Vous êtes sur la page 1sur 9

IV ^w& jeks fldgi - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd ckrcfha .

ei m;%h - 2017'09'22 1709

07' whelref.a iy;slh (

^w& fuu b,am;%fha uiska imhd we;s f;dr;=re ud okakd ;rka i;H yd ksjer nj f.!rjfhka m%ldY lr
is' fuys h fldgila imQK fkdlsfuka iy jer f,i imQK lsfuka ish yels w,dNh | ord
.ekSug tl fj' ;j o f ishu fldgia ksjerj imQK lr we;s nj o m%ldY lr' Nd.fha ishu
fldkafoais ms<smeug tl fj'

^wd& u iska lrk ,o fuu m%ldYh wi;H hehs Tmamq jqjfyd;a fuu ;k;=rg m;a lrkq ,eug fmr kqiqiail=
jk nj iy m;a ,efuka miq fiajh wjika lrkq ,eug hg;a jk nj o uu oks'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"
whlref.a w;aik'

kh (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

08' whlref.a w;aik iy;sl lsu (

fuu whem; bm;a lrkq ,nk''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' uhd$h$fukh" ud fm!oa.,slj ykk


nj o" Tyq$weh ud bmsg ''''''''''''''''''''''''''' k Tyqf.a$wehf.a w;aik ;enQ nj o iy;sl lr'

kh (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
iy;sl lrk whf.a ku ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
w;aik ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
;k;=r yd ks, uqdj ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

^fuys wfmalaIlhdf.a w;aik rcfha oHd,hl y,am;sjrfhl=" iduodk ksYaphlrejl=" jqre flduidiajrfhl="
kS;s{jrfhl=" m%isoaO fkd;diajrfhl=" ;%sO yuqf wld n,h,;a ks,Odfhl=" fmd,sia fiajfha .ei l<
;k;=rla ork ks,Odfhl= fyda re' 2"40"360/= lg je uQ,sl jdIsl jegqmla ,nk rcfha iar ;k;=rla ork
ks,Odfhl= fyda iska iy;sl lrkq ,en ;sh hq;= h'&

09-612

jhU m<d;a iyd rdcH fiajd fldIka iNdj

jhU m<d;a iNd rdcH fiajfha mqia;ld,hdm;s III fY%afha ;k;=re i|yd ks,Odka n|jd .ekSf
jD; ;r. Nd.h - 2017

jhU m<d;a iNd rdcH fiajfha m%dfoaYSh iNdj, mqia;ld,hdm;s III fY%afha ;k;=re mqrmamdvq msru i|yd my; i|yka
iqiql,;a jhU m<df;a iar mx Y%S ,dxlsl ia;%S$ mqreI fomdYjfhka u whm;a le|jkq ,ef'

fuu Nd.h jhU m<d;a iNd rdcH fiajd fldIka iNdj iska 2017 fkdjen ui l=reKE., k.rfha msysgqjkq
,nk Nd. uOHia:dkhl mj;ajkq ,nk nj fuhska ksfokh flf' Nd.h l,a oeug fyda wj,x.= lsug fyda jhU
m<d;a iNd rdcH fiajd fldIka iNdjg n,h we;'

1' jegqma mudKh (

fuu ;k;=rg wod< udisl jegqma mudKh MN 3-2016 wkqj"


re' 31"040-10x445-11x660-10x730-10x750 - re'57"550 f"
^2016'02'25 ke;s wxl 03$2016 ork rdcH mmd,k pl%f,aLfha Wmf,aLk I wkqj&
kuq;a 2020'01'01 olajd tu pl%f,aLfha Odkj,g wkql+,j tys Wmf,aLk II ys i|yka m jegqma f.jkq ,ef'
1710 IV ^w& jeks fldgi - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd ckrcfha .ei m;%h - 2017'09'22

2' wOHdmk iqiql :

^w& wOHhk fmd iy;sl m;% ^iudkH fm<& Nd.fha isxy,$fou< NdIdj" .;h iy ;j;a Ihhka follg
iudk idud: iys;j bx.%Sis NdIdj we;=j Ihhka 06 lska fojrlg fkdje jdr .Kkl iu;aj ;su'
^ka Ihhka 05 la tlajrl iu;aj ;sh hq;= h'& ;

iy

wOHhk fmd iy;sl m;% ^Wiia fm<& Nd.fha kEu Ihhka 03 lska iu;aj ;su' ^idudkH fmd mlaIKh
yer&

