ X • D YЈ Æi úÅòÐgîx ¬ X Vƒ Dƒ w'~ ] Y ZŒ
 Xì ~ ]gßÏZ sÜÌt X • D Yƒ w'~ VÂ!
yZ Z ª ш Æ
kZÆ VÍßÃvZ¶g ãY%·1Z Z
 X Vƒ à { Ð ÕgzZ ~gpZ'! Å
G G
+
j§{z(ÃyZ n Æ äZrÐ x Zwä VrZ  Zƒ þ©B » äƒ 2~ x Zw
 ZzÉ \zZ n Æ vÐ [ ‚g ZÆ x Zw[ ‚g Z » ];z(èY c
Xì Z Î~
}Š™Ò6VÂ! yZÃVÍß Z®ì ~gz¢«™gzZ ØõÅVžÐ b§kZ
 xÎg {Š™g (Zž ñC Ãy ZgzZ
Hg (ZÃy ZÐzz ¾ž ñC ÃyZgzZ • 7<
Å îz xxÎgtž ñW~ ŠŽ z } úŠt 6Y ¯ Å êÐØzÒ ÏZ Xì
 {zžì @
< ƒ ̈¸ óŒ~ }g !Æ Y fz Y x LZ6 
VÍßèY • <
H• Tg 쇄 6j§Æ ® $uF  q nZ {z gzZ D™7¿#Å
gzZ <
Ýq œÐZŒ: 6\gŠ Ìà æ Å •LZŽžì ¹J VŒ žƒ 7Ù Š
X • B< Ù Å Y x LZ vßÐzz ÏZX @
 gzZ/gñâ Ã]!
C ƒ7
D™Ü,š w¸t »vZ¶g ãY%·1Z V§¾vZ¶g ` ÒZ 0Z)´ ¶ Š
$
Xì {z(gzZ ® W Û ÅŠ ZgzZgzZ™f ~ ]Ggß•) z ¦½Zž•
Z Œ
4E
-E
4<XG 5"
X • B~gz¢ * ™™f èG &ë6]g „kZ
Tì ¿{zŠ Z%Ð <Ü zÆ .
‰ Þ »Æ ®
$z <
 : 1 † fÛ Þ ä nfß i
ðÃ~ qÑ n Æ Tì ¿{z Š Z%Ð ®gzZƒ ?Š ðÃ~ qÑ n Æ
$
Xƒ: ?Š
Ú {z Š Z%Ð kZ Âì @ Y Ñ1 Ã<
Z ~¨ £Æ ® $ž ’ e 'Y
Û vZ G
Dâ • î*9g ~gzg –£Z 2*ÑñXƒ ?Š ðÃ~ qÑ n Æ Tì Cƒ
:•
ŠŽ1 Ž gzZì < Û ÚŽž• pt Æ kZÉ '
 {zƒŠŽñ~X •yzŒ
140
• ë ÃkZ ~}wßZ b ˜Z ¦ÑŠŽ zž’[Z Xì ®{zƒ: ŠŽñ¦Ñ
$
4Š ~ kZÃ=gzZ fgzZn ƒ: x¥Æ äâ • Û gzZÆ äeÆ qg • á yz$
Ž
á Z c
îSÈÑŠ z >g •
XG á g Z šZÜ{ Zp Zƒ s ¸ñ6Š •
ƒŠ • á g ZÆ qg •
á ŠŽ z »Ú kZ :ƒ:
½Å kZp¤Z X ˆ W~ ¦ÑŠŽ zÚ {z  Š á gZ q âËZ
ƒ » i ZŽ ¬Ð Š • :
ì @ uz yWŒ
ƒ „Ð g Û ] mZ »¬žìgŠ cÌt gzZ'ƒ ðW: ~ `g{ ÌZ
z [ Â Ì{z ì @U
ƒ" Ð kªŽ : X @ ƒ 7» ¬µì » ¬1kªgzZ

( 32 :mÔ‡•Z') ó Xó ì @U
ƒ" 
Є<
Û2
:• D â •
Zƒ Yg { ŠŽ1 ~ yzŒ
{zZ ƒ : c Û yZ {z { Zp Â7?Š Å i ZŽ Æ TgzZ L L
( 32 :mÔ‡•Z' ) ó Xó ì !H® $ ƒ

$
z® ƒ ~u { Zp™f ¦½Zž ˆƒ ãZz ]!
Ð g±Z ÝZƒ ~˜ c 
tZ
ù6i ZŽ x°Æ kZÉ 7?Š ðÃ~ <Ñn Æ i ZŽ Æ kZgzZ ì {z(
c
 Zz z n•
Z Û ÖWt ëž ’ e *
YƒgzŠ ë Ât » ]Z|‰Ð kZ Âì ŠŽñ
èÑq X • D™w ìgz¢  b I c
ïÃkZ {z QèY D™7™™< 
Æ no Z¼ Ìt gzZƒ ŠŽñ?Š ¦Ñ6iZŽ Æ Tì @
ƒ { z  b Iz ï
vßx ¬ì Å ô¥ä vZ¶g ` ÒZ 0Z)´ž 6 Â:gzì Yƒnç » VÍß
»evZ èg/ô c
ì< Å~
 vZ wÎgž p,! • D™Š NZ „ <
 ÃkZ
;g Y HŠ NZ <
 î
$ gzZ {z(%Z q
Zžì {@ Ã(H~ kZ ÂXì i§
kZžì @ ™ Ÿ» »] !
kZ *™Š NZ {Š°<
 Ã{Z
Zi <
 c
b IËèÑq Xì
& ~ Š NZ (Z ~ ®
$ Š ™uF
z {z( ÂñY c Zi <
[Žß Z ZÃ{Z  gzZ b I
 ñ » uF
X ǃ Z à zZ
:• ˜‚Ÿt ~}g ! Æ Vñ» ïz b I ~ ò â åZsÑZ *
Ññ
b I1Xì CY ~Š ™ b &Z Å {@V; z ƒ {@ ðÃ~/ gñâ ˤ Z L L
¤
< ƒ xiÑ bŠ ™uF
Zì q H  b IÉ ì @ Ã÷уg ZØŠ b &Z
~
141
ðZ¸ƒ  t Xì @
Yƒ [£uF» kZƒ ~ ¸wÈZ » ‡¢, Z ~ {Z Zi
ÃkZ ƒ 0ÃTžn ƒ h á î>XE
• Û z DßZÜÑ
dt %Z ' • gÃè ŠŽñ~Ü•
-I

ƒ x¥Ð k½Å6zZ [ZŽ » kZ ÂñY »zg VYÃ}olpo ZgzZ ’ e )zg
T X ÌÐ ~¼g¢ b§ kZ ì Z  Zz È Ð xiÑ g¢ b§ Tž ì [
ñ•Ð kZáZz Ú Š }uzŠ 1 H¿tB‚Æ o ôZÍ ä ¿Ë~ ª q
n ÆG@ Ù ª ~¼g¢ Âìg D™ïôZ " ™
Ŭz }°‡kZ [ Z Xì C
™7n|Š Wq
X Vƒ @ Z
}g ø ÌQgzZì " U u *
Ð 9g ™]{>™Í¸Å {h ]
ÚË
Û {z(ÃkZ vZ¶g•1Z x ø x â Z
zz Å kZ ì gÃè ~} ÃçO Ô• D â •
X ,zY™: Š°< á )´ w–
 ÃkZ x Zúžì w ÈZ ~ kZžì ¸ sÜò •
c Û {z(÷{z Ìn Æ mZp6wÈZÆ ~Š NZ ß Åx ZúžØâ •
Šg Z Œ Û ±5 [Z
<1ì ›» kZ ÌgzZ *
 U
ƒ y%gzZ ì " 
Ð ù » kZ i ZŽ èÑq Ô Š
Xì @
Y c Ø Z™¬Ð t•
Š™ » > Û ãZ~}oX 7{Š°<  Xì {Z Zi
gu -7Ò«g zŠ yxgŠ Æ [f#
 Ö ‡Z z yZ f Zžì t n~uzŠ
Û {z(ÃkZvZ¶g•1Z x â ZgzZ "
Š NZ wÈZ ¸ Ìzz Å kZ X • D â • U
Ð
ÏZçO Ôì " U Ðg uŠp *Ø Z™Z
ƒ>  ñ » w ÈZ kZ Xì {Š°< 
ðø ^•ø àûÛø Öô cÛ Š•
â• á g Z ~g!
~Šä ~  g—~ èÚ^Î Ÿ]æ á]ƒŸ] àne ØöË$ ßøiö g
u
Ø Z™kZ ) è߉ Œ^ßÖ] ^â „íjm á] èâ]†Ò X • D â•
}žÐ > Û ~zZgzz Å kZ
X ( 'K: Š°<  ÃkZ vß
1Z x â Z gzZ ì "
UÐg Š q Z -7BÃ ~ {i » >+žì t n~Š
gzZì ¬Š ~ ÝZ {i » i úžì zz ¸ ÌVŒ X • D â • Û IÃkZvZ¶g•

Xì {z(ñ 7]z Õä5 Zzz Zðä Z Îì ¬Š & ~ {z ì "
U ŽBÃ Ð gå —

| 7ä Ë]z Õä5 Zzz ZÃkZ} zY S7Y ¬-Zzz Zq Žžì ]z· Ú Z sÜ
tž @
ì c Ø Z™ Â c
Š ™ I ÞÉ H 7IÿÏZ sÜQ Xì CY W> Š
142
á ]Š ¬
Xƒ: ù•
GE
 yZ X • ŠŽñîG
° Û»%Z t Ð ]Â ƒ Â Æ kZ g Ñ" ÌgzZ
0;X§¢ ]
{oÆ x Zúì ~gz¢«™Å +Š z {oLZ b§Tž Š ƒ ãZzg ŒZ Û
x Zú1ÔB ™o ôZ áZz 䙉žì e[Z Xì ~gz¢Ì«™Å +Š z
t ÃyZ: o ôZ Å v Ð yZ: ì Ã6VçZy
yZ: ÃyZ • ªzmÆ yZŽ
Û H~ ¿}g ø gzZÆ VÍg )
ž 1NŠt ä VrZ sÜì t• }g øžì ¸
XÑ ä™ ;e b§TÌŠp:• D™¿t vg ) V#}g ø
( 244-243 :mÔ#ZŠ ~÷Zñ)
Æ Vñ» ïz b I,~g ‚t ä vZ¶g ~â å *
Ññžìg w ì
VÍ߉vZ¶g ãY%·1Z X 7~ }g ! Æ® $z {z(Ôì Å™f ~ }g !
$
yZgzZ • ìg™[ ‚g Z » ® Š C óLZž Å] Z̀t Âä
z {z(ëž c
6 gîx ¬ ÂÀ ` WX σ 7ÌÏo$
 z ïôZ " ÅgzŠ ‰}gø t ‚Æ
ä VrZ & ÿkZ m{ž @ ƒ 7uZgŠ Z z gÅ » kZ Ã]Z| ZÇÐ ¹
gzZÐ N C HóLZ {z Âì H~ ÝZ w¦ÑKZ Å kZ ì Hg (Z
$
[‚g Z »®z {z(q
Z§{ Å „ ]gz¢Íëž¾ž σ ~ ¾] Z̀Å kZ
6ì ®zgz$ „ Ý »vZ¶g yY%·1Z Ð ÝZ Â,z gzZ • ìg™
X • ìg™yÒ ë~Ò ‹Zž
V2 †fÛÞ änfßi
n Æ w”Æœ£ dZvŠ c
c vÐ ] âøžÝ » ]Z|‰
Xì ^Y [‚gZ »] ;z(
n Æ v Ð ] âø6¯ Å ÅgzZ ]gz¢ zz ] Z| ‰p¤ Z
Å vZ¶g )´ž 6 • B^Y B‚ Æ _ ZÑ Å kZ Ã [‚g Z Æ ] ;z(
Wt ‚ ¿i§ »vZ¶g ã Y%·1Z Ð ]g „
gzZ vZ¶g L£Z ¦ŸpÔ c
Xì ZÐ kZ Ý »:vZ G î*9gÈ- Š'
»Z
143
:™Ét ävZ¶g ~â å *  k KZB‚ÆvZ¶g „{
Ññ~ ; *
Ññ
Vâ ›}uzŠ Ð [ ‚g ZÆ {z(q
Z Šp¤ Zžì @
ƒ w ì V- gzZ 'L L
wì}÷w q¾' ì ä ™ yZ Ð \¬vZ ƒ «™Å ]‚Zz z øZ• ÛÆ
ÕZXì CWÃöR~ ÷ÆyZÐ îG 4&Š Ôr1• gz¢\zZ s ÜgñZt ~
0E
G
Ññ~ [ZŽ Æ kZ X Hg (Z ÿi§Æ ]Z|‰vZ¶g ãY%·1Z
*
„{
:cÛ s ™ävZ¶g
â•
ó Xó ì ^ Šp{zƒ Ýq·zæ*
Y* 
=g &ží%ZŽ "Z °L L
~ yZ Ô‰• Õ{ ÅÈ- Š '» ZžŽ g7 ñZg gzZ yÈ: åÔ {{
6Y ¯ ÏZ
H7g (Z î
gzZ Š $
z {z(Ë6Y ¯ Å]gz¢z Åzz c ™f ¦½Z z •)
á z °» {@xz/Š6Tì ojZ z ÅZ „ Ý »'
{z´ Xì ?Š °• » Z }g ø
Xì [ AZ6gî´Ð ®gzZ ¿Zg7 6<
$  ~ ÏZ ,i Z
i» kZgzZ wDZ q
Z
! l Ì[ZŽ » w Ñ+ Z c
wDZ kZ Æ ] Z|‰Ð ] `{gÃè yZ
yZ ë X ‰Cƒ ÖWÅ pÑŠzgŠ gzZ ™f ¦½Z ~ Vƒ Õ{ ‰ž Š
ƒ x¥
¦]|gzZ • bÑŠ Ž t ‚}g ø png 7óYÎ~ }g !Æ ]Z|
bŽ%ÿi§Æ yZ ë~ Ýzg Å kZì i§z ÝŽ »È-Š '
» ZgzZL£Z
X • D™w ìwƒñ c
i» kZgzZ wDZ ZuzŠ
iZŽ Æ™f ¦½ZK `g {Ð V(u sfzgqžì wì » ] Z|‰
Xì Y Y HwÑ+Z6
]çÃÊ…] Ù^Î ƒ] "
# ofßÖ] ‚ßÃÖ ^Þ] Ù^Î Œæ] àe •]‚• à ÜÒ^vÖ] t†ì] (1)
oßi†Ú] æ èÛ×ÓÖ] å„ãe oßj%Ãe ÔÞ] Üã×# Ö] Ù^ÏÊ ^ß×ÃËÊ ä×# Ö] äÖ] Ÿ ]çÖçÏÊ ÜÓm‚m]
ÜÓÖ†ËÆ ‚Î ä×#Ö] á^Ê ]憎e] Ù^Î Ü$ •^ÃnÛÖ] Ì×íi Ÿ ÔÞ] èßrÖ] ^ãn× oßi‚Âæ æ ^ãe
144
D1 Vt (pæ^jË×Ö pæ^vÖ]E
~\Wž¸ k0
 Æ~  vZ wÎg ëž • ë ” kzZ 0Š Z”]|
cÛ ä~
â•  \WX H „ (Z ä ëX¼vZ ÑZ!Z ÑgzZ î VZ6zZB; LZ ? cÛä
â•
Ðí6kZgzZ cÛ ¬» kZ= gzZ c
â• Û _¬B‚ÆÝkZ= ä \WvZ} Z
â•
~Ÿp cÛ ä~
â•  \WQ X D™7s ÜÆ}°z \ Wµš c Û {°z » ¼
â• 
Š j»ä vZèYz™Ýq
Xì c
¡~§Zz kZèY 79w Ñ+Z 6™f ¦½Z Ð gu kZ • ë ë
ZzÝ6gîÆ „ ZÍz ]Š Þžì ?Š 6kZ *
c
Š Z^ZB; É 7Š°* Z™™f
X ð‹]g tÃyZ ä \W6„ ZÍkZgzZ ˆðZ™yZZh
‰cÍ
èe^’ oÊ á^Û׉ á^Ò Ù^Î ke^$ à ‚aˆÖ] o Ê ‚Ûu] Ý^ÚŸ] t†ì] (2)
ä×# Ö] †Ò„Þ ^ß×Î áçÖçÏi ÜjßÒ ^Ú Ù^ÏÊ ]çËÓÊ Ü׉æ "
# o fß Ö ] † Û Ê ä × Ö ] á æ † Ò „ m
‚ÛvÖ] Ù^Î Ü$ ^ãnÊ ÜÓÒ …^•] á] kffu^Ê ÜÓn× وßi èÛu†Ö] km]… oÞ] Ù^Î ä×# ³Ö]
D^÷–m]E !ÜãÃÚ oŠËÞ †f‘] á] l†Ú] àÚ ojÚ] oÊ ØÃq p„Ö] ä×# Ö
 gzZ¸ ñƒÆB‚Æ ®
™™f »vZ v߃  )q Z ” yG]|
? Y7 ä ~ \WX ‰ ƒ lñ{ vßt Â}g ¦  Ñ X¸ ì g
Ð V ;z ~
ä~ \WX¸ ìg™™f »vZvZ ëž c
Š [ ZŽ ä VrZ X¸ ìg™ Hvß
ÑB‚}g v~ kZž ;e ä ~ Â@Š Dƒ wi*
q 6?Øg ä ~ cÛ
â•
Ö Z ~÷ä T• n ÆvZ kZ =°x Ó c
~# Û ä~
â•  \ WQ V î Yƒ
X VÃzgB‚Æy ZÃ\WLZ ~ž Š
c Š ¬=žñ¯ vß,Z
ZƒB‚ƦZD q ½Z {zžì ŠŽñª
ÑŠ ðÃ6]! Zzg kZ
kZ Â: ~ e
Z ä >ñ»Ñžì ŠŽñª
» ä™™f »Ý„ q ÑŠ ðÃ6]!kZ „: gzZ å
s%Z ðÃ~ iZŽ Æ kZ Vƒ Š ®'!VâzŠt ~ ™f >TgzZ å Hx ZoZ
Ë 0 7?Š6¬æ Ìg
X$ ut Z®Xì 7
145

~ Y x]Ñ©»ÖWÅ™f ¦½Z 3 †fÛÞ änfßi


X *
ƒÐ
…Üà I ¯Å ~ :ÆmvZ G
î*9g ~èF
g,Z†¦ ? * Ññ]|
Xì V- îE Z
$ ò :t X BÐW Zz q
4›E
0G
CƒÆ ` ´g•™f ÖWt VŒ Æ x «
Y xžì @
Wt ~™Å ¢Z L L
š èY 'ƒ 7(Ë• Cƒt(Ën ÏZ •zt » š
 F  F
Åy ZgzZì
VŒ Æ Y xXn kZ @ ƒ 7n Æ ƒ  i§„ q Z X • j§ZÆ
H: b§ kZ Šp i Z( ~uzŠ X ǃ Æ™™` ´ *
™¿6kZ Ã yZ ƒ w©t
 ÃyZ •Ð ~ Y x]Ñ©tX ñY
X ñY Œ: <
Ýzg Å< Û ¦ZD
 z y WŒ ™ÂÖWÅ™f ¦½Z™™<
n Æ y ZgzZ * 
( | 1415 # 22 {Š™~g Y ò :) X DZ \¬vZz •Xì {z(~
X • T e *
™¬ Ÿz¼ ë~}g ! ÆkZ
äƒ y%Æ™f ÖWÅ VŒ Æ Y x ÌämvZ G î*9g ]| ÂwzZ
ðÃ~ qÑ Å i ZŽ Æ kZžì t ._Æ }°‡gÃè È » T Å ÔÅ
 Ñ Â:tžì t ÁiZ Á:gzì 7?Š
Ð evZ èg/ô„: gzZ w®Ð ~
™f »ÖWgzZ VòXÆ™f ~ gŠ q Zž Zƒ x¥6gî ãZzÐ kZ X {”Ü
/ôžì ~ ÏZ t• Û Îâ Æ yZgzZ ‰ZÐ ÖWÅ Y x]Ñ©{z ì
6yZ ä evZ èg/ô H ä VMgzZ å7™f ¦½Z ~ gzŠ Æ evZ èg
gzZ ¹ {z(ÌæZ D
n Æ yZ ämvZ G î*9g ]|}uzŠ X Å,JgzZ ~g ¯
U
X • ñW™" Ìë¸
{z H 7n°{Š c
i ~ ò :LZ ämvZ Gî*9g ]|Ð T ]!

yÒ Ð ,}gŠ ë Ã]! kZ Xì *
ƒ Ð ~ Y x ] Ñ© » ™f ÖW
X • D™
146
Ûk
Dâ •’~ [¯LZ x *
ÆvZ¶g ~â å * *
î*9g „{
ÑñÔmvZ G Ññ
X•
E+G
Ð ÝZ {z •¼ Ž ] é}G3{B z Š¶ Å Y xw ÆZž ,™±5gN \ W L L
ì ë»hI! ´tp¤
Zì \¬vZ ðgñâ vZ à ZzÂgzZ Ú^'7„ ® $

» kZ * Š q Z z ] c
ƒ gñâ Ð g Û » kZ ㊠Zž
W ;œgzZ [zq » kZ dZ gzZ n•
Xì "U
i§Ž W Zz Æ ^Å kZ Ôì " U ÃzgŠ kZ *
ƒ/ gñâ » q T :
EIg!
gzZ Ç} zYƒ —ñ‰~ ‰ Ü zC Ù z: â iC
Ù gzZ ǃ/ gñâ Ì{z Ç} zY H úB
Å/ gñâ kZ g Û z > [z xß~: â i q
Š q Z {gÃè g » f Z z yWŒ Z Z®X—ñ) ‰
ÅyZ1¸ ^ ZŠ¶ ,!
Yp¤ w ÆZt ~: âi kZ X¸ °Zz z °»WZzÆ ^
6b§~uzŠ » Ú8
¡IZ kZ ùSgzZ Ñ$ gŽ Æ]4P ˆ X ¶: ~ q
p¤ZÆ: â i kZ Š ZgzZt ÂI W6àe }uzŠ Æ y¶ e
í: â iˆ :
Æ
Š¶ ~ kZ ¼ ä í!y éE 4E
5G Ü $
5… Z® X ~g ZØŠ z ‰ 1¸ M
 ™ Š°^
ó'
ó åŠƒ s ¸ñ6Š¶ y ZŠ°w”ž c
ÍX Å Åg »f Z CŠ c
iz ¶gzZ N J (
]ZŠ¶ Å Y xžì ðâ •Û ]!  ZÜ~(ä vZ¶g „{
tÐs  *Ññ
MÈV- ëvŠ p Ö!
 YgzZ 7®
X• ^ $
Ð ÝZ ]Ñ©z w ÆZÆ yZgzZ
$
Vƒ: ®Ð ÝZŽ • M ¯ ]Ñ©ÃVzq y Z sÜn LZ Y xž•
YŽ gzZ
X Vƒ ^
• ` y Yt ë s§ ~uzŠ gzZ Zƒ Ýq …{°‡Ñ!
{gÃèt Âs§q Z
Y*
Ùf ¦½Z Ð zg Å }°‡ Z® Xì ^ $
gzZ ®Ð „ ÝZ ™f ¦½Zž
X 7^ Y *
Ñ~ ¿n Æ` ´ÃkZgzZ *
¯ w©
Bš ~ {Õ{ÃyZƒ ]gz¢ÃXž ,™V- Ðzz Å]gz¢ •¤
Z%Z
Ù gzZ }ÃäIÃy Z ~ K }~(gzZ Ë Âƒ: { Õ{ c
ZC
™f » ]gz¢Ãq
Ù ž,Š Ci§ » kZgzZ
X}™™f CZ CZ%G g (Z ]gß•) gzZ ¦½Z ¿C
147
™f >t gzZ Ç ñYƒ xÌ` ´gzZ Ï ñYƒ Ýq Ì™f >Ð b§kZ
X ¶CY ð0 ~/ôgzŠž 6σ™f >„ +z îE $ ÂtÉ Ïƒ: Ì®
0G4›E $

Ã[‚g Z Æ {z(n Æ ]gz¢Ž B á ÌÃ]! Z gzZ
Å VÍß yZ ë¤
Z®ì @ Û^
ƒ ]gz¢g” {z ƒ Ð zz Å ]gz¢Žž ’ e 'Y • ïŠ g Z Œ Y
ÃËgzZ ì ]gz¢Å™f ¦½Z þР~ ³ž ǃ 9 Št à Y x ÂwzZ
ZB‚Æ ¿q
»gzZ q ZXì ]gz¢Å q ½Z Ä nÆ yZì ÃXQX 7
kZƒ ]gz¢Å q½Z æ gzZ ]gz¢ÃT • Z®X » {Š c » z Š c
i c ì °» q ½Z
yZ Â *
Z™gzZ *
™™f ¦½Z òÀc iÐ kZ X ñY H ½ q ½Z n Æ
x ÈZ » {Š c
X ǃ 7^ Š 4
Y Ìq Æ ]Z|

Ýq »V”¸¦
:• ]ïsfzgq
Y ¦ZD
Xì {z(É 7^ n Æ™f > (1)
,™™f „ q Ü zàƒ
Z ‰  ž,™x ZoZt +™ Zf Z
 ª™f ¦½Z (2)
ZgzZ ~ K) c
p¤ $
ƒ ~Kì e Xì {z(z ® ƒ ~u {Zp™fQ
Ôƒ ~˜ c

Xƒ ZƒÆ¦Z D% q ½Z
kZ pì Y Y Hg(Z ]gz¢g” ÃäZ™™f ¦½ZÐ n¾Å ½ (3)
4ZŠ ,q {z •~ ]Ñ©Æ Y xèY 79* ™4ZŠ ~ Y x]Ñ©Ã
$
X Vƒ: ®gzZ Vƒ ^ Ë ƒ
YÐ ÝZŽ • $
Z Ë~ XgzZ Vƒ à { ÌÐ ¦ZD
» ä™™f m{ q Ž ™f ÖW{z (4)
ÖW+Z Ôƒ „ q ƒ {e{e™f » >Y »Ñ{ ZpQƒ Š
Zµ· Z c H: Ìx ZoZ
ÅyZÐ ¿Æ evZ èg/ôì {™E »™f ÖWX~ g Š q ZgzZ • ^
Y™f
~ ÖWÅnÏZÆ60 ZÆ ! Zy
z {@Ë%Z Z ¯x ÓÆ q ½Z X ¶]g߸
ƒ Ýq
X• M
148
Û gzZ™f ¦½Z n Æ T
y›Zp »gzZ ãZpyWŒ r «Š gzZ ` ´ zµg (5)
Å yZÉ X Dƒ 76gîÆ [ZNgzZ ]Š „t èY • ^ Y pÑ ~g g »z
¶Š ` Zzg ÃyZ 6gîÆ w©x ¬ q
Z ~ x Zú%Z Xì Å ` ´gzZ ]qw
X 79*’Å
™q
x ©ZÆ yZgzZ™f ÖWzz%‰:¼`
Û §{ Å ¬Š -1
™ ¦ÃVÍß nÆ ãZpyWŒ
X *
ò ]|ä ¿q
ƒ B÷Ã>kZ ~g ø ?G1Z } Zž Y7 Ð Œ Z
Z D™7ƒ6ËŽ òŠ WP Æ ®
DYƒ ¦~ yq  ûZ z <
 I Z ëž
Û ™ƒ ¦gzZ ~ yÆ }uzŠ À~ yÆ ¿q
• D™ ãZpyWŒ Z ` WX •
ò ]|ž• ë ~zZg X • D™ ¬Š n Æ Ëx ¬gzZ n LZgzZ
kZ ä Œ
Š ZæZ) Xì w®ÌÐ ” ³gzZ k„0Z „ ,Z X H IÐ ]” e .Ã
G©E.Å
( 209 :mÔ èEG45 Z
pÑŠzgŠ > -2
Xì {z(z ®ƒ Œ6]gߦ½ZgzZƒB÷¦Z D
$ Z
 Ìt
î*9g ~â ·-Š- · *
vZ G Ññä VrZÆ x *
ì ã0  ™q
æ°Z†r Z

Xì k’t ~ T 5Y KZ q
Z s§Åm
c ™i · *
 Ññ ]| iWÑØæ r  ™ 'kŠZ ]|ž ì n²L L
ðÃZ žì ; gt i§ » +' Ü z kZž c
» Z ì gzŠ » VK‰ Û ¬ä r
â• ò ™

]ÒÅ pÑŠzgŠ gzZ ¬Š Ð az Æ ~
 g—{z • D VZuŽgzZ ¤
]| Âì g•;@ zz Å adÔ{Š'{•Ô]Z<Z bÑŠçO X • D Z™
z™ÖWÅ pÑŠzgŠ ~ Vzy~]
ž @ )Ôz™]ÒÅ pÑŠzgŠž cÛä
â•
>Å pÑŠzgŠ ~ KKZ ~ 4ä ëÐ zz ÏZ Xƒ gzŠ WZg *
Å u 0
vZ
ì @ ÑÐ ã‚ W¶‚ƒ
ƒt i§gzZ Ã q  ž @HgHyŠ »- X Å qzÑ
149
 ™ ¬Š ˆ Æ kZ • _7pÑŠzgŠ 6VbÅgLž
Ãt … » kZ • f
{Z
kZ X ‰ ƒ 9Z ÑB‚}g ø Ì¡ ~w'
•ÌÆ yZ gzZ Î äƒ q ž Zƒ
Zg ø 'Å qzÑ>ÅpÑŠzgŠ Y (i úˆc iz'
~KgzZ q
Z ä ëˆ Æ
$
yZ Xƒ ®  }Š 7¬» q +Z ÌL…vg )
Ž M }g øžì yZZ
ó Xó • f Ù ¶‚}g ø Ðzz ÅÖW
| 7pÑŠzgŠû%Vzg ZD
Š ã
Xì ÅygzZ¼ ]g q6kZ gzZ ì gzZ¼ Š ã
VŒ ž • ë ë
Z™]ÒÅpÑŠzgŠgzZ ¬Š ÐazÆ~
ì ÅyŽ ]g q6kZgzZ *  g—ì
ÐazÆ~ ÑèÑqz™ÖWÅpÑŠzgŠ ~] )gzZ~ Vzyžì t {z
ñƒ Tg( KZ KZ vßXì 7s ¸ñ6ÖW ðÃ] ÒÅ pÑŠzgŠ gzZ ¬Š
ÖWä r  ™'' [ » ÂÐ b§kZ X • M  ™t Ì~ ]‡zZ tºgzZ
;g™ F
Œ
d Û Æ®
$ Š Z™ qzÑŸq
IZ ÌÃVß Zz {o9Ž c Z » pÑŠzgŠ
Xì ]gz¢Å•g o ZgzZg ZŠ¸Ð kZ Xì
Z n Æ pÑŠzgŠ ä ]Z|‰ -3
Æ-žì Åg (Zt ]gßq
( ‰c ) ÒZ c
x ÓÉx âZ Âì @
¢xsx â ZÐ Vç•Û Æ)Z
 ~KyŠ
Û ~Ç
ŠzgŠ t û% ÏZ ( „ ¬ Ð ¬Š )B‚Æ ]¤z Š ZgzZ Æ ˆ Æ Vç•
X • _7pÑ
XX^Ûn׊i Ü׉æ äÖ• o× æ oÚŸ] ofßÖ] ‚ÛvÚ oF× ؑ Üã×# Ö]ZZ
Xì Cƒ ¬ŠˆÆº Z•Û Ð kZ
Û Xì +-Z ° ]Š c
ˆÆøZ•  Zz Ìi§t
i~ kZèYXì unZ Z
Xì 7ï• á nz t » pÑŠzgŠ ~ yZ • ñC ä <Ñ `ªz z Š ZgzZ Ž
ª* ! Ð i úÅ)Ž Ãnz,Z q Z X • {ZÍ6kZ ÁÂ Å `ªzgzZ b)
] é¨GBÑ$Æ i úÃkZì » ä™~ ]gߦ½Z)gzZ ~Š ZÐZ™ƒ rg à ÌÐ ¬Š
•Ìt X ~Š }Š Ì]gߦ½ZÐZgzZ c
$
Xì ® Š™Ð ~
Û ¦½Z n Æb ¶ZÆ y»Š z yk -4
ã ZpyWŒ
150
튎z!
Æ äƒ *Š¦ZŠ :
 Ô™f ~ ]gߦ½Z Ô¦ZD
ª {gÃ臢
'
Æ q ½Z n Æ •  Æ äƒ: ŠŽñ~ yzÅZ
%Z Ô79i§t Ð :
Û %Æx ÈZ
Xì Æ ã ZpyWŒ
Û !
D™™ƒ } 9™á ÃVÍß o Z• á & §ž wZÎq
£™f ~Df • Z -5
X • ˜vZ¶g ~â å *Ññ~ [ ZŽ Æ?7c ì^ Y •
!zZ t :Z z1 É 7ÈB‚Æ ˆz gî ˘ Îzæ]oˆ :L L
} 9Ð ]gßgzZ Ë c !
™|0 • c
ƒ™|0! ƒŠ»{Zpì Ç
I Üc
( 154/5 : m~z2 ZŠ ZæZ) YÐgîC
Xì ^ Ù ™Ö c
™ƒ
-I
t [ ZŽ » î>XEd kZ Xì M iZŽ »™f ~ ]gߦ½Zžƒ î>XE-I
dÃËÐ kZ
* ÑñžŽ »| 1304 ªXì ò : »gzŠ bZzZÆvZ¶g ~â å *
 Ññt ÂwzZžì
” Š&0vZ†]|}uzŠ Xì gzŠ »¬ ÌÐ ;  kÐ vZ¶g „{ 
ìg V¹Ç!Š Z Z®ì {z™z ®
$
Ì~˜ ™f ¦½Zž [ ƒ x¥ÐrÆ
XgzZ ñƒÈÉ
Û ~<
Dâ •  { Zg [ Â KZ Ìà °ZØæ r Û u *
 ™ y{ i Z• Ññ]|
X•
ÏZ gzZ *
™™f Ð ˜ ~ KÌ{z gzZ ~ ]gߦ½Z Hž ì t wZÎ L L
{z c
ì" UÐ ” Š&0 vZ†]| -7pÑŠzgŠ Ð ˜ B‚Æ ˆ
yZ {zž 1™x¥t Ð ]c ÃkZgzZ D™ IÃkZ
$
Zzg 9ä \ W ?• ë ®
Zg ZÍ~ KJŠŽz » yZgzZ • ë •$ ÃVß Zz 䙿6yZ gzZ ®ÃVâzŠ
$
 { Zg )
( 129 :mÔ< ó Xó • ï Š w ïC
Ù !
Ð KÃyZ Ug ¯gzZ D™7
$
z®~˜ ™f ¦½Zžì ãZz ~ ]! kZ ]g „t Å à °ZØæ * Ññ
Xì {z(
$ -6
{gÎ b§kZ ™ƒ ¦~ Kˆ Æ- yZ f Z yŠ Æ- 6]â £ úšE
 }uzŠ gzZì k7qÃg q
b§kZ • F ZÐ gzi òŠ Wq
Zž • _7»
151
ƒ `w » ]Z|VZpnz gzZ V- iúÐ T • _7Ð gzi }vŠ ˆ P
@
tºXì ß Ìg Å "7Ð i ZzW— ™ƒ ¦žì t [ ZŽ ~ }g !
kZ Xì
ò ÒZ 0Z)´ X 7B p ƒ: ñ~nz gzZ i úÅ Ëž³7b§kZ6gî
`
:• Dâ •Ûk
’~ 4=Z [Â
Ü×Â] oFÖ^Ãi ä×Ö]æ Ý‚Ïi ^ÛÒ è‚fÊ ÔÖ„Ö Üã ^Ûjq] ^Ú]æ
t ž ñY H IÐ "7™ƒ ¦~ {)z K» {gÎ yŠ Æ- ª
-8g òzë) 2 :` Ô 81 :m )
0.G
( 1 :` Ô 247 :mÔîG $
Xì ®
vŠ gzZ • D™ ¦Ã³LZžì H qzÑŸt ä ] Z|‰ -7
\ ZÆ pÑŠzgŠ r Zžì Hg (Z Ìw©t B‚Æ ]Ñ©
 ™q
 ™ÖÐ Ùñ{ ]Z| ¹!
X• F gzZ • _7Ð i ZzW¼
ŠzgŠ gzZg »f ZvŠ Ôì "
U
gzZ w ® Â q • » u 0 Û X 79Ìi§t
y WŒ
]Z|}uzŠ ñOÆG ™Ö lñ{ X 7w® *¯ w©Ã q •Æ pÑ
X •g6i§<  gŠ •g w'~™f LZ LZ6gîtº
 gzZ„
r «Š
q ½Z nÆ "7nz nÆ T
X • ˜vZ¶g „{ dZŠú?* Ññ
c
ƒ »»`™eW{Zpì ` ´g• {z ì @ r «Š
Y J 7»Ž n Æ T
@ $
Yƒ »„ wZÎ » ®Âì Å„ç y• á Å kZ Z ' » ÏÆZ îG
!W c
G ©Ý
zéž: ì ` ´i§n Æ ( T r «Š ) ÌpÑ ~g g »b§ÏZ Xì
X ]Š „
l]•]†ÛÖ] Ùç’vÖ p…^ífÖ] xnv‘ l^Ï%Ö]æ ð^Û×ÃÖ] æ îñ^ŽÛÖ] àÚ †n%Ò œ†Î
èv‘ æ l^e†ÓÖ] ÌŽÒ æ l^n×fÖ] ÄÊ• æ l^q^vÖ] ð^–Î æ l^ÛãÛÖ] èm^ËÒ æ
‚‘^ÏÛÖ ]æ‡^Êæ Üâ•]†Ú Ø’vÊ ‚ñ]‚ŽÖ]æ Ðñ^–ÛÖ] ‚ß ˜m†ÛÖ] ð^Ë• æ š]†ÚŸ]
è f i † Ú & m ‚ v Ö ] ð ^ Û × Â ‚ ß Â o ß Ã Û Ö ] ] „ a È × e ‚ Îæ ^ e † r Ú Ñ ^ m † j Ö ^ Ò å æ ‚ q æ æ Ü â
152
!è•^Ëj‰ Ÿ]æ é†ãŽÖ]
Û Å ~g g 9ä VÍßrgzZ Y fgzZ Y xÐ ¹
w”Æ VzŠ Z%Ã] Y Z Œ
gzZ äƒ gzŠ Æ T
r gzZ äƒ Zg7 Æ V •q gzZ e ñ ~ Vñ» ë Z gzZ
~ ¤gzZ ;n Æ Ë Å V- g F gzZ ¡Å nZ%ZgzZ äƒgzŠ Æ VE.6
ÿkZ ä VrZgzZ ðƒ ! x» ~ œ£ LZ ÃyZgzZ ðƒ ÝqŠ Z%ÃyZ ÂÅ
Š 4
Ãû%Æ£.Z z ]àq Ægu ñf]!
t gzZ X c
0
[ê b§Åt c
F
Xì ðƒ â
( 12: ` Ô 144 :mÔtŠúòzë)
{gÎû%: Z c "7u 0 Û 6gZ n Æ T
yWŒ r «Š b§ÏZ
£Z æg ? *
Ññ]|~ }g !
Æ "7`™e "7[
Wû%ÄÑ ZÎ c
Ûk
X • D â•’Øæ ~â ·-
x°~ kZ Z® Ô]Š „z [ ZNž: ì ` ´ zµg Š°èa Ð ¿i§kZ L L
( 1 :` Ô 36 :mÔòz2 Z ŒZ) X ó ó7µ]o
Û c
ãZpyWŒ ™f ¦½Z c [Z Nw‰Z
X • 9~(zŠ Å q ½Z,Z
Æ èIZˆ Æ ®Š Ž q ½Z {z ( ³ Z)
 gzZƒ }{Zpƒ k0
t ƒ ÌZ
Y*
Xì {z(gzZ ^ t ·Ñ!
Û ” vZ†0k
X• Dâ• ̀]|
!èu^nßÖ] àÚ Ý^Ã_Ö] èÃß‘æ knÛÖ] Øa] oÖ] Å^ÛjqŸ] p†Þ ^ßÒ
D‚Ûu] ‚ßŠÚ æ 117 V” (äq^Ú àe]E
g» *
3 yÆ ègzZ Ã äƒ ¦ yÆ è ( x Z™/ô]Z| ª) ë
X¸ B<âÃä™
X • ˜vZ¶g ~gzg–£Z 2*
Ññ
153
{Zp å *
ƒ ¦W Zz ¾žì 7{ ðÃì cÛ Çà q½Z ~ g
â• u kZ
x ÍgzZì x Zw~ Z°!
* Û {ZpW ZzÆ {g(e
™ÈÃÇgzZÃ"7yWŒ ±¡
Xì ÇÌ
q½Zì ™f »%Z zŠ ~k
̀g uždŠ X cÛ wJä Y •x ÓÃg
â• ukZ
Ù gzZ¸ … Y Ô/ôÃ%Z VâzŠž Zƒx¥Ð T Ý^Ã_Ö] èÃß³‘ gzZ èI Z à Z
C

Ø Z™Å·ù1à q ð Z ® ðqùž: ¸ D â•
kZ > .EA Û Cz ® $ Ã%ZCÙ

( 104 :mÔ‡•Z') Xì xiÑÐ
Û >Š é›iÅZ^r
X • D â• ™
G-8E
VW):zgÍu' Û z0
: #Zp] é) z#ZpyWŒ Ø ¦èñZ'  žzt]Š ¬L L
ó„
ó Z®
 $qù,Zz
Û ävZ¶g ~ŠŠ _ö/Z† •] !
X ðâ • ¸ îE4›E
0G $
E
Û z0
G
VW):zgÍu'
: #Zp] é)-8z#ZpyWŒ  
Ø …èñZ'žŠt]Š ¬L L
 { Zg!Zf)
( 266 :mÔ< ó„
ó Z®
 $qù,Z z
Û vZ¶g ~gzg – *
X • D â• Ññ
H >Š é›iÅZ^r
 ™ ( Zƒ gÃè ~ sf Æ k
̀g
uŽ ª) „ ÃkZ :L L
ã‚g œgzZ øwÆ [Z NzíyzŒÛ {zž Z
 ' ¶: Å/ô]Š ¬ q ½Zžì
$
® ¤ ™Ã}uzŠ Ë Â,™uF
Z* Ãx » kZ s' ^jnÚ æ ^³nu Å›
™yY Z'
( 106 :mÔ‡•Z' ) X ó óÇ} zƒ H  ǃ:
kZƒ q ½Z ÌZ Û k0
 n Æ ãZpy WŒ Æ èI Zžy Ò » ] !
kZ ;g
X• Dâ• Û vZ¶g ~g7 yg –£Z 2* Ññ Âì Ç> Ø Z™Å
ÜnŠÏi æ &Ö^%Ö] ÝçnÖ] oÊ é†fÏÛÖ] o× Å^ÛjqŸ] ]g„kZ Å ) ` u bÑL L
ĉ^jÖ] æ ‹Ú^íÖ] æ &Ö^%Ö^Ò ”ç’íÖ] Ý^mŸ] oÊ Ý^Ã_Ö] Ý^Û] æ •çÃÖ] æ •…çÖ]
» Vzq &~ DèÂçßÛÚ è‚e èߊÖ]æ Œ•^ŠÖ] †ãŽÖ]æ ànÃe… Ÿ]æ àm†ŽÃÖ]æ
ƒ izg Ë6G) cƒ6G Þ„ÅŠgzgzZŠúgzZ *
* ƒ ¦yŠ }Š6GXì ™f
154

