Vous êtes sur la page 1sur 20

'!

'-'''-
~J7/

.LT TH-

Bai 1: caJ.T noc PRA...N L~.PBANG PHTJGNGPR~ CAT KEO THEO


aor mroc .

if. P/t;Cdgnard Ia ph. ella acid HeN vo; : !:}U'} -i' {(.I.IL' I,j ('it;)ti2t~1
a. Acid picric trong rnt acid
- Acid picric trong rot ki~m'
c. H6n hgp Sulfa! fero va feric trong mt acid
I' '~'CNHal-':_n
hh\1f.su!fat ~era v~feiic trhO~gI~t kib'~mp t,:{;,:, tfl L'~ L:-; 'I'':}'{''
,~,},'~,"
t. !:-'- fI c at GQc hu'.! CJ! uU"g'c p an ~p. ang P: -
:'. Vo co h6a bbg han h9P sulfa nitric
b. v co hda bing han h9P cia mm sinh
G,Lee qua mang bin thim
Cat keo thea hoi nucc .
:'.j, Tnmg pIlI: xanb pb5; HeN.sf phI V01 : .
". H6n hgp sul fat fer~'va feric trong mt acid
iEi H6n hop sulfat fero va [eric trong rot ki~m
1;., Hoil hop sulfa! fero va feric trong mt tning tinh
leY Tit ca dA~sai .
:..lcpl""rnon I~o phu-c znau do vo; :
.,- T"' .;
'ilY Floroglucincl 1% trong mehem
t. Flor~glucinoll% trong mt acid
,~. Phenol trong mt ki~m
.i. Phenol trong mt a,:id
~;!.Tnmg pili. Grignard tim HeN l !:Iel co vai tro :
3.. Xuc tac. p/u
b. Jrung hOa Na2CO]
(
Bty HCN ra.khoi IDlI6i
d. Th ci d~udfu:g
U. Trong pitt Grignard, n~u co HeN thi gil~yt~rn acid picric trong 11lt ki~ro se chuyEn mill!. :,
a. ,Vang=>donau " .. .'
<El y~~ => ving nih
c. Ving=> nau den
d, Vang => xanh tim
7/. Trong kj thu~t ajnhlu-vog b~ng pp D?-ck~, amol:ni.accO-Yai tri> :
a. 'T~omt
b. Phat hi~ricHam tuang Quang
c. Tk d\l1lg vOi HCN
@. Boa tan phUc hgp b?-r;cyanur
8/. FOrIDOJJ ill:phU f~ng oU'o/c phan l~p bing pp:
a: Vo CCI hoc. bfuJa h6n hgp sulfonitric
D, V0 CCI hoa b~~ h6n h~ cia mm sin}
c, LQ\: qua mang ban thfun
@ ch keci the? hoi llUGC .
9J. PfU'Griguard tIm HeN s~ cno 1 chat c6 ITlau iii
a. P~-m
o. Pu.rpu.ri.rl
c. ' isopurii:
0') J.50DlL'DUrin
10/. B.inn iinh HeN b~Qg piLi' Grig!lard Ii eno H Ct-! t/d YC~ gi~y t~ ill :
" Chl aceta(e J
. .' .' .'

Cd) Ac~4.p~~~c./l'fal~Ol
. '({ ACid piertc I HCl '.
.Hi. Pi,z Grigil~r9. iii. pIC dinn tinh HCrt ~i.D:~acid picric tro)"vtwt :
a. Trung tlnh _ .... _ .'
~ ~~m. . ._ ._
c. Acid'
d. Mt nao C;~g ~UQc
Ill. PIli: Grignard tl~ HCN se cho chat co ixllu :
a Vlng"
b. Cam
I?i .-~~
y_,;.id'
-.;;:)- >- .. -.. ._--_..... . .--...
" .--. - - ...
d.' E>6. .. . .
13/. Trong Cfiuh hrqng HcJf blng pp Il~c ki_.~i~m tii'.mg 4tfi.1&i ili!'q'c:de eJia:h khi:
a. . Tao phlrc hQP b~c ey~ur tan 1.."Oa&ammon1ac~. . ~.
k tan troag ammoniac.
b. Tao ph1ic hQP ~e c}'3.I\l!I"
c. T~o chit trim hi~n AgI tan trong ammoniac: .
@ 'T~o'chit trim hi~n AgI k tan trong ~og!.fig_: ... :

.'

.. ~-

"o!

.:.....
.' ,

Bili 2 : PHENOL

1/. Phen o! t/d vOi dd Anilin v a dd n atri bypoclorid se xdt hi~n phtrc h\l1l co m au :
a. Tim xanh
@ Xanh cham bi'l.
c. Yang
d. Bo
21. Phenol +FeCheho san ph~m Iii :
a, Dd tim xanh ~n
@ Dd tim xanh k b!n
c. Tua tim xanh tan kill them nh.i~unucc
d. Tua tim
xanh k tan trong nLIaC . .
'. 3~.T~on: kj thu,t dlnh ltrgng Phenol trong rnnrc ti~u, a~hna tan <;hi! t~:1mhi~n dirge t~o thanh,
co the them. vao : .', .
a H2S04
@ Cloroform
c. Dd Brornur - Brornat
d. Dd KlIO%
41. Phs Phenol + add Nitric dd t~o phuc co rnau :
a Tlm xanh .
b. Xanh cham b~n
'2' Van."e
'0.
d. Bo
5/. Co th; alnb tinh Phenol bing p/u vai :
a Dd Bri bto hoa
b. DdFeClJ.
c. Acid nitric Mc khoi
@ Tit ea dSudting '. .
.'6/;zBi,di~bj~i.Phe~ei tnmgcnqa-o ti~u,.cin'thuy pMn Phenylsulfonic b~ng:.
a Acid clohydric
. '. ,"
@.Acid sulfuric
;".. c. Acid nitric . ,
. d. Acid phosphoric " . '
7/. Binh..
1!Il11l!1
.. b
h~ilOl trouzCo nLrac'ti~u, llIuuC.TBrz
p'
.. c tbiIa om;\:. ;ui.e dinn b~ng pp:
a' Bac k~ . .
(6! lod
k~
c. Cta ke
d. Pp khac
8/. Tro!lg hi thu~t djnb hrgng phenol trang ntrac ti&u, doroform dong yai tfa :
a Tham gia p.l!
b, Boa tan chit trb ruen
c. Hip phl,l lod t?-o mi~ h6ng d~ d~ xac Q~-W.di~m tuang d'1crng
@ b va c dUn!2
9/. Cho Fh~nol +~dd J3f2 bao boa se tnu GtI\1c:
'Phm tLrn xanh
<!..

