Vous êtes sur la page 1sur 48

1

su
æ
å†ÛÂ
nÆVß Zz ä™
b)~gz¢P
2

³¸n²
Üm†ÓÖ] äÖ牅 o× o×’Þ æ å‚ÛvÞ ä×# Ö] ÜŠe
Ù ~ }g !
C ]
Æ y ZgzZ • h ÒZ Ð ~ X• b)Pt
GG
yZgzZ ¶zÂs§kZ ÌÅVß Zz†  R ~ ð©3ÅZg ZŠ Xì Le 'Y ¿
Vß Zz äY6{/z e X µ̄ !
» Tz "~g ¯Å^ÂkZzÂÅ„
egzZ Y f }vßÆng ZŠ)f p7à {Ð }Z
Ã^Ât nÆ
Ð b§kZ • M Ã{Š c
 VZ {Z iÐ^ÂkZ ] Z|g7Æ\z¤

ÌÃVzuzŠ gzZ N VZ {Z
Ã ÌŠp]òZzz ZÐi*
!ÚkZž
«* Û wJ~ {Çg !
™ â• KZÃkZ {zžì ¬ŠÐ \¬vZX N à{Z
Ã
ànÛÖ^ÃÖ] h… ä×Ö ‚ÛvÖ] á] ^Þ]çÂæ• †ì•X ,Š ¯ ëÜ
g
| 1427Z
uZß Z†
gƒÑ6æeYY ëÑZg ZŠ
Y'
gƒÑug 0 a HZzY ëÑZg ZŠ

3

z
}p„

2 * , Z Å e -1
Ĩ
3 Ü z »äƒŠŽñÆBzgÆpy
‰ Æe -2
e »wZØgzZ Š
~)(l ä kZ0 6{/¿Ž -3
4 Û *
ƒ n•
Š ™ e6kZ H ¬Š
4 * Ù Øc
ƒB‚ »C xønÆ]gú~^Æ{/z e -4
5 Ü zÆ^Æ{/z e -5
ƒ: ~]°»]gú‰
6 -(
ÐWÆx ZwZ%Ð ] ¿ -6
x ZwZÐ ~uzŠ {z Vƒ '¿zŠúÐWÆT -7
7 !
ì aZ -0 !
Ð «pì Y|0
nÆVß Zzäƒ~¬ÆyZgzZl I Z -8
8 ] ¿Å{/z e
9,10 !
ñ0 Ð V¹ÃkZgzZì H|Åx ZwZ -9
11 ì^ ÎÒp¬Ð "0
Y * !
x ZwZ -10
4

VzŠ%)pñÎ: Z ÀÐ}n]gú~x ZwZ -11


11 }™{Š6Ð VzŠ%)
12 êCŽ t~x ZwZ -12
14 b)gzZ¼Æx ZwZ -13
3Zzá Zz äY {gëÜæ¬Ð eˆÆ{/ -14
!
³0 x ZwZ ÷~
14 b)Æx ZwZÆV”Ú!
*
-15
17 ÆZwÅkZgzZ e
‚ Ÿ~}g ! » -16
17 w EZ »Òp -17
18 w EZ »0™ -18
19 Å õE
Zb 4E
/F& J e {ngzZu -19
*
™ cgs§Å~: {~ s Zî -20
× ñOÆ* -21
x ª »Væq~2Š'
 F
K Û Ôòg -22
~ ²gzZ ã !
Œ
Ü z »òg Å,ƒ¾gzZ ,ƒg !
‰ Ô,ƒg Š
 -23
™ògÐ s§Å}uzŠ -24
*

ì : Zk Ù !
zC × gzZ * -25
Ð kZÉ 7z »)(l2Š'
5

x ©ZÆ{/z e c î~EJ$ q -26


* e -27
™ Ï~ w$
b)Æi ú -28
i ú~i ˜ ðZƒ -i
-7i ú™ Y~ ~tKc
x ZwK»]gú-ii
~•ÅVzŠ% »VÂgú-iii
} 9ÐWÐ yZ c
X -7i ú®
 ) !
™ƒ
~ypgy
WgzZáZz äY)(l~ ypg qzÑ -29
¬»} izg nÆá ZzäWÐ)(l
g y ZÐ {/ -30
6

Û Æe
_ ZÑÅäƒn•
* ,ZÅ e
Ĩ
Tg 7k0 ~)(l vߎ {z´Æ _ ZÑvŠ
Æ)(l c
Æ e gzZtZ™ » äY äWª® Û e 6y Z
 , Z n Æ äƒ n•
ZvŠ
ƒtâunÆ] YZy
X ’ e *
X ’ e * gz¢Åž²ãZ Å Vß Zz ytâut
ƒ {z´Æ ] c
»Š
gÞ»gzZn ` x » CZ ™ W:Zz {z Ð Ttâu Ú Z n Æ g Z0
Ù n¾X ’ e *
C ƒ {z´Æpy
Æ e Ì{)zIRc
âÔI nÆ
Ð ~ ] c
gz¢yâ ‚ ~gz¢ »c Æ kZžì ¬¸ »á Zz&
» e™hgÃT ǃg Ñ
ƒpy
X ’ e *
™t@wâ Ã}uzŠ nÆä™ e ¿ðä
»kZ Âì @ Z :X
V â gzZg ZŠ¸g CZ c
\ ! ƒ¿bZ ÑZz ¶Št@{Zp7Z
 Zz *
™wJ
Û e Â1™wJt@¤
X ÇñYƒn• ZgzZXƒ {)z g

7

ƒ Z (c g{z { Zpì ]gz¢~Š ã


ƒ N ÅòŠ Wy k »•g :X
Z&t Ð kZXÐ N YAŠ™hgÃkZ ] YZy
ä ZÆ e Z®
:•
z ‚ Z hð» kZžì Z (Ú Z {zpì ykq
Z k0
ÆË -i
 Zz ŠÃkZ Âì Y™ e™ Ö
Z Ã ¹!
gzZì Yƒ °» nÆ•g
Zpì 7
Xì aZ Â}™ (Z¤
gzZì Y™Ìe™ Ö
ÃkZžì ykq
Z k0 Z -ii
Æ¿q
y
p7~gz¢ ŠÃkZ Âì Yh Ìyk N 
g ëÑÆ }g Z ¦
Xì aZ Â}™ e™ Ö
¤
Z
Tì pà ykgzZ q
Z {z´Æ yk ›;g k0
Æ Ë -iii
Y™ e™ Ö
ÃkZžì qâ âZ ÅkZgzZì 7` ZÌ»tZ™Æ
Û *
Xì n• ™ e™ Ö
ÃkZ Âì
Ð ~ kZ Ï~hð¤ × âZ k0
Zžƒ }i·zg' Z :X
Æ Ë¤
òpy » eÆ kZ Â}Š ™|
3Zz » wÈz I ZgzZpy
» J Û
 z•
Ð kZ™ W:ZzžÏìg $ âZ }i ¹!
kZ Âì Y™g¦ gzZ ÇñW
Û e ÂŽ7ëÑÆg ¦
n• ˆÆä™| Û¤
 z• Û e6
ZgzZXì n•
X7
8

Ü z »äƒŠŽñÆBzgÆpy
‰ Æe
Ü z kZXì @
Z‰
¤ Z™ ¦Bzg nÆe Z
Y c Ü z{zt
 ì {z‰
Ü z kZ c
Å e ™á Ð ‰ ì ŠŽñÐ ¬ Bzg
ï~: â i kZ c
Š
XŠ Û e ÂX ñYïwâ ¤
ƒ n• y
ZJWÆw ZتJY~y
å W
Û Å e •: x *
w‚ {ÒWσ: »†• ~ ~i Z0 Û w‚ kZ¤
Z·Œ Z
X }™ÒÃ
Æ e k0
Æpy Æ Ë~ äâ iÆ äZ™ ¦b Æ e
n Æ ä™ b ï ¶g {z ä kZ pì ŠŽñ ¶g Z
yk c Zi c
'
Z'
Û eÐzz Å ¶g kZ6kZ Âì ðƒ ¿g nÆäh
ƒn•
V; X Š y
Ð ¶g {” ¦ä òŠ WgzZ c Ü z » äZ™ ¦b Æ e ÌZ ¤
W7‰ Z
k0
Æ kZ ÂcÜ z » äZ™ ¦b ÆegzZ 1™ b ï c
W‰ y
1h yk
Û e Âå:py
X Zƒ7n• » e
pŠ Û e 6kZž 劎ñwâ Ú Z k0
ƒ n• Z :X
Æ ¿q
e ÃkZ Çìg ¹!
e )f Æ kZ Â Š
ƒMQ gzZ H 7e ä kZ
Xì ~gz¢ *
™ÒÃÅä™
Ú ZQ X 1™{/ä kZÐ kZ åwâ ¼ k0 Z :X
Æ ¿q
9

Û e6kZ ÂÃò] YZy


X 7n• ZÆeÐ ~Tž X 7wâ
ƒ ~)(l0
HŠ e » w ZØgzZ Š
n Æ {/~ ypg ðÃ
Û e6kZ
ƒ n•

Y ƒ qzÑÌñ » e Ð w ZØ«èa
[ Z » ¿kZ Z®ì @
X ÇñY ¬Štâu{ŠŽñ
l {zžƒ „ ~ yÆ kZ {z { Zpì tâu Ú Z k0 Z -i
Æ kZ¤
ZÆegzZÆJ
3ZzgzZì Ywï] YZy  e ñƒ Tg~)(
H: e ¬ ä kZ¤ ì Y} Š Ì] YZy
Z ÂA ZÆ Vß Zz yJ