~k̀g
užì t ÝZgzZì H®
$ Ù gzZ ~žºx c
{z ÕC Z *
î *
3gzZ
: X ÅGç: gzZ 7Å x- çðÃ~ kZ gzZ ì c Û IÃè IZ à Z q ½Z
â•
ÇP C Ù Âì » q ½Z kZŠ•Û Ì* Ù 6GgzZì ®
ƒ ¦xÎizgC $
*
ƒ ¦Ç
á Â îG
Š š Å ` u bg • S08ZÜì @
™ IÃÌg Å o LZ ¿C Ù 1ì qN Â q ½Z
ªZz{tèÑq Ô Å ô¥Å kZ ä kZ X å @ U
ƒ¬ x- †fÏÖ] o× Å^Ûjq] ~
ìÎizg { Zp q ½Z wq¾'ì –Ià  ˜À~k 
̀g
uèY ~iZ •Z: ì
ó Xó ì qNÐk
̀g
u ( 6G) c
)ƒ6G7z : c
ƒ
( 129 :mÔ‡•Z' )
Z
nZ‹Z q
f ç0Ä Z Û ”'
 ž• D â• Y ]|žì g
ut ~ pÑ >‡
k
„z JŠB‚Æ \WÌë ÔJ 7vZ y 4ä ~
 vZ wÎg ‰ ñ+Š ”
Y7 Ð ]|Q Xìg _7¸ Ìë J 7º ZvZ ä \ WQ Xìg _7
Š
Š ä GÃyZž c
Årz ÄkZ X å 1 ! Û ä~
â•  \ WXì :  H » kZž
Û Ð s§C
X ˆƒ c Z• Ù G6yZÐ •
'
ñƒ D™ wÑ+Z Ð g u kZ vß ‰n Æ q ½Z Æ nÑ! {gÃè
 vZ wÎg Ô•: yWŒ
Z®X 1™ „ vZ ™f ™ïWZz Æ è ä ~ Û ž• ë
E
á Zq
G
Xì °»Y é<X§©ÅZÃ{g • ZW ZzÆi ZŽ
:[ZŽ
XìtžÜ » kZ cŠ [ ZŽ Ž » nZ‹Z kZ ävZ¶g ~g7 yg – *
Ññ
zŠ ˆ Æ ®Š Ž ì q ½Z {z {z ì Š
{g ! ¹®$ {z(Ã q ½Z T' (1)
 Xƒ Ì}{Zpƒ k0
rkZžZ Æ èIZÆ kZ% c
W ZzÆ yWŒ Û »
Xìtñn•Û žŽ ån Æ變 {zì gÃè q ½ZŽ ~
Æ [ ZN w‰Z Â: t X H ~˜ ™f ä ~
 vZ wÎg ~§Zz kZ ' (2)
155
Û ¬Š Å[ZNw‰Z ä ~
X ðâ •  \W„:gzZ ån
:•t p ÖZÆvZ¶g *
Ññ
®- q ½Z {zgzZì HÃäƒ ¦WZzÆ è » Up >Š é›iÅZ^r  ™L L
^Š Z%Ž ïGG3.ÐÉ q ½Z n¾ :cÛ ÃkZ  ˆƒ Å™f kZ ]gz¢~ kZ X åè
â•
~ kZgzZìtñn• Û ž åW ZzÆ è®ŠŽ ~ q ½ZgzZ ~ kZì Å >Š é›iÅZ
^s Ü: Ìt :X 79  o ðÃÐ kZÃkZXì » y• W}i t• Û X c
Š ™™f
$
H® à q ½Z kZ >Š é›iÅZ^ZèYXn ƒ Å q½Z iZŽ u: gzZì Æ >Š é›iÅZ
¦k0Æ è IZ Æ kZ % c W Zz Æ yWŒ Û »{g !
zŠ Æ è®Š ˆžì
'ì H4ZŠ ~ s  * ~k̀g
u „ ÃkZgzZ6gÍ) c 6gÍ Vƒ }Vƒ
A+E
}˜ gzZ » kZ [Z Nw‰Z: ì HVŒ çX=E ™f ä ݬõžì gz¢ 'Yt Z åE<X™!
ó Xó ìg w ì Ì» kZ åxiÑ w qC
Ù »\ W Âë:gz Ô¸ D â•
Û ß zŠ Ð
( 107 :mÔ‡•Z'  )
ZèY 79*
~ kZ Âq ™w Ñ+ Z6™f ¦½ZÐ g
u kZ Vänfßi
Y ¬ÑžŽ ¸ ¦n Æ ®Š Æ èvßÉ ¶: ¦Z D
X å q ½Z ^ n Æ ™f
LZ Ì! ôC Ù ÂÑ ä™ Ä~ Z}uzŠ
 vZ wÎgX å: x ZoZ » ä™™f „ q
X å:ð *
™ b§kZÐ ¬ Ñ ä™rz Ä6gîLZ
Xƒ: k0
ÆèIZŽ q ½Z (Z ( [)
Xì s %Z »Y f~ kZ
Þ Ìà q ½Z kZ • Ì >Š é›iÅZ^r
 ™ ~ X ä Y f ‰' (i)
 ,i Z {z´ X å: ï¬ »/ôžì t ?Š Å yZ Xì ¹ {z(z ^
vZ wÎg Z Y*
ÅevZ èg g pQgzZ<Zzg 0vZ†gzZXg q 0higzZ B¸ÅMñ{zçà ~ 
¢q Ì® )q Z Å/ôgzZ ìg Æ â~ K ~ \ W ðƒ x¥]Š Þ
Û ¦½Z ðÃp Zƒ wq ¸ Ââà ~
yWŒ  \ W¸Å: ðš!Û Y Zß b§ÏZ X ¶
X ˆÅ7™f >n Æ [ZNw‰Z c
ãZp
156
gzZ ¹ ^ Û ™ƒ ¦6Gä k
Y \¬vZzß -7yWŒ   ™' (ii)
;Z ì r
Y ~ ¥)‰
kZ i ZŽt gzZ ¹ ^ Ü z ËvZzß -7yWŒÛ ™ƒ ¦ä Y fvŠ ‰
Xƒ ˆÅ: ¦Z D n ÆkZ ªƒ: ®
$ Xƒ b I q ½Zžì ozæB‚Æ
X ì ~k ;Z ì
èa]†ÓÖ] Ý‚Â …^jíÛÖ]æ †fÏÖ]‚ß ]¨†ÏnÖ ànñ…^ÏÖ] Œ¡q] oÊ Ì×jì]æ
X è~ [ ZŽÆb) èñ^Ú ävZ¶g r  ™t GZ·* Ññ] !¸
 Z s %Z Zg Y fX ,gŠ GŠ 4y0
gU„ ¶ Û > Y ZŒ
yWŒ Û ñZ'
Zg VF q
 Z^
X„ Yž„
 Z…
X • ˜ ~ †nÇÖ] à svÖ] [ !
ÆtZ@ bÑv)´
áæ‚ãm æ ᕆÏÖ] áæ ð†Ïm æ á^Ú‡ æ †’ ØÒ oÊ áçÃÛjrm ànÛ׊ÛÖ] á]
è n Ó Ö ^ Û Ö ] à Ú g a „ Ú Ø Ò à Ú è Þ ^ m ‚ Ö ] æ | ¡ ’ Ö ] Ø a ] ] „ a o × Â æ Ü a ^ i ç Û Ö ä e] ç $
!^÷Â^Ûq] á^ÓÊ †ÓßÚ !ÔÖƒ †Óßm Ÿ æ Üa †nÆ æ ènÃÊ^ŽÖ]æ
LZ [ ZN » kZ gzZ _7y WŒ Û ™ƒ ¦~ äâ iC Ù gzZ gzŠ C Ù y›î>XE -I

{z {Zp » VÍß-c Ø è ¨C
Š z b &I ZÆ < Ù 6kZ X • ìg D™t@ ÃVzŠ%
X Zƒ q )Zt Z® H7g ïZ6kZ ä ËgzZì ;g ¿Vƒ {)z w•á c
Vƒ Ëâ
Xì ~ l^m]æ†Ö] èÞ]ˆì
$
6ƒ: ®q ½Z {zžì ~ ® Û kZê » ]c
 ) ] Y ZŒ îE
Zz°Z G 
!Z •gzZ
ä vZ¶g t GZ *
Ññ„ (ZgzZì @
™êÃkZ • _7vß~KìYÃ-
-7× W~ kZ ì b I …¤ Zž 7g±¼ ÌÃë Î cÛ t~^
â• Y q ½Z
Z'’ e *ƒ b I *ƒ ¦{z1„ Û ™ƒ ¦d
 gŠ -7× WyWŒ g Ñ'’ e
-!
5Å _ ðBE: Zƒ Äc gŠ » B Z q ½Z wq Ð tZ@ bÑ v eZzg ZB
( 111, 112 :m‡•Z' ) '>Ø ZÆZ
{°‡ Â:gz Å™f n Æ äCXÑ¡ä ë ,Å w ¸}uzŠ kZ
@ Zz *
ƒZ ™uFÌÃ{Z
Zi <
 É b In Æ v Ð ‡¢ž†zcz {g•
157
™uFÌÃ]gßkZž • FÆ ÏZ ]Ñq {ŠŽñXì
X ñY Œ~gz¢ *
¬ x¯ -6kZ
Xì [ g ¦
žìtžÜ
 {Zpƒ k0
gzZƒ ÌZ Æ èIZŽ q ½Z {z n Æ [ ZNw ‰Z'(1)
Y*
Xì {z(gzZ ^ t ·Ñ!
Ôƒ Ì}
Æ è IZ Ž q½Z {z n Æ [ ZNw ‰Z ' (2)
Æ kZ pÔƒ : k0
Xì ^ Y*
t ·Ñ!
Ìt ƒ ˆÅ¦Z D n
Æ è IZ Â: Ž q ½Z {z n Æ [Z Nw‰Z ' (3)
kZ „: gzZƒ k0
Xì s %Z ~ iZŽ ÆkZƒ ˆÅ¦Z D n Æ
Xì ¹ ^Y*ÃkZ ä >Š é›iÅZ^r
 ™ ( ³ Z)
YÃkZ ä ]Z|‰vŠ ( [)
Xì H ^
m 5Æ V©zŠ «èa
Y*
Ñ {z gzZ ì qì~ x Zú» q ½Z {z(gzZ ^
Æ ]¬½Z ^ Y*Yž n
z^ g 7‰ Ü 1 ÌY fx ¬ Ð ¹ É Ð zz Å d
• Dƒ 2~ ‡Ã kª6iZŽ Æ ^
yZ c Y*
Ð^ Û yxgŠ
Y {z gzZ Ùt•
*
™[AZ ÌÐ nkZ n Æ vÐ ‡¢ Z®Xì60 Z ~ ¸» äƒ 2Æ
Xì 4
158

11 :[!

¬» kg Zæ ´ŠÆ VY±
W- О²q Ì Æ ò  kgŠ Æ VY±V; }g ø
Z kg Zæ &zŠ Æ 2
OYgzZ Ôì B(F ’5Ãkg Zæ y ZÆ VY±Ð ]æ¼ [ ZpÔ¸ ìg
zq
X • Ñ U kg Zæt
äƒ ~gz¢Ð g ±ZÆ VâzŠ =gzZ ùÆ ½´Š Å V ÂgúgzZ VY±
ØÒ o× è–m†Ê Ü×ÃÖ] g×› Xì @ WÌ~ guXì 7µz — »nË~
Û 6y ›C
ZgzZì n•
Üõ׊ûÚö Øùô Òö p ¤ Ù *
™Ýq D( ´Š » ]gz¢) ª Ü׊Ú
Tì c
W̆Ÿ Z » XXèõ Ûø×ô ŠûÚö ZZ ~ e
Zzg q
Zpì ï• á Ì]gúy ›~
X ðƒ x¥N @
gzZ ÅkZÐ
6 ä™Ýq ÃyZ n Æ ]gúy›gzZ • ] YgŠ ZÆ DÔQ

™Ýq D{z Vƒ ½ b‚z z [òZ ^ ZgŠ TXì 7~È0
Y ÃkZ J ðÃ
Ë
Xì $
n Æ yZ Z® Ô• 7Vc Å [sgzZ }Š6èa n Æ V¸ Kg
È0
Xì û. Þ ‡ * ƒ » kg Zæƽ´Š ðZ’ZgzZÆu 0 Û
yWŒ
Œ
5ÅZ d
VÂgúgzZ n Æ yZ Vƒ ( r ðÒE Û ) êZ% c
Ú!
žŽ V( ~(p
Vƒ ä‡Z ª zz À{z { Zpx ª » kg ZæÆ ò  kgŠ n Æ
~ y Z c
½zz b
Xì Ãûƒ Cƒ
Y Â
kZ Xì 7^ Ð y{h
”]gz¢š n Æ VÂgúžì ›]!
t
159
àÓiçne oÊ á†Îæ Zƒ wi*
¬t ~ u 0 Û U¬ 0Ð kZžìt ,Å
yWŒ
Š ¬t ÃVÂgúy›Ð kZgzZ ( zñg ZŒ
c
:ž Š Û ~ VzyLZ ?gzZ)
l^q Ÿæ l^q]†ì àÓ³m Ÿæ à³ãi^³Îæ] g³×³Æ] o³Ê lç³nfÖ] à³Ú‡¡³m á^³e
sv×Ö àãqæ†ì oÊ ^ßm Ÿ ]„aæ !Œ^ßÖ] lçne æ Ñ]牟] æ ц_Ö] oÊ l^³Ê]ç³›
D12 t 9 ” oÞ^ÃÛÖ] |æ…E Ù]‚jeŸ] Ý‚Â æ †jŠjÖ] ÄÚ ènßm• èv×’Ú änÊ ^ÛÖ æ]
™ òÐ yZ gzZ ,ñ xiÑ Ã Vzy LZ ~ ]‡zZ {Š c
i Ð {Š c
i 'gú
Æ yZ ¬t X •g: CQ ä˜~ VzyÆ VÍßgzZ ~ Vzg Zi! gzZ ~ V2Zg
 n Æ VA´Š vŠB‚Æ ÏŠ ‚gzZ }Š6gzZ n Æ e
7°oÆ å

o•†ÛÖ] é•^n æ àm‚Ö]çÖ] é…^m‡ æ sv×Ö tæ†íÖ ^Ò tæ†íÖ] àÚ‡ çrm ^Úæ
D12 t 6 ” oÞ^ÃÛÖ] |æ…E ÔÖƒ çvÞ æ h…^Ο] àÚ l]çÚŸ] èmˆÃi æ
Û gzZ ]Š ÈÅ VÉ%gzZ ]‡5 Ð +-Zz gzZ e ŠŽz!
RŒ Æ ¬Ñ!
{gÃè
c ä™e
Y Â
Xì ^ ±ÅèÐ Vzg ZŠ¸g
¬Ðƒ  X ˆ CW]” ~ ¬ Š @ Wp~ ]Ñq ‰‰ Q p
Û •vZ ègÈ ¬ ]|X ZI{z( *
X • Câ •  ) »V Âgú
Y~Kn Æ®
^ÛÒ ‚rŠÛÖ] àãÃßÛÖ å‚Ãe ð^ŠßÖ] '‚u] ^Ú p]… "
# ä×Ö] Ù牅 á] çÖ
DÜ׊ÚE Ønñ]†‰] oße ð^ŠÞ kÃßÚ
 NŠ ( • zZ VŠ
\WŽ f Š6" gzZ VpôZ " )¼ {z ~
 vZ wÎg ¤
Z
µž 6 ï Š â•Û IÐ ( ~¢q ~) KÃyZ • à ™Š XZ ä VÂgúˆ Æ
Š™ I( Ð ~¢q~K )ÃVÂgúÅLZu Z
c
X(å Š
™
• ˜tZ@ r
Íçì àÚ änÊ^ÛÖ àãßÚ h]çŽÖ] oßÃm Dl^Â^ÛrÖ] …ç³–³u à³ãÖ å†³Ó³m æE
‚ß ]„a æ Dð^ŽÃÖ] æ h†ÇÛÖ] æ †rËÖ] oÊ t†íi á] ‡çrÃ×³Ö Œ^³e ŸæE èß³j˳Ö]
¡Ê ^ãnÖ] èfƆÖ] è×ÏÖ èßjÊ Ÿ äÞŸ ^ã×Ò l]ç×’Ö] oÊ àq†³í³m Ÿ^³Îæ è˳nß³u o³e]
160
èjËÖ] ÄÏjÊ ØÚ^u ÐfŽÖ] ½†Ê á] äÖæ !‚nÃÖ] oÊ ^ÛÒ å†Óm
Xì {z( *ƒ¢q ~ ® ) ÅKÐzz Å spÆŽc VÂgúyZŽ
Wn Æ ®  ) ~ Y (gzZ [fÔò 'gúSh1 q Š 4
ÆvZ¶g•1Z x â ZgzZ
&
Ü z Æ ògzZ Y (l! Ë
E
[ç•Ÿ gzZ • Dƒ ñƒ ñΉ zZ gzZ ÉÃèY • $
î*9g Š- 1Z x âZ X • Dƒ w'~ ä3 *
vZ¶g·x â ZgzZmvZ G Ü zÆ
3‰
Ðzz Å9J(èY • $ Ë W~Kn Æ Vziúx Ó'gúSh1ž• ë
Û vZ¶g•1Z x â ZXì Cƒ ÁÉg s§ÅyZ
zZ yZ„ » ]áž• Dâ •
VØ!
]‡zZÆ)gzZ × Z® Dhg7ÌÃVÂgúSh1 {z gzZ ì ©
Zz™¼ ƒ
Ð
Xì @
ƒŽ~
KZ ÌÃVÂZg {z gzZ ‰ ƒ {Š c
i vß l! | (gzZŠ YgzZŽZ
zZgzZ Š p
Âä +yOÉ Zƒ {z( * Y ~K » VÂgú‰ Ü zÆ ]Zg ÂÑ ä™V*{C
X • ˜vZ¶g x ø 0Z X H{z(ÃäYK~ ‰ Ü zC
Ù ] ZggzZ yŠ
oÇfßm ]„a o× æ Øn×Ö^e Ü㕆Ãi æ Üâ…^ŽjÞ] †%Ò] ^ßÞ^Ú‡ oÊ Ñ^³ŠË³Ö] áŸ
gÖ^ÇÖ] á^Ê xf’Ö] Í¡rÚ ^–m] ¡nÖ ˆñ^rÃÖ] ÄßÚ Äm†Ëi èËnß³u o³Ö] Ùç³Î o³×³Â
^ã×Ò l]ç×’Ö] oÊ h]çŽÖ] æ ˆñ^rÃ×Ö ÄßÛÖ] áæ†ì^jÛÖ] ÜÛ Øe äjÎæ oÊ ÜãÚçÞ
D1 t 366 ” †m‚ÏÖ] xjÊE l^ÎæŸ]†ñ^‰ oÊ •^ŠËÖ] èf×ÇÖ
Ü z Æ ]Zg gzZ • ‰ ƒ {Š c
Å yZ ̉ i l!
zZ ~ äâ i }g ø èY
» VÂgúSh1 6w ¸Æ vZ¶g•1Z x â Z ~ ]gßkZ Xì Sg ~g Y ã{r
x ¬ l! Ü z kZžÆ ‰
zZ ‰ Ü zÆ ðs Ü' X ’ e *
ƒ I*
YK‰Ü zÆ ]Zg
zz ÅŠ Y„~ ] ‡zZ „ x Óä Y •+y
OÉ X • Dƒ ñƒ ñÎÐ gî
Xì H IÃ~¢q~KÅVÂgúy ZŽ gzZ Sh1 ~ Vziú„ x ÓÐ
X•Dâ• Û vZ¶g x }0ZX ¶¹! öR¼ ÌQp
^ãße] ^ãÃßÛm Ÿ ^Ûâ †nÆ æ èfn’ÛÖ] æ èÛnÖçÖ] oÖ] t†íi èe^• Ý] äÖ á^³Òç³Ö
äÖ áƒ] á^Ê o•^ÏÖ] oÖ] †ÚŸ] Äʆm „òßnvÊ •^ŠË×Ö ^³ãq憳ì á] гϳv³jm ܳÖ^³Ú
161
D3 t 438 ” †m‚ÏÖ] xjÊE !äÚ^nÎ äÚ^nÏÖ ^ãÃßÚ ÄßÛÖ^e
yn Æ •Ñ~ ]â½Å {)z Ùpz aŽ ƒ yZŽ Vâ Å ¿Ë¤ Z
» Vâž ñYƒ "
n¾‡Ã Ë Â UZ V; X Yuzg 7ÃVâ g
t¤ ƒ Ç
Ð
Æ è‡[ Z Â}Š ]iYZ è‡gzZ ñYá k0
Æ è‡Ãnç g Âì @ ƒÐ
Xì YuzgÃV â KZ {z™ƒx £ ì‡
zz Å hÆà Â’ e * Z {zž ¶oÑ n Æ ~ç %Z
Y ~ Ùp aˤ
X ñY™á ]iYZÐ kZÐ
ð^jËj‰Ÿ] oÖ] kq^ju] á] Ÿ] áƒ] ¡e äÖˆßÚ àÚ tæ†íÖ] o׳ ^³ãe †³–³mæ
oÖ] èq^u ÄÏi ÜÖ^Ú æ ÜÖ^ †nÆçâ æ ^ãÖ ojËjŠnÖ á] tæˆÖ] š†m ÜÖæ è$•^u o³Ê
æ ^ßÚ‡ ^âçe] áçÓm á] Ÿ]æ Ü×ÃÖ] ‹×rÚ oÖ] tæ†íÖ] à ^ãÃßÛm á] äÖ ð^j˳j‰Ÿ]
!ÄßÛÖ] oÊ tæˆÖ] o’Ãi á] ^ãn× á^Ê ]†Ê^Òæ] á^Ò ^ßÚçÚ än× ÝçÏm àÚ ä³Ö ‹³nÖ
D3 t 438 ” †m‚ÏÖ] xjÊE
Ù Ø Â† %Æ ]iYZ Å kZÐ yÆC
ì Yg â 6kZ ÃkZC Ù Ø~ç ¤
Z
Ù ØgzZƒ ~
~瞃: èZg Ì6ÏZ {zgzZƒ: ݬŠpC  q ÅX ËÃ]gúžt ÑZ
Z
J Ë ò%Æ ]iYZ ÅC
 % Z Xì $ Ù Ø]gú ÂñC Æ™x¥4XÃ
YuzgÐ äY ~ >Å b) ´Š Ã~çC Ù ØJ
‰ Ü z kZƒ: ~
 q ÅX
Û » c
Å kZ ðÕ ƒ y›{z {ZpQ gzZƒ å 0 » ~çžì t Y ]Z ZuzŠ Xì
Z \ !
ä™w¸ NŠ Å \!
ŠŽ z! Ù Ø]gú ƒ: ÑZz ä™w¸ NŠ
Æ ä™ IÆC
Xì $ Ë Y nÆ
'
à ~¢qEÅ VÂgú~ ÷z ÖWä Y •  Zƒ Za h — h × ~ ]Ñq Z

+
BG- E
˜ ê 0Z )´ X H {z(ÌÃ kZ Æ ™ kª 6~¢q n Æ ®  ) ~K
X•
^ã×Ò l]ç×’Ö] oÊ èa]†ÓÖ] o× ÝçnÖ] pçjËÖ] æ oÊ^ÓÖ] oÊ Ìß’ÛÖ] Ù^³Î
‹Ö^rÚ …ç–u å†Óm á‚×Ê é¡’×Ö ‚rŠÛÖ] …ç–u å†Ò oòÚ æ •^ŠËÖ] …ç㿳Ö
162
†íÊ å†Òƒ oÖæ] ð^Û×ÃÖ] èn×re ]ç×vi p„Ö] Ù^ãrÖ] ðŸçâ ‚ß ^÷‘ç’ì ¼Æç³Ö]
D1 t 358 ” Ðñ]†Ö] †vfÖ]E !Ý¡‰Ÿ]
qNÇ! Ñ~ ]â½Å Ùp Å VÂgú Â} ™gzZ¼ ]Ñq Z
Õ 
¶g ~z éŒB„)´X Š Š ™ŠzöÌÕ
c Ñ~ D>~ ]â½ÅagzZ Š c Û
Šg ZŒ
X • ˜vZ
é…^m‡ oÖ] tæ†íÖ^e ^ãÖ áƒ^m á] tæˆ×Ö ‡çrm Ù‡]çß³Ö] Åç³Û³r³Ú o³Ê Ù^³Î
æ] è×e^Î kÞ^Ò á^Ê !Ý…^vÛÖ] é…^m‡ æ ^Ûâ‚u] æ] ^ÛãjmˆÃi æ ^Ûãi•^n æ àmç³eŸ]
æ ]„a o× svÖ] æ ჟ^e t†íi Ðu ^ãn× æ] Ðu †ì• o× ^ãÖ á^Òæ] è׳‰^³Æ
t†íi Ÿæ ^ãÖ á]ƒ^m Ÿ èÛnÖçÖ]æ Üãi•^n æ gÞ^qŸ] é…^m‡ àÚ ÔÖƒ ]‚³Â ^³Û³nÊ
t†íi á] l•]…] á]æ Ý^ÛvÖ] ^òÚ ÄßÛi æ ànn‘^ ^Þ^Ò k³q†³ì æ ^³ãÖ áƒ] ç³Öæ
Ùª‰ á] èÖ‡^Þ^ãÖ kÃÊæ á^Ê ÔÖƒ^ãÖ ‹nÖ tæˆÖ] o•… †nÇe Ü×ÃÖ] ‹×r³Ú o³Ö]
Ù]çŠÖ] àÚ ÈjÚ] á]æ tæ†íÖ] ^ãÊm Ÿ ÔÖ„e ^³â†³fì] æ ܳÖ^³Ã³Ö] à³Ú t戳Ö]
t†íi á] l•]…]æ èÖ‡^Þ^ãe ÄÏm ÜÖ á]æ !tæˆÖ] o•… †nÆ àÚ t憳í³Ö] ^³ãóŠm
tæˆÖ] á^Ò á] é¡’Ö] æ ðç‘çÖ] Øñ^ŠÚ àÚ è×òŠÛÖ] Ün×ÃjÖ Ü³×³Ã³Ö] ‹³×³r³Û³Ö
á•^m á] oÖæŸ] ^ã¿Ëvm Ÿ á^Ò á]æ ^ãÃßÛm á] äÖ^ãÃÚ ^â†Ò„m æ Øñ^ŠÛÖ] ÀËv³m
!èÖ‡^Þ ÄÏi ÜÖ^Ú tæ†íÖ] ^ãÊm Ÿæ än× oò•¡³Ê ^³ãÖ áƒ^³m Ü³Ö á]æ ^³Þ^³nu] ^³ãÖ
D1 t 245 ” …‚Ö] o× pæ^_v_Ö] èn•^uE
} Š ] i Y Z Åå
 Ð yà ~ç {zž 7^ Ù Øžì ~ wiZâ qù
Y ÃC
Ð Vzg ZŠ¸g xøgzZ n Æ e
±z ]Š ÈÅyZgzZ c ]‡5Ð +-Zz ñZÎ
ƒ à Zz ¶Š <Ã}Š% c
Ë » kZ c ƒ à Zz ä»^ ]gú¤
ZQ X n Æ ] ‡5
Xì $Ë ò™á ]iYZÐà{z ~ VÂgßyZ ƒ h» Ë6kZ c ƒ hðÃ6
gzZ n Æ ]‡5Ð Vz) }n Æ VÂ! gzZ {z´Æ yZ Xì ¬¸ Ì» e
Ù Øn Æ •
„: gzZ }Š : ]iYZ Ã]gúC Ñ~—z gzZ n Æ ]Š ÈÅ yZ
Û *
Ã]gúgzZÐ ,Iyâ • ٠ؤ
VâzŠ † ]gúgzZ }Š ]i YZC Z X† ]gú
163
* Ù Ø]gú¤
Y ~ D>Ë%Æ ]iYZ ÅC ZgzZ X Ç ñY »zgÐ äY ~ x ×
ݬ ËC٠ؤ
Z ÂñY W7X ðÃÃ]gú¤ ZgzZ X 7]i YZ Å kZ ÃkZ Âì e
٠ؤ
{z ÂñC : ™b7 C Z V; X 7^ Ã]gú Â}Š C Ã]gú™b7 {z Ð
Y Â
{z p c W77 ÂX ðÃÃ]gú¤ Ë òÌ%Æ ]i YZ ÅC
Z gzZ Xì $ ÙØ
{z gzZ Vƒ x¥Z {z ÃC ٠ؤZ ¼b)¼ Æ iúgzZ ]g Óž ì Se
{z ŠpÃkZ ¤Z gzZ ì Yuzg Ð å Ã]gú{z Âì @ » yZ Ð ]g ðš8F
™ {™E
Š ]iYZÃ]gúLL{zžì t 4 ÂVƒ: x¥Z
Z{z ™ Y {zž}™ c
h
 Ù Ø Â}Š : ]i YZ {z ¤
¼ ÃC
^Y n Æ ]gúgzZ ì 7{k Z pá ™x¥
 gzZ ñY W: 7X ðÃÃ]gúŠpJ
Z Z † %Æ è%ÅC Ù Ø{zž7
ƒ ¸ Ì~ hÆVÂgú~uzŠ • Ðzz Å h — Æ ]Ñq V c
È0
t 6V-ç

ÅvZ¶g ~â å * @
Ññž 6 Š '
ƒ Za „ h — h × ~ ]Ñq ˆ Æ kZ
ÏŠ6" •` ƒ « ]Ñq Â[ZÉ ì ãZzÐ V1Âz)z xΰZ b &Z
Z Ç!
ðÃ~ å Ð Vzg± ZÌ~ &Zpg ZŠ {Š6Ôì x ¬g ÖZ » “
 iz d
igzZ
6VzŠ%Ðgî¦ù'gúgzZì qì » ´Š $
É ´Š " gzZ ª˜ Ô7^z»g
X • ̈ ¸z ~zq
}• G ]â ZŠZ n Æ wZjZ b &Z ä VÍßq„~ ]Ñq {ŠŽñ
Y 5߉gzZ * ™ì‡kgZæ ´Š n Æ VY±Ô * Ü z~®
Zω  ) —» V Âgú
™áZg s§Å÷ZñLZgzZ ³ILZ Ã&ZpÐ s§Å
]âZŠZ yZ X *
Â{@ Z(Ð ƒ
qZ }• ̇¢B‚B‚~ y Zp7g ïZÐ Z Z ¯Æ
: "7~ Vœ»gzZ •g ~ VzzyÐ zz Å wjâ ´Š LZ V H±Žžì t
gzZ • g ¯ w©Ãå
 Ð y: Zizg J
w‚ õ0 Æ +Š Ì{z 'Y
g e 6x *
{z ½Ž ™ Y ~•gæèÑqì ÒI¬ãWŒ Û » äñg Z Œ
Û ~ VzyÐ b§kZ
Ð kg ZæÆ VY±sÜëÐWX Cƒ 7k
¦
*  {z • C™Ýq
gzZ ~gz¢ƒ
164
X • D™c
Ô@
W7~ {h” ]gz¢ Â » VÂgúgzZ VY±n Æ ½Å ò  kgŠ
DŽ »ZgŠ Ætñn• Û žì ;g @
Y Hx ÈZ » ]! Ö Z w q¾èY
kZ ~ #
´Š Å V Âgúž Š
H7w ìt ~ äâi ÌËgzZ • D™ÝqÃkZ Š%ì
QgzZ ñY Åg » DÅ ]Ó¬ ígzZ ñY Å ~g7 Ð VÂgúݬ • ]gz¢
X ñY c
¯ Ì?ü Ð ~ yZ
-oF8FwŠ ~ kg Zæ Æ VY± ~(
ö
Ýq Ð kg Zæ y Z ]Z|áZz h
ðÃÅi ZŽ Æ x ªÆ kg Zæ,Z …p• D¯ iZŽ ?Š ÄZZ ¯áZz äƒ
X ñWÃÐ ¹ ] D%Æi ZŽ x°É B: ?Š

‡ ¢Æ yZgzZ kgZæ zz b
CY: Zizg n Æ ðJ 7VH±V˜ • kg Zæ {zŠ Z% ~g ø Ð kg Zæ zz b

X • CY W:ZzÃVzy™| 7$] P gzZ •
ì ÒI¬» äñg Z Œ Û ~ VzyÐ [ ˆÆ VKÆgzŠ {ŠŽñ -1
Å•gæ c
ƒ ~g ZÎKZ k0 Ë ƒ 7xª
Æ y Zž $ œt ÃVY±x Ó -2
ÌH¤
Æ kZ {z ƒ Š Hx ÈZ » ~g ZÎ{Š6
ZgzZ Xƒ Š !
nÆ ƒ Ð+Y
YE
Ï, ™^~ V ð3½G &z gzZ Vq VH±Ï¹ +Z Z®X Vƒ $ Ë ™Ì·» ]YZy
Z
]!
ðƒ Å {@xÉ ì 7]!
è•Û ðÃt X ǃ o %ZÐ VzŠ%!õÑ ~ T

k0, ^WÁi Z ÁVH±žì Cƒ oÑt ~ kg Zæ y Z Ð gîx ¬èa -3
Cƒ d
ŒÛ ƺ
 • c ˆÆ º
 • Å VY±Ð gîx ¬ Y Z’Z Å ½kZ Z®Vƒ
Š{zž σ (F ÃVß Zz äZð7"7 Ç- w‚ õ 0
g e [»t [Z Xì

gî ãZzÐ ä™kŠ ˆÆY hŽ ~ g uèÑq ,™y ¸Ã b ï§{ Ž
H I6
Xì Š
165
kZ ÂÙ !
C Ð y ÂÏ ñY•gæ ™òÐ y: Zizg w ‚ õ 0
g e űŽ -4
]Š ¬ Å
~ y{zž Ïn Y Å µÂðYÐ kZ ~ˆ Q X Ï ñY 06U
S
XÆ™
 Xì Cƒ Å% Z e ]Š ¬ Å kZgzZI~g ZŠ yÐgîx ¬ /t -5
» űZ
y ÂLÐ kZ X Ïn w ï: ‰Ü z n Æ ~g ZŠ y{z  ÇÑ ~ ðJ 7‰
Ü z9
{ 0Ð ~g ZŠ yLgzZì @
X • Dƒ Za b) ãZ0 Wñ~ š  FÅ ~g ZŠ
äg Z¦Ü z ¡~ g OZÆ b ïVH±‰žì ]!
‰ Å {@x Ìt -6
) {z pÔVƒ îŠ Ìý‰Ü z¼ { Zp {z X • g á¼ZŠ ~•gæ n Æ
„¬ ä VMVH± Ú! Ü z n ÆW! »
t QgzZ ÏB „ wï µñgzZ ‰
 7]Z WZ H6VY±~uzŠ Ð WÅ yZ ì ¿gNŠ *Š¼
Z » kZ • M
{iZ0
X 7Â* ™
! »)™Ö ï~ :WÌA
» ä™ '! Vƒ Ì: VH±+Z ¤
Z gzZ
X ÇA µñ
• Cƒ Ì~ kg ZæÆ Vñ ÂVÒZy
ƒ c 
tž}™nZ‹Zt ðä Z VŒ
Û ãZz q
t• Ë
Z y xgŠÆ VY±gzZ Vñž• ë ë~ [ ZŽ Æ kZ ÂX • $
Xì 7n Æ VY±ì tñn• Û GDZg7 » +Š n Æ Vñžt {zgzZì
 Ï ñY Å Òà Šb & Z ñƒ n
žZ Û'
g g Z Œß (Å Vñn kZ
Þ ‡ Z®7Z
Xì uF
.  ZzŸ(zz% » VY±
‡ ¢Æ yZgzZ kg Zæ ä‡Z c
zz À
@ Ü •
h » lgz6Šűˆ Æ /Å w‚ âˆ Æ ‰
ƒ Ã\! Û ~ åzi -1
\!~g ZŠ)f Å«™Å `žì t Ž ì F 6~gZŠ)f q Z |gŠ ht gzZì
ªŠ% ~g ZŠ )f t Z® 7I Z Å ~g ZŠ )f kZèa ]gúXì 6
Ôˆ à Ze 6\!
X 76Vâ ª]gú
166
Z 6yZ Z® • Cƒ 'gúg ZŠ )f gzZ yZôèa ~ kg Zæ ä‡Z
)f + Z q
X Š7I ZÃyZ <Ñ » Tì CY à Ze ~g ZŠ
q½Z x » VY± Â ñY 3g Ã7 Ã V- gz$ ~¡ Å VY± -2
Xì ƒ  o*
Áw ¾~ VzŠ% V˜ ~ o zZ gzŠ kZ X • Cƒ „ Áï» ~ V Âgú -3
ÂV**Z àZz 䙚 F9Xì ;g Y k(yvÌ~ VÂgúV;z ì ;g Y @ ƒ
vŠ » VÂgúèa gzZ Ï B ™ ~
Z ÃV- gz$ Å VE*Z KZ íX • ÙZ e
º
X Ï•g vzg »/~g ‚Vc ƒgŠ *
gz${z Z®ì @ á NÐ w¾r
zf• ™
X ñY Hy
¸Ã b ï§{ ŽŠž Ïìg (F t ÌVŒ -4
gîÌËž B7ë ñƒ DƒÆ‡¢ yZÆ kg Zæ Æ V©VâzŠ
Å(Ë ,jÅ y Z Ð g ±ZC
Ù žì ~gz¢É ñY Å ðZ‚
Û Z,jÅ kgZæ yZ Ð
X ñY
i§wŠ • » ½´Š ÅVÂgúgzZ VY± Ú!
¿Ð yzÅZí6Tì i§ojZ z ÅZ {zt ì ;g Y H™fi§wŠ •Ž
ÅTQX¸ ïŠ ½ŠpÃVÂgúgzZ V¸KZ D[ôZžìt {zXì c W` @
ƒ
٠½n•
Ã]gúgzZ űC Û X ¶C™Ýq ½g” Æ kZ {z ¶Cƒ Š Z¦Z Î
ëX ;g @
ƒ *
2GÃ]« Š ~ ! ²gzZÃy !
i ! ²{z´Æ kZ Xì „ *
™Ýq
~ o zZ gzŠ kZ pX ¬Š D™zÂàS+ Y kZ Ã]Z|DI Z ‰Šp ä
Xì Ðäƒ êÌÐ + Y kZ [Z
DI Z gzZ ì ;gƒ x » ~ V‡gzZÆ +Š V ˜žì Å ]!
kZ ]gz¢
)f KZ gzZ ,™w ì ~gz¢ÌÃ% kZ •z • ìg á pŠ ~ yZ ]Z|
VY±gzZ VÂgúÅ yLZ™w ï‰ Ü z¼ 6gîxñƒ BÃq¬gzZ ~g ZŠ
œ6yZ ñƒ Ù Š ÃpŠ z tØgzZ Š Z¦Z z /‡Åq Ù gzZ ,Š ½´Š Ã
ZC
167
Û ZÆ yLZgzZ ,™„Å ¶Š ½Ã *Šžì ~qøZŠ Å V¹t y
Š Z• WX ,™
Ù Xì ~gz¢ ´gÃ7 {°‡ » h†ÎŸ^Ê h†Î Ÿ] X ,Š ™i Z0
w ‚C ZÃýÅ
Åy Z c
 ƃ
ƒ Ù Š Z®Å¥áZz äƒ rg ÃÐ kg Zæ
 t Xì Cƒ~ Vzg ZD
Ê Z® ~(q × Ð +Š D Â}™œgzZ zÂs§kZ e
Z Å VÂgú+' ÒZ
M ÅVY±à Zz ä™Ýq xE! ²Ð ~ VâZ y„ yZžì CÙ ªgzZÑ äW
u ³7Ì‚{z X Ï ñWòÌŠ Z®
Å}wßZgzZ ³7Ì}Ô³7Ìg
Xì ]gz¢Å œgzZzÂ'Xì Yƒ x »¼ ¹ X ,™Ýq y T¼ Ì
Ü z ZhðZhð
Xì Y Y HÝq¼ ¹ •g ï Š: Zizg ̉
g miz ¯B‚Æ +Š p7Y fp¤
{Zp• n ZŽ ] Z|{z b§ÏZ
gzi6yZ } (Æ yZ Ð ®
 ) —c
Ð DI Z c
ƒÐ s¦IZ ÕZz Å yZ
N 2ÌÃVÂgúÅ yLZgzZ ,™ÝqÐ Y f½´Š ~Š ã ÌŠp{zž ,Š
Æ ½~Š ã Š : Zizg Ì‚ JŠ Wn Æ kZ
'gúÅ yZ ~ V¸P ÂñY c
Ë ƒ3 Zg WÐg- i
X• $
Å ä2½´Š ÃV¸gzZ VÂgúÅ kz7k0
ÐW'gúgzZ VH±t [Z
X B ~g ZŠ)f
~ }g !
Æ ½Å VÂgú»vZ¶g ~â åZsÑZ *
Ññ
ßw¸
Z X • %Z zŠ bzg Å kZ :’ e -7„ 6y +Š DÃV Âgú
ÃyZžt q
*ƒ ~ Vzy6gîtºÐ i§m{ ½žt }uzŠ X ñY c J 7+Š DsÜ
”]gz¢š ä <Ñž’ e *
Æ yZ {h ƒ: 6gî Ü6i§Æ kg Zæ X ’ e
Æ kZ Ìä ] uZz gzZ H 7I Ã ( å  Ð Vzy ) ] ðG3E4ÉZ ù`zy
z q ½Z
ÃyZ Ìä ( ñ0 Z ) 3ZÆ ( á Zz “
 J0ZŠp ) ò ”SžØŠ îŠ, Z‡¢
Ð VÂgú{zì ]gz¢Å ãZôzgŠ Tà q ½Z kZžì t ~ kZ iZggzZ X 1NŠ
168
Q ãZô{z ~ 4Š Æ VzŠ%gzZ ( à Zz •g ~ }Š6 ) g˜Šp {zž @ 770
 ( ´g: wŽ éÐ VzŠ%) w Y°! o %Z x°¸ Ýq » ãZôkZž „g V ¹
X ˆƒ Ýz ~Š Y µZñˆÆÏZù`zy  gzZ Á  ãZô ÂX å
™â » kZ ƒ - g ! Ø Yz!
z> z WZ ~ f z bz +Œz pѤ Z{}uzŠ
s ™zZ yZ {z ì $ Ë ïn Æ p g ™âŽ gzZ wõ/ d Œ Û *
ƒ xn Æ p g
¶g # Ö ÑZœsg çÔ 510 m ) X ó óu* ç{Š ciÐVzŠ%ÄÅT ~cÐ
X ( vZ¶g tZ†ËZ e * ÑñXvZ
E
:Z îÏŠÓ¡ X ðƒ ÝqG@ ~(Ã]! ~g ø Ð ßw¸kZÆvZ¶g * Ññ
Xƒ±5 ]g „gzZ q Z ÅvZ¶g * 0.ÅZz
ÑñîE
]c gz¢´Š Å ]Zg˜ * Y c
0 » Y f~ VzŠ%žì Zƒ " U t Ð/Š
*Y k0 Æ Y f » VÂgúƒ  Ð:  Æ {Š6ÑzZ XÐzz zŠ X 7°Zz °» n Æ
,ZÆ yÃ]Zg˜‰ ÂñY c ¯ ôZz ¤ Z ÃVzŠ%Æ ygzZ ì e* ã½
VzuzŠ  @ ƒ 7x ÈZ » +Š LZ Ä VzŠ%Šp(‰gzZ Dƒ 7xÌŠ%
gzZ ì g ZØŠ ïÅ +Š ÃVÂgú+Z : XÐ ,™x ÈZ H » ä™wZÎn Æ
ÌA • ݬ {)z ð¸ g \! ~ yÆ Ë c ˆƒ Ìð‚g Å ËÐ t · Z¤ Z
 Âì CƒÐC
ƒ Ù ØŒ" +ZX ‰b7 7Ð VzŠ%yZ 'gúb)‰
ðÃÆ kZ S Å äƒ «g ` ôZ x ¬ Å VÂgú Âì e* mŠ ¬ *
ƒ (Z » VzCÙØ
Å nC Ù Å + Š LZ Ð yZ ]Zg˜x ¬ gzZ Vƒ ðƒ S7'gú¼ž 7]gß
(èY ) Zƒ Z  Zz bŠ ½Ð i§ sg ” à V Âgú¼ : X ,™ H ] î
ó Xó •çG.žEÅ!
Íì @ƒZ  Zz ( =g f ))l » Z  Zz
( 1 :` Ô265 :mÔ[ zZ b & Z!Zj&Zp b &Z Ô263 m )
 Zz bŠ ½Ði§sg”ÃVÂgú¼ :'Lž
Z L p ÖZt ~ ]g „kZ
Å kZèYì x » kg Zæ Š Z%Ði§sg ”žƒ: ëzt ÃËÐ yZ ó ' ó Zƒ
Û ÔB‚Æ s
kZ ŠpŽ ì i§{z Š Z%Ð kZ Z® ~Š â•  ZÜä vZ¶g * Ññ Â
169
Z »vZ¶g *
Xì gÃè k½ZgzZ q Ññ6270 ™&Zp b &Z ª[Â
ge zŠž ì @
W ` Ð iZgŠ : âi Ž ì ¸ n Æ ( ½Å ) VY±i§
Z ykÑZ ‚gzZ ³7gzZ N W~ µZñÆ ] © LZ LZ VH±
ã*Z +Z ¤
Ì» kZ ~g6zg$ gzZ ì Cƒ " U'
• !{Š c
i ½t Âá : {Z 9Ž ñY ï
Æ yLZA : ã *Z +Z ðÃV˜ gzZ 7B p ( » äZ™½™}Š {Z 9ª)
ó Xó ,™ c
Š J 7Š%
Û Å &ZpgzZ VY± Ú!
Å ½´Š ÅzgŠ ï¼ gzZ n•
]gß4qZ
zK  FÅ [ » åq Z Æ ] xsZ Ð x * Æ ó ókgà +Š ûL Lä ë
b) (3) X +Š wßZ (2) Z •òsZ (1) ì Œ6V1 yZ Ž ì Å ;@
Û û‚ (5) g
X yWŒ uû (4) Xg- i ©
: Zizg‚q Z N J 7éS¨GE
4] éS¨GE
4] [ »t ÃVÂgúÅ y LZ ]Z|DIZ
! Ž Ð ~ yZQ Xì Y Y H Zg7 Ð ã‚ W[»t ~ w ‚| l e ÂN J 7
Å VzŠ%gzZ VÂgú[ »t X N J 7ÃVÂgúÅ kz7k0 LZ {z Vƒ ¢ &
Xì @™ Zg7 ÃVÂgz¢x Ó
: *  ™£Z æg ? *
i » vZ¶g r Ññ]|‰ Ü z Æ ãU ÃÅ y*kZ
X • D Y G ™f ]ï´P ÆkZX 5ÃÚ Š y*0Ð kg Zæ
z wpŠ ~eYgzZ wpŠ z `zy  : ZizgÐ ynÆ ÄgzæWJ ]çY -1
D™ˆ Ü ¬vß lç$ Ðzz Å äƒ ³3 Zg »Äg z æWgzZ ]‡zZÆ `zy 
X•
7„ ]Zç sÜt Xì @ ™ ]g ZÑ gÇZg e ƒ ³~h Ç ðä Z gzZ
{Zp• ]Zç{Š ci ÌÐ kZ ~ ö;g xÅ]]¤~eYgzZ X • ]uZz
Xƒ4 „ Hx OZ
òzøÐ ¢  &Å% ey -2
170
's ÜÆy• á KZÃ ` »x » wy -3
Å {%izg ª Š HyÒ 6zZŽ ƒ ¸ g"z Ñ » ½& §gzZ ½[» -4
„vŠ p Ö! ™ Za é~ ¿._Æ kZgzZ DÆ <Ñx © Z 0Ð Ï0
Ô *  i
gzZ ì unZ Z  Zz [ » ÑZz ä¯ ] Hà gzZ ]Ó¬ k˜Z X * ™ Za ]y
W
 Zz kƒ Å ä™Ýq [ ØZ,Z
X b ˜ÑZ Z
ŠŽñX ñÑB‚Š%xøðÃÌ63Zz gzZ ñW™ hgxøðÃ~•gæ -5
X • Š ®{gÃè _ ZÑ~ ]aZ ] çY
X • Ì] ZŠ Ysfzgq~ ½Å] çY yZ ,iZ {z´
Xºz =n%~ ]H Ãz ]Ó¬ à Zz äƒ rg ÃÐ ]çY -6
X• Bg tØ» b) óC„  Zg { Z'
Ð g
uz y WŒ Û -7
™Äg ~ „ VzyLZÃV¸žì t sÜi§g¢" gzZ4'''
X ñY ÅÒÃÅäàJ gÃèÑ
171