^wd& i' ms<s.;a Yaj oHd,hl Ydia;%f ^idudkH& mqia;ld, Wmd mdGud,dj iu;aj ;su ;

fyda

ii' Y%S ,xld mqia;ld, ix.ufha mqia;ld, oHdj ms<sn| ;=ka wjqre maf,daud mdGud,dj iu;aj ;su ;

fyda

iii' ms<s.;a Yaj oHd,hl mqia;ld, oHdj ms<sn| ;=ka wjqre maf,daud mdGud,dj iu;aj ;su'

3' fjk;a iqiql :-

I' whlrejka YsIag p;hlska hqla; h hq;= h'

II' whm;a Ndr.kakd wjika kg mQjdikak jir 03 la jhU m<d; ;=, iar mxlrejl= jk Y%S ,dxlsl mqrjeisfhl=
h hq;= h'
^mx jif .%du ks,Od iska ksl=;a lrk ,o m%dfoaYSh f,al iska wkq w;aika lrk ,o mx iy;slhla
u.ska mxh ikd: l< hq;= h'&

III' 2017'10'20 kg jhi wjqre 18g fkdwvq iy 35g fkdje h hq;= h'
^oekgu;a rdcH fiajfha isk ks,Orhkag Wmu jhia iSudj n, fkdmeje;a f'&

IV. n|jd .ekSu i|yd wjYH ish iqiql whm;a le|f wjika kh jk 2017'10'20 jeks kg imQK lr
iy;sl ,nd ;sh hq;= h'

V' iEu wfmalaIlhl=u jhU m<df;a kEu m%foaYhl fiajh lsug yd ;k;=f rdcld bgq lsug m%udKj;a Ydl
yd udkisl fhda.H;djfhka hqla; h hq;= h'

4' fiajd fldkafoais :-

4'1 fuu ;k;=r iarh' ;k;=rg wod< Y%du jegqma l%uh ms<sn| rch iska bfha .kq ,nk m%;sm;a;suh ;SrKhlg
hg;a f'

4'2 fuu ;k;=rg m;a lrkq ,nkakka jir ;=kl ^03& mjdi ld,hlg hg;aj m;a lrkq ,nk w;r" Tyq$weh mjdi
ld,h ;=, ish rdcld jev iy yeisu i;=gqodhl wkaoka mj;ajdf.k f.dia ;sf k yd m<uqfjks ldhlaIu;d
lvb mlaIKh iu;aj ;sf k yd wfkl=;a fiajh iar lsu i|yd jk wjYH;djhka imQK lr ;sf k
mjdi ld,h wjidkfha fiajfha iar lrkq ,ef'

4'3 rdcH NdIdjla fkdjk NdId udOHlska fiajhg nek ks,Orhka iska ksh; rdcH NdId m%K;djh fiajhg
ne jir 05 l ld,h ;=< ,nd .; hq;= h' rdcH mmd,k pl%f,aL 01$2014 fyda Bg wkqIdx.slj bfha ksl=;a
lrkq ,nk pl%f,aL wkqj wod< ugf m%K;djh ksh; ld, iSudj ;=< ,nd .; hq;= h'
IV ^w& jeks fldgi - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd ckrcfha .ei m;%h - 2017'09'22 1711

4'4 fuu ;k;=r i|yd n|jd .ekSf yd Wiia lsf mmdfha fr.=,disj,g wu;rj Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd
ckrcfha wdh;k ix.%yfha Odkj,g o" uqo,a fr.=,disj,go" jhU m<d;a uQ,H ;s ix.%yh" jhU m<d;a kh
ldh ix.%yh" jhU m<d;a iNd ldh mmdl ;s" fomd;fka;= ksfhda. yd rch yd jhU m<d;a iNdj iska
mkjkq ,nk fjk;a Odk j,g hg;a h hq;= h'

5' n|jd .ekSf l%uh :