b. Phuc xanh cham bfu-,


c. Ph~.lcmau vaIlg
~~
lO/;.Trong !,c,; itbuat~,i]inb.lwn:H!: PbeDO! tiOOg
.
jjl.ra-c ti~u, iod sis.h n. ouqe dinh !w;rog bang dd:.
.. ........
2.. Natrisulfat chuan
b.. i.'-htrisuliit chuh;
C0 . }la~ithiosulfEt chll&n
d .. l-..!ai:np;ersulf2.t chufu~

~'
.'

11/. Pheno141lQ'cphan l,p b~ng pp:


a. Vo cah6i1._
b. LQCqua mang thim tach
d.t keo tai cuan' thea boi _ni:r9c
d .. Chiet xuru bing dung mOl hnU co '.
12(-,T.rong p/u: t!-o"Indophenol mau eua pbu-c8n dina khl them vao' :
~ '~OIld4
b. NaOHdd
c. KOHdd
d. TAt ci d!u sai ..
13/. Ttotig'kj .thu,t djah !If_rngPhenol"trong
o Ol.n7C ti~ll,the~.ehlo~!lform a~.h~ata~ ta~,,:1:
8.. Tiia..PIu Wi dd chuan (19 . . , . . . . .' .
b. l"~.c6.~,!-.n!ne~el~JPiupill
@ .:r~'~pph~nt lod giy sal sA
. d. by! c dUng
14/. Pill t,o icdcphenel ch? phu-c e6 mau:
a. Ti,Jp xanb .
~ JCa.r$ cham bAn
c. VAng
d. I>6
~ 15/. Trong pill ~o Indophenol, mali phfrchQ'Psa an dinh khi them vaci~OH. .
.s 16/~Piu Clla phenol v6i acid nitric dd b.-ophG-cmau yang 13:acid citric. .'
~ 1 i!.Q~ trlnh aWl iuqng phenol tcocig nuae tiAu k~t t..'1uc khll":'JiI ehloroform cO mau hang. .
s 18/. Be dinh IllQ'Ilg phenol tomg nuac ~SU:cAn thily pha.."'1acid phenyl ~c ~g a,ci~phos~haric.(tf.t5JLf 'J
..J) 19/. Phenol + dd ar2 bia bOa => tUa tring .. . r.: ) .. .. . I
~. 201Ph <!nO I'co troog nuoc
. '.1
lieu dUO'1
., ~g
.l__ 1"C .Ll.;tJ
ac~'d phen.o~c'. 'J, I0"'vt'
)o'e ~ /. ]\L/l,fl'~.J.I..
'-T .
. s 2l1,. Phenol +HCh .=> phUc tiai xazih ban. .
."p 221. Phenol plu: yoi FeCI] => san pM.m la. phuc tim xa...-mk th.
& 23i..Trong ky th~t dj..-tb.lugi;lgphenol troQg ~u6-c ti!u, t;h hOi!.tm chit ~m hi~n ~o thanhbing C81:h
them chloroform. . .
~ 24/. Trang ky thu~.l diM lugng phenol troag nu6c ti!u, cMt trim hi~n ~ thanh dll9C hoa tali bing acid
s~c. .
S 251. Phenol plu vOi FeCh cho philc hQP rnau tim xanh h!n.. -.
d) 23/.Vi Tribro~ophenol co tha
Mp p~\;,l it ~odne~ ~ !hem vai ~Qt CHCh d~ hOatail chS~t:tl.....
"Ehi.~n.
. '\ __
. ~q .

Bai 3: C:aAT ooc RCtU co DU"QCCHLET XUAT BANG DUNG Mor mru CO
. TRONG MT ACID

}i. Alkaloid k pluyo; thu5c thlrYalse- MayerIa :