12 :[!

7c
ì$Ë 0 •{ Z'
u]gú
^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä×Ö] ÜŠe
Y *
èY 7^ Ö Ó{ Z'
¯#  uÃ]gú
zz «

Ž n Æ „Z'  ì ¬» [sgzZ }Š6n Æ ]gú
u Å o Ëž Z
X 7e* ™ñƒ Tg ~ [sgzZ} Š6ÃyZ • ~gz¢x »
änÖ] æ †jŠÖ] o× àãÖ^u oßfÚ á^ÓÊ lçnfÖ] oÊ …]†ÏÖ^e á†Ú] ð^ŠßÖ] ០-i
D…^jvÛÖ]•… 1 t405 ”E !霆Ú] ÜãÓ×Ûi ÝçÎ x×Ëm ÌnÒ Ù^Î &nu "
# ofßÖ] …^•]
Xì 6}Š6g Zæ »ªq Å yZ Z®ì ¬» äI~ VzyÃV ÂgúèY
Ë 0
Tì $  c
b #ù x ¸{zž ¹ä \WZ Û {g •
â• á Z ä~
 Ñ s§Å ÏZ
Xƒ yZx]gú6
èn$fÞ ^ãÞçÒ ‡]çq é†m^ŠÛÖ] oÊ …^jì] o%ÞŸ] Ý^Óu] àÚ å^³f•Ÿ] o³Ê æ DhE
D…^jvÛÖ]•… 4 t396 E †jŠÖ] o× àãÖ^u ð^ßfÖ èÖ牅 Ÿ
IE
#
Hg (Z Ã]! kZ ~ {k) ( [ Â ÅZ •)žì ~ ö-ÑZ x © ZÆ {³Z
Xì 6} Š6g Zæ »ªq ÅV ÂgúèY 7wÎgì $ Ë ƒ Ñ ]gúžì
Ü z LZ wÎgžìtzz Å t•
 • Dƒ ÌÁqÆ ‰
Z Û kZgÃè ~ {³Z
X 7~gz¢ *
ƒ Áq n ÆÑž
zz ~uzŠ
172
Xì +Š ³*
z =³*
]gú
?Š s ÜÆ „Z'
u Å ]gúvZ¶g ãZi «)´ ~ œWZ bÑ ( ³ Z)
X • ˜ ñƒ ï Š
æ ÜÓvÖ] ‚a^ŽÚ oÖ] tæ†íÖ] à l^ÂçßÛÚ àm• æ ØÏ l^’Î^Þ ð^ŠßÖ]æ
!h†vÖ] Õ…^ÃÚ
~ +Š z ='gú
 gzZ µZñÆ ¬gzZ • ³*
yZ s§Å VÃcÆ k
»
Xì IÂ
p…^ífÖ] †fíÖ ^ãÖ oÖçÛÖ] Ü$œ á] æ •çÎ æ ‚u †nÆ oÊ o–Ïi é ð†ÛÖ]æ DhE
!霆Ú] Üâ†Ú] ]çÖ æ ÝçÎ x×Ëm àÖ
Ë } Šê ]gú~ ] âlvŠ {z´ Æ mŸgzZ Šzu
Z ì $
ÃkZp¤
0
7b #¦Ù x ¸{zžì g
C ÑZz ä™gH Q z è‡
u Å ~g gèYì g Ç { k
Ë
Xá ¯ yZx CZÃ]gúËŽ $
ì m»zz «J 9z zŠ {gÃè s ÜÆ „ Z'
V ˜ Ð ~ V ðAXE u Å]gú
X 7]gz¢ÅyÒ Ëì ãZz Â{zÂ
u~}g!
ý àm• æ ØÏ l^’Î^Þ àÚ kmœ… ^Ú ~tg kZ Âzz ~uzŠ „g
öRÅw ‡z ²Ëñƒ DƒÆ~tyâ• Û p¤
ZgzZì °»Æ ?Šg• î³³³Ö]
G 6kZ Z®Ôì CY ð0
.ß à{ ~ VÍß ‰~ }g ! kZèa pÔ7
Xì @ Š [ZŽ »]ŸZ ‹Zá Zz äY
Y c
1 •nZ ‹Z
:Ð Å
Xì gÃè ~ 1 ` 136 m›9bÑ ê X )Z ì
Ü m † Ú Ÿ ] ð ^ Š ßÖ ] à Ú Ø Û Ó m Ü Ö æ † n %Ò Ù ^ q † Ö ] à Ú Ø Û Ò "
# äÖçÎ ä•…^Ãm
‚Ûu] æ p„Ú†jÖ] å]æ… ^Ú ça æ Äe…] èm]æ… oÊ æ Üu]ˆÚ kße èn‰• æ á]†Û kße
kße Üm†Ú Äe…^e ànÛÖ^ÃÖ] ð^ŠÞ àÚ ÔfŠu " # ofßÖ] Ù^Î Ù^Î z‹Þ] &m‚u àÚ
173
!"
# ‚ÛvÚ kße èÛ›^Ê æ ‚×mçì kße èrm‚ì æ áçÂ†Ê éœ†Ú] èn‰• æ á]†ÛÂ
h]çrÖ]æ !Øn×Î …•^Þ äÞŸ ÔÖƒ à t†ì •]†ÊŸ] ˜Ãe á^e Üã–Ãe h^q] k×Î
•†Ê ØÒ o× ÜÓvÖ] ݈×jŠm Ÿ ®Že ØÓÖ] o× ÜÓvÖ] á] ça ÔÖƒ oÊ ‚m‚ŠÖ]
!oßnÃÖ] äÖ^Î ®ŽÖ] ÔÖ„e •]†Ê] àÚ
á g Zt » ~
ï» Ð ¹ Ð ~ VzŠ%ž ì Š •  vZ wÎg ng çÆ kZ
zZ ~èF × ›
gzZ 3Z'  ²WgzZ y Z/›
 *%1Nƒ 7ï»~ VÂgúžZ
 ñƒ
 vZ wÎgž ¹ ä ” ÷Z ]|žì ™f » V Âgúg e ~ e
~ Zzg Å£Z µ
Û gzZ yZ/›
²W~ç Åyú•  *%X • °»g e ~ VÂgúÅ Vâ ˜ cÛ Š•
â• á gZ ä
 ·›
X~  ÒÃgzZup›  "} gzZ
( • 7+Š ³*gzZ =³* 'gúƒ  ž Zƒ x¥Ð e
Zzg kZ)
Û Zq
Š Z• Z P Æ VÂgúžì c Š [ZŽ t » kZ ä VÍß ‰ž Vƒ H~
9gzZ • `g { Ð ¬» äƒ +Š ³*
z =³*Ð zz Å äƒ ¾gzZ gŠ *
Xƒ ¬{z6Š•ÛC
ÙCÙ ÆÀkZžì 7x{ÃkZ ¬»Ú Ë6Àžìt [ ZŽ
[ZŽ
wÎg Xì ™f ~ g u » &ZpXèYì 7›£g çt q Š 4
}g ø
Û ô=Ž Å+Š z =yvä ~
Ù牅 ^m ^ß×Ï æ ^ßßm• á^’ÏÞ ^Ú æ à×Î ðâ•  vZ
àÚ ÔÖ„Ê Ù^Î o×e à×Î Øq†Ö] é•^ã• Ì’Þ Ø%Ú éœ†ÛÖ] é•^ã• ‹nÖœ Ù^Î ä×Ö]
ÔÖ„Ê Ù^Î o×e à×Î Ü’i ÜÖæ Ø’i ÜÖ k•^u ]ƒ] ‹nÖœ Ù^Î ^ã×Ï á^’³Ï³Þ
yvÆ =~g ø gz Z +Š }g ø vZ wÎg c
Y7 äV Âgú ^ãßm• á^’³Ï³Þ àÚ
Æ ÛÆ „ZÍ ÅŠ% „ZÍ Å ]gúq
Z Hž Y7 ä \ W ?ì ]gß H Å
Å kZt c
â•Û Š•
á gZ ä \WXì „ (Z V; Yž c
Š [ZŽ ä VrZ Xì 7'
 
Z'
: {z Âì @W¬Z  Ã]gúžì 7(Z H Y7 ä \WQXì yv» =
á g Z ä \WXì „ (Z V; Yž ¹ä V ÂgúXì B
Š• g { izg: gzZ ì f7i ú
174
Xì yv» +ŠÆyZt  cÛ
â•
Æ =yvÆ yZ èY • 7IÐ V Â! y Z &Zpg e Ñ!
{gÃè
VâzŠ yZ Xì " ŠŠ Fš Â+Š y v » yZ pì Yƒ ŠŠ F
U p¤Z ~ }g !
°oÆ äƒ à zÆ yZ ÚûŠ§~ VÂgúž Zƒt Ýq Â,™ ¦ÃV(u
Ë ƒ ï» à z {z Ìñƒ DƒÆkZgzZì 7
X• $
2 •nZ ‹Z
:Ð)Å
ê X Z ìŽ Og Ãæ Ã}°‡kZ ˤ ZÆ™ÃsÜÐ g u Å w ¾%Z
àÚ •†Ê ØÒ o× ÜÓvÖ] ݈×jŠmŸ ®Že ØÓÖ] o× ÜÓvÖ] á]L LªXì gÃè ~
Æ äƒ 2Z ³* 'gú¼žì ežì Yƒ w ì XX®ŽÖ] ÔÖ„e å•]†Ê]
]
~h z *Š: âižì Cƒ Ð {@x kZ G @
Å wì kZ gzZ Vƒ IÐ ¬
ò OZ Ð ¹ Ž c
Å#Ö ÓB‚Æ ! x» ~(ä VM• ~g ¦'gú+Z
X • „g C`6j§{•ÃV‡
[ZŽ
@ ~ VÂgúž Cƒzz ¸ ¤
ƒ„ » yl Z ËÅ äƒ 2Z ³*
( ³ Z)
|æ… !àãjqˆÚ] oÊ èe盆Ö] é†%ÓÖ ð^ŠßÖ] Äf› o× gÖ^Æ á^nŠßÖ] á] ^ÛÖE Xì
& ¸ðÃy xgŠÆ VÂgú6XÆ ]Š Þ~ u 0 ÛZ
y WŒ ÌA  DoÞ^ÃÛÖ]
Zzg ðY & ¸~ x ©Z vŠ ÂÔì Š Š ¬„ q
c Z n Æ VÂgúx ÓÉ ˆÅ 7
X ÏñY ¿g
Û ¼ ¹ yxgŠ Æ ËgzZ ` Z'
Xì t• × Æ VzŠ%gzZ V Âgú2 ( [)
Xì gÃè ~ g u ÏZ ¶ Š
!àÒ ]‚u] àÚ Ý‡^vÖ] Øq†Ö] g×Ö gâƒ] àm• æ ØÏ l^’Î^Þ àÚ kmœ … ^Ú
á Ã=ÅŠ%g ZŠ™ð•ZŽ ¬Š 7Ãà Zz +Š z =³* Ë{Š ciÐ ?ä~)
á Z s§Å ËgzZ ` Z'
x »ÃTžì {g • × mºÆ ]gú~ kZ ( ƒ à Zz äY
175
 gzZì îŠ ç ÌÊ%g ZŠ™ð•Z ]‡zZ Î {z™Ñ ~
ÅËmºKZ {z Z
Á ÂÌ{z ~nçkZŠp Âì g Zz™[" ~nçËTÐ ¿xiq6Y ¯
Ù b»[
Xì „g™{C
3 •nZ ‹Z
ä vZ¶g ~â å *
ÑñpÔì 2Z ³* ]gúž B ™ Ìtt ë ¤Z
žž Š ƒ "UUCÙ ªÐ y WŒ
Û :L Lž H™f ~ 5 ¢ 92 ™~z2 Z Š ZæZ
Ö ÓkZ |žì t ~ kZ i Zg gzZ ' ì $
{gt¡Å # Ë ƒ Å ]gú~g/
ó Xó Å {gtì I Z ]gúgzZì
[ZŽ
u (i)
!霆Ú] Üâ†Ú] ]çÖæ ÝçÎ x×Ëm àÖ • X p ÖZt ~ g
*ƒ 2Z ³*
 » k Z Xì Yƒ Ìxg ~ }Š6» ]gúA Å b #x°
Cƒ Ìgz$6gî ãK{z Ðzz Å kZèY Ì*ƒ ]gú» kZgzZì Yƒ Ì
o ]gú6Y ¯ Ång ZúyZ X ( • ñƒÑ Ìng Zú~¡¼B‚Æ kZgzZì
76w ZjZ ŒZgñZ b§kZgzZ $ Ë ™7}g7 6j§ŒZ x »Æ „Z'
uÅ
XÐ •g
KZ x ¸ÌŽžì xÀ~ kZ Z®Xì c
W•Æ ÔŽ ì {ðx ¸Â ( ii)
ž *
™ wìt ~ }g !
kZ X Ï ñ07b # {z }™Š4Æ ]gú ãZx
žŠ¬Š 7LèY 79ì @ Zz™¿6ñZg KZ Ë¿q
Z ~ —ž
Xƒ%Æ VzkizgzZ Vzžƒ: VY%W Z (Ð } (H {z {ZpQƒ Áq ÌðÃ
xlÄ ñZg Å%W{zžì etp¤ Zì „ © {gtÐ yZ ~gñZ ë Z%W{z
¿„ 6ñZg ~Š ZÐZ KZ {zž *
™w ìt ~ }g ! 
Æ y ZkZ• „ ,Z X Og
Æ VáÓ—gzZ ~g/  ñY ¬Š Ð g ±Z kZ gzZ 7ƒ
 o σ CZ™
Û ðÃyxgŠ
Xì 7t•
176
»×b Ù C
gñZÉ }™ê » x »C Ù Ÿg 0
ž @ g/ (iii)
ƒ 7t ~ e
Xì @ƒÃyZxg (Z
G-;X&
Š Z%y•! W (iv)
ê %Zžì wÈZ~ áæ‚ãŽi oju ]†Ú] èÛ^Î kßÒ^Ú e
ƒ Cš k°Z » òg؃: VY „ N ÙC
g{z { Zp~nçC Ù ò•žì êtèYƒ
Xƒ n ÆW+à~]÷†Úû œ žt ÝqX Ï
Ö#Ó~g/èY ì °oÆ qÂÅ kZ ¬» }Š6n Æ ]gú (v)
™ Zg7 ÃV- g ZŠ )f yZ ™ {g ~ }Š6Xì @
n* 7*Ù !
WC ÃyZxÌA
ƒ Ì
X ì wõ
Xì – b§kZ ~ ~z2 ZŠ ZæZp¤
Z ävZ ¶g ~â å *
Ññ (vi)
Û r » žÅn]|
W~ kZ Ôì gÃè ~ˆyWŒ
kßÒ ^³Ú ì e
¿i§ »žkZžì @ ƒ x¥Ð ä™g¨~ T áæ‚ãŽi oju ]†Úœ èÛ^Î
Æ yZ ~ ˆ gzZ å‚ » ~g/ žÐ {œ>Š ¬ Å n{ZpÐ ‚Ÿ {Zp
Ù ª :ƒ Š
C Hž qZÔZ Ð yZž 7" U Ð ?Š ËÆ äWá yZZ
î<ZÜ õg @
G gzZì xg ¹!
Ab » žkZÐ q ZÔZ e
© x°gzZ že
©
ñÅkZ
L ì DßZ {°‡gzZh
än× †nÓÞ †nÆ àÚ ]†Ú] ^ßn× äÖ牅 æ ä×Ö] “³Î ]ƒ]Lž
Ë ƒ Å]gú~g/žž Š
Xì $ ƒ " Ù ªÐ yWŒ
UUC Û : XX^ßÖ èruçãÊ
X cÛ ~ yWÅZ yÒ ä *
â• ÑñŠpp
ÐrÆ n: Xì Æ˜Å ä¯ {• á Š !
Ã]gú~ <Ñ ~g øL L

k Z}uzŠ X å » Wæ÷t ÂwzZ X}™: î>XE
½Å kZ ä6Ñ<Ѥ -Id ðÃ
ó Xó 7u {z ñƒ Dƒ s ÜÆ kZ ~ ~·qÑ Âƒ Å Ì
ì ~ ¸Ð g ±ZÆ bÑŠ pÔì Å‰Ü z ¬ ]g „Åy WÅZ yÒp¤
ZgzZ
ÑŠ 6,Ž • bÑŠ sfzgqng çÆ kZ ~ðs Z <ÑèY
D™Ìª
‰•
u -1
!霆Ú] Üâ†Ú] ]çÖæ ÝçÎ x×Ëm àÖ ~tg
177
u -2
ÜÒ…çÚ] æ ÜÓñ¡íe ÜÓñ^nßÆ] æ ÜÒ…]†• ÜÓñ]†Ú] á^Ò]ƒ] æ ~tg
D459 ” éçÓŽÚE !^â†ã¾ àÚ ÜÓÖ †nì š…Ÿ] à_fÊ ÜÓñ^ŠÞ oÖ]
x ©ZÆ [s -3
4 •nZ ‹Z
7w VÅVÂgúyZx›zŠ q
Z c
VÂgúyZx›)6µñkZ vß¼
X CW7Ã]!ðÃÅ b #x°~gzŠÆyZž• ë ñƒ D™
[ZŽ
Wt ‚Æ VzŠ% {Š6" » ]gúyZŽ q
* Z HXì ] !
Ū˜ ~(t
A 7` ZzgÃÏŠ6" H•Æ ÜãÒç×Ú àm• o× Œ^ßÖ] gzZ 7°oÆ b #
gzZ lçsÜ b #èYì sŠ ZáÆ ä™ŠzöÃ{] ZŠÆb #  aÎt 2 ? Ç
•Å yZ Ôt Ü Z Æ VÍß Â{]ZŠ » b #É 7ŠzöJ
Å yZ Ô d  ( zz%
„
Xì ”Ìë™ÅyZZÆ yZgzZ ~g ZgŠ
5 •nZ ‹Z
H™f » b #T6 Zt Ð [ ZŽ Æ nZ‹Z¸¦
zZž Zƒ Za nZ ‹ZgzZ q 
ÉÃ ÌŠp {z èY Cƒ 7‚ Ì~ gzŠ Æ Vâ ZxŠ%Ð ¹ Â {z Š 
Âì Y Y H wJÃ ãZxÅŠ% ÉÃ Z
 gzZ • ïŠ ` Zzg Ã[gzZ • Dƒ
? Y Y H7wJVYÃ ãZxÅ]gú
[ZŽ
èYì áûçø aû ]ø ~« £ÆãZxÅ]gú{Š6" Éà ãZxÅŠ%ÉÃ
á Ì~gz$Å äƒ ]gúÆ kZ ~ ]gúžZ
ï•  Zƒ Í »[sÜ Â~Š%
Xì ˆƒ
kZ yÈZz sZÑZ (³Z) X • 'gßzŠ Å“
 yZxÆ¿Ë Vänfßi
kZ ~ VÍßÐ spÆ Tƒ Ýq„z «Å kZ ( [) X ,™³ 6B; Æ
178
Xƒ Ç*
¬»
á^e æ á^nŸ]æ Í]†•Ÿ] àÚ äÃÚ èÃm^fÛÖ^e àm†Ú^e ^Þ^_׉ †n’m á^_ŠÖ] á]
D4 t318 ” …^jvÛÖ]•…E !å†ãÎ àÚ ^Êçì äjnÂ… o× äÛÓu „Ëßm
0y ZxÉà ðÃ6Y ¯ Å«z„¤Z V; X 7^ ™³ 6B; Æ ÉÃ
Y *
Ù ªgzZ @
C Y H7wJì @  ZŠ'
Y H“ ÃkZ ƒ: ] ¸Å«£ÆkZgzZ ñY
gzZ * ZŠ'
™“ ÃkZ gzZ ì ] !
gzZ *
™wJÁq c
*
¯ Áq ÃÉÃ z Ý ª Ëžì
Xì ]!
• D ¯ Áq Šp™w Ze ^zz vß Â~ e
Áq g• c g/ž ñY ¹¤ Z
Xì 7g ±Z » ñZg Åx Zú~ ä¯ Áqžì t [ ZŽ » kZ  ?• D™wJ
j§ÌËÃx Zúì Cƒ xñZg Å/ŠI Z gzZ ûz DI Z ~ ä™gHÁq
* Ö Ó » IZ *
™Ýq # Ð zg Å <Ñ™á ^zz Ð yZ ™ çgzZ ™Ýgz Ð
%WgzZ AÐ zg Å<ÑÌ
X ì i§ » e
gzZƒ Ýq„z «ÃkZ¤ Ö ÓI Z *
Z Âá ™ï6# ðäZžì t Ýq
kZ ƒ: ]¸°» Å äU ÃkZgzZƒ60 Z »Š YzŽh
' × ~ ÒÃÅ äU ÃkZ
Ð gîm{ƒ ]gúc ƒ̀Ã z ÉÃ c
ƒ•Û » yZx{z {ZpXì Y Y H“
 ZŠ'
Ã
b§ÏZ MÈ7^ Û »‰pÔƒ ÌÉà ]gú{zžZ
Y Ã ãZxÅ ÉÃ z • 
E
Û »‰gzZ M
gzZƒ µñ » äU Ãݪz ÉÃgzZ • È è;X(^
Y ÌÃ ã ZxÅ]gú
Ñ ~ w EZÃkZ ƒ ]¸g7 ½
Ž Ìs ÜÆ ãZxÅ]gúb§ÏZ X ’ e *
Xì ~gz¢ *
Ñ~ wEZÃkZƒ~ ] ¸zg (Z LZ¼
179

13 :[!

õg @
Å:Z °ÜÑ]g â Z m
?
žÜ » õg @
F/µ » ÜÑ ]g â Z y Àt ‚ Æ Šò ZiW xæZ1Z *
X å Ð k' Ññ
ò Z •6T åx Z¤
¸ ‰ ƒ èZg: z6» ä¯ :Z÷Z ª Ã:Z •~ Y 1914
Ô‰ ØŠ ™È Êò Zi W *
ÑñŠpgzZ Š
ƒ ~ –/µ{zÐ äY- i sÆ yZp
X ñƒ: ¬Zñ] Ñq pOg ~g Y ' Z'
lÃÌ~ ˆ gzZ ¬ Ð äƒ ;g
ŸkZgzZ ñY H qzÑx » »^g Zz/ßÁi Z Á¬ž Hê ä Šò Zi W *
Ññ Z®
V;z Ð yz¬ z pŠ Å r
 ™ Š =ÍÏZ1Z *Ññ } Y f ‰Æ g · /ß~
ž 6)Ž ˆ~Š ™ qzÑ¿#Åx Z¤ z6kZˆ Æ kZpÔˆƒ ì‡ÜÑ]g â Z
kZ X ˆ~Š ;~ x ZúÐ )g fÆ b‚g z ]Zg ¶Z ò Zú( • Ù Š Ì` Wë
Xt ä Š Zi W *
Ññ™NŠ ¢
 & !
~ ä•Ænç kZ ÃY !Z ‹ 6
Ð ä¯ : c Š ™á ZjÆ ‹
ä¯ :Z÷Z ÃxæZ1Z ¿#~ ]Zg¶Z X c
ÑÉ H77Ã\ WLZ ÌLn Æ £kZ ä VrZèY ¶70
ì‡=Ñ ]g âZ ~ ògØ>m{ { ~ ‹Š X ¶~ }g !
Æ ÜÑ‹g â Z
^ž ˆ¿g m?t ~ k°Z {Â~ Y 1921 ÞâgzZ Zƒ t · Z » ƒ
 6ä™
Ãwƒ
q Z ¬ Ð [ NZ ñY 1™[ NZ »:Z÷Z gzZ ñY Å ì‡Ë
¬ Cƒí@ ™7 {Šzq
ˆ Æ kZ p å * Û z ] Zg (ZÆ <Ñ÷Z
Z6øZ•
 ™Š =·ÍÏZ1Z *
gzZ Å yÒ ~ ]g Zœ[ LZ ä r Ññ,Å T ˆ
180
Þ ‡(KZ ]!
ì k\Z . t Vƒ ÌŽ wq¾ [òZ X G yÒ [òZ¼ Æ kZ
{g™ƒ »/µÆð•Z q
XŠ Zž
·_-
Þâ ) gƒÑ { ìÎ k°Z Æ y ñf ‹ ä Šò Zi W xæZ1Z *
Ññ

X H {™Et ~ ]g Zœ[ LZ ~ ( Y 1921
Ð x™z aLZ ä \¬vZ Z  ¸ x !ÑZ dÛ g.z ?Æ Y 1914 L L
Œ
i{-t ( »ÜÑ]g â Z)J
Z
žŠƒ ¢= gzZ Å¢6b ¬ kZ |t
ƒÛD
z [x¤
u~Ð ‰Ü z ÏZçO X σ: [x» Ì[z [ðÃ~g ø ǃ:
³ » Ôz [ÏZ ÝZ gŠ Ì]‡5 ~÷Ð vZ¶g ŒŠú* Ññ]|X Š 
åŠ ƒ s ™ Ç! nçt gzZ cÛC
â•Ù ªt · Z ï» ~ Ä„ «ä VrZ X ¶
Š ™ y ´ Z » x ªÆ ®
c  ) Ä~ y*zy gzZ Ð B ™ wJã kZ {zž
ÑñÐ {gtÆ m¾Z ñZg Šzi ‰žì k\Z 1 Ç ñY
eZ ä *
» i s^7
Ã~ˆ Æ kZ X mÄg: i!Ð^7Z Ì~ Š ™ {Š Zg Z
 •z 5 ðÃ~÷gzZ c
Æg · /ßçO Ô å: …¸ Ð Vz „Å kZ Ì~ ~È Ãx c Zp Š cŠ ™È
E&
Å kZ Š ã
ðZ’Z V;z gzZ ˆ ðÑŠzÂs§kZ ~ äâi ÏZ à èEG4}ÒCz [ xZ ‰
 ™Š =·ÍÏZ1Z *
í~ œZg r Ññ=g z m³}÷~ äâ i ÏZX ˆ~Š wZ e
 ~ Y 1920 ~g†X¸ ‰ ƒ w'~ÛD
Z Ü z ÏZgzZ¸ A Ð
z [Ð ‰
g! g ! Ü z kZ  ðƒ qzÑ^Å ÄÜ q
ä ~ ̉ ’{ŠŽñgzZ Zƒ ;g ~
gzZ ñƒ: °)z ¬Zñ]Ñq1ðÑŠzÂs§kZáÁg » x ÓgzZ XlÃ
Y}Š x •Z ~™{gg0
ZÆ q
’kZŽ ~ 7h™®
 ¤6] q &Z 4Z Ug6=
{•z.ðÃn Æ o x Óž ˆƒ Ï-â Ð s§kZ Z ~⤠Ìñ¸¦ X å
Š ™ qzÑx » »^g Zz/ß izZ X H {Š Zg ZtQ ƒ ì‡Ä
~g ·/ßèa X ñY c
ðƒzÂs§Å ÏZ ¬ Ð ƒ  n kZ ¶„g ™x »Š ã ðZ’Z Ð w ‚g e &
181
$ä VrZž VzŠ Š !
ug IÃg · ñf ~ ~ V/Áž }Y 7~ gzZ
ä Y f …Î &~ * Æ g · Y !Z ‹ gzZ H Ýq dZ x £ » ]Z<!
x » Ì~ V1ß}uzŠ Ug ¯ž å {Š Zg Z ˆ Æ kZ X 1™ÉqÑ÷Z CZ t ·Ñ!
w‡z ²~ ]Zg ¶Z ÚÅXkZ ä ] Z|‰q  k pñY c Š ™ qzÑ
™Vc z s %Z ]gz~ x Zúx OZ » Iñf]gz¢š gzZ ~Š ™ qzÑ
úw]
¬Š ä ~ Z
 1¶$ Ë uzg 7ÌnÆœq ZÐ x » kZÃíqt X Š Š
c
Ë ™ê ¬gzZ ~y
Âì $ W » kZ Y !Z ‹ gzZ ì [W6x ¬©Xt [Zž
çO ÔVî Yƒ lz§Špw!Æ ™á ZjÆ ‹ ÐZž Zƒ x¥ƒ
 o¸
™ƒ 7Xt ~ ‹Š {ÂògØ>m{ q
gzZ Zƒgàt ·Ñ! Z Å‹ y»g Z
y Y !Z ‹ 114/15 :m ) Xì ~B; Æ k°Z kZê ~y W » kZ [Z

( wzZ¢X x ¬ ñ; k° Z ~œ%]Zmz*Š
X • sf `gŠ zŠÐ ~ m
zˆÅk°Z Ñ!{gÃè
 ) ^žì @
~gz¢n Æ Ë® ™ m?k° Zt »y Y !Z ¥ (1)
n Æ çÆ øZ• Û z ] Zg (ZÆ <Ñ÷Z ÔñY 1™[ NZ »:Z÷Zžì
{iXk°ZÆ Y !Z ¥ Æ™g » {Šz » kZ¢i Z¢Ž ñY ~Š ¯ wƒ
qZ
XÐ Vƒt y»g ZÆ wƒ
 X}™7V- Z$ x ® ~cŠ
y
÷ *  ™Š =· *
ÑñÔr  ™£ZY
ÑñÔr  *  ™£Z 2*
ÑñÔr Ññ
 ™vZ y4 *
Ôr  ™ ~g ]Z† *
ÑñÔr  ™vZ e
ÑñÔr ñ· *ÑñÔr ™
· *  ™]
Ññ Ôr ÓZ† *  ™ Ý°Z Ô *
Ññ Ôr  ™ Š î ZŠ ·*
Ññ Ôr Ññ
 ™vZ Y z *
Ôr  ™ Œ¨% *
ÑñÔr ÑñÔr á gâ Z *
 ™ {•  ™•Z'
ÑñÔr Z
Xr  ™vZ£Z *
Ññ
wƒ  Ž ƒÂàSk° Z x ¬ q Z » ¥ ~ V- Z$
ÃcŠ 11, 10(2)
X 132 :m ) X ñÑ ~ ¿ðZzgg » Å÷Z [NZ ˆ Æ ä™g¨6^g7g Å
( sZ
182
x ® Y 1921 cŠ 9 {Â*Æ wƒ
V- Š ZŠ zg Å V-Z$  ˆ Æ kZ
X¸ ŠŽñÌ] Z|sfzgq{z´Æy»g ZÆ wƒ
 ~ k°Z kZ Xì
~R r
ó£Zg¼¦Ô~z0  ™yѦ *  ™V {1Z·ƒqœ
ÑñÔr

£Z k*
2  ™ g U£Z *
Ññ Ôjœ r Ññ Ô~ºr  ™ ·xÝ *
Ññ > ›
E
£Z ` Zu *
ÑñÔr ™£Z i ÚZ *
ÑñÔã- Z$
r ÑñÔ~å5EB9Er
 ™ j[© * ™
*  ™dZgâ *
ÑñÔr  ™ŠzŠß Z† *
ÑñÔr  ™[;ß Z† *
ÑñÔr ™
ÑñÔr
22 {Ây Y f ¥ k°Z {”gàm ?¬Zñä wƒ  Xr  ™ Z{ç•Û
'Hg » {Šzsf ø Û Æ:Z÷ZgƒÑ x ® Y 1921 Þâ
 » ]Zg (Z z øZ•
( sZ 468 m ) ÕZ
Š ~y
c
( Xì Š WÆ y*kZ {Šz:^â )
X • ˜vZ¶g Vx·* Æ ^g7g kZ
Ññ~ ] Ü °g ¬~}g !
ž { »ÜÑ]Zg â Z ŠŽz! Æ ] )Š¼p¤
gzZ ÒÃ̄ !
Æ4z] Z L L
Ì‰Ü z ËÃÌZ Å kZÐ Ã`¦Ñèa 1ì à {Ð ¿„öW8 g J
[Z
Yƒ!Zi Z » u“yZ Ð ¹ Ð }pÆ {ŠzkZ 2 X Y Y H 7iZ0 Z Ã
X • D™ H7] Z|³ #Æ ]g â Z x ªŽ ì
( sZ267 :mY 1922 .ì | 41 ·,)
* Ññ]g Zœki Y 1922 ag â pÑRZ x ® m{ k°Z » y Y f‹
&
X öÐCž•Û ~g]Z†
m

Š™ð ägƒÑ {Âk°ZÆy Y !Z ‹ 1 •m
y*zyžì c ?
 z <Ñ Á õ#
H [NZ » :Z ÷Z n Æ w ÓZ š Ö ‡Z z ^Å Vâ ›Æ
Z
ÉY Z%Zg Zz/ßJ  ì ÂJ ‰Ü z kZC
Ù „ [ NZ »:Z÷Zèa X ñY
~ ¿[NZ »/ßY Z%Z¢žì @
™ m
?*t »y Y !Z ‹ Z®N Yƒ:
183
Ù gzZ ñW
ÑŠ zÂË Å/ßC
Æ/ß‹ n Æ n¾kZ ¢iZ ¢žì @
kZ IÐ÷Z [NZ Ôá ™[NZ <ÕZ÷ZW ZzÆ/ßLZÆ™k° Z x ¬
X N Y n Z™gàÐ y Y !Z ¥ Æ™A ÛÆ
%°Z¸z ]Zg (Z z øZ•
0Æ øZ•Û z ]Zg (ZÆ <Ñ÷Z ä jœ>Z† * Ññ :4 •m?
 ™k
r ;Z† * Ññ {Šzt 1 H 7 {Šz {Š™ A k°Z wƒ
% » V- Z$ 
Š ™ ~ – n Æ k°Z {ÒWÐ G@
c År á *
 ™yÑ{ • ’Å ã-Z$
Ññz q 
( sZ 135 &36 :m ) Xì
Ññ~ Y 1923 cŠ {g Š
Ô * x ® xgX k° Z Æ y Y !Z ‹
X ¹~ [æ Cg ZœLZ ävZ¶g ~È - Š Ý°Z
Ö Ók
LZ Ãy Z: gzZ • #  Ü ¤›)q
iÆ ‰ Z y ›ž~ ª  q +Z L L
gH÷Z gzZ à Zz n LZ y›ž ì ~gz¢ì Ýq ~Š Zi WIè ~ ] 5ç
4¨E!
45G
ƒgàm ?t ~ Y !Z ¥ X ,™g½» èEG
G z > ,Æ ™ì‡Y ?Zg ZŠ X ,™
k° Z » wƒ
qZž å Zƒ ð t ~ gƒÑ k° Z Æ Y !Z ¥ gzZ ì _
Û z _ ZÑÆ <Ñ÷Z ~ T ñY HÂ~ V-Z$
b) {)z ]Zg (Z z øZ• 
X ñY H7X »÷Z [ NZˆ Æ kZgzZ ñY 1™ð Ã
Û kZ
 à ( Y 1921 cŠ 9)| 40 ã{Z ßg 8 ¬ZñÆ Š ZŠ g Z Œ
k° Z » wƒ
77~¶>™ƒ A %³» y Z JÌZ 1ñƒ 7}ŠzZgzZ Zƒ
Ü z »÷Z [ NZ ™ƒ A
Ìt X Ç ñY W‰ %°Z¸Æ kZ ¢i Z ¢žì yZ X Zƒ
}÷ÔÐ VƒgH÷Zg Zz/ß~ •Æ <Ñ÷ZÆ y*zyžì [ ƒð
÷Z wzZ c  oK
W ?ì Hƒ  F ž’e ¢ ™Ìê »%Z kZö>q Š 4
ˆ Æ äYƒ ÉY Z%ZÆ ]Y/ß c » ]Y/ßY Z%Z gzZ ñY H[NZ » x ¬
G
z êÐ +Š ]c 4hI$Æ Vâ ›Ô ñY H[ NZ »:Z÷Z
gz¢gzZ t Z íZ z ïGG
Š 4}÷ ñƒ D™ wì » Š§
 oq
» Y Z%Z Æ ]Y /ß wzZž ì t ƒ
Ü z kZ ñYƒ y EZÐ ª
x ¬÷Z ‰ q Å]Y/ßÃëZ
 gzZ ñY H[ NZ
184
n }g ø  ˆƒ ! x» ~ ]! Z X ’ e *
NZ Æ ] Y/ßÃë ¤ ƒ [NZ »
¿~/ß}uzŠ  ðƒ ò » * ~ "ßq
3 Z éZ} Ù•
Z X Ï ñY Á¿{ ZC á
n Æå Âðƒ ò » *
iŠ q
Z ~nçÆ :Z÷ZgzZ Çìg ¹!µñn Æ
Ð {çÆ ò » * ]Z|g » •Zz Ð ] ÑqÆ o X Ç ñYƒØ{ » m
?kZ
ó Xó ì ]gz¢¢i Z¢ÅŠÅ m ?kZ [ Z wq¾ ÔM
ƒ 7tL
( sZX 185 :m )
Ññ~ Y 1925 ~g†Š !
ÍÏZ 1Z * WŠ Z%Ô ¼àSk°Z y Y !Z ‹

gzZ ] § Å Vâ ›L L H {™Et ~ [ æ Cg Zœ LZ ä vZ¶g ~&Š =·
ì xiÑgzZ ~gz¢~ y*zy q ðä Z n Æ Ï0 i ]³ ! 
¡É Ï0i ¦½Z
~gz¢Îq tž k\Z 1Ôì * ƒ±‚Ÿ! B‚Æ VßßZ ¦Ñ » Vâ › Â
ŠŽz!
 ` WgzZ ˆ C'
J ðZz6ÑgzZ ð²Z "B‚Æ kZgŠ ÏZ ì ë Zz xŠZgzZ
Xì Š§ „zgzZ ê„zÆ kˆZ z uZgŠ Z
ŠzöJ
Š Z•Û Z kˆZ z uZgŠ Z » kZ¬žì {xt »xÑWF rø
ZágzZ T
G-;X&
ðà » y *zyžì ª qt vZ h ` WgzZ Z ð4NXî
 ) y•! ê gzZ gÇQ å
]gz¢Å ^Å Vâ ›žƒ îŠ : ð‹ iZzW{ÒWlpt Ð T 7(Z˜Í

y)g »Æ kZ gzZ -z i[!
g ZÆ y ñf‹ ª) ä VrZçO
ki Ž Å gà m?Å :Z ° ÜÑ ]g â Z Y 1921 y Y !Z ‹ k° Z ( ä