5'1 jhU m<d;a iNd rdcH fiajd fldIka iNdj iska mj;ajkq ,nk ,s; ;r. Nd.hl m%;sM, u; n|jd .ekSu
is flf' Nd. Ih ksfoaYfha oelafjk tla tla m%Yak m;%hg ,l=Kq 40] la fyda Bg jefhka ,l=Kq ,nd.;a
whlrejkaf.a Ihhka 03ys u ,l=Kq tl;=f l=i<;d wkqms<sfj, u; mqrmamdvq ixLHdjg iudk ixLHdjla
iqiql mlaId lsf iuqL mlaIKhg le|jkq ,ef' iuqL mlaIKh i|yd ,l=Kq ,nd ula is fkdflf'
iuqL mlaIKfha wOHdmk" jD;a;Sh we;= uQ,sl iqiql mlaId lsu yd Ydl fhda.H;djh mlaId lr ne,Su
is lrkq ,nhs'

5'2 mqrmamdvq ixLHdfjka 60]la jD; ;r. Nd.fha m%;sM, u; imQK lrkq ,ef'

5'3 mqrmamdvq m%udKfhka 40] la iS; ;r. Nd.fha m%;sM, u; imQK lsug fkdyels jQ wjia:djkays b;s
mQrmamdvq m%udKh o jD; ;r. Nd.h iu;ajqjkaf.ka imQK lsug lghq;= lrkq ,ef'

6' ,s; Nd.h :

6'1 ,s; Nd.h isxy," fou<" bx.%Sis hk udOHj,ska meje;afjk w;r" b,a lrk NdId udOHh miqj fjkia lsug
bv fokq fkd,ef'

6'2 fuu Nd.h m%Yak m;% ;=klska iuka; f'

m%Yak m;%h ld,h uq ,l=Kq iu;a ,l=Kq

1' mqia;ld, oHdj meh 03 100 40]


2' nqoa mlaIKh meh 01 100 40]
3' idudkH oekSu meh 01 100 40]

iia;rd;aul Nd. Ihh ksfoaYh Wmf,aLk 01 ys olajd we;'

7' Nd. .dia;= (

Nd. .dia;= jYfhka re' 500 l uqo,la jhU m<d;a iNd rdcH fiajd fldIka iNd f,alf.a wxl 2003-02-13
ork wdodh .sKqug nerjk m f.h hq;= h' jhU m<df;a mx whlre$ whldh ;uka iar mx m%dfoaYSh
f,al fldGdifha m%dfoaYSh f,al ldhd,hg tu uqo, f.h hq;= h' tfia uqo,a f.jd ,nd .;a j'm'i'uq' 02 ,m;
whm;%hg wuqKd bm;a l< hq;= h' tfia uqo,a f.jd ,nd.;a ,m;a yer fjk;a ,m;a fyda uqo,a weKjq lsisjla
Ndr.kq fkd,ef' ^ismf;a Pdhdia: msgm;la u;= m%fhdackh i|yd < ;nd .; hq;= h'& l=uk fya;=jla ksid fyda
f.jQ Nd. .dia;= wdmiq fkdf.jk nj o" tu Nd. .dia;= fjk;a ljr fyda Nd.hla i|yd udre lsug bv fokq
fkd,nk nj o ie,lsh hq;= h'

8' wh l< hq;= l%uh :-

8'1 fuu ksfokh wjidkfha olajd we;s wdoY whm;%hg wkqj A4 m%udKfha lvodisfha fome;a;u m%fhdackhg
.kska whm; ilia lr.; hq;= h' imQK lrk ,o whm;a 2017 Tlaf;dan ui 20 jeks k fyda tkg
m%:u f,al" jhU m<d;a iNd rdcH fiajd fldIka iNdj" m<d;a iNd ldhd, ixlSKh" l=reKE., hk
,smskhg ,shdmx ;emEf,ka th hq;= h' whm;a nyd,k ljrfha jmi by< fl<jfrys" jhU m<d;a iNd
rdcH fiajfha mqia;ld,hdm;s III fY%afha ;k;=r i|yd ks,Odka n|jd .ekSf jD; ;r. Nd.h - 2017
hkqfjka i|yka l< hq;= h'
1712 IV ^w& jeks fldgi - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd ckrcfha .ei m;%h - 2017'09'22