X ñ Y y:ZzÆ™ e w‚ ÏZ Ân ƒ¤
Z X Š Û e6kZ ƒ
ƒ n•
Å ä™ e {ÒW Ân ™: w‚ kZ Ð zz Å V- È0 Z gzZ
äÓ¤
X }™ÒÃ
Zt Ð ~ T 7tâu Ú Z k0
wï] YZy Z gzZ -ii
Æ kZ ¤
Û e6kZŠŽz!
7n• ÆG Ú Š Ã0
eÆ w ZØ~)(l Ân
X ǃ

_ ZÑÅ ZŠ Z[Žz
ÌZ 5ZŠ Z ñƒ DƒÆg Z±Z ‰ŠŽz! Û e
Æ äYƒ n•
10

Û
:}ì CƒˆÆäƒgzŠÆg Z±ZÉ Cƒ 7n•

ì ~gz¢* Ù Øc
ƒB‚ »C xønÆ]gú
Þ ‡Ën Æ ä™ eÆ kZ yZŽ c
Š OZ . ƒ Sh1 {Zp]gú
ƒ:ŠŽñxøðä
B‚ {zp•Âì c ZXì oÑ * Ù Øc
ƒ »C »xø
Ù Ø b§ÏZ Ô7g »ÃäY
e ÌZ6]gúÂ7g »ÃäYB‚ ÌC
6]gúgzZX ñY A Ù Øc
ƒg »ÃäYC Û 5ZŠ Z Å
 X 7n•
xøZ
Æ kZ Ân ™: e ~ Ï0
žF  Zž} Š™¤zžì xi Ñ
i KZ {z¤
ut ?Š ÅX kZ X ñ Y c
g Š Z™w$ e Ð s§Å kZÐ ~
•]‡ ݺ†ø vûÚø ^ãø Ãø Úø æø Ÿ$]ô ^÷$ø¡ø $ø éº*]†ø ³Úû ]ô †û ³Êô ^Šøiö Ÿø cÛ ä~
â•  vZwÎgXì
yŠ &]gúðê DÜ×ŠÚ æ p…^³í³eE tºæû ‡ø æû ]ø èm]æ… o³³Ê ܳ׳ŠÚ
Ù Øc
XƒC xø»kZB‚ÆkZžt1}™:^ » ( ¢
³ 77 ª)
]gúSh1vZ¶g ~â å*
Ññž}™wìtðà Vä³nfß³i
wq¾ž • ˜ ñƒ ïŠ e
¬g ~ oÑ Å xø~^ n Æ
¯ ?ŠÃ!ZjkZ ä VrZgzZXì gz¢öR
:c
Œ^³e ¡Ê o³ãjŽi Ÿ o³jÖ] ‡çr³Ã³Ö] ^³³Ú] …^³³jí³Û³Ö] …‚³Ö] o³³Ê
æ ^ãe å†Ë‰ ‡^q xŠÛÖ] ‡^q ojÚ æ àÚ] ]ƒ] ^â‚m ‹Ú æ ^ãjvÊ^’Ûe
t 201 ” pFæ^jËÖ] •]‚Ú]E b] Ÿ Ÿ]æ ^ãn× æ än× àÚ] ]ƒ] ç³×³í³m
11

D4
xø%žì Ðzz ÏZ ƘÅäY%Æ xø6{/z eèa
n Æ ]gúSh1 ._ÆvZ¶g ~â å *  Âì I^Æ
ÑñZ
Y Ì^ » e Âì ^
X Zƒ ^ Y^%Æxø
{zÉ ì 7Š Z%]gúSh1 x ¬ VŒžì t [ ZŽ » ] !
kZ
YgrÐ kZ ƒ ˆ{g: Ég¼ ~ Tžì Š Z%†
^  ÅSh1
Ë ™^B‚ÆVÍß bZ {zž ¹~}g !
¹ Xì $ Æ kZgzZì
Ég~ yZž7âZp• Cƒ Sh1'gúÏ
Z®Xƒ ˆƒ »Ç!
] !
t ,i Z {z´ X Ç ñY ƒ Â * Û yxgŠ Æ V ÂgúSh1
™ t•
{ ðÃÅ äƒ Sh1 c
y ZŽ ~ Tì s ÜÌÆ g
u Ñ!
{gÃè
Xì 7
Y %Æ xøÌB‚Æ V Âgú~uzŠ Ã]gú:X
Y *
7^

*
ƒ: ~]°»]gú
]°X 7^ Y nÆ eÃkZ ÌZ Âì ~ ]°]gú¤
Y * Z
ƒ yg { Zpt :gzZ Å t : c
c ƒ Å ]ñ° {Zp ñY ™ƒ rg ÃÐ
12

Z »ƒ
Xì ¬„q  ƒ; c
ƒí!
B‚Æ \z¤ Ù Ø™ VtŠ:¤
LZ ]gú ÂñY%C Z :X
¬ ÌV; z ÂñY {gëÜæ \z¤
¤Z gzZ }™ Zg7 e ñƒ Tg
: *
Y * Ü z CZ {z Q pX ñY
~ } # LZ ‰
W~ K}g Z ¦
» {gëÜæ {z Ân {g~)(l {zžƒ enzÈ (Z¤
ZgzZX }™
B‚Æ\z¤
X} ™3ZzÃy Î 0 LZgzZ}™:^

]¿
-(
ÐWÆx ZwZ%Ð ]¿
Ù !
lgzZƒ ÑZz•g »C Ð ] ¿Ž y›Ú!
•¬ Ìðà -1
}n¾~EŠ Ë c ƒ 4ZŠ ~)(
 Å {/z e { Zpƒ Le *
ƒÐ +
!
] ¿™|0 x ZwZ {zžì xi Ñ6kZƒÐ + Ö i 5 z ]g ˆ
 Å#
Â}g¦
gzZ ǃg…k %Æx ZwZÐ6] ¿{z¤
ZX ñYÐWÐ
!
™|0 x ZwZÐ V ;zgzZ ñY : Zz s§Å] ¿{zžì xi Ñ6kZ
x ZwZ ÐWÐ ] ¿gzZ c
W7™^ß6] ¿¤
Z {z X ñ WÐWQ
!
á|0 x ZwZ™ W:Zz6] ¿¤  Zz bŠ xŠq
ZgzZ ǃ Z Z Â1|0
!
13

X Çñ YƒŽ‚xŠ Â
Xì ; g Y)(l Ð n¾ÌË c e c{/¿q Z } :X
Ð&
Ð) G
» ê ¬ gzŠ¼ Ð {]
X à {]
=g f Æ i ˜ ðZƒ {z Ð yÎ 0
!
ñ0 x ZwZ ¿t Xì ] ¿ n Æ Vß Zz yÎ 0
Ž ì @
Wx £
6kZ Â Š
V)(l J¦gzZ J0
! gzZ Š
x ZwZ™ V{] V{]
%
 ZzxŠÐzz Åäg ¦
X ǃZ %Æx ZwZÐ ] ¿
V;zQ • D Y {gëÜæ¬ ™ Y {] Ð yÎ 0 vߎ :X
Ð)ÐG
&
É 7~gz¢ -0 ! x ZwZÐ ê nÆ y Z • D Y)(lÐ
Xг0 ! 3ÒCÄZzf ñƒ D YÃ)(lÐ {gëÜæ{z
E
x ZwZ6îªG
Ÿ] l^ÏnÛÖ] ]æ‡æ^ri Ÿ Ù^³Î " # o³fß³Ö] á] Œ^³f à³e] à³Â
Däfnò• oe] àe]E Ý]†u^e
c Û ä~
â•  vZ wÎg ì e Zzg Ð ñk„0 vZ† ]|
Xð(#Ö ÐWÐ ] ¿%Æx ZwZ
l^ÏnÛÖ] ‡æ^q àÚ •†m Œ^f àe] pœ… äÞ] ð^³%óŽÖ] o³e] à³Â
DoÃÊ^• ‚ߊÚE ݆vÚ †nÆ
I
ñk„0vZ†]|ä VrZžì e ZzgÐ vZ¶g Y é5š^I1Z
] ¿Æ x ZwZ% ä VrZž ¬ŠÃ
] ¿:ZzÃVß Zz ä™g 0
14

X ( , ™g 0 !
] ¿™|0 x ZwZž @
) c
N
ßs§Å
 Zzt 6kZ}g ¦
ž7Z Æ x ZwZ š Ð ] ¿Ë¿Ž -2
!
Xì Y W™|0 x ZwZ™ Y6] ¿ÌËÉ ñ W:Zz6] ¿ÏZ

X å Zg ¦¬ Ð Tñ W:Zz6] ¿ÏZžì ¸aZ%Z

« ÂVƒ '¿zŠúÐW~3 ZgÆË


Y -0
^ Ð ~uzŠ gzZ ì aZ -0
! !
x ZwZÐ
Xì à zZs Üp
x ZwZÐ ] ¿«ÃkZ • C7'¿zŠ~ 5 ZgÆˤ
Z
ä™y
¸Xì ^ Š™y
Y  c ] ¿ ~uzŠ¤
¸J Z Xì aZ -0
!
 ZzxŠÐ
X ǃ: Z
ƒ ;g W)(lÐ {gëÜæ ¿¹ÃWŽ c ÃáZz {gëÜæ :X
E Ä
QgzZ * LX ’ e -0
Wx ZwZ š J !
x ZwZÐ ZÛª îªG 3ÒC ZzfÐ Z
Xì {z( -0 ! x ZwZÐ VŒ
á] ÜÓßÚ gu] àÚ Ù^Î äÞ] "
# ofßÖ] à o× àe ‚ÛvÚ à³Â
D‚ÛvÚ ^›©ÚE ØÃËn×Ê èËrvÖ] oÖ] äe^nŽe ÄjÛjŠm
15

} Z ) cÛ ä~
â•  vZ wÎgì eZzgÐ vZ¶g Œ Û !
·]|
Ä
aZ -0 x ZwZÐ VŒ à ?gzZì îªG
! E
3ÒC Zzf ] ¿ ~g vVß ZzÜæ
L{zžì e ðÃÐ ~ ?¤
{z Âìg z } À LZJ Z ( pXì
Xì Y™ (Z