ò ™ xæZ 1Z)´ ]|]g Zœ
<Ñ÷Z ~ k° Z ÏZ gzZ X å Zƒ Š Zi Wr

k° Z ÏZgzZ ˆð¯ >q
Z n Æ]%=ÅgñZ ‰gzZ ä™EÃwßZÆ
gzZ ~gàÅ {ŠzkZ k°Z àS ZuzŠ q
Z Ug ¯ˆ { â q
Zž c
0
ð Ìt ~
܉z „z å àSk°Z ~ ß T 1ñY H  n Æ :Z ÷Z [ NZ
Ù bï»Æ Š Zë Z z ƒ Æ #
ÑñgzZ å »¨£ : Z8Š Æ x ¸gzZ {C
xæZ1Z * Ö Ó
Ð s§ Å xsZ y=Š h
•á gzZ ñƒ g ë¤
Ì{)z Y f}uzŠ gzZ Š Zi Wr
™
185
m{èY ¶ðƒ @Ì] !ƒ ~ – k°Zž Š
XŠ Hg•t Ð VâZÄ OY
Vâ »Æ WZg Z XX ‰x ¬ Vc
VrZ âiZzWß ÅY Z pZ J ~ œ
g ë¤ Z%m{
ÏŠŽñÅXn V: y»g Z ãZž Zƒt³» T Œ9Æ ™kª6íZŒ Ûä
» Z ñf] Z|‰ÌQ1 YƒÂk° Z ~
‰ Vy ñqi y»g Z ‰z'
›c&
Z wW ~R
ór  ™ V{ 1Z œ<Z [}X¸
 ™£Z g¼~ßñÔr
%n Æ{gtK
A  F » ]Z|yZy
Ž ä >kZgzZ Zƒ {gtb! WÔ{)z >
%{ŠzÔ ¶ðƒ
X HA
ä™g¨Ã¶ >6{Šz kZž ñW7 _Š Zj z ] uZz ,Z ¼ øZˆ
Hg¨t ~RZ k° ZÆy ñf‹ 6Y ¯ kZ 5 7µñ»
ÜÑ]g â Zž Š
 n kZì & Ë{Š¼{Ž z!/èa ~ x ªÆy
Z
ÜÑ]g âZg Zz/ßJ
Z ñƒ D™¥#ÃVòg Zz/ßä y ñf‹ n kZ gzZ ñY Å
q
V1ß1Ô,™ì‡=Ñ]g âZgZz/ߢiZ¢žÅe Z@ ÃyZÐ )g fÆm?
?kZ „¸ n kZ Ô¸ g ZŠ)fÆ Vñ»Æ/ßLZ ~gzŠ kZ ò*
: ¿6m Æ
Û {Šz~¶*‹Š x ® ~ Y 1922 ~gz•
<Ñ÷Zg (Z z øZ• Û Q Ôn ™
IZvŠ gzZy ñf ¥ðOZ y »g Z x Ó™ Z™ TÃ:Z °ÜÑ]g âZ)*x ÂgzZ
•t X Zƒ Ì¿._Æ m?kZçO ðƒgàm Ö }
?Å -~ # Å ñZ°Z

Ï0 ZÆ y*zy ä kZŽ@ ¦)Æy ñf‹
 g0
i ¦½Z¬ Ð ƒ
ž k\Z pÔ• ØŠ x •Z J
 ` W n Æ x  ñZ̀Z gzZ x ª Æ wßZ Æ
Åt ~í@ gzZ & ËkZh
•á X Å 7g (Z ^igzZ Å: ]°) ä ]Ñq
X¸ k8~ Vâ {{ {)z Y f-z i[ !
g ZÐ ¹Æ y*zy ‰ Ü z kZžƒ
ž @ Ù !
¶]gz¢Å äY WC Æ [ôZ yZ n Æ x PZ z x ªÆ ]g âZ n kZ
ì‡Ã kZ 6Š ã Z ˆ Æ „z g¨Y f) z Y f-z i[!
o ¢q g Z ÒZ c

ÅVzh N cÔƒeÆ èž: ì Cƒ6}i Å[¨ ã̈Z Š ã
Å kZèYX ,™
[¨n kZ “z \ ž: ì yZZ ÇsÜ Â: {ÌZ zg y » kZgzZ6Vka
186
q Å „ yj¼ h
ì Yƒ ~ ª •á ï» b ZíZ gzZ ì ]gz¢Å b ZíZ Æ
X ñY 1x »Ð¸z' 
DªÆ
Ü z [Z
ñZ°Z IZ z DIZ VâzŠèY ,™g¨6X kZ Y f)z Y fžì ‰
TgzZ ,™g¨6X kZžì n•Û » 7ZgzZ • -z i[! g ZŽ • ŠŽñ'
( sZ 305X 306 :m ) X ,Š x •ZÃkZƒ egŠ
[ LZ ~ k°Z kZ X Y 1927 cŠ Xgz? X Ûk°Z y ñf ‹
X cÛ ävZ¶g ~ò{•
â• á gâZ *
Ññ~ ]g Zœ
Šgziû%Š¼6X kZ Ì~ VΰZ¸¦
ì c LZ ä y ñf‹
™gHwm{ q Z n Æ ä¯ °Z¸z wßZÆ > ?Zg ZŠ gzZ >g âÑZg ZŠ ä kZgzZ
Yƒ „Ð t · ZÆËg/[ NZ »÷Zèa p• n ™g » Ì} ŠzÆ
H 7x ZŠZ 6¿Æ kZ t Z í Z sp z1 J
ã*zy X Š  ` W n kZ ì
Z »ÜÑ]g â Z ä kZžì Š ·g I.
3g ™ì‡x  q Þ ‡g ·/ßÐ ~V1ß
Æ y*zy ¤ Z X • D 0
x •Z x » Iè gzZ ò ¸ÆÐ ¹ •â Æ kZgzZì
wò £ Å/ßÐ ]¸¦½Z Å yZQ Â, ™ ZŠ Z Ãn• Û kZ Ì"ß}uzŠ
kZgzZ Ç ñYƒ ì‡ÜÑY±q Z ~ y *zy x ÓgzZ Ï ñYƒ ~ ¸¹ Ì
X 433 :m ) ó Xó ǃ y‚WÌ ¢
E3G
™Ýq ]Zg (Z ~åE 5©E
G q
" Ð ¯gÍ ~ ª
( sZ
[ZŽÆ yZgzZ nZ ‹Z ‰áZz äY G
:¹ä Šò Zi WxæZ1Z *
Ññ -1
Xƒ Z9JZŠ Y * ðÞì eÐ kZžì yÒ »]Z|‰
z ¢t ‚}g ø Âì fp â Ð <Ñx ©Zi§t ¤
Zž ÇVz™n²~
ðÃì ež• ë \W ?Ð ,Š hg§{ ŗâ \ W H[Z X Š Wy;'

ÑŠ ¢ …ä wÎgÆ kZgzZvZžVƒ H~ ñYƒ Za Š Y
b #z i¯žì c
187
X • `Z nÆ«£Æ ¢ \ W™á — HQ Ôσ Ýq
( Y 1921 ÞâÔŠ Zi W *
ÑñÔ]g Zœ[)
ò ™Š =·ÍÏZ1Z *
yÒ » r
 Ññ -2
gzZ ]ŸZ‹Z H H6x  wßZ *ŠkZ ~gzŠ kZžì x¥= ! ]Z|
Æzg { ë´ sÜ Â]2Ð ¹žVƒ }Y Ìt ~B‚Æ ÏZ • ]2
yâi yZp ZgzZ ]uZzÆ wj â ]ZŠŠ FÐ ¹ gzZ • ‰ ƒ Za Ð æz/_ 
I! EE
4»»h gzZ +ŠŠá yZ X • ñƒ _Š q Ð î0k©$ ]Ý Å
,Z Ð ¹ ~ èEG G
•
yZh á [ Zžì c
Š ) WZ Z• Ú Z ä ]Z W
Z Yg {6r ⊠z wŠÆyZž• ]Z|
( ðÃÌnÆ ®ÅxsZ x  Ç~ r â Š z wŠÆ
Ð ¹gzZì 7¹!
¢ = p• WOÐ ] ZWZ Yg { J
u ËÌ{zp¤
Zž • ,Z ]Z|
wßZ ¦Ñž ñYƒ ¢¤ ZgzZ • ²Æ ]gßåÅx  ÝZ {zžì ï»
X • g »Ãp
g i * >ÐWÆkZ G Âì ^u Zz ¸ ÅxsZ x ÂÐ
 Ï ñYƒ ‰
x žZ Ü z kZ „ï» Å]Z|,Zžì ¢= n kZ
X Ï}™ Zg7 Ã]gz¢kZÆ™ì‡Y» "z ;@ Y f‹ 0Æ xsZ
E
"
45 !
„Æ ™W~ Vgm{ gzZ ÖWdÐ èEG G g ñf ̬ Ð kZp¤
Z
Û t s§q
ÅVǸ LZ {zžì n• Z »x Z™ñf¤ Ë Y ÅÝq
Z n kZì $
» yZ s§ ~uzŠ Â,™ÒÃÅ äŒÆ ë›gzZ ,™ ½ yâ ‚ » úz „
X ,™ÒÃÅKB‚Æ mÜ Z e
.Ì{zžìt n• Û
s ÜÃkZ ƒ: b ZíZ 0ÆX ˤ Z ~ VgzŠ q
Zž7~gz¢t
Z Ãx Z™[Zž 7x¥ HXì ̄ !
q ™w ì (Z X ñY 1™h
H „ *
Ȼ
]|~ ¸Å ]! q Z X¸ ” VÎ'
Z q ~ Ô Å b ZíZ ÆX qZ
Z :X¸ D™Ñ$
¤ ›z™~ Ý ¬Æì" 6ug I_½‘  ” º Z &œ
X ’ e ã™: ·UÐ ïÅkZ ƒ: b ZíZ »X Ë~ V[
P ` W
188
~g† y Y !Z ¥ k° Z X r
 ™ Š =· ÍÏZ1Z *
Ññ ]g Zœ[)
( Y 1925
ò z0
yÒ » ~ yѦ]| -3
}g ø X , ™ ¦6œ
 Z ÃV¸x Ó4Z ëžì t q ~uzŠ ! ]Z|
%q
Å
ÔIè Ãëžì t ª q XƒgzŠ {z ì Za Å ðÒ) Z `Zîq
Z Ž ~ wqZ z ]Ñì
Ù —Ôk& Z Ô ~Š OZ ÔÏ( Ô(
ä ë n ÆV Âgz¢yZgzZ • 'gz¢ÅnC
Ð tâu ¶q Ù gzZ ì Lg xŠ £: Zizg ~ X• à ™ 쇕Z µ Z µ Z
Z C
Æ 6 ‘zZžì x¥Ãë Xì V• á Ãn Æ e œ
 Ù gzZ ì VÑ*
ZC
% KZ q
wq¾pÏ}™: Zg ZÍÃ)Æ ÏŠ4kZ ®  ) Å[ ôZ Cc
½dZgzZ vß
X σ {Š â W6•
Ñ~ kZgz¢ì Œ6V 5x ¬Ž Š Z®M ÅI
žì ~gz¢nÆ ’ KZÃVâ ›{ÒW{Š c
iÐ [ ZgzZ [ Z ~ y*zy
{Š6kZ Y fžìµÃ[ôZ Cc
½X ,™=ÃLZ •â Æ ¦Ñ]g â Z q Z {z
X ’ e bŠ ™s ™t n kZ • T e * Ø Yz ðƒ ðÅ KZ ~
zŠ Ã>
™ ì‡ {g !
*ÆZ†0 ·~ pg ÔŠ:0Z ~ [²ÔŠ Z ¯yÎ~ ^Ôw¾ ½~ ÅF
ž7zz ðà • g »Ãä™wJÃkZ vßëgzZ • M
 ™òúŠ » òsZ „
 c
g
kZ X Ù: ³ 6B; ÆZ Ü 1r
‡‰  ™gzZ IZ ©)q
Z ~ y*zy ë
ÙWÐ xsZ à wŠ Æ kZ sÜÔ7]gz¢ Å äƒ d c g1 {°‡!

uq
äƒ •Zz J Ø è LZ nÆ kZì ~
ZÐ x © Z IègzZ <  q Å äƒ
ÕZ'ì ]gz¢Å

Ð kZ ä'» Z ‰n kZ ¡åƒ
 oÌñn ÆkZ Z
 ¬ w ‚P
Z
ñYƒ: x ¬ t · Z J  ƒ 756kZ y ›x Óž Å ·U
 n kZ ÔM
Ü ¤ Ëžì e*
%Æ ‰ t Xì tzgŠ u~ ñZg ~÷X ñY H: ì‡ÃkZ
Ø Ð x { wì kZ n kZX N Yƒ 56œ
sÜÃë™?  ZŠpiZ y›x Ó
%q
189
y›~ V1ßXX ,™ÒÃ0Æ kZ ~ V1ßž ’ e *
#Ç! ™t
gŠ TgzZ ì ]gz¢¬ Ð ƒ Å kZ V ;z {)z ‰á´ ˜kZgæ ‰ •
ÐW™á B‚ÃyZ à {Š â W6q
’kZ gzZ Ã 56X kZ Ìy ›
kZ y›x Ó‰Ü z Ëè W @
Ïìg Cƒ Ýz ŠpÅŸkZ {ÒWX ’ e -(
ì‡ G 6Ï0
i òsZ 9ë%Æ ® ) z Ä~ {oÆ xsZ X N Y W~I
!gq]æ èÛñŸ] g’Þ ž• 7
Ö â Z {z H • D™s %Z Ð tÅ |kZ vߎ
6X à ßZ Æ #
Ö â Z Ë~ ~Š !
Å# Š 4
W ~(âZ Å Vâ ›q g 7Š NZ
Æ yZ H ? n
ï»t pì 9ì q ~gz¢g ZM Z z fÓ n Æ #Ö â Zž It Ô7]gz¢
¾Å ä™ ZŠ ZÆ Z
 Zz%Z Ëy›¤ Zžì t Â]gßÅX Ôì oÑÅ # Ö âZ
Ž‚Ð kZ Z W Âì 7gŠ ‡6ä™ ZŠ ZB‚Æ _ ZÑ}g7 ÃkZgzZ§
 Zz {z c
™ ZŠ Z Ã kZ ƒ ~ ]gŠ z Ýz Å kZ J
*  V˜ ®
 ,Z ø
 c
Ç ñY ƒ
Xì ~gz¢
( Y 1926 ag â Xy Y !Z ¥ k° Z ~z0
yѦ *
Ññ]g Zœ[)
s á gâ Z *
 Ÿz Å ~ò{• Ññ -4
ðÃÅWZ÷ZgzZ Y Z%Zg Zz/ßyZÐzz źgzZ x ªÆ6¤'
#Ö Óp¤
Z
µZz 6gî 9Ð kZ x ©ZÆ yZ gzZ ŸÆ ] c gz¢Iè 1σ: wÏ(
Û Iè Z(q
yZgzZ Ç ñYƒ ZŠ Z ( ]g â Z ·) n• Z » Vâ ›gzZРÃ Ç*
gzZ
X • 2À ` W{z ~ X Ç ñWòi» V6x ÓÅ
X ( Y 1927 cŠy Y !Z ¥ k° Z ~ò{ •
á gâ Z *
Ññ]g Zœ[)
 Ÿz Åâq
s ZÆ ~RZ +-Z ¥*
Ññ
&
Æ öÐCž•
X –~ [¯LZ x * Û ~g ]Z† *
Ññä ~RZ *
Ññ
]
™7 úâ h q ÑÅY !Z ‹*Æ ‹Š p L L
Z ~^kZ ä •
190
z ò :5~ kZ Ôì c
0 Û ¶*Ãm 18,17 ._Æ m
gZŒ Š
?Å kZèY c
Ôì yDg u " Ãr
 ™ xæZ1Z ~ßñ[ » s§ Å T ǃ 7 # Ö â ZX
W
OÐ k½Å yZ Y f‚¯Z à {Ð zz kZ ì pŠ {Š c
 iÐX kZ ÃyZèa
ž å: =¼ Â Cƒ: k 
½ìY z¿0Æ Z pZ Æ kZ M+ »¤ Z ñƒ
Ü z ÏZ Y f+¢q
Mžì wìt » ‹Š Y fÐ zz kZ X ïŠ ™ð ÃX kZ ‰
 ) 57 :m ) X óƒ
( òsZ^gzZ:Z •® ó q
Ñ~*kZB‚Æ ¤S
Æ ò :5ž ì t ?Š Å Tì –~ Y 1921 ~Z ât ä *
Ññ

k° Z ~œ%] Zmz*Š Xy Y !Z ‹ L L~ }g !
Æ äƒ ~ 1921 ~Z
Xì V- ~ ó óx ¬ ñ;
‹Š x ® Y 1920 {Âx ¬ k°Z}uzŠ LZ ä y Y !Z ‹ L L
uF
~ T#Ö i5 +Zž H ~g Y G \Š ä x Z™Y f 373 6T ò : » ]ÑZñ
ò:t Xì x Zw ‡{z} 7*
™OÃVǸ LZgzZƒ - ¬ZgzZŠ ZæZ Å +Š y=Š
á žÜ » kZgzZ
Š Zz™„™ Zz™ ù•
žÜ » kZgzZ ò :.ÃY 1921 ~Z 8 X c
Ë yâ ‡™ Zz™ ù•
Åx̀kZ X Å ( á g !
g !
ÐZ ä ‹ p 1™‚ ä # Ö Ó
ò · *
Z ÑñÔZò •
Ø *ÑñX Nƒ Vc Ϲ ~ Y 1921 m‰z ~ lZŠ 0
g ë¤
äƒ g ë¤ ÑñgzZ û +-Z ¢ ËZ e ÔŠëxÝc Ôãæ £Z @*
£Z g • * Ññ
( 20 :m ) X `)lg•»cZ™6y ZX¸ Ð ~ Vß Zz
‹™| 7~ x ¬ k° ZÆ Y 1920 Ž ]g Zœ[ »vZ¶g:Z •Šp
c

X ¹x ZwÃ] ÑZñ™Áä: ò Z •gzZ åï•
á Ãc Å]ÑZñuF
»Y !Z ‹*TÆ ‹Š ~ [¯LZ ä ~RZ * Ññžìt Ýq
gñZ gzZ ~ T åm{ k° Z ðà {z X å Zƒ Â~ Y 1921 ~Z {z ì H™f
c
Š ’ÅŠ ZiW *
š k° Zt 6q ÑñŠpžì ec c 
Wg¨ki Ì#Ö â ZX {z´Æ
á Z~¿ kZÆŠ ZiW *
Xì {g • Ññs§ÅkZXƒ
W » kZ Y !Z ¥ gzZì [ W6x ¬©Xt [ Zž ¬Š ä ~ Z
~y  LL
191
Špw!
Æ™áZjÆ ‹ ÐZž Zƒ x¥ƒ Ë ™ê ¬gzZ
 o¸ Âì $
7Xt ~ ‹Š {ÂògØ>m{ q Z Å ‹ y»g ZçO ÔVî Yƒ lz§
ó Xó Zƒgàt · Ñ!
™ƒ

|
ÃY fŠŽñÐ k
 .- Z °â CZ ä Š Zi W *
½KZ gzZ H yÒ çG Ññ~ k° Z ÏZ
yZžì eÉ Vƒ ‰ ƒ 5sÜ: 6ä™ì‡Ã:Z °ÜÑ]g â ZŽ H W
O
™„ ³ ‰ Ü z ÏZ 6B; Æ Ëž Vƒ ‰ ƒ {Š âWÌ6kZ Ð ¹ Ð ~
~gŠ ‡ /Z É *ÑñÆŸ ~RZ Ž ¾ ] Ü{z ™NŠt ä ~RZ * ÑñX B
: ªG Üä r ™
á Z sÜgzZì 7]gz¢Å äY ~ ,~ q½Z Œ
{g • Û ¸kZÆ Y fL L
Ž Vƒ Le * 
Z™wzKs§Åk½kZ Å” /]|zÂÅ Y f] ~ ì °»
]|¤ Zž• ìgÈvßž ¶Å™Í el» nkZ63Zz Ð e ä ” \ W
/]|XÐ B™³ 6B; Æ ¿V # wŠgzZ Ug ¯ë  Š ƒ wÙZ » ”/
Ö ZèÃne èj×Ê ž c
# Û QgzZ ,™ ¦ÃVÍßž c
â• Š ¬Ãsú0 Ý°Z†]|ä ”
ÂÐ ,™ wÑ+Z Ð „ Å –1Z ]|vߤ
Z X σ 7Æ L~ hÆ
Æ X• ,uZz ” –1Z ]|ž n kZÐ ,™[‚g Z » t~(¹
X óì
ó 7ŠŽñ (Z ¿ZuzŠ ðÃ{z´ÆyZ X ¶]µiZ à {³ ÅnkZ n
X ( òsZ^gzZ:Z •®
 )!Zf)
á gâZ *
~ò{• ÑñX Š xŠ q
w$ g »H6äÑŠzÂkZ Å ~RZ *
Z 8 Ññ
ÜÑ]g âZ ÑX ÅG@ Š䙄z g¨Ìä vZ¶g 㢣ZY  *
ÑñgzZvZ¶g
aÎ%Z ÔVƒ` ™Ìk
 ½~ hÆ kZžì YƒÉ ¸ 5Ì{z6x ªÆ
~RZ * Æ ä™³ 6B; Æ ¿m{ Ë™™
ÑñÌä VrZ ~ }g !
X ÅG@
Å
~ kZ Zƒ k° Z »¶>Ž ÃY 1921 m 18,17 žì @
]! ƒ x¥
~ gƒÑ ÃY 1921 Þâ[NZt gzZ ’ e * u kZ
ƒ [NZ » :Z÷Zž „g J
192
X Ç ñY 1™~ x ¬ k°ZáZz äƒ
÷Z Æ Ë~ x ¬ k° Z Æ Y 1921 Þâ vßÐ ¹ž Zƒt ³ » kZ
äY G nZ‹Z Ð +Y Å 5#p¸ Æ ñÎy Z Å äY G É:Z
kZ ™ ¯ wƒ
qZ ¬ Ð [NZ 6Y ¯ Å ä™kC]gz¢ŠpiZ c 6Y ¯ Å
Åí@ Å [NZˆ Æ kZ X ˆÅԔŠøZ• Û z ]Zg (ZÆ <Ñ÷ZÐ
X • _ƒ™f ~ ]g Zœ[Æ r  ™Š =·*Ññ];Ž z
Š—‚ LZ ä Š Zi W *
6Y ¯ Å ]! Ññžì eÐ Y Z pZ ÚÆ [ NZ
Xì 7ÑZz äƒ inçt ÌÐ xg à P Æy Y f‹žƒ 1™
Û {Šz
:Z ° <ÕZ÷Z ]Zg (Z z øZ•
Y 1921 cŠ 9 ._| 1340 ã{Z ßg 8
( wƒ
 ) >•â Z  ®Æ m?ÅgƒÑ k° ZÆ y Y f ¥ {Šzt
»ÜÑ]g â ZŠŽz!
Æ4z] Æ ] )Š¼p¤
gzZ ÒÃ̄ ! Z å HA
%ä
ËÃÌZ Å kZ Ð Ã`¦Ñèa 1ì à { Ð ¿~öW8 g J
[Zž {
!ZiZ » u“yZÐ ¹ Ð }pÆ {ŠzkZ 2X Y Y H7iZ0 Ü z
ZÃ̉
zˆŸkZ Z®X • D™ H7 ]Z|³ #Æ ]g â Z x ªŽ ì Yƒ
~ m
(Å_Vx·) Xì @ƒx¥~gz¢ *
™ ù• á Ã{ŠzkZ
°°Z Ý°ZvZ p
 *Š ZŠzg

x ® Y 1921 cŠ 9 | 1340 ã{Z ßg 8 {Â
V- Z$
+ ¢q ñ • Z
ÑñXy ñf ¥ gœr
r™vZ y 4 *
  ™vZ e
ñ·~ßñ *
Ññ
Š =·*  ™]
ÑñÔr ÓZ† *  ™y
ÑñÔr ÷*  ™Œ¨%¦ *
ÑñÔr Ññ
Xy Y f¥ ò*
*
T  ™>Z† *
jœr ™
ÑñÔr
193
 - i úˆ Ã- izg Y 1921 cŠ 9 Ô| 1340 ã{Z ßg 8
y»g ZÆ wƒ
ŠŽñÌsf ]Z|Æ wƒ
 y»g Z {z´ ~ k° Z kZ X H k°Z ä {ŠŽñ

r
£Z g¼¦ X ~z0  ™ yѦ *  ™ y{ 1Z ·ƒq œ
Ññ Ôr
*ÑñÔjœr ™g U£Z * ÑñÔ~ºr  ™·xÝ *ÑñÔ>›~R ™
ór
E
*  ™£Z i ÚZ *
ÑñÔr ÑñÔã- Z$
r ™ j[ © * 5B9Er
ÑñÔ~åE  ™£Z k

2
dZ gâ *  ™ ŠzŠßZ† *
Ññ Ôr  ™ [ ;ß Z† *
Ññ Ôr  ™ £Z ` Zu
Ññ Ôr
r Û *
 ™Z{ç• ™
ÑñÔr
(1)
Y 1921 Þâ 22 {Ây Y f ¥ k°Z {”gàm
?¬Zñä wƒ

X Hg» {Šzsf ø Û Æ:Z÷ZgƒÑ x ®
 »] Zg (Z z øZ•
Û Æ:Z÷Z
øZ•
g” ÃÜÑx ©Z ª )zgÐÜÑ]ÚX * Û :1 iŠ
Z™zÅðs Z øZ•
X *
™Ç* n® ,Z
Û {z Š Z%Ð ÜÑx ©Z gzZ ] ÚgzZ øZ•
x ©Z gzZ ] ÚgzZ øZ• Û :ô=
X •m 5Ž •
Ö ‡Z : 2 iŠ
X w â ]ç #
,]YY# Ö ‡Z:3 iŠ
ðsZ s ‡zZ >g  # Ö ‡Z :4 iŠ

Ö ‡Z :5 iŠ
-͛3 Z >g  #
] é)G
á g ÑZz >Z >g  #
Š• Ö ‡Z :6 iŠ
Ö ‡Z :7 iŠ
ðÀ«o >g  #
Ö ‡Z :8 iŠ
[ïZY#
194
» ä™y
¸z xl c
ä™ ~g YÉc Û x Óy ZÃ÷Z :^â
ÀÐ ~ øZ•
X ǃg (Zy Y f¥ !ºø

:Z÷Z ]Zg (Z
kZ y Y f ¥ ißZ åE Û yZ Ð ~ øZ• Û LZ÷Z :9iŠ
EG
5©3E
G " Å XÃøZ•
X ǃ iW » ä™Ç*Ï}™Š4Æ
ä™gHfZ dZ zg ÂÆÜÑ ÁõgzZ <ÑY Z%ZÆ ]Oß :10 iŠ
c
X ǃÃ:Z÷Zg (Z » ä™wzd
X Ç}™g » P : Ñ‚y Y f ¥ðOZ ®
 )•Æ :Z÷Z :11 iŠ
X ǃ i W » ä™ ay
¬ZñÆkZ
._Æ }gtÆ ògØ>kZ Ã]Zg (Z x Ó LZ :Z ÷Z :12 iŠ
X Ï}™¥y Y f¥ Ž u™wEZ
ñ·\Š
!]vZ e
!]~Š !
W!Z ~·Šp" y
÷¦M gÍvZ y4·
gO
X ’ e ãƒgH]g âZ ]æ Å÷Z :Å_Œ¨%·{È
 o wƒ
]g â Zž ì Šƒ  g» ª Û
œnŽ ˆ Æ ]Zg(Z z øZ•
X}Š™g ÖZ »] Ñì LZ ÌÚÅ]0vŠÆÜÑ
'' (2)''
)iÑ s ™zZÆ:Z÷Z
›gzZ σ Å óO
Å yZ 6y y* ó ÜZ ÷Z L LÜѪ
2Å :Z ÷Z :1 iŠ
 ¤Z
X σ xiÑ ®
G-E
4? $
XƒÝ ¬ ç ~}z g uz‚m<! ÜÑxE :2 iŠ
g ¢
‚  & Å“ Ö Z Ð p ÒÆ mÜ Z z wqZ :3 iŠ
õ {ÎZ n Æ #

195
Ü z ]gz¢ø
g /Zz ‰
Xƒ ‚  ~ ]( ( :4 iŠ
Xƒ [ ƒ/Š»]P̀ãZZgzZ /‡ò OZ ÅkZ :5 iŠ
òsZ gzZ /‡ CZ f :6 iŠ
Å ]4 ÒZ Æ mZpz x ZúÐ zz Å ] â}
Xƒ W
Z » kZ6®
 )/5
:Z÷Z w³z ·
Xì Y™w ³zg½»:Z÷Z „ x ¬ k°Z »y Y f¥
ògØ>Å:Z÷Z
Zy Y f ¥
gzZ σ ]‚ ÁiZ ÁŠ Z®Å y»g ZÆ T Ï}™É>q
ògØ>Å:Z÷Z >t XÐ Vƒ „ Ù â ݬ)zŠ gzZ Ý ¬ õ0
 ( +C ~T
Æä™x » ._Æ {gtÆ kZ:Z÷ZgzZ ÏñB
XÐ VƒÈ0
(3)
Y f ¥ : Ç Z] Û Xì Š
[Z1Z Æ ] È• H A
%ž { 6gîà ßZ sÜt
IG
X Ï}™A% ôçl4ÉZ ¥ Z
 ®Æ e Z@ Åy
:Z ° <ÕZ÷Z {Šz
m  ™Š = *
+Z {uvZ kŠr Ññ]|i Z
:Z÷Z ô=
EG" z ]Š ªz ]Š ( Å®
ñZ̀Z z åE 5©3E
G  û Zz <
 IZ îSy y*
›x Ó( 1)
åE
5;XÐÉ G $ ÕZ÷Zg (Z !
îœG Z nÆ IègñZ x Z¾Zz x OZ zÜÑx ©Z
à ZzuZz ¿q
6Vâ ›x ÓÅ kZgzZ ǃ:Z÷Z £ » Tì ~gz¢ *
{gHwßZ ~È0 ƒ
Ù qnZ Å ¿C
C Ù gzZ wìC
Ù Æ kZ pX Cs ZžZ Ð kZ gzZ σ xiÑ ~zc
X 7~gz¢n Æ¿
Vƒ _ ZÑ Å kZ ] ̸ gzZ ì òiÑ *  n Æ÷Z
ƒ » ]Ìsf ø
196

:Z÷Z _ ZÑ
XƒŠ Zi W Ú!
•¬Š%›X ³ Z
» ë›gzZ ãçÆ ~  vZ wÎg <  z vZ [ ª Xƒ ¿! ݬ X [
ª©EÅZ DzðsZ <Ñ Ôrz nZ¾Z Xƒ ‚
x ©Z gzZƒ •Zz Ð {)z îG g D/5
Xƒ {ì » kZ *
™¿6ÜÑ
/ŠykÑZ ‚gzZƒ ‚ /Zz ÐðsZ ݬ ] (( zy ]( (X `
g)@
U
Xƒ [ ƒ "  ™ Ò ZÐ
ñZ°Z T
5G
 )/ åE
® Z Å]4Æ mZpz x ZúÐzz Å>
4›!q Ø Yz z /‡ CZf XŠ
Xƒ WZ » kZ6
V!¤ ~Š â Ð ] Zf Å kZgzZƒ u³r  ™ÔÖZ ~ ¸ÔÛhÔÍ hX {
Tƒ:60 Ù „ » ä™i !
ZC Û »#
i ‚Ð {• Ö ÓgzZ » äƒ [ú%~ wq ËÐ
X Ç ñY HÐ Ï0  i {ŠŽñz¸¦ Æ kZ {i Z0Z »
Xƒ: ÀnÇÖ] Äm†‰ (g×ÏÖ] Àn×Æ (Ð×íÖ] ®n‰ !æ
Û
:Z÷Z øZ•
E
æ qÑx ©Z ñzgiZ n kZX ǃ ÁZ îGªE *
G3Ò7T ƒÑ w:Z÷Z ( 2)
Û
E
‰z ,Å b§kZgzZÐ VƒÆ:Z÷Z ƒ
h  {z • Æ ÁZ îGªE
G3Ò7 øZ•
X ¶7]gz¢ðÃÅ
Û wG
E
» t• é5BÄZ Zë ! 
gzZ Ï0 u Å Vâ›Æ y*zy 1
i ·Z g
ì FÅ%Z kZ 5ä Ïg e " ª Û »#
 b Å VÖè)Ôº » {• Ö ÓÔq ½Z
Û îz ‡¢ [ !
ißZ :Z÷Z øZ• ‡z ¦ÑŠ°w”nŽ {ŠŽñª
b Þ
XÐ •gŠzöJ gñZ sf ø 
b‚z *Z n Æ kZgzZ *
™g (ZÛZD
ƒ
 on ÆvZ G
î*Юñ´Z X ³ Z
197
™ ½[ òZ z
X *
Ð Ã` Iè ‰ Ü z Æ wZjZ ‹ZpYg { z ½ZŠ Æ òs Z ݬ X [
›Ð T *
Ã » xsZ gzZ y y*
ƒg´{Z '
™ ~g Y x ©Z,Z ~gØIZ ]gz éhI.E
[Z}z x Z™/ôg U
X ǃ x « â » TgzZ
 z [Â ~
Wz <
E
ì‡Ã ~Š Zi WIè Å yZ Æ äƒ w G S54Xè ŠŽz!
é5BÄZ Z éE ) Ãy y*
›X `
g
X ´g• ( ñƒ n
g pôîG
œ£ ŠÃ/ ñƒ n 0Ò®ÃxsZg ‡z z qÑx © Z z Ët £XŠ
SG
X * » ¹Wz *B‚Æx Z ¸ZvŠ Åy*zy <Ñ
™ î @
'
 ¬ZñÐ Vñ£ ì‡g ZŠ)fÆ V o) <
< Ø Z åE)ÅZ ›)y kZ oÆ X {
X *
™å)* Š Zñ~k
® ’xsZ
|ñB‚Æ [ ôZg ZŠ)fÆðsZ ´ ˜qÑx © Z z òsZ ]p Z'
¯ X z
X *
™ì‡]©z o ng Z6i§Lz
 gŠ Æ ª
ÒÃ Å äƒ „ q ~Š OZ z (z ¹ÜZ z Iè Å Vâ ›X i
X *

™g6n Æ䙿6? 5žµx ©ZÃVâ ›X b
X *
 yZì ŠzDJ
Ã Ü z kZÐzz Å {•
‰ Û »#
Ö Óf Î » qÑx © ZXX o
X *
™ÒÃÅä™~g Y
ƒ hg ÖZ ¡Ð T ~k ½z ~k’]• Û o Iè b! Æ Vâ ›X ~
Î t ° z t Î Ð X )zg à VÇZzgg» z Vâ ZÄyZ Æ kZ ñƒ n
g ~g Y
 ) & ¸gzZ Zƒ Za ÁZ
Xƒ ®
c
E
vŠ ]gz¢ø
 gzZ Ð Vƒ ˆ sf îÏ}©!Ð T Ô*
™ ì‡ÜÑYx Â
XРN Y G 쇈
198
 g Zz/ß•â Æ TåE
X ǃ wÓZ š 
5;XÐÉ~œÔZ w ÓZ š  -1
E
™ì‡Y ?Zg ZŠYn Æ ]â Sw é}©E$ Z-2
X *
G
Ö Â-3
-Í›3ÅZ #
] é)G
•
® á ÑZz >Z >]
ZŠ -4
[ïÑZ >] ZŠ -5
s ‡zÑZ ]g Â-6
RZ ]g Â-7
[ÑZ z]
)¬ «o{] ZŠ -8
g/ z y ~Š Zi W ( [)
gœ ~ x OZ ±ˆ Æ äƒ ì‡Æ y e
™x »™ïB‚Æ t · Z z Š ŽZ ï»Ð e
MÃx ÂÆÜÑYòsZgzZ * g/
X *
Z™tÐ e g/Õg ~g (ZÆ Vâ ›¡
g »wßZ
X ÏVƒ ·Ån&~ ]g â ZY( 3)
Z Æ T mZ¦ZgZŠ > ( ³ Z)
ݬ Ý &Ð Vƒ y»g Z g e Á iZ Ág0
Þ ‡VZŠ ~ m
Xg ZgŠ . ZgzZ'
ôZ q æ Ôqg á
GE
zy ñ; /ßñZ°Z [ ôZ z î*Š34$y»g ZÆ Y f ¥ Ž x Z¶Zg ZŠ >( [)
X σ“ ZzŠ ñ; %ñZgiz
%Ð ]
Æ T2Z ¸>( ` )
XÐ Vƒ y»g Z õ0
÷Z ÔjZ÷Z & ~ X ǃ <Ñ Áq q Z q
Z:Z÷Z •â ~/ßC Ù (4)
6VßßZ „ yZ Ìx » x ÓÆ kZgzZ ǃ/ß÷Z Ä » TÔOÜZ
Ž Ð Vƒ F
X N 0
ð {ÒW c
•` 0 ð 0Æx ÂÆkZgzZ:Z÷Z
ǃ ( ø*
)kiz Ä » T ǃfZ qZ q
Z ~%CÙ ÆÜÑYx  -5

X σ [™s§Å%ÏZ ]g Ziz Åk Ù gzZ
izC
199
Ï}™É~ k°Z LZ Y !Z ¥ Ã2Z¸>z mZ¦Zg ZŠ >y»g Z-6
 ž ǃ g (Z ÃV<VâzŠ yZ gzZ
KZ » äZ z ñZ°Z I Z Ë:Z÷Z ]i YZ ø
X B™†ŸZ~ >
>Y f ¥ ¶ y»g Z s܃ : ç » Y Zgiz z /ß Y Z%Z J Z  -7
x Z¶Zg ZŠ Ç ñY @
ƒg½»Y ZgizgzZ ç»Y Z%Z ~ V1ßXXgzZ Ïìg x Z¶Zg ZŠ
XÐ N Y Dƒ ï• á {z ~ y»g ZÆ
u IZ ~ ‘´ T {z´Æ <
Z Å {)z g
q Ø å)ÅZ 4~ ],g½ -8
E
XÐ N Y G gHè‡Ì{)z g u ÿL X3Z ]gz¢ïE L i8V;z σ®  )/5
g» &§
%*Zçz°Z ¸×nÆÜÑYñ; %2Z ¸> -9
X Ï}™A
gzZ Ð Vƒ 7 ~ x Z¶Zg ZŠ >2Z¸ {Š™ A
% Æ 2Z ¸ > -10
X ÇƒêŽ V;zgzZÐ Vƒ 7~ mZ¦Zg ZŠ ˆ Æ äƒC Ù ªñZg Åx Z¶Zg ZŠ
X ǃæWgŠ ¿6ÏZgzZ Ç ñY Œ{”gà„z
 sÜ3» sg rÆ Vñ» Iè z ò ¸x ÓgzZ V‡x Ó -11
ƒ w ÓZ š
XÐ VƒÐ ÏZ Ìsg rÆ Y !Z ¥ž ©Ç
» mZ¦Zg ZŠ >y»g Z z:Z÷Z ǃ :Z G0“Ñ]g âÑZg ZŠ ~ x £ T -12
îG
kZ mZ¦Zg ZŠ y»g Zƒ •
wz ÜÅ÷Z ]gz¢ø
 V˜ V˜ gzZ Çìg •z x ª
XÐ VƒB‚Æ
]Zg (Z
x •Z Æ ™ {gtÐ mZ ¦Zg ZŠ >wßZ z °Z ¸ø
 x » x Ó:Z÷Z -13
Û gŠ ™x ©ZgzZÐ ,Š
ˆÆ {gzxÌÐ x Z¶Zg ZŠ ~gñZ ]¶pÔÐ N â •
XÐ N Y G gŠ ™x ©Z
ZÆ x Z¶Zg ZŠ z mZ ¦Zg ZŠ > -14
ƒ: Ð ñZg ]Òê »ÜÑb)g0
200
ê hgzZ ǃ ßÁ ¸„z ÇƒêŽ 6Y ¯ Å ?Š ßFc
]¸ˆ Æ bÑŠÉ Ç
X ǃÃ>gœ
X ǃê hÃ>gœY Zg W]Ò'
Y ¯ 0ÆÔrz°Z¸ò OZ -15
{gtÐ g Zz/ßY f ¥ {z´Æ mZ ¦Zg ZŠ >ž ǃg (Z Ã:Z÷Z -16
/ßY f ¥ ¤ Z p}Š ™wzdà {”gH c }Š ™gHÃËà Zz »/ßÆ ™
]gßkZ ƒ s ÜÆ ä™gHà Zz ÃË c
}™s%Z Ð w ³Æ Ët · !
XÐ ,™¿6{gtÆ/ßY !Z ¥ :Z÷Z ~
Ð mZ ¦Zg ZŠ >„
 Zp'
z g½» }i 5 x ÓÆÜÑ Á õñ; % -17
X ǃ~g (ZÆ(/ßñZ%Z) ** Æ yZgzZ:Z÷Z îG0Үƙ{gt
SG
> ƒ ]gz¢ Å ä™gŠ ™ ¬ G 0Ò®0Æ XB Zˤ
îSG Z -18
XÐ , Š ¬Æ™ê 14 •wß!
:Z÷ZˆÆcgzZWï»~ x Z¶Zg ZŠ
¬ Ð w ³ y´Z Âì e * ƒ {eÐ ]g â Z £ ¤ Z :Z ÷Z -19
ñZg Å w³x°Y Zg W]{ c x Z¶Zg ZŠ ¤
t · ! Z X σ ~gz¢]gzxÐ x Z¶Zg ZŠ
Z{Š Zg Z CZ Ã÷Z ÂVƒ: q Ÿg 6w³ÌÑÄÜ]©]gz c
}™ì‡
X ǃ *