8'2 ksh; wdoY wdlD;shg wkql+, fkdjk fyda ksh; kg fmr Nd. .dia;= f.jd fkdue;s fyda m%udo ,efnk
fyda wmeye,s yd wimQK whm;a lsis oekq ulska f;drj m%;slafIam lrkq ,ef' ;jo imQK lrk
,o whm;%h Nd. ksfokfha i|yka wdoY wdlD;shg wkql+, o hkak ms<sn|j uid ne,Su whlre i;=
j.lSuls' ksis m whm;% imQK fkdlsfuka isjk mdvqj whlre iskau ord .; hq;= h' whm;%fha
Pdhd msgm;la < ;nd .ekSu m%fhdackj;a jkq we;' whm;a ,enqKq nj okajkq fkd,ef'

whlref.a w;aik iy;sl lsu (


8'3

whm;%fha wfmalaIlhdf.a w;aik rcfha oHd,hl y,am;sjrfhl=" iduodk ksYaphlrejl=" jqre


flduidiajrfhl=" kS;s{jrfhl=" m%isoaO fkd;diajrfhl=" ;%sO yuqodf wld n,h,;a ks,Odfhl="
fmd,sia fiajfha .ei l< ;k;=rla ork ks,Odfhl= fyda re' 240"360'00 lg je uQ,sl jdIsl jegqmla ,nk
rcfha iar ;k;=rla ork ks,Odfhl= fyda iska iy;sl lrkq ,en ;sh hq;= h'

9' fuu ksfokfha olajd we;s iqiql imqrd fkdue;s whf.a whm;a m%;slafIam lrkq ,ef' ;r. Nd.hg fmkS
isu i|yd m%fY m;%hla ksl=;a lsu whlre fuu ;k;=r i|yd iqiql imqrd we;s njg ms<s.ekSula f,i
i,lkq fkd,ef' iqiql ikd: lsu i|yd wod< ,sms f,aLkj, uq,a msgm;a iuqL mlaIKfha bm;a l< hq;=
h' iEu whlrefjlau ;k;=rg wod< ish iqiql whm;a Ndr .kakd wjidk kg fyda tkg fmr imQK
lr ;su wksjdh f'

10' wfmalaIlhkaf.a wkkH;djh (

wfmalaIlhska ;ud fmkS isk iEu Ihhla ioydu ;u wkkH;djh my; i|yka ,sh,sj,ska Nd. Yd,dm;sg
;yjqre l< hq;= h'

^w& mqoa.,hska ,shdmx lsf fomd;fka;=j u.ska ksl=;a lrk ,o cd;sl yekqm;'
^wd& j,x.= foaY .uka n,m;%h

igyk : Nd. Yd,df ;u wkkH;djh ;yjqre lsug wfmalaIlhska wfmdfydi;a jqjfyd;a Tjqka Nd.hg fmkS isu
i|yd kqiqiaika f,i i,lkq ,ef'

11' b,a m;%h msrf ie,ls,su;aj ksrjoH f;dr;=re iemhsh hq;= h' tu f;dr;=re lsis whqrlska ixfYdaOkhg
bvfokq fkd,ef' fuu Nd.fha kS;s;s wkqj h whlrejl= Nd.hg fmkS isug kqiqiq nj wkdjrKh
jqjfyd;a Nd.hg fmr fyda Nd.h meje;afjoa fyda Nd.fhka miqj fyda kEu wjia:djl Tyqf.a$ wehf.a
wfmalaIl;ajh wj,x.= l< yels h' whlrejka iska bm;a lrk ,o f;dr;=rla kEu wjia:djl wi;H nj
fmkS .shfyd;a fyda Tyq$ weh jhU m<d;a iNd rdcH fiajfhka my lsug ms<sjk' wfmalaIlfhl=g Nd. m%fY
m;%h ksl=;a lsu Tyq fyda weh Nd.hg bm;a ug iqiql imqrd we;s njg ms<s.ekSula f,i fkdie,lsh hq;=
h'

12' lsish wfmalaIlfhl=g ish m%fYm;%h Nd.hg k y;lg ^07& fmr fkd,enqKfyd;a tA nj jydu my; f;dr;=re
iu f,al" jhU m<d;a iNd rdcH fldIka iNdj" m<d;a iNd ldhd, ixlSKh" l=reKE., hk ,smskhg ,shd
oekah hq;= h' m%fYm;% fkdue;sj Nd.hg fmkS isug bvfokq fkd,ef'

I' Nd.fha ku :.......................................................................................................


