Vous êtes sur la page 1sur 88

h]çq äm‚a 1 h]çq äm‚a

~g î ~ŠÎ)
Ö }
~# ÅØæ ã¢i*
Ññ

[ZŽt@
u Zß Z†ËZe ?
gƒÑ6æeYY ëÑZg ZŠ
gƒÑHZz Y ëÑZg ZŠ

Ý¡‰] l^m†ŽÞ ‹×rÚ


1•Š ! ËŠ !
Wò* Wò*
3- Æ-1

 7 X c Z™
74600 eÆ
h]çq äm‚a 2 h]çq äm‚a

z

3 {“
7 ]gz¢Åä™g (ZD6~g Zh y
•Æª  »z 1 :[ !
nZ ‹Z ª Zg ø6j§Æg ZzZað- 2 :[ !
14 Y »[ ZŽÆØæ ã ¢*
{^ ÑñgzZ
nZ ‹Z ZuzŠ Zg ø6j§Æg ZzZað- 3 :[ !
24 Y »[ ZŽÆØæ ã ¢*
{^ ÑñgzZ
i§ »g ZzZað- @' Æ w¸ÆØæ * Ññ -i
28 ì s ÜÆ s »Zz w°
ñâuLZ ¡q Ñ@' Æ w¸ÆØæ * Ññ -ii

30 ì©œ6¿gzZ
45 [ZŽ »äƒ]gz¢gzZï¬~ j§ÆgZzZað- 4 :[ !
î » Z/g pÐ zg Å j§Æg ZzZað-
. 5 :[ !

49 X xg D ZdSgÐ ~
54 |Åv 6 :[ !
67 Å ~g ZŠ)fŠzö
! Zy 7 :[ !

75 ì òs Z)x  » ( ÷g›Z òs Z ) …‚ 8 :[ !
h]çq äm‚a 3 h]çq äm‚a

{“
!^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä×Ö] ÜŠe
< òsZ ~ y Î 0 Ð „gzZ œÅØæ ã ¢ i* Ññ]|
ÆØæ * ÑñZ  X Zƒ ®» + Y,iÅkZ ÂZƒ ~g Yx  i»
Me e za n [ Â ~ ~ m  ôZ Å ã ¢ sÑ Z yZ/ ~ßñ} Š Zñ™
·_ » kZ ÂðW~ g Zi ! Bank`s Guide To Islamic Banking
B‚Æ bÑŠ ÃyZ ñWÃgñZ b &ÑZ Z  ZzP Ž ~ kZ6·_ÔH
kZ™ 0 : [ ZŽ ðÃX 5~ # Ö }Å ã ¢sÑZ y Z/~ßñÆ™k 

a q Z Ð x * Æ ógó ñZ b & Z Z
 ZzP Æ ~g î òsZ L LÃy*
Vß Zz x‰Zg ZŠ X Š
5x‰Zg ZŠ Ì^ Â {” ù • á X H ù•
á ~ ]gßÅ
ðÃX ðƒ ÒÃŃz x ~ZÐ s§Åy Z „:gzZ c Š [ ZŽ ðà Â: ä
òsZ)Æ y ZgzZ –6…‚gzZ6~g ZŠ)f ŠzöÅ Vµ¬ w ‚| l e
x‰Zg ZŠ ÉØæ ã ¢ i* Ññ8 » Å kZ X H "U Ãäƒ ¦Ñ)gzZ
0Ð …‚gzZ vÔ< òsZ~ˆ X ÈÌÃ] Z|gzZ ‰Æ
~ }pyZ LZXØŠaÆ ä™ ù• á ~ ]gß! Â}pLZ
 Q Xƒ Ð ]ogzZ ?Šƒ Ì] !
ƒ Žž Hx ÈZ » ] ! kZ ä ë
T H7Šg‚ ÎÃ< òsZ {Š™ òZg ä ëžì t ] ! ë ZÐ
: • ]ozŠ sfzgqÆ
h]çq äm‚a 4 h]çq äm‚a

b&Z Z  Zz P Æ < òsZ L L åt „ x * »^ Â }g ø -1


Xƒ Y Y H·»x  ~Š ã Z  ì CW‰ Ü z ÏZ aÎÅ b & ZgzZ ógó ñZ
:–ä ë6133 mÆó ób)Ùçh ]L L[ Â KZ -2
ŠÎ‚ ά vߎžì Â{Z Ãt ( » ~g î òsZ ª) » T L L
Ð J òsZ sÜ™hgÃVËgzZ ] 5çà â LZ¤ Z {z¸ _C~
ó Xó ÐN Y W6ŠÎ‚ :e }{z Â,™
ZÆ c Z™ž ¶„ Tk
q  i k0 ÆD [ Â ~g ø ÌZ w‚Ô
;g ƒ „z g¨6~g î òsZ ~ c Z™ž c C gzZ ñ Ñ p=Ý ¬ vg ) 
yZ X BNŠ ÌÃkZž ~ŠÃyZ 8 » {”iìq Z Å[ Â KZ ä ëXì
vZ Ð* ÑñX¸ ñƒÇÆØæ V{vZ Ð* Ññ]|{z w– Æ
ž å Zƒ ~g Y °u qZ ¬ w‚ & ðÃÐ + Y ÅØæ r  ™ y{
òsZž å –ä ë~ [ ZŽ Xì {Š Zg Z »„zg¨¦½Z6< òsZ
Åvg ) y Z w q¾Xƒ:gz$ƒ o¢{z ñY c VZ nZ‹Z ÌŽ 6<
Xì ¹! *
™y´Z »ê [ Zì [ ƒ „zg¨ž Zƒ {i Z0 ZÐ ] ! '
h ×
QX à ™]gmä ëÐ T„ek  ’qZÐ ëä VrZ nÆ kZ
Zƒ ï•á Ð yZÄkZ x * Zg ø ~ q zÑX Zƒ y´ Z »} :Æ ] Z|y Z
‰~ ˆ X 7D… ?å!£ ̈Ã {z X Š c ‹ ™| 7!£ Zg øž
…Ð T c Š™ï• á ~ y Çà\ŠgzZ yÇàG@ x *
Zg ø ä ] Z|
gzZ ÅG @~k’cã !i: ä ëž Z 7* ZV~ óÜ ó æg Zâ Z L Ly´Z » ] Y Z'
}g øžƒ 6Š ã kZ ¿t » ] Z|‰yZ h • á X G \Š }„ :
Ð+ Y Å] Z|yZ Xì CWÿ#¼ Å< òsZÐ }p
h]çq äm‚a 5 h]çq äm‚a

[ Â ?q Z Ð x * Æ ó ó~gî òsZzz%L L~ G @ Å} :Æ yZ
X ˆÅ ù • á
Æ y Z gzZØæ 㢠i* Ññª Ô å » V o) zŠ y Z ·i Ú ÝZ
™¯Z y
¸pX » oZñÆ yZ gzZØæ y{ vZ Ð * ÑñgzZ » oZñ
Œq Ñ~ ®  ) kZ Ìëh •á Â HwEZ x *  ä®
Zgø Z )
XÑ ä Y
ã¢i* ÑñgzZ b)Ùçh ]L L[  ~g ø ~¹zŠ| leŒ Z
Ð ¹ Éx‰Zg ZŠ ä ëŽ ˆ W™¾Ì ó ó{ ^ Y » bÑŠÆØæ
& ¤$ c Í6äƒ ³ #} g ø ä ] ! kZ X ÈÊ Z•Û Z gzZ Vzg ZŠ Z
X ~Š™œ
[ Â5q ZÐ x * Æ ó ó~g î ~ŠÎ)L LäØæ ã ¢i* Ññ[ Z
KZgzZØŠ [ ZŽ Æ VÂ!
] ! Å®  ) ~uzŠ V˜ ~ Tì è
hLZgzZbŠ [ ZŽ ÌÆ VÂ! P ~g ø •zØŠ bÑŠ~ ] mZÆ
ž ˆ0t ] ! I q
{h Z ~ wŽgß{h I* kZíXØŠ bÑŠ ~
X 5Ã"7{^ YgzZ {ûÜæ »Øæ * Ññ6] ! KZ …
 gŠ ] !
„ ÅØæ * Zž å 1™ðt ~ wŠ LZv:Z ä ë
Ññ¤
»] !~g ø * Z6"7[ ÂpÐ B™wJÃkZ Âðƒ
Ññž Zƒ { i Z0
ÂÃkZ –¼ Ž äØæ * Ññ~} g ! Æ VzuzŠ Xn } Š: [ ZŽ 9
kZgzZ ÅßgzZ 9] !  gzZXì n¾Ð ] !
Z KZ Â…3Y}uzŠ
ëX • D VZ ¯Qg ! Z ë§{ Å ht ›Z Âì ÅbÑŠ ‰ G ì‡6
q
h]çq äm‚a 6 h]çq äm‚a

Ð Vƒ bÑŠÂŽ ~ hLZgzZÐ B Ì{ ^ Y » bÑŠÆØæ * Ññ


» x Z •Zž ì Å ÒÃä ë XÐ , ™7B‚Æ s × Ãy Z
 Ÿz h'
Xì @™w q¾ Ÿ» » ~Š Zi W¼ {ûz×6bÑŠpOgóåðZŠ
Æ kZ Xì { C 1 ~gz¢…‚x  n Æ ~g î òs Zzz%
äØæ * Ññp¸ G ì‡bÑŠ ~ [  K Z ä ë6äƒ òs Z)
ËZ e *ÑñÆ x‰Zg ZŠÆ y Z% Z X 7x¥…zz X H7x¯¼ 6kZ
6y*} g ø ä r  ™vZ Ó?*  ™ ã Z/£Z i Ú Z
Ññgz Z r
V Œ ä ë Ì[ ZŽ » y Z ñ WÃ] ïë ZŽ ~ kZ X 5™É{û¼
Xì cŠ
Vƒ§{ {ß] Z|Ð ¹ Ð } “kZ }g øžì g e …
E C ž H̃gzZy WpÐ
A+
Zg õE
/.E Z + {ŠfZ wŠ {ŠfZ
ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö ‚ÛvÖ] á] ^Þ]ç• †ì•
uZß Z†
gƒÑezg ~zZg6æeYY ëÑZg ZŠ
gƒÑug 0 Y'a HZz Y ëÑZg ZŠ
| 1430 y@
Y 2009 ~Z
h]çq äm‚a 7 h]çq äm‚a

1 :[ !

y
6~gZh •Æª
»z
]gz¢Åä™g(ZD
Æ Y 1992 ä {¢q b) ï>~ x‰Zg ZŠÆØæ ã ¢i* Ññ
:¶~Š m ?t •Æ ~g »tâu=g fƤ¸Ì Z%~ k°Z
nŒ
¢ Û nÆ~g Zh y
ÅIR Ð Jg Þ»q Z }L L
]gz™h y  IR ŠpñOƶŠ nŒ Û ÃkZJÂì Le
X Ç} Š™| Û ¤¸Ì Z%
 z•
„  Zg { Z'~g Zh yÅY âZ/£x ÓŠpi Z n Æ J
. ’
5 Šp n Æ ~g Zh
¯ Vz CZ Ã ÿG y
Å Y âZ/£{z n kZ ì
y
h Ð wÅVzÆ JIR}q {z¬ ÿG 5.t’ gzZ Ç} Š
ž Ç} Š ™ iÃJ 6ŠÅ ~g Zh y gzZ Çá á ~ï™
1á ~ï LZ™h yIRn Æ \ W6Š ã Ū »z ä ~
ŒZ ) X ó óVƒ Le * y
h n LZ Ð \ WIR{z ~ [ Z gzZ ì
( 119 m 7 ` òz2 Z
:–íq6kZ ävZ¶g r  ™£Zæg ?* Ññ
{g Ð k
Š ’ Uœ „¸ Ž å H ̆ŸZt VŒ ä >L L
h]çq äm‚a 8 h]çq äm‚a

5.J
ïŽ ÇÇ{Òúðà CZ nÆ & ¤ÅïÆ ÿG Xì
( 119 m 7 ` òz 2 Z ŒZ ) X ó óÇ}Š wu » kZ6äƒ "U
{z ñZz™ & ¤ÅŒ ™ Ÿ{Òú CZ J òsZž • Ù Š ëp
yZ/ŠpXì êŠ µñîÃÿG 5.’LZ {zgzZ 7g »ÃäVZ Ø»DË, Z
X • ˜ ñƒ D™i Z0 ZÃ8ÃDkZ~[  KZ r  ™ ã¢sÑZ
"An agency agreement is signed by both
parties in which the institution appoints the client
as his agent for purchasing the commodity on its
behalf.
The client purchases the commodity on
behalf of the institution and takes possession as
the agent of the institution.The client informs the
institution that he has purchased the commodity
and simultaneously makes an offer to purchase
it from the institution." (Islamic Banking:p.127)
\Š 6)* »z q
ª Z ( ÿG 5.’gzZ J ª) V‹g 0 zŠ :ÀF

5.J •Æ T• C™
§{ Åäh ZŠÎn Æ J ÃÿG
y
J gzZ ì @y
h yâ ‚ {z n Æ J ÿG 5.X’ ì @™gHVz CZ
. ’
êŠ q : ZÃJ ÿG 5 QXì @ ™ï6yâ ‚ kZ6gîÆ VzÆ
Å äh ÃkZÐ J „B‚gzZ ì 1h
y yyâ ‚ ä kZžì
ó Xó ì @
™Ì¿7
–~ [ Â KZ ä ë•ÆyZÄsfzgq6kZ
Š OZ J0
Z6VzÒúgzZ Vúz LZ »JòsZ
h]çq äm‚a 9 h]çq äm‚a
PXì 7q ~(ðà ãÒ ß ~ }Ñç }g ø ž • Ù Š ë
x Â! zZgzZ ë Zq Z~ ] ÑqyZXìz »w©x ¬ * ¯ il
î ZzgzZ , ¦g
䙄¬ Ð “  ^Åx ÂkZ ÂñY c Š hg6}g –Æ VÍß, ZÃ
Æ J Â~ ] Ñq {ŠŽñÉ Xì Æ ¢ d Œ ÛdŒ Û Ž ì 60 Z ~ ¸»
Ù c
g ZD Î õ0 ~Ù  Å¿ÌËX Y Y H7g ±Z Ì6& ¤Å} Òú
ž_ZgzZ J yZö ?} ™: J “  c } ™: VY \Š {z ÂñY ÑZ e ^â »
c( J ; ) City Bank {zì ŠŽño»nT~ VËòsZvŠgzZ J
gzZ säz ÅkZXì 7ZÐ ( J 8 »8  ;) Hong Kong Bank
ì‚ g/_ (Missionary) ~•ðÃ{zž M7W@ ðà (ZÐ ˆ ÅkZ
gzZ ‚f ! zZŽ ì @ ƒ6VÍßyZg ®Z » ! x» ÅVñ»Æ n! zZžZ 
Ë Y Å 7µÂ+Z Ð Professionals ¡X Vƒ n
gzZ X $ g/_ ~•

5.žì -
ä ÿG J HÅ]! kZ ÌAƒ Ìg ZÈ cŠ {à & ¤nÁ! Z
¤
Xƒ cŠ 3Š:™á •Æe g ¬ zzÐ Ëc Š 3Š: wâ Zƒ Z 7—‚
ƒ c
kZ ÅJ òs Z ~ ] Ñq {ŠŽññƒ DƒÆ ] Zç~ ¸Ñ! {gÃè
( 157 @ 154 :mb)Ùçh ]
) X YY H7yEZžìC Ù ª6Ôi
¿Šg »Øæ ã¢i*
Ññ
ÒÃÅä™gz$Ð b§zŠÃ] ! kZ ~g ø äØæ ã¢i* Ññp
:ì Å
x° Ì6]!  ™ £Z æg ? *
Å vZ ¶g r Ññ ä Øæ * Ññ -1
X • ˜ XHg Ö Z »yEZ
» ó ó{¢q b) ï>Lž Þ ‡Ìt ] !
L ì ™f . ~uzŠ L L
kZ Ôå Zƒ n Æ ä™g¨6g » & §kZ ~ Y 1992 Ík° ZŽ
h]çq äm‚a 10 h]çq äm‚a
æg ?* Ññ]|pÔ¶7`gŠ ] ! ÛÅ
Z ~ Š ZŠg Z Œ
tp¤
ù• á ~ òz2 Z ŒZ Lê L t » >Z  ämvZ G î*9g r ™£Z
:ž –Ì^ât 6íqÆ kZ Âc Û
â•
{g Ð k
Š ’ Uœ „¸ Ž å H ̆ŸZt VŒ ä >L L
5.J ’
ïŽ ÇÇ{Òúðà CZ nÆ & ¤ÅŒÆ ÿG Xì
( 119: m 7 :` òz2 Z ŒZ ) ó Xó Ç} Šwu » kZ6 äƒ" U
]|Ìä à °Z ¯æ r  ™u Zß Z†? * Ññ]|
6kZèa žì c Û t 6Š ã
â• Å] ! kZ ÅÔ{ukŠr  ™?
7yEZžì C Ù ª6ÔikZ ÅJL Ln kZ Ô;gƒ 7¿
( 157 : mb)Ùçh ]
) ó Xó Y Y H

k ’kZ ñZÎgzZ Ôì [ g ¦  ž²q ZÊ ZZÆ >kZèa
Ð ~g ZŠ)f ¹ n kZ Ôì 7ŠŽñÌeg kggzZ ðà » kZÆ
Jž ¶7t ] ! Ôì Š c=J V˜ pÔì Â Â I¼
y
~g Zh ŠpgzZ Ô ñY {zž¶tÉ Ô}™& ¤ÅŒ {Òúðà »
Ôgz¢ ðWWyZgzŠ ] ! t gzZ Xƒ: ]gz¢Å V ªÔ} ™
Ôˆ~Š ]i YZ ÅV ÂÉ ÔŠ Œ7oÑòi Ñq Zèa ÐZp
ä Ë ÂG \Š ä ]Z|x ÓZ  gzZ Ô ðW7~k  ’n kZ
X ( 211,210 m~g î ~ŠÎ)) ó óH7wDZ6kZ ‰ Ü z kZ
•ëë
£Z æg ? *
Ññp M  È 7¼ Ð ~g ZŠ )f ÂØæ ã ¢ * Ññ
kZ~ òz2 Z ŒZ ä VrZX¸: òŠ Wg ZŠ)f) ÂÌvZ¶g r
Ã] ! ™
~ž²„¼ˆÆk° Z ä VrZgzZ ǃ H ù • á „Ð ~g ZŠ)f ÂH ù •
á
h]çq äm‚a 11 h]çq äm‚a
MÈB‚Æ ~g ZŠ)f ÂëXì Š c
 b§hZ Ì[ Z …Q X å c á
Š™ ù •
Ü z D™\Š Xì èä vZ¶g r
‰  ™£Zæg ?Ž ì „z ]! ž•
Xì ] !gzZt „g:zÂ…
ù•á ÃkZ ì gÃè ] ! t ~ T¢,‚ Å ~z2 Z ŒZ ,i Z {z´
„ ~ ]§ ÅvZ¶g r  ™£Z æg ?{z gzZ • ‰ g ¦ w‚ {gG ñƒ
?¿g G g (Z VY Ùñ{ J  Vß‚ ãZ ä Øæ ã ¢ * ÑñÔ¶ˆ¾
Æ x‰Zg ZŠ Æ yZ c Øæ 㢠* Ññ Âk½Zt » ¢ ,‚ Å ~z2 Z ŒZ
X ǃ c
W GÂ~ÃÅËÐ ~ V¹‚
:• ˜Øæ 㢠* Ññ-2
Ð ™ UœgzZ Ôƒ Zƒð rt ~k 
’Å>ªZz¤ Zp L L
É Ô å7s ¸ñ6kZ i ZŽ » A çžì C Ù ª ÌA Ôƒ Š {g
yEZt ¤ Zgz Z X ǃÃ7 * ™™f ÃkZ n Æ w”Æ yEZ
ðÃ6w¦ÑÅZÌA ÔñYƒ ÝqÐ )g f gzZ Ë
~ŠÎ) n Æ ä™ Ýq ÃyEZ kZ [ Z gzZ X @ 77t• Û
ŵ~ Œ V˜ ž • D™x ÈZ » ]! kZ yZôÆ VË
yEZ »ŒgzZ ~g Zh y
™ ŸÃ} ÒúË c Šp{z V;z ÔƒöR
sÜ: {z ì ;gƒÌ Z%6q Tžì t ] ! ÝZèY Ô, ™
yJgzZ Œ Æ kZ Ð W Zz Æ VzÉ ñW~ ! ÅJ
)g f Æ wJz [ XZ {°‡! ÐZ Vz ~ ˆ gzZ Ô ñWÌ~
~ i ZŽ Æ kZž &7~ Ô~ ]gß+Z X}h yÐ J
X ( 211,212 m~g î ~ŠÎ)) ó Xó ì YƒwDZ ðÃ
•ëë
h]çq äm‚a 12 h]çq äm‚a
X cŠ w$ÌÃ8 gÆ ]! ÌÃ] !
gzZ Ñ$ äØæ ã¢* Ññ
ÅyEZ x°gzZµ~Œ ¶] ! ÝZž Ñ$ Ð b§kZ Ã] !( Z )
ÌALž L –t Ì~ qzÑgzZ ‰ á s§Åi ZŽ ÆnçÃkZ * Ññp
]gß+Z Lž L –Ì~ y WgzZ ó óå7s ¸ñ6kZ i ZŽ » A çžì C Ùª
q?~y WQgzZ X ó ìó Yƒ wDZ ðÃ~ i ZŽ Æ kZž &7~ ~
:cŠ™Üò :t ~ i ZŽ »Øæ r  ™yYvZ
g Zi ! Ãq kZ {z ¬ž Y™7(Z {g ZŠ Z c ¿ðä ZQ L L
Â} h Š ÃÇgz¢ÐWˆ Æ !zïgzZ }h y
n LZ Ð
{z •Æ{@çkZ Ô} ™ð ª »z {@çq ZB‚ÆÇgz¢{z
À¸ LZ q/£KZ Ð g Zi ! ™0 Vz » {)z {g ZŠ Z kZ ¿
6 •Æ ]gz¢KZÐ kZQ Ôá ™ï6kZ™h y n Æ
ó Xó ì „
 gŠ ¬Ñ * ™ (ZX}h n LZB‚Æ-
y
( 212 m~g î ~ŠÎ))
yEZ x° ë Å ÒÃÅ ¶Š W @ t à ~g ‡äØæ * ÑñÐ b§kZ
X • b‡Æi ZŽ x°7Æ
Ñ$ Ð b§zŠÃ8 gÆ] ! gzZ ( [ )
™Š OZ J0
@ Z6Vz H Ç LZ Jž å c C Ð ]o~ m z*Š ä ë -i
™7Øðà »DÐ ] ZçgzZì
X @
ž~Š}Š-tò¯ ã! i¡%Æ]o~m z*Š ËäØæ* Ññp
Æ VË ~ŠÎ) n Æ ä™Ýq ÃyEZ kZ [ Z L L
ƒ öRŵ~ Œ V˜ ž • D™x ÈZ » ] ! kZ yZô
ó Xó ,™yEZ »Œgz Z ~g Zh y ™ ŸÃ}ÒúË c Šp{z V;z
h]çq äm‚a 13 h]çq äm‚a
Åg » & §gzZ Œ0 ÅVËòs Z {zž å’ eÃØæ 㢠* ÑñèÑq
Xì @ ™g (ZÛZ D
tt ÅDJž D C,B‚Æ] ÎZj~ mz*Š
:• D â •Û %G ëZ• Û ]oðÃØæ *Ññ-ii
Vz à „ H Çž ì ƒ  o * ™ ãZz t Â] !
« VŒ L L
{Z'J ~ VÂgßϹ Ô@ Y H7g (Zå g » & § » ä¯
eg1=ÑÆ VË~ŠÎ)gzZ Ôì ‰ÃH ÇÆ™~g Zh y
  Zg

V˜ {zž • ïŠ gzi 6Vzg ZŠ Z LZ LZ ]{
{Z'n ƒ J
yDgt Cg Cg [ZgzZX N ¯ : VzÃH ÇÔ,™~g Zh y
  Zg

( 210 m:~g î ~ŠÎ))Xì ; gƒ ÌZa
•ëë
gzZ ì ~Š Œ0 mºqZ ÃJ ä \ WZ  žì Å WÎ] ! t
ÅogzZ • ñƒ| ._Æ Œ0 ÏZ xg ÃÆ kZ gz Z ] Z mz*Š ÅJ
Ð Œ0 ÅJ •Æ‚ Ÿ¾yZôÆ J Âì ðƒ ._Æ ÏZ š  F
?•D™ ðZzgg » {gÃèÆ™izˆ
Ž w‚ FÔ Â• ‰ ƒgÅ! ~}g ! kZ J [ZžB Ìy âtgzZ
„zy WX ÏVƒ ðWt ‚V ÒZyϹ Â~ y Z}g ¦ %ÆgÅz uZgŠ Z kZ
gzZ ¶~ŠÄg~ qzѹ ]! KZ Âä ëX ÏVƒ µ̄ ! »gŠ„ V ÒZy 
ƒ i ZgŠž²q
Š Z Ìñƒ| Ã~z2 Z ŒZ 2 X å c Z{Ìx‰Zg ZŠ^ CZ
~ mz*Š Ã]! ÅÐWgzZ D™tèŬ { zž å ’ e à * Ññ[ Z ì
X Å: ÂÌ] !
ðÃÐ ~ y Z äØæ * ÑñpD™" U Ð Vß Zj
h]çq äm‚a 14 h]çq äm‚a

2 :[ !