ñYƒ 5~ kZ x Z¶Zg ZŠ gzZ }™ê » w ³LZ ŠpiZ :Z÷Z¤
Z -20
÷Z ÃozÕZ ìY Ëx £ ì‡ CZ ¬ Ð w³gzZ Vƒ: ì‡] ©Ð ÄÜgzZ
{gtÐ x Z¶Zg ZŠ z Y f¥ 1ǃg (Zt Âì e *
X ǃ ~gz¢ ¢ × *
™Š' :Z
w³z ·z [NZ h
kZgzZ ǃ ÝqÃy Y f¥ G 0Ò®h» w ³z ·z [NZÆ:Z÷Z -21
îSG
gUŠpg ZMZ !
gzZŠ Zi WÐ W
ZÆ Vz) G 0Ò®ÁZ G
îSG E3Ò7EžJ
îªG Z
 Çìg JÜ z
‰
Xƒ:
Ü zT
E
z Š Zi WÐ WZÆ Vz) ÁZ îGªE
gzZÐ N Yƒg ZM Z z g (Z ! G3Ò7‰
201
:Z Y f ¥ ÁZ îGªG Ü z kZ Ïá™ì‡mÐ yZ „
E3Ò7E‰ y Y f ¥
 Zg {Z'
Û «]gâ Z •x *
„z Ð N â • Æ kZ gzZÐ ,Š ™Š' × *
ÿTÐ {gtÆ
E
E3Ò7Ìw³ »:Z÷Z ~ ]gßkZgzZ ǃ:Z÷Z ¿
ǃ~g (ZÆ ÁZ îGªG
XÐ NÑ ~ ¿åE 5;XÐÉY !Z ¥ >gz éhI.E
'ÁZ G E3Ò7E]|~ T
îªG
w³{Žz
X ǃ w ³•c wzdsf {Ž1 :Z÷Z -23
E
fÍ) ƒ g¼ » b Z1 竱N îG`ZéZ}
g|Z °Â (ì v! Ð :Z ÷Z ¤
Z :³ Z
X ǃ wzd
[‚g Z »m.xg õž ñYƒpJ u kZ ~ wqZ CZ fÆ:Z÷Z :[
~ ]gßkZ ÂñW: i !
Ð kZ ̈ ÆÒ X ǃ w ³ •Ân Ñ ä™
X Ç ñY Hwzd
. » Ë®
e +Š Š YÐ ¿& §ztzgÆ:Z÷Z¤
 ) t Zí Z c Z :`
X ǃ w ³•6äƒ: b & Z~ V ÂgßyZ ƒ60 Z J
qZ x°Ðƒ " Ub Û LZ:Z÷Z¤
¬ zÜ+ ‡Ð „Š x •Z ÅøZ• Z :`
A3 EE
.
³Z 1 •iŠ {gÃè ] Ì üGég0
@ ZÆo ¿4Ð kZgzZ êÐ c
Z ~ w³Æ kZ%ªÆ X ǃ w ³ •Ì~ ]gßkZ ƒŠŽñ î Zz
Ž]g U
Xƒ:60Z ̈¸ » Ë®
 ) w%Zz
Ž c Z • Ýq Ã÷Z Ð ðsZ <Ñ ]Zg (Z Ž :{
}™ izˆÐ kZ ¤
ðZg Šp ~igz s ÜÅ yZ • ØŠ ™³n Æ kZ ißZ ä Y f•â g » & §
X ǃ w ³•Ì~ ]gßkZ ÂñW: i!
Ð kZ ÌÒˆ gzZ}™Ð
w³& §
ðÃÐ ~ ];Žz Å w ³3 ZéZ} × *
ˆ Æ äƒ Š' c
É:Z÷Z -24
X Ç ñW~ ¿w ³» kZ6& §sf ø zz
 ÂñY ð0
202
ì ~g (ZÆ Y f¥ M îG Ü z TX ³ Z
‰
0Ò®·z w ³ »:Z÷Z J
SG
X Ï}™g (Z & §t » w³Æ kZ Y f¥ JÜ z kZ
‰
Z y Y f ¥ ˆ Æ äƒ ‚Þz [Æ w³{Ž zž
Ëk° Z m{ q
Z ˆ Æ npz g¨ï» gzZ Ï }™Â6x £
m{Æ Y fê » w ³Æ kZ ¤
ÿ}uzŠ Ë~ k° Z ÏZgzZ Ï}Š ™y´Z » kZ~ x ¬ k° Z ƒ~ k°Z
X Ï}Š™y´Z » kZÆ™É:Z÷Z _ ZÑø 
ǃ Ýq Y f ¥ ]gz éhI.EÃÁZ îGªG Ü z T :[
' E E
3Ò7g (Z » ·z w ³‰
Û wzdÁZ îGªE G3Ò7Y f¥ ]gz éhI.Ew³{Ž z ï]gz‰ Ü z kZ Â
E '
XÐ N â •
Ü z T -25
E
];Ž1 ~ ]gßkZ  ǃg (Z »·z w ³ÃÁZ G E3Ò7‰
îªG
E E
1• M ™wzdÁZ îGªG 3Ò7Ð ]gz¢Ë c ÅËgzZ Ìgœ{™Pw³
™{gtÐ :Z Y f¥ ÃÁZ îGªG Ü z kZ
E E
X ǃƒ o¢ 3Ò7]|̉
÷Zg½c
[NZ
¥J‰Ü z kZì Ýq G 0Ò®÷Z [ NZ hÃY !Z ¥ J
îSG Ü z T -26
‰
Æ k° Z kZgzZ Ï}™Âk° Z ( cZ) m{ q Z n Æ÷Z [NZ y Y f
ÙCª~ x ¬ k°Z x *
» kZ Ï}™[ NZÿTˆÆ npzg¨~ ògØ>
ÏZ Ã+¢qvŠ z Vƒ ŠŽñ‰ Ü z kZ Ž yÈZ z Y f ¥ WZg Z x ÓgzZ Ç ñY H
Ü z
 ¤z †³ ‰
X σ 㙮
¿„z ÏVƒ N Zg ÒZ 0Æ ¿T~ ògØ>Åy Y f ¥ -27
6B; Æ÷Z kZ Ì6Vß Zz ä™s %Z [NZˆ ~ ]gßkZgzZ X ǃ É
X ǃ ~gz¢ *
™³
X ǃ Iizg {gG ÁiZ ÁÐ k° Z õg @
y´Z »÷Z [ NZ k° Z -28
{gG Ìy´ Z » kZ  ǃÂn Æ ä™g¨6÷Z w ³k° Z » ¥ Z 
»÷Z w ³êªÆž ǃ ~gz¢ * Ü z kZ gzZ ǃ Iizg
™y´Z Ì»%Z kZ ‰
203
X ǃ Ì[ NZh
]
ÃozÕZ ìY Ë~ ]>Z n% c ¬ Ð äƒ wzdŠpi Z :Z÷Z -29
X ǃ:Z÷Z ¿„z Â,Š™Š' × *
:Z÷Z 20 iŠ ø

Ü z T -30
E E
kZ  ǃ ~ g (Z Æ ÁZ îGªG 3Ò7 ·z w ³ » :Z ÷Z ‰
 ZpgŠ Å lg \ Å ¥ n Æ :Z ÷Z {Š™gHÆ Y f ‹ ‰ Ü z
E
îGªE
G3Ò7 6„
¥ ( ]gz¢ø  )‰ Ü z Æ ~g½h ] Û Ø% ]g â Z • ÁZ
gzZ Ð N â•
E
÷Z g½Ð ÁZ îGªE G3Ò7Æ ™³Ã¿q Z Ë{°‡ø  ~ k°Z LZ Y f
X Ï}™y´Z » kZ ¥ 6äW•gzZ Ï}™lg \ Å:Z
£ » Y f¥
Ü ¤„
]g â Z Š ZZ ˆ ¿& § » kZ σ ‰  Š'
 Z Å ]gâ Z Y f ¥
iq
X ǃ sf ø
}™sÜ]¸¦½Z x Ó KZ ~ äZ™æWgŠ ¿6÷Z x ©Z z }Z•Û :³ Z

X Ïìg C™7 mzˆt ‚Æ:Z÷ZÆ™g¨6±z ´Š ]c
gz¢:[
6b§ kZ ! ²y!Ÿ » ]c@
) ]
h ~ ]5ç z ] ZŠ „[Z1Z :`
X Vƒg Zz•b)Æ [! Ù ž Ï}™ qzÑ
C
93-79 mY 1946 ‹Š xzŠz ?ì HY é)™ÅZ ¥ V
ò x·¦ * â
Ññ:~
204

14 :[!
!
× gzZ ö
D
)(l »2Š' -

¬» yZgzZ mB‚Æ

D!
× gzZ ö-
mB‚Æ)(l »2Š'
D!
» ö- ¬ ~ tæ. Þ W! Æ !j â z x ZwKªz ~œ
%Æ )(l
× ~ tæ[†µ ã½Æ ö-!Q Ôì µZz y Zy
× Xì yZy »2Š'
D
Å2Š'
'
yZy » ]ò~ tæ[†h × 6,ÃÆ¢
³g e 㽈 Æ äƒ »Šzu
205

ÐWÐ ]òXì yZkz gzZ Š !
W" Ì,à ãxgŠt »¢
³g e Xì @
ƒ qzÑ
Xì 7~Š ! WðÃÔì y ! Ò k~ [†gzZ w ÑÔtæ
~ w ÑXì Zƒ s§Å tæ[†gzZ tæw Ñ î ; » ~Š ! WÅ)(l
-!
× gzZ¢
D
Å[†%Z Ôì ¢ ³g eñ h ‚Ð2Š' ³ðJ e ã½, à » kZÐ ö
B‚Æ2Š' × 6(q ƒB‚Æ *w £Z » ~Š !
ZgzZì Š WkZ6(q
Z +
Y
-!
WÅ ótó m³kL L~i ZáÆ ö ~ [†Xì Š
D
sÜ~ yxgŠ gzZì ¹~Š ! ƒ
Z
Xì Ÿ ~h N q
× gzZ ö-!
D
ª{ŠŽñÅ2Š'
kZÉ ì 7~Š !WðÃ~Šzu ¦ÑÅTì y ZyyZk Z • Â2Š'
zq ×
D !
‚Zg ~ kZ%Zì 7(Å ~Š ! WðÃ[Z Ìö Xì 7ÌíŠ ~g»u ðÃ~
-
D
- ! b§ ÏZ X • íŠ gzZ zŠ q
Z gzZ íŠ » òsZ ݬ
x) wh w¾ q Z ~ ö
Zg7 §{ ÅVÍßÆ)(l {zžì òúŠ » ]Z|‰~}g ! Æ Tì ( x ¬
X DZvZz Ôì Lg îw‚
× gzZ ö-!H
D
?• 4ZŠ ~à)(l2Š'
Ü z Ë~ ö-!%Zì ;g y! Ò Ðå Â2Š' ×
D
„g ~Š !Z'
W' Æ Vî Ç~ ‰
Xì ;g @ ƒg ÑVî Ç {zgzZì
èÃÛrÖ]‡çri ¡Ê èm†Î ça Øe ÄÚ^q †’Ûe ‹nÖ oßFÚ á] ÙçÏm ]‚ÛvÚ á] Ÿ]
!܉çÛÖ] Ý^m] oʆ’Ûji ^ãÞ] áŸçÏm ^Ûâ æ l^ʆÃe ‡çri Ÿ ^ÛÒ ^ãe
D1 t586 ” æ585 ” Äñ^ß’Ö] Äñ]‚eE
D!
Û vZ¶g·x âZžt1
kZ Z®ì V î Ç {zÉ ì 7ìY^ ö-ž• D â•
1Z x â Z gzZ vZ¶g•1Z x âZ Xì 7^Y ~ ]òž 6ì 7^ Y- ~
Xì @Y0^t ~ e x c Û vZ¶g Š-
Zž• Dâ •
æ ^ãe ‚nÃm Ÿ oju p†ÏÖ] àÚ ^ãÞ Ÿ DèÃÛrÖ]E ^ãnÊ ‡çri Ÿ ‚ÛvÚ Ù^Îæ
206
!ÔÓ‰ æ …æ•æ ènße] oßÛeæ ý ܉çÛÖ] Ý^m] oÊ †’Ûji ^ãÞ] ^ÛãÖ
D1 t 218 ” Ðñ^ÏvÖ] ànnfiE
D!
kZž ‚ì Vî Ç {zèYì 7^ Û vZ¶g·x â Z
Y- ~ ö-ž• D â •
t ?Š ÅvZ¶g Š- 1Z x âZgzZvZ¶g•1Z x â Z X CY S77ÌiúÅÏ~
D! D!
X • V*gzZîgzZ 'g q~ ö- gzZ'ì @ Y0^ ö- ~ e x cZžì
D-!
„: gzZ • î ‹: • yk: ~ kZ Ôì à { Ç! Ð ~Š !
W ö [Z p
» V-Š ! zŠ Ð w £ZB‚Æ kZÆ ~Š !
Z]
W Z] WÅ)(l n kZ Xì ~Š ! W
-!
× gzZ ö Ðzz kZgzZ ÔZƒ 7ŠŽ z » äƒ ~Š !
D
à)(l Â:2Š' WqZ™ƒ µ
X •îÆ kZ: gzZ • 4ZŠ ~
× gzZ ö-!H
D
 ™g Ñ~ Y +Æ)(lÃ2Š'
?• M
kZ ÅC Ù !
ÐàY +X ǃ 'Ã|ÅY +Æଠn Æ [ZŽ Æ kZ

‚³³Ã³³³Û³³³Ö]ZZ ì ~g é5B+ ZŠgž 6ƒ ˆÅgHn ÆÔrÆàŽ • ëÃ(
!XX†’ÛÖ] xÖ^’ÛÖ
Ã »nÌËÇŠ Z%Ð Ôrp
X • 'gz¢gzZ DqÉ ì 7{Z
!Üãrñ]çvÖ é‚ÃÚ ^ãÞŸ †’ÛÖ] Øa] sñ]çu Ðu oÊ äjÖˆßÛe ^ãÞŸ
D1t 218 ” Ðñ^ÏvÖ] ànnfiE
yZ {zèYì @
ƒ b§ÅàÌY + »àÐ g ±ZÆ ]cgz¢Å Vß Zzà)
( Xì @
ƒgHnÆ „ VÂgz¢Å
˜Ò†Ò èÒ†ÃÛÖ] sñ]çu æ oiçÛÖ] àÊ‚Ö ‚Â] ^Ú ð^ßËÖ] á] o× èÛñŸ] “Þ ‚Î
!ÔÖ]ƒ †nÆæ oÚ†×Ö tæ†íÖ]æ †Ò^ŠÃÖ] ÄÛqæ ØníÖ]
D1 t 141 ” Ðñ]†Ö] †vfÖ] o× ÐÖ^íÖ] èvßÚE
gzZ n Æ ä™®Š ÃVzŠ%Ž ì @ ƒ‘´ {z Y + »àžì Å ô¥ä[Z
n Æ ä™ ¦ÃVzHgzZ n Æ äJ‡} h˜ }n Æ VÂgz¢Åžc
207
Z¾gzZ
XƒgHn ÆI{)z ~iZ0
àm‚nÃÖ] é¡‘æ èÃÛrÖ]æ ä×a] sñ]çu àÚ á^Ò ^ÛnÊ äe ÐvÖ] ^ÛÞ] †’ÛÖ] ð^ßÊ
D3 t 254 ” èm]‚ãÖ] |†• oÊ èm^ßfÖ]E !^ãßÚ ‹nÖ é¡’Ö] †’Î æ ä×a] sñ]çu àÚ
ƒ ‹B‚ÆàÌY + »àÐ g ±ZÆ VÂgz¢ÅVß Zzà)
- gzZ Ôì @
™qÃi úgzZ Ô• 4ZŠ ~ ] c
à * gz¢Å Vß Zzà,i ú Å +ÏgzZ i ú Å
( Xì 74ZŠ ~ ]c
gz¢ÅVß Zz
Ù !
gHn Æ V•qgzZ VÂgz¢ÅVß ZzàŽ ì({z ÅC ÐàY +n¾
X 7nÆ Vñ»Æ ö‚W c
œ¡ƒ
ª
!
× gzZ ö- ž ZƒC
Ù ªÐ äƒ x¥,Ñ!
D
Y +Æ)(l „ VâzŠ2Š' {gÃè
× èY 74ZŠ Ì~
%Z Ôì 7hZz ]gz¢ ðà nÅàIZ ÂB‚Æ2Š'
D!
Ü zÆ ] Zg ~ VâŠÆ ”vßÆ)(lžì @
V;z ‰ Æ ö-
Y ¹~ }g !
ö‚W¡É ì 7Ð ~ ]c gz¢gzZ òZj *
oK p• D Y äoK

ð^ßfÖ^e è×’jÚ çÖæ àni^ŠfÖ] Í¡í³e ž]g „t Åg é5B+ ZŠgXì Ð ~ ]1œz
]¸!
) ^ã–Ãe æ] èߊÖ] ÄnÛq oÊ é‚×fÖ] Øa] ^ãßÓ‰ çÖæ é‚×fÖ] àÚ kŠnÖ ^ãÞ Ÿ
}g7 áZzàp¤ Z • 7z »à{z ÌQ Vƒ µB‚Æ VÂg qÅàp¤ Z
µÐàžì ôÜ~ }g! kZ ( Vƒ Tg ~ yZ ~z¼ Æ w‚ c w‚
X Dƒ 7ï• á ~ Y +{z ÌA
,™ Z` c N oK ™ YàIZ ~ V¨!
D!
Æ)(lž ñY 1™Ìtt¤ Z ~ }g ! Æ whw¾ ŠŽñ~ ö-
D!
7Y + ö- Ð {Žz sfzgqÌA
:á • D VZ {Z ÃÐ kZ w‚}g7 vß
!
Û Y +Ã ö }g7 Ð ]g qq
D
-
Š 7g Z Œ
X Y Y c Z ¡ -1
ãzÛ ™ hgÃV¸´ ãzg0 Z Æàn Æ T 7]gz¢+Z ðÃt -2
~Š !
WÅ)(l ñƒ DƒÆVß hÐ ¹gzZg0 ZÆàXƒ ]gz¢ÅV¸´
ÃÐ w hÆ ö-!»
D
 q Ôì ª
X 7]gz¢z ~ œÐg ±ZÆyZ *
VZ {Z
208

ƒ »Y +Špn Æà
7~gz¢ *
³#x|Æ(ƒgHnÆVÂgz¢ÅVßZzà(Ž ) ä×a] sñ]çvÖ ‚Â] ^Ú
X ǃ: ÌY + ˆÅ: gH(n Æ òZj¤
Zž •Ð
D »)(l à ó2
ó Š'
× L LgzZ ó óö-!L L
D
bÑŠ Æ Vß Zz ì Y + c
[ZŽÆ yZgzZ
:?Š «
:• ˜ ~} :LZ r  ™·è?ÆgƒÑBÑ ZeY
D ! D!
l ö gzZì _ƒ izIÌÐ ö ~Š !
- - WÅ)(lžì t wq ]gß[Z L L
( | 1420 ¶ZzfQg ¸ ) X óì
ó Dq
Z »)(
!
D
Ù ª » ]g „kZ
âg0 ZÆ ö- _(_(~Š ! WÅ)(lžì t ÈC
D
- !b§ÏZ • î Š ! WvŠ Æ)(l‰gzZì ˆòÐWÌÐ ö- QÉ
D!
Ìö
D!
gzZ ~Š !WÐ }u~ ö- èYì s ÜÆ|] ! t Xì Š 0D »)(l
X Vƒ V*gzZ ]*k~ T• ëÃ(kZDžZ  • 7]* k
 ™·è ?Ìä r
àZz r  ™ Š‡£Z Y ?Æ Š ! WŠ Z% „•á •gæ
:• ˜ {z Ôì ½~ i Z0 Z Z¼ „ ]!
D!
Æ VâzŠ gzZì „g µ Z Ç! Ð ~Š !WÅ)(l J V- œ~Š ! WÅ ö- L L
gzZ ~Š !WÅ nË~ Xì ;g, Ã » Vzh N gzZ yZy yZk zJV-œyxgŠ
D !
ÃVâzŠ Ð zz Å äƒ : ~Š ! WÚyxgŠ Æ ö- gzZl n kZ ¶7]g q
: ~Š ! Wöä Y •x ÓÆ èâž 6 å Š c Û ~Š !
Šg Z Œ Wµ Z µ Z6gîx
D
-!~ d Û èâOŠ Z [ZgzZ X å c Û ~Š !
Šg ZŒ Wµ Z µ ZÃVâzŠ Ðzz Å äƒ
gzZ ö Œ
E
É ;g 7¹! w é}©E$ Z »nËyxgŠÆ VâzŠ Ðzz Å ~Š ! WöyxgŠÆl
( 72 mØgg ZâZ ) X óì
ó ˆƒ Ü~Š ! Z™ƒ µ
W„ q
D
-!
ö ~ê èâ Xì @' Ç!Æ |]!  ™Š‡£ZY
t År ?
209
D!
Ž 7„ ì ~Š !
WÐ }u~ ö- Â~ gzŠ {ŠŽñpì t *
ƒ ~Š !
W~
Xnƒ µÐ ~Š !
WÅ)(l ̄ !
Æö
:?Š ~uzŠ
:• ˜ ~| 1420 ¶ZzfQg ¸} :LZ r  ™·è?ÆBÑ ZeY
D!
á ñZ0
( 53 mY 2004 cŠ Ô„ • !‚g) ó Xó ì q
Zt£ Å)(lgzZ ö- L L
ðÌgzZ w ¸NŠ Å‘´)fÆ Tì {gZŠ Z ò OZ q Z Ât£ž• ë ë
w¸NŠ ÌkgzZ õ Ù !
Z »C Ðà6gîò OZ ¡Ã{g ZŠ Z q
Z Xì Cƒ ðZ_
¬¦ÑV- gzZ r$
7|¦ÑÅkgzZ õ Z kZÐ kZ ÂñY c Š }Š n Æ
X σ: ~p¼ Ì~
!
Ö Ó~Š:Špžƒ (Z ¤
D
-

l ÃkZ ™™z »àl ÃäZkzÆ ö ä # ZgzZ
z ?Š ¦Ñ ðÊp ]Z& Ö Ó~Š: ƒ c
'(Z » # Š ™•â Æt£ Å)(
Xì 7u
:?Š ~Š
Å
» òsZ êL ¬‚Zg 2 Ôì Lg êŠ x •Z ]â }
KZ½w‚ w h Z(» V ;zL L
á ñZ0
m 2004 cŠ Ô „• !‚g) X óì
ó Lg Š ! á gzZì Lg î ÌíŠ
WÌû„•
( 53
Ë * ƒ V;z » íŠ Æ òs Z @¬‚Zg X • ` ™™f 6
zZ ë Â]!
Åwh
ì m¼ Ð kZ » ~  q z ]gz¢Ål IZ Â: :gz ǃ Ðzz Å ª
œò OZ
{g ZŠ Z kZ ~ VâŠ Æ e V; Xì ~g6 ðÃÅyÅ íŠ kZ ~ ö-!m{ „: gzZ
D

Xì @W~™* ƒ V;z » íŠ kZ nÆ ª œÅVâ ¶Æ


D
- !
gzZƒõÐ gîx ¬ V;z Xì Zƒ ¯ B‚B‚Æ Šzu Å ö {z Âû„ • á ;g
Vâ Zx¡Ô7~  q z ]gz¢ðÃÅl IZ * ƒ V;z » û„• á gzZì LgovŠ
Xì ö‚WÅ
210
D!
X 7tÿLE Û Y + »)(là ö- }g7 6VzŠ ã
&‡ bŠg ZŒ zgqn¾
Ñ!
× gzZ ö-!
D
¬»2Š'
D!
)(l „ : gzZ • #â ÅDÆ)(l Â:2Š' × gzZ ö- ~ ]Ñq {ŠŽñ
D!
IÁÐ yŠ {gG ~)(l ¬ Ð äY ö- » Yq T Z®• gÑ~ Y +Æ
*
D!
7Z Zz Ìã! Û ÅÏ6¿,ZgzZ Xñ 7i úq~ ] ògzZ2Š'
Œ × Ô ö- {zƒ
D!
X 7^ Y Ì-7- ~2Š'× gzZ ö- b§Å]ò,iZ {z´X ðƒ
Z
Nq
:ì ~g êZŠg
†ì¤] gÞ^rÖ] àÚ è×vÚ äñ]„ve á^Òæ äqæ†ì èãq àÚ á]†ÛÃÖ] ‡æ^q çÖæZZ
è×òŠÛÖ] oÊ è×vÛÖ] áçÓi á] ‚e Ÿ ý äqæ†ì gÞ^q †fjÃÛÖ] ƒ] ]†Ê^ŠÚ †n’m
oÊ ^ÛÖ äi‡æ^rÚ àÚ ‚e¡Ê ànfÞ^rÖ] àÚ á]†ÛÃÖ] á^Ò ç×Ê !‚u]æ gÞ^q oÊ ènÞ^%Ö]
!XXîÖ] å†nÆæ á^ín•^Î oÊ ^ÛÒ å†–m Ÿ ¼ÏÊ änfÞ^q ‚u] àÚ å]ƒ^u çÖ •]‚ÚŸ]
s§q ZÆ kZÐ + YgzZ ËgzZá ™g 0 ~Š !WÐ `zy ìLE
E "Y òŠ W¤
Z)
zŠ ~Š !ZgzZ'ì @
W¤ Y Hg ±Z „ » `zyì LE
E "YèYì @ Y0• Û ) {z ƒD
Š ZæZèYì ~gz¢izˆÐ ~Š ! •
Wn Æ “ Û )~ ]gßkZ ƒ ~ V¯§
E
y éCE
G Û ¼ Ð kZ ƒ Ãs§q
-r‡ž 6 k77t• Z sÜ ~Š !Zžì ~

( Xì ~ {)z
:ì V- {z Ôì ~ 4 ` 72 m~ óW2 Z ŒZŽ Ýq »]g „kZ
DðÃgzŠ Ð 5 Zg + Y q
Z Ë1‰ ƒ »] * k~^+ Y ÅठZ L L
Å yZ ƒ ~Š ! Y VâzŠ ¤
WÅ nkZ + Z%Z 7g ±Z » kZ Âì Zƒ J(s§kZ
ó Xó ǃq¬ˆÆ `zy
Ð ] Zf õ
!
× gzZ ö èa žì Zƒ wìt ÃVÍß ‰Ð ]g „kZ
D
zŠ ~iZñÆ2Š' -

s§VâzŠ Z Ü z kZ •
 Ƕ‰ Û ) òŠ W Z®ì ðƒ S(~Š ! Y
WÅàl +
211
D!
Û { Æ)(l „ VâzŠ 2Š'
gZ Œ × gzZ ö- Ð b§kZ gzZ ñY ™izˆÐ ~Š !
W
X ñ0
:èYì 79*
™w ì (Zž• ë ë
5g kZ ì ;g Y 65g T™òÐàòŠ Wžì t È » ]g „ -1
s§qZ sܤ Z Xƒ Š Y ~uzŠ ËÅàJ
W™| (D ðÃÐ + dŒÛÆ
ƒg ±Z » ]izWÐ ~Š !WkZ ƒ (ZÐ s§zŠ¤
ZgzZ 7g ±Z » kZ ƒ (ZÐ

-!
× gzZ ö
D
{z • î Ž +Y à ÑÔì VÈÐuž 6~ ]gßÅ2Š'
d
J Œ Û Æ kZ: gzZ • D Wt ‚: Æ áZz äg ¦
gzZ • gzŠ ¹ Ð 5g
X• DW
:èY 7tÿLE &‡]! Y zŠ ÅvZ¶g ò •
à Zz + á )´ -2
:ì è~Š ZæZgzZ b *Z ¹Z%ä àò ÕäE
E
" )´sÜ]!
5Ñ t -i
çÖæ äßÚ t†ì p„Ö] gÞ^rÖ] àÚ ènfìŸ] lçne çÖæ äÚ^ÏÚ lçne ‡æ^q ]ƒ]
D230 ” |¡ËÖ] oÎ]†Ú o× pæ^_v› än•^uE 冖m Ÿ ¼ÏÊ änfÞ^q ‚u] oÊ å]ƒ^u
Æ kZ¤Z ÂñY ™izˆÐ ] * kÆ ÂKZ ~ `zy ì LE
E "Y òŠ WZ LL
X ó ó@
77t• Û ¼ Ð kZ ƒ ~Š !
WÃs§q Z
Å
á )´ ~ g é5B+ ZŠg
E G
Ž ì Å ÜÐ Š ZæZ Å à ÕäE" )´ ]!
5Ñ t ä vZ¶g ò •
ÚÅ kZ s§Å y{ è‡pX • D™s§Å {)z y{ è‡ÚÅ kZ
:ì V- ~ kZèY 79
è×vÚ †fjÃm Ÿæ t†ì p„Ö] gÞ^rÖ] àÚ †’ÛÖ] á]†Û é‡æ^rÚ †fjÃm æ
D1 t164 ” èm†n,ÛÖ^ÃÖ] •Ú^a o×ÂE †ì¤] gÞ^rÖ] àÚ äñ]„ve p†ì]
s§qZ Ð + Y ~uzŠ gzZ ì @
Y Hg ±Z » ~Š !
WÅàÐ `zy ì ELE
"YL L
Xì 7g ±Z » kZ ÔƒDŽ
E
" )´
gzZ ËV;z pì Å™f Ì~ b *Z ¹Z%]!
¸ ä vZ¶g à äÕE

212
Û ? ½Ð V¹] !
ä VrZžì t kª +Œ t ä VrZQ X H7™f!Zj »
³#x|t ä Y •vŠ:gzì – (ZÆ™~
Z ³ #x|» VÂg „ÅY •vŠ
X • V- 'g „ÅyZgzZ H7~
Z
†fjÃm Ÿæ t†ì p„Ö] gÞ^rÖ] àÚ†’ÛÖ] á]†Û é‡æ^rÚ †fjÃmæ Vá^ì o•^Î
D1 t 164 ” än•^u p†n,ÛÖ^ÂE !†ì¤] gÞ^rÖ] àÚ äñ]„ve p†ì] è×vÚ
Ãs§ËÐ + Y ~uzŠ Ôì @ Y Hg ±Z » ~Š !
WÅàÐ `zy ì LE
E"Y)
Y H7g ±Z » ~Š !
( X @ Wà Zz "(
‡æ^qçÖ oju äßÚ t†ì p„Ö] gÞ^rÖ] àÚ é‡æ^rÛÖ] †fjÃÛÖ] Ü$ VÐñ^ÏvÖ] ànnfi
D1 t 209 ”E !ènße] †ì• gÞ^q àÚ äñ]„ve á^Ò á]æ †’Î †’ÛÖ] á]†ÛÂ
Ð ~Š !
WÅàZ òŠ W Z®Ôì @ ƒg ±Z » izˆÐ ~Š ! WÐ `zy ì LE
E"Y)
S('g qÃs§ËÆ kZÐ +
YgzZ Ëp¤
Z Ç}™q{z ÂñY| (ÐW
( X Vƒ ðƒ
D2 t 128 ”E †ì¤] gÞ^rÖ] àÚ è×vÚ é‡æ^rÚ †fjÃm Ÿæ VÐñ]†Ö]†vfÖ]
( Xì 7g ±Z »"(ÐWÐDñƒñ (Ð + Y ~uzŠ )
t†ì p„Ö] gÞ^rÖ] àÚ†’ÛÖ] á]†Û é‡æ^rÚ †fjÃm æ VpFæ^jËÖ] è‘¡ì
D1 t 198 ”E !†ì¤] gÞ^rÖ] àÚ äñ]„ve è×vÚ †fjÃm Ÿæ
Y ~uzŠ Ôì @
Ð+ ƒ g ±Z » "(ÐWÐ ~Š !
WÅàÐ `zy ì ELE
"Y)
( X @
ƒ 7g±Z »Dñƒñ (Ãs§q Z
‡æ^q çÖ oju äßÚ t†ì p„Ö] gÞ^rÖ] àÚ é‡æ^rÛÖ] †fjÃÛÖ] Ü$ Vp†n,ÛÖ^Â
D1 t 139 ”E !ènße] †ì• gÞ^q àÚ äñ]„ve á^Ò á]æ †’Î †’ÛÖ] á]†ÛÂ
ƒ izIÐ ~Š !WÅàZ Z® Ôì @ ƒ g ±Z » äƒ izIÐ `zy ì LE
E"Y)
( X Vƒ 'g qs§q ZÆ kZÐ + YgzZ Ëp¤ Z ÔÇ}™q ÂñY
äñ]„ve á^Ò á]æ éç×F’Ö] †’Î äßÚ t†ì p„Ö] á^nßfÖ] Ì×ì ]ƒ] VänÞ^ì…^ji
D2 t4 ”E †’ÛÖ] àÚ †ì• gÞ^q àÚ †ì• á^nße
213
Z }™qiú ÂñY hgú ÃVÂg qÐ `zy
kZp¤ ìLE
E  òŠ W )
"Y Z
( X Vƒ ðƒ S('g qÐ + YgzZ ËÅàs§q ZÆ
àÚ ènße] äñ]„ve á^Ò á]æ †’Î äÏm†› oÊ ojÖ] ènßeŸ] Ì×ì çÖ oju Väm^ße
D3 t255 ”E †’ÛÖ] àÚ †ì• gÞ^q
}™q ÂñY hgú ÃVÂg qÅ ~Š !
W~ 5g LZ òŠ W¤
Zž ‚)
( X Vƒ ðƒ S('g qÃs§q ZÆ kZÐ + Y ~uzŠ ËÅàp¤ Z
†’ÏÖ] ‡^q †ì• gÞ^q àÚ lçne ämƒ^vi æ ^â‡æ^q ç×Ê V†m‚ÏÖ] xjÊ
!D2 t 34 ”E
~Š ! Y gzZ Ë~ s§q
WÐ + Ù !
ZÆ kZ gzZ ñY òC Ð ~Š !Z)

X(ì ^ Y *
™q ƒ ðƒ S(
Š »Š ZæZgzZ b *Z ¹Z%Ð ]%¥Å Y • ˆ ~Š ~ sfÉ
Ìx|Zƒ c
:ì ~tÁ }Ôì @ ƒ" U ß
àÚ å†nÆ oÊ á^Ò á]æ äßÚ t†ím p„Ö] gÞ^rÖ] àÚ†’ÛÖ] lçne Ñ…^Ê ]ƒ]
!lçne gÞ]çrÖ]
y k~ + Z ÂñY hgú ÃVzyòŠ WZ
ZŽ gzZp¤  Ð `zy
ìLE
E "Y)
( Xì Y™q{z ÔVƒÐW
:ì ~6{g @
@
ð ] „ v e g Þ ] ç r Ö ] Ÿ é ‚ × f Ö ] à Ú † Ê^ Š Û Ö ] t † í m ä ß Ú p „ Ö ] g Þ ^ r Ö ] † f j à m Ü $
D2 t 4 ”E !é‚×fÖ]
» VtY ~uzŠ ÅàÔì À Û )Ð Tì » +
Ðà• Y kZ g ±ZQ)
( Xì 7g ±Z
¤ Z ÔVƒ {Šc
 VƒzŠ {z {Zp~ +
i c ZŽ vŠžìt È »VÂg„zŠ yZèY
kZ X7~gz¢]izWÐ kZ ÌA ñY WdŒÛ Æ 5gÆ •
Û )™|(~Š !
W
 gŠÐgîË]!
X7„ ðƒ è~Š ZæZgzZ b*Z ¹Z%ñƒ DƒÆs
 ZÜ
214

15 :[!

i§y%» ä¢xs~ i ú
ì ˆÅ ® • á Z zíÅ eg » q Y ÅgƒÑ {gz½!
Z Ð + w Z Y § Z ³Z
`gŠ ]g „Å eg »Xì Š
H™fi§y%» ä¢xs~y WÆ iú~ T
Xì sf

ÎÐZ Ç}™{0  ~÷Ž Xi§y% » ä¢xs~y
iÃ< WÆ i ú
(gux|) X ÇA [Z N »VzL
èön$ Ëô nû ÓøÖû]æø •ô ‚øÃø Öû] áö^nø eø Ÿø ø ]„øÓøaF Ýô¡ø øŠ$ Ö] èô n$Ëô nû Òø áö^nø eø •ø çû ’öÏÛøÖû] á$ ]ø ‚ömû†mö ä×$ Ãø Öøæø
æø XXÅôçû ÛörûÛøÖû]ZZ oÊô åü †ø Òøƒø (àônû Ûônø Öû] gôÞô^qø oûÊô ä́ñô^ãø jô Þû]ô æø äô qûçø Öû] ðø ^Ïø×ûiô ä́ñô ]‚øjô eû ]ô àûÚô ǻ„ôaF
D596-1 E oûßô ÇûÛöÖû] oÊô …ø çû Òö„ûÛøÖ] Øømû æô^j$Ö] kömû ]ø…ø Ü$ $ö ^Þø‚øßûÂô ä́eô Ùöçû Ûö Ãû ÛøÖû] çø âö æø XXoûßô ÇûÛöÖû]ZZ
èöÛøuû…ø æø ÜûÓönû ×øÂø Ýö¡ø øŠ$ Öø] ZZ ð]‚jeû ]ô Våü ^ßøÃû Úø XXä́ãôqûæø ðø ^Ïø×ûiô Üö×ôù Šømö VÙø^ÏøÊø Øõnû Ïô Âø àôeû ] àôÂø
ävË‘ àߊÖ] Í…^ÃÚD1 ‚×q 596 ävË‘ oûßô ÇûÛöÖû]øE !ä́iô ^Ëøjô Öû]ô Ùô^uø oûÊô áöçû Óömø XXäô ×# Ö]
köËô jø×mø Ü$ $ö èô ×øfû Ïô Öû] oÖ]ô ÜûÓönû ×øÂø Ýö¡ø øŠ$ Ö]ø ä́Öô çû Ïøeô pû‚ôjøfû mø Øõnû Ïô Âø àöeû ]ô Ùø^Îø 3 ‚×q ( 110
# o% fôß$Ö] áø^Òø (^ãß ä×Ö] o•… èøŽøñô^Âø Ùôçû ÏøÖô ǻ…ô^Šømø æø ä́ßô nû Ûômø àûÂø äô ×#Ö] èöÛøuû…ø æø (÷¡÷ ñô ^Îø
"
!ä́iô^Ëøjô Öû]ô Ùô^uø oûÊô áöçû Óömø äô ×# Ö] èöÛø uû…ø æø ÜûÓönû ×øÂø Ýöø¡ø Š$ Ö]ø ð]‚jô eû ]ô åü ^ßøÃû Úø XXä́ãôqûæø ðø ^Ïø×ûiô Üö ×ôù Šømö
}™yÒ ªÅvZ G î*9g z ix?ZÐ kZ {zžì t » kZ {Š Zg Zžh • á gzZ
x !Z » kZ gzZ s§Å‚ ǃzá~ Y Z’Zžì t Å kZ ªgzZ XŠ Z®ž:
Y N ZŠ Ç}™
QXì ¿» s ¦Z6ÏZgzZì ~ ogzZ Ô qùÔ!Zj » kZ Ô+
X ¬Š ä ~Ã,ÏZ ~ o
215
óv
ó ZG
î*9gzL LgzZ ¾ ™ƒ cg ‚ ó i
ó x?Z L Lž • D â•
ÛFò 0Z ]|
Ü z D¢ìN !
X¾ ‰ ÔN ZŠ
Dâ • Û „ cg‚ó i ó xsZL L ~ ]|VWž • D â• ÛFò 0Z ]|
X¸ D¢kŠZ {n + Y N ! QgzZ + Y N ZŠ ñƒ ë óv
ó ZG
î*9gzL LgzZ¸
‚Ç! Â ói
ó x?ZL L~
 ]|VWž • Câ• Û •vZ ègȬ ]|ž 6
c Û+
â• Y N ! gzZ N ZŠ óv
ó ZG
î*9g zL LgzZ ¸ D™ ¹ ~ |¦ Å u * ™ƒ cg
ó óX¸ D™
ž• ë ë
•
ì ;g Y ¹y%ÃkZgzZì „g Y Å® á Z Å j§TÆ ä¢xs
~z%Ð •vZ ègȬ ]| Ât É ì 7s  ZÜÅ j§kZ ~ g
u
vZ¶g F0ZÃTì ]gßà ÈZ q
Z Åxsª•Æ sz@ uq
Åg Z
Xì H™f ä
:• X j§zŠ Ð V(u~}g !
Æ xsª
N ZŠ -1
X Ixsˆ Æä™ cg N !
N ZŠ gzZƒ cg‚ÌZ {n Z
N !  *Ü z kZ Y Z’Z Å ]ÜÆ xs -2
™‰
™åÃ]Üy Z y ZgzŠÆä™ cg
X *
i§ª »xsª
ÜÓn× ݡŠÖ] äßnÛm à Ü׊m á^Ò "
# ä×Ö] Ù牅 á] Ù^Î •çÃŠÚ àe] àÂ
èÛu… æ ÜÓn× ݡŠÖ] å…^Šm à æ àÛmŸ] å‚ì š^ne p†m oju ä×Ö] èÛu… æ
Dp„Ú†jÖ] æ oñ^ŠßÖ] (•¨]•çe] å]æ…E †n‰Ÿ] å‚ì š^ne p†m oju ä×Ö]
Y N ZŠ ~
xs +  vZ wÎgžì e Zzg Ð ” Š&0 vZ†]|
¶CY @Š ~CÅg Äg N ZŠ Æ \ WžJ î*9g z ix?Z¸ ë
VŒ vZ G
gÄg N !
Æ \ WžJ î*9g z ix?Z¸ ë xs+
V Œ vZ G Y N !
\WgzZ
216
X ¶CY @Š ~CÅ
X • ˜ ñƒ D™ bÑÅg u kZvZ¶g ~g ‡Z5
]‡æ^rÚ p] DäßnÛm àÂE å‚íe ^jËj×Ú äÞçÒ Ù^u äi¡‘ àÚ p] DÜ׊m á^ÒE
D2 t354 ” l^ΆÚE äßnÛm àÚ o× ‚u] Ü׊m ^ÛÒ äßnÛm à 冿Þ
Æg Äg LZ \Wž~ wq kZ ¸ ë xsñƒ ä Ð iú~  \W
¸ ñƒ G +
Y N ZŠ ÃVzÃKZ \ Wª¸ Dƒ }Q +Y N ZŠB‚
™ñƒ ë xsÿŠŽñ+
Xì @ Y N ZŠ KZ ¿ðÞ 6
Xì H™fB‚Æ s  ZÜ~ iñ°Z ìYà j§ÏZ
^ÛÒ å‚ì š^ne p†m oju Ðñ^ÏvÖ] oÊ ^ÛÒ Ÿæ] äãqæ o×’ÛÖ] Ùçvm Ü$
!ä×Ö] èÛu… æ ÜÓn× ݡŠÖ] ÙçÏnÊ ýDo×’ÛÖ]E Ý^ÚŸ] Ü׊m Ü$ ½çŠfÛÖ] oÊ
D1 t161 ” ‡çÚ†Ö] ÄÚ^qE
gÄgÆkZžJ V Œ ì ~ 뛞 6}¢{n CZ¬ ( x â Z) ~i ú
î*9g z ix?Z¾ gzZ}™xsx â ZQ Xì ~ o„ž 6ñY @Š ~CÅ
G
XvZ
i§ ZuzŠ »xsª
é¡’Ö] oÊ Ü׊m Ü×ù‰æ ä×Ö] Ù牅 á^Ò kÖ^Î ^ãß ä×Ö] o•… èŽñ^ àÂ
Dp„Ú†jÖ] å]æ…E !^òn• àÛmŸ] ÐŽÖ] oÖ] ØnÛm Ü$ äãqæ ð^Ï×i è÷Ûn׊i
¸ ë xs~ iú ~
 vZ wÎgžì e
Zzg Ð •vZ ègÈ ¬ ]|
X¸ f
¢ cg¼ Ãs§N ZŠQ cgÆt ‚
X • ˜ ñƒ D™ bÑÅg
u kZvZ¶g ~g ‡Z5
ØfÏjŠÚ çâ æ ^ãe œ‚jfm p]†ru àe] Ù^Î äãqæ é]ƒ^vÚ Ün׊jÖ^e ð]‚fm p]
!è×fÏÖ]
žì t È ¹ ä v0Z X¸ D™ qzÑÐ cgÆ t ‚Ãxsª
217
X¸ Dƒ cg‚\WžZ
 ¸ D™Y Z’Z Åxs
X • ˜ ~}g! Æg ukZvZ¶g ~g´ Š- * Ññ~ ‹Z sg ç
oÖ] äe ]‚jÛÚ äqçÖ] ð^Ï×i àÚ äe á^Ò é ð]‚fÖ] á^e ànÖæªjÛÖ] ˜Ãe änÊ Ùæªiæ
äqçÖ] ð^Ï×i äñ]‚je] àÚ å„a ènËnÓÖ]æ ýp…‚Ö] gÒçÓÖ] oÊ å†Òƒ ä×%Ú æ ànÛnÖ]
!^Þ‚ß äe ÙçÛÃÛÖ ]çaæ oßÇÛÖ] æ ÅçÛrÛÖ] oÊ å†Òƒ ànÛnÖ] gÞ^q oÊ äñ^ãjÞ] æ
D3 t 110 `111” àߊÖ] Í…^ÃÚE
 ƒ‰
gzZƒ cg‚{n Z Ü z kZ Z’Zž Åsz@
t ä Vß Zz ä™sz@

