Vous êtes sur la page 1sur 214

sg ¬¿ 1

uZß Z†ƒq :[  ³¸
Y 1950 :]Š Ñz Í
X Hk0 Ð gƒÑÒ»pz egzi Z å~ Y 1974 öZ ! ! *Z -1 :`ZÃ(
y JZ »˜¬Æ kg Z=Z t Ãzgƒ Ñ6æeY ò ÂkgŠ -2
X Hk0 ~ Y 1983EG
+
 ™?Z† *
r Ññ]|~gƒÑ6æeY Y ëZ z ú{B -3
X HÐmvZ îG*9gæ°Z†~g ‡ * Ññ]|gzZØæ
X w q@Ð Y 1983 ~6æeY :] Ñ©+g D 
gƒÑ X6æeY :Y ëÑZg ZŠ : Y ëZ
•òs Z -1
Z :] >
+ Š wßZ -2
( B‚Æ V ¯ŸZgzZ K  F 5~ V”zŠ å )g- i ©b) -3
x © Z òs ZÆ Òçz !% -4
x © Z òs ZÆ ] Zg- iÆ y ZgzZ ~0 e * Î -5
] c Ãzg ° ZÆ£Zg ZuZ ËZ e -6
Û'
gzZ y WŒ ~Š IV1 År
D  ™k& Z ŒZ }Z [ » :k& Zj -7
X hïz {û6g u' D ~Š I
[ ZŽ » yZgzZ „0¶ÅV´èÆ r  ™ ~渣Zh zY [ » Ô~æ¸j -8
X ã¢I] ®è[ ZT „Zpíj -9
[ZŽgzZ'õ»g °ZÆyâi‡ËZe g u”  ?VY]zZ°Ð g uz yWŒ Û -10
Æ yZgzZ {û6y*Æ r  ™¯¤ * Ññ ó xó s ZgzZ ~g ZŠ• Y-11
[ ZŽ » V´è
X ñƒ ù • á ~ ` u„ â•gzZÜæ g Z âZ)xâ Ž ] Y!£ tº -12
yÒ ‚g•Å ~ ò â åZsÑ Z * Ññ]| ( xzŠ z wzZ¢ ) Ô yWŒ Û û‚ -13
Xg "Z z ÷ÅyWÅZ
·ù » g Š qZ Œ6qçñC Ù ã½( xzŠ z wzZ¢) g uû -14
X { FZ á] PŒ Û õg @ 4] szwg
gzZ îœE Š qZ bÑ -15
X w¦ÑÅpÑŠzgŠ z ™f ÖWzz% -16
X ' ! ~gz¢P n Æ Vß Zz ä™x » » +Š -17
X# Ö i 5 Ig•~gÃpzÆ ` ¯w ‚zŠ -1 : l çž
f Z pzg•# Ö i 5 ~ whÆ s ‡z ZYwq @ Ð Y 1979 -2
kgÃ+Š û
2

+Š wßZ
uwßZ
g ‚wßZ kz t
I
• ëþ}D kª Ö Z q )Z
#
GE
Š ¿Z wßZ 0;X§¢°Z ¸
îG }wßZ D
$
¬z yZZ wßZ ®z <
 wßZ ÇwßZ

uZß Z†?ËZ e
öZ ! ! * Z
gƒÑ6æeY ?

xsZ ]c
í>
74600 c Z™ 1•Š ! Ô ËŠ !
Wò* Wò*
3 XÆ -1
3

+Š wßZ''''[ Âx *
uZß Z†?ËZ e'''' "
c Z™ö6ì6gŠ ØZ'''' ®
S
•
Y 2003 ,Y 1998 '''' ® á Z
Ö B
], 216 '''' #
y¯8
6601817

zŠg ZW
2638917 :y ¯c Z™g Zi ! ̇{z0
„ :¾ 6 Z

Ñ*
! g a
~z0
74600 •c Z™ 1•Š !
Wò*
3 Æ 1- xsZ ] c
í>
4

z
}p„
17 kz t
I [ !
ª
17 p~½ » kz
17 wEZ » kzÐ g±ZÆ p~½
19 p¦Ñ » kz
19 ìŠ ¹kz ~ p¦ÑÌÃu 0 Û
yWŒ
19 'gßÅ äƒ wi * ÞZ x¯6Ñ
21 Z kz ~ p¦Ñ
ì xi Ñž{ » Y m
21 ! Â)kzgzZ ! Â kz X 9zŠ Å]tkz
22 bÑŠÆ äƒ kzÆ yWŒ Û
22 bÑŠÆ ]oÆ kz ! Â)
]|Fx Ó *™ yWŒ Û k0Æ ~  vZ wÎg
24 cWÐ W ZzÆ ðLƒ
25 t•Ûq
Z ~u)kzgzZukz
7kz ! Â m{ì Çkz xi Ñž Y { » ]t

25 ì Cƒ Ìö™G $ kz ! Â)
=
Š ¿ZŽ c
• D C ]¬Åx © Z ãWŒ Û Ž wÎg
$x ¬• D™Ð w Å wÎg • D™
27 7Ð wÅ
5
30 ‚wßZ ZuzŠ
[ !
30 p°Åu 0 yWŒÛ
30 yWŒÛ ‚D
31 ?ì Y™yÂÅu 0 yWŒÛ
35 â Æ‚
~
36 *™yWŒ Û Šp' ~ â ª
38 ~tg Š q Z'~ â ZuzŠ
43 ïÅw¸Æ£Z x â Z 0Æ‚g Š q Z
45 /ôwZ ¸Z ' ~ â ZŠ
46 wZ ¸ZÆ É@ '~ â åa
46 ‚i§
50 ¬» kZgzZ ñZ°!‚
52 'gßÅ ñZ°! ‚
53 uwßZ
g [ !

53 ugzZ <
g 
53 p» <  ~ ¹! ²
55 p»<  ~ xs Z +Š
56 ì ¬» q nZ ÅVÍßÁ~ +Š
57 ìŠ ¹<  þ~ +Š
60 ì7oÑiFZ Ân Æ < 
61  [ Z {zƒ _ƒ c™<
„g 7< Ž
63 pª » g u
6
yxgŠ Æ <
 gzZ gu Ð p Ò Æ p¬
63 Úz t• Û
63 pZuzŠ » g u
64 ì CƒÐ ã{Z ²! u & ¤Å<
g 
65 ïÅVz‚vŠ Åg uz < 
65 u •
g
67 ö» g uD
70 ux lZ
g
71 FZ ág
u
72 x lZ Å FZ á
73 uZz¸
73 wEZ ~ p& »óÂ
?Š ¾ {Z
à » ̈¸ yáÐ g u uZz ¸
75 ?ì @ ƒÐ
76 *
ƒ u »u Zz¸~ <Ñ
77 x lZ ÅuZz¸
78 ]`
b§¾~ VÅÑŠ Z®Å g Š q Z :s
 Ÿz ë Z
82 ìÐ
84 Ö Z q)Z
# åa
[ !
84 pk˜Z z ~½
87 BVP Å q )Z•
7
88 x lZ Å q ) Z
90 q )Z Ü
91 kª [ !
VZv0
91 p°Åkª
91 B VÅ k ª
92 kªy»g Z
93 • Å kª
96 kª _ ZÑ
98 • ë þ}D [ !
Ù
98 p°Å}w®Ð•1Z x â Z
99 p°Å}w®Ð w• á xâZ
99 }wßZ
100 }wßZ D [ !
VZ ‚
100 p°
W$Ð )gf Æ X*Zçz °Z ¸P {z
] c
100 • D™Ýq x ©ZÐ g Š q ZgzZ yWŒÛ
101 x lZ ÅÂÐ g±ZÆ äz n Æ p
101 wz¸X uœX x ¬ X m{
104 9ÅÂÐ g±ZÆ wEZ ~ p
104 i WgzZ |
104 ÆŸP 0Ð i WgzZ |
105 ì Ðg ±Z ¾" *Ð |Åi W
8
106 t)gzZ ôÜ
107 9Å Â Ð g±Z Æ g¼~ ª ÑŠ 6p
107 /?X ‰X ÂX ë
g±Z Æ j§Æ ª ÑŠ 6Š Z% pLZ Å Â
109 9Ð
E E E
á Z X ú3 Z ]g „
Å3 Å3 Å
Y PZ X ú Z ª ÑŠ X ú Z >g•

113 ú3 Z
115 °Z ¸z wßZ 0Ð 4gzZ%Z
GE
117 0;X§¢°Z ¸ [ !
îG VZ^W
117 ƒ 7Ýq [ Z N%Æ +
@  -1 •{°‡
118 ì 6+ zpgZæzg ZŠ » ] 5ç -2•{°‡
118 @
ƒ 7bZi ¢Ð — -3 •{°‡
119 ì CÑÃ ã ‚ Wú -4 •{°‡
120 Ç ñY HgzŠÃyvzg¢ -5 •{°‡
» Y âZ·N‰ Ü zÆ V-g6 ZC yY 6 •{°‡
121 ì @ Yƒ ^Y wEZ
g¢§{ Å ä™ «Š à x ¬ gz¢ -7 •{°‡
123 Ç ñY H“  ZŠ' Ãm{
ƒ Á »}uzŠgz Zƒ Z (g¢ » qZ¤ Z -8•{°‡
·» yvLgñƒ “ Ð yv} (Â
124 Ç ñY H
9
~«£Æ ä™ÝqÃVAX 9 •{°‡
124 ì à zZ *™gzŠÃ‡¢
126 ì g ±Z » ` ZzggzZ ]Š ¬ z s² -10 •{°‡
6ÅÅ c ¬g ¬C Ù » Áq6c ¬g -11•{°‡
128 X ’ e *ƒŒ
129 • CY Å «Š ŠzuÐzz Å]2 -12•{°‡
~g ZŠ)f •z A {ZÃgzZ œV˜ -13 •{°‡
131 ìÌ
133 Š ¿Z wßZ [ !
V Zâ
133 p°ÅŠ ¿Z
133 p°Å$
134 µZñÆ ]gz¢ÅŠ ¿Z
135 |ÅtŠ ¿Z ] ¸
138 bÑŠÆ i ZŽ ÆŠ ¿Z
Š ¿Z à kZ ƒ : Ýq tŠ ¿Z ]¸Ã ¿T
143 7]i YZ Å ä™
145 • D Y ñ0 Ì[Z Ç$ H
145 ì 7]gz¢ÅŠ ¿Z ~gzŠ kZ H
ƒ Za ]Ñq 6 c b) áZz äW 7 6
146 ?ì iH~ ]gßÅ äY
148 ò 1Z x â Z X WZ$

156 ÇwßZ VZΊ
[ !
10
156 bÑŠÆ i ZŽ ÆÇ
156 ÎzæÅ —Ç
156 ì ~gz¢—Ç~: â i kZ
156 pÆ äƒ ~gz¢Æ —Ç
: —Ç~ : âi kZ ~ Xž ‰Zz gñZ {z
157 ì @
7ñÐ ä™
160 [ZŽ »kZgzZµ6äƒx¬Æ[ŽzÆ—Ç
Ø è ÌÐ ~ yZQgzZ HÅ‹gZ <
< Ø Zè
162 zz ÅHÅ 4
164 [ ZŽÆ yZgzZ ] 2P 6Ç
173 $
® z <
 wßZ [ ! 
VZƒg Š
173 p¦ÑgzZ ~½ »® $ 
173 $
ïÅîJ0G4]® gzZõ®$ 
176 ç {°‡qZ » + TÃ<  z®$ 
177 'gßÅ® $ 
 ÌuF» ~
Å kZ gzZ ì <  vZ wÎg
194 ì®$ ¿#
H ƒŠŠ F~ äƒ ®$z <
 Æ q ËZ 
196 ’ e *

198 ò}PÆ ® $ 
199 ¬z yZZ wßZ [!VZƒg !
199 ] q ˜Z ~gz¢
11
X yZZ X +Š ] cgz¢X ¸$]oX ¬]o
199 ¬X xs Z
201 x lZ Ŭ
203 t• Û ~ ë!
sz@gzZ 9sz@
205 ì @Yƒ `g{Ð xs Z òŠ WÐ X{Ž z {z
208 X »[Å‚I Z
{Š ZgZ z p » ¬ n Æ å  Ð xs Z {] ZŠ
210 7~gz¢
211 ?,™ H ƒŠŠ F
~}g ! Æ¬Æ Ë
212 òz²¬gzZ ò ZoZ¬
213 [Å›ªZz Ë
214 Iy›Ã• Û »Ë
12

sg ¬
Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe
‚Ãe ^Ú] !oË_‘] àm„Ö] å•^f o× ݡ‰ æ oFËÒæ ä×Ö] ‚ÛvÖ]
´Š Å Vâ ›3 Zg WÐ ½~EŠ Ð x™z aLZ ¡ä \¬vZ
«=ÂÅ ¶Š K FkgÃz [ »q Æ kgÃ+Š ûn Æ ½
Z Ð x *
Û
}p&x ¬ YzgŠ X dZ YzgŠgzZ x ¬ YzgŠ :ì Œ6VŽgŠ zŠ kgÃt gz Z ðâ •
Xì Œ6
•òsZ -1
Z
wßZ òsZ -2
b)z x ©Z òsZ -3
™ ~g» b§hZ [p Å kZ Ž ñY J 7Ð +Š ݬ iZ Ë[ »t
$zŠ ~ Tƒ ½‚ q
Z : Zizgž ƒ t K
 FÅ ½gzZ N J 7Æ
c Z™ Zg7 ~ ¹b [»t ñƒ D™e
 ¬g ÅÂ*g Zzß X N Y ñJ 7
Å wßZ gzZ Z  - ¹b }g7 $ » b) z x ©Z Xì Y Y
•ž Z
ðJ 7[ Â Å Z
•~ „â • «X N Y Å å~ ¹ && ÁÂ
kZ ½yZgzŠ Xƒ ½Å [ ŠwßZ ~ „â • ~uzŠ gzZ ñY
» ] !
X ': ~ Vç0)gzZ `g{Ð $~ ‰ Ü zÆ $ž ñY Hx ÈZ
gz¢ÅgzŠ LZ6wßZgz ZZ
ðÃ._Æ tzfÆ äâ i LZgzZ ] c •
™á Ê ZñtºÐ V1 x6]¬çñyZ n kZ ðW: Ã[  ìY
13
zŠ Ð x *
Æ +Š wßZ gzZ Z
•òsZ Ð b§kZ gzZ Š ŠK
c F
(qZ
X N W~ŠŽ z ÁÂ
î*9g ~â å ZsÑ Z *
[Â g•ÅmvZ G Ññ]|~ b) z x ©Z
Z Ð }u 6 Å kZ ™á à ó gó - i ©b)L L
Ð ¹ gzZ ˆ Å |i
H†ŸZ » b)z [Z1Zh
Xì Š ]z ~gz¢
gz¢´Š Å Vß Zz "7vZ Y ¶
Ð ¹ Ô Ï ,™ Zg7 ÌÃ]c Z ÁÂt
g ÏW
U
Vƒ " ñ~¨£Æ V‘ZeϹ gzZ Ï,™gzŠ ÌÃyÙ6f
XN¯ ëÜ «* Û wJ~ {Çg!
gzZ N â • KZÃyZ \¬vZ X Ï
á yZ n Æ ] Z|áZz p
¹ vZ Y • g mÐ V‡„ x ÓÆ Ï0
i
Ë Y Å~ ‰
Xì $ Ü z¿„ ¹ ^ÅTì [»Æ„
ZsÑZ *  F
Ññì K 
kiŽ ~ dZzgŠ ª{ }uzŠÆ kgÃ+Š û
Å yWÅZ yÒ ‚g•Å ò~â å
Œ6}px ÓgzZ ‚¿VZzg 6Š ã
ñYƒ nzÈ » ½åÅ ] « á ·ù » g
Š Ð b§kZ Xì ï• Š q Z
Z X Ç
XvZ Y ¶
•
ì Hyz¬~ ® á Z zígzZ ;@
ÅV1Â yZ ä VM] Z|x Ó{z
vZ Ý°Z ï ~ßñgzZ Ô•£Z gU ~ßñyzçÆ6æeY Y ëÑZg ZŠ îS
! g a[ » Æ xs Z ]c Û «̀Z g7 ½6kZ ÃyZ \¬
í>ëX N â•
]6yz¬g7 ½ÌÆ ~z0
X • gZ¦ r
™
ZúŠy
X =°Z [gv:Z yZ * W
uZß Z†
gƒÑ6æeYX Y ëÑZgZŠ
| 1418 x½Z wZØ
14

xÎ Tp6Š
!^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä³þ×ùÖ] ÜŠe
HgzŠ ÃV!—‚ Å [Z²Z ~ TkZ
~gz¢6] â £ ‰gz Z ì Š
á¬
X • ˆÅï• Ÿz
u ZßZ†
| 1421 {ƒ ~f

xg X TpâŠ
áZjÆ V(u gzZ VìWX ~ T—‚ !^n×’Ú æ ]‚Ú^u ä×# Ö] ÜŠe
Hx ÈZ » ä™™f ÃyZ ~ TkZ ¸ ‰ {g Ð äƒ `gŠ
}gzZ ì Š
Å7~pðæù¨ ~ [Â%Z ì ˆ~Š ™÷~gz¢¼ }
Æ VÍßXn kZ ˆ
~g6Å ä™Ýq [  5ÃyZ ì T—‚ k0
X σ:
}g0
,ƒgŠ Û û‚~ dZzgŠÆ kgÃ+Š ûJ
Å yWŒ [ Z v:Z
Š x ¬™¾¢«Åg
X • [ø uûgzZ ,¢zŠ J

uZß Z†
g
| 1424 Z
15

+Š wßZ
æ å†ËÇjŠÞ æ äßnÃjŠÞ æ å‚ÛvÞ ä×Ö ‚ÛvÖ] !Ünu†Ö] àÛu†Ö] ä×Ö] ÜŠe
l^òn‰ àÚ æ ^ߊËÞ] …憕 àÚ ä×Ö^e ƒçÃ³Þ æ ä³n׳ سÒç³jÞ æ ä³e à³Úç³Þ
å‚f ]÷‚ÛvÚ ^ÞŸçÚ æ ^Þ‚n‰ á] ‚ãŽÞ æ ä×Ö] Ÿ] äÖF]ô Ÿ á] ‚ãŽÞ æ ^ßÖ^ÛÂ]
!‚Ãe ^Ú] !ànÃÛq] äfv‘ æ äÖ• o× æ än× ä×Ö] oב æ äÖ牅 æ
Š ¬» äF
c Z6}iÐ ¼  Ãx?ZmxŠ W]|Z  ä \¬vZ
}iW Zz}g v !àõnû uô oÖF]ô ź^jøÚø æ$ †' Ïø³jøŠûÚö šô…û Ÿø û] oû³Êô Üû ÓöÖøæø cÛ tÂ
â•
XJÜ zq
‰ Zì *
VZ œgzZì *
1~
X c â• Û ÌtQ
Üû âö Ÿøæø Üûãônû ×øÂø ͺçû ìø ø¡Êø pø]‚øâö Äøfôiø àûÛøÊø p‚÷âö oûßôù Úô ÜûÓöß$nø iô^ûmø ^Ú$ ^ô ³Êø
D38 Vå†Ïe å…ç‰E áøçû Þöˆø vûmø
ƒ sp: 6e Z@ Ð s§~÷ã à ?¤
Z@ ~÷ ` Ž Âe ZQ L L
XÐ Vƒ â{z:gzZ6yZ Ç
Ù ä \¬vZ ._Æ y â •
)g fÆ VßÎg LZ ~ x ¸C Û kZ LZ
Xì ~ „ u 0 y WŒ Û X Èe Z@
Ù ( 7 V‚Â… å…ç‰) •õ ^âø Ýõçû Îø Øùô ÓöÖô
X ÑZz äC {Zgì Zƒ n Æ x ¸C
 ) ðÃgzZ ( 24 V†›^Ê å…Î) †ºmû„ôÞø ^ãø nû Êô ¡ø øìø Ÿ$]ô èõ Ú$ ]ö àû³Úôù áû]ôæø

16
X ÑZz äZg e ðà [ ƒ 7~ T
4E

Ö ª™} Š e
# Z@ Ã ~
 ·]| èEG4G
5E Z ?{ ÆÔZ ¦~ y WgzZ
X 5c ðÉg ÅVÍßÆ J 
ä́×ôù Òö àômû‚ôùÖ] o×FÂø åü †ø ãô¿ûnö Öô Ðùô vøÖû] àômû•ô æø p‚Fãö Öû^eô äü Öøçû ‰ö…ø Øø‰ø…û ]ø pû„ô$Ö] çø ³âö
( 33 :/Â{gÎ )
Ù }Š„ÃkZž @
C ™}Š +Š CgzZ e
Z@ ÃwÎg LZ 5ä ÏZ
X6+Š
=g f » îe wÎgŠp Âì Ð s§Å \¬vZ e
Z@ J Z@ Z

Xì kz
17

:[!
ª

kz t
I
p~½
ò 0Z)´1Xì ( *
³ ™¸6j§v) o% Ëô ³íø³Öû] Ý¡Âûø ¦ô] Âg•~ ¹
6j§v) ö Ämû†ô³Š$ Ö] o% ³Ëô ³íø³Öû] Ý¡øÂû ¦ô] ªXì ðÎ{ {Š c
igzZ ~ kZ ä
éø…ø ^³³•ø ¦ûô ] oöuûçø ³Öû] ì –~ ] ZŠGä òáZgx â ZgzZ ( bŠ¸B‚Æ ~!
~ Ïæ7 gzZƒB‚Æ ® á Z kZ kz) õ ènø Ëûìö oûÊô èöÃø mû†ô³Š$ Ö]
uŽ • ëÃ{g •
&¹ñzg i Z ~ kzž Zƒx¥Ð kZ Xƒ
Âe ム'!
3ƒ }ì @
ƒÐ y! á Z X *
i L{g• á Z -1
™ ZŠ Z6gî¿Ãq Dª {g •
Û ‰) Ð '
yWŒ × g LgzZ ì @
ƒB‚Æ •
wÅB; c ŠÈ
iZ Lgz Z c
X ( • Dƒ s ‡zZ iñgÆ u 0
¶
„0 Å,Ž ì @ á Z¿(Z q
ƒ {g• á Z kz c
Z {z gzZ • ë Ã{g • Í
 ðZ• Å kZ Ug ¯ž • Dƒ ZZ gŠ kZ r â Š Æ Vz9gzZ ì @
VJ ™
X• DY
X ’ e *
ƒ wz4» kZÐ ~¢¹ ªì ® uq ~uzŠ -2
Xƒ: ̸Ã}uzŠ ËÅTƒ {g • á Z (Z ª èõ nø Ëûìö oûÊô ì q ~Š -3
wEZ »kzÐg ±ZÆ p~½
Xì x ¬gzZ Wz ¹ wEZ » ÂÆ kzÐg ±ZÆ p~½
á g Z ~ hÆ }içO :bŠ ¬ -1
á$ ^øeô ^âø …ø ^fø ìû]ø 'ö‚ôùvøiö „õ³òô ³Úø çû ³mø Xì Š •
18
!^ãø Öø ouFæû ]ø Ô
ø e$…ø
[g}¾ž n kZ Ïñe '! Ö ª ª) yŠ kZ
KZ }i ( yŠÆ #
X ( ǃ 5¬ª) σ ÅkzÃkZ ä
Xì Š • á g Z 0Æ íÅßçO :ÜZ e ~ wŠ -2
å…ç‰E ^÷³içû nö eö Ùô^³fø rô³Öû] àø³Úô pû„ô³íô³i$] áô]ø Øô³vû³ß$³Ö] o³³ÖF]ô Ôø e%…ø o³³uFæû ]øæø
D68VØvßÖ]
Š wZ e ~ wŠÆ kZ ª) Åkz s§Å íÅßä [g}¾gzZ
ž ( c
X ¯ y~ Vzh N Â
ì Š•á gZ 0Æ V-gZjÆ x?Zm}]|gzZ
D111 Vå‚ñ^ÛÖ] å…ç‰E oûÖôçû ‰ö†ø eôæø oûeô ]çû ßöÚô ! áû]ø àønû mùô …ô]çø vøÖû] oÖF]ô könû uøæû ]ø ƒû]ôæø
Š wZ e ~ wŠÆ yZ ª) ÅkzÃV- gZj ( Æ }) ä ~ž Z
c  gzZ
X î Wá yZZ6( }) wÎg}÷gzZ6íž
ì Š•á g Z 0Æ {-Zz Åx?Zm .ñ]|gzZ
D7 V“’ÏÖ]E äô nû Ãô •ô…û ]ø áû]ø o‰Fçû Úö Ýùô ]ö oÖF]ô ^ßønû uøæû ]øæø
Š wZ e ~ wŠÆ yZ ª Å kz ÃVâ Å .ñä ëgzZ
à (^) kZ ž c
X ö |ŠzŠ
* á Z -3
C Ð {g•
Ð+Y Å \¬vZ sÜkz ~ pÆ % Z e ~ wŠ c á ZQ
ä™ {g •
Cƒ ÌÐ + Û »ž J
Y Å Vâ -gzZ Vz•  VŒ Vâ ̈ZÉ Cƒ 7„

Xì Š • á g Z 0Æ x?Zm c ™i ]|
D11 VÜm†Ú å…ç‰E ^n&ŽôÂø æ$ é÷†ø Óûeö ]çû vöfô‰ø áû]ø Üû ãônû Öø]ô ouFæû ^øÊø
19
á z ð?ž ¹~ {g•
x• á ZÐ yZ ªÅkzà ( •LZ ) yZ ä c
™i :
Xƒg D™ Ä
Xì Š • á g Z 0Æ Wæzgñ
D112 VÝ^ÃÞŸ] å…ç‰E ]…÷ æû †ö Æö Ùôçû ÏøÖû] Íø†ö ìû‡ö ˜õÃû eø oÖF]ô Üû ãö –öÃû eø oûuôçû mö
D™ kz '!
•
d Û 6ðƒ ~{~ Vߊ Æ ‰ ( uæz•
Û » )‰
X ( • T g s Z e ª) • T g
Xì Š • á gZ 0Æ vâ
D112 VÝ^ÃÞ] å…ç‰E Üûãôñô«nø Öôæû ]ø oÖF]ô áøçû uöçû nö Öø àønû ›ô^nø Ž$ Ö] á$ ]ô
Tg ¬kz s§ Å ( Vzg*6) V2zŠ LZ ( Ì) vâ — "
X ( • Tg s Z e ~ Vߊ kz‚zgz Z ] Ñìt¬ª) X •
p¦Ñ
Ùö $̂ ßøÛöÖû] äô ×# Ö] Ýö¡øÒøçø aö ~ <Ñ b ˜Zž•˜vZ¶g v+-Zg$ ƒq
Xƒ Š Zg@ Z6Ñ ËÆ kZŽ ì x¯ » \¬vZ kz ä́ñô^nø fôÞû]* àûÚô oùõ fôÞø o×FÂø
¹kz ~ p¦ÑÌÃu 0
Š Û
yWŒ
áø!†û ÏöÖû] ]„øâø Ôø nû Öø]ô ^ßønû uøæû ]ø ^Ûøeô “ô’øÏøÖû] àøŠøuû]ø Ô
ø nû ×øÂø “
% ÏöÞø àö³vû³Þø -1
D3 V̉çm å…ç‰E
Û kZ ä ëž n kZ yÒ + 4Ð ?• D™yÒ ë
}gvÅ yWŒ
Xì Èkz k0
D27 VÌãÓÖ] å…ç‰E Ôø eùô …ø hô^jøÒô àûÚô Ôø nû Öø]ô oøuôæû ]ö ^Úø Øöiû]ö -2
]zˆÅ kZ ì ˆÈªì ˆÅkz [  Š[g }¾ k0 }¾Ž
X™ H
'gßÅäƒ wi*
ÞZ x¯6Ñ
20

qZ Æ Wæz gñe Wt X • Cƒ ãZz Ð eWsf zgq 'gßt
Ÿçûø ³³³Öø X¸ D™ ¹gñX ðƒ wi * Z ñƒ G 6µñ
~ [ ZŽÆ wZÎq
™x¯Ð „ ? )vZ D118 Vå†Ïe å…ç‰E äö ×# Ö] ^ßøÛö×ôù ³Óø³mö
7VYÐ ë ( ì @
X• Dâ• Û Š•
á gZ [ ZŽ g•~ e WkZ \¬vZ ? @ ™x¯
Ÿ÷çû ‰ö…ø Øø‰ô†û möæû ]ø hõ^røuô ðô •…ø æ$ àûÚô æû ]ø ^n÷ uûæø Ÿ$]ô äö ×# Ö] äö Ûø×ôù Óøm% áû]ø †õŽøføÖô áø^Òø ^Úø
D5 VpF…ç• å…ç‰E ðö «Žømø ^Úø ä́Þôƒû^ôeô oøuôçû nö Êø
ú Æ {Š6c á Z 1} ™x¯Ð kZ vZž 7wWt ÅÆ Ë
Ð {g •
Û ½Z ) V‚gx • Ë c
vZŽ Ð ¬ÆvZ {zgzZÇà ( ¸• ( } ™]!

X} Š àx¯ »vZì e
X • ˆðC 'gß&Å ( ÞZ kz ª) ä™x¯ÆvZ ~ e
WkZ
^÷nuûæø Ÿ$ðô] :]gß«
à bzg ÅkZ ( ä³nÖžô oFuçû ³Úö ª) ñY Hx¯Ð Tžìt ]gßÅkZ
bzg kZ Q ì @
Y 1™’ªì @ Y Å kŠÝ¬ Ð ~Šâ Ÿ
Y 1 é+
 Û )WZz Ë: ~ ]gßkZ Xì @
@ƒ 4Š » ( ¸• Š wZ e wŠ x¯ »vZ ~
Y c
y$ÆDZ öW 9ñÉ ì @ƒ 4Š Ç»G
 ªkZjÆ ä³³nÖ] oF³uçû ³Úö „: ì
Xì @
Yƒîz œ Ug¯{zgzZì @ Š wZe wŠx¯ {z6bzg ðƒ 4Ð
Y c
hõ^røuô ðô ]…ø æ$ àøÚô æû œ :]gß~uzŠ
†ªkZjÆDZ öW 9ñ%Z @ Û ªW Zz Ì~ ]gßkZ
ƒ 74Š »¸•
ƒ 4Š »
z yâ igzZ ò ˪6j§szc)Ãx¯Æ \¬vZ {z Xì @
ì ¸ È » h^ru ð]…æ àÚ Xì ù Ð Vâ » LZ%Æ ”Åyk
vZ 1žì @ Ð Vâ » LZ x¯ sÜDZ öW9ñž
ƒ ¢ Â Ú Z Ð Z Xì ù
m .ñ]|žì w®X 7Ø ¼ » kZ ì s§¾ì V¹pì
21
Ù x¯ »vZ6gî{ÃÃx?Z
X å ; g}Š ð‹Ð s§C
Ÿçû÷ ‰ö…ø Øø‰ô†û mö æû ]. :]gß~Š
Û ]gßt XÐ WZzÆ x?Zm Lƒ ]|ª
Æ wÎg z ÑƸ•
]gß -Z KZ x?Z m Lƒ ]|  LQ Xì ÅäÑx¯ »vZ k0
{z LgzZ D àJ
~ \ Wx¯ »vZgzZ D W~ ]gß ã̈Z™ƒ µ ZÐ
µ Z Ð Ÿ~Š â Æ \ WÞg I b zg Å~
 Ñ gzZ Tg 6]gß-Z KZ
X D™Y ØZ6kZ x¯ »vZgzZ D™’gzZ D™
ì xiÑž Z kz ~ p¦Ñ
Y { »Y m

X c Û Š•
â• á gZÆ™[æÃ~  vZ wÎg
æø Üønû aô]†ø eû]ô oÖF]ô ^ßønû uøæû ]ø æø ǻ‚ôÃû eø àûÚô àønû nùô fôß$Ö]æ$ |õçû Þö oÖF]ô ^ßønû uøæû ]ø ^ÛøÒø Ôø nû Öø]ô ^ßønû uøæû ]ø ^Þ$]ô
æø áøæû …ö ^âø æø ‹øÞöçû möæø høçm%]ø æø oŠFnû Âô æø ½ô^fø‰ûŸø û]æø høçû ÏöÃû mø æø ÐøvF‰û]ôæø Øønû Ãô ³ÛF³‰û]ô
D163 Vð^ŠÞ å…ç‰E ]…÷ çû eö‡ø •ø æü ]•ø ^ßønû iø!æø áø^Ûønû ×ø‰ö
}¾ ä ë — " ( Ñ } Z )
kZ gzZ b â‰ì Èkz „ ,Z k0
µ Ym
Z gzZ [ ©Ôt GZÔ•Z'
Z ( ‰) gzZ ì Èk0
Æ V1Æ ˆ Æ
4gG‘
kz k0Æ yÑgzZ yzg; Ô÷- [-Z Ô ö gzZ ì Èkz k0
Æ LZuZ
Xì ~Šg1i ä ëÊ î ZŠgzZì È
z ]tkzžì @ Ð Tì e
U
ƒ" W+ FìY e Û
Wt Å *™yWŒ
äƒ _¬s§Åx ¸• Û » ËžŽ x?Zm b âgzZ ì xi Ñž  ‚g
Y { Ȼ

Z x ÓJ
z Ym ~ ÑZ ?{ ™á Ð yZ ¸ Ë% Ñ ¬ Ð g±Z Æ
 Ym
Xì Èkz ä \¬vZ k0
Æ Ëg

• 9zŠ Å]tkz
22
X • 9zŠ Å]tkz
ë Ìukz ÃkZ Xƒ Œ6] c
WÅ ÞZ [ ÂŽ kz ªX ! Â kz -1
Xì CY Å]zˆÅTª•
kz ÃkZ X kz Œ6g ¶ Z c
x © Z {z´Æ ÞZ [ Â ªX ! Â)kz -2
X • ë Ìu)
Û
bÑŠÆ äƒ kzÆyWŒ
áø!†û ÏöÖû] ]„øaø Ôø nû Öø]ô ^ßønû uøæû ]ø ^Ûøeô “ô’øÏøÖû] àøŠøuû]ø Ô
ø nû ×øÂø “
% Ïö³Þø àö³vû³Þø -1
D3 V̉çm å…ç‰E
t s§~g vä ë 5žW Zz kZ yÒ YZ ¹ 6?• D™yÒ ë
Û
X yWŒ
D102 VØvßÖ] å…ç‰E ÐôùvøÖû^eô Ôø eô…$ àûÚô Œô‚öÏöÖû] |öæû …ö äü Öø $̂ Þø ØûÎö -2
Ûq
}gvä ( Lƒ) º•Z ì Zg@ Û ) kZ zŠÈ ? ( Ñ } Z )
Z à ( yWŒ
X h'Ð + Y Å[g
D44 VØvßÖ] å…ç‰E Üû ãônû Öø]ô ÙøˆôùÞö^Úø Œô^$ß×Öô àønùô fø jöÖô †ø Òû„ùô Ö] Ôø nû Öø]ô ^ßøÖûˆø Þû]øæø -3
zŠ ™yÒ ™wÅn Æ VÍß ?ž @Hwi * yWŒ Û s§~gvä ëgzZ
XŠ Hwi * s§ÅyZžŽ
D114 Vä› å…ç‰E äü nö uûæø Ôø nû Öø]ô o–FÏûm% áû]ø Øôfû Îø àûÚô áô•†û ÏöÖû^eô ØûrøÃû iø Ÿæøø -4
X * Yƒ: Zg7 J
FZ eZ} ™ c Z
 ~h Û z™: ~¢gzZ
Æ yWŒ
bÑŠÆ ]oÆ kz ! Â)
âZ q  vZ wÎgiŠ q
m{ ðÃÐ ~nç CZ f ä ~
Z ] ! Z -1
{z1X *
C: ÃgzZ Ëž cÛ ÌtB‚Æ kZgzZ ðâ •
â• Û Š•
á gZ6gîvÐ)H
ä \¬vZ X $ C Ã/™â Z ~uzŠ Å\ WÐzz Å ~Æ ü)HâZ
23
äYƒ ] ! Š Z™x¥r Zg ‚Ã ~
~g ‚Q X c  Ñ )g f Æ kz ! Â)
X H™f V- ÃkZ ~ u 0 yWŒ Û ˆÆ
äô nû ×øÂø äö ×# Ö] åö †ø ãø ¾û]øæø ä́eô lû^*f$Þø ^Û$ ×øÊø !^%÷mû‚ôuø ä́qô]æø ‡û ]ø ˜ôÃû eø oÖF]ô o% fôß$Ö] †$ ³‰ø]ø ƒû]ôæø
Ùø^Îø ]„øaF Õøø ^føÞû]ø àûÚø kûÖø^Îø ä́eô ^âø ^øf$Þø ^Û$ ×øÊø !˜õÃû eø àûÂø šø†ø ³Âû ]øæø äü ³–ø³Ãû ³eø Íø†$ ³Âø
D3 VÜm†vi å…ç‰E †ö nû fôíøÖû] Üönû ×ô Ãø Öû] oøÞô^øf$Þø
 Q X ] !
™¸ä kZ Z Z Ð ~ç ËKZ ä Ñ ½™ Ö Z
q  gzZ
X¼ ~Š —gzZ¼ Ð ~ kZ ä Ñ ðŒ ÂÃÑ ~Š Œ ä vZgzZ Å kZ ~Š
C Ãí ¹Xt ~Š e ä ¾Ã\ Wà 1 Ôà ~ç ðŒ {z Z
+ Y } (c Q
g¸~(gzZáZz
X ä á Zzp
ž Å n²Ð \¬vZ 6äƒ t¾Æ d  LZ ä b â ]|Z  -2
Š [ ZŽt ÃyZ ä \¬vZ Â å c
Ž c Û {°z » äX Ã: { IZ}÷ä \ W
â•
yZ „: gzZ B[  ðà Â: à ßP â]|èY å~ ]gßÅkz ! Â)ž
Xì " U N—ðÃÃ
( 46V•ça å…ç‰) xôÖô^‘ø †ö nû Æø غÛøÂø äü $Þ]ô Ô
ø ×ô âû ]ø àûÚô ‹ønû Öø äü $Þ]ô |öçû Þö ^mø
• ¿Æ kZ XÐ ~ IZ}¾ì 7{z b â} Z
X [ Zy
~ 5Zg Â- Ð +æ ™á Ãâ Z KZ x?Zm .ñ]|Z  -3
E
-A!
VÂ!
gzZ îÏ)EX cÛ x¯Ð yZ ä \¬vZ Âã d
â• Û Æ kZ X @Š v W
Œ
X c Û ÌtÆ
â•
pû†ôÒû„ôÖô éøç×F’$ Ö] ÜôÎô ]øæø oÞô‚ûföÂû ^Ê ^Þø]ø Ÿ$]ô äø ÖF]ô Ÿø äö ×#Ö] ^Þø]ø oûßô$Þ]ô ouFçû mö ^ÛøÖô ÄûÛôjø‰û^³Êø
D14 Vä› å…ç‰E
ëÑ ðÃì 7X VƒvZ VƒŽ ~ —" X ñY ÅkzŽ ƒg F
 ?Î
X z™ì‡i ún ÆŠ c
~÷gzZ z™ÏÈ ~÷ ?Z®}÷ñZÎ]Š „
24

F Û k0
x Ó*™yWŒ Æ~ vZ wÎg
c
WÐ WZzÆx?ZmLƒ ]|
Æ \ Wx?ZmLƒ ]| Zg7 » Zg7 u 0 Û c
yWŒ !  kz ªukz
ƒ µ Z Ð ]gß-Z KZ x?ZmLƒ ]| ÂL¹!
X ñW™á k0
 \ W] c
Æ~ WÅ u 0 Û ª x¯ » vZ gzZ D W~ ]gß ã̈Z ™
yWŒ
Yƒ Š c
Lƒ ]|LgzZ @ Ã\ W6gîÆ ]Š ¬ ty
Ug ¯gzZ _7t ‚
Ÿ~Š â Æ \ WÃ b zg Å ~
 vZ wÎggzZ Tg6]gß-Z KZ x?Zm
bzg Å\ W Ug¯{zgzZ D™Y ØZ6kZ x¯ »vZgzZ D™’gzZ D™µ Z Ð
Ù ªX @
Ð g±Z ãKn Æ \ W]gß~uzŠtžì C Yƒ œz î~
ÐeÆ Ã\ W~ ]gßkZèY ¶Cƒ Z  ñ » úgzZ ]” °»
Ù ªgzZ ]ÑW ã$
ÃkZj ~C ‰Ü z kZ ªX å @
7*
Y s§Å !™ƒ Z]
Æ wŠ X¸ f
 x »Ð kZj¯gzZ V¸ ã qzg sÜ\WÆ ™ØÇ!
Û Ð V\WÅ wŠgzZ F
ÞZ ÅwŠ gzZ ¸ Ù Š ø•  Ãi ZzWÅkz Ð Vâ »
6 äƒ ú6Æ kZ X¸ n
 g pôgzZ D™Ýq ÃxEyZ Ð V¸
á gZ » ~
~g¸ ¹6í {z DÜ×ŠÚ æ p…^íeE o$ ×øÂø åü ‚% •ø*]çø aö ì Š •  \WŠp
ì Cƒ
bÑŠ
D102 VØvßÖ]E Ðùô vøÖû^eô Ôø eùô …$ àûÚô Œô‚öÏöÖû] |öæû …ö äü Öø $̂ Þø ØûÎö -1
ä ( Lƒ) º• Û u 0ì Zg @ Z à ( yWŒ Û ) kZ zŠ È ? ( Ñ } Z )
X h'
Ð +
Y Å[g}g v
25
áøçû ÓöjøÖô Ôø fô×ûÎø o×FÂø àönû Úô Ÿø û] |öæû †% Ö] ä́eô Ùøˆø Þø àønû ÛôÖø^Ãø Öû] hôù…ø Øömûˆôßû³jøÖø äü ³Þ$]ôæø -2
D192-195 Vð]†Ã• å…ç‰E àõnû fôÚ% oùõ eô†ø Âø áõ^Šø×ô eô àømû…ô„ôßûÛöÖû] àøÚô
6wŠ }gvÃkZ Xì Zƒ Zg @ Û ) t gzZ
Z Ð s§Å ݬ gÇŠgz6( yWŒ
Û }Z ì Zg@
~ ( V1) áZz ä™ g ZŠ¸ Ì ?ž @ä ( Lƒ) ¸• Z
X ~ y! i ! ²&gzZ s ™ î Yƒ ( ï• á )
D5-6 VÜrßÖ]E éõ †$ Úô æû ƒö pçFÏöÖû] ‚ömû‚ô•ø äü Ûø×$ Âø -3
Û>
( Lƒ) º•Ø Yz!
á Zz V!¤ ~(q
Z ì ( c 1Ãkz kZ
J 7) c

àõnû Úô ]ø Ü$ $ø Åõ^_øÚö àõnû ÓôÚø •ô†û Ãø Öû] pƒô ‚øßûÂô éõ ç$ Îö pûƒô Üõmû†ôÒø Ùõçû ‰ö…ø Ùöçû ÏøÖø äü $Þ]ô -4
D19-21 V†mçÓi é…ç‰E
l²gzZì ÑZz ]¸~(Ž ì ( x•) w¸» ½Z idq Z ( yWŒ Û ) —"
Ûƒ
Xì }Zì gZŠu (» V¤• ) V;z {zìûg Z(» kZ V; Æ ´ â Æ
Ûq
t•Z~u)kzgzZukz
kzž Z
 • ñƒ ñ2Æ \¬vZ Ìp ÖZÆ u 0 yWŒÛ ªukz
x|z y*kZgzZì @
Y HÐ s§Å \¬vZ Y ØZ » pgzZ x|~u)
X • D™¨~ p ÖZ LZ ~
 vZ wÎgÃ

7! Â kz m{ì Çkz xiÑž


Y { » ]t

kz ! Â) x ©Z ‰ÃwÎg z Ñžì "


U
Ð u 0 Û ž ì t zz
yWŒ
:}X • XÐ )gfÆ
àûÛ$ Úô Ùøçû ‰ö†$ Ö] Äöfôj$m$ àûÚø Üø ×øÃû ßøÖô Ÿ$]ô ^ãø nû ×øÂø køßûÒö oûjô$Ö] èø×øfû Ïô Öû] ^ßø×ûÃø ³qø ^³Úø æø -1
D143 Vå†Ïe å…ç‰E äô nû fø Ïô Âø o×FÂø gö×ô Ïøßûm$
26
x¥ž WZz kZ 1¸ ¬ \W6Tž‚{z ä ë å HgH7gzZ
z Z Ç ñYQ yÃgzZ » wÎg Çìg ,@
X Vî 0 yÃ, ™
Ð ¬Æ \¬vZ *
¯‚ÃkYZ š
 ¬ Ð wz4
Æ ] c
Wž Zƒx¥
Û } g‚èÑq å
z [  1¶ÞZ kz t ÂXì 7™f } » kZ ~ yWŒ
X {z´Æ yWŒ Û
kôeø]ø «mø Ùø^Îø pF†iø ]ƒø^Úø †û ¿öÞû^Êø Ô
ø vöeøƒû]ø oûô Þùô ]ø Ýô^ßøÛøÖû] oÊô p…F]ø oûÞùô ]ô o$ ßø³eö ^³mø -2
D102 Vl^Ê^‘ å…ç‰E †ö Úø çû iö ^Úø ØûÃø Êû]
H ~¾NŠ : Vƒ @
™ %f Õž ~ [ Zp Vƒ 8 Š ~ d
 }Z ¹
Xì @ } Z Ñ1 ì ñZg
ƒ ¬Ã\WŽ n Z e™\ !
kZ » x?Zm ³•Z ]|X • ï Šg Z Œ Û ÞZ ¬Ã[ Zp kZ + ¬x ¬
gzZ \! Û ?Š ÅkZ *
6Y ¯ kZX • ïŠg Z Œ ™¨Ð ÂÆ †ö Úø ç+ iö ^Úø Ã[ Zp
ŠŠ F㊠Z ËVâzŠ d
X • D™zŬÆvZ½gzl%ƨwÈZ c 
³Š Z%Ð ä™ %f Ãd
m  gzZ å¨û[ Zptžì t ñZg Å >
X å *
™ì‡< Å ã! Û gzZ *
Œ Û Ågâ Y +F
™ ã !
Œ
q Û Ågâ Y c
Z {eÐ ÞZ [ ƒ Š Z% ã!
Œ ƒŠ Z%¬~C Ù ª {Zp wq¾
XŠ c Š¬
D46 V•ça å…ç‰E xôõÖô^‘ø †ö nû Æø غÛøÂø äü Þ$]ô Ôø ×ô âû ]ø àûÚô ‹ønû Öø äü $Þ]ô |öçû Þö^mø -3
X [ Zy
• ¿Æ kZ XÐ ~ IZ}g vì 7{z b â} Z
 ïÐ )gfÆ kz ! Â)x ©Z ‰Z
ÏZ • Ìx ©Z À • M 
ƒ » kz ~ ]gßÅ[  Xì 7^z»g ðÃ~ kZ ŽÐ j§
vZ Â *
ZiÐ +
Xì ÚgzZ aZ Y Å \¬
27

$ kz ! Â)
ì Cƒ Ìö™G
=
$
! Â)èÑq ì ö™G
=¬» "7i úÆ ™ cg b§Å kYZ š
 -1

Û Åd
™$
kz ! Â)pì ö G
=¬» ã!
Œ  Ãx?Zm •Z'
Z ]| -2
X 5) g f Æ
å…ç‰E äô ×# Ö] áôƒû^ôfôÊø ^ãø Öôçû ‘ö]ö o×FÂø è÷Ûøñô«Îø ^âø çû Ûö jöÒû†ø iø æû ]ø èõ ßønû Öùô àûÚô Üû jöÃû _øÎø ^³Úø -3
D5 V†Žu
XÐ ¬ÆvZÎ6a Š•g} 9 c
KZ c  gŠ »gLä ?ÑZ e ^ »Ž
|
{zž @ L»|
} h YZ r !  gŠ ê Z ä Vâ ›‰Ü zÆ {ÜõÆy´
Å V½gŠ ~ k Ù !
 ?gzZ N WC Ð °È ™NŠ Zƒ @
ƒ yv à â CZ
H• È zgÐ Š Y Špy›ž HnZ ‹Z ä xsZ y=Š Xìg: ^z »g
Ûd
t ž ðâ • ¦ Å Vâ ›ä \¬ vZ 6kZ Xì 7Š Y R » | gŠ
X ZƒÐ ¬}g ø
c
XŠ Š)g fÆ kz ! Â)Ž å¬ö™G$=q
Z Ìt
• D™Š ¿ZŽ c Û Ž wÎg
• D C ]¬Åx ©Z ãWŒ
7Ð wÅ$x ¬ • D™Ð wÅwÎg
Ð {gtÆ/ôgzZ å~Š ¿Z ¬gzZê »h
tÆÐ V- {Æg$
-1
 yZž ¶ñZg Å/ôzŠ q
OÃ ZB‚Æ yZgzZ ”/]|sÜX å Zƒ
]|ž Z  } ™OÃgZŠ¸g F
Œ
d Û LZ ¿C
Ù Ð ~ ëgzZ ñY c
Š™
 Ñ X ñY 1átÆgiž ¶ñZg Å/ôx ¬gzZ ”& œ–1Z
ñZg Å ~
28
X c Û [ ‰ä \¬vZ X Zƒê6ÏZgzZ ðƒ ¸ Ì
â•
šø†ø Âø áøæû ‚ömû†ôiö šô…û Ÿø û] oÊô àøíô%ûmö oj#uø p†F‰û]ø äü Öø áøçû Óöm$ áû]ø oùõ fôßø³Öô áø^³Òø ^³Úø
Ðøfø ‰ø äô ×# Ö] àøÚôù hº^³jøÒô Ÿøçû ³Öø o ܺnû Óôuø º̂ mûˆôÂø äö ×# Ö]æø éø†ø ìôŸ? û] ‚ö³mû†ô³mö äö ³×# ³Ö]æø ^³nø Þû‚% ³Ö]
D67,68 VÙ^ËÞ] å…ç‰E ܺnû ¿ôÂø hº]„øÂø Üûiö„ûìø]ø ^Ûø nû Êô Üû ÓöŠ$ ÛøÖø
o á™: ~ mg ypJ
Z
 ÃV-{Çg V; LZž ’ e 7ÃÑ
W’ e V; Æ vZ gzZ » *Š [ òZ ƒ T e ?X ~
ì gzWgzi vZ gzZ ]y
 kZ (Ã ? ÂÐ ¬ vZ [ ÉÃT] !
h Z Cƒ: ¤
q Z Xì ÑZz Õ
X [ Z± Z (~
X • g¨. Þ ‡'! zŠ VŒ
V- {V; LZž’ e 7ÃÑ ) p†F‰û]ø äü Öø áøçû Óöm$ áû]ø oùõ fôßøÖô áø^Òø^Úø :cÛ -i
â•
Å\ W~Š ¿Z kZž c
Š™ ãZzÆ™wEZ  » Ñ ( ' J Z  ÇgÃ
Û'
X ˆƒ 7b§Å+$vŠì gZ ŒwÅÑ
 6Š ¿Z Æ +$vŠ -ii
Y Å \¬vZ ƒ „ æ {zž Z
[‰Ð +
 } Š 7ê ¬ë » äƒ ë!
gzZ M z hÆ Š ¿Z kZÉ @
ƒ 7wi *
»}uzŠgzZì 9w¸»$kZžìt ̈¸ yá Zgøž• M ÈV- •
 Ñ s Ü'
Æ~ Æ kZ Xƒ @'
Æ kZnçžì wÈZpì æw¸
Æ +$vŠ Š ¿Z » \ Wž ì ?Š Å ] !
kZ [‰ » \¬vZ 6Š ¿Z
Xì 7b§ÅŠ ¿Z
ðÉg Å kz Ê ¿Z Æ Ñž ì @ zŠ yZ
ƒ x¥Ð ä™g¨~ VÂ!
Zž Ð gîkZ ì Cƒ Ýq
ÃkZ :gz ‹ ƒ ¬ZñÆ è% Å \¬vZ ¤
~ kz Ê ¿ZÆ Ñ Ð zz Å äƒ ÝqG @
Å kz Xì @ Š ™sp
Y c
X Ç ñY Hg ÑÐ
29
EE
kZ [ ‰%Z å7ß Âîp©$ °ê »h tÆžì t yÒ » e W{gÃè
á yc
lö^ßøŠøuø ì {°‡X H7VYê y• á KZ ä \ Wž Zƒ wi *
• 6]!
gÑn~ hÆ yZŽ '!
‰ÅVzg »™x ¬) àønû eô†$ ÏøÛöÖû] lö^òø³nùõ ‰ø …ô]†ø ³eû Ÿ* û]
X ( • Cƒ N æ~ hÆ yZ {z Â,™„z ÎH• Cƒ
D7V†Žu å…ç‰E ]çû ãö jøÞû^Êø äö ßûÂø Üû Òö ^ãø Þø ^Úø æø åö æû „öíöÊø Ùöçû ‰ö†$ Ö] Üö Òö ^iø! ^Úø -2
X zŠ hgÎ}™ IÐ TgzZßá wÎgà ?}ŠŽ gzZ
Æ~  vZ wÎg6Y ¯ ÅxÀÆ ÜûÒö^ãø Þø^Úø …æ] Üû Òö^iø!^³Úø ~`™e WkZ
{ZpVƒgÃè îG
S08ZÜ~ u 0 Û „Zâz%ZzZ {z {Zp• ï•
yWŒ á „Zâz%Z zZ F

Xƒ HŠ ¿ZB‚Æ {gtÆ/ô c Špä \W c Vƒ ûE3E5k!Ð yWŒ
4G Û
kZ X ,Š wÎg »¬Ž ª Ùöçû ‰ö†$ Ö] Üö Òö^iø! ^Úø cÛ žìt ] !
â• ëZ VŒ
X • D™Ð wÅwÎgt „Zâz%ZzZáÓž c Š C gî ãZz ~
~ u 0 Û žì @
yWŒ ƒ ÝqŠg »„kZÆ g
u + ”
Ð s
 Ÿz kZ
(Authority) Kg åZ ~œ
c %Æ Vâ ›6k‚ Z ÅgZŠZ z wßZ ‰ ØŠ
Ç}™úh ]Å2Z ¸._Æ Vç»gzZ ] Ñq LZ ~gzŠC Ù Iœ 
%
äƒ J  Ñ Ð g ±Z Æ x » kZ Æ KgåZ ~œ
 ` W~ ˆ gzZ ~ %gzZ
 \ WgzZ • n
~ Vâ ZxyZ gzZ ~ g w V7 yZx ~œ
% áZz
c
Š ¯ ôZz n Æ äY }g @  \ Wžì @
Z [ ÂÃ ~ Û t sÜ
Y {g t•

30

ZuzŠ
[!

‚wßZ
p°Åu 0 Û
yWŒ
¡÷ÏûÞø äö ßûÂø Ùöçû ÏößûÛøÖû] Ìôuô^’øÛø Öû] oÊô höçû jöÓûÛøÖû] Ùôçû ‰ö†$ Ö] o×øÂø Ùö $̂ ßøÛöÖû] çø âö
]†÷ iô ]çø jøÚö
H wi *
gzZ Š 6~ Û
 ·vZ wÎg ( Ž ì ·ù {z » ãç z p ÖZ ) yWŒ
Xì c ƒ ÜB‚Æ F
W` @  \WgzZì Zƒ –~ z r
Z ÂÐ ~

EG
Û ‚D
yWŒ
š © $
Æ ä™yÒ gzZ % ÅpÆ Tì ¯ Ðf6yizÆ ÿG ‚Â
5
Û ‚Ãä™yÒ gzZ%ÅÃpÆ u 0
X • ë yWŒ Û X•
yWŒ
Æ u 0 Û Z®ì x *
yWŒ »´ ùÆ VâzŠ ãçz p ÖZ u 0 Û èa
yWŒ
ãçÅp ÖZgzZ |éZgzZ 5ZŠ Z Åp ÖZ n Æ ä™yÒ gzZ% Å ã ç
gÃ6wz4
ƒD [ òZ ǃ ´gÃ7à c™z t* X ǃ 9 Š Ìê
ÑŠ6
X ǃ *
™ ` Z 5Z » V£z x ©Zgz Z Ï
Xì Åp°t Å‚Dä òÉgi)´6Y ¯ ÅgñZ {gÃè yZ
æ änÞ^ÃÚ á^ne æ "
# ‚ÛvÚ änfÞ o× وßÛÖ] ä×Ö] h^jÒ äe Üã˳m ܳ׳Â
D2 t 174 Vá^ÏiŸ]E äÛÓu æ äÚ^Óu] t]†íj‰]
û» ÞZ [ Â ˆ Å wi *  ·Ñ Æ vZ Ð Tì D{z ‚D
6~
31
 Ÿz Å ã çÆ kZgzZƒ Ýq
gÖ Z z ` Z 5Z »V£gzZ x ©ZÆ kZgzZ s
Xn Y H
ò §1Z)´gzZ
X Å™f p°V- ™wÅ}gŠä y
æ ^ãi ŸçÖ‚Ú æ á]†ÏÖ] Á^ËÖ^e Ð_ßÖ] ènËnÒ à änÊ &vfm Ü× †nŠËjÖ]
æ gnÒ†jÖ] èÖ^u ^ãn× ØÛvi ojÖ] ^ãnÞ^ÃÚ æ ènfnÒ†jÖ ]æ èm•]†ÊŸ] ^ãÚ^Óu]
D2 t174 ” á^ÏiŸ]E ÔÖ„Ö l^Ûji
Û p ÖZ ~ Tì D{z‚D
{eÔx|Æ yZ Ô j§Æ 5ZŠ Z ÅyWŒ
yZgzZ x ©ZÆ yZ ~ ]gßÅIF( ³*
z ï» ) gzZ x ©ZÆ p ÖZ {e
n Š Z%~ ª Ð p ÖZ yZ Ž ì CY Å c Ð ãç yZ Æ
q Å IF
á Ôc™z t*
y• Y H yÒ Ì]gzZ0» ãç yZ 2 X • D Y
Ž ì @
Xì Œ6s Ÿz ÅV]ãgzZ wz4

?ì Y™yÂÅu0 Û
yWŒ
䙂žì @
Yƒ x¥Ð ÏZ ì ˆÅ yÒ 6zZ Ž p°Å‚D
ò ±+-Z w°)´Xì ]gz¢ÅxEÁÁn Æ
X• ˜ ï
†ŠËÛÖ] t^jvm ojÖ] Ýç×Ã×Ö ^ÃÚ^q á^Ò àÛÖ å†nŠËi ‡çrm Ù^Î àÚ ÜãßÚ æ
!^Û× †ŽÂ èŠÛì oâæ ^ãnÖ]
gŠve ^ãi ŸçÖ‚Ú æ Á^ËÖŸ] l]•†ËÚ |†• ͆Ãm ^ãe ០èÇ×Ö] ^₳u]
h^jÒ oÊ Ü×Ójm á]†ìŸ] ÝçnÖ]æ ä×Ö^e àÚçm ‚uŸ Øvm Ÿ ‚a^rÚ Ù^Î Ä•çÖ]
ÜÖ^ †nÆ Øq†e oiæ] Ÿ ÔÖ^Ú Ù^Î æ h†ÃÖ] l^Ç×e ^ÛÖ^ àÓ³m Ü³Ö ]ƒ] ä³×³Ö]
†nŠnÖ] èʆÃÚ äÏu oÊ oËÓm Ÿæ !Ÿ^ÓÞ äj×Ãq Ÿ] ä×ùÖ] h^jÒ †ŠËm h†ÃÖ] èÇ×e
!†ìŸ] •]†ÛÖ] æ ànnßÃÛÖ] ‚u] Ü×Ãm çâ æ ^Ò†jŽÚ ÀË×Ö] áçÓm ‚ÏÊ ^ãßÚ
32
àÚ ‚e ¡Ê h]†ÂŸ] Í¡jì^e Ì×jím æ †nÇjm oßÃÛÖ] ០çvßÖ] oÞ^%Ö]
‹Ûj×m ène†ÃÖ] Ü×Ãjm Øq†Ö] à Øò‰ äÞ] àŠvÖ] à å‚nf çe] t†ì] å…^fjÂ]
èm Ÿ? œ†Ïm Øq†Ö] á^Ê ^ãÛ×ÃjÊ àŠu Ù^ÏÊ äi ð]†Î ^ãe ÜnÏm æ Ð_ßÛÖ] àŠu ^ãe
!^ãnÊ Ô×ãnÊ ^ããqçe onÃnÊ
äi^Ê àÚ æ Œ…^Ê àe] Ù^Î Èn’Ö]æ ènßeŸ] ͆Ãi äe ០Ìm†’jÖ] &Ö^³%Ö]
!^â…•^’Ûe kv–i] ^â^ßʆ‘ ]ƒ^Ê èÛãfÚ èÛ×Ò ¡%Ú ‚qæ ០ܿÃÛÖ] äi^Ê
ànjË×jíÚ àni•^Ú àÚ äÎ^³Ï³j•] á^³Ò ]ƒ] ܳ‰Ÿ] ០Ñ^³Ï³j•Ÿ] ije]†³Ö]
xŠÛÖ] æ] èu^nŠÖ] àÚ ça Øâ xnŠÛÖ ^Ò ^ãÊ¡jì^e Ì×jì]
ÙæŸ^e ͆Ãm äÞ Ÿ Äm‚fÖ]æ á^nfÖ] æ oÞ^ÃÛÖ] Äe^ŠÖ]æ Œ•^ŠÖ]æ ‹Ú^íÖ]
&nu àÚ ^ã‘]çì oÞ^%Ö^e æ oßÃÛÖ] ^ãi•^Ê] èãq àÚ Ý¡ÓÖ] gnÒ]†i ”]ç³ì
Ý¡ÓÖ] ànŠvi åçqæ &Ö^%Ö^e æ ^â ð^Ëìæ èÖŸ‚Ö] |ç•æ gŠve ^³ãÊ¡³jì]
äÞ Ÿ †ŠËÛ×Ö ^ãÞ^Ò…] Ü¿Â] àÚ oa æ èÆ¡fÖ] Ýç× oa è$¡%Ö] Ýç×óÖ] 儳a æ
!Ýç×ÃÖ] å„ãe Õ…‚m ^ÛÞ] æ ‡^rŸ] än–jÏm ^Ú é^Â]†Ú àÚ äÖ ‚e Ÿ
l]ð]†ÏÖ^e æ ᕆÏÖ^e Ð_ß³Ö] èn˳nÒ Í†Ãm ä³e ០l]ð]†ÏÖ] Ü× àÚ^³%Ö]
!˜Ãe o× è×ÛjvÛÖ] åçqçÖ] ˜Ãe xq†jm
Ÿ^Ú o× ^â†a^¿e èÖ]‚³Ö] èm¤] à³Ú á]?†ÏÖ] oÊ ^Ûe àm‚Ö] Ùç‘] ij‰^³jÖ]
æ ØnvjŠm ^Ú o× قjŠm æ ÔÖƒ Ùæ©m oÖç‘Ÿ^Ê oFÖ^Ãi ä×Ö] o× ‡çr³m
!‡çrm ^Ú æ grm ^Ú
½^fßj‰Ÿ]æ Ý^ÓuŸ] o× ٟ‚j‰Ÿ] åçqæ ͆Ãm äe ƒ] äÏËÖ] Ùç‘] †•^ÃÖ]
oßÃÚ Í†Ãm ÙæˆßÖ] gfŠe ƒ] “’ÏÖ]æ ÙæˆßÖ] h^f‰] †ŽÂ p•^³v³Ö]
!änÊ kÖˆÞ] ^Ú gŠve änÊ èÖˆßÛÖ] èmŸ]
å†nÆ àÚ ÜÓvÛÖ] Ü×ÃnÖ ïçŠßÛÖ] æ î‰^ßÖ] †ŽÂ oÞ^%Ö]
33
!äÏËÖ] †ŽÂ &Ö^%Ö]
!ÜãfÛÖ]æ ØÛrÛÖ] †nŠËjÖ èßnfÛÖ] &m•^uŸ] †ŽÂ Äe]†Ö]
^Ûe ØÛ àÛÖ oFÖ^Ãi ä×Ö] ä$…çm Ü× ça æ èfâçÛÖ] Ü× †ŽÂ ‹³Ú^³í³Ö]
Ü×Ãm ÜÖ ^Ú Ü× ä×Ö] ä$…æ Ü× ^Ûe ØÛ àÚ &³m‚³v³e å…^³•Ÿ] ä³nÖ] æ ܳ׳Â
D2 t 180 V” o›çnŠ×Ö á]?†ÏÖ] Ýç× oÊ á^ÏiŸ]E
Tì ^
Y n Æ ¿kZ sÜ *
™‚Å u 0 Û žì ¹ ä Y f
yWŒ
X • xE {gG t X • ~gz¢n Æ ä™‚Žƒ 1™ÝqÃxEyZ ä
ò@WX N Yƒx¥pÆ p ÖZŠGÆ u 0 Û Ð TX ¹D:wzZ
yWŒ
YÃkZì ‚
]¸ž7^ Ö ªgzZ6vZ ¿Žž• ë
g yZZ6yŠÆ #
ž• ë ò´ â x â Z X}™ ð¤̈¼ ~ u 0
x¯%Æ ÄcÅ[²
% ñà Å/Zz Ð [²¹Ž ñY c Ñ ¿(Z ðà k0 Z
}÷¤
Æ p ÖZ ª) ]¸P gzZ X ÇVzŠ Zw u Ú‡ÃkZ ~ ƒ @ Û
™‚Å yWŒ
Z ] ‡zZ Ξ n kZ 7°» *
}) P  q Yƒ x¥» ( ã ç‰sÜ
ì }Y pzŠ q
Z Ð ~ yZ ÑZz 䙂gzZ ì @
ƒ uœ~ ãç ( &
X • DƒŠ Z%p( }Šª)gzZ ðÃ(kZ µZß Z °žZ

pÐ wpz pÆ [ Z²Zž n kZ ì ~gz¢ 'Y » è}uzŠ
Ç!
Xì s ¸ñ6èÄcÅ[ Z²ZgzZ • D Y w$

Æ VbgzZ ^z¯ Å p ÖZž n kZ ì ~gz¢ 'Y » sÜ}Š
DÐ ¿Tž • ë kgà 0Z X • D Yƒ ZÇ! ãçÐ s %Z
ƒ ] ¯¼ ¹ Ð kZ Š
XŠ ƒ ]¯sÜ
G
ƒ ÃÐ VzŠ â zŠ Z ž n kZ ì ~gz¢ 'Y » t é¨G4]IZ ¸a
G
ì ÌÐ Ct é¨G4]IZ » kZž ì  » [ž 6Ð Vƒ ZpÆ kZ
34
Tì ÌÐ s
 )gzZ • Æ ä¢B; 6q ËgzZ ägpÆ T
X • Æ öe pÆ
Æ pmZpÆ VKF
Å x¯Ð Tì ~gz¢ 'Y » ãç D,v0
X • Dƒx¥Ðg ±Z
ƒ x¥t)zUgz Z Y Øzg¼» x¯Ð Tì ~gz¢ 'YÃyÒ Dz
@

X • Cƒx¥VÒpÅx¯Ð T #$
D,‚
x¯ž n kZ • xEë Z n ƬgzZ X • D Bº
 š D®VÐt
Xì @
ƒx¥*  š Dì i ÚZu ZuŽ u 0
ƒ i ÚZ » kZÐ „ º
Û ZèYì ~gz¢Ì'Y » ] Y Z Œ
ZÐ zz Å VÂY Z Œ Û D,^W
Xì CYƒx¥ ßF 6p}uzŠ Å p‰gzZ • Dƒx¥p
+Z ] c W‰~ u 0
x¯ž n kZ ì ~gz¢Ì'Y » Z
•D,â
Ù ªÆ X• Ì
ƒ 796k¼z: 4ht :Z » p~C
àöÛFuû†$ Ö]ø ž‰ @
ÅVƒ• á Š !
ã̈Z Ì\¬vZž ¢ pt » kZèY pçF³jø‰û] •ô†û ³Ãø ³Öû] o³×ø³³Âø
E!
Dt X B öW -š H » p ÖZ yZ Q Xì 79• ñƒ Æ6ª~Š â b§
•
X ǃx¥Ð Z
ƒ x¥ »} wßZ ,Ί
Æ o ^Z gzZ wÑ+Z Ð Tž ì ~gz¢ *
X Ãx¥j§
WÐ wz4
Æe y•á èYì ~gz¢ *
ƒ x¥ » wz4
[ òZ ,ƒg Š