]¿nÆVß Zz)(l
Ål IZ Ì{z Vƒ ‰ ƒ w'Æ™{/™ V)(lŽ ¹ÃW{z
XÐVƒg Ñ b§
ì inÆ {/gzZì x Zw] ¿Å e nÆ Vß Zz)(l
-šEG
$
!
gzZ ]gú~ kZXì aZ -0 Z »T
Ð ê gzZì : Zç•8Ex £q
G
X 7t• Û ¼ yxgŠÆŠ%
ÄÚ "
# ofßÖ] oß׉…] svÖ] ^ßn–Î ^Û×³Ê ýk³Ö^³Î èŽñ^³Â à³Â
Dp…^íeE !l†ÛjÂ^Ê ÜnÃßjÖ] oÖ] †Óe oe] àe àÛu†Ö]‚fÂ
 wÎg~ q ZŠß Z Á ë ) Z
~  • 9•vZ ègÈ ¬ ]|
eë (Z  QX m™7{/~Ðzz ŬÂq)(lB‚Æ
E
-š3G"
êGB‚Æ–! Z 0 Ý°Z†ð¸ }÷ä ~ vZ wÎg Â` ™
!
X H{/™|0 x ZwZ » {/Ð V; zä ~gzZ 5
16

Ìw¸t » •vZèg È ¬ ]|B‚Æ g


uÏZ~ ~zD
xwèa ªäßÚ l†ÛjÂ^Ê ÜnÃßjÖ] Ý]†vÖ] àÚ ^Þ^Þ•] á^ÓÊžì ŠŽñ
3G
-šE"
x ZwZ » {/Ð V; z ä ~ n kZì » ê ‘´+ F
G Œ
d Û »iÐ
iZg7 (Å"0!
x ZwZ » {/nÆVß Zzlžìt ÈX J0 !
3G
-GšE"
Ð ê n kZ¸ ìg â • Û g OZ§{ Åy Z ¡~
 Ñèa pì
Xì ‘´+F dÛ »itÐ)(lèY Zƒð-0
Œ !
Æx ZwZ
3G
-GšE"
» {/Ž Ð ê ä •vZ ègÈ ¬ ]|ž Zƒx¥ÌÐ kZ
kZÉ ì mºn Æ VÂgú( {zž 7Ðzz kZ Â J0
!
x ZwZ
kZgzZ X ¶+F
~ ] ! Œ
d Û Ð)(lgzZ ¶(Åi{zžÐzz
Û ðÃyxgŠÆV ÂgúgzZVzŠ%
Xì 7t•
3G
-GšE"
Ö Z ~g7 6kZQ
ÆVâzŠ ]gúzŠ% ê žì t · Zz q ) Z »#
Xì M Ì¿6kZÐ É@ Y-0
z/ôgzZXì ^ !
x ZwZ » {/n
ñƒ rg ÃÐyÅ~ ¿vZ ègÛi0vZ†]|Z
 -1
Ù !
* » } À ïDÔðÎ ÒpC Z J
g0 6
zZ Ð n Ã~ ä VrZ Â
T ª) ì ~gz¢®  ¤Z ~÷6¿T ?? c Û gzZ c
â• s Ý
Jm
3G
-GšE"
 ™|0
»vZ š x ZwZ Ð ê gzZ ñY {z ( ì ¿g™„ ~÷ä
!
%f .
zZŽ gzZ}™ %f .
zZ {zì ‚
g Ýz ¿ŽQ X }™{/
17

B‚Æ \ WÌvßÔ- wa \ WQ X} ™ %f ~–{z Y™7


3G
-šE"
m l õg @ !
) X H {/™|0 x ZwZÐ ê ä ƒ
G  ž ©- wa
( x?Zg ZŠ·,X 41

dZ1Z¦ *
• ˜vZ¶g ~z0 Ññ-2
I
g8
Ð VZz Æ ê E0 y ¢0 vZ†~l [ Â ä ½ ÖZ
J
Y «( É@
g;ZY)Ã] Zg , ði$ *Åy pg ä ~ì ÅeZzg
-š E
3G
"
èg Z]| ) ™ Y êG {zž ¬Š ÃVÍßÐ ¹ gzZM 0ZgzZ @W
m ¨ÔZ ) X¸ _0
!
x ZwZ » {/ÐÐÆ: ) ( ÇÅÅvZ
( 49

x ZwZ
 Ð wŠ Å {/ c
™¢ + eZ òŠ WX *
™x Zwì p» x ZwZ
}• CY ƒ x Zw,q w 'P 6kZ Âì k7Ž ª¼Æ
 Ð zz kZ Ô{)z < CŽ È Ô < } À ñƒ ÷ Ô*
™+ Î Òp
`’Ãìr«~ i ú‰X • ë -0 !x ZwZÃ"7îG 3ÒG
0šE &Æ
!
ë -0 x ZwZ Ã"7Ž «Æ ™+
 b§ÏZ • ë -0
!
X•
18

Yƒx Zw <} À ñƒ÷ nÆŠ%Ð "0


ì @ !
x ZwZ
X • CB,gŠ e Åx ZwZŽì ¢
|0 ,gŠ ezŠ {z n kZ
!
 t)á™|0
ƒ x ZwZÐ yLZ •eá Zz ä™{/z e
!
G
§ -#E
žG
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î é†m†a oe] à³Âì ~ ö Xì aZÐ
"
ñ{k
Ù 1Z]|ª !Ô×â] é†mæ• àÚ Ý†vi á] ärvÖ] Ý^Û³i à³Ú á]
C
Ð y LZ ?Z  Âw¾ » e :c
 ìA Û ä~
â•  vZ Îg • ë
!
Ö~ i ˜ •egzZ ³0 !
Ð} e Z ðZƒ •egzZ ( Xð0 x ZwZ
!
X ³0 ™
,gŠ e Åx ZwZgzZ B| 76} e Z ðZƒ Òž• M
 ™Ìt {z
äY h ZÆ i ˜ QX N YƒgZÎ~ i ˜ %ñ 7¼pB|0
!
Œ
] ¿gzZã d Û Æ] ¿Z
 i ˜ c
B| 7¼Æ™+
ˆÆ
{Š c
í@ i Ð kZ X B| 7¼Æ ™+
‰Ü z kZ ƒ y ´Z » äW
Ð VƒŠ Zi WÐ V- È0
Åx ZwZ {z¬ Ð "7¼X ,™: Ç!
X σ q zÑVc
È0
ˆÆ"7¼
ƒ Ì»8
ggzZ Ëì 7òi Ñpì aZ *
ƒC Z À »x ZwZ
Æ kZ Âñ Yƒ u 0gŠ e CÅx ZwZ L¤
* Z n kZ Xì ^
Y Â
gŠ e ·6c p
3g à Zz äw "hgzZ ðÃJÎgzZ äƒ u 0
19

|0
X •M !
!
Æ "0 x ZwZ {zQ Xì ^ Î Òp¬ Ð "0
Y * !
x ZwZ
X 7`wðà Âìg ÐÌJ ˆ
ØfÎ äÚ]†uŸ "
# ä×Ö] Ù牅 gn›] kßÒ kÖ^³Î èŽñ^³Â à³Â
oÊ^Ò ÔŠÚ änÊ gn_e knfÖ^e Íç_m á] ØfÎ ä׳v³Ö æ ݆³v³m á]
!݆vÚ çâ æ "
# ä×Ö] Ù牅 Ñ…^–Ú oÊ gn_Ö] “ne æ oÖ] †¿³i]
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE
 vZ wÎg~ • 9•vZ ègÈ ¬ ]|
x ZwZÆ \ WÃ~
Ð x ZwZÆ \ WgzZ ¶CÎ7¬ Ð "0
!
x ZwZÆ \ W§{ Å
Æ \ W¬ Ð ä™]g c  Æ \ Wˆ Æå
i s ZîÆvZ š 
 ÌZ©{z gzZ X ¶Cƒ Bv~ T7 (Z ¶CÎ7
~÷J
 ~8
~ x ZwZ \ Wž Z â Å ~
 vZ wÎg ~ž c
Í~ VzÃ
X Vƒ „gNŠ® Å7¸
‚Û–ßÊ èÓÚ oÖ] "# ofßÖ] ÄÚ t†íÞ ^ßÒ kÖ^³Î èŽñ^³Â à³Â
o× Ù^‰ ^Þ‚u] kΆ ]ƒ^Ê Ý]†uŸ] ‚ß gn_ÛÖ] ÔŠÖ^e ^ßâ^fq
D•¨]• çe]E !^Þ^ãßmŸ æ "
# ofßÖ] å]†nÊ ^ããqæ
 vZ wÎg ªëž• 9•vZ ègÈ ¬ ]|
` Zzi Z Å ~
20

x ZwZ ä ëX ìnÆ e s§Å)((B‚Æ \ W


!
Ð "0
@  X ðÎ ~qg ZŠÒp6VE%
WÄ ÃËÐ ~ ëZ KZ KZ¬
 Ñ X CY W6}n Æ kZ™ËB‚ÆÄ q g ZŠ Òp{z Â
ä~
X H7I…ä \ Wp¬ŠÃkZ
Æ VzŠ% bZ pì I *
Î Z À 6}n Ã]gú~ x ZwZ
ª6zZÆã %
Æã % ƒ {Š6"t ‚
q ðÃn kZì IÌ*
À` WXÑ : Ã}n Z Àžá w Z e Z À™ Î b§+Z s§ÅVß !
@  Zg7 Ð x *
YïÐg Zi !
Ã Æ x ZwZá Zz ; c
[ Õá Zz ;