ª'ì Å™f Ì~ ~g-Z “ ÈZ ]! ¸ X } Š ;J
+Y N ZŠ ÃkZ
Y N ZŠ •ZgzZƒ s§Åt ‚ Z’Z Åxsžì V-
~ ogzZ qùÃÏZ Xƒ +
Xì ¿V; }g ø6ÏZgzZì H™f
}uzŠ %Z Ô• ä u j§ VâzŠ Ñ!
 „Ð g {gÃè ž ì t Ýq
ÅÅvZ èg Š&0 vZ†]|ª «~ kZž ì Ì{Z Ã t ~ j§
Ññ~ ‹Z sg çÐ zz ÏZ Xì Y Y H ¦Ã¿6g
ä vZ¶g ~g´ * u
Xì ~Š ßF
Ãj§kZ™È ^Þ‚ß äe ÙçÛÃÛÖ] ]çâæ
u kZ ~ kZì gÃè Ð F0Z ~ oŽ ª{z Åxs„g
t · Z ÂJ
g(ZÃsz@ u Å •vZ ègÈ ¬ ]|Ìä vZ¶g F0Zžì
ÏZ ~ g
åŽ Å xs ª•Æ sz@kZ pì gÃè ~ ~g-Z “ÈZ Ž ì H
g(ZÃkZ~ ‹Z sg çävZ¶g ~g´ Š- *
Ññì Å™f ä VrZ ]gß
Ü z Dƒ cg‚ Â]ÜÆ ix?Zžt ªì H 7
z sÜgzZ N Y G ‰
N ZŠ ]ÜÆ vZ G
ä VrZ Ð zz ÏZ N Y ¾ ñƒ D™ cg N ! î*9g
X H7Ì™fÃkZ ~ ‹Z sg ç
Ññ Ã xs ª {Š™ ™f Å vZ ¶g F0Z n¾
ä vZ ¶g ~g´ *
Z¼ Ð kZ ñƒ D ™t · ZÐ sz @ É ¹7 ^Þ ‚ß ä e ÙçÛà ÛÖ]çaæ
q kZ {Zp}™ qzÑ Ixsžƒ cg‚ÌZ {n ªì Hg (Zê

218
N ZŠ •Z gzZ ñY H yZgzŠ Æ ä¢ cg Q gzZ ƒ Å 5ZŠ Z Å „ ÂñŠ W
c
w¸» ÏZgzZì ¹ ^Þ‚ß äe ÙçÛÃÛÖ] ç³aæ ä VrZÃÏZXƒ6äƒ cg N !
9
Xì HävZ é):X+g ~g ‡Z5gzZv0Z
{Š™™f Å F0Z ~¨ £Æ kZ Âì „ 6g
u ¿» VÍßž Z  Z®
÷¡~ VÍßÉ 7x »Æ ðà * •
™® á Z Å kZ gzZ *
C i§y%ê

{0  kZ [Z N » VzLÎXì ~gz¢Ì6Ð Tì ̄ !
i Ã< Z gzZ
»g_
(Å g u q
Z V ˜ gzZƒ ˆƒ òZg ®~ « £Æ Tì M ~ ä™
$
6]gßà ÈZ ~uzŠ( Å ]gßà ÈZ q
Z Å g
u c u ~uzŠ
ƒ ;gƒ ¿6g
Xì 7û»¤kZ µñ{z ƒ ;gƒ ¿
219

16 :[!

σgÑÐ y H^Ä)
?Ð }g)Æ~Š !
WÅÂc
Z Ð Y ëÑZg ZŠ Æ cZ™x‰Zg ZŠ Ã| 1421 ¶Zzf 25
H ~g Y ò :q

T *
 & ¤6kZž Z
 •r
 ™ ~”Zg +-Z w ¾·?*
ÑñáZz ™ ò:
X • D™G@ÅkZ Ìr
 ™ ã¢i*
ÑñXì År  ™sÑ ZŠú*
Ññ?
ìt ò :{z
Àì * x £ kZì ;g Y H qzÑ^Ð V ˜ Ð x £ kZ¤
Y V˜ J Z L L
 Ð Šzu Åà Âì ¢
{gÃè ˆ Æ å ³ 77 ñ h ‚ ª é:@ h Z Ä)
ƒ: ¢³ 77 ñh ‚, Ã ãxgŠ » VzàVâzŠ {ZpÐ Vƒ ~g Y^x © Z6¿
gzZ ì ;g Y H qzÑ^Ð V ˜ ì g ±Z »(gzZ x £ kZ ~^Ä)èY
à Âì g”Æ^Ä), à ãxgŠ » V»VâzŠ ¤ Z Z®ì * V˜
YÐZ J
ó Xó 7:gzÐ Vƒ ~g Y^x ©ZˆÆåÙ !
C Ð Šzu Å
ZÆàcZ™h
Z Åg0
(+ Z q Zžì t È »} :kZÆ x‰Zg ZŠ
i¤
³ 48 ª) éMÃkZ „ ~ îJ
» (¢ }g )Æ ~Š !
Wžì ¸ Ð
*
Y ~ Âq ³ 32 ) éäÐWÐ }g )Æ ~Š !
Z ÃkZ 6( ¢ WgzZ ì @
7
Zì ( ¢
{zp¤ ³ 80 ) é 50 Ä)ÀÅ½Æ kZèYì • Û )h
i Âì
Ç}™‰ Ü z kZ q{z%Zì ;g ¸ ¢ ZÆ „àcZ™
³ 48 ª) é 30 g0
Ù !
X džC Ð ~Š ! 
WÅà{z Z
220
ìt È »} :Æ x‰Zg ZŠž• D™™fg(Ã]!
kZ ë Vä³nfß³i
¬p¤ Û ) {zgzZ Š
Zì • ƒ qzÑ^„ ä  Ð y L ZÆ h i ~ wV {gÃèž
Ù !
X ǃ ~g Y™òC Ð ~Š ! ™q~ i ú†^
WÅà *
•ëë
,Š [ZŽ » yZÆ™™f ÃbÑŠÆ yZ ëgzZì ß „ Ç!
ò :t »x‰Zg ZŠ
X ,Š™ ãZzÐ bÑŠ ÃX 9ëžìt ƒ
 o¬ Ð kZpÐ
òŠ WgzZ Ç ñY 0Ð }g )Æ ~Š !
* WÅàÃ^Ä)žì t X 9
Æ kZ „ : gzZ @ Û )ì Lg }{z ìg ¸ ~ ~Š !
ƒ 7• Z
WÅà LZ J 
*
Y ~ Â+Z ÃkZ Z  ™òÐ }g )Æ ~Š !WÅàXì @ Y HgÑ^ý
}g )Æ ~Š !
é 48 ,à » J WÅ ÂkZÐ }g )Æ ~Š ! WÅàkZžƒ
XǶ •Û ){zgzZ Ç ñB^ » » kZ [ Z ƒZ
Zi c³ 77 ñh ‚)

X •t bÑŠÆ]! ~g ø
Xì ~ ù éE -1
5{ÅZ ù Z$
ÐÏvjm Ÿ t†ím ÜÖ^ÛÊ †’ÛÖ] àÚ tæ†íÖ] ‚Ãe Ÿ] ÐÏvjm Ÿ †ËŠÖ] ØÃÊæ
D1 t94 ”E ]†Ê^ŠÚ †n’m ¡Ê ØÃËÖ^e ènßÖ] á]†Î
G +G
 X ñY òC
Z Ù !ÐàòŠ WZ  ì @ ƒ‰Ü z ÏZ sÜ þ » ÷Æ^
© B
Û )òŠ Wn kZ @
• ƒ 7hŽB‚Æ ÷» +
À Ù !
7C Ð ~Š ! 
WÅà{z J
7Ì

ì ~ ù éE b§ÏZ
5{ÅZ ùZ$
!†’ÛÖ] á]†Û àÚ tæ†íÖ] æ †ËŠÖ] é‚Ú ènÞ ]†Ê^ŠÚ äe ÜnÏÛÖ] †n’m p„Ö^Ê
D1 t 93 ”E
 Å^]æ ( 1) • t {z ì á
Åà (2) gzZ + •Û )Ð Vzq X}
Ù !
C
XÂ Ð ~Š !
W
221
†ËŠÖ] ènÞ •†rÛe ]†Ê^ŠÚ †n’m ¡Ê †’ÛÖ] á]†Û àÚ tæ†íÖ] &Ö^%Ö]æ
D1 t 94 ”E !†’ÛÖ] á]†Û àÚ t†ím ÜÖ^Ú
Ù !
C Ð ~Š ! Z
WÅàJ Z®ì Â
C Ù !
ÐàoÑ~Šn Æ“ • Û)
X Ç ¶ 7•Û )Ð +
 Å^¡Ç† 7
G G
+
gzZ n Æ þ©BÆ ÷Æ^ž• ôÜ6kZ 'g „VÐt Å ù éE 
5{ÅZ ùZ$
Z
ÅàJ  òŠ WXì oÑ * Ù !
Y òC Ð ~Š !
WÅàn Æ “ • Û )Æ }
G G
+
Xì á Û )òŠ W„:gzZì @
• ƒ þ©B »^ Â:ƒg0Zg0ZÆ ~Š !
W
Xì –V- ~ îG 0E
4$bÑ b§ÏZ
Ä•çÚ oÖ] h^a„Ö] ^mæ^Þ èm†Î æ] †’Ú àÚ änÊ ça Ä•çÚ lç³ne Ñ…^³Ê à³Ú
]†Ê^ŠÚ …^‘ é…çÒ„ÛÖ] èÊ^ŠÛÖ] Ä•çÛÖ] ÔÖƒ àne æ äßne
{Š Zg Z » äY ~ Â+Z » kZž •~ wq kZ Ð ~Š ! WÅ ÂKZ ¿Ž
Ù !
gÃè ( Å^) yxgŠ Æ ÂkZ gzZÆ kZ ( ì C Ð Â{zž ‰Ü z T )žì
Û ) {z [Z Âì Ä)
0•

 ìá
à{z Z ‰Ü z kZ •
Û )òŠ Wžì ô¥6gî ãZz Ì~ ]g „kZ
X ñY òCÙ !
Ð ~Š !

Xì ™f ]!
¸ Ì~g- i ©
<Ñ {z † ( •*Ù !
XC Ð ~Š !
WÅà)Æ ™p »½ w2& ðÃŽ L L
0• Û )Ð <Ñ ÂˆƒC Ù !Ð ~Š !  Xì •
WÅàLZ Z Û )Ð }°‡Æ
) ó Xó 7•
( 21 [! Û )J
A „g ¹g0 ZÆ ~Š !
Zg0 Z
WJ  gzZ ˆ
gzZ VòV²Zà Zg7 • ‰ ƒ Wzà[ Zž6wZÎkZ ~ îG -8g ~ óWë
0.G
LZ ¿ÑZz äY ~^[ Z X • Dƒ Z]
Z] Æ Xì @
x * ƒ Œ6VEß»
Û )™òÐ Šzu Åà c
?? Ç ¶ • Û )™òÐ Šzu ÅI c
Ƕ• D
:• ˜ ~g‡Ñ °°Z†
X ó óǃ t :Z » •
Û )¦Ñ6äYƒC
Ù !
Ð ~Š ! Ö ‡Z íz c
WÅ # -Z ízL L
222
( 6 ` 363 m )
x‰Zg ZŠgzZ ðƒ " „z ðC ä ëŽ |ÝZ ÅXÐ Vß ZjÑ!
U {gÃè
U
X Zƒ " ß ~ : »Vß Zz
†• x © Z ÌgzZÆ^É 7«~qÆi úsܬ»^ Vänfßi
iúÅÏz- ÔÁg Å ä™uFi úÐ ®
 ) gzZ Ág Å ä™uF{ izg
yŠ &gzZ Ág Å ä™uF
{z » c Z™X {)z ]iYZ Å ä™ C6VziñJ
ñOÆ ä™^~ ~h Ç Ë¤ Z Ç- éM„ ¬ Ð å  Ð ~Š !
WŽ ¿
ZÆ ~Š !
Zg0
¸ „g0 WÅcZ™yŠ zŠ 㽬 Ð å  Ð ~Š !
WgzZ}™^wa
pÇ}™q™òC Ù !Ð ~Š ! Û ) {zž• ëá Zz x‰Zg ZŠ Âìg
W{zgzZì •
yZ 7x¥áZz x‰Zg ZŠ X 7c Û ) kZ Ìx ©Z vŠ Ñ!
Ð Vƒ ~g Y 6• {gÃè
XÐ ,Š [ ZŽ H~}g ! Æ

{û6yZgzZ bÑŠÆx‰Zg ZŠ
:?Š «
Xì [ ZŽ z wZÎt~ 394 m 1 ` ~z2 ZŠ ZæZ
ÏZ ì 6{Zg Å yŠ &Ð {Zg Å .à x –e Ð yk}g ø :wZÎ
ñ7q~ VÂgßVâzŠ yZ ì 3 Zg » yŠ &Ð äY 6Ïà ©b§
.-H-dZ p
òŠ WÐ äƒg ZÎ6( *Z ª) ã{Š i ˜ Xì ¸ Ð w‚P „ çG
~ { Zg ÂNY x –e ™ƒg ZÎ6 Z Îì (~‚JW
( *Z ª) i ˜ ë¤
?,™: c
,™q™ V~àV;zgzZ
~¢ {z Ð äƒ !Æ ~g ZÎÍì g±Z » Ä)X ñY HqV; :[ ZŽ
Xì ¬t ~^Æsgž 6ñYƒ s
223

:{û
~g ZÎ!Ë^Ä)žì ÐXkZ m» [ZŽ z w ZÎkZž• ë ë
Æ òŠ W^Ä)žXt X 7c
ǃ ~g Y ÌQ ¬»^ H ÂñYƒ s¢Ð
ðÃÐ }uÐ [ZŽ z w ZÎ » kZ Ð }g )Æ ~Š !
W c
ñY Åg ÑÐ y
X 7m
Ù „ ä Vß Zz x‰Zg ZŠ %Z
Å .àx –e Ð yk }g øL LgÃè ~ wZÎC
& Àð•Z wÑ+Z Xì H w Ñ+ Z Ð p ÖZ yZ óì
ó 6{Zg Å yŠ &Ð {Zg
Š Z%Ð ykžì ~ ¸{Š c
i wÈZt ~ kZÉ 7¬¢ Š Z% yÐ yk Xì
ìt ?Š Å äƒ ~ ¸Æ wÈZ kZ Xì @ Y Ñ1 Ìn Æ ÂgzZ ‘´Ž ƒ x £
» yŠ &Ð äY 6Ïà© ( Ð yk }g ø) L Lžì –Ìt ~ wZΞ
gŠ y » b‚ž7?Š ðÃÅ kZgzZ X óì
V˜ ƒ6(kZ Ð}g )Æ c ó 3 Zg
Xƒ C™ qzÑ^ CZ ÏÐ
?Š ~uzŠ
Xì 6399 m 1` ~z2 ZŠ ZæZ
V‰kŠ vŠgzZì 8 Z÷Nq
ZÐ ~ V‰{g Š
Æ I:wZÎÝq
t ]gßÅ TXì ~gz¢ *
™^ n Æ ‚Ãí 6VYa CÜÆ kZ gzZ
Ð 8WZz Æ ‚Z  gzZ Y™7x ª {Š c
i Ð izg kŠ 68~žì
µñ »x ªÆ™^J kÃkŠ }õ 0
}g e }&}zŠ } ÂVƒ @
ƒ: Zzg
@  Cƒ 7Ä)çgzZ ]æ çg0
™^gzZ x ª]gz¢ø ZÆ kZ pì M
ƒ {Š Zg Z » ‚Æ IÀ Âì @
ÑîÄ)ÀgzZì @  Ð 8pVƒ
ƒ »Z
ZiÐ éÏZ,žì ¢ ÂñY 1¤
Ä) „Z ZÔgzZ σgz¢é:e
X 7c  gŠ iúqW Zz}÷~ w ZÎkZ :X σ
σ „
žƒ (Z (Nª) x £Ž ~ {gzŠ kZžì @
W~™t Ð °Z¸ :[ ZŽ
224
äY JV;zÆ x £ {z ªƒ @Y Œ3Zz s§Å 8Ã"(ÐW™ VV ;z
Ð 8 ÂñY H^Z  Ð V;z gzZ ì @
Y k(ˆ »¯ »z Ð 8 ÂÐ
ÅJ X-E
 x £ kZ Ð 8gzZ Ç ñY ¹^ ñ é<G 4$Ã x £ kZ ì @
Y @
ƒd Û
Œ
_ ZÑ}uzŠž Z Ç ñY Hq Âσ 6qÄ) {z ¤ Z Ï ñY @Š Ä)
XÐ N Y ñ0 Ìq

7+Z ÂÌ]! ðÃ~ kZ ñY J 7Ã[ZŽ z wZÎ}g7 ž • ë ë
cWÂ » ó xó £L L}V˜ ~ [ZŽ h
•á Xn 0 ?Š 6} úŠÆ Vß Zz x‰Zg ZŠŽ
gt ‚ÃwZÎpX ǃ Lg™ Y b‚ V˜ ì ª]g q{z ä VrZÐ kZì
‚Å x £ ~ l' ä ëÐ zz ÏZ gzZ ì ³* ƒ Š Z%NÐ x £ ÂO
Xì ÅÐN
?Š ~Š
GE.Å
Xì 6332 m 3 ` ö-© Z e ñ
Rg ZÊ gzZì 6, à #Ö i5 Å kZÐ ykgzZì& xi 5 ¿q Z wZÎ
V¹q~ ]gßkZ Xì @ ƒ *™ {gzŠ Ð •z gzZ ì @
7xg ì x ª V˜ ~
X ǃg ÑÐ
X ǃg ±Z »^Ä)Ð V ;zì Lg x ªV˜ R g ZÊ : [ ZŽ

{z p• ØŠ É Â] ÎZjt 6gîÆ ?Š ä Vß Zz x‰Zg ZŠž• ë ë
ë Âw q » VßZjzŠ ¬ X H7n°¼ Ð kZ • D™ b§¾w Ñ+ ZÐ yZ
H ?ì Š Z% HÐ R g ZÊ Xì ê ¹ Ì*ƒ ?Š »!Zj}ŠX` ™™f 6zZ
~ Â~uzŠ Ë c ì 6, Ãá{C Ù !
ÐàRg ZÊ c
ì z »àÆ b‚ {z
ñƒ Dƒ Æ ]ÑÈZ yZ ?Y 7Y W y LZ : Zizg b‚ Ð V˜ ž ì
Xì êz Ð *
™w Ñ+Z
225

17 :[!

Ü z » yZ f Z «Å-
?ì H‰
ž
* Ù °oÆ iúgzZ |
W~ K™hgÃx »C Û zh
 z• yˆ Æ yZf Z «Å-
ÆuF ÆZ Zz kZÐgîx ¬gzZì Á¹ x ÈZ » kZ ~ VÍßpì Z
 Zz
t ä ] Z|‰n Æ kZ N Y $ Ð C kZ vß X • Dƒ >%
W {g ! Ü z » w Zzi }• ë Ðí@
ZΉ ÃyZ f Z «Å-žì Åg(Z ]gß
Ð kZk ½ÅzŠg ZX • ïŠ 6q
Z ZÎñOÆ ¶Š W {g !
ZÎyZ f Z « Âì »
• D™9z » 4b õ0
| 7~vßž @ ˆ Æ yZ f Z «Xì CY à Z™¬
Xì CY ½yZ f Z ~uzŠQ B
 g gzZ • Bß Ãi§kZ ë
kZ ~ {g ÑÆÜæ g ZâZ Æ | 1415 Z
¶g ~èFg,Z†?* Ññ]|X å Zƒ ù• á Ì~ :ÜægzZ -Zg ø ~ }g !
Æ ™ÜáZj ñƒ ØŠ }gø ~ kZ –ò:Ž Ã| 1415 wZØ 15 ä vZ
·?* Ù ªkZñåB‚}g ø
Ññ~ 24 {g Ñ 7` ðñ[¢[Z pX ÅC
c
žì Š Û ¸ ` ´ ÝZ ~ ]Ñq {ŠŽñ~ Tì Zƒ ù•
ŠgZ Œ á ò: » r ™
 ™·?ä ëX ñY ¹Æ™y
Ãr ¸Ð ‰ Ü z ÝZÆ kZ ÃyZ f Z «Å-
1424  g 26 ä VrZpÙ ãU
Z Ã6} :LZ {zž @5Ìy*CZ
X HgZÜZ „6]!
KZ ~ [ZŽ ‰ ‘Ã
á g ÑZz Y ëÑZg ZŠˆÆ kZQ • D™"
ÆŠ • Ð bÑŠÃXÝZ¬ ë
U
226
XÐ ,Š [ ZŽ »} :Æ r
 ™·?*
Ññ
Ü z »yZf Z «Å-
ì „ Dƒ wZzi‰
Ññ~ ‹Z sg ç -1
X • ˜vZ¶g ~g´ Š- *
Ùæ] oÊ á^Ò æ gn_íÖ] p‚m àne àmƒ^jÖ] ØfÎ á^Ò á]ƒŸ] ]„ãÊ è×ÛrÖ^e æ
D4 t 396 ”E Ù]æˆÖ^e ¡’jÚ †ã¿Ö] kÎæ
Ü z wzZÆ×gzZ ¶Cƒ ¸Ð yZ f Z à Zz t ‚Æ ¿wzZ yZ f Z
~‰
X ¶Cƒ µB‚Æw Zzi
G
G§3Ò$bÑ ° ç¡Ñ(EZ …
ì ~dÑZ ö -2
D1 t 171”E Ù]æˆÖ] gnÏ ÙæŸ] á]ƒŸ^e ÄnfÖ] Õ†i æ oÊÖ] grmæ
Xì Cƒ Z
 ZzÐ wzZ yZ f ZúÆw Zzi ßuF
gzZ [nÆ-
• ˜ ~ ~g ØZ >•vZ¶g v)´ -3
Ùçì• ‚ß &Ö^%Ö]æ ý †fßÛÖ] o× Ý^ÚŸ] Œç×q ‚ß á]ƒŸ] ça ÙæŸ] áŸ
D6 t 211 ”E †ã¿Ö] kÎæ
Cƒ t ‚Æ x â Z Ž ¶{z yZf Z « ( ~ : â iÆÅvZ èg y¢]|)
Ö ‡ZŠ Z%Ð ~uzŠ ) ì @
׎ ¶{z yZ f Z ~ŠgzZ ( ì # ƒ ´6Ÿ
{z Z
ì
Ü z»
Xì Cƒ6äƒ qzщ
» i úÅ-ž ñYƒ DÃVÍßž¶t n¾Ð yZf Z «
Ü z
ƒ qzщ
NYW~K{z gzZì Š
:• ˜vZ¶gv0Z)´~ ~g ]Z ì -1
ý é¡’Ö] kÎæ Ùçì‚e Œ^ßÖ] ݡŸ ä$‚u] á^Û% á] o–Ú ^Ûe ànfi æ
D2 t 394 ”E
Ù ªÐ x¯—‚
Å qzÑn kZ yZ f Z «äÅvZ èg y¢]|ž ZƒC
Ü zÆi úÃVÍßž
X ñYƒ q :Z Åäƒ qzÑÆ ‰
227
ZzggzZ q
ìe Z ~ ~g ]Z ì -2
!l†–u ‚Î èÃÛrÖ] á] Œ^ßÖ] Ü×ÃnÖ äqæ†ì ØfÎ ð]…æˆÖ^e áƒ^Ê
D2 t394 ”E
ž @ðZߊ yZf Z 6Y Zgzi x £ ¸Ð å
 LZ ä ÅvZ èg y¢]|
Ü z »-ž ñYƒ DÃVÍß
ƒ ‰
Xì Š
• ˜ ~ ~g ØZ >•v)´ -3
D6 t 211 ”E Œ^ßÖ] ÄÛjrnÖ ð]…æˆÖ] o× è%Ö^%Ö] èßmƒ^jÖ] á^Û% '‚u^Ê
( ™ÍÃkZ)ž @ðZ™ qzÑ yZ f Z «6Y Zgzi ä ÅvZ èg y¢]|
X N Yƒ ¦ ( ~K ) vß
Ö Z s %Z š Ð „ qzÑ6kZƒ6‰
# Ü z wzZ yZf Z «Å- Vänfßi
Xì cW` FZ ÂgzZ _g Z Âi~
| 1415 wZØ16 ävZ¶g ~èF
g,Z†¦?* Ññ]| Vänfßi
:cÛ Æ™Ü] ÎZjÑ!
â• {gÃè ‰ ØŠ }gø ~} :LZÃ
;g W ` _g Z Âi6ÏZ Xì » ˆ µÐ w Zzi ‰Ü z » wzZ y Zf Z Å-L L
Å wzZ yZ f Zž ì ãZz Ð ]g „ Å ~g]Z ì ~ ]ÎZj Ñ! {gÃè ' Xì
ñYƒ q:Z Å äƒ 4ZŠÆ- iúÃVÍßžì ˆ ðet „ n¾Å Îzæ
HÈB‚Æ XXÙ]æˆÖ] gÏÂZZ XXÙ]æˆÖ] ‚ßÂZZ ÃyZf Z kZ Ì~ Vß Zj}uzŠgzZ
)´gzZ @
Y H7wEZ n Æ ˆ Æ‚Ã×gzZ Ã~ s²èY ì Š 
Åw ÈZ}uzŠ 誃 Ù]æˆÖ^e ÷¡’jÚ †ã¿Ö] kÎæ Ùæ] o³Ê Âä vZ¶g ~g´
X ~hg7„ öR
Ü z wzZ ÃyZf Z «Å-
ì Hw¦Ñ Åì ‰
:žgñZ Ñ!{gÃè pB7 ô¥ðÃ…~}g ! kZp¤ Z
ƒ D» äƒ qzÑÆ ‰ Ü zÆi úÅ- ÃVÍßžì t n¾ÅyZf Z « -1
228
X N YƒN Z~K{zgzZ ñY
Xì c Ö Z6kZ -2
W` _g Z Âi» #
gz¢ Â{— ¸< Ü z wzZ ÃyZf Z «Å-ž • ë ëÐ zz Å yZ
 I‰
~ T ǃ ^ ™y
Y * Ü z wzZÃyZf Z ~ ]gßÅ + â : {— ¸èYì
¸Ð ‰
X • Dƒ ]¯gñZ „ VâzŠ Ñ!
{gÃè
« Å- ž ì 6kZ Š ã Å } :Æ r  ™ ·?Æ Š •á g ÑZz Y ëÑZg ZŠ
:•t p ÖZÆy ZXì ï¡I‰ Ü z wzZ yZ f Z
Ù ª ÂtL L
G
ƒ äÕ}3!w Zz²Z ˆ gzZ V~ - yZ f Z b§ Tž ì C
ï *
X óì
ó
óì
ó ïy Zf Z z- VL L2
VrZ 6äƒ: Z
ZiÐ kZgzZ6äƒ ï¡Æ w¦ÑÅ kZ p
X ~Š 7?Š ðÃä
pƒ ïÌVÅ ãU
yZf Zžì xiÑ Ât Ãäƒ ïÆ- V
g ÎâZèa _g Z Âi0Ð kZgzZ n¾ÅwzZ yZ f Z
xiÑt n kZ • n
Xƒ ï¡ÌVÅwzZ yZf Zž @ W7
¸ Ìw ¸t » s sZ n Æ N @
žì h 6äƒ ‰Ü z wzZ Æ yZ f Z «
‹ÛŽÖ] Ù]æˆe ݆vm ÄnfÖ] á] …^Šm àe Ü×ŠÚ æ Õ^v–Ö] æ Ñæ†ŠÚ à³Â pæ…
wZziÆ `gÎ# Ö wÅ ßžì e ZzgÐ vZ Âgg ( 0 ›gzZ u ?Ôtzä)
Ü z ÝZ » wzZ yZ f Zžì Ð b§kZG@
wZzi ‰ X ( ì CYƒ qzÑÐ ‰Ü zÆ
Ö w ÂñY ½yZ f Z ‰
`gÎgzZ wzZ yZf Z ÚÅ ß # Ü z ÏZ¤
ZgzZ Xì „ Dƒ
X σ V7 s§ÅVâzŠ wZziÆ
x¯Ýq
ì Åg (Z ]gߎ ä ]Z|‰n Æ äX Ð CÃVÍßžì t
229
Xì ^Y * t ì ÅÒÃÅ ¶Š Zg –Ð } :L Z ä r
Ç!  ™·?ÃTgzZ
á ~ ðñ[¢
 ™·?ÑZz äƒ ù •
ò: »r
• _7Ðí@
}gŠ-žì x ¬ Y ! îS~¢qgzŠ L L
zt ~R'
w'~ Vñ» LZ LZ vß ˆ Æ yZ f Z gzZ • ï Š }Š ¬ ¹ yZ f Z gzZ
 » kZèa gzZ • Dƒg ÕgzZ • Tg D™'!
K: Æ rg à c
• Tg

6 y›CÙ ® JÌ{z n kZ ì ¶ Å
 ,Z g” b &Z Å kZ ì g …k
Û
Vâ ›6yZgzZ • gZŠ)f z ¥#AzZÆ kZKðOZgzZ[Zz Y fgzZì n•
Xì xiÑ x ÈZ »gñZ &sfzgqn ÆäXÐ {kÊ Z®M Å
' ñY Hx ÈZ »"7¢ˆÆ wZzi- -1
VÅ X ë Z kZ g !g !Ì~ [æ x ¬ Ã x Zú]Z| Y h z [Z -2
', ™
ˆÆ ¿6y Z 2Xì Â~: â i kZ nx ÈZ »gñZ VâzŠ Ñ!
zgq-3
Ü z kZ n kZ 7yZ Å b &Z åÅTì x ¬„ » :èa Ì
ÃVÍ߉
{k
t ( 7~g ZØŠ ðÃÅ nË~ 䙿6T )ÛD ¸gzZ +4 Å äX Ð
W
ˆ Æ wzZ yZf Z X ñY ½ˆ Æk
½zŠgZ Å r
 ™¿yZ f Z «Å-žì
ó Xó ƒ[gzZ yZf Z ~uzŠˆÆVžgzZ ³7~vß

kZ Xƒ k½Å zŠg Z ˆ Æ wZzi ~ ]Ñq {ŠŽñžì tžÜ » } :kZ
Ŭ Ð- vßXƒ wzZ yZ f ZˆÆk ½XÐ N Yƒ ¦vß9 z ÒZ yZgzŠ
X ñY ½yZf Z ~uzŠgzZ ñW6Ÿ
¿ˆÆ kZX ³7~
{û6} :Ær
 ™·?
Š 4
wZzi yZf Z «Å- q Ær ™·?žì t zz ~Š ã
Å} :kZ
{Š™ & ¤Æ yZ Æ | 1424 Z g 26 n kZ ì ï¡bŠ „ Dƒ
á g ÑZz Y ëÑZg ZŠ
Hg ÖZ » ]”Ð b§kZ ~} :ÆŠ •
:ì Š
230
~ kZ s§ ~uzŠ p @
0
ƒ 7¿6ïq
Zp¤
Z ~ ]gßkZ L L
•g ï¬6ï~ ]gß+ZÉ 'ì ŠŽñi» äXÐ x Zwq ZÃVÍß
Ð zg ¨* î%¬ ~ËÆ kZgzZ *
™ÃsÜÐ x Zw[ ‚g ZÆ kÜZ G ™g ZÜZ6
Xì xŠ ƒÐ k‚Z z bzg Å<ÑgzZ kÜZ w Zj! 6
Û vZ¶g ~g ‡Z5
è’ì†Ö^e ØÛÃm ÜÖæ hæ‚ßÚ †Ú] o× †‘] àÚ • D â •
: ¿6ÁggzZ} ™g ZÜZ6x » ïz [zqŽ ª á^_nŽÖ] äßÚ h^‘] ‚ÏÊ
( ] ‡%) Hx » ã - ä kZ Â} ™
~ x ZwÐ T *
™¿(Z 6ïq Z ~ ]gß {gÃèž ì ] !Ùª
C
ó Xó ì +-Z °0gzZ 4ZŠg0
ZÆ kZƒxiÑ q¸z
„¬B‚ÆbÑŠ ës ÜÆŠ ã
z k‚ Z ÝZ Å} :Æ r
 ™·?
Xì ¬~N @Â{zÉ 7ï¡{zž• ` ™™f
kZñå~g ø ä vZ¶g ~èF Ññ]|Ð zz ÏZ
g,Z†¦ ? *
:cÛ ñƒ D™
â•
» ì Æ ™y Ü z ÝZ Æ kZ ÃwzZ y Zf Z ~ ]
¸Ð ‰ ) X n kZ L L
ó Xó ì ~gz¢ bŠ™ »ÃkZì Š
Hg (Zi§
ñY Ŭ Ð wzZ yZ f Zˆ ÆwZzik
½ÅzŠg Z Z
 ,iZ {z´ Vänfßi
ÃyZ ˆ Æ wzZ yZ f ZèYÐ (
 ƒ „ ¦vßÐ gîx ¬ J wzZ yZf Z gzZ Ï
ÂyZf Z «X ˆ{g H „ ]gz¢Å yZ f Z « ÂÏA úÅ"7~g e sÜ
gzZ 䃢q ~ K{zgzZ Š ƒ qzщ Ü z » i úž ñYƒ DÃVÍßž ¶n kZ
H„ ]gz¢ÅyZ f ZQ ÂÐ Vƒ ¦~K„ ¬ {z Z  X ,™[Å äƒ ¦
$
{g ™ƒ ®  yZf Zt [ Z Ð zz Å äƒ ]gz¢" gzZ µñ" X ˆ{g
H Â<
X ÏñY
ò : »Øæ ã¢i*
Ññ]|
231
u kZ Ì{z èk
J ’Ž äØæ 㢠i*
Ññ]|Ã 1415 ¶Zzf 16
ÑñXƒ „ Dƒ wZzi wzZ yZ f Zžì C™G@
:• ˜ * Å]! ~g ø
]gßÅ Tƒ: `sîyxgŠ Æ ãU
žì t  c yZf Z gzZ wzZ yZ f Z L L
ˆ 4 {gG kŠ gzZ wzZ y Zf Z ˆ µÆ wZzi gzZ ñY Å ¬ Ð w Zzi k ½
Zi Ð 4ä {gG {z ƒ yxgŠ Æ 2Zf Z k
:Z  ½( Å zŠg Z) Q c
ƒ ãU
yZ f Z
ó Xó ƒ
232

18:[!

g £ »xߊ Yx°zŠ Y
Z
·_-q
P Æ Š Yx° z Š YÆ } izg ~ Ýzg Å ]îh
]Å y^Z ô=D
Ž Å b)y Z ä Y •žì t •» äƒ wDZgzZì @
ƒ wDZ ~ b)!®
}B g 7“ _Ð ]î{ŠŽñ{zì ÅäÂ
gzZ xߊ Yx°z Š Y6äƒ 4ZŠ ÆÚ w ( z ùâ Ë~ y»Æ gZŠ { izg (1)
Xì ,t ~}g ! ÆäÂÅkZ
oßÃÚ •çqçÖ Øì• ^ÛÚ †_ËÖ] Ý¡ŠÖ] än× äÖçÏÖ †_Ê] äÞƒ] oÊ †_Î]ýàÚæ
é…ç‘ äÚ]‚ÃÞŸ än× é…^ËÒ Ÿæ ÍçrÖ] oÖ] á‚fÖ] |¡‘ änÊ ^Ú Ùç‘æ çâæ †_ËÖ]
Í¡íe é…ç’Ö]æ oßÃÛÖ] Ý]‚ÃÞŸ äÚç‘ ‚ŠËm Ÿ ä×ì• æ] ð^ÛÖ] äÞƒ] oÊ †_Î] çÖæ
Däm]‚âEàâ‚Ö] ä×ì• ]ƒ] ^Ú
á gZ » ~
Š• Y ^I { izg » kZ ñ] }¢~ y»Ž
 vZ wÎgèY ì @
Y ^I { izg Ð äƒ 4ZŠ Æ q Ë~ Ÿì
» äh Â{izgžì t zz Xì @
Ð kZp¤ Z ì Æn Æ y$ Ž ì ) » q +Z ~ sŽ Ž ì Š c
0
p
ã0
~ y » L Z¤ ZgzZ X Š
c
0
7Á* Ù ªèY @
3~ ]gßC  Zz {g ñ
ƒ 7Z
Å kZ gzZ ì Š ®Ìp» äh  {izgèY Ç L I 7{izg Âñ] }¢Æ
Ùª
ì Š ®Ì]gß~C
XÆ ä] %~ y» s Ü'
233
Ü×Ê áƒŸ] Øì]• ¼×ì ä_Ö^íÛe ‚ŠËm ð^ÛÖ] ០VÙ^ÏÊ oÊ^ÓÖ] oÊ ä_³Šeæ
D†m‚ÏÖ] xjÊE‚ŠËm ¡Ê …^_ÊŸ] oßÃÚ Ø’vm ¡Ê äÖ x×’m ®• É^Ú‚Ö] oÖ] Ø’m
銎ñ~ y»žì gÃèzzt ~ kZ Xì H™f Ð ,ÃkZ ~ °»
ÆnÆ r â ŠŽ â7Ú {z ~ r ⊠sŽ Z®ì @
Yƒ [ Zy Ðzz Å
ã0
c
XŠ 0 ƒµ ã0
7p» äh Â{ izg ~³gzZ Š Ð zz Å äƒ [ Zy
Ƀ
X Ç L I7{ izgÐzz kZ
(JsŽ Æ kZ ª r ⊠{z ñY ÑZ e %Ž ~ y»žìt Ýq » kZ
3! ðà yxgŠ Æ r â Š gzZ y» ._Æ ï{ŠŽñ² Xì
Æ T ì 7åE¨EE
 r â Š ZzŠÐ )g f
Xn VJ
Ø’m Œ]†Ö] Íçq oÖ] Ø‘æ ^ÛÊ ^nב] ]„ËßÚ ànÊçrÖ] àne á] ÐnÏvjÖ] oÊæ (2)
(2)à_fÖ] Íçq oÖ]
3! yxgŠ Æ r ⊠sŽ gzZ ,sŽ ž ì t ï)
-Z åE¨EE
(Natural
B Y Ì~ ,sŽ {z ì B~ r â Š sŽ Ú Ž ÂXì opening)
X ( Xì
Æ kZ ï{ŠŽñpì -Z å¨3E
E
E ! yxgŠ Æ ,sŽ gzZ r ⊠sŽ ª
Xì s Ü
]
t§h gzZ {@x ¶¿g 6]îXŠ ã
Å b) ä Y •žì t w DZ
U
x ©Z H Âì Zƒ " U
s ÜÆ y ZgzZ •g: " ]îgzZ ]â ¥{zÐ ï
Ð%$
XÐ N Y w$ Æ]îyZ Ì
 F
K Åy*
yxgŠÆy ZgzZ ,sŽ gzZ r â Š sŽ izZž σ V- K F
Åk’kZ ~g ø
c xߊ Yx°z Š Y 3U
X Ï ñY Å c ~ }g ! Æ äƒÆ -Z åE¨EE3! Ë
I
Å ï{e {e~ }g ! Æ x ©Z Z éS5ÅU gzZ Ð N Y G ™f wßZ P
234
X ÏñY
?ì Š Z% HÐ , sŽ :wzZ c
gzZ ì (Alimentary Canal) sŽ » VÕWgzZ }n Š Z% Ð kZ
ñ¡  Z ~ TgzZì @
ƒn Ð J Ž ì @ƒ Ì6sŽ kZ t :Z » ,p¤
Z
T sŽ {z ª • Dƒ ì‡ {)z }Š¤ 3g Ô: V ÔPW Ô{n } Óg
Z 6kZ Xì 7Š%
p¤ Z {z VŒ p• ë (Abdominal Cavity)Ã
Ð ]Zg „sf zgqG@
Åh Š Z% pwzZ p~g¦
7Ð Ã Â ô¥ ðÃ
Xì Cƒ
Dá^ì o•^ÎEá‚fÖ] |¡‘ änÊ ^Ú ÍçrÖ] oÖ] Ø‘æ äÞ¡Ê …çqçÖ]æ äßÏvÖ] ^Ú] (1)
q +Z~ sŽèYì @ Y ^I{ izgÐ ä] } ¢~ìgzZ ä™u
Xì y$ ÆŽ ì â
ჟ]æ ÌÞŸ^Ò ènבŸ] Ñ…^íÛÖ] àÚ É^Ú‚Ö] æ] ÍçrÖ] oÖ] Ø‘æ ^Úæ ]„âæ (2)
DÄñ^ß’Ö] Äñ]‚eE†e‚Ö]æ
~ r â Š sŽ c
Vq ðÃÐ Vp ZgÎ CgŠ‰AgzZ y» Ôu * ,sŽ
Y^ I{ izg ÂñY
Xì @
Û Ž » sŽ ~ VÂg „yZ
b &gzZì „ sŽ » VÕWgzZ {n{zì pRŒ
Xì @
ƒÐ sŽ ÏZ Ìm» y$