á Ì*
Æ wz4y• ƒ x¥ » pÝZ ] ‡zZ ‰gzZ Ð Vƒ ãZz {Š c
ip
Xì @
ƒ s ¸ñ6+ Y
yZ x ©Z {” c™ž @ ƒ x¥ » c™z t*
ì ~gz¢ Ì * ,ƒg !
35
™¿6XN Yƒ i ŸÐ x ©Z
Xì *
ƒ x¥ »} D, ƒ¾
žì ~gz¢Ì*
°Z ¸Ð©q Z Æ b) ~zb
X • D Y äTç
µZz‚Å] c
W‰Åu 0 Û Ž ì ~gz¢ 'Y » g
yWŒ Š q yZ ,ƒŠa
X • ðƒ
ÃVzÈ mºLZ ì m{¾ » k¼ z : 4hŽ ì Iz DVZƒgG
á Z ~ pÑg
Üø ×ô Âø ^Ûøeô ØøÛôÂø àûÚø Xì {g• u kZ s§ÅTXì @ â•Û«
h Âì }Y {z ÃXì @ ™¿6VÂ!  ) Üû ×øÃû øm Üû Öø^Úø Üø ×ûÂô äö ×# Ö] äö $ø…$ æø
yZ {È Z
Û «D» Vzq +Z: •
X ( } Y 7{z ÃX• D â • á \¬
Ýç× Üâ‚ß á^Ò áçÃe^jÖ] æ èe^v’³Ö] ^³nÞ‚³Ö] o³e] à³e] Ù^³Î : änfßi
# ofßÖ] àÚ p†ìŸ] Ýç×ÃÖ] ]æ•^Ëj‰] æ h^ŠjÒŸ^e Ÿ ijf_³Ö^³e ène†³Ã³Ö]
"
D2 t 181 ” Vá^ÏiŸ]E
3…Ô²xEÃevZ èg É@
é›E Û vZ¶g *-Z ! Z 0Z
gzZ/ôž • D â •
Û ~ T ª Ø{ Ì{z gzZ ¶y!
yWŒ i KZ Å yZ ! ²èY ) ¸ Ýq
n Æ ‚gzZ ( ¶7]gz¢ Å IxEt à yZ n kZ Zƒ wi *u 0
X¸ G ÝqÐ ~
 Ñ ä VrZ xE ~gz¢}uzŠ

–Æ‚
( Sources) ~
Ë Y Åx¥‚Åe
Xì $ WËÐ X• ù Zgf {zŠ Z%Ð ~
–Æ‚
W‰X • ÅnzŠ ]c
ÌŽž• ãZz gzZ s ™ âZ ] c WÅ u 0 Û
yWŒ
»‚Å]c
W+Z Z®X Çá™ Ug¯È » yZ Çñ 77Z ÑZz + Y y!
i
Xì ~gz¢wq¾ Ð=B‚Æ kZ%Z Xì [²¹sÜ Â~ â
36
Å nkZ Xì 7°» ã ZŠ y! WyZ n~uzŠ
i ¡~ Xì Å ] c
wZ ¸Z (3) ttg Û Šp (1) X • t ~
Š q Z (2) *™ yWŒ ò$ Æ ‚Å ]c
W
XvZ Âg É@
wZ ¸Z (4) evZ èg/ô

Û Šp :~
*™yWŒ â ª
~ ] !
(qZ X • C™‚Å }uzŠ q
Z ]‡zZ ‰] c
W Å kZ ª
ƒ «g »x ·Z kZ( ~uzŠì @
}Xì @ ƒx ·Z
Xì Š • á gZ ~BÃ {gÎ (1)
3g J¦… ) Üûãônû ×øÂø køÛûÃø Þû]ø àømû„ôÖ$] ½ø]†ø ‘ô Üønû Ïô jøŠûÛöÖû] ½ø]†ø ’ôùÖ] ^³Þø‚ô³âû ]ô
Xž 7ãZz ]! t VŒ ( Hx ÅZ ä \W6X3g » VÍß yZ XØ3Š
:c â•Û ( ~uzŠp ?• Š Z%vßyÃÐ yZ Š Hx ÅZ6VÍß
ðô ]‚øãø Ž% Ö]æø àønû Ïô mû‚ôù’ôùÖ]æø àønû nùô fôß$Ö] àøÚôù Üûãônû ×øÂø äö ×# Ö] Üø Ãø Þû]ø àømû„ôÖ$] Ô
ø òô ³ÖFæ]ö
D69 Vð^ŠÞ å…ç‰E !àønû vô×ô ’# Ö]æø
Z ª Hx ÅZ ä vZ6X• vß {zt
X vß(gzZ Y ZßÔ¢œÔY m
Xì Š • á gZ ~ e Wq Z -2
äè nû ×øÂø hø^jøÊø lõ^Ûø×ô Òø ä́eôù…$ àûÚô Ýö•ø • oÏ# ×øjøÊø
ä vZ  ( Å ¬Š=g fÆ yZgzZ ) ¼] ܼ Ð [g LZ ä xŠ W:
X ÅwJ/ÂÅyZ
 Ÿz Å ] ÜyZ( ~uzŠ ?¸ H] Ütž Š
s c
C 7t VΠp
:c
â•Û X ˆ~Š â • Û
àøÚô à$ Þøçû ÓößøÖø ^ßøÛû uø†û iø æø ^³ßø³Öø†û ³Ëô ³Çû³iø Üû ³$Ö á]ôæø ^³ßø³ŠøËö³Þû]ø ^³ßø³Ûû³×ø³¾ø ^³ßø³e$…ø Ÿø^³Îø
D23 VÍ]†Â] å…ç‰E!àømû†ôŠôíFÖû]
37
6Vâ Y KZ ä ëgÇŠgz6}gø } Zž ¹ ( ä Zjz xŠ Wª) ä VrZ
yvgz¢ë  cÛ : 3g6ëgzZ Å: ]n~gø ä \ W¤
â• Z gzZ ì HÕ
XÐ N YƒÐ ~ Vß Zz äVZ
X c â•Û Š• á g Z6x £gzZ q Z (3)
D119 Väeçi å…ç‰E àønû Îô •ô ^’$ Ö] ÄøÚø ]çû Þöçû Òöæø äø ×# Ö] ]çû Ïöi$] ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%]ø ^mø
î YƒB‚Æ VÍßF gzZ zg eÐvZß Zz yZZ} Z
kZ6x £}uzŠ p ?• Š Z%yÃÐ ó óVÍßF Lž c
L Š C 7t VŒ
XŠHyÒ Ã
àøÚø ! àûÚø †$ fôÖû] à$ ÓôÖFæø hô†ôÇûÛøÖû]æø Ñô†ôŽûÛøÖû] ØøføÎô Üû Óöâø çû qöæö ]çû %Öçø iö áû]ø †$ fôÖû] ‹ønû Öø
pæôƒø ä́fùô uö o×FÂø Ùø^ÛøÖû] oiø!æø àønû nùô fôß$Ö]æø hô^jøÓôÖû]æø èô Óøòô ×FÛøÖû]æø †ôìôŸF ]û Ýôçû nø Öû]æø äô ×# Ö^³eô
Ýø^Îø]øæø hô^Îø†ùô Ö] oûÊô æø àønû ×ô ñô«Š$ Ö]æø Øônû fôŠ$ Ö] àøeû]æø àønû Òô^ŠøÛøÖû]æø oÛF³jFnø Öû]æø o³eF†û ³Ïö³Öû]
ðô «‰ø^ûfø Öû] oûÊô àømû†ôfô’# Ö]æø ]æû ‚öaø ^Âø ]ƒø]ô Üû aô‚ôãû Ãø eô áøçû Êöçû ÛöÖû]æøø éøçÒF $̂ Ö] oiø!æø éøç×F’$ ³Ö]
áøçû Ïöj$ÛöÖû] Üöâö Ô
ø òô ÖFæ]ö æø ]çû Îö‚ø³‘ø àø³mû„ô³Ö$] Ô
ø òô ³ÖFæ]ö Œôª³føÖû] àø³nû uôæø ðô •†$ ³–$ ³Ö]æø
D177 Vå†Ïe å…ç‰E
ß™Ãtæì CZ ?žì 7~ ÏZ n ~g ‚¼
( -Z ) pÃ[f c
Û gzZ6yŠÆ #
gzZ6V¤• Ö ªgzZÇg ¢6\¬vZ ¿ðÞìt Ân
gzZ ÃVzg ZŠ ¸g~ ›ÅvZ ƒ êŠ wâ gzZ 6Vz9gzZ 6V1 ( ã•W )
VñÝ c V-{) gz Z ÃVß Zz ä™wZÎgzZ ÃVz• Û )gzZ ÃVŽ ZgzZ ÃVB
™ ZŠ Z Ì >Ãi gzZ ƒ @
Ž gzZ Xƒ @ ™ ~È0Å i úgzZ ~ äZr yŠ¤ ( Å
 Vƒá Zz ä™ Zg7 ÃVzÇ LZ m¾Z
Vƒá Zz ä™ñgzZ B™ÇZ
Ü zÆ k
v߸ gzZ • F Ž • vßt X ‰  gzZ ~ ~g F gzZ ~ 4Š ß
X • sŽ •
38
Û ãZz ] !
• vß {zŠZ%Ð ( VÍßF ) :Š ™ž ~Š â • WkZ
täe
X Vƒ CY ð0 {gÃè ~ X
]ÌÑ!
Ûq
gzZ ƒ x ·Z ~ ] Y Z ŒZž ì t ^q
Z Å yWÅ!
yWÅZ ‚ -4
Û ~uzŠ
}}Š™”ÅkZ ] Y Z Œ
Xì ~ ] Y ZŒ Û‰
ÜûÓö³‰ôæû ðö †ö eô ]çû vöŠøÚû ]æø ÐôÊô ]†ø Ûø Öû] oÖø]ô Üû ³Óö³mø ‚ô³mû]øæø Üû³Óö³âø çû ³qöæö ]çû ³×ö³ŠôÆû^³Êø
!àônû føÃû ÓøÖû] oÖF]ô Üû Óö×ô qö…û ]øæø

™ C» Vzu LZ gzZ ßðŠ J  ( É ) V ðG34<X ÃVð; gzZ ÃVzn LZ ?
Vzu LZ L Lì eÌÀF WÐ zg Å°Z ¸! ²Xß ðŠ Vî 0
t »{ ~y gzZ ß
ó ßó ™ C» Vî 0
gzZ »
Üû Óöû×øqö…û ]ø ñOÆÜû Óö×ô qö…û ]ø ~ 5e
Zzg `z%gzZg•Ð gîx ¬p
XßðŠ Vî 0
LZžì Y0ÀF Û kZ Xì c
W~ ] Y Z Œ
¸ sÜ » e W
Š ¬» äðŠ Vî 0
c
Š Û «ž c
Ì~ ] Y Z Œ Û kZ Z®
Š ™yÒ ä ] Y Z Œ
ÀF» ä™ CgzZì
X 79¢

Š qZ :~
~tg â ZuzŠ
Û Æ~
øZ•  vZ wÎgžì Ås  Ÿzt 6] â £Š¼ä u 0 yWŒ Û
Xì ï• á [  ½gzZ yWŒ Û •~ >
D44 VØvÞ å…ç‰E Üû ãônû Öø]ô ÙøˆôùÞö ^Úø Œô^ß$×Öô àønùô føjöÖô †ø Òû„ùô Ö] Ôø nû Öø]ô ^ßøÖûˆø Þû]øæø -1
+Š ) {z zŠ ™ ãZz t ‚Æ VÍß ?ž @ 6?™ft ä ëgzZ
ì H wi *
Xì Š Hwi *
s§ÅyZŽ ( ÞZ
ÔŠzu Ô] c
» Ô]â SÔ] 5ç Ô] ZŠ „ ÔZ Û
• ] x Å u 0yWŒ
39
•ÛD Ôõ Ã t Ü Z Ô’™ wqZ 2 ]!
Ôw2ÛD gõz ]Zzçz§ ÔmŸ
Ô• Œ6[ Z1Z z ] ¬çñÏ(gz Z ã Z/ÔÙçÔ¹ÜZ Ô¨Ôò¯x Ó{)z
á Z6‰ i)Z6‰-6] ¬çñ‰
X èSg •
Û »~
)gfÆ yÒ iz à ¸LZžì n•  \ Wt Ð zg Åe
WkZ Â
 Ÿz Å kZ ì ㎠gzZ ,™,Å kZ ì ‰]!
s ÛÐ
Ž ~ yWŒ
X,™
 vZ wÎgpq
Å~ gt ‚Ã] c
WF
x Ó0Ð i ú6gîÆ wV

(k  vZ wÎggzZ M
½gzZ ) ¿z w¸Æ ~  | 77i ú%Æ •iz à ¸
Ö ‡Z ~ u 0
gzZ > [pì ™f » > [# Û n¾X • ë g
yWŒ uÄ
Ö ‡Z
uyÒ gzZ‚Å > [#
X ÇA ~ g
änfßi
É ì 7Ð s§ KZ gzZ CZ Ì•z yÒ t » ~
 vZ wÎg Q
X• Dâ• Û \¬vZçO ì yÒ »vZ |gŠ
Äûfôi$^Êø åö ^øÞ]+†ø Îø ]ƒø¬ôÊô äü Þø!†û Îö æø äü Ãø Ûûqø ^ßønû ×øÂø á$ ]ô ä́eô ØørøÃû jøÖô Ôø Þô^ŠøÖô ä́eô Õû†ùô vøiö Ÿø
D16-19 VäÚ^nÎ å…ç‰E !äü Þø^nø eø ^ßønû ×øÂø á$ ]ô Ü$ $ö äü Þø!†û Îö
 ™Šc
Ð n¾Å ( h Ü z Æ yWŒ
Ð) ~¢ ( ‰ Û wz4
) ? ( wÎg } Z)
)f}gø —" ( z™: ÒÃÅ䙊c i ª) zŠ: •
Ð y! wÃy!
i KZ
i ª) bŠ J 7gzZ ( bŠ ™pôª) bŠ ™ ¦ ( ~ wŠ }gv) ÃkZ ì
y!
kZQ X’Ðg¨? Âñ7( ¸• Û {Š *•
Û Zgø ª) ëZ
 Z® ( bŠ™~gY6
C ŠZ%gzZ tZ]z wßæ » kZ ª) bŠ™yÒ Ã
Xì)f}gø Ì( *
ä \¬vZB‚Æ s
 ZܾÃyÒ Æäö ×# Ö] Ùøˆø ³Þû]ø ^³Úø ~`™e
WkZ
ª! Â)%Zì ÞZ kz ÌwÎg g
už Zƒx¥Ð kZ Xì 1)f LZ
40
Xì u)
ÃyÒ Æ u 0 Û ä \¬vZž ìg Ã7 Ì|t ,i Z {z´
yWŒ
Û ÂyÒ » kZì yWŒ
{eÐ yWŒ Û Â{z ì ¼ Ž ~ yWŒ
Û Xì 1)f LZ
Xì Yƒ „ ~ g u {zgzZ X ’ e * ƒ
Üû`ônû ×øÂø çû ×öjûmø ÜûãôŠôËöÞû]ø àûÚôù Ÿ÷çû ‰ö…ø Üû ãônû Êô &øÃø eø ƒû]ô àønû ßôÚô ç+ ÛöÖû] o×øÂø äö ×#Ö] à$ Úø ‚ûÏøÖø -2
Ùõ¡ø•ø oûËô Öø ØöfûÎø àûÚô ]çû Þö^Òø áû]ôæø èøÛøÓûvôÖû] æø gøjFÓôÖû] Üö ãöû Ûö×ôù Ãø mö æø Üû ³ãônû Òùô ˆø ³mö æø ä́³jô mF!
D164 Vá]†Û ٕ å…ç‰E!àõnû fôÚ%
Z Ð ~ „ yZ yxgŠÆ yZž Z
q  6Vëñ cÛ yˆZ ä vZµš
â•
ñ¯ s ™z u 0
7ZgzZ }™]z ˆÅ]c
WÅ kZt ‚Æ yZŽ 59
Û ) [ Â ÃyZ gzZ
Z X} Š ½Å ÕgzZ ( yWŒ
„Ze ?¬ Ð kZ {zp¤
X¸ ~
Û ä~
Š q Z {z ~Š ½Ž Å yWŒ
pô~ „ g Ùª
 vZ wÎgž ì C

X • D™Ü~—zäZ yÒ ìY [  KZvZ¶g_Z†0Zƒq
äü Öø^*ŠøÊø åö ^iø]* ¡q÷ ö …ø á$ ]* äß ä×Ö] o•… àõnû ’øuö àôeû áø]†ø Ûû Âô Øônû×ô røÖû] oùô eô^vø’$ Ö] àôÂø
øÙ^ÏøÊø !ǻ†ônû Æø àûÂø ]çû $ö‚ùô vøiö Ÿæøø äô ×#Ö] hô^jøÒô àûÂø ]çû $ö‚ùô uø Øöqö†$ Ö] Ùø^ÏøÊø äü $ø‚$ vøÊø ðõ oû•ø àûÂø
oÖF^Ãø iø äô ×#Ö] hô^jøÒô oûÊô ‚örôiø *] ÐöÛøuû*] æ1 †ö Úû ] Ô ø Þ$ ðô] äß ä×Ö] o•… àõnû ’øuö àöeû áö]†ø ÛûÂô
Ùø^Îø Ü$ $ö ]„øaF çø vûÞøæø ø éçÒF $̂ Ö]æø éøç×F’$ Ö] äô nû ×øÂø •ø ‚øÂø Ü$ $ö ^ãø nû Êô †ö ãø rûmö ^Ã÷ eø …û ]* †ôãû ¿% Ö] éø¡‘
øø
†ö Šùô Ëøiö èøß$ŠöÖ] á$ ðô ] æø ]„øaF Üø ãø eû *] ‚ûÎø äô ×#Ö] hø^jøÒô á$ ðô ] ]†÷ Š$ ËøÚö äô ×#Ö] hô^jøÒô oûÊô ]„øaF ‚ørôiø *]
!Ô ø ÖôƒF
]!
ðÃgzZ c Z k0Æ ”a0 yZ/]| ! ôg;Z Y
W ¿q
u Ð kZ ä VrZ X h7
yÒ Ð vZ [ ž ¹ ä ¿kZ Å yÒ g
41
ž cÛ ä ”a0 yZ/]|6kZ X < : yÒ Ð yWŒ
â• Û )<
Q X • ˜ š Ògg e Åמì @t ~ [  ÅvZ  Hì òŠ WÛZ
0
t  H Y7 gzZ H™f Ãb)Æ {)z >Ãi gzZ i út ‚Æ kZ ä VrZ
 gzZ ì x ·Z ~ } g!
< Æ yZ ~vZ [ Â Xì @
0 Û
Ð ,~ yWŒ
Xì C™‚ÅkZ
X HÜV- §Zzt ~ äm]æ†Ö] Ü× oÊ äm^ËÓÖ] [  KZ ä ~ ò Š Z• ¿
æø ^âø ^ßøÞøçû $ö‚ôùvøiö oûjôÖ$] &ömû•ô ^uøŸ* ]û åô „ôâF ^ôÚø àõnû ’øuö àôeû áø]†ø Ûû³Ãô ³Öô Ùø^³Îø ¡q÷ ö …ø á$ ðô]
àûÚô áø•†û ÏöÖû] Ÿ$ðô] Ô ø eö^vø‘û*] æø køÞû*] kønû eø*]çû Öø kømû*]…ø *] áö]†ø Ûû Âô Ùø^Îø !áø•†û ÏöÖû] Üö jöÒû†ø iø
]„øÒø ^ãø iö‚$ Âô †ô’ûÃø Öû] éö¡ø‘øæø ]„øÒø æø ]„øÒø ^ãø iö‚$ Âô †ô`û ¿% Ö] éø¡ø‘ø á$ *] Üö×øÃû iø køßûÒö àømû*]
]„øÒø hô†ôÇûÛøÖû] éö¡ø‘øæø ]„øÒø ^³³ãø jöÎûæø æø ]„ø³Òø ^³³ãø iö‚$ ³Âô †ô³’û³Ãø ³Öû] éö ¡ø‘øæø ]„øÒø æø
^ßøãö âF àûÚô Ýû*] ^ßøâö àûÚô *] [ Äö_øÏûiö àømû*] àûÚô ‚önø Öû]æø !]„øÒø …ô^ÛørôÖû] oöÚû …ø æø èøÊø†ø Ãø eô ÌöÎøçû ÛøÖû]æø
ôgÓôßûÛøÖû] ‚øßûÂô åü ‚ømø Äø•øæø æø ÐôÊø†û Ûô Öû] ‚øßûÂô Äø•øæø æø ÌôùÓøÖû] Øô’øËûÚø o×FÂø åü ‚ø³mø Äø³•øæø æø
!Üûjöû×û×ô •ø äô ×# Ö]æø Ÿ$]ðô æø Üû Òö^ßø$û‚$ uø ^Úø ^ßø%ømû‚ôuø ]çû Ãö fôi$ðô]
Š q Z Htž ¹Ð ”a0 yZ/]|ä ¿q
ë\ WŽ • g Z
ä ” yZ/]|Xì c Š ™ uFà yWŒ Û ä \ WgzZ • D™ yÒ Ð
Ø Ð V¹N ÂB: à ( g Û ¶‚}¾gzZ ¤
u) {z´Æ yWŒ Z CcÛ
â•
Ü z eZ gzZ • Òg âZ Å)gzZ • Òg âZ âZ Åמ Ç-
gzZ ì t ‰
Ð V¹B; žt gzZ Xì (Z g) òggzZ •ñ »†²gzZ ì âZ i úÅ[f
:gzZ 6hŽ Æ ÒB; CZ ä VrZ gzZ Ð V;z c
Ð VŒ X Ç ñY N
»
~zc Å kZ ?, ™yÒ Ð ?ë g
uŽ cÛ gzZ 3g6ñ&
â• ñgzZ 6hŽ Æ
XÐ î Yƒ {Ze ?nÅvZ:gz z™
kZ X HÜr¸ ~ èߊÖ^e t^rjuŸ] oÊ èßrÖ] |^³jË³Ú ä òﱃq
42
Xì ÌgzZ y*t ~
^Úø ]* [ Ýô¡ø‰ûŸô û] oÊô …ø ^Çø•ô Ÿøæø gøßø³qø Ÿøæø gø³×ø³qø Ÿø áô•†û ³Ïö³Öû] o³Êô Üû³iö‚û³qøæø ]*
!]çû ãö jøÞû^Êø äö ßûÂø Üû Òö ^ãø Þø ^Úø æø åö æû „ûíöÊø Ùöçû ‰ö†$ Ö] ÜöÓöiF• ^Úø ä́eô^jøÒô oûÊô Ùø^Îø äø ×# Ö] Üö jöÃû Ûô³‰ø
!ܺ×ûÂô ^ãø eô Üû ÓöÖø ‹ønû Öø ðø ^nø •û*] " # äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø àûÂø ^Þø„ûìø*] ‚ûÏøÊø áö]†ø ÛûÂô Ùø^Îø
gø×ø³qø Ÿø ~ yWŒ Û ä ?HX ¹Ð ¿kZ ä ” a0yZ/]|
t »vZ ~vZ [  ä ?HX c 0 ̬» Ýô¡ø‰ûŸô û] oÊô …ø ^Çø³•ô Ÿø gzZ gøßøqø Ÿøæø
»Ž wÎg ) ]çû ãö jøÞû^Êø äö ßûÂø Üû Òö^ãø Þø ^Úø æø åö æû „öíöÊø Ùöçû ‰ö†$ Ö] Üö Òö^iø• ^³Úø ‹ 7w¸
¹ä ” yZ/]| ( î Y ugÐ kZ XzgÐ TgzZ z™g (Z {z ,Š ¬
Xì 7D»»X• -'!  vZ wÎg ä ëž
{ zÐ ~
X HÜäò ã `[- Zž• D™™f •x â Z
èô ×$ qôŸ* û] àønû Ãô eô^j$Ö] …ô^føÒô ‚ôuø*] †ônû íùô Žùô Ö] àôeû äô ×# Ö] ‚ôfûÂø àôeû Íô†$ _øÚö ‚øßûÂô غqö…ø Ùø^Îø
÷Ÿ‚øeø áô•†û ÏöÖû^eô ‚ömû†ôÞö ^Úø äô ×# Ö]æø ^³Þ$ðô] ͺ†$ _øÚö Ùø^ÏøÊø áô•†û ÏöÖû] oÊô ^Ûø³eô Ÿ$ðô] ^Þøçû $ö‚ôùvøiö Ÿø
!^ß$Úô áô•†û ÏöÖû^eô Üö ×øÂû ]*çø aö àûÚø ‚ömû†ôÞö àûÓôÖFæø
I
( ¸ Ð ~ É@ g ·g;Z YžŽ )òçG .>E\vZ†0 s`ä ¿q Z
cÛ ~ [ZŽ ä VrZ X < yÒ Ð ~ yWŒ
â• Û sÜ…\ Wž ¹Ð
Û n¾~gø ( ÐV(u )
™Ýq wŠ • » yWŒ
]Z f +Z n¾É ì 7*
Û {Š c
ì Ý ¬ ÅyWŒ Û Ð)
iÐ ëŽ ì ( 'Ã,Åw)ZÆ kZgzZ yWŒ
E
~g »u ÑZz ä™wßz >Ãi Å Vwñž • ë ÃkZ –X ì ^ Y ïE38E: gzZ ì ^
Y –: ª
kZX z™ ZŠ Z >ÃigzZ î Ñ k0
}÷ 7ñLZž¾ Ð VÍßÆ º´ kZgz Z ñ YÖ(q Z Ë{0g»
™ Y ~ { Ç Zl Å Vwñ{0 g » ~g »užì t ¬» <ÑÉ ì @ Y Hy .6Ãyà â 7ñÐ b§
E
LZ ì ;g Wn Æ à ßz Å > 2i {0 g » ~g »u™NŠt y Ãâ ž • ë ÃkZ ïE38Egz Z } ™wßz >Ãi
( X ñ Y HßÃkZž @• ï Š t gzŠgzŠgzZÃVzgâ Y
Æ}uzŠ kZ e KZtž} ™ b ï6oÑkZ Ð e Å}uzŠ ¿q Zž • ë ÃkZ g Æ) C1
X ( ǃ$¸ 'gz Z Ç} Š ~ b ï
43
 x™ Z Ñ ª)
X(~

Š qZ
ïÅw¸Æ£Z x â Z 0Æ‚g
Xì MÐ b§zŠ w¸{Š™[™s§ÅvZ¶g£Z x â Z
X óì
ó 79Ìg
uq Š q Z yZ q
ZÐ ~‚g Š 4
}÷L L -1
( ] Zzç) ~i èì 7ÝZ ðà ŠX • ( ,q c
) ÁÂ &L L -2
X ó‚
ó gzZ ( V×Z±) 35
ÐnÏvi
ƒ 7x¥ » òx â Z w¸t ÂwzZ
Ð ‚~ µKZ ä £Z x â Z ŠpèY @
~ µ KZ {zžì Y Y Hgz! Zzg hu Ϲ 0
ùt • Å e
u ðÃ~ ‚ž N Π̬t „ ŠpgzZ ,™™f Ì‚g
79g Š q Z
Š q Z ~‚x Óž p,!
X ( • ] {ðgzZ qçñg )
B ȸ » yZgzZ B yâ 9ÃwZ ¸Z {gÃèÆò£Z x â Z ë¤
Z ,i Z {z´
Š q Z sÜ:ž Ç ñWxi Ñ Â• ÝZ " gzZ ^Ñ'!
É ‚g  tž
ƒ
Ð }uƒ  ]Zzçx ÓÆ Vâ ›gzZ ] uZz ! wx ÓÆ V1²
 ƃ
X YÈ7]!
+Z y̈Z 2Z 9ÌðÃèÑqX Vƒ^Ñ
ò Z x â Z ÃyZ ë¤
p{zQÆ yZž ǃ ~gz¢ ÂB™twZ ¸ZÆ £ ZgzZ
Å$öžì ~gz¢ 'YÃ|kZ n Æ kZ X Vƒ wëŽ N YŒ
yZ J  ÑŽ ì Cƒ g
áZz ä™yÒ Ð ~ u {z 9g
u~ b ˜Z
X Vƒ gÇ Ì6z sÔg ZgŠ Ô›gzZ Vƒ áZzCq iZ Ž ƒ âÐ VTZz
gzZƒ Š Xƒ ‹Ð }uzŠ q
: {g‚Zg ðÃ~ Ö Z K
 n!ä VTZz x Ó
: Ìzz ðÃÅ äƒ ®Æ g
Xƒ „g Y ð0 u
44
Z ë 79ÃkZ $ö ƒŠ ®Ìq
{zp¤ Z ðÃÐ ~gñZ Ñ!
{gÃè
G ™fôZz » ! ôpƒ ‹ Ð ! ôä ¹@}ƒ w=gzZ ƒ u g
u
 Ñ%
» Ë%É ë 79ÃkZ ~ b ˜Z KZ $ö Â H™f w¸ » ~
u Ë%:gz Xì nç » b ˜Z KZ KZt X • ïŠ x *
Cƒ u Ìg

u ~‚ž w¸»ò£Z x â Z Z®
b ˜Zžìt È » kZ ì 79g
X • ˜ ~ y»ÑZ òï±)´ì Ë%É ì 7{zì Cƒ 9Ž ~
Š q Zžì c
Y Hx¥Ã¡Å Tz{z »‚g Û ä òŠ 0Z x âZ L L
â•
Û Zz vZh {z ( ì Y Y 36gzZ ) ì Y
Z ì ŠŽñ~gZl•
ä £Z x â Zp¤
Ð ‚žì tzz Å kZ ÕZ 7ÝZ ðÃÅX• +Z ,q &žì c Û
â•
X ó ó• Ë%9 ] c
Zzg 0
˜ vZ¶g ~Š Z• ¿~ }g !
Æ w¸áZz V1 & c
Vzq &
X•
ì wú6ÔÅV1 m{ x0Ð }p&yZ w¸t »£Z x âZ L L
Þ £gzZ Q0Ð ‚g
X ‰ˆƒg•Á ŠyÑ0 L Š q Zž 6
wzZ [ Âtžì ¹6gîm{ Â0Æ ‚[ Â Å Qä £Z x â ZçO
X ó ó7^
Y Ì-7» kZì ^7 Å^ÑJ
y
WÐ
Þ.‡ {egzZ xJ
 äâ iÆ yZ ~ xE VÐ yZž ì t Š Z% n¾
u à x ÓɵţZ x â Zž 7Èt Xì 7ðÃ[Âg±Z
g
Š q Z Ž 0Ð 35 gzZ ~i è Ô‚~
xsZ ) X • ÝZ " {z • gÃè g
uz <
( 2 ` 428 mx £ » g ~
45

â ZŠ
/ôwZ ¸Z :~
/ô]Z|áZzI‚z ½Åu 0 Û„
yWŒ Zg { Z'
Ð ~
 vZ wÎg
i ~g7 KZ ä ‰Ð ~ yZ X¸ „ evZ èg x Z™
0
n Æ x » ÏZ VŠ
]Z|t X Z nz fÃu 0 Û Ð~
yWŒ  vZ wÎgž ‰ðƒ Å •z
Æ kZ p¸ ̸! Û wz4
b§~g7 Ð wj â Æ yWŒ gzZ¸ Ìy!
i IZ
:• ë ¹ @ g•?Ý°Z†1Z x â Z X ðƒ ]gz¢ÅIyWŒ Û ÃyZŠŽ z!
•õ çû Ãö ŠûÚø àôeû äô ×#Ö] ‚ôfû Âø æø áø^Ë$ Âø àôeû áø^Ûø%ûÃö Òø áø•†û ÏöÖû] áøæû ðö †ø Ïûmø ]çû Þö^Òø àømû„ô$Ö] ^ßø$‚$ ³uø
^âø æû ‡ö æø ^røjømø ÜûÖø lõ^øm• †ø ŽûÂø #
" oùô fôß$Ö] àøÚô ]çû Ûö³×$ ³Ãø ³iø ]ƒøðô ] ]çû Þö^Òø Üûãö Þ$]* Üû âô †ô³nû Æø æø
!ØôÛøÃø Öû]æø Üô×ûÃô Öû] àøÚô ^ãø nû Êô ^Úø ]çû Ûö×øÃû mø oj#uø
y¢]| }¸ D™ c Š ½Å *™yWŒ Û ] Z|Ž ( Ð ~/ô)
kŠ Ð ~
 \ WZ C …ä VrZ {)z Š&0 vZ†]|gzZ
 {zž c
Z
Å VìWyZž J  ¸ _(7J
‰ Ü z kZ ÐWÐ kZ Â HtW
X B™: Ýq D» VÂ! iz ~„x Ó
• Dâ• Û ÅvZ èg ÷Z ]|ì ~£Zµn ÏZ
!^ßøßônö Âû *] oûÊô ‚$ qø áø]†ø ÛûÂô Ùø• æø éø†ø ÏøføÖû] ðø †ø Îø ]ƒøðô] Øöqö†$ Ö] áø^Òø
¹ {z ~ Vƒó ~gø Â ©
| 7yZ/wW{gÎgzZ {• {gοðÃZ 
X å @ Þ ‡
Yƒx Z •Z .
žì e Zzg~ ´ â x â Z ¤ñgzZ
!àønû ßô‰ô áø^Ûø$ø éô †ø Ïøfø Öû] ÀôËûuô o×FÂø †ø ÛøÂö àöeû] Ýø^Îø]*
X ñÎ w‚J W~ 䙊 c {• {gÎä ”/0vZ†]|
p ÖZÉ å7gz$Cq ïZèYÑ 7~ 䙊 c p ÖZ ¡w‚JWt
46
âZ ~ ä™Ýq D» ] 0]gzZ‚Å]gÎB‚B‚Æ ä™Š c
Ã
X Ð]æ
X •Dâ• Û ” Š&0vZ†]|
kûÖøˆø Þø àûÛønû Êô Üö×øÂû *] ^Þø*]æø Ÿ$]ðô äô ×#Ö] hô^jøÒô àûÚô èºmø• kûÖøˆø Þø ^Úø åü †ö nû Æø äø ³ÖF]ðô Ÿø pû„ôÖ$]æø
!äü jönû iøŸ* ø ^mø^_øÛøÖû] äö Öö^ßøiø oûßôùÚô äô ×# Ö] hô^jøÓôeô Üø ×øÂû ]* Üö ×øÂû ]* çû Öøæø kûÖøˆø Þø àømû]*æø
wi * W ðÃÅvZ [ ž 7Šqðà ZÎÆ TnÅ ] Z f kZ
+Z e
V¹gzZ ~ }g! Æ T ðƒ 7
Æ ¾{zžƒ: x¥t = ~ }g !
Ðí ~ }g! ZgzZ ? ðƒ wi *
Æ vZ [ ÂŽ - Ø » ¿,Z Ë= ¤
Ë à k0Æ kZ Vc
gz¢ k0Æ kZ ~ Â Vƒ $ gZÎgz Z ƒ }Y {Š c
i
X Vî Y

wZ ¸ZÆÉ@â åa
:~
¬» kZ ƒ ;g™ÜÐ ! ôË‚ðä Z ¹@žì I » òM0Zƒq
ž Ç ñY ¬Št Â}™yÒ w¸ CZŠp¤
ZgzZì »‚Åx Z™/ôŽ ì „z
ŠŽñs ÜÆ kZ w¸ðä Ë}uzŠ
ì s ÜÆ kZ w¸» ¹@
Z ?7c
Û n Æ ‚Å e
*™ yWŒ Ü z kZ ƒ
WkZÉ Çƒ 7u w¸ » ¹@

Hê ðÃÆ™g¨6ÜÑbÑŠ }uzŠgzZ Ô/ôgU Š q Z Ô[²¹
WÔttg
Å yZµš ~ ]gßkZ ƒ: s %Z ðÃyxgŠ Æ É@Z gzZ Ç ñY
¤
 ZzgzZ u‚
X σ q nÑZ Z

‚i§
ò ±+-Z w°)´
X • ˜ ~ yWÅZ xE ° y»ÑZ [  KZ ï
47
^ÛÊ á•†ÏÖ] àÚ Ÿæ] äf×› ˆmˆÃÖ] h^jÓÖ] †³nŠË³i •]…] à³Ú ð^³Û³×³Ã³Ö] Ù^³Î
¼Še ‚ÏÊ á^ÓÚ oÊ †’jì] ^Úæ †ì• Ä•çÚ oÊ †ŠÊ ‚ÏÊ á^ÓÚ oÊ äßÚ ØÛq]
†ŠÊ æ ᕆÏÖ] oÊ ØÛq] ^ÛnÊ ^e^jÒ p‡çrÖ] àe] ÌÖ] ‚Îæ !†ì• ij•ç³Ú o³Ê
!äßÚ †ì• Ä•çÚ oÊ
‚Îæ äÖ èv•çÚ æ ᕆÏ×Ö èu…^• ^ãÞ^Ê èߊÖ] àÚ äf×› ÔÖƒ å^nÂ] á^³Ê
ᕆÏÖ] àÚ äÛãÊ ^ÛÚ çãÊ " # ä×Ö] Ù牅 äe ÜÓu ^Ú ØÒ ” oÃÊ^ŽÖ] Ù^Î
äö ×# Ö] Õø]…ø ]ø ^Ûøeô Œô^ßùÖ] àønû eø ÜûÓövûjøÖô Ðùô vøÖû^eô hø^jøÓôÖû] Ôø nû Öø]ô ^ßøÖûˆø Þû]ø ^Þ$]ô oÖ^Ãi Ù^Î
!èߊÖ] oßÃm äÃÚ ä×%Ú æ ᕆÏÖ] kniæ] oÞ] Ÿ] "
# Ù ^Î æ † ì ] l ^m • o Ê
^ÛÖ ÔÖ„e p…•] ÜãÞ^Ê èe^v’Ö] Ù]çÎ] oÖ] Äq… èߊÖ] àÚ å‚rm ÜÖ á^³Ê
æ Ý^jÖ] ÜãËÖ] àÚ äe ]ç’jì] ^ÛÖ æ äÖæˆÞ ‚ß Ù]çuŸ]æ àñ]†ÏÖ] à³Ú å悳a^³•
!xÖ^’Ö] ØÛÃÖ]æ xnv’Ö] Ü×ÃÖ]
o× Ü×Ójm á] çvÞ ØÃÊ ^ãßne ij۳r³Ö] à³Ó³Ú] æ ܳãÖ]ç³Î] k³•…^³Ã³i ]ƒ]æ
oÊ Øì‚m ^Ú ^ãßÚ Øì‚nÊ ‚u]æ oò• oÖ] Äq†i änÊ ÜãÖ]çÎ] æ ÜnÏjŠÛÖ] ½]†’Ö]
# ofßÖ] Ðm†› æ èߊÖ] Ðm†› æ ð^nfÞŸ] Ðm†› æ ᕆÏÖ] àne oÊ^ßi ¡Ê ÄÛ³r³Ö]
"
!^ߊvÚ á^Ò å•†Ê] Ù]çΟ] å„a p^Ê †Û Ðm†› æ †Óe oe] Ðm†› æ
á^Ò æ ^ÃÛ‰ ‚rm ÜÖ á^Ê ÄÛŠÖ] änÊ kf$ ^Ú oÖ] †ÚŸ] •… k³•…^³Ã³i á]æ
ÜãÊ¡jì^Ò änÊ ÙŸ‚j‰ Ÿ] pçÎ ^Ú xq… ^Ûâ‚u] èmçÏi oÖ] Ðm†› ÙŸ‚j‰¡Ö
èÖ•Ÿ] k•…^Ãi á]æ ÜŠÎ ^ãÞ] Ù^Î àÚ ÙçÎ xq†m ð^rãÖ] Íæ†u oß³Ã³Ú o³Ê
o× Ürãjm Ÿæ oFÖ^Ãi ä×Ö] •]†Ûe àÚçnÊ än× äfj•] ‚Î ä³Þ] ܳ׳ •]†³Û³Ö] o³Ê
” Vá^ÏiŸ]E äßnnfi ØfÎ äe^ŽjÛÖ] æ ä×n’Ëi ØfÎ ØÛrÛÖ] èÖˆßÚ äÖˆßm æ äßnnói
D2 t 175-176
~ „ u 0 Û ŠpŠkZ ÑzZ {z ì e *
yWŒ ™‚Å u 0 Û ðÃŽ
yWŒ
48
@
Y H™f Ð w) Z Ã]!
Z ~ x £ q
q Z ( ]‡zZ ‰)èY }™ lˆ
ì Cƒ™f ,z‚ÅkZ ~ x £}uzŠ ËÆ „ u 0 Û žZ
yWŒ ì
H™fB‚Æ ûiE ÏZ ~( ~uzŠžZ
$ Ã] !  ì @
ƒg "Z ~(qZgzZ
yZ ~ T ì Å ;@Å [ Â +Z ä vZ ¶g ~iŽ 0Z )´ Xì @
ƒ
gzZ • ‰ G ™fB‚Æ w) Z ~ x £ q Û Ž H ¦Ã] ¬çñ
ZÆ yWŒ
Xì ˆÅyÒ ‚ÅyZ ~ x £}uzŠ
 lˆ Å kZ Q ÂA : ~ u 0
}™~ < Û ‚Å e
yWŒ W ˤ
Z
òw•
á x â Z Xì à Zz ä™s á Å u 0
 Ÿz Å kZgzZ ì bg • Û<
yWŒ èY
X c Š ™™Ð „ yWŒ Û ä \ W{z c Šä~  vZ wÎgŽ ¬{zC Ù ž c Ûä
â•
á gZ » \¬vZ
ø nû Öø]ô ^³ßø³Öûˆø ³Þû]ø ^³Þ$]ô ì Š •
^Ûøeô Œô^ß$Ö] àønû eø Üø ÓövûjøÖô Ðùô vøÖû^eô hø^jøÓô³Öû] Ô
ÆVÍß\Wž @ ZB‚Æ h[ s§Å\Wä 뵚) äæ ×#Ö] Õ
~g@ ø ]…ø ]ø
~uzŠ {z´ Æ e
W kZ ) à \ W ä vZ Ž ,™ê ._Æ kZ yxgŠ
Š ¿ZÆ ~  *™ÑŠ Z%Ð kZ ( 106 Vð^³Šß³Ö] å…糉) c Œ( ~ VìW
æø áø•†û ÏöÖû] könû iô æû ]ö oû³Þùô ]ô øŸø ]ø X cÛ ä vZ wÎggzZ • nq
â• Z Åkz ! Â)Ž •
Š éÅkZB‚Æ kZgzZ Š
c
Š c Û ~žƒg { Ç W D•¨]•çe]E äü Ãø Úø äü ³×ø³%ûÚô
Š yWŒ
X • Š Z%'gßvŠ Åkz ! Â)Ð kZ ( Vƒ
qŽg s§ÅwZ ¸ZÆ evZ èg/ô Âñ0  ÂÅe
:~< W¤
Z
wz4 Û ž n kZ • á Zz + Y {Š c
Æ yWŒ  ÃyWŒ
iÐ ƒ Û {zèY} ™
yWŒÛ ž Ìn kZ gzZ H {@x ä VrZ » ] Ñq gzZ íZ Œ
Û x ÓÆ ‰
Ü zÆ
Xì Ýq ¤SÃyZ ~ ¿B‚Æ n6kZgzZ 9DgzZ x @
ûÆ u 0
 yZ ¤
à Z ƒ x¥ng ¬~ wZ ¸Z Æ/ô~ ‚Å e
WËZ

ÜnÏjŠÛ³Ö] ½]†³³’³Ö] }Ð , ™„ (Z ƒ Y Y H ¦~ puœq
Z
49
Û Š Z%Ð kZžt }• X wZ ¸Z ZŽ Ð/ô~'}g!
ì yWŒ Æ
]|gzZ ì i§ » ~  Ñ gzZ ì i§ » <
 gzZ ì i§ » Y m
Z gzZ
Z » wZ ¸Z x ÓyZ Âì i§ » ”/]|gzZ ì i§ » ”–1Z
p„ q
c
Í * ZgzZ D™7ÔÅ}uzŠ q
™g (Z Ãq Zt Z®X e
Z@ {Zg ªì À

 gŠ *
Xì „ ™g(Z ÌÃw¸Ë ËZ®ì * 
™g(ZÃ
ZgzZ
Ð ~ yZQ Ân Y H: ¦ÃyZžƒ ng¬ (Z ~ wZ ¸ZÆ/ô¤
T ƒ: ?Š {¤ Ð ?Š {ËÅT Ç ñY 1Ãw¸,Z
Z Xƒ CƒG @
Æ ] Ž szwž 6 Ï ñY ~Š ßF
ÃkZ σ ~ ¸{Š c
i ?Š Å w¸
X • X w¸PtÆ evZ èg/ô~}g !
Ù Å \¬vZž • D â •
i ZggzZu ðà » kZ ~ [ ÂC Û ”–1Z ]| -1
Xì ~ ( ] Ž szwª) bZzZ Æ VÂgÎu » vZ ~ yWŒ Û gzZ ì @
ƒ
á ~ ] ·?t Z®X Š
ï• c
C 7…p» ]Žszwžì t È
X•
D C pt » yZ gzZ D™ 7gÑ~ ]·? ÃyZ ]Z|‰vŠ -2
X•
ñƒ L IÆ \¬vZtž• D â•
Z X • x *
vߤ Û ” Z]| (i)
Æ TÐ B yY x *
{z » \¬vZ ÂB yYÃIF
gzZ ;@
Å Vñ*
yZ
Xì Cƒ wJ ¬Š)gf
Y7 ~}g !
Æ!á? gzZ!Ü?uF gzZ!†F?Ö] Ð ”k„0vZ†]| (ii)
X • {szwÆ Ýg x *
Æ \¬vZtž cÛ ÂŠ
â• 
vZ b§Å V©gzZžì w®Ìt Ð ” k„0vZ†]| (iii)
Xì ð3nÅszwyZ ä \¬
50
ò ±)´gzZ )
WÐ ~ wZ ¸Z Vzge yZ (ž • ïŠ ñZg KZ ï
w¸~y
Xì ~ ¸{Š c
iÐg ±ZÆ ?Šì ˆð3nÅszwyZžt ª
‚žÐ -[ Z ƒ ng¬ Ì~ bÑŠ Æ ä™ x¥ÃŠ Z%¤
Z gzZ
Û Â kZ Z® ˆƒ`Š Z%6á Zz ä™
Â6kZì Š Z%Å \¬vZŽ Ð ãWŒ
Ýq ,ÃÂ kZ gzZ } ™: 4Š'
i ~ ”ÅŠ Z% kZ %Z ÇÇg yZZ
äƒÝq yÒ gzZ ‰J
XŒ/?J äƒ

¬» kZgzZ ñZ°!

ä́mô]†ø eô áô•†û ÏöÖû] oûÊô Ùø^Îø àûÚø " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ” Œõ^f$Âø àôeû] àôÂø -1
àøÚô åü ‚øÃø ÏûÚø ]+ç$ fø jønø ×ûÊø Üõ×ûÂô †ônû Çøeô áô•†û ÏöÖû] oÊô Ùø^Îø àûÚø èõ mø]æø …ô oûÊô æø …ô^ß$Ö] àø³Úô ]+ç$ ³fø jønø ×û³Êø
Dp„Ú†iE …ô^ß$Ö]
cÛ Š•
â• á gZ ä ~ Zzg Ð ” k„0 vZ†]|
 vZ wÎgž ì e
gzZ á ¯ ~ 3* Û äT
1 CZ {zž ’ e  ¹¼ Ð ñZg KZ ~ yWŒ
3* 1 CZ {zž ’ e  ¹¼Æ D%~ yWŒ Û ä Tì ~ e Zzgq
Z
Xá ¯ ~
hø^‘ø*^Êø ä́mô]†ø eô áô•†û ÏöÖû] oÊô Ùø^Îø àûÚø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø hõ‚ö³ßû³qö àû³Âø -2
D•¨]•çe] æ p„Ú†iE ^*_øìû]* ‚ûÏøÊø
Û ä T c
yWŒ Û Š•
â• á gZ ä ~
 vZ wÎgì e
ZzgД[+ ]|
ä ¿kZ ÌA  gŠ Ð t · Z {z gzZ ¹¼ Ð ñZg KZ ~
ñYƒ Ì„
7‚Ð ñZg KZ ._Æ‚ŸèY Å ~igz s ÜÅ‚Ÿ ª) Åt
X ( ã™
Üû Óößømû•ô áøæû „öìö^iø àûÛ$ Âø ]æû †ö ¿öÞû^Êø àºmû•ô Üø ×ûÃô Öû] ]„ø³aF á$ ]ðô Ùø^Îø àømû†ônû ‰ô àôeû] àôÂø -3
51
DÜ׊ÚE
Û+
 + Š CZ ?Ð ¾ždŠ :ì +Š ÂDtž • D â •
f ò §0 ·
Ð Y f hIZ ä ¿Tì +Š ÌD» ‚ª) ƒ
xE ~gz¢ {°‡!
* Þ ‡kZ {z Vƒ G : Ýq
™‚» kZèY ñY ”‚Ð kZž 7.
( Xì ß6gîà ßZ
Û ~ xni^ËÛÖ] é^Î†Ú ~
X :• D â • ò g ‡Z5 ~ ô=Å ñZ°!

ène†ÃÖ]æ èÇ×Ö] Øa] àÚ èÛñŸ] Ù]çÎ] Äfji †nÆ àÚ äŠËÞ ð^Ï×i à³Ú p]
o× ÌÎçjm ^ÛÚ ça æ ä×Ï än–jÏm ^Ú gŠve Øe èn†ŽÖ] ‚Â]çÏ×Ö èÏe^_ÛÖ]
^Úæ ïçŠßÛÖ] æ î‰^ßÖ] æ ÙæˆßÖ] h^f‰ ^Ò änÊ ØÏÃ×Ö Ù^r³Ú Ÿ ä³Þ^³e سϳ߳Ö]
ÌÎçjm ^ÛÚ ça æ ØÏßÖ] †a^¾ än–jÏm ^Ú gŠveæ] Ý^ÓuŸ]æ “’ÏÖ^e Ð×ójm
èÖ^vj‰] à ]畆Â]æ ^â†a]ç¿e èÛŠrÛÖ] „ì] ojÖ] l^ãe^ŽjÛÖ^Ò ØÏÃÖ] o׳Â
^ãjnÏe èʆÃÚ Ý‚Â ÄÚ ènãÖŸ] Ýç×ÃÖ] ˜Ãe än–jÏm ^Ú gŠve æ] ÙçÏÃÖ] oÊ ÔÖƒ
!ÔÖ„Ö t^jvm ^ÛnÊ èn†ŽÖ] Ýç×ÃÖ^e æ
 ²z ¹žì t ñZ° !
¬ZñÆÜÑ°Z ¸Ž wZ ¸ZÆ[Z Æ š ‚
:ž}™‚b§kZ%G x¥ÃyZ •
Ë ƒ ]!
m» Tì $ ÃkZ ì 9=KZ Ž -1
+Z {zèÑq ì ©
z ˆgz Z c™z t*
gzZ wz4
[ òZ }ƒ: wW~ kZ Ã=gzZƒÐ Ü
Xƒ x £0Ð x ©Z
äìž 6ƒ s ¸ñ6°Z ¸[%Z {zèÑq ì ©
ÃCÙ ªÆ Üc
-2
Š™i Z0
X c ZÃÃäƒ [wõÆ p~C Ù ªgzZ 1Ãp~C Ù ªÆ ] ·?
Xn Æ KÃX kZèÑqƒ 1Ã] ! ._Æ îG 0;XÅZ xE‰ c -3
Xì ¸" {zÐ yZì ]gz¢ÅÜÑxEz îG 0;XÅZ xEvŠ
52
'gßÅ ñZ°!

èŠÛì 1ñ]†Ö^e †nŠËjÖ] &m‚u oßÃÚ oÊ Ø’vi ^Ú è×Ûq gnÏßÖ] àe] Ù^Î
oÞ^%Ö] !†nŠËjÖ] ^ãÃÚ ‡çrm ojÖ] Ýç×ÃÖ] Ùç’u †nÆ àÚ †nŠËjÖ] ^â ‚³u] !Ù]çÎ]
‚‰^ËÖ] ga„ÛÖ …†ÏÛÖ] †nŠËjÖ] &Ö^%Ö] ä×Ö] Ÿ] äÛ×Ãm Ÿ p„Ö] äe^ŽjÛÖ] †³nŠË³i
á^Ò á]æ àÓÚ] Ðm†› p^e änÖ] •†nÊ ^Ãe^i †nŠËjÖ]æ ¡‘] ga„ÛÖ] سór³m á^³e
‹Ú^íÖ] !ØnÖ• †nÆ àÚ Ä_ÏÖ] o× ]„Ò ä×Ö] •]†Ú á^e†nŠËjÖ] Äe]†Ö] !^Ënó•
!D2 t183 ” ᕆÏÖ] Ýç× oÊ á^ÏiŸ]E pçãÖ]æ á^Švj‰ Ÿ^e †nŠËjÖ]
X • 'gßõ 0
Å ñZ°! Û vZ¶g †0Z
‚ž• D â •
X ñY Å‚Ž %G ÝqÃxE~gz¢n Æ‚:]gß«
Å kZ }Y 7gzZ ðÃ{z´Æ \¬vZ D» Tž/? {z :]gß~uzŠ
X *
™‚
U
žƒ n Æ ä™" Ø è ‡Ã ËŽ ‚{z :]gß~Š
à ( „z) <
X ñY H ,@
ÂgzZ ñY c Ø è‡ Ã LZ
¯ ÝZÄgzZ <
6gî¬Å \¬vZ Ð e  kZž It Æ ?Š % :]g߶a
W c
Xì Š Z%¸
™‚B‚Æ ÑñZƒ :]gß,v0
X *
53

[!

uwßZ
g
ugzZ <
g 
 ~ ¹! ²
p»<
gŠ 0Z -1
 Â~ å†ãÛrÖ] h^jÒ h
X • ˜ ~ sfÆ <
p» < ^߉ ^ãߊm èvnfÎ æ] èߊu è߉ á¡Ê à‰ æ èÊæ†Ã³Ú èß³ŠÖ]
c
Z'  ~'
YZ ª Å ~g Y < c hZ ä ¿V#ì @ Y ¹ Xì szc
X H ~gY3gzi§
 Â~ k‚ Z [  KZ p†ŽíÚ‡ )´ -2
X • ˜ •Æ <
ØÚ^ àߊi æ á¡Ê èߊe àj‰] æ èߊu èÏm†› ц³› èß³Šu èß³‰ ೉
 Å¿V#gzZ H m?i§ YZ ªÅ ~g Yõ<
<  ä ¿V# èߊe
X H¿6j§Æ kZ ªÅ ~zc Å
Û Zgà0Z)´ -3
:• ˜ ~ [²Z y— j•
!oÖ„ãÖ] èfj àe ‚Ö^ì Ù^Î èvnfÎ æ] kÞ^Ò èߊu é†nŠÖ] èߊÖ]
:ìÄ » à B -{çO ~' cƒ hZ {z {Zpì @ WÌ]§p» <  gzZ
^â†nŠm àÚ è߉ š]… Ùæ^Ê ^ãi†‰ kßÒ é†n‰ àÚ àˆri ¡Ê
Í #
]§ ðÿŽž n kZ î Z< Ö ¦
Ù Ð kZ à ™g(Z ä ?]§Ž
C
Xì @  ÃkZ „zì @
ƒ ÑZz ä™I ª Ð ƒ ™g (Z
Xì ~ [²Z y— -4
54
gn’Þ Ù^Î ä$߉ p„Ö]ça ØnÎ å‚Ãe ÝçÎ äe ØÛÂæ ]†Ú] œ‚je] àÚ ØÒæ
Y ¹ • D™¿6kZ vßgzZ ì @
V#ì @ ™Ãx » ÌË¿Ž gzZ
á ‚Å ~gY <
Xì H²• tä¿
p‚uæ Üãßne àÚ kffu] ]ƒ] Œ^ßÖ] àÚ Ð•^ Ùæ] gvÖ] kß߉ oÞ^Ò
 Å›ä TVƒ Ô¬ ª ~ *Š „ ~ c
ž n kZ Å ~gY < Í
X Vƒ ÑZz ä™›ñ Z ~ yZ „ ~
Xì ~ [²Z y—w¸»tz£0¯ -5
^Ó×ŠÚ …^’Ê Œ^ßÖ] Øñ]æ] ä߉ Ðm†› ça æ Ðm†_Ö] è߉ Ø‘Ÿ] o³Ê èß³ŠÖ]
äʆÃm ÜÖ †fÖ] àÚ ]†Ú] œ‚je] ]ƒ] äߊm †níÖ] àÚ ^Ïm†› á¡Ê à‰æ !Üâ ‚Ãe àÛ³Ö
åçÓ׉ æ äe ]çßj‰^Ê äÚçÎ
VßZz äW~ ˆ {zž ‚ñW º v߬ 6Tì @ƒ 3 Zg {z <
Y 0 ÝnÆ
kZt X H ~g Y 3 Zg »í ä ¿V#ì {gzõXì @
vßÐ Tƒ Å Y Z’Z Å x » (,Z Ëä Tì @
Y Ñ1 n Æ ¿
 ™NŠÃkZgzZ Vƒ •Zz*
Xƒ Å ~zc ÅkZgzZƒ Hg(Zíg» {z ä ƒ
T• ë à j§gzZ ¿kZ <  ~ ¹žìt Ýq » ] ‚ ½Z yZ
Ù ªÐ k½ZÆtz£0¯ž 6)ƒ 1™g(Z ä VÍß~ˆ Ã
(ì C
}uzŠ ( ì ãZz Ð ÄÆ ‚ž 6) ƒ *
™g (Z ÃT ä VÍß c
¯ ÏZ ñY Å q nZ ÅTgzZ ñY Å ~zc ÅTì 3g {z <  ~ V/
{zQ • ë Ã ( 3g wâ 0  Ðg ±ZÆ ¹6
x ¬) èøÒø çû ×öŠûÛø Öû] èöÏømû†ô_$ Öø] <
» ( iZ )õB‚Æ kZ ä ¹IZ XX ÌZ'
gzZ ì Yƒ ÌYZ 3g
Û X H7mºB‚Æõì H™f wVg• ä VrZ ÃkZì H™f
yWŒ
Xì ~ Vh§Æ b§VâzŠ wEZ » kZ Ì~ g
uz
55
Xì eWt ~}g ! Æ wEZ ~ j§iZ
D77Vð]†‰] å…ç‰E ^ßø×ô ‰ö…% àÚô Ôø ×øfûÎø ^ßø×û‰ø…û ]ø ‚ûÎø àûÚø èøß$‰ö
Þ ‡ » y Z ª) <
{Zgi§ ~zc .  Å yZ Ç ä ë wÎg Ž ¬ Ð ?
6h
U
X ( ì òŠ"
Xì Zƒ b§kZ wEZ ~ j§} ' 
èöß$‰ö kû×øìø ‚ûÎøæø ä́eô áøçßöÚô ç+ mö Ÿø àønû Úô †ôrûÛöÖû] hôçû ×ö³Îö oû³Êô äü ³Óö³×ö³ŠûÞø Ô
ø Öô„F³Òø
D12,13 †ru å…ç‰E àønû Öôæ$ Ÿ* û]
Yz) 4ZŠ ~ Vߊ Æ Vñêà ( Y Z¬Z z ¬ ) kZ b§ÏZ ë
™ (,¦
t 6ÏZ )ì _ 7{ Zg ÅVñ¸«X D Ñ 7yZZ6( Ñ ) kZ {z X • ïŠ
X ( • ì g ^Ì
Zƒ wEZ ~ Vh§VâzŠ » Â Æ <
 ~g
u „ q
Z b§ ÏZ

àûÚô “øÏøßûmö áû]* †ônû Æø àûÚô ^ãø eô ØøÛôÂø àûÚø †ö qû]*æø ^âø †ö qû]* äü ×øÊø è÷ßøŠøuø è÷ß$³‰ö à$ ³‰ø àû³Úø
àûÚô ^ãø eô ØøÛô Âø àûÚø …ö ‡û æôæø ^âø …ö ‡û æô äô nû ×øÂø áø^Òø è÷òønùô ‰ø è÷ß$‰ö à$ ³‰ø àû³Úø æø o1 ³•ø Üû ³âô …ôçû ³qö.]
DÜ׊ÚE!ðºoû•ø Üû âô …ô]‡ø æû ]* àûÚô “øÏøßûmö áû]*†ônû Æø
}uzŠgzZ ÇA Ì̀Z » ¿6kZÃkZ Å ~gY <
 hZ ðÃä ¿T
¿TgzZ X ñW¶ðÃ~̀ZÆ yZž%Æ kZ Ì̀Z » Vß Zz 䙿
» Vß Zz 䙿6kZ gzZ ǃ Ì{k
{k CZ 6kZ Å ~gY <
 ~'
ðÃä
X ñW¶ðÃ~ {kÆ yZž%Æ kZ Ì
 ~ xsZ +Š
p»<
 ¹ñzgi Zž [ ƒx¥6
Zƒ `) èöÒø çû ×öŠûÛøÖû] èöÏømû†ô³_$ ³Öø] È » < zZ
 ~ + Š ñƒ D™ e
ǃ p» < ¬g Å pkZ ì ( 3g wâ 0gzZ
56
Þ ‡gzZ Zƒ ` » +Š ó ó àômû ‚ôùÖ] oÊô èöÒøçû ×öŠûÛøÖû] èöÏømû†ô_$ Ö]øL L
zŠ VŒ %Zi§ q nZ .
Û
XÐ N Y Wt•
 ~ +Š Z®ì gzŠÐÑgzZì Œ6í Zg‚ »}g ‚èa +Š -1
<
X σ „õ•
 ~ +Š Z®ì @
VÍß „ yZ sÜ< Y cp» q nZèa ~ <
0  -2
Š ¬…ä <Ñ » q nZ ÅXσ Å
Xì c
?ì ¬» q nZ ÅVÍßÁ~ +Š
 vZ wÎg -1
~
Xì ~ u 0 yWŒ Û
Ýøçû nø Öû]æø äø ×# Ö] çû qö†û mø áø^Òø àûÛ$ Öô èºßøŠøuø éºçø ‰û]ö äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø oûÊô Üû ÓöÖø áø^Òø ‚ûÏø³Öø
D21 Vh]ˆu] å…ç‰E !†ø ìôŸF û]
Æ ¿kZ ì :%+4~ ( •klÅ ) vZ wÎg n }g vZ{
g eÐ y
Xì @ Wx- gzZvZŽ n
X ñY H q nZ » Tª äe o‰^jm^Ú Ôì p» {ÎZ
evZ ègx Z™/ô -2
Xì ~ u 0 yWŒ Û
D137 Vå†Ïe å…ç‰E!]æû ‚øjøâû ] ‚ôÏøÊø ä́eô ÜûjößûÚø ! ^Úø Øô%ûÛôeô ]çû ßöÚø ! áû^ôÊø
Ìä VrZ ð0 Z@ ÂñÑ yZZ ?6b§TNÑ yZZ Ì{z¤
e Z
Ü z kZ gzZ ì c
¥#Æ ‰ C g£ ÃyZZ Æ VÍß ¥#~ e
WkZ
X¸ „ x Z™/ôvß
:c â•Û ä~  vZ wÎgì ~ g u
DoÏãneE!Üû jömû‚øjøâû ] Üû jömû‚øjøÎû] Üöãômôù*^fôÊø Ýôçû röß%Ö^Òø oûeô^vø‘û*]
57
Ð z™ q nZ ÌÅ TÐ ~ yZ Z® X • # â Å Vzg*/ô}÷
XÐß 0
Z@
e

 Ãsf `gŠ ~ +Š
¹<
ìŠ
 -1
wÎg <
X c Û Š•
â• á gZ ä ~  vZ wÎg
ä́Öôçû ‰ö…ø èøß$‰öæø äô ×# Ö] hø^jøÒô ^Ûøãôeô ÜûjöÓûŠ$ Ûøiø ^Úø ]çû ×% –ôiø àûÖø àômû†ø Úû *] Üû Óönû Êô köÒû†ø iø
DÔÖ^Ú Ý^Ú] ^›çÚE

: { Ze ¦Ù ЃgóåÃyZ ?J
C  • ~hg,q zŠ ~ ?ä ~
Z
 ÅwÎgÆvZ ( }uzŠ )gzZvZ [ Â ( q
X< Z )Ѓ
+”Zg ñ#<
 -2
c â•Û ä~  vZ wÎg
D‚Ûu]E!àønû mùô ‚ôãû ÛøÖû] àømû‚ô•ô]†$ Ö] ðô ^Ëø×øíöÖû] èô ß$‰öæø oûjô $ߊöeô ÜûÓönû ×øÂø
 Å èEG
XÃ< 4G
&u+”Zg ñ#gzZÃ<  ~÷zñxiÑ
 -3
/ô<
:c Û ä ” Š&0vZ†]|
â•
èößøjûËô Öû] äô nû ×øÂø àöÚø çû iö Ÿø o$ vø³Öû] á$ ^ðô Êø lø^Úø ‚ûÎø àûÛøeô à$ jøŠûnø ×ûÊø ^ß&jøŠûÚö áø^³Òø àû³Úø
!Dàm‡…E ý" # ‚õÛ$ vøÚö hö^vø‘û *] Ô ø òô ÖFæ.]
0  Å yZ {z Âì Le *
] Ãz Ž } ™g(Z <  Å Ë ðÃŽ
™g(Z <
ZÆ äƒ 2~Ž~ }g !
Xì 7ðZ Ð60 
Æ {0ièY • ‰
 ·vßt gzZ
X ÕZ' • [ ôZÆ ~
ä vZ¶g "0G]|n ÏZ ì <
 Ì¿z w¸ »/ôèa
58
i ]|Š Z%Å yZ Ð kZ ì ~ o„gzZ ¹<
0h  ÃXq
Z 6µñq
Z
oßÃm èߊÖ] äÞ] ‚nÉ ÙçÎ æ ØnÏÊ ½çŠfÛÖ] oÊ †n•] änÖ]æ X ¶<
 Å"
U
( 2 ` ~zf_Z Zg ZuÑZ Ù 33 m ) ‚m‡ è߉
É@

<
ˆ Æ yZ c Ë~ w¸Æ !ôË c
¹ @ ~ Š• á gZ ËÆ ~  vZ wÎg
uèa %ZX Š
áôæû †ö ÏöÖû] †ö nû ìø g ¹7<  îG 08ZÜÿz w¸gzZ j§Æá Zz
kZì Š H™fÃe íÅÉ@ ~ û Üû ãö Þøçû ×ömø àømû„ôÖ$] Ü$ $ö Üûãö Þøçû ×ömø àømû„ô³Ö$] Ü$ ³$ö oû³Þô†û ³Îø
9
w¸Æ É@ • Ð ~ É@sŠpžŽ vZ é):X+g ¦ZizZ x â ZgzZ ´ â x â Z n
X • D™t:Z » ÂÆ <  6kZ™™q nZ . Þ ‡Ã¿z
9
Špèa vZ¶g•1Z x â Z ~ «£ Æ vZ é):X+g ¦ZizZ x âZ gzZ ´ â x â Z
Þ ‡n LZ ÿz w¸Æ É@
gzZ q nZ . vŠ {z n kZ • Ð ~ É@
X¸ D â • Û gzZ¸ B7q nÑZ Z  Zz
àûÚô ^Þø ðø ^qø ^Úø æø àônû Ãø Öû]æø Œô]†$ Ö] o×øÂø åö ^ßø×ûfôÎø "
# äô ×#³Ö] Ùôçû ³‰ö…ø àû³Âø ^³Þø ðø ^³qø ^³Úø
àønû Ãô eô^j$Ö] àôÂø ^Þø ðø ^qø ^Úø æø ÜûãôÖôçû Îø àûÂø tû†ö íûÞø ÜûÖøæø äö ßûÚô åö ^Þø†û jøìû]ô äö ×# Ö] Üö ãö Ûø uô…ø ä́eô^vø³‘û*]
!Ùº^qø…ô àövûÞø æø Ùº^qø…ô Üû ãö Êø
Ð ,™wJ6V\WuÐ Z ë Ç ñW » ~
 vZ wÎgi§Ž k0
}gø
Z ËÐ ~ yZ ëÐ N Wt‚}gø wZjZ zg U
Ãw¸q WŽ Æ”/ôgzZ
Ù !
 yZ ª) Ð ì7C
à РwZ ¸Z Æ yZ gzZ Ð ,™g(Z ™}Š ßF
Æ É@
wZ¸ZŽ gzZ (Ð ,™7(Z B ™g (Z ÃkªgzZ ñZg KZ ™ hg
HŠ ¿Z ä VrZ‰ ª) ÌëgzZ • yZyŠ%Ì{z ÂÐ N Wt ‚}gø
ÑñÔx £ ö™G
$ »<
XvZ¶g _÷ögŠ Z * =  Ô 41 m ( Ð ,™Š ¿Z Ìë
ÃwZ¸ZÆ yZ ñƒ òZg ~ äâ iÆ/ô~zëÆ XÉ@
g · {z %Z
59
Š 4
ìzz ¸ X • u {z q ÆÃn kZ ðƒÝqk Å/ôèa
½zG@
Z pgzZ ä™"
Ð g ±ZÆ ä™ ~ ¬Ã] ZŠ ¿ZÆ É@
U Zž
Ãp¤
X • 7ë Špp• B^
Y I<
 gzZõi§
Û Ì~ yZ/ô<
Š• Û zŠ Æ <
 ñƒ Š•
 gzZ wÎg <  t ‚}gø [Z
Šp ÂwzZ/ô<
 žZ Þ ‡t:ÑZ Z„zèYì wÎg <
 ì q nZ .  ï»
 {zžì 6¯ ÏZ • ÅkZ}uzŠì Š sÐ wÎg <
¬ZñÆ wÎg < 