nZ ‹Z ª Zg ø6j§Æg ZzZað-
Y »[ZŽÆØæ ã¢*
{^ ÑñgzZ
g »i§»g ZzZað-
~ m
ôZ KZ ä r  ™ ã¢sÑ Z yZ/~ßñyÒ ¿Ž »g ZzZa ð-
» kZ H~ Meezan Bank`s Guide to Islamic Banking [Â
:• D™ÜÐ b)Ùçh ]
L[  KZ ëŽ ìtÀF ~zŠg Z
lŠ¤ k
 i Æ }g ZŠ Z ~g !
zg » Ë}g ZŠ Z C1â Ð ¹L L
wÅM3VZzg q Z » kZž • ï Š K  F Ð j§kZ Ãt âu

5.Ð
gzZ • s ïSg Z~ ] ‡zZ ZÿG ~ T• ï Š
gzZ ä Z™ ¦Sg n¾X • Tg D Z™Ì¦tâuåà „B‚
[ˆ »ŠÎ6VzŠ ãð- gzZì Lg ¸ J  •Z õg @¿»% ï
Y H Ì~ ~g »tâu ÅÌ Z%gzZžg xnç (Z HXì @ Y c
Î
ó ó?Xì Y
Ð kZ ÂñY ƒ t · Z 6nç, Z yxgŠ Æ Vkg 0 Z
¤
È » kZ6gîiX Cƒ 7¿#Å‚Ÿ ~Š ã ËÆžg x
Æžg xžì 1™t ·Z 6‚Ÿz {°‡kZ ä Vkg 0 žì t
h]çq äm‚a 15 h]çq äm‚a
¹z Zž ǃ„6Š ã kZ {zƒ ¦ œŽ ~y WÆ]æ ~ D 3
ÑZz äƒÝqBzg °x- °Ð kZXì Zƒ wEZtâu Hx- °
tâuC Ù ~XÐ ,Š [¢ÐŠ°Æ x c Z yZÃT ǃx¥œ
Å œ6VzŠ ã ð- Ð kZ Xì c Î ~ g !zg »tâu CZ ä g »
ó Xó Ïn Y Å”
Æ ™Šg Zz nZ ‹Z q Z „ŠpQ ä r  ™ sÑZ yZ/ˆ Æ yÒ kZ
@ƒD» wÓZ kZgÆ VrÑ Â~ •  ZÑžìt nZ ‹Z Xì c Š [ ZŽ » kZ
n kZ • Tg D Z™ ¦gzZ s ï Sg g ZŠ M3~ x  kZž Z ì
˜ kZ gz Z ì Cƒ w!g Zl ÅtâuÆ yZ ‰
ª Ü z Dƒ 4ZŠ ~žg x
 ™ sÑZ yZ/~ [ ZŽ Æ nZ ‹Z kZQ Xì @
r Yƒ ë! žg xÐ
 ˜tž• ë ñƒ ï Š!Zj »vZ¶g ã‚ »)´
Å]ˆßÖ] o³Ö] o³–³Ë³Úª
@Y „ƒ D»g Zl Âì @ y
Y Zh yâ ‚ Z
 èYì 7( ̄ ! »} ×)
:• ˜ Xì
gzZ 4ZŠ: Zizg q
Ñ~ TM3VZzg {iX »žg xp L L
Å äZ™ ¦ ¶g ³~ kZ q Ñ ÌðÕ Tg Dƒ `g {
ÑC
q Ù ‰
Ü zÆ ä™ qzÑžg xn kZ Xì © 7~g ZŠ)f
žg xÐ zz Å Tì x¥* g Zl Å ( tâu) wÓZ kZg Æ
X ’ e *Yƒ‡ Ã
» >*ŠÆ òs Z}žì t [ ZŽ » nZ ‹Z Ñ! {gÃè
Y »Ñ cWn Æ i ZŽ Æžg xžì ñZg s %Z ~ }g ! kZ
6kZ » Y f 4X 7c ì oÑ *ƒ x¥Ð ¬ » wÓZ kZg Æ
:• ˜vZ¶g ã ‚ »)´ž4g•Xì 7oÑtžì t ·Z
7oÑ ðÃt n Æ i ZŽ Æžg x ._ÆÃ}g ø
h]çq äm‚a 16 h]çq äm‚a
tqŠ 4 ÆvZ¶g w• á x â Zp¤
Zƒx¥g ZlÅwÓZ kZgžì
 ñn Æ -Šp] Z &
Z ª  ˜žì t ?Š ~g ø Xì oÑ
X ¶ ̄ !  ì Cƒ ‰
» q Z 4{z Z Ü z ÏZ sÜÉ Cƒ 7Š Y
» q Z 4ª  ˜ ~ }g ! Æ wÓZ kZg ~ q zÑÆžg xgzZ
kZ Âì @ y
Y Zh yâ‚Z  ( •Æžg x)èY Cƒ 7̄ !
ó Xó Cƒ 7̄ ! »ª˜ {z~„Å œZ®ì @ YƒD»
( 143-140 :m )
•ëë
~ b)Ùçh ] [ Â KZ ä ë6k  ’kZ Å ã ¢sÑZ yZ/~ßñ
:ž å –
y Z/ ~ßñÈŽ » ]g „ Å vZ ¶g ã‚» )´ž ì k\Z …
Å vZ¶g ã‚»)´ Xn ™ 7t · Z Ð kZ ë ì c Cär  ™ sÑ Z
:ì V- ]g „
è‡^ßÛÖ] oÖ] ^ãñ^–ÊŸ Øe ^ãßnÃÖ ‚ÏÃÖ] ‡]çq ÄßÛi Ÿ èÖ^ãrÖ] á] ^ßÖæ
å…]‚ÏÚ Ü×Ãm äÞŸ è‡^ßÛÖ] oÖ] o–Ëi Ÿ ‚ÏÃÖ] k Îæ Ù^ÛÖ] Œ]… èÖ^ãqæ
^ â … ] ‚ Ï Ú Ü × Ã n Ê ð ] † Ž Ö ] k Î æ á ^ Þ ‡ ç i † n Þ ^ Þ ‚ Ö ] æ Ü a ] … ‚ Ö ] á Ÿ ^f Ö ^ Æ æ ] † a ^ ¾
D63 ” 6 t Äñ^ß’Ö] Äñ]‚eE !èÛŠÏÖ] kÎæ xe†Ö] …]‚ÏÚ èÖ^ãq oÖ] p•©m ¡Ê
Cƒ 7ú â Æ i ZŽ Æ-Šp]Z & ª ˜žìt ?Š ~g ø:ÀF)
EE!
ÅwÓZ kZg ‰ Ü zÆ-gzZ Xì Cƒ ú â Ðzz Å䃷i ‚Z à Z ö|©É
E©E!
èa ‰ Ü zÆh y Åyâ ‚Ðgîx ¬èY 7·i ‚Z à Z ö ª |  ˜ Åg Zl
Å œZ®ì CYƒx¥g ZlÅkZ ‰ Ü z kZ n kZì @ Y ÑÂÃ.* Šz ëZgŠ
( X Sg 7w!Ìg ZlÅ œ‰ Ü zÆ„
h]çq äm‚a 17 h]çq äm‚a
D-»g Zl Åt âu‰ Ü z Æ -žì t Š Z% ÅvZ¶g ã ‚ »)´
Xì ?Š š ì 7oÑÌDà ) Z »g Zl‰ Ü zÆ-ž It X 7oÑ * ƒ
Hyiz ». * Š z ë ZgŠèa ‰ Ü zÆ ~g Zh y  Û ŠpvZ¶g)´ ¶ Š
ž• D â •
ž Zƒ x¥Xì @ Y ƒ ì D-žŽ D » g Zl Å yZ ‰ Ü z kZ Âì @ Y
Ü z Æ -Ž • . *
‰ Š z ë ZgŠ { z Š Z% ÅvZ¶g ã ‚ »)´Ð. * Š z ë ZgŠ
.* Ü zÆ-n¾X σ •
Š z ë ZgŠ ‰ g xB‚Æ yZž‰ ØŠÄgt ‚
à ) Z »g ZlÅyZ Ðzz Å äƒ {g • á Z s§Å yZ c
Ðzz Å äƒt ‚
à ) Z Â: »g ZlÅtâu‰ Ü zÆ-~XÆŠ ã ð- žZ  Zƒgz¢ ÂD
Xì D-:gz Zì D
kZ ñâu³LZ & • Û zŠ Ái Z Ážì ¸ |ÅyÁ• Ñy W
ƒ ]gz¢gzZ ) 6Š ã ÅyZgzZ B™mºn Æ J ]æm 5~-
gzŠÆ vZ¶g ã‚ »)´ X ,™ð bÑÅ œn LZ ( ÌÐ zz Å ¿
Y eÎù Z® å7ŠŽ z  » ( Basis of daily products) Š ã ð- ~
Ü zÆ-p, ™ Â- »•
‰ g x~ : WòŠ WzŠ ~gzŠÆ yZžì Y
yZ/Ã]g „ÅvZ¶g ã ‚ »)´ n¾Xƒ: {i Z0 Z¼ »g ZlÅtâuÃyZ
( 144,145 :m ) Xì 7„  gŠ b§Ët NÑ~ hLZ r  ™sÑZ
:• ˜Øæ ã¢i*
Ññ~ [ZŽÆnZ‹Z kZ}g ø
nZ ‹Zt 6j§kZžì Hn²~á £ LZ ä ~L L
äƒ qzÑ• Ñ]æg ZlÅwÓZ k Pg ~ kZžì Yƒ Ì
Ü zÆ •
}g7 ‰ Ñ-žì t [ ZŽ » kZ X 7x¥‰ Ü zÆ
:ì ~ ù Z$Xì 7oÑ * ƒx¥»wÓZ k Pg
½†Že ‹n×Ê ‚ÏÃÖ] kÎæ Ù^ÛÖ] Œœ… …]‚ÏÛe Ü×ÃÖ] ^Úœ æZZ
h]çq äm‚a 18 h]çq äm‚a
D63 ” 6 tE XX!^Þ‚ß Ù]çÚ ¢^e èÒ†ŽÖ] ‡]çrÖ
HwDZt ä ¯æ r  ™u Zß Z†? * Ññ]|6kZ
Æ• Ñq ðÃZ  žì c Û t ÐW„ ä ù Z$
â• r ™žì
N Y ØŠ Æ ™ yiz.* Ü z k Q ÔÏ ñY ~h
Šz ë ZgŠ ‰ yn
X ( 144 mb)Ùçh ] ) X ÇñYƒx¥wÓZ k Pg ÂÐ
ZÐ wÓZ k Pg}g ‚ ÒZ ~ •
q Ñžìt |p
Z®X • CY ~h yÐ M z M zÉ Ô'Y ~h y 7, q xŠ
wÓZ k Pg Ú Z ‰ Ü z Æ ~g Zh
y «žì t È » ù Z$ r™
6~g Zhy ‹Z wÓZ k Pg h '× Ôˆ Å ~g Zh yÐ T Š ƒ x¥
Ü z kZ ÂÇñW‰
‰ Ü z »„Å œZ  žJ VŒ ÔÇñYƒx¥
n ÏZ * ƒ x¥ » wÓZ k Pg gzZ Ô Çƒ [ ƒ x¥wÓZ k Pg Zg7
vZ G î*9g ã‚ »)´çO Xì s ¸ñ6kZ„Å œžì ~gz¢
:ìt ]g „~g7 Åm
^â ð^–ÊŸ Øe ^ãßnÃÖ ‚ÏÃÖ] ‡]çq ÄßÛi Ÿ èÖ^ãrÖ] ᜠ^ßÖæZZ
(è‡^ßÛÖ] oÖž o–Ëi Ÿ ‚ÏÃÖ] kÎæ Ù^ÛÖ] Œœ… èÖ^ãqæ (è‡^ßÛÖ] oÖž
á^Þ‡ çi †nÞ^Þ‚Ö]æ Üâ]…‚Ö] ᢠ(^fÖ^Æ æ ]†a^¾ å…]‚ÏÚ Ü×Ãmö äÞ¢
xe†Ö] …]‚ÏÚ èÖ^ãq oÖ] p•©m ¡Ê (^â …]‚ÏÚ Ü×ÃnÊ ð]†ŽÖ] kÎæ
XX!èÛŠÏÖ] kÎæ
D63 ” 6 t èÒ†ŽÖ] h^jÒ (Äñ^ß’Ö] Äñ]‚eE
x¥ » wÓZ k Pg }g7 žì ãZz s ™Ð ¿ {>â
bÑ {”ð ._Æ kZž @ Ôì ~gz¢‰ Ü zÆ „Å œ * ƒ
k Pg Ô Çìg 4Bzg ~ g ! zg » VŽ VŽ gz Z Ôn Y H„œÐ
[ ƒ ãZz¼ ƒ ‰ Ü zÆ„žJ VŒ ÔÇ ñY @ ƒ x¥wÓZ
h]çq äm‚a 19 h]çq äm‚a
{z Ôì 5tâu A J „Å œž ñY ðÎ oÑt ¤ Z:gz X ǃ
Zž ǃt È » kZ Â’ e *
q ƒx¥„ yŠ¬ Zg ‚ »}g ‚
äÎtâuh × Ã& •
' Û ÌËJ „Å œˆ Æ äÎtâuû%
)´ž 6 Z®Ôì ß6gî¸$ ]!t gzZ Ôì 7]i YZ Å
œ„|gŠ * W~ D» ñâu}g7 Ôc Û ä vZ¶g ã‚ »
â•
„ (Z Ì~ j§ck  iÆg ZzZað- gzZXì ~gz¢nÆ
VŽ Q Ôì Cƒ x¥g Zlq Z Å wÓZ k Pg ~ q zÑžì @ ƒ
Ô• CY Cƒx¥Sg {z Ô• D Y s Z e Sg ~ k Q vßVŽ
ƒ ãZz b§kZ wq ]gß~g7 ‰ Ü zÆ [ ˆÆ œžJ VŒ
ó Xó Lg 7wÈZ » q Z 4
Ëžì Cƒ _
( 324,325 :m~g î ~ŠÎ))
•ë ë
X • VÒZy
sfzgq~] !
kZ ÅØæ ã¢*
Ññ
1ßÈ »]g „ÅvZ¶g ã‚ »)´ -1
@Y ¹yiz ».*
 Ü zÆ ~g Zhy
Š z ë ZgŠ ‰ L ž
L It »vZ¶g ã‚ »)´
X¸ ŠŽñÆ yiz " .* Ü z Æ -ž ì ÜŒ
Š z ë ZgŠ ‰ Û 6] !kZ ó Xó ì
P c ƒ ~iŠ q Z y iz gzZ ~g Zhy { Zp Š Ü z Æ ~g Zhy
1™y iz » y Z ‰ 
Xƒ~ µZñ
:ƒ±5ÀF»]g „~g7 ÅvZ¶g ã‚ »)´
É Cƒ 7ú â Ð i ZŽ Æ -Šp] Z & ª˜žì t ?Š ~g øL L
»g ZlÅwÓZ kZg ‰ Ü zÆ-gzZXì Cƒ ú â Ðzz Åäƒ̄ ! »·i Ú
.* Ü zÆ ~g Zh
Š z ë ZgŠ ‰ y Ðgîx ¬èY á 7̄ ! »·i Ú *
ƒ: x¥
h]çq äm‚a 20 h]çq äm‚a
Å œ‰ Ü z Æ „Å œgzZ ì CYƒ x¥g ZlÅ yZ gzZ ì @ Y H yiz »
ó Xó k
7̄ !  ˜ Åg Zl
Ȼ
» ”Åg ZlÅwÓZ kZgX~ ]g „kZ ÅvZ¶g ã‚ »)´ ¶ Š
ÏŠŽñx°p¤ ˜ Åg ZlXì 7» ÏŠŽñx° z ÏŠŽñÅ kZ Xì
Z ª
žƒŠŽñwÓZ kZgžìt ] ! iXì ] ! xq Z {z pì Cƒ ÌÐ
Xƒ]gz¢Åyiz nÆg Zl-pƒ Ð~ƒe ÅkZ
C[ Z p¶½™™ÃVÂg „Ã7 {z ¶½]! Ž ÂJ[Z ä ë
:ìt Ž ˆï ôÜ6qçñkZ ]g „q Z ÅCbÑgzZ
ànnÃi æ ^Úç×ÃÚ Ù^ÛÖ] Œ]… áçÒ ‚ÏÃÖ] èÒ†ŽÒ èe…^–ÛÖ] oÊ ½†jŽm
D1411 å•^Ú ä×rÚE !Ì’ßÖ^Ò ^Ãñ^• ð÷ ˆq xe†Ö] àÚ àm‚Î^ÃÖ] è’u
ì oÑ * ƒx¥» wÓZ kZg Ì~ " g p b§Å-• Ñ :ÀF)
( Xì oÑÌ* ƒù• á zb»zÆ+ Š¬ ~ œgzZ
:ì ~CbÑ
^ÛÒ änÖ] é…^•Ÿ^e æ] å…]‚ÏÚ ènÛŠje äÛ× Ù^ÛÖ] Œ]… Ü×Ãe •]†ÛÖ]æ
^â…]‚ÏÚ á^ʆÃm Ÿ ^Ûa æ ^ãnÖ] …^•] Üa]…• 醑 o× èe…^–ÛÖ] ]‚Ï ]ƒ]
D332 ” 4tE !‡çrm äÞ^Ê
H™f Ãg ZlªZz Å kZžì Š Z%Ð äƒ x¥Æ wÓZ kZg :ÀF)
gzZƒ Hnç » " g pä VñŠ WzŠ }ƒ Š H {g • á Z s§Å kZ c ƒŠ
Ð ~ VâzŠgzZƒ H{g • á Z ä wÓZ [g s§ÅTVƒ ~ $q Z ëZgŠ
( Xì ^ Ynçt ƒ: x¥g ZlªZz Åë ZgŠ yZ ÌÃË
Å‰Ü zÆ „Å œì ʼn Ü zÆ ä™nçoÑÑ! {gÃèžì C Ùª
gzZì @ Y „ƒ x¥™ƒ wEZtâu Zg ‚ ÂJ ‰ Ü zÆ „Å œèY 7
X ñY H{g • á Z s§Å$~½ë ZgŠž „g 7¹! ]gz¢Åìt
h]çq äm‚a 21 h]çq äm‚a
à )Z c ÑgzZ "
-» wÓZ kZg ~ Z’Z Å• g pž Zƒx¥Ð kZ
!èßÛÖ] æ ‚ÛvÖ] ä××Ê Xì oÑ *
ƒD
ì ÒI‚Ÿ »yv~•
Ñ -2
: gzZ 6gî à )Z : ,™: ðtâugzZ , ™nç » yÁ• ÑòŠ WzŠ
Ëwâ {z gzZ ì @ y
h 6• Ù kŠ q
Ñyâ ‚ »g ZD Z Ð ~ yZ X6gî-
ÆyvÐ ƒ  ھРq ÑLZt [ Zì @ Yƒ uh Ð ÄW CgŠ
?Ç} ™c_ »yJ
yZ6VâzŠ yZ yvª^ÛãÖ^Ú Œ]… …‚Î o× èÃn•çÖ]žìt ‚Ÿ
t n kZ ǃ Ht âu » VâzŠž Zƒ7„ðt ÂVŒ X ǃg”ÆtâuÆ
X Çn ™7c_¼Ð q Ñ}uzŠ
ì @
7W Ñ »~pÅtâu -3
Z6•
*ƒx¥»tâu~ VâzŠ •Æ1411 {Š â ÆC"
 g p c ƒ•  ZÑ
¼Ð ~ . î » Z/g p¤ Zg ZŠM3ˆ Æ ¶ŠtâuiŠ q Z [Z Xì oÑ
É Çìg 7ö» " g p„ q Zt Â} Š wZ e h ' × ~ kZ c áZd ¶g
:ì ~CbÑX ÏñY0" g p ~uzŠ
h … ^ – Û Ö ] ¼× í Ê Ô Ö „ Ò p † ì ] ^ Ë Ö ] Ü $ Ì ’ ß Ö ^ e ^ Ë Ö ] Ø q … o Ö ] Ä Ê •
ànje…^–ÛÖ] àÚ ØÒ oÊ ÔÖ^ÛÖ] ÙçÏm á] ^Ú] äqæ] è$¡$ o× çãÊ ànÖ^ÛÖ]
D345 ” 4 tE !Ôm]†e ØÛÂ]
Ù q
g ZD Z ~ ˆ X c Ù q
ŠBzg g ZD Z 6œÛÃ}uzŠ ä q Z :ÀF)
'gß&Å kZ Â c Š ™iÃVß â VâzŠ ä [g pX c Š gzZ 6oÑÏZBzg
?žƒ ¹~} g ! Æq ZC Ù Ð ~ VGg pVâzŠ ä wÓZ [g  c X•
( X z™¿6h $ZßKZ
h]çq äm‚a 22 h]çq äm‚a
ZÃyZØæ 㢠*
q ÑñžZ  ìŠHg Ñ{g pzŠÃyZ VŒ ¶ Š
Û ö» "
X • ï Šg Z Œ g p„
zŠ Â c '
{z ÂñY ÑZ e wâ h × ~"
g pqZ ¤
Zž Zƒ x¥Ð kZ
Z gzZ Ï ñY 0 "
¤ g p5™ƒ »" g p ë c Ï N Y 0 {g p
X ÏñYƒ sp~ " g p5!õÑ{z Âà wï ¶g¼Ð ~ " g p
ƒ Ø‚Ÿ » œÆ•
ì @ Ñz "
g p -4
Çn ƒðY ¿6än × Â ^ v× _‘ ] ^ Ú o × Â x e † Ö] ~ V ÂgßÑ! {gÃè
ì @ Y 3g Ã7ÃVâzŠg ZlÅt âugzZ ¿~ ä™ð bÑÅ œèY
n Æ x »6z ÁÌÐ kZ c ‚ 40 [g p6äƒtâu »ÄÑ kŠ }
6h ÁÐ ‚ 60 Æ œh •á {z6äƒtâu »ÄÑq Z sÜžZ  ǃg »
Xƒ: èZg
:ì gÃèt ~CbÑs Ü' Æ} úŠ}g vž¾ ðä Z Vänfßi
æ ^ßßnfÊ Ù^Î æ] Ôßne æ oßnfÊ ®• àÚ km†j•] ^Ú å†nÇÖ Øq… Ù^Î á]
èÒ†• á^Ò é…^rjÖ] oÓm†• oßÃÛe ^ÞçÓm á] ÔÖ„e ]•]…] á^Ê ÜÃÞ †ì¤] Ù^Î
!àÛ%Ö] …‚Î æ] äÂçÞ æ] p†jŽÛÖ] ‹ßq á^ne †nÆ àÚ x’m oju
}g vgzZ }÷ {z zh ?¼ Žž ¹Ð }uzŠ ä ¿q
y Z :ÀF)
Ð kZ¤ ZQ X YZž ¹ä }uzŠ Xì yxgŠ }g ø {zž ¹ c ì yxgŠ
à Zz äY ~h y gzZ σ•Ñt ÂVƒq Ñ~ ]g ˆ{zžìt Š Z%ÅVâzŠ
( X 7~ q ÅyÒÆg ZlÅ7gzZ q âÔ½Åq
ðƒ ~h yž c Ct : gzZ H¢qtâu CZ Â: ä ¬ ~ wVkZèY
X ǃz H » kZ~Ú
•ëë
h]çq äm‚a 23 h]çq äm‚a
Ð kZì y xgŠ } g ø { z zhy ¼ Ž ?ž ¹ä q Z Z ~ w VkZ
Ì! Å ¬ ~ ÛÆ Ú kZ Z®Xì @ Y ŒÛ Û ~ s²
GB+Å
~g é5 ZŠg ¬ZñÆÏZX ǃ ÌðŸ {z » 7 ÛÅÚ kZgzZ σ " U
:ì Ì
æ] Ôßne æ oßne çãÊ ®• àÚ km†j•] ^Ú å†nÇÖ Ù^Î ènrÖ]çÖçÖ] oÊ Ù^Î
á^ne oÖ] änÊ t^jvm Ÿæ ‡çrm ^ßßne çãÊ é…^ri àÚ ^m†j•] ^Ú á] o× ^Ò†j•]
^ Ú Ì ’ Þ o Ê † ì ¤ ] à Â ¡ n Ò æ… ^ ‘ ^ Û ã ß Ú ¡ Ò á Ÿ k Î ç Ö ] æ … ‚ Ï Ö ] æ è Ë ’ Ö ]
D376 ” 3 tE !äm†jŽm
à â Æ V âzŠ gzZ Ç ƒ ŠzöJ  ähy q q Z sÜnç {gÃè t Q
~g Zhy ™y â ÇÃÇZuzŠž 't Ð kZ XÐ •g pÅ~ kZ ] Ñq
êY Z’Z Ìw Vt Z®X 7„  gŠ } ™: p Ò » ] ZŠ¶ ~gz¢gzZ ñY ` @ ™
Xì Å„ ”à ) Z Åtâu
: 7„ Cƒ ”ÅtâuêY Z’Z ~i§á Zzg ZzZa ð- @'Æ kZ
XЙfƃ  ÚÆbÑ:gzZÐ Ú Š ~ƒe ÅV Iâ: ÔÐ y Ò ôÜ
h]çq äm‚a 24 h]çq äm‚a

3 :[ !