II' whlref.a imQK ku :.................................................................................
III' ,smskh :.................................................................................................................
IV' cd;sl yekqm;a wxlh :.....................................................................................
V' b,a m;%h ;eme,a l< ldhd,h" ,shdmx wxlh yd hejQ kh :....................

13' whm;a le|f ksfokhg wod< lreKq fyda tu ksfokfhka wdjrKh fkdjk fjk;a lreKq inkaOfhka
jhU m<d;a iNd rdcH fiajd fldIka iNdf ;SrKh wjidk ;SrKh f'

14' fuu Nd.h meje;au fyda fkdmeje;au ms<sn| fyda meje;afuka miq f;dard .ekS lsu$ fkdlsu fyda mqrmamdvq
ixLHdj ms<sn| wjidk ;SrKh jhU m<d;a iNd rdcH fiajd fldIka iNdj i;= h' tfukau fuu ksfokfha
IV ^w& jeks fldgi - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd ckrcfha .ei m;%h - 2017'09'22 1713

Odk i,id fkdue;s lsish lreKla fjf;d;a tA ms<sn| wjidk ;SrKh o jhU m<d;a iNd rdcH fiajd fldIka
iNdj i;= h'

15' isxy," fou< yd bx.%Sis udOHhkaf.ka m<jk fuu ksfokfha NdId mdG w;r lsish fyda fkd.e<mSula fyda
wkkql+,;djla we;s nj fmkS hkafka k tjeks wjia:djl isxy, udOHh ksfokh ksjer fia i<ld lghq;=
lrkq ,ef'

jhU m<d;a iNd rdcH fiajd fldIka iNdf ksfhda.h m"

moa ldhji"
f,al"
jhU m<d;a iNd rdcH fiajd fldIka iNdj'

jhU m<d;a iNd rdcH fiajd fldIka iNdj"


m<d;a iNd ldhd, ixlSKh"
l=reKE.,'

2017 iema;en ui 07 jeks k'


wdoY whm;%h


ldhd,hSh m%fhdackh i|yd mu'

jhU m<d;a iNd rdcH fiajfha mqia;ld,hdm;s III fY%afha ;k;=r i|yd ks,Odka n|jd .ekSf
jD; ;r. Nd.h - 2017

Nd.hg fmkS isk NdId udOHh ( ^w< fldgqf ,l=K fhdokak'&

isxy, - fou< - bx.%Sis -

01' 1'1 uq,l=re iu ku ^isxyf,ka$fouf<ka& ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''uhd$h$fukh
1'2 uq,l=re iu ku ^bx.%Sis lemsg,a wl=frka& ( Mr./Ms./ Mrs. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1'3 imQK ku ^isxyf,ka$fouf<ka& ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''uhd$h$fukh
1'4 imQK ku ^bx.%Sis lemsg,a wl=frka& ( Mr./Ms./ Mrs. '''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1'5 cd;sl yekqm;a wxlh (

02' 2'1 iar mx ,smskh ^isxyf,ka$fouf<ka& (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
2'2 iar mx ,smskh ^bx.%Sis lemsg,a wl=frka& (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
2'3 m%fY m;% th hq;= ,smskh (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
2'4 rl:k wxlh (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
1714 IV ^w& jeks fldgi - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd ckrcfha .ei m;%h - 2017'09'22

03' 3'1 ia;%S$mqreI Ndjh ( iA;%S - F mqreI - M

3'2 Wmka kh (- jIh ( udih ( kh (

3'3 2017'10'20 kg jhi (- wjqre ( udi ( k (

04' 4'1 whlre wh;ajk mmd,k ia;%slalh (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


4'2 m%dfoaYSh f,al fldGdih ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
4'3 .%du ks,Od fldGdih ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
4'4 2017'10'20 kg jhU m<df;a iar mxh : wjqre (''''''''''''''''''''''''''' udi (''''''''''''''''''''''''''' k ('''''''''''''''''''''''''''

05' wOHdmk iqiql (

5'1 w'fmd'i' ^id'fm<& Nd.h ms<sn| ia;r (

m<uqjr - jIh yd udih : ..................................... Nd. wxlh : .........................................


fojkjr - jIh yd udih : ................................... Nd. wxlh : .........................................