a. Morphia
b. Strychnin
c. Quinin
((l} Cafein
2/. Plu Paris tim barbituric
"@' Nhay nhung k d~chi~u Ntf~
b. Barbituric pIt! voi Cobaltnitrat cr mt_ac'id va khan rnrcc
c. Cac ch.tco nhom-CO-NH-CO- &u cho p/u nay
~Tit ca c:t!u dung .
3tBarbitur!c trong DIrac ti~u dinrc chi~t :xut
" :'@ ''Bing eter trang mt acid -
b. Bing eter trang 'mt ki~m
~. Bing Claro farm trong mt acid
d. Bing Cloroform trang mt kitm
4/. YJIi tim cac d9c chit hfru ca b~ng pp chi~t xu~t vo; dung l1J.oi, d~ IOlli ruyu ya de acid bay hen co
th~ clung de pp: .
~~~~ .
b. L9C qua rnang th~m tach
c. DUng acid tricloacetic
d. Ly tam
51. Cafein cho k~t tua rnau ili) th~rn iadobismuth cafein vrri thu5c thfr :
a. Bouchardat
b. Mayer
Dragendo ff
"...
d .Murexid
". Q~ xac djnh Barbituric
6I. Phr d~ng ja:
a Bouchardat
. Paris
"''- ..."
c. Dragendofr"
d. Iviurexid
11. Dung moi a~Q'c Slr dl}ng a~chi~t l.U~t Barbituric trong m6j' tnc1rng acicl'ta :
a Ethanol
~' ClorafmTIl
Ie. Quinln
d. Cafe in
i5CP1;i''Parl.d:r pI[ girl-a Barhit-lTIcyilCobalt n itra t :
a. Trong mt acid
b. Trong mt kih
c. Trong mt acid, khaIl nuac
@ Trang mt ki~m, khan nuac
9/. Barbituric k tan trong :
@ NlIOC
h. Cloroform
c. Eter
d. c6n'
10!. Piu: C!~c hi%u Q~ xi,: Gino cafelTI 12:
c. Bouchardat
b. I\;ic}'er
c. Dra.gendoff
(d'.) iVliJIe:::':HJ
" .
,L:'
,I 1
,-

. 1 1.\'"'0

--
',Cl-L
111. Cafein la 1 ch~t : 13
I
a. K tan trong nuoc 1.-v e- _""""O-

b. Plu d~c r.l~1.lylri th1,l5c thu Valse- Mayer


2_" ..:::.---
.
. ;:k
(r9
& Tan trang.ch!m-~rm 1;lhl~.b.on. trong eter .
d. Buge duSt xu!t trong mt!:!fug. '.
12/. Cafein tan nhi~u nhit trong :
a Nuoc -
Cloroform
c. Eter
d. dm
13/. Bar~ituric'pltr'ya; t~~ac: thli- Cobalt nitrat cho phu-,=c!J1I co mau:
(i\. Tun.
xanh hay tim dt . ." . . ..- ._. - :.- ":.:'..
b. Bocam .,
c. Hang tim-
d. Do tim
. Hi. Pill'Paris dinn tina Barbituric:
a ~y va ~c hieu
@ Nh\lY nhung k ~c bi~u .
-c:D~ bi~~ ):!hung k ~y
d.. K'~y va. k 4c hi~u
1_.::;,'Cafein
"".&.1.1.'" 1. _I v~
J;-'U VI,..b ..
i" ...........
~ ...."" n
a, Boucha.-rd.at -
@ Mayer /. //
c.. Dragendoff V'l/ (/
d. Murexid
16/. Barbituric' tan nhi!u nh~t trong:
a. Nucc .
b. Clorofo:rrn
f8 Ete.
d. C6n .
lil. Khi tim cae chit d9Chiht CO' bing pp cbi~t xu!! vOidung moi, cd lo~i pr~tein co fbi d~g pp ;" .
~ Dun .each ~uy. - _ - . . .
- . b. Lqc qua tr~g ,t..a:Jl.tich .
~ DUng acid tric10acetic
d. Lytam _ _.
~ 18/. Khl tin: Ba..>bitu..rictrong nuac tiau, ad et~rph,ai kho va ~11Q'Ck:!tuma.u dS:tra$ nhUng.r.n2.U phy~!.nh fa
00:i nLrOt: tieu khi fun Paris .-efT .
. .,j 19/. Barbituric it tan trong chloroform; tan nhiau trong eler <1"
- S 20/. Cafein r!t tan tro1'lgn'U'6C "Ia cb1orofo.tm. -. ') ., - -
~ ., 11 tl/ 1:Ill._;~ ~,,: ::ili:?" 1.,.1.; .: ....:....t;Sll..\-.,..... tt ::ili~t "_10,."" h::I7;"'1-I""';0 imna lilt ....
urn.., t1~11 Jr ..
~..iii: (;r~~'hi ~~y-h6~
b~;~~6~~~~;~~--h~~h;;h&
~M'~liicid~~;lic~(~c{)
s 23/. Baibituric cho vOi cobalt nitRt trong m~d va I!;han nu6c i pbtlc hyp cO lil.iu tim'X.anh. -.
~ i.4i. Cafein tan nhiau
troag can
9r:t vi n~~ p" ...... ~.... - ':/
di lSi.Murexid 1a pit! c:iac hi~u-~ dA tim cafeillo
'> 26/. PIlI Paris xic d~ Barbituric cO uu di~ 18 r.it ~y va ~ hi~u.
.> 27/. Barbituric duqc chi-at ~ bing eter ~ng mt kiSm. ~
~ 28/. PIlI Paris 12.pill cUa.Barbituric va.
cobalt citra! trong mt .... va. khan nu~.
':'29/:
p.
Co thatim Cafein bing.R -o/u
r Mure:dd1"va Valse- mayer .,A
;r,,'-'
OJ 30/. Barbituriq trong nuae tieu duqc chiet xuit bang etee troo.g mt cc ".

~ 311. Barbituric rit tail trong nuae va etee.


,b 32/. V Di chit kiSm, Barbituric. cho nh\hlg m~i tan trong nuae ..
.D 33/. PIlI ~. hi~u da din}! tinh cafein la phr Murexid.
8 34/. Vai acid., Barbituric k!t rua trong dd nuoc va co th~du:gc trich fa d~ ding bkg eter.
--
_,$jS!. Khi ch.i~txuat, nen tranh k d~ han hop b] nhii tuong hoa vi barbituric se hi .h2.Q h,!tdo bam vao bot
nhU turrng.--;l. . .
'336/. Cafein tan trong eter nhieu han trong ChlOioform. '" .
.,) 37/. dn thuc hl~ri p/u thuy giai wac khi cbiBtxuit barbituric trong nutrc ti~ll. '
. ::3(38/. Cafein pill yoi nuoc beam bao hoa trong mt ammoniac va khan ill]Ge cho ph0': b;rp rnau h6ng tirri.
~ 39/. PIlI Paris l~ p/u gifra nhorn CO-NH-CO va cobalt nitrat a mt arnoniac va khan G:i'k.
& 40/. Cafein tan nhlau trong chloroform. ~./'
~ 41/, PIlI Paris lap/udac . veri Barbituric.--- /