Z zŠ Zgø6j§Æg ZzZað-
nZ‹Zu
Y »[ZŽÆØæ ã¢*
{^ ÑñgzZ

ž å –ä ã ¢sÑ Z yZ/[ »
èY B7^ Yà j§kZÆ ”Å œY f)ëPL L
Ë~žg xÐ Tì i§g¡q Zt ~ wìÆ yZ
ž ì et ž ì t zz X @ ƒ 7x¥ œ ÇZƒ c ¾ »q Ñ
}u » qÑq  ƒ Zƒ ~ V⊠yZ œ{Š c
Z Z i ¹ ~g ! zg »
ÆkZXƒ: „™f . Þ ‡ž Z hðÚ Z ƒ c
ƒ:ŠŽ ñ„tâu Âc Ð
]æ kZ ä VMÇ ñY Œ'  Æ Y »Ñ}uzŠ yZÃkZŠŽ z!
Z'
et ~ ]gß@'Æ kZ Xƒ c Îtâu~g Zl~(¹ ~
»qÑqZ Z ƒ Zƒ yv{Š c i ¹ ~ ]æ kZ »g !zg »žì
ÃY »ÑvŠ yZ yv¼ » kZ ŠŽ z! Æ kZ Xƒ Îtâu {Š c

Zhð¹ ƒ c ƒ:tâu̼ ~ ]æ kZ »X ÇñY c Š™v
Þ ‡*
Xƒ™f . Ž
~žg xžì Y Y HŠg6Š ã kZÃ?Š ðƒ ~Š ÅY fyZ
 X ñ¾ œ6t âu LZ sÜq
Z Ñž 7„ ì ~gz¢ Ât
D™Ã sÐ kZ Y »Ñ „ x Ó Âì @ Y ƒðžg xiŠ q Z
h]çq äm‚a 25 h]çq äm‚a
Оg x7c ì Zƒ wEZtâu » yZ ~-m{ Ëž ñƒ
Ã6gîm{ ] ! t X • Dƒg ZŠz~ œáZz äƒÝq
t nÆi ZŽÆžg xVŒ ÆyZèYì W¸{Š c Š 4
iq Æ
ó Xó ñY c
Š™o ‘ÃV- âuÆ Y »Ñx Óžì 7oÑ
•ëë
g Zl 9Å œªZzÆ q ÑËÐ j§kZžìt Ýq » nZ ‹Z
Æ ]æ Xì yŠ Îq Z ]æ ÀÅ • g x ,™ n• Û èY Cƒ 7x¥
¼ ~ ]æ ~g7 gzZ X ñZ™ ¦g ZD Ù kŠ ä –gzZg ZD
Ù õ0ä /~ „ qzÑ
ˆ yŠ kŠgzZ ñZ™ ¦g ZDÙ õ0~ qzÑä h i~¨ £Æ yZ X ðZd: ¶g
XØŠ Z™ ¦Q9zgg ZD Ù õ0
~ V⊠kŠÆy WX n Zd{z
ÄÑ!Î'' Zƒt âu » VâŠÎyZ
( ÄÑ5) 5,00,000= yŠ 100x 9zg 5000 Æ/ª
( ÄÑ10) 10,00,000= yŠ 100x 9zg 10,000 Æ–gzZ
( ÄÑ1) 100,000= yŠ 20x 9 zg 5,000 Æh igzZ
Ù 16 ~ yŠ q
9zgg ZD Z Âìg~ wEZ9zgÄÑ 16 À~ yŠ 100
Zƒ œ»/Ð [ ˆÆ Š ã ð- ƒ9 zg 8000 œÀ¤ Z Xìg ~ wEZ
žì et [Z X9zg 500 Zƒ »h igzZ9zg 5000 Zƒ »–gz Z9 zg 2500
V⊠kŠ kŠÆy Wz qzÑgzZƒ Zƒ ~ V⊠4ZÆ yxgŠ œ»9zg 8000
Ð ~ œá Zz äƒ6V-âuÆ VzuzŠzzš Ãh i Xƒ Zƒ: œÌ¼ ~
:b) Ùçh ) Xì Yƒ~ ]gßÅyv„, Z X ‰ ï9zg 500
]
X ( 145,147 m
j§Æ g ZzZa ð- ~ ~g î ~ŠÎ) [  KZØæ 㢠i* Ññ
h]çq äm‚a 26 h]çq äm‚a
:• ˜ 0Æ
~ VË~ŠÎ) ñƒ n g ~ ‚f Ãx © Zgz Z VßßZ y Z
Å y vz œ6Š ã Åg ZzZa ð- gz Z ä™ ì‡" g pz • Ñ
t• Û ~ Vzq zŠ Ð g » & § îZzg ~ kZ ÂñY Hg¨6„
gz Z Ô• ìg WÐ M z M z Y »Ñ~ kZžt q Z Xì @ WÃ
;g Y HqÑ~ y v c œÐ [ ˆÆ • Ñ]æ ÅyZ 7Z
c ´¬ Ð äƒ »• Ñ]æ vßÐ ¹žt ZuzŠ gz Z Ôì
µ Z 6V îU VâzŠ yZ [ Z X • ìg ÌòÐ kZ 6gî~z b 
 oWµ Z
X σƒ
m» äƒ 4ZŠ ~ • ÑÐ M z M zÆ Y »ÑJ V˜
»z/gzZhi < n• Û X B™g¨6wVÏ{Š ‚q Z n Æ kZ Ôì
t Xì Œ6] 5çÆ Îâ ZŽ ì g ! zg » Zƒ ¸ qZ
J [ Z X • D™Ãypg J: Ñ‚[ ˆ » yvz œLZ VâzŠ
zg »Æ \ WÌ~žì HÐ yZ –¬ ¹b Ð ypg
g !
LZ ÌÃz/gzZ h i èa ÔVƒ Le * ƒqÑ™ wZ e tâu ~
n kZ Ôì ]gz¢Åñâuh '× nÆä ÑÝz ~g ! zg »
–ž • D™ðt gzZ Ô• D Yƒq Ÿg6ä™q ÑÖ{z
~{ ðäq ZÆg ! zg » {z Ð T Çá Z e ~g ! zg »tâu Ú Z
Ôǃ ðäq Z q
Z » Y »ÑVР̃  Ú » œgzZ ÔñYƒ q Ñ
~g ZŠzÅ–èa  ǃ [ˆ » yvz œZ  Ãypg J%Z
Ôì SŠ W~«£Æ Vzg ZŠzzŠ}uzŠŽ ì „g { â b sÜ
VФ ZX ǃg ZŠ h»{ z ªÔÛÆ œðäq Z {z n kZ
h]çq äm‚a 27 h]çq äm‚a
Ù „ ÂN Yƒ 56kZ & •
XXän× ^v×_‘] ^Ú o³×³Â x³e†³Ö]ZZ C Û
ÅwßZ ~Š ã ËÆ • Ñ~ kZ Ã7Æ xÀÆ }°‡Æ
¸ »„Å œ6Š ã Åg ZzZa ð- 'X CW7xiÑ ~igz s Ü
Xì È
H~ y
Š W[ ˆŽ » œžì Yƒt wDZ ~Š ã 6kZ
Zƒ6wâ Æ z/gzZh i sÜŽ ì @ Yƒï• á Ìœ{z~ kZ Ôì
ˆ Ž ì ; gƒ Ì–g ZŠz~ k Q pÔ¸ q ÑÐ „ Z’Z Ž
X å7q Ñ~g ! Ü z k QžZ
zg » {z ‰  Zƒq
Ñ~
g !zg »Æ qzÑ–èažìt n²~}g ! Æ wDZ kZ
ƒ ÁÐ ÚÏZ Ìz » œ » kZ n ÏZ Ô å7q
Š Ñ~
Xì 7] ! ðÃs ÜÆs »Zz w°~ kZ n kZXì
( 316`317 : m~g î ~ŠÎ))
•ëë
zŠ ÅØæ ã¢i*
:• Ãû'! Ññ~ ]g „kZ
Xì 7] !ðÃs ÜÆs »Zz w°~ kZž It »Øæ *
Ññ-1
Y ¬Š 7t ˆ Æ äYƒ 쇕
¾ž @ Ñž It »Øæ * Ññ -2
X Zƒ œH69zgÆ
:• ˜Ð ,Ð yZÄ{e{eÐWë6VÂ! VâzŠ yZ
h]çq äm‚a 28 h]çq äm‚a

g ZzZað- @'
Æw ¸ÆØæ *
Ññ
ì s ÜÆs »Zz w°i§»

:ì –äØæ *Ññ
Ñ~g !
q zg »Æ qzÑ–èažìt n²~}g ! Æ wDZ kZ L L
~ kZ n kZ Xì Šƒ ÁÐ ÚÏZ Ìz » œ » kZ n ÏZ å7
ó Xó ì 7] !ðÃs ÜÆ s »Zz w°
•ëë
ì Zƒ ÁÌz » œÐ äƒ Á]æ ÅwEZÆtâužì ÇÂt
ÒVâzŠ Z ìá 9‰Ü z ÏZ sÜ[ ˆ6i§Æ g ZzZa ð- p
:†ƒ'
Z'
œ»V‘â
9 zg 3000 X Zƒ œ» { â 6 ¬~ • ZÑÅz/zhi
9 zg 3000 Zƒ œ» { â 6 }uzŠ~•  ZÑÅ–gzZz/Ôh
i
9 zg 6000 Zƒ œÀ
9zg 1000 ¯z Ù » kZ
}ì Lg ¹! nZ ‹ZÝZ Zg ø ƒZœ» V‘â ÒVâzŠ¤ ZgzZ
9 zg 4500 X Zƒ œ» { â 6 ¬ ~• ZÑÅz/zhi
9 zg 3000 X Zƒ œ» { â 6 }uzŠ~•  ZÑÅ–gzZz/Ôh
i
Øæ 㢠i* ÑñpBzg 1000 sÜì á œ»h i ._Æ‚Ÿ
h]çq äm‚a 29 h]çq äm‚a
250 Ð ~ y Z X9zg 1250 • X Ö._Æ j§ñƒ ñC Æ

» œÆ •
Xì z b  ZÑÅz/zhisÜŽ • {z9zg
9 zg 2000 X Zƒ œ» {â 6 ¬ ~•
 ZÑÅz/zh i¤
Z b§ÏZ
9 zg 3000 X Zƒ œ» { â 6 }uzŠ~• ZÑÅ–gzZz/Ôhi
9 zg 5000 X Zƒ œ»w‚}g7
9zg 833.33 5z Ù » kZÖ
ìá 9zg 1000 z »–._Æ‚ ŸžZ 
Þ ‡ì 7] !
. ðÃs ÜÆ s »Z z w°~ j§kZž òúŠt n¾
Xì 7t
h]çq äm‚a 30 h]çq äm‚a

œ6¿gzZ ñâuLZ¡q
ì© Ñ@'
Æw¸ÆØæ *
Ññ

:• ïŠ V- [ ZŽ » nZ ‹ZgÃèúØæ ã ¢i* Ññ
69zgƾž @Y ¬Š 7t ˆÆ äYƒ 쇕 Ñ L L
ˆ Æ äY ~ njÆ • Ñtâu » VÍ߃  É Ô Zƒ œ H
Y ž¶yxgŠÆY »Ñ~ œn ÏZXì @
Xì ^ Yƒo ‘
•ëë
pX • ~Š BVb äØæ * Ã} úŠ kZ LZ
U
ÑñnÆ ä™"
yZ ë n kZ Xì gz ZÉ • T e *
CØæ *
ÑñŽ ì 7{z |Å yZ
X • D™7Ì{û6kZÆ™ÜÃq
Zq
ZÐ ~
wV«
:• ˜Øæ ã ¢i* Ññ
» z/gzZ Ôì œ ° :e ~ g ! zg »tâu »h
iž < n• Û
t Ð ~q Ÿg b! Z X • D™ VâzŠ x » gzZ œ ° J‚
{z ¤
t ÂÔœ °:eÃz/gzZ Ô ÇA œ °J‚ » œÃh iž,™{@ç
YÐZ ÌÃY •gzZ Ôì ^
^ Y ~ Ýzg Åg UWÑ!
{gÃè ]gß
° :e ª ðäzŠ Ð ~ œœ ° J‚Æ h i [Z X • ë
gzZ Ôì Zƒ ÝqÐ ¿LZgzZ{ Æ ñâu LZÆ h i Âœ
Æ kZ pÔÐ ¿gzZ ñâu ñƒ ñÎÆ z/œ ° ä ¹!
h]çq äm‚a 31 h]çq äm‚a
ó Xó ì w'._ÆoÑ{”ð Ìœœ ° ät n
( 318 m~g î ~ŠÎ))
{ûZg ø
ž It »Øæ * Ññ• ë ë
LZ Æ h i ‚ :e ª ðäzŠ Ð ~ œ‚ J‚Æ h i [Z L L
ñÎÆ z/œ ° ä ¹! gzZ Ôì Zƒ Ýq Ð ¿LZ gzZ { Æ ñâu
Æ oÑ {”ð Ìœœ ° ät n Æ kZ pÔÐ ¿gzZ ñâu ñƒ
ó Xó ì w'._
zz Å¿LZgzZ ñâuLZ‚J‚}g7 Ãh igzZì ß6gîà ßZ
7 Å¿Æ kZ ~¨ £Æ ¿Æ z/žì t zzgzZ • Dƒ ÝqÐ
:ì ~ 1345 {Š â ÆC¶ ŠXì ðƒð {Š c i
àÚ æ èÛnÏÖ] ànnÃje ÝçÏjm ØÛÃÖ] á] oßÃm ÜmçÏjÖ^e ^ÚçÏjÚ áçÓm ØÛÃÖ]
† ì • “ í • Ø Û Â o Ö] è f Š ß Ö^ e è Û n Î † % Ò ] “ í • Ø Û Â á ç Ó m á ] ˆ ñ ^ r Ö ]
^–m] ^Ûâ ¡Ò æ ^mæ^ŠjÚ ^ÛãÖ^Ú Œ]… æ á^ß èÒ†• á^Óm†• á^Ò ]ƒ] ¡³%Ú
½†ŽÖ] áçÓm xe†Ö] àÚ é‚ñ]‡ è’u ^Ûâ‚u] ð^_Â] ½†•æ ä×Û ½æ†³ŽÚ
!ÄËÞ] ä×Û æ†ãÚ] ð^_ÃÖ]æ „ìŸ] oÊ ^Ûâ‚u] áçÓm á] ‡çrm äÞŸ ]ˆñ^q
GG
¿q Zžì ^ Yt gzZì @ ƒxð©3!Ð äY G ð 7 ¿:ÀF)
ÑzŠÆ yÁ•
q цXƒ {Š c iÐ 7 Å¿Æ}uzŠ 7 Å¿Æ
Z ~ œžƒoÑt ÌQƒoÑÌ¿6VâzŠgzZƒ'
q Ìwâ »VâzŠ ÔVƒ
Z'
{Š c
i » + Š A ~g !
zg » ¿{zžì YƒèYì ^ YoÑt Âǃ {Š c iz »
( Xƒ {Š c i Ì{Z
û¿ÆkZgzZƒC Ùâ
:• ˜Cbg • á ÐW
h]çq äm‚a 32 h]çq äm‚a
!^ Î ^ Ë i ] è Ò † Ž Ö ] x ’ i Ÿ ¡ Û Â ^ Û â ^ Þ • Ÿ x e † Ö ] † % Ò ] ^ ›† • ç Ö o ju
D4 t 267 ” ä×rÛÖ] |†•E
žZ  ) ƒ Á6gî ãZz ¿» T Hð bŠ ÃkZ œ{Š c Z :ÀF)

t ~ ]gßkZèY ) σ: 9• Ñt t ·Ñ!  (ƒ ' » VâzŠt âu
Z'
X ( ì @ VZ {ZÃÐ ¿gzZ ñâuÆ}uzŠq Ñ
| † • E ! ¼ Ï Ê ä Ö ^ Ú x e … ä Öæ x ’ mŸ ý Ø Ú ^ Ã Ö ] † n ÇÖ † % Ò Ÿ ] á ^ Ò ç Ö æ
D4 t 268 ” ä×rÛÖ]
ÃkZgzZ 79t ƒ Š HoÑ œ{Š c i n Æ ï¬)¤ Z gz Z :ÀF)
¼Ð ¿gz Z ñâuÆ}uzŠ {zgz Z ) ÇA œ„g”Æ w â Æ kZ sÜ
X ( Çñ 0 :
:ìt ]gßq Z%Z
áçÓm ØÛÃÖ] ½]†j•] †Òƒ à ^jÓ‰ æ xe†Ö^e Ø•^ËjÖ] ^›†j•] ]ƒ] ^Ú]
æ ] … „ Ã Ö ¼ Ï Ê ^ Û â ‚ u ] Ø Û Â æ ] ¡ Û Â ð ] ç ‰ ]† f j ÃÚ x e † Ö ^ e Ø • ^ Ë j Ö ] ½ † •
| † • E ! † ì ¤] æ ] Ø Û Â à Û Ö è › æ † Ž Ú é • ^ mˆ Ö ] k Þ ^ Ò ð]ç ‰ æ … „Â † n Ç Ö
D4 t 296 ” ä×rÛÖ]
Æ oÑ Å ¿gzZ ˆ¿g {Š c i bÑ Å œn Æ q Ñq Z ¤ Z :ÀF )
sÜ c ƒ Hä VâzŠ ¿{ Zp σxoÑÅ œZ Zi  H: ™f¼ ~ }g !
¿{ ZpgzZ ƒ H: ¿Æ g± Ëš c Ð g± Ëä }uzŠ gzZƒH ä q Z
( Xƒ ZuzŠ c ƒ ÑZz œZ Zi ÑZz ä™
Z Âì 'Z'» VâzŠ tâu Z
q  ž ì Yƒ wì Ã ËÐ X kZ
Å kZèY 7„  gŠ wìt pXì ;g á œ{Š c iÐ ñâuÆ }uzŠ

