Vous êtes sur la page 1sur 3

ZAKON O GRADNJI

ZAKON O ZATITI OD POARA


I. OPE ODREDBE

LANAK 1
(3) U cilju zatite od poara poduzimaju se organizacijske, tehnike i druge mjere i radnje za:
otklanjanje opasnosti od nastanka poara,
rano otkrivanje, obavjeivanje te sprjeavanje irenja i uinkovito gaenje poara,
sigurno spaavanje ljudi i ivotinja ugroenih poarom,
sprjeavanje i smanjenje tetnih posljedica poara,
utvrivanje uzroka nastanka poara te otklanjanje njegovih posljedica.
lanak 2.
(1) Pojedini pojmovi koji se koriste u ovom Zakonu imaju sljedee znaenje:
1) Poar je samopodravajui proces gorenja koji se nekontrolirano iri u prostoru.
2) Gorenje je brza kemijska reakcija neke tvari s oksidansom, najee s kisikom iz zraka u kojoj nastaju
produkti gorenja te se oslobaa toplina, plamen i svjetlost.
3) Tehnoloka eksplozija je naglo irenje plinova uslijed gorenja ili druge kemijske reakcije.
4) Poarni rizik je vjerojatnost nastanka poara u danim procesima ili stanjima.
5) Ugroenost od poara je potencijalna opasnost od poara za zdravlje ili ivot ljudi i materijalnih dobara.
6) Otpornost na poar je sposobnost dijela graevine da kroz odreeno vrijeme ispunjava zahtijevanu nosivost
(R) i/ili cjelovitost (E) i/ili toplinsku izolaciju (I) i/ili drugo oekivano svojstvo, kako je propisano normom o
ispitivanju otpornosti na poar.
7) Reakcija na poar je doprinos materijala razvoju poara uslijed vlastite razgradnje do koje dolazi izlaganjem
tog materijala odreenim ispitnim uvjetima.
8) Neposredna opasnost je stanje visokog poarnog rizika, koje moe u bliskoj budunosti dovesti do poara.
9) Evakuacijski put iz graevine je posebno projektiran i izveden put koji vodi od bilo koje toke u graevini do
vanjskog prostora ili sigurnog prostora u graevini, ije znaajke (otpornost i reakcija na poar, irina, visina,
oznaavanje, protupanina rasvjeta i dr.) omoguuju da osobe zateene u poaru mogu sigurno (samostalno ili uz
pomo spasitelja) napustiti graevinu.
(2) Izrazi koji se u ovom Zakonu koriste za osobe u mukom rodu su neutralni i odnose se na muke i enske
osobe.
VII. ZATITA OD POARA U SUSTAVU ZATITE OKOLIA, PROSTORNOG
UREENJA I GRADNJE
lanak 23.
(1) Ministarstvo, na traenje nadlenog tijela, sudjeluje u postupku donoenja dokumenata prostornog ureenja
dravne razine sukladno posebnom propisu kojim se ureuje podruje prostornog ureenja i graenja.
(2) Nadlena policijska uprava, na traenje nadlenog tijela, sudjeluje u postupku donoenja dokumenata
prostornog ureenja podrune (regionalne) i lokalne razine sukladno propisu kojim se ureuje podruje
prostornog ureenja i graenja.
(3) Pri donoenju dokumenata prostornog ureenja iz stavka 1. i 2. ovoga lanka treba voditi rauna o prostornim
uvjetima zatite od poara, posebice o:
mogunosti evakuacije i spaavanja ljudi, ivotinja i imovine,
sigurnosnim udaljenostima izmeu graevina ili njihovom poarnom odjeljivanju,
osiguranju pristupa i operativnih povrina za vatrogasna vozila,
osiguranju dostatnih izvora vode za gaenje,
uzimajui u obzir postojea i nova naselja, graevine, postrojenja i prostore te njihova poarna optereenja i
zauzetost osobama.

lanak 25.
(1) Prilikom projektiranja i graenja graevine mora se osigurati zatita od poara, kao jedan od bitnih zahtjeva
za graevinu propisanih posebnim propisom kojim se ureuje podruje prostornog ureenja i gradnje, tako da se
u sluaju poara:
ouva nosivost konstrukcije tijekom odreenog vremena utvrena posebnim propisom,
sprijei irenje vatre i dima unutar graevine,
sprijei irenje vatre na susjedne graevine,
omogui da osobe mogu neozlijeene napustiti graevinu, odnosno da se omogui njihovo spaavanje,
omogui zatita spaavatelja.
(2) Smatra se da je bitni zahtjev zatite od poara iz stavka 1. ovoga lanka ispunjen ukoliko graevina
udovoljava minimalnim tehnikim zahtjevima zatite od poara utvrenim posebnim propisima i odlukama,
procjenama utjecaja zahvata na okoli, odnosno objedinjenim uvjetima zatite okolia iz lanka 22. ovoga
Zakona, dokumentima prostornog ureenja iz lanka 23. ovoga Zakona i posebnim uvjetima zatite od poara iz
lanka 24. ovoga Zakona.
(3) Ispunjavanje bitnog zahtjeva zatite od poara moe se dokazivati i prema priznatim metodama prorauna i
modelima koji su razliiti od naina dokazivanja propisanog stavkom 2. ovoga lanka.
(4) Odstupanje od bitnog zahtjeva zatite od poara doputeno je samo u postupku propisanom propisom kojim
se ureuje podruje prostornog ureenja i gradnje iz prethodno pribavljeno miljenje Ministarstva, odnosno
nadlene policijske uprave.
(5) Iznimno od stavka 2. i 3. ovoga lanka, ispunjavanje bitnog zahtjeva zatite od poara moe se dokazivati i
na drugi nain, uz odobrenje Ministarstva, a na obrazloen zahtjev investitora ili projektanta graevine.
(6) O zahtjevu iz stavka 5. ovoga lanka Ministarstvo odluuje rjeenjem protiv kojeg nije doputena alba, ali se
moe pokrenuti upravni spor.
lanak 26.
(1) Vrijeme u kojem konstrukcija graevine mora ouvati nosivost i zahtjeve u vezi:
sa sprjeavanjem irenja vatre unutar graevine,
sa sprjeavanjem irenja vatre na susjedne graevine,
s omoguavanjem da osobe mogu neozlijeene napustiti graevinu, odnosno da se omogui njihovo
spaavanje,
s omoguavanjem zatite spaavatelja
te druge zahtjeve koje u vezi sa zatitom od poara moraju ispunjavati graevine kao i svojstva otpornosti na
poar i/ili reakcije na poar graevinskih proizvoda propisuje ministar u suglasnosti s ministrom nadlenim za
zatitu okolia, prostorno ureenje i graditeljstvo.
lanak 27.
(1) Prema zahtjevnosti mjera zatite od poara graevine se dijele na:
graevine skupine 1 manje zahtjevne graevine i
graevine skupina 2 zahtjevne graevine.
(2) Ministar u suglasnosti s ministrom nadlenim za gradnju, razvrstat e propisom graevine u skupine iz stavka
1. ovoga lanka.
VIII. ZATITA OD POARA U UPORABI GRAEVINA I PROSTORA
lanak 36.
(1) Svaka graevina ili njezin dio, ovisno o svojoj namjeni, mora se tijekom svog trajanja odravati na nain da
ispunjava bitni zahtjev zatite od poara.
(2) Svaki prostor ili njegov dio, ovisno o svojoj namjeni, mora se odravati na nain da ispunjava propisane
mjere zatite od poara.