Ñ1 ÇÃ<
Z Û » kZ ~
 Âì ﻊ•  wÎg <
Z ~<
 n¾
Xì CƒŠ Z%„ wÎg <
 Ð kZ Âì @
Y
Xì „ (Z Ì~ e
Zzg
ànÚ‚ÏjÛÖ] ^ße^v‘] èÚ^ ‚ßÃÊ ]„Ò èߊÖ] àÚ Ù^Î ]ƒ] pæ]†Ö] á] Ø‘^vÖ]æ
än× Ù牆Ö] è߉ o× ØÛvm &m‚vÖ] Øa] …çãÛq æ oÃÊ^ŽÖ] h^v‘] æ
!àm†ì^jÛÖ] àÚ á]ˆnÛÖ] gu^‘ gaƒ änÖ] æ Ý¡ŠÖ]
 ] !
[ôZgzZÃ}n Âì <  žì t Ýq
V#žì H ~zZg Z
 Š Z%Ð kZ q
OXì Cƒ wÎg <
~Ã+y Š 4 á
Æ $ög/gzZ w•
Xì w¸¸ Ì» yZör
 ™Ð
Å
Ô[Â ª) bÑŠgeÆ <ÑZ 4G
 èEG5ß ZèYì „ (Z Ì~ wßZgzZ
Ì]ZŠ ¿ZÆ/ô~ kªgzZ • D™™f Ãkª~ (kªgzZ Ôq )Z Ô<

XB‚Æ wÎg <
 ˆƒ m{ <Š 4
q á
ÆyZ • ï•
s§Å ^ÃÅvZ èg f ç ]|Z ~  vZ wÎgžì t yÒ » kZ
oû–ôÎû]* Ùø^Îø [ ðº^–øÎø Ôø Öø šø†ø Âø áû]ðô Äößø’ûiø Ìønû Òø Y7 Ð yZ ä \W ÂÑ -
# äô ×#Ö] Ùôçû ‰ö…ø èô ß$ŠöfôÊø Ù^Îø äô ×# Ö] hô^jøÒô oûÊô àûÓömø Üû$Ö áû^ðô Êø Ùø^Îø äô ×# Ö] hô^jøÒô oûÊô ^Ûø eô
"
60
!îÖ] ý çû Öö• Ÿ* æøø oûmô]†ø eô ‚öãôjøqû*] Ùø^Îø "
# äô ×#Ö] Ùôçû ‰ö…ø èô ß$‰ö oûÊô àûÓö³mø Üû ³Ö$ áûðô^Êø Ù^Î
!Dp„Ú†i (•¨]•çe] (‚Ûu]E
vZ èg f ç]|XÐ z™ê b§¾? ÂñW)l ðÃk0 Z
}gv¤
Y7 ä ~ \WX ózŠê ._ÆgÃè ~vZ [Â~ž c Š [ZŽ äÅ
Š [ZŽ ä ” f ç]| ?ƒ:gÃè ~vZ [ÂX {z¤
vZ wÎg~Qž c Z
 ÅvZ wÎgX {z¤
ƒ: ~ < Z Y7 ä \WX ózŠê ._Æ < Å
Š [ZŽ ä ” f ç ]|6kZ (Ð z™ H )Q
Ð ñZg KZ ~ (Q)ž c
ÃÅnËgzZ ÇVz™Š ¿Z
X ÇVz™: „@
bÑŠÆ <Ñn kZ ¶: ]gz¢Å q )Z ~gzŠÆ ~
 vZ wÎgèa
n¾Ô]ZŠ ¿Z z kªÆ/ôgzZ wÎg <
 ÔvZ [ÂX¸ &t K
 nZ Z~
â z
z wZ¸ZÆ/ô Â/ô<  6g Z%Ð <
 „gXì wÎg <  ~ wßZ
å ‹ ë c  vZ wÎg Šp ä VrZž • F
D ™ (z à ~ 6kZ  c
w dZ
?Š Â& Z Ž • ]ZŠ ¿ZÆ/ô c u q ¯%{z vŠ p Ö!
( • ~ ¬Æ g )
„ yZò•1Z x â Z Z®ì ¬Ì» q nZ ÅyZèa p• D W~ sfÆ kª
X • D™~È0
Å q nZ Åw¸ËÆ
:änfßi
Æ ÁZ Gî%¬Ž ä VzI Š‰‰ž Šƒ ãZz !lÐ x¯ kZ}gø
î%¬èYì t~(¹ ÅyZ {z ì Hg Ñu ~ +Š gzZ <
G  ÌÃ j§
ƒ: ÝqG@
Å q )Z c
kªÆ +$ µZß Z ° ÐZž Z
 i§ » ÁZ
Þ ‡Ð zg ÅwÎg <
 ÃkZ Â7„ q nZ .
~³gzZì ß „ I< Û
 z yWŒ
X Y07Ìu ¦Ñ{z
7oÑiF 
ZÂnÆ<
61
Ù J
䙿~gzŠC  ` W™á Ð : â iÆ ~
 vZ wÎgžì t iF

c  yZ ]Š ¬ ñzgi Zžgî,!
^Ñ » ƒ ™¿6kZkW q
ƒ ;g @ Z » Vß Zz
Xƒ wõ *
™t· Z6æ
Û õ0
Vzi úgzZ ]Îg ÅVzi úÔ,i ún• ÔuZz }wqZÐ ¹p¤
Z
 pì ŠŽñiF
< Z Â~ wqZ Ð ¹ vŠ gzZ *
ƒ Œ6Š@qÃg x ª »
:ì ~ g uq Zì 7oÑwq¾ iFZÂnÆ äƒ " U
àûÚô è÷ß$‰ö ^nø uû]* àûÚø "# äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø oùô Þôˆø Ûö Öû] 'ô…ô^³vø³Öû] àô³eû Ùô¡eø ô àû³Âø
áû*] †ônû Æø àûÚô ^ãø eô ØøÛô Âø àûÚø …ôçû qö]. Øø³%ûÚô †ô³qûŸ* ]û àø³Úô äü ³Öø á$ ^ðô Êø pû‚ôÃû eø køjønû Úô .] ‚ûÎø oû³jô ß$³‰ö
!Dp„Ú†iE ýðºoû•ø Üûâô …ôçû qö.] àûÚô “øÏøßûmö
~÷ä T cÛ Š•
â• á gZ ä ~
 vZ wÎgž• D™Üã' × _gq 0wš
yZÐ ,™¿6kZŽ Q ¶_ƒ uzሠ}÷Ž H{0
  +Z Ë
iÃ<

X ÇA Ãá Zz ä™{0i kZ̀Z'Z'ƃ
 yZ%G ¶~̀ZÆ
 [Z {zƒ _ƒ c™<
„g 7< Ž
á p» ~zcgzZ q nZ ~ x|Æ <
 {z n kZì ï•
c™Ž <  èa
Þ ‡[Z p¶<
. Þ ‡¬ Ð ¬p¤
 Ð zz Å äƒ q nZ . Z {z ì _ ƒ
ÌÐ ,™t:Z »<
 6kZ¤  ÃkZÐzz Å•g: q nZ
ZXÐ }7<
 {zžì ?Š6kZŠpŽ XÐ ,™wEZ p ÖZÆQ™<
X „g 7< Â
c™Xƒ ðƒ: c™{zžì ~gz¢n Æ• g ¹!
 žì t Ýq
<
å¿q Z¬žƒ Ü~ V/ ôÜžìt ]gßq ƒÐ b§zŠ *
Zì @ ƒ
éô …ø ^³mø‡ô àû³Âø Üû³Óö³jönû ãø Þø kö³³ßû³Òö cÛ ä~
â• W(ÅkZ ¿ZuzŠQ
 vZ wÎg‰ c
VzG[ Z Âå »zgÐ gJ]g c
i »ä ~ ª ) DÜ׊ÚE ^âø æû …ö æû ˆö ÊøŸ]ø* …ôçû föÏö³Öû]
%Zƒ: ?Š ðà ÂÅx ZzŠÆ ¿q
Zžì t ]gß~uzŠ X z™ H]g c

62
«g ñƒ 0Z Ð qÃggzZ D Y ~ qÃg }ƒ ;g ï]o » ¿³#Æ kZ
Ð ?Š +h«g uF
U
Xì " %Z 7ŠŽñ Â?Š Åx ZzŠÆ+h

p°Å ( wÎg) <
yÒ ë6zZ X • ë <
 Ãk Þ ‡) Æ ~
½gzZ ÷Ôw¸ (q nZ .  vZ wÎg
z ÷Æ ~ Þ ‡<
 \ WÐ g±Z kZ X • ë Ãi§ q nZ .  ž• ` ™
, Z c
M Ù ª Â *
 Y G 7t ‚Æ VzuzŠ Ž x », Z Xì C ƒi§ » ¿
Ž gzZì Y Y HyÒ Ð w¸ÃyZƒ ðW: 7]gz¢ŠpÃwÎg ÅX]5ç
Š™yÒ Ìã!
Ð kZ D»i§ ÂX ñY c  Y ñ3Š ÌÆ™
iÃyZ Vƒ M
™g(Z Ùñ{™NŠ ñƒ D™x » ðÃÃË » wÎg b§ÏZ Xì @
kZ * ƒÌ
Xì ¬ZñÆ j§}gøtžì CjyÒ gzZ ]i YZ lñ{ Å]!
 \W~ Xì ãZz ~ k
»~  Ñ x¯t
g »gzZ wdZ z wZ ¸Z yZÆ ~
Ù „ Â c
C Þ ‡ ðÃ
~ XwdZ gzZ wZ¸Z, ZÆ \Wìg Xì Mi§ q nZ .
}7„ì q nZ~ yZÐ }u µZßZ ° c Þ ‡ðÃ
M7i§ q nZ .
/ô c  \WŠpÃyZ 't g(Z) wZjZÆ ~
ƒ H yÒ ä ~  \W
™yÒ » yZžì ŠŽñ<
ïz [zq *  Ð g ±Z kZ~ yZXƒ HyÒ ä

Ì~ yZ ' yÒ » ]ÑqÆ c izŠ ¼
 c
]uZz á Zz äW7 {ÒW
z [zq *
™ yÒ ÃyZ gzZ ì ~gz¢ *
Ñ yZZ 6yZž ì Ð g±Z kZ <

Xì ï
Æ yZ Â,™: Ãs§Å äƒ <
 Æ yZ Ð g ±Z kZ ]Z|Ž %Z
á ~<
ÐVƒ 7ï•  t ̄ ! Þ ‡~ yZ q
Æ äƒ:i§ q nZ . Š 4
{ zÆ ~ á ~g
 \W b§ÏZ Xì ;g WÐWyÒ » T fƒ ï• utÉ
63
yZ {)z * ™ b ï{Š c
™ b ï$ š Ô* iÐ ge }• mºB‚Æ \WŽ wdZ
 ÃyZ ̄ !
%Z Y Y H 7gÑ~ < Þ ‡Ð }uÆ
Æ äƒ : q nZ .
á t~g
X fƒï• u
u
g
X Î äƒ6x¯gzZWt:Z » kZQX • ë áŠ*Š~ ÝZ g
u
Û X ì ˆÅ e
» \¬vZ yWŒ ¬g Å pÝZÆ kZ ~ pk˜ZÆ g
u
÷Ôw¸Æ \WžŽ yÒ » ~
 vZ wÎgžZ
 ì *ŠÚÅkZŽ ì x¯
uì Œ6k
Xì g ½gzZ
Y Ñ1 6pzŠ Â »g
Xì @ u~ b ˜Z
u
pª »g
V/}uzŠ X • ë g
uÃk
½gzZ ÷w¸ª yÒ Æ ~
 vZ wÎg
uQt ~
Xì TEXT ªì g
Û yxgŠÆ<
Úz t•  gzZ g
uÐ p ÒÆp¬
t ~ pÆ <  ì 74ZŠ x| » q nZ ~ pÆ g
 žZ u
ì„q Z p°Å g
ugzZ < Z n kZ Xì 4ZŠ x|
 ~ V/p¤
VâzŠ Ð g ±ZÆ äƒ: äƒ 4ZŠ ~ pÆ yZÆ x|Æ q nZ p
vZ wÎgXì CY ð0 Û~
ÚÅ ÇmSxÀÎâ Æ yZ gzZ ì t•
~g už Z  • D B< Þ ‡Ž wqZ z wZ ¸Z {zÆ ~
 {z • q nZ . 
Ö Z ~ X• ï•
» q nZ n Æ # á ÌwqZ z wZ ¸Z {z gzZ • ï• á Ìt
á VâzŠ <
ï•  ~ Tì Çx ¬ g
 )gzZ < u n¾Xì 7x|
g
X7< Ù pì g
uC u Â<Ù c
C  gzZ •
Íì Çm{<
pZuzŠ » g
u
64
t Åg uÐ g ±ZÆ pkZ X • ë g u Ì÷ùÆ•gzZ Q
]÷ †mû†ôÏûiø æû ]* ¡ # äô ×# Ö] Ùôçû ³‰ö…ø o³ÖF]ðô Ìønû •ô]. ^Úø çø aö ì 9*
÷ Ãû Êô æû ]* Ÿ÷çû Îø " ™p°
~ ¸•¤  vZ wÎg ÚÅTk
Z Xƒ ˆÅs§Å ~ ½c
÷c
w¸{z ª
Þ ‡gzZ ~ ¸Ús§Å ~
gzZ σg ±Z .  vZ wÎg Å÷z w¸kZ Âσ
X σ ®ÌÚÅ÷z w¸s§Å ~
 \ W Âσ ®zgz$•¤
Z
á hu®gzZ 9~ g
X ÏVƒ ï• u~ pkZ n¾
ì w={z 7x¥žì ŠŠ F
~g Ù ž7¦
uC Ù Èt » kZ p
C
u ñf~ Ýzg Å*Zçz wßZÉ w=) c
´Ãž • ` ™ ït g
uŽ k0
ÁÂgzZ }íf Æ g } gø X w=) ´ÃgzZ • w=hu
ugzZ <
g gŠ q Z ¸ gzZ • ¦g
Š q Z ~ p}uzŠ ÏZ ~ yZ •
X •=g f » + YÃwzÑZ ²!
ì CƒÐ ã{Z ²!
u &¤Å<
g 
t ÌZ Å ã {Z ²!
ugzZ c
g Û u ÂÃ<
Š g ZŒ  ä VzI Š‰‰
Xì @  qçñgz Z ®Ô9~ kZž• D ]™È
ƒ wÈZ » 䃼 ƒ
• Ù ŠÈg» ÃVÍß6¿gzZ j§q
Z ëèYì t~(Å VÍß yZt
™x¥t ÂX Vƒ D™ ~úŠ » äƒ wÎg <
LZ {zž *  Æ kZ vß {z gzZ
¹ @
c  c
<  Æ kZèY ’ e ?Š n Æ kZ • F ~ òúŠ
! ô<
& ¤Å ~úŠÆ yZ Xì ŠŽñwÈZ Ì» 䃊 ¿Z z kªÆ$gzZ Ë
Ë ƒ 7?Š ðÃgzZ {z´Æ ã {Z ²!
Æ V- zZg …Ž $ u n Æ
g
X å¬ZñÆ kZ ¿c  vZ wÎgžì CC ÐW Zz
w¸ » ~
t pì ¹ õg @
Å< Ã ã{Z ²!
u ä ] Z|‰ b§ÏZ
g
Y*
^ ™s ÜÆ kZž Cƒ 7uŠp] Z &
ƒÑ * õg@
èYì ¨³*
65
Z ã {Z ²!
Æ kZgzZ Xì Cƒ u {z ƒРV- zZgx¤ užZ
g ƒ
Xì 7]i YZ ƒÑÅä™s Ü
ïÅVz‚vŠ Åg
uz <

wzÑZ ²!
‰ Z® • sŠ Záë ! u gzZ ~
g  èa -1
 wÎg <
 ÃgU
¨Ð < WÆ É@ uÃwÎg <
z/ôgzZ H¨Ð g  ä ] Z|
¦ZizZ x â Z Ô~gNyçx â Z Ð vZ¶g ~u0 Ý°Z†Z
 Ðzz ÏZ X H
u ~g Nyç c
g Û ä VrZ Â Š
â• ÆvZ Âg ´ â x â ZgzZ
Y7 ~ }g!
u • x â Z Æ <
´ â gzZ 7Æ g  ¦ZizZ gzZ 7Æ <
 • xâZ Æ
X • x â ZÆ VâzŠ <
 zg
u
ugzZ äƒ iÆ j§~ <
Ãäƒ x¯~ g  ä ] Z|‰ -2
¨Ð guÃw¸Æ \ WgzZ <
 Ã¿Æ ~
 Ñ ä VrZ Z® 3gÃ7
XH
pÒ»e u™Ägt ‚à ã{Z ²!
Zzg~ g u ä ] Z|‰ -3
g
gŠ ™Ð \ W{zžÐ g±Z kZ ÷z w¸ » ~
 vZ wÎgž Å‚V- gzZ H
uì „g Y Åe
Xì g Zzg ÅkZžÐ g±Z kZgzZì <
 ì ;gƒ

u•
g
äø ×# Ö] á$ ]ô ä×# Ö] ]çû Ïöi$]æø ]çû ãö jøÞû^Êø äö ßûÂø Üû Òö^ãø Þø ^Úø æø åö æû „öíöÊø Ùöçû ‰ö†$ Ö] Üö ÓöiF! ^Úø -1
D7 V†Žu å…ç‰E hô^ÏøÃô Öû] ‚ömû‚ô•ø
kZ } ™ IÃ ?Ð TgzZ ßá ÃkZ wÎg »vZ k0
}gvñÑŽ gzZ
Û *
ÅvZž n kZ ƒg Dg e Ð vZ ( ~ ä™ ãâ • Å wÎg) gzZƒg i !
Ð
Xì ( Cƒ)h”¹ Zw
66
áÓÆ ~  vZ wÎg6¯ ÅxÀÆû ÜÒö^ãø Þø^³Úø gzZ Üû Òö^iø! ^³Úø ~ e WkZ
Ð yWŒ Û ÔVƒ gÃè îG<ZÜ~ u 0 Û {z {Zpì ï•
yWŒ á ·ù » „Zâ z%ZzZ
Æ ( kz ! Â) ª) u)kzÉ Vƒ: gÃè Ç! ~ yWŒ Û { ZpÔVƒ ûE4G
3E5k!
Ð {gtÆ”/ôŠp ä \ W {ZpgzZ Vƒ ñC Ã # Ö Z ä \ W)gf
Xƒ ˆÅ:Ò ðÃs ÜÆ kZÐ + Y Å \¬vZgzZƒ HŠ ¿Z
Ýøçû nø Öû]æø äø ×# Ö] çû qö†û mø áø^Òø àûÛø(Ö èºßøŠøuø éºçø ‰û]ö äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø oûÊô ÜûÓöÖø áø^Òø ‚ûÏøÖø -2
D21 Vh]ˆu] å…ç‰E ]†÷ nû %ô Òø äø ×# Ö] †ø Òøƒø æø †ø ìôŸF ]û
@~ ( •klÅ ) vZ wÎg n }g v—"
kZ ì :%+F
ge Ð ]y
Xì @ Wx- gzZvZŽ n Æ ¿
ÂX • ë à ( ñY Å ~zc ÅTª) ä́eô o‰# ^*³jømû ^³Úø {ÎZ ¹ñzg i Z
~ ¹! ²,i Z {z´ Xì 4ZŠ ~ x|Æ {ÎZ ¹ñzg i Z p» ~zc
kZ X @ 
ƒ 7wEZ » kZ n Æ ( } ' 4] XƒõŽ • ë ÃÏZ {ÎZ
) îJ0G
yIZÆ kZ v ZÆŸZ » ÚÅõB‚Æ {ÎZ ~ u 0 Û Ð pÒ
yWŒ
Xì n ÆN @ '
h × gzZ ô¥Å
Üû ÓößûÚô †ôÚû Ÿø û] oûÖôæ]ö æ Ùøçû ‰ö†$ Ö] ]çû Ãö nû ›ô]øæø äø ×# Ö] ]çÃö nû ›ô]ø ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%]ø ^³mø -3
Ýôçû nø Öû]æø äô ×# Ö^eô áøçû ßöÚô ç+ iö ÜöjößûÒö áû]ô Ùôçû ‰ö†$ Ö]æø äô ×# Ö] oÖø]ô åö æû •% †ö Êø ðõ oû•ø oûÊô Üû jöÂû ‡ø ^ßøiø áû^ôÊø
D59 Vð^ŠÞ å…ç‰E ÷¡mûæô^iø àöŠøuû]øæ$ †ºnû ìø Ôø ÖôƒF †ôìôŸF û]
 ¤Z gzZ Å vZ z™ ®
LZ gzZ Å wÎg Æ kZ z™ ®  ¤Z ß Zz yZZ } Z
s§Å wÎg gzZ vZ ÂñYƒ q Z 4Zgv~ q ˤ Z : X ÅgZ M Z [ !
gZ
Xì U% YZt gzZì 4¸ Xƒ n g yZZ6y Wx- gzZvZ ?¤ Z z™ qŽg
Ùøçû ‰ö†$ Ö] ]çû Ãö nû ›ô]øæø äø ×# Ö] ]çû Ãö nû ›ô]ø É cÛ 7Ùøçû ‰ö†$ Ö]æø äø ×# Ö] ]çÃö nû ›ô]ø ~ e
â• WkZ
X cÛ yÒ µ ZgzZ6gîxî
â•  ¤Z ÅwÎgB‚Æ ®
 ¤Z ÅvZgzZ cÛ
â•
67
Û q _6gîxÃwÎgvŠ p Ö!
Šg Z Œ
X c
 ¤Z Å \¬vZ Xì ZÎâÅVo¤Z VâzŠžì t zz Å kZ
Å®
sÜ: |Å®  ¤Z Å wÎgž Z  ì zz &¤Åë Z x ©Z |
gzZ nÔ éS)Б »ttbÑz t Ü ZgzZ wqZ z wdZÉ ì zz & ¤Åttx ©Z
Å x?Zz > ðÒ}ÅZm wÎg ‰ Ü ¤ g” Ã Ï0 i gzZ •KZ gzZ q nZ å UŠ NZ
• ë Ì<
 q nZÃÏZgzZ Xì wÎg ®
 ¤Z ¢
wJ e ~ ‘‚Æ Ï0
i
X c â• Û çO Xì=gfu Zz » w”Æ ÞZ Ÿgz ›¸gzZ
Ù•E Üû Óöeøçû Þöƒö ÜûÓöÖø†û Ëô Çûmøæø äö ×# Ö] Üö Óöfûfôvûmö oûÞôçû Ãö fôi$^Êø äø ×# Ö] áøçû f%vôiö Üû jößûÒö áû]ô ØûÎö
D31 Vá]†ÛÂ
Ð ?ÌvZ z™ ~zc ~÷ ƒ D™›Ð vZ ?¤ Z zŠÈ ( ?Ñ } Z )
X Ç}Š™s ç { k
}g vgzZ ÇÑ ä™›
Xì ® ¤Z ÅvZ |gŠ ®  ¤Z ÅwÎggzZ
D80 Vð^ŠÞ å…ç‰E!äø ×# Ö] Åø^›ø]ø ‚ûÏøÊø Ùøçû ‰ö†$ Ö] Äô_ôm% àûÚø
 ¤Z ÅvZ ä kZ Å®
X Å®  ¤Z ÅwÎg ä T
:ž n kZt gzZ
D64 Vð^ŠÞ å…ç‰E äô ×# Ö] áôƒû^ôeô Åø^_ønö Öô Ÿ$]ô Ùõçû ‰ö…$ àûÚô ^ßø×û‰ø…û ]ø ^Úø æø
ñY Å®
XÐ ¬Æ Z} Ù äë
 ¤Z ÅkZž 5n ÏZÃwÎgC

uD
ö» g
XŠ c CÉ H z ½>n• Û »~  vZ wÎg~ u 0 yWŒ Û s§q Z
Üû ãö Ûö×ôù Ãø möæø Üûãônû Òùô ˆø möæø ä́jômF! Üû ãônû ×øÂø çû ×öjûmø Üû ãö ßûÚôù Ÿ÷çû ‰ö…ø àønû nùô Úôù Ÿö û] oÊô &øÃø eø pû„ô$Ö] çø aö
D2 VäÃÛq å…ç‰E èøÛøÓûvôÖû]æø gøjFÓôÖû]
68
ÃyZì @
‹™| 7»~ 4Z wÎg q VZ ä Tì „z
Z ~ Vð7yZ c
X ÕgzZ [ ÂÃyZì @
1gz Zì @
™É HïZgzZ ]c
WÅkZ
XŠ c Š ¬t Ã# Ö Z ~ „ u 0 yWŒ Û s§~uzŠgzZ
Üûãö Úø çû Îø ]æû …ö „ôßûnö Öôæø àômû‚ôùÖ] oûÊô ]çû ãö Ï$ Ëøjønø Öùô èºËøñô«›ø Üûãö ßûÚôù èõ Îø†û Êô Øùô Òö àûÚô †ø ËøÞø Ÿø çû ×ø³Êø
D122 Väeçi å…ç‰E áøæû …ö „øvûmø Üû ãö ×$ Ãø Öø Üû ãônû Öø]ô ]çû Ãö qø…ø ]ƒø]ô
gzZ ~ +Š , ™ Za ™ž @
ž @ zq ÛC
Z » yZÐ ~ ‘•Ù •: VYÎ
 Ãx ¸KZ NZg e
X ÕZ 's§ÅyZ NW™^ßž Z
ž 6ì n• Û *
™ Ýq D » + Š ]gz¢g” n Æ ¿C Ù Â,z
u 0 Û pDäq^Ú àe]E Üõ×ô ŠûÚö Øùô Òö o×FÂø 躖ømû†ôÊø Üô×ûÃô Öû] gö×ø›ø ì ~ g
yWŒ u
Û 6Vß Zz º´C
n• Ù gzZ x ¸C
Ù gzZ *
™¤ YZÃwÅyÅ ~  vZ wÎg ~
,™ rgà n Æ ä™Ýq îªG©EG $ gz Z D» +Š ÃVÍß¼ LZ {zž *¬
™Z
\W™ {g k0 á ÅIDž 6 {zžì @
Æ \Wì y• ™ ãZz Ã] !
kZ
Og Š c
ÃyZ X ,™Š c
ÃyZ X ,™Ýq ]g '~ xEñƒ¼Ð ~

KZ gzZ º´ LZž @
,™É H» í!LZ gzZ , g@ Z ~ ¿LZ ÃyZ gzZ
X Ã} Š x •ZuÃ]tg» {z™ Y : Zz ~ x ¸
E
Å
z ½ž Zƒx¥¬t Ð ãZŠ y!
i¡ªÐ ú3 Z ª ÑŠÐ e WÏZgzZ
Ù ž- J
Ã]txE vß ~ gzŠ C #Ö ªÆ q éŒG ©$E
Z Ë%Ÿt »É H
X N 26gîÆ ]tg»ÐWgzZ Z
Z ~ ÂÆ èEG
l ) ~ÅZ x Z È » kZžì wÈZp¤ 5!Z ~ e
4G WgzZ
ðÃ~ pVâzŠ pVƒ Š Z%áZz l ñƒ D™ Ús§ Å ( )(
Ü z kZ vßÆ )(l èY ì 7¿#gzZ ng¬
| 7yZ Ð gîx ¬ ‰
¸ | 7yZ Ð gîx ¬ {z ñƒ _¬~ VÍß X ~  ÂX¸
 \ WZ
69
Ž ÐWä Vß ZzIyZgz Z Ô ¶ic
¶ã!
i  c  \W
Ð gîx ¬ ½Å ~
X ¶igzZ ã!
i b§ÏZ Ì{z ~Š ½ÃVÍß
Å VY‹Z Æ DÌt •g pôÁÂ gzZ ñY 1™ ‚ ~ V1Â D
: ï¬ z Ý ¬ Æ DkZ { Zpì =gf » äƒ pôÆ DgzZ äƒ vs§
6[ Â z k
’«™Å kZ gzZ ÃÅ Ds§Å VY‹Z wq¾ pX •g
ÃwZ ¸Z dgzZ *Ö zZæ 6kZgzZ *
™# Ñ ~ ¿LZ Ãx ©Z iXì 7s ¸ñ
Û ] !
ÂÐ yWŒ t Xì i§ » «™gzZ ÃÅ DÌt ´g Š c ™Š c
gzZ *
 îSXì 7s ÜÆ kZ Ì/ŠgzZ =„ ì "
gzZ GDž Z U
Û 6~Š !
Xƒtñn• Ù É ƒ: ~g(Z ¡*
WgzZ º´C 2
Ñ gzZ ¸ D™ 1 ÌÉ{z ¸ … Y rŽ/ô‰ŠŽ z! Æ kZ p
vZ èg m°Z 0 z/0vZ†]| } ðâ•Û ÌðZ ‚
Û Z,jÅyZ ä ~

ä VrZ ÃT å 1É·ù Z (q
Z ~ „žg I ] § Å ~
 Ñ ä¿
\W „ e k Z Æ ~
’Å[q  \Wä ¶{• á 1Z gzZ X å c
Š x *
» ‘Š ™
á 1Z ) åû ^•ø oûeôŸô* ]çû fö jöÒû]ö c
0–1Z ( zŠÉnÆ {• Û Ð/ô}uzŠ ä ~
â• 
Z 0 z/gzZ ñZ•x © ZÆ >Ãi Œ6VËzŠ Ã+ d à Zz ñx x
 Ô x x 
Š Ô]‡œÔ_ Z÷~ T ðZ•k
Ôt :Ô] c  Z ÃyZ Â HgHÁq » ^
’q
X • BVP •t X¸ x ©ZÆ ÜégzZ i úÔt ‰
@
gzZ Š  gzZ k(Ìx » » ™ hu Š
@
ƒ x ¬ -7 r‰‰Q
6¬Æ vZ¶g m+Z†0 /]|ä vZ¶g ~C Ù i x â Z ~gzŠÆ É@
W~ ŠŽ z: Z •
gzZ c ~k
’Z (gzZ H ¦Ð œ~(Ã/ôgU Š q Z
WgzZttg

~ {íf ÏZ X å {íf ~k’Z (¹ » g Æ vZ¶g•1Z x âZ Šp
u k0
Ð ¹ Æ yZ Ž H yzæ [ NZ q
Z Ð x * s Z [ Â ä VrZ Ð
Æ gU
70
s Z [  {Š™ÜÆ·x â ZgzZ Š- 1Z x â Z X HÜä VzŠ¤
x ¬ ° Æg U •á
¤ñ }N W~ŠŽ z Á ϹgzZ Â~gzŠÆ É@sgzZ X • [ ø
Š
X Á ÅvZ Âg {)z ug I0vZ†Ô·x â Z ¤ñÔ´ â x â Z

ux lZ
g
uà ( CjyÒ)k
X• ë g   vZ wÎg
½gzZ ÷Ôw¸Æ ~
ðÃÃ\ W c
 ] !
F  Zg {Z'
ðÄ Ð ~
 vZ wÎg Z
 evZ èg/ô
yZèY ¶Cƒ ?Š z u DgzZ ¬~ hÆ yZ {z ¸ Ù Š D™¿
X å @ uÆ kZ n Æ
ƒ 7µz — ðà » nË~ äƒ g
t ‚Æ VzuzŠ ! ôðÃZ
 ™NŠÃ÷ËÆ \ W c Ñ
™ÍÐ ~
! ôt  ¬Š D™x »tc Û t Ã~
‹ D â•  vZ wÎg ä ~ž ,™yÒt
 ™ÍÐ ! ôXì bŠ¸Åg
V#ä ~ž ,™yÒ Ã˹ @
Z u »
Æ ! ô¹@ ~ kZ Â å c Û Š•
â• á g Zt ä ~
 vZ wÎgž ‹ ët Ã! ô
ðÃÆ gzŠ Œ Z gzZ c
¹@s „ ,Z X • ï Š¸~ }g! Æ ñƒ ñC
X σ¸ÅyZt Â, ™™f r
™
rgzZ wŠ ¬ ƒ
 ƃ
 /ôž å WZt » ]g c  vZ wÎg
igzZ ÄÅ ~
z ~g ZŠ™$
c
gZÜZ 6{k Y ƒ gŠ ™ » {k
p å e  * Ë6gî zz X¸
c~Š ¸Ã}uzŠ qZ ~ :WŽ ä VrZ n kZ X ¶7~ yZ 8$ 
6äƒ sƸÅyZ  cÛ Š•
â• á g Zt ä ~
 vZ wÎgž ~Š¸ÃÉ@
ÐW
ƒ yEZ Zg7
X å @
kZ ÂL }• Cƒ 'gßZ~ kZ Â}Š¸Å ]! Å Ë ðÃQ
stžì @ ž Vƒ~ Š Z®M âZ áZz ¶Š¸Å] !
Yƒ ¢ ÃáZzG
71
ƒ 1™t ·Z6^Ñä ƒ
 yZž @
Y H7tÃwÈZ kZgzZ • ìgÈ
X • ë FZ á¸Ã¸+Z X fƒ ‰ ƒ 2~ .ß „ ƒ
 ƃ
 t c
Ç
oÑt %Z n Æ äƒFZá ƒ ♃ v~ gZzŠ Z P ¤
Z¸Å ]!
kZ
ž Vƒ ~ ]ÒâZ á Zz ¶Š¸Å ]!
yZ ÃáZz G Ù žì
kZ ~ gzŠC
Xƒ @
Yƒ ¢ » äƒ CÆ
tž Vƒ} hðÉ Vƒ: ~ Š Z®M âZáZz ¶Š¸Å] ! ZgzZ
kZ¤
c  yZ h
ƒ ðƒ æ~Kà •á žƒ „gz$p¤
Z Ž ì Yƒ Za Ìwì
¸ Â~g ZzŠ ZP ¤
Z X • ëu Zz¸Ã¸+Z ƒ 1™t ·Z6^Ñä VrZ
N Y {g } hðãZ á Zz ¶Š¸~ Vâ â i {Š c
i c
Z ÌËpƒ FZá
q
Z pX Sg 7FZá¸{z ƒ : g66+ Y CÃ
t¤  yZ ÑZz G
ž
Þ ‡gzZ F áZz ¶Š¸} hð
ƒ ̈ ¸ yá ÂVƒ vߊ OZ .
ÅyZžì @
•
.ß ÃyZ h á ž6¯ Å wÈZ gz$ kZ ¡òŠ WgZfÌðÃgzZ ì E ¸
X @ ÿ62 »Æ¸kZƒ ðƒ ua wÈ ðÃÐ yZ c
™7uF ƒ ðƒ
X • 9zŠ Åg
uÐ p ÒÆŠ°Æ VßZz ¶Š¸n¾
uZz¸ (2) FZá (1)

F u
Zág

F kZ ä \¬vZ ~ ] â £Š¼~ u 0
Z áž ÅÒ s§Å ]! Û
yWŒ
ƒÝqÐ {@xŠpŽ ì @
}Xì @ ƒÝq DD„zÐ
Øônû ËÖû] hô^vø‘û^øeô Ôø e%…ø ØøÃø Êø Ìønû Òø†ø iø Üû Öø]ø -1
X Hnç ÷ä [gÆ \ WB‚Æ Vß Zz ¶; ¬Š 7ä \ W H
72
D6V†rÊ å…ç‰E •õ ^Ãø eô Ôø e%…ø ØøÃø Êø Ìønû Òø†ø iø Üû Öø]ø -2
X Hnç ÷ä [gÆ \ WB‚ÆŠ ¬ ( x ¸) ¬Š 7ä \ W H
Æ yZ ÃDÆ yZ Z®¸ ñƒ “ Ð FZ Â~ V1²] uZz t èa
X cÛ ¨B‚Æ Ú ŠÆ yZgzZ} @x
â•

x lZ Å F

:Š ‹Z F
Zá -1
i Zž Vƒ ~Š Z®M âZ áZz ä™yÒ Ãg Ù žìt {z
u Ë~gzŠC
hu Å b§kZ Xƒ 1™t · Z 6^Ñä ƒ  yZžƒ wõ]Š ¬ ñzg
}• Š¼Ì
Dp…^íeE!…ô^ß$Ö] àøÚô åü ‚øÃø ÏûÚø ]+ç$ føjønø ×ûÊø ]‚÷ÛôùÃø jøÚö o$ ×øÂø hø„øÒø àûÚø
3* ^Ñ™ú1 yY6í ðÃŽ c
!
1 CZ { z ñ0 Û ä~
â•  vZ wÎg
k(Š°t Â~ g ZzŠ ZÆ ˆ Xì HÜä/ôj!u kZ á ¯ ~
Ãg
`

¡ F
Zá -2
™Š c
ጠZgzZì @ Ù žìt {z
gzZì FÃkZ¡ Zg7 » Vâ ›(C
Xì ; g ¸Ÿ¸ J [ ZÐgzŠÆ ~  Ñ Xì @ 2
Ö Z ƒ ! Â) c
Ã# ƒ ! Â kz èY ì wV Å kZ FZ Â » u 0 Û
yWŒ
Xì CƒÝq „ ã!  Ñ wq¾
iÅ ~
_g Z ÂF
Záz ¿F
Zá -3
» Vß Zz 䙿~ gzŠCÙ J
 ` W™á Ð : â iÆ ~  Ñžì t {z
6æ c  yZ ]Š ¬ ñzg i Zžgî, !
^Ñ » ƒ ™¿6kZkW q
ƒ ;g @ Z
73
Xƒ wõ *
™t ·Z
Û õ0
Ô5ZŠ Z Å >Ãi Ô {/gzZ e Ô} izgÆ ypg Ô,i ún• ÔuZz†
Û
ƒ Œ6¾gzZŠ@Ô qÃg Ôx ª ïZgzZ ]Îg ÅVzi ún•
X {)z *
uœgŠ F
Zá -4
Z ~ e
x Ó{z pƒr{eq Ù gzZ Vƒ tZzg Ϲžì t {z
ZzgC
Z Ë®
X Vƒ uœ~ y*q
Ž • ]uZz ZÆ äƒgŠ ™Æ ]Z7]Š ¬ ty
Ð ~
 Ñ}
pì gÃè {7» Îâ {e~ e Ù p¤
ZzgC Z gzZ X • ñƒã à FZ Âu
" Ð FZ  ógó zœ » {7Ð ~
U  Ñ L Lª uœgŠq
Z Ð VìZzg x Ó
X Zƒ

uZz¸
gzŠ q gZzŠ Z¼ c
Z Ë c Ù á Zz ä™ÜÃTì g
~ gzŠC u z¸{z
Zi¼ Ð yZ c
X VƒZ VƒzŠ c
Vƒ & c ƒqZ {ZpVƒ ÁÐ F
Z Âu~
CÆ ] !
ðƒ ½ÃáZzG Þ ‡á Zz ¶Š¸¤
 ÂVƒ vßrgzZ Š OZ . Z
~?ŠuZz¸žì @
Y ¹n ÏZ Xì @
ƒ ̈¸ óª̈ ¸ yá » äƒ
žì Cƒ D?Š FZ Ḟ Z  Xì îŠ {Z
à » ̈¸ ó{z ªì Cƒ
îŠ {Z
à » ¢ {z Z®ì @
Yƒ ¢ » äƒ CÆ ] ! ðƒ ½™ÍÃkZ

wEZ »óÂ
Xì Zƒ~ p&wEZ »óÂ~ u 0 Û
yWŒ
¢ -1
74
Üû ãö $Þ]øæø Üû ãôeôù…ø çû Îö ¡ø øÚ% Üãö $Þ]ø áøçû ß%¿ömø àømû„ô$Ö] àønû Ãô •ô^íøÖû] o×øÂø Ÿ$]ô 麆ø ³nû fôÓø³Öø ^³ãø Þ$]ôæø
D46 Vå†Ïe å…ç‰E áøçû Ãö qô]…ø äô nû Öø]ô
I
g ¢ Ž 6èEG4›^{ 1ì gz¢gZØŠ i ú {z — " gzZ
LZ {zž • n
X • á ZzYÐ [g
̈ ¸ yá -2
D12 V…çÞ å…ç‰E ]†÷ nû ìø Üû ãôŠôËöÞû^øeô lö^ßøÚô ç+ ÛöÖø]æø áøçû ßöÚô ç+ ÛöÖû] à$ ¾ø åö çû ÛöjöÃû Ûô‰ø ƒû]ô Ÿçûø Öø
Æ VßZz : WLZ ä VÂgúðñgzZ VzŠ%ðñ ”]!
{z ä ?Z

X H: VY yá(B‚
w ì•" gzZ bZ -3
å…ç‰E ܺ$û]ô àùô ¿$ Ö] ˜øÃû eø á$ ]ô àùô ¿$ Ö] àøÚôù ]†÷ nû %ô Òø ]çû fößôjøqû] ]çßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%]ø «³mø
D12 Vl]†ru
X • {k bZ ‰—" Ð ä™bZ ¹ƒg “ß Zz yZZ} Z
!^/nû •ø Ðùô vøÖû] àøÚô oûßô Çûmö Ÿø à$ ¿$ Ö] á$ ]ôæø à$ ¿$ Ö] Ÿ$]ô áøçû Ãö fôj$m$ á]ô Üõ×ûÂô àûÚô ä́eô Üû ³ãö Öø ^³Úø æø
D28 VÜrÞ å…ç‰E
ìg ^6] ÑìÝZ " sÜì 7?Š ðÃ6kZ k0Æ yZèÑq
X Dƒ 7ÆÌZg f ~ h%Z ] ÑìÝZ" G gzZ •
Vänfßi
Cƒ 7?Š 9ðÃ61 ÅkZƒ ~ pÆ wì•" gzZ bZ óŽ
̈¸ yápì 7öR ‡Å q nZ ÅkZ ~ xsZgzZì xñè Â{z Z®
 $öz Y •gzZ Xì c
ët Z zZ Šp ¬» ä™g (Z Ã
Wà Zz 6
W~ e
½ )É 7wì•" gzZ bZ Š Z%Å yZ Ð kZ Âì óÆg
už •
ƒŠ Z%̈ ¸ yá » äƒ C ( Æ ] !
Xì @ ðƒ
75

ƒÐ ?Š ¾{Z
?ì @ à »̈¸ yáÐ g
uuZz¸
Þ ‡gzZgZÈ c
rgzZ Š OZ . ŠZ
 áZz ¶Š¸žì _ƒ yÒ 6zZ ]!
t
ì @ ÅyZ Vƒge zŠ c
ƒ ̈ ¸ yá » äƒ CÆ ] ! Vƒ zŠ q
Z {z ÂVƒ
Ë ƒ ÌE gzZ ì $
pXì $ Ë ƒ ÌKÑ] ! 
Ð g ±ZƸ¡ž Z
?Š Å] !
žì k Ø p Å yZgzZ Š OZ ïZ gzZ ~g ZÈ c
kZ > Š Å Vß Zz äC
Xì E £Z¸ðƒ ~Š
Û ä~
ðâ • V#ž• á Zz ¶Š¸Z
 vZ wÎg ] !  b§ÏZ
:Ð VE zŠ Ì{zgzZ • Ù ŠÃ?Š Å ðCŸkZ $ö Âì
gzZÐ g±ZÆ Vß Zz ¶Š¸ Âq
Z
Xì ˆ~Š¸ÅTÐ g±ZÆ y*Æ g
u kZŠp}uzŠ
Ðg ±ZÆVß Zz ¶Š¸
Ù nÆ g
» ] Ìsfzgq~ ~zZgáZz ¶Š¸C u qJ$ö
Û oÑ *
X • ï Šg Z Œ Y c
0
u½/Xƒ tŠ ™ -1
Xƒ Ñ1 : ^ÑL~ŸÆ wÎg g
Xƒ @
™: t~KÆ guƒ: =$gzZ ̃ ÑZz û9 -2
Ôƒ ÑZzCq 9 -3
Xƒ: gD »„Æ ëzgzZ yl
gzZ̀Ã Ô ÉÃ Ôƒ sgzZr -4
Xƒ: g»$
: x »Ð ~gó Z ™~ ¶Š¸gzZ ~ ä™e
Xƒ © ZzgXƒ o Z-5
Ø pgzZ ¡ z DÆ kZ ~ ¾z D[!
Ð> g Z ªƒ: w!ƒ szc -6
X VĥZz
u ðƒ ~Š¸
Ðg ±ZÆ y*Æ g
76
ZgŠ ª
:• oÑÌgñZ sfzgqÐ g±ZÆ e
Û ù -1
Xƒ: s ÜÆ ãZ Œ
Xƒ: s ÜÆ { FZá<
 -2
Xƒ: s ÜÆ ¬q )Z -3
Š 4
Xƒ: wõq Æ Ð= -4
Xƒ: s ÜÆ0*ZçgzZç°Z ¸Æ <Ñ -5
ðà » dÑ gzZƒ n• 4¨EÒ¹!x Ó 'Y y*» e
Û 6èEG Zzgžƒ: Ì(Z -6
Xƒ: ðÃgzZ ZÎÆ|Š Wq
Z ÑZz ä™e
Zzg ÅkZ ÌQpƒ: Ìg±
ÂVƒ „g Y ð0 ZgŠ gz Z e
_ ZÑx Ó0Ð e Zzg Z
 žì t Ýq
ŠŽñ?Š 9k0 }g ø n Æ ä™yá CÃáZz ¶Š¸žÐ }ë
™Å
X σ ÿ) Z Z 3G
 ZzgzZ w ðE  Zz n } gø g
©ÅZ Z Ü z kZgzZ Xì
u‰

*
ƒ u »uZz¸~ <Ñ
D6 Vl]†ru å…ç‰E ]çû ßön$føjøÊø ^0fø ßøeô к‰ô^Êø Üû Òö ðø «qø áû]ô ]çû ßöÚø ! àømû„ôÖ$] ^ãø m%]ø «mø -1
ðÃk0
X ß™ ï™á¸g …k Zß Zz yZZ} Z
}g vñW¤
X ’ e h ™wJ ÂñѸòŠ WrwŠ ¬ ðä
Zž Zƒ x¥Ð e
WkZ
X ’ e ã™ ïÉ ’ e ´Š ™: Šg Þ Ì¸Å ÉÞ Zƒ x¥Ìt gzZ
X’e ¢ Þ ‡{z¤
™wJÌÃkZ ƒŠ OZ . Zˆ Æ ï
X @ƒ¬» ¶Š™ŠgÃkZ ñOÆ ï Cƒ: xu Zz¸¤ Z
]æû …û „ôßûnö Öôæø àômû‚ôùÖ] oÊô ]çû ãö Ï$ Ëøjønø Öôù èºËøñô«›ø Üû ãö ßûÚôù èõ Îø†û Êô Øùô Òö àûÚô †ø ËøÞø Ÿø çû ×ø³Êø -2
D122 Väeçi å…ç‰E áøæû …ö „øvûmø Üûãö ×$ Ãø Öø Üûãônû Öø]ô ]çû Ãö qø…ø ]ƒø]ô Üûãö Úø çû Îø
gzZ ~ + Š } ™ Za ™ž @
ž @ zq ÛC
Z ïZ Ð ~ ‘•Ù •: VYÎ
77
X •g “ {zž @  Ãx ¸KZ N Zg e
s§ÅyZ N W™^ßžZ
Z t Z] » kZ X • ë Ãzq
Ð ¿q Z Æ q Ë~ ¹A¤
Z Û » {z¤
 žì n• Ù Z
C  ®Æ e
WkZ Z®Xì Yƒ J
®
 ) ™á
X ,™wJÃyZ {z ÂNC x © ZÆ + ŠÃyZ ¿zŠ q Z c  ) ðÃ
®
Ôø òô ÖFæ^öÊø ðô •‚øãø Ž% Ö^eô ]çû iö ^ûmø Üû Öø ƒû^ôÊø ðø •‚øãø •ö èô Ãø eø …û ^øeô äô nû ×øÂø ]æû ðö «qø Ÿø çû Öø -3
D13 V…çÞ å…ç‰E áøçû eö„ôÓFÖû] Üö âö äô ×# Ö]‚øßûÂô
 Q {ZÍge6( *
vZ Â{ ZÍ ñÑ: Z i x Z²Z ª) ] !
kZ {z ñÑ: VY
Š 4
X L Ñ• vß „z q Æ
geèÑq Š Û ~gz¢Ã]ŠÞÅ VƒZÍge n Æ ä™"
Š gZ Œ
c U
à *
i
Ë$Y Å7ÔÅwÈZ kZ ~ ]!
ÅyZèYì uZz¸„ZÍgzZ¸ÅVñŠ W
X Vƒ‰ ƒ 2~ .ß ËVzget c
ƒ 1™t· Z6ãÒ ß ä VrZž

x lZ ÅuZz¸
ƒ B: ÃFZ ÂuŠ Z®ÅVß Zz ¶Š¸¤
Z ~gzŠ Ëžì [ ƒ™f ¬
zZ Ž Ð g±Z Æ s ™zZ yZ Æ Vß Zz ¶Š ¸Q Xì CBu Zz¸{z
™f 6
9zŠ ÅuZz¸• ‰ G
X• k
u -2 gzZ w=g
w=)g u -1
:• 9&Åw=g uQ
u
9g
Ù áZz ¶Š¸Å Tì Cƒ g
C u {z 9g
u ~ b ˜Z Å $ö
VƒgÇ Ì6Vƒ y›ª) wŠ ¬ ƒ ƃ  {z gzZ VƒgÃè ~zZgÆ gzŠ
Ë~ yZ gzZ VƒáZzCqiZ gzZ ( Vƒ D™[AZ ÌÐ VÂ! S
gzZ
78
: ̳#Æ e Ø pe
Zzg ÅFëà ~ > Zzgt gzZƒ: Í—ðà » n

u
:Œg
kZ ñZÎVƒ CY ð0
'! u~ Tì CBg
x ÓÅ 9g u {zt
Xƒgz$ ×Cq » ( VßZz ¶Š¸ª) V-zZgÆ kZžÆ
u
Ë%g
{z Xì w=Ìg
uË%Å ( É@sgzZ É@ Û
Ô/ôª)X •yzŒ
kZ p[ÐôZz Ëg  vZ wÎg ¹@s c
u Å ~ ! ôžìt
¹ @c
ž }V- „ gzZ ,™: ™f ÃôZz ñƒ D™ yÒ ÐWà g
 Zg {Z' u
X cÛ V- ä ~
â•  vZ wÎg
X • 9zŠ Åw=)g u
u -1
qçñg
Xƒ ~Š™ÚÅkZ s§Å ~
 Ñ™{ä ËŽ ì g
u {zt
u -2
®g
ð0 u ~ TgzZ ƒ : ÌË%Ž ì g
: Ì_ ZÑ Å Œg u {zt
Vƒ CY

]`
änfßi o×`µ
Ù „ Ð g ±ZÆ ( ŸÆ Vß Zz ¶Š¸) •Ž g
x¥®C uqZ
}ì CY VÃZgŠÆ 9Ð ]; Žz sfzgqƒ Cƒ
» kZ Âñ¯ ?Š ÃkZ Z
 ª} ™wÑ+Z Ð g
u ËZ
 $ (i)
79
Zžì t zz Xì @
ä $p¤ ƒgÑ I 9Ãg ¯ ?Š Ãg
u kZ * u kZ
 pì zz HÅ äƒ 9Æ g
Âì $ªZz {z Z už Å7s
 Ÿzt
$ž σ ] ! u ®¡{zž Yƒ 7Ât
tÉ } ™wÑ+Z Ð g
X σ: ®{z ~ ïKZ Å
DÝ^ÛãÖ] àeŸ †m†vjÖ]E äÖ ^vnv’i á^Ò &m‚ve Ù‚j‰] ]ƒ] ‚ãjrÛÖ]
Û 9Ãg
bŠ gZ Œ u kZ Ð +
Y Å kZ * u Ë »$
™wÑ+ Z Ð g
Xì @
ƒ
ÔÖ^Ú ^›çÚ o×Â Õ …]‚ÛÖ] gm†Ïi oÊ …^’vÖ] àe àŠvÖ] çe] Ù^Î
àÚ èm• èÏÊ]çÛe h]„Ò å‚߉ oÊ àÓm ÜÖ ]ƒ] &m‚vÖ] èv‘ änÏËÖ] Ü×Ãm ‚³Î
äe ØÛÃÖ]æ äÖçfÎ o× ÔÖƒ ä×ÛvnÊ èÃm†ŽÖ] Ù糑] ˜³Ã³e æ] ä×Ö] h^jÒ
DàߊÖ] ð¡Â] äÚ‚ÏÚ 38 ”E
• ˜ ~ ÔÖ^Ú ^›çÚ o× Յ]‚ÛÖ] gm†Ï³i vZ¶gg y0 dZ1Z
u kZž ƒ: [ Z˜ ðÃ~•Å g
ÅvZ [ ÂáŠg už Z
 LL
™x¥6¯ ÅkZñB‚Æ <ÑwßZ Ë c
{z 6¯ kZgzZì @ WË
e
Xì @ ™¿6kZgzZì @ ™wJÃkZ
G G
cÐ w¸{Zpƒ HwJÃkZ ªƒ Å w ðE3G
©Å!ö§Ò&Å kZ ä Y fZ
 (ii)
Xì Cƒ~ pÆ F u +ZÉ XÐ ¿
Z á Âg
xv‘ p…^ífÖ] á] p„Ú†jÖ] à oÓu ^ÛÖ …^Ò„j‰Ÿ] oÊ †fÖ]‚f àe] Ù^³Î
àÓÖ å•^߉] Ø%Ú áçvv’m Ÿ &m‚vÖ] Øâ]æ å¨^Ú …çã_Ö] ça †v³fÖ] &³m‚³u
Ýç× oÊ ‚Â]çÎ D29”E b] ÙçfÏÖ^e åçÏ×i ð^Û×ÃÖ] ០xnv‘ p‚ß &m‚vÖ]
DàߊÖ] ð¡Â] äÚ‚ÏÚ &m‚vÖ]
už ÅÜ] !
†ö vûføÖû]ø g x â Z ä vZ¶g_Z†0Z)´
t ÅvZ¶g ~èF
80
Ë Y ÅÝq ]gÓÐ ã0
~gg x â ZÃ ( ì $ Æg« ) åü æ. ^Úø …ö çû ãö _$ ³Ö] çø ³aö
ž cÛ QgzZ D™7oÅ• ÜkZ $ö}uzŠp¤
â• Z Xì ¹ 9ä
G G
3G
Xì Åw ðE©Å! Ò&
ö§ ÅkZ ä Y fèYì 9g
ut qŠ 4

Œ{z Ð zz Å·ù ƒŠg Zz Ð Vh§Š¼g
u ®Z
 (iii)
ZgŠÆ
Xì CY 0 ugzZì CY VJ
oÏi…] p†ì] é‚u]æ ^Ïm†› çÖæ äΆ› l•‚Ãi ]ƒ] ÌnÖÖ] &m‚vÖ]æ
äÚ‚ÏÚ 1 t 49 ”E äe ^rjvÚ á^Ò æ àŠvÖ] èq…• oÖ] ÔÖƒ ÅçÛrÛe
DàߊÖ] ð¡Â]
ñ0„ j§zŠ sÜp¤
Z N Y ƒ Š¼ Z
 t§Æ ®g
u
ZgŠÆ Œg
CY 0 ugzZ ì CY VJ uÐ zz Å·ù ÂN Y

~zZgzz Å ü~ Tì @ u ®kZ {°‡t %Z
ƒ ~gY ~ g
ŠgzZ CŠp ~zZgž Z
XƒgZÈ c  ƒ ü »CqÆ
änfßi p†‰æ•
Û ®ðÃgzZƒ @
êŠ g Z Œ ™ oz dÅkZ ðà s %Z ~ ~zZg c
u
g
X σ Œg u {z ƒ
äËÕ æ Üã–Ãe äߊu æ] ävv‘ !änÊ ^Ë×jí³Ú &³m‚³v³Ö] á^³Ò ]ƒ]
äËÕ æ Üã–Ãe äÏ$æ änÊ ^Ë×jíÚ pæ]†Ö] á^Ò ]ƒ] ]„Òæ !àŠu çãÊ áæ†ì•
!&m‚vÖ] àŠu çãÊ Üã–Ãe
Û Œ c
gzZ Vƒ ïŠ g Z Œ 9ÃkZ $ö‰Xƒ s %Z ~ g
u Z

 ì‰
~zZg Z Ü z kZ ¬¸ X σ Œg
u ÂVƒ ë ®ÃkZ ‰
ë ®ÃkZ ‰gzZ Vƒ D™ }ÂÅ kZ ‰ƒ s %Z ~ }g!
Æ
81
X Vƒ
änfßi p†Šni
Ϲ gzZ Šg
uÉ • 7«~ ›gzZ ~g g sÜhu 9
hu 9x Óä ›x â ZgzZ ~gg x â Z „: gz Z • hu 9Ì~ V1Â
Z » V(u 9ä VrZÉ • ~Š ™ ¦~ ›gzZ ~g g
H ¦[ NZ q

xnv‘ &m‚u ÌÖ] èñ^Ú ÀËu] äß ØÏÞ ^ÛnÊ p…^ífÖ] ÙçÎ pæçßÖ] †Òƒ
D†¿ßÖ] änqçi 93 ”E xnv‘ †nÆ &m‚u ÌÖ] ojñ^Ú æ
ÄÑ zŠgzZ 9ÄÑ q
Z =ž H™f w¸t »vZ¶g ~g g x â Z ä ~zâ)´
X • Š chu {z´Æ kZ
æ x‘^Ú Ÿ] ÄÚ^rÖ] oe^jÒ oÊ k×ì•] ^Ú Ù^³Î ä³Þ] p…^³í³fÖ] à³Â pæ…
D†¿ßÖ] änqçi 91 ”E h^jÓÖ] Ùç_m á] ènŽì |^v’Ö] àÚ è×Ûq kÒ†i
hu 9sÜ~ ì Y [Â KZ ä ~ ì w¸ » vZ¶g ~g g x â Z
ž H7`gŠÐ spkZ {íf Z (q
Z » V(u 9ä ~gzZ X • Å `gŠ
X ÏñYƒ sî¹ [Â
|^v’Ö] &m•^uŸ] ÄÛq àÚ ØÃÊ ^Ú o× giç ^ÛÖ äÞ] Ü×ŠÚ à pæ…
á^e ØnfŠÖ] áæ‚rnÊ ^ßn× łfÖ] Øa Ÿ ц_m ]„a á] ä³Ö سnÎæ h^³jÒ o³Ê
kq†ì] ^ÛÞ] Ù^Î xnv’Ö] oÊ ]„a ‹nÖ &m‚ve Üãn× sju] ]ƒ] ]ç³Öç³Ï³m
oÊ &m‚vÖ] àÚ äq†ì] ÜÖ^Ú á] ØÎ] ÜÖæ xnv‘ ça k׳Îæ h^³jÓ³Ö] ]„³a
!ÌnÕ çãÊ h^jÓÖ] ]„a
[‰Z Š q Z 9~ [ Âq
 H ¦Ãg Zž6÷kZÆvZ¶g›x â Z
 ž Ç ñY WB; i§t î
Æ yZ Z $
IZ ÂÐ kZž Š
¹gzZ Š
H
82
u Ës Ü
7~ 9( [  )tžžÐ } Â Ç ñY HwÑ+ZÐ g
Š [ ZŽ ä vZ¶g›x âZ Â ( ì 79Z®) ì
~ [ Â kZ ä ~ž c
uŽž ¹7t gzZ • 9hutž ¹gzZ XÜhu
kZ ä ~ g
Xì 79{z Å7Ü~ [Â
”E ^ßãâ äjÕæ xnv‘ p‚ß oò• ØÒ ‹nÖ ävnv‘ oÊ Ü×ŠÚ Ù^Î
DÜã×ÛÖ] xjÊ 2 t 44
Ù žì 7(Zž H™f ~ 9KZ ä vZ¶g›x â Z
u {zC
}÷Ž g
Xì H `gŠ ~ [ Â kZ ä ~ÃkZì 9q
Š 4
änfßi oãiç2
vZ Âg N
 0 £Z x âZ gzZ w• á x â Z Ô´ â x âZ Ô•1Z x âZ ª‹g Z[Z
t Xì @ ƒ g Ñ » Vzge yZ Ð ~ $ö} (¹ gzZ ¸ Ìž} (
9
u LZÆ yZ X} g¦
g ¬ ¹ Ð vZ é):X+g›x â Zgz Z ~gg x â Z Vzge
9
ÅvZ é):X+g ›x â Z gzZ ~g g x âZ } ÌÅ Ën kZ ¸ }íf Wz Æ
X ¶7`ZÅV1Â
ì Ð b§¾~ VÅÑŠ Z®Åg
Š q Z :s
 Ÿz ëZ
 • Š c
ÅyZž Z Z=žì w¸t »vZ¶g ~gg x â Z
hu 9ÄÑ q
™5ÃV(ug(gzZ V(u ÅV©x ÓŠŽñ~ xnv’Ö] ijÚ^³r³Ö] [Â
Ù sÜÌg
Vzg ZD Š q Z w®Ð ~ ٠⊠Z®À
 vZ wÎggzZ ì ÏÒ gZD
?• thu ¹! Q•~
(Terminology) b ˜Z Å$öm» ]!
kZžìt [ ZŽ » kZ
kŠ ] !
q i }ñY ‹Ð VTZz kŠ Z
Z ä h  Ã] !
„qZ Xì Ð
\W~ b ˜Z Å $ö ”ä \ WÐ VñŠ WkŠ yZ gz Z ½Ð VñŠ W
83
ÌÃôZz á Zz ä™Ü~¸gzZ ]! kŠt n Æ
kZ {zèY Nƒ '!
Z Z® • D™ ~g Y‚Ÿ ¸ {z Ì~ g
u q
Ãg á
u X • D™ï•
X • D™g Ñhu kŠÃyZ {z • F
 Ð VTZz kŠ Z

b ˜Z KZ ÌÃwZj Z z wdZ z wZ ¸Z Æ/ô$öÐ ¹ ,i Z {z´
Š q Z ~ g
{z´Æ ~tg Š 4
u q u ~
Æ yZ b§kZ X • ë g
Ù ªgzZ • ï•
~ Š Z®M evZ èg/ôžì C á ÌwZjZ z wZ ¸Z Æ/ô
X ¶Š Z®M ~(ÌÅwZjZ z wZ ¸ZÆ yZ Z®¸
VÅÑŠ Z®Åg
Xì BY J Š q ZÐ b§kZ
173

[! 
VZƒg Š

$
®z <
 wßZ
$
p~½ »®
|†•E Ðõeô^‰ø Ùõ^%øÚô †ônû Æø o×FÂø ØøÛôÂö ðõ oû³•ø Ø% ³Òö :• ˜vZ¶g ~zâx â Z
Ù ª DÜ׊ÛÖE xnv’Ö]
ñY Å%Æ:%.‚ ËŽ q {zC
änÊ Ý‚Ïjm ÜÖ ¡ÃÊæ] ŸçÎ '‚vÚ ØÒ ÔÖ„³Òæ X • ˜M0Zƒq
!^‚jfÚ änÛŠi h†ÃÖ] á^Ê Ý‚ÏjÚ
ÃkZ [²IZƒ H: ä ˬ ÃT÷c Ù b§ÏZgzZ :ÀF
w¸{zC
$
X• ë®
ì Èt » šô…û Ÿø û]æø lô]æø ^ÛøŠ$ Ö] Äö³mû‚ô³eø gzZì ÌÂ » #$
Ð ÏZ
gzZ Vâ •W%Æ :%gzZ wV .‚ ËÐ n» ]gŠ KZ ä \¬vZž
X H Za Ã}i
$
p¦Ñ »®
oûÊô àûÓömø Üû Öø†õ³Úû *] 'ö]‚ø³uûžô Øô³‘ûŸ* û] o³Êô èöÂø ‚û³fôÖû]ø :• ˜vZ¶g v)´
# äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø àôÚø ‡ø
!"
: ~: â iÆ ~  ]ÀWŽ • ë Ãq Š XZ â +Z ~ ÝZ ® $ 

X • ˜ ~Ëi ¨%)´
!èߊÖ] ÐÊ]çm ÜÖæ èÃm†ŽÖ] Ùç‘] ÌÖ^ì ^Ú ‚m†m ^ÛÞ] è‚e è$‚vÚØÒ
174
u Å ) èºÂø ‚û³eô èõ $ø‚ø³vû³Úö Ø% ³Òö
Æ <ÑwßZ q Žžìt p» ( g
$
• ë ÃVzq yZ ®n¾Xì ®
$
{z ƒ: ¬ZñÆ <
 gzZ ƒ s Ü
Û ªƒ: "
ugzZ yWŒ
gzZ A : ]o » kZ ~ g Ð <ÑÝZ ÅX
U
gzZƒ: ŠŽ z » kZ ~: â iÆ É@sgzZ É@  vZ wÎg
gzZ x Z™/ôgzZ ~
( xg X zxsÑZ ½) ó Xó ñY Z hg c
ñY H™™x » » + ŠÐZ
gzZ ¿Ô ( {o) DgzZì ~gz¢{Å+Š ~ p°Å®
$
Vänfßi
 z [ Â wq c
kªz q )Z gzZ < ¿c á ~ kZ ƒ
{oŽ ª• ï•  wq
$
Xì ®{zƒ: `gq•Æ ¦Ñ
'ø‚ø³uû*] àû³³Úø cÛ ä~
â•  \ Wìt {zì ÝZ g uŽ ~} g! kZ
!•' …ø çö ãö Êø äö ßûÚô ‹ønû Öø ^Úø ]„øaF ^Þø†ôÚû ]* oûÊô
{z Âì 7Å + Š Ž ÅŠ XZ ] !
+Z ~ +Š }g ø ä T :ÀF
Xì ŠzŠ%
Y Ñ1 Â »<
x » {zÐ kZ Âì @ Z
 ~¨£Æ ®
$
Vänfßi
XƒŠŽñ?Š ¦ÑÌðÃÅi ZŽÆ Tì @
ƒŠ Z%
ì s %Z » yZÄ¡7ng¬~ yZ • w®=°ZŽ Å® $ 
ì +-Z ° _ö{z ®ž ì èt ä ‰p°Å ¦Ñ®
$ $