k *
¦ ¿pðƒ 7™f oÑÅ¿p¤ Zžìt ]! ÝZ Xì 7Š ã ðÃ
h]çq äm‚a 33 h]çq äm‚a
Å¿Æ qZgzZÐ ,™¿„ VâzŠž ǃ (Understood) pÅn kZì
ZQXì {Š c
Z •¤
Xì qrz yˆZ » kZt ÂH¿ä q iÐ}uzŠ 7
wV~uzŠ
:• ˜Øæ * Ññ
»•Ñä z/gzZ h Zžì t wV ãZz {Š c
i¤ i ÌÐ kZ
LZ sÜh ZŠŽ z!
i¤ Æ kZ X H7‰Ztâu CZ pÔ1™-
ÑVâzŠ~ œÆkZ Âm™h
q y 
q ðÃnÆ• ÑÐ wâ
Ìyv » kZ ÂñYƒ {nq {z ˆ Æ ~g Zh yZgzZ ÔÐ Vƒ
¤
:ì ~ ù éE XÐ N VZ VâzŠ
5{ÅZ ù Z$
o× àÓÖ (Ü׊ÛÊ ½¡jìŸ] à ð ofßi èÒ†ŽÖ] äÖçÎ ^ÚœZZ
š†ÃjmŸ^ÛÚ ]„ãÊ [xe†Ö] ½¡jì] o× æ] Ù^ÛÖ] Œ]… ½¡³jì]
xe†Ö] ½¡jìŸ èÒ†• äjnÛŠi áçÓm ᜠ‡çrnÊ(èÒ†ŽÖ] ÀËÖ äÖ
ØÒ p†j•] áž ‚qçm xe†Ö] ½¡jì] æ (Ù^ÛÖ] Œœ… ½¡jìŸ Ÿ
o× '‚vi (xe†Ö] oaæ (é•^mˆÖ] ᢠ(é‚u o× äŠËÞ Ù^Ûe ‚u]æ
ÔÖ^ãÖ] á^Ò ^Ûâ‚uªe ð]†ŽÖ] ‚Ãe Ô×â çÖ oju ýèÒ†ŽÖ]
XX!‚ÏÃÖ] Ý^Ûi ‚Ãe Ô×â äÞ¢ ^ÃnÛq ànÖ^ÛÖ] àÚ
Do2]†Ò ½ 60 ” 6 t Äñ^ß’Ö] Äñ]‚eE
( 318 m~g î ~ŠÎ))
{ûZg ø
7~ hÆ yZt pì ¹wV ãZz {Š ciÃkZ äØæ 㢠* Ññ
X • sf `gŠ {Ž zXì ãZz {Š c
i~ äƒs ÜÆyZÉ
:žì H™fÐ ,‚Ÿt äØæ * Ññ-i
h]çq äm‚a 34 h]çq äm‚a
!Ù^ÛÖ] …‚Î o× èÃn• çÖ]æ än× ^v×_‘] ^Ú o× xe†Ö]
Ætâuå yvgzZ N Yƒ 5Y »Ñ6T ǃ„6Š ã kZ œª
( 308 m~g î ~ŠÎ)) X ǃg”
Xì 7oÑ * ƒ x¥ » w ÓZ kZg Ð ¬ q Š 4ÆØæ * ÑñQ
äh i ~ w V {Š™™f kZ ÅØæ * Ññ• ` ™™f ̬ ëž 6[ Z
Ð bѾz/ ÂX ˆƒ { n { z gz Z ~h y q q Z n Æ • ÑÐ w â L Z
ä kZ „: gz Zì H™f » w ÓZ kZg L Z Â: ä kZ ? ǃ q Ñ~ y v
ƒgz Zƒ qÑVY ~ y v{ zQ Xì Zh y ¼ nÆ• ÑÐ w â L Z
?ƒÐ bѾ Â
Æ• ÑÐ w â L Z sÜh i ¤
Z L Lž™Ét äØæ ã ¢ * Ññ -ii
žì c t X óÐ
Š W@ ó Vƒ q ÑV âzŠ ~ œÆ kZ Âm ™h yq ðÃn
ñâuÆ h i ¡É 7Ð ~g ZŠ) f ËKZ Å kZ { z ì ; g ï œŽ Ãz/
Xì ; g ïÐ
~g ZŠ )f KZ {z ì © œŽ z/ž ì t |gzZ ì ß Ì]! t
:ì ~ 1347 {Š â ÆCXì © Ðzz Å ( yJ)
ÜÓve ÔÖ„Ò ØÛÃÖ^e æ] Ù^ÛÖ^e é…^i áçÓm xe†Ö] Ñ^Ïvj‰] á] ^ÛÒ
!á^Û–Ö ^e é…^i áçÓm 85 é•^ÛÖ]
( ~g ZŠ)f ) yJ b§ÏZì @ ƒÐ ¿c wâ ‰t ŸZ ~ œ:ÀF)
( Xì @ƒ ÌÐ
Xì ~CbÑX ÌÅ¿gzZ ÌÅwâ Xì Cƒ ÅnzŠ ~g ZŠ)fgzZ
^Ûãâçqçe äÞ^m †jŽm ^Ú èÛnÎ á^Û• p] á^Û–Ö^e åçqçÖ] èÒ†• oÊ æ
^›†• á^Ê p†ŽÛÖ] àÚ äj’u …]‚ÏÛe Ÿ] ^Ûâ ‚u] xe†Ö] ÐvjŠm Ÿ ]„`Ö æ
h]çq äm‚a 35 h]çq äm‚a
!ÔÖ„Ò xe†Ö^Ê äj%Ö^%Ú æ] p†jŽÛÖ] èË‘^ßÚ
~hy
 Ø Yz KZ t ŸZ » œ~ {Ž z •
g JŠ ZÐ cÎg WZgzZ > Ñ :ÀF)
~Ú {”hy q
Ñq Z n ÏZ Xì @ ƒÐzz Åy JÆ 7 ÅÚ ðƒ
VâzŠ ~Ú {”hy ¤ Z X ‚g 7t ŸZ » œ~ g ZlÅ {Š c i Ð z LZ
( X ǃРÚÏZ ÌœÂÅoÑÅ ðäq ZgzZ ðäzŠ c ÛÛ ä
LZ ~ kZ q Ñ ZuzŠ Â}h yg JŠ ZÚ ðÃq
 Ñq Z ~ {Ž z • Ñ
Ñq
q Z Z  ~ yÁ• Ñ b§ÏZ Xì @ ƒ 🠻 7 g” Æz
Ѭ g” Æz LZ ~ kZ ZuzŠ Âì @
q y
h ×Ú ðÃÐt âu LZ
~ ]gßÅ äƒ {nÆ Ú Ð zz ÏZ gzZ ì @ ƒ 🠻 7 n Æ
X • D™“  ZŠ' yvg”Æ V”LZq ÑVâzŠ
wV~Š
:• ˜Øæ * Ññ
Ôƒ H: ¿ðÃä q Ñq Z ¤ Z ~ wqÑZ ˜Ñ b§ÏZ
B6¿Æ q Ñ}uzŠŽ ì @ ƒq Ñ~ ]̀Z kZ {z ÌA 
8E
:ì ~ öguo„çOÔƒ
æœ š†Ú æœ ^Ûâ‚uªÆ ]ƒž ØÛÃÖ] oÊ á^Óm†³ŽÖ]æ VÙ^³ÎZZ
pæ… ^ÛÖ V^›†j•] ^Ú o× ^Ûãßne xe†Ö^Ê V†ì¤] ØÛ æ Ø۳óm ܳÖ
oÖæ ÑçŠÖ] oÊ ØÛÂœ ^Þœ VÙ^ÏÊ " # ä×Ö] Ù牅 oÖž ð^q ¡q… áœ
Ô ×ÃÖ E V" # ä× Ö] Ù ç ‰… Ù^ Ï Ê (‚rŠÛÖ] oÊ o×’m Ôm†•
á æ • Ø Û Ã Ö ] Ø fÏ j e † q ¢ ] Ñ ^ Ï v j ‰ ] á œ o ß Ã Û Ö ] æ D ä ß Ú Ô j Ò † e
ᜠp†i Ÿœ !^Ûâ‚öuœ ØÛÃÖ] †•^e áž æ ^ÛãßÚ á^Ò ØfÏjÖ]æ (äi†•^fÚ
x e † Ö ] á ^ Ò Ø Û Ã Ö ] ˜ Ã e o Ê Ù ^ Û Ö ] h † e á ^ Ã j ‰ ] ] ƒ ž h … ^– Û Ö ]
h]çq äm‚a 36 h]çq äm‚a
á^mçjŠm ØÛÃÖ] oÊ ànÓm†ŽÖ] ᜠp†i Ÿ æ œ !½†ŽÖ] o× ^Ûãßne
ä n Ê á ^ Þ ç Ó m ä q æ o × Â ¡ Û Ãm á œ á ^ à n _ j Š m Ÿ ^ Û â æ x e † Ö ] o Ê
†ì¤] á^Ò ážæ äjÎ]„vÖ xe… é•^m‡ ^Ûâ‚u¢ ½†jŽm ^Ûe…æ (ð]ç‰
^Ú ½ † ŽÖ] o × ^Û ãß ne xe† Ö] á çÓ ³m ÔÖ]„ÓÊ (äßÚ ¡Û †%Òœ
pçjŠmæ (^Ûâ‚uœ ØÛÃ×Ö † •^fÛ Ö] á^Ò ážæ ^Û ãßne ‚ÏÃÖ] o Ïe
Ÿ ‚ ÏÃÖ ] á ¢ (…„  †n Ç e æœ …„ à e ØÛ Ã Ö ] àÚ † ì ¤] Ä ßj Ú ] á ž
½ † Ž Ö ^ e x e † Ö ] Ñ ^ Ï v j ‰] æ Ø Û Ã Ö ] àÚ ä  ^ ß j Ú ] •† r Û e Ä Ë i † m
XX!‚ÏÃÖ] oÊ
DèʆÃÛÖ] …]• V 158 ( 157 ” 11 t èÒ†ŽÖ] h^jÒ Øñ]æ] (½çŠfÛÖ]E
( 319 m~g î ~ŠÎ))
{ûZg ø
nç » • Ñž• T e * CtØæ * ÑñÌÐ wVkZž• ë ë
gzZ ñâu LZ Ãq Zž @ 77t• Û ðÃÐ kZ ~ „Å œˆ Æ h ™
ß ]! t ÅØæ * ÑñXÐ ¿gzZ ñâuÆ }uzŠ c ì ;g ï¼ Ð ¿
:ì gÃè V- ~ 1349 {Š â ÆCX Š c Š~ wV{gÃè Xì
èÒ†ŽÖ] ‚Ï oÊ …çÒ„ÛÖ] ½†ŽÖ] oÖ] †¿ßÖ^e çâ ^ÛÞ] xe†Ö] Ñ^Ïvj‰]
Ü Ö ç Ö æ ä × Û Â ½ æ † Ž Û Ö ] Ô m † Ž Ö ^ Ê Ä Î ] ç Ö] Ø Û Ã Ö ] o Ö] † ¿ ß Ö ^ e ç a ‹ n Ö æ
ØÛÃÖ] ½]†j•] Ù^u oÊ èvnv‘ èÒ†• á^Óm†ŽÖ] ¡%Ú ØÛ äÞ^Ò ‚Ãm ØÛÃm
Ü Š Ï m … „ Â † n Ç e æ] … „ Ã e † ì ¤ ] Ø Û Ã m Ü Ö æ ^ Û â ‚ u ] Ø Û Â ]ƒ ] ^ Û ã n × Ò o× Â
†ì¤] à ØnÒæ ^ÛãßÚ ØÒ &nu å^›†j•] p„Ö] äqçÖ] o× ^Ûãßne xe†Ö]
!ØÛ äÞ^Ò ^–m] ça ‚Ãm äÓm†• ØÛÃfÊ
ªZzì @ ƒ6Š ã ÅoÑ{”ð tŸZ » œ~nçÆ• Ñ :ÀF )
h]çq äm‚a 37 h]çq äm‚a
¿}™: ¿p¤ ™¿6Tq
Z ƒ oÑ * Ñ {z Z®X @ƒ 76Š ã
Å ¿
ƒoÑ *™¿6VrÑVâzŠgzZƒ 9• Ñ }Xì @ ƒg ÑéÅáZz ä™
} ™: ¿Æg± Ëš c
A Ð g± Ë ZuzŠgzZ } ™¿q Z Ð ~ yZQ
ƒ Vz »}uzŠ q
gzZì @ ZCÙ Ð ~ yZèY ǃ„._Æ oÑ œÌ
( Xì @ƒg Ñ¿»}uzŠ¿»q Z
Å¿6VâzŠ ~ T Hnç » wqZ • Ñä VâzŠžì t È
Ð zz Å • ÑX Zƒ "U tŸZ ~ œÐ zz Å oÑ Å ¿X ðƒð oÑ
x »ÃkZ ZuzŠ Â} ™: x » q
Z¤Z [ Z X ‰ 0 ÌVzÆ }uzŠ q Z VâzŠ
Â} Š ™x » „ ñ Z ñƒ n g ~g ZŠ p Ò ZuzŠ ¤
Z pXì Y™g66ä™
áZz ä™: x » n kZì @ ƒg Ñ¿»À¸¿»VzgzZì 쇕 Ñèa
X ÇñY H: xzøÐ œgzZ ÇñY ŒÑZz ä™x »Ã
wV¶a
:• ˜Øæ ã¢* Ññ
Ñgz Z Ô @
• ƒ 7» q Ñ ÌËw â ~ {Žß Z ˜Ñ 2L L
ZŠÎ6Š ã ÅÄ ‚ KZ ¡òŠ WzŠžì Cƒ n Æ ] ! kZ sÜ
sÜq Ñq Z Ð ~ yZ ¤ ZQ X • Û ~g Zi ! ™h y  g JŠ Z
ÑZz & : gz Z ÔƒŠŽ ñ: ZuzŠ Ô} h ywâ ¼ 6Š ã Å> Ø Yz KZ
ù Z$çO Xì @ Y Œq Ñ~ w â kZ {z ÌA Ôƒ } Y Ð Z
:ì ~
æ œ ^ m † j • ] ^ Ú á ç Ó m á œ o × Â ^ Û ã â ç q ç e ^ Ò † j • ] ç Ö o j u ZZ
o× ^›†• ^Ú ÌnÒ æ ^Â^e…œ æœ ^$¡$œ æœ ànË’Þ ^Ûãßne ^Û â‚uœ
^Ûãßne p†jŽÛÖ] àÛ$ á^Û•æ ]ˆñ^q á^Ò VØ•^ËjÖ]æ pæ^ŠjÖ]
h]çq äm‚a 38 h]çq äm‚a
!á^Û–Ö] …‚Î o× ^Ûãßne xe†Ö]æ !p†jŽÛÖ] oÊ ^ÛãnÓ×Ú …‚Î o×Â
D87 ” 5 t èÒ†ŽÖ] h^jÒ (Äñ^ß’Ö] Äñ]‚eE
6i ZŽ Æ VÆÑÅnVâzŠ yZ ämvZ G î*9g ã ‚ »)´
:ì câ•Û wÑ+ Z b§kZ
…^’¢] †ñ^‰ oÊ ànÂçßÖ] àm„ãe áç×Ú^Ãjm Œ^ßÖ] ᜠV^ß³ÖæZZ
V Ý¡ Š Ö]æ é ¡ ’ Ö ] ä n × Â Ù^ Î æ ! ‚u œ à Ú Ü ã n × Â … ^ Ó Þž † n Æ à Ú
èÖ^Ò çÖ] o× á¡ÛjŽm ^ÛãÞ¢æ VèÖ¡³• o × o jÚœ ÄÛ jr i Ÿ
èÒ†ŽÖ] áž VäÖçÎ æ ˆñ^q ˆñ^rÖ] o× ØÛjŽÛÖ]æ éˆñ^q èÖ^ÒçÖ]æ
V Ù ç Ïß Ê o Û ß j Š m ¡ ‘ œ o  ‚ j Š n Ê Ù ^ Û Ö] ð ^ Û ßj ‰ Ÿ k  † •
Ù^Û¢^e èÒ†ŽÖ] ^Úœ æ Ù^ÛÖ] ènÛßjÖ k†• Ù]çÚ¢^e èÒ†ŽÖ]
(Ù^ÛÖ] Ø‘œ Øn’vjÖ Øe Ù^ÛÖ] ènÛßjÖ k†• ^ÛÊ åçqçÖ^e æœ
^Û×Ê äjnÛßi oÖž èq^vÖ] ÑçÊ Ù^ÛÖ] Ø‘œ Øn’vi oÖž èq^vÖ]æ
!o Öæ œ Ø‘¢] Øn’vjÖ Å†Ži á£Ê Ì‘çÖ] Øn’vjÖ k†•
èÒ†ŽÖ] å„ãe áç×Ú^Ãjm Œ^ßÖ]æ " # ä×Ö] Ù牅 &Ãeö ]„Ò æ ý
†m†ÏjÖ]æ (Üãn× †Óßm ÜÖæ Üããßm ÜÖ &nu ÔÖƒ o× Üâ…†ÏÊ
( • ^ f Ã Ö ] x Ö ^ ’ Û Ö k  † • • ç Ï Ã Ö ] å „a á ¢ æ ( è ß Š Ö ] å ç q æ ‚ u œ
xÖ^‘ Ðm†› ÅçßÖ] ]„a æ !èÏÏvjÚ Ù^ÛÖ] ð^Ûßj‰] oÖž Üãjq^uæ
èÖ^Ò çÖ]æ èÖ^ÒçÖ] o× ØÛjŽm äÞ¢æ V^Âæ†ŽÚ á^ÓÊ ð^Ûßj‰¡Ö
XX!^Â^Ûqž éˆñ^q
D58 ” 6 t èÒ†ŽÖ] h^jÒ (Äñ^ß’Ö] Äñ]‚eE
Æ ¾ž @ Y ¬Š 7t ~ • Ñžì ãZzÐ Vß VyZ
Ôƒ Zƒ ÝqÐ 9zgÆ Ë{ ZpÔ œ¦ùÉ ÔZƒ œ H69zg
h]çq äm‚a 39 h]çq äm‚a
Xì @
Y H„Ð ƒ  Ú{”ð yxgŠÆY »ÑÃÏZ
318 m~g î ~ŠÎ))
( 321 @
{ûZg ø
Ðzz ÅyJÆ wâž• ` ™™f ú ë]! 0Ð {Ž z •Ñ
🠻 7 g”Æ{ LZ ~ yâ ‚ ñƒ} h yÆ }uzŠ q
 Ñq Z
~ œ6Š ã Z Ì( ~g ZŠ)f ) yJt Xì @
Å¿kZgzZì ¿q ƒ ( g ZŠ)f )
Xì @ Wt ŸZ
wV,v0
:• ˜Øæ * Ññ
:N â• Û ±5 wVgzZq Z
ØÛÃÖ] än× |†_Ê (äÞ^Ò• oÊ ÷¡q… äÃÚ Èñ^’Ö] ‚ÃÎœ ]ƒžZZ
(†Óß Ú †nÓ Þ †n Æ àÚ Œ^ßÖ] ØÚ^ÃjÖ (^÷Þ^Švj‰] ‡^q (Ì ’ßÖ^e
äʆÃm Ÿ ]÷‚×e Øì‚m ‚Î ØÚ^ÃÖ^Ê (ÔÖƒ oÖž èq^ve Œ^ßÖ] á¢æ
gu^‘ ÜãÂ^jÚ o× áçßÚªm ^ÛÞž æ (ÜãÂ^jÚ o× äÞçßÚªm Ÿæ (^ã׳â]
ØÚ^ÃÖ] o× ņfjm Ÿ á^Ò‚Ö] gu^‘æ (äÞçʆÃm p„Ö] á^Ò‚Ö]
(ØÓÖ] š†Æ Ø’vm ‚ÏÃÖ] ]„a ˆmçri oËÊ (é•^ÃÖ] oÊ ]„a Ø%Ûe
o Ö ž Ø ’ m á ^Ò ‚ Ö ] g u ^‘ æ ( ä × Û Â š ç Â o Ö ž Ø ’ m Ø Ú ^ Ã Ö ] á ¬ Ê
æ !ØÚ^ÃÖ] ØÛ èÃËßÚ oÖž áç×’m Œ^ßÖ]æ (äÞªÒ• èÃËßÚ šçÂ
(äÂ^jÛe äÞ^Âœæ (äÞ^Ò• oÊ å‚ÃÎœ äÞ¢ (Ø–ËÖ] á^Ò‚Ö] h†Ö gn_m
Ø fÏ jm ½^ n í Ö^ Ò ( ØÛ ÃÖ] ˜ Ãe á ^ Ò‚ Ö] g u ^ ‘ Ü n Ïm ^ Û e… æ
!Ì’ßÖ^e †ì• oÖž ÄÊ‚m Ü$ (äÃ_Î o×mæ (hç%Ö]
‚ÏÃÖ] ]„a VoFÖ^Ãi ä×# Ö] äÛu… oŠì†ŠÖ] èÛñ¢] ‹Û• Ù^Î
h]çq äm‚a 40 h]çq äm‚a
XX!Œ^ßÖ] èq^vÖ änÊ “ì… äÞœ &nu àÚ (Ü׊Ö] ‚Ï †n¿Þ
V½355 ” 8 t (Ùæ¢] Ø’ËÖ] (èÒ†ŽÖ] h^jÒ (oÞ^a†fÖ] ¼nvÛÖ]E
DᕆÏÖ] é…]•ž
( 321,322 m~g î ~ŠÎ))
{ûZg ø
Ô¿ (2) Ôwâ (1) • tz &Å t ŸZÆ œž • ` ™™f ë6zZ
X yJ (3)
t [ Z X » ¿gzZ » wâ Ôì @ ƒ » b§zŠ yJž• ` ™™f Ìt ëgzZ
Xì @ ƒ¿» b§q Z ÌyJžÉ
:ì ~ 1346 {Š â ÆC
( ì ¿» b§q Z ÌyJ »¿) ØÛÃÖ] àÚ ÅçÞ ØÛÃÖ] á^Û•
Z }6y»Š KZ ¿q
q Z XÉÃwV ðƒ ~Š ÅØæ ã ¢ * Ññ[ Z
gzZ Ç} ™wßz x » {zžì @ ™ðtB‚Æ kZgzZì @ èÃ~igŠ c Ãmôg
T e * CtØæ * ÑñX σÛÛyxgŠÆVâzŠ {z σwßz ]̀ZŽ
Å¿Æ}uzŠ {zÐzz Åä™nç ÌQ H7¿ðÃä g Z0 »Šž•
Xì Š 0g ZŠz~]̀Z
Xì HgzŠÃ.ßÏZ ÅØæ * ÑñäCbÑzC
:ì ~C
á ^ e Ä ñ ^ ß ‘ è Ò † • á ^ ß $ ] Õ … ^ Ž i ] ƒ ^ Ê Ø Û ÃÖ ] à Ú Å ç Þ Ø Û ÃÖ ] á ^ Û •
å‚ãÃjmæ ça ä×fÏjm ^Ú á] o× Äm^ß’Ö] h^e…] àÚ †ì• äÞ^Ò• oÊ “í• Ä•æ
^Ûãßne é†qŸ] oßÃm gŠÓÖ] àÚ Ø’vm ^Ú æ ÔÖƒ †ì¤] ØÛÃm Ù^ÛŸ] àÚ
äÞçÒ gfŠe Ì’ßÖ] è’u á^Ò‚Ö] gu^‘ Ñ^Ïvj‰] æ éˆñ^q áçÓi èË‘^ßÚ
h]çq äm‚a 41 h]çq äm‚a
D1346 å•^ÚE !ØÛÃ×Ö ]‚ãÃjÚ æ ^ßÚ^•
Ð b§ kZ òŠ WzŠ Z  Xì ¿» b§q Z ÌyJ » ¿:ÀF)
{zž6oÑkZ ñè6y»Š KZÃvg » Ëq ZÐ ~ yZž, ™ ù 0• Ñ
]̀Z Ž gzZ Ç} ™x » ZuzŠ gzZ Çá ~g ZŠ)f Å kZ gzZ Ç}™ wJx » Šp
Û » á Zz y»Š gzZ Xì ^ Yt Âσ Û Û~ VâzŠ {z σ Ýq
( Xì g ZŠ)f »x »gzZì ðŸ {zžì Ð :  kZ t ŸZ~]̀Z
:ì ~CbÑ
Ä ñ ^ß ’Ö ] è Ò † • oÊ Ù ^Û Ö ] Œ ] … á ] Ù ^Ï m ^ Û Â h ] ç q è ×Û r Ö ] å „ a æ
½†•^Ú ÐvjŠm ÌnÒ ØÛ ^Ûâ‚u] àÚ àÓm ÜÖ ]ƒ^Ê !oi^n‰ ^ÛÒ ØÛÃÖ]ça
! ä Ö ½ † • ^ Ú Ð v j Š m ä f fŠ fÊ Ø Û Â ‚ ã Ã j Ö ] æ Ø f Ï j Ö ] ‹ Ë Þ á ] ä e] ç q æ ý ä Ö
D4 t 270 ” ä×rÛÖ] |†•E
Z Ìy J »¿ª ØÛÃÖ] àÚ ÅçÞ ØÛÃÖ] á^Û• ]t »C:ÀF
q )
Xì @ ƒ ¿tâuÝZ ~ wqZ • Ñžì [ ZŽ » wZÎkZì ¿» b§
[ZŽ » kZ'?ǃ •ù »]̀Zo zæ{z ƒ: oÑ¿6q Ñq Z¤ ZQ
{z Ðzz ÅkZgzZì ¿q ZŠpt ¢ ~g ZŠ)f Å kZgzZ * ™wßz x »žìt
X(ì á •»]̀Z ozæ
Åy»Š KZÉ ¹7zzšÃzÆg Z0 »Š ä ”r  ™Šp,i Z {z´
æE Xì @ ™ Ì¿Šp ]‡zZ Î ´ â » y»Šž ¹ 2 Xì c C nú » æ
!DØÛÃÖ] ˜Ãe á^Ò‚Ö] gu^‘ ÜnÏm ^Ûe…
wV”
:• ˜Øæ ã¢*
Ññ
Zp¤
q  gŠt
Z V;z Ô• ˆÅ 76zZ BV Îžì „
h]çq äm‚a 42 h]çq äm‚a
EG E4$
Æ yZ pÔì ;gƒ ü Ð > © 3 Ø Yz c ¿Ôwâ Æ }uzŠ ¿
vߎ ~ g » & §Æ ~g î gzZ Ôì ŠŽñÐ ¬ -yxgŠ
ÑÐ ¬ ~-{z Ô• ìg WˆÆ äƒ qzÑ•
q Ñ]æ
äƒ: -Ð ¬ V˜ ì ŠŽñÌ+Z nq Z pÔ¸ 7
]| {z gzZ Ô ˆ Å t" g p yxgŠ Æ Vh• Û zŠ ŠŽz!Æ
yQžt {zgzZ Ôì w®~ ´ â x â Z ¤¸Ž ìêg•»”/
V˜ ‰ t Z²”/0vZ DgzZ ”vZ†]|} Š Zñ™Æ
”/]| ¶g¼ gzZ Ô¸ Áq ” ~ÄZ .ñ1Z ]|‰ Ü z kZ
 ™t Æ ”/]|Z
r  Ô¸ T e '{gëÜæ k0 Æ
¹Ð yZ ä” ~ÄZ .ñ1Z ]| ÂÑ äY {gëÜæ} Š Zi
yâ ‚ » kZ •e \ WÔVƒ êh Š6gîÆ nŒ Û Ã\ W~ ¶gtž
”/]| ¶gÝZgzZ ÔBÄgŠp œÔ,Š Ö V; z™h y Ð VŒ
 ZƒDÔ/]|Z  pÔ H„ (Z ä VrZçO Ô,h ŠÃ
n Æ äà {Z ÃÃVœ}÷ä ” .ñ1Zž c Û ä VrZ
â•
:Zz ÃwÓZ š  {z Ôì c ¾ œŽ ä VrZ n kZ Ôì Hnçt
ÅkZ Â @ Yƒ uh wâ t ¤ Zž c
â•Û ä ”vZD]|X , ™
]|Ô’ e N …Ìœ» kZ n kZ ÔCƒ „ 6ë ~g ZŠ)f
\Wž Å 7 m ?ä r  ™q Z Q Ôãâ 7] ! t ä ”/
Û"
nŠg Z Œg pÐZ ä ”/]|çO Ô,Š ¯ " g pÐZ
Zz™4ZŠ ~ wÓZ š
X c  œ JŠ WgzZ c Š ÃVzŠ Z ñ™ yZ œ JŠ W
( 1195 •g uÔnZÅZ °Y Yâ ÔvZ¶g ´ â x â Z ¤¸ )
Ü z kZ Ôˆ ~Š Ã VzŠ Zi r
‰  ™ yZ ¶g Z  ~ î Zz kZ
h]çq äm‚a 43 h]çq äm‚a
ÐZ ~ ˆ ä ”/ ]| p Ô å 7- ðà » " g p
Å]ùŠ¼ä vZ¶g x Z™Y •ÅŸkZ X c Û"
Šg ZŒg p
:ì ˆðâ • Û V- äÂq ZÐ ~ yZ Ô•
š ]†Ï Ö] ÜÓ u x e †Ö] o Ê ] †q œ ^ Ûã n × p †q œ †ÛÂ á žZ Z
èÚ^ÃÖ] …çÚ¢] àÚ á^Ò äÞ¢ (‚ÏÂ ^ÛãßÚ Ý‚Ïjm ÜÖ ážæ (xnv’Ö]
^Ûâ †nÇÖ Ù^ÛÖ] pœ… ^Û×Ê (è‘^íÖ] •çÏÃÖ] à äÛÓu ÄŠjm ^Ú
š]†Î ‚Ï ÔÖƒ ØÃq (änÊ ànm‚ÃjÚ ^Ûâ†m ÜÖæ ^ÛãßÚ ØÛÃÖ]æ
XX!é†m†â oeœ àe] o× çeœ å†Òƒ ]„aæ (xnv‘
( 322,323m~g î~ŠÎ)) D 9 ”8t h„ãÛÖ] |†• ÅçÛrÛÖ]E
•ëë
Xì V- ~ ´ â x â Z ¤¸rZg7 t
!Ñ]†ÃÖ] oÖ] •nq oÊ h^_íÖ] àe †Û ^ße] ä×Ö] ‚nf æ ä×# Ö]‚f t†ì
æ ^ Û ã e g u † Ê é † ’ f Ö ] † n Ú ] ç â æ p † Ã • Ÿ ] o ‰ ç Ú o e ] o × Â ] † Ú ¡ Ë Î ^Û × Ê
Ù^Ú ^ßãâ o×e Ù^Î Ü$ k×ÃËÖ äe ^ÛÓÃËÞ] †Ú] o× ^ÛÓÖ …‚Î] çÖ Ù^Î Ü$ Øã‰
^Â^jÚ äe á^Â^fjjÊ å^ÛÓË׉^Ê ànßÚçÛÖ] †nÚ] oÖ] äe &Ãe] á] ‚m…] ä×Ö] Ù^Ú àÚ
ànßÚçÛÖ] †nÚ] oÖ] Ù^ÛÖ] Œ]… á^m•©jÊ èßm‚ÛÖ^e äÞ^Ãnfi Ü$ Ñ]†ÃÖ] Å^jÚ àÚ
á] h^_íÖ] àe †ÛÂ oÖ] ÔÖƒ gjÒ æ ØÃËÊ ^Þ••æ Ÿ^ÏÊ xe†Ö] ÜÓÖ áçÓnÊ
à e † Û Â o Ö ] Ô Ö ƒ ^ Ã Ê • ^ Û × Ê ! ^v e … ^ Ê ^ Â ^ e ^ Ú ‚ Î ^ Û × Ê ! Ù ^ Û Ö ] ^ Û ã ß Ú „ ì ^ m
h^_íÖ] àe †Û Ù^ÏÊ Ÿ Ÿ^Î ^ÛÓË׉] ^Ú Ø%Ú äË׉] •nrÖ] ØÒ] Ù^Î h^_íÖ]
^Ú] æ kÓŠÊ ä×Ö]‚f ^Ú^Ê !äve… æ Ù^ÛÖ] ^m•] ^ÛÓË׉^Ê ànßÚçÛÖ] †nÚ] ^ße]
Ô×â æ] Ù^ÛÖ] “ÏÞ çÖ ]„a ànßÚçÛÖ] †nÚ] ^m ÔÖ oÇfßm ^Ú Ù^ÏÊ ä×Ö] ‚nfÂ
àÚ Øq… Ù^ÏÊ !ä×Ö] ‚nf äÃq]… æ ä×Ö]‚f kÓŠÊ å^m•] †Û Ù^ÏÊ å^ßÛ–Ö
h]çq äm‚a 44 h]çq äm‚a
!^•]†Î äj×Ãq ‚Î †Û Ù^ÏÊ ^•]†Î äj×Ãq çÖ ànßÚçÛÖ] †nÚ] ^m †Û ð^Š×q
xe… Ì’Þ ä×Ö] ‚nf æ ä×Ö]‚f „ì] æ äve… Ì’Þ æ Ù^ÛÖ] Œ]… †Û „ì^Ê
!Ù^ÛÖ]
:ì ~ sfB‚ÆV0 Ÿz ~gz¢PÀF» kZ
X ‰ t Z²B‚ÆHòsZvZDgzZvZ†d  zŠÆ ” /]| L L
Æ {yŽ Zƒ6” ~ÄZ .ñ1Z ]|g * » yZ ÂÑ UßÐ V;z {z Z 
œÃVâzŠ \ WÐ j§Ë~¤ Z L L ¹gzZ Hxlí » yZ ä VrZ X¸ Áq
( ~g »uª) »vZ k0 }÷V; }g Z Ñ ìQ X Ç Vî àgz¢ Â e à
nŒ Û ÃVâzŠ \ W~ wâ {z ÂX Vƒ Le 'Ô /]|~Ž ì ŠŽ ñwâ
ÃkZ ™ VÜæ gz Z B h y yâ ‚¼ » t Z²VŒ Ð ¶g kZ \ WX Vƒ êŠ
VâzŠ yZX BÄgŠp œgzZ ,Š™ ZŠ ZÔ/]|wâ ÝZQX , Š™|  z• Û
Ù ªÉg KZ ä ~ kZ
X ÅC
~Š Ék ’Ô/]|gzZ ~Š } Š ÃyZ ¶g ä ” ~ÄZ .ñ1Z ]|
gzZ H| z•Û yâ ‚ ä VrZ ÂãÜæ {z Z  X B™wßz Ð yZ ¶g {zž
.ñ1Z H Y7 ä VrZ Â~ŠÃ” /]| ¶g ÝZ ä VrZ Z  X c ¾œ
ä VâzŠ yZ ?ì c Û ( nÆ ä¾ œ )™H}g7 b§ÅVâzŠ ?ä
Š nŒ
÷Z VâzŠ ?ž c Û ä ”/]|6kZ X c
â• Š 7ÃVzuzŠ 7ž c Š [ ZŽ
 œgzZ wâ ÝZgX c
ƒ Š nŒÛ »sÜä Ïñ1Za kZƒ d ÆÝ>Z
gzZ ì H Ýq œ6wâ ~g »u Âq ZèY î Z™ ¦~ wÓZ š  gzZ ) ß ï
• ìg à{Z ÃôZß! =gzZôZzš »{zÐzz Å}Ç}÷}uzŠ
X ( ì löWÅ]Øg~T
êt » \ WÝ>Z÷Z } Z ¹ä vZDpìg lñ{ ÂvZ†6kZ
h]çq äm‚a 45 h]çq äm‚a
bŠ „ ä ë ÂyZz@» kZ ÂLg @Y Zg ‚ c
@
Yƒ Áwâ ¤ ZèYì 7ƒ o
nŒ Û Ž åwâ ~g »utža kZ H7tÃ?Š ÅyZ ) ä ”/]|X å
Âá h yyâ ‚ CZ Ð wâ Æ -â Z ¤
Z }Z gzZ å-â Z Z® å Y Y c Š7
 ? ( 7)ž c
ÂvZ†6kZ X î Z™ ¦ ¶g ƒ Û ( gzZ Xì „ @
â• W6kZ yZz@
¹ä q Ñq Z ~ >6kZ X ¿g ]! KZQ ä vZDpìg „ lñ{
wâ èY ìg Ì- â Zž @)k¯" g pà kZ \ WÝ>Z ÷Z } Zž
X ( ñY ïÌœ »tâugzZ ¿gzZ ì @ ƒ-â Z k0 Æ [g p" g p
vZ†gzZ 1 œÛgzZ wâ ÝZ ( ä VrZgzZ ðWI ]! t à ) ” /]|
X 1 œÛävZDgzZ
}ƒ - â ZÐzz Å£Ëk0 ÆËŽ ¶g {zž Zƒx¥ÐrkZ
œÃËwâ » - â Z a Æ kZ ƒ ò* » •z c ƒ àz z à z » Ú! *
c
ƒ Áq
Hwú6" g pÃkZ ƒ cŠ } Š¤
ZgzZ X 7„  gŠ bŠg JŠ ZaÆ ä¾
XA œ»{ LZ ÌÃtâuB‚B‚Æ¿ž @ Ç ñY
G@ ÅkZì 7x ¬ ¬ì 0Ð - â Z Ånmº¬tž It Zg ø
t {z Xì HÜäØæ * ÑñŠpŽ ì Cƒ ÌÐ áZjkZÆ [v bÑ
nçt) è‘^íÖ] •çÏÃÖ] à äÛÓu ÄŠjm ^Ú èÚ^ÃÖ] …çÚŸ] àÚ á^Ò ä³ÞŸ ì
~ ¨£ Æ Š .˜~ ¬Æ T ånç ~g »ugzZ ê ª » )¬ gñZ
Øæ * Z ÃäSë Z âZžì ]ªpX ( ì Cƒ Ýz
ÑñÆ ™i Z0
X • ìg ¯ Š ãÅ] 5ç˜x ¬Ã§Zz Ñ! {gÃè
Xì &ÀÒÃÅ% ïx »Ð Vß V0)+Z ÅØæ * Ññn¾
h]çq äm‚a 46 h]çq äm‚a