†_Ëm ̉çm çe] Ù^Î æ ä×Ö] äÛu… èËnßu oe] ‚ß †_Ëm ÜÖ ä×n×u] oÊ †_Î] çÖæ
] „ ã Ö æ ] „ Ë ß Ú Í ç r Ö ] à n e æ ä ß n e á ] ä × Ö ] ä Û u … Ì ‰ ç m o e ] ‚ ß Â Ä Îæ ä Þ ^ Ó Ê
ÙçfÖ]æ Øñ^u ^Ûãßne èÞ^%ÛÖ] á] ä×Ö] äÛu… èËnßu oe] ‚ß ÄÎæ æ ÙçfÖ] äßÚ t†ím
Däm]‚âEäßÚ x•†jm
qŠ 4
 ÆvZ¶g•1Z x â Z Âñ] } ¢~ à* Å [% KZ ä Š%¤ Z
1Z x â Z c
ÍX ì @ Š 4
Y ^I { izg q Æ vZ¶g Š- 1Z x â Zž Z
 ÒI 7{ izg
235
3! yxgŠ Æ ,sŽ gzZ: Vq
sŽ n kZì (Opening) åE¨EE Æ òŠ-
Š 4
Æ vZ¶g•1Z x âZž Z
 ì @ Y=g f Æ åE¨EE Ð ,
3! kZ ~ : V [%
ƒ bq : V yxgŠ Æ à *
 gzZ ì @
Ð kZ [% Å [% Š 4
 gzZ ,sŽ q
Xì $™0}¢
ƒŠ Z% Abdominal Cavity ªpZuzŠ Ð sŽ ¤
1Z x â ZQ Â @ Z
ƒ: s %Z yxgŠÆvZ¶g Š- 1Z x â ZgzZvZ¶g•
µz — š Â: VèY @
 p @
Z ƒg ѼZŠ ~ „ , sŽ¼ZŠ »Ú Ë~ kZgzZì „ µZz ~ kZ
Xì sŽ »V ÕWgzZ {nŠ Z%ÅY •Ð ,sŽž Zƒ x¥ Âì Zƒ µZz s%Z
Å ,sŽžŽ ì Š ¹ Ì{nsŽ ~2:` 146 :m~z2 Z Š ZæZ ÃkZ (4)
Xì ‚c Í
Í¡jì^e ‹nÖ çâæ Ÿ Ý] „ËßÚ ÍçrÖ]æ èÞ^%ÛÖ] àne Øâ äÞ] o× oßfÚ ç³âæ (5)
x• †jÖ^e èÞ^%ÛÖ] oÖ] é‚ÃÛÖ] àÚ ÙçfÖ] Ùç‘æ æ Ÿ^ÏÊ ÐnÏvjÖ] o× änÊ
°:gz 7c 3!yxgŠÆ: VgzZ , sŽ c
ì åE¨EE Wžì F
6kZ s%Zt
: VÐ {n[% ž • ë vZ é):X9g ·x âZ gzZ•1Z x â Z Xì 7s %ZMZf
Xì $™0} ¢ªì ()g fÆiF
~
gzZ {nŠ Z%Ð ,sŽ c
sŽ ~ x¯Æ Y •ž ðƒ " U ]!
tZ
{nsŽ c ,sŽ kZžì ]gz¢Å + Yh
'× ] !
t [Z Âì sŽ » VÕW
y^Z ô=h y xgŠÆr â ŠgzZ 3ggzZ » ]gúc
] ƒ »Š% {z {Zp: VgzZ yxgŠÆ
@
Y c
0 E
E3!~ VÂg߉ž• D™™f Y •p¤
å¨E Z @
Y c7åE¨EE
0 3! ðÃÐ zg Å

3!yxgŠÆ ,sŽ gzZ r ⊠sŽ
ì H™f V- ~ ëZgdÃäƒ åE¨EE
^nב] ]„ËßÚ ànÊçrÖ] àne á] ÐnÏvjÖ] oÊæ
E
E3!-Z yxgŠÆr â Š sŽ gzZ , sŽžìt ï
ƒ å¨E
Xì @
ì ™f V- ~}g ! 3!yxgŠÆ ,sŽ gzZ: V
Æ åE¨EE
236
]„âæ àâ‚Ö]æ ð^ÛÖ] ØÛŽÊ äÏ×›]. †_Ëm Ÿ p] DŸ ä×n×u] oÊ †_Î] á] äÖçÎE
ÍçrÖ]æ èÞ^%ÛÖ] àne Øâ äÞ] o× oßfÚ çâæDä×Ö] äÛu…Ẻçm oeŸ ^÷Ê¡ì ^Ûâ ‚ßÂ
à Ú Ù ç f Ö ] Ùç ‘ æ æ Ÿ Ÿ ^ Ï Ê Ð n Ï v j Ö ] o × Â ä n Ê Í ¡ j ì^ e ‹ n Ö ç â æ Ÿ Ý ] „ Ë ß Ú
DÐñ]†Ö]†vfÖ]E !x•†jÖ^e èÞ^%ÛÖ] oÖ] é‚ÃÛÖ]
7{ izg ÂÆ % c { Zp ñ] }¢~ à *
Æ ã0 Å [% KZ Š%¤ Z
Š- 1Z x âZž Z  ìq Š 4 Æ vZ¶g ·x âZ gzZ vZ¶g•1Z x â Zt X Ç L I
, sŽ gzZ: V Hžì F 6kZ s %Zt Xì @ Š 4
Y ^ I{ izg q ÆvZ¶g
9
vZ é):X+g ·x â Z gzZ•1Z x âZ Xì 7MZf ° s %Zt X 7c 3! yxgŠ Æ
ì åE¨EE
™0}¢Ð {n[ % gzZì 7åE¨EE3!yxgŠÆ: VgzZ , sŽž• ë
Xì $~: V
Å^ÛqŸ^e ^ãÚç‘ ‚ŠËm äÞ] ^ßíñ^ŽÚ Ù^Î ‚ÏÊ é]†ÛÖ] ØfÎ oÊ …^_Ο] ^Ú]æ
DÄñ^ß’Ö] Äñ]‚eE ჟ] oÊ …^_Ο^Ò ÍçrÖ] oÖ] Ø’nÊ ]„ËßÚ ^ãjÞ^%ÛÖ áŸ
kZžì I » Y x}g ø  * ] }¢ÆZzŠ ~(Å[% Å]gú;g
ZzŠ Ð=g fÆ Tì åE¨EE 3! »: VÆ kZèY Ç ñY ^I{ izg » kZ t ·Ñ! Ð
Xì CY V~ {nsŽ
}ŠŽñk0
LZ™f »ŠŽzÆ åE¨EE Û %Z
3! ËyxgŠÆ {nsŽ gzZ 3g z `•
X 5 7~ V1Â Å
?ì Š Z% HÐ r ⊠sŽ 2
Å \._Æ y^Z ô=*Š%Z Q7,Å kZ Â~ V1Â Å}
Xì gÃè ,t ~ äñ^ÛÖ] h^jÒ
ànÚ‚ÏÛÖ] ànß_fÖ^e æ å†ì©Ú oÊ ‚u]æ æ äÚ‚ÏÚ oÊ á^jß$ è$¡$ É^Ú‚Ö] áç_eæ
|æ†Ö] á^r–ßm æ á]‚Ãm ^Ûâæ !å^m] äq]†ì]æ ‹ËßjÖ] É^Ú‚Ö] Ñ^Žßj‰] áçÓm
æ Øˉ àÚ àm†íßÛÖ] çvÞ àm…‚vßÛÖ] ^Ûãnʆ_e ÜŽ×Ö èÖ• á]†n’m æ oÞ^ŠËßÖ]
237
à_fÖ]æ !Ùç–ËÖ] äßÚ t†ím á] x×’m p„Ö] p†rÛÖ^e àônû ãø nû fô•ø ÔÖƒF ÄÚ á]†n’m
Õ^ßâæ ànÚ‚ÏÛÖ] ànß_fÖ] oÊ s–ßm á] ‚Ãe oÞ^ŠËßÖ] |æ†Ö] ØfÏm †ì©ÛÖ]
å„â ØÓ•æ †ì©ÛÖ] à_fÖ] oÖ] ànÚ‚ÏÛÖ] ànß_fÖ] àÚ |æ†Ö] ]„â änÊ „Ëßm p†rÚ
!†m‚jŠÚ áç_fÖ]
†ì©ÛÖ] à_fÖ] àne æ ànÚ‚ÏÛÖ] ànß_fÖ] àne ^ÛnÊ p„Ö] p†rÛÖ] oÊ ‚qçmæ
àne ^ÛnÊ p„Ö] Ø×íÖ]æ ð^–ËÖ] ¡Ûm •‚ÇÖ] †âçq àÚ é†eçß’Ö] ØÓ• o× ܊q
ànß_fÖ] oÊ ojÖ] ènÛnŽÛÖ] Õ^fŽÖ] †%Ò] sŠjßm äßÚ p„Ö] Ün¿ÃÖ] цÃÖ] Ý^³ŠÎ]
É^Ú‚Ö] àÚ ànÚ‚ÏÛÖ]
^Ûãe àm„Ö] àm†íßÛÖ] Ùç› oÊ àm„Ê^ßÖ] ànfÏ%Ö]æ àm†íßÛÖ] àÚ ‚u]æ ØÒæ
!݆rÖ] Ìní‰ Ü¿Â oÖ] oãjÞ] Œ]†Ö] È×e çâ ]ƒ] xm]æ†Ö] Ý^Ûj•]æ ‹ËßjÖ] áçÓm
!É^Ú‚Ö] áç_e àÚ ànÚ‚ÏÛÖ] ànß_fÖ] Í]†›] oãjßm å‚ß p„Ö] Ü¿ÃÖ] ]„â oÊæ
é…‚vßÛÖ] Ùç–ËÖ] ^ãnÊ É†ËjŠm èrßˉŸ^e èãnf• p…^rÛÖ] èË×jíÚ gÏ$ Ü¿ÃÖ] ça
D57-56V”E îÖ] ý ½^íÛÖ] oâæ É^Ú‚Ö] àÚ
zŠ X • &(Cavities)y•z s ZŽ ZÆ r ⊞ì t Ýq » ]g „kZ
gzZg0Z Ã÷‚ r â Š Ð s ZŽ Z zŠ Œ ZX ~ { Ôq
ZgzZ ~ { ŒZÆ r â Š
äF Z s§Å V1s ZŽ Z ¸ Xì Cƒ¢ ã^ bzg ~ „ yZ gzZ ì @Ù !
™C
Ù !
C —B‚B‚Æ ÏZgzZ • D™x » »ØÎÐ=g fÆ s Z§Z LZ áZz
ZÐ VŒ ˆ Æ é ã^bzg X • D™ ½ Ì3g »% ï
)g fÆ à *
q
Ÿ» ^~'  5Zƒ ¯ Ð {Š â ÆŠz¼~ à*
{gÃè Xì CYƒ v~ sŽ Ô
ÆyxgŠÆVp • á Åvg ~(kZgzZÃÜ}g7 Æ3g úà *kZ Ÿt Xì @
ƒ
I
-o!ŠŽñ~ V¯Ž zŠ ŒZÆr â ŠÐ Tì @
@
ƒ ¯zÒZ » w YÆ î*G ½Ãñ
Z y xgŠÆ s Z§ZÆ s ZŽ Z zŠ ŒZgzZ c ZgÎ~ wîÆ V1Xì
FÏgz$q
¦•ª— ÑZz äFZ Ð r â Š ~ Vp ZgÎyZ Xì Cƒ ~A Œ6Vp ZgÎ
Xì @
ƒ
238
ì ~ sfž 6 X '™7G @ ]
Å,kZ ] â¥h p
Olfactory nerves serving the sense of smell, have their cells
of origin in the olfactory mucosa in the nasal cavity. This
olfactory region comprises the mucosa of the superior nasal
concha and the opposite post of the nasal septum. The nerve
fibres originate as the central or deep processes of the
olfactory cells and collect into bundles which cross in
various directions, forming a plexiform net work in the
mucosa, finally forming about 20 branches which traverse
the cribriform plate in lateral and medial groups and end in
the glomeruli of the olfactory bulb. the former continuing into
the nasal periosteum, the latter into the perineural sheaths
of the nerve bundles. Tissue spaces in these sheaths
connect with those in the nasal mucous membrane and with
the subarachnoid space.
àZz äY ð0
6{ ~6zZÆ u *
žì t Ýq » ]g „~ m zgq
ôZ Ñ!
´ùä ã½QÆ yZ X • Cƒ qzÑ,g @ ! ¡Z ÅÖ• q Ϲ Ð G
• Dg ¦
Ð Vp ZgÎÆ Cribriform Plate~A ú힎 • D Y 0
4<XG
• Cƒ èG
(
Å x *
ÆPia-arachnoid gzZ Duramater 6 Ù
zZÆ ´ùC
Æ (Nasal Periosteum) GÅ 6zZ Æ ~A Å u *
™¯Z wzZ Ð ~ yZ
@ƒB‚Æ Gðƒ Å©q Z »·ùkZ w £Z »™¯Z y ‡²ì CYƒ µB‚

äFZ Ð r â Š Ð ~ Vp ZgÎÆ ~A g ZŠ í._Æ ô=*Š n¾
á fÐ Vp ZgÎyZ ._Æ ô=h
Ã)• ] ²ì @ ™ W~ ²z u*
¤ •ÑZz
ˆ Æ kZ gzZ • Dg ¦´ ùäŒ6Vzg @  râŠ
! ¡Z à Zz äY á J
n ( ì 7Ì@ Z )•Ð yZž Cƒ 7( ðÃh
ƒ {zp¤ × ~ Vp ZgÎyZ
'
(<G
¼ Ž |gŠÉ • Cƒ Z 4 X
 q c kZ èGðƒ Sm 6²gzZ u *èYnF Z
Xì @ ƒg »~ Vq„ y Z {zì @ƒg » •
239
~«£Æ yZ Âì ™f »y•&Æ r âŠgÃè ~ éªÛÖ] h^jÒ J V˜
GG+G
Ventricles { z • D Y ñ0 s ZŽ Z z y•Ž ~ r ⊠Рzg Å ] é¨G©G3©B h
]
L a t e r a l zŠ Ð ~ X • Dƒ g e À ~ Š Z® t X • D B
E
» kZì @ƒ ~ õG/©E{C
Ù$ Ær â Š q
Z q ZÐ ~ zŠ yZ • D B Ventricles
E$E
gzZ Ãú qZ ÃÐWq Z • Çñ• á &Ð Tì @ ƒ ~ ‰zÆ õ/G©{z Z(
Z Ð )g f Æ å¨E
sŽ gzZ q EE3! q
Z Lateral Ventrcle q Ù Xn q
Z C Z
ª sŽ gzZ q Z ÐWQ Ž ì •~ kZ • ë Third Ventricle ÃT
¿Æ Ventricles ª y• yZ Xì •™ Y ~Fourth Ventricle
X • ë Choroid Plexus ÃTì @ ƒ ‚ w Y » Vâ c
Ñqg !Y Å
+
9
îg à Zz äY ð0Îâ Æ V ðG3Ò£EÅ r â Š µ CŸ ” æZ gzZ wY t
"
y• x Ót Ð " îg kZ X • È » (C e re b r o- s pi n a l f l u id )
gx Zw b§ÏZ gzZ à * Vz à Zz äY ð0 Z Æ gx ZwgzZ (Ventricles)
g0
9
X • Tg}½ÜáZz äY ñ0 yxgŠÆ V ðG3Ò£EŠ¤
Šg ZÆ
X N â• Û ±5 ]Zg „sfzgq6gîÆáZj
Ventricles of the Brain
The ventricles of the brain develop as expansions of the
lumen of the embryonic neural tube from a continuous
fluid-filled system in the brain. The roof of each ventricle is
thin and does not contain neurons. Each ventricle does,
however, have network of capillaries called a choroid plexus
associated with its roof. These plexuses, together with the
ependymal cells that cover them, are the sites of production
of cerebrospinal fluid. The fluid fills the ventricles of the
bra in, the c ent ral c ana l of t he spinal c ord, a nd the
subarachnoid space
If air is inject ed into the ventricles , they be come
distinguishable on an X ray. This procedure is used to detect
the presence of tumors or brain damage that distort the
normal outlines of the ventricles.
240
Lateral Ventricles
Within each cerebral hemisphere is a lateral ventricle that
has its major portion located in the parietal lobe (anterior
horn), the occipital lobe (posterior horn), and the temporal
lobe (inferior horn). The lateral ventricles are separated from
each other medially by a thin vertical partition called the
septum pellucidum. Each lateral ventricle communicates
with the third ventricle by a small opening called the foramen
of Monro (interventricular foramen).
Third Ventricle
The third ventricle is a narrow middle chamber in the
diencephalon. The right and left masses of the thalamus
form most of its lateral w alls. The massa intermedia
(intermediate mass) passes through the ventricle by means
of the cerebral aqueduct (aqueduct of Sylvius) of the
mesencephalon.
Fourth Ventricle
The fourth ventricle is a pyramidal cavity located in the
hindbrain just ventral to the cerebellum. There are two
openings in the lateral walls of the fourth ventricle called the
foramina of Luschka. In the roof is a single opening, the
foramen of Magendie. The ventricles communicate through
these three openings with a space surrounding the brain and
spinal cord (subarachnoid space). The fourth ventricle is
continuous with the narrow central canal that extends
the length of the spinal cord.

XÆŸz wßZP c xߊ Yx°zŠ Y :ãU


c
G
] é¨G z ] î¼ ¹ c ä™x¥ÃXì 76ñZ yZgZæ » <Ñ (1)
G3¢D
y̈Z6gîx ¬ c Xž Å] îAnatomical ?m= îSƒ ` ôZ Å
c } izg iúXì qNŠp qÑñzg iZžŽ ì C7ã™h M o ÅŸ{Š%Æ
G
7• » ] éG z ]îÅ]ƒDc ä™x¥¹gzZ ]‡zZ ä <Ñ
¨G3¢D
c Vzi úgzZ c
¯ g Zæ Ãe Ö Z ò Z Âëž™ÈtÉ H
e c Vzizg • #
zg Å0
241
Ù gzZ: â iC
C Ù ž • gñZ,Zt gzZ c
¯ g Zæ Ãt‚Æ Y âZgzZ [z¾z qƒÆ `gÎ
Xì $Ë ƒ ð‚g ã‚ 7 J yZ ÅVÍßÆx £z {Ñ ç
(Zžì t Ÿ» » <Ñi§~ }g ! ÆŠ Yx°zŠ YÆ} izg b§ÏZ
G
Z Xƒ: ` Z» ] é¨G
t ~ kZ ƒ : (Z ¤ z ] î?m=Ž ce *
G3¢D ƒ g£
Q Âì Zƒ ~gzŠ kZž 6N Yƒ ë! ]îë~: â i ˤ Zžì60 Z
Xì @WswZ(Ð kZgzZÐ B$Ìx © Z F
6yZ
Š Yx°z Š Yë6Tì @
Y ïg £ ‚ {Š ‚ {z …Ð ä™Ã6g
u (2)
Þ 6ì ¸ g£ ÝZ Ìq Š 4 Æ Y •É • M ™ ¯ Å x ©ZÆ xß
Xì t g u {zì ãZzÐ}
~ ŸŽ ì ÒIÐ q kZ {izg ) tø†ø ìø ^Û$ Úô ‹ønû Öøæø Øøìø•ø ^Û$ Úô …ö ^_øÊû¬ôÖû] ^Ûø³$Þžô
Ù !
ˆÅ HÅV ÂgßXÐ xÀkZgzZ ( ñWC Ð ŸŽ 7Ð q kZƒ 4ZŠ
Xì c Š™y Ò „ŠpÌÃy Z ä <Ñì
éõ †øŠûÒø àûÚô Øûâø èöŽøñô^Âø ^mø Ùø^ÏøÊø " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø o$ ×øÂø Øøìø•ø kûÖø^Îø èøŽøñô^Âø àûÂø
Ô ø Öô„øÒø [ ðºoû•ø äö ßûÚô oûßô _ûeø Øøìø•ø Øûâø èöŽøñô^Âø ^mø Ù^ÏøÊø äô nû Êô o×FÂø äü Ãø •øçø Êø ”õ†û Ïöeô äü jönû iø ^*Êø
Do×Ãm oe] ‚ߊÚE tø†ø ìø ^Û$ Úô ‹ønû Öøæø Øøìø•ø ^Û$ Úô …ö ^_øÊû¬ôÖû] ^ÛøÞ$žô Üôñô^’$ Ö] èö×øfû Îö
} Z Y7 gzZ ñWk0  vZ wÎg • 9 •vZ ègȬ ]|
}÷ ~
ì LZÃkZ ä \WX ðWá‹qZ k0 Æ \W~ Xì Z•ðà » Kzg HÈ ¬
Ù ª) Š
ìC âZ) HȬ } Z Y7 gzZ 3g6
~ ù }÷z¼ » kZ ( Ð ] !
7¼ ~ ù Æ kZèaž ) ì w q ¸ Ì»h•1 Æg ZŠ { izg  ( 7ž
7Ð kZƒ 4ZŠ ~ ŸŽ ì ÒIÐ q kZ Â{izg ( ÒI7{izg » kZ Z® @ Y
X†C Ù ! Ð ŸŽ
Dp…^íeE !tø†ø ìø ^Û$ Úô ‹ønû Öøæø Øøìø•ø ^Û$ Úô Ýôçû ’$ Ö] oÊô †ö_ûËô Öû]ø Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû ] àôÂø
4ZŠ ~ ŸŽ ì ÒIÐ Vzq y Z Â{izg • ë ” k„0vZ†]|
242
X Vƒ `g {Ð ŸŽ 7Ð Vzq yZ Vƒ
†ö _ûËô Öû]æø Øøìø•ø ^Û$ Úô ‹ønû Öøæø tø†ø ìø ^Û$ Úô ðö çû •öçö Öû] ^Ûö$Þžô Ùø^Îø •õ çû Ãö ŠûÚø àôeû äô ×# Ö]‚ôfû Âø àûÂø
DÑ]‡†Ö]‚fÂE tø†øìø ^Û$ Úô ‹ønû Öøæø Øøìø•ø ^Û$ Úô Ýôçû ’$ Ö] oÊô
ƒÐzz Å Vzq y Z ¡Âçzž• ë ” Š&0vZ†]|
Ž ì @
7Ð yZ Vƒ 4ZŠ ~ ŸŽ ì ÒIÐ Vzq yZ { izgžZ
 Vƒ `g {Ð Ÿ
Ù „ Ð V(u yZ X Vƒ `g {Ð ŸŽ
{Zpƒ 4ZŠ Ìq ðÃ~ Ÿž Zƒ x¥C
ƒ 4ZŠ Ð (Opening) t%¦¡ c
Ð kZ Ð =g f Æ x ) c CgŠ Ë
Y ^I{ izg
Xì @
X •t {zì ˆÅ HÅVÂgßXЂŸ Ñ! {gÃè
D•¨]•çe]E !˜ôÏûnø ×ûÊø ]‚÷Ûø Âø ð^Ïøjø‰û] àôÚø " # äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø éø†ø mû†ø âö oûeô*] àûÂø -1
} izg {z }™ º Z•Ž c Û ä~
â•  vZ wÎg • ë ” {k  Ù 1Z ]|
C
X}™ ,Å
ØövôjøÒû^*Êø*] o$ ßønû Âø kûÓøjø•û]ô Ùø^Îø "
# oùô fô$ßÖ] oÖø]ô غqö…ø ðø ^qø Ùø^Îø Ôõ Öô ^Úø àôeû ‹ôÞø*] àûÂø
Dp„Ú†iE !ÜûÃø Þø Ùø^Îø ܺñô ^‘ø ^Þø]* æø
ž ¹gzZ ñWk0
Æ~ Ñr Zž• ë” ´ â 0÷Z ]|
 ™q
 \ WX Vƒ Y Î)u~ ª
~ q Å} izg ~ H • ˆ Wp Š @W~÷
X (ƒ M  Î) V; c â•Ûä
D•¨]•çe]E !ܺñô^‘ø çø âö æø ØövôjøÓûmø áø^Òø äü $Þ*] Ôõ Öô ^Úø àôeû ‹ôÞø]* àûÂø (ii)
X¸ D Î)u~ ª ZzgД ´ â 0÷Z ]|
q Å { izg {zžì e
x ) {zèY ÒI7{izg Ð kZ pì ( Y J ²W Ùª
Z »)užì C
×â Å %6ŸgzZ ä™<Ãg ZŠ { izg b§ÏZ Xì @Ð 5gÆ b§Å

{zƒ 4ZŠ ~ Ÿq Ž Ð )g fÆ x )ž Zƒ x¥Ð kZì ]i YZ Å ä™
E
X Zƒ mºÐ xÀ{gÃè Ìt Z® Cƒ7xß玩!
243
E
à Zz äh ÂÃ} izg ªxß玩![ Zˆ Æ e
Ë~ Ÿ] ! ¬g Å H
(Natural and V2Zg Æ w©s Ü cÆ w©Ž Zƒ ¼ZŠ {z » Ú
x°z Š Yžì t Ýq Xƒ ~ s ZŽ Z x¥zg•Ð artificial openings
sŽ Æ ŸÚ ðäZ ÔÐ tg #žì t {zì M …g £ ‚ {Š ‚Ž c xߊ Y
E
™f {ÒWëž 6ƒ Ÿ» » ~g66µñËžt ÑZì xß玩!{z ƒ 4ZŠg0
ZÆ
XÐ ,™
U
wßZ z AÆ <Ñg £t ÑZz äƒ " Ð evZ èg/ôg U u
Wz g
77úZ ~ V7ë Å ]î?…c kZgzZì ._ÐÆ
Z%Z X @
¤
G
X σ ̄ ! '
»y EZh × ]!
t ÂVƒ ¬ZñÆkZ ] é¨G z ]î?
G3¢D
X • ïŠ Ì[ZŽ » nZ‹ZÂq
Z ë6µñkZ VHçÞ
E
äh Â{izg ªçŽ©!ÝZžì @
ƒ x¥Ð VÂg „Å Y •žì t nZ‹Z
Xì *ƒ 4ZŠ ~ r ⊠sŽ c ~ {nsŽ »Ú Ë Â]! à Zz
]„ËßÚ à_fÖ] Íçq æ Œ]†Ö] Íçq àne á] ÐnÏvjÖ]æ †vfÖ] o³Ê Ù^³Î i
!à_fÖ] Íçq oÖ] Ø‘æ Œ]†Ö] Íçq oÖ] Ø‘æ ^ÛÊ ^nב]
E
E3! -Z yxgŠ Æ , sŽ gzZ r â Š sŽžì t ïì ~d
3 ZggzZ å¨E
Xì CY V~ , sŽ {zì B~ r â Š sŽ q Ž Z®ì (Opening)
oÊ æ á‚fÖ] |¡‘ änÊ ^Ú ÍçrÖ] oÖ] Ø‘æ äÞ¡Ê …çqç³Ö]æ è߳ϳv³Ö] ^³Ú] ii
Dá^ì o•^ÎEá‚fÖ] |¡‘ änÊ ^Ú Œ]†Ö] oÖ] Ø‘æ äÞŸ ½çÊÖ] æ …ç_ÏÖ]
Æ~ , sŽèYì @ Y ^I {izgÐ ä] }¢~AgzZ ~ì
~ r ⊠sŽžì ÒIÐ zz kZ {izg Ð ä] ZzŠ ~ u * 
gzZ ì âq y$
Xì âq y$ Æ
oe] ÙçÎ á^Ê ç–ÃÖ] ]„â xm†Ži o× ]çÏËi] çÖ Í¡ì Ÿ äÞ] ‚³n˳m III
æ èÞ^%ÛÖ] àne „ËßÛÖ] Ý^nÎ o× ð^ße ç³â ^³Û³Þ] •^³ŠÊ Ÿ^³e Dä³×³Ö] ä³Û³u…E ̉çm
ÙçfÖ]æ äÚ‚Â o× ð^ße äÚ‚Ãe äÖçÎ æ ^ãnÊ †_ϳm ^³Ú Íç³r³Ö] o³Ö] Ø’nÊ ÍçrÖ]
244
D†m‚ÏÖ] xjÊE^ãnÊ ÄÛjrnÊ !èÞ^%ÛÖ] oÖ] ÍçrÖ] àÚ x•†jm
~ ¬¦Ñ´  @ ƒ t · Z6ô=ÅžkZ¤ Zž ðƒ x¥]! t Ð kZ
6kZ {z ì w ¸» UI {izgŽ »vZ¶g Š- 1Z x âZèY @
žì F ƒ: s%Z
ð] ~ à *
Å[ % 3! yxgŠÆ , sŽ gzZ: Vq
ZzŠ Ž Z®ì åE¨EE Š 4
Æ yZ
žÐzz kZ {z ÒI7{ izgž • ë Ž gzZì CY V~ , sŽ {z ì CY
Xì 7åE¨EE Š 4
3!q Æ yZ
E
Z Xž ë 7VYt ñƒ n
gzZ 3g z : V }Y ¡ gt ‚Ã玩!kZ Z®
, sŽ Ú ðÃÐ W ZzÆY ¡
J 3!yxgŠÆ, sŽ
Z yZèa ì 7åE¨EE
x âZž 6 Ç L I7{izg Ð äƒ 4ZŠ ÆÚ Ë~ Y ¡
Z yZ Z® B7
ÏZ X • D Î ¬» UI: {izg 6äƒ 4ZŠ ÆÚ Ë~ : VvZ¶g•1Z
äƒ 4ZŠ ~ , sŽ Æ kZ Z® ( 7¼ J  r ⊠sŽ Ð y»èa b§
~ {nsŽ Ú ðÞ ˆ{g ]! t ' Âà Zz äh Â{ izg Z®X 7ykZ ðÃÌ»
µš X 'gzZÐ )g fÆ ( niÆ {n)A Y c ƒ 4ZŠ Ð )g fÆ' Š c
²
Xì ÌY A »<ÑžŽ ì ã ‚W~(cg ZŠ } izg ~ kZ
Xìt g u {z Xì CƒG@ ÅkZ ÌÐ g uq ZQ
Ü׉æ än× ä×Ö] oב äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø o$ ×øÂø Øøìø•ø ‚ûÎø ^ãß ä×Ö] o•… èøŽøñô^Âø àûÂø
Øûâø èöŽøñô^Âø ^mø Ùø^ÏøÊø äô nû Êô o×FÂø äü Ãø •øçø Êø ”õ†û Ïöeô äü jönû iø^*Êø éõ †ø ŠûÒô àûÚô Øûâø èöŽøñô ^Âø ^mø Ùø^ÏøÊø
!tø†ø ìø ^Û$ Úô ‹ønû Öø æø Øøìø•ø ^Û$ Úô …ö ^_øÊû¬ôÖû] ^Ûø$Þžô Üôñô ^’$ Ö] èø×øfû Îö Ô
ô Öô„FÒø ðºoû•ø äö ßûÚô oûßô _ûeø Øøìø•ø
} Z Y7 gzZ ñWk0 }÷ ~  vZ wÎg • 9 •vZ ègÈ ¬ ]|
gzZ 3g6ì LZ ÃkZ ä \WX Å7‹qZ ä ~ Xì Z•ðà » Kzg HÈ ¬
 ( 7žì C Ù ª) X ˆq ¼ ~ ù }÷Ð ä™ b§kZ HȬ } Z Y7
4ZŠ ~ ŸŽ ì ÒIÐ q kZ ¡Â{izg Xìnç »•1 Æg ZŠ {izg b§ÏZ
Ù !
X†C Ð ŸŽ 7Ð kZƒ
»Ú Ë~ {nsŽ q ÝZ à Zz äh Â{izgž Zƒ x¥ÌÐ g
u kZ
245
ƒ 4ZŠ
Xì *
[ZŽ
~}°‡yâ ‡• `™™f ¬ ëŽ ~ ] c ZzgvŠgzZ ~ g
u ÏZŠp
WX ì Š Z% HÐB wpæ ~Øøìø•ø ^Û$ Úô †ö _ûËô ³Öû]ø žì 7ãZztèYì x ·Z
c
x ÓÆ Ÿ c
ì @
ƒ x|Ð ]Zg „¨6gîx ¬ž 6ì {n sŽ sÜ
c Xž {)z lZ ~êsŽ Ô3g z IsŽ Ô: VsŽ Ô{nsŽ †• s ZŽ Z
X •(openings) tg #6ŸCÙª
Ë6p¬ z wzZ » g
u Ñ!
{gÃè Å •vZ èg È ¬ ]|p¤ Z
D™ Ÿ» » p}uzŠ U » o ôZ ŠpgzZ íZŒ Û vŠ pì Y0ÜŒ Û ~ ZgŠ
}•
ì w ¸» ” k„0vZ†]| (1)
Øøìø•ø ^Û$ Úô Ýôçû ’$ Ö] oÊô †ö _ûËô Öû]æø Øøìø•ø ^Û$ Úô ‹ønû Öøæø tø†ø ìø ^Û$ Úô ðö çû •öçö Öû]^Ûø Þ$žô
!tø†ø ìø ^Û$ Úô ‹ønû Öøæø
žZ Ù !
 ƒ 4ZŠ ~ ŸŽ 7Ð kZ†C Ð ŸŽ ì ÒIÐ q kZçz
X†CÙ !
Ð ŸŽ 7Ð kZƒ 4ZŠ ~ ŸŽ ì ÒIÐ q kZ { izg
Þ » kZ
Way of ` %zWay of entrance 4æ ž ì t Ÿ» » .
Ì: VÉ ì 7{nsŽ Ë` %~çzgzZ Vƒ V7 ~ } izggzZçz exit
Û gzZì
X {)zì Ì3ggzZ 4ZŠ `•
sÜY ¯ Å b) ä +$gzZ Vƒ Å Y •Æˆ ] ù¨žì e (2)
Xƒ Å6gñZgzZÉ 76] îm=
Xì Mt ~}g ! ÆvZ¶g Š- 1Z x â Z (3)
ä×Ö] äÛu… ̉çm oe] ‚ß ^Êçq ^ãŠËÞ èÞ^%ÛÖ] ØÃq Üã–Ãe æ
ì sŽ x: VŠpq
Š 4
ÆvZ¶g Š- 1Z x â Zž ¹ä ]Z|‰
246
ì sŽ 6gî~Š ã Š 4
„,Z Ì: Vq Æ Y •‰ž Zƒ x¥Ð kZ
X {nsŽž 6
E
ƒ 4ZŠ »Ú Ë~ {nsŽ sÜžì t Ýq
ËÉ ì 7xß玩! *
Xì xß@g Z`Zz¼ZŠ ~ sŽ Ì
u àZz •vZ ègȬ ]|„g
¡žì [ ZŽt »zwzZÆ kZ Âg
X @ ƒx) » s ZŽ ZvŠÐ ™fÆ {nsŽ
W7xiÑ *
Z {e{e X ¬
X x ©ZÆY ¡ U
c
~}g !
ÆçW (1)
Naso- Ã T ì @ƒ åE¨EE
3! ‚ q Z yxgŠ Æ u *
g !q gzZ ç W
N ] } ¢Æ ZzŠ ~ç WëZ
 Ðzz Å kZ X • ë Lacrimal Duct
kZ Xì @ × » ZzŠgzZì CYW~ ²ðƒ Cg ¦
ƒ kC{' Ð à *
Ïqg !
kZ {z Â
σ BÌJ {n!õш Æ kZ Âì BJ ²ZzŠ Z  žì @ƒ wìÐ

G Xìt [ ZŽ » kZ Xce * Y ^I{izg Z®


I
E
-45k!Ð
Hö XXtø†ø ìø ^Û$ Úô ‹ønû Öø æø Øøìø•ø ^Û$ Úô †ö _ûËô Öû] ^ÛøÞ$žôZL{°‡ÃkZ ä <Ñ (1)
wÎg ) ܺñô ^‘ø çø âö æø ØövôjøÓûmø áø^Òø " # äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ žô žì @ W~ guèYì
Ù ªgzZ ( ¸ D Î)u~ ª
kC~ ²ÌWZ »)užì C  q Å { izg ~
 vZ
Xì CWÄ( Å)u~ •z uðgzZì @ ƒ
t Z åE<XÅ Yƒ 7ÌuZgŠ Z » kZ Ð Ãx ¬žì @ ƒq Ú Z åE¨EE
g ! 3! Ñ!{gÃè (2)
E
vZ¶g ö™ÒG &i)´ X Cƒ 7xß玩!q à Zz äg ¦
Ð x )gzZ ì Æ x )é
X•Dâ• Û
!DÐñ^ÏvÖ] ànnfiE !å†_Ëm ¡Ê Ý^ŠÛÖ] ØnfÎ àÚ çãÊ äßn á^Ò àòÖæ
X ÒI7{izg Z®ì àÐ=g fÆx ) {zèa Âì )uîE Z
$ { z¤
4›E
0G
ì @
Y Zg Z¦ Æ™4ZŠ âq
ã0 Z~ à *
Ïqg!
kZ ]‡zZ ‰ VHç³Þ
247
{zèa ~ ]gßkZ ñYƒ ðÌž @
[Z Z® „g 7~ ]gßÅx )[Z à *
X Ç ñY ^I{izgÐ kZ Â Ç ñY~ {n™¤
~ ²ã0
Ž
~}g !
Æ y»
yxgŠ Æ Vz gzZ ãzÛ X ãzg0
ZgzZ Vz Ô ãzÛ • Dƒ { &Æ y»
ðÃÐ } Š6ÆC Ù !
X Ìy xgŠ Æ ãzg0 ƒ {Š6q
ZgzZ Vz b§ÏZgzZ ì @ Z
E
E3! ðÃyxgŠÆ kZg sŽ gzZ y »èY @
å¨E ƒ 7(Z ñY VJ  r â Š {)z %
Eustachian tubeª å¨3E Z yxgŠ Æ ²gzZ { Vz X @
EE! ú à*
q ƒ7
]gßÅÔ Æ} Š6ã zÛÆ y»pì Cƒ ? Â~ Vpq x ¬ Ž ì Cƒ
fÓÐ ~ x ) {z ÂÏ}™ÌfÓ ZzŠ¼ ¤ Ð kZ gzZ ì CYƒÈ ~
Z nÁ!
X σ éÆä™
ƒ 4ZŠ ~ kZg sŽ Â: {)z % ðà Š
kZ „: gzZ ì @ ÑZ e ~ y» Z®
&KZ ÅY • b§kZ Xì _g ¦ ,¬ ž 6~ ,sŽ Ð WZzÆ
Xce RI7{ izg Â._Æ
äƒ 4ZŠ ÆÚ ÌË~ y »žì Ÿ» » kZ ì H™f g £Ž ä ë
4ZŠ U• c
ƒ Zƒ 4ZŠ Š lŠp ã0
{ZpgzZƒ ã0ƒ %{z {Zpce *
c Y ^I { ig Ð
Yƒ Ýq Ìg Z`Z ~ y» sŽ ÃTžƒ ^+Z ÅæY {z {ZpgzZƒ Š
@ H
X {)z s`}ì
 » ,~ g u Å •vZ ègÈ ¬ ]|žì Yƒ Za w ZÎt VŒ
yZ ¡ë Z åE<XÅ ì @
Y Ñ1 Ì6 
(Abdomen){ x3 Æn ÆJ Žì
E
?• µZz ~ ,Ž N ZI玩!: VYÃg Z`ZgzZ¼ZŠÆÚ Ë~ s ZŽ Z
sŽ zŠ sÜ~ y$ ¹! {z´Æ s ZŽ Z ŠŽñ~ , žì t [ZŽ » kZ
u X s ZŽ ZÆ y»gzZ (Respiratory tract) lZ ~ê ª • D Y {g
g
ƒ x¥Ð t òž 6ƒ {nsŽ Š Z%Ð kZžì w ÈZ ~ ,ŠŽñ~
@
248
Æ sŽ Æ y» gzZ s ZŽ Z vŠ Æ ,z ù Q ñƒ Dƒ Æ wÈZ kZ Xì
ñY H: t•Û Î â Æ yZžì FÅ ÏZ Ìo ôZ 2 X Lg 7t•
Û ¼ yxgŠ
X • b‡t ·Ñ! Æ UIÆ} izg6ä7%~ y»Ã[ZèY
ðÃ~ äƒ ‡ÃÆ { izg Ð % Z e ã0
c Š 4
% Ze %~ y» q }g ø
{izg Ð äƒ 4ZŠ ã0
Š lŠp%Z ì V7~ VâzŠ AèY ì 7s%Z
Û ~ Ap¤
t• Z • b‡Æ ,Ìy{ è‡~ }g! X Ç L I7
Æ ã0

g‘ á]æ äÚç‘ ‚ŠËm Ÿ äÞƒ] Øì‚Ê ð^ÛÖ] š^ì ]ƒ] Dá^ì o•^ÏÖ]EÙ^Î
†fjÃm ¡Ê ä×ÃËe ÍçrÖ] oÖ] Ø‘çÚ äÞŸ •^ŠËÖ] xnv’Ö]æ ^ãnÊ ]çË×jì] ^ãnÊ ð^ÛÖ]
lŸ^Ó•Ÿ] ÄÊ‚ßi äeæ äÚ¡Ò †ì• oÖ] ^ãfnÆ æ èfŽì Øì•] çÖ ^ÛÒ á‚fÖ] |¡‘ änÊ
D†m‚ÏÖ] xjÊEä×Ö] äÛu… o•^ÏÖ] å…^jì] p„Ö] Øn’ËjÖ] ð^ÛÖ] oÊ x‘Ÿ] á] †ã¿mæ
Æ kZ Š lŠp ã0 òŠ WZ
gzZ ñY FZ ~ ã0  c Û ä vZ¶g y{ è‡
â•
}g !
kZ Âñ] ã0 Šp~ y » LZ ðäZgzZ X ÒI7{ izg ÂñY ` ~ y»
Ð ÷LZ ä kZèY Ç ñY ^I {izgžì t w¸9pì s%Z ~
ã0
~ ]gßkZž 6 ǃ: g ±Z » äƒ: y$ Ü z kZ Z®ì c
ÆÆ kZ ‰ à
Z Æ kZ ÃkZ gzZ }™ 4ZŠ ~Ç~ {Zg Å ä{0
g0 LZ ¿ðÃZ @ƒ7
„z ì Åg (Z ä y{ 臎 ,{z ~ ã0 ž Zƒ x¥Ð kZ X}Š ™T
¸
Ù ª{Š c
Xì SZggzZC i
Ë ƒäÂt ÅŠ Yx°~ ]gßÅ äƒ 4ZŠÆã 0
žì $ Š lŠp~ y»
Û ì$
n• Ë ƒ ]gz¢Å ä.~ } izggzZ ì @Ù !
ƒC Ð g (ZÆ òŠ W *
ƒ (Z
Æ äƒ ~g (Z) : Xì s Z Ìc ä™Ýq uQX Ì<
 !  gzZ Ì
ÂñY ¬ ~ ù Æg ZŠ { izgŠ lŠp¤
Z íž 6Ð N Î 7¬»Š Y̄ !
Xì 7eÈÐ kZèY ÒI7{ izg » kZ yIZ ñzgi Z
Zž ǃt ¬~ ]gßÅ ä™4ZŠ ~ y» ÃVzq æY
™ Y ~ y» { z ¤
249
Ù !
%Z X Ç ñY ^I{ izg Âì: ÌC Ù !
Š lŠpgzZ N W: ÃÐC gzZ N Y ¾
Šæ ÅgZizZ z ]ÑWªŠ lŠpˆ Æ äƒ 4ZŠ Ú ðÃÜkZ c è N Z
g ðä
XÐ N Î: ¬»xߊ Y̄ !
Æg Z`Zx° ÂñWòCÙ !