Xìt?Š Å] ! kZ
!Ý]†vÖ] 霆ÛÖ] gÏjßi Ÿ ý"
# ä×Ö] Ù牅 Ù^Î Ù^Î †Û à³e] à³Â
Dp„Ú†iE
à Zz x ZwZž c Û ä~
â•  vZ wÎg • ë ñ/0vZ†]|
X ( ì Lg Z 76}nŽ ) ñ Î: [ Õ]gú
ž ðCä ñ/0vZ†]|ÌzzÅkZ
æ oß_Î…]•E !^ããqæ oÊ éœ†ÛÖ] Ý]†u] æ ä‰]… oÊ Øq†Ö] Ý]†u]
D o Ïã n e
21

~}n ÆkZx ZwZ »]gúgzZì ~uÆkZx ZwZ »Š%ª


: Z À ðÃ6}n LZ ]gúgzZÇg: Z À ðÃ6u LZŠ% Z®) ì
X ( ñÎ
Ù牅 ÄÚ àvÞ æ^ße áæ†Ûm á^fÒ†Ö] á^Ò kÖ^³Î èŽñ^³Â à³Â
^ã‰]… àÚ ^ãe ^f×q ^Þ]‚u] kÖ‚‰ ^Þæƒ^u ]ƒ^Ê l^Ú†vÚ " # ä³×# ³Ö]
D•¨]•çe]E !^ßËŽÒ ^Þæ‡æ^q ]ƒ^Ê ^ããqæ o×Â
qB‚Æ ~
ª  vZ wÎg ë • 9 •vZ ègÈ ¬ ]|
 ÂX¸ Dg ¦
¶ ‡Z Ð k0
}gø ¶ ‡gzZ ‰~^~ x ZwZ
Ðu LZÃgŠ e KZ q Ù Ð ~ ë ¸ D Wt ‚}g ø áZz
ZC
¶g \
Zg ø t ‚Æ yZž @ ( ™ÄggzŠ¼ Ð {n) 6}n LZ
äƒ: o‚ » Ë ) ë ÂD Y| (ÐWÐ ë {z Z
 Q XA: {n
X pwÅ}nLZ ( ÐzzÅ
ðÉì ]gß+Z ñ Yƒ Ì{Š6gzZÑ : ÌÃ}n [ Õ
6u· ‰Xá y @
~p6  q Š%
zZ¼ Ðu LZ ~ x ZwZ ª
 gŠ ¢
¼ Ð }n b§ÏZ 7°oÆ x ZwZgzZì „ y@
~p
X 7°oÆx ZwZ *
Ã[ Õ6, Ã
\

ê CŽ t~x ZwZ
22

æ …]‡] oÊ ÜÒ‚u] ݆vnÖæ Ù^Î "


# ofßÖ] à³Â †³Û³Â à³e] à³Â
àÚ Øˉ] ^ÛãÃ_ÏnÖ æ ànËì ‹f×n×Ê àn×ÃÞ ‚rm ÜÖ á^³Ê à³n׳óÞæ ð]•…
D‚Ûu]E !ànfÃÓÖ]
~ ? c Û ä~
â•  vZ wÎg ì e Zzg Ð ñ/0vZ†]|
zŠgzZȵq
ZgzZgŠ e q
Z {zž’ eÃá Zz ä™ e c Ù Ð
ZC
{/q
Æ} l {z ÂVƒ: V»Ž k0 ZgzZñ0
Æ kZ¤ !
x ZwZ~VZŽ
^ » Ãy Z Ð n Æ ~A ðƒ ~½Z Å 0
1 gzZ á X } iñ

܉Cƒ +Z Ð gîx ¬ V»Ž ~ : â iÆ ~
 vZ wÎg
Û tQgzZì Sg?~A Å 0
™ â• 1 ~ V°y ZX ó8ÅVW
ƒ ñƒê „} iñÆ} l sÜVƒ: ók0 Zž
Æ Ë¤
Š Ct á ^ »ÐnnÆ~A Å 0
ìt q ÝZž c 1 ÃyZ {z
ƒ ðƒÃ CŽ ðÃ{Zp’ e6g ?wq¾ ~A Å 0
} l c 1ž
Xƒ ñƒê{ iñ»
s Z§Z Å VzcgzZ Ð s§Å ~ lZžì Lg ¹!
wZÎt [ Z
zZ CŽÐ
V¹6
?ƒJ
~A Å 0 CŽžì t [ ZŽ » kZ
Yg X 6{ iñ c
1Ð+
23

Y Ìt ƒ œzZ {Š c
^ i CŽ Ð s§Å ~ l
Z X ’ e xgnn Ð
hŽ Zƒ Z½Z ê »`ùZÆ î 0 Z o ZŽ n Æ kZ X 7
{zì { i Z0
ì Yƒ Ö ~ CŽ Vî 0
Ð+ Ù J
Yg X C  ð™zZ Å kZžì
X 76 zZÐ kZ
æ oßÃm gÃÓÖ] oÖ] oãjßm ^ÛÚ ^âçvÞ æ é‡çÚ†ŠÖ] gÃÓ³Û³Ö]æ
ÜÖ “ßÖ] ០åçvÞ æ p‚ß`Ö] •ç³Ó³Ö^³Ò g³Ï³Ã³Ö] †³jŠm á^³Ò á]
çâ æ é‡çÚ †ŠÖ^Ò ^ÞçÓm oju ànËíÖ] Ä_³Î o³Ê ȳÖ^³fm á] g³qç³m
^Þ^Ò ð]ç‰ ànfÃÓÖ] àÚ Øˉ] ^ÞçÓm oju ^ÛãÃ_Î gqæ] Øe tçÖ^fÖ]
äÛu… |…^ŽÖ] †ŠÊ ]„a à æ !p‚ß`Ö] •çÓÖ^Ò æ] é‡çÚ †³ŠÖ^³Ò
!gÏÃÖ] †jŠm äÞ] oÖ] kËj×m ÜÖæ p‚ß`Ö] •çÓÖ^e gÃÓ³Û³Ö] ä³×³Ö]
ņËjm æ b] gÏÃÖ] †j‰ ‡çrm Ÿ äÞ] †a^¿Ö] æ …^jvÛ³Ö] •… o³Ê ^³Û³Ê
‹nÖ gÏÃÖ] †jŠm^ÛÚ åçvÞæ p‚ßãÖ] •çÓÖ] ‹nÖ ‡]çq Ý‚Â än×Â
^ÛÚ äÎçÊ ^Ú æ gÃÓÖ] †jŠÖ p‚ß`Ö] •çÓÖ] á^Ò çÖ ÜÃ³Þ !†³a^³¿³e
àÚ Øˉ] àÓm ÜÖ äÞŸ äŠfÖ ‡çrm Ÿ á] odzfß³m g³Ã³Ó³Ö] pƒ^³v³m
“ßÖ] ØÛu ä×ÃÖ æ “ßÖ] àÚ †a^¿Ö] çâ æ gÞ^q ØÒ oÊ à³nfóӳÖ]
ènßÆE !†ì©ÛÖ] gÞ^q àÚ àn×ÃßÖ^Ò ^ÞçÓm oju ànËíÖ] Ä_³Î o³×³Â
D45 ” Ô‰^ßÖ]
24

b)gzZ¼Æx ZwZ
ƒ x ZwZpì {z( ÜZ eÈ g Zi Z ~ kZ™hñî~E
G3E
"~È M -1
X @
W7yZz@
ðÃì @
Y
Y*
Xì ^  nÆp
ÎÙ Bzg~ȵ -2
g ~{ c
Z Xì {z( #Ð ÐWÃVzg ) VâzŠÆ ȵ -3
ä ˤ
 ZzxŠ Â1ÏÐzz Å« ™Å]gú,
X ǃ: Z
gzZ yŠ¤
Ôy »gzZ Ô—
J eÃy$
ƒ {z´Æ }n gzZu -4
 ¹!
nÐ ~hðSh ZŠŽgzZÔ —
kZƒ ðƒ • gŠ eÃVzc
J eÐ wâ zg c
™| hzZ {)z êgzZ s Òy ZgzŠÆ x ZwZ Z®Xì ^
gzZ y Y *
ÖÃ
Xìg î{ngzZupì ^
Y *
Î
^ VZ {)z ú Z c
Y * H.c c
~çE ð0 Š 6u n Æ xø -5
g e c
r

ä™gzŠg ½gzZ nÆä™ÝquQ c
nÆ]gz¢ -6
:gzŠ épì ^
Y * ƒ ZQ{z {ZpÐ ã 0
c
™<x¤ Ø{ nÆ
X ñðŠ:™ïÐ 0™ÃŸª}™

b)Æx ZwZÆV”Ú!
*
25

™*
ZgzZñ0
¤ x ZwZŠp{z Âì g ZfgzZg âƒ^ Ú!
! *
Z -1
¤
!
X ñ0 x ZwZÐ s§ÅkZ à z »kZ Âì N
ggzZ
á ~ŠÍÃkZ à zn : ^ŽgzZ}™s ZîŠp^ gZf -2
Xì »òggzZ [gzZ] òs ¸z¬¸X ñ Z™s Zî™

Z pñX Ð ] ¬NÆ x ZwZ Ãaž ’ e Ãà z -3
Æ kZ: gzZ6a : σ 7Z
 Zz Z b
ÅkZ  1™x » q NðÃä
X6à z
wdZ x ÓÆ {/z e {z ¤
‰ c Z X @
ƒ 7xi Ñ x ZwZ »^ -4
 Zz ,gzZ Z b
X Cƒ 7Z ðÃ6kZ Â} Š hgw dZ