Ihh m<uqjr fojkjr Ihh m<uqjr fojkjr


idud:h idud:h idud:h idud:h

01 06
02 07
03 08
04 09
05 10

5'2 w'fmd'i' ^W'fm<& Nd.h ms<sn| ia;r (

Nd.fha jIh yd udih :...............................


Nd. wxlh :.........................................

Ihh idud:h
01
02
03
04

5'3 ,nd we;s Wmdh$ maf,daudj ms<sn| ia;r (

5'3'1 Wmdh$maf,daudj (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


5'3'2 YajoHd,h ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
5'3'3 yodrk ,o ld,iSudj (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
5'3'4 Wmdh$maf,daudj j,x.= jk kh (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
IV ^w& jeks fldgi - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd ckrcfha .ei m;%h - 2017'09'22 1715

06' Nd. .dia;= f.jQ ,m; ms<sn| ia;r :

6'1 ,m;a wxlh ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''


uqo, (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
kh (''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
ksl=;al< m%dfoaYSh f,al ldhd,h ('''''''''''''''''''''''''''''''''''


,m; fuys w,jkak'

07' whlref.a iy;slh (

^w& fuu b,am;%fha ud iska imhd we;s f;dr;=re ud okakd ;rka i;H yd ksjer nj f.!rjfhka m%ldY lr is'
fuys h fldgila imQK fkdlsfuka iy jer f,i imQK lsfuka ish yels w,dNh | ord .ekSug
tl fj' ;jo f ishu fldgia ksjerj imQKlr we;s nj o m%ldY lr' Nd.fha ishu fldkafoais
ms<smeug tl fj'

^wd& ud iska lrk ,o fuu m%ldYh wi;H hehs Tmamq jqjfyd;a fuu ;k;=rg m;alrkq ,eug fmr kqiqiail= jk
nj iy m;au ,efuka miq fiajh wjika lrkq ,eug hg;ajk nj o uu oks'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
whlref.a w;aik'

kh (''''''''''''''''''''''''''''''

08' whlref.a w;aik iy;sl lsu (fuu whm; bm;a lrkq ,nk . uhd'$h'$fukh" ud fm!oa.,slj ykk nj o" Tyq$weh ud bmsg
k Tyqf.a$ wehf.a w;aik ;enQ nj o iy;sl lr'

kh ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
iy;sl lrk whf.a ku ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
w;aik ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
;k;=r yd ks, uqdj ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

^fuys wfmalaIlhdf.a w;aik rcfha oHd,hl y,am;sjrfhl=" iduodk ksYaphlrejl=" jqre flduidiajrfhl="
kS;s{jrhl=" m%isoaO fkd;diajrfhl=" ;%sO yuqodf wld n,h,;a ks,Odfhl=" fmd,sia fiajfha .ei l< ;k;=rla
ork ks,Odfhl= fyda re' 240"360'00 lg je uQ,sl jdIsl jegqmla ,nk rcfha iar ;k;=rla ork ks,Odfhl= fyda
iska iy;sl lrkq ,en ;sh hq;= h'&

rcfha fyda m<d;a iNd rdcH fiajfha oekg fiajfha kshq;= whlrejka i|yd fomd;fka;= m%Odkshdf.a iy;slh

by; f;dr;=re i|yka .............................................uhd'$h'$fukh ..............................


wud;HdxYfha$fomd;fka;=f$wdh;kfha ................... jYfhka fiajh lrk ,o njo" Tyqf.a$
wehf.a fiajh i;=gqodhl nj o" fuu Nd.fha m%;sM, wkqj m;aula i|yd f;dard.kq ,enqjfyd;a Tyq$weh oekg ork
;k;=frka ksoyia l< yels$fkdyels nj o by; i|yka lr we;s f;dr;=re i;H nj o iy;sl lr'

'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''"
fomd;fka;= m%Odkshdf.a w;aik'

kh ('''''''''''''''''''''''''''
1716 IV ^w& jeks fldgi - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd ckrcfha .ei m;%h - 2017'09'22

kh ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
iy;sl lrk whf.a ku ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
w;aik ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''
;k;=r yd ks, uqdj ('''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

