Vous êtes sur la page 1sur 24

Sierpc

Gozdowo
Mochowo
Rociszewo
Szczutowo
EGZEMPLARZ
BEZPATNY Zawidz
nr 9 21 listopada 2017 polub nas na Facebooku! facebook/ekstrasierpc nakad 3000 egzemplarzy

Narodowe Ekstra
Wiadomoci
wito Lokalne

Niepodlegoci Znaleziono ciao mczyzny


W Wile na wysokoci Topo-
rzyska (gm. Zawie Wielka, powiat
toruski) odnaleziono zwoki mo-
dego mczyzny. Wszystko wskazu-
je na to, e jest to ciao 24-latka z
Zawidza, ktrego poszukiwano od
koca marca tego roku.

Zagin 25-letni Ukrainiec


Trwaj poszukiwania obywatela
Ukrainy Kyrylo Vozniuka, zamiesz-
kaego czasowo na terenie Sierpca.
Ostatni raz by widziany na dysko-

99 lat temu Polska po 123 latach niewoli tece w Borkowie Kocielnym.

Katarzyna Cichopek
odzyskaa niepodlego. Uroczystoci z tej w Sierpcu
okazji odbyway si w caym kraju, take w Media spoecznociowe i plot-
karskie strony internetowe obiegy

powiecie sierpeckim. zdjcia Katarzyny Cichopek (znanej


m.in. jako odtwrczyni roli Kingi
Zduskiej w telenoweli M jak mi-
o) zrobione w sierpeckim skan-

Tajemnice odkrywane 55 lat Ogniska TKKF senie.

w drewnie Kubu w Sierpcu


Lodowisko w Sierpcu?
Tym razem plany s cakiem re-
Edmund Szpanowski po raz kolejny prezentuje swj dorobek artystyczny alne. Ju tej zimy najprawdopodob-
sierpczanom. Obok rzeb w sierpeckim ratuszu moemy podziwia fotografie z niej bdzie mona si polizga na
licznych podry, plenerw i warsztatw rzebiarskich i odkrywa wraz z twrc sztucznym lodowisku.
tajemnice wiata.
STR. 3
Hala w Mechaniku
W rod, 29 listopada 2017 r.
zostanie wmurowany kamie w-
gielny pod budow hali sportowej
w Zespole Szk nr 1 w Sierpcu.
Uroczysto bdzie miaa charakter
symboliczny, bo prace ju trwaj.

Pomnik Jzefa Pisudskiego


Towarzystwo Patriotyczno-
-Historyczne Ziemi Sierpeckiej
Pami i Prawda zainicjowao
budow pomnika marszaka Jzefa
Dodatek specjalny Pisudskiego.
2

OKIEM NACZELNEJ takiego mogoby nas rorystycznych w tym nieszczcia, tragedie. A prawie zapo- nienawidzcych bigosu, nie bdziemy

Patriotyczne
spotka. A jednak kraju, ni flag Pol- minamy o zwycistwach, radociach, tolerowa ufoludkw.
tak byo. Kilka ski w czasie naszego szczliwych chwilach. A nawet jeli si Czasem kiedy czytam lub sucham
pokole naszych wita. one pojawiaj, to raczej na marginesie, wypowiedzi ludzi, ktrzy pragn zmie-
dywagacje przodkw, tych
ktrzy le pocho-
Chcemy czy nie
chcemy, to Polska
jako dodatek do tego, co nam si nie
udao. Jakbymy wstydzili si, e kie-
nia wiat na podobiestwo swoich
wyobrae, tego jak powinna wyglda
11 listopada 1918 r. przynis Polsce wani na sierpeckim jest czci nas. Czo- dykolwiek udao nam si co osign. Polska, jak z atwoci mwi o daninie
wolno, wolno po 123 latach zaborw. cmentarzu, byo wiek jest zwierzciem Widocznie taka nasza przypado, bo krwi, zastanawiam si, czy kiedykol-
Dziewidziesit dziewi lat temu nasi poddanymi rosyj- stadnym. Tworzc osa- nie wypada radowa si, bo przecie wiek uda nam si wyrwa z zakltego
dziadowie wywieszajc biao-czerwone skiego cara. W naszym dy, miasta, pniej pa- tyle ludzi zgino, walczc o niepodle- krgu, gdzie wiecznie musimy walczy i
flagi, mieli zy w oczach, bo w kocu miecie stacjonowao ro- stwa, szuka ochrony przed go, bo przecie Polska 1918 r. to by umiera w imi Boga, Honoru i Ojczy-
doczekali si niepodlegej ojczyzny. Dzi syjskie wojsko, w cerkwi mo- niebezpieczestwem. Najcz- kraj podzielony, rozdarty i na dodatek zny. Czy naprawd musz umiera nasi
rzadko si nad tym zastanawiamy. Wol- dlono si w obrzdku prawosawnym, ciej przed innym czowiekiem. Poczya czeka j wielki kryzys lat dwudzie- ojcowie, synowie, matki, crki, abymy
no traktujemy jako co oczywistego. w urzdach siedzieli carscy urzdnicy. nas historia, jzyk, sposb mylenia. Lu- stych, a pniej jeszcze II wojna wia- czuli, e speniamy misj?
A przecie jeszcze na pocztku ubiege- Czy gdyby historia potoczya si inaczej, bimy uwaa si za patriotw, za mczen- towa, potem okres stalinizmu, PRL-u Moe w momencie, kiedy nauczy-
go wieku Sierpc by czci Rosji. Nie naszym prezydentem byby Wadimir nikw, ktrzy cierpieli i przelewali krew, i III Rzeczypospolitej. Po prostu nie my si cieszy i by razem, biao-czer-
wyobraamy sobie, e jzykiem wyka- Putin? by zyska wolno, nard wybrany. No wypada by szczliwym tylko z racji wona flaga bdzie dawaa nam poczucie
dowym w naszych szkoach mgby by Narodowe wito Niepodlegoci c, nie jestemy jedynymi, ktrzy byli tego, e 11 Listopada to Narodowe przynalenoci, radoci i normalnoci,
jzyk rosyjski, e wyjazd do stolicy ozna- od lat jest traktowane przez nas troch pod jarzmem innych. Bugarzy na swo- wito Niepodlegoci. Nie jednoczy a Narodowe wito Niepodlegoci nie
czaby wypraw do Moskwy, e jadc do po macoszemu, jakby nie byo dla nas j wolno czekali jeszcze duej, prawie nas ono. Musimy mie wroga, realne- bdzie wycznie witem tych, co po-
rodziny do Poznania czy do Krakowa, wane. Na Facebooku w ramach soli- 500 lat. go, urojonego, by by szczliwymi, by legli, ale przede wszystkim radosnym
trzeba byoby mie paszport i stara si darnoci wicej osb dodawao flag Kochamy w naszej historii ze mc wyj na ulic z hasami: zwyci- witem tych, ktrzy yj.
o wiz. Trudno nawet pomyle, e co Francji po pierwszych zamachach ter- chwile. Lubimy celebrowa upadki, ymy wrogw truskawek, wygnamy ANNA MATUSZEWSKA