. hieud5i ./
/

:.,,'
Rai 7: fH)C CHAT DE BAY nor
ETANOL-METHANOL

11. Trong phrdinh tinh, m ethannl ougc ory hda bbg:


a. Kalipersulfat
b. Kali bicrornat
(9. Kalipermanganat
d. Kaliferccyanur
2/. Trang pp Niclour djnh hrc;rng etanol trong rnau, dd chuin fir :
~ mau Yang clla cram ( VI) sang XaM cua crorn ( III )
~. rnau Yang cua crom ( III) sang xanh cua crom ( VI)
e. mau xanh eua cram ( VI) sang yang cua cram ( III)
d. rnau xanh cua crom ( IIT) sang 'vang
cua cram ( VI) . .'
3/. Trong pp Nicloux djnh ltrgng etanol trong mau, DaU thin nrgu etylic se.~6 mau :
a. XaM luc . .
@ xanh 1;.
c. XaM tim
d. xanh cham
4/. NhU'gc Oi~m Clla pp Niclo~x ajnh JU'gLlgetanal trong rnau :
a. Knhay
Kd~c hi~u
c. K chinh xac
d. Kho thuc hien
5/. PIlI tao iod~for~ thrO'c dUll'" d~ ;
tinh
CV Blnh etanol . '" .
b;-.o..f}inh Im;rng etanol
c. Birth tinh rnethanoi
d. Djnh Iuong methanol
6f. PP Nicloul: Qtrq'cdung d~ :
a. Binh tinh elanol. . ..
:
. ...

~" Dirth tinh methanol


W Elillli.lugug etanol
d. Dinh lugug methalnol
7f. Trang pp Nicloux dinn hrgng danol trong mau, va'j tro ella KaHbicromat la :
. a. Chat khli
'(h Chit oxy hoa
.... Chit xuc tac
d. Tit ca d~u sai
81. Trong pp Nicloux ainh lLrgng 'danol trong mau,n~u tbira kalibicromat,!e (1) ID2U :
a Xanh I~(;; .
b. Xanh 10
c. Xanh tim
d. Xanh cham
9/. Plu t~1) aceiate etyJ dung a~:
G:) Bin_h tinh etanoL
t,. 8~nh lUQ11g etanoL
c. -D![l!1 tiD.h mi!ulano~.
d. Dipl1 Il1gngmel~!0L .
lOi, Pi!! t~o iodoform oint tiob et~mo\ ](j.; fa f; nhi~i c:
a. OC
b. (aOee
@ <50'\:
d. >50<JC
. -' . '

- .

.IV. Tron" pp Nid.oux ainh 1_. ".~ol ,,00, mill, acid picdc ~;\.... , ".,
a, oX)'Q6a .' . .

b. I.J moi truO'ng


e. xuctic
~ k~ttila protein
~ 13/.TroD. pp J:lidoUXsjnh luqng
2 6.. ",,<anh
._1
S 111.Plu ,"0 iodofunn duo" dOng4' 4jnh tlnh methaDl>\
tro......... kAtqua 4_
.
... 4inh d.,a Vio '"
- .' . :
cbu,.e. .,Au ..
g cOa
141:Troo~ I"" ""'" ""'"
pp "",low<4"p>h I~ I.etmol"""-""'".. vol... ,..].Uolibic",.'!'~t IicltOtoX)'-'
lSI. I<hl tl.y """ fun ""'" pbii Ch<> th!m NaP <!A blo 9-- '.. ...
. .
....
.:._,.:.
J 161.M.thanOI cO thA duo" djdh tInh lblIog q" siD p- m<y b<\a I, funUold,byd. . ... ..
~ 11/. Plu ... "",tat etyl duQC dim. <!A djnh Iwn& eWiOl '. . .' .
. ';-181.Tro"" pp Nidol'X djnh .Iuqrig..... 1
x"'"' I...... xanh I~c. .' ".
"".0"'0,~a
... :.: .... ..'
quid>!oO~ djnh 4.. Vio '" chnyAnmm t!J
.::. - ." '. '.:
9-19/;P/u ~o acetat ctyl du..~ d! dir'.h tinh etlmol.
.s 20/. P/u ~ methyl saliey\at dungod! di-llh \uqng ~ethanol 0

g. 21/.ppNiclo"" 4inh 1_. _llrong.,in d.... trin plu =1 h6.""" b!ng d~ Kolibicroroat"".g
",t H,SO. 4d. . . . . .
s lV.Tro pp Niclo"" 4jnh IUQDlIctanol trongmin; V'; tro <# lool,ibk<o",otl' chit Jdlc <10:
..&j. 23/.
24/. Plu ton metl>1I.olicylat
pp NIelo"" .tom.1<f!oh
dinh """'" ..... tlPl"ndb-1
toong.. ". pe..wlBt-.
in'" bOn pluoX)' ~..;. r-"'" bin. dd kati
-.nt H,SO. M. .
S 1.5/. PP NicloliX. co th~ ap dl,1!lgcho c3o~tieu ban bi th3i rUa.

--~~~'."
b 261. PP NicloUl< chi ap dl,IDgeno ocae ti.~ub!n b.ltri. chua bi "thAi r\Iao
. !J" 27/. Nhu<>c &Im cUapp NiciquX djnh luqng ,_11<00Il mi" Iik die U. hi'
. iJ 281.T"'.' pp Nielo"" din!>b,qog ""';1 tron. mAu. dd " chny!. t!J miu v>ng cu. .rom (VI) ....
.....

_ ... -:. - -- .~--.--.


'0

o
, 00

to
Bai 5 : CAe noc eM T vo ca
11. Vat tra cua gj~y dm HgC!l' b-ong pp Crihler djnh IllgIlg Ars eu Iii :
(j. PIlI VOl HJAs tao phlic mau yang cam. .
b. KhUArsen ihanh kh(HJAs.
c. Xtic lac pill
d. Hut nlIoc.
2i. Vai tra ctia K:llipersulfat trong pI!:! Cazeueuve ajnh tioh crozn la :
a. Ch~1khti .
@, Chit oxy hoa
. c.. Chit xric tac
d. Chit PIlI tao plnrc.
3/. PIll' Boug\iult dlJ"a tren s"balm nguyen nhfrng arid Arsen bOi acid:
a, Sulfuric
b. Clohydcic
c. Phosphoric
. @ H)'pOphosphorcr . .
. 41. Trang plu- Cazeneuve djnh tinh crom CrJt QU'g'c OlY bOa tl;Ianb Cr'+ b:'ri :
~ Dd Kalipersulfat trong rnt ki~m. ", /
b_ Dd Kalipecsulfat trong mt acid. boW..!. ~ . Ad
c. Dd Kalipennanganat trong mt kifo.m.
d. Dd kalipermanganat trong rot acid.
5/. Vai tro clla gi~y dm acetate c'hitrong pp Cribier djnh luyng Arseu l2.:
a. P/u v61 HJAs 4-0 ph(rc mau Yang cam.
~. Khfr ..AIsea tlJnh khf HJA,s.
C. Xuc tac pilI
P. Hut mire.
6/.lfu di2m ciia pp Cribier djnh iuyng Arsen Ji:
a. Nh?y.. .... .....
b.' it t6n thOi iiari.
c. Khii chJnh xac