4 :[ !

Z ð-
ï¬~j§ÆgZza
[ZŽ »äƒ]gz¢gzZ
:• ˜Øæ * ÑñˆÆ¶Š BVÑ! {gÃè
~ X• BVϹ Å b§kZ ~ " g pgzZ • Ñ
ä x Z™Y •pN 0 Û^
g ZŒ Y*{z ÂñY Hp Ò»VÃg ! x¤ Z
~g î ~ŠÎ)) Xì c Û^
Šg ZŒY Ã7Æ ~  qgzZ ï¬7Z
X ( 321 m
t ž ì 7t Y A » ä™ 7 BV ( b ëª) tL L
ìt Y AÉ Ô• ;b§~g7 6j§Æg ZzZað- 'gß
gzZ ï¬z s²ÃVÂgßZ+Z Å• Ñä vZ¶g x Z™Y •ž
Æ }uzŠ ¿q ZCÙ „ ~ Xì c Û^
Š gZŒY 6Š ã
Å ~ q
m ~g î ~ŠÎ)) X ó ìó ;g VZ {Z Ã Ð > Ø Yz c ¿c b
X ( 323
•ëë
Z ~ Vß VyZ‰ž• T e *
¿q CtØæ *
ÑñÐ ] !
kZ KZ
h]çq äm‚a 47 h]çq äm‚a
¡pì s ÜÆ‚Ÿ¦ÑžŽ ì @ ÃÐ ¿c
VZ {Z ñâuÆ}uzŠ
ð- b§ÏZ ì c Û^
Š g ZŒ Y ÃVÂgßyZ ä Y •Ð zz Å ï¬z ]gz¢
}uzŠ ¿q Z Ì~ kZžì s ÜÆ‚Ÿ ¦Ñp¤ Z Ìi§ »g ZzZa
]gz¢gzZ ì Ìï¬ » kZ ~ VËèa pì @ ÃÐ ñâuÆ
VZ {Z
Û^
X ’ e bŠg Z ŒY ÌÃi§kZ n kZì Ì
•ëë
• D™gz¢p Ò » kZ pD™7p Ò » VÃg ! x¡p¤ Z Y •
ä™ ãZzt ~ VßV{gÃè ä Y •Ðzz ÏZ X Vƒ: wâ 0 ÆŸ¦Ñž
p ;g VZ 7{ZÃÐ ¿gzZ ñâuÆ }uzŠ q Ñq Zžì Hx ÈZ »
ZÃÃ|ë Z kZØæ *
X • ‰ ™i Z0 Ññ
• D â• Û Øæ ã¢*ÑñÂÅ]gz¢] ! „g
J ~ õg @ m{qZ Ë{zž * ™È0 » ]!kZ ÃVÍß L L
gzZì ¿. Þ ‡*
ã½ÔBï~ õg @ „qZgzZ N ZÅgSg ~
ÅäZÅg ¶gÃËyŠgzZ Ë{z´Æ õg @ m{ kZž ñY ¹t ¤ Z
~ D 3" g p ñZÅg ~ „ . î » Z .
™ {z ƒ ]gz¢
Ýq œ ÂJÐ x ¸gx Ó+Zž ǃt È » kZ ƒ: q Ñ
ó Xó A : œðÃÃyà â Æx ¸g yZp} ™
( 304 m~g î ~ŠÎ))
:•D â • Û2
*
™spb§kZÆ™u 0 Ð ŠÎÃ}g ZŠ ZÆ J ¤ Z L L
ä™Ýq s×Ð k QgzZ J sÜÐ VxÅVÍßx ¬žƒ
¦~ J Sg ÅXx Zú{zÉ ÔN VZ: {Z Ã „g ZŠtâuáZz
h]çq äm‚a 48 h]çq äm‚a
g ZzZað- Q ÂÃnÐ «oÆ V¶g yZ Ì{z Ô• Cƒ
gzZ ðÃÔì Ï Åc 6zZ 6i ZŽ ¨Æ T ZÎÆ j§kZÆ
X ( 333 m~g î ~ŠÎ)) ó Xó ì 73 Zg
X :•D â • Û ã¢sÑZ yZ/~ßñ
» kZ ÂñY H: wJÄŠœ6Š ã Åg ZzZa ð- ¤
Z L L
-žœ„: gzZ ì Y Zd ¶g ðÃq Ñ ðà Â:žì t È
ǃ: eÌn Æ Ë b§kZ Xì $ Ë Y Å ¦ ¶g 5ðÃ~
Å äƒ q zÑÆ Š • 5ñZÎn Z™ ¦ ¶g ~ -žœ{zž
Æ äZ™ ¦Y ~ Vzg ZŠ Z C1â gz Z VËX ~ V:g @ {gH
Zá Zz äZ™ ¦V˜ ì ¿.
q Þ ‡* Ð }ui§t Ðg ±Z
Æg ZzZa ð- X • D ZdgzZ • D Z™ ¦b g ! FF~ yŠ
D 3j œËžÐ Vƒg6yÇàY Ð ¶Š ™Šg Ãg¦
]! t X ,™g OZ V¸{z ¬ Ð äZ™ ¦tâu åà ~
kZgzZ σ ú â Ð wEZÆ VxnÆ ¹F Å]g ˆz Å
{g™ƒx YÇ! nÆVÂæ sîõG ( Æ4z]
/J4<XF C1â Ð b§
X óÐ
ó NY
( Meezan Bank`s Guide to Islamic Banking i Z k½ZÀF
)
:• gñZPt Ýq »VÂg „Ñ!
{gÃè yZ
]!kZÃVÍßÐzz kZì ï¬ »g »i§Æg ZzZað- ‰ Ü z kZ -1
î » Z/g pÆ J ~ õg @
N ZÅg Sg ~ . m{qZ Ë{zž * ™È0»
Xì ¿.Þ ‡*
ã½Bï~ õg @ „qZgzZ
e%Æi§kZ * ƒnÐ «oÆ V¶g {Š™ ¦KZ » x Zú -2
h]çq äm‚a 49 h]çq äm‚a
Xì 7
(
/J4<XF
{g™ƒx Y Ç!
n Æ VÂæ sî õG C1â %Æ kZ -3
Æ4z]
X σ^z»g~ ¹F Å]g ˆz űgzZÐN Y
•ëë

.™¤ Z Sg ÌA ,C Ì: Ãx  {ŠŽñÆ ]g ˆz Åë -i
yZÃVÍßžì Ú Z ' Çìg ¸ Âë »4z] C1â ÂN Y ¿g~ . î » Z
X ÇA : œ6V¶g
™Ð zz kZ qŽg s§Å VËòsZ ä VÍß -ii
x  » yZž å *
X 7c• ïŠ œ»]æ ~gˆ{zž7Ðzz kZì ._Æ<Ñ
Xì Zƒ ~g Y Ð w‚ æ•z Á~ yÎ 0 i§ »g ZzZa ð- -iii
—‚ n Æ Vñ» ! zZ X å bŠ x  CZ s Ü' Æ ï¬ Âä VËòsZ
MõÐ x » ³#Æ ` Z' × LZ x » ! zZ „:gzZ @
™ Zƒ 7^z»g ðÃï¬
Xì @

N Y à ïgzZ N Y ðZ™ ¦Sg ~ . î » Z/g p¤ Zˆ {â &CÙ -iv
tâuŠ ~Z sîX 7]æ ~(ðÃt Â}™6Š ã „â• ]! ˆLZ JgzZ
Xì $Ë ƒ {z´Æ kZ ~g »
{z Ã7Æ yZžì @ ƒ x¥Ð ]g „Å ã¢sÑ Z yZ/~ßñ -v
ìCÙ ªX • D ZdgzZ • D Z™ ¦Sgg ! FF~ yŠ q ZŽ • {Š c
ivß
Z™ ¦ ¶g Å {%izg ~ VËn Æ Xì » VÍß ~g !
* zg »} (
¡tž
X Dƒ7yÇàY x ¬t XA : œÌ¼6kZÃyZ {Zpì k ¦
*
h]çq äm‚a 50 h]çq äm‚a

5 :[ !

/gpÐ zg Å j§Æg ZzZað-


xg D ZdSgÐ .
î » Z
:• ˜Øæ ã¢* Ññ
Zª• D Ws§ÅU }uzŠÆg » & §kZ [Z L L
äÂÅkZ X * ZdSgˆ Æ äƒ qzÑ" g pz •Ñ » Y »Ñ
EE\I
|gŠ {zì Le * ZdÐ njuœkZ ¶g KZ úB Žžìt
X óì
ó ꊙ| Û ÃY »Ñ}uzŠ6gî´c
 z• ~zbz CZ
( 327 m~g î ~ŠÎ))
:• ˜ 2
• Dƒ q
Ñn Æ ÑkZ sÜY »Ñx Ó~ VËL L
wâ t âu x Ó Z® X ,™ "
g p 6gî ¦½Z Ð J {z ž
~ VN U zg » wâ t èa gzZ Xì "
Z ×) ™ µ ~ g ! g p
sÜ._Æ wßZ {Š™ yÒ Æ ù Z$
n kZ ì [ ƒ sp
g Z}uzŠ¤
[! Z [ Z X σ 7»"
g pÐìÆ wÓZ [g
 ™ðt ŠpwZñÑZ
{z6µñ,Z ñOÆ & ÃgzZ Ëž• f
h]çq äm‚a 51 h]çq äm‚a
?ì ] ! y
HÅwDZ~ kZ ÂÐBh z » kZŠp

( 331 m~g î ~ŠÎ))
: • ˜h' × Øæ ã¢* Ññ
~g î n Æ k  Š ~hðXì C Ù ªÇ! Ì6gî[] ! t
ZÀq Z ™ïòŠ Wäž < n• Û gz Z Ô£ŠÄg s§q Z ÃZÆ
kZ gzZ Ô• D™ ‰Z t âu n Æ ä™ ì‡: {g » » ä¯
Z Ð ~ yZ Q X • f
q h ywâ x { gzZ ~•Ð ñâu
 c ž} ™c_t q Ñ {z ¤Z [ Z Xì êŠ ™ ZÕ Ñq Ñ
~g Zi !Ãwâ x {gzZ ákZ c ÔzŠ=Æ™„wâ x {gzZ ~•
}g ¦ H6Y »Ñ/Z ¹! Âz™ ZŠ Z= ~‡gzÐ ~ 7gzZ×
zŠ ä VrZ gzZ Š
{g ! c ŠÖ
wâ x { gzZ ~• b§ ˾ ?Ï
Z À¼žÔå„ Zƒ qzÑg ! zg » ÌZ Ôc Š™ qzÑg ! y
zg »™h ~•
¹! ó fÆ Vzg Zh y¼ Ô¶_ W7¼ Ô å Zƒ |  z•Û ™ƒg »
ž Hc_gzZ ~Š™ Z• Ñä q Ñ}uzŠq Z~ ãZž¶
X N YG„ÌZ PU Zx Ó
c „ÅVN U Ñq
Zq Z ðÈ Æ M z } hðC Ù ¤Z n¾
@ ™›g !zg » Zg ‚Æ ™c_ » & ~ g Zi ! Ug ¯ PU Z }g ‚
Z n Æ ÖÐ wq ]gßkZ ?Ï- ù ]g ˆ Âìg
x Ó¤
]gßÅ ä™ ZÆ q ÑËž B ™ðt „ ~ qzÑY »Ñ
ÔÇ ñY œ ~g Zi ! ÃVNU Z: gz ZÐ N Y G „PU Z: ~
¹!•Æ wßZ Ñ! {gÃè ñƒ G yÒ ÆvZ¶g ~zDx â Z%Z
z ]g ˆÅ ` W6gîm{ ÂÐ Bh y  z »qÑá Zzå  Y »Ñ
h]çq äm‚a 52 h]çq äm‚a
ËÐ kZ gzZ ì 7¿. Þ ‡]gßgzZ ðà ZÎÆ kZ ~ Å
( 332 m~g î ~ŠÎ)) X CW7xiÑ~igz s ÜÅwßZ ¦Ñ
:• ˜Øæ * Ññ~y WQ
^g7g KZ ä ±Ã Cc Ãòs Z Ã7Æ VÂ! 7Z L L
Ò* Ññ]|~ k Q Z  H m?t · !Ü z kZi§t ~

9
'» Z‰ \¬vZ é):X+g î » » +-Z b ( ?]|gzZ ãjZ /Z
Sg Ð . î » Z Ì~ {¢q b) ï>Q gzZ Ô¸ ŠŽñ
]|gzZ ( 122 m 7 ` ~z2 Z ŒZ ) ÔŠ c Û ^
Š g ZŒ Y Ã% ï
c Û s %Z Ð VÂ!
â• &Xä ¯æ r  ™u Zß Z†?* Ññ
V˜ ~ xs Z ݬ {z´Æ kZ Xì 7ï• á ] ! t ~ yZ Ôå
¿. Þ ‡gz Z ^
YÃÏZ ä Y fÆV;z Ôñƒ ì‡J~ŠÎ)V˜
( 333 m~g î ~ŠÎ)) ó Xó ì c Û i§
Šg Z Œ
•ëë
z ,Ž Å ä ZdSgÐ ~ . î » Z/g pA äØæ 㢠* Ññ
X Cƒ7;ÌÇ! 6VËòsZ {zì èäÂ
ì @ƒ“ *™ðt ~ :W » yZ • D Z[. î » Z/g pvߎ -i
XÐBh y
z » kZ~ ]gßÅäZd ¶g KZÆg®ƒ. î » Z Ë{zž
Z Ž • D Z™ ¦~ J ¶g âZ Ð k0
q Ù Y »ÑvŠ H -ii
LZ g !
C
hz™zŠ™5 ¶g Å'Z'ä Y »Ñä¤
Z ?σ Hu ÅkZQXì ðZdä q Ñ
ä Y »ÑkŠQX Zƒ qzÑx »Ð T c Z™ ¦~ . î » Z/g pÆ JBzg
ëZ•Ûh
'× Bzg hz™q Z {zžÐ Vƒ È0 Y »ÑkŠ ¹! H ÂB ZdSg KZ
páh y
{ {zÐ ñâu CZ f åà LZ Jžì Yƒ Ât V; X , ™
h]çq äm‚a 53 h]çq äm‚a
:• D hy „Y »Ñ ¹! { {zž• D â • Û ô¥ ÂØæ * Ññ
ž• Dƒq Ñn ÆÑkZ sÜY »Ñx Ó~ VË
g pwâ tâux Ó Z®X ,™"
" g p6gZ Ð J {z
[ ƒ sp~ VNU Z ×)™µ ~ g ! zg » wâ t èa gzZ Xì
Æ wÓZ [g sÜ._Æ wßZ {Š™yÒ Æ ù Z$ n kZì
t ŠpwZñÑZ [ !
g Z}uzŠ¤ Z [ ZX σ 7»" g pÐì
z » kZŠp{z6µñ, Z ñOÆ & ÃgzZ Ëž• f  ™ð
ó ó?ì ]!HÅwDZ~ kZ ÂÐ Bh y

( 331 m~g î ~ŠÎ))
ì^ Y*„6gîàßZi§ »g ZzZa ð- ž• ` ™" U ëú -iii
Xì {Z Ã" cÅi ZŽÆäZd ¶gˆÆ kZ Z®
„z¤Z ~ ^g7g KZ ~} g ! Æg Zz Za ð- ä ±Ã Cc Ãòs Z
Y » kZ ë Âì H™f~ wÑ+ Z L Z ä Øæ ã ¢ *
{^ ÑñŽ ì ¹¼
X •` á
SgÐ . î » Z Ì~ {¢q b) ï>ž] ! t ÅØæ * Ññ„g
 H7s %ZÐ kZ ( ä uZß Z†ª) ä ~gzZ Š c Û^
ŠgZ Œ YÃ% ï
:• [ ZŽ zŠÆ kZ
Xì 7m¼Ði§Æg ZzZað- » kZ -1
X•Te* ™"U Øæ* ÑñŽìZ¹ÐkZ]! Å ï> -2
Xìt ]g „´Å ï>
ÆÌ Z% µÇg ZD Ù qZ Å ðzg à ~g†Jž ,™ n• Û LL

5.•Æg » & §

 Ñ«o bÑ6kZgzZ , h y
Ð Jä ÿG
h]çq äm‚a 54 h]çq äm‚a
9zgÄÑ q Z †6ÿG 5.’•Æ A ç kZ gzZ ˆ ðÎ ‚ 15 6

Ù k• {zžì Let ÿG
9zgg ZD 5.Ð zz Ëp‰ƒ ZŠ ÑZ Z  Zz
ñY c Š wÅ~ J ó ó. î » Z àSL Lq Z » kZ Â} Š™ ZŠ Z ÌZ
'ÇñY c Š «o b§ÅVzg®ƒ . î » Z}uzŠÐZ6T Ç
» T Çn Ìwï Sg KZ »¯ »z ÿG 5.’Ð . î » Z kZ
:ǃtg » & §
Æ- J Å9 zgÄÑ q Z } ¶g ZŠ ÑZ Z Zz KZ ä kZ L L
kZ cÐZ {z Z ÔµÇÅ„ ðzg c ]Άì Zƒ 3g‚gŽ n
» 7 Å kZ ì Le * Zrz A Âì e * ZrÃ{ ¼ Æ
X} Š wÅ. î » Z àS
ǃ ÜÅ. ZÉ Ïƒ: g¦5ZŠ Z ~zb
î » Z * q Å7t
âZ Ð .î » Z kZ {z [ Z X Ç} Š™:Zzz Ú Z ¬rJ 6T
•g ¹! ~. î » Z Æ kZ ˆ Æ äZdÆ T Çn Zd ¶g
Xƒ'Z'Æ7 Y ZŠ ÑZ Z Zz™ïB‚Æ‚g {0 â ¹! ¶g à Zz
VŒ Ð •g ]5çZJ
31 ž J cŠ 31 b§ÏZ
àSt 6äƒ å5ZŠ Z Å 7 ¦ù Å ] 5ç x ÓÃcŠ
( 123,122 m 7 ` ~z2 Z ŒZ ) X ÇñYƒ ». î » Z

5. ._Æ ,kZ
»‚gJg”Æ kZ sÜÇñZ™ ¦ ¶g ÎÿG
ì Y Zd„ œÑZz Y sÜÐ ~ . î » Z kZ ÿG 5.’[ Z X Çìg @ hgz
¹ Ð kZ ]! t Z®Xì [ Zzr‚gg”Æ kZ {z núÆ ¶g ÝZèY
j§Æg ZzZað- žt ª) • T e * U
™" Øæ 㢠* ÑñŽ ì Z
X ( •M  ZdSg »¯ yzg®ƒ. î » ZÐM3Æ/g p~
h]çq äm‚a 55 h]çq äm‚a

6 :[ !