ƒ: ŠŽñ~ äâ iÆ ~ ZÆ + Š ª)
 vZ wÎgŽ ( ì q {” Za 5g0
 ÑZ
Æ~  žì C Ù ª: X >g •
á Z: š ZÜ: gzZ Uk
½: P: Ѹ Â: ª
Ô/ôÔ+”Zg ñ# Â7ŠŽñ?Š ¦Ñ ðÃÅ i ZŽ Æ kZ ~ gzŠ
É@
~ g ZzŠ Z Æ yZ ~³gzZ Ïìg „ Š ®i ZŽ ?Š ~ gzŠ Æ É@sgzZ
z,6kZgzZ ñYƒ ` Zzg » kZž ñY cÐ b§kZŠŽz Yg{ »Ú kZ
0
X 7eƒ:g ïZ
175
~ gzŠÆ + ”Zg ñ#gzZ xk!
~ gzŠ Æ/ôž Zƒ x¥Ð kZ
xÅ ôzZ F
gzZ yZ f Z «Å- } ñƒC Ù ªgzZ ù •
á gñZ ‰Ž m<!
G
gzŠÆ ~
 ÑèÑq d  ðI 3" c i úÅògzZ i úB‚Æ ®  )q Z Ð gî
Åi ZŽ Æ yZ ~ „gzŠÆ ~
 Ñž ¶tzz Å kZ Â å Zƒ: g¼» yZ ~
ŠŽz » yZ 6¯ Å ?Š kZ Â ðW7 ]gz¢Z
 gzZ ¶ŠŽ ñgzZ ¶ì‡?Š
Ùª
X Zƒ µZz ~C
ïÅîJ0G $
4]®gzZõ®
$

$
¹®ž Zƒ x¥Ð yZ ñƒk
 $
’p¦ÑgzZ ~½Ž Æ ®6
zZ
:Âì @ ]
ƒ wEZ » Â kZŽ ~ <ÑÃgzZ • ë Ãh %Z ~
W~ŠŽ zˆ Æ ~
{Zpƒ c  Ñ%ZŽž• f  pt Æ kZ Â(ËX 1
Ö è.
ƒŠŽñ~ qÑ?Š Å i ZŽ Æ kZ ªƒ #
: c Þ ‡ c Þ ‡{z
ƒ p°.
Þ ‡wzZ nX • D™9zŠ Å kZQ Xì x ¬ p» ®
ž p°. $
tÔƒ
Ö è.
Å i ZŽ Æ kZž # Þ ‡n~uzŠ XƒŠŽñ~ qÑ?Š Å i ZŽ Æ T
 ÃkZgzZ • ï Š x *
‹B‚Æ < õ® ÃwzZ nXƒ: ~ qÑ?Š
$
X • ë!H® $Ãn~uzŠgzZ • … Y
 pt Æ ®
Æ i§Æ <Ñ%Z Ž ž • f $
( Ëgz Z X 2
Xƒ: ~ <Ñ?Š Åi ZŽ Æ kZ ªƒ s Ü
$
gzZ Xì m{ pt » ®
Xì Cƒ c Ð ÏZ ~ <ÑÃ
Û » yÒ sÜ7s %Z » Ë~ yZ gzZ • „
t•  gŠ wEZ VâzŠt
$
®{z • ë #Ö è.
Þ ‡~ wqC ٠î$Ž X 7t• Û ðÃ~ Š Z%Xì
 x ¬ p{z • D™ & ¸Å îJ0G4]gzZõ Y fŽ gzZ • f
f  m{ p»
X•
176

Z » + TÃ<
ç{°‡q  z®
$

ˆÅŠ XZ ,q Ž ˆ ÆgzŠÆ É@sgzZ É@
Ô/ôªyzÅZí
:• 9zŠ ÅyZ •
Ì *™ Zg7 ìq Z 6yZ gzZ ì h
]̦ZŠ ïE
E Z
L 4] » yZž {z Âq
gzZ " Å îG 4&Š à ‰ Yƒ 7¿6¬kZ Æ kZ %ž ì s ¸ñ
0E
G
 vZ wÎgžyÅ VƒÕ{gzZ VÎgæ Ô+ zD
ðÃÐ ~ yZ ~: â iÆ ~ 
 «™Å +Šžì x¥Ãƒ
) fÆ ƒ  tžì t ,Å kZ X ¶: Ú
¶: ]gz¢Å VTZz gz Z ù Zgf h
]{gÃè yZ ~ yzÅZípì ~gz¢
ž ¶gŠkZCq ] ¸gzZ åÝqvZ ìmÃyZ Ð •
'
Å ~
 ÑèY
~gZgŠgzZ ~gÇÌ6gzZ åà ¬ ÌûX å @
YƒÆ» îƒ  {z¸ F ¼ Ž
=gzZ Zƒ I Z Ô'äƒ gz$ '¸~ T c W: â i {z Q X ¶̈¸ Ì
Ö Z Y f‰
+ŠÃ# Ü z kZ :X Ðäƒ [¦~gZgŠgzZ Π䃄 » V26
Å + Šž Zƒ ~gz¢§{ Å «™Å +Š gz Z Zƒ60
Z ~ ¸ » äƒ ù ŸÆ
u wßZ Ôg
z‚gzZ}wßZ Ô}Ôg uçO X ñY Å +zD
ÅVÂ!xÓ
t : X ‰ G ykgZæ c ögDÅ yZ gzZ Nƒ "ÁÂ ~ Z
•
+Šgz Z X Zƒ Za ~ ˆÉ å: ŠŽñ~ yzÅZí:
 » yZž • {z ,q
~ µZz p• h]
p¤ Z ,q t n¾Xì s ¸ñ6yZ ¬» «™ Å
 Zz ðÃ6TÚ {z) gº³qô]æø gô³qô]çø ³Öû] èöÚø ‚ôù³Ïø³Úö {°‡ø
Z  É 7®
$

 ZzŠpÌ, qt ( ì CYƒ Z
X• Z  Zz ÌŠpƒ s ¸ñ
Ô" gzZ Š ~ Àzz%‰ ì *Š :
 » X • ,q {z n~uzŠ
 » ä™ÂÆ Š ~ >}Xì *Š :
:  » yZž {)z Õ VZΊ
177
p 劎ñ Ì~ : â i Æ ~
 Ñ: ™ Ùp 6tt ]Š Ñz
 t gzZ ì *
kZ : Z X X7ÂÖWÜÖWzz%ä/ô c
 » kZ ¤ ä~Ñ
gZægzZ : Ü z kZ A » kZž¸ M
 ²pX å: ŠŽ ñ‰ Èt  @ Ü z
ƒ: ‰
evZ èg/ô:gzZ ÅŠ ~>Lä~
 Ñ:žì zz HQ 劎ñ
$
gzZ • ® Ð g ±Z VâzŠ pgzZ ]gß{zž ì t ¬» Vzq +Z X ä
™ƒ 4ZŠ ~ DÜ×ŠÚ æ p…^íeE äö ßûÚô ‹ønû Öø ^Úø ]„øâF ^Þø†ôÚû ]* oûÊô 'ø‚øuû*] àû³Úø g
u
X • Š°Z Z
 Zz

$
'gßÅ®
:]gß«
Xƒ®$ gzZ ^
Y* Ð g±ZÆ ]Z f KZ — {zŠp
ÜïgzZ *
¯ t±Ô *
™V¸Zl 6µñÆ ] Y Z' ‘
 gzZ wzÑZ ßg {g!}
}Z•ZÐ ïGE 4hÒX3ZÆ V¸•Û { Ze~Z•gzZ X {)z *
¯ Õ 6VzGgzZ
Wž {ot » yZ Ôì Û{ Šp » wqZ LZ y̈Zž {o » !3
~ ]y
Lg 7y›{L >%žt gzZ 7e\¬ ~g!
ÏZ X • ] ¬$ zg
e
Ù ä \¬vZÃ~
G
b§C ÆgzŠ {ŠŽñ b§
 vZ wÎgž} otÆ V ðG34‘$
žt gzZ Ô• ø*
z ¢q ~ Û « ]gŠgzZ g (Z »
 \ Wžt gzZ ¶~Š â •
ƒ
X • ] ¬$  t ì D» {gf {gf JÖ ªx ªÐ wzZ izgÃ~
#  \W
:]gß~uzŠ
»{ c Y ÂÐ g±ZÆ ÝZÚ
•z ËÐ s§KZ ~ kZ pƒ ^
s§Å<ÑB‚Æ kZ c™³B‚Æ ] ‡zZÐ s§KZ c
* *
™†ŸZ
á ~ ] ¬$
X • ï• Ìt * ZÃÃ{ ðƒ ðÎÐ
™i Z0
178
*
™ÇÃÈgzZ *
™ÈÃÇËÐ s§KZX 1
Ü z ÃkZƒ: mºB‚Æ ‰
™m{B‚Æ ‰
Ž gzZ * Ü z Ë¿Ž ª
Ü z
™Ì~ V!z }uzŠÃkZƒ mºB‚Æ ‰
X *
X c Û Š•
â• á gZ ä ~  vZ wÎgž• D™ÜÅvZ èg {k  Ù 1Z ]|
C
èô Ãø ÛöröÖû] Ýøçû mø ]çû ’% jøíûiø Ÿæøø oûÖô^nø ×$ Ö] àônû eø àûÚô Ýõ^nÏøeô èô Ãø ÛöröÖû] èø×ønû Öø ]çû ’% jøíûiø Ÿø
DÜ׊ÚE!Üû Òö‚öuø*] Ýöçû ’ömø Ýõçû ‘ø oûÊô áøçû Óömø áû*] Ÿ$žô Ýô^m$ Ÿ* û ] àônû eø àûÚô Ýõ^nø ’ôeô
- gzZ z™: m{ c x ªgzZ i ú ( r) Ð VÂZg ~uzŠ Ã]Zg Å-
Z V; 1X z™: m{ c { izg ( r) Ð V⊠}uzŠ ÃyŠÆ
 ¿ðä
<
g {izg » y@, ƒgG c
(ì ‚ Þx c g } izg {Š™m{Æ
Z }) ì ‚
µ Z ÂñY W~ kZ ÌyŠ »- gzZ
Xì ] !
Û yÒ Ð ¹ bcÆ - i úgz Z- ä ~
¸ ñâ •  Ñ èa
Æ™: Š XZ KZ ~ ]Š „ ~Š ã
Üi ú{ izg Ð ñZg KZ ðÞ å˜}

Û ä ë ~- ‘
ØŠ â • Û Iä \WŠp n kZ
Š â•
 gzZ- gñZ æž c
kª6kZ ðä
Z X • < z aZ ~ kZ „z ] â i ZßgzZ[gzZ- i úª
‘ á gZ ~ g
 gzZ- ?ž ZƒŠ • u kZ Z®X ǃ: w={z  Ç} ™†ŸZ Ð
V7 ~ ] ‡z Z x Ó >+z xßrèY z™: m{ WZz Æ >+z xßÃ-
Ü z ËX •
 gŠ %Æ ¬}gø ¤SÅ ‰
i úrª Ç: X 7„
Û IÐ ä™mºB‚Æ yŠ ˪ä™ÈÃ{ izg
Š â•
X c
Æ kZ gzZ- i ú‰ì HmºÃ- W ZzÆ Xx » {z }ÈgzZ
IÌÃkZ *
™¿6t :ZgzZ * ZÃÃ{gzZ HÅ- ~ yZ ] â i Zß
™i Z0
X Yƒ 7yŠgzZ Ë[ »- gzZ i úÅ-žì c Û
Š â•
KZ z™x » ƒ á gZ } gøž Š
 ¬ZñÆ Š • ƒ ¬t ~ g
u kZ n¾
179
á ŠpÃT%Z z™ #
, Š ™ Iqg•
Ë{zž gî,! Ö pz wpÐ ñZg
Xì 7pz wp{zì ¬» qg •á Šp{z ÂñYƒ "
U Ðg u ~uzŠ
HÅnCÙ Z®ì ZƒŠgZz ÇÌt ( z™#
Ö m{) ]çû ³’% ³jøíû³iø Ÿø 2
ÛžŠ
yWŒ Ù ªÌt Z®X ÏVƒ ^
ƒC VâzŠ ~ ¿{Zpƒ~ DzŠ NZ {Zp
Y*
* Ü z ËÐ s§KZ ÃkZƒ Ç÷Ž ~ g
™ÈB‚Æ yŠ gzZ ‰ u z
ƒ {o{z ŠpQƒ ZƒŠg ZzÈ~ g
ÃkZƒ ¿c Û Ž gz Z Xì ®
uz yWŒ $

Xì ® $ Ì* ZÃÃ{ÅkZŠg Zz ~ <ÑgzZ *
™i Z0 ™Ç
4G
3E
õg ~zâx â Z n kZ ì ûE 5k!Ð s u kZ {°‡tèa
 Ÿz Ð g
Û ~ bÑÅg
å„â èâ]†Ò o× ð^Û×ÃÖ] äe ÄÛ³jq] X • D â • u kZmvZ
^ãÞ^Ê ^ã†jíÚ æ ^ãÕ]æ ä×Ö] Øi^Î gñ^ƆÖ] oÛŠi ojÖ] è‚fjÛÖ] éç×’Ö]
!èÖ^ãrÖ]æ èÖ¡–Ö] oâ ojÖ] Å‚fÖ] àÚ é†ÓßÚ è‚e
Z ~- ‘
m{ q  g {â {Š™Š XZ 5Ð g
 «ÅZ u ÏZ ä Y f
Ø Z™ÅT
vZ Xì HwÑ+Z 6> ¸g > [i úrà Zz äY S7Ð IF
yZt èY} ±Ð áZz ä{Æ kZ gzZ áZz 䙊 XZÆ kZ \¬
~'
˜ gzZ „ZeŽ ì Ð ~ ]¬$
X• ª 
Y x ÓÆ i úgzZ ì ]Š „~Š ã
~ ] ‡zZ ^ gzZ +4žŽ i ú¶ Š
®
{z å q zæt:ZŽèY ˆƒ {”$  Æ Hì ]Š „aZ
Ð :
È Zg7 Ðzz Å{kZ Â Š
$
® Ü z ; g: ¹!
ƒ mºÐ •{ Å {)z ‰
XŠ0
tzz ÅkZ Âì è¤Å kZŽ ~ x‰Z Y § Z ä vZ¶g à Z çx â Z
u kZ ä VrZ X Bg
Ãg u~ ¤Å ( T
¸g) i úkZ ÃyZž ðƒ
• gzm {z Z®ì cÛ Y ]Z » kZ ä qg •
â• á ŠpžŒt gzZ H¿™yY 9
180
u Y fgzZ Y •1ì {”tÌ{z 1Ã{°‡T ä VrZèY
kZ ä g
Š ™"
vZ¶g à Z çx â Z ~ |ÎX c U* u
ƒ ] {ðgzZ qçñ » g
uÉ H7s Ü »ç{°‡gÃè ä
ÆgzZ ðƒ tÐ yZ ~K9Ãg
» „ $ö~ [! Ù Ì´6Ãg
ZC
kZ 7®» q ugzZ 7à { Ð æ
Xì @
ƒxw¸
$
ì® ™ ZŠ ZB‚Æ ˆ qzæ)Ãï%ZX 2
*
ÃkZ ~ ˆ qzæ)pXì ïŠzgŠ 6~
 Ñ gzZ™f » \¬vZ
Z qzæ)Xì ®
Ð j§kZ ~ ]gߦ½Zžì t ˆ q $
*

„q Ü zq
Z ~ ‰ Z ƒ
 {zž , ™x ZoZt áZz ä™™f ƒ
 ž ñY H
Xƒ Zu c ƒ Z˜ { ZpgzZ%Æ kZ c ™ ¯÷ZÃË{ ZpÐ ,™™f
áøçû Šö×ô rûmø ^Ú÷ çû Îø á$ *] •õ çû Ãö ŠûÚø àøeû äô ×# Ö]‚øfûÂø غqö…ø †ø føìû]* Ùø^Îø 1Cpùô †ôjøíûføÖû] oeô*] àûÂø
]çvöfôù‰øæø ]„øÒøæø ]„øÒø äø ×# Ö] ]æ†ö fôùÒø Ùöçû Ïömø غqö…ø Üû ãônû Êô hô†ôÇûÛøÖû] ‚øÃû eø ‚ôrôŠûÛøÖû] o³Êô
Ùø^Îø [Ô ø ÖôƒF áøçû Ööçû Ïönø Êø äô ×# Ö] ‚öfûÂø Ùø^Îø ]„øÒøæ ]„øÒø äø ×# Ö] ]æ‚öÛøuû]æø ]„øÒøæ ]„øÒø äø ×# ³Ö]
äü jönû iø*^Êø Ùø^Îø Üû ãôŠô×ô rûÛøeô oûÞô†û fôìû*^Êø oûßô iô^+Êø Ô ø ÖôƒF ]çû ×öÃø Êø Üû ³ãö jømû]*…ø ]ƒø¬³Êø Ùø^³Îø !Üû³Ãø ³Þø
Ýø^Îø áøçû Ööçû Ïömø^Úø ÄøÛô ‰ø ^Û$ ×øÊø ‹ø×ørøÊø äü Öø ‹ º Þö†û eö äô nû ×øÂø æø Üû âö ^iø^*Êø Üû ãôŠô×ô rûÛøeô äü iö†û føìû^*³Êø
Üûjöòûqô ‚ûÏøÖø åü †ö nû Æ äø ÖFž Ÿø pû„ô Ö$] äô ×#Ö]æø •õ çû Ãö ŠûÚø àöeû äô ×#Ö] ‚öfûÂø ^Þø*] Ùø^ÏøÊø ]‚÷mû‚ôuø ¡q÷ ö …ø áø^³Òøæø
]÷…„ôùÃø jøÚö Üûâö ‚öuø*] Ùø^ÏøÊø !^Û÷×ûÂô "
# ‚õÛ$ vøÚö hø^vø‘û*] Üû jöÏûÊö ‚ûÏøÖøæû *] ðø ^Ûø×û¾ø èõ Âø ‚ûfôeô
àöeû æ†ö Ûû Âø Ùø^ÏøÊø !" # ‚õÛ$ vøÚö hø^vø‘û]* ^ßøÏûÊö Ÿøæø ðø ^Ûø×û¾ø èõ Âø‚ûfôeô ^ßøòûqô^Úø äô ×# Ö]æø
àûòô Öø äô ×# Ö]çø Êø åö çû Úö ˆø Öû^³Êø Ðômû†ô_$ Ö^eô Üû Óönû ×øÂø Ùø^Îø äø ×#Ö]†ö Ëô ÇûjøŠûÞø àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø ^³eø *] ^³mø èøføjûÂö
!]‚÷nû Ãô eø ÷Ÿø¡•ø áøçû ×% –ôjøÖø Ÿ÷^Ûø•ôæø ^ß÷nû Ûômø Üû iö„ûìø]* àûòô Öøæø ]‚÷nû Ãô eø ^Ï÷fû ‰ø Üû jöÏûfô‰ö ‚ûÏøÖø Üû jö×ûÃø Êø
‚õÎø†û Êø àôeû èøføjûÂö àöeû æ†ö ÛûÂø Ùø^ÏøÊø †ônû fôÓø³Öû] o³Êô o% ³Þô]†ø ³fû_$ ³Ö] ^³ãø qø†ø ³ìû]* èõ mø]æø …ô oû³Êô æø
Š 4
Ð ~ wYgÆ›z ~g ggzZ •rq ƃ • Š¤
•á Æ/ôFŽ • iz9 0Gt 1C
X ðƒ ]Ãz ÅyZ ~| 83 •
181
èe^v’Ö] é^nuE !]çû Îö†$ Ëøjøm$ áû]* Üû âö †ø Úø *^Êø äô nû Öøž höçû iö*] æø •õ çû Ãö ŠûÚø àøeû] ^mø äø ×# Ö] †ö Ëô Çû³jø‰û*]
D257 ” 3 t
GE-Ê
ÃÅvZ ègŠ&0vZ†]|ä ¿q ZzgÐ ~ç.>EZ1Z
Zžì e
 ~Kˆ Æ [fvß¼ž ~Š¸
ZÐ ~ yZ X • ä
žì H¿q
ÅvZ ègŠ&0vZ†X¼#û%âZ gzZ ¼ Äû%âZ gzZ ¼rû%âZ
Š [ ZŽ ä ¿kZ ?• ë b§kZ {z H Â Y7 ä
ä \ WX V; Yž c
}÷ ÂdŠ D™ (Z ÃyZ ?Z
¸Å >Å yZ Ãí ™ Wk0  YZž cÛ
â•
vZ†]|X ~Š¸ÅŠ ZZÆ >Å yZ Ã\ W™ Wä ~ž • ë X bŠ
Æ VÍß yZ ñƒ ê ^à M ÑZz 8 IÅvZ èg Š&0
Ö gzZ ñWk0
òŠ WJz û!{zgzZ ‰ƒ} 9  ‹ÃkZ¸ ìgÈ{z¼ Ž Z
 gzZ ‰
.t ä ?nÅ! q
e X Vƒ Š&0 vZ†~ ¹gzZ ¸
ÑÑ {uz ñZ}
Xƒ ‰ | (~ DÐ [ôZÆ ~ ì ÅŠ XZ ®
 Ñ ?Q c { (z q
$ g@
{( z q
g@
ä ë Â: nÅvZž ¹6gîÆ ]gm ä q
Z Ð ~ yZ
 ·~ Dë „: gzZ ÅŠ XZ ®
E0 z/gzZ X ñƒ ëÃ6[ ôZÆ ~ $

(/ô ? ) cÛ ä \WX • D™gl Z Ð vZ ëÝ°Z†1Z } Zž ¹ä
â•
îY {g ú ¹ ? ÂG x »‰ kZ ä ?¤
Z nÅvZ X zñ xiÑ Ã j§Æ
XÐ î Y 7~ „ZeÅgzŠ ? ÂÅg(Z { Zg ðÃN !N ZŠ ä ?¤
c ZgzZ XÐ
~ Š&0Z } Z ¹äE0 z/ž • p ÖZt ~ e Zzg ÅLÍÅ ãZd
tºÃVÍß ä \ W ÂX Vƒ @
™/Âs§Å kZgzZ Vƒ @
™Ô„ÅvZ
Š ¬» äƒ
X c
Æ/ôgzZ 7IÌ*
™™f ~ KX • : %g » f Z #gzZ ËÔ Ä
Y yZ pX ‰Cƒ Ì™f ÖW~ gzŠ
 B‚Æ Vzq ^
ž Bˆt Z
182
„q Ü z„q
Z ~ ‰ Z ƒ
 {zž Hx ZoZt ä VÍß ƒ
qÑ~ q ½Z
ÃkZ äÅvZ ègŠ&0vZ†]|Ð zz Å kZ ÂÐ ,™™f
$
®

Xì e Zzgt ~ òg ZŠ ò
tø†ø ìø ]ƒø¬ôÊø éô ]‚øÇøÖû] éô ç×F‘ø ØøfûÎø •õ çû Ãö ŠûÚø àôeû äô ×# Ö] ‚ôfûÂø hô^eø o×FÂø ‹ö×ô rûÞø ^ß$Òö
ÜûÓönû Öøžô tø†ø ìø]* Ùø^ÏøÊø p% †ôÃø •ûŸ* û] o‰øçû Úö çû eö*] ^Þø ðø ^røÊø ‚ôrôŠûÛøÖû] o³Öøž äü ³Ãø ³Úø ^³ßø³nû ŽøÚø
äô nû Öøžô ^ßøÛûÎö tø†ø ìø ^Û$ ×øÊø !tø†ø ìø oj#uø ^ßøÃø Úø ‹ø×ørøÊø !Ÿø ^ßø×ûÎö [‚öÃû eø àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø çû ³eö ]*
]†÷ Úû ]* ^Ë÷Þô! ‚ôrôŠûÛøÖû] oÊô kömû*]…ø oûÞùô žô àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø ^eø*]^mø o‰Fçû Úö çû eö]* äü Öø Ùø^ÏøÊø ^Ã÷ nû Ûôqø
Ùø^Îø åö ]†ø jøŠøÊø køŽûÂô áûžô Ùø^ÏøÊø çø âö ^ÛøÊø Ùø^Îø ]†÷ nû ìø Ÿ$žô äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]æø …ø *] ÜûÖøæø äü iö†û Óø³Þû*]
غqö…ø èõ Ïø×ûuø Øùô Òö oûÊô éøç×F’$ Ö] áøæû †ö ¿ôjøßûmø ^‰÷çû ×öqö ^Ï÷×øuø ^Ú÷ çû Îø ‚ôrôŠûÛøÖû] o³Êô kö³mû]*…ø
è÷ñø ^Úô ]çû ×ö×ôù âø Ùöçû Ïönø Êø è÷ñø^Úô áøæû †ö fùô Óønö Êø è÷ñø^Úô ]æû †ö ³fùô Òø Ùöçû ³Ïö³nø Êø ^³’÷³uø Üû ³ãômû‚ô³mû*] oû³Êô æø
^Úø Ùø^Îø Üû ãö Öø kø×ûÎö ]ƒø^Úø Ùø^Îø è÷ñø^Úô áøçû vöfôùŠønö Êø è÷ñø^Úô ]çvöfôù‰ø Ùöçû Ïömøæø è÷ñø^Úô áøçû ×ö³×ôù ³ãø nö Êø
]æû ‚% Ãö m$ á]* Üû ãö iø †û Úø ]* ¡Êø ]* Ùø^Îø Õø†ôÚû ]* …ø ^¿øjôÞûžô æû ]* Ô
ø mô]…ø …ø ^¿øjô Þûžô ^³ò÷³nû •ø Üû ³ãö Öø kö³×û³Îö
oj#uø äü Ãø Úø ^ßønû –øÚø æø o–FÚø Ü$ $ö !Üûãôiô^ßøŠøuø àûÚô Äønû –ômø Ÿø áû]* Üûãö Öø køßûÛø •øæø Üû ãôiô ^øò³nùô ‰ø
áøçû Ãö ßø’ûiø Üû Òö]…ø ]* pû„ô$Öù] ]„âF ^Úø Ùø^ÏøÊø Üûãônû ×øÂø ÌøÎøçø Êø Ðô×øvøÖû] Ô ø ×ûiô àûÚô è÷Ïø³×û³uø o³iF]*
Ùø^Îø xønû fôŠûj$Ö]æø Øønû ×ô ãû j$Ö]æø †ø nû fôÓûj$Ö] äô eô ‚% Ãö Þø o’÷uø àô³ÛF³uû†$ ³Ö] ‚ô³fûÂø ^³eø]* ^³mø ]çû ³Öö^³Îø
èøÚ$ .] ^mø Ô ø vømûæø o1 •ø ÜûÓöiô ^ßøŠøuø àûÚô Äønû –ômø Ÿ$ áû*] àºÚô ^•ø ^Þø^*Êø Üû Óöiô ^òø³nùô ‰ø ]æû ‚% ³Ãö ³Êø
äü eö ^nø $ô ǻ„ôâFæø áøæû †ö Êô ]çø jøÚö "
# û ÜÓönùô fôÞø èöeø ^vø‘ø ðô Ÿøç. âF Üû ÓöjöÓø×øâø Åø†ø ‰û]* ^Úø ‚õÛ$ vø³Úö
èô ×$ Úô àûÚô p‚Fâû *] oøâô èõ ×$ Úô o×FÃø Öø ÜûÓö$Þžô ǻ‚ônø eô oûŠôËûÞø pû„ô$Ö]æø †û ŠøÓûiö Üû Öø äü jnø Þô!æø Øøfûiø ÜûÖø
Ÿ$žô ^Þø•û …ø *] ^Úø àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø ^eø*] ^mø äô ×# Ö]æø ]çû Öö^Îø èõ Öø¡•
ø ø hô^eø çû ³vö³jôjøËû³Úö æû *] ‚õ³Û$ ³vø³Úö
^Ú÷ çû Îø á$ ]* ^ßø$ø‚$ uø "
# äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø á$ žô äü fø nû ’ôm% àûÖø †õnû íøÖô ‚õmû†ôÚö àûÚô Üû Òøæø Ùø^Îø †ø nû íø³Öû]
Ü$ $ö Üû ÓößûÚô Üûâö †ø %øÒû*] Ø$ Ãø Öø pû…ô•û *]^Úø ä×# Ö] Üö mû*]æø Üû ãônû Îô ]†ø iø ‡ö æô^rømö Ÿø áø•†ÏöÖû] áø¨ ðö †ø ³Ïû³mø
183
ÄøÚø áô]æø †ø ãû ß$Ö] Ýøçû mø ^Þøçû ßöÂô ^_ømö Ôø òô ÖFæø ]. èøÚ$ ^Âø ^ßømû*]…ø æ †ºÛû Âø Ùø^³Ïø³Êø !Üû ³ãö ßû³Âø o³Ö#çø ³iø
( 60 m 1 ` oÚ…]• à߉E tô…ô]çø íøÖû]
Ö6} i ZzgŠÆÅvZ ègŠ&0vZ†]|ë ¸Ð i úÅò
( yŠ q
Z ) X¸ D Y wa KB‚Æ yZ Â ä
CÙ !  gz Z ¸ D Y
{z Z
ª) Ý°Z†1Zž Y7 gzZ ñWk0
}g øÅvZ èg ~ÄZ .ñ1Z ]|
Ù !
{z ÂX 7ž ¹ä ë ?• ñWC }g v( ÅvZ ègŠ&0vZ†
k0
Ù !
 ë †C
yZ ƒ ÅvZ ègŠ&0vZ†Z
 X ‰ ÖB‚}g ø Ì
ÌZ ä ~ Ý°Z†1Z } Z ¹äÅvZ èg .ñ1ZgzZ ñƒ} 9s§Å
ä ~Ž @Š ] !
Å „ ð> ñZg ~÷v:ZgzZ ª~' Z ~K
+Z q
\Wž cŠ [ZŽ äÅvZ èg .ñ1Z  ?ì ]!
H{zž Y7 ä VrZ Xì
Æ i úÃVÍß~ Kä ~ XÐ BNŠ d kÃkZ \ W „g Ï0
 iÅ
Ù gzZ • Vc
Z ~IC
q Æ VÍß X ¬Š Æ ñ¯ ô ~ g OZ
èk0
Ñû%Ξì H {z gzZ • ërû%Îvß Â¼rû%Ξì H¿
¼vZ y4û%Ξì H¿{z gzZ • ëÝtû%Îvß Â¼vZ ÑZ!Z
\WQ Y7 äÅvZ ègŠ&0vZ†6kZ X • ëvZ y4û%Îvß
Æ \ W c Š [ ZŽ äÅvZ èg .ñ1Z ?¹ HÃVÍßyZ ä
ñZg Å\ Wž c
¹äÅvZ ègŠ&0vZ†X ¹7¼ Ð yZ ä ~ ~ g OZÆ ¬
t ÃyZ ä \ WgzZ , ™g Ñ {k
LZ {zž ¹: VYt Ð yZ ä \ Wž
0vZ†Q X σ: ù Ÿ n ðÃÅyZ ( ~ ]gßkZ )ž ~Š: VY -J
VŒ - B‚Æ \ WëgzZ - ÅvZ ègŠ&
Ð ~ VòyZ {zž J
H »~ Y7 Ð yZ Q X ñƒ } 9 V;z gzZ ñW k0Æ I q
Z
à ÄgzZ ËÔr6X• Vc Š [ ZŽ ä VrZ Vƒ ;gNŠ D™
èž c
184
ž Vƒ êŠ - LZ ? c
J~ gzZ z™g ÑÃVƒk Û ä \ WX • ìg™gÑ
â•
Ö Z } Z X σ : ù Ÿ n ðà ~g v
~gv~¢ Xž ì k\Z 6?·#
 \ WgzZ • ŠŽ ñ~ Š Z®M/ôt Æ ~
Æ~  Ñ }gvXì ~Š !

'
]Z f kZ ì nX L I7ÌZ @'
Æ \ WgzZ ñƒ 7{¦1 ÌZ } À
 ·Ž ƒ 6I +Z ? Â c
Ð IÅ ~ ì yY ~÷~ïÆ T Å
¹ ä VrZ Xƒ á Zz %Å {i ZzgŠ » „Ze vß ? c Z@ {Š c
gzZ ì Cc
e i
{Š ZgZ »í „ Ä cÛ ä \WXì H {Š Zg Z »í• Âä ë Ý°Z†1Z } Z
â•
Ù í ( Ð zz Å äƒ ß g» & §) ÃX • á Zz ä™
C
7Ýq ¦
Û vß¼ž å H yÒ Ð ë ä ~
{z pÐ ³7yWŒ  vZ wÎg X Cƒ
?e
ÒZ ÅyZžh
•á } Y 7~ nÅvZgzZ Ç} FZ 7nÐ ²Æ yZ
• ë•0 z/X ‰ QÐ s§ÅVÍßyZ \ WQ XƒÐ ~ VÍß „
ÒZ Å VòyZž ¬Š ä ë
 s Ü} gø ™ ïB‚Æ `gZp e
k
X ¶„g ±~ yZz1
i úÅ[f§Zz ¬ Xì ZÇ! Ð ¬ §Zzt ÂBŠÐg¨Zgf
gzZì »¬ Ð i úÅò§Zzt gzZ å ;g Y H ~˜™f ~ kZgzZì »ˆ Æ
ègŠ&0vZ†]|žì ~§Zz¬ èYX å ;g Y H™f ~u~ kZ
ÅvZ ègŠ&0Z ]|~§Zz}uzŠž Z
 ‹ D™™f ÃyZ äÅvZ
Xƒìg™ H ?ž Y7 Ð Vß Zz ô ä
EE
c™]gz¢š ÃkZƒ qzæc ]gz¢îp©$ °%Z Ž X 3
*
ì®$ *J(wÅkZ
EE
™y´Z gzZ bŠ q :Z Å i úˆ Æ yZ f Z ªd
]gz¢îp©$ °ì * 3G
 ðI"
Ö â Zˆ Æ yZ f ZèYì q zæc
wÎgÅvZ èg wš ]|¸Ð #
185
Åì‡yZ f Z «Å- äÅvZ èg y¢]|gzZ¸ D™ q :ZÃ~
 vZ
ˆ Æ yZ f Z n Æ i úÅò~†ÃY f}nˆ Æ gzŠÆ/ôQ X ¶
Ü z »òèY Zƒ ` Zzg » ä™y´Z » i úû%q
gzZ ’‰ Z ¸Ð i úÅò
 ~ˆ X ¶„g: ±z ~ÚÏÅgzŠÆ/ôgzZ ì @
Z Ü z»ê
ƒ‰
Ì~ Vzi úgzZ {z´Æ [fä +y
O ÂÐäƒ :Ì~ Vzi úgzZ
X c Û ?Ãd
Šg Z Œ 3G
 ðI"
á ~ yZ f Z Ì~ i úÅò¸ Úvß~gzŠÆ evZ èg/ô
ï•
G
 ðI
~ Vzi úgzZ ¶: ]gz¢Åd 3" Ë{eÐ Ýôçû ß$³Ö] àø³Úô †º³nû ìø ö éç×F³’$ ³Ö]
G
ÏZ X ¶®
$6¯ Å äƒ ]gz¢š d 3" ~ gzŠ kZ n kZ ?Cƒ VY
 ðI
X • ]c Zzgt Ðzz
Ùø^ÏøÊø ðô ^ŽøÃô Öû] oÊô höçùô %ømö ^Þ÷ƒôù ç* Úö pœF…ø äß ä×Ö] o•… ^n& ×ô Âø á$ *] pøæô…ö ( i)
( 129 m<  { ZgE ‚ôrôŠûÛøÖû] àøÚô Åø‚ôjøfû ÛöÖû] ]„âF]çû qö†ôìû*]
 ðI
d 3G
" ~ i úÅY (Ãyfñq Z äÅvZ èg Z]|žì e Zzg
X zŠ wïÐKà •$
kZž c Û Â ¬Š D™
â•
ÅvZ èg/0vZ†]|~û%q Û vZ¶g@W ( ii)
Zž• D â •
ä ¿q Z X ¶_ ƒ yZ f Z X Š Ð n¾Å "7i ú~ Kq ZB‚Æ
àûÚô ^³ßø³eô tû†ö ³ìû]. X cÛ Ð @WäÅvZ èg/0Z ]|X ~Š™ qzÑd
â• 3G
 ðI"
kZ= Dp„Ú†jÖ] å]æ…E äô nû Êô Øùô ’ømö Üû Öøæø Åô‚ôjøfû ÛöÖû] ]„ø³âF ‚ô³ßû³Âô
Ð V; Æ •$
X S7: i ú~KkZ ä \ WgzZ gá
gzZ c i úÅò ä }n Â~ 7]gz¢Ð zz Å :Z  ~ˆ
G
3" c Vzi úvŠ ä + y
Vc  ðI
{~ Vâ â i yZ èY X Œ?à d O
 ) Ð zz Å :z êp¸ Ì_7i úvßgzZ ‰: ŠŽñ
Æ®
186
 ) c
i úÐ ® Cƒí@ ~® )  cÐ TÑ ä™í@ ~ äWn
G
ž S(gzZ ‹» Z
 Q pˆÅg (Z d  ðI 3" Ã7Æ ]gz¢kZ X CY {g
G
: p » i ú™ÍyZ f Zž Î äY Œ-Z Ãd  ðI3" gzZ ;g: „g±Z¼ » yZ f Z
G G
wÅkZÃd 3" [ Zèa ÂD™{Š Zg Z zp » i úˆ Æ d
 ðI  ðI
3"É D™
x ¬ Vc Z ~ gzŠ }gø gzZ X ˆƒ!H ®
{ Âq $
Qt  Š Š J (Ð
c
i úÆ ™çz ¼Z òŠ Wžì @
ƒ9z Ú Z 'yxgŠÆ i úgzZ yZ f Z }uzŠ •
hg 2 ~ êà \ W LZ òŠ Wž @ ƒ 7‰Ü z {Š c
i Xnƒ q Ñ ~
ÒZ ~(gzZ ì Sg „ÃyZ ì •7i úä VÍß X2 Xn
„ i úŽ e
G
gzŠ }gø 6¯ Å] ;Ž z yZ Xì *  ðI
Ã HÐ d
ƒ {Z 3" ÃkZ Âì …¸ Ð
Zž ~ i úÅò ñZÎ n kZ X „g 7¹!
¤ ]gz¢¼ Å d 3G
 ðI" Ì~
Xì ®Âc Vzi úgzZ :gzì öR ƒ y´Z +F
$ Z
¿û%q
gzZ ( ™}Š ]úŠ Ã}uzŠ q
Z )¦ZD
Ãïz [zqX 2
ì® $ ™B‚Æ x ÈZ
*
ì ~ îG 0E
4$bÑ
ØËßÖ] á] Ü×Â] èa]†Ò h^Ói…] ^ãßÚ Ýˆ×m ÜÖ^Ú Åç•çÚ †nì éç×’Ö^Ê
åæ†ÓÚ oÂ]‚jÖ] Ønf‰ o× èÂ^ÛrÖ^e
ŠŽ z!
z ¦Z D ƃ kZ pì ]Š „ +4 z aZ gzZ ~Š ã
i ú
Xì {z(gzZì CY 0® $ {z 7qzæ~ i úÒŽ Ð :  Æ x ÈZ
ñƒ 4ZŠ ~KVâzŠÛi0 {z²gzZ ~ž• ëvZ¶g@W
ovF–% Ö] áøçû ×%’ømö Œö^$ßÖ]æø èøŽøñô^Âø éô †ø rûuö oÖFžô ‹
º Öô^qø †ø ÛøÂö àöeû äô ×#Ö] ‚öfû Âø ]ƒø¬ôÊø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE!èºÂø ‚ûeô Ùø^ÏøÊø Üû ãôiô ç×F‘ø àûÂø åö ^ßøÖû^*ŠøÊø ‚ôrôŠûÛø Öû] oÊô
Æ {vÆ •vZ ègÈ ¬ ]|ÅvZ èg/0vZ†]| ¬Š Â
187
0Z ]|ä ëX • ìg| 7i úÅ“
 e ~Kvß¼ gzZ • Æ k0
tž cÛ ä VrZ Â Y7 ~ }g!
â• Æ i úÅ VÍß yZ Ð ÅvZ èg /
$
Xì ®
vZ wÎg ä evZ èg x Z™/ôŠ¼B‚Æ 7‚ Z 9i úÅ“
e
x ÈZ m{Ð ˆ ¦½Z ~: â iÆ \ Wèa pì Å e
ZzgÐ ~

| 7i úÅ “
 e 6( KZ {z @
ƒ }V˜ Ž É å @
™ Zƒ 7n Æ kZ
n kZ Xì ¤ {Š c
i Å "7~ yÃTì i úrt ,i Z {z´ X ©

 äÅvZ èg/0Z ]|
m{gzZ q ½Z ~ VzKc i úkZÃVÍßZ
vZ¶g ~zâx âZ Ðzz ÏZX c Û®
Šg ZŒ ÃkZ ä VrZ  ¬Š D™x ÈZ
$
:• ˜
Ø‘] á] Ÿ è‚e çâ ^ãÖ Å^ÛjqŸ]æ ‚rŠÛÖ] oÊ ^³â…^³ã¾] á] å•]†³Ú
è‚e ov–Ö] éçב
Ù ª~KÃi úÅ“
n Æ kZgzZ -7Æ ™C  ežìt Š Z%Å yZ
$
Xì ®  ež7Š Z%t ì ®
Ð „ ÝZ i úÅ“ $*
™x ÈZ z q ½Z
Z p• [zq ~ ÝZ [ Z N w‰Z gzZ Šßñ™f b§ ÏZ
~ yZ ¤
$
X fƒ® á Ìx ÈZgzZ ¦Z D
gzZ {z( ÂN Yƒ ï• 
$
ì® ™Š NZ {—¸ <
*  c
 Zz Ãï c
Z b IX 5
$
ì®Ì* ™¿B‚Æ x ZoZ b§Å {—¸6ïc bI
X • ˜ ~tXvZ¶g ~©tZ† *
Ññ
‚ß àÚ o×’ÛÖ] ànnÃi å†Óm å^ßÃÚ éç×’×Ö é…ç‰ ànnÃi å†Óm ^ßjÛñ] ÙçÎ
]ƒ] æ !äÚ]ˆjÖ] ņŽÖ] oÊ ‚ãÃm ÜÖ^Ú Ý]ˆjÖ] änÊ áŸ á•†ÏÖ] …ç‰ àÚ ^òn• äŠË³Þ
ý |^fÛÖ] èÚæ]‚Ûe Ôß¾ ^ÛÊ èâ]†ÓÖ] '…çm åçvÞ æ gvjŠÛÖ] Ý]ˆjÖ] á^Ò
188
ýÝ]çÃÖ] hç×Î oÊ é‚ŠËÛÖ] ð^ÏÖ]æ Ý^ÓuŸ] oÊ ‚fÃÖ] Ôm†Ži äÞ^e åç××Âæ
àÚ ànu oÊ å†nÆ œ†Ïm Ÿ &nve än× Ýæ]•æ éç×’Ö é…糊Ö] à³n à³Ú á^³Ê
äÞçÒ Ý]çÃÖ] ྠoÖ] ^$…çÚ æ ݈j×m ÜÖ^Ú Ý]ˆ³jÖ] áç³Ó³m á] Ô• Ÿ á^³nuŸ]
á] gu] é‚ŠËÚ oÖ] ^$…çÚ ÔÖƒ o× èÚæ]‚ÛÖ] kÞ^ÒçÖ ÜÃÞ ý^m …憕
èñ]†Î o× áçÚæ]‚m ènÃÊ^ŽÖ] èÛñŸ] á] ýèÛ¿ÃÛÖ] èÓÚ oÊ ^ßm]… ^ÛÒ ^ãÒ†jm
æ ^Þ^nu] ^ãÞçÒ†jm Ÿæ èÃÛq ØÒ †rÊ oÊ †â‚Ö] é…ç‰æ é‚rŠÖ] Ømˆßi ÜÖ]
ga„Ú oÊ æ] ^Ï×_Ú ÔÖƒ hçqæ Ý]çÃÖ] •^ÏjÂ] ^ãßÚ ‚‰^ËÚ oÖ] ÔÖƒ '…çm
oÊ ènÃÊ^ŽÖ] àne æ ^ßßne Í¡ì Ÿ á] †`¾ ^ßãâ àÚæ ý^‘ç³’³ì ènóÊ^³ŽÖ]
^ÛÒ Å…^ŽÖ] gÞ^q àÚ Ýˆj×m ÜÖ^Ú Ý]ˆjÖ] áçâ†Óm ^–m] ÜãÞ^Ê è×òŠÛÖ] å„â
D2 t 289 ” Väm^ÉE ÜãfjÒ Äfji àÚ o× oËím Ÿ
ì t È » kZ ì {z(”Å]gÎËc i úž w¸ »[Z }g ø
~ kZèY ì {z( * Û Ð s§KZ » ~i úž
™³Ã]gÎ ËÅ yWŒ
 gzZ X H 7xi Ñ ä <ÑÃTì 'xiÑ Ãq +Z
» {)z ïZ
Æ# Ö zZæ 6b I Âì @
ƒZ ñ»> Ø Z™ ( 'xiÑ Ã kZ ª) x ZoZ
Y •' ( ǃ >Ø Z™Z
 ñà z Z & ~ Â{z ª) ?ì yá H Zg v~}g !
gzZì *ÑÃ} È ~ ”Åx ©Z Âq
™q Z ~ kZž ðCtzz Å kZ ä
 Zz Ãïc
Z ™ 2~} oßÃVÍß~ kZ }uzŠ
b I {zž ) ì *
gzZ} ™¥]gÎc i úËðä ZèY' X ( • ” 䙊 NZ—¸ c
: ]gÎgzZ ðÃ{z´Æ ]gÎkZ ÌLž}™# Ö zZæ Ð b§kZ 6kZ
kZgzZ ì 7xi Ñ ~ <ÑŽ ì x ZoZ » q +Ztž 7— ðà Âñ 7
Z V; '• ” 䙊 NZ Z
T) ¤  Zz gzZ ~gz¢Ã kZ x ZúÐ zz Å
ƒ Ä! Zy Ö zZæ 6kZ ( ƒ Å#
~ VÍßÐ # Ö zZæ ä ~
 Ñ 6ï
189
Ù x â Z w•
-C á ž ¬Š ~6l ä ëž 6ì 4 *
™uFÖ zZæ
Ã#
Ö zZæ 6"7ÆC
gzZ • D™# Ù Š {gÎgzZ {>ÝZ {gÎ~ i úÅò yŠÆ
Z Ð ~ XNW~ q ¸z VÒZy
q ¼ Ð kZ ÂD™7uF» yZ L
 Zz ÞÃ"7Æ VÂgÎyZ ~ò Å- x Zúžìt
Ái Z Á:gzÑ KZ
á gzZ }g øž Zƒ C
Æ ›• Ù ª Ð kZ 'Ñ KZ Ø è w•
 Zz ~ < á
• B{z(x ZoZ »q +Z Ì{zèYì 7s %Z ðÃ~XkZ yxgŠ
ó'
ó H7ä <Ñx ZoZ » T

1• ' ƒ
Z'  7gH]gÎ ðÃ~ i úžì t yÒ h
'× »X kZ
òyŠÆ- 6ì ï{zƒ ðƒ "
U á V˜
HÅ]gÎËÐ qg•
U
~ kZ ðƒ " Ð~  Ñ ]gÎŽ : XC Ù Š {gÎgzZ {>{gÎ~ i úÅ
™hgLLvZ¶g•1Z x â Z gzZ • … Y ïÃx ZzŠ ÂvZ¶g w• á xâZ
G-d
~ kZ 7"U[ éE Û {z(Ãx ZzŠ gzZ ïÃ"7
5B Z ~ TgzZ • D â •
Û vZ¶g•1Z x â Z Xì {z(x ZzŠ t ·Ñ!
~ Ô«~ x ZzŠ kZž• D â •
ì @
Yƒ Z —ñ b I~ Ô~uzŠgzZì @
 Zz c Yƒ Z Zz c
—ñï Â
žì ¹t ä ! éECG4]Z gzZ ~zD( ÏZ 'ì {z( Z® ðƒou Å qÑ Â
-E
gzZ }™Š NZ » [Ž z ~ ]gÎ kZž ì Z
{z(Ã uF Ø Z™
 a’>
ÌÃ]gÎgzZ ËLªÆ 7{z( Âñ7W ZzÆ urc
œgz Z äY
ª
[Ž z „ì a’{z( Â[Ž z Š NZž Zƒ ãZz ¸ ÌÐ kZ X}™ 1| 7
Xì {z(x ZzŠ Ì%ÆŠ NZÆ
$
z®ƒÐ g ±Z q Z ¹xB‚Æg ñX 6
Z sÜp¤
ì {z(
g Ö Z ~g7 gzZ ì ç {°‡q
ut ÝZ Å kZ gzZ ì ›~ # Zt
190
7Zg Ñ » kZ} ™¹xB‚Æ x ¸ËŽ ) Üûãö ßûÚô çø ãö Êø Ýõçû Ïøeô äø ³f$Žøiø àû³Úø ì
( X ǃР~
c ÀB‚Æ kZ ªì c
¾gzZ ʼn c WÇ » îEkG
0I u kZ
$~g
ÇÇ ñY c
0 Û TÇžì {°‡0gzZ Xì 7{ ðÃÅM
Ì~Š•
‚Ÿ Ìt èY7„  gŠ ã ÎB‚Æ kZ { ðÃgzZ ǃ ~gY 6kZ ¬»
Z®X ñY 1 „ ÇÃkZƒ ÇŽ ª è́Îô ¡ø›û]ô o×FÂø pû†ôrûmø Ðö×ø³_û³Ûö³Öû]ø žì
Û {zp¤ Û ðà » îE
G
ƒ: xgzZ åŠpŠ• Z Ç ¶ t Z] » g u {zƒŠ• 0kI$ Ç
%gzZ·ù Zg7 {z Ð b§kZ Xƒ zb
z {z(“ qZ • » q ~uzŠ ËÉ
Y 0®
Xì ~tZ@ nÅkZ Xì @ $

oâ Ÿ^Î æ èËnßu oe] ‚ß äi¡‘ l‚ŠÊ Ìv’ÛÖ] àÚ Ý^ÚŸ] ð†Î ]ƒ]
ÜãÞ^Ê èm^ãßÖ] oÊ Ù^Î oãjÞ] h^jÓÖ] Øâ] Äß‘ äfŽm ä³ÞŸ 决ӳm ä³Þ]Ÿ] èÚ^³i
!oãjÞ] äßÚ ‚e ^ßÖ ^ÛnÊ Üãe äfŽjÖ] à ^ßnãÞ ^ÞŸ äfŽj×Ö å†ÓnÊ ]„Óâ äÞç×’m
Š 4
Å kZ q Æ vZ¶g•1Z Âñ 7™NŠ ~ Ü~ i ú¤
Z x â Z
Û vZ¶g·gzZvZ¶g Š-1ZgzZ ÏñYƒ ë!
ñYƒ Âi úž• D â • iú
-:XE
G
Ø Z™%Z Ï
#
X ö Z ì ¹xB‚Æ ¿Æ [  IZ ~ kZèY σ >
| 7Ð ~ [Â ª) b§ ÏZ i ú KZ [ Â IZž ì t zz ¹ ~ t.
G
~ yZ • 7k¦
*
,q ŽèYì { z(6Y ¯ ÅîE0kI$ Z®• D™ ZŠ Z ( ™
G
Xì Š H IÐ ä™g (Z îE 0kI$ Ð yZ …
å†Ómæ h^jÓÖ] Øâ] Änß‘ äfŽm äÞŸ Ñ^_Ö] oÊ Ý^ÚŸ] ÝçÏm á] 决ӳmæ
!^ß×Î ^ÛÖ á^Ò‚Ö] o× å‚uæ Ý^ÚŸ] áçÓm á]
Æ [ Â I Z ~ kZèYì {z( * ZÆ [ Zø! Z » x â Z
ƒ } 9g0
Ì* é Ë » x âZ Ð zz ÏZ gzZ Xì ¹xB‚Æ j§
ƒ Z96} F
191
Xì {z(
 ) gzZ i úX ¶ Š tZzg VâzŠt
sÜÐ ~ wdZ z y»gZ x ÓÆ ®
 åÐ [ I Z *
ƒ} 96x £— gzZ -7™wÅÞZ [ Â ªz b
qZ
X ˆƒ {z(i ú~g‚
1 •Ò
Û {Š™gHÆ qg• á
G
~g ugzZ @ 0kI$ ~ ] ‚Zz z øZ•
ƒ 7g±Z » îE
EG
á Z » kZ
G
µZz ˆ Æ wßñÌZ gzZ ì èâ » ÿ›©$[ ! 0kI$ èY ì {g•
 » îE
G
E
Ð Tì @ Y cp» [ ‚g Z Ø/ ¹ñzg i Z ~ ÿ›©$[ !
0 ÂwzZ Xì
G
Ð s§ÅË c <Ñì HÃx »á Zz îE 0kI$ Ø/ ä >%ž Zƒx¥
wzZ ªì @ ™ª ÑŠ 6q ¸z gzZ _zu  » ÷}uzŠ å ŠH 7xiÑ
kG
0I
îE $ : Xì Zƒ]ñgzZ >% » kZŠp{zÉ å H7xiÑ6}È ä qg• á
ì c Š ™ `g{ ÃîG 3…gñZ 2Ã{—ñ<
0šE  zZ Û ä qg •
 Zz z n• á Ð ÂÆ
G
X YY c
Î 7¬» îE 0kI$ ~ yZgzZ
2 •Ò
G
[ZŽ » kZ XƒÐ +  zpÆ/• Ž ì {z x ZwîE 0kI$žì ~ ëZgd
G
Åg uÐ ñZg gzZ ì c WÇîE 0kI$ ~ g užì @ Y ¹ Âwz Zžì t
G
Æg u w¸ »d Z®ì –ÇÃîE 0kI$ ä >ƒ  gzZ 7^ Y H
u2X Yƒ 7ng ç
Dp„Ú†iE •ô çû ãö nø Öû^eô ]çû ãö f$Žøiø Ÿæøø gønû Ž$ Ö] ]æ†ö nùô Æø ì ~ g
Üû Óöjønø ßôÊû]* ]çû Ëö³¿ùô ³Þø Xz™g(Z # Ö ¹xB‚ÆŠ· gzZ zŠ w$ Ã~CÅVß !
B‚ÆŠ· gz ZÅg s ™ÃV`LZ ª Dp„Ú†iE !•ô çû ³ãö nø Öû^³³eô ]çû ³ãö f$Žøiø Ÿøæø
Ë~ Ïn Å V`gz Z ~ ~C Å Vß ! Ù ªgzZ z™g (Z : ¹x
žì C
ƒ (Z èSŠ ¬É å H7p »¹xB‚ÆŠ· ä
X å @
192
cp» [ ‚gZ Ø/ ~ ÂÆ îE
0 kG
0I$žì t Š Z%Å ëZgd ,i Z {z´
Zž ì t ]gßÅ kZ : Xì ~gz¢÷gzZ p » >% Z®ì @
ˤ Y
Âì i§gzZ gà » x ¸V#x »tž ðƒ¸ÃkZQgzZ H·ZŠ *
x » ðÃä
 Ç} ™ ̈ Æ äƒ D:gz }™: ÃkZ {ÒWgzZ } ™!Zi Z » kZ [ Z
G G
[Z X å: Ìଠ~ ÷LZ gzZ å: ÑZz ä™ îE 0kI$
0kI$ ¿t ¬ X ǃ îE
G
» kZžì (Z x »Ž ZB ZX Zƒ îE ™pŽ ( Ð zz Å[ ‚g Z ýÒ¹G
0kI$ Âì @ "
1E
èa  ( ƒ: {( Ž ) *
™[ ä » Vß !
6 H: !Zi Z Up1ì Y™!Zi Z
™7ÌQgzZì gŠ ‡6!Zi ZÆ ~C
X Zƒ Up[ ä uFÂ @
t pZ®ì ~gz¢÷» • n Æ C(ƒ  èa wq¾
G kG
Ð+ Å îE 0I
0kI$ Ð g ñÃ÷kZžt : }™p » ÷á Zz îE $ kZž ñƒ
X}™
G
k$B‚Æ Vzƒy ~ kZèY ì ®
0I
îE $
t -7»c
BÃ 6ä3
z6ä3žì gÃt » yZgzZì Ìgt ~ Vzîy x Óž n kZì "
h U
G
Ù ì ~ :Z îG
E+
[Z NÃ õg@ T w‚C
ÏZ Z% ðÃ~ õg @ 0©B X • D J 7
ó Xó ì k7h
z6ä3kZ ] H gzZ • … Y ~gz¢ÃkZgzZ • D à
Y J 7Ý~ ìÎXì ¹xB‚Æ Vzîy Ì~ ìÎ b§ÏZ
@
yŠ }ŠgzZ q ½Z » VÍß%Z Xì 7îE kG
0I$ Â~ yZ ì @
Y J 7yWŒÛì
G
™ ¦izg}ŠV; Æ yZèYì îE 0kI$B‚Æ Vîzy ~ zŠ yZ HÅ
G
Z Æ “
q %gzZ Zƒ îE zŠ ÂXì g à » yZt gzZ • D Z[vÎ
0kI$ ~ VÂ!
G
Ì·ù » ìÎÐ }°‡kZ Âì @ Y0® $ “
%À ƒ îE 0kI$ Ì~ zb

$
X Zƒ®
$
ì® ™ CŠ c
* iÐ s§KZ6]Š „ qzæX7
193

Æ { i » i úXì ¬»½ á ™ VZ {i » „ Dƒ rg ÃÐ { i » i ú ( i)
Z ÅTì ®
Xì Ìtzz q $ ƒ w'~ ¬Š™I•zˆ
z {z( *
äÞŸ é‡^ßrÖ] éçב ‚Ãe knÛ×Ö ç³Â‚³m Ÿæ • ˜vZ¶g ~g ‡Z5
D219 ” 2 t l^ΆÚE é‡^ßrÖ] éçב oÊ é•^mˆÖ] äfŽm
~ i út èY }™: ¬Š n Æ è ( ™I•z) ˆ Æ { i » i ú
Xì/xÆ CŠ c
i
Û vZ¶g r
X• Dâ•  ™vZÄ?gzZ
åEE
5½G yŠ1 {Š c
5! Iy%%Z ' iz1 Y •ÒZž Zk
 Ø Z™i Z à {
i –>
( tÄ ~zë)
Ø Z™t
Zi 6y%%Z ÃkZ Y •] Z| ÒZèY ì 7à { Ð >
Z
X • D™ IÐzz Åäƒ
• D™e ZzgvZ¶g «* ( [)
Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø äô ×#Öô ‚öÛû vøÖû]ø Ùø^ÏøÊø †ø Ûø Âö àôeû] gôßûqø oÖFžô ‹ø_ôÂø ÷¡qö…ø á$ *]
]„øÓøâF ‹ønû Öøæø äô ×#Ö] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø Ýö¡Š ø $ Ö]æø äô ×#Öô ‚öÛû vøÖû] Ùöçû Îö*] ^Þø*]æø †ø Ûø Âö àöeû ] Ùø^ÏøÊø äô ×#³Ö]
D p„Ú†iE Ùõ^uø Øùô Òö o×FÂø äô ×# Öô ‚ö Ûû vøÖû] Ùøçû ÏöÞø áû*] ^ßøÛø ×$ Âø " # äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø ^ßøÛø ×$Âø
¹gzZ ~g â ¥ ~ U Æ Å vZ èg /0Z ]| ä ¿q Z
‚öÛûvøÖû]ø cÛ äÅvZ èg/0Z ]| äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø äô ×#Öô ‚öÛûvøÖû]ø
â•
ä~  vZ wÎg …pVƒ b‡Ì~  » äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø o×FÂø Ýö¡øŠ$ Ö]æø äô ×# Öô
2It 6µñkZ …X ~Š 7½( 6µñkZ ) ÅkZ
äô ×# Öô ‚öÛø ³vø³Öû]ø ì c
X Ùõ^uø Øùô Òö o×FÂø
 vZ wÎgž Å yÒ t zz Å1zg Ð ì p ÖZ {gÃè ~§Zz kZ
~
194
6kZèa vZ wÎg Zx?ZzgzZ ì ~Š ½Åv:Z sÜ…6µñkZ ä
Žžì ?Š Å%Z kZ g
]! ut X &7^
YÃkZ ~ n kZ ì Z
Zi
™{Š c
Xì I* i6kZƒ "
U
Ð qÑ
$
ì®¿#ÅkZgzZì <
 ÌuF» ~
 vZ wÎg
*
ì 7Z'  z [Â 4Åq Tž It
™gzZ Üï » kZ ƒ: ~ <
 *
<  vZ wÎg b§TèY Xì ]!
™Ãx » Ë » ~ s ÜÆ } °‡
 Ìq nZ »÷uF
<  Ì*
Æ \ W Z®Xì < hgÃx » Ë b§ÏZì
Xì ~ g uq ZçO ì ® $ ¿#ÅkZgzZì
2 ` é^ΆÚE äü Ûöñô]ˆø Âø oiFçû mö áû*] g
% vômö ^ÛøÒø äü ’öìø…ö oiFçû mö áû*] g% vômö äø ×# Ö] á$ žô
( 15 m
ì @
™I ÌÃkZ {z b§ÏZì @ Û ‰ \¬vZ
™I Ã5ZŠ Z ÅøZ•
:• ˜vZ¶g ~g ‡Z5 X ñY H¿6V¢g ÅkZž
o× g¾]æ àÛÊ ^–m] Õ†jÖ] oÊ áçÓi ØÃËÖ] oÊ áçÓi ^ÛÒ èÃe^jÛÖ]æ
!Å‚jfÚ çãÊ Å…^ŽÖ] ä×ÃËm ÜÖ ØÃÊ
ä TÎXì Cƒ Ì~ uFb§ÏZ ì Cƒ ~ ÷‰ †O
á Ž Å#
{z  H7ä qg•
Xì •$ Ö zZæ6x »,Z Ë
Û vZ¶g _ö+-Z w) ¦
•Dâ•
è߉ ä×ÃÊ á] ^ÛÒ è߉ "
# äÒ†i
 ÷» \Wž 6ì <
<  Ì*
™ uF Ñ
Ãx » gzZ q Ë » ~

 gzZ uøŠŽ z!
Ë » Åzmv Z -ÑÆ : ž Zƒ ãZz Ð VÂg „yZ
 *
vZ†]|Xì <  „ (Z *
™Ãx » Ë » \ Wž 6ì < ™:Ãx »
195
 vZ wÎgèY”Ð x¯gZŠB‡~ ¬Š Lž
~ Û ÅvZ èg k„0
L • Dâ•
( ~g g 9) X¸ D™Ñ1 7x¯gZŠB‡~ ¬Š/ôÆ \ WgzZ
X• Dâ• Û ÅvZ èg/0vZ†]|
oøÖžô oûßôÃû mø ]„øâF o×FÂø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø •ø ]‡ø ^Úø èºÂø ‚ûeô Üû Óömø‚ômû*] ÜûÓöÃø ³Êû…ø á$ žô
D ‚Ûu] ‚ߊÚE …ô‚û’$ Ö]
Vî ¬Š x ¬) ä ~
 vZ wÎgèYì ®
$ VZB; ( b§kZ ) Zg v
*
X ñVZ 7B; 6
zZÐB ( ~
B; VâzŠ yZgzŠ Æ k
 ÃyZz%0Æ ä Szg 0 {gq]|
½6Ÿ

câ• Û V-  ¬Š D VZ
Ùøçû Ïömø áû]* o×FÂø ‚ömûˆômø ^Úø "
# äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø kömû]*…ø ‚ûÏøÖø àômû‚ønø Öû] àônû iø^âø äö ×# Ö] xøf$Îø
!DÜ׊ÚE èô vøfùô ŠøÛöÖ] äô Ãô fø‘û¬ôeô …ø ^•ø*] æø ]„øÓøâF ǻ‚ônø eô
á ZÃ ~
Å {g• » Vð; VâzŠ yZ \¬vZ
 vZ wÎg Âä ~ X} ™k*
( ì ;g VZB; VâzŠt² ) ¬Š 7ñƒ D VZ {Š c
iÐ iZ
X • ˜tZ@ r  ™6µñq Z
•]ˆÖ èâ]†ÓÖ] ŸçÖæ ÔÖƒ o× •ˆm ÜÖ Ý¡ŠÖ] än× äÞ] èâ]†ÓÖ] ØnÖ•æ
!‡]çr×Ö ^Ûn×Ãi
Ø Z™¤
> Z X 7w®Z
ZiÐ kZÐ ~ Ø Z™
 \ Wžìt ?Š Å>
X ï Š™Ì{Š c
i n Æ i ZŽ ½\ W Â Cƒ:
Xì ~tZ@ 6µñgzZ qZ b§ÏZ
ÔÖƒ ØÃËm ÜÖ "
# ofßÖ] ០‚nÃÖ] é¡‘ ØfÎ o×’ÛÖ] oÊ ØËß³jm Ÿæ
oÊæ änÊ ØnÎæ è‘^ì o×’ÛÖ] oÊ èâ]†ÓÖ] ØnÎ Ü$ éç×’Ö] o× 䑆³u ijÚ
( 153 m 1 ` E ä×ÃËm ÜÖ "
# äÞŸ èÚ^ å†nÆ
196
 vZ wÎgèY ñY S7: i úÒ¬ Ð Ïi ú~ {ÇÏgzZ
ä~
X H7(ZŠŽ z!
Æ äƒ øw6i ú
Ø Z™t Hžì s %Z ~ kZQ
¹Ìt?ì m{B‚Æ { ÇÏ>
Š
~ Ø Z™~ VâzŠ { ÇÏ)gzZ {ÇÏžì Š
 ÑèY σ > ¹Ìt gzZì
X S77i ú~ VâzŠ { ÇÏ)z { ÇÏä
Y Ð ?Š ¦Ñ ª) ®
z^ $ gzZ <  Æ q ËZ 
I
4] ZzŠŠ F
’ e * 5G
™ H ƒ { éE Y*
ÃË~ äƒ ( ^
X c â•Û ä~  vZ wÎgžì e ZzgÐÅvZ èga 0 yˆ]| -1
Œô^ß$Ö] àøÚô †ºnû %ôÒø ^ãø Ûö×øÃû mø Ÿø lº^ãø fôjøŽûÚö ^Ûøãö ßønû eøæø àºnùô eø Ýö]†ø vøÖû]æø àºnùô eø Ùö¡øvøÖû]ø
oÊô ÄøÎøæø lô^ãø föŽ% Ö] oÊô ÄøÎøæø àûÚø æø ä́•ô†û Âô æø ä́ßômû‚ôÖô ]*†ø fûjø‰û] lô^ãø föŽ% Ö] oÏø³i$] àô³Ûø³Êø
Dp…^íeE äô nû Êô Äøiø†û m$ áû*] Ô ö •ôçû mö oÛFvôÖû] Ùøçû uø oûÂô ]†$ Ö^Òø Ýô]†ø vøÖû]
,q ¼ yxgŠ Æ VâzŠ yZ Xì ãZz Ìx ZwgzZ ì ãZz Ìw'
ä kZ  X Ð ] é<XE 4hI!yZ ¿Ž Î … Y 7vßÐ ¹ ÃyZ X •`
-G
‰ Z 7Y ~ x Zw{z ( cÍ ) Â Z 7Y ~ ] é<XE4hI!Ž gzZ à X ]³gzZ +Š CZ
-G
X} 7Y~ { Ç Zl
žì d
ŒÛ ÑZz äZl ÃVzgâ YŠ¤ Šg ZÆ {Ç Zl

X cÛ Š•
â• á g Z ¬ôÜ » v Ð Vñ» á Zz { éE4]IZ gzZ ŠŠ F
5G ~gu kZ
Xì ~ g ugzZ q Z ¬¸
èºfø mû…ô hø„ûÓôÖû]æø èºßønû Þô^Ûø›ø Ñø‚û’ôùÖ] á$ ¬ôÊø Ô ø fö mû†ômö Ÿø^Úø o³ÖFžô Ôø fömû†ô³mö ^³Úø Åû•ø -2
D•¨]•çe]E
Ž ™g(Z q +Z gzZ áZ e ~ { éE 4]IZ gz Z ~ ŠŠ FN Ž } Š hgq {z
5G
ƒ yEZ~ „ (ígzZ ) ðCèYƒ: ŠŠ F̄ !
^ÑgzZ ì @ n }¾
Xì @
ƒ —~ „ (ÑgzZ )
197
)´ -3
• ˜vZ¶g 4´'
]çÖ^Î ð^ãÏËÖ] á] ØnÖ‚e èߊÖ] Õ†i àÚ ]…†• ‚•] è‚fÖ] ØÃÊ á] Ü׳Â]
!݇Ÿ äÒ†jÊ è‚eæ è߉ äÞçÒ àne oò• oÊ ÜÓvÖ] ••†i ]ƒ]
?Š Xì {Š yv{Š c
iÐ ä™uF *
Ã< $
™x » » ®žß yY
» kZ ƒ ]ZŠ yxgŠ Æ ®
$
gzZ <
 ¬ðÃZ
 ž cÛ ä Y •žì t
â•
X ǃ ~gz¢„ *
™uF
Xì ~ ~K¬ ~zë -4
Õ†jm èߊÖ]æ è‚fÖ] àne ••†i ^Úæ
X ÏñY ~Š hg{zƒ]ZŠ yxgŠÆ ®
$
z <
 qŽ
á ) ´X 5
:• ˜vZ¶g ò •
è‚fÖ] ØÃÊ o× ^vq]… èߊÖ] Õ†i á^Ò è‚eæ è߉ àne ÜÓvÖ] ••†i ]ƒ]
6ä™Ã®
$
*
™uF» < ZŠ yxgŠÆ ®
 ƒ ] $
gzZ <
 ¬Z

X ǃxl
{Š c
i Ð {Š c
i ~ ä™: èY } ™: Ãx » kZž ì t È» kZ
$
[‚gZ » ® ~ ä™ Â Zƒ ®
$ Z²ì öRÅT ǃ <
{z¤  uF
X 7]i YZ ÅT Ç ñYƒ
Xì Ýq ßFÃ[AZÐ x » kZ ~ ]gß{gÃè n¾
žÜ » |Å® $ èYì q xñè ð•Z ®žìtzz ÅkZ
$
ì xiÑgzZ ~gz¢ * Y ð» <ѲgzZ *
ƒvZ + ¯ <ÑÃ<Ñ)ì
@ Y ÅvZ ~ Š NZ LZ ì 7vZ +
¯Ð+ Y ðŽ Ãx »,Z ¿t Â
 Ù kZ Xì ]t~úŠ:Íq
Æ® ZgzZ ì Y ZíZ6\¬vZ Ýq » Tì
X 7Àƒ Ýq ßF ZÐzz Å äƒx
Ã[ dZÐ kZ¤
198

$
ò}P Æ ®
 -1
òzøÐ <
EE
 vZ wÎgž• D™e
~ ZzgÅvZ èg à v_gq 0 ýG3{“]|
:c â• Û Š• á gZ ä
àûÚô †ºnû ìø èõ ß$Šöeô Ô º Š% Ûø jøÊø èô ß$Š% Ö] àøÚô ^ãø ×ö%ûÚô ÄøÊô …ö Ÿ$žô è÷Âø ‚ûeô ݺçû Îø 'ø‚ø³uû]* ^³Úø
!D‚Ûu]E èõ Âø ‚ûeô 'ô]‚øuûžô
X ì CY à V Z Ð y Z <  g” Æ kZ 1 C™7Š XZ ® $ x ¸ðÃ
Xì 4Р䙊 XZ ® $ * ñÐ ï¢Ã< Î
X• Dâ• Û vZ¶g ¹ @ yˆ]|
Ô ø ÖôƒF ^âø ‚önû Ãô mö Ÿø Ü$ $ö ^ãø ×ø%ûÚô Üûãôjôß$‰ö àûÚô äö ×# Ö] Åøˆø Þø Ÿ$žô Üû ãôßômû•ô oûÊô ݺçû Îø Åø‚øjøeû] ^Úø
!èô Úø ^nø Ïô Öû] Ýôçû mø oÖFžô
yZ < ~gZl„ âZ \¬vZžt 1rï7® $ ~ +Š x ¸ðÃ
X Ç} Š: :Zz <  {zÃyZ J # Ö ªQgzZì © VZÐ
ì * J eÃxsZt -2
Ýô¡ø‰û¬ôÖû] Ýô‚ûâø o×FÂø áø^Âø *] ‚ûÏøÊø èõ Âø ‚ûeô gøuô^‘ø †ø ³Î$ æø àû³Úø žì ~ g u
!DoÏãneE
X ~ŠŠæ ~ äJ eÃxs Z ä kZ Å-ÂÅ •$ ä ¿T
-ÂgzZ ì ;g J e Ð )gf Æ ® $ KZ ÃxsZ •$ ž Zƒt È
Xì ; g}ŠŠæ ~ äJ e kZ™ JÈ È ÅkZ ÑZz ä™
òzøÐ x Z™Z z- ÂÅVâ › -3
~Š Šæ ~ äJ e Ãxs Z ä kZ Å-ÂÅ •$ ä ¿Tž g ut
XŠ c Š™ IÐ ä™-ÂÅ •$ ÃVâ ›~ kZì
199

[!
VZƒg !