@ Ca.) d~u dUng. .'
7/. ~JU' gifra a~en oxid vOi acid hypophoJphorv )Cayra nhaynh (f /lib ki~ll:
ca.'
Hgp chit As III, nhiSt do cao.
b. Hgp ch~t ~ nhi;t c1Q' cao.. v,
c. 'HyP cht ~ m, nhi~t d 'Llt!Cmg.
d. Hgp cht ~ V, nhj~t<19thu&ng.
8i. TU3 Db ihrvc t~1O th::!!lh trong'p/U' Bougault d~ dinn tinn Ar5en 1a :.
a. AS20~
b. As20s
.' As kim [o<).i
d. H3As
91. Ph Bougault dino tin):; Arsen G!1'(l'ctb,!c bi?G trong mt:
a. Ki~rri,co ch~t oxy h62 ..
b. -Kj!
em,. k' eo coat
,! ,.
o~y n02-.
c. Acid, co ch~t DXy hoc.
r-. 'd'
,I' '!, 1 I
'Q) fl.l<:j ,l< co chal OXYDca.. . . ~ -7 .

.0 d..r:;P\"1 ....._
10;",Tro~~ dinh u.'f1..!<=~"'_1...!
- ha~D'J nD Ciibi;:r
:::::1:':.
!l:.-r:-:-.L\C ch~t J !3D
,~ riQue DJau yang ~:3D3 1'61 gia:~ta~l .~bgC12;
a. As kirn loai
G. ~(-!.~ HJ_A.s
.'

. ",

11/. NhU'q'c ai~m eua pp Cribier c1inh hrqng Arsec HI.:


a. Kem~Y .
.b. Tem thai. gian,
@ K~hi~u.
d. K ehinfixac. .
12t Trong dill~ 11i9'IlgArsep. _bing pp CIJbi~r, ph.li;:t!O th~nh co ~hi.lI:lrl(C;'4n'dinh mb. b~ng:.:'...
. a. Del HgCh 10% . '. .'. . . '. ..' .' '
b. Dd chi'acetate 10% ....
G. DdKlIO%
d.' 'rib ci db sal.
13/JChiArienur hY-dro..~~U' len ~~~~.~~J.lgCli":_tJ1~mautln.lt.rcj1:
\!T Ving => Caq\ => nat). .. .
b. Vang => do=> nau
e Cam
==>do => n!u
d. VAng => tim ==> den
141: Vai tra cu. Diphenylcarba:r.idtrcng p/u Cabazeneuve dinh t,inhcram U:
a. Chit khli:..' '. . .. . . ','
b.: Chit GXY ~62,.
c. chAt )tlie tic
~ .chit p1u tJ ph(.-c. . .
15/. Vai ira cua Dipheaylearbazid trong p/lZ Cazen~uve dinh Huh crolJ1 U :
ft'

a...
c: t..h,,.
t
na.~-
...' , '

b. Chit oxy h6a


c. ChAt xiic t8c
d. chit ~/~tao phuc ..

12-
Bai.:l : CHAT DOC HUu CO DUaC CHrET XUAT BANG DUNG MOIHUu CO
. TR'ONG MT KIEM

1/. Atropin tan nhi~u trong :


a. eter : .
h. acetat ely!
c. mroc
@ chloroform.
2/. Plu: aX)' boa trong mt add la pIll: d~c hi~u Q~ ~ac djnh :
a Morphln
b. Codein
C9 Strychnin
d. Atropin
3/. Pill Vitali- Morin IIIpIlI d~c hi~u
.a Morphin
as xac ajnb. : : c.

b. Codein
c. Quinin
@ Atropin ,
41. QUinill rattan trong :
a. Benzen
b. Acetat etyl
~ Ete,cblorofonnl
d. Niroc
5/. P/u ajn.h tinh Quinle ;
a Pm hujnh quang ,
b. Pm thaleoqilinin
c. P/tr'Erythroquinin
(d) Tilt ca ttau dUng
6/. P/u: hU}'1Jh qU2ng dung Il~xac dinn alkaloid:
a Morphin' , .' ,
b. Atropin
c. Strychnin
@ Quillin ..
7/. Alcaloid tgo k~t tua icdua thuy agin alkaloid co mau trang hay yang yQi thuoc thir :
a Bouchardat '
@ Mayer
c. Dragecdoff
d. Vilati - Morin .
Sf. Trang phI' Erythro qulnin, n~u co quinine i&p chloroform co m au :
, a. Bo
<1l H5ng
c. Xanh
d. Tim
9/. Pill a~chi~udung d~xac djnh Morphin va Codein li! :
a. Pill Frodbe va phl Vilati- Moril']
b. Pill Frodhe va piu hU)11_~ quang
~ Pill Frode va phi Lafon ,
d. Flu FIGdc vi pill oxy ho's. ITong mt ?cia
10/. StrycQni!! bill nhjh, trDng :

@ C!orofom.

! f....-.
.' .' .'

11/. Alcaloid p/tr ,"en thu5c:. thli _Bouchardat t~o k~t tin Dgo~i trlr:
a. Morphia ..
b. Codein
c. Nicotin
"'~ .. Cafein . "',.'.
121. V6i thuac thfr sulfo selenium, morphill cho W3U :
a. Tim npsangxanh duong, hole,vang.
b. L\1c ng! sang xanh dliong.
ced. Ll}c oliu
!,.\1Cns.Qc thach . .. .::.
13/. Morphin'k!t tna vl'cq thny-trlc;:h bing eter ~roi1gmt :
@ Ki~IQ.yeu -
b. KiAm manh
c. Acid yi~
d. Acidmanh
-9-14/. Thu6c'thu ~fu.pp Lafon 13. sulfo s~leni~.. .
S15/. Plu Lafon chi nh~y va chuyen bi~t dai veri Morpl).in.
.~ 16/. Morphin'cho plu vol c~.c"thuActhU ehung chUa a~oid tr~Mayer.
'$ iiI. Plu vo; thu6c thu Mayer dt t!h~yngo~ trir Atropin.
'" 18/, Plu Thaleo!luinin chung tho QuirUn nhlIIl.gk cho mau v6i. cinchonin va cinchonidin.
.., 19/. Morphin ian nhi!~trting cic dUng moi hli.-uca.
, 20/. Codeiil u. d?n xuit 3- Metyt Morphin.
G'r 2 U.Plu vCrithu& fuir Mayer rat ~y veri cae alkaloid, ngoll!itrir .....
s. lV. ~odein cho vai thu3c thir sulto selenium miu !I,icnga sang xanh d\I~g. I

~ 23/. '101 cae chit k!~m:ln~nh. Morpbin c:ho !l\u5i morphinat t.im/ ete ".ldif:.:..~\ J1
:::.14/. P/u Thaleoquir.inr!t dij,c hi?)! daxac ~
quinln. .
'" 25/. Piu Fradh;; chi ~y va cbtiyen'bi~tdbi ven Ccdejn.
26/. V6i. thu6c thu Sulio selenium (Tf Lafon) ,rnmp"Pin ...
a
...p ,

271. Neu k ~a.c dinh dU9c morpbln va strj'chnin trong ..... " ba.:.g Cl'1lorofoml.
28/. Plu oxy hOa trang' rot acid la pitt ...

_. :','---:.-:;;:".:-"'-

.
/4 -!
, .
r':;:)c_ ';~':_~~'/1
~~~
-. 'f,
'\ i.)