~}g !
Æ: V
Å N !N ZŠ ™ f [ %
 Ð ~ kZ ì @  VzŠ¤
Y yp Ž J 
Ü 1 Ð V;z gzZ ì @
`g { ]gz¢‰ ƒ ¦~ : V)g f Æ(Ureters)VC*
wì *Š~ kZgzZ @ 3!ðÃ6gî¬yxgŠÆ{nsŽ gzZ: VXì @
ƒ 7åE¨EE ƒ
Û ðÃyxgŠÆ]gúgzZŠ%@'
Xì 7t• Æ
c ƒ » Š% {z {Zp~ : VÆ {)z ZzŠ Ë._Æ g £ {Š™7}g ø Z®

Xì Ì»vZ¶g Š-1Z x â Z w ¸¸ X Ç ñY ^I {izg Ð äƒ 4ZŠ » ]gú
L ì ŠŽñÌw¸t » ] Z|‰VZ'
Lž h × X 7µpì 7A ¬Z Â%Z
'
ä ]Z|‰) ä×Ö] äÛu… ̉çm oe] ‚ß ^Êçq ^ãŠËÞ èÞ^%ÛÖ] ØÃq Üã–óeæ
X ( ì sŽ xŠp: Vq
Š 4
ÆvZ¶g Š- 1Zx âZž c
C
~}g !
Æ (Penis) ËÚ!W
(Urethra) à * Z J
ÏDq  c ZgÎÆ à * ™á Ð: V~Š%
Å[ %
G
z¼ gzZ Urethra) (Penile ªì @ 0{¢z¼ » Tì Cƒ
ƒ ~ ™¯Z îGE
Prostatic and Membranous urethra ª ì @  Z Æ ù
ƒ g0
~ùƒ  {z X Ì 4 ªì Cƒ ÌÎgzZ ì Cƒ Kg ×à * t ~ ]gú
Xì Cƒ {æ7
Û ‰g0
c ZgÎ »4ZŠ `• Û ~ ]gúžìgx¥] !
ZÆ `g { `• t VH ç Þ
Xì @
ƒ c ZgÎ{e » à * 6
Å[ % zZ Zg fÆkZ b§ÏZì @
ƒ
ƒ ÅŠ% {Zp {z Z®ì sŽ xq
kZ Å ]gúc Zèa Ìà * 
Å[ %
ÌÐ ô¥kZ G @ Å kZ X Ç ñY ^ I { izg Ð äY ¾™ƒ 4ZŠ¼ ~
250
Xì Cƒ
‚ŠËm äÞ] ^ãfnÇÊ èß_Ïe å†Òƒ ^Žu ]ƒ] ^ÛnÊ ØÛÒŸ] èÞ]ˆì à ØÏÞ ^Úæ
^ Ú … ^ _ Ο ] o Ê • ^ Š Ë Ö ] Ý ‚  o × Â Ñ ^ Ë i Ÿ ] è m ^ Ó u á ¡ _ f e o – Ï m ^ Û Ú ^ ã ñ ^ Ž j u ^ Ò
D†m‚ÏÖ] xjÊEÔÖƒ oÊ Ô• Ÿ æ †Ò„Ö] èf’Î oÊ Ý]•
kZÃðzggzZ}Š½ðzg ~ ËÚ!WLZŠ% ðÞXt gÃè ~ )Z: Z • 
kZ ì ÒIÐ äÖ g0 Y ^I { izg Â}Š Ö g0
Z Æ : Vž 6ì @ Z Æ
Z
ÏZ J  {¢ Zƒ c
] ~ à *
Å [%ž Itžì Áê ] ! t ~ }g !
Xì ]! ß ÒI7{izg t ·Ñ!Ð kZìg ~
9
vZ é):X+g ·x âZ gzZ Š- 1Z x âZ {z´Æ ðb
x âZ ÁiZ Á c kZ Å )ÑZ: Z •

Y ^I {izgÐ ä] }¢~ ËÚ!Wžì w ¸¸ »vZ¶g Š-1Z
gzZì @
ã‚»)´ ~ ùZ$ Xì ŠŽñe Z ¬ZñÆ kZ ÌÐ vZ¶g•1Z x â Z
Zzg q
• D â• Ûk ’vZ¶g
pæ…æ ‚ŠËm ^Ûâ‚ß æ èËnßu oe] ÙçÎ oÊ ‚ŠËm ¡Ê Øn×uŸ] oÊ …^_Ο] ^Ú]æ
!ä×Ö] äÛu… pƒ^j‰] ‚ÛjÂ] èm]æ†Ö] å„â o×Âæ ^ÛãÖçÎ Ø%Ú èËnßu oe] à àŠvÖ]
93 V”E èËnßu oe] ÄÚ ‚ÛvÚ ÙçÎ æ pæ^v_Ö] †’jíÚ äu†• oÊ o•^ÏÖ] †Òƒæ
D2Vt
Š 4
ÒI7{izg q ÆvZ¶g•1Z x â ZÐ ä] }¢~ à * Å[ % 
9
ä vZ¶g ŒXì @ Y ^I {izg q ÆvZ é):X+g·x â ZgzZ Š- 1Z x â ZžZ
Š 4 
8
Š *Z }÷6e
Zzg ÏZ gzZ H e
Zzg éÅ w¸Æ èEG 5 ™Ð vZ¶g•1Z x â Z
4E
X åŠ OZ »vZ¶g
žì °» Ú Z n }g ø ƒ Å &zäÂÌŽ Å wZ¸Z yZ ä Y •Æˆ
xß@ * ] }¢~ ËÚ!Wžì ÝqÐ „ s ¦Z[Z ¬/£ Zg ø …
Ù (Z gzZ ì
0Z %Z ì 7ÈB‚Æ { Å äƒ 4ZŠ ~ äVì ~ wqC
It »vZ¶g +$
¬
251
äe æ ÔÖƒ oÊ Ô• Ÿæ ^÷Î^Ëi] ‚ŠËm Ÿ †Ò„Ö] èf’Î oÊ oÏe çÖ äÞ] •^Ê]æ
è×ÃÖ] ០‚ŠËm äÞ] ^ãfnÇÊ äß_Ïe å†Òƒ ^Žu çÖ ØÛÒŸ] èÞ]ˆì à ØÏÞ ^Ú Ø_e
àÓÖ äÚ‚Â æ „ËßÛÖ] •çqæ o× ð^ße äÚ‚Â æ ÍçrÖ] oÖ] Ùç‘çÖ] ànfÞ^rÖ] àÚ
l^f$^e Ÿ] “×íÚ Ÿæ Øì]‚Ö] ^ãq†Ê æ †e‚Ö] çŽu oÊ •^ŠËÖ] Ý‚Â o–jÏm ]„â
!xjËÖ] oÊ äÚ^Ûi æ •^jÃÛÖ] t…^íÖ] ÄÚ Ÿ] •çÃm ¡Ê èÃnf_Ö] äe„ri ^ãnÊ Øì‚ÛÖ] á]
ÍçrÖ] àne æ ^Ûãßne ÍçrÖ] àÚ Øì]‚Ö] t†ËÖ]æ †e‚Ö] á^e “×íjÖ] h†ÎŸ] k×Î
†Ò„Ö] èf’Î Í¡íe ]„âæ t…^íÖ] àÚ Ýç’Ö] oÊ ^Ûâ†fjÂ] Å…^ŽÖ] á] Ÿ] ]ˆq^u
oÖ] „ËßÚ ^ãÖ á^Ò á]æ ̉çm oe] ÙçÎ o×Âæ ^ÛãÖçÎ o× ^ãÖ „ËßÚ Ÿ èÞ^%ÛÖ] á^Ê
ÙçfÖ] tæ†ì ‚ß Ÿ] xjËßm Ÿ Ðf_ßÚ èf’ÏÖ^e Ø’jÛÖ †ì¤] „ËßÛÖ] á] Ÿ] ÍçrÖ]

( g é5B+ ZŠg 2:` 109:m ) ÍçrÖ] ÜÓu èf’Ï×Ö ¼Ãm Ü×Ê
~ kZ ÒI7{izg t ·Ñ!
Ð kZìg ~ à * {)z ZzŠ J
Å[% Z
 LL
VâzŠ èY 7„  gŠ ]! 
àZz )Z : Z•ž Zƒ x¥Ð kZ Xì 7—¼
Æ , sŽ gzZ : Vžì F 6kZ ŠpŽ ì ): ) ~ sŽ A Å VtY
Z c
% Z e¼ ~ {TÑ ãzg0 Až ǃ Èt  » kZpX 7c 3!yxgŠ
ì åE¨EE
äƒ 4ZŠ ~ yZžì ]g߸ sÜÅ àÜÐ kZgzZ ’ e RI: { izg Ð
Ù !
:ZzB‚ÆÚ à Zz äWC
Xì Ç èSŠ ¬t gzZì C™[_
ËÃÚ à Zz
gzZ Až ì t ]gßdÛ {Š c
Œ i Å àÜÐ nZ‹Z kZž Vƒ H ~
} izg ä qg •á %Z ì ŠŽñbq yxgŠ Æ , sŽ gzZÆ yZ {TÑ ã zg0 Z
èY ì ZÐ à * Å [%  ¬t Xì Hg Ñ `g {Ð ŸÃVâzŠ yZ n Æ
 ì 7åE¨EE
1Z x â Zž Z Š 4
3! » äVq Æ vZ¶g ·x â Z gzZ vZ¶g•1Z x â Z
{z ì µB‚Æ à * Å[% Ž åE 3! ZuzŠ pì åE
¨EE ¨E3E
!6w¸ÆvZ¶g Š-
Š7¬ÑZz: VÃà*
X Y Y c Z®ì •‰
Å[% Ü zÆåÆ [% sÜ
Z
žì 9It ïZ ÂÐg ±ZÆ y^Z ô=p¤
!ÙçfÖ] tæ†ì ‚ß Ÿ] xjËßm Ÿ Ðf_ßÚ èf’ÏÖ^e Ø’jÛÖ] †ì¤] „ËßÛÖ] á] Ÿ]
252
Ù !
C [%sÜgzZì LgÈ {zì µB‚Æà * Ž åE¨EE
Å[ % 3!»: V
Ü zÆå
Xì •‰ 
g 7“ _Ð w ¸Æ[Z {z ì H™f ä VrZXŽ p
kZèY ‚
Y {g™ƒ p" „™f » s %Z ~ ä] }¢~ ËÚ!W~ ]gß
É ì @
ñYƒ ÌD» kZgz Zƒ 4ZŠ ~: VÚžì @
Y {g~ ]gßÏZ sÜs%Z
Ù C
ð•Z ~ } ¢ñƒ ñ] C Ù Ìtžì C
Ù ªgzZ ì ˆƒ 4ZŠ ~ : V {zž
4ZŠÚ ðÃ~ äV 5ZgÆËÚ!W._ÆvZ¶g +$ ¬ 0ZÉ ì g ZØŠ
X • ë {zèYX $ Ë ƒ 7„
!!ÙçfÖ] tæ†ì ‚ß Ÿ] xjËßm Ÿ èf’ÏÖ^e Ø’jÛÖ] †ì¤] „ËßÛÖ] á] Ÿ]
Ù !
C [% sÜgzZì LgÈ {zì µB‚Æà * Å[ % Ž åE¨EE
3!»: V
Xì •‰ Ü zÆå 
Æ ä] } ¢~ ËÚ!Wq Š 4
Æ vZ¶g Š- 1Z x â Z~ ]gßkZ
ª ǃ ë!
ÌZ ñ » kZ Âì ë! ]! gzZ Xì ×Z *
tZ ƒ {ZÃ" »™f
}¢~ ËÚ!Wq Š 4ÆvZ¶g Š- 1Z x â Z Z åE<XÅ !ä×%Ú Ýæˆ×ÛÖ^Ê Ø›^e ݇¡Ö]
¦
Xì k* Ù Ãä]
'xß@~ w qC
Û
Æ 3ggzZ 4ZŠ `•
~}g !
Û ž B7Â ô¥t ~ V1Â Å}ŠŽñk0
gzZ 3g gzZ 4ZŠ `• LZp¤ Z
8z 4ZŠ ÆÚ ËÐ ~ 3g gzZ 4ZŠ `• Û pì å¨E
E3! yxgŠ Æ {n sŽ
E
Xì Mgz¢w¸»xߊ YÐ äƒ
oÊ é]†ÛÖ] k×ì•] æ] äj‰] oÊ äÃf‘] Øì•] çÖ DäÚç‘ ‚ŠËm ÜÖ] p]E]„Òæ
‚ Š Ë m „ ò ß n v Ê à â ‚ Ö ] æ ] ð ^ Û Ö ^ e è × j f Ú Ä f ‘ Ÿ ] k Þ ^ Ò ]ƒ ] Ÿ ] … ^ j í Û Ö ] ç â ^ ã q † Ê
^ãÚç‘ ‚ŠÊ Øì]‚Ö] t†ËÖ] kŽu ]ƒ] é]†ÛÖ] á] ØnÎæ àâ‚Ö] æ] ð^ÛÖ] Ùç‘çÖ
DÐñ]†Ö] †vfÖ]E
253
Å 4ZŠ ~ x £Æ ä{ 0
~ { TÑ KZ ä ]gú c Z
LZ iZ È KZ ¤
{izg ÂÅ 4ZŠ iZ Ð% c g U ÂÅ 4ZŠ
Z p Ç L I7{izgžì t ]!
ã0
¤
Z ]gúž ì Š
KZ ¤ ¹ Ìt gzZ Xì Š
Vg0
Z % c èY Ç ñY ^I
ã0
Y ^I{izgÐ kZ Â}Š½q ðÃ~ { TÑ ã zg0
Xì @ Z
ì –Xt ~ ~z2 ZŠ ZæZ b§ÏZ
X óì
ó xß@ * êt ( ~ 3g )~ ª
Jm q Å { izgŠp L L
ì 7å¨EE 3! ðÃy xgŠ Æ {nsŽ gzZ Æ yZp¤
E Z Ð zg Å ]îh ]
^I {izg Ð g Z`Z z wpŠ Æ Ú Ë~ kZ Z åE<XÅì sŽ q
Z Ìt èa p
X Ç ñY
~}g !
ÆAY z îO%W -2
{z gzZ ñY à Ze ZzŠ ~ kZ ƒ • ~ - W c {nŽ ni {z » ù ªAY
Xì 7w DZ ðÃ~ UIÆ{ izgÐ kZ ÂñY VJ {nsŽ
9
(Meninges) V ðG 3Ò£EŠ¤
Æ r â Š ™h ÂÃ~A Ž • ë Ãni kZÆu)W
Ù » r â Š Vät X ñY VJ
gx Zwn gzZ • Cƒ ñƒ G©q ZÐ s§C 
9
X •`™¬ ë ïÅ r ⊠sŽ • Cƒ µB‚Æ V ðG3Ò£E ”6
(Cranial sŽ » ~ 7Å Ã( Å r â Š g0 Å ~ gzŠ {ŠŽñ
Z Æ ~ 7
'sŽ ÃkZ gzZ ì Cƒ ~½Ð r âŠt èa p• ë cavity)
¡I c
X YY H7g ±Z » kZ ~ÜÑx © Z Z åE<XÅì b ˜Z ?q
Z
74ZŠ ~ sŽ szcz Š§Ë ZzŠèa Ð äÎ ZzŠ ~)Wž Zƒt³
Z • D ά¸ ÌvZ é):X9g èEG
w¸ê Zp¤ 58™X Ç L I7{izgÐ kZ Z® Cƒ
4E
ªì Z{zì ˆÅäÂŽ Å
!pF†ì] äÂ^Ši] æ é†Ú „ËßÛÖ] Ý^Û–ÞŸ Ùç‘çÖ^e àÏnjÖ] Ý‚ÃÖ
Xì LgÈ LgzZì •LåE¨E3E !ž n kZì 7D )J sŽèY
254
ZF -
Z: J {nnipñY –
W c  w3Å ù Ðzz Åni¤
Z b§ÏZ
4ZŠ ~ sŽ szcz Š§Ë ZzŠèY Ç L I7{izg ƒ ðÎ ZzŠ ~ ni kZgzZ
ª ù sŽ Ì Ã kZ áZz ô= D ~ gzŠ {ŠŽñ p¤ Z ì ðƒ 7
Ð {)z VÕWgzZ {nÌsŽ k˜Zt X • ë (Abdominal cavity)
Xì @ƒ Zƒ Z½
~}g !
Æ ( à*
Å÷‚ ) lZ ~ê -7
á Fg Zz³%™ƒ 4ZŠ ~ J
Cƒ „~ Vp •  à *
Å ÷‚ ª Ñ~ê
Ð ~J
g¦  ( à * Æ kZ Xì sŽ xq
Å ä3 ) ~ç'N@' ZŠpt Xì
w£Z¼B‚Æ {nsŽ c ~ç'N»Ñ~êì t~ {n™ƒ 4ZŠ ~ ù ™
X @
ƒ7
X • D™Y •w¸»xߊ YÐ ä™4ZŠ ÃÚ Ë~ Ñ~ê
çÖ ]†fß æ] ]•çÂçÖæ á^Ò á^ì• p]†_Ê] á^ì‚Ö] äÏ×u Øì•]çÖ äÞ] å•^ËÚæ
D…^jvÛÖ]•…Eäß ‡†vjÖ] á^ÓÚŸ ]†Ò]ƒ
{Zp H4ZŠ VZðŠ Ì‚ ðÃ~ ²LZ ä g ZŠ { izg¤
Zžì t Ýq » kZ
È Ð kZèY Ç ñY ^I { izg » kZ ñƒ Dƒ Š c ƒ » Šú{z
{izg ƒ »µ c
Xì e
äÛj•]æ äŠËÞ oÖ] å]æ^Ê …çífe †ífi çÖ oju Ù^ì•Ÿ] á^Ò é…ç‘ p^e p]
Ÿ æ Œ ^ ßÖ ] à Ú † n %Ò ä ß Â Ø Ë Ç m ^ Û Ú ] „ â æ ä ß Â ‡ † v j Ö ] á ^ Ó Ú Ÿ † _ Ê ] ä Ú ç ’ Ö ] † Ò ] ƒ
x m† e g n _ i ð ] ç â à n e Ñ † Ë Ö ] | ç • ç Ö Ô Š Û Ö ] æ ä ñ ^ Ú æ • … ç Ö ] Ü Ž Ò ä Þ ] Ü â ç j i
ÜÓu Ü× äeæ •]‚Ú] ä×ÃËe äÊçq oÖ] Ø‘æ á^ì• †âçq àne æ äãf•æ ÔŠÛÖ]
Äne àÚ ÄßÛmæ äÖçÏe ènÞ^fâçÖ] o× äu†• oÊ oÖ¡fÞ†ŽÖ] äÛ¿Þ æ á^ì‚Ö] h†•
D…^jvÛÖ]•…E†_Ëm Ô• Ÿ Ýç’Ö] oÊ äe…^•æ äe†•æ á^ì‚Ö]
Œ
Hd Û LZÃkZgzZ ðv ãðŠ ¤
Zž ©( ƒ 4ZŠ Ì~ ]gßËVZðŠ )
255
eÈÐ kZèY Ç ñY ^I {izgÐ ä™ (Z ñƒ DƒŠ c
{izg  ŠÎgzZ
[† Âtžƒ: wìt X • D™êvßÐ ¹ Ð Tì ]!+Zt X å
ØÎ Zƒ à Zz äƒuÐ vèYì b§ÅØÎv c
[† t² c
wY »
Û ãZz ~ äYá ~ sŽ Ð ÷LZÃC
Ð ÏZ Xì t• Ù Ž Æ NðŠ gzZ ~
X Zƒ x¥Ì¬»Å
frgzZ ~Ú Ô§
É CY Å 4ZŠ7~ ù Ð gîx ¬ \¸ c
ãðŠ c Ù ªgzZ
VZðŠžì C
yZgzŠÆh
 ÷‚žì {°‡gzZì CY Å4ZŠ ~ Vzµ)g fÆ Ñ~ê
È 4æ » à *
Å ÷‚ ÂVƒìg øq¼ ‰Ü z TgzZ ì CƒÈ à *
Å ä3
Xì @
™G@
Åg £ ñƒ G ™fógø ÌXt Xì @ Yƒ
Xƒ±5!Zjc kZ H™f ä ë ÌZŽ {°‡t
The upper end of the oesophagus is normally shut off
from the pharynx, and there is resistance to the passage of a
gastroscope. Normally this sphincter opens 0.2-0.3 seconds
after beginning of a swallow , remain open for 0.5-1.0
seconds, and then closes. (Applied Physiology by Samson
Wright).

(Anus) x £ » ä{ 0-8
ng ”C Ù „ ~ }g !Æ äƒ 4ZŠ q ðÃg0 ZÆ x £Æ ä{0 ª' Š
X • X x ©Z(Contradictory)
oÖF] ð^ÛÖ] Ø‘çÊ orßj‰]æ] å†e• oÊ àâ•æ] ð^Ûe èÖç×fÚ äÃf‘] Øì•] DÌÖ]E
•^ŠËÖ] änÖ] Ùç‘çÖ^e Ð×Ãjm p„Ö] Ø‘^ËÖ] ‚vÖ]æ!!! DÝç’Ö] ‚ŠËmE å†e• Øì]•
!ÔÖƒ áçÓm ^Û×Îæ èßÏvÛÖ] …‚Î
{izg  Zƒ 4ZŠ ~'
Š ã0 H4ZŠ ~'
gzZ H ¼Z c Š LZ ÃiZ Ð% c ã0
V;zgzZì g ZlÅu!W{zì ÒI{ izgÐ îJ
TÝÃu {z X Ç ñY ^I
256
Xì @ 
ƒ ) „ ÁJ
äÞŸ DÝç’Ö] ‚ŠËmE^ãfnÆæ å†e• oÊ ]†ruæ] ^fŽìæ] èΆìæ] èß_Î Øì•] DhE
D|¡ËÖ] oÎ]†ÚEÙçì‚Ö] Üi
ÃkZ ~ kZ gzZ H4ZŠß c ~Ç c
Z•»} À c 
ðzg ~ 'Š LZ ä Ë
X Ç ñY ^I { izgÐzz Å äƒ e¼ZŠg0 ŠÖ
Z Â c
Ð õ 0 Ù„
Ž ) ~ ðZha g ZlÅu!W~Z¬žì t zz Å ng ¬C
'
h × Xì 7(Z ~Z}uzŠ²ì ðÎ{ Å ( Å kZ ì ðZha ÅVèZb
b§ÅìÐ + á Ãx £Æ ä{ 0
Y Å qg• Z'
' Æ g ZlÅu!WZ
 ,'

HÅg ZlkZ Âì Ì0z µB‚ÆsŽ {zgzZì 7Ýq ¬» `g {
7zz ðÃÅ
Xk
¬¦Ñ » ä™ ¼ZÐ ã0 Ë Y ÅäÂt Åb)yZ%Z
Ì~ {izgžì $
LXì e* iZ •Z åÐ äƒ 4ZŠ Æ ã0 
¼ Æ äZ ~ ' Š gzZ ì ŠŽñ
Yƒ 4ZŠ ã0
kZ Xì @ Ì6¯ Å äƒ {Š ¤ {Š c 
iÆ c ZgÎÆ'Šˆ Æ " YZ
•Æ ]gz¢ÏZ Xì YY c Û Ãg ZlÅu!WÝÃu c ]gz¢z ~g6
Šg ZŒ
1 J m
{izg ƒ Š zZÃyZ%G ȈƼZgzZ Vƒ ‰ v] ~§ Z1 ¤
6 Z
X Ç L I7
Š c
Z Æ '
Æ "g0 ZzŠ ª ~ VÂgßgzZ {z´ Æ ]gz¢kZ
äÎ % c
{izg Ð ä™4ZŠ Z•» ~ÇÔß Ô ðzg c ~§ Z1 Ð )g f
äÎ ë%gzZ ðà c
X Ç ñY ^I
< Âg¨Zg f
¬ ¹ Æ y*Ñ! {gÃè }g ø ~ r , Z !‚g Æ x‰Zg ZŠ Æ cZ™
á g ÑZz Y ëÑZg ZŠ Æ „ cZ™gzZ x‰Zg ZŠ Æ cZ™ŠŽz!
Œ6VúÆ Š • Æà
:žì cÛ gŠ ™êt ä {¢q b) ï>
â•
257
{izgÐ% Ze {)z ZzŠ ðÃ~ ª Û z: VgzZ ~ y» L L
q Å { izg~ 4ZŠ `•
ó óÒI7
Xìt ~ p ÖZÆ yZŠpžÜ »x¯ÆyZ ~}g !kZ
~ [ ¨ÌË ? ǃ ‡Ã VY {izg Ð % Z e ZzŠ ~ y»ž ]!
tL L
G
Å kZ X ˆÅ 7yÒ ~ ]gßÅ q ð‹©! c u ?Š ðÃÅ kZ
s ¸ñÔq ¯% g
H ]j Â~ ]Zg „‰ÌÐ ä™yÒ zz ¨
~ ] Zg „‰gzZ ì Š
y»žì ô¥t ~ ]Zg „‰gzZì Š
c¯Šãà `y
^ÛÚ Ÿ Øì• ^ÛÚ †_ËÖ]
X 7:gz ǃ‡Ã { izg ÂñY ¬ ~ ²ZzŠ¤
ZÐ% Z e ZzŠ ~
Ð % Ze ZzŠ ~ y »žì s ZÜÅ kZ ~ ]Zg „FÉ ]Zg „‰gzZ
n kZì xsŽ Špq Š 4
Æ[Z ‰  cr âŠgzZì CYƒ v~ r ⊠ZzŠ
kZ r ⊠q
Š 4
Æ ]Z|}uzŠ ‰gzZ Ç ñY ^I { izg Ð î ZzŠ ~ r â Š
²ZzŠ 6Y ¯ Å äƒ 3 Zg s§Å ²Ð r â Šžì xsŽ n
~ }n c
X Ç ñY ^ I{ izgÐ äY~}n c²gzZ ÏñY
‡Ã {izgÐ % Z e ZzŠ ~ y»q
Š 4
ÆvZÂg x Z™Y •ž Zƒ x¥Ð kZ
oÊ Ø‘Ÿ] çaæ ì CY VJ ²c r ⊠ªxsŽ ZzŠžìtzz ÝZ Åäƒ
X (ì Šã Åäh Â{izg ¸gzZ ) !…^_ÊŸ]
3!Ës§Å r â Š c
åE¨EE ²GîSœG
¢ Zz ZzŠ HÐ % Z e ZzŠ ~ y»ž] !
t „g [Z

yZ$ÑZ ô=®gzZ¥É ‚g 7mÐ}Xt  ?7c ì Cƒ v=g fÆ
žì "U ]! ÑZ ô=®gzZ ¥ {ŠŽñèa gzZ ) ó Xó ì ‚
t Ð yZ$ g mÐ
~ yZ n kZì 7w £Z Ð r ⊠sŽ c Û gzZ: VÔ y»
{nsŽ » 4ZŠ `•

X ( 2 mX {¢q b) ï>k X ÒI7{izgÐ % Z e {)z ZzŠ ðÃ
’) ( •*
:• ë ë
0Ð } izg X • & ÀbÑŠ Æ kZ gzZ ~ : Ñ!
{gÃè » ï>
Š ™spxÜ ÃyZ ä VrZ ¸ ìg W- Ð V- œ {Ša Ž b)
 c
yZž Z
258
X • gz$ÌbÑŠÆ
~ y»ž ) Å ( ]!) kZ ~ [  ¨ÌË LžL It » Vß Zz ï>
G
]gßÅ q ð‹©! c u ?Š ðà ( ǃ‡Ã VY {izgÐ % Ze ZzŠ
s ¸ñÔq ¯%g
ó óˆÅ7yÒ ~
Þ ‡
G
u q ð‹©!gzZì Ìg
¶g•1Z x â Z ªg u q¯%gzZì 7t.
Xì ŠŽñÌw¸»vZ
ìt ~ 19 •]g „{Š™™f Å>ŠpnÆ g
u q ¯% -1
Vèm]‚ãÖ] oÊ æ
Øì• ^ÛÚ †_ËÖ] "
# äÖçÏÖ †_Ê] äÞƒ] oÊ †_Î] æ] ¼Ãj‰] æ] àÏju] àÚ æ
kZ Âñ] }¢~ y » c àZ e ZzŠ ~ u*1uä ¿Tì ~tZ@
c
^I { izg Ð q à Zz äƒ 4ZŠ ~ Ÿì Š • á gZ » ~ ^ I { izg »
 ÑèY Š
Xì @
Y
 ™žì ]!
( ä] } ¢~ y» ) ჟ] oÊ …^_Î] äm]‚a r ÅWÎ
ìg™™f Ãgu q ¯%~ ?Š Å kZgzZ • ìg}Š ò : »g žZ ~ ]gßÅ
Xƒ : VY À Â}Š ™g ïZ Ð }u ï>» ]! ¸$ Ù ª âZ X •
gzZ C
ùz ðÌä ‹Z Y ´Z r u q ¯%ª?Š {{Š™™f ÅtZ@ r
 ™Ãg ™
Xì G@'
h × žŽ ì Hg (Z
†_Î] æ] ¼Ãj‰] æ] àÏju] àÚ á] èm]‚ãÖ] oÊ ^Ú o× &m•^uŸ] å„a kÖ• æ
D9 t 126 ” àߊÖ] ð¡Â]E †_Ê] äÞƒ] oÊ
àZ e ZzŠ ~ u*1uä ¿Tž• ?Š ÅX kZÆtZ@ g
c Š q Zt
Y ^I{ izg » kZ Âá Ze} ¢~ y» c
Xì @
X • D™™fÐWë {z ÂwÑ+ Z & §Ð g
u q ¯%kZ ;g
^ÛÚ †_ËÖ] ~ ] Zg „‰Lž ™ÈV- ÃkZáZz ï>p
L • ‰ g¦
u q¯%ÆpÖZ yZ ä VrZÐ b§kZgzZX óì
g ó Š ¯ Šã
c Ã `y
˜Ñ Øì•
259
ŠÄg™ SÇ!
X c ÃwÅ äƒ
G
q ð‹©!-2
ìt g u
é…^ËÒ Ÿæ ð^–ÏÖ] á^fqçm á^–Ú… †ã• oÊ èßÏvÖ]æ ½çÊÖ] èËnßuçe] Ù^Î
D‚ÛvÛÖ Ø‘Ÿ] h^jÒE äÞƒ] oÊ †_Î] ^Ú ÔÖ„Ò æ än×Â
gzZÐ % Z e ZzŠ ~ u *~ } izgÆ ypg • D â • Û vZ¶g•1Z x â Z
 Zz , ( gzZ ì @
W7{g ñì Cƒ Z
¸ X @ Y ^ I {izg ) Ð % Ze ZzŠ ~ A
X ñ] }¢~ y» Z  ì‰ Ü z kZ ¬
X Å:z¼ Ìs§ÅkZ ä ï>p
™f ?Š [._Æ w©LZtZ@ r
 ™ˆ Æ ™f Æ g
u q ¯%
!ÍçrÖ] oÖ] á‚fÖ] |¡‘ änÊ ^Ú Ùç‘æ ça æ †_ËÖ] oßÃÚ •çqç³Öæ ìt Ž ~ D™
Æ~ sŽ Ž ì CY ð0
X ( ì ) »q y$ zz Å UI{ izgž n kZgzZ)
H™f V- ä Vß Zz ï>ÃTì „z ?Š [{Š™™f ÅtZ@ r ™
{izg ÂñY ~ ²¤ZÐ % Ze ZzŠ ~ y»žì ô¥t ~ VÂg „‰gzZ L Lì
ZzŠ ~ y»žì s
 ZÜÅ kZ ~ ]Zg „FÉ ]Zg „‰gzZ 7:gz ǃ‡Ã
ó Xó ì CYƒ vs§Å r ⊠ZzŠ Ð% Z e
:• D™s
 Ÿzh
'× Å?Š ÝZ ÅXë[Z
á gÑZz Y ëÑZg ZŠgzZ x‰Zg ZŠ ŠŽz!
ÆŠ • ð²Z" VŒž• Bë
Æ ã'
… â ÈÃkZ Ì{ z b§~g ø %Z • … â ÂÃ Øì• ^ÛÚ †_ËÖ] gu ] Z|
Xì q Z4
~ kZ ?ì H{[ZXÐ Vƒ
6kZgzZ • D C AÃwßz ~ r ⊠sŽ c
{nsŽèa •Ðgîx ¬
á g ÑZz Y ëÑZg ZŠ gzZ x‰Zg ZŠ n kZ ì 3gg Zæ » ]Ã%Z ‰ä VrZ
ÃÏZ ä Š •
:ì HÈV- Ãg u™y â …^_ÊŸ] oÊ Ø‘Ÿ]çaæ
260
É^Ú‚Ö] Íçq æ] à_fÖ] Íçq Øì• ^ÛÚ †_ËÖ]
sŽ » J '  Š ™á Ð ²ì ÌŠ Z% Å yZ b§ ~g ø Ð ,sŽ gzZ
5 7Z Ôy»ž ¬Š ä VrZ [ Z ( Gastro-Intestinal Tract)
gzZ : V Ô ÿGÒ
~ yZ ä VrZ  •7~ r ⊠sŽ c
,sŽ ÌðÃÐ ~ yZ 4ZŠ `• Û
X *
â 7xß@Ã% Z e q ðÃ
~ Vzµ=g f Æ ÷‚ž Ç ñWxiÑ 6] Z|yZ ~ ]gßkZ p
Z ÃNðŠ gzZ g ½z Š¤
g0 5;X(E
U•Ô(Inhaler) æÎG r }q Ëà Zz äY
Z ÔÙâ f
sŽ c {nsŽ q Z • sŽzŠÐWÐ (ì) -èY L I: {izg ÌÐ ä™
ZuzŠ Ôì ÒI{ izgÐ äFZ ~ kZgzZì @ Å ä3Ž ,
ƒ qzÑÐ Y Z’Z Å à *
BgzZì @
ƒ qzÑÐ à *
Å÷‚Ž (Respiratory Cavity) sŽ »B
Ð ,sŽ »BsŽžì Zƒ x¥Ð ïh Xì åG
] 5.&J
Vzµg0 ZÆ
sŽ c Š 4
{nsŽ …^³_ÊŸ] o³Ê س‘Ÿ] q Æ ]Z|yZgzZì 7w £Z ðÃ
Þ ‡ {z ÂV-g!
. ¼ 0Ð kZ •g X 7~ B sŽ ì wßz ~ r â Š
X 7]Z Z
už• ë ë~¨ £Æ ] Z|yZ
Øøìø•ø ^Úø 6nÚ Øì• ^ÛÚ †_ËÖ] g
Ù „ » Tì ÌÇgzZì Ìx ¬
ÌðÃÌÐ b§Ë~ Ÿžì t ÈC
X Ç ñY ^I{izgÐ kZƒ 4ZŠ q
yZ ªXì " Ð ù RI: {izg Ð Ú à Zz äƒ 4ZŠ Ð x )p
U
G-¼G
&
( ¸ D Î)u~ ª
q Å {izg ~
 vZ wÎg ) ì™ðz ÿC y» ~
 vZ wÎg
(Naso lacrimal "úx) q Z  • D Y J ²Ž ]Zg f Æ )u gzZ
X • D Y=g fÆduct)
Û ÌvZ¶g ö™ÒG
&i)´
å†_Ëm ¡Ê Ý^ŠÛÖ] ØnfÎ àÚçãÊ äßn á^Ò àò³Öæ •Dâ•
X ( ÒI7{ izg n kZì @ YÐ x ) {zèa Âì @Y ~ ²„)u¤ Z)
EšE

XŠƒÈÉ ;g: ÌÇgzZ Zƒ Ìú Z mºx ¬ Øì• ^Ú Ðzz ÅkZ
261
:• D™¨V- ëÃkZ
á^Ò „ËßÚ pù] „ËßÚ àÚ á‚fÖ] Í]çq] àÚ Íçq pù] Øì• ^ÛÚ †_ËÖ]
X ( ì ÒI{ izgÐ kZƒ 4ZŠ ~ sŽ ËÐ åE¨EE 3!ËŽ ª)

:•t bÑŠ6} úŠ kZ }g ø
Û c
íZ Œ p ÖZ ðÃ6{ Å wßz ~ r â Š sŽ c u (1)
{n sŽ ~ g
kZÆ g u kZ } Âä s ¦Z[Z pì ›Âû» Y •X D™7ª ÑŠ
á g ÑZz Y ëÑZg ZŠ gzZ x‰Zg ZŠ Æ cZ™ b§T Å 7ô¥ Å äƒ È b§
Š•
]î?ÅgzŠ LZÃ]Z|Y •Æˆžì wÈZ ~ ¸t gzZ X • D™ ( „¸)
Š w Ze gzi Zg7 6bÑŠ [ä VrZ Â c
p c WìZ Â~ bÑŠ [z {._Æ
ƒ »?Š {g ±ZÝZž7Ø~ kZ
Xì @
:• D™™f ~ ÝÑZ [Â KZ·x â Z (2)
é…^ËÒ Ÿæ ð^–ÏÖ] á^fqçm á^–Ú… †`• oÊ èßÏvÖ]æ ½çÊÖ] èËnßu çe] Ù^Î
!äÞƒ] oÊ †_Î] ^Ú ÔÖ„Ò æ än×Â
 r ⊠c
É H7g ±Z » wßz x°gzZ wßz J ²ä vZ¶g•1Z x â Z
J
q¯%Ñ!  ™~ ?Š ÅkZgzZ ¹xß@à ჟ] oÊ …^_Î] Ð×_Ú
{gÃè ätZ@ r
X Å™f g u
uB‚Æ{Tä Vß ZzŠ •
ÈÃg á g ÑZz Y ëÑZg ZŠ gzZ cZ™x‰Zg ZŠ (3)
5Ò7Z Ì~ y»X σ ]gz¢Å y$
Ì~: VÔÌ~ ÿG ô=n Æ kZì * â
ä <Ñžì ] ! {”ð t èÑq X Ì~BsŽ É Ì~ 4ZŠ `• Û gzZ
ô=É c
Ð gîx ¬ y$ ¯ 7• » ]ªD Üy$
ô=™È G0!Z G
îG î%Z …
 ì s ¸ñ6.
7„ ]i YZ Åm s ¸ñkZ …ž Z Y .
» Å lÑ ã̈Z
ñ¯Z ë n Æ kZ c¯ • » kZ …: gzZ ~Š ]iYZ …: Åq TgzZ X ~Š
G
Þ ‡Ì]!
X DZ \¬vZz •X 7wJ. t Vƒ ` ZÆ ] é¨G z ]îÅ: â i
G3¢D