?ì H|Åv
X å –ä ë•Æ yZÄkZX ó ó?ì ^ Y |
 z•Û zh
yÅi¥H L L
kZ Xì {g YZ -QgzZì u5Z • ÑÑzZ (nç » v )
™ 5 wâ LZg »tâu ðZ’ZgzZg Zh y Æ ‰žìt s  Ÿz Å
Q Xì CY ƒ 쇕 Ñ~ wâ Æ yZ V- gzZ • f  ™ ‰Z
žœkZ ~ núÆ VjgzZ ]̀Z Ž ì @ Y H î O » iË] Ze
™„Ð ƒ  ÚÆtâuÆ q ZC Ù Ã œgzZ • D™x »6t âu
ì 7-• ш Æ u5Z • Ñt Ð b§kZ Xì @ Yc Š
( 59 mb)Ùçh ]) Xì {g YZ
:• ˜Øæ ã ¢i* Ññ6kZ
Û {g YZ -6gî ~Š ã
gZŒ Ã-Æ vžì t |p L L
Å v?ì Y Y H H ZÎÆ ]ª6kZžì ] ! Ð+Z bŠ
` WÌä ËÔ• ðW,k 
’gzZ Á Ϲ K Z 6w¦Ñ
¯æ r  ™ ( u Zß Z†) ?]|QX c Û {g YZÃkZ J
Š 7g Z Œ 
Â655 ™X • ðâ • Û wEZ 'g „Z~ }g ! kZ Ìä
Ã`¦ÑpÔì @ ÑÃkZ ~ x ¬ s²p¤
Y ¹• Z Lž
L c Û
â•
-{zL L:ž c Û 667 2X Ôì » {g YZÉ Ô7»•
â•  ZÑnçt Ð
h]çq äm‚a 56 h]çq äm‚a
Å•  ZÑ6V»VâzŠ yZX ó ì ó {g YZ Ô7yÁ• Ñ ( vª)
Ôì u5Z • Ñ izZ L L:ž cÛ 659 ™pXì ~Š â •
â• Û Ô„ Ç!
{g YZB‚Æh y
ʼnž c â•Û 669 ™gzZ X ó ì
ó {g YZ-QgzZ
( 346,347 :m~g î ~ŠÎ)) ó Xó ì @ ƒÂY PZ
•ëë
Š¡t ì Å „0 ¶
s§Ås %ZÆ VÂg „~g ø äØæ * Ññ
wDZ ̼ VŒ ™| 7]! ~g7 ÃDI Zž B7ëgzZ 7Çì s %Z
:• D™s  Ÿz ë Âì c Š™™fÃkZèa äØæ * ÑñpXƒ
:ì V- ]g „Å 55 m
t Ð Ã`¦Ñpì @ Y ¹ (yÁ) • ÑÃkZ~ x ¬ s²p¤ Z L L
ó Xó ì » {g YZÉ 7» ( yÁ ) •
Ñnç
:ì V- ]g „Å 67 m
ó Xó ì {g YZ 7yÁ• Ñ ( vª)-{zL L
:ì ãZz È »]g „Å 59 m
ó Xó ì {g YZ-QgzZì u5Z• ÑÑzZ L L
:ì È »]g „Å 69 m
|gŠ pì hy ʼntC Ù „ Âì @ hy
‰Æ v¿q Z Z 
Ð wâ Æ kZ {zžì @ ™nç » {g YZB‚Æ V.g »Æ v™ 5 wâ CZ { z
X , ŠÃkZ œÑZz äƒ6w â ÆkZgzZ B]̀Z6kZÐ kZgzZ , ™g ! zg »
?ìù {g YZnç » v
Šp … Â *
™]ª »Øæ *Ññ6ì {g YZ -Ã-Æ v}g ø ;g
X ðW: ~™ÅØæ * ÑñVY]!
~g øžì ]ª
h]çq äm‚a 57 h]çq äm‚a
:• ˜ÐWØæ * Ññ
{z Ôì ~ ‚fÆ ¯æ r  ™ ?]|] ! Ž ÝZgŠ L L
wßz Ì{ Z 96kZgzZ Ô• D ` yZI]Z eÆ kZ Ãvžìt
» yZB‚Æ Y »Ñn kZ Ô• DƒÞZÆ Y »Ñ {z Ô• D™
iÆ VµgzZ¬_Æ S~ eg WgpXì @ ƒ »}g YZ-
6gîðZ’Z vß¼žìt {z Ôì Cƒ ãZz ] ! Ž Ð g» &§
kZ Ô• ïŠ ]úŠ Å• Ñ~ g ! zg »ÃVÍßx ¬Æ ™ ¦t âu
x *
Æ VÍßyZ ~ yZ Ôì @ Y H ½ÃVÍßZߎ nÆ ]úŠ
gzZ ÔDƒ 7xi 5Æ v{z pÔ• Dƒ `gŠI]Z e w/
Åg !zg » ~ wÅVzÆ Y »Ñ{zÉ Ôì CY ~Š {Z 9ÃyZ:
sÜÃI]Z ežì 6kZ ¿~ Vµx ÓX • D™ð Œ0
Å• Ñ~ )É Ô CY ~Š 7{ Z 9ðÃ6Y ¯ Å äƒI] Ze
I] Z e É ÔCƒ 7Ì{z ~ Vµ ‰gzZ Ôì CY ~Š :
ðä Z%Z Xì @ ƒqÑ~ œsÜ b§Å Vzg ZŠz}uzŠ
CY ~Š { Z 9ÃkZ Âá we6gî zz! x » ðà » vI] Ze
rq Z n Æ ä` v|gŠ eg1 » VzI]Z e Xì
ðZ’Z ˜ÀÁh Z r t Xì @ ™ [ NZ » ( dZ ò*
) Áh Z
r p Ôì @ Y 1ÐC Ù !É Ô @ ƒ 7Ð~ VzI] Ze
L%Z Xì @ Y ŒI] Z e {Çp Ò/ ÌÐZˆ Æ “  Áh Z
r LgzZ Ôì @ Š ¯ Áh Z r ÃËÌÐ ~ VzI]
Y c Ze
)f zz! ðÃ~ x »Æ vÌÃI]Z e gzZ Ë{z´Æ Áh Z
gzZ Ôì @ Y ¹I]Z eÁh ZÃI]Z e, Z Ôì CY ~Š , Î~g ZŠ
h]çq äm‚a 58 h]çq äm‚a
™wßz xi 5 ¨É Ô7I]Z e w/ {Z 9{zQ
kZgzZ Ôì @
x ¬Ž Lg 7g ZŠ hÌ»:kZ Å• Ñ~ ) {z ~ ]gß
}g ‚ 0Ð g½Æ Áh Z g ZŠ {Z 9pXì QÃVzI] Ze
7z » x ªÆ vÔ• D W~ ¿ˆ Æ x ªÆ vx »
:ì gÃèt ~ 200 iŠgzZ 198 iŠ żeg WgçO X Dƒ
198. (2) The directors of every company
shall as from the date from which it commences
business, or as from a date not later than the
fifteenth day after the date of its incorporation,
whichever is earlier, appoint any individual to be
the chief executive of the company.
(3) The chief executive appointed as
aforesaid shall, unless he earlier resigns or
otherwise ceases to hold office, hold office up to
the first annual general meeting of the company
or, if a shorter period is fixed by the directors as

the time of his appointment, for such period.


200. (2) The chief executive shall, if he is
not already a director of the company, be

deemed to be its director and be entitled to all


the rights and privileges, and subject to all the
liabilities, of that office.
h]çq äm‚a 59 h]çq äm‚a
(The Companies Ordinance, 1984, p130)

VzI]Z e 662 ™ä ¯æ r  ™u Zß Z†?]|


Ð á ZjÆ ^g7g: Ñ‚ Å vq Z ~ G @Å äƒ xi 5Æ
X ˆ~Š {Z 9Å9 zg VÅÑÃÁ h Z r Æ kZžì c Û y Òt
â•
y Q ÌÁh Z r ž Œt Ð kZ ä r  ™ ?]|
D™y´Z » ä™ì‡v6gîðZ’ZŽ Çƒï• á ~ VzI]Z e
vg½» Á h Z ržì _ Y Å n²6zZ |èÑq Ô•
‹¸ {z ~ VÂgßϹ gz Z Ôì @ W~ ¿ˆ Æ x ªÆ
p Ò/ sÜgz Z Ôì @
Y 1ÐC Ù ! ƒ 7Ð ~ VzI]Z e
É Ô@
ŠŽ zÆ vx »} g ‚tžì tžÜXì @ Y ŒI]Z e {Ç
- Y »ÑP ‰ ì „ (Z t gzZ Ô• Dƒ ˆ Æ ä Y W~
yQ ™Äg xi 5 ÃVÍß¼ ëž B ™ð Ìt ñƒ D™• Ñ
- »• ÑÐ g Ö ZÆ } Š Zg Z kZ ¡XÐ , ™x »)g fÆ
á Zz äƒ ÂB‚Æ kZ Z® X @ Y ƒ 7sp~ } g YZ
 gŠ Ð g ±Z ÌË bŠ g Z Œ
„ Û - ~Š ã» x ªÆ vÃ} g YZ
Xì 7
 ™ ?]|žì ܇ÌÐ Kt DÁ 6íQ
r
6¶Š g Z ŒÛ o• Ñ ñO Æ - • Ñ Ã • Ñ kZ ¯æ
g !gg » j œ)g f Æ •ÑkZ Y »Ñx Óž Z  • ^VY
ÃY »Ñ‹¸Æ™ ¦Sg n Æ n¾ÏZgzZ Ô• 56ä™
ÑC
q Ù ~o• Ñž Z  Ô• ìg ¯ Vz CZ ~g ! zg » kZ
~}Ãx Ó] ! ƒ bZ n Æ}uzŠ ~{ LZ
t Xì @
h]çq äm‚a 60 h]çq äm‚a
» VÆÑÅnVâzŠ ä \¬vZ¶g Y ‡g²Z ½ •pÔì ŠŽñ
:• D â • Û {z Ôì HyÒ Ð j§ãZz {Š c i t• Û
Õ †jŽÚ ®n• oÊ ^Ûñ]• áçÓi ^ÛÞž èÃñ^ŽÖ] ènÓ×ÛÖ] ážZZ
o × Â Ñ ^ Ë i Ÿ ] á æ • ¼ Ï Ê Ù ^ Û Ö ] à n  o Ê k Þ ^ Ò ] ƒž è Ò † Ž Ö ] å „ ã Ê
èÒ†• ^ã×e^Ïi æ !Ô×Ú èÒ†• oÛŠi Õ†jŽÚ ØÛÃe å…^Û%j‰]
æ œ Ù ^ Û Ö ] … ^ Û % j ‰ ] o × Â † % Ò ª Ê á ^ ’ í• ‚ Î ^ à j m á œ o a æ ( ‚ Ï Ã Ö ]
!ènÂ^ß’Ö] æ èm…^rjÖ] l^Ò†ŽÖ] oÊ ^ÛÒ xe†Ö] Ý^ŠjÎ] æ ØÛÃÖ]
D263 ” 1t Ý^ÃÖ] oãÏËÖ] Øì‚ÛÖ]E
:ì Å b§kZ s  Ÿzh ' × ä VrZ6µñ}uzŠ q ZgzZ
áæ^ÃjÖ] o× †%ÒªÊ àn’í• àne ‚Ï çâ æ VèÒ†ŽÖ] ‚ÏÂZZ
áçÓi ‚Î ^ãi]ƒ oÊ èÒ†ŽÖ]æ Väu^e…œ Ý^ŠjÎ] æ oe^ŠjÒ] ØÛ oÊ
oÃnf› gf‰ à èò•^Þ ”^í•œ é‚ àne Õ†jŽÚ Ô×Ú èÒ†•
o × Â è Â ^ Û q ‚ Î ^ Ãj m á ª e ‚ Ï Â è Ò † • á ç Ó i ‚ Î æ ( ¡ % Ú ' … ¦ ^ Ò
æ Ø Û Ã Ö ^ e æ œ Ù ^ Û Ö ^ e ä n Ê á æ ‚  ^ Š j m p … ^ Û % j ‰ ] Ø Û Ã e Ý ^ n Ï ³Ö ]
Ô × Û Ö ] Ø n f Î à Ú o a Ô × Û Ö ] è Ò † Ž Ê ! ä r ñ^ jÞ o Ê á ç Ò † j Ž m
] ‚ Ï Â á çÓ m ‚ Î ^ ãff ‰ á ^Ò á ž æ ( • çÏ Ã Ö ] àÚ k Š nÖ æ ( Ä ñ ^ Ž Ö ]
èÒ†• ^Ûãßne ^Ò†jŽÚ áçÓm äÞ¬Ê ^òn• á^’í• p†j•] çÖ^ÛÒ
é…^rje å…^Û%j‰] æ äÖ¡Çj‰] o× ‚Ï ^Ûãßne ‹nÖ àÓÖæ Ô×Ú
‚ÏÃÖ] èÒ†• ^Úœæ !|^e†j‰Ÿ] Øñ^‰æ àÚ ÔÖƒ çvÞ æ é…^qž æœ
é•æ‚ÃÛÖ]æ (^ßâ é•ç’ÏÛÖ] oãÊ |^e †j‰ Ÿ]æ …^Û%j‰Ÿ] ^ãjm^Æ ojÖ]
” 1 t Ý^ÃÖ] oãÏËÖ] Øì‚ÛÖ]E XX!é^ÛŠÛÖ] •çÏÃÖ] Í^ß‘œ à³Ú
( 351 @ 347 :m~g î ~ŠÎ)) D551
h]çq äm‚a 61 h]çq äm‚a

•ëë
aÆä¾ œgzZ ä™g !  I]
zg »Z Z eÆ vžì @WøC Ù„
žì t |p• D™yÁ• Ѫ-• Ñ Â• D™ ‰Zt âu
ë! ÕÑkZ Ž N Y ñ0 ÌgñZ °oÆ yÁ• ÑB‚Æ kZ Z 
 gŠ *
X 7„ Y- ¾ yÁ• ÑÃkZ ÌQ ÂVƒ D™
ƒ µZz gzZ "U iŠ q
Z yÁ• Ñžì wìt »Øæ ã ¢ * Ññp
Øæ * ÑñÃkZ X Ïìg „ yÁ• Ñ {z {ÒWñYƒ ̼ {ZpQ Ô ñY
ð Ìt ñƒ D™• Ñ-Y »ÑP ‰ž c ŒÐ wVÏx9q Z ä
}Š Zg Z kZ ¡XÐ , ™x »)g f Æ yZ ™Äg xi 5ÃVÍß¼ ëž B™
X @
Yƒ7sp~}g YZ- »• ÑÐg ÖZÆ
V- ™w$ ¼ wV¸¤ Z p7s %Z Ì…Ð wVÏx9kZ
Ð ,™x »Šp {zž B™ð Ìt ñƒ D™• Ñ-Y »ÑPž ñY à
ÑÌQ H ÂÐ B :Å) Ái Z Á{zžt c
• Ð B Ì{ Z 96kZgzZ
X σ: ë!Ïìg ¹!
@ƒ Za W@zg¦Ž » äƒ ë! Æ yÁ• ÑÐ wV ðƒ ðC ~g ø
:• ˜ V- Ð [|Z m{q ZØæ * ÑñaÆä™bZiÃkZì
{Z 96Y ¯ Å äƒ Ë]Z e sÜÃË]Z ežì 6kZ ¿~ Vµx ÓL L
7Ì{z~ Vµ‰gzZì CY ~Š:Å• Ñ~)É CY ~Š 7
Z%ZXì @
¤ Ñ~ œsÜb§ÅVzg ZŠz}uzŠI]Z eÉ ÔCƒ
ƒq
Xì CY ~Š { Z 9ÃkZ Âá we6gî zz! x » ðà » vI] Z e ðÃ
» ( dZ ò* ) Áh Z r q Z a Æ ä ` v|gŠ eg1 » VzI] Ze
ÐC Ù !É @ƒ 7Ð ~ VzË]Z e ðZ’Z â ÀÁh Z rt Xì @ ™[ NZ
h]çq äm‚a 62 h]çq äm‚a
gzZ Ôì @ Š ¯ Áh Z r ÃËÌÐ ~ VzË]Z e L%Z'ì @
Y c Y1
)f zz! ðÃ~ x »Æ vÌÃI]Z e gz Z Ë{z´Æ Áh Z r L
Y ¹I]
/ {Z 9{zQgzZ Ôì @ Z eÁh ZÃI] Z e, Z Ôì CY ~Š ,
Î~g ZŠ
~) {z~ ]gßkZgzZ Ôì @ ™wßz xi 5 ¨É 7I]Z e w
X óì
ó QÃVzI]Z e x ¬Ž Lg 7g ZŠ hÌ»:kZ Å• Ñ
•ëë
:ìt ,ÅkZ Å™fÐ w)Z ä ë]! Ž 6
zZ
œn Æ kZ‰ì „,Z * ™gH{ Z 9n Æ q ÑÆ yÁ• Ñ
™mº¶g ³IЄÅ
X *
Xì ~1337 {Š â ÆC
Äe†Ö] æ &×%Ö] æ Ì’ßÖ^Ò ð^Ò†ŽÖ] àne ÜŠÏßi ojÖ] xe†Ö] “’u áçÒ
^Âç_ÏÚ ^•†Æ ]„Ò Üâ‚u] ð^_Â] o× ð^Ò†ŽÖ] Ùæ^Ïi ]ƒ^Ê ½†• ^Ãñ^• ] ðˆq
!è×›^e èÒ†ŽÖ] áçÓi
gzZ ðäÔÛ‰ • äƒ „Îâ Æ VrÑŽ { Æ œ :ÀF)
~ yZžB™t · Z6kZq Ѥ Z Z®Xì oÑ * ƒ ù•á zb
»yZ {)z ðåa
( Xì CYƒë! Ñ ÂÏA ¶g âZÃq
• ZÐ
:ì ~CbÑ
t†ím Ÿ ä×Ã×Ê åçqçÖ] ˜Ãe oÊ èÒ†ŽÖ] Å^_ÏÞ] gqçm ½†• ]„a áŸ
^Þ]ˆËÎ ^Ûâ‚uŸ ^›†j•] ]ƒ] èÂ…]ˆÛÖ] oÊ å†n¿Þ æ ^Ûâ‚uŸ oÛŠÛÖ] …‚ÏÖ] Ÿ]
¡%Ú Üa]…• 醎 ½]†j•] á] Ä_ÏÖ] á^ne æ …^jvÛÖ] •… oÊ Ù^Î †ve é^ÛŠÚ
t†íjÊ ^ãÃ_Ïm ÔÖƒ æ xe†Ö] ÄnÛq ½]†j•] ݈×jŠm ^Ûâ‚u Ÿ xe†Ö] àÚ
Ä_ÏÖ] oa •^ŠËÖ] è× kÞ^Ò &nu æ b] xjËÖ] oÊ ^ÛÒ èÂ^–fÖ] æ] š†ÏÖ] oÖ]
h]çq äm‚a 63 h]çq äm‚a
Ø_fm á] oÇfßm á^ÓÊ ‚‰^ËÖ] ½†ŽÖ^e Ø_fi Ÿ èÒ†ŽÖ] á] •†m ¡Ê …çÒ„ÛÖ]
!D4 t 260 ” ä×rÛÖ] |†•E !^ãÞæ• ½†ŽÖ]
ÃkZ ~ V Âg߉oÑtžì t zz Å äƒ ë! Æ• Ñ :ÀF)
Æq ZŽ ƒ Zƒ ~g ZlâZ sÜ œÀžì YƒèY îŠ • g 7• Ñ
~® g Z' × X ( •* i Z 'ì à Äg ~ ]̀Z ä q ÑŽ c ) ì ðƒð n
GB+Å
~g é5 ZŠg X ñY Å mºg ZzZa Å yiz ³n Æ q Zžì tnÅ kZ
Z Ð ~ œn Æ q
q Ñq Z Z žì t y Ò »• g: ¹! Ñ :ì

ž Ç ñWxi у ZƒBzgg ZD Ù q
Z sÜ œž~ ]gßkZ ÂÅoÑÅ9 zgg ZD Ù
*ƒ »q Z œx ÓgzZ Xƒ uœ œž ì Ÿ» » • ÑèÑqƒ » ÏZ œ Zg7
gzZ| Zì ~ k ;Z ìž 6ì êŠ ¯ ®  { c nŒÛ ÃnçÆ™ »Ã• Ñ
‡ ÃoÑž @ 77ÌnZ ‹Zt Âì * Yƒ »» kZ AÆŠ YÆ• ÑZ 
( Xƒ: ë! ÑñYƒë!
• oÑŠpžì ~gz¢gzZ Cƒ 7ë! ÑÐ

:ì ~g UgŠ
á ] Ø _ f j Ê ä Öç Ï e † n ì Ÿ ] o × Â Å † Ê Ü $ t … ^ í Ö ] o Ê è Ò † Ž Ö ] ½ † Ž e æ
…„fÖ] h… ÄÊ… æ] ànÃÚ Ä•çÚ àÚ t†ím ^Ú æ] é^ÛŠÚ á]ˆËÎ ^Ûâ‚uŸ ½†•
!äÃÊ… ‚Ãe oÎ^fÖ] Ìn’ßi æ ̾çÛÖ] t]†íÖ] ÄÊ… æ] å…„e
q Z'× gzZ á Zz }i¤ Z Z®ì oÑ• Ñ~ g ZzZa ~ ® g Z' × :ÀF)
g ZzZa Å(m{ Ë c HgHyiz m{ q Z »g ZzZa n Æ q Z ËÐ ~
% ï ý…ñ ` Zy E c ˆ Æh  g ZlÅ Õ LZ »áZz Õ ž ÅoÑt c Åð
( X ÏñYƒë! g Z'
® × t Âσ„ÛÛ~ VâzŠg ZzZa ¹! ˆÆ
Çñ WÐWž 6gz Zì CYƒë! ~³%„¬ Ây Á• Ñn¾
9Ðgî}uzŠ ËÃnçz-~ ]gß+Z Xì CY {g™0 o • Ñ
h]çq äm‚a 64 h]çq äm‚a
¯ {g YZÆ yÁ• ÑñO Ã-ž J &  ðet ä ëi» kZ X Ç} 7* ™
X ñY c Š
ž @ ƒ 7ð t ‰ Ü z Æ äƒ ÂÆ yÁ• Ñž ¾ ðÃ%Z
Tì {z {zì ë! Ž gz Zì @ƒð ~ˆ Ât X 7c Ð ,™x »I] Ze
X ñY ÅoÑt ñƒ D™• Ñ~
oÑtž • wZŠ 6kZ 'g „ Ñ! {gÃèž • ë ë ~ [ ZŽ Æ kZ
ì îŠ ™ »Ã• Ñ {z ~ ˆ c ñƒ D™ ‰Z wâ { Zp ñY ðÎ ÌZ 
៉ 7B‚Æ { Å - g £ì H™f ÇÃoÑ~ VÂg „yZèY
!èÒ†ŽÖ] Å^_ÏÞ] gqçm ½†• ]„a
„ Vµê sÜsz@ {Š™™f ~g øžìgÃ7] ! t Vänfß³i
Xì Ì]gz¢ÅVâ »ŠgzZ Vµ f ÇZ6x ÓyZÉ ì 7]gz¢Å
Y Ò]
{et X • f  Ì{ Z 9{z´Æ œq Ñï¬gzZ • Dƒ Ììg 0 ëE 45 ~
5F
G
X ñYƒ‡ ÃЇÃoÑËQ {g YZtžì ] !
ì ~g UgŠ
è Ò † Ž Ö ] Ä _ Ï Ö ^ Û â ‚ u Ÿ x e† Ö ] à Ú é ^ Û Š Ú Ü a ] … • ½ ] † j • ^ e ‚ Š Ë i æ
!Ù^ÛÖ] …‚Î o× xe†Ö] áçÓm æ ý½†• äÞŸ Ÿ †Ú^ÛÒ
CYƒ‡Ã • ÑÐ ä™oÑ ¶g ³a Æ q Ñq Z Ë :ÀF)
ƒ »„ |Å• ÑžÐzz kZÉ ì ‡ à oÑ{zž 7Ðzz kZì
( Xì CY
:• ˜vZ¶g ò • á )´6kZ
Ù ^Û Ö] …^‘ l ‚Š Ê ^Û ³Ö èÒ† ³ŽÖ] áŸ Ø ³•^ ³Ë³jÖ] ä³n Ê ½† ³j•] á ] æ p ]
…^jvÛÖ]•…E !Ù^ÛÖ] …‚Î o× Ô×ÛÖ] èÒ†• oÊ xe†Ö] æ Ô×Ú èÒ†• ^Ò†jŽÚ
Dä9ñçÒ äm‚q^Ú äÂçf_Ú (3 t (377 ”
h]çq äm‚a 65 h]çq äm‚a
ì CYƒ‡Ã Z • ÑèYƒ ˆÅoÑÅå·~ œp¤ Z :ÀF)
g” œ~ u5Z • ÑgzZ ì ©™g (Z ]gßÅ u5Z •
Ñwâ uœ Â
( Xì @
ƒ (o ) wâ
zq Z » „ ð¾gzZ œ{zì ©
]̀ZŽ q
Ñž7µ ðÃ~ kZgzZ
Xì @
ƒ
Y ¢
?ì ^ ]̀Z6x »Æ•
ÑÃq
ÑÆyÁ•
Ñ H
•ëë
—‚ KZ äØæ 㢠* Ññ6gîÆ [ZŽ gzZ q ZÆzz {Š™™f ~g ø
:žì c Ù ŠÃ] !
Š ZC
HnZ ‹Zt 6kZ ƒ Ìg ZŠz » vÁh Z rt ¤ Z L L
æg ?*Ññ]|6ZkZpÔY07ÞZ q Ñžì Š 
o¢~ Tì c Ûk
â•’ò :×q Z ämvZ G  ™£Z
î*9g r
ŒZ ¶ Š ) Xì Š c Û ^
Š g ZŒ Y à “
 ÞZ Æ q ÑÐ bÑŠ
~ŠÎ)) X ( ì °»!Zj » kZ VŒ Ô328 @321 m 7 ` ~z2 Z
X ( 348 míq ~g î
 ™£Z æg ?*
»vZ¶g r Ññž H7g¨6kZ äØæ * Ññp
Ð } úŠ ÆØæ ã ¢ * ÑñŠpgzZ Ð wZΉ G ~ ~z2 Z ŒZ [ ZŽ
yÁ• ÑÌòúŠ »Øæ 㢠* HX 7c
ÑñgzZ wZÎ Š ì‚ g Ì“ _
 ™£Z æg ?ž Z
» vZ¶g r  ì ~ }g ! Æp gÞZ Ãq ÑÆ
~q ÑÆ yÁ• Ñì @ ƒ ~g Y n Æ q Ñ~ u5Z • Ñ[ ZŽ
X mé:ÃzÂÅØæ * Ññ] ! t ~g ø k\ZpX 7
áZjt ñƒ ñŠÆvZ¶g r  ™£Z æg ?~ [  KZ ä ë
h]çq äm‚a 66 h]çq äm‚a
:• ?Š ãZz6p gÞZÃq ÑÆu5Z• ÑŽ ¸ G ÜÌ
Ý^ Û ØÛ v Ö å† q^ j‰ ] ç Öæ oF Ö^Ãi ä×Ö] äÛu … o ËÓ’ vÖ] Ý^ÚŸ ] Ù ^Î
D7 t (pæ^jËÖ] àŠu] 321 ”E äÖ†q] ¡Ê ^Ûãßne Õ † jŽÚ
E}8
Æ y Z Ã}uzŠ ä q Ñq Z ¤ Z c Û ä vZ¶g ö§½ x â Z :ÀF)
â•
A : ]̀Z¼ Ã}uzŠ Â 3g6]̀Z n Æ ä Yá VZážœy xgŠ
(XÏ
Ì’ßÖ^e äÚ^Û Ì’Þ ØÛvnÖ å†q^j‰] ä×Ö] äÛu… oÞ^ßnƆÛÖ] Ý^ÚŸ] Ù^Î
ØnrÃjÖ^e Ù^vÖ] oÊ †qŸ] Ô×Ú †q^jŠÛÖ] ០†qŸ] grm Ÿ &nu †ì¤]
Ÿ ^ Û ã ß n e Õ † j Ž Ú Ý ^ Û Ø Û v Ö ¡ q … † q ^ j ‰ ] à Ú æ ^ ã ß n e ^ Ò † j Ž Ú … ^ ’ Ê
p æ ^j Ë Ö ] à Š u ] E ä Š Ë ß Ö Ø Ú ^ Â ç a æ Ÿ ] ä × Û v m ð ˆ q à Ú ^Ú á Ÿ † q Ÿ ] g rm
D7 t 322 ”
E
ž @3g6]̀ZÃ}uzŠ ä ¿q Z ¹ävZ¶g ã éE 4‘%x â Z :ÀF)
5G
ÃgzŠ'× Â} Š à yÆ kZ™ VZ ~ núÆáÛ† ÃáÛÆ kZ { z
´ â w ÒZ ° » ]̀Z gzŠ' × Ð zz Å ]̀Z ÷Zzi ZèY ÏA : ]̀Z¼
ážœÆ : WðÃŽ gz Z Xì Š ƒ uœy xgŠÆ VâzŠágz Zì Š 0
èY Cƒ 7Z  Zz ]̀Z Âá 6]̀Z Ãq ÑaÆ ä Yá ™ VZ Ã
LZ {z ~ kZ Ç ñ Y á ™ VZ Ì: ZŠ Ž »á q Ñ ( ¬ Ð „Åá)
( X ǃ ÑZz 䙿a
ÑvÌQ H
?ì -•
Þ ‡ÃVÂ!
gzZ Œ7„ ] Z Z . +Z Ϲ ~g ø äØæ *Ññp
vZ¶g ~â å * Ñ vž6]!
ÑgzZ ì yÁ•
Ññì Sg „ • kZ KZ
4ZŠ ~ yÁ•ÑvÐ g ±ZÆ bzg ÇKZ Lž L 1 ¯ uÃ] !
kZ Å
h]çq äm‚a 67 h]çq äm‚a
ÅÝqÐ Vß ZjÆvZ¶g Y ‡gi ½ •äØæ * ÅkZgzZX ó ì
ÑñG @ ó
Xì Cƒ-• Ñt ÂH ‰ZBzgaÆð¾Z ž
•ëë
ð0~ kZ Ì] :SÅkZ ÂCƒ b zg ÇÅyÁ• Ѥ Z~ v
ÂD»ŠŽ zÆ kZ Xnƒx¥Ð {)z ÙŽ 7q +Z ðà bzgt X 'Y
à {Øæ * Ññà vÐ ]:SÅ yÁ• ÑgzZ ǃ Ð ] :SÅ kZ
p ÒÆ yZ • ðWt ‚]:SŽ Å vL L:• ˜Ðzz ÏZgzZ • … â
ó Xó 74ZŠ~ ËÐ ~x lZ szcÅ• ÑvÐ
ÑÃvëžì ú â ~ ¸Ð ] !
• kZ n }g ø zz Ñ!{gÃè n¾
iI]Z eÆ vž}t ëžì CY {g ]g߸QˆÆ kZgzZ }yÁ
ŠŽz u5Z •ÑÐ T) • D™ ‰ZBzg n Æ ä™g ! zg »6]̀Z
~ wâ kZ6]̀Z ÌÐ }uzŠgz Z ,™x »6]̀Z ÌŠp {zž @( ðW~
X N Zz™g !
zg »
Ñfg7g » Z I]Z ež ñY ¹t Ð + Y ÅØæ 㢠* Ññ6kZ
~ ]gßÅ ãâ ‡¿LZ v‰ Ü z kZ • f ™Ýq]i YZÐ Kg åZ
LZ v[ Z Z®ì B gŠŽ z {eÐ ŠŽ zÆ VzI]Z eŽ ì CY W~ŠŽz
Ë cÍ Âì C¯ Áh Z r c ì C¯ I]Z e Áh Z ÃËÐ ~ iI] Ze
ÅqÑÆ yÁ• Ñ Â• f  :)iI]Z eÆ vgz Zì C¯ Ã)
n kZ X • f  Ð w ÅÞZ Æ ãâ ‡¿Æ vÉ 7Ð w
Xì Š ®*™x »6]̀Z »q
ÑÆyÁ• Ñ
¸` }Š633,34 ™Æ b) Ùçh ]
[ Â KZ ë[ ZŽ » kZ
zŠ VŒ ëÃkZ X H7„ ] Z Z s§ÅkZ äØæ ã ¢ *
Ü{g ! Ññp
h]çq äm‚a 68 h]çq äm‚a
:• D ™
gt ‚Ã]
n ÂÆ wÓZ š  z •z ñƒ ñC ÆØæ 㢠* ÑñL L
X • D Cg Zæ »ŠŽ zx°zŠŽ zÆ ãâ ‡¿Ð zg Å<Ñë[ Z ñƒ
Vc g ZŠ)f gzZ t £¼B‚Æ wÓZ š  gzZ ( gzZ¼ c ƒ•gæ) •z
™^Åt £LZ: Ðzz ÅäƒyY" c ~s¡{zp• CƒhZz
à áq Z nÆ yZ ~ ]gß+ZX • M  ™ ZŠ Z Vc
g ZŠ)f KZ:gzZ • M 
@™ Zg7 ÃV- g ZŠ)f ÅyZgzZì @ ™D» t£ÆyZŽ ì @ Y HgHyZôc
n kZ @ ƒ 7m: Ãâ ðà » à ákZèa Ð ]YX U ZÆ Vzg ZŠ Z yZXì
yZ s§Å„ {g ZŠ Z Ug6n kZ Y Y H7hZzÐ kZÃV-g ZŠ)f z t £
Xì @ Y ¹¿ã â ‡c ¿~sÃ{g ZŠ Z n kZgzZì @ Y H[™Ã
Æ kZ gzZ ~g »tâu Å =z à áÆ kZžƒ (Z {g ZŠ Z ðà V˜ gzZ
ŠpôZzš c ôZß! à »] Ã¥Æ kZgzZ VƒhZzÐ}g ZŠ Z kZ ]ZŠ ¢
{Z
+Z ~ ]gßkZ X Ï Vƒ hZzB‚Æ ÏZ ŠpVc g ZŠ)f z t £ ƒ ÃÏZ
g ±Z » ,è• Û Å}g ZŠ ZÆ™i Z0
ZÃÃm¾Z ÇyZ ëž7~g6ðÃ
ÅV-g ZŠ)f z t£Z®X ,™hZzB‚Æ kZÃV-g ZŠ)f z t £gzZ , ™
gzZ ~ we w1 ë§{ Ū œ¡%Z ) X σ s§Å¿Ç!õÑ Ú
 ™Ús§Å vZi W~ M
X ( •M Ú 7°
h]çq äm‚a 69 h]çq äm‚a