BE THI 'J,_,TMON fH)C CHAT NK 2Qlfr:.2011 (LAN 1)


. LOP DS ,~& CT2
.. _l].ga~.Jhi:-7LLLl2.OJD-.-ThCri....glanJam....ba-i-:-4-5..-phut--- ----. --.---.---.-----.-- -...

1. ChQn,m~t cau ,tra l?i ?U~g /:: --) ~ , ~, ,


1) Dua .vao bang phan loai doc tmh theo\~JJ.eu QOTI Ql1cmg uong 0 chuot, asetaldehyd
. dU9:~.xep vao nhorn:
-tA_ Cue Q9C (Extremely toxic)
'0) DQc tinh cao (Highly toxic) .
*"
c) DQc tinh trung binh (Moderately toxic) .
,.t\ L\;; ....+:1'"\'h fh~ .....(Cq;n-ht).,., tr'l.,,; .....
\ \,. .
U) L..J'!V H,l.Ll.L \'l1,""".,t-"
\W115I.JL1) L.,VJ .1'-'/
.... ." I,'

2)' Cac ch~t d9C sau day co thb gay nhip tho chi!_gl,ngoai tnr I
.(iff Cloralhydrat ~ --.--_ -:..;
- b5 Cocain :
c) Cafein
d) Arnphetamin _
3) SI,Ixuat hien coproporphyrin trong.rnau do 13.ngo dQc chat nap sauday: (
& ~~~m~ >lnu+o ftq,rT k

c) Benzen
d) Anilin
, 4) Dang chit dQcthUy nga.E_!SothS gay quai thai la:
- ---- -- - a) Hgkirn loai (thb long) -. -
Hg kim loai (fh~ hoi) ,
Iethyl thuy ngan ;t.
Mu6i Hg vo co .
,) !;bd<)e gay su peroxid16. cae hopehi~ d[ndin thoar bOaii bio nao .Ia: T ,,6