 F
K Û Ôòg
~²gzZ ã!
Œ
¸ GÐ K  Fx »tä~ vZ wÎgŠp
é†ÛrÖ] oi^Ê oßÚ oi] "
# ä×Ö] Ù牅 á] ÔÖ^Ú àe ‹Þ] àÂ
DÜ׊ÚE ý„ì Ñ¡v×Ö Ù^Î Ü$ †vÞ æ oßÛe äÖˆßÚ oi] Ü$ ^â^Ú†Ê
( Ð2Š' × )~ vZ wÎgžì e ZzgÐ ñ´ â 0 ÷Z ]|
x ª KZ ~ *Q ÔÅ òg Å kZgzZ ñ W6(µ) {0 ( ¬) ñ WÖ
0Ã6µñkZ Ž ) á Zz ä&
ñuQ Ô H’» V ŠzZgzZ ñ W6{ Ç
26

X ( zŠ &
ñu Z÷)ßž cÛ Ð ( y Z¸ñvZ†
â•
 F
yZgzZnÄg: ì‡K C ™ Wä/ôXp
Ð t{zž c
`w ðÞ cÛ ä~
â•  \ WÐ yZ ÂÆ ™ú ÐWÃwqZ VÐ
X7
æ Ð×vÖ] æ xe„Ö] oÊ äÖ Ø³nÎ "
# o³fß³Ö] á] Œ^³f à³e] à³Â
DÜ׊ÚE !t†uŸ Ù^ÏÊ †nì^jÖ]æ Üm‚ÏjÖ]æ oÚ†Ö]
( Ð2Š' × )~ vZ wÎgžì e ZzgÐ ñ´ â 0 + Z ]|
x ªKZ~ *Q ÔÅòg ÅkZgzZ ñ W6(µ) {0 ( ¬) ÂñWÖ
0Ã6µñkZ Ž ) áZz ä&
ñuQ Ô Hž» V ŠzZ gzZ ñ W6{ Ç
X ( zŠ &
ñu Z÷)ßž cÛ Ð ( y Z¸v
â• ñ Z†
 F
yZgzZnÄg: ì‡K C ™ Wä/ôXp
Ð t{zž c
`w ðÞ cÛ ä~
â•  \ WÐ yZ ÂÆ ™ú ÐWÃwqZ VÐ
X7
æ Ð×vÖ]æ xe„Ö] oÊ ä³Ö سnÎ "
# o³fß³Ö] á] Œ^³f à³e] à³Â
DÜ׊ÚE t†u Ÿ Ù^ÏÊ †nì^jÖ]æ Üm‚ÏjÖ] æ oÚ†Ö]
²%fÐ ~  vZ wÎgžì e ZzgÐ kñ „0vZ†]|
ä~ Y7 ~}g !
 \W Š Æí@
z *¼ ( ~ y Z )gzZ ò ZgzZ
27

Xì 7`wðà ( ~í@
z*¼Åy Z ) cÛ
â•
{Z'  Ñ ?ì Š Z% HÐ `wgÃèžì @
Ð ~ ƒ Za wZÎ[ Z
ŠpŽ ñk„0vZ†]|%ZXì 7w®¼ ~}g !  Zg
kZ„
u Ñ!
Å wqZ y Zžì Mt ò: » yZ • áZz ä™ÜÃg {gÃè
X ÇñWxŠ6Vß Zz ä™í@ z *¼~K  F
цãn×Ê å†ì] æ] äru àÚ ^òn• Ý‚Î à³Ú Ù^³Î Œ^³f à³e] à³Â
!Dpæ^v›æ äfn• oe] àe]E !^Ú• ÔÖ„Ö
÷ðà » e LZ ä ¿T c Û ä ñk„0 vZ†]|
â•
Š Z%t Ð `wž Zƒ x¥Ð kZ X }Š xŠ6kZ {z  Hy
¸ c
Hxl
Ð äYƒ (ZÐ ua wÈžì Š Z%t sÜÉ Çƒ 7xŠž7

X ǃ7{k
wqZ yZÆ e LZ {zž ’ e *
™x ÈZ Zg7 » kZÃVæ q Z®
Z ÂH: ._Æ K
q  F ZgzZ OgÃ7gz¢ÃK
Ð t¤  F
~
X , Š}ŠxŠ
} (Ð + Ö Ó~Š:Ð Vß ‚P [ Z Vä³³nfß³i
YÅ#
Û =g f Æ J Xì CY ÅnÅ ã !
ã!
Œ Û =g f Æ J 6: e
Œ
Û ™ïá Zz\z¤
» ã!
Œ n kZX Y Y 3g 7ì‡ÃK
 F
~ ä™
28

•gæÆ)(( c
}™ ã !Û ™ Y {Ç y !
Œ Û ŠpY q c
Œ ,™nzÈ
X ñ Yƒq Ñ~ÄÆã ! Û ÆVß ZzîG
Π0G
4Éß
Û Ð J ™ƒ W
èa ƒ à Zz™ ã!
Œ Z
OÐ näÓä ˤ
ÆK Š 4
 F
q  Zzì <
ÆyZgzZ 7Z K Š 4
 F
q Æ[ZvŠ
òg ŵ{0 ~ ] Ñq {ŠŽñ Z® @  Zz xŠ Ð ä™s Ü
ƒ 7Z
Z Û pˆÆ
 Zz xŠ6kZ Âñ Yƒ w'Y q™ Zzru¬ Ð ã!
Œ
Zì YZ Â}Š xŠ¤
Ì6kZp¤ Z {zƒ ‚
g ®
 ,ZŽ pǃ 7
 Zz
Xì 7Z

ÅkZgzZe
Y Zb »
Xìt {°‡‚Ÿ~}g !
kZ
» -I
÷»e
Xì îxŠ Âñ YHÐgîï»gzZ ñ YHg±š ¤
Z -i
Xì î‘œ ÂñY HÐgî³* Z -ii
gzZ ñ YHg±š ¤
‘œ c xŠ ÂñY HÐgîï»gzZ ñ Y HÐg±¤
{ izg c Z -iii
 Zz 5ZŠ Z Åq
Xì Z Z ËÐ ~
‘œ c
{izg ÂñY HÐ gî³* Z -iv
gzZ ñ Y HÐ g±¤
29

 Zz 5ZŠ Z Åq
Xì Z Z ËÐ ~
Cƒ Z
 Zz Z b
ÌA
ñ Y HÌÐg±Ã] ¬NÆx ZwZ n¾

gzZì Cƒ Z
 Zz Z b Z ] ‚ZzÆ e -II
ÂN Y ^gg± š ¤
X Cƒ 7Z b
ÂN YhgÐg±¤
Z

wEZ »Òp
Ù Š Z%Ð Òp
ÆÒpÃkZgzZƒ CW1 hZ ~ Tžì q {zC
ÒpÃkZ=IZgzZƒ CY Åg »ÒpÐ kZgzZƒ @
YHwEZ6gî
X Vƒ D™g Ñ
:ìt‚Ÿ~}g ! 6wEZÆÒp
ÆZ b
à H gzZ yZgÔB; Ô ÒÔSh ZŠ Ô {n Ôu }ž} (}g7 Ë -i
 ZzxŠ ÂðÎ6{Š c
Xì Z iÐ ž} (q ðÎÒp6{)z
Z c
c }žLg}g7 Ë -ii
ðÎ6{)z iZ Ôç WÔy» Ôu *
 Zz‘œ ÂðÎ6z²Ð}g7 Æž} (
Xì Z
ÒpZ Ü z kZ g ±Z » äƒ } (LgÆ ž:Ò
 ì‰
ZgzZƒ @
Ž ðÎ âZ ¤ Y Œ~hðÃkZ ~ ` Zzg z s²ªƒ ~hð
30

Z X ǃ Z
z s²¤ ٠ƒ CY ª{Š c
 Zz xŠ ~ w qC i ~ ` Zzg z s²
ÂŒ~hðgzZì {Š c
i ÂŒ{Š c ÑZzÚ Š ƒ: ` Zzg
iÃkZ ÑZzäÎ c
Xì ~hð

wEZ »0™
Zpì {z(*
ˤ Z éÐ 0™yZgzŠÆx ZwZp¤
g @ Z :X
X CW7Z b ðŠŸc
¼ Âc ðŠuÐ 0™ÆÒp" } Š ‚ä
c
‘œ~ kZ  HwEZ {)z G†0™g ZŠ Òp¤
ZgzZ :X
gZŠÒp¤
Z%ZXì 7ÒpŠppì Âg ZŠÒp{zèYì @ Zz
ƒZ
 ZzxŠ Âc
X ǃ Z ðŠ {)zB; c u™ïû%F0™
å•… àÚ á^Ò á^Ê gn_Ö] änÊ á^ß•^³e 傳m æ] 䳉]… سŠÆç³Öæ
ä‰]… ØŠÆ çÖæ !Ý‚Ê ]…]†Ú ØŠÇm á] Ÿ] è΂‘ än×ÃÊ ^Þ^ß•] å^³Û³‰
gn_e ‹nÖ äÞŸ änÊ ®•Ÿ ]çÖ^Îæ änÊ èm]æ… Ÿ áçe^’Ö] æ š†vÖ^³e
p„Ö] áçe^’Ö] ÜÓu †¿ßnÖæ k×Î !h^f×Ö]æ ènßÇÖ] oÊ]„Ò ØjÏm Ÿæ
änÊ á] †Òƒ ^ÛÚ †a^¿Ö] gn_Ö] änÊ æ Ý]çãÖ] سnϳi æ †³Ã³ŽÖ] à³n׳m
D231 ” än•^u t^rvÖ] Ü×ÃÚE !^vm†‘ å…] ÜÖæ è΂‘

Æ õE
Zb 4E
/F& J e {ngzZu
31

‰~Ìñ} åHE ( îSÐzz Åäƒ]g ¬ xû%¹


5ŸF
,
ÏZ X • f J e ÌugzZ {n CZ Ð gŠ e c
êñƒ ñÎvß
L ˆ W’}gzZì Lg 4Ð }n Æ yZ [ Õ » VÂgúb§
Xì Lg „ Z 76}n Æy Z
{n ðåa c
kZ c u ðåa J
Z
ZiÐ kZ c }g7 ¤
] {g ! Z
 ZzxŠq
X ǃZ Z ÂxJ e {Š c