¬z yZZ wßZ
]q˜Z ~gz¢
[ -1
Š Û » {z Ð zz Å ÷LZž *
ƒ • C t 6ä™¬Æ Ëì È »
Xì *Û »É ì 7*
C• Û » È »[Z®Xì
¯•
¬]o -2
‰ì ¬]o» kZ ì âÐ FZ ÂJ
ëÐ ~
 vZ wÎg q Ž
Û
gzZ ]¬Å > 2i z yZ f Z gzZ ] Ý Å Š@z qÃg Ô] Îg Ôi úŠ Z® ÔyWŒ
µ
X {)z ]t ȁ ~
Æ ]! Ù J
kZ ~ : â iC  ë ™á Ð ~
 Ñž • pÆ F ZÂ
*
Yƒ 56^Ñ c  yZž Vƒ ~ Š Z®M âZ á z ä™e
t» ƒ Zzg
Y Œwõ èSŠ ¬
Xƒ @
]o-3
¸$
ËB‚B‚Æ FZ Ât Xì @
]! Y ¹ ~gz¢~ s²Æ Y •ÃkZ
x Zúž • ë ÃäYƒzgŠ kZ ~ Vâ ›x ¬ z m{ x Ó]àÅ
kZ J
gzZ *
ƒ x Zw » [ZÑgzZ * Û » e gzZ > 2i Ô{ izg Ôi ú‰ Vƒ •Zz Ð
ƒ n•
X {)z *
ƒ »» ]t6~
Ñ
+Š ]c gz¢ -4
200
ÙC
C Ù ž Vƒ " B‚Æ ]àzgŠ kZ FZ Â=g &
U Ð ~
 Ñ ,q Ž
¹+Š ] c
gz¢~ b ˜Z Å ÜgzZ Y •ÃyZ ƒ¸!
Ð yZ x ¬ z m{
Xì @
Y
yZZ -5
gzZ ¬Ð \ W]o » T * Ù Å~
™ & ¤¯~ q kZC  vZ wÎg
Xƒ ÌÏŠ â W6®
 ¤ZB‚Æ kZªÆƒ [ ƒ6gî¸$

xsZ -6
Û Z » ~gZŠÎâ •
Æ kZªÆ gZ Œ Û z®
 ¤Z Å ~
 wÎg Æ kZ gzZ vZ
Xƒ ̯& ¤ªyZZB‚
¬ -7
c
* ™ & ¤ ÅgñZ X
PÃ%Z ËÐ ~ yZ ì ~gz¢~ yZZ *
X • ë¬ÃkZ *
™g ïZ
Û yxgŠÆ yZZgzZxsZ
t•
x * Û z®
» ~g ZŠÎâ •  ¤Z xsZgzZì x * » ¯&¤yZZ ¹ñzg i Z
Z û»xsZgzZì »û» yZZ Xì
X • bg ZŽ z Y ¡
kZgzZvZ ª7xÆ yZZ%xs ZgzZÆ xs Z%yZZ ¬Ñp
y!Z
iJ  7xJ
‰Ü z kZ ê¬Ñ ¢
™ & ¤~ wŠ ¡Å wÎgÆ
Û Z » ~g ZŠÎâ •
 ¤Z gzZ X}™: g Z Œ
z® Û z®
 ¤Z gzZ gÖ Z » & ¤ kZ Ð
kZgzZvZ ~ wŠB‚Æ kZ J Z  7xJ ‰ Ü z kZg Z Œ
Û Z » ~gZŠÎâ •
Û
Xƒ: & ¤ÅwÎgÆ
á^ÛmŸ] ݇¡i o× ènËßvÖ]æ é†Â^•Ÿ] á^Ïm†Ê Üâæ ÐvÖ] Øâ] ÐËi] ‚Îæ
†fjÃm Ý¡‰] Ÿ p] äŠÓ æ Ý¡‰] ¡e †fjÃm á^Ûm] Ÿ äÞ] o߳ó۳e Ý¡³‰Ÿ]æ
201
D2 t186 ” å†Ú^ŠÚE †ìŸ] à ^Ûâ‚u] ÔËßm¡Ê á^Ûm] áæ‚e
á Z ª {z¤
xsZgzZ yZZžì Ht· Z äÃgzZ {²• VâzŠÆ hIZ
yZZ xsZ: ª@» kZ: gzZ 7x%Æ xs Z yZZ ª• xi |ë !
Ð }uzŠ q
X Dƒ 7Z] Z :Xì x%Æ
x lZ Ŭ
:• 9ge Ŭ
6¬ -1
 ‚g ~úŠ LZ ~
7F ~ ª  \ Wž *
™wìt ~ ë!
øi LZ
X å »nÏZ¬ »WæÐ ¹Æ [²X¸
9
Š ÁzŠðB E¬ -2
Å kZ X *†Å\ WŠŽz!
™d ÆKC~ ~úŠ LZ Ã ~
 \ W -i
X • 'gßsfzgq
Û gzZ [ Â IZ X *
ÏZ ¬ » {)z 61Z gzZ yú•  ‚g Å\ W
™: tê
X å » Îâ
Vå†Ïe å…ç‰E Üû âö ðø «ßøeû ]ø áøçû Êö†ôÃû mø ^ÛøÒø äü Þøçû Êö†ôÃû mø gøjFÓôÖû] Üö ³âö ^³ßø³nû iø! àø³mû„ô³Ö$]ø
!D146
LZ • … T ‰ • … T Ã\W {z ~Š [ Â ä ë ÃXvß {z
XÃVœ
D14 VØÛÞ å…ç‰E ]ç& ×öÂö æ$ ^Û÷×û¾ö Üû ãö ŠöËöÞû]ø ^ãø jûßøÏønû jø‰û] æø ^ãø eô ]æû ‚övøqøæø
¢ » yZ ä VßŠÆ yZèÑq ‰ƒ”
Æ yZ Ð { Zg Å°gzZ ÕgzZ
X å 1™
c  \ WŠŽ z!
S08ZÜÃw¸ËÆ ~
ß îG Æh yâ ê
‚g Å\ W -ii
202
†Å‰gzZÇg yZZ6] c
X}™d Û ^Ñ
Z@ ‰Å\WªX bŠg Z Œ
 \ Wtž} Š™Šg™Èt Ã÷c
»~ w¸]bZ ¬ËÆ wÎg -iii
†ÅwÎg |gŠ Ìt Xì 7÷c
Xì d w¸
Xì Ìt :
q
Z »¬Æ g
u+”

:—¬ -3
—Æ ä™& ¤à Š ñO ~ yZì ~gz¢ *
Ñ yZZ6Vzq X
X • KÑ c ƒ ŠŠ FgzZ *
• E äY : ,q t ž * ƒ 2 ~ ªÅ
Xì „ (Z¬ » oo
:sz@
¬ -4
Åx|Æ kZ ñƒ D™tÃ÷z w¸Æ ~ vZ wÎgžì t {z
Š Z%x|•‚Šp ðÃs ÜÆ ] %¥¬Å g Û gzZ } ™sz@
u z yWŒ

Š x *
c i z Š ÒZ ~ g
» ‘0 Û ÃnkZ Ŭ
ugzZ Š ÒZ ~ b ˜Z Å yWŒ
Xì Š
gîx ¬ Å¬Æ yZ ñƒ 4ZŠ ~¬: Û { Ze {z
 Æ „ ZeKZ Ž º•
Xì sz@ ¬¸zz q ZÐ
èô Ú$ Ÿ. û] åô „ôâF oûÊô áöçû Óönø ‰ø Ùöçû Ïömø " # äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø köÃû Ûô‰ø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø
!èô nø Ïô mû‚ôÞûˆùô Ö]æø …ô‚ûÏøÖû^eô àønû eô„ôùÓøÛöÖû] oÊô Ôø ÖôƒFæø Ÿø ]* ûÚø
Dâ• Û t Ã~  vZ wÎg ä ~ž • ë Å vZ èg /0Z ]|
~ Vß Zz äPÃk
 Ö Z kZ d
¼ {zžßÍgzZ ǃ *~ # kž ‹ ñƒ

X ǃ~ Vh0igzZ
Û vZ¶gvZ à z { •
X• Dâ• á ~}g ! †ÅnkZ
ƬgzZ d
203
é…憕 àm‚Ö] àÚ kf$ ^Ú ˜Ãe †ŠËm àÓ³Öæ ]†³a^³¾ ä³e ͆³jÂ] á]æ
^ÛÒ Ðm‚ÞˆÖ] çãÊ èÚŸ] än× kÃÛq]æ áçÃe^jÖ]æ èe^v’Ö] 冊Ê^Ú Í¡íe
•]†ÛÖ] àÓÖ Ðu …^ßÖ]æ èßrÖ] †Òƒ àÚ änÊ ^Úæ Ðu ᕆϳÖ] á^³e ͆³jÂ] ]ƒ]
oâ …^ßÖ^e •]†ÛÖ]æ é•çÛvÛÖ] l^Ó×ÛÖ] gfŠe Ø’vm p„Ö] t^ãjeŸ] èßrÖ^e
Ÿæ èßq t…^íÖ] oÊ ‹nÖæ èÚçÚ„ÛÖ] l^Ó×ÛÖ] gfŠe Ø’vi ojÖ] èÚ]‚ßÖ]
!D^›çÚ |†• pç# ŠÚE Ðm‚Þ‡ çãÊ …^Þ
U
{”" Û Z Â6gî ~C
‰Å +Š p} ™gZ Œ Ù ª » VÂ!
Å +Š ¤
ZgzZ
&0
 Ö Z q )Z gzZ É@
i {z ƒ s ÜÆ # gzZ/ôŽ }™‚+Z ÅVzq
{z ì ™f » c izŠ z ¼ Û ž}™gZ Œ
 ~ kZ Ž gzZ ì hyWŒ Û Z Ât }Xì
ì Cƒ Za Ð {qt ÜZ Ž ì s
• Û z Ùp {z Š Z%Ð ¼
 pì hÌ
:gz ì Cƒ Ýq Ð :
 Æ )ñè t Ü Z Ž ì # Ö Z0
Š Z%Ð c izŠ gzZ
\BI
Xì & 0i ú t Âì c izŠ: ì ¼  ðÃ:,z

Û ~ ( p’) ë!
t• sz@
gzZ 9sz@
X • ˜vZ¶gvZ à z {• á
Ñ^Ëi]æ èߊÖ]æ h^jÓÖ] àÚ ^Û^Î ÌÖ^ím Ÿ Ømæ^i á¡mæ^i Ømæ^jÖ] ܳ$
ä×Ö] èm¨… †ÓÞ] àÚ ØÓÊ è΂ވÖ] ÔÖ„Ê Ä›^Ïe kf$ ^Ú Ý•^’m Ømæ^³iæ èÚŸ]
†ÓÞ] æ] †nÓßÖ]æ †ÓßÛÖ] Ù]ç‰æ †fÏÖ] h]„ †ÓÞ] æ] èÚ^³nϳÖ] Ýç³m o³Ö^³Ã³i
àÓÖ Üãe Ð$] Ù^Î æ] éæ]†Ö] ðŸçãe Ð$] Ÿ Ù^Î ð]糉 h^³Šv³Ö]æ ½]†³’³Ö]
Ù^Îæ] Ðm‚ÞˆÖ] çãÊ ä×fÎ àÚ ÄÛŠm ÜÖ ]‚‰^Ê ¡mæ^i †Òƒ Ü$ ÙæªÚ &m‚³v³Ö]
oÛŠm á] ‡çrmŸ äÞ] Ý¡ÓÖ] ]„â oßÃÚ àÓÖæ éç³fß³Ö] ܳi^³ì "
# o³fß³Ö] á]
oÖ^Ãi ä×Ö] àÚ ^$çÃfÚ á^ŠÞŸ] áçÒ çâæ éçfßÖ] oßÃÚ ^Ú] æ ofßÖ^e ‚u] 傳óe
204
^ÛnÊ ^_íÖ] o× ð^ÏfÖ] àÚæ hçÞ„Ö] àÚ ^Úç’ÃÚ èÂ^_Ö] š†jËÚ Ð×íÖ] oÖ]
!Ðm‚ÞˆÖ] ÔÖ„Ê å‚Ãe èÛñŸ] oÊ é•çqçÚ çãÊ p†m
Å q )Z gzZ < Z X • 9zŠ Å sz@
 z [ ÂŽ ì {z Âsz @
q Q
yZ Ž ì {z sz@
Z gzZ ( ì 9sz@
q t) Xì 7³ #Å ] !
¬Ë
sz@ 
gzZ ) ì ‘0it : Xƒ xŠ ƒÆ ¬¬Ë{”"
U
Ð Vzq {gÃè
c
ƒ” » gZh Ö ª ¿Ž Z® ( ì p’ª ë!
Š Æ \¬vZ yŠ Æ #
{z {Zpƒ” Þ c
 » [ ˆgzZ o ZÜ>  » wZÎÆ,z ”
ƒ” gzZƒ”
 »G[ Z±
1ì g ±Z Â » V-zZg yZž¾ V- c
gzZ 7g ±Z6V-zZg yZ=ž¾ V-
7¬ Ð kZ Ž } ™yÒ sz @ +Z ™Èt gzZ • }uzŠ pÆ g u
4E5Å
45EZ ?{ ~
t pÆ kZ p• èEG
G  Ñž¾ V- c Xì & 0
i { z  ˆ”
Y I Ñ Ã¿Ëˆ Æ \ Wž •
ª t Z]gzZ pÆ ]t%Z 7^
Û®
ƒ n• ¤Z Å kZž *
ƒ _¬s§Å t‘Ð s§Å \¬vZ » y̈Z
Zžƒ x9Ð ] !
ƒ t~ ñZg ÅkZ¤ {zgzZ
kZgzZƒx9Ð Vƒk
¿t • ŠŽñ~ Vñâ Zˆ Æ \ Wt Z]gzZ pt gzZ ìg ¹!
6kZ {z
Xì & 0
 i
E
45Å
ˆÆ~  \ Wp• èEG 4G
5E Z ?{ ~
 Ñž¾ V - ðä
Z b§ÏZ
gîÆ ( t‚ ) ñÆ \ WgzZì ÐôZzÆ \ W{z%Zì c
W c
ì Y WÑ
E
Xì &0
i Ì¿t Âì Ñ öЃª6
Xq Z ËÐ ~ b) DgzZ ¬Æ xs Z ª +Š ]c
gz¢n¾
Û ô¥ÅT Üï~ ]gßgzZ x|kZÃkZÆ™îσ!
yWŒ ]Þz@Ì~
Û |gŠ Xì ðWŠx|„z #
uz yWŒ
gzZ g Ö Zg/gzZ ì ~ g
uz
Xì *†Åxs ZZ
™d •
205
•D
Xì ~œ£[ Âg•ÅZ
à_fm Ý¡‰Ÿ] †ñ^Õ å…^`¾]æ "
# ofßÖ] éçfße ä³Ê]†³jÂ] Ä³Ú á^³Ò á]æ
!Ðm‚ÞˆÖ] ܉^e “ì Ñ^ËiŸ^e †ËÒ oâ ‚ñ^ÏÂ
Æ xs Z ] Û ZÆ ]tÅ ~
Ãgz ZB‚B‚ÆgZŒ  Ñžƒ (Z ðä
Z
Žƒ ‚ •,ZŠŽz!
g {æ7 Z ™Ì( {)z e {izg i úª)g ÖZ
Æ kZƒ @
Xì @
Y Hm{Ð x *
Æ&0
iÃkZ • ¬t ·Ñ!
ì @ 
Yƒ `g {Ð xsZgzZ D%òŠ WÐ X]; Žz {z
Å <ÑgzZ X • Æ äY ^ß gzZ äY Q ~ ¹ pÆ Š Z D
gZ

X• ë D%ÃáZz äQ gzZ Š Z D
g Z Ãä YQ Ð xs Z z yZZ ~ b ˜Z
X • 'gßzŠ ÅŠ Z D
gZ
]gß«ÅŠ ZD
gZ
Ø è 6gîs ™ ðÃ
™hgÃxsZ‰ ñYQÐ xsZÆ™sp<
c ŠŽ zÆ \¬vZ c
 »© Â c
ñYƒ” Ø è zy c
á™g(Z < ~Š· Ôð|
X} Š™gï Z »ª
 ‚g Å ~
Ñ
: ]gß~uzŠ ÅŠ ZD
gZ
p}™: Ìg ïZ » ª Ø è 6gîs ™
 ‚g z © ÂgzZ } ™: sp<
z sŠ ZáÆ ª Û g ïZ Ž á™,Z Z
‚ggï Z cyWŒ • c
wZ ¸Z gzZ wqZ¼
}Vƒ pë
Û ]o » TÆ™gï Z » ¬( ¸$
yWŒ z) ~gz¢gzZ ¬ËÆ xsZ
U
ègÈ ¬ ]| }Xƒ " FZ Â& ~Ð ~
 Ñ c
ƒÐ ôÜùň
¼ Å kZ X}™g ïZ » äƒ õ0
Æ Vzi ú c Å •vZ
} ™gï Z » ] Y Z'
Xì sf `gŠ s
 Ÿz
206
ƒ b‡ » ŠŽ z Æ kZ sÜž 7pt Æ yZZ 6\¬vZ b§T
á ÏZ Ã{)z ]gŠÔy Ô†Ô Dn» ] Ìx ÓÅ kZÉ ñY
'â B‚Æ y•
ŠŽzÆ Z}
Ìð|g zZ ~Š· Â:gz • ðe ~ g Û Ž ì ~gz¢
uz yWŒ
t • ÌÈ » äÑ yZZ 6~
 vZ wÎg b§ÏZ X • … â Ã] ÌgzZ
s§Å {gëÜæ ä \WgzZ ñƒ Za ~6l \ Wž B yâ tž 7
Û Ž ì {z |Å äÑ yZZ 6\ WÉ ðƒ /w‚vF
yWŒ gz Z Å ]ó
Xì ðC b§kZ ä u 0
]æû ‚örômø Ÿø Ü$ $ö Üû ãö ßønû eø †ø rø•ø ^Ûønû Êô ÕøçÛöÓùô vømö ojFuø áøçû ßöÚô ç+ mö Ÿø Ô
ø eùô …ø æø ¡ø Êø ø
D65Vð^ŠÞVå…ç‰E!^Û÷nû ×ô Šûiø ]çû Ûö×ôù Šømöæø kønû –øÎø ^Û$ Úôù ^q÷†ø uø ÜûãôŠôËöÞû]ø oûÊô

JZ Mƒ 7y›J ‰ Ü z kZ vßtž Å[gÆ \ Wì n
Û \Wê Ž Q gzZ N ¯ : ¬~ ] Ã%Z z ]¬Z 4
â• x Ó LZ Ã\ W{zž
X B™tb§~g7 ÃkZgzZ ,™: kC;ðÃ~ Vߊ LZÐ kZ , Š
Xì w®Ð vZ¶g tŠ ™Q]|~‚Åe
WkZ
á^–Ú… ]çÚ^‘æ éçÒˆÖ] ]çi•æ éç×’Ö] ]çÚ^Î] æ oFÖ^Ãi ä×Ö] ]æ‚f ^ÚçÎ á] çÖ
æ] Äß‘^Ú Í¡ì Äß‘ Ÿ] "
# ä×Ö] Ù牅 äÃß‘ oòŽÖ ]çÖ^Î Ü$ knfÖ] ]çr³uæ
V65 ” oÞ^ÃÛÖ] |æ…E èmŸ] å„â ¡i Ü$ ànÒ†ŽÚ ]çÞ^ÓÖ ÜãŠËÞ] oÊ ]悳qæ
D6 t
}™ ZŠ Z > 2igzZ} ™ ~È0
Åi úgzZ} ™]Š „Å \¬vZ x ¸ðä
Z
™ » TÃ÷,Z ËQ 1}™ e »vZ š
*  gzZ Çg} izgÆ ypggzZ
VY s ÜÆ kZ ?HVY (Z ä \Wž¾ V- ƒ "
U
Ð~ vZ wÎg
Ð ~ Wæx ¸t Â} ™kC;~ wŠ LZ Ð + â Æ kZ gzZ ?H:

207

yÒ ¼ » kZÆ™g ïZ » ¬¬z ~gz¢,Zžì gÃèt Ž ~‚Ÿ
Xì V-
x ©Z ZÆ X • 9ZÅ òsZ x ©Z Ð g±Z Æ ]o
Ì]bZ ¬Ž ì @¬Ð gï ZÆ x ©Z yZ sÜŠ Z D
ƒZ g Z z ¬X • Dƒ
]o » yZžì t ÂÈ » äƒ ]bZ ¬X Vƒ ̪
Ñ-Z ¬gz Z Vƒ
 Ñ áZz ä™ e
ÇÆ ~ Š q Z +Z c
Zzg Æ Xƒ Ð g Û
ˆ yWŒ
ÛC
VzàZgz Z ] 4 Z~ yŒÙ gzZ äâ iC
Ù J
 ` W™á Ð ugI
Œwõ ¢ KÑ » ƒ
™t · Z 6] !  yZž VƒìgÐ ]ÒkZ vßÆ
X ( • ë { F
Z ágŠ q ZÃg
Š q Z +ZgzZ F
Z Â~ b ˜ZÃÏZ ) X ñY
Æ ¬kZ ~ˆ yWŒ Û ]g „Žžìt È » 䃪 Ñ-Z ¬gzZ
Ê Z%gzZ x|LZ {z ì ðƒ "
U
Ð FZág
u c
ì ðƒ µZz 0
Å Ë~ Tžƒ: x ·Z c Ù ªs™ s™
WZ Å nË~ kZ Xƒ C™C
Xn ^sz@
b§kZ ~ x ¬ z m{¡C Ù Æ Vâ ›¤ Zyx ©Z Æ nkZ Q
Ð$G
ìg: s ¸ñ6ê ›z ½gzZ x ÈZ m{ Ë 'YÃyZž N Yƒ szczg•
gzZ e Ô{ izg Ôi ú‰ Vƒ CY ƒ x¥'!
{z dZgz ÃVâ ›6gîx ¬É
Â{)z * ÑZ ?{ » ~
ƒ Ym  Ñ * » Ùâ[ZÑgzZ ~ga *
ƒ {k ƒ n•Û » > 2i
: g•zgŠ kZ Ž gzZ • D™¨Ð x * Æ +Š ]c gz¢Ãyx ©Z ,Z
G
X7]c gz¢• D B] G é5š‹¢sÜ{z Vƒ
G
gï Z » +Š ] c
gz¢ž ì t•Û t ~ ¬Æ ] G é5š‹¢gzZ ]c gz¢gzZ
:gzZ Ç ñY c Û : g±~ kZ ê
Šg Z Œ  ˜ gzZ /Zz * Ö Z q )!
ì ¬ Þ#
208
G
ÃzgŠÆ ] c é5š‹¢sܲ Ï ñY ”sz@
gz¢~ ]àŽ ] G ÅnË
òŠ Wx ¬ ðä
z /Zz* Š 4
Zž ì t ,~ yZ q ÆÃ Âã 7
Î: ¬»Š Z D
É ñY c g Z z ¬Æ kZ ÌZ ÂÆ™gï Z » yZ Ðzz Ū
˜
Ñ-Z ¬gz Z ]bZ ¬Æ xsZ ¬tž Ç ñY c
~ x ©Z ª ŒÃkZ ¬
ìg ì‡6gï Z LZ {z¤
¬»¬A Z ̈ Æ kZ Xì ¬g ï Z » kZì Ð
X Ç ñY H

Z
¬ðä
{z c
Xƒ GîÈÑ-Z ¬:ƒ ]bZ ¬: -i
{z c
Xƒ GîÈÑ-Z ¬%Zƒ: ]bZ ¬ -ii
Xƒ: G îÈÑ-Z ¬pƒ Â]bZ ¬ -iii
» kZ %Z Ç ñY c
Î: ¬»¬6g ïZÆ ¦Ñ¬~ VÂgßVÐyZ Â

X Ç ñBÉÔ

X • ÅZgŠÆuZz¸Ž • g
Š q Z {z wVÅkZƒ: ]bZ ¬Ž

X »[Å‚IZ
Æ {)z {izg z i úgzZ • D™gÖ Z » xsZ z yZZ vߎ
1• È0
Æ#Ö Z q )Z z <
 z [ ÂÆ™ë! sz@~ ¬DgzZ ¬ËÆ xsZ
Û•
ˆ Æ ¶ŠgZ Œ Û »ÃyZ ( • Jz & 0
 x|» kZ s Ü
i Ž ª) • s $
[Å‚IZ gzZ • ‚I Z gzZ • ÍÝwq¾ vßt ž ì @
ƒ Za wZÎ
kZ ?ì i H » wq ]gßkZ Âì Iq ) Ñ!
hut ÝZ ~ }g !
209
:•
X c â•Û Š• á gZ ä ~  vZ wÎgž• D™ÜÅvZ èg ÷Z ]| -1
^ßøjøvønû eôƒø ØøÒø*]æø ^ßøiø ¡ø‘ø o×# ‘øæø ^ßøjø×øfûÎô Øøfø Ïûjø‰û]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô äø ÖFžô Ÿ$ áûœ ‚øãô•ø àûÚø
!áº^âø †û eö äô nû Êô äô ×# Ö] àøÚô Üû Òö‚øßûÂô ^u÷]ç$ eø ]†÷ ËûÒöû ]æû †ø iø áû*] Ÿ$žô ܺ×ô ŠûÚö çø ãö Êø
~gøgzZ} ™ cg s§Å‚}gøgzZ} Š ]Š ÞÅvZ ÑZ!Z Ñ ¿Ž
gzZdŠ ¬ ôÜÐ kZ ?žt 1ì y›¸ Âñ3•f Zgø gzZñ 7i ú
Xƒ ?Š ~}g !
kZÐ s§Å \¬vZ k0
}g v
X câ•Û Š• á gZ ä ~  vZ wÎgž• D™ÜÅvZ èg ÷Z ]| -2
õ gÞû„øeô åö †û Ëôù Óøiö Ÿæøø äö ×#Ö] Ÿ$žô äø ÖFžô Ÿø Ùø^Îø àûÛ$ Âø Ì% ÓøÖû]ø áô^Ûømû¬ôÖû] Øô³‘û*] àû³Úô 'º¡ø ø$
!ØõÛøÃø eô Ýô¡ø‰û¬ôÖû] àøÚô äö qû†ôíûiö Ÿøæø
~ }g!
Æ kZ ¾ vZ ÑZ !Z Ñ ¿Ž ( i) • yZZ ÝZ ,q &
Ë ( ii)gzZ î Y ugÐ ä™i ZgŠ y!
¿Ë (iii) gzZ z™:[ÅkZ6{k i
X z™: `g{Ð xs ZÃkZÐzz Å
kZ ÃÍÝžì ˆ~Š ™ ô¥„ Šp~ yWÆ gu «Ð ~ yZ
ƒ: "U
6gîD÷c Z
w¸ (Z ðÃÐ kZ J Û »J
 ñY ¹: • Ü z
‰
Xƒ @
™: wJÃsz@  ñ » ôܬŽ ñY
ËgzZƒ Z
Û »Ð zz Å¿gzZ { k
ÂñY ¹: • u ~uzŠ gzZ
Ëžì t Ž ~ g
VÒZy ižìt È ÂX • Š Z%{k }uzŠ ZÎƬ# Ö Z t· ! Ð kZ
žt : X Ç ñY ¹: • Û »Ã‚IZÐzz ÅyZ ñYƒ {Š ci „ Hg ¯ z [gzZ
G
Û :•
Š gZ Œ
c Û » ÃkZ ÌAìg @™ ÌgÖ Z » Z
•s ÜÆ xs Z ] G é5š‹¢ {z
X ñY
ÛD
}Š g Z Œ Û »Ã®
%z • 4›$E
 ) Å kZgzZ [ Z˜¯]t¦æ zZ > 2i èEG â
210
ÅX‚IZžì ]Š Þ ðƒ ?Å kZ q )Z »/ô6䙊 ˜ Ð yZ ™
ËÃkZá | 7i ú c
} ™ìs§Å‚Žž7t x|» kZì qN[
zŠt ‚I Z c Û » ÌÐ zz Å }ot¬
ÍÝž Zƒ x¥É ñY ¹: •
{)z i úxs Z ]ÃŽ • 4ZŠ y›{z sÜ~ x|Æ yZ • Âk˜Z
X Vƒ u 0 •gzZ¬] ‚ñx ÓB‚Æ äƒÈ0
Ð îσ!
Z Æ
:• ˜ ~º Z} bÑvZ¶g ~g ‡Z5
l^m…憕 àÚ çâ ^Ú o× ]çÏËi] àm„Ö] è×fÏÖ] Øâ^e •]†ÛÖ] á] Ü׳Â]
äf•] ^Úæ l^nñˆrÖ^e oFÖ^Ãi ä×Ö] Ü×Â æ •^ŠqŸ] †Žu æ ÜÖ^ÃÖ] 'æ‚vÒ àm‚Ö]
l]•^fÃÖ]æ l^Â^_Ö] o× å†Û Ùç› g¾]æ àÛÊ l^ÛãÛÖ] Øñ^ŠÛÖ] àÚ ÔÖƒ
l^nñˆrÖ^e oÖ^Ãi äÞ^vf‰ äÛ× oËÞæ] †ŽvÖ] oËÞæ ÜÖ^ÃÖ] Ý‚Î •^³Ï³jÂ] ijÚ
†ËÓm Ÿ äÞ] èߊÖ] Øâ] ‚ß è×fÏÖ] Øâ^e •]†ÛÖ] á] æ è×fÏÖ] Øâ] àÚ áçÓ³m Ÿ
( 189) äi^fqçÚ àÚ oò• äßÂ…‚’m ÜÖæ †ËÓÖ] l]…^Ú] àÚ oò• ‚qçm ÜÖ^Ú
‰ Vƒ 56+Š ] c
gz¢x ÓŽ • vß {z Š Z%ЂI Zžß yY
D» ] ¬ðbx ÓÃ\¬vZgz Z íz•gzZ ( * ƒ _Š q » ݬ
ƒ {” Za â ) *
*ŠÆ ݬŠŽ z!
Æ äƒÈ0» ] ZŠ „z ]¬¤/x Ó¿Ž : X {)z * ƒ
Å \¬vZ c
ÔÅDÆ ] ×b » äƒ ( Ðå å ª)
» ÔÅíz• c
Š 4
Ð ä™: [Å‚I Z q Æ< IZ gzZ Xì 7‚I Z {zƒm »
Z
ðÃÐ ~¬] â ´J ÏñY Å: J
‰Ü z kZ[ÅkZžìt Š Z%
Ð kZ ]! Z
ðÃÐ ~ ¬] ‚ñJ  gz Z ñY ð0 Ö ´
: ~ kZ #
Xƒ: Šiu
7~gz¢{Š Zg Z zp »¬c äƒ D
 Û » c
%z • ZŠ
 Ð xsZ {]
å
Û » ä +Zº Z y-žìt ?Š ÅkZ
kZ1å H7{Š ZgZ » 䃕
211
àømû†ôËô ÓFÖû] àøÚô áø ^Òøæø Xì ~ u 0 Û 0Æ ÏZX c
y WŒ Û »ÃkZ ä •
Š ¯• wÅ
XÐ ~ Vz• Û » {z ågzZ
E
Û b§ÏZ
4›$â ~ wzZ yŒ
Iä Vzg » zcÆ [Z˜¯gzZ > 2i èEG
p å H7{Š Zg Z » 䙬gzZ ähgÃðsZ
`g{Ð xsZ/ô q )!
Û
X ‰ ØŠgZ Œ
wJÃsz@ Û oÑÃ{Š Zg Z Æ ¬¤
ÌËÅ òŠ WgzZ ,Š g Z Œ Zžì t zz
Û » Z (‚ } (ðÃ~ *Š Q ÂñY 1™
¹ 7`g { Ð xsZ {]ZŠ Ì•
Å kZ: Hgï Z » Z}
ËÅkZ: gzZ » ðZ} L: ä +Z y-èYX YY
t ~ sz@Â{z X å Hgï ZÐ ä™{>ÃvZ)sÜ Âä kZ É » Ú
„d†ÃÉu kZ Å kZ ä \¬vZ pX Vƒ WZ uñ~ž å YÈ
Å -6Å VG LZ „
 6"
 x ¬ b§ÏZ X c Û x¬™Äg ~ ¬Æ
Š g ZŒ
Û ÃyZÉ … â 7Z}
=gf » ÞZ [ Œ ŠpÃVG ëž• D™sz@
tL
ÅV26"  ä *™yWŒ Û ŠpX • D™]Š „ÅyZ n Æ ðŽ Ÿg™™
á gZ çO ì c
Ÿ$]ô Üûâö ‚öföÃû ³Þø ^³³Úø ì Š • Û ]ZZ .
Šg Z Œ Þ ‡*
Æ™™fÃsz@
kZ
vZ …tž• D™n kZ sÜ]Š „ÅVG ë !oËFÖû‡ö äô ×# Ö] oÖø]ô ^Þøçû eö †ùô Ïønö Öô
X , Š™d
ŒÛÐ

?,™ H ƒŠŠ F
~}g !
Æ¬Æ Ë
t { Zp ƒ ŠŠ F  ) Ë c
~ ¬Æ ¬0Æ ® 0Æ ¿Ë¤ Z
Ðzz Åäƒ ng¬~ :WÆ íZ Œ Û c  Æ s %ZÆ Y fŠŠ F
ƒÐ :
ti§ » äs~ ]gßkZ Xƒ6Y ¯ Å äƒ ±ŠgzZ ë¸Æ wßZ c
ƒ
X ñY H¬»xsZ:gzZ ñY H¬»¬:žì
212
b ïÐ kZ Â Ç ñY c  žìt ,Å kZ
Î: ¬»xs ZÆ kZ Z
gzZ XÐ N3•f » kZ : ÔÐ ,™ Y ZM Z Å kZ : ÔÐ ,Š : ]i YZ Å
,™: ~gY ] 5çÆ D
%zg ñ6kZ Z®Ð NÎ: ¬Ì»¬6kZèa

ˆ Æ )kZgzZÐ ,™)ÅZ
•Æ kZ ƒ ]gŠ Å ï¤
Z
Z gzZ ÔÐ ,™ ~gY x ©Z ._Æ kZ ƒ "
ƒ : ]gŠ Å ï¤ U
Ž
XÐ ,Š™Š4Æ \¬vZnç » kZgzZÐ ,™]j

òz²¬gzZ ò ZoZ¬
Û ž ´g {ot }ƒ ] !
yWŒ Å ¬ŠpŽ ´g ñZg +Z gzZ {o (Z
» kZ Ð g(Z LZ Šp òŠ WèY Xì @
B ò ZoZ ¬ ì 7ÞZ [Â
Xì ;g™x ZoZ » kZgzZ [ ‚gZ
ì xiÑ p(Z ÃkZ p7¬ Šp] Z &
Ž ´g ñZggzZ {o(ZgzZ
wV Å kZ X • ë òz²¬ÃkZ ì @
» Z$ ƒ µZz ¬Ž Ð kZ Âì ¬Ž
x¥gzZ¼%ÑZ |~ˆ 1å 3g yY¼ Ð ¬ ä Z} ªì {o
Ð kZ Xì 7Ç{Š Zg Ztž Zƒ x¥V- Q å {Š Zg Z¼ ¬ » Z}
c
ðƒ
{°‡Ž ~}g !
kZì ¬žŽ ñY *
â DÑgzZ IYÃ\¬vZžì @
WxiÑ
:ìt {zì‚ŸgzZ
: gÅz D»t¬xiÑ pkZÃkZ pƒ @ WxiѬРw¸Æ ¿T
g Š NZ » kZ ÂñYƒ Dz gÅ » xi Ñ pkZ ÃkZ Z
™g ïZ Ð p  gzZ ƒ
Û »ÃkZ ƒ: Ð ~ + Š ] c
• gz¢ÌXgzZƒ: ÌãZz [pxz²gzZ } Š
XÐ }:
213
ﲕ 7¬xi Ñ ptžƒ Ht %Zƒ @ ZgzZ
™t{zÃxiÑ p¤
Û »ÃkZ ÂVƒ¬{z ~
XÐ -•
¬Æ x ZoZ xz²t Â7öRÅ Y Øg zZ ì ãZz [pxz²¤
Z b§ÏZ
Þ ‡{z Â} ™g± » Dx°¤
X ǃ: wJ. Z b‡gzZ ǃ~

[Å›ªZz Ë
á gZ ä ~
Š•  vZ wÎg • D™ ÜÅ vZ èg ~g}
G1Z ]|
X cÛ
â•
ǻ†ônû Ëô Óûjøeô †ø ËøÒø Ÿ$žôæø ]†÷ Êô ^Òø áø^Òø áûžô ä́eô ^Ûø âö ‚öuø*] ðø ^eø Ÿ$žô ¡÷qö…ø غqö…ø †ø ËøÒû]*^Úø
!^Ûøâô ‚ôuø]* o×FÂø †ö ËûÓöÖû] gøqøæø ‚ûÏøÊø èõ mø]æø …ô oûÊô æø

@Yƒ •»¬q ZÐ ~ VâzŠ yZ1Å}uzŠ ¿q Z @™[7
Û » {z ÂA
Å kZ ÑZz ä™[:gz Zƒ „ • Û » µZß Z ° ¿{z ¤
ì • ZèYì
ZÐ ~ VâzŠ yZžì ~ e
6q Zzg q
ZgzZ X Š Û »:
ƒ •  Æ ä™[
ƒ Z
XŠ  Zz¬

6 kZžì t È » äƒ Z  Zz gzZ U߬6á Zz ä™[^Y*
 Zz ¬Ž 6kZ Ð zg Å g
Z užì I » ] Z|‰Xì @ ƒ w!
z » kZ
 ~Z
¬Z •Æ kZì Š Û »ÃT¿{zèYì òz²¬{z ì @
¹• ƒ
gzZ c
Wxi Ñ I¬ÃyZZ c •ƒ
Í Â• Æ yZZ Z  gzZt 7]!
ðÃÅ
Xì ~ u 0 Û Xì d
yWŒ †ÅwÎgÆ kZgzZvZµš I¬ÃyZZ
Æ kZ}™gï ZÐ yZZ ¿Ž äü ×öÛø Âø ¼øfôuø ‚ûÏøÊø áô^ÛømûŸô û^eô †û ËöÓû³m$ àû³Úø æø
â {gÎ) X ‰ƒ ù Ÿ¿
( 5 :{Z
Æ kZ wqZ {Zp 7Ŭq ðÃ~ Z
•Æ ¿Tžì t Ýq
214
X7^ Û »ÃkZ Vƒ[ Zy
Y I• „ Ä
Š ¬» o ôZzgŠ kZ ~nçkZ ä Y •6Y ¯ Å‚Ÿ Ñ!
žì c {gÃè
} â 'Ð ~ wÈZÂÎ~ T ñYƒ Šiux¯` ðÃÐ ¿Ë¤
Z
kZžƒ Ì» kZ ~ x¯ kZ wÈZ q
Z sÜgzZ VƒÆ y*Ƭ] ÑÈZ
 0 p^
™hgÃ] ÑÈZ } â 'žì xi Ñ6? ÂVƒ M YgzZ 9ðÃÆ
LZ Šp1ªÆ ìg i ! Û » ÃkZ gzZƒ bâ s§Å wÈZ q
Ðì • Z ÏZ
X • ¬Ž • p„zŠ Z%ÅkZž} Š™: ô¥ÅkZÐ ÷z w¸Ë
HyÒ V-Ãy*ÏZ ~ ~K¬ ~zë
Xì Š
o × Ã Ê Ä ß Û m ‚ u ] æ ä q æ æ † Ë Ó Ö ] g q ç i å ç q æ è × ò Š Û Ö ] o Ê á ^ Ò ] ƒ]
¡Ê †ËÓÖ] gqçm ^Ú é•]…^e |†‘ ]ƒ] Ÿ] äqçÖ] ÔÖƒ oÖ] ØnÛ³m á] ojËÛÖ]
!„òßnu Ømæ^jÖ] äÃËßm
? ƒ ¬ ú â zz q  ñŬ {Ž z Š¼~X ËZ
Z gzZ Vƒ Z 
™ ô¥Åzz kZ b‡²1ƒ bâ s§Åzz q
Z kZžì ~gz¢)fÆ
Ü z kZÐ sz@
à ðÃÃkZ ‰
X ǃ: {Z  ñŽ } Š
Q Âì ¬Z

Û »Ë
?Iy›Ã•
gzZ x̀u * Û » DË b§Åy*Æ 6
çÌIgzZ 'y›Ã• zZ
Û yZZ ìРkZèY Xì ÜZ e ~ {çÃyZZ LZ
WxiÑ bŠ gZ Œ
gzZ ì @
òsZ Zg7 Ð kZèYì xÕ6{Ñç òsZ gzZðs Z I ~g7 * ™ (Z
Ö â Z Ô•f Ô_ Z÷Ô © Ô b ï Xì @
Ï( gzZ ¦½Z gzZ i ú# ƒ W
O {Ñ ç
Xì @
7WZ » ] !
kZ6Vzq ƒ
 yZ t £
84

åa
[!

Ö Z q )Z
#
p~½
gzZ t · Z Ð g ±Z Æ p~½X • ë Ã äƒ 5 q )Z ~ ¹
Z q )Z
Xì q „ q
pk˜Z
:ìt p°Å q ) Z ~ b ˜Z Å<Ñ
¦Ñ¬Ë » + $Y •x ÓÆ: âi ˈ Æ ] Ãz Å ~
 ]ÀW
Xì q )Z *
Yƒ 56
• Å q )Z
Ðg ugzZ u 0 yWŒ Û * ƒ u z ?Š Ì» q ) Z n ÆÜÑx ©Z
U
Xì "
Øônû fô‰ø †ø nû Æø Äûfôj$møæø p‚Fãö Öû] äü Öø àøn$ føiø ^Úø ‚ôÃû eø àûÚô Ùøçû ‰ö†$ Ö] ÐôÎô ^Žøm% à³Úø æø -1
D115 Vð^ŠÞ å…ç‰E ]†÷ nû ’ôÚø lû ðø ^‰ø æø Üø ß$ãø qø ä́×ô ’ûÞöæø oFÖùçø iø ^Úø ä́Öùô çø Þö àønû ßôÚô ç+ ÛöÖû]
Ù ª6kZ 3 Zg hžÆ kZˆ Ç} ™¿#Å ~
ƒC  wÎg ¿Ž gzZ
Ž ( ~ *Š ) ÃkZ ë  Ç- s ÜÆ 3 Zg ( ´Š )Æ Vâ ›ƒ gzZƒ [
gzZÐ ,™4ZŠ ~ 3ÃkZ ( ~ ]y
W ) gzZ XÐ ,Š ä™ì @
™{z¼
¹ {z
Xì( ~'
ÃVß Zz 䙿#Å ~  Ñ ZwŽ ~ ]y
Wž Š
c
C~e WkZ
ZuzŠ ðÙ hg3 Zg ´Š. » ÝñŽ ñY ~Š ÃVÍß yZ Zw „z ÏA
85
Ö Zž Zƒ x¥XÐ ,™g (Z 3 Zg
¿#Å ( q )Z )ê.Æ #
x{ k

à ?ä ë b§ÏZgzZ ( 143 Vå†Ïe) ^_÷‰øæ$ è÷Ú$ ]ö ÜûÒö ^ßø×ûÃø qø Ôø Öô]„øÒøæø -2
Xì 6wZŠZ e
.Ž ì cÖ Z +Z
¯#
Ö Z kZž Zƒ x¥
 {z Vƒ. wqZ z wZ ¸Z Ž Æ #
Æ \¬vZ ƒ
kZ ÂñY Ht6]! ¤
ß Ët · Z » ƒ  gŠ q
ZèY • hgzZ „ Š 4
Xì 6wZŠZ e Ö Ztž Tg 7pðÃÆŠ •
.# á gZ
X c
â• Û ä~  vZ wÎgì ~ g u -3
oø×Âø äô ×# Ö] ‚ömøæø èõ Öø¡ø•ø o×FÂø ‚õÛ$ vøÚö èøÚ$ ]. Ùø^Îøæû ]* oûjôÚ$ .] ÄöÛørûmø Ÿø äø ×# Ö] á$ ]ðô
Dp„Ú†iE!…ô^ß$Ö] oøÖ ðô] „$ •ö „$ •ø àûÚø æø èô Âø ^ÛørøÖû]
( Ë) ® Ö Z ~÷vZ
 )B; »vZgzZ Ç}™756„ZeËÃ#
X Ç ñY s§Å3Ç}™g(Z3 Zg µ ZŽ gzZì 6
:• D™ÜvZ¶gofÕ x âZ -4
‹ønû Öø †ºÚû *] Õø^iø*] áû¬ôÊø äô ×#Ö] hô^jøÒô oûÊô ^Ûøeô ˜ôÎû] áô*] xõmû†ø •ö oÖø ]ðô †ö Ûø Âö gøjøÒø
hô^jøÒô oûÊô ‹ønû Öø †ºÚû ]* Õø^iø]* áû¬ôÊø " # äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø à$ ‰ø ^Ûøeô ˜ôÎû^Êø äô ×#Ö] hô^jøÒô oûÊô
Ôø ñø^qø áûô ¬Êø Œö^ß$Ö] äô nû ×øÂø ÄøÛøjøqû] pû„ô$Ö] äö Öø †û ¿öÞû^Êø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø äü ß$Šömø ÜûÖøæø äô ×# Ö]
køòû•ô áûðô ] æø Ýû‚$ ÏøjøÊø køòû•ô áûðô ] ä́eô „ûíöÊø køòû•ô †Úû Ÿ* ]û p$ ^*Êø ‚ºuø*] äô nû Êô Üû×$Óøjømø Üû³Öø †º³Úû *]
!Ô ø Ö$ ]†÷ nû ìø Ÿ$ðô ] †ø ì% ^*j$Ö] p…ø ]* Ÿæøø †û ì$ ^*jøÊø
Û Ÿ ?ž 5™ÉÃè‡ ôÑä ”/]|
X z™._Æ œyWŒ
Û ¬( ôÜ) » TñW)l (Z ðÃk0
ƒ: ~ pÑyWŒ ZgzZ
}g v¤
¬» T ñW)l (Z ðä
Z gzZ X z™ê ._Æ <
 Å~
 vZ wÎg
n Æ kZ ? Â~ <
 Å~ Û : ( 6gî ôÜ)
 vZ wÎg: ƒ ~ *™yWŒ
86
 6Tz™ lˆê {z
Z gzZ X Vƒ` ƒ 5vß ƒ
ñYW)l (Z ðä
Û : )ƒ: ŠŽñê » Ë0Æ T
 : Ô~ yWŒ
[Z Â ( ~ q ) Z: ~ <
Ð Š ¿Z LZ ™ )| (ÐW ƒe ªß™g (Zƒe ÃTÐ ~ VÂgßzŠ
Ø ú ƒegzZ ( zŠ™ê
IZ ñOÆ ä™êÐ Š ¿Z LZ ª) î Y ?
&4 „ *Ø ú 6µñ, Z n }g v~gzZ ( z™¿™b7 Ð D
Y?
X Vƒ


¦Ñà Vß Zz ä™ q )Zž 7¦Ù Èt » äƒ u Æ q )Z
C
T™ƒŠ Zi WÐ < Û {zž • ‰ ï] Zg (Z ðZ}
 z yWŒ v!
fÍ~ x ©Z
@ƒ Â q )Z Ì6X TÉ ,Š ™w'•e ÃTgzZ x Zw•e Ãq

 ËÅ ~
<  vZ wÎg c ƒ fp â Ð e
ì @ WËÅ u 0 Û Â c
yWŒ {zì
Ù n¾XƒŠŽñ~ <
Ëê ¦)ZC  c Û ÝZ ÅTÐ kª kZ c
yWŒ Ð
Y ¹ ó óq )Z• L LÃTì @
Xì @ 6¦Ñ?Š Ë:
ƒF
ƒF
Ð q )Z Âì @6kª c
 c
< Û ê ¦) ZC
yWŒ Ù Z
 VÙ]ç‰
Ã H
?{Z
Ã zŠÆ q ) Z Vh]çq
• }Z
Š Z%¬{z ªƒ ~¤
Z ¬ÑZz äƒ "
U
Ð kª c
 c
< Û žt q
yWŒ Z
kZÞˈ Æ Tì êŠ ¯ Dgz Z ¬ÐZ q )Z ƒ ̈¸ yá » äƒ
Z gzZ X Lg 7¹!
Å kZ q )Z Â å ¬„ ¬ ¬{z ¤ i ZŽ » s %Z Ð
Xì ꊙ Za N @ '
gzZ ]¸h × ~D
6¦Ñ?Š T {zžì t » q ) Z {Z
kZ ÃVÍßÆ ˆ ƒ F à ZuzŠ
6X kZ ÃyZ X Sg 7¹! 6Æ ?Š
]gz¢Å„z g¨~ kZ gz Z Åp
87
6kZ » + $x ÓÆ: â i V#žì Cƒ °» ?Š âZ 'n Æ ä™Š OZ
t ? å Hê q ) Zt 6Š ã
ŦÑ?Š ¾ä VrZ Xì [ ƒÂ q )Z
X Sg 7ÃVÍßƈ ]gz¢Å + Y

BVP Å q )Z•
Û -1
Ô~Š ZŠžì X ¦)Z g•»} wV Å äƒ fp â Ð yWŒ
ã*
WÅ u 0
e Û Xt ä Vß Zz ä™ q ) Z Xì x Zw b ïÐ ÏZâgzZ
yWŒ
~gv6?IÅxZwL L ( 22 Vð^ŠÞ å…ç‰) Üû Óöiö^ßøeø æø Üû Óöiö^ãø Ú$ ]+ ÜûÓönû ×øÂø kûÚø †ôù³uö
Xì q )Z • n ÆX kZ e Wt Z®Xì 1Ð ó óVÃ
Ó ~gvgzZ N â
U
 » ( Vî â ) ]'ZèY å [ ƒ " ÐeWkZp¤ Z ¬¨Ñ! {gÃè
á ÃÏZâ Â » ( V@) ]¯ gzZ ì ï•
¬t pì ï• á ÌÃ ã *
gzZ ~Š ZŠ
ÇsÜVŒ Ð ( Vî â ) ]'Zž 劎ñwÈZt èY å: DgzZ ¬
~ Â Æ ( V@) ]¯ b§ÏZ X Vƒ : Š Z% ã*
gzZ ~Š ZŠ Vƒ Š Z% N â
Ó Å V@ VƒŠ Z%VÃ
X Vƒ: Š Z%VÃ Ó ÇsÜVŒ Ð kZž åwÈZ
Ô~Š ZŠž å YÈt $ðÃ6Š ã
x Zw b ïÐ ÏZâgzZ ã* ÅwÈZ kZçO
gzZ Š ƒÂ q ) Z 6äƒ x ZwÆ yZ Z
ƒ DgzZ ¬¬t  Š  1X 7
X „g: öRÅs %ZÐ kZÃ$ËgzZ ; g: xwÈZ Ñ!
{gÃè
y
h q ðÃÅ ä3žì X ¦)Zt wV Å äƒ fp â Ð <
 -2
Y bŠ™|
 Ñ q ) Z•~XkZ X 7^
»~ Û ¬ Ð ä™ï™
 z•
Xì Š • á gZt
Dp„Ú†iE üänø Êô çû jøŠûmø oj#uø äö Ãû fômø ¡ø Êø ø ^Ú÷ ^Ãø ›ø Åø^jøeû ] àôÚø
Z
Ð Z á ™: ï J  6kZ {z ~h y q Å ä3 ðà ä T
88
Û
 z•
X} ™: |
ut 1å Š
uZz¸g ƒ x¥Ð g Ù ªs ™ž 6¬t
u kZìC
 pX Zƒ 7D Zƒ o³f׳Æ] ¬Z®ì îŠ {Z
6kZ Z à »̈¸ yᎠì
0 ¬gzZ D¬¸  Š
XŠ ƒ q )Z
Ì~ wze ( ŠÎ ) ^e…ô žìX¦)Zt wVÅäƒ fp â Ð kª -3
x ZwÌgJŠ Z ÂñY H| Û ~ núÆ wze Ãwze Z
 z•  ªì @
ƒ ~gY
ƒB; Vð; +Š A X x ZwÌž¶~ gZls§ËgzZ ì
ì ~gz¢ *
Å VâzŠ yZ g Zl1VƒÆ nZì e wze Æ s§VâzŠ gzZ
Z'
ム'
Ž Ç ñYƒ ! Ð ,™gJŠ Z Xì ~gz¢
g Âσ ž¶s§Ë~g Zl c
Xì x Zw
 Ñžì t ,ÅTì kª q )Z•~ê ¦)Z kZ
ä~
Ð ~ yZž å cÛ ~ }g!
â• ÎVzq b
e Ô*
Æ #ÔgLÔŽ Ôxn Ô~0
g JŠ Z ~ kZ Âz™|
ž¶ c Û ~ á$
 z• Æ ½Å ÏZ ?Z
 Ãq Ë
ƒ x¥6gîs ™ ¬» Vzq b yZ Ð g
Æ wz e 1å Š uXì ŠÎ
6Vzqb yZ ¬» wze ä VßZz ä™ q )Z X ¶: ô¥~ g
u0
Xì Ì» wz e „zì » Vzqb yZ ¬Žž c
C gzZ Hx¥Æ™kª
Šp kªèY @
ƒ ~¬t  @
ƒ Zƒ: q )Z » +$ƒ
 6kª kZ ¤
Z
¬t  1™ q )Z ä +$x ÓÆ: â i q  1Xì ~?Š
Z6kª kZ Z
X „g: öRÅ ä™s %ZÐ kZ n Æ$ËgzZ Š ƒ Dgz Z ¬

x lZ Å q )Z
gî ~Š ã
(3) i¦)Z (2) à ¸ q )Z (1) • 9& Å q ) Z 6 
89
X Cjq )Z
 ,¼ ÅVÐyZ
:ì sf ø
g qZ Å q ) Zžì t à ¸q )Z -1
~: âi Ë] Z|x Óá Zz p
Å ”& œ–1Z ]|‰X ,™C Ù ªt · Z CZ 6X ´Š ËÐ w¸LZ
Û ZÐ y!
X HgZ Œ igzZ ų 6B; Æ yZ ä/ôx Ó6ÄÜ
g qZ Å q ) Zžì t iq )Z -2
~: â i Ë] Z|x Óá Zzp
Y ( +$) q ) Z I Z x Ó¿ðÃZ
kZ Â'ä™™™^  X ,™¿ðÃ
c Y q ) Ñ!
b I sÜ » ÷kZ Ð nkZ Å q ) Z X Ç ñY Œ^ ÿ
U
žt ÑZ Yƒ 7" Ð nkZ * Zz Ô Çƒ "
ƒZ U*
ƒ y% c
ï
Xƒ @
ƒ"U [Ž zÐ TñY c0 Û ðÃV;z
(Z܌
ƒ {— ¸<
x Z™/ô *  » yZ • {— ¸<
 Ž Ògge Ŭ Ð ×
U
Xì Zƒ " Ð iq )ZÆ
Š 4
X • uq  9VâzŠt Å q )Z VHçÞ
Æ Y •ƒ
~ ( +$ª) VßZz p g qZ Å q )Zžì t Cj q )Z -3
[p ~ : âi kZ Å T ,™6gî ic
ã!
iê. ðÃ]Z|¼ Ð
ƒ¸Åê kZ ÌÃ+$ƒ
 ¹! VŒ ñYƒ ]à
Æ äâ i kZžJ
yZ gzZ ,™g (Z ]jŠŽz!
Æ Y µñ » ñZggÖ Z gzZ „z g¨{z 1ñY
X} ™: s %ZÐê kZ ÌðÃÐ ~
ÒZ Ô£Z x â Zì s %Z »Y •~ äƒ uÆ Cjq )Z VHç³³Þ
Š 4
Xìyut q Æ «Z؉gzZÃ

Z%Æq )Z
A
90
X • ]YgŠ &sf ø
 Æ q )ZÐ g±ZÆ VßZz ä™ q )Z
gî ã! iä evZ èg/ôŽ ì » q ) Z kZzgŠ ~ ¸Ð ƒ
i c  -1
Ö Z ~g7 6äƒyuÆ kZ Xƒ HÐ s
Xì t · Z » #  ZÜ6
Z Ìt Xì » Cj q ) ZÆ x Z™/ôzgŠ ZuzŠ -2
¹ ÉÃp¤
Û »”
äƒ uÆ kZèY 7• Š 4
 » kZ 1ì yu q Æ Y •Ð
á xâ Z~
Xì s %Z » Y •vŠ ‰gzZ w•
x ÓÆ : â i ˈ Æ x Z™/ôŽ ì q )Z {z 6ZgŠ }Š -3
Š 4
Ž èY 7y u 1ì Âu q Æ g/ Ìt Xƒ H ä Y •
q )Z kZ Ðzz Å s %ZÆ yZ … â 7uà q ) ZÆ/ô)]Z|
XÐ }7• Û » Ô
Æ kZžìt ÈX „g 7¹! D~
Æ Š ZZ Æ q )Z Špt ðƒ yÒ K Ž Å ] YgŠ Æ Vh ¦)Z
 F
Zžì Ìt³%q
ÅVâ â i ŒZ q )Z »: â i q Zˆ Æ kZXì Ð g ±Z
~ ¬Ð g±ZÆ q Ù X6j§ÆuZz¸ c
ZC ƒ Zƒ ÜÐ FZ Â Â c

Û
X ǃ t•
q )Z Ü
Z ìyu ~ ]Z f KZ Ž q )Z ic
kZ¤ à ¸» x Z™/ôx ÓçO
Û »”
•  » kZ gzZ Çìgyu Ìn }gø {z Âã Ð FZ ÂJ
ë¸Å
wq¾ D Å kZ Âã Ð =gf Š OZ . Þ ‡puZz ¸J ë¤ ZgzZX ǃ
gzZ ì @ ~ h}g ø
uu Zz¸Ž ǃ „z ¬» kZ gzZ Ïìg: ¹!
ƒ»g
Û »”
7•  » kZ 1• M
ƒ " Ð kZ x ©Z ¦Ñª ǃ ó ó~?Š L L{z
U
X @
ƒ
91

[!
VZv0Xì Åt p°Åkª ä vZ¶g=ÕZgœ
•ô †$ røÛöeô Õö…ø ‚ûiö Ÿø éõ ‚øvôj$Úö èõ ×$ Ãô Öô Åô†û ËøÖû] oÖøžô Øô‘ûŸ* û] àøÚô ÜôÓûvöÖû] èömø‚ôÃû iø çø aö
!èô Çø×% Ö]
Z ~ g
kZ [ Z Xì ÝZÚt Xì gÃè ¬» kZgzZÚ q uz yWŒÛ
(Causative A +Z *
™ ~¼s§ÅÚ gÃè) ˪ q • Û ¬»Ú
Û gzZ ÝZŽ 6¯ Å Factor)
x¥Ð ¹¡Ž gz Zƒ uœ~ VâzŠ q•
X • ë kªÃkZ Xn ƒ:
BVÅkª
Wt Å u 0
ôÜùe Û ~ }g !
yWŒ Æ#Ö wÅ Å
 Æ î -1

áô^_ønû Ž$ Ö] ØôÛø Âø àøÚô ‹
º qû…ô ÝöŸø ‡û Ÿø û]æø hö^’øÞûŸø û]æø †ö Šônû Ûø Öû] æø †ö ÛûíøÖû] ^ÛøÞ$]ô
!D90 Vå‚ñ^Ú å…ç‰E åö çû fö ßô jøqû^Êø
“Ð yZÎÆ y-• x »}nƒ  µ 0 gzZ ZŽ gzZ [ZÑì Žt
Xƒg
}g!
ÆîX c
0
* Ö wÅîä $
ƒgzW¹ »î{z  Hg¨6A Å #
gÃè ¬~ }g!Æ ]¯ vŠ pXì gÃè ¬~ g u z yWŒ Û Â~
vŠ  Hg¨ä $ ?ì ^
Y*
c
ì^Y wEZ » ] ¯vŠ yZ c
W[ Z X 7
92
Æ ] ¯vŠ ä $ ÂX ð0
}g! A „z Å äƒ gzW¹Ì~ ] ¯
yZgzZ H ~¼s§Å]¯vŠÃkZ å »î¬Ž ª c Ö wÌ~
Î ¬» #
Ö wÌ~
X Hw¸» #
A * Ö wX • q•
ƒ gzW¹gzZ ì ¬# Û ] ¯vŠ Xì ÝZîVŒ

Þ ‡) Øöiô ^ÏøÖû] 'ö†ômø Ÿø c
w>LZ L Û ä~
â•  vZ wÎgì ~ g
u -2
X ( ÇìgxzøÐ _Z÷Å
Þ ‡ž ð0
_Z÷ä L ] !
t ä kZ  HlˆÃA ŬkZ ä $
Ü z L ZÃ
Š™xzøÐ kZ {zÐzz ÏZgzZ ÅÒÃÅä™Ýq¬ Ð ‰
c
Ü z Æ kZ ÃÚ A Å ¬gÃè ~ g
Å ä™Ýq ¬ Ð ‰ u ÂX Š

hÆ T¿{z Z
 ð0Ì~ ]gßkZ A ¸Q ä $Xì ÒÃ
äz ä kZ ÂX} Š ™ OÃá Zz ä™ ¤z LZ ƒ ˆ Å ¤z ~
Tž c
Î ¬t Æ ™ ~¼ s§Å ¤z ¬» _ Z÷gzZ H kª6_ Z÷
{z Â} Š ™ OÃáZz 䙤z LZ {z Z
 ƒ ˆÅ ¤z n Æ ¿
ñY cŠ ™xzø ( ì Cƒ Ç*
6]ñÅá Zz 䙤zžŽ ) Ð ¤z

Û ¤z ÅáZz 䙤z Xì ÝZ _Z÷ Å w>~ wV kZ
q•
Þ ‡gzZì A *
òzøÐ Ú kZ ÅL Ü zÆ kZ ÃÚ Ôì
™Ô¬ Ð ‰
Xì ¬
kªy»g Z
‰ Cƒ 7ŠŽ ñÚ {z %Æ Tì @ {z » kZ Ág »Ú Ë
ƒ zb
Æ kªž Zƒ x¥Ð WÅ 6 Û gzZ x ª y»gZ Æ i ú
z Z X • {)z ]YZŒ
93
X • Dƒg e y»gZ
u c
XƒgÃè ¬~ g Û ~}g!
yWŒ Æ TªÝZ -1
u c
Xƒ: gÃè ¬~ g Û ~}g !
yWŒ Û -2
Æ Tª q •
Å$6Tzz gzZ •z {z ª (Causative Factor) A -3
Xƒ @
Y c
0 Û Ž gzZƒgZæzg ZŠ »¬ÝZ ~Ã
Ì~ q•
Û gzZ ƒgÃè Ân Æ ÝZ Ž ¬ -4
H ~¼ ä $ÃTs§Å q•