7 :[ !

Å ~g ZŠ)fŠzö
! Zy
W6äY¾ ‡ ÃoÑÃ~g ZŠ)fŠzö~ó ó~g î òsZzz%L L[Â
:• ˜Øæ ã¢* Ñññƒ D™
F ä ¯æ r  ™ uZß Z† ? * Ññ ]| }uzŠ L L
gzZ ì @ƒ {g YZ -èa ~ vž ì c â•ÛCÙ ª wìt 6µZñ
B‚ÆvoчÃt n kZ Ôì @ Yƒ‡ÃÐ ‡ÃoÑ{g YZ
( u Zß Z†) *ÑñX Ï} Š™‡ à ÌÃ-ñƒGÆ yZg ZŠz
Û
:• D â •
ëž 6ì {g YZ Ô7yÁ• Ñ ( vª) - {z Q L L
oÑ• Ñž * Yƒ t™Èt » Vß Zz x‰Zg ZŠ ÂX • ` ™ ãZz
ó Xó ì ¡g Z Cƒ7‡ ÃЇ Ã
oÑŽ Âñ Y 1 y â Ì{g Y Z - ( Ãvª) Ð Z ¤ Z'
ðÃÐ ~ + Š” Ž ì Cƒ oÑ { z ì C™‡ à Ã- Ë
Æ ¿bZ }ŠËoÑ ðÃ~ -¤ Z pX ñ Î6}uzŠ
)´ì CYƒ‡ ÊpoÑÉ @ ƒ 7‡ Ã- Âñ Y ðÎó f
: • ˜v Z¶g ò • á
o× ç×Ê †ì¤] o× àm‚Î^ÃÖ] ‚u] àÚ ½†• ^Ú ÄËßÖ^e •]†ÛÖ]
h]çq äm‚a 70 h]çq äm‚a
‚‰^ËÖ] Äne h^e …^jvÛÖ] •…E ý½†ŽÖ] Ø_fm æ ‚ŠËm Ÿ ofßq]
!D85 ” 5 t
ðÃÐ øZ• Û z t £b! Æ Y »Ñ » ~g ZŠ)fŠzöVŒ'
uZßZ†?¤ Z ) c
6qÑ}uzŠ q Ñq Z oÑt ªÔ7m
zx ÓtÉ Ô ;g Î 76ÞZ̀“ ( Âì {g YZt w–Æ r ™
EJ
45"ZŠ LZÐ s§ÅVzg ZŠ
ZB‚Æ yZ c
q Z n Æ èEG
y´Z q
Æ vy-ŠÆ \ W~ ]gßÅ äƒDZ-Š v¤ Zžì oÑ
y-Š LZ „ J u Å VN U Z sÜ\ W Âñƒ {Š c i Ð VN U
Z
E
45J"ZŠÆ Y »ÑÉ 7Y »Ñ¥#Æ y´Z kZ XРÙwßz
èEG
ìg Î6bZÉ ìg Î 76}uzŠ q Z +Š”oÑt Z®Ô•
GE
CYƒ ë! Šp~ Ýzg Å îG 0;X§¢] Zg „Ñ! {gÃè oÑ+Z gzZ Ô•
Å äƒ ^ Y* Æ ~g ZŠ)f ŠzöX @ ƒ 7‡ Ã-Ð kZ pì
ÌoÑgzZ Ôǃ ^ Y* *¬ oÑt 6V•ZgzZ y´Zt ~ ]gß
™Z
~ŠÎ)) X Y Y ¹ 7‡Ã Ã-Ð zz Å kZ pσ ‡ Ã
( 345,346 m~g î
•ëë
~g ø Xì H 4ZŠ „ zzš x * Zg ø ä Øæ * Ññ~ c Ñ! {gÃè -i
:¶t • Â]g „
{Š c
i Ð g Zl Å qâ Å i¥ž * y
h i¥Ð oÑ kZ L L
èYì ^ Y* Ôǃ: g ZŠ)f » yvZ Zi {z ~ ]gßÅ yv
zÆ kZ • D™g ! zg » ÌÐ s§Å kZ yZI]Z e Z 
Æ ~g ZŠ)f Šzögz Z ì g ZŠ)f {z » yv}g7 áZz äƒ ~
h]çq äm‚a 71 h]çq äm‚a
{zÐ=g fÆyâ ‡¦Ñ)
X Yƒ7)¯Z ~'
( 61 mb)Ùçh ]
)
~uzŠ q
Z ä ëm» kZì ÅÜ]g „Ž ~g ø äØæ 㢠*Ññ
ëy*{z CZ X H7™f¼ äØæ *Ññ0Ð kZ X å Z hŽB‚Æ oÑ
Û ±5X • D™Ü~ sf
:Øâ •
™+Š A~ŠÎ »yZI]
* ZeÆv
 ã½vZ Y •
kZ „ ƒ á â ÑZ gzZ Vƒ _C~ +Š A ~ŠÎŽ V| {z
{z´Æ ú â Ñ!{gÃè ~ i ZŽ Æ “  g ZŠz~ yZ ™h y
i¥• _C~
g®ƒ i¥gzZ yZI] Z eÆ vžŽ {g YZ-žìt {zgzZì Ìú â gzZ q Z
yZI]Z eÆvžìt Ž ì ̇ÃoÑq Z~ kZì @ ð yxgŠÆ
0
ÅŠÎ6kZ gzZ • M  á £Œ Û 6Behalf Æ v{zž ǃ Ýq ht Ã
Æ vgzZ ~ yÒ Æ ] Zg (ZÆ yZI]Z eèa ] ! t X• M  ™5ZŠ Z
Cƒ gÃè ~ Memorandum of association cZ ÏÁZ s Wx& g™
ÃoÑkZ {z Âì @ y
h ~ yxgŠ c ~ Z’Z i¥Æ v¿ðÃZ  Z®ì
ì ‡Ã Z®ì s ÜÆ-ñ~oÑtèa gzZì @ y
h ñƒ D™t
X Zƒ‡ à {g YZ-Ð T
:ì `gŠ b§kZ~ yÒÆyZI]Z eÆ vq Z
The directors are empowered by the company`s
articles of association to borrow or raise money or secure
payment of any sum or sums of money for the purpose of

the company's business.....

ì Ýqg (ZÃyZI]Z e •Æ cZ ÏÁZ s W<g WÆ v:ÀF)


h]çq äm‚a 72 h]çq äm‚a
 ™ÇZ ¶g c
M •M á£ŒÛ ~g ZlÌ˧{ Åg !
zg »Æ v{zž
(X•
:ì `gŠ V- ~x&
g™Ævq
Z b§kZ
To borrow money from time to time required for any
of the purpose of the company by receiving advances or
any sum or sums of money with or without security upon
such terms as the directors may deem expedient..........
To issue or guarantee the issue of or the payment of

interest on the shares, debentures, debenturestock or


other security or obligation of this company......
» ¯ »z §{ Å Š ¢ Æ vž Ç ƒ g (Z Ã y ZI]Z e Æ v :ÀF)
á Ìx ¸g !{ z nÆkZX • M
gzZ • M á nŒ Û ¶gg”Æ]gz¢
'-ƒ  o { zŽ • M  á nŒ Û Ì6_ ZÑy Z -
J š c B‚Æ - J
E
4? E
-F &G F E4G
-?E&
ŠÎ6¶g ZŠ ÑZ Z
 Zz gzZ ËÅ vc 6-â Z c
6u 6 ç e Ô6iç e Ô6‰{ z
(X•M } Š
x *LZ {z • f  nŒ Û ðÃZ yZI]Z ežìt yÒ »‡Ã oÑkZ
g ZŠ)f Å 5ZŠ Z ÅŠÎgzZ 3Zz Å kZ gzZ • f  6x *Æ vÉ Ôf  76
ª) Š Z•Û Z x Ó á Zz ä™ ~g » tâu ~ vnŒ Û {z Z® Ôì Cƒ v
Xì @ Yƒ„Ð ƒ  ÚÆt âuÆ yZ 6( {)z ig®ƒ i¥gzZ yZI] Ze
ÅŠÎ6kZgzZ 3Zz Å£Œ Û g”Æ ( ‰Š° c )tâu LZ LZg »tâuC Ù [Z
¥5ZŠ Z ÅŠÎgzZ 3Zz Å£Œ Û Âƒ yvÃv¤ Z Xì @ ƒg ZŠ)f » 5ZŠ Z
äƒÃg®ƒ ¥ ƒ œÃv¤ ZgzZ Xì CY ÅÐ ~tâuÝZÆ ig®ƒ
h]çq äm‚a 73 h]çq äm‚a
Xì CY Å5ZŠ Z ÅkZÐ œáZz
åà CZ vZ  ì ]gß{zgzZ q Z Xì ~ ]gßÅh £Œ Û Ât
ig®ƒ ¥Æ™ï• á ~ œÃŠÎkZgzZ }™ÝqŠÎ™Äg ~ J Ët âu
X}™„~
:ž•` ÉtØæ ã¢i* Ññp¤ Z
~g !zg » ~ŠÎ b§Ë: ËŽ σ +Z vðÄh á LL
•
:• Cƒ_C~g ! zg » ~ŠÎÐ j§zŠ V|t Xƒ: _C
6ŠÎÐ J n Æ ä J(-V|tžìti§ª
žìti§ ZuzŠ X • C` x » CZÐ nŒ Û kZgzZ • g nŒ Û
CZÅg ~ . î » Z ~ŠÎ{zì Cƒ ¶g åÃgzZZ ZiŽ k0 Æv
» ãæWÅ yZ ÌŠÎ{z Ôì C™ÝqŠÎÐ J {z 6kZgzZ ì
( 17 m| z• Û zh
yÅi¥) X ó ì
ó @
ƒzq Z
~ŠÎŽž Ï Vƒ ˆ W~ ŠŽz V|+Z¼ [ Zž • f  yâ ëgzZ
X • ¾•Z ÌQ {z wq¾pVƒ: _C~g ! zg »
»z Å} :Æx‰Zg ZŠ~ i ZŽÆ|
ª Û zh
 z• yÅi¥
:ì qX ¶ Š ª»zg Z0Y Å} :Æx‰Zg ZŠp
 2Œ
ÅkZgzZ™f »h Û ~ x ÂÆ vC Ù žìt |L L
yZì @ 2Œ
ƒ™f »h Û ~ x ÂÆ VµXQ X Cƒ 7oÑ
Â~ VÂgßzŠ yZ Z®X @ƒ 7Â » ó Šó ÎLB
L ‚Æ2 ŒÛ ~ƒ
ƒ ™f Ì» ŠÎ~ Vµ ‰V; Xì 7oÑ ðÃÐ }u
@
žg x-oÑt 1ì CY ð0 ‡ Ã oÑp¤ Z ~ ]gßkZ Xì
-gzZìžg x-ÝZ Å vŠ cC 6zZž 6èYì g0 ZÆ
h]çq äm‚a 74 h]çq äm‚a
{z ŠpÉ Dƒ 7‡ÃÐ ‡Ã oÑŽ ì Ð ~ Š .yZžg x
Xì Cƒg Ñë! oÑ
†a]çì †Òƒ!p†Ç’Ö] pæ^jËÖ] à ¡ ÷ Ï³Þ D296/5 E Ðñ]†Ö] †vfÖ] oÊ
XX邉^ËÖ] ½æ†ŽÖ^e Ø_fiŸ l^Ò†ŽÖ] èe…^–ÛÖ] Ùæ] oÊ å•]‡
»h nŒ Û¤
Z~ x ÂÆ vži7 Ð ]Z|yZÆ x‰Zg ZŠ ðÃ
» kZ¤Z Xì C` x » „%Æ nŒ Û v{z H  Cƒ 7oÑÅ kZgzZ™f
Íæ†ÃÛÖ] ¹7vðÃ%Æ nŒ Û žì x¥ c ì szc ¢ nŒ Û
B‚ÆkZpƒ™f »h  nŒ ÛZ
 b§ÏZXì ì‡ Â{°‡» ½æ†ŽÛÖ^Ò
Yƒ7»{°‡ » ½æ†ŽÛÖ^Ò Íæ†ÃÛÖ] ƒ:™f »ŠÎ
X @
x‰Zg ZŠ • ` ™ ãZz ëž 6ì {g YZ 7yÁ• Ñ- {z Q
Xì ¡g »" Cƒ 7‡ÃЇ ÃoÑ• Ñž * Yƒt™Èt »Vß Zz
( 67 @63 mb)Ùçh ])
h]çq äm‚a 75 h]çq äm‚a

8 :[ !

ì òsZ)x» (÷g›ZòsZ)…‚
ge yZÆ •z {Š™™fÆØæ ã¢*
Ññx  »…‚z%
z
ìF
6°Z ¸
 gŠ •z » ( 9 zg ) ~× -1
Xì „
}Š œÃŠ ÑzZ KZ )ì Y VZ œŠpÐ •z ñƒG LZ •Zz -2
X ( ì Y™oÑÅ q ØZÆVÍß"vŠgz Zì Y
7•zŠpì á ! Å•z {z ñY H{P ª qrŽ Õz -3


ËÅíys ! ( ˆÆ q Ø ZÆY ´Z ) {zžì k
¦
*aÆ •z -4
XƒaÆ Y ZL}ƒ à Zz äƒ: »LŽƒaÆæ +Z
ìt Ýq »x ÂÆ…‚F
6°Z¸yZ
C™ì‡-•z q ZÐtâu¼ LZ v( ÷g›Z òsZ ª) …‚
~ XŠ q Ë » yZMXÆ - •z ÑzZž ì Ð ~ _ ZÑ Å - kZ Xì
gzZ Ï ñY Å °ˆÅ yvÆ yZ Ð ~ «oÆ - kZ ñY ƒ yv
X ǃaÆ Y ZL}aÆ Vñ»Æ n{zy s !
Å q âCÙ Ž ǃ bŠ {P m{ qZ ~ kZ a Æ “
 M» - •z
h]çq äm‚a 76 h]çq äm‚a
X ǃ ._Æ ÷g›Z
@ ´ â {z6Šã
¯ gzZì Ì á ÅTì ‚ g ,~sq ZŠp-•zt
Xì @ Y0´ â »kZ {z•ïŠ {PŽÃkZá Zzh Œ0 ÷g›Z Z®Xì Ì
»} PÆ yZ {zì Q ¶gŽ ÅÝ ~ °ˆÅyvÃVß Zz h  Œ0
Xì QÐzz Å“ g Z,ÆkZ ._Æ_ ZÑÅ -•zÉ Cƒ7nú
:ì C™x »Ð b§zŠ v…‚Šp
Œ0 ÷g›Z ªì C™x OZ » -•z b§Å à áÆ •z {z -i
-gzZì C™ug Z D » yvÆ Vzg Z,Ôì C™wßz} P Ð Vß Zzh 
Xì g ]̀Z v…‚6] â } yZXì Bg ]!ˆÐ {eÆ
c ]̀Ñ! Vz 6V¶g ( Å}P)ž¢gzZ {”•z Å - •z -ii
Xì g ]̀Z cœ»zLZgzZì C™x »™0[g p
,Š ã
Åx ÂÆ…‚
:•t {z N Wt ‚,Š ã Ž Åx ÂÆ …‚Ð ,Ñ! {gÃè
ì^Y 6Y ´Z vŠ c
6] Z f KZ sÜ•z » ~× }Y âZ!® -1
XƒaÆí{Ž zy s !
žZ
{P ._Æ °Z ¸Æ •zgz Z ìnç xq Z bŠ {P Õz -2
Z VâzŠ Xì nç ZuzŠ Ç!
q Ig Z, » °ˆ Å yv » áZz ¶Š
*
X 7nú»}uzŠ
viI]Z eÆ vgzZ • ãâ ‡¿„ VâzŠ v…‚gzZ -•z -3
X•Ç )Ð
,Š ã
• ë! VÐt Åx ÂÆ…‚
X • D™yÒ Ð ,}gŠëÃ} úŠ kZ
h]çq äm‚a 77 h]çq äm‚a

6]Z f KZ sÜÑÍ Z •z » Y âZ!®:Š ã


KZ c ë!
«
6Y ´ZvŠ c
6Š ÑzZ
Vzh˜gzZÃVŠzZvZ¶g x ø 0Zžìt ?Š q Z Åäƒë! Æ kZ
:• ˜ ~}g ! Æ䙕zvZ-°Ã
!ä×Ö] Ønf‰ oÊ ØÛrÖ]æ Œ†ËÖ] ÌÎæ ‡]çq ͆ ]ƒ] Ü$
ÔÖƒ äÖ‡^q •^ãr×Ö äÓŠÚ] á] ^nu Ý]• ^Ú äÓŠÛm á] o× äËÎæ ç×Ê
æ än× ‚a^rm á] ØnfŠÖ] Œ†Ê ØÂ^rÖ áŸ ÔÖƒ äÖ á^Ò ½†jŽm ÜÖçÖ äÞŸ
Ø n fŠ × Ö ä × Ã q x ‘ æ Ô Ö ƒ ä Ö à Ó m Ü Ö Ô Ö ƒ † n Æ o Ê ä e Ä Ë j ß m á ] • ] … ] á ]
!D6 t 219 ” †m‚ÏÖ] xjÊE !äËÎæ x’mæ ½†ŽÖ] Ø_fm oßÃm
 Zƒ x¥i ZŽ » 䙕zvZ -°Ã. zZgzZ } h˜Z  Q :ÀF)
k0 LZ ÃkZ½Ï0 i KZ {zž H•z Ã} h˜B‚Æ oÑkZ ä ˤ Z
X • 'gßzŠ~ kZ ÂÇÇg
YaÆ kZt  3g k0
^ LZ ÃkZ aÆ ä™Š ˜ Šp6kZ¤ Z -i
X}™Š ˜ 6kZŠpžì Ýq hÃkZ ÌA } ™Ì: oÑt {z¤ ZèYì
Vñ» CZ fvŠ LZÃ} h˜{zžìt Š Z%Åá Zz 䙕z¤ ZgzZ -ii
oÑpǃ 9•z » kZgzZì 7^ YaÆ kZt  Ç} ™wEZ ~
X ( σx³»gzZ ë!
Z ~ {)z} h˜gz Z ~× }Y âZ!®žì ãZz ! l Ð!ZjkZ
¤
Ã Ð kZ Y ´Z vŠ c
{Z Š ÑzZ Å kZ c
Šp {z sÜ ÂwzZž H b§kZ •z
Y ]gßt ƒ •z ~ x » ( gzZ Ë c
^ ~ Y ZL{z y s ! Q Ð N VZ
à Ì"ðÙ0g Z,q
{Z Z gzZ } Š ™•z ~g ¯~í {Ž z ¤ Z V; X 7
a ƥƕgæ Ð «oÆ kZž Å •z ~× }ì ^ Y ÂñVZ
h]çq äm‚a 78 h]çq äm‚a
VZ œÐ kZ Ìa Æ Y ´Z b§ÅY ZL ÂñY HnzÈ » ã0 }Q
Qì •z aÆ V”Æ Y ´Z sÜw‚ kŠ¬ž ¹V- ¤ ZgzZ • M
X 7^ Yt ÂaÆV”Æ Y ZL
ë^ Y Ã] ! kZØæ 㢠i* Ññ~ …‚x Â@' Æ ]! ~g ø
¬{zž,™•zÐ b§kZtâu CZg »tâugzZI]Z eÆ v…‚ž•
ƒaÆ Y ZLL~ˆQƒ•zaÆ Y ´Z ¡aÆž²sîq Z Â
X • ïŠ ?Št {z6kZgzZ
äŠËßÖ ØÓÖ] ½†• æ †ì• ^òn• æ] ^•…] ÌÎæ ]ƒ] é†nì„Ö] oÊ
̉çm çe] Ù^Î ð]†ÏË×Ö å‚Ãe æ ^nu Ý]• ^Ú äŠËßÖ ˜ÃfÖ] ½†• æ]
]æ„ì] ä×Ö] äÛu… î×e îñ^ŽÚ æ xnv‘ ÌÎçÖ] oFÖ^Ãi ä×Ö] äÛu…
çÖæ ýÌÎçÖ] oÊ Œ^ß×Ö ^fnƆi pçjËÖ] än× æ ̉çm oe] ÙçÏe
Ü $ k Ž Â ^ Ú o × Â ^ ã j × Æ p † r i è Ê ç Îç Ú è Î ‚ ‘ å „ â o • … ] Ù ^ Î
á ^ Ê ] ç × ‰ ^ ß i ^ Ú ] ‚ e ] Ü ã × Š Þ æ p ‚ Ö æ ‚ Ö æ æ p ‚ Ö æ o × Â p ‚ Ãe
!ànjËÛÖ] èÞ]ˆì oÊ ]„Ò ÔÖƒ ‡^q ànÒ^ŠÛÖ] o× oãÊ ]畆ÏÞ]
)) gzZ ðà c }i ðÿðÃZ  ì ~ {íf :ÀF)
À{z ì {0  i {z J Z  ž}™oÑt gzZ } ™•zÚ ( !®
vZ¶g Š- 1Z ÂÇÇg~ wEZ LZÃzq ZÆ kZ c Õz
Ãw¸ÆmvZ¶g Š- 1Z ä › Y xgzZì 9•zž• ë
'ìg Ég ~ 䙕z ÃVÍßž @ ì ~ :6ÏZgzZ Hg (Z
~J Z  gzZì •z‘œ}it ~÷ž¾ V- ¿ðä ZgzZ
ÅŠ ÑzZ gzZ Š ÑzZ ~÷ˆ }÷gzZ Ç Vß ãæWÅ kZ ~ Vƒ {0  i
6W) {z ÂñYƒ »±~÷Z  QX Ïá J ½ ±Š ÑzZ
X ( ì gÃè „, Z~ànjËÛÖ] èÞ]ˆì Xì ^ Y Âσ•z
h]çq äm‚a 79 h]çq äm‚a