ƒ xJ e „ {Š c
c { Zp xJ e ÁÐ ðåa ¤
i Ð ] {g ! Z gzZ
p xJ e {Š c
 Zz‘œ  xJ e ÁÐ ] {g !
ƒZ ðåa
iÐ kZ c

t» gzZ V™ zŠ t  xJ e Ì{n gzZ xJ e Ìu ä Š%
X Nƒ

x ©ZÆ{/z e nÆî~EJ$ q
‚Æ™çz c !
<{z nÆ "0 x ZwZƒ~ ¬]gúŽ -1
Xñ7: ÒÆx ZwZ¾¼gzZ}™+
™Ö cg
™ wdZ x ÓÆ e ~ ¬Ã]gú -2
s ¸z Ô†²s ¸z ª *
Xì I* Y{)z *
™s ZîsÜXì ^ g â Vc
ð™Ô * ×
™2Š'
32
E“
Ü zÆkZ ]g c
Ân ™: ~ ‰ i s ZîÐzz Å úG3 ]gú -3
X }™s ZîˆÆäƒu 0  ZzxŠ
X 7Z
yZ ƒ7gŠ^ »3ZzgzZ VƒÐ ¬~ V⊠y Z 'gúŽ -4
l B™: s Z u 0
Z
J  gzZ ,Š™~ –^ CZ {zž’ eÃ
X N Y: :ZzÐ)(
c
ÅžZzg Å\z¤ 
0z{ c
ƒ ~g6̄ !
ÆV-È0 Z -5
äÓ¤
q ]gúgzZƒ: eªZz *
„ ¬ª Ih × gzZƒ $
' Ë ƒ: sp õg@
ZpÇ ñYƒ ZŠ Z ]g c
q i s Zî » kZ Âá ™]g c
i s Zî™ Y~
zZ!‚zŠ q
%f ~xwÃñÇ c
. Z}uzŠ ǃ *
™g lZz/ÂÃkZ Â
X ǃ *

zŠ6yZ ‰ W:Zz% G ]g c Š% ðä
i s Zî]gúc Z -6
g ZŠ)f
:• Vc
7wŠ • Ìðà » kZ X ǃ „ *
™]g c
i s Zî™ Y ÃkZ -i

Ù Ø]gúá ™: ]g c
ƒ: w'n ÆC Z
i s Zî{z J -ii
7*
it pσ ] ! ٠ؤ
t  ÇÇg mÐ ~ç C
Å {k Z X Ï
Xì @
ƒÐ ]gú) @ iB‚Æ~çèY ÇñB
ƒ 7*
33

ì °ç Âm™: q ZŠz s Zî]gúgzZ Š Ü zÆ3Zz -7


W¬‰
 ZzxŠgzZ
X ǃ: Z

]Z0 òg
Ü z »òg Å,ƒ¾gzZ,ƒg!
‰ Ô,ƒg Š

ž ì C™n[p Å ] !
Ô,ƒg Š Ö Ó ~Š:·W
kZ #
~Š:Xì @ Ü z » òg Å ~ƒ¾ gzZ ,ƒg !
Y ƒ Ð ò qƒ ð‰
Ö Ó~Š:pσª
„Xt {Š™g (Z »# Ö Ó
œò OZ n¾Å#
Ü z » òg ~ V⊠&y Z Xì ß
qzÑÐ wZziÆ `gÎt ·Ñ!

Ytž ’ e ã™: òg ¬ Ð wZzi ÃVæ q Z®Xì @
X 7^ ƒ
Ð58iî0™z)´
X •˜ ~!Š Zz òsÑZ îªG©EÅZ[ ÂKZ öG E
oÊ ‹ÛŽÖ] Ù]æ‡ ‚Ãe Ðm†ŽjÖ] Ý^m] '¡%Ö] l]†Û³r³Ö] o³Ú…
ä×Ö] Ù牅 oÚ… Œz ^f àe] ÙçÏÖ Ñ^ËiŸ^e †ã¿Ö] ‚³Ã³e p] Ýç³m سÒ
!Ù]æˆÖ] ØfÎ oÚ†Ö] ‡çrm¡Ê !‹ÛŽÖ] kÖ]‡ à³nu …^³Û³r³Ö] " #
D2255 ”E

™ògÐ s§Å}uzŠ
*
34

^ Z™ògÐ }uzŠ Ë%Æg±gzZŠŽz!


Y * Æ äƒ ]gŠ
ZuzŠÐ s§Å kZ Â} Š ¬{zgzZƒgzm c
ƒ !% ðÃXì 7
Xì Y™òg
™ƒ} 9Ž Ç ñY ŒgzmgzZ !%¿{z~}g !
Æ òg
J~ äW™ƒg ZÎ6ç„z c ] Z0gzZƒ Y| 7: i ú
wa J
CŠ c ] Z06çdz¤
i Ån%gzZì Y WJ ZXƒ60
Z » 1
ògÐ }uzŠì ~gz¢ ã™ògŠpÃkZ Âì 760
Z » 1gzZ
Y*
X 7^ Z™
VZ6J+Ã!%Žƒ: Ì(Z ¿ðÃgzZA : ç„z¤
Z V;
Xì YZ™ògÐ}uzŠgzZì gzm{z[ Z Ân Yá™
Yt Âñ W™ògŠpÌÐ s§Å]gúKZ ðÃÐzz ÅxW
^
}™òg™ YŠpA
ñY À¼ xWZ
 } ™g OZ ]gúX 7
{z(~ hÆ kZgzZì aZƒ: xWžZ
 *
™ògÃ] Zg »]gúÉ
Xì Ì»VzŠ%gz$gzZ®¬¸X 7
Y™ñB; » ¶‚ËX 7g±nÆ "
* ~ òg Ì**
ƒÓ
Xì Y™ògŠp ã ‚7 gzZì Y
35

* e
™ Ï~w$
Ãä™ Ïä Y f‰Xì Y™ÌÏÐ ]i YZ Å%Wgñâ
Û Z À` Wpì ¹^
VÍß ÂwzZèYì ~g ZØŠ ¹ ~ 䙊 Z• Y*
Å^}uzŠgzZì 7·»ú~
7ðÐ è%KZ Ìõg @
Xì Ô¹ w ¸»i ZŽ n kZ M
™
xŠÐ Ùp%W¤  Zz6gñâ Šp]xŠ ~ ]gßÅ Ï
Z X ǃ Z
%W ò~: â i {ŠŽñXì ^
Y Â}Š} ŠÐ k0
LZ 7 Å]
n kZì Cƒ" ]i YZ ŶŠ]xŠgzZ Åä™ ÏÐ s§Å
U
™Ýq]i YZ ôÜÌQ 7~gz¢ ¢
Xì 4¢ ]i YZ ôÜ

× ñ OÆ*
x ª~2Š'
~ *,i ú õ0
ÅJò Å, â™á Ð ×ŶZzf ,^W
¶Zzf ,^WXì <
 * ™ ZŠ Z
~ *z ÒZ » ] Zg Å , âgzZ *
gZ¦
Xì î* ~ *] ‡zZ ¹!
gZ¦ ÆJòÅ,âÐ wZziÆ
~ *'Zg ÅyZgzZì ï* ZƈgzZ , Ί
~ *x c
gZ¦
6kZpì {z( * ] ZggzZ}™ú1 y Yg± š ì <
gZ¦  * 
gZ¦
X CW7Z b
¼
36

× Ã ` s‰̄ !
ZI~2Š'
* Ö Ó~Š:Z®
Æ ;Å( » #
Ü z ™ Y ~ Šzu Å *gzZ }™È ðÃÐ ~ y Z %Z Xì ^
‰ Y
Xì ] ! Å[ Z N{Š c i Âng Z ¦ 
‹ÛíÖ] éç×’Ö] ð]•] æ oßÚ oÖ] èmæ†jÖ] Ýçm tæ†íÖ] àÚ ØÓÊ
oÖ] Ù]æˆÖ] ‚Ãe ^ãe èÚ^Ο] ^Ú] æ !è߉ è×n×Ö] †%Ò] ^ãe knfÛÖ] æ ^³ãe
D78 ” Ô‰^ßÖ] ènßÆE èeæ‚ßÛÊ èʆ èvnf‘
] „ a o Ê oß Û e Ü n Ïm á ] g v j Š m è n v • Ÿ ] Ý ç m E † ã ¿ Ö ] o × ‘ ] ƒ ] æ
l^eç×Ê !oÚ†Ö] Ý^m] oÖ^nÖ oßÛe knfm á] àŠnÖæ ý å‚Ãe^Ú æ ÝçnÖ]
D95 ” Ô‰^ßÖ] ènßÆE !än× ®• Ÿæ å†Ò ]‚ÛÃjÚ ^â†nÇe

Z
:k Ù !
zC × gzZ *
Ð kZ 7z »)(l2Š'
ì
V ˜ Xì : Zk
J z z kÌ[ ZgzZì ;g: Zk
 ×
zÐå2Š'
Å kZ gzZ ¶C™ Zƒ ~Š !
WxV;z ~: â i ˬ ì m» *
Ð ~Š !
kZ Xì à { Ç! W*~ gzŠ {ŠŽñp¶Å V î Ç w

: Zk  Ì{z Z®Xì ~Š !
zz k W„: gzZ ~î ‹: ~ yk: ~
ˆ VJ × gzZ *~Š !
Vzg )Æ2Š' WÅ)(lÐ V»‰Xì
37