• Åkª
:•t bÑŠÆ äƒ ?ŠgzZ u ¦ÑÆ kZ ª• Åkª
-™ ¯ ï¬ s§Å ^à 1C ”f ç ]|Z ~  vZ wÎg -1
ðƒWt Ð yZ ÂÑ
äô ×# Ö] hô^jøÒô oûÊô ^Ûø eô oû–ôÎû]* Ùø^Îø [ ðº^–øÎø Ôø Öø šø†ø Âø áû ðô] Äößø’ûiø Ìønû Òø Ùø^Îø
àûÓömø ÜûÖ$ áû ðô^Êø Ùø^Îø "
# äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø èô ß$ŠöfôÊø Ùø^Îø äô ×# Ö] hô^jøÒô oûÊô àûÓömø ÜûÖ$ áûðô^Êø Ùø^Îø
äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø hø†ø –øÊø Ùø^Îø çû Öö• Ÿøæø oûmô]†ø eô ‚öãôjøqû*] Ùø^Îø "
# äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø èô ß$³‰ö oû³Êô
o•F†û mø ^ÛøÖô äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø Ùøçû ‰ö…ø ÐøÊ$ æø pû„ôÖ$] äô ×# Öô ‚öÛûvø³Öû]ø Ùø^³Îø Ü$ ³$ö pû…ô‚û³‘ø "
#
Dp„Ú†i (•¨]• çe] (‚Ûu]E " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø
XÐ z™ê b§¾  cW)lðÃk0 }gv¤ Z Y7 ä ~
 \W
X Ç VzŠê ._Æ gÃè ~ vZ [ Â ~ž c
Š [ZŽ ä ”f ç ]|
Š [ZŽ ä ”f ç]| ?ƒ: gÃè ~ vZ [ ÂX {z ¤
c Z Y7 ä \ W
:• ˜ ~L õg @ KZ ò~g g x â Z ) 1C
l^Ï$ Üã×Ò Üa æ ƒ^ÃÚ h^v‘] à pæ†Ú äÞŸ ÄßÛm Ÿ å‚߉ Ù^’i] Ý‚Â á] Ÿ] ؉†Ú
]|èY 7úâ Æ äƒ 9Æg ukZ w£Z x° »•Å kZ pì Ë%g utp¤ Z
X • xgzZrƒ  ƃ  • D™Üg ut Ž [ ôZÆñ f ç
94
Z Y7 ä ~
¤  \ WX ÇVzŠê ._Æ <  Å~  vZ wÎg ~Qž
Š [ ZŽ ä ” f ç]|6kZ ? ƒ: ~ <
( Q )ž c  ÅvZ wÎgX {z
ÃÅnËgzZ X óz™Š ¿Z Ð ñZg KZ ~
wÎg6kZž• ë X óz™: „@
Æ vZ kZ =°x Ó cÛ gz Z Zgâ B; ( » Ù!
â• á ) 6J
•  }÷ ä ~
 vZ
Û «=ÂÅ]!
ðâ • kZ Ãï¬ áZz äY ÇÆvZ wÎg ä T• n
X} ™lpÃwÎgÆvZŽ
äö Òø…ø •û ]* oûeô]* á$ ðô] Ùø^ÏøÊø "
# äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø o³ÖFžô ðø ^qø ÜøÃø %ûìø àûÚô ¡q÷ ö …ø á$ ðô] -2
^*Êø*] äô nû ×øÂø hºçû jöÓûÚø s% vøÖû]æø Øôuû†$ Ö] høçû Òö…ö Äönû _ôjøŠûmø Ÿø †ºnû fôÒø îºnû •ø çø aö æø Ýö¡ø‰ûŸôð û]
àºmû•ø Ô ø nû eô*] o×FÂø áø^Òø çû Öø kømû*]…ø ]* Ùø^Îø ÜûÃø Þø Ùø^Îø ǻ‚ôÖûæö †ö fø Òû*] køÞû*] Ùø^³Îø äö ³ßû³Âø s% ³uö
(p…^íeE äö ßûÂø sûröuû^Êø Ùø^Îø Üû Ãø Þø Ùø^Îø äö ßûÂø Ôø ÖôƒF -ˆôrûmö áø^³Òø]* äö ³ßû³Âø äü ³jønû –ø³Ïø³Êø
DoñE ^ŠÞ (Ü׊Ú
I
™3 8
y›-Zz }÷ž ¹gzZ c Wk0 Æ~  vZ wÎg ¿q Z » ê ´F
Û e 6yZ gzZ •
 7Ö6~g ZÎgzZ • ñh1 ¹ {z pì n•
~HM
 } (Ð ƒ
?ƒ d  Æ yZ ? H Y7 ä \ W ?Vß™ e Ð s§Å yZ
Z î Cž Y7 Q ä ~
Æ -Zz }g v¤ Š [ ZŽ ä kZ
 \ WX V; Yž c
Û {z gzZ ƒ nŒ
ñÐ s§Å yZ H ÂzŠ ™ ZŠ Z Ð s§Å yZ ?nŒ
e Û óf
Å yZ Qž cÛ ä~
â• Š [ZŽ ä kZX Ç } ™
 \ W6kZ X V; Y ž c
Xß™ e ?Ð s§
Û ÆvZ ~ hÆ [ŽzÆ 5ZŠ Z ä ~
ÃnŒ  vZ wÎg ~rkZ
X Hkª6nŒ Û Æ VzÈ
^Þø]*æø kö×ûf$Îø ^Û÷nû ¿ôÂø ]†÷ Úû ]* äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Ýøçû nø Öû] köÃû ßø‘ø Ùø^³Îø ” †ø ÛøÂö á$ ðô] -3
[ ܺñô^‘ø køÞû*]æø ðõ ^Ûøeô kø–ûÛø–ûÛøiø çû Öø kømû*]…ø *] " # äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø äü Öø Ùø^³Ïø³Êø ܺ³ñô^³‘ø
95
D•¨]•çe] (‚Ûu]E [ Üønû Ëô Êø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^ÏøÊø Ôø Öô„Feô Œø^eø Ÿø Ùø^ÏøÊø
ä ~ X Vƒ ´™x » Z (q Z ~ ` WvZ wÎg c ¹ ä ”/]|
¤ Z î C X Y7 ä ~
  vZ wÎg X 1 á •1 ( » ~ç) ~ ª
q Å { izg
”/]| ( ?ì @ Y ^I {izg H Â) ß™´Ð ã0?~ ª
q Å} izg
]!
¾Q Â cÛ ä~
â• Š [ ZŽ ä
 \ W ÂXì 7`w¼ Â~ kZžÔc
?ì k\Z6
•1 gzZ » Å
´X » q ) ì )l ¢  ì )l *
Y á ã0

X ÒI7{izg ñY: ~ ²ž Z
 Ð äYá ã 0
~ì n Æ ä™
¬» UI: {izggzZ Hkªì q ))lžŽ Õ1 6kZ ä ~
 vZ wÎg
X c
Î
á$ ðô ] Ùø^Îøæø †ôÛû íøÖû] ‚ôùuø oûÊô Œø^³ß$³Ö] …ø æø ^³•ø ” hô^_$ íøÖû] àøeû †ø ³Ûø³Âø á$ ðô] -4
áø]†ø ÓûŠ$ Ö] á$ žô äü ãø qûæø äö ×# Ö] Ýø†$ Òø o' ×ô Âø Ùø^ÏøÊø ^ãø nû ×øÂø ]æû ðö †ø jøqû]æø ^âø çû eö†ô•ø ‚ûÎø Œø^ß$³Ö]
^›çÚE àønû Þô^Ûø$ø èô m$†ôËøÖû] ‚$ uø †ö ÛøÂö äü ×øÃø røÊø èô m$†ôËøÖû] ‚$ uø äö ×û³Ãø ³qû^³Êø pF†³jøÊû]ô p„F³aø ]ƒøðô]
DÔÖ^Ú Ý^Ú]
{gtÐ ]Z|}uzŠ ä ”/]|~ }g!  [ ZÑ
Æu Å Å
õz vZ x™Z]| ÂX • Ñ ä™] P̀~ Å
 [ ZÑvßž ¹gzZ H
Ì yc
B kZgzZ ì ‚ yc W~¹™8 [ ZÑòŠ WZ
B Âì @  ž ¹t ä
( s ‹) oÌu ÅÅ
 [ ZÑ\ W ÂXì @ i )6VzuzŠ ~
Î o( Å *
wJ ñZg Å ”Z]|) ä ”/]|X £Š ™gH' Z'Æ u Å
Û gH} hÃÏZ Ìu ÅÅ
X ~Š â •  [ ZÑ ( ñƒ D™
oÅ *  [ZÑ~ hÆ ZwgzZu ä ”Z]|~rkZ
i ÃÅ
X Hkª6äÎ
96
i ú( KZ Ô–1Z ]|~ ] Ãz n% LZ ä ~
 vZ wÎg -5
Ö#â Z ª ÄÜ ä /ô  Zƒ 7gŠX » ÄÜ Z Š ¬» äJ 7
 X c
Ö â Z Åi úÃ~º
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø äü nø •ô…ø ¹gzZ Hkª6#
åö ^•ø†û Þø ¡ø øÊø]* ^ßøßô mû‚ôÖô "
KZÃyZ ë H Â c Û I n Æ + Š}gø ÃyZ ä ~
â•  vZ wÎg ) ^Þø^³nø Þû‚ö³Öô
X ( ,™: I n Æ *Š
kª_ ZÑ
X 'Ã:â Åkª -1
Xì [ ƒ6
zZ yÒ »: â z |Åkª
X 'Ãûz µñÆ kª -2
ª) ƒ : ŠŽñ ôÜù~ Tì ¬{z kª ûžì t yÒ » kZ
à Zz ”f ç ]|èY ( ƒ : ŠŽñÐ s  Zܬ{z ~ g Û
u z yWŒ
u
ª oûmô]†ø eô ‚öãôjøqû*] Ùø^Îø äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø èô ß$‰ö oûÊô ‚ûrôiø Üû Öø áû^ôðÊø Xì [ g*~ g
kZ H n²X A : Ì~ <
¤
Z cÛ Ð”f ç ]|ä ~
â•  vZ wÎg
 g—ÃkZ X Ç Vßx » Ð kªvŠ ö X óz™Š ¿Z ~ ]gß
Iä~
Xƒ: ŠŽ ñùžì ^ Y ~ ]gßÏZ kªž Zƒx¥X c Û
â•
*
ƒ qZ Åkª -3
IZ » kZ ÑZz ä™kªž hÌoÑt Ð „§Zzá Zz ”f ç]|
g• »Š ¿ZgzZƒ Ý ¬ Zg7 » +Š {zž b§kZ {zgz Z Xƒ Ì
Æ kZèYƒ ‚
ÅkZ6g Û ª) ì 7ù~ ¬kZž ǃ x¥ùt ÃkZ%
ugzZ yWŒ
b§~g7 ÌÐ Vh§Æ b)o ^Z z wÑ+Z {zgzZƒÃ~•
Xƒ¸!
ŠŽñ~ g Û ¬»Z/£žì Yƒ x¥ù ÃkZ %Æ kZ
u z yWŒ
X ( 7c
ì
97
'TÃn¾Åkª -4
 ZÜ~ g
s Û Ž ì *
u z yWŒ ™x¥¬» b) yZ n¾Ð kª
 Zܬ» b)XX ’ e ´gŠzöJ
Æs 4Z ÃkZ Z®7™fB‚Æ
ôÜ„ %Æ ]gz¢Å ¬t® ª bŠ 4Š Ãkª ~ yZ ì ŠŽñB‚
D 4G
ÛF
{z V˜žÐ b§kZ bŠ g Z Œ 5Ò‘Åx ©Z
Ãx ©Z yZ 6V=yZ gzZ é5Åï èG
žì t wVÅ kZ Xì p’~ +ŠgzZ ^ ñY ~Š™ÔŬƒ: A
Y*
kgzZ ¸ D Zl
~h ! gâ Y èa [²ž à ït A Å çz ä VÍß ‰
kZ X ¶Cƒ Ðè6yZ gzZ ¸ Dƒ‚ {)zB; ìÆ yZ Z®¸ D™
ð• D™^~ V-h Çë[ Z X Zƒ ¬» ä™çz ¬ Ð i úÃyZ Ðzz
Y ð0
7A {z ~ ë Z® @  ™ðŠ .
ƒ 7ôZz Ð ègzZ Ø é• ä
X ’ e * Ü zÆ i ún }gøÐzz kZgzZ „g
ƒ 7̬»çz ‰
Hg ±Z ~ qÑ » Tƒ •z (Z {zžì oÑt n Æ A -5
Š
X ǃ * Ãg ±ZÆ kZÐ bÑŠ ¦Ñ Z®Xƒ
U
™"
98

[ !
Ù

• ëþ}D
p°Å}w®Ð vZ¶g•1Zx â Z
^ãø nû ×øÂø ^Úø æø ^ãø Öø ^Úø ‹ôËûß$Ö] èöÊø†ôÃû Úø
YvŠgzZ ÞZ%ZzZ‰) ì œ» kZ ~ X 'YÃVÂ!
^ yZ » òŠ Wª
{Š™ IÅ \¬vZ‰) ì yvzg¢ » kZ ~ XgzZ ( ,q gzZ '!
'!
( , q gzZ
á D» ƒ
gzZì ï•  wqZgz Z t Ü Z ÔZ
•~}DÐ zg Åp°kZ
u Xì Zƒ wE Z ~ px ¬ ÏZ »} ~ x¯Æ +ngzZ ~ g
g u
X c â•Û ä~  vZ wÎgì ~
DÜ׊ÚE!àômû‚ôùÖ] oÊô äö ãû Ïôù Ëømö ]†÷ nû ìø ä́eô äö ×# Ö] •ô †ôm% àûÚø
Û {Š ZgZ » ð>gzZíB‚Æ T \¬vZ
gzZ )} Å +Š ÃkZ • D â •
Û « (™
X• Dâ•
X ~Š ¬ŠÃ”k„0vZ†]|ä ~  vZ wÎg 2
Øømûæô^j$ Ö] äö Ûû×ôù Âø æø àômû‚ôùÖ] oÊô äö ãû Ïôù Êø Ü$ ãö ×# Ö]*
X £Š D» sz@ Û «}Å+ŠÃyZvZ} Z
gzZØâ•
X• Dâ• Û vZ¶g ~y Œ
Ýöæô]‚øÛöÖû]ø ä́ßômû•ô †ôÚû ^*eô †ö nû ’ôføÖû]ø éô †ø ìôŸ? û] oÊô göÆô ]†$ Ö] ^nø Þû‚% Ö] oÊô ‚öaô] $̂ Ö] äö nû Ïô ËøÖû] ^ÛøÞ$]ôð
D] t 267 ” l^ΆÚE ä́eôù…ø éô •ø ^fø Âô o×FÂø
99
Wƒ Ég" Ð *Š Ž ì ¿{z ¡Âž
g Ég ~ ]y
LZ Ôƒ ‚
Ö zZæ 6]Š „Å[g LZ gzZƒ ÑZzp
ÑZz ä™# gÃ[p6nçÆ + Š

•DË._Æ p°kZ
igzZ ‰zZ}Ãt Ü Z D ËXº Z}ÃZ
X • ëûZ}ÃDÆ x ©Z
ÅÐg ±ZÆ x ©Z isÜp°Å}Dä òw•
á xâZ
!èô nø ×ô nû ’ôËûj$Ö] ^ãø jôÖ$•ô ]* àûÚô èô føŠøjøÓûÛöÖû] èô n$×ô ÛøÃø Öû] Ýô^ÓøuûŸ* û^eô ܺ×ûÂô
( 'YÐ bÑŠ -Æ yZÃx ©Z i¦Ñ )
Û Ð zg ÅyWŒ
Âì n• Û i úž• ët ë Z
 žìt s
 Ÿz Å kZ
™wÅÃkZ Z  pX • D™™f ÃyWŒ Û ª?Š à )Z Å †• Û Åi úë
Wt Åu 0
i ú) éøç×F’$ Ö] ]ç³Ûö³nû Îô ]ø ì e yWŒÛ ?Š ņ• Û Åi úž}V-
Û Åi út  ( z™ì‡
X ðƒ?Š -ņ•
gzZ • D BbÑŠ à )Z n Æ x ©Z kªgzZ q )Z Ô< Û n¾
 ÔyWŒ
bÑŠ -Æ x ©Z kª ´gzZ g
Š q Z ´ Ô]c
W´ Å u 0 Û
yWŒ
X • ë}DÃ+ YÆ x © Z i¦ÑÐ bÑŠ -gzZ • D B

bÑŠÆ}
Û ª• ge {z ì @
 ÔyWŒ
Ô< Y HÝqÐ bÑŠ XÃx ©Z i¦Ñ
yÒ ú ,ÅyZ Xì @
Y ¹ÌwßZÆ}ÃVzg e yZ X kªgzZ q )Z
Xì _ƒ
100

[!
VZ‚

}wßZ D
:p°
^ãø jô Ö$•ô *] àûÚô Ýô^ÓøuûŸ* û] ½ô^føßûjô‰û]ô o³ÖF]ôð ‚öãôjørûÛö Öû] ^ãø eô Øö‘$ çø jømø ‚øÂô ]çø Ïøeô ܺ×û³Âô
!èô nø ×ô nû ’ôËûj$Ö]
Ð bÑŠ -Æ yZÃx ©Z$Ð )gfÆ X 'YÃ*Zçz°Z ¸yZ
Xì @™Ýq
Xì @ Š ~ ] ,{ÒWsg¬¿»*Zçz°Z ¸yZ
Y c
Û ]c
gzZ yWŒ W$Ð )g f Æ X *Zçz °Z ¸P {z
• D™Ýqx ©ZÐ g Š q Z
i ! ²~ „ VâzŠ g
VÓgzZ p ÖZ Ž ì x¯ » y! ugzZ u 0 Û
yWŒ
Ýq x ©ZÐ yZgzZ n ÆKÃg ugzZ u 0 Û n kZ Xì Œ6
yWŒ
å~}g!
Æ p ÖZá Zz äƒ wEZ ~ yZžì ~gz¢n Æ ä™
Xƒ Ýq/Zz
g±Z kZ • G äz gzZ gHp ÖZ n Æ ã牉 ä y!
i IZ
X wz¸gzZ uœÔx ¬ Ôm{• k
9ge Åp ÖZÐ
gzZ ì Zƒ wEZ ~ pÇgzZ -Z LZ Â c Ù Ð ~ yZ Q
Z C
q
Zƒ wEZ ~ p}uzŠ Ð 9
 o Ë™ hgÃpÇc
ì @
B|
9g e ÌÐ g ±ZÆ wE Z ÂXì @
Ôi WÔ|X • k Bi WgzZ ì
Xt)gzZ ôÜ
101
èa gzZ σ ëc Ù ª  c
σC ÑŠ 6pÅ Â ~ V©x ÓyZQ
ª
Ù ªÆ ª
g±ZÆ äƒ ëzC ÑŠ n kZ • DƒZgŠ ZÆ Y Øzg¼
Ù ª• k
X/?z ‰ÔÂÔëgzZ œz¬ÔùÔC 9h
'× J WÐWÐ
ÑŠ6pŠž• Ù Št ~y
“ßÖ] l…^f ì Ð j§¾ª WgzZ
Xì “ßÖ] ð^–jÎ] c ÑŠ Ôì “ßÖ] é…^•] Xì
ì “ ßÖ ] ª
ugzZ u 0
Æg Û n Æ ä™Ýq x © Z {zžì x » »$t
yWŒ
Ù C
wE Z Ôì n´Ã {z Ð g ±Z Æ äzžAŠ ÃÂC Ù Ð ~ p ÖZ ´
ÑŠ 6pgzZ Ô´ÃÐ g ±ZÆ
pgzZ ì n´ÃÐ g±ZÆ Y Øz g¼Æ ª
Ù èYì ̈Ãi§ » ª
¬»nC
Xì Z] ÑŠ6
:• D™yÒ ,¼ Åx ©ZÆ yZgzZ x lZ yZ Åp ÖZ ëÐW
x lZ ÅÂÐ g±ZÆ äz nÆ p
:m{
HgHgzZ äz n Æ pmºc
Xƒ Š Ú mºËŽ ì @
ƒ Â {z
pÆ kZžìt ¬» kZƒ m{ b§kZ ÂŽ X ( Š° » ) &ÔöÔ-{ }
ì ~ u 0 Û }X ñW: t•
yWŒ Û ¼ ~ pžì ~gz¢ * ƒ ¿gî,! 6
'gúCc
t: D228 Vå†Ïe å…ç‰Eðõ æû †ö Îö èø%ø×F$ø à$ ãôŠôËöÞû^øeô àø’ûe$†ø jømø köÏF×$ _øÛö³Öû]æø
¬&OgÆzgÃ\ WLZ
XJ
ÁÐ kZ: ì Zƒ äz n ÆŠ° mºŽ ì Zƒ wEZ  »X •VŒ
X n ÆZZiÐ kZ:gzZ n Æ
X zŠ: ~ VâŠÆ ¬zŠ ~ VâŠÆ Å 0
ÂzŠ t :žì ¬» <Ñ
¬{z pì CY ƒ  µZz Ì{z Â} Š } Š ~ VâŠ Æ ¬ðä
Z gzZ
¬Ãâ Z KZû%q
Z ä ”/0 vZ†]|X @ ƒ 7gÑÐ ~ ]°
102
Š ¬» ä™ qŽgÃyZ ä ~
X c  Ñ Â~Š t :q
Z yZgzŠÆ
Æ ¬ªì Zƒ äz c pzŠ ~ y! Û ¦ÅT) Y Œ
i ! ² ( ì Y zŒ Û
~ Å 0
gzZ B ~ pÆ Å 0 Û ë¤
ÃY Œ Z n Æ Å 0
ˆ Æ ¬gzZ n
]æt ?7c
¨Y HgÑÐ ~ ]°Ã]æ Å Å 0 ÙØ
kZ Â~Š t : äC
t:ˆ Æ äg*z¼ » kZèY σ²Ð ]æ q
Z Å Å 0
wq¾
'æ zŠ ‹Z Å Å 0 Z Xì ˆ~Š
Z • D™gÑÌÃkZ¤
gzZ ]æt ÁÐ q
Å 0
]æ Å]°Q Â,™: gÑÃkZ¤
ZgzZ F'æ ÁÐ &Å Å 0
™ï
ƒ 7¿6Š°Æ &Ìb§ËgzZì CYƒZ
%Z X @ ZiÐ VÂæ &Å
J ¬&{ÒW ƒ ~Š ~ Å 0
äg¦ Û¤
t :gzZ B ~ pÆ ¬ÃY ŒZ
¬kZ <Ñèa ƒ ˆ~Š t :ÌyZgzŠÆ ¬nÁ!
ZgzZ σ ]°
¤
Û n¾X fƒ gÑ ¬&ŒZ • n kZ C™ 7g ÑÃ
ÂB ¬p» Y Œ
Xì @
Yƒ ¿6( &)X •
:x ¬
( 'gú) Y ̈ÔË‰ì Š Û Z·ùq
H äz n Æ Š Z• ZŽ ì Â {z
Xƒ 4ZŠ p°xÑ6Xžp ÖZ‰ ãZ²ZgzZ tg —ZgzZ
• —qzŠ Åx ¬ Â
Û Z x Óžì t ª
Xƒ: `g{Ð kZ ðÃVƒ 4ZŠ •Æ kZ Š Z• q q
Z
kZžìt ̬»ª  q kZgzZì @
ƒ DY ’ 6xÀLZ » Â~ ª q kZ
oöÊô èõ e$••ø àö³Úô ^³Úø æø ìt wV ÅkZ X ǃg ѬwEZ ~Š Z• Û Z xÓLZ »
( tig » kZì 6vZ16}i ÑZz½ ðÃ7gzZ ) ^`ø Îö‡û …ô äô ×# Ö] o×øÂø ^$Öø]ô šô…û Ÿø û]
Û Z x ÓÆ kZgzZì x ¬Ðzz ÅäWˆÆ ^Ú ÔswŽ ì {ðÌZ èe]•
Š Z•
Xì 6à ¬vZ ~gZŠ)f ÅtigÆ
103
¬Æ kZ Š Z• Û Z ‰Æ x ¬ 6¯ Å ?Š gz ZÜ Œ Û Ëžì t ª  q ~uzŠ
÷ nû fô‰ø äô nû Öø]ô Åø^_øjø‰û] àôÚø kônû fø Öû] s% uô Œô^ß$ Ö] o×øÂø äô ×# ³Öôæø ‰ X Vƒ `g {Ð
¡
( 97 :yZ/w W{gÎ )
g ]gŠ¿Ž ( »vZ š
‚ ™ e 6VÍßì h»vZgzZ
 ª) » ykZ *
X Å 5g s§ÅkZ
á ÃVÍß „ x Ó•)z •gzZì x ¬ Œ^ßÖ] Â
[pì ï•
ªX • ë HÃkZ X • `g{ Ð x ¬ kZ a Ú!6¯ Å bÑŠ {z
*
Û Z ‰6¯ Å bÑŠ ‰Ð „ Y Z’Z
x ¬ Â6XVƒ `g { зùkZ Š Z•
Xì @ÑŠ
™ª

Û Â †Xƒ Š
äYzŒ H äz {e{en Æ ã 犼Ž ì @
ƒ Â {z
ì Zƒ äz n Æ pVâzŠ ¬gzZ Å 0
Zƒ™f 6
zZ
n kZ ÃY a Š Z% pVâzŠ ~ ‰
Ü z „q
Zž Yƒ 7Ât [ Z
nÆ p¾Ð ~ VâzŠ yZ ~ u 0 Û ž ñY H„zg¨žì ~gz¢
yWŒ
ßF ZÆ ™³ÃíZ Œ
Ãpq Û z bÑŠ {zžì x » » $t Xì Zƒ wEZ
6¯ ÅbÑŠ vŠgzZ Ðzz Å¬Æ m{ ÂÆX •vZ¶g•1Z x â Z X}Š
Û
 ¬p»YzŒ
X• f
wz¸
wzñ~ pkZ  {z Â} Š }Š ßF Z Æ uœÂ Z
$Ãpq 
Û †Xì @
Xì wz¸~ pÆ ¬Â »YzŒ B
@ ™¿6ñƒ •Š ßFLZ n Æ $žì t ¬» wz¸
 Zz *
ƒZ
vZžì Lg wÈZt É ì Š Z% p„z 6g M
 È7t pì
104
XƒŠ Z%pZuzŠ q
Š 4
Æà¬

9ÅÂÐ g ±ZÆ wEZ~ p


:i WgzZ |
 gzZ ì @
Z 
B|{z ƒ wEZ ~ pÇgzZ -Z LZ  Z
i W ƒ wE Z ~ p}uzŠ Ð zz Å 9
 ogzZ mË™ hgÃp-Z
gzZ ì | ƒ wEZ n Æ t‘ã Zgâ Z Û †Xì @
  »¸• B
Z b§ÏZ Xì i W ÂñY Ñ1 n Æ y̈Z Ë6¯ Å ~i · 0
¤ 
gzZ nZ
Zgz Zì | Â ( ì g
p ÖZ ¸¤ Z÷t) ¾ o  LZ ¿ðÃ
û ßôeû ôð] ]„âF Ãd
X Ç ñBi Wt¾ n Æ xÝ LZ
ÆŸP 0Ð i WgzZ |
M Ya 7Š Z%VâzŠ ~i WgzZ ÇÐ Âq
 Z ~ ‰ Ü z„q Z -1
àøÚô Üû ÓößûÚô ‚öüuø]ø ðø «qøæû ]ø †õËø‰ø o×FÂø æû ]ø o•F†û Úø Üû jößû³Òö áû]ôæø ì ~ u 0 yWŒ Û -i
D6Vå‚ñ^Ú å…ç‰E ^f÷nùô ›ø ]‚÷nû Ãô ‘ø ]çû Ûö Û$ nø jøÊø ð÷ «Úø ]æû ‚ö rôiø Üû ×øÊø ðø «Šøßôù Ö] ÜöjöŠûÚø Ÿø æû ]ø ¼ôñô«ÇøÖû]
k0c
Ð~  q ñY ¿ðÃÐ ~ ?ìc W c
Ôƒ~^ cƒ !% ?¤
ZgzZ
z™{Š ZgZ Âã0
» Dk³ŠÚ¡³ÚE Üû ³jöŠûÚø Ÿø ø X» èu0 à ?5:QÆ VÂgúƒ‰
gÐB; pÇ
WkZ X• Æq ) p~iWgzZì *
Ð Üû jöŠûÚø Ÿø ~ e
WÏZ [ Z ÂXì Š Z% q ) ª p~i Wt ·Ñ!
Ç» kZ Ð Â kZ ~ e
X Y Y 17Š Z% * gÐB; ¡ªp
Š ÑzZ gzZ ì ÇwEZ »Š ÑzZ 6Vß Zz äƒ Za Ð ' KZ b§ÏZ -ii
Xì ~i WwEZ » ÂÆŠ ÑzZ6Š ÑzZ Å
ÌŠ ÑzZ TÅ¿V#gzZ ñY ~ŠÃŠ Ñz Z ÅV# ¶gtž Ťz ä h
i
105
ƒ ³pÇñƒ DƒÆŠ ÑzZ TÂXƒ ÌŠ ÑzZ ÅŠ ÑzZgzZƒ
kZgzZ Š
X σ 7g ZŠz~ ¤zŠ ÑzZ ÅŠ ÑzZ Z®X ǃ 7¦p~i WB‚Æ
*Ð |Åi W -2
?ì Ðg ±Z ¾"
Å i Wž ì t 9Š [ Z Z® ì @ *» |i Wèa
ƒ x £ ì‡gz Z T
*Ð |
"
ì Ðg ±ZƆ c
-i
~i W ƒ Y Y 1: Š Z% pÇgzZƒ 9Ð g±ZÆ š
 ²¡x¯ ª
XÐ , ™g (ZÃp
x¥~ }g!Æ TÃxÝ LZ Æ / ~(Ð LZ ä ¿q Z †
 ²X ( ì g
g±ZÆ š Z÷t) oûßô ³eû ]ô ]„ø³âF ¹ì \ !
» kZ ¿V#žì
Ð gîˬ» kZ %Z Xì 7t~½ ðÃ~ kZ gzZ Xì 9x¯t Ð
¶g•1Z x â Z X Yƒ 7g
CZ ¿»/~(Ð LZèY Yƒ 7"
U
Ì,zgzZì x¥© »xÝèYì 7Š Z%pÇZ Û vZ
 ž• D â •
x â Z Xì Š Zi Wtž ì t Ž ǃ Š Z% p~i Wn kZ ì » /~(Ð LZ
kZ • D™g±Z » äƒ 9Æ x¯Ð g ±ZÆ š  ²sÜvZ¶g•1Z
X D™7g±Z » äƒ 9Ð gîËÆ pǪ¬Æ
ì Ð g±ZÆ ¬c
-ii
ƒ Y0 9Ð gîËÌpǪ¬» kZ {z ´Æ š  ²Z
ª
Ü z ÏZ s܃: Š Z%p
1Z x â Zt X ǃ x £ ì‡Æ kZ p~i W » kZ ‰
Xì w¸»vZ¶g·x â ZgzZ Š-
»/~(Ð LZèY Yƒ 796gîˬèa ~ wVà Zz6zZ }
Û ½Ãx¯É Ð B: p~i Wn kZ Y7„ƒ g
XÐ ,ŠgZŒ CZ òŠ W
106
¹ä ´ â ƒ " Ð ¿x¥Ë© » TÃxÝÆ / Kg¤
U Z%Z
t  @ U
ƒ: " Zžì +Z/ÅkZgzZ ( ì g
© » kZ¤ Z÷t) oûßô ³eû]ô ]„ø³aF
ñY 1Š Z% ( ì Š Zi Wt ª) p~i W~ ]gßkZ Â å Yƒ »± » ´ â

x â Z² Ç ñYƒ Š Zi WxÝ~ Vß VVâzŠ q
Š 4
Æ vZ¶g•1Z x â Z
9
~uzŠ%Z ǃ 7Š Zi WxÝ~ wV«q Š 4ÆvZ é):X+g·x â ZgzZ Š- 1Z
X Ç ñYƒŠ Zi WxÝ~ wV
t)gzZ ôÜ
Ù ª{zƒŠZ%Ž Ð kZ ÂLƒ iW c
Cƒ —LgzZì CƒC ƒ |{ZpQ
kö³Ãû ³³eô ¾ ðÃ~} g!
Æ| z•Û zh
y}• ë ôÜàƒC Ù ªXì
ZgzZ Xì ôÜ~ pÇt Â( Zh
¤ yä ~) kömû†ø jø•û]ô c (H|  z• Û ä ~)
ªp~iWt Â( c 3Ð | gŠ kZ ä ~) éô †ø røŽ$ Ö] åô „ô³âF àû³Úô kö³×û³Òø*] ¾
 gŠ
Xì ôÜ~ pÆ VÆ |
kZ Z ì @ Ü z kZ D»Š Z%gzZ X • ët)jZ ƒ —Š Z%Z
ƒ‰  gzZ
Š Z%Ð kZ Xì rg à ž ¾ à ~ç LZ ¿q Z }Xƒ ŠŽñÜŒ Û ðÃ6
Ë ƒ ÌÐ b ïgzZì $
Xì $ Ë ƒ ÌÐ ~g ZŠ)f ˺ Û èY 7ãZz
 Z•
6] ! Ù Øä ]gú c
kZt ƒ Hc_ » t :ÐC ÙØ
 ÅC
ƒ Å t: +
Xì Š Z%º  Z• Û Ð b ïž ÇƒÜŒ
Û
: u ƒµª ( p„Ú†i) lô^`ø föŽ% Ö^eô •ø æû ‚övöÖû] ]æ ðö …ø •û ]ô ì @ u
W~ g
„ZÍ™ WòŠ Wge †Xì @ µÐ zz Å äƒ Ø~t)gzZ X î Î
U
ƒ"
Y*
¡ÂX • G ì‡]© ^ ì Å CŠ c
c iž , Š
iÐ ]gúV#äh
žì YƒgzZ • p ÖZ wñwÍtèY ÏñY ðÎ 7u Å *
i6„ ZÍ kZ
107
„ZÍ~ V/A A Z ƒ 1•1 ä h
 {ZÍ {z %Z Xƒ ô •Ð kZ c i
iÃyZ ä ë „,Z ì CY ~ ãZŠ)u ðs‰ž }V- gz Z , Š
D™ *
Ü z kZ ¬Š
X ÏñY Å ~gYu6VñF‰
ÑŠ6p
9Åx¯z ÂÐ g ±ZÆg¼~ ª
Ùª
C
Ù ªŠ Z%ÐG
Xì CƒC  ¡ÃTx¯z  {z
ù
Ù ª ÌŠ Z%Ð G
x¯Ð n¾Å „ Š Z%ÏZgzZ ì CƒC  ÃTì  {z
c
Xƒ Š Ñ
D275 Vå†Ïe å…ç‰E]çeF†ùô Ö] Ýø†$ uøæø Äønû føÖû] äö ×# Ö] Ø$ uø]ø ì ~ u 0 Û }-i
yWŒ
X Hx ZwÊÎgzZ Hw'à ßä vZ
Ù ª]!
C Ù ª~ ŠÎ#
 p ÖZtèYì C
„ÐG Ö wgzZ ß Ôe
Wt
Xì CYƒ
ñY H yÒ t• Û » ŠÎgzZ ßžì ˆ ðÑ Ð n¾kZèa e W¸ gzZ
Û ðÃ~ŠÎgzZ ßž¸ ëgñèY
å…ç‰E ]çeF†ùô Ö] Øö%ûÚô Äönû føÖû] ^Ûø Þ$]ô ì7t•
Åg ñ Â ó ì
p ÖZt nÆ ä™ŠgÃ] ! ó éÅŠÎ¡Â ß ZZ D275 Vå†Ïe
Wt Ð g±Z kZ Z®X ‰ ¾
Xì ùe
ì ~ u 0 yWŒ Û -ii
D3 Vð^ŠÞ å…ç‰E ÄøeF…ö æø 'ø¡ø ø$öæø oßF%ûÚø ðô ^Šøßôù Ö] àøÚôù Üû ÓöÖø hø^›ø ^Úø ]çû vöÓôÞû^Êø
geg e &&zŠ zŠ N WI Ã ?'gúgzZŽ ß™ b ï Â
Xì ù~Š°Æ J Ù ª~ i ZŽ gzZ s
gegzZìC  ! Wt
Z Å b ïe
Ù ªÃùèa ƒ µZz ng ¬~ ùgzZC
n kZì Ýq E¯6C Ù ª¤
Z
108
Üû ³Óö³ÖôƒF ðø ]…ø æø ^³³Ú$ Üû³Óö³³Öø Ø$ ³³uô]ö }X σÝq ßF Ùª
Ãù~« £ÆC
ÅZZi Ð g e ( • ˆ Å w' 'gú{z´ Æ ] âø{gÃè n }g v)
Ù ª~ s
Å ÄeF…ö æø &ø×F$ûæø oFß%ûÚø ðô «Šøßôù Ö] àøÚô Üû ÓöÖø hø^›ø ^Úø ]çû vöÓôÞû^Êø ²ìC  !
Z
gzZÐ , ™¿6ù Â Zƒ ng¬~ VâzŠ yZ Xì ù~ Š°Æg e e
W
Xì x Zw ´g ÇZ Vc
çZ
ZiÐ ge
¬
ÌÃwÈZÆ Hc
sz@ Ùª
 Xì Yƒ wÈZ » H~ ùgzZC
Z

c™Æ kZ ~ Ï0i Å wÎg%Z Xì @ Š ™gzŠ
Y 0¬x¯ „z ÂñY c
Xì @ ƒ wÈZ » äƒ
kZ X î Î} hÃÏZÃyZ ª D4 V…çÞ å…ç‰E é÷‚ø×ûqø àønû Þô^Ûø$ø Üû aö æû ‚ö×ô qû^Êø }
g 7wÈZ » ž¶Ž ì ¥Š° ( Š° » ÏZ ) àønû Þô^Ûø$ø ~ e
X‚ W
u }Xì Cƒ Ýq ßF
g ì~ ]gßÅ ng ¬~ ¬gzZ ù
ø ø Øùô Òö‚øßûÂô ^.•$ çø jøiø èö•ø^vøjøŠûÛöÖû]ø c
Dá^fu àe]E éõ ¡‘ Û ä~
â•  vZ wÎgì ~
n Æ i úC Ù £nžì ùg Š 4
ut X} ™çz q Ù £nª
Æ i úC
Š Z%Ð > ðÒWužì wÈZt ~ kZ pñ 7~ ‰ Ü z„q Zp¤ Z } ™çz
I4E
oûòô •$ çø ³jøiø c Û Ð øG
â• 58! Z ›
 ÒÃ ä~
 \ W~ gugzZ ƒ > [‰ Ü z
ì¬~}g! Ü zÆ i úC
ut ( z™çz ~ ‰
kZ g Ù ?) éô ¡ø‘ø Øùô Òö kôÎûçø ³Öô
wÈZ ZuzŠ ðÃ~ kZgzZì Z
 Zz * Ü zÆ i ún Æ£nž
™çz ~ ‰
Xì 7
œ
g: wÈZ » Hz sz@
‚ gzZƒ @ÑŠ ãZz 6pLZ Ž ì Â {zt
™ª
}Xƒ ;g: ÌwÈZ » ¬gzZƒ
109
]÷‚eø ]ø ǻ‚ôÃû eø àûÚô äü qø]æø ‡û ]ø ]çû vöÓôßöiø áû]ø Ÿøæø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ]æû ƒöç+ iö áû]ø Üû Óö³Öø áø^³Òø ^³Úø
Z {gÎ)
( 53:[ Z x
V- ç ÅyZ z™ b ïžt: gzZÃwÎgÆvZ zŠ 1ž (7ht à ?
ÌLˆ Æ yZÐ
Š ¬EZŠèYì 7wÈZ » äƒ c™gzZì œe
Xì c Wt
CY ~Š ßF
܃ µZz ng¬yxgŠÆ nˬ Ð kZgzZ œZ

Æ äZ ËÐ ` Zzi Z Å~  Ñž6y*kZì œe WÑ!
{gÃè }Xì
W²ì x Zwn Æ J
Üû ÓöÖôƒF ðø •…ø æø ^Ú$ ÜÓöÖø Ø$ uô]ö e #Ö ª *
™ b ïn
~ }g! Wt ( • w' 'gú ¹!
kZ e {z´Æ ] â øyZ n }g v)
Ð VÂgúx Ó ¹!  vZ wÎg {z´Æ ]â øžì ù
É ` Zzi Z Å ~
ñY c Ü zÆ ng¬Xì w' *
Š hgÃùgzZ Ç ñY Hg(Z Ãœ‰ ™ bï

9g e ÅÂÐg ±ZÆ Y Ø~ ª
:• k ÑŠ6p
Ång¬ ËÉ ƒ: Ðzz ŠŠp Ø~Š Z%,• ë àkZ :ë
XƒÐzz
ì ~ u 0 yWŒ Û
D38 Vå‚ñ^Ú å…ç‰E ^Ûø`ö mø‚ômû]ø ]çû Ãö _øÎû^Êø èöÎø…ô^Š$ Ö]æø Ñö…ô^Š$ Ö]æø
B; Æ yZßZ e ^» ]gúà Zz ä™~ga gzZŠ%ÑZz ä™ ~ga gzZ
3g ~ «™ » }uzŠ Ž ¿{zC Ù ªì C Ù ª~ pLZ  » tg‚
XáVZ6gî{æ7 wâ Zƒ
 gzZ ga ó Hp
Xì Y Ø~ kZ ?ì Y Y ¹tg ‚ ÌÃ} Ä Ù
èYì @Y c
0
pZZiÐ p°{gÃè Å tg‚~ } Ä Ù
 Â Hg¨[ Z
110
Xì @,q Å¿gZË Z Ä Ù
Zl  ²ì @,q Å ñƒ ñÎ Âga
Zl
}Š%èY ì @
Y cpÁÐ pÆ tg ‚ ~ ga ó~ « £Æ kZ
0
Ž ì @q +Z ga óÐ b§kZ X n
Zl g 7]gŠ Å «™ Å Y âZ
óžì t Ýq X CW7tŠ ™p°Åtg‚6kZ Z®ì 7~ «™
» 7B; » kZ Ð zz Å äƒ: ~g7 p°Å tg ‚ ~ ga
² Ç ñY N
»B; » kZ n kZ ì @
N Y c
0
pZZi Ð p°Å tg‚ ~ } Ä Ù

X Ç ñY
Â
kZ Xì @  Æ ÂŠpY Ø~ ª
ƒÐ : ÑŠ 6pÅ Tì @
ƒ Â {z
Xì Cƒ ]gz¢ÅÜŒ Û gzZ„zg¨n Æ + YŠ Z%Å
º †û uø ÜûÒö ðö «ŠøÞô ì ~ u 0
Üû jöòû•ô oÞ#]ø Üû Óö$ø†û uø ]çû iö ªÊø ÜûÓöÖ$ ' Û}
yWŒ
: 决ϳe å…糉)ƒe‰~ kKZ ?î W • Vo~gv'gú~g v
( 223
Zƒ wEZ ~ u 0 yWŒÛ ~ pzŠ ÂtèYì Âo#Þ *] Â~ e WkZ
Æó ùó L Lª Ìønû Òø ~ ( ǃù »±}÷) ݺ¡øÆö oûÖô áöçû Óömø o³Þ#]ø e
WXì
~ ( c
WÐ V¹k0 }gvt) ]„øaF Ô WgzZ X Zƒ wEZ ~ p
ô Öø o³³#Þ]ø e
gzZ Zƒ Za Y Ø~Š Z%n kZ X Zƒ wEZ ~ pÆ ó Ð
ó V¹ L Lª àømû*] àû³Úô
ä{0 ž Zƒx¥ Â Hg¨pXì ~ p¾oÞ#]* ~ e Wg¨k
 iž7ãZz
ÐW » ]gúªì( „ qZ sÜÅ kgzZ ì 7Å ( k ) _w(Å
 0 „ pÆ ( ù ) Ì
Ègz Z • M ø ø nû Òø sÜ~ o³Þ#*] VŒ Z®X x £ »
X™ƒ} 9 c ™4 {Zp î Wì eÐ ªT~ kKZž Zƒt
™Ö c
:‰
111
: gzŠ Y Ø{z%Æ yÒ Æ1žƒ Y Ø Ú ZÐ :
 Æ ÏZŠp~ ¤
Z
X • ë ‰ÃÂ,Z ƒ: x¥Š Z%gzZƒ
Y ¬Š Ãx¯Æ 1n Æ + Y Ê Z% Å Â,Z
ä kZ }žì @
~ u 0 Û }Xì @
yWŒ Y 1b 7 Ð kZ Šp Ân ƒ ¤ Z cƒ HyÒ » kZ
( Ã Z1g Hx ZwgzZ ) ]çFeø†ùô Ö] Ýø†$ uø ì
èYì 7Š Z%~ e Zi Ç~ ¹x|» Z1g Â
Wpt gzZì »Z
Zi6ÝZžì n kZ „ Cƒ {z ì CY Å~ ]gˆŽ ß
HÝq œg•Z
Zi {z Š Z%Ð Z1gž Š
ðÃ~ « £Æ Tì wâ Z c
C~g
uX ñY
X ñY H!Š n~ : W » Y âZ à Zz ä™öe % ÂgzZ ½ë Z
 ƒ: nú
X å YY Œ: Èt Ð Z1g  •  @
ƒ: yÒ t ¤
Z ~ g
u
:/?
Y Å1pì Yƒ gzŠ Ð „ yÒ Æ 1žƒ (Z Y Ø
yÒ Ð +
Û }Xì @
Æ yWŒ B/? x¯ gzZ  {z ÂñY ƒ Ï- â Ð äƒ Ýq
t‚ gzZ ( B; ) h
n Æ vZ gzZ ì w¸ »/ô ÒZž 6 ] Ž szw
%Z ñY 3g Š NZ » äƒ hÆ kZžì t ¬»/?X wEZ » ( à H)
ÆŠ Z%
X ñY Hg(Z ]j~}g!
ÑŠ6Š Z%pLZ ÅÂ
9Ðg ±ZÆ j§Æ ª
E E E E
î ÑŠ óú3 Z >g•
á Z óú3 Z ]g „ :• ge 9t
Å Å È Å Å
ú3 Z Y PZgzZ ú3 Z G
X ñY ŒpÐ Tì Â {zŠ Z%Ð ù~ Vzg e yZ

: ú3 Z ]g „
H {Š ZgZ eZ ZpgzZ ƒ "
§{ Å ÏZ gzZ ƒ Š U 
Ð ÂŽ ƒ (Z pZ
ÑŠ & §gzZ ì ]g „x¯gzZ  {z ~ pkZ ƒ Š
]g „ê c
Ñ x¯
112

Xì @ Y ¹ ú3 Z
agzZ ª D233Vå†Ïe å…ç‰E à$ `ö iöçø ŠûÒô æø à$ `ö Îö‡û …ô äü Öø •ô çû Ööçû ÛøÖû] o×øÂø æø }
X » VÂgúyZ Z ÀgzZ *
3ì 6\ !
ªáZz
t :à Zz äö |ŠzŠófÆ \ !
» V- ç Cc WkZ
žìt „ p» e
HÌ{Š ZgZ Up » pkZ Xìpy
x¯ n Æ ä C ¬gzZ p¸ gzZì Š 
c
Xì Š Ñ
E
Ö ‡Zì ú3 Z ]g „ éøçÒF $̂ Ö] ]çû iö!æø éøç×F’$ Ö] ]çû Ûönû Îô ]ø ]c
Å
ñêZgzZ > [# W2
Û Å > 2i
X6†•
E
áZ
Å
: ú3 Z >g •
H {Š ZgZ eZ Zp Â: pƒ "
yÒ ÃkZ m{ „: ƒ Š U Ð Â Âp
}ƒ Š c Ñx¯ n Æ ä™
à$ `ö iöçø ŠûÒôæø à$ `ö Îö‡û …ô äü Öø •ô çû Ööçû ÛøÖû] o×øÂø æø
^~e ƒ ,@
WkZèYì @ Æ \ ! á Z ~ kZ
^ ~ ©žì {g •
t m{ x¯t pXì ˆ Å ÚÐ )gf Æ o xÑ s§Å \ ! Å
X ñÑ 7Ð n¾ÅäC È
àøn$føjømø oj#uø ]çû eö †ø •û]æø ]çû ×öÒöæø Üû ÓöÖø äö ×#Ö] gøjøÒø ^Úø ]çû Çöjøeû]æø à$ aö æû †ö •ô^eø àøòFÖ^û³Êø DNE
å…ç‰E Ýø^nø ’ôùÖ] ]çû Û% iô ]ø Ü$ $ö †ôrûËøÖû] àøÚô •ô çø ‰ûŸø û] ¼ônû íøÖû] àøÚô ˜önø eûŸø û] ¼önû íøÖû] ÜöÓöÖø
D187 Vå†Ïe
Š ÉŽ ÃkZ z™ÔgzZC ( Ð V-ç KZ ª) Ð yZ [ ZÎ
ä vZì c
~g JŠ C Å ðà ?ñWÃs ™ž J
Z] Z k gzZ î 3gzZ n }g v
XÃ} izgz™ Zg7 QÐ ~gJŠ {(
*
gzZ Á Ü z Æ ] Zg Å ypg ì ˆ ðÑ n Æ äC t e
3~ ‰ Wt
113
E
á Z~ e
Å
{g• WkZ %Z Xì ú3 Z ]g „t Â~ pkZ ÂXì b I * ™ q)
]çÛ% iô ]ø Ü$ ³$ö cÛ èY• V7 ~ ÎN'!
â• VÐt ~ªq Å} izgžì
~ VÐÎNgzZ Ì6t Z åE <XÅz™Ì6Ð VÂ!VÐyZ ª Øônû ×$Ö] oÖø]ô Ýø^nø ’ôùÖ]
Xì 6j§V7

ÑŠ
: ú3 Z ª
Æ kZ ƒ " U ¹ ñzg i Z Ð pÉ 7Ð Â Æ x¯ ÈŽ

Íõù]ö ^Ûø`ö Ö$ ØûÏö³iø Ÿøø †Xì "
U ÑŠ ÈtžÐ }~}g !
Ð ú3 Z ª
D23 VØnñ]†‰] oße å…ç‰E uQÃyZ: gzZÈVƒÃyZ:  ^Ûøaö †û `ø ßûiø øŸø æ$
E
Ö wÅ1QgzZ ì s Z Ã+-Zz x¯t
Å
¿Ž pXì ú3 Z ]g „6#
Ö wtžì &{z ƒ •Zz Ð ¹z y!
Æ ~gZi WwŠ Å yZ # i ! ²Ì
Z åE<XÅì Ì~ ä™ù g â ÃyZ ~g Zi WwŠ ÅyZ ª]!
t gzZ ì Ð : 
̼ Ð kª ¨¿Ž èY 7kªt Xì x ZwÌ*
™ ù g â Ã yZ
Xì &Ã] ! âZÐzz Ź¡Ì{z ‚ g: /Zz

U
ù gâ %Z ðƒ " Ð ú3 Z ]g„ ÂƘР1QgzZì s Z Z®

U
X ðƒ " ÑŠ ƘÐ
Ð ú3 Z ª

: ú3 Z Y PZ
Ü z kZ x¯ {z pì 9Ç!
9‰ Š 4
q Æ V1²Ž Hx¯q
Z ä 1
Z } X ñY H n•
ä ¿q Û ŠŽñà ]!¼ h '× ~ kZ Z  ìá
Ù Ð s§~÷) ÌõÖû^*eô oûßùô ³Âø Õø‚ø³fûÂø Ðû³jôÂû ]* ¹Ð }uzŠ
núÆ9 zggZD
kZgzZ zŠ™Š Zi WÃxÝ LZ ?žƒt È » kZ¤
Z X ( zŠ™Š Zi WÃxÝ LZ ~
Ù Ð = 6
Ð è%KZÃxÝ LZ ´ â èYì 79¬t Âßá 9zggZD
Ù {z Âì ;g™Š Zi W
¾9zggZD
9„ x¯t Â~ pkZ Z® ?Çá Æ ] !
114
Ù ?žì Le It {zž B™n•
CZ ~ núÆ g ZD Û t ë¤
Z %Z X ǃ 7
™Š Zi WÃxÝÐ s§~÷™0 Vz }÷QgzZ zŠ™| Û B; }÷xÝ
 z•
gŠ KZ » x¯Æ 1X Ç ñYƒ 9x¯%Z ÂzŠ
» y*£zGkZ n Æ \
X Ç ñY Hg±Z » kZ ~ x¯gzZ ǃ 9ÌŸ»
oøjô Ú$ ]. àûÂø Äø³Êô …ö cÛ Š•
â• á gZ ä ~
 vZ wÎgì g
ut wVgzZ qZ ÅkZ
( ‰ n VZ yl Ö Z ~÷) áö^nø Šûßôù Ö] æø ^._øíøÖû]
gzZ æÐ #
Ö Z kZž • D™ª
z æÐ #
[Z gzZ ‰ n VZ yl Ùª
ÑŠ p ÖZC
tèÑq ǃ 7gŠ ™÷ðÃÐ yl
gzZì s ÜÆ µZz ] ! z æÐ kZ
t X • DƒŠiuwdZ Ð ¹ Ð Š Z• Û ZÆ # Ö Z kZ Ð zz Å ylz æ
) ܺ$û ðô] {Š™Ús§Åyl
à ( {k z æë Z  ǃ 9‰Ü z kZ% Z x¯
Ö Z ~÷Eáô^nø Šûßùô Ö]æø ^ÿô _øíøÖû] Üö³$ûðô] oûjô Ú$ ]. àûÂø ÄøÊô …ö B V- Ã]g „gzZ ,™n•
# Û
X(ì Š » wdZá Zz äƒgŠ ™Ð yl
1 VZ { k z æÐ
à z4
 F
K Ðg ±ZÆ ]¸~ Vh§g egÃè
E E E E
á Z Q ú3 Z ]g „¬
Å Å Å Å
 FÏZ X ú3 Z Y PZ Q ú3 Z ª
K ÑŠ Q ú3 Z >g •
†ì CY ~Š ßF ÃF~ ¸ ƒ µZz ng ¬~ : W~ yZ¤ Z6¯ Å
Ë}™OðÃŽ gzZ ) ^`ø nû Êô ]‚÷×ô ìF Üö ß$`ø qø åü æ. •ˆø røÊø ]‚÷ÛôùÃø jøÚ% ^ß÷Úô ç+ Úö ØûjöÏûm$ àûÚø æø
93 Vð^ŠÞ å…ç‰ ( å ~ ÏZ Çìg Z 7
ì b izŠ ZwÅkZ ÂZ•Ãy›
E
Þ ‡~•Ožì ?Š6]! á Ze
Å
ì 7{g ñ6L kZÐ ú3 Z >g • Wt
Xì H™f » 3•~ Y Z b ÅkZèY
W²
y›} ™OŽ gzZ !èõ ßøÚô ç+ Ú% èõ føÎø…ø †ö mû†ôvûjøÊø ^/_øìø ^ß÷Úô ç+ Úö ØøjøÎø àû³Úø æø e
Z}™Š Zi W ÂÐ tÃ
D92 Vð^ŠÞ å…ç‰E xÝy›q
E E
Þ ‡~ æ Ožì ú3 Z ]g„6kZ
Å Å
ÑŠ 6kZ gzZ ì {g ñ6L
ú3 Z ª
115
Ù ªgzZ ì @
C ƒÐ zz Å { k
{g ñèY ’ e * Þ ‡~•Ožì
ƒ {g ñ6L
Xì "Uà zZ & ~ { k
Ú/ Å æO~•Ožì
E E
á Z ~ ]gßÅ ng¬
Å Å
•OgzZ Ï ñY ~Š ßF ÑŠ Ã ú3 Z >g •
6ú3 Z ª
X Ç ñY c Þ ‡Æ
Î 7¬» {gñ6L

°Z ¸z wßZ 0Ð 4gzZ%Z
Ñ1 n Æ ÔÆ ÷ËÐ }uzŠ6j§Æ ðZ (Ž ì  {z :%Z
X z™ ZŠ Z > 2igzZ z™ì‡i ú éøçÒF $̂ Ö]çiö !æø éøç×F’$ Ö] ]çÛönû Îô ]ø †ì @
Y
x ©ZÆ%Z
ðÞtÑZ ì @ ƒZ H ÔÃ÷TX 1
 Zz {z (/ gñâ ª) ì Š
G-d
 !
s Z c
[ éE 
5B Z z [0É ì 7Š Z%[Ž z žƒ x¥Ð TƒŠŽ ñÜŒÛ
Xì Š Z%
Û Åä™ ZŠ Z >ÃigzZ "7i úÐ éøçÒF $̂ Ö] çiö!æø éøç×F’$ Ö] ]ç³Ûö³nû Îô ]ø }
†•
X ðƒx¥
äô ×# Ö] Øô–ûÊø àûÚô ]çû Çöjøeû]æø šô…û Ÿø û] oÊô ]æû †ö ŽôjøÞû^Êø éöç×F’$ Ö] kônø –ôÎö ]ƒø^ô Êø gzZ
»vZ z™lˆgzZ ~ }i î Y ’Âi ú ( Å-) ` ƒ ~g7 Z
 ( Q)
s!
 Z%Z » ä™lˆa»vZ gzZ äY ’~ }i ~ e WkZ X ( a
vZ èg/ô~gzŠÆ~ Û t 6kZèYì n Æ
 vZ wÎgžì ŠŽñÜŒ
X¸ D™!VgzZ¸ D 3 *
3ˆ Æ i úÅ- ] Z|‰Ð ~ e
t ÂzŠÄg(kZ Ï™ž c
Š ¬ÃË} @
™7Ÿ» »gZƒÅ/ gñâ%Z -2
U Ð(kZÃÏ™ÌZ  ž @Y Œ7t Ôì @Y Œn ÆiŠ q Z ¬
Š ¬¤
Æ kZ Âzgâ µÃV#ž c Z b§ÏZ XÇg 6(kZ ÃkZ Âñ0Zƒ
116
g!
g!
ž @ kZ ¬gzZ Ç ñYƒ Zg7 ¬Ð äg â µiŠ q
™7Ÿ» » ] ! Z
X zg â µ
™ Ÿ» »"7i úiŠ q
~ i ú%Zì @ Z sÜÌ%Z » éøç×F’$ Ö] ]çû Ûö ³nû Îô ]ø
t yÒ » kZ Xì ‰ Ü zžŽ ì CWÐ gZƒÆ :  Æ i ú{z Âì CWg ZƒŽ
éøç×F’$ Ö] á$ø ]ô Xì ~ u 0 Û Xì @
yWŒ ƒB‚Æ ‰ Ü z ¬» 5ZŠ Z Åi úžì
Ɖ Ü zgzZì n• Û 6Vâ ›i ú éSE4G
5G $ !^÷içû Îöçû Ú$ ^÷e^jøÒô àønû ßôÚô ç+ ÛöÖû] o×øÂø kû³Þø^³Òø
¨G
D103 Vð^ŠÞ å…ç‰E Xì ŠzöB‚
Yƒzᬻ 5ZŠ Z Åi ús§Å}È Âì @
gzZ Xì @ Ü zZ
W‰  Z®
ƒ gZƒ » yZ : ZizgQ gzZ • Š¼Šp] ‡zZ ÂwzZ
gZƒ~ i ún kZ ì @
Xì CY ð0
Æ ÷Ë :4
B4{z ñY Ñ1 ÂŽ òРLZ c ÔÅ uF
@

¬» 4
ðÞtÑZ ì @ƒ a’{z( c Hc_ » uF
x Zw{z ì Š Æ ÷TX 1
}ì Š Z%pZuzŠ ðÞƒx¥Ð TƒÜŒ Û
Ö d
Ÿø gz Zì n Æ *’4~ kZ ( î Y # Û Æ *
Œ i ) ^Þøˆùô Ö] ]çû eö†ø Ïû³iø øŸ
Ö ( 7 VÜm†vi å…ç‰E áøçû ×öÛøÃû iø ÜûjößûÒö ^Úø áøæû ˆø rûiö ^Ûø³$Þ]ô Ýøçû ³nø Öû] ]æû …ö „ô³jøÃû ³iø
ä· #
X¸ D™ ?Ž Ð î0„z yŠÆ ` WX îe
!$
Ö wÅ ä™g± 4~ e
ä™g±É ì 7n Æ äC # W kZ
à ðà » ä™g±gzZ ä· }g vžt ªì c ä™k-â ÃVß Zz
7{Z

117

[!
VZ^W
G E
0;X °Z ¸
îG §¢
+$ÃX• D Y G `gŠ °Z ¸¨ë Z gzZ L ñL ñP ~ sf
b)Ð ¹ ,Z {zQ ~ Ýzg Å „ yZgzZ HÝqÐ g Ûä
uz yWŒ
6gîðb
~ g Û ™f »X• D™lˆi» yZÆ™Š ¿Z ~
ugzZ yWŒ
Xì 7
1•{°‡
ƒ 7Ýq[Z N%Æ +
@  Vèô n$ßôù Ö^eô Ÿ$]ðô hø]çø $ø Ÿø
ug•t ?Š Å}°‡kZ
æ p…^íeE lô^n$ßô Ö^eô Ùö^³Ûø³Âû Ÿ* û] ^³Ûø³$Þðô] ì g
ž B Èt ¤
Æ+ Z » kZ X • DƒÐ V¦¡ÂwqZ ª DÜ׊Ú
 ËwqZ Ð ¹èYì s ÜÆ µZzŠp] !
+ t  @
ƒ 7µZz ¿%
]g „gzZ ǃ 'â n• Û Ãs p~ ]g„ Z®• Dƒ µZz Ì% ñƒÆ
6+g ZæzgZŠ »¬Æ wqZ ) lô^n$ ßùô Ö^eô Ùô^ÛøÂû Ÿ* û] ÜöÓûuö ^Ûø³$Þðô] Ï ¶ V- ÝZgŠ
^Ûø³$Þðô] Zƒt Ýq Z®ì [ Z NžŽ ì q ) Z6äƒ ~zy ZÆ ¬èa gzZì
Ãx »}' ƒÐ V¦¡[Z N » wqZ ) lô^n$ßôùÖ^eô Ùô^Ûø³Âû Ÿ* ]û hö]çø ³$ø
Ë ( ì @
* Ð ¹ òŠ WyZgzŠ Æ i ú } M 7[ Z NÐ ä™: ¡
i }Vƒk
 %Z X M 7[ Z N6kZ Xì @
ËZ
» {k ƒ Zƒ »g Ð {)z ~ga Õ
kZ Q ƒ Ì]gŠ6ä™ÃkZ gzZ ƒ ŠŽñÜZŠ
ÃÑLZ Ð x »Æ {k
Xì ¿qZ Ì)zgÃÑèYì M[ Z N6kZ ÂÆzg
118
2 •{°‡
Xì 6+  zpgZæzgZŠ » ] 5ç V^âø ‚ô‘ô^ÏøÛøeô …ö çû Úö Ÿ. ]û ø
Æ wqZ ) lô^n$ ß(Ö^ô e Ùö^ÛÂø Ÿ* û] ^Ûø³$Þ]ðô ì g u¸ Âq Z ?Š Å}°‡kZ
WtgzZ X ( ì 6V¦g ZæzgZŠ »¬
ô á]æø ‚ûÃö Öû]æø Üô$ûŸô û] o×øÂø ]çû Þöæø ^Ãø iø Ÿæøø ì Ìe
Vñ»Æ ÉugzZ { k
ì ~ wVÐWž 6èY ( 6 Ö gzZ )
z™ yz ¬ #
ZpÔá ¯ „ [ZÑÅkZ {zp¤
y›¤ Y Š kg »gùZB; Æ òf
Zì ^
gÇŠæ ~ x »Æ {k  kZ Šp ÑZz &
{z Âñ¯ [ ZÑÐ kZ {zžm Ð +
Æ ™[ Zy
+ Š C~ e
ž c WX Zƒ6+
gZæ » “  gÇŠæ ÂX Š
: “ 0
X´: gÇŠæ ~ x »Æ { k

:•t b)P áZz äƒÝqÐ } °‡kZ
| Û¤
 z•Z Xì @
¯ [ ZÑÐ kZŽ H| Û kg »gùZB; Æ òf ËX 1
 z•
Y |
Å[ ZÑn Æ òfèYì ^ Û t ƒ n¾Å]gˆ¡~ ä ™
 z•
y›ñƒ D™| Û¤
 z•Z gzZ Xì ]i YZ ƒÑ Å wEZ Æ kZ gz Z >
| Û B‚Æ +
 z•  kZ Âñ¯ „ [ ZÑÅ kZ òfžƒ +
t Å {à|  z• Û
X ǃ x Zw *

]æ ~(Ð t· Z ¡Ð }uzŠ y›q
`w¼ Â M 7J Z X 2
Y*
^  {Š c
´g } hgJ i Ð yŠ &Ãy›Ð +
 Å Wsp7

ZgzZ X 7`w¼ ƒ ¹6gîÆ™f ¡X ¹ äô ×# Öô ‚öÛûvøÖû]ø ~ i úX 3
ˤ
i úÐ kZgzZ ˆ0 ]gßÅ’
 ] ! t [ Z ƒ ¹6ä ‹ ~ŸpÆ
b!
Xì CY ^ I
3 •{°‡
119
X @
ƒ 7bZi ¢Ð — VÔ
ùô Ž$ Ö^eô Ùöæû ˆö mø Ÿø ø àönû Ïô nø Öû]ø
• D™Ü”{k  Ù 1Z ]|ì g
C ut Å›9?Š Å}°‡kZ
tø†ø ìø *] äô nû ×øÂø ØøÓô•û^.Êø ^÷ònû •ø Üû Òö‚ö³uø*] ‚ø³qøæø ]ƒøðô] :cÛ Š•
â• á g Z ä~
 vZ wÎgž
^v÷mû…ô ‚ørômøæû *] ^i÷çû ‘ø ÄøÛøŠûmø oj#uø ‚ôrôŠûÛøÖû] àøÚô à$ qø†ö ³íû³mø ¡ø øÊø Ÿø Ýû*] o1 ³•ø äö ³ßû³Úô
`g{ Zƒž ñY 7µgzZ ñ0w~ ù LZ ðÃÐ ~ ?Z
Ï•  DÜ׳ŠÚE
Ìt ]gßÅTñYƒ: ¢»å
 ZƒÃkZ )žJ
VŒ Â7c
ì ðƒ
X†: Ð K} ™kC1 ÅkZ c  Zƒ {z (žì
• i ZzWÅå
X
Å kZ pì D * Z ~°I Z X H ì°q
ƒ » òf q Z ä Vâ ›
Y *
Æ Vâ ›èY ) ì 7^ ™ OÃVß Zz ¹ ÂXì 7|  Ù ÃË
X ( ì 7^ Y *
™OÃòf n
Æ UIçz ˆ Æ kZ pì Š c
~ }g ! Â * Z :X
™çz ÿq
kZ pì Š c
b§hZ  RIçz ÃTgzZ X Ç ñY Œçz!
ÃkZ Âì —
X Ç ñY Œçz " ÃkZ Âì —~ kZ 7c
Hçzˆ Æ
Hg (ZÃkZ ÂS77c ì S7i úÅ×ä ~žì —ÃË:X
X S77ä kZž Ç ñY
¶Xg Zlž ì — pì ¢ ~ }g ! Z :X
Æ ä™¿q
 ì —~Z
žZ Zi gzZ ì D Â{zèY Ç ñY H wú6g Zl ~hð
ì 6 Ù t äY:ž Zƒ — ñƒ D™s Zî }Xì x°ÝZ ~Z Zi
XŒÙ ÃkZ ÂXì 6 VZ ‚ c
4•{°‡
ì CÑÃ ã ‚ Wú V†ø nû Šônû j$ Ö] gö×ô rûiø èöÏ$ ŽøÛøÖû]ø
120
X •t bÑŠÆ kZ
W ( 1)
vZ D78 Vå†Ïe å…ç‰E†ø ŠûøÃö Öû] Üö Óöeô ‚ömû†ômö Ÿæøø †ø Šûnö Öû] ÜûÓöeô äö ×# Ö] ‚ömû†ô³mö e
» ;B‚}g vD™{Š Zg Z 7gzZ » ã ‚ WB‚}g v• D™{Š ZgZ
¿g 7gzZ Dsu å…ç‰E tõ†ø uø àûÚô àômû‚ôùÖ] oÊô Üû Óönû ×øÂø ØøÃø qø ^³Úø æø e W ( 11)
X;¼ ~ +Š6?
u ( 111)
oÊ p…^íeE èövøÛûŠ$ Ö] èön$Ëô nû ßôvøÖû] oÖF^Ãø iø äô ×# Ö] oÖøðô] àômû‚ôùÖ] g% uø*] ì g
œgzZƒ mÜZ ~X• I {Š c
ª ix » {zÆ +ŠÃà¬vZ D•†ËÛÖ] h•Ÿ]

E Xƒ
E+G
E 45{8 G
X • CW•Æ}°‡ÏZ ] é¨E
G3©B gz Z èG g F
x ÓÅ<Ñ
Ô( 4Š'
i ) {Z™ Z Ôn% Ô^ :• ] ‚ [ òZ Æ f~ {)z ] ZŠ „

X ñgzZ x ¬ ñeZ ÔdÑ Ôyl
HE
45 ŸF9
X • s ç èG45G '
Å[ %  Æ uâÅ ðÎ :X
Z'
Ù ª WZ »„
:C  •žZ
 ì s ç ÂñY µÃVz À AÅ 5 Zg :X