.J)l~~g:.'-.... ,'
AN02 '
6) 'Phuong phap hi) h~p nhan t~o !OI1g dUQ"cSU dl,tng trong truemg hqp ngQ doc: I ~!:1..
_~ KhiCO .
_' Khi N02 :I-
c) Hoi thuy ngan (Hg)
d) Acid cyanhydric (HeN)
7) Phucmg pha~ Cribier djQ.hlm;mg Arsen:
a) Nh?-y, ton thai gian, khong d~c hi~u
b) l'fho,lY,it t6n thOi gian, d~c hi~ll
,)_ Y~l1ong.nh~~y, it,tim thai g~an,d~c hi~u
~1)-;;.y, It [OnthO! glan, kho~ di?-chl~U I
8:!Q}iSi;\ clUQC dtIng d~ giam n6ng dQ Hg trcng rno, nhflt Ii nao Li-]_i bi ngQ dQc
a) Hg k!m lO9-1 (th~ long) ~ 0 ~,
,hi lVlu6i Hg vo co P-c' CI(l~Cfr '
;,,:
(,;~~[ I !if_o - 'I ij -I i ;- -L- I'. I)
i'f1j) - g 1lru co (1\i[ethyl Hg)~r: ' r\ (}:.,. ;),t,\ d\j! C,_,) ch_. '[rCf ../lLW_ W ~i Q~jCl (j(_ -nvu)
;.i@1~: >I/Hg kiln loai(th~hal) -.J I'~j .- -- '1- 'I I.'
...,
'~~-:-i."-~
~""'- ;.
r:, '.' '.' .o
""!_i { ;.

."
_- 'I' -',_
.'
) ,F!
9 9) S\I ng doc chi, nao sau day co !hl
chIiY~n oxy fir ph6i d~n cac t6 chuc: '.
'.0 ""'hemoglobil'
,.....
__._-.- _
rnau lain mat khi nang van
()
.X CO I tID r:
b) HCN .
. c) CH30H
@ N02 ~ N\)
.-;- ),_.:':.:'
I 0) Tmng co the, ",ety I c lorur (d icl orome!an) co. thi chuy1n hoa tao thanh
;t~gN~ .
c) CH30H
d) N02 . '.

"- - /\ RA;
man tinh: Inon --.
-- -. --.,.-- 0'; ,i,
-_ ,,'
. - v"j, hI'n do
.. __ '._.,..- --- ~'""
--'---0 "'"
--.' o;~o ""n
----".. - .. ", " """
-_ ._ ... .,._ nh,'mn
-"-"0 no
_~ noA AAn
"bY ~':'_

a) . Chi (Pb)
b) Thuyngan (Hg)
arJ Arsen (As) _ if
~d).Acid cyanhydric (HeN) va d~n xu,it cyanid '. , . ,.
12) Chat doc gay thalli hoa to. chirc vi tao nen cac hop ch<!!prolein rat tan la:. .
a)Acidm~ .
, b) M~tanol
mrsen
../th~Yn,gan
. 13) CO bat ~au the Hi?Il
sr rvl '. a o9c tinh
, ...
nang dQ:
a) 5 ppm
.@rsopPm,/\\
oj" 100 ppm '. ,.
d) I000 ppm I.. '" ~ .. '
.ItLl). MtNO; c6 tinb kich
alie ,/' . ling m,(lni}, e6 thi giiytah
, thuon~
" va tAc hgh<n (luling hOhp lit:
" H~ ~.
o co .
' d) Thuy ngan kim lO{ii (th~ hai) ., ,
Ii5 ..M,t dQc na~ sa~day'th~ hi~n d9~ tinh treri ~6!lg t{1o'huyet: '
Ch1(Pb)./ ',' .----------..::
, Thuy ngan (Hg)
c) Arsen(As)
d) Metano1(CH30H)

16) T tong
hu6ng .. d(ie CO, li~u phap oxy caD
tren:ng\i ap dugc sir dvng chu, yeU d~lfungiam ani
MhoMp
h~ th~n kinh v
M tuanhoan
d) h~ tieu hoa , ,:"
C6ndaetylic (CiHsOH) d'tigc ciao thai eM yeu qua;
17)a) - .. i. -

~ th~' J ,
c) dUOng hO hap

2
""" -- -

Il. Chon t~p hgp cautraIot dung:


~.. '\"~:, . '.' .

'A 19),~~;krl:ipr~ir\'c6ili~ gay ra cac tac dung doc sau:


'@ Vie~m ga?, lac nghen rn~t ,/ .' .
')..Tm~~ +.~.
1'.'~UU5 .. I..Ll.LJ. r/
Dan d6ng tir .
d) Tang ure va albumin nieu '. .'
20) Co th~ dung than ho~t d~ h~p phu cac ch~t dQG trong. tnrong hop ngi) dQc'< 4 gio, T I a
ngoai tnr ng9 dQc': .. 0 ._( p' l:i I' I.:.. ( . 'Lv , .ir. a.c.-d bLl?--:_;- e, , \

JIrS~t, ~ , th<in ~=l-f\Af rfu:!- ~~ - ''-) ~r~~~~ l) -l


. ~. Coban YNi,t?(.~ .if.t(1j.~ :i-P ;J.Q.u.: trIO
Metanol J )} '1
Lithium ." " '
G"4P 2) ong tnrong hop ng.dc.Qarbituric < 6 gio, co ili~loai tnr chit dQc bing ffi(lt 56 '116
bien hap sau: "" , .. '> ....''' '., '." "~'

,r~ . Ruad~ day bfu-tg,dung dichKali perrnangana_tJ%o <. rr: N.P<.tt 0 q lo-
Rira da dAy b~ng dung dich Natri hydrocatbQ_rl~rs%
-t)ua dung djdl TH:A-:M-vao'caih~- ~~.=-=: --,~, ,~ : .' -,
J) Than hoat .;
22) 'trogen di~xid (N02): [I r c_ ! J.

I
CO th~ ~ d~ng long hay kill / -
Tan nhieu trong nuac (4 \-tU) 0 1'20. "
Gay kich (mg \I . .