× gzZ *žì Zƒ w ìÃ] Z|‰Ðzz kZ ì


)(([ Z Ì2Š'
Šã
kZ .ßt Ã] Z|yZ X • ‰ 0îÆ)(l™ïB‚Æ
Z {zgzZ ¶C™ Zƒ ~Š !
ÅàX åVî Çq Ü z Ë~ *žì ðƒ6
W‰
Ù ª Âñ Y VJ
„ ö»àkZ ÌVî Çžì C Vî Ç™| (~Š !
W
× gzZ *ž‰ ™i Z0
~2Š' ZÃÃ] !
kZ ] Z|t pX Ç ñY Œ

àgzZ • äZkzz kVâzŠt gzZì 7~Š !
WðÃО²¹ [ Z
k u ~uzŠ™| (ÐWD uq
 Âñ Y VJ  ~Š !
Z~ k WÅ
X CYƒ7»wÅ
Å ~Š !
WÅ)((„: gzZ • îÆ)(l Â: Çt n¾
Ïcƒ y *G »)(l V Œžt }• hZzB‚Æ yZ 'gz¢
@
Cƒ fg RZg ðà c
(Å {)z äJ‡ÃVzh˜ c Cƒ {Ç {i » c

× gzZ *n¾X Cƒ
X • +»kZ „:gzZìz »àÆ)(l Â:2Š'
× z *vߎ
» VæŠ gzZ P Å yZ • ëz »)(l Ã2Š'
ìt [ ZŽ
Ü zÆ ] Zg ~ VâŠÆ ”vßÆ)(l -1
K ~ *‰
ì 7ï• á ~ ] c oK žì t [ ZŽ » kZ X • D o
gz¢ *

àni^³ŠfÖ] Í¡³í³eì ~g é5B+ ZŠgXì ] !œz ö‚ W¡É
Ū
38

oÊ é¡fÖ] Øa] ^ãßÓ‰ çÖæ é‚×fÖ] àÚ kŠnÖ ^ãÞŸ ð^ßfÖ^e è×’jÚ ç³Öæ
µB‚ÆV Âg qÅàp¤
Z ] ¸!
ª ^³ã–Ãe æ] èß³ŠÖ] ijnÛ³q
w‚}g7 á Zzàp¤
¼Æ w‚ c Z • 7z »à{z ÌQ Vƒ
X Vƒ Tg~ yZ~z
™ YàI Z~ V¨! kZ!Zjt
µÐàžì ôÜ~}g !
á ~Y +Åà{zÌA
X Dƒ7ï• ,™ Z` c
N oK
Zt£žì t [ ZŽ » kZ Xì q
q Zt£ Å)(gzZ * -2
Cƒ ðZ_ðÌgzZ w¸ NŠ Å‘´)f Æ Tì @
ƒ {g ZŠ Z ò OZ
Š }Š n Æ w ¸NŠ ÌkgzZ õ
c Ù !
Z »C ÐàÃ{g ZŠ Z q
Z Xì
7|¦ÑÅkgzZ õ
¬¦Ñ b§kZgzZ r$ Z Ð kZ ÂñY
X σ: ~p¼ Ì~
‚Zg 2 Xì Lg êŠ x •Z ] â}
KZ½w ‚wh Z (» * -3
[ ZŽÆkZXì LgŠ ! á gzZì Lg îÌíŠ »òsZݬ
WÌû„•
X •t
Æ whw¾ŠŽñ~ *
lž ñ Y 1™Ìtt ~}g !
• D VZ {Z
sf zgq ÌA ÃÐ kZ w‚}g7 vßÆ)(
7Y +*Ð {Žz

39

X YYc Û Y +Ã*}g7 Ð ]g qq
Š 7g Z Œ Z¡ -i
ZÆànÆ T7]gz¢+Z ðÃt -ii
hgÃV¸´ ã zg0
Æ Vß hÐ ¹ gzZ g0 Ù !
Z ÆàXƒ ]gz¢Å V¸´ÆC ™
g±ZÆ yZ * ÃÐ whÆ *» ~Š !
VZ {Z WÅ)(l ñƒ Dƒ
 qÔì ª
X 7]gz¢z ~ œÐ
ǃÐzz Ū ƒ V; z » íŠÆ òsZ ݬ‚Zg
œò OZ Ë *
 qz ]gz¢Ål I Z Â::gz
*m{ „: gzZì m¼ Ð kZ »~
Æ {gZŠ Z kZ ~ VâŠÆ e V; Xì ~g6 ðÃÅyÅ íŠ kZ ~
Xì @ ƒV ;z » íŠ kZ nƪ
W~™* œÅVâ ¶
á ;g
gîx ¬ V;z Xì Zƒ ¯B‚B‚Æ Šzu Å Ö{z Âû„•
z ]gz¢ðÃÅl IZ * á gzZì LgovŠgzZƒõÐ
ƒ V ;z »û„•
q
Xì ö‚ WÅVâ Zx¡Ô7~
× gzZ *ž Š
:gzZìz »àÆ)(l Â:2Š' ƒ "
U
tZ
 b)sfzgq • Y +»kZ
:• ä
)(l ™ W:Zz Ð {gëÜæ c
Ð o LZ J¦¿Ž -1
Ü z, Z
¿t ÂVƒ ÁÐ yŠ {gG ~ äW¶Zzf ,^Wž à~ ‰
Û )~)(l
3ZzÐ ] òz *gzZ ǃ•
kZgzZ Ç}™qi úJ
40

Û ÅÏ6
X σ: Ìã !
Œ
~)(l™ W: ZzÐ {gëÜæ c Ð o LZ J¦¿Ž -2
\BI
EE
ú t ÂVƒ {Š c Ü z, Z
yŠ {gG ~ äW¶Zzf ,^Wž à~ ‰
i c
Û Å e gzZ Ç} 7~g7 i úgzZ ǃ }~)(l
ÅÏ{z´Æ ã!
Œ
Û
X Ç} Š Ìã!
Œ
Z
i úÇìg~)(lJ ̈Æ3ZzÐ ] òz *É
X Ç} 7~g7

i ú~i ˜ ðZƒ
X »"7i ú~ i ˜ ðZƒ ÒZ ñƒ D Y nÆ egzZ {/
1 ` 395 m~z2 ZŠ ZæZ ävZ¶g ~â åZsÑ Z *
ÑñXì @
W7
yZXì cYÃkZgzZì Œ‹B‚Æ"7i ú6gâ YÃkZ~
C^
Ü z ñOÆ ä™ ,i ú Z®Xì û.
~ „ i ˜ 6‰ Þ ‡] !

X B| 7i ú
Hçz™ðŠiŠ q
Z Ái Z ÁÃY ¡
 Z Z®ì @
ƒ ã0
¼~ i ˜ ÂwzZ
Ù žì t 4 n kZì @
¿C èa pXì Y Y
Yƒ »¢ ã 0
™³™¢B; 6kZ6ä7]gz¢gzZáÄgß‚ ‹ ðÃB‚ LZ
41


| 7i ú™ƒ} 9òŠ WV˜ • Cƒ +Z Ǽ ~ i ˜ Q
X ³7i ú™ƒ} 9 Z® ” 7ÌòÐgîx ¬èa gzZì Y
~gz¢Ì*
™ cg s§Å‚Æ™x¥ cg »‚ÐoÆi ˜
Z » cgÆ‚Æ ™„z g¨Šp ÂñC : ðä
kZÆ ™ { i Z0 Z Xì
X ³7i úÃs§

 ) !
® ™ Y ~ ~tK c
x ZwK » VÂgú
-7i ú
{/z e sÜ{zì ¤Ž Å i ú~ ~tKgzZ ~ x ZwK
 ò £)gzZ ò £É ì 7n Æ Vß Zz ä™
n Æ VÍ߃
X ¶Ìn Æ VÍßÆgzŠÆ ~
 vZ wÎgŠpXì ~ w ‚}g7
-7i ú~ yLZ »]gúž cÛ ä~
â•  vZ wÎgŠŽz!
ÆkZp
 \ WèÑqXì 4{Š c
»~ iÐ "7i úB‚}÷~ ~tK
X å» ~g ÇÌ6gzZ n ð•Z Â: â i
ofßÖ] oÖ] l ð^q ^`Þ] p‚Â^ŠÖ] ‚nÛu oe] 霆Ú] ‚nÛu Ý] àÂ
kÛ× ‚Î Ù^ÏÊ ÔÃÚ é¡’Ö] gu] oÞ] ä×Ö] Ù牅 ^m kÖ^ÏÊ " #
42

àÚ †³nì Ôjne o³Ê Ôi¡³‘ æ o³³Ã³Ú 鳡³’³Ö] à³nfv³i Õ á]


Ôi¡‘ æ Ôi †ru oÊ Ôi¡‘ àÚ †nì Ôjne oÊ Ôi¡‘
o³Ê Ôi¡‘ æ Õ…]• o³Ê Ôi¡‘ àÚ †³nì Ôi †³³r³u o³³Ê
oÊ Ôi¡‘ æ ÔÚçÎ ‚r³ŠÚ o³Ê Ôi¡³‘ à³Ú †³nß³ì Õ…]•
^ãÖ oßfÊ l†Ú^Ê Ù^Î ‚rŠÚ oÊ Ôi¡‘ àÚ †nì ÔÚçÎ ‚r³ŠÚ
oju änÊ o×’i kÞ^Ò æ äÛ×¾] æ ^ãjne àÚ ®• o’³Î] o³Ê ‚³r³ŠÚ
D‚Ûu]E !ØqæˆÂ ä×Ö] knÏÖ
 vZ wÎg •vZ ègOx Z ]|âZ Å ñ~°‚q1Z ]|
~
Æ \ Wª)B‚Æ \ W= ~
 vZ wÎg c
ž ¹gzZ N Wk0
Æ
x¥= Ât cÛ ä~
â•  \ WXì [8-7i ú ( ~ ~tKú
Ð g ±ZÆ VÂgú) pì [8-7i úB‚}÷»žì
~g vì 4i ú~g v~ ( ~YÃÉ ) } #}g v(žìt‚Ÿ
gzZ ) Xƒ ~ ( öá Zz ~gZ- Š g e ( ª) {v}g vŽ Ð i úkZ
gzZÐ i ú~g v~ öA}g vì 4i ú~g v~ {v}g v
gzZÐ i ú~g v~KÅD}g vX i ú~g v~ öA}g v
~ K ~÷ ( ™ WVŒ) ì 4 i ú ~g v~ KÅ D}g v
Š ¬ä •vZ ègqx Z6kZXÐ i ú~g v
Æ yn Æ y Z Â c
43