~ ]gßÏZ sÜ *
Î ¬» fËÆ ™g ±Z » `wgzZ ú »$
X 79ƒ ŠŽñù¤
Z gzZ Xƒ : ŠŽñù~ }g!  ìe
kZ Z
РƘÃkvy
f Z sÜgzZ Š
H IÐ U» kv Ål xw~ g
u
gzZ Ål xw{z´Æ yf Z {zž 7^
Yt n Æ $ Ë[Z X ŠH I
X} Š} Š ]i YZ Å U» ÃkZÆ™g ±Z » `wz ú~ kv
5•{°‡
X Ç ñY HgzŠÃyvzg¢VÙö]ˆø mö …ö †ø –$ Ö]
 Ñ ?Š Å}°‡kZ
ut Å~
Ý^Ú] ^›çÚE …ø ]†ø •ø Ÿøæø …ø †ø ³•ø Ÿ ì g
121
!DÔÖ^Ú
yZz@
 Zz ~ Z b
Z à yvzzš êY Z’Z Â:ž ì t È
: gz Z ì *
Xì *
àyvgzZ ðÃ{z´Æ
á Z
n Æ U»ÃVp • y
 gZh X X| Û ñ•
 z• á Å|
 gŠ q
Z :X
Š ¬Ã kZ Xì C7ÃÅ kZ ~ VzyÆ V±z7Âì km
c  gŠ
6|
NYƒ ~ } Š6á Zz kz7ž @
} Š ™ q :Z ¬ Ð "m
{zž Ç ñY
 gŠ ÃkZ Ž ñY Å e
6| D Ã Áq :gz ì Ç Â}™¿6kZ {z ¤
Z
X Ç} Š uzgÐ "m

6 •{°‡
Ü zÆ V- g6 ZC yY Vlô]…ø çû ¿övûÛø³Öû] xö³nû fôiö lö]…ø æû †ö ³–% ³Ö]
»Y âZ·N‰
Xì @ Y wEZ
Yƒ ^
X •t bÑŠÆ} °‡kZ
àûÓôÖFæø áô^ÛømûŸô û^eô à' òô Ûø_ûÚö äü fö ×ûÎøæø åø †ôÒû]ö àûÚø Ÿ$ ]ô ä́Þô^Ûømû]ô ‚ôÃû eø àûÚô äô ×# Ö^eô †ø ËøÒø àûÚø ( 1)
D106VØvÞ å…ç‰E äô ×# Ö] àøÚôù gº–øÆø Üû `ônû ×øÃø Êø ]…÷ ‚û‘ø †ôËûÓöÖû^eô |ø†ø •ø àûÚ$
ƒ ˆ Å 4Š' i 6T 7{z 1ˆ Æ yZZ LZ Ð vZ ƒ ”  ðÃŽ
6VÍß, Z Â} ™¬™wÅY Ž V; pƒ t6yZZ » » kZªÆ
X »vZ ǃ …
ä́eô äô ×# Ö] †ônû ÇøÖô Ø$ aô]ö ^Úø æø †ômûˆôßûíôÖû] Üø vûÖøæø Ýø‚$ Ö]æø èøjønû ÛøÖû] Üö Óönû ×øÂø Ýø†$ uø ^Ûø³Þ$]ô ( 11)
x ZwD115 VØvÞ å…ç‰E ܺnû uô…$ …ºçû ËöÆø äø ×# Ö] á$ ^ô Êø •õ ^Âø Ÿøæ$ Éô^eø †ø nû Æø †$ _ö•û] àôÛøÊø
× *
Š' ÆvZ)Ãq TgzZÓ
 ÍÆk
ògzZÃypgzZÃgZŠ%sÜ6?ì H
u: gzZƒ: ]¯̈ ¤ªÆ ñYƒge Ñ Ç! Š™
c
ž ¿Ž Q Xƒ Š
$ÑZz ¶Š jvZ ƒ ÑZz ä™izˆÐ
Xì ÑZz ä™ ã!
122
:ZgŠ õ0
Æn Ð kZgzZ ]gz¢
]gz¢
c Zžì t p°Å
Ç ñYƒ uh ¿t Â} ™: wEZ Ãq q N¤
 q kZ Xì Åg ZCZ ]g߸ X Ç ñY Vd
qNz x Zw~ ª ŒÛ Æ ]ñ
Xì @ YB‚Æ _ ZÑP wEZ »q
Yƒ ^
q
~
Zž•t pÆ
ú1ǃ 7Âuh Â} ™: wEZ Ãq qN{z¤
” 1 gzZ
Ô} izg W Zz Æ kZ n kZ X 7ÅgZCZ ]gßt X σ h
+Z 1• ˆ ~Š —œgzZ e
¬g ~ x © Z Ð ¹ Æ {)z ]gÓ Ôi ú
Û ù,q x Zw~ ª
X 'ƒ 7w'•Æ yWŒ q
æ
ÃÃy$
ä™: p Çã {Z Æ kZ Ð ä™wE ZÆ q Ëžì t
 h c
X N Z½ ~kgzZ ä3Æ n{•‰ 7{ç » • 1 JðÃÐ
^Y gzZ b IXì @
 ƒ w'x Zw ðÃ: n Æ kZ
Y gžZ » {izg: ì @
ƒ^
ñ  Ã Ýq : gzZ }™ wEZ ÂÃ Ýq ,q t Ð Vh§
X}™
i

Æ x » kZ Xì é Zp ô¸¡7Ìe ¾m{ ðÃÃy$ Ð T
Ù ª *
X 7ežìC Y »q ^
ƒ^ Y*
Ën
w‰
Ù ªÌ¬» kZ Xƒ kƒ ¡ÐWÌÐ {]
ìC ZŠÆ b I“
 iŽ ì { z
¿# Å w‰ kZ ñO Æ äƒ e
¬g ðà ~ x © Z n Æ kZ ž
123
Xì Šg Zz ~Äg
Š q Z
ƒ È ÷‚g zZ Š
XŠ Z ñƒ D 3 *
h Zˆ~ Œ Æ ¿q 3 :X
äY yY Â @
F Z Xì 7q w'ÅÅ
Z 7nˆ¤  ðÃÆ [ ZÑñZÎ
Y *
Xì ^ g@ ˜Æ [ ZÑ Z®ì {ç »
ZnˆÐ .
Û Ð ½Å nŒ
nŒ Û LZ ¤ Û gzZ @
Z {Zp nŒ Û ¿Ž :X
™7:Zz nŒ
Û ÃkZ {z Âá 0
gzZ ì Yá %Æ ~qŸg Åg ZŠ nŒ ]gŠ6wâ Æ gZŠ
Xì Y™‚
ì Cƒ ^
Y „ ]gz¢g” {zƒ ðƒ ^
Y6¯ Å]gz¢q Ž
Xì YNŠ(Å,~
 qg” É :X
7^ 3nKÑÌ~ ~g6 ƒ Y^x » Ð !°Z
Y *  :X

 ¾ s Ð g±Z LZ ÂÑZz ìž • ë ÃkZ !°
7¥#ž Z
gzZ ì ð¸ Z÷-{ž¾ Ð /h
i }Œ^ÑÃkZ ÑZz G
 ZŠ ðÃÉ
 pƒ {g e ð¸ gzZ ]p Z ´Š Š Z% Å kZ
… Yt gzZŒ¸g u%¬ ÑZz G
ž} ™wìt ì 7 g » \ !Æhi ì g
» ¿gzZ Ë Â-{ž ñƒ
i
Xì ;gÈ^Ñh
7 •{°‡
g¢§{ Åä™ «ŠÃx ¬g¢ VÝùô ^Ãø Öû] …ô†ø •ø ÄôÊû‚øÖô ”
% ^íøÖû] …ö †ø –$ Ö] ØöÛ$ vøjømö
 ZŠ'
X Ç ñY H“ à ( g¢Æ ¿m{ ª) m{
6gî ^
Y*
c3
Æ ` * Û ` *
 z•
Z Æ ™ Û BáZz ä™ | Z :X

Y H «Š Ãx ¬ g¢ž @
ì$Ë ™gH c3ƒ
 o » ` *Ö Ó Â,Š J (
Z#
Xn
124
 q Å VÍßgzZ B™ ~iz0
Æ~ Z {íf Å kZ ~g0
ç Æ ` *Z :X

Ö Ó ÂNÑ : ~ g Zi !
™ Zdà kZ Uƒ # ŠŽ z!
à kZ §{ Å äJ (ãZ¤
Ë Zz™|
Xì $ Û
 z•
ðÎ ~È0
~ 䙄ç ` ´ » VÍß 6( É I Y ª) ð« :X
X Ï ñY
V-gZÎgzZ Vzê ZgÐ äYÖ™á ZŠÎ}g)Æ VÃvÆ VÍß :X
}ŠÎ ƒ Cƒ ^z »g gzZ ƒ Cƒ 1 Ð zz Å äƒ ß { Çg¦
n Æ
Š uzgÐ á
X Ç ñY c  V;zÃVß Zz
8 •{°‡
Z VÌôùìøŸ* û^eô Ùö]ˆø mö ‚$ ³•øŸû] á$ ôð^Êø †ôìøŸ? û] àøÚô ]…÷ †ø •ø Üø ¿øÂû ]* ^Ûø aö ‚ö³uø]* áø^³Òøçû ³Öø
¤
» yvLgc v Ð yv} (ƒ Á » }uzŠ gzZƒ Z (g¢ » q
Z
X Ç ñY H·
{Š c
i 7 Å©%žÐ BŠ X 1ø Cñ »}uzŠ ä ©%Åq
Z :X
Cñ©% Â ( ƒ {Š c
i 7 Å Cñ }) ƒ {Š c
i 7 Å TX Å Cñ cì
X Ç} ™ ZŠ Z 7 Å©%Ãá Zz ©%ÑZz CñgzZ ÏñY ~Š} ŠÃáZz
ù Æ ]gú{Š% ƒ^ {0
i~ ù Æ kZgzZ ñY%]gúnq :X
XÐ B wïÃaÆ™ueÃ
9 •{°‡
«£Æ ä™ÝqÃVA VxôÖô^’øÛøÖû] gô×ûqø àûÚô oÖFæû *] ‚ô‰ô^ËøÛøÖû] ðö …û •ø
™gzŠÃ‡ ¢~
Xì à zZ *
 žì t È
Ð gîx ¬ ƒ µZz ng¬Îâ Æ {@gzZ ÅZ
Hx ÈZ A »x © Z/ gñâ ä <ÑèY Ç ñY 3g xlÃä™gzŠÃ{@
125
vZ wÎg n ÏZ Xì Hx ÈZ » v Ð ÜÑ] ¬N{Š c
i }Ð kZ ì
Xì Š • á gZ » ~ 
åö çû fößô jøqû^Êø o+õ •ø àûÂø Üû Óöjönû `ø Þø ]ƒø]ôæø ÜûjöÃû _øjø‰û] ^Úø äö ßÚô ]çû iö ^+Êø ðõ oûŽøeô Üû Óöiö†û Úø *] ]ƒøðô]
Ëà ?~ Z  gzZ z™½‰ Ü ¤ KZ ÃkZ ? ÂVzŠ ¬Ãx » Ëà ?~ Z 
X î Y ug ( Ç! ) Ð kZ ? ÂVÃzgÐ x »
éô •ø ^fø Âô àûÚô Øö–øÊû*] äö ßûÂø äö ×# Ö] o`ø Þø ^Û$ Úô éõ …$ ƒø Õö†û jøÖø ì ÌeZzgt q
Z b§ÏZ
!àônû ×øÏø%$Ö]
Ð ]Š „Å ÷Z z Xì H Iä vZ Ð T *
™ uF Z kZ
à {g f q
Xì aZ
Y *
z ] Úpì ^ ™ uF  Zz ~ ]gßÅ úžì zz ¸
ÃZ
X ~Š 7]i YZ Åä™ÃVƒk{L îS] ¬N
VzŠ%gzZ pƒ ´}g )Æ 1p¤ ™ ¼Z Ê% ˤ
Z {z ƒ * Z :X
X} Š™y
ñÃäZ Âì 7{Š6Ð
ðà Šä.™ƒ ~ } Š6Ð VzŠ%pƒ Z
 Zz <6]gú :X
X}Š™y ñÃ<ƒ: ]gß
gZŠ {izg pì y% *
™¾I~ % Z e ã0
~ u *
gzZ ä™ ´ :X
Xì {z(n Æ
 qpì y%wÜ » Sh ZŠ ~çz :X
Xì {z(~ x ZwZ ª
Cƒ \z Z Å– ~¨£Æ ä™ «Š Ã{@~ VÂg߉%Z
§{ Å kZ {z gzZ ñZ™ *yxgŠÆ VÍߎžì c už 6ì
W~ g
X ǃ 7g Ñ^Ñt Â}™Ìã Ò ß¼
Y Ü1 ^Ñ6V´ñP
Xì ^
126
n Æ äZ™ *yxgŠÆ VÍß -1
 -2
~k
n Æ vÐ } ×B‚Æ ~ç -3
c ä™ «ŠÃÕÐ LZgzZ c ä™Ýq hCZ -4
Û ÅŠ ZG Y ‰
 z•
ä kZ Zƒ D» | Ü z Æ ] Zg Z
 Ãá Zz ä™É -5
Š {ZÍZ
[ø  ~ yŠQgzZ Vƒ @ ŠÈÐ y!
™ÔÉ~ž c Ü z kZ
i‰
ƒg { ZÍ ?gz Z Zƒ D» | Û ÅŠ ZGY [ Z=ž¾ V- t ‚Æ yZ Âñƒ
 z•
Û Ã] Zg=ž¾ {z¤
» kZ Â Zƒ D» $z• ZèY ) Vƒ @
™ÔÉ~ž
Y hȃ
( Çìg @
Š™ä à zgzZ Ë{z´Æ ZŠ ZŠ \ !
ÃkZ Â c b ï »¾!
*
ˤZ b§ÏZ -6
™ Z b ï Âì egzZÇg ¹! b ï Âì ežì @ ƒ Ýqg (Z6äƒ Ú!
Ü zÆ ð ( Zƒ qzÑ *
V- {z ‰ W¬ª) ðƒ Ú! {z [ Z X} Š
~ ] Zg Ö
{z ÃkZ² ª) Vƒ C™ Z b ï ~ gzZ ì ¬Š yp [ Z ä ~ž ¾
( ƒ:gàb ï
i {zž• ìg C gZÆ T¿q
Ãh Z ªX c äX yY Å Ë -7
äƒ Oh*i Âì ¬ŠÃh
Ãh i ä ?žì Ø 7 {zì 9gŠÆ ä™O
X ¬Š 7ž• M
È Âƒ ̬Š nÆ äX Ð
-10 •{°‡
Xì g±Z » ` ZzggzZ ]Š ¬ z s² VèºÛøÓ$ vøÚö éö•ø ^Ãø Öû]ø
”Š&0vZ†]|gÃè ~ wZ [  ţZ x â Z ?Š Å}°‡kZ
á g Zt »
y›Ãq T) ຊøuø äô ×# Ö] ‚øßûÂô çø `ö Êø ^ß÷Šøuø áøçÛöû×ô ŠûÛöÖû] åö !…ø ^³Úø ì Š •
Š 4
» q Tž ì t È » kZ X ( ì hZ Ìq Æ vZ {z -YZ
127
Û {z²,™g ±Z y›
uz yWŒ
wßZ „: gzZƒ: ³ #Æ ôÜùÅg
}Xì x{z Ì~ x © ZÆ <Ñ ÂƒxŠ ƒÐ + Š
ñÇì CY ð3~uÅ {)zƒ} –sÜ~ ` Zzg}g ø -1
zZ c
.
Z ÂX Ç ñ37~u {zž ð3nä ¿q
¤ Z [ Z X CY ð37~u Å
~u Å ñÇ c
zZ ä kZ gzZ Ï L InÅ kZ Âð3 ~u Å} –ä kZ
.
Hg ±Z » ]Š ¬ z ` Zzg n¾X Ï L I7nÅkZ Âð3
nÅ¿kZgzZ Š
X ˆƒ m{B‚Æ ~uÅ {)z }–
èa X Ç VÅg 7xŠ~ yÆ h
i nÅ Z}
ž ð3nä ¿Ë -2
ƒ 4ZŠ Š Z%Ð p
°²~ nÐ zg Å<Ñ Z®ì * g xŠ~ ` Zzg z s²
Ï L InÅ kZ Â Zƒ 4ZŠ ~ yÆh
i ¿{z ¤Z n kZ X ǃg ±Z »Š Z%
i xŠq
h Z CZ sÜ™ J (ÐW8N
gzZ Š Ù !
ƒ Z9C Æ yÆh i {z¤
ZgzZ
ŠÄg~ yÆ
X Ï L I7nÅkZÐ kZ Â c
]Š ¬žì t‚ Ÿ » + Y ÃM¿gzZ Xì CY ^ Ii úÐ M¿ -3
i útžŒt ÑZz Ú Š ÂÑ ä™ÃkZ Z
 ~i úžƒ x » (Z {z ~ ` Zzg z
Z c
q Y HÐ Vð; zŠÐ gîx ¬Ž Ñ ä™x » (Z †X ; g| 77
ì @
X {)z} ™å™ VZ VZB; g!
&~ i ú~ ]æ ÅÁg
{gzZ V¸´ ‰ -4
ÃűРs§ÅVßZzƱžì ` Zzgt ~ Vâ Z0
VzuzŠ²• ï Š 6VzŠ ã
: Ãâ ÐZ {z ì @ á
Š g- iŽ 6µñÆ ~Š •
Y c
Ü z ï Šg-i¤
 Z܉
¾žƒ Å: s Z X • ï Š e
g¬g• {zžì ` Zzg »
{gzZ º´ • •Š6gî
X Ç ñY Œ._Æ ÏZ ǃ ` ZzgŽ » yZ0
Ò
• CW•Æ wßZ Æ ®
• ]¬N ôÜŽ c $
gzZ ®
$
,q Ž
128
+Z èY Ï N Y 0 7hZ {z Â, Š ™ qzÑ 'YZ à yZ y›¤
Z
Xì 7g±Z » ]Š ¬ z s²~ Vzq
11•{°‡
Å c Ù 6c
¬g ¬C ¬g » Á q Vèô vø×ô ’ûÛøÖû^eô ½ºçû ßöÚø èô n$Âô †$ Ö] o×ø³Âø Ýô^³Úø Ÿðô ] Íö †% ’øiø
X ’ e *
ƒ Œ6Å
X •t bÑŠÆ }°‡kZ
oôÖ]æø èô ÖøˆôßûÛø eô oÖF^Ãø iø äô ×# Ö] Ùô^Úø àûÂø oûô ŠËûÞø köÖûˆø Þû]* oûÞ(]ô c Û ä ”/]| -1
â•
köËûËøÃû jø‰û]ô könû ßøÇûjø‰û] áô^ôÊø äü i%•û •ø …ø lö†û Šømû *] ]ƒø^ô Êø äö ßûÚô lö„ûìø*] kö³rû³jøuû] áô]ðô Ünû jô nø Öû]
 ~ D…ç’ßÚ àe ‚nÉE
#â Å à ZzÆ dÃ\ WLZ ~A çÆ wÓZ š
]gz¢g” Ð wÓZ š
Q Vƒ ©  Âì Cƒ ~  q= ¤ Z X Vƒ @
™wì
Z gzZ Vƒ êŠ N
Ýq Y =Z ¤  Zƒ 1 Âì CYƒ ÏŠ ¤
ß :Zz ~ wÓZ š
X Vƒ ÇÐ h Ð w ÓZ š
 Q ƒ
)f Å ]5çÆ k gzZ i úÔu c 0 gq]|ä ”/]|
 gzZ Y , ÔŠ&0 vZ†]|X ~Š ~gZŠ
]|gzZ HgH6wÓZ š
Ã7Ã]gz¢Åq Ù ) gzZ HgH6s
ZC  ) Å èZg Z Ôð0 y¢
 ÍÆ ) ~–q
gHnz » ( “ ZÐ wÓZ š
 n Æ VÐyZ ( ñƒ n
g
vZ†]| ðåa q
Z gzZ n Æ gq]|ù » kZ gzZ ~–ÛX cÛ
â•
~ž c â•Û gzZ n Æ ð0 y¢]| ðåa q Z gzZ n Æ Š&0
c ¯ éÅ ( yZô ) à Zz Æ dnç Zg vgzZ CZ ~ }g ! ä
Æ w ÓZ š
Û à ¬z ugnvZžì
]÷†nû Ïô Êø áø^Òø àû³Úø æø ÌËô Ãû jøŠûnø ×ûÊø ^n$ßôÆø áø^³Òø àû³Úø æø • D â•
Ð º´ Ëž @
™wì7~vZz D6 Vð^ŠÞ å…ç‰E Íôæû †ö Ãû ÛøÖû^eô ØûÒö ^ûnø ×û³Êø
ì t È ) Ï ñYƒ ~¢ ~Š !
Å kZžt 1ìg CY à izg ~–q
' Z
129
N Y G }g7 }g7 aygzZ ñY Å:zÂs§Å äJ (ÃgZz Za ¤
Zž
s§Å ä J(gZzZa •z ì ~gz¢V˜py  <XÅX Ï ñWÌ~Š !
t Z åE Â
'
ñY Å: „Å"(Æ kZ ìg Z 74- wâ » dž 6ñY ~ŠzÂg7½
s !
ñYƒ »wâ {z y  Ú] YZy
ÂN Y - ä Z Æ dÐ~ kZ gzZ

Ò
ƒF
~gz¢ *6)¬ Å» ¬Æ Á q ~ ] 5ç 0Ð x ZúZ

ÁqgzZ X σ Å~ T ǃ Ç*
¬„z sÜ » kZ <Ññzg i Z Âì
ƒ7Ç*
<Ññzg i Z {zƒ s ÜÆ)¬ ÅŽê c
÷(Z ðà »

H ìÆ ™ ÉH‘´ ðä
}i ËÅ V;z Á q y›gzZƒ Š Z :X
6K~ kZ c á ~KÃkZ {zž} Š ]i YZÃVÍß~ }g!
B™ï• Æ
äg*Ð kZ Z Ü z kZ sܬgzZ ]i YZt ÂB ¯ 3»Š •z
 ǃ Ç*

H ìÐ *‘´¤
èZgZ Å kZ ƒ Š ZgzZ Xƒ: 1ÃVÍßvŠgzZ Vß Zz
¬(Z ~ èZgZž¢Å yZ Áq Z® „g ¹! ~ ! Å yà ⠗‚Æ kZ
qÑñzg i Z {z Â} Š¤
X ǃ7Ç* ZgzZ Y} Š 7]i YZ +ZgzZ
12 •{°‡
• CY Å «ŠŠzuÐzz Å] 2 Vlô^`ø föŽ% Ö^eô ].…ø ‚ûiö •ö æû ‚övöÖû]ø
^Úø •ø æû ‚övöÖû] ]çÃö ³Êø•û ]ô cÛ ä~
â•  vZ wÎg • D™Ü” {k
 Ù 1Z ]|
C
X z™ «ŠÃŠzun ƒÐ ?J V˜ Däq^Ú àe]E VÜû jöÃû _øjø‰û]
:c
â• Û Š•
á g Z ä~  vZ wÎgž• C™Ü•vZ ègÈ ¬ ]|
]çû ×% íøÊø tº†ø íûÚø äü Öø áø^³Òø áûô ^ðô Êø Üû jöÃû _øjø‰û] ^Úø àønû Ûô×ô ŠûÛöÖû] àôÂø •ø æû ‚ö³vö³Öû] ]æ ðö …ø •û ]ô
130
!èô eø çû ÏöÃö Öû] oÊô o* _ôíûm% áû*] àûÚô †ºnû ìø çôËûÃø Öû] oÊô o* _ô³íû³m% áûŸ* ø Ýø^³Úø Ÿðô û] á$ ðô^Êø äü ×ønû fô‰ø
Dp„Ú†iE
Z gzZ z™gzŠ Êzu Ð Vâ ›n ƒ Ð ?J
n Æ y›¤  V ˜)
}Š ™s çÃËÐ æ ÁqèY zŠ hg3 Zg » kZ ƒ ]gßðÃÅàÜ
( } Š Zw ÃËÐ æ{zžì 4Ð kZt
ž ì t ·Z z q )Z 6] ! 
kZ » Y •Æ V¸´ x Óž ì ~ k;Z ì
ìm 5{z ì guŽ ~ }g! kZgzZ X Ç ñY HgzŠ ÊzuÐ ]2
GG
Z á¬ñzg i Z {z Ð zz Å T ) ì Å w ðE
Æ F 3G Ö Z gzZ
©Å!ö§Ò&Å kZ ä #
X ( ì ˆƒ~ZgŠ
:• 9P Å]2
:µ~ û -1
àe] E Ô ø Öö^Úø æø køÞû*] c
ø nû eôŸô* Ô Û Ã¿q
â• Z ä~
 vZ wÎg } -i
}¾wâ Z¾gzZ Â Däq^Ú
Xì » \ !
¤
Åd Z \ !
n kZì Å\ ! Ì~0!žì Yƒµt Ð kZ
Åd
Ñ 76kZu Å * !
igzZ ÏA ÃkZ öRŵkZ Â} ™]Ñ IÐ ~0
wV ŵ~ ût n kZ ì µ~ kZ gzZ ì û» * !
i ~0 Åd XÏ

žì w¸¸ »/ôÒZ Xƒ Bí! ZB‚Æt)p ÖZ ÃT -ii
ë:q
t : ðƒ ~ŠÐt)p ÖZ
Cƒ yg {zžì w¸»/ô‰pì Cƒ í!
]°Ð zz Å s %Z kZ X ÒI 7b ï J
 äƒ ~g7 ]°Ð Tì
X ÇìgŠŽñµ » Ô~ ]gúCc
t:kZ yZgzŠÆ
µ~ ÷ -2
131
Ö wz Ô6Tì @
ÅÔŽ gzZ ñYƒ`# ƒ ~ hÆ ¿kZt
Xá™?Š ÅÔÃkZì 7?Š µZß Z °
LZ gzZ • D™wEZ Øš , qž¢Å}uzŠ q
Z ~ç Vx }
Z ñƒ n
ä ¿q gÃ7Ã]!
ÏZ X • Bb I *
VZ œÐ yZ n
Y n Æ kZ *
gzZ ^ VZ œÌÐ ~0
!
Å ~ç Ð b§ÏZž 1™wìt
Å ~ç ä kZ Ð zz ÏZ X ì b I
!
µt » ¿kZ Âà ™]Ñ IÐ ~0
Ã »µkZÃkZgzZì 7Š ã
X ǃÝq {Z " Ç!
kZ ÌQ gzZ ì 7w' n Æ kZ ~0
!
Å ~çž å }Y {z ¤
Z %Z
i 6kZ Z®ì 7ŠŽ ñµèa ÂÅ ]Ñ IÐ ~0
ñY ðÎ u Å * !
ä

äƒ w' cx ZwÆ [ ‚g Z Æ ÷ÃkZèY ì wV ÅµÆ ÷t
Xì 7ŠgZzÐ s§Å<ѵ ðà » Ô~ ~0 ŠpXì Zƒ { éE
! 4]IZ ~
5G
µ »- -3
9
vZ é):X+g ·x â Z gzZ Š- 1Z x â Z Xì H ä vZ¶g•1Z x â Z g ±Z » kZ
H b ïÆ VƒZÍ%Ð ]gúËä ¿q Z }X H7g ±Z »µkZ ä
Y *
{z ]Ñ IŽ ~ Ë Æ kZ pì 7^ ™ (Zžƒ Ì} Y {zp¤
Z Â
-gz Z Xì H b ï wq¾ ä kZèY ÏÑ 7u Å *
i 6kZ Ç } ™
-t 6¯ Å äY ñ0 Z VŒ Âì @
: oÑÅVƒZÍp¤  ñbï
ƒ ÔZ
kZp¤ 0 gz¢:
Z n kZ X Š  »µÆ Ôp Zƒ 7ÂÔ Z ñ
X ÏÑ 76kZu Å * 
ipÏn Y Åk±Ã¿
13 •{°‡
Xì Ì~gZŠ)f •zA {Z
ÃgzZ œV˜Váô^Ûø–$ Ö^eô tö]†ø íøÖû]ø
132
y
xÝ ä g Zh  y
ˆ Æá²¼ X Zh xÝq
Z ä ¿q
Zì ~ g
u
ù!  \ WX Š
xÝ ä~ k0
Æ~ vZ -Ñ™á)l{z X c
0
Í~
Ð kZ ª) ì H wEZ ÃxÝ}÷ ä kZž ¹ä ù ! X cŠ ™ :Zz Ã
~gZŠ)f œ) áô^Ûø–$ Ö^eô tö]†ø ³íø³Öû]ø cÛ Š•
â• á g Z ä~
 \ W6kZ ( • n x »
ŠŽz !
Æ äƒ g ZŠ ÍxÝ Â @
Y % xÝ yZgzŠ kZ ¤
Z ª ( ì B‚ Æ
7uÆ „gZh
X @ y
Š 4
ðŸ LZ ä nzHq Æ vZ é):X9g ·x â Z gzZ Š- 1Z x â Z :X
Û ä ðŸžÆ kZ ¸ ~Š ¶g Å nŒ
LZ Ã{ Zp nŒ
¶g Ð k0 Û Ã ( Ó)
gzZ X ǃ w' œn Æ ðŸ  c
¾ÌœÐ ¶g kZ ä ðŸQ Xƒ ðN
ß
~gZŠ)f Š🠶g {z Ð äÎ ¶g {z ~ ]g ˆèYì {°‡¸zz Å kZ
LZ ¶g âZ {zž @
ƒ xi Ñ 6🠠@ Z gzZ ˆ W~
Y ƒ yv~ ]g ˆ¤
Û Ð k0
X}™ ZŠ ZÃ{ ZpnŒ
133

[!
V Zâ

Š ¿Z wßZ
: p°ÅŠ ¿Z
oùõ ßôù ¾ø oõôùÂôô †û •ø ÜõÓûuö Øônû ’ôvûiø oûÊô äô nû Ïô ËøÖû] àøÚô èô Îø^_$ Ö] Ùö„ûeø
ë Š ¿Z ÃkZ X *
™ ay ] ¸KZ »žn Æ ä™Ýq ì~¦Ñ
X•
:p°Å$
9zŠ Å$gzZ X • ë $ÃkZƒ ‚
g ] ¸z qZ ÅŠ ¿Z Žž{z
]gŠ Š䙊 ¿Z ~§Zz áZz äW7 ÌËÃT ª Ç$X •
E3Å
Š ¿Z ~ b) ‰sÜÃTž ( $~zb ª) úšEZ °$gzZƒ Ýq
Xƒ ]gŠÅä™
_ ZÑÅÇ$
:ì ~ ]bZ ›
æ h^jÓÖ] èʆÃÚ ènÖ^ÛqŸ] èÖ•Ÿ^e çÖæ äÞ^Ûm] èv‘ ‚Ãe ^Ï×_Ú ä›†³•æ
á^jñ^Ú æ ÌÖ] Ü×ÃÖ] ^`n×Â…æ‚m ojÖ] ØnÎ ^ßjÚ èߊÖ]æ èm• èñ^ÛŠì …‚Ïe سnÎ
Å^ÛqŸ] ÄÎ]çÚ æ á^ŽÖ] èÛñ] à ØÏßÖ^e çÖæ é]æ†Ö] Ù^ve Ü×ÃÖ] ÄÚ ]‚³ß³‰ æ
^$•^u á^Ò á] æ äßmæ‚i á^Ê Ü×ÃÖ] ]„a äÖ p‚’i ^ÛÚ †Ê]æ Àu ]ƒ áç³Ó³m á]
!pçjËÖ] ÙçfÎ ½†ŽÊ èÖ]‚ÃÖ] ^Ú]æ !Ðe^‰ áæ‚ÛÖ] àÓÖ
X • ~gz¢s ™zZ sfzgq~ Ç$žìt Ýq » ]g„kZ
}uzŠ Xì oÑ n Æ ]Š „CÙ yZZ ÂwzZèYƒ 9yZZ » kZ -1
134
Áq ÃkZž ì ~gz¢ ÂÃä™Ýq gzZ ` Z 5Z Æ ¦Ñ¬• ë Š ¿Z
ÄcÅ ( kZ ì ] Z f Å \¬v Z~ |ž Ž ]Z f à Zz ¶Š ¬ª)
mvZ -wÎg ª)• îG 0Ò]z yÃ~ VÅx ©Zžƒ x¥ÃkZgzZƒ Ýq
X ƒÐ „ bÑŠ à ) Zp¤
ZƒDÌ» ]ÌÅ \¬vZgzZ ( Åz
ÄcÅ ÞZ [Â Ð g±Z Æ VÐ ¬gzZ p ( text) QÃ kZ -2
Û a kZ Xì k‚ Z Åx ©Z ÞZ [ ÂèYƒ Ýq
Ã{ ãZ sÜÆ yWŒ
g ZlÅ kZ ä ] Z|‰X ì Ð ÜÑx © Z m» Tì oÑ 'Y
õ0
X • ðCtWÎ
{zžgî,!  Ð g±ZÆ •g zZ QÃkZ -3
ƒ Ýq ÄcÅwÎg <
 u ´Ãžƒ } Y Ìtg zZ ƒ }Ti§ » sz@
FZ ág gzZ ƒ} Y p» yZ
Æ V-zZg ª Vß Zz ä™ÜÆ guQXìuZz ¸´ÃgzZ g•´Ãì
X •Î{g !
hu´ž ¹ä ‰X ƒ¸!
ÌÐ wq
X Ñ ä™: Š ¿Z ³ #Æ q )Zž@
ƒ¸!
Ð q )Z µZñ{z -4
XƒÝqz•Û Zz» wßZ DÃkZ -5
 z [ ÂŽ ì ~gz¢ÄcâZ Å ¹gzZ èÔsÜ -6
KãçÆ <
¦
Xìk c
*
µZñÆ ]gz¢ÅŠ ¿Z
X • 9g e Åb)
ì @ Ù „~g
ƒ x¥ng¬C Š q Z c Wª mÀ~ Xb) {z -i
]c
gzZ ì @
Wì» "7Bà >gÎà ~Çú Æ x â Z ~ V(u ‰ }
Ù ª kZX ì CWÃƘ~ ‰
ÅŠ ¿Z Ã$ c ä™ià ng¬ ~C
Xì Cƒ ]gz¢
135
ŠŽzgzZ ã 犼~ yZ1ì 7Âng¬~ mÀ~ Xb) {z -ii
ðºæû †ö Îö }X σ ]gz¢ÅŠ ¿Z c ”ÅwÈZ q
Z Ë~ yZ Xì wÈZ »
Æ$n Æ ”Å pq
Z ËXì wÈZ » p„ VâzŠ Å 0
gzZ ¬~
X σ ]gz¢ÅŠ ¿Z
Û ™f » X b) {z -iii
u z yWŒ
Å kª Æ$ ~ yZX ƒ : ~ g
X σ ]gz¢
Z sÜ ~ yZ gzZ ƒ : Ìng¬ ~ X b) {z -iv
ò p„ q
Ù ª À!
gzZ C ƒ +Šzb
* » X b) {z X 7]gz¢ Å Š ¿Z ~ yZÔƒY
}• 4ZŠ ~ nkZ ì ¸$
Å VzizgÆ ypg Ô Å >Ãi Å Vzi ú õ0 
Ö wÅ Ùâ[ ZÑgzZ *
X {)z # Û Å egzZ
igzZ †•
|ÅtŠ ¿Z ] ¸
 äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ” •õ çû Ãö ŠûÚø àôeû] àô³Âø -1
o×FÂø áö•†û Ïö³Öû] Ùøˆô³Þû.] ~
( >‡) ĺ ×ø_ûÚø ‚) uø Ø( ÓöÖôæø àº_ûeøæ †º`û ¾ø ^`ø ßûÚô èõ mø• Ø( ÓöÖô Íõ†ö uû]* èô Ãø fû‰ø
yWŒ Û ž c Û Š•
â• á g Z ä~  vZ wÎg ì e Zzg Ð ”Š&0Z ]|
Ù gzZ í!
c uC q Ù ªq
Z gzZ ì C Z » e Ù XìŠ
WC Hwi *
6V¯w]‚
Åûc p—z m! Ù ªª)ì : Ç Z]
gzZÔ²xEc p~C q :Zi§
X ( ì Cƒg »gŠ ] ¸
^Ëø’$ Ö] àønû eø Ìû_ömø Üû Öø ‚õuø]* o×FÂø p…F]* ^Úø èøŽøñô^Ãø ³Öô kö³×û³Îö Ùø^³Îø éøæ†ûø Âö àûÂø -2
oûjôìû]. àøeû] ^mø kø×ûÎö ^Úø ‹øòûeô kûÖø^Îø ^Ûøãö ßønû eø Íøç$ ›$ *] Ÿ$ áû*] oûÖô^eø.] ^Úø æø ^ò÷³nû •ø éô æø †û Ûø Öû]æø
DÜ׊ÚE ^Ûøãôeô Íøç$ _$ mø Ÿ$ áû*] äô nû ×øÂø |ø^ßøqö ¡ø Êø ø kûÞø^ÓøÖø Ùöçû Ïöiø ^ÛøÒø kûÞø^Òø çû Öøæø ý
u 0 yWŒ Û ) ¹ÐÈ ñ ¬ ]|ä ~ • ë vZ¶gÛi 0 {z²]|
WÅ
|ø^ßøqö ¡ø Êø †ø ÛøjøÂû ] æô]ø kønû føÖû] s$ uø àûÛøÊø äô ×#Ö] †ôñô^Ãø •ø àûÚô éøæø †û Ûø Öû]æø ^Ëø’$ ³Ö] á$ ]ô e
136
yxgŠÆ {z%gz Z ÌðÃðä
ZžVƒ &t ~ ( Ð^Ûøãôeô Íøç$ _$ m$ áû]ø äô ³nû ×ø³Âø
yxgŠ Æ yZ ~ž @
™7{Zz6~ gzZ ì 7{k
ðÃ6kZ ÂñÎ: 6
]!¹ ä ?'¸ } Z c
~' â• Û ä •vZ ègÈ ¬ ]|X VîÎ: 6
Æ^Ûãø eô Íøç$ _$ m$ áû]ø äô nû ×øÂø |ø^ßøqö ¡ø øÊ) ƒ ë ?‰ Cƒ,z ]!
Z'½
¤
äÎ: 6 » yZ ª@
ƒ ^Ûøãôeô Íøç$ _$ mø Ÿ$ áû]ø äô ³nû ×ø³Âø |ø^³ßø³qö ¡ø Êø ø @
ƒ V- ( ñO
ðÃ~
X7{k
^aø †$ eø]* èô Ú$ Ÿ. û] åô „ôaF Øø–øÊû]* ]çû Þö^Òø Ùø^Îø èô eø^vø’$ Ö] Øô–ûÊø oûÊô •õ çû Ãö ŠûÚø àôeû] àôÂø -3
&m‚vÖ] !^÷Ë×% Óøiø ^`ø ×$ Îø*]æø ^÷Û×ûÂô ^`ø ÏøÛøÂû œæø ^÷eçû ×öÎö
]Z|{zžì Šg Zz ~ ¤ÅevZ èg/ôÐ ”Š&0Z ]|
Ѓ  D» yZX ¸ u 0 {Š c
iÐ ƒ  wŠÆ yZX ¸ aZ Ð # Ö Z xÓ
X åÁÐ ƒ  Ø» yZX år{Š c i
ø Ù^ÏøÊø áô•†û ÏöÖû] oÊô ‹ønû Öø o1 •ø Üû Òö‚øßûÂô Øûaø ^n&×ô Âø köÖû^*‰ø Ùø^Îø èøËønû vøqö oûeô*] àûÂø -4
oF_Ãû mö ^Û÷`û Êø Ÿ$ ]ô áô•†û ÏöÖû] oÊô ^Úø Ÿ$ ]ô ^Þø‚øßûÂô ^Úø èøÛøŠûß$Ö] ]*†ø ³eøæø èøf$vø³Öû] Ðø³×ø³Êø pû„ô³Ö$]æø
Dp…^íeE ä́eô^jøÒô oûÊô غqö…ø
Ý>Z÷Z } Zž Y7 Ð ”Z]|ä ~žì e 9
ZzgÐ îªE G3B E1Z
ä VrZ X • 7~vZ [ÂŽ • ñƒ‘ }p,Z¼ k0
Æ\W
(Z ðÃk0 Š s ”Ã: ZŠ ä TnÅ] Z f kZ c
} gø H Za ÃyYgzZ c Û
â•
Û «ÃË~ yWŒ
X ,Š â • Û \¬vZŽ ì gz¢m{ûp7D
Æk  B‚Æ )Z I Zž ì e Zzg Ð ”"U 0h
i ]| -5
8 Š ™ Y V;z X 5òŠ W n Æ äš }÷ ä ”–1Z ]|~ : âi
}÷ä /ž HyÒrä –1Z ]|X • Æ Ì/]|ž Vƒ
k0
Û ¹ Æ yWŒ
= X • ‰ ƒ LY Z Œ Û ~ )Z k
 ž ì ~Š b & ™ W
137
Û Âìg DƒLvß(ƒ
ƒ ù Ÿz Z (» yWŒ  b§ÏZ¤
Zžì60
Z
Û ¬» ä™ ¦yZ Œ
ä ~ X ,Š â • Û \ Wžì t ñZg ~÷ n kZ Ç ñY
Š [ZŽ Ã/
 vZ wÎg x »Žž c
ä / ?Vz™ b§¾~ {z H7ä~
Tž í‚ìg ë ÃÏZg!
yZ~ [ ! g !
Z'
' : Xì ¡íx »t vZz ¹
( ~gg) Š
ƒgœ bÑÌÃí åyEZgzZgœ bÑÃ
X ñƒÝqgñZP Ð V(u õ0
yZ
Ù ª ãç‰Æ ]c
ãZzgzZC WÅu 0 Û ž Zƒ x¥Ð g
yWŒ u « -i
X ( ì ™f » V£gzZ V=Ôg Zu Z ~ yZèY ) • ±Š gzZ —‰gzZ •
Ù ª ãçÆ ‰žì Ì» g
X • ±Š z —Æ ‰gzZ •C Š q Znç¸
Ù ªèY ì Cƒ G@
gzZ Š *Z Âp~C Å y*ÏZ ÌÐ g u ~Š
}Z z aZ Æ/ôQ X¸ … Y „ ƒ  ( Š¤
•á Æ yZ gzZ/ôª) Š¤
•á
+ Y {Š c Ù ª {zž ì ¸ zz Å äƒ
i à ã ç ±Š gzZ —{z´ Æ p~C
X¸ áZz
ZûÆ VÍß~KÃg Š q Z z ] c u ~uzŠ -ii
Wž Zƒ x¥Ð g
gzZ ±ŠÆ yZ ðÃgzZ • D Y {g J
p~C Ù ªÆ yZ sÜðÃX • Dƒ
Æ kZ ì N±Š Ž ~ e u X • D Y VJ
WgÃè ~ g  ãç —
È ¬ ]|gzZn ™: ÃkZvZ¶g {z²]|1ì 7—{Š c
i {zžŠŽ z!
X I™ÃkZ •vZ èg
7̄ ! Ù »™gz Z ûž Zƒ x¥Ð g
» sÑz azgŠC u ~Š -iii
~ kZ ª) rz ±Š LZžŽ ì zgŠ m{ ðÃÉ ì
( ðZ• gzZ O g !
ŒD/5ÃkZ ~zgŠ kZ gzZ ì @
ƒ ̄ !
» sÑz a̄ !
Æ äƒ
Xì @
Y
138
Ð ÒÃgzZ žLZ ¡zgŠ m{ {z » ûž Zƒ x¥Ð g
u ¶a -iv
Û « {z • T e ÃT à ¬vZ ªì @
â• ƒ Š ZŠ Z}
gzZ IzÉ @
ƒ 7Ýq
X• ïŠ
Tì zgŠŠ ZŠ Z}
m{ {z »ûz Dt Š ¿Z ]¸žìt Ýq »gñZge yZ
Æ x ©Z gzZ ãç ±Š gz Z {æ7 Æ g
Š q Z z ] c
W´ â » kZ Ð=gf Æ
V;z ÅVzuzŠ²ì @
X Cƒ 7Ìð‚gJ Yƒ i6Czg ZuZ
o^Z ÔŠ ¿Z ÔñZg Ô}Ôû~ g
Š q Z z ] c
WÃTì t Š ¿Z ]¸¸
H¨Ð ]*
Xì Š ZÄ{)zgœ bÑgzZ

bÑŠÆ i ZŽÆŠ ÜZ
Û Ž ¬{z :]gß« Å Š ¿Z
 z yWŒ
n Æ kZ ƒ : ~ <
bÑŠÆ ä™Š ¿Z
ä VrZž ì ~ Tì _ g ¦
¬ g
u à Zz ”f ç ]| -1
 ÅvZ wÎg ( gzZ ~ yWŒ
< Û ) ¬ðà ?¤
Zž6wZÎkZ Æ~
 vZ wÎg
Š [ ZŽ ä VrZ XÐ z™ê b§¾ Âî 0
KZ ~ ) oûmô]†ø eô ‚ö`ôjøqû]* c :~
 \ WgzZ ( óz™Š ¿ZÐ „zg¨LZgzZ ñZg
à ¬vZ 6[ ZŽ Æ yZ ä~
X H ZŠ Z]»
Ô ø ÖôƒF †ø Òø„øÊø ~  o$ fôß$Ö] oiø^*Êø Øùô ’ømö Üû ×øÊø gøßøqû]* ¡ ÷ qö…ø á$ ]* Ñõ…ô^³›ø àû³Âø -2
oûßôÃû mø †ôìø¡F ûÖô Ùø^Îø ^Úø çø vûÞø Ùø^ÏøÊø åö ^iø^*Êø o×# ‘øæø ÜøÛ$ n$jøÊø †ö ìø• gøßøqû^*Êø køfû‘ø*] Ùø^ÏøÊø äü Öø
Doñ^ŠÞE køfû‘ø*]
 q Å ä.ÿq
i úä kZX ˆƒ ~ Zžì e
ZzgÐ ” tg¤
 vZ wÎg {z Q X S77
\W H™f »r kZ gzZ Zƒ¢q ~ g—Æ~
139
Å ä. b§ÏZ à ¿}uzŠ q
Z Q X H Çä Â cÛ Š•
â• á g Z ä~

\W  Zƒ¢q~g—Æ \ W{zQ à | 7i úÆ ™ ³ä kZ ˆƒ ~
q
Û Ð ¬Ž ðâ •
X HÇä ª¸` â • Û ] !
„ +z ÌÃkZ ä~

Å ù¤ Ù ª s ™ i ZŽ » kª z Š ¿Z Ð g
Z Ã yZ èY ì C u kZ
Zƒ x¥Ð kZ X ¶: ]gz¢Å ä™wZΈ Æ ä™¿Q  Cƒ q :Z
Å VâzŠ ä \ WgzZ ~Š q :Z Æ ™ ¿6kª z Š ¿Z LZ ä VâzŠž
: Šg™ÍÃ] ! 
˪k Ûd
 Ñžì {°‡{”ðt gzZ ðâ •
½Å~ ¦
Xì ?Š ¦ÑÅ äƒ 9Æ ]!kZ I 9ÃkZB‚Æ s ZÜÉ * â•Û
ä~ Ü z Æ~
 \WgzZ H kª ä/ô~ ‰ UZ åE<XÅ
 vZ wÎgž Zƒ "
YÃkZ
X 3g ^
5 [ Z NÃVâzŠžìt È » kZ HÇž *Û t ÃVâzŠ Vänfßi
â•
٠̈ Æ äYƒC
ZC
q Ù ª¬» ³~ g Û [ Zž 7Èt gzZ
uz yWŒ
Xñ 7: {Zpñ7i ú {Zpgz Z}™: ì egzZ}™ ³ì eì g (ZÃ
lô]ƒø éô æø ˆû Æø oûÊô éõ •ø …ô^eø èõ ×ønû Öø oûÊô köÛû ×øjøuû]ô Ùø^Îø ”ô^Ãø Öû] àôeû æ†ô³Ûû³Âø àû³Âø -3
oøeô^vø‘û^*eô könû ×$ ‘ø Ü$ $ö köÛûÛ$ nø jøÊø Ô
ø ×ô aû ]* áû]* kö³×û³ŠøjøÆû] áô]ðô köÏûËø•û^*Êø Øô‰ô¡ø øŠ$ Ö]
køÞû*]æø Ôø eô^vø‘û^*eô kønû ×$ ‘ø æ†ö ÛûÂø ^mø Ùø^ÏøÊø ~  o( fôß$×Öô Ô ø ÖôƒF ]æû †ö Òø„øÊø xøfû ’% Ö]
Ø$ qøæø $̂ Âø äø ×# Ö] köÃû Ûô‰ø oû(Þ]ðô kö×ûÎöæø Ùô^Šøjô ÆûŸðô ] àøÚô oûßôÃø ßøÚø pû„ôÖ$^eô äü iö†û føìû*^Êø gºßö³qö
äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ô ø vô–øÊø ^Û÷nû uô…ø Üû Óöeô áø^Òø äø ×# Ö] á$ ]ô Üû ÓöŠøËö³Þû]* ]çû ³×ö³jöÏû³iø Ÿøæø Ùöçû ³Ïö³mø

D•æ]• çe]E ^÷ònû •ø ØûÏömø ÜûÖøæø ~
Û {z ì e
Ãíž• D â • ZzgÐ ” m¬ 0z/]| VäÛ³q†³i
ƒ xóZ ~ ] Zg Å ~Šuq
ÃígzZ Š Z yZgzŠÆ^Æ Ë?Z ]Z f {zç
•
LZ Æ ™ ³ä ~ X Ç Vî Y ƒ uh h á  óz™ <¤
Z ž Zƒ 60
Z
140
 vZ wÎg [ » ä VÍß yZ X ~Š J 7i úÅ ðÃV‘Z_
~ g—Æ~
» ä ?z/} Z c
q Å "
i úÃVÍß ~ ª Û ä \WX H™f Ãr kZ
â•
e {z å ú â ž%Z Ž ä ~X ~Š J 7
t Ã à ¬ hä ~ž H n²gzZ c
Ö OÃVâ Y KZž ‹ D â •
$6?à ¬ h—" z™#
wÎg : X • y! Û
X cÛ 7¼gzZ} 7| ~
â•  vZ
wÎgçO Xì „g™ª ÑŠ îG
S08ZÜ6i ZŽ Æ kª z Š ¿Z Ìg
ut
{gÃè Å wÑ+Z LZ ä ”m¬ 0 z/]|6äâ • Û Äc
gŠ Æ~

X 3g ^  \ WgzZ ~Š™Ìk
YÃkZ ä~ ½~ ]gß
~ ]ÑÈZ ZÆ gu :]gß~uzŠ ÅŠ ¿Z
?Š Åä™g (ZÃwÈZ q
Z ËÐ
 o% fôß$Ö] Ùø^Îø Ùø^Îø †ø ÛøÂö àôeû] àôÂø
†ø ’ûÃø Öû] ôá‚öuø*] à$ nø ×ôù ’ømö Ÿø hô]ˆø uûŸ* û] Ýøçû mø ~
oû×ôù ’øÞö Ÿø Üû`ö –öÃû eø Ùø^ÏøÊø Ðômû†ô_$ Ö] oûÊô †ø ’ûÃø Öû] Üö `ö –öÃû eø Õø…ø •û ^*Êø èø¿ømû†ø Îö oûßô eø oûÊô Ÿ$]ô
oùô fôß$×Öô Ôø ÖôƒF †ø Òô„öÊø Ô
ø ÖôƒF ^ß$Úô •û †ômö ÜûÖø oû×ôù ’øÞö Øûeø Üû `ö –öÃû ³e Ùø^³Îøæø ^³`ø nø iô^+ ³Þø o³j# uø
Dp…^íeE ^Ûø`ö ßûÚô ]‚÷uô]æø ÌûßôÃû mø Üû ×øÊø ~ 
~ [Zx Z x- ä~  vZ wÎg ì e Zzg Ð ”/0Z ]| :ÀF
‰Q X ~ ‘´Æ î•E Û ´1ñ 7: i úÅ)ðÃÐ ~ ?c

G â•Û Ð/ô
: i úëž ¹ ä ‰X ðƒ ZñZg ë ! Š W‰ Ü z » )~ {Zg Ã/ô
i ú Âë 7ž ¹ ä ‰gzZ X N Y V: ( kZ ë J
Z Ð ³7
Š°É ) ,Š™ ,i úëž å7Èt » ~
N @  vZ wÎg XÐ ³7
\Wrt Q X ( î Y VV;z IÐ )ž z™ÒÃ+Z Å î ~¢ž ¶
Û 7Zwz #
X ðâ • Ö 5 Ì6Ëä~
 \ WX H™f ~g—Æ~

VßÈZ zŠ ž Ž ™™n¾-Z Ð tŠ ¿Z ]¸ä ‰~ §Zz kZ
141
Û 7#
?ž ðâ • Ö 5t 6yZ ä~
 \ W1à | 7i ú¶q 9z
Z Ð ~ V ðAXE
X c Û 7ug@» g
Šg Z Œ •! Ù ªä
¿ÌÃyZgzZ H¿VY s ÜÆ pC
u :]gß~ŠÅŠ ¿Z
._Æ kZ™™ÃAÅ¬Æ g
?Š Å䙿
gûaø ƒû]ô oùô ×ô Ãø Öô Ùø^ÏøÊø ~  äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø ‚ôÖøæø Ýùô ^.eô Üö`ø j$ mö áø^Òø ÷¡qö…ø á$ *] ‹õÞø*] àûÂø
o$ fôß$Ö] äô eô †ø føìû]*æø äö ßûÂø Ì$ ÓøÊø †ºÒøƒø äü Öø ‹ønû Öø hºçû förûÚø çø aö ]øƒø^ôÊø åö ^iø^*Êø äü ÏøßöÂö hû†ô•û^Êø

DÜ×ŠÚ E äü ×øÃû Êô àøŠ$ vøÊø ~
{ Æ~
Å VßZz yZ0  Ñ ¿q
Zž ì e
Zzg Ð ”÷Z ]|
:G-!
Å kZ î Yž cÛ Ð ”Z]|ä~
â•  \ W Â å ê X Ð -z x Z ~&  ßqZ
Z ¬Š ÃkZ ÂñWZ
Zƒ Z FZ ~ , .q Æ kZ Z]|X zg â yŠ¤
 k0 
h Ù !
ŠB; CZ ä kZ òC
ÐZ ä \ WX c cÛ ä \ WXì ;g™ ZQÃy$
â• 
ugÐ ZwÅ kZ \WXì Zƒ É„ ËÚ!W » kZž Zƒ D6ä7Ã ÂÑï
X cÛ ?Ã÷Æ yZ ä~
â•  \ WX ~Š¸Ã~
 vZ wÎggzZ ‰
”Z]|1X 劎ñ¬s ™gzZ m{ » ~  vZ wÎg ~§Zz kZ
c: ŠŽz » A kZèa gzZ ŒÿÓ›!B‚Æ A ( Å ä™ *
0 i ) ÃkZ ä
X cÛ ÌIÉ 3g ^
â•  g—gz Z X ~Š 7Zwn kZ
YÃkZ ä~

Ù „ Ž ¬» g
ÈÃkZì ÇC u :]g߶a ÅŠ ¿Z
bÑŠÆ ä™
Ùø^Îø ƒö^Ãø Úö ^mø Ùø^Îø Øôuû†$ Ö] o×øÂø äü Ëömø•ô …ø ƒº^Ãø Úø æø " # o$ fôß$Ö] á$ ]* ‹õ³Þø*] àû³Âø
äô ÖF ô] Ÿ$ áû]* ‚ö`ø Žûmø ‚õuø]* àûÚô ^Úø èô %øÖô^%$Ö] oÊô Ùø^Îøæø Ôø mû‚øÃû ‰øæø ô ä×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø Ô
ø nû f$Öø
142
Ùø^Îøæø …ô^ß$Ö] o×øÂø äö ×# Ö] äö Úø †$ uø Ÿ$]ðô ä́fô×ûÎø àûÚô ^Î÷‚û‘ô äô ×# Ö] Ùöç‰ö…$ ]‚÷Û$ vøÚö á$ *]æø äö ×# Ö] Ÿ$]ô
ƒº^Ãø Úö ^`ø eô †ø fø ìû^*Êø ]çû ×öÓôj$m$ ]ƒ÷]ô Ùø^Îø ]æû †ö ŽôfûjøŠûnø Êø Œø^ß$Ö] äô eô †û fôìû]. ¡
ø Êø]* äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ö ^³mø
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE ^÷Û$% ^*iø ä́iôçû Úø ‚øßûÂô
 vZ wÎg ”f ç ]|ž ì e
ú Æ~ Zzg Ð ”÷Z ]|
Ù Æ yZ gzZ ägå g!
¶Š [ ZŽ ~ g!
C &ä \ WX¸ gZÎ6~gZÎq
Z
Û Z » &Š ÞÐ wŠ tœ¿Žž c
c izŠ à ¬vZ ÃkZ } ™gZ Œ Û tˆÆ
â•
VzŠÈÐ VÍßvZ wÎg c
lpž @ Û x Zw6
ž Hn²ä VrZ XÐ ,Š â •
]| Î XÐ $™•z½ vß èY 7c Û ä~
â•  \WX N Y ƒ
X ~Š¸ ( ì x Zw *
Ö » +Šž )Ð spÆ { k
‰Ü zÆ wÙZ ä ”f ç
ÌƘgzZ ì ƘŠ¶Š ¸ÃVÍß Ð s
 ZÜ~ g
u kZ
ä ”f ç ]|1ì 7mºB‚Æ ¿c ]æ m{ Ëì Ç
]æ kZ sÜÃkZ gzZ Hwú6{gtÃ4ÐtŠ ¿Z ] ¸
 ŒÈJ
Z
X åge » 䙕z½Æ VÍßJ 
 oùfôß$×Öô è÷Úø *] á$ ^ô Êø äô nû Êô æø o' ×ô Âø gø_øìø Ùø^Îø oùÛô×øŠ% Ö] àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfûÂø oûeô*] àû³Âø
~
áû]ô könû ŽôíøÊø Œõ^Ëøßô eô ‚õ`û Âø èö%ømû‚ôuø oø³aô ]ƒøðô ^Êø ^`ø jönû iø^*Êø ^âø ‚ø×ô qû]* áû]* oûÞô†ø Úø ^*³Êø kû³Þø‡ø
äü Öø Ôø ÖôƒF lö†û Òø„øÊø " # äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø könû iø^*Êø løçû Ûöiø Ùø^Îøæû *] ^ãø ×øjöÎûœ áû]* ^`ø iö‚û³×ø³qø
Dp„Ú†iE køßûŠøuû*] Ùø^ÏøÊø
t ~ kZgzZ J 7[ä ”Z]|žì e ZzgÐ ?Ý°Z†1Z
ä ~&
wÎgÃí X ¶Å ~g »$  Z ÅVßZz yZ0
ßq {Æ~
 Ñž cÛÌ
â•
ž Zƒ x¥ Â c Æ kZŽ ~ X Vî Î} gŠ ÃkZž c
Wk0 Û ¬ä~
â•  vZ
ÇVzg â }gŠÆ kZž Zƒ60
ZÃíXì Zƒ Za ^ „ d
ŒÛ ÌZ V; Æ kZ
 \ WX H™f » kZ gzZ c
~ Ö }
W~ # Å~
 Ñ~Q X Ï ñY „% Â
143
VŒ zŠ hgÃkZ ÌZ ) H YZ ¹ c
 gH{zžJ
X ( ñYƒ„ Ûä
â•
ç}°‡}uzŠ ä ”Z]|1¶: { ðÃ~ g užt ŠŽ z!
n ™·» ZwŽ ŒÈB‚Æ ]gŠkZÃkZÐtŠ ¿Z ]¸Æ ™Ã6
Û dÅyZ ä ~
X ðâ •  vZ wÎggzZ H¿6ÏZgzZ
7]i YZ Å䙊 ¿ZÃkZƒ: ÝqtŠ ¿Z ]¸Ã¿T
Æ kZ Xƒ:tŠ ¿Z ] ¸~ kZ pƒ g
uƒq ¿q
Zžì et
:• sfzgqbÑŠ

~ äô ×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø ‚ô`û Âø o×FÂø |º†û qö ÷¡qö…ø hø^‘ø*] Ùø^Îø Œõ^f$Âø àôeû] àô³Âø -1
Ùø^ÏøÊø "
# of$ô ß$Ö] Ô ø ÖôƒF Èø×øfø Êø lø^ÛøÊø ØøŠøjÆû^Êø Ùô^Šøjô Æû Ÿô û^³eô †ø ³Úô ^.³Êø Üø ³×ø³jøuû]ö Ü$ ³$ö
Üø Û$ nø jøm$ áû*] äô nû Ëô Óûmø áø^Òø ^Ûø$Þ]ô Ùø]çø Š% Ö] oùô Ãô Öû] ðö ^Ëø•ô àûÓömø Üû Öø*] oFÖ^Ãø iø äö ×# Ö] Üö `ö ×øjøÎø åö çû ×öjøÎø
D•æ]• çe]E ǻ‚ôŠøqø †ø ñô^‰ø ØöŠôÇûmøæø ^`ø nû ×øÂø xöŠøÛûmø Ü$ $ö ä́uô†û qø o×FÂø gø’ôÃû m$ áû*]æø
Z ~ : â i Æ~
q  vZ wÎgž ì e Zzg Ð ” k„0Z ]|
ƒni }Æ ¿
ƒxóZ ÃkZQ X Š
¬» <n Æ kZ ä V¹‚X Š
yZ cÛ Š•
â• á g Z ä \ WX âÃ~
 vZ wÎg¸t X Š Š
%gzZ H<ä kZ X c
: *
™Äc gŠ ` ´ » /Zz*
HX ,™OÃyZ à ¬vZ HOÃkZ ä VÍß
™ C6kZQ ©
|0 ÷ 6ni LZgzZ ©
! ™ ³ž å °»gŠkZ ÂÃkZ X å
ðŠ y$
X© ¹! 
gz Z ©
Ûe
gzmà ]æû †ö %̀ ›$ ^Êø ^f÷ßöqö ÜûjößûÒö áû]ôæø ã WŒ WÐ ñZg KZ ä V‘Z_ yZ
Wgz Z x ¬ ~ hÆ VâzŠgzm)z
ÃîÖ] †õËø‰ø o×FÂø æû ]ø oF•†û Úø Üû jößû³Òö áû]ôæø e
z Šg 6} :kZ » ~  vZ wÎg X c Š ~ :t ™™m{B‚ÆûZ _u
h
u » kZèY 7ÜÑu kªz Š ¿Zž Yƒ 7ÂÐzz kZ * Û g ïZ
â•
Å Š ¿Z á Zz ¶Š ò :t ž Zƒ x¥: Xì [ ƒ " U
6zZ *
ƒ xgzZ
144
7^ Y bŠ ò :Ð kª n Æ yZ Ð zz kZ X¸ n g: ] ¸z ¢ &
XŠ3g
Øõqö…ø àûÂø ”ô^Ãø Öû] àôeû æ†ôÛûÂø àøeû] غqö…ø Ùø^*‰ø Ùø^Îø …õ^Šømø àôeû ðô ^_ø³Âø àû³Âø X 2
麂øuô]æø †ôÓûfôÖû] Ñöø¡›ø ^Ûø$Þ]ô kö×ûÏöÊø ðº^_øÂø Ùø^ÏøÊø ^`ø Š$ Ûömø áû*] ØøfûÎø ^÷$ø¡$ø äü iø*]†ø Úû ] Ðø×$ ›
xøÓôßûiø oj#uø ^`ø Úö †ùô vøiö 'öø¡$%Ö]æø ^`ø ßönû fôiö éö‚øuô]çø Öû]ø ”ùõ ^Îø køÞû*] ^Ûø$Þ]ô äô ×# Ö]‚öfûÂø oûÖô Ùø^ÏøÊø
DÔÖ^Ú ^›©ÚE åü †ø nû Æø ^q÷æû ‡ø
0 z/0vZ†]|ä ¿q Z ì e ZzgÐ vZ¶gg ( 0 Y «
«X ,Š ”:&IÐ ÄÃ~ç KZ ä ¿Ëž Y7 XÐ m¬
?žá1 vZ†]|Xì C7t: „ q Z Ã~gZ.ž c Š [ZŽ ä vZ¶g
gzZì CYƒ í! {z ÂÐ t:q Z ( â Y H bŠ ~ :ª)ƒ òŠ W÷Zz ¡Â
Xì CYƒx ZwJ ä™!'Ð t :&
]|ŠŽ z! Æ äƒ Ý¬ gzZ _ö} (ãZ Æ yZ Æ Y « ]|
7/5z xÐzz Å ¶ÅtŠ ¿Z ] ¸ÅyZ ¡Ã} :Æ yZ ä vZ†
s§Åäƒ: $Æ yZ™È ( ƒ÷Zz ¡Â ? ) ”ù^Îø køÞûœ ^³Ûø³Þ$žô gzZ Œ
q {eŠ ¿Z z Y ëZ gzZ ì q gzZ e Zzg Üžì t Ýq » T c Š â•Û {g • áZ

ÄøÛô‰ø ]‚÷fûÂø äö ×# Ö] †ø –$ ³Þø ~  ä×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ” •õ çû Ãö ŠûÚø àôeû ] àôÂø X 3
äõ ÏûÊô ØôÚô ^uø h$ …ö æø äõ nû Ïô Êø †ö nû Æø äõ ÏûÊô ØôÚô ^uø h$ †ö Êø ^aø ]•$ ]/æø ^aø ^Âø æø æø ^`ø ¿øËô vøÊø oû³jô Öø^³Ïø³Úø
D•¨]•çe] !p„Ú†iE äö ßûÚô äö ÏøÊû]* çø aö àûÚø oÖF]ô
kZ à ¬vZ c â•Û ä~  vZ wÎgžì e ZzgÐ ” Š&0Z ]|
}uzŠgzZÇgŠ c gzZ} ™Š c ÃkZgzZ • g u ~÷Ž Og {i @ zF Ã}È
à VÁZ ž gzZ Dƒ 7îŠp á Zz äà ‰Æ DèY } Š à Ã
X • Dƒî{Š c iÐ á Zz äà kZŽ • D à
145
 ™g
7ûr •Z ƒq _ö‰ž ì ô¥s ™ ~ g
u kZ
X • DƒxZ ¾c

