Vous êtes sur la page 1sur 8

PUKA MISA

SebastijanGlasnovi

O.A.M.D.G.
SESVETE - MMXVI

1
Gospodine smiluj se
Sebastijan Glasnovi

4
Maestoso q = 85
j
j j j j
J
J J
&4 J J
mf
Go -spo - di - ne smi - luj se, Go spo - di -ne smi - luj se, Go - spo - di -

j j
f
?4
4

JJ


j
7
r j r
&
J


R
J R
ne smi -luj se. smi - luj se. Kri - ste smi -luj se, Kri - ste smi -luj se,

?
mf
#
p w w
w

j
& j
j
j j
12
J J
J J J
mf f
Kri -ste smi-luj se, smi - luj se. Go - spo - di - ne smi - luj se, Go spo-di - ne

j
p
?
J


rit.


18
j
&
J
p
smi - luj se, Go - spo - di - ne smi -luj se, smi - luj se.

? #

2
S LAVA

3 j j j j j
q = 77
j j j j
& 4 J J

J J J J J J J
I na ze - mlji mir lju-di-ma do - bre vo - lje, hva- li- mo Te, bla - go -sli -vlja- mo Te,

j j j j
? 43 J J j j j


J

J J

J J

j j j j j
7
4
&
4
J J J J J
kla- nja- mo Ti se, sla - vi - mo Te. Za- hva - lju- je- mo Ti, ra - di

j j j
? 4
J J 4
J

j j j j j
12

& j
j j j
J j
J J J

J
J J J J J
ve - li - ke sla - ve Tvo - je. Go - spo -di - ne Bo - e, kra - lju ne - be - ski, Bo - e

j j j j j j j j
16

& j j
J J J J J J J J J J
O - e sve -mo -gu - i. Go - spo -di - ne Si - ne, je - di - no - ro - e - ni, I - su - se


j j
?
J J
j j
20
j j j
3

&

J
J J J J


Kri - ste. Go - spo - di- ne Bo - e, ja - ganj- e Bo - ji, si - ne O - ev. Ko - ji o - du -

j j
j j j j j j
25
j j

& J J J J
J
J
J

J

J

J


- zi - ma grije- he svije - ta, pri -mi na - u mo - li - tvu. Ko - ji sje -di s'de- sne
j

?
J

j
j j j j j j j j
29

j j
&
J J J J J J J J J J J

O - cu, smi - luj nam se. Jer, Ti si je - di -ni svet, Ti si je - di -ni Go - spo - din, Ti si

? w j j
w JJ

j j j j
34
j j j
&
J


J J J J J J
je - di - ni sve - vi - nji, I - su - se Kri - ste. Sa sve - tim Du -

? j

J


rit.
j
37
j j

j j
&
J

J J J J
hom u sla - vi Bo - ga O - ca, A - men, A - men, A - men.

?

4

Svet
Andante
4 j
& 4 w
w
J j w
w
J
Svet, Svet, Svet, Svet, Go - spo - din Bog sa - ba - ot.

? 44 w w
w # #w

Pi mosso $ Andante
4 j 4 r
2 j
& j j j j j j j
8
1 j j
J J J J J J J J J R
J J
Pu - na su ne - be - sa i ze -mlja tvo -je sla - ve. Ho - sa -na u vi -

j j
?
n j j 1 2
4 4

U
j j r j j j r j j
rit.
j

j j
13

&J
J
J J J R J J J RJJ


si - ni, Ho- sa- na u vi - si - ni, Ho - sa - na u vi - si - ni, u vi - si -
j
j J

?


J
u
D.S.
U
Fine Andante
j j
al Fine

J
21
4 j
J J
& 4

j
- ni. Bla - go - slo - vljen, ko - ji do - la - zi u i - me Go - spo-dnje.

j
? 4

4 J J
u
5
Jaganje Boji

4
q = 86
j j j j

j j j j
& 4 J J
J
J J J J J

j
Ja-ganj e Bo - ji, ko -ji o -du - zi -ma grije -he svije - ta, smi -luj nam se, smi -luj
j
? 4 j J
mf

4 J J

j j j j j j j j
7
j
& J J J J J J J

f
J J mf

j j j
nam se. Ja ganj-e Bo - ji, ko - ji o - du -zi- ma grije -he svije - ta, smi -luj nam

?

J J J

j

j j j j
13

& j j
J J J
J J J J

j
se, smi - luj nam se. Ja - ganj - e Bo - ji, ko - ji o - du -
j
? j
mf

J J J


U
17 rit.

j
&

J p

zi - ma grije - he svije - ta, da - ruj nam mir, da - ruj nam mir.
U
? w
w

Copyright by S. Glasnovi - Sesvete, 08.09.2016.