KZ {z gzZ ˆ ð¯ ( Å i ú~zq
g @
Ѓ gzZ g0
Z Ð ƒ

X •gf7i ú•zJ
] Ãz
NŠp{zñÈ ¬ ]|  c  ˆÆ~
Wp~ ] Ñq Z  ÑQ
:cÛ™
â•
ð^ŠßÖ] '‚u] ^Ú pœ… "
# ä×Ö] Ù牅 á] çÖ kÖ^Î èŽñ^ àÂ
DÜ׊ÚE !Ønñ]†‰] oße ð^ŠÞ kÃßÚ ^ÛÒ ‚rŠÛÖ] àãÇ×ÛÖ å‚Ãe
") ¼ {z ~ vZ wÎg ¤ Z c Û ä •vZ ègȬ ]|
â•
 NŠ ( • gzZ VŠ
ä VÂgúˆ Æ \ WŽ f Š6" gzZ V pôZ
Û IÐ ( ~¢q~)KÃyZ • à ™Š XZ
LZu Z µž 6 ï Š â •
Š™IÐ ( ~¢q~K )ÃVÂgúÅ
c
X åŠ
g±ZÆ ] ÑqÆ gzŠ LZ ] !
t ä •vZ ègȬ ]|
| („ ¹ h —žZ
Š  [ ZX å ™zZg £ »¿z yZZžZ
 ½Ð
n kZ Xì ˆƒ {Š c
i ¹ ÌN @
ŬkZ Âì h — „ h — É ì
~ ~tKgzZ x ZwK,i úKZ ÃVÂgúà Zz äY 6{/z ep¤
Z
Z@Å+ŠÃy Zpì @
tØLZÃ䙿6] c ” »"7
ƒ tØh
¤Åi úkZ ϳ7i úŽ {z ~ ö; g KZgzZ ’ e ´Š ßF
6
gzŠ {ŠŽñÉ Ï³7® ™ Y~K{zŽÐ i úkZ σ {Š c
 ) ! i
44

hgä/ôÃx »TèYì Ì{k


~ äYKnÆi ú¡~
X 7] !
hZ * Š
™ÃkZ Zg ø [ Z c

-7i ú™ƒ} 9~•ÅVzŠ% »VÂgú


VÂgúgzZ VzŠ%~ "0 •~ "7i úB‚Æ ®
! )
VzŠ% {zžì ~gz¢n Æ VÂgúZ®ì Z
 Zz K yxgŠÆ
 F
ú ÃVÂgú{zžì ¬ÃVzŠ%Špn Æ kZgzZ Vƒ ~9ú Ð
X ,™
àâ†ì] &nu àÚ àâæ†ì] Ù^Î •çÃŠÚ àe] à †ÛÃÚ oe] à³Â
DÑ]‡†Ö]‚fÂE !ä×Ö]
ž cÛ ä ñŠ&0 vZ†]|ì e
â• Zzg Ð vZ¶g Ã1Z
~ i úª) Åg ú Ãy Z ?•z ì 3g ú ä vZ V ˜ ÃVÂgú
 F¸ n Æ yZ ä vZž z™ Z9ú Æ VzŠ%ÃVÂgú
ð¯ K
X(ì
{z { ZpñYƒ ~9™ WB‚ÆŠ%Ë]gú¤
Z ~ i ú®
 ) !
Ù ØÉ gZŠ¸g » kZŠ%
Z®}™ú Ã]gúžì ¬ÃŠ%èa ƒ „C
Ã]gú¬ Ð ä™ q zÑÃi ú Â: ª}™: ¿6kZŠ% ðä
Z
45

ƒ ðƒ ~9™ WB‚ˆÆ ä™ q zÑi ú{z¤


ZgzZ¾ » äYú
gzZì @
ƒ >% »uF ÆZ ZzŠ% Â}E á Z » äƒú ÃkZ:
™{g•
E +
Û vZ¶g ö •Z'
§B
Xì @ƒtWZ »kZž• D â • Z]|¹ @ g;ZY
é‚u]æ é¡‘ oÊ^Þ^Ò æ Øq†Ö] gÞ^q oÖ] 霆³Û³Ö] k³×³‘ ]ƒ]
D‚ÛvÛÖ …^$¤] h^jÒE !äi¡‘ l‚ŠÊ
i úÅ VâzŠgzZñ 7i ú™ƒ} 9~ + Y ÅŠ%]gúZ 
ƒ‡Ã i úÅŠ%  ( ƒ ¹: » äYú Ã]gúä Š%gzZ )ƒ „ q
Z
X ì CY
`wðÃQ ƒ {Š6ðà c Æ ]gúzŠ%¤
ƒ, ü ~ Ö Z%Z
á g Z »ñ/]|X 7
o×’i Ü$ hç$ ^ãßne æ Ôßne †jŠi á^³Ê ì Š •
{Š6»} À ðÃyxgŠÆ~çKZgzZ LZ ) !k³ò³• á] Ôñ]„³v³e
Xá| 7i ú™ƒ} 9~ f õ}g v{zƒe ?¤
ZQßwZ e
Ù !
i ú~ öC cZÆ x ZwK{zž ’ e ÌÃVÂgún kZ
g0
gzZ Vƒ ~9ÐWÐ yZ:gzZ Vƒ ~9B‚Æ VzŠ%: ñƒ _7
c
Ð y! Zž ’ e ÌÃVzŠ%
i Åy Z Â'äƒ ~9B‚'gú¤
Ái Z ÁÐ kZ 3Y {z Â3â : ÌQ 'gú¤ á Z
Z X ,™ IÐ {g •
~(ž • ‰ ™ ãZ ] Ñq [ Z pX σ : ‡ à i ú Å VzŠ%
46

 gzZ îŠ 7„ ÌZ¼ Ãb)yZ e


ìg| 7i úÐ b§ƒ ÒZ
kZŽ gzZ ,™ÒÊ䙿6XÝZ Âë~, Z X • Dƒ
ž,Q ë:t , ™o ôZ Ì~}g ! Æ yZ • D™s ÜÆ
GE
z$} (Æ ï á x â ZèY ðƒ 7„ i úÅy Z
4hÒ3XZžŽvZ¶g w•
ìZ ƒ} 9úЊ%Ã]gúp¤
 Zz * Š 4
Z Ìq Æy Z• x â Z
ƒ ~9B‚Æ Š%]gú¤ Z pì {z( * ƒ } 9B‚Æ Š%gzZ
X Cƒ7‡ Ãi é)E 4´Ë]gúzŠ% ÂñY
-G
é¡‘ Ÿ æ ^ãi¡‘ Ø_fi ÜÖæ å†Ò Øq†Ö] Ì‘ oÊ k˳Îæ á]æ
^ãn×m àÚ é¡‘ Øf_i †Óeçe] Ù^Îæ oÃÊ^ŽÖ] ga„Ú ]„³a æ ^ãn×m àÚ
oÖ] ÍçÎçÖ] à oãßÚ äÞŸ èËnßu oe] ÙçÎ ]„a æ ^ãÞæ• ^ãË×ì àÚ æ
†nÆ oÊ kËÎæ çÖ ^ãÞ] ^ßÖæ !Ý^ÚŸ] p‚m àne ÌÎæçÖ^Ú äf•] ^³ãfÞ ^³q
èŽñ^ á] kf$ ‚Îæ é¡’Ö] oÊ ÔÖ„ÓÊ äi¡‘ س_³fi Ü³Ö é³¡³‘
æ èÛñ^Þ "
# ä×Ö] Ù牅 p‚m àne š†jÃi kÞ^Ò ^`ß ä³×³Ö] o³•…
D2 t 132 ” äÚ]‚Î àeŸ oßÇÛÖ]E!o×’m çâ
Å]gú:pì {z( Âñ Yƒ ~9~•ÅVzŠ%]gú¤ Z
i úÅVzŠ%} 9B‚:gzZ σë!
X σë! iú

y
W cáZz äY )(l ~ ypg qzÑ
47

»} izg n Æá Zz äWÐ)(l ~ ypg


¬
Xì êŠ ð3Š0
e¬ izgzŠ c
ZÐ yÎ 0
q ~)(l
{z ñ W:Zz yÎ 0
¬ Ð Ï~ y pgÆ™{/¿Ž -1
ÀÆ kZ { Zp}™ÏgzZ Çg } izg ._Æ Vß Zz yÎ 0
[Z
X N Y0„} izgwZ
lÐ y Î 0
nÆ{/ˆÆäƒ q zÑypg ¿Ž -2
gzZ Vƒ`ƒ q zѬ yŠ q
Z} izgÆ ypgV; zgzZ ñ Y)(
gzZá ™ÏB‚ÆVß Zz)(l ¿t Âñ W: ZzƙϤ
Z ¿t
X} ™ ,Å} izgq
Z~ˆ
:Zz {z yŠÆÏgzZ Zg Z ¦
~tŠ:y pg Zg7 ä ¿T -3
Z ¿t ƒ yŠ »} izg ~y
pǃ7Ð {izgp¤ WV ˜ c
WyÎ 0
* yŠ [ ñ 3% b§ÅVzg ZŠ { izg ƒ: ~g6¹ ðä
gZ¦ ZÃkZ
X ǃ
48