?• D Y ñ0
Ì[Z Ç$ H
pì 7ÂwõgzZ £¬Ñ c
Z *
Y c»tŠ ¿Z ]¸~gzŠ ÌË
0
Z ’ e ム~ Ç$ËŽtŠ ¿Z ]¸âZžì @
q C t/ŠgzZ {@x
gzZ ~úŠ » yZ ÂDƒ ñƒ Ç$Ì~ yZgzŠ kZ¤
Z Xì Š ®Ð ]æ
ðÃÐ + â Ç$à yZ  Dƒ $ ªZz {z gzZ D Wt ‚ x » Æ yZ
X ¶: ^z »g
¹ yJZ » kZ Â} ™ ~úŠ ýÒ¹G" » äƒ Ç$ ÌQ ðä
1E Z
c_Ð ¦æ gzZ B b)¦• Û ÎÐ ðÃÐ [ Z1Z Zžt {z Xì y‚ W
o^Z 6wßZ Xgz Z }™ ûE4G
3E5k!Ð g Û [ZŽ » yZ {zž ñY H
u z yWŒ
U
" á [?Š c
Ð °• á Z c
Ð {g• Û ÌÃyZŠp} ™
uz yWŒ
]g „Åg
bÑŠ Æ yZ gzZ ] !  X}™
ZŽ Æ Y •Q N Y ƒ å[ ZŽ Æ kZ Z
X Ç ñYƒ ãZz û» VâzŠ X ,™: i ZñÐ
X ˆƒ Š ®]¸t ˆ Æ ~œg ež Zƒ " Š 4
U
q Æ + –çO
[Z {z å cÛ «ä à ¬vZCq »zgŠ TÃj‚$öžìt nÅ kZ
â•
Y ¬Š 7
Z ) X @
Zƒ™f‰ ÂñYƒ Ç$ ðÃ{ÒWgzZ •e à ¬vZ¤
( Xì 7Ìwõ ¬Ñz Zt
 » kZ {z ì Zƒ ™f » äƒ Š ®Æ tŠ ¿Z ]¸T6
dZ Ð ƒ zZ
z _Š Zjx Ó{z Ð TgzZ Xì @
Y c~ Ç$Ž ì zgŠ {z ªì zgŠ
0
™o^Z »x © Z ~ ] uZz
Xì Y™žÅ°Z ¸z wßZ6gîxgzZì ©
?ì 7]gz¢ÅŠ ¿Z ~gzŠ kZ H
146
Æ Ç$=gfž TÆ gZl âZ Å kZ gzZ zgŠ {z »tŠ ¿Z ] ¸
™lˆi» b)áZz äW76 ~ Ýzg Å*Zçz wßZ ñƒ G gH
7Š ®t n } Š ßF
ÃÔq ZÆ ™: i Zñ » bÑŠ ~ VYzŠ q
Z c
n
Ù • D B<
~gzŠC Ø åE)ÅZ ° +ŠŽ ]Z|á ZztŠ ¿Z ] ¸âZgzZ Xì
X • Dƒ
~ ]gßÅ äYƒ Za ]Ñq 6 c
b)áZz äW76
?ì iH
:• 'gßsfzgqn Æ kZ
x Zú} gø %Z ì @ Ø è ÃkZ ~ b ˜Z ) <
Y ¹< Ø è ¨LZ -1
6Ðg Û ~ Ýzg ÅVßßZÆ ( kZ Xì @
uz yWŒ Y ¹ÝÃkZ ~
X * 4G
3E
™ ûE 5k!i» b) {æW7
Æ ` Zzg z s²ì @ Û Ð pÆ ` Zzg z s²~ b) X -2
7t•
 ™Ð )Å] ÑqÆ VÍßgzZ„zg¨Y fê » äY w$
X• M 
x â Z }uzŠ Ë~X m{ Ë Âƒ Ÿ» » ]gz¢¦½Z h
”¤
Z -3
kZ ä +y OÐ ~à ñfÐ zz ÏZ Xì Y Y 1Ãw¸Æ $gzZ
Ãw¸Æ vZ¶g ´ â x â Z ƒ Š%*
c Ù Ø » T~ }g!
ƒ Ø ÑC Æ ]gú
Xì Hg (Z
¦½Z ªZz ËÅ Vâ ›žƒ kC~ }g !Æ b) X Ì ` W
g(Z ÃÝÆ x â Z }uzŠ ËÐ ~‹gZ[Z Y fŠ Âì Ÿ» » ]gz¢
žì xi Ñ o ôZ Å] ! Z n Æ kZ%Z X • M
kZ Âq  ™ê » ä™
EG
É ñY 1: ZgðŠ Z Ý » x â Z kZ ~X kZ ªƒ: Za ]gßÅ þG3©Ò&
kZ }uzŠ X ñY 1 É]¬z _ ZÑx Óq Š 4
Æ x â Z kZ ÃX kZ
147
Ú åE)ÅZ °Šžì ~gz¢ñOÆ ä™Š OZ6ñZg ~Š ZÐZ ~nç
Y fK
X ñY Hê ðÃÐ t· ZgzZ}gtb!
Æ
148

vZ¶g•1Z x â Z WZ$
èa p• ëÑ Æ x Z™ Z z ]³ „ ƒ
 gzZ ñƒ Ð ¹ +$
¿» yZ n kZì òZgÐ gîx ¬}ÅvZ¶g•1Z x â Z ~ V¸´}g ø
Xì @
Y H™f sg¬
0 yˆx *
U
Ž ñƒ Za ~| 80 •Xì " »XvZ¶g•1Z x â Z
Û vZ¶g r
• Dâ•  ™x â ZŠpX å: â i » •ÅzgŠ ZZgzZ ÏŠŽñÅ/ô
'
vZ†]| ó´ â 0 ÷Z ]|•t Ž ðƒ ] ‡5Ð/ô]‚ ~÷ž
G G
& Zz ]| gó ( 0 ÿ¨š!]| v
ü©^Z 0 îÏI ó Z†0 'Y ]| ó~Ëi Y b
0
ñƒ ̹ @ ?’›
vZ¶g•1Z x â Z b§kZ X evZ èg ŠçE  È ¬ ]|gzZ
X7ÝqÃV¶!
Ð ~‹g Z[ZŽ ì ¤{zt gzZ
ä \ Wz Z (q Z » /Åw‚,kZ X Zƒ ~| 150 • wÙZ » \ W
Ýq}~IÆ vZ¶g yÑ! Z 0Š ׈ n Z X HsÜ~ D^
X HÝq îªG©EG ] Ãz ÅyZgzZ ‰ Ð n¾Åä™
$ Ð yZ w‚ {gVZ ªJ
uDgzZvZ¶g•1Z x âZ
g
Xì gÑz u" Š Z®Å {E uÆ vZ¶g•1Z x â Z
‚ Z z cì~ g
Q1ZÑÏ„iŠ q Z X¸ É@ Ù ge Æ yZ ~ g
‚ Z g ZD
• Â{ E u
gzZ ”/]| c Û Â H Ýq DÐ ¾ä \ Wž Y7 Z
â•  ä gµ
Æ ”k„0 vZ†]|gzZ ”Š&0 vZ †]|gzZ ”Z]|
E3B|ÅZ úE 5G
"
w) )´ ~ îªG 34E
GG ä vZ¶g ï±)´ X H Ýq DÐ VzŠ¤
•á
× + -Z
•1Z x â Z Ð Xì H™f » cì} (} (BÐ vZ¶g ~'
149
ZP Ð ~ yZ X XÝqhu ä vZ¶g
:•t q
"g ( 4) yÑ! Z 0 Š × ( 3)E 0 ¬( 2) x·0 •Z'
îGœG3E Z (1)
I
×C
' Ù 0 Ý°Z† ( 8) öE -š^%¬ ( 7) ïG3Ò®0 Þ¬(6) ‘´0Š c
E i (5) ñZ°Z
)¬Š 0 {Š y ( 11) k„0Z à ñ)M ( 10) b ! g ! Z 0 Y « ( 9) `²ÑZ
( 16) /0Z à ñ«* ( 15) gå»E Ù i ( 13) tŠ ™Q( 12)
5!0· ( 14) ~C
™ 34 ]
vZ Âg öGEt GZ1Z ( 18) ~g »ZG0 ¼ ( 17) {z²0x ÷
• ë ( | 155°õ Z ) x Z—0 ç•i!x â Z _ög•
uB‚Æ•1Z ä ~L L
gzZ Xìg ̈ ¸6ë {z pÅ ^Å g
ÅÔ}B‚Æ yZ ä ëgzZ ñƒ ëÃ6ë Ì~ kZ {z ‰ ~@i ë
ó Xó 7—Ð ?w¾ » yZ ~ kZ Â
Û vZ¶g y·G0 ¼x â ZÆ s®z b̀
X• Dâ•
Ö Z kZvZ¶g•1Z x â Z nÅvZ L L
Šg Zz¼Ž Ð wÎggzZ à ¬vZ ~ #
ó Xó • Ý¬} (Ð ƒ
 Æ kZì
X • D™ÜÐvZ¶g·•0·x â ZvZ¶g ~g ‡Z5
Å™f hu6 Ù ,~ ?£KZ ä vZ¶g•1Z x âZ L L
z Z¼ Ð gZD
ó Xó ì H[ NZ »gU Ù :egzZ •
s Z [ ÂÐ V(ug ZD
r {z Å}Š Z%Ð ?£Å r
 ™x â Z Ž • b)gzZ '!  ™x â Z VŒ
yxgŠ Æ „ yZ X ¦~ V1 KZ ä VzŠ¤
•á Æ yZ gzZ X™f ä
X • gÃè hu {z ~
ãZŠ g
uÅvZ¶g•1Zx â Z
••Z'
Z x â Z ÐôZzÆ {4vZ¶g yzg; 0h
m_ö} (¹ -1
yÒ wZ ¸Z ¼ Æ ~ Z X¸ ìg ‹ w¸ ðà »
 wÎg [ » ¹ ä ¿q
150
 vZ wÎgt ÛZ } Zž ¹ ä yzg ; 0 h
‚Å „ wZ ¸Z Æ ~ mX <
È Å VÍß ?X Ç} ™ H™á Ãg
uÂÔ ÂVƒ: x¥pN ¤
Z Xì
Z Xì zás§Åh
wzKÈ ~g vs§Å D¤ Š q Z sÜ
 ÍÆ g
gzZ V1 ŕ1Z gzZ D™ÔÌãçÆ kZ gzZ ‚Å g
u ? Â Cƒ
ut ‚} gvgzZ Ù ŠÃwZ ¸ZÆ yZ
X Cƒ ¢‚Åg
Ð VzŠ¤
•á LZ vZ¶g ug I0vZ†x â Z g
•Z ° Ý>Z÷Z -2
Š q Z zg U
ì ]gz¢Å•1Z n Æ yZ1õ~gz¢Ãg Wž¸ D™ ¹
ó ó• … Y pÆ g
u {zèY
 ƒ 7ÅÐ •1Z Y fL Lž ¸ D™ c
Â7¼ X M Û Ìt
â•
ó Xó • ` ZÆ yZgz¢ Â~‚Åg u
Ôhu ?x ¸} Zž¸ D™ ¹Ð $övZ¶g b Z̀0 üG3µz -3
ƒ ù Ÿ +Š gzZ / ~gv~ kZ X D™ 7Ô pÆ yZ gzZ ƒ D™
ƒ~íz„ VZΊ »}Å•1Zžì Cƒzig W= XÐ N Y
X @
¼ Ã ?Æ}% ú
g
uÍß ¹ä VrZÐ +¢qÆ >izgq Z
¹:B‚Æ•1Z [ ôZ ?J
Z σ: Za ™~ ?gzZ X Ç} Š : œ
Š q Z yZ {zgzZÐ
XÐ ,™yÒ :‚Åg
{z X å Ây*» T ðƒ 7 g Z ~ >Å üG3µz izg q
u q Z
• {z • V¹X {Z à HÐ #Ö Z0[ Z ¹™½÷‚ ZQgzZ ‰ ƒ } 9
ƒiwDZt Ð X•1Z ª
X @
I’
x â Z ~ >kZ Xi7 ZP ä ËÐ vZ¶g ø. Z g! Z -4
q
I.’
w¸ H Zgv~ b) yZ c Û Ðr
â•  ™x â Z ä ø Z X¸ ¢q Ì•1Z
I.’
x â Z Xì ?Š H6kZ ¹ä ø Z X G yÒ wZ ¸Z LZ ä r
 ™x â Z ?ì
151
Æ •huP gzZ X • â= Ð \WŽ • hu „z ¹ ä r ™
I.’
C i§ » ` Z 5Z Æ ZÐ yZ gzZ N‹ ™| 7B‚
. ä ø Z X c
e
Z ä ?N‹ tZzg ä ~ Ž ~ yŠ F c
{ z ~ ~ {q Û gzZ Å d
â•
^³³³³³mø cÛ Q XЃ D™¿6g
â• Š q Z yZ ?ž å }Y 7~X ,Š ‹ƒ 
gzZƒ É ?Y •{z¤ } Z ª èöÖø•ô ^nø ’$ Ö] àövûÞøæø ðö ^f$›ôŸ* ]û Üö jöÞû]* ðô ^`ø ÏøËöÖû] †ø •ô^³Ãø ³Úø
Ù N ZzŠ k0
~ ~g F Ë1• Sg ŠŽñÅ nC Æ X) • g«$öë
 ™7wEZ » yZ
X(M
Ø p~ g
> uÅvZ¶g•1Zx â Z
wŠ ¬gzZr~ g
uvZ¶g•1Zž • ë ¥0 ¼ _ög•
vZ† ( }ÂgzZ ) s®ÅTì wì H~ }g! Æ ¿kZ ZgvgzZ ¸
Xì Åä ( $ö} (} (‰) üG3µzgzZ ugI0
Ö â Z~}ÅvZ¶g•1Zx â Z
#
Û vZ¶g w•
ªèøËnû ßô uø oeô]* o×FÂø äô ÏûËô Öû] oÊô Ùº^nø Âô Œö^ß$Ö]ø • D â • á x â Z -1
X • wÈÆvZ¶g•1Z ~}vß
Û2
¦~ D: ÃkZAŠ: ÁÂ ÅvZ¶g•1Z x â Z ¿Ž • D â •
Xì Y0ž{z:gzZì YƒÝq
Ð vZ¶g•1Z Ž c7(Z ðÃä ~žì w¸ »vZ¶g üG3µz -2
0
Xƒž{Š c
i
1Zžì t · Z » ]ùI ZgzZ}I Z x Óž• ëvZ¶gxŠ W0 ¼-3
Ð yZž ÅÒÃ+Z ä VrZ ~ x » kZ X 7ðÞ{Š c
iÐvZ¶g•
îŠ3 ZgÃyZ ä \¬ Z}
X c n kZ X ¶Å7ä ˬ
¬ŠÃvZ¶g {g q0 Œä ~ž• ë vZ¶g ugI0vZ† -4
152
•1Z x â Zž ( ¸ Š *Z ÌÆ vZ¶g ~gNyçgzZ ¸ _ö} (žŽ )
Ž ¬Š 7ÃËä ~ nÅ Z}
ž • ìgÈñƒ} ñ[ »g ÅvZ¶g
Ü z LZ \ WXƒ [ZŽ ¢q gzZ • {Š c
Æ Y •x ÓÆ ‰ i Ð \ W~}
Æ \Wvߎ gzZ • gZŠu
Xì Ð ŠsÜ{z • D™ƒ¼ ~}g!
g » & §~ 層vZ¶g•1Zx â Z
Æ yZ gzZ Zƒ wÙZ » yÑ! Z 0 Š ׊ *Z Æ vZ¶g•1Z x â Z Z

y
WX H: wJä r
 ™x âZ Â Hg66òY Å yZ Ãr
 ™x âZ ä [ ôZ
B‚Æ r
 ™x â Z J
w‚q  ™ kŠ Ð ~ yZž Zƒê6] !
Z r kZ
ŠG@
 tžt ª) , ™ c
.Æ™„zg¨]Z|ƒ Ù ™{g
~ ò :ÆXC
à Z eŠ ã
Å}+zDä r  ™x â Zˆ Æ kZ X Zƒ „ (ZçO ( Ð , Š Ÿ
+ zD  žì ~ …^jvÛÖ] •… X¸ $öWZgZÆ TÅ ì‡+Z >q ZgzZ
Ù q
kZ Y f:e ~ X å … » Y fgZD Z VŒ Æ r Ü z Æ}
 ™x âZ ‰
ä ~ Ã}dŠž cÛ ä \ WÐ yZ X¸ ‰ VÊ ¿Z zgŠž¸Æt0
â•
7X ðÃZ  Q X z™Šæ ~÷ ?[ Z ì c Š ™‚ ~ Vz°‡gzZ V•Ÿ
Š c
ÊpŽ gzZ F
 DƒŠ c Š q Z zg U
ÃyZ g W¼Ž gzZ D™{gtÐ yZ  @
ƒ
X @
ƒ ƒI c J
·q Z ~ b) ‰Q X D™ yÒ ÃyZ Dƒ
Z q
Û Ã™Æ kZÐvZ¶g Š- 1Z  @
X ïŠ â • YƒðX {z t ·Ñ!

Z
µ
XkZ ¹ä ËX¸ ¦DIZP k0 Æ üG3 z _ö} (6µñq
Z
1Zž Z
 •M  ™ tðY•1Zžá1 üG3µz Xì Å tä•1Z ~
X~ g uwqgzZ yxÔ_#0 5Ô{Z Zi0 ¼ Ô~ kª• Û igzZ Š-
 ²z ¹ èEš!0 ̇
x â Z~ ~ ¾z @i nÈ0 jgzZ 𤠊 î ZŠ X ~ š
Ì@ZgzZ ì Y™t}{z VƒB‚Æ ¿TvßÆûg kZ X •
™¤
153
X g6tÃkZ vßt Â
• D™ÜvZ¶g ~Š Z• ¿
D™ HƒIz {™ Zè ~ b)B‚Æ yZŽ [ ôZÆvZ¶g•1Z
Û i ÔŠ- 1Z ¸ t ¸
0 ZÔ èEš!0 Ì‡Ô ~ŠzZB¬ Ôz/0 ‡ Z Ô𤊠î ZŠ Ô•
 gzZ XvZ Âg Z0 yxgzZ Z0 wq Ôd
*z c ~X Ë{z Z
Û vZ¶g•1Z x â Z ÂDƒ: ŠŽñB¬¤
~X kZž D â • Z ÂD™ qzÑ
ƒ 5{z Ð ñZg Å yZ gzZ D Y WB¬ Z
 X z™: »J
äWÆB¬ c
D™: t ·ZB¬ ¤ Û vZ¶g•1Z x â Z ÂD Y
ZgzZ XßÉÃX kZ [ Z D â•
Ö Xt D â •
X•# Ûr
 ™x â Z Â
]Š „gzZ ~ ¾»vZ¶g•1Zx â Z
z w' ¬Š Ã$
¬ T ä ëž • ë _#0 5gzZÆ 0 £Z -1
cÉg ÁÃkZ ~ ]Š „ ¬ŠÃžTgzZ c
0 0
³*
ÃkZ ~ }g!
Æ x Zw
~Š ÅZgŠ ï» õVâzŠt ÃyZ ä \¬vZžÆ vZ¶g•1Z ñZÎ
X‰
•1Zžì ðƒ "
U
Ð F
Z Â] !
tž • ˜ vZ¶g If)´ -2
kZ ¸ ë íª D
z vßÐ zz Å ?x ª z zgzZ ]Š „] ÒÃvZ¶g
X ¶Cƒ: „ RÃyZž n
1Z ~ ~g Ç Ì6z qgz ä ~ž • ë vZ¶g ugI0 vZ †-3
wZñZgzZ VzhÃöâi WÅ qgzÆ yZ X ¬Š 7¿Zƒ J (Ð vZ¶g•
ÃyZ 1‰ ñÎ } hà n Æ ä™ wJ , {ÇM ŠŽ z!
ª X ˆƒ Ð
µgzZ D™o ôZ е ㊠Z ㊠Zž Š
ƒ/Š~ gñZ à â gzZ ðƒ : l»
X¸ ï Š™‘œÃwâ áZz
154

VZΊ
[!

ÇwßZ
• ëþÇ
Æ ?Š ¦Ñtž ¢
yâ 6óŒkZ ¡w¸ » $Ë• ë Ç
™: ïÅ?ŠÐ kZgzZ Ç ñC ¬Zñ
X *
á ÃkZ ÇÅ$
» x ©Z gzZ ( ÑZz ¶Š <Ñ) qg •
Å 7™™ã!
gzZ ÑZz ä™s Ÿz ÅyZgzZ ÑZz ä™yÒ ™wÅÃx ©Z ¦ÑÃkZÉ CY
1Z x â Z }ë n¾Xì CY Å™™ÑZz ä™C Ù ªÃŠ Z%Å wÎgÆ kZ gzZvZ
} (Æ g Û {zž• D™6Š ã
uz yWŒ kZ • D™ÇÅvZ¶g•
Û • D C ¬Ž …{z gzZ ì qZ ÅŠ ¿Z ~ yZ gzZ • ݬ
u z yWŒ
g
X D ¯ 7Ð s§KZ™hgÃg Û • D C Æ™o ^ZÐ
uz yWŒ
bÑŠÆ i ZŽÆÇ
åü ^%øÖû^*ŠøÊø ]†÷ nû Úô ]*æô ^Û÷×ôù Ãø Úö àôÛønø Öû^eô ƒº^Ãø Úö ^Þø^iø]* Ùô^Îø ‚ømûˆômø àô³eû •ô çø ³‰û Ÿ* û] àô³Âø -1
Ìô’ûßôù Ö^eô kôìû¡. ûÖôæø Ìô’ûß(Ö^eô èõ ßøeû Ÿô oô–FÏøÊø ^j÷ìû].æø ^÷jßûeô Õ ø †ø iøæø oøÊôù çö iö Øõ³qö…ø àû³Âø
Dp…^íeE o' uø Ü׉æ än× ä×Ö] oב äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø æø
gzZ yÆ +Š x ©Z VŒ }gø ”f ç]|ž • ë h
m0ŠÎZ
%¿q
ä kZgzZ Š Zž Y7 Xt Ð yZ ä ëX ñW~ ^™0 Áq
gzZ n Æ e » Û ä ”f ç ]|X ~hg_g Zz Ç q
Z gzZ e q
Z
X¸ {0
i‰Ü z kZ ~
 vZ wÎggzZ cÛ ¬nÆ Ç » Û
â•
yZ ¡gzZ Å 7Äc gŠ ?Š Ð ”f ç ]|ä b‚ ~§Zz kZ
155
gzZ ì Ǹ gzZ 1™wJÃX ñƒ ñC Æ yZÆ ™Š OZ 6~gZgŠ Å
X7" U gï Z ðÃÐ + Y Å~  wÎg6kZ
o×FÂø ^Ú÷ ^Ãø ›ø Ìø×ø‰û]* Øõqö…ø oûÊô Øøòô ³‰ö ” †ø ÛøÂö á$ *] äü Çø×øeø äü Þù*] Ôõ Öô^Úø àû³Âø -2
ØôÛûvøÖû] ðö ]†ø Òô àømû^*Êø Ùø^Îø æø †ö ÛøÂø Ôø ÖôƒF åø †ôÓøÊø †ø ³ìø• ‚õ³×ø³eø oû³Êô åü ^³m$]ô äü ³nø _ô³Ãû ³m% áû*]
DÔÖ^ÚE
Z Ð ”/]|ž â¸t ÃyZžì ~z%Ð ´ â x â Z
Æ ¿q
ÃkZ ¿{zž c Š nŒ Û ÃË6oÑkZá¼ ä kZž Š
HÄc gŠ ~)l
» ~gZŠ'
g!
cÛ gzZ HI*
â• ÃkZ ä ”/]|X} ™ ZŠ Z ~à}uzŠ
V¹tZ™

kª [ ZŽ t Z åE  Ñ ~X kZèa
u ôÜðÃÐ~
<XÅì 7g
?ŠgzZ h7 ä b‚: ðC ä ”/]|: ?Š Å[ ZŽèa gzZ X åÐ
Xì Ǹ X 1™wJX%G Äc gŠ
Øõqø]* oÖF]ô èø×øíûÞø …ô]•ø Øôaû ]* àûÚô ]†& eö köÃû eô Ùø^Îø xõÖô^‘ø oûeô]* àô³eû ‚ô³nû føÂö àû³Âø -3
köÖû^*ŠøÊø oûÞùô æû ‚öÏô ßûmøæøÜû `ö Öø Äø•ø*] áû*] o$ ×øÂø ]çû •ö†ø Ãø Êø èô Êøçû ÓöÖû] oøÖ]ô tøæû †ö íöÖû] lö•û …ø ^*³Êø
DÔÖ^ÚE äü ×øÒôçû iöæø ]„øaF ØøÒö^iø áû]* Ÿøæø äü ×øÃø Ëûiø áû]* Õø†ö Úö • Ÿø Ùø^ÏøÊø kõeô^$ø àøeû ‚ømû‡ø
EE
V[ ¼ B; Æ Vß Zz îÏC+gZŠ ä ~ ž • ë Ô™ ! Z 0 D
Y†Ãä ~Q X ~Š ™gHŠ £q
yZ Â ; e * Z n Æ VñZŠgzZ G | Û
 z•
vß {zgz Z VzŠ hgx ZŠ¼ ÃyZ ~ž Å„
 ZpgŠ Å] !
kZÐí ä VÍß
ä VrZ X HwZÎÐ ”" U i ]|ä ~X ,Š™5ZŠ Z ~g¯Ãí
0h
 Æ kZ: gzZ Vƒ êŠ ]i YZ à ?Å ÷kZ ~ :ž c
Æ kZ : gzZ Åh Û
â•
X Å ¶Š
?Š ÅXÐ ” " 0h
U i ]|ä Ô™! Z 0Z D~§Zz kZ
156
Xì Ǹ X h7 7
Z sÜ~ b) x Ó ª) —Ç
Å ( ÇÅ $ q
Îzæ
o‰Fçû Úö çû eö]* Øøòô ‰ö Ùø^Îø åü †ö ’øjøíûÚö Øõmûçô›ø &õmû‚ôuø oûÊô Øõnû fôuû†ø •ö àôeû Øômûˆø aö àûÂø
o‰Fçû Úö çû eö *] †ø fôìû]. Ü$ $ö äü ËøÖø^íøÊø o‰Fçû Úö oûeô*] Ùôçû Ïøeô †ø fôìû.]æø •õ çû ³Ãö ³ŠûÚø àö³eû ] Øø³òô ³‰ö Ü$ ³$ö
!Dp…^íeE Üû Óönû Êô †ö fûvôÖ] ]„øaF Ýø]•ø ^Úø oûÞôùçû Öö ^*Šûiø Ÿø Ùø^ÏøÊø ä́Öôçû Ïøeô
Y7 X q Z Ð ”Ïñ1Z ]|ž ì t žÜ » g u sî kZ
ò : » ” .ñ1Z ]|gzZ ŠY7 Ð ” Š&0Z ]|X „zQ X Š 
Š ò :Ð gîgzZ ä ” Š&0Z ]| Š
Å} :Æ yZQ X c c
C ÃyZ Ì
VÍß ?Ý ¬Št J
Z ž cÛ ä VrZ ˆ ~Š à .ñ1Z ]|Z
â• ¸
Ö Ðí ?• ŠŽñ~
X z™ Y7 #
Û kZ Æ ” ~ÄZ Ïñ1Z ]|
í ñƒ DƒÆ yZž Ð äâ •
gzZ ì cÛ n Æ {7 Ð yZ ~XC
â• Ù žì Y™¿C
Ù g7 #
Ö Ð
Xì —Ç¸

ì ~gz¢—Ç~: â i kZ
pÆäƒ ~gz¢Æ —Ç
ƒÐ b§zŠ *
Xì @  ZzgzZ ~gz¢ »Ú Ë
ƒZ
Åx » ËB‚Æ ¤S~ g
‰ƒ ˆÅN @ Û žt q
uz yWŒ Z
Åx » kZžt }uzŠ X • ë ] Z¯!
[Žz Ã]gz¢+Z X {)z { izg Ôi ú
*
™¿6yZì ðWN @
~g Û ÅgñZ X1ðW7N @
uz yWŒ } Šp
157
+Z X Ç ñY ¹ ~gz¢ÌÃx » kZ n kZƒ: e>Š ¬%G Zg7 Ãx » kZ
.žEÅ!
X • ë çG [Ž zÃ]gz¢
ðW7N @
Ì}~ <ÑÅ kZ rÆ™ ¦Ãg Û }
u z yWŒ
X ~Š â • Û ô¥Åäƒ: Z  ZzÆ „ " Šp~ g uq ZÉ
Ÿøæø göjöÓû³Þø Ÿø èºn$ Úôù ]. èºÚ$ ]. ^³Þ$ðô ] "
# äô ³×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^³Îø †ø ³Ûø³Âö àô³eû] àô³Âø
!DÜ׊ÚE göŠövûÞø
Z Âë c
q Û ä~
â• Zzg Ð ”/0 vZ †]|
 vZ wÎg ì e
Ö Z òZ
X [ Â: 3Y [ˆ• #
 Zz ù "
ƒZ Â Å g Û Â7Z
u z yWŒ  Zz "
Â ÇZ
Â
ðWN @
6äX Ð äƒ ù ŸÃyZ gzZ p g pôÃg u z yWŒ Û pX Ï
‰ ƒ Áz qÐ Z  Ð gîm{žì @ ƒ x¥Ð {@xgzZ/ŠgzZ Xì
~gz¢Ã™ Æ gu z yWŒ Û n kZ X 7e èSŠ ¬ «™%Æ " Â
Û ŠpžŽ )èYì çG
E
«™ Å g u z yWŒ .žÅ!
[Ž zt pX Ç ñY Œ
Xì s ¸ñ6kZ [ Zì
Û ÅX• gñZ {zžŽ)èYì çG
E
.žÅ!
yWŒ  Zz Ì—Çb§ÏZ
Z
Â Å g
" uz yWŒÛ ‰gzZ • s ¸ñ6—Ç{z ì ðWN @ ~guz
u c
Y Y H 7c_ » g Û 6gîÆ ?Š n Æ [Ž z Æ
WÅ yWŒ
e
c_ » ?Š Ð g Û m{ Ìn Æ [Ž z Æ —Çb§ÏZ
u z yWŒ
X Y Y H7
7ñÐ ä™: —Ç~: â i kZ ~ Xž‰ZzgñZ {z
ì @
ƒ n Æ +Š Ø{ » ¿z D -1
X *
kZ Ã+Š * Æ +ŠÃéZpª xg ̈¸ » +Š6ã^é Zp -2
¯ ,@
158
¯ : ,@
X * Æ
Z ~ ¸»g¢Æ +Š LZ ~ T ÈÐ%Z,Z -3
Xƒ60
™: ¿#Å q )ZÆ hIZ -4
X *
: Ð {]ZŠÆÜÑx ©Z -5

 q Å™ bÑŠì ãZz Ç!
X 7~ *  Zz »gñZ yZ
ƒ ~gz¢gzZ Z
V˜ » ä7ñ~‰Zz gñZ {gÃè Ð ä™: —Ç
Âì mJ
~ ù S ÒZ ~ äâ i {ŠŽñžìtzz ÅkZgzZì ] !
Å {@xgzZ/Št
ì ˆ~Š¸Å kZ ~ g Ù ªž 6ì ̈ ¸ 46n¾z Š Y
Š q Z yZgzZ ì C
Xì ™f » VKá Zz äW{ÒW~ X
ÏN W7'gß& ÂñY Å: —ǤZ
]gß«
qZ Å kZ ~ yZèÑqÐ 'ä™kª™™$ÃLZ vß ‰
X σ 7
ñW7 p’gŠ T ~ x © Z  ǃ x ¬ Š ¿Z Z
 ~ ]gßkZ
ŒÿÓ›!ÃmÀ‰ÐtŠ ¿Z ]¸ä +$¸¦ b§T }7À
b§ÏZ åw=zx'{zgzZ ŒF 6A mºq Z슎ñ~ ùª
kZ AgzZ • BÿÓ›!ëÃ[Ž zÆ çzž ¹t ä VÍß ‰~gzŠ kZ
ÒZB; Æ yZgzZ¸ D™ c Vc
Zl zZ ÒZ vßÆ [²žìt Å
–gzZ .
Y µ ÃìB; „zgzZ¸ D Yƒ {Šß W~ Å
¬»çzÃyZ n kZ X å @
Û » kZ gzZ N Yƒ s ™gzZ u 0
~çzžì tÜŒ Z ƒ
Y¡  ž @å Š Š
c
<: Zizgèa ëgzZ • Tg A ] ‡zZ ÒZ Ž • D Y ñðŠ Y ¡
Z „z
[py$
s ™u 0 Zgø Ô• TgÆÐ x Zg W~ VÂgqpôÔ• D™
159
Y ¢
~ kZèÑq ì ^ | 7i úçz š 7Z
 Zz çz 6ë n kZ ì Lg
Xì CWxiÑ ¿#Å q )Z
]gß~uzŠ
Ð ,™¿6Š ¿ZÆ Ë:Ð , ™Š ¿ZŠp: ™™^ ÞÊ ÜZ
Y*
:•t VÒZy
~ ]gßkZÐ ,™¿6g Ù ªsÜ
uC
~ yZ ì 7s  ZÜ~ g Û ~ }g!
u z yWŒ Æ b) X -1
îG Y*
S08ZÜgzZ • B^  ™7¿n kZ Â6Š ¿ZÆ) c
ÃkZž M LZ
ðÃèa gzZ X Ç ñWxiÑ ¿uF
~ b)yZ Z®X 7gÃè ~ mÀ¬ïZ
EE
~ ]gßkZ Z® 7`g { Ð {] ZŠ Æ x ©Z Æ <Ñ îp©$ °X Ì
X Ç ñWxi Ñ Â Ð {]ZŠÆ x ©ZÆ <Ñ
ìg ut ‰ì 7^ Y éSE 4G
5G $ ¿6p~C
¨G Ù ªÆ g Š q Z ‰ -2
Íõçû ìø †ônû Æø àûÚô ^Ã÷ nû Ûôqø ðø ^ŽøÃô Öû]æø hø†ôÇûÛøÖû]æø ^Ã÷ nû Ûôqø †ø ’ûÃø Öû]æø †ø `û ¿% Ö] o×$ ³‘ø
DÜ׊ÚE †õËø‰ø Ÿøæø
gzZ [fgzZ Æ ™ ¦B‚ q
Z )gzZ × S7i úä~
 vZ wÎg
XÆ^%gzZÆ sp%Æ™ ¦B‚q Z Y (
×ÃVzi úÅ)gzZ× }ª) * Ü zq
™ ¦ w~ ‰ Zg±š èÑq
7^ Š 4
Y q Æ Ë ( ì @ Ù ª 6 -7~ ‰
uC
ƒ x|Ð g Ü zÆ
Ù ªÆ g
C Š q Z yZ¤ ÐtŠ ¿Z ] ¸~ kZ n kZ
Z : Xì CY Å sz @
X ÏñWxiÑ ¿#Å q )Z ÂñY H¿6
:]gß~Š
Z Lª X ,™Ç”š Å[Z ~ b)Â
¿6} :Æ$q
Å]gßkZ X 1á Ã} :Æ}uzŠ L 1™
:•t VÒZy
160
Z }X Ï ñWxiÑ ¿#Å q )Z ~ Vpq ‰X 1
Hçz ä ¿q
x â Z ~ž ¹gzZ ì @ Š 4
Y ^ Içz q Æ•1Z x â Z Ð T c
ZdypQ
I7çz Ð å
Ð ]áÃ]gúˆ Æ kZ X N  ypž Vƒ © á
ò : » w•
x â Z ~ kZ ~ž ¹gzZ ì @ Š 4
Y ^ Içz q á x â Z Ð T c
Æ w• ÎB;
X à | 7i ú%G çz *gzZ ÒI7çzÐ kZžVƒ ©
ò : »•1Z
 Íì [ ^ I q )Ñ!
 n kZƒ Z:
ƃ çz » ¿kZèa
X ðƒ ¿#Å q )ZÐ kZ :X ðƒë! Š 4
i úÅkZ q
~ b) °%Z Ð zz Å kZ Z®ì„ » 46n¾~ kÓèa -2
Ýq ~EŠ n¾~ kZ gzZ ƒ ¬ZñÆ éZp Å kZ Ž Çá Ãw¸ÏZ Ñ
~ kZž σ ¸ n¾m{É Ç á : ™™+ Š Ãw¸kZ : Xƒ Cƒ
Ù ªgzZ X ÇÇg ñ¯ ,@
ìC Æ ã^é ZpÃ+Šå ¿t † È
n¾~EŠgz Z Ñyž σ ¸ ~ ïÅXgzZ ~ ¿+
 Å¿,Zž
»x â Z }uzŠ  ǃ: ¬ZñÆ ÅÅ kZ w¸»x âZ q
Z¤
Z Z® XƒÝq
 Å kZ ~ VâzŠ +Š ¿gzZ +Š Dn¾X Ç} ™lˆw¸
Ôgz Z Ø{ +
X σ: hñŸg
» ~Š Zi WkZ ~á²¼ ÂñYƒ¤
p » ~Š Zi WkZ Ñ» ¿TgzZ
Û z ̈ ¸É 7ê ì +Š g¢ ôÜŽ *
Œ
d Y VJ Û
+Š wßZ Ð qz•

õ0 ž ˆƒ ãZz ! l ] !
{gÃè Ð —ÇuF t Ð x¯ Ñ!
{gÃè
Xì @
ƒ µZz ñµš ~‰ZzgñZ
[ZŽ » kZgzZµ6äƒx ¬Æ [ŽzÆ —Ç

161
q Å ùS ÒZžì ˆÅ ô¥~ k
—Çžì +Z ª ½Å6
zZ
ƒÐ g±ZÆ ÒZ „ yZ Ì[Ž zt • D Yƒ 2~ ‡¢ {z %Æ
*
?ì @ Š VY » [Ž z ò :x ¬ ’ e
Y c
:[ZŽ
ÒZg±Z Vƒ n Æ äX Ð ‡¢Ž ~ x ©Z ò OZžì {°‡t
• p¸ gzZ ì @ Š x ¬ ¬Æ ™Ã6ª
Y c q Å ÒZ gzZ ì @
YH »„
2 ~ ]! ËÆ x Zú~ ]i YZ Å x » TžÆ w¸kZ Æ Y •
ë!
yZ G@ Y ƒ {z(Ì~ hÆ mZp {z ƒ60
Å {°‡kZ Xì @ Z » äƒ
:ì CƒÐ V(u
&ømû•ô ^uø]* ÄöÛøŠûÞø ^Þ$]ô Ùø^ÏøÊø †ö ÛøÂö åö ^iø]* àønû uô " # oùô fôß$Ö] àôÂø †õ³eô^³qø àû³Âø -1
kôÒøç$ `ø iø ^ÛøÒø Üû jöÞû*] áøçû Òöçùô `ø jøÚö *] Ùø^ÏøÊø ^`ø –øÃû eø gøjöÓûÞø áû*] p†FjøÊø *] ^ßøfö rôÃû iö •õ çû `ö mø àûÚô
!D‚Ûu] E p…F^’øß$Ö]æø •ö çû `ö nø Öû]
Ö }
ƒ¢q ~ # Å ~
 Ñ ä ”/]|ž• ë”'
Y ]|
H• Cƒx¥hZŽ • F  '! +Z Ϲ Ð Š· vßëž Hn²™
?Hž cÛ Š•
â• á g Z ä~
 \ WX ,™ 1É'!!ž • ï Š ]i YZ \ W
ƒž~ +Š LZ b§Å ~g »zŠ· Ì
Xƒ T e *
Z » ! Zy
vZ wÎg n kZ å60 Å VÍß ÒZ ~ ™ Ã}pyZèa
¿¢ ~ +Š gzZ ûr ™‰”/]|gzZ ~Š â • Û Æ˜x ¬ ä~

Tž Zƒ x¥Ð kZ X ~Š: ]i YZ ÌÃ
]i YZ Å kZƒ)¬Ž~ ] !
X CY ~Š 7ÌÃmZp
Øùô Òö oûÊô Œø^ß$Ö] †ö Òù„ø³mö ” •õ çû Ãö ŠûÚø àöeû äô ×# Ö]‚öfûÂø áø^Òø Ùø^Îø Ðõnû Ïô ³•ø àû³Âø -2
Ýõçû mø Øùô Òö oûÊô ^ßøiø†û Ò$ ƒø Ôø Þ$*] lö•û •ô çø Öø àôÛFuû†$ Ö] ‚ôfû Âø ^eø*] ^mø غqö…ø äü Öø Ùø^ÏøÊø ‹õnû Ûô³ìø
162
èô ¿øÂô çû ÛøÖû^eô ÜûÓöÖöç$ íøiø*] oÞùô ]ðô æø Üû Óö×$ Úô ]. áû*] åö †ø Òû*] oûÞùô *] Ô
ø ÖôƒF àûÚô oûßôÃö ßøÛûmø äü ³Þ$]ðô ^Ú$ *] Ùø^Îø
p…^íeE !^ßønû ×øÂø èô Úø «Š$ Ö] èøÊø^íø³Úø ^³`ø eô ^³ßø³Ööç$ ³íø³jømø ~  ô ä×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø áø^³Òø ^³Ûø³Òø
DÜ׊Úæ
GI
…Ã]ZÔC Ù ”Š&0vZ†]|žì e ZzgÐ vZ¶g þG3©^
cÛ ÷z izgC
â• Ù \ Wž ì Le Y Zg ø H n²ä ¿qZ X¸ D ‹ ÷z
Ø Â Z Ã ?~ž @
? ™7I ~žì ú â %Zt Ãí cÛ ä \ WX , ™
â•
Ì~
 vZ wÎg 6Vƒ Lg @
™ ~•¸Ð ÷z »¯ »z n kZ Vß Z e ~
¸Ð ÷z ( Æ™Â* Z Æ äY  Z Æ VÍß ë
¼ ª) »¯ »z Ð 60
X¸ D™ cÛ ~•
â•
» b‚ ŠpçO ¸ 7áZz ä Z ƒ  ~Vß Zz G Ùª
ž ì C
vZ†]|Æ™g±Z » ª  q Å ù S ÒZ pì @
ƒ x¥Ð wZÎtØ
 wÎg ]Š ¬ ¸ gzZ Hnç „ q
yÒ Å ~ ZB‚Æ ƒ ä” Š&0

Ø è ÌÐ ~ yZ Q gzZ HÅ‹g Z <
Å 4< Ø Zè
?zz ÅH
Ϲ ~ h
 wZ ¸Z ZgzZ ì ~gz¢—Çž Š
ƒ "
U
6zZ Z

Û gzZ wßZ <
qz• Ø è » T ñY ÅÇÅ$, Zž Zƒ ~gz¢ • VÒZy

d
kZ [ ZŽ » ]ÑZ΃ Ûd
Œ Û žƒ E z yzæ (Z Ð g±Z Æ VâzŠ
Œ
Å wZ ¸Z Æ + $}uzŠž @
n ï~ ]gß´ c ~ ]gß ðb ~
Æ‹gZ < Ø Zè Útžì vZ +
»]! t gzZ X} 7*™: qŽg s§
Ø è ËÐ ~ „ yZž Zƒ ~gz¢ Z åE<XÅXì 7ÝqÃ<
Ã< Ø è gzZ Ë{z´
163
Ø è ,v0
„z Q ~ ä™g (Z Ã< gz Z Ë{z´Æ yZèY ñY Hg (Z
Ø è }uzŠ n Æ kZ ÇA : ~ kZ [ZŽ » ] ÑZÎXž σ Za ! Zy
< 
zZ Š Y » T Ï} 7]Š ¬ Å ~Š Zi W„z ÃÑÂ Ç} 7*
6 ™ qŽg s§Å
Ø Zè ì zz t X Zƒ gÃè
ñf ÒZ Ð ]æ 6¯ ÏZ gzZ Å g®Z ~ ‹gZ <
Ø Zè yZ ä Y f‰ž ‚ì ;g W ` _gZ ÂgzZ טּ » #
~ ‹g Z < Ö Z
Xì HÜq )Z6äƒ«Æ ®
 ûZz <
 IZ
Ø Zè gzZž ] !
Æ kZ ?ñƒ 7yzæ VY Ð b§ kZ < t „g
ë 1Vƒ ñƒ „ ¼ [ òZ Æ kZ {Zp X 7~gz¢VŒ ïÅ [ òZ
Ü z ,Z Z
gzZ %Æ ÷~g (Z Ë}g ø ¬ Ð ëž • ŠŽñ~ ‰ 
ƒ "
XŠ U
g ®Z ~ge 4Z n }gø • 7yzæ <Ø Zè
t [ ZŽ » kZ ?ñY Hg(Z VY Ä 4<Ø è Qž ] !
~uzŠ „g
» „vZ¶g•1Z x â Z %Æ 4Š z ¿}gø V˜ • 6x £,Z ëžì
Ø è ZuzŠ ë ¤
< Ø è kZ gzZ ì ù •
Z X • ŠŽñÁ gzZ Y fÆ < á <
Ø è
Ø è LZzgŠ TY fèYì Â*
< ƒ x¥» x ©ZÆ b) Â,™g (Z
XM Ø è }uzŠ • •ZzÐ
Äg 7ñŠ z WzgŠkZ6<
á <
™ Y V; z Xì 7ÌXt ÂV;z • ù • Ø Zè ƒ
 V˜žt ;g
Ðzz Å]gz¢{gÃè Ð ¬ èažìt [ ZŽ » kZ ?•g ¶ 4VY
Ø è ZuzŠ [ Z • ìg™¿6<
uF» —ÇÏZ ~ ä™g (Z < Ø è kZ
Xì [ ƒ yÒ » VçZyÅTì @WxiÑ
c Ø è ª Ð [Zˆ Æ î~ ] â £,Zžtt ;g
Š hg„ Ç!
<
Ø è }uzŠ ËgzZ ñY
 ž ñY à ™g(Z —ÇÅ <
ÏZ ~ ] uZz ƒ
Ø è ªy
zz ðÃÅä™uF
< Ø è
Wžì t [ZŽ » kZ X}™ Zƒ ¿6<
164
Ø èq
}uzŠ Ã< Z {zƒ: Ýqt Š ¿Z ] ¸Ã¿TX ’ e ム³Â
ZgzZ Xì Y} ŠðY ßF
~ [ ‚g ZÆ kZ ƒ YÌ™¹ Z hððä 6
Xì • {i ZzgŠ »ÇuFÅ yZ • Dƒ ,@
Æ ã ^éZpŽ kÜZ x Zú
»zg ÌÃmZpÐ kZƒŠ Y̄ !
n Æ x Zú]!
Žžì [ ƒ yÒ 6zZgzZ
¨}uzŠ™hgÃÝ ¨q
Zž Åw¸kZÆ Y fìŠ ã
t gzZ Xì @
Y
Xì I*
™g (ZÃÝ
nZ Â} ™g(Z Ç™ hgÇuFc
} ™wJxsZ „ ` W¿Ž
Ø èn
Zžì t [ ZŽ » kZ ?ì zz HÅ ßFÅ 4<
ì(+Z ¿{z ¤
Ø è n Æ kZ ] !
Åä™g(ZÃ4< á 4<
ì ù •
¸ ÂA Ø è •V˜
á<
ÃkZ • ù • Ø Zè P V˜ ì 6x £,Z {z ¤
Z gzZ X σ ̄ !
» ßF
XìgÈ0 » ÏZQ1} ™g(Zì eÃ< Ø è Tì g (Z
[ZŽÆ yZgzZ ]2P 6Ç
µª
Xì ðW# Ö è ÅÇ~ e WkZ Åu 0 yWŒ Û
çû Öøæø ]ø ^Þø ðø «eø! äô nû ×øÂø ^Þø‚ûqøæø ^Úø ÄöfôjùÞø Øûeø ]çû Öö^Îø äö ×# Ö] Ùøˆø Þû]ø «Úø ]çû Ãö fôi$] Üö `ö Öø Øønû Îô ]ƒø]ôæø
D21 Vá^ÛÏÖ å…ç‰E !áøæû ‚öjø`û mø Ÿøæ$ ^ò÷nû •ø áøçû ×öÏô Ãû mø Ÿø Üû aö ðö «eø! áø^Òø
wi *
ä à ¬vZ Ž Å x © Z yZ z™ ~zcžì @ 
Y ¹Ð g ñyZ Z
Ð ,™ ~zc Å j§ÏZ ÂëÔ7ž • ë ( ~ [ ZŽ ) {z • ñâ • Û
Ù H (• Dâ•
C Û Æ Šgg• à ¬vZ ) Xì cÊ Z]
0 WLZ ä ë6T
Z z Y !
: Š Z]
Z z Y ! ZÐ •g D™ ~zc Å „Š Z]
WÆ yZp¤ Z z Y ! q
WLZ ~ ª
{Zg Å h: Vƒ BÃ+Š¼
X Vƒ D 0
LZ ñƒ Dƒ Æ g
6i§Æ VÍg) Û ž Zƒ x¥:
u z yWŒ
165
»
Xì Z'
[ZŽ
Å +$[Z Ð ÇÅg ñžì Yƒ x¥Ð „ÀF
ÆeWkZ
X • ˆðC tz zŠ ~ #
Ö è ÅÇÅgñì 79  o¼ ÃÇ
7ÃyZ ëž • ë gzZ • D™Šg à îG
0;XÅZ x © Z z ]c
W {zžt wzZ
+Š Ô=vg)
{zÆ yZžt }uzŠ X • D™ q nZ » VÍg )
LZÉ … â
X¸ à {Ð e
Z@ gzZ
ðà Â: X 7ŠŽñtz VâzŠ t ~ ÇÅ +$[Z @'
Æ kZ
W Zg ø + Šž• ëtÉ … â 7Ãg
ze Š q Z z ] c
Wëžì Ht ª
gzZì 7¢  &z ] ¸ÅŠ ¿Z ~ ë c D" ë1ì „ g
• DÁ c u
Æ ò ¾z e Ù â } (~ xEÆ g
Z@ gzZ ¸ C u z yWŒÛ Ž $V# ë
»gŠ q Z z ] c
W ñƒ D™ Š OZ 6îG4&Š ]g' Å yZ ¸ 6¥% ‘zZ
0E
G
äeÆ yZ pì 6g Û Â¿Zgø n¾X • BÐ yZ È
uz yWŒ
X ¬ZñÆ
µZuzŠ
u b) ‰ñƒ ñC Æ +$[Z
~ y Z X • s ÜÆ g
?ì CY ÅÇVY
[ZŽ
u {zž It ~ }g!
&¬ Ð kZ ì ³ #Æ g ÆX Ë
Xì ~gz¢ *
™ÝqÃVÂ!
Xƒx¥9Š Z%ÅXkZ -1
Xƒ q :Z6?Š ÅkZ -2
166
Ð j§¾ÃX kZ Ð ?Šžƒ x¥t ªƒ D» wÑ+ Zzz -3
HÝq
Xì Š
ÃX kZ Âσ: Ýq Ì] !
Z ðÃÐ ~ &yZ ~X ˤ
q Z
ãZz Ð Vß VÐ ,ë[ ZÃVÂ! u
&yZ X ǃ: 9I³ #Æ g
X • D™
]gz¢Åäƒx¥ÆŠ Z% 9ÅX
i úž ì g•w¸ » vZ¶g•1Z x â Z ì wVt ~ }g!
Æ kZ
Š q ZèY ì ³ #Æ g
i ú~ g Ù „ w¸t gzZ ì 7<
uC  g ‡Z
7t Š Z%Å w¸kZÆ r
 ™x â Z pXì "
U
Ð~ vZ wÎg Y ‡Z
i úž ì t Š Z% Å yZÉ ì 7"
U Ð~  vZ wÎg Y ‡Z i úž ì
™| 7i úLä~  vZ wÎgžì t zz ÅTì 7{— ¸<  Y ‡Z
Û ¬Š Æ i ú% LgzZ Å ¬Š Å lg !
ut ~ pÑ ~ggž 6 ~Š â •
g

^mø Ùø^ÏøÊø غqö…ø Ýø^Îø ƒû]ô èô Ãø ÛöröÖû] Ýøçû mø gö_öíûmø ~  o% fôß$Ö] ^Ûøßønû eø Ùø^Îø ‹õÞø]* àûÂø
^Âø •ø æø äô mû‚ømø ‚øùÛø Êø ^ßønø Ïô Šûmö áû]* äø ×#Ö] Åö•û ^Êø ðö ^Ž$ Ö] Ôø ×øaø æø Åö]†ø ÓöÖû] Ô ø ×øaø äô ×#Ö] Ùøçû ‰ö…ø
Dp…^íeE
Û Š•
â• á g Z[izgÆ- ~
 vZ wÎgžì e
ZzgÐ ” ÷Z ]|
 Vc
uh ƒ –gzZ } h˜vZ wÎg c Hn²™ƒ} 9ä ¿q Z¸ ìg
Û wi *
;B; VâzŠ ä \ WX ,Š â • lg! Û ¬Š Ð à ¬vZ X ‰ ƒ
ž•â•
Û ¬Š™
X ðâ •
 ™x â Z ˆ Æ ä Yƒ ãZzÆ Š Z% 9n¾
uÆ w¸Æ r
Æg
X ; g 7µ » äƒ ³ #
167
]gz¢Åäƒ q :Z6?Š
Z Lž ì Ð zz kZ t
Z ä Ë• ðWhu Z~X q
q
u ~uzŠ ä $èÑq c
ì HwÑ+ZÐ g Š™¬» ¿#™NŠ Ãg
u
Å sz@
~gu kZ vŠ p Ö!
) • ñC pwq ƒ
 oÆ g
u kZ gzZ
} (ì
D™ IÐ "7BÃ {gÎÃ ~Çú Æ x â Z vZ¶g•1Z x â Z -1
•7BÃ {gÎúÆ x â Z ÌÃ~Çžì @
ƒ x¥Ð V(u ‰²•
‰’ e
 äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^Îø Ùø^Îø ” kôÚô ^’$ Ö] àôeû éø•ø ^føÂö àûÂø -i
àûÛø Öô éøç×F‘ø Ÿø ~
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE hô^jøÓôÖû] èô vøiô^Ëøeô ðû †ø Ïûmø ÜûÖ$
T cÛ Š•
â• á gZ ä ~ Ö ™ 0 {Š „]|
 vZ wÎgž • ë ” #
X ðƒ 7„ i úÅkZ S77Bà {gÎä ¿
†ôrûËøÖû] éô çFבø oûÊô ~ ä×# Ö] Ùôçû ‰ö…ø Ìø×ûìø ^ß$Òö Ùø^Îø kôÚô ^’$ Ö] àôeû éø•ø ^føÂö àÂø -ii
Ìø×ûìø áøæû ðö †ø Ïûiø Üû Óö×$Ãø Öø Ùø^Îø Éø†ø Êø ^Û$ ×øÊø éö ðø ]†ø Ïô Öû] äô nû ×øÂø kû×øÏö%øÊø "
# äô ×#Ö] Ùöçû ‰ö…ø *]†ø ÏøÊø
Ÿø äü Þ$ðô^Êø hô^jøÓôÖû] èô vøiô ^Ëøeô Ÿ$ðô] ]çû ×öÃø Ëûiø Ÿø Ùø^Îø äô ×# Ö] Ùøçû ‰ö…ø ^mø ]„& aø Üû Ãø Þø ^ßø×ûÎö Üû ÓöÚô ^Úø ]ðô
!D•¨]•çe] æ p„Ú†iE^`ø eô ]+†ø Ïûmø Üû Ö$ àûÛøÖô éø¡ø ø‘ø
Ö ™0 {Š „]|
 vZ wÎg ~ i úÅò ëž • ë ” #
Æ~
rgÃÐ i úX ZƒgZØŠ 6\ W * Û ÂÅ] Y Z Œ
™] Y Z Œ Û ä \ W¸ } 9ú
ä VÍßXƒ D™] Y Z Œ Û ú Æ x â Z LZ ?žh
• á c Û ä~
â•  \ W™ƒ
Û c
z™: ] Y Z Œ Û ä \ WX • f
â• Š [ ZŽ
 | 7~¢ ~¢ ë V; Y ž c
X Cƒ 7„ i úÅkZñ 7:BÃ {gÎŽèYÆBÃ {gÎñZÎ
Æ vZ¶g•1Z x âZ ™NŠ ÃV(u yZ
žì Yƒ wì ~ }g !
168
x¥ ÂBŠ ÃbÑŠ Æ yZ pì Hg (ZX s ÜÆ g
u ä VrZ
Xì g Û ÌŠ ã
uz yWŒ ÅZÆ yZžì @
ƒ
Xì ~ u 0 yWŒ Û -i
D204VÍ]†Â] å…ç‰E ]çû jö’ôÞû]øæø äü Öø ]çû Ãö Ûôjø‰û^Êø áö!†û ÏöÖû] p* †ôÎö ]ƒø]ôæø
 0 £Z x â Z
tžì t · Z z q )Z 6kZ » +¬ž • ë vZ¶g N
~ } g! Û g0
Æ ] Y ZŒ ZÆ i út ª) X ðƒ wi *
~ }g ! W
Æi úe
X ( ì ï• á Ìì
Ýûö^Úø Ÿðô û] ØøÃô qö ^Ûø³$Þ ðô] "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ” éø†ø mû†ø aö oûeô*] àû³Âø -ii
DÜ×ŠÚ æ p…^íeE ]çû jö’ôÞû^*Êø *]†ø Îø ]ƒø]ô æø ]æû †ö fôùÓøÊø †ø f$Òø ]ƒø^ðô Êø ä́eô Ü$ iøç+ nö Öô
kZ ¡Âx âZ c â• Û ä~  vZ wÎg • D™ Ü” {k Ù 1Z ]|
C
] Y ZŒ Û {z Z  gzZ ¼rÌ? ¾ r{z Z  ÂX z™Y ZM Z Å kZžì n
Xƒg lñ{ ? Â} ™
 ž ì 7{t ì ¬» •g lñ{ Ç~ g
i ZzWx â Z Z u kZ
]gÎgzZ Ë: ì { ÅBÃ {gÎ: ~ g u kZ gzZ Xƒg lñ{ Âñ 7Ð
× W c Û ÌZ
Ð i ZzW{Zp} ™] Y Z Œ  x â Zžìt È » g u Z®X Å
Ù Å]gÎgzZ Ë c
Xƒg lñ{~ wqC Û gzZ
ƒ ÅBà {gÎ{ Zp] Y Z Œ
Xì g ugzZ q Z  Cƒ 7i ú%ÆBà {gΞg ut „g
 äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Ùø^³Îø Ùø^³Îø ”†õeô ^qø àûÂø -iii
éöðø ]†ø Ïô Êø ݺ^Úø ]ô äü ³Öø áø^³Òø àû³Úø ~
!D‚ÛvÚ Ý^Ú] ^›©ÚE ºé ðø ]†ø Îô äü Öø Ýô^Úø Ÿðô ]
ƒú Æ x âZ Ž c Û ä~
â•  vZ wÎgž • D™Ü”' Y ]|
Xì Cƒg Ñ~ ] Y Z Œ Û ÌÅkZ ] Y Z Œ
Û Åx â Z
ÆBÃ % Ìi úÅ ~ÇÆ kZ Z åE<XÅì k7ÌBÃ {gÎx â Zèa
169
X ðƒ 7
u ~uzŠ Ñ!
x¥Ð kZ Âg Ö ™0 {Š „]|„g
{gÃè Å ” #
X¸ _7VâzŠ ]gÎ~uzŠgzZBÃ {gÎúÆ~
 Ñ v߬žì @
ƒ
Û IÐ "7]gÎ~uzŠgzZ 3gg Z Œ
Š â•
àû³Úø ~ˆ X c Û' ÃBÃ {gÎä \W
Û Åx â Z ƒúÆ x â ZŽ ) éº ðø ]†ø Îô äü Öø Ýô^Úø Ÿðô ]û éö ð]†ø Ïô Êø ݺ^Úø ]ô äü Öø áø^³Òø
ÅkZ ] Y Z Œ
Û
Ð "7Bà {gÎÃ~Çú Æ x âZ Æ ™yÒ ‚Ÿ » ( σ Ì] Y Z Œ
Xì Cƒ ÌÐ g u kZG@ Å] ! kZ X c Š â• Û IÌ
o×# ‘ø àûÚø Ùöçû Ïö³mø ” ä×# Ö] ‚ôfûÂø àøeû †ø eô^qø ÄøÛô‰ø äü Þ$*] áø^Šønû Òø àô³eû gô³aû æø àû³Âø
DÔÖ^Ú Ý^Ú] ^›çÚE Ýô^Úø Ÿðô û] ðø ]…ø æø Ÿ$ ]ðô Øùô ’ømö Üû ×øÊø áô•†û ÏöÖû] Ýùô ^.eô ^`ø nû Êô ]+†ø Ïûmø Üû Öø è÷Ãø Òû…ø
T c Û ä ”vZ†0 '
â• Y ]|ž • ë vZ¶g y÷0 < Ø z
ú Æ x âZ {zžt ÑZ S77„ i úä kZ S77BÃ {gÎ~ i úä

ª *
™+h Ü z Æ`’rž • D â•
«g ‰ Û vZ¶g•1Z x â Z -2
ñƒ D Y ~ qÃg pì <
0Z Ð qÃg c  *  Vâ » Ã Vð;
VZ J
Xì < 6µñkZ „ «g uF
gzZ ’ e *
™7+h «g ñƒ
«g ‰Ü z 0ZÐ qÃggzZ ‰ Ü z D Y ~ qÃgÐ g u sfzgq²
X • ë ”/0vZ†]|Xì " U +h

éøç×F’$ Ö] xøjøjøÊû] ]ƒøžô äô nû føÓôßûÚø æø „ûuø äô mû‚ømø ÄöÊø†û ³mø áø^³Òø "
# ä³×# ³Ö] Ùøçû ³‰ö…ø á$ ž
p…^íeE ^–÷mû]ø Ôø Öô„FÒø ^Ûøãö Ãø Êø…ø Åôçû Òö†% Ö] àøÚô äü ‰ø]…ø ÄøÊø…ø ]ƒøžô æø Åôçû Òö†% ×Öô †ø f$Òø ]ƒøžôæø
DÜ×ŠÚ æ
Vð&
J  Û qzÑi úZ
ñLZB; VâzŠ LZ ÂD â • ~ vZ wÎg
u CZ Ð qÃg Z  gzZ D VZ
 gzZ ë rn Æ äY ~ qÃg \ WZ
170
Ü z kZ ÂD VZ
X D VZ b§ÏZÃVð; LZ ̉
X •t bÑŠÆvZ¶g•1Z x â Z
oû×ôù ‘ø]. Ÿ*]ø äß ä×# Ö] o•… •õ çû Ãö ŠûÚø àöeû äô ×#Ö] ‚öfûÂø Ùø^Îø Ùø^Îø èøÛøÏø×ûÂø àûÂø X ³Z
 äô ×#Ö] Ùôçû ‰ö…ø éøç×F‘ø Üû Óöeô
æ p„Ú†iE éõ †$ Úø Ùôæ$ *] oûÊô Ÿ$žô äô mû‚ømø ÄûÊø†û mø Üû ×øÊø o×#’ø³Êø ~
D•¨]•çe]
?~ H cÛ ä ”Š&0vZ†]|žì e
â• ZzgÐ vZ¶g¼
Ë`’ñZÎgzZ ðJ 7i úä VrZ ÂX Vî J 7: i úÅ ~
 vZ wÎg Ã
X H7+h
«g6µñgzZ
 *
~ {> } å< «g 6V´ñŠ¼¬ žì t ]!
™ +h ÝZ
Æ xsgzZ ‰ Ü z Dƒ} 9ˆ Æ VÑg zŠ Ô‰ Ü z 0Z Ð {>‰ Ü z DY
Ü z
X‰
äô mû‚ømø ÄøÊø…ø Ü׉æ än× ä×# Ö] oב o$ fôß$Ö] p*]…ø äü $Þ*] 'ô†ômûçø vöÖû] àôeû Ô
ô Öô^Úø àûÂø
äü ‰ø]…ø ÄøÊø…ø ]ƒøžôæø ‚ørø‰ø ]ƒøžôæø Åôçû Òö†% Ö] àøÚô äü ³‰ø]…ø Äø³Êø…ø ]ƒøžôæø Äø³Òø…ø ]ƒøžô ä́iô ¡ø‘ø oûÊô
Doñ^ŠÞE îÖ] ý•ô çû röŠ% Ö] àøÚô
Ã~  Ñ ä VrZžì e ZzgÐÅvZ èg _k  j0 ´ â ]|
u CZ Ð qÃg ä \ WZ  ¬Š D™ + h
 gzZ ‰ ~ qÃg \WZ «g
X c VZu CZÐ {>ä \ WZ  gzZ ‰ ~ {>\ WZ  gzZ c VZ
æø äô mû‚ømø ÄøÊø…ø æø †ø f$Òø éô çF×’$ Ö] oÊô Øø³ìø•ø ]ƒø]ðô áø^Òø ” †ø ÛøÂö àøeû] á$ ]* ÄõÊô ^Þø àû³Âø
àøÚô Ýø^Îø ]ƒø]ðô æø äô mû‚ømø ÄøÊø…ø åü ‚øÛôuø àûÛøÖô äö ×# ³Ö] Äø³Ûô³‰ø Ùø^³Îø ]ƒø]ðô æø ä́mû‚ømø ÄøÊø…ø Äø³Òø…ø ]ƒø]ðô
!Dp…^íeE " # oôùfôß$Ö] oÖø]ðô ” †ø ÛøÂö àöeû] Ô ø ÖôƒF ÄøÊø…ø æø ä́mû‚ømø ÄøÊø…ø àônû jøÃø Òû†$ Ö]
`’rÂD™ qzÑi úZ
 ”/0 vZ†]|ž • ë «*
 gzZ D™ +h
†Z «g ÂD Y ~ qÃg Z
 gzZ D™ +h Ü zÆ
«g ‰
171
«g Dƒ } 9ˆ Æ VÑg zŠ Z
 gzZ D™ +h
«g Âë {£[vZ
 Ñ ÚÅkZ ä VrZgzZ D™+ h
X Ås§Å ~ 
¬» +Š «g t·Ñ!
Æ qÃg b§ÏZ X ;g 7¹! ~ µZñvŠ p
Xìt ?Š ÅTX ;g 7¹! ¬» +h «g ̉ Ü z
ÜûÒö]…ø ]* oûÖô ^Úø Ùø^ÏøÊø "
# äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø ^ßønû ×øÂø tø†ø ìø Ùø^Îø éø†ø Ûö‰ø àûeô †ôeô^qø àûÂø
DÜ׊ÚE éô ¡ø’$ Ö] oÊô ]çû ßöÓö‰û]ö ‹õÛû•ö Øõnû ìø hö^Þøƒû*] ^ãø $Þ^*Òø Üû Óömû‚ômû]* oûÃô Êô ]…ø
 vZ wÎgž • ë ” {ª0 '
™òÐ ug I {v ) ~ Y ]|
X ¸ ìg ™ + h
«g g0
Z Æ i úëž ~ wq kZ ñÑ p=k0
}g ø
‰ • ìg ™ + h «g b§kZ g0
Z Æ i úž Š
ƒ H 7Z cÛ ä \W
â•
GG3E
c™ ï 4] Å +h  èY ) • ðƒ _Z ~Š Å Vzh˜ ñƒÆ$
«g Z 
ZÆ i ú Â ( ì •
X z™g (Z yjg0 ww‰gzZ ªÑ ¡[ Z Â_ƒ
C »vZ¶g•1Z x â Z n¾
u ÌXt Zƒ c
Xì 7s ÜÆ g
]gz¢Åäƒx¥Æ wÑ+Zzz
X • ë”a 0 yˆ]|žì ~ g uq Z
]çû Ûö nû Îô ]* Ùø^ÏøÊø ä́ãôqûçø eô Œô^ß$Ö] o×øÂø Ü׉æ än× ä×# Ö] oב äô ×# Ö] Ùöçû ‰ö…ø Øø³fø Îû]*
äü jøføÒû…ö æø ä́fôuô^‘ø gôÓôßûÛøeô äü føÓôßûÚø Ñöˆø ×ûmø Øøqö†$ Ö] kömû*]†ø Êø Ùø^Îø !^³$÷¡ø ø$ Üû³Óö³Êøçû ³Ëö³‘ö
D•¨]• çe]Eä́fôÃû Óøeô äü fø Ãû Òøæø ä́fôuô^‘ø èô føÒû†ö eô
„gŠ .KZ c
 Û û%&gzZ ñƒzás§Å VÍß ~
â•  vZ wÎg
LZ J+ CZ ¿C Ù ž ¬Š ä ~ • ë”a 0 yˆ]|'ß™
EH
0B+ CZ gzZB‚Æ •
kZ îE  CZ gzZB‚Æ ñ+Æ áZzB‚
 Æ kZ R
Xì ñƒ ñ5B‚Æ 'Æ
Ãñ+ yZgzŠ Æ äƒ } 9~ •q
Š 4
Æ vZ¶g•1Z x â Z
172
5 7B‚Æ ' Ã' p Ç ñY c
ÃyZÉ Ç ñY c 5B‚Æ ñ+
u ¸ Ì?Š ÅvZ¶g•1Z x â Z X Ç ñY 3g ~|¦q
™f Ž ì g Z
X ðƒ
Zž 7eÂt ~ äƒ } 9™ïžì t wÑ+Zzz
LZ ¿q
Æ ¿}uzŠ „ VâzŠ ' gzZ •
ÂN5 ' Xn 5B‚Æ ' gzZ • 
5ÃVZ
ÃyZÉ 7~gz¢ * Y {g, Ã yxgŠÆ VZ
ž Zƒx¥Xì @ 
ÃyZ b§ÅVZ
É 7~gz¢Ì*
5 » V'c§ÏZ X ñY 3g~|¦
t ‚Æ ] Z f ~(ËŽ Vƒ } 9,Z gzZ X ñY 3g ~ |¦q
Z Ì
ÃV'gzZ Vð+] Z|}uzŠ n¾Xì ëÑÆ äƒ} 9B‚Æ [Š Z
f Š Z% ´g ~|¦ÃyZ gzZ • D™sz@
 gzZ • D 5
~ ä5 ÃVZ
gzZ • D 5ÃVð+gz Z • D™¿6g
VZ u ÏZ Ìr
 ™x â Z X •
Æ } (Ëž ì Cƒ ÌÐ kZ G@
Å T • D™ sz@
~ V'gzZ
yxgŠ Æ Vî 0
VâzŠžì t i§x ¬ » äƒ } 9B‚Æ [Š Z t ‚
Xƒ:, Ã {Š c
i