Wmf,aLkh 01 - ia;rd;aul Ih ksfoaYh

01' mqia;ld, oHdj (

1' mqia;ld, yd mqia;ld,hdm;s;ajh'-

i' mqia;ld, yd mqia;ld, b;sydih" mqrd;k yd kQ;k f,dalfha m%Odk mqia;ld,


ii' f,aLk l,df iy fmd;a we;= f,aLk udOHhkays wdrNh yd ldYkh
iii' uqK Ys,amfha wdrNh" jHdma;sh yd mqia;ld, yd iudc ixjOkh flfrys is lr we;s n,mEu'
iv' mqia;ld, j. (

^i& fYaI mqia;ld,


^ii& Ydia;%Sh mqia;ld,
^iii& mdi,a mqia;ld,
^iv& uyck mqia;ld,
^v& msfjka mqia;ld, yd wd.l wdh;k mqia;ld,

v' mqia;ld, lgq - jHqyh" wjYH;djh" jeo.;alu yd ldhNdrh


vi' cd;sl yd cd;Hka;r jYfhka mqia;ld, jD;a;shg wod< oaj;a jD;a;Sh ixOdk yd tAjdfha ldhNdrh'
^Y%S ,xldj" bkahdj" weuldj" %;dkHh&
vii' mqia;ld, f.dvke.s,s - ie,iqlrKfha i<ld ne,sh hq;= lreKq yd mj;akd f.dvke.s,a,l mqia;ld,hla
ia:dmkh" ixOdkh fyda je hqKq lsu'
viii' mqia;ld, jH kv;a;=j" ixrlaIKh ^Conservation& iy wdrlaIKh ^Preservation&

2' oekqu yd f;dr;=re ixOdkh'-

i' .%ka: j.SlrKh" wruqKq yd m%fhdack


ii' .%ka: j.SlrK l%u : oYu j.SlrKh : Yaj oYu j.SlrKh
iii' mqia;ld, iqfha wruqKq : wex.af,da wefuldkq iqlrKh kS;s ix.%yh ^AACR&
iv' .%ka: ia;rh
v' AACR 2 ixialrKh Nd;d lrka ixf,aL imdokh

3' mqia;ld, im;a yd f;dr;=re fiajd (

i' O mqia;ld, im;a


ii' tl;= ixjOkh" tl;= ixjOk m%;sm;a;s yd tys jeo.;alu
iii' mqia;ld, im;a f;au" m%;s.%yK l%shdj,sh yd msieliqlrKh
iv' f;d. ilaIKh iy wmyrK l%shdj,sh
v' m%ldYkh" m%ldYk yslu yd jdrKh
vi' m%j;k im%cdkk fiajh ^Current Awareness Service&
vii' mdGl wOHdmk jevigyka
viii' uyck iuankaO;d iy mqia;ld, m%pdrKh

4' f;dr;=re ikaksfok ;dlaIKh ^Information Communication Technology&


mqia;ld, fiajdjka flfrys m.Kl ;dlaIKfha n,mEu yd E - Library System
IV ^w& jeks fldgi - Y%S ,xld m%cd;dka;%sl iudcjd ckrcfha .ei m;%h - 2017'09'22 1717

02' nqoa mlaIKh (

mo" ixLHd yd rEm jYfhka bm;a lrkq ,nk .eg inkaOfhka wfmalaIlhka olajk ks.uk yd m%;spdr
wdY%fhka tu .eg ms<sn| w:djfndaOh" m%udlrKh yd ld,h wjldYh w;r iy inkaO;d jgyd .ekSfuys,d
wfmalaIlhl= i;= yelshdj uek ne,Su fuhska wfmalaId flf'

03' idudkH oekSu (

cd;sl yd cd;Hka;r jYfhka ;;ald,Skj jeo.;a jk idudh" ixialD;sl" foaYmd,ksl" wdl yd wod,
fjk;a idOlhka inkaOfhka o mqia;ld, Ihh yd mqia;ld, lafIa;%h inkaOj o idudkH oekSu ms<sn|j o
wfmalaIlhdf.a oekqj;aNdjh yd wjfndaOh uekSu fuhska wfmalaId flf'

09-613

Y%S ,xld rcfha uqK fomd;fka;=f uqKh lrk ,'