•ëë
ys !
 gzZ6Y ´Z ÑzZ ÃÚ!®Ü~×ì H ~úŠ äØæ 㢠* Ññ
b§kZ Ã]g qz }i ªÚ!®)ì ~Š ?Š p » 䙕z 6Y ZL
EZŠ z ~$Z ŠpŠ ZG Y!®)žt {z gzZ ì t• Û ~ VâzŠèÑq Š䙕z
Â~ ~×É Cƒ 7„ µÂÅx ZzŠ z e $
Z ~ Y âZ!®ž Z  ì Cƒ
vŠžZ  ìg CY¼ c À ¶gÝZ ̄ ! Æyv~g ! zg »žì @ ƒ {ç
wE ZÆ w‚:e M{)z z rgzZ ÁÂ Ô@' Ð ¹ }Y âZ!®
Ë{z ,i Z {z´ X Tg 7Æ x »Æ }uzŠ ËgzZ • D Y ƒ {¦1 Ð
Y âZ!®É~×a kZ X • $ Ë ƒ Ì~ga gzZ • $ Ë ƒ Ìg D »XŠ q
™oÑgzZ}Š™•z „ ÑzZ~í{Ž zÃyZ òŠ Wžì e]g߸ sÜ~
g Z,Æ «oÆ •z c Ç ñVZ œÌŠp {zB‚Æ Vzg Z,vŠž } Š
X ǃq ÑB‚Æ Vzg Z,}uzŠÐzz Åäƒ
i ÚZ ËZ e [» gzZvZ Ó?[ » Æ x‰Zg ZŠÆØæ 㢠* Ññ
:HnZ ‹Zt 6]! ~g ø ä ãZ/£Z
ÔH ì‡- q ZÆ ™•z ¶g¼ ä ig®ƒ ¥~ qzÑ L L
G3Å
ÔXì •z ¸ sÜgzZì Š ð©E Z •z cîZg-Z •zt 6³%kZ
G
q ØZ „: gzZ • D Î oÑ ðÃÅ lZ Z•z: èEG 4¨E¢Zz ~ kZ
ƒ rg ÃÐ q ØZÆ-kZÆ™•z {zÉ • D ÎoÑðÃÅ
u¢{zÉ 7„ ì •z {z Âì m» {P J V˜ '‰
„ •z t èY CW7c Å lZ Z•z ~ Tì •z
( 2 m 1 •k’) ó Xó 7
Û^
E GÅ G
gZŒ Y* ÌÃ+ gç¸3. Z Y ´ÑZ Z~ Š ð©E 3ÅZ •z ä \ W L L
h]çq äm‚a 80 h]çq äm‚a
ðÃÅäƒ ^Y*  B7…?Š ðÃÅkZpc
Æ kZžZ Š

( 1 m 2•k’) X ó ó CW7~™zz
~ _ ZÑÅ•z ~ x  µ‚žìgÃ7Ì] ! t 2L L
Mcƒ "{z { Zpì Yƒ ÌðÃg’É 7gÃè { ðÃÅY ´Z
ó Xó ƒ
•ëë
Z ëX • G nZ ‹Z &6ëVŒ ä ] Z|zŠ yZ
Z q
™™fÃq
:• ïŠ [ ZŽ » kZÆ
nZ‹Z ª
~ x ÂÆ …‚èY H Y" {zì H{™E
» lZ Z•zŽ ä ë
X 7„ CƒoÑÅ ( •z6] Z f KZ ) lZ Z•z
[ZŽ
Cƒ oÑÅ lZ Z•z ~ x ÂÆ …‚ž –7}Ìä ë Ât
zŠ ÅkZ H™f » lZ Z•zŽ ~ Y âZ!®vŠgzZ ~×ä ë ÌQ Xì
:• tz
ì @ƒaÆ VßZzh  Œ0÷g›Z izZ -•z~ x ÂÆ…‚ (i)
•z6] Z f KZQXì @ ƒaÆY ZLys !
gzZ • Dƒg Z-â Ðgîx ¬Ž
ìy ¸{z •z6Y ZLªì [£ÝZŽ ~ VâzŠ6Vzg Z-â }uzŠ c ƒ
lZ Z•z ÂXì ^ žì V7 w¦ÑgzZ ¬¦Ñ » VâzŠ a kZ
Y*
Wt ‚̬»i ZŽ x°ÆY ´ÑZ Z•zÐ ä™™fÃi ZŽ x°Æ

» yvsÜì 7oÑÅlZ Z•z ~ x ÂÆ …‚M ŠŽ z! (ii)
h]çq äm‚a 81 h]çq äm‚a
»…‚6k‚ Z Å•z äØæ 㢠* Ññpì ™f » yZMá Zz äƒg D
Z•z qZÐ ~ yZ G™f°Z ¸g eŽÆ kZ ~ kZgzZì c Š x  -Ž
áZz äƒg D » yvä VrZÐ i ZŽÆ kZgzZì H™fÃi ZŽÆ lZ
~ Y âZ!®vŠ z ~×ä ëÐ 9  oÅÏZ X ¹^ YÕzaÆ Y ´Z
ÌÕz 6Y ´Z Ð i ZŽ x°Æ kZ gzZ H"
U
Ãi ZŽ x°Æ lZ Z•z
Y*
X¹^
nZ ‹Z ZuzŠ
Õz 6( +g’Y ´Z ) yZMg Z-â á Zz äƒ g D » yvä ë
X B7Ã]Z|zŠ yZ ?Š ðÃÅkZèÑq ¹^ Y*
[ZŽ
gzZì V7 ¬¦ÑgzZ w¦ÑÅY ´ÑZ Z•zgzZ lZ Z•z Z 
• ` ™™f6zZ ë?Š Åi ZŽ x°Æ lZ Z•z ~ Y âZ!®vŠ z ~×
Xì ?Š ÌÅ}uzŠ „zì ?Š ÅqZŽ Â
nZ ‹Z ZŠ
a Æ VßZz äƒ g D » yv~ _ ZÑ Å •z ~ x ÂÆ …‚
Xì Yƒ ÌM{z 7gÃèoÑÅäƒg Z-â
[ZŽ
{ ðÃÅY ´Z ~ _ ZÑÅ•z ~ x  µ‚ž 7— ðà Â~ kZ
ðÃÌÑZz h
 Œ 0 ÷g›Z ~ µ Zzž 7— ðÃÌ~ kZ p7gÃè
y
MÑZz ä Z™÷g›Z Å kZ™h 
g » 5 }Xì @
ƒ „ "gz¢Ô @
ƒ 7M
X @
ƒ7
h]çq äm‚a 82 h]çq äm‚a

7nú»}uzŠ q
Z °ˆà â ÅyvgzZ {P :Š ã ~uzŠ
ë!
gzZ ì H™f Ãc kZ Ð ,ä ë~ b) Ùçh ]
[ Â KZ
wq ¾ -gzZnç » áZz h  Œ0 ÷g›ZB‚Æ - •zž H " U
:ìt ?Š¿Xì »£z ç
t |Ånçc k  ƒ » ãçg ±Z ~Š . -1
igzZ 7» p ÖZ ì @
:žì
ÂÐ zŠ {P = ?ž ì HÐ g®ƒ Œ0 {z gzZ ì ãâ ‡¿•z
°ˆ~hðÂÐ zŠ {P Z hðgzZ ÇVzŠ ¶g Å °ˆ»~ ~ ]gßÅ PŠ q
X ( 117,116 mb)Ùçh ]) X ÇVz™{Š ci ÂÐ zŠ {Š c
i ÇVz™
~g øp¤ Z ä ã Z/£Z i ÚZ ËZ e [ » gzZ vZ Ó?[ » p
:–ñƒ n g ~g Yg ZÜZ6]! KZp~Š 7Ì?Š ðÃs ÜÆ] !
• ]5ç µ Z µ Z Ð g ±Z Æ Îâ KZ VâzŠ VŒL L
Ðzz ÅoÑËÅ kZ {Z à » °ˆÅyvÃyÇyŠ {PèY
Ãt ÃkZ [ Z Ô Š
{Z 0Ág » -™}Š {PÃ- Â{zÉ ; g ï7
E-! EG
ì ; g ï6äƒ ï• á ~ :s ¸ñîÏ EÐzz ÅoÑÅ è ¢Zz
) A E 4

G
» ] ! 4¨E¢ZzgzZ Xì xY «Ð g ±ZÆ |KZžŽ
kZ Ã èEG
vß {z :s ¸ñÆ •z kZžN Î oÑt ~ •zžì g (Z
wßZ ¦ÑË * Î oÑt èa XÐ Vƒ ÁgÆ - kZ Ž Ð Vƒ
67ŠŽñ?Š c zz ðÃÅì ^ Y* ÐZ n kZ 7xŠ ƒÐ
Z®Ô• D Y ñ¯ i - b§kZ ~ V- gŠ Z' Z6gîx ¬ž
v{Pž @ ƒ‰ Ü z kZ£zç-Ô7„  gŠ I£zç-ÃkZ
yà â vQ gzZ ‘  ´ â Æ {P kZ yÃâ vÔ @ Š Ãyà â
Y c
h]çq äm‚a 83 h]çq äm‚a

( 4 m 1•k’) ó óD™ °ˆÅyv
•ëë
{z Âì m» t• Û yxgŠ Æ - …‚gzZ -Æ V-gŠ Z' J
V˜ -1
X •Ð ¹
É @ ƒ 7a Æ Vzg Z-â {Š .Z Ð - Æ V- gŠ Z' 6gîx ¬ -i
Xì @ ƒaÆyZ N Y W~zgŠÆ" ¾~XŠ q ËŽ c aÆV'¾
Ú Z ug Z DÃkZ Ç}Š {P {Š c i A Žž @ ƒ 7t ~ - b! Š ZæZ -ii
µZzp¤ Z ì Q ¶g mºÃq ZC Ù cg” Æ ]gz¢Åq Ù É ÇA {Š c
ZC i
Xì êŠ „ Á{P {z~
hZzŠ ¢ »Y »ÑÆ vB‚ÆTì @ ƒ ì‡Ð ¬-~ …‚ -iii
-b! Š ZæZ @' Æ kZX • D ¾Bzg™0Vz c ™0[g p{zèYì
7ð¾ ðÊp p• ï Š 6" g pÃ}uzŠ ËÃ} P Ìà áÆ
X D™
žZ  • !Î » } Z ÃÆ q ZC Ù ™ƒN Z y»g Z ~ b! Š ZæZ -iv
ì @ Y ~ v…‚ÌŽ Xì øÎ{Z Ã CZ sÜÁg » -•z ~ …‚
Xì ;gïHÃVzuzŠž Cƒ7n¾Ð kZÃkZ
ì‡- » b! Š ZæZ6i§Æ …‚aÆ} Z à KZ ¡g Z-â z Y ´Z¤ Z
X ǃ: „  gŠ Ì{z GÂN`ÃkZ „6i§Æ…‚gz Z , ™
@ ŠÃyà â v{Pž @
Y c ƒ‰Ü z kZ£z ç-Lž L It »]Z|yZ -2
Z Ô ó óD™ °ˆÅyvyÃâ vQgzZ ‘
t¤  ´ â Æ {P kZ yÃâ v
ÌQ X 劎 ñ~ ?Š {Š™Ü6 Û z¼ ] Z|
zZ ~g ø [ ZŽ » kZ ÂD â •
X • D™ ãZzh '× Ã[ ZŽ ë
h]çq äm‚a 84 h]çq äm‚a
:• ˜Øæ ã ¢i* Ññ
Ô × Û j m á ] à Ú ^ ã e à Ó Û jm è m ç ß Ã Ú è n ’ í • ä Ö Ì Î ç Ö ] á ]
!^ãÓ×Ûm æ ^â†Û%jŠm æ Ù]çÚŸ]
~s KZ Šp Å kZ X @ ƒ 7´ â ðà » - •z :ÀF)
@¯ ´ â gzZ ì á ´ â {z Ð =g f Æ T ì Cƒ ,
X (ì
•ëë
{P¤ Z w– Æ r  ™ ã Z/£Z i ÚZ * ÑñgzZ r  ™vZ Ó?
t ÂD ™ °ˆÅyv{ zQgz Z ‘  ´ â Æ kZ {z gz Z @ Š Ãyà â v
Y c
 g ZŠ)f gz Z ä¯ gz Z “
gz Z “  ´ â ~ ã â ‡¿] Z|t X á £zç-
gz Z • ï Š {P Ã-•z yÇyŠ {P Z  QX• … â ¢  & Å ä¯
@™ °ˆÅyv6Š ã Å„} P -•zgz Zì @ Y0´ â » kZ -•z
°ˆÅyvÆ ÏZ { z Ç} Š {P ÃkZŽžì t oÑÅ -•zèY ) ì
-(q Z Z  X ðƒq Z Â|ÅVâzŠgz Z Zƒ£z ç-Ìt Â( Ç} ™
X ǃ£z ç-Ì(~uzŠ Âì£z ç
°ˆgzZì @ Y0ŠÎ ƒB‚Æ ž¶°ˆñƒ Dƒ£zç-gzZ
òsZ)VÒZy ¸ îE Y 0 ( ZŽ ) g ãÐzz Å äƒ D)Æ
$ gzZ Xì @
4›E
0G
X • ~ ÷g›Z
ƒ[gp„ŠpgzZ*
* ƒwÓZ[g„Šp »v…‚:Šã
ë!

ëa kZ 7^ Ytƒ Ì[g pgzZƒ ÌwÓZ [g ¿„qZèa -1
 ™vZ Ó?6kZ X Å „0
£Z i ÚZ ËZ e gz Z r ¶ÅŠ ã
ë!kZ ä
X • ˜~ [ ZŽ r ™ ã Z/
h]çq äm‚a 85 h]çq äm‚a
wÓZ [g „Šp vÐ kZžì m» wìkZ J V˜L L
» -•z ~ ]gßkZÉ 7„  gŠt ì k[g p„ ŠpgzZ
Cƒ [g p vgzZ ì @
ƒ wÓZ [g {z ì ãâ ‡¿ž Ž w7

(6m 1k’) X ó ì
ó
•ëë
gzZì ã â ‡¿Ì-•z w– Æ ]Z|yZèY 7ß ] ! ~g ø
Ë Y Å ÚÅ V- g ZŠ)f z t £p¤
$ Z s§ÅTì ãâ ‡¿Ìv
Æt £Xì @ ƒyY"É Z¾ óͪì @ ƒ ~g ±ZgzZ ~sŠp{zpì
Å à ᪠ǿÃkZaƨÅ]5çgzZ 5ZŠ Z ÅV- g ZŠ)fgzZD
EE\I
ãâ ‡úB }uzŠ ì ãâ ‡¿ŠpžŽ vÂ~ |Z®ì Cƒ ]gz¢
Ž •M  0 iI]Z e Âà áÆ VâzŠ yZ X $ Ë 0 7à áÅ -•z ª
¿}uzŠgzZ wÓZ [gà ã â ‡¿q Z Z iI]Z e {z [ Z X • Çm¾Z
[g „ Šp {z |gŠ • Šp {z à áÆ VâzŠgzZ • D ¯ [g pà ã â ‡
zz Åäƒ à áÆ VâzŠèYX • ‘  Ì[g p„ŠpgzZ • ‘  ÌwÓZ
ëgzZ • ïŠ6" g pBzg ëž• ë V- gzZ • Šp{z çE O.ž!ÆVâzŠÐ
@Y cŠÈ vÐ gîx ¬ ÃiI] Z e yZ Æ vèa gzZ X • f  6"g p
„ ŠpgzZ ì wÓZ [g „ Šp vVŒ ž ì „  gŠ It Zg ø a kZ ì
Xì [g p
:žì wì »Øæ ã ¢i* Ññ
oÊ ^ãÖ]çÚ] oÊ èe…^–Ú æ ÌÎç×Ö ènÖçjÚ ^ãÞçÒ àÚ ÄÞ^Ú Ÿ äÞ]†a^¿Ö]æ
ÌÎçÖ] š…] †q^jŠm á] ÌÎçÖ] †¾^ßÖ ]æ‡^q] ð^ãÏËÖ] á^Ê ý‚u]æ kÎæ
pæ^jËÖ]E àm†ì¤] ‚ß Ø%ÛÖ] é†q] o× ‚mˆm ^Ûe æ Üã–Ãe ‚ß Ø%ÛÖ] é†q^e
h]çq äm‚a 86 h]çq äm‚a
Ý¡Ò oÊ å…] ÜÖ á] æ èe…^–ÛÖ] än× Œ^Ïi á] àÓÛnÊ D421 ” 2 t èm‚ßãÖ]
!èu]†’e ð^ãÏËÖ]
ÆkZgzZƒ Ìà áÅ -•z ~ ‰ Ü z„q Z vžìtC Ù ª :ÀF)
ø*Æ •z ä Y •èY'ì 7ú â ðÃÐ kZƒ Ì[g p~ wZñZ
tZ™núÆZ ZiÐ kZ c é]̀ZŠpÃ}i Å•z {zžì c C^ YaÆ
Æ Y •= ô¥Å kZp¤ Z ì Y Y HkªÃ" g p6kZ Xá á 6
( X B7~x¯
:å –ä ë6] ! kZ ÅØæ ã¢* Ññ
 6]̀Z Ã}i Å•z aÆø*
h ä Y •žì Ôg¨]! tL L
yZ y
WX Å 7ô¥Å i ZŽ Æ “  [g pÆø* gzZ Å ô¥Å i ZŽ Æ
Xì 3g t• ÛC
Ù „ ä Y • „ A  ǃt• Û ¼ ~ VâzŠ
ƶŠ6]̀Z {zp¤ Z Âá ™†ðÃèZg Z •zžìt t• Û {zgzZ
à á cø* Z b§ÏZ Xì Cƒ ´Š é]̀Z ÅkZÚ¸ ÌA
¤ ƒ: a
pì 7{g YZ6j§szc{zp¤ Z Âá á 6]̀ZŠpÃèZg Z Å•z
~i W cÇ~ " g pX c ŠÈ{g YZ Zi WÃkZÐzz ÅäƒZ  Zz é]̀Z
]
h ) X ó ì
ó 7e* ™kª6{g YZÃ" g pa kZ k 7]gßÌðÃ
( 129,128 mb)Ùç
ãZ/£Z i ÚZ *ÑñgzZ r ™vZ Ó?~ [ ZŽ Æ ] ! kZ ~g ø
:• ˜ '! zŠ r
™
Å] ! kZ sÜÕz à áä x Z™Y •žì 9] ! tL L -i
g pÕz wâ Ô}Š6]̀Z Õz wâ {zžì ~Š ]i YZ
6"
ó Xó 7w®ÂÌIp7w®]i YZ ŶŠ
h]çq äm‚a 87 h]çq äm‚a

•ëë
Å VY ô¥Å i ZŽ Æ } g YZ ä Y •y Wžì Ôg ¨ Â] ! ¸
7?Š Å i ZŽ * ƒ: w ®I¡?Å: VY ô¥Å i ZŽ Æ " g pgz Z
X$Ë 0
T7„  gŠ * ™kª6{g YZÃ" g pž It » \ W L L -ii
•z à á c ñYƒ †̀“ÚLž L ðâ • Û yÒt ä \ Wzz Å
(Z ~ " g pž Z  ì C7´Š é]̀Z Âá 6]̀Z Šp
 @
Z ƒ 7yv »•z ~ ]̀Zžìt Ýq »T @ ƒ7
Xì Yƒyv~ " g pž
yv~ ]gßÅ " g ppì p Ò . Þ ‡p¤ Z t• Ût
: à á c ø* [g pV˜ ì Lg Ì~ ]gßkZ ÂwÈZ »•z
Ôì c Û^
Šg Z Œ Y ™ ZÜä x Z™Y •ÃkZèÑqƒ ¿gzZ ðÃÉ ƒ
VâzŠ {g YZgzZ " g pž ñY ¬ŠÐ ÃkZ¤ Z ÃA çkZ 2
» ¶ze ¶g V˜ Âì @ ƒ {ZÃ » •z Ð X• ù Zg f Æ ãæW
öRÅ ä™Ýq œÐ ]»¢z Y âZ Å•z V;zƒ:60 Z
ž Vƒ,q +Z ] »¢Æ kZ c •zž Z  îS’ e ãƒ
6"g p~ ]gß+Z ÂBzg ׉ƒ: ebŠ 6tZ™7Z
!ènÚ^ŽÖ] oÊ …çÒ„Ú ça ^ÛÒX σöRà zZzg$ ŶŠ wâ
^ Û Þ ] à n Ö ç ’ Ë Ö ] Ä Ú ^ q à † v fÖ ] o Ê D î Ö ] è e… ^ – Ú ä × f Ï m à Ú Ÿ æ ä Ö ç Î
å‚qæçÖ Ÿ Ünjn×Ö è×Æ áçÓm äÖ äm†jŽm ^Ú ‚rm ÜÖ ]ƒ] ä•]†Î] o•^ÏÖ] Ô×Ûm
áçÛ–Ú †nÆ èÞ^Ú] èe…^–ÛÖ] Ù^Ú á] ØnÎ ^Ú æ ýÄËÞ] äÞŸ h…^–m àÚ ‚qæ æ]
!š†ÏÖ] Í¡íe xe… ^ãnÊ èe…^–ÛÖ] á^e ÅçÊ‚Ú çãÊ oÖæ] š]†ÎŸ] áçÓ³nÊ
h]çq äm‚a 88 h]çq äm‚a
D5 ” 1 †m†vi (487 ” 4tE
•ëë
• ïŠ [ZŽ »NÏZ ëVŒ p å –Z}gŠt• Û ä ëp¤ Z
Xì –ä ] Z|zŠ yZŽ
Å «ogzZ t£Æ •z {zžì @ Y HgHa kZ à á c ø *» •z
c{g YZ Ã}uzŠ {z Z
 ì Y™‰ Ü z kZ {z w¸ NŠ 9gzZ Xn ™w¸NŠ
nË{zž σ^z»g¼6[g p c ̀“Ðzz ÅkZèY}Š6" g p
X ñà: yvÕzgz Z} ™:žðŠ c Ë»
ø *Z Z®Xì ŠŽ ñg £ » é]̀Z ~ kZž c
¤ WÃt Â~ {g YZQ
¿6‚ ŸÆ é]̀Z Ð kZ Âá á 6{g YZ ÌŠpq Å •z à á c
Å [g pt Xì 7g £gz Z‚ Ÿ ðà (Z ~ " g pXì Y Y c Z™
y v c ñ 3Š œÔÐ j§ß c } ™x »Ð j§ 9{ zžì 6- cŠ
9Ð gîx ¬ x »Ð spÆÞb 7 Å kZ ƒ {ew ÓZ [g¤ Z X ñ 3Š
Þb 7 Å ËÃkZ ƒ w ÓZ [ggz Z à á » •z „Šp[g p¤ Zgz Zì @
ƒ
žðŠ gz Z -
ì ~ VÍß Z®ì „ » Š Y~ ù Sèa gz Z ǃ : sp »
~ w â Æ •z à à áz ø * Æ •z 6gî à ßZ ~ , Z X ì ̈ ¸
X Y Y ¹7^ YÓ  [g p
žì ~ kZèYì CƒC Ù ª] ! ¸ ÌÐ áZj‰ ØŠÆð• á
Y} Š6" g pÃkZ wâ » d{z Âñ0 ÑZz ä™x »6"
g pðä Z è‡
X ǃsp »Þb7 Åè‡Ã[g pèYì