C6 tinh oxy hoa ./


23) Boc tinh cua chi th~ hi~n eM y~u tren: ,,:!.,' /j

. h~th6ngt;; huy~t v
h~th5ng ho h~p . (_0 )
h~ th6ng thk kinh :;- n.
h~05ng sinh san j ) ~~ >'
2~4) O'_cheg~y dQc eua _+,r\ "'6Q v-i)7' I+b )
lam oxy rno -J C GIN i.)..A . \ .
S~: i j.

UC eh~ enzym t6ng hQ'PHEM j( .U)


C eh~ hO h~p t~ b~lO j \ J.c'~ ~l1f
! . .'

:NC[o,}Z-) ~rU1.'N1
d) lfc_ehe. h~.th6ng enzym CCfbah ~at 1, enzym v~ chuyen hydro. (.r 1)
25~sen tnoxld (AS203): _ :. "'. :,: , .
l~ kh6ng mlli .; 'J ~ rcau. ,
b) tan nhi~u trong \luCre \. .frLr.. c.f-{;~r(1.')
Q~ ~. gay kich ling
o .t::ff
bay hai khi dun nong .J

3
.' .' .... J""

~<;j

1[- ,
T,,( 26) Khong
nao illcac rna
dimg BAL dol d;eu' trj str ngq doc chAt nao sau day vi
khac: co th.\ phdn b6. Hg dn
/"
a) Hg kim Ioai

i
Mu6i Hg vo co
. Jig hihr co (Methyl Hg) "
Hoi thuy l1gan ;
152,- 27) Co chS gay dQc cua th,uyngan (Hg)
Uc ch~ enzym tong h.gp HEM, " ' , .
"-!boaihoa t6, ch~e vi tao ne.n cac hop ch&t protein r&t.9n v. .
Uc che hOhap te bao, '. /'
'l-i~:'I.
I.' 'JQ\ t.,..;~
Tac d\-ulg'leh nhorn thiol (~~H) cua h~ thdng
"'''"n'h"rl'';,.. ,,), ""~n rl~., "".<:+ n"~~:.-I .
J""''',u,J.J'-lJ.J.'''' w\.t '=-'Ju.:uu.
e~m co'bfu}';_' . ',7' -.

I
.._,_,/" ..... ...&.'-' .... .&.c, ...... '-I.L.l.A.J .n.UUIL.

B{>c tinh eire ni~nh 0/


Tac d.O. hg nh3nh ./

I, T ?I(
"
It tan.trong
29 Tri~u chl.'11g ng9 dgc ~
Qu...O
"".;t_mrac
~ va nrou
pl6U. ").
HAp thu dS qua nhi~u dUOng k~ cil da, mang nhay va dUOng hO h~p.
C, CIa/\:
.L -

chi:
n.
'"

~"./:
01

I -@tX~t hi~n vi en den a n_:r6u ..."r


Hong cau tang C ~
,...1 0."
UUN 'V ,) ::<.u:o.J- ,fu_~
I
i 9 u~t hi~n porphyrin tr~ng nuac ti~u. -.I /is, : bcJclv
I Ntroc da tai, hoi tha thOi .;
I -, .::'. 30) y ngan kim lo?i (th~ hoi):
!
- q9:1"
J",
Hip thu hoa~ toan qua dUOng tieu bOa
,Kich img phOi J . .

. PhfuJ ph6i vao h~ thin kinh gay d{'>c .;


, " ,',
!.+. -
- )~ C6 tf g~y qU~ithai,
31) fl c chat chi (Pb). ..h; _.'
C:H J ~ c1 " M.Vf- '~)
" H~p thu qua h~ th6n'g tleu bOa, hO h~p va da ..-
Pban b6 eM ySu vao mau, gao, tM-n, xuong. .,-
. Qua dugc wI:iau thai va hang rao mau nao. ' '"
Tich tay trong gan, th~n, rna Iha ./
";I):; 32) u6i thUy ngan vo co: .
~ Hp thu it qu~ dUOng tieu bOa.
~ Co d9c tinh d6i v6:i th~n '
S C6 dQc tir0 tren h~ th~n kinh trung uang.
~ C6 tlnh chat mono ./ an
In. Xac djlllh ciu dung (]E)) Jhlay sai (3)

ifF' & 33) Nicotin la mot ch~t doc '" th~ 16ng.Jf . .. . i (

,ii:: ! 34) Tac dong di~t chuot clla ~ur I.do mu6; kern gay l1en. C H,1J .> , .
'"~..$35) Phen?barbi tal I.19.i b.rbiturat c~ tac d \U1gtrung binh l d Q.(.) 3, ..
I .p'''!;
J ' .. -
36) Ty (so
gia. <::: WRIGHT,
c..{ '1f--n cbi
,(.tc6
_At;:gia
It tri -w
I) doiS Va; cae truimg hQp d. uong Barbituiat tir tren 12
I .:? 37) Thai gian ban huy cua Methoxyc!or 'rang mo rna cua chu\it 1.2 thang. 5,
I
C~fv..'a~)
I
I
J
I
J
J
'.T2~
,.:
TJ/
Tq';-tS
1q9
1-10

...duoi rae nhaD


I
I
I
I

I
j

i
I
I.
j
I

,
/

6
V. Chon can tra 10; nrong frog
99-100 ) Chon phuong phap phan l~p thich hop voi ch~t dQc:

- 1)_V~-~?-h~a-b~~~~6n_h9P suIfonitric
..2) V 6ca1iOa bang cIo moi sinh
~1Jr.~a)~
a... - ~
r=-
Th.liy ngan
b) Arsen 1
J__

3) C~tkeotheo hoi mroc I )- d c) Chi -1 i


4) L9c qua mang ban tharn (thAm tichl--1 d) EtanoI, metanoI ~_"... .
- J' e) Acid cyanhydric '.-2.~
f) Acid rnanh vaki~m an da .Lj