Winiewskiej, bdziemy mogli korzy- sportowo-rekreacyjnych. powiedzia


sta z rowerw wodnych, wzbogacajc prezes Ogniska Jakub Grodzicki.
tym samym ofert prowadzonych przez
nas zaj i organizowanych imprez M.

reklama

Rowery mieszkacy ponownie skorzystaj z tego


typu atrakcji.
dzenia zieleni, odnowiono boisko do
koszykwki na osiedlu przy ul. Jana

wodne na Firma Carlsberg Polska od czterech


lat prowadzi program grantowy Ini-
Pawa II. Jednym z pomysw zgoszo-
nych przez pracownikw sierpeckiego
browaru by zakup rowerw wodnych.

Jezirkach cjaTyWy, ktrego celem jest wspiera-


nie lokalnych spoecznoci, bdcych
Do wsppracy wczyo si Ognisko
TKKF Kubu. Wolontariusze z sier-
w ssiedztwie browarw i biur. Wiele peckiego Browaru i przedstawiciele
dobrego zadziao si ju na terenie na- Ogniska, uporzdkowali otoczenie,
Starsi sierpczanie pamitaj czasy, kiedy szego powiatu, m.in. powstay siownie przygotowali stanowisko do zwodo-
w sezonie letnim mona byo pywa po zewntrzne, na szpitalnym dziedzicu wania sprztu. Dwa rowery dojechay
Jezirkach sprztem wodnym. Wkrtce pojawiy si awki i kosze, nowe nasa- w sam por, by mc zacz imprez
rekreacyjn. Zielony i niebieski kolor
urzdze przypady do gustu uczest-
nikom spotkania. Specjalne tabliczki
bd przypomina o fundatorze. Po-
zyskano take kamizelki ratunkowe.
Kady mg popywa po Jezirkach.
Na imprezie nie zabrako take ra-
townika z WOPR Pock Przemysawa
Burzyskiego, ktry czuwa na bezpie-
czestwem korzystajcych z rowerw Adres redakcji: 09-200 Sierpc, Nakad 3000 egz.
wodnych. ul. Konstytucji 3 Maja 6a Wydawca: Sowem namalowane
- Bardzo dzikujemy firmie ekstra.sierpc@gmail.com Anna Matuszewska 09-200 Sierpc,
Carlsberg Polska i wszystkim osobom Redaktor naczelna ul. Konstytucji 3 Maja 6a
zaangaowanym w przygotowanie Anna Matuszewska, Druk Agora SA ul. Daniszewska 22
projektu. Dziki pastwa programowi tel. 507 940 850 Warszawa
grantowemu IncjaTyWy i zaangaowa- Wsppraca: Jakub Grodzicki, Redakcja nie ponosi odpowiedzialnoci za tre zamieszczanych
reklam i zastrzega sobie prawo skracania i redagowania
niu pracownikw sierpeckiego browa- Natalia Leniewska nadsyanych tekstw.
ru, a szczeglnie pani Moniki Graczyk
3

Tajemnice odkrywane w drewnie

pierwszej uwag zwraca trzy-


metrowa kompozycja przed-
stawiajca Jezusa na krzyu.
W kolejnej sali zgromadzono
prace inspirowane kobietami.
Edmund Szpanowski zawsze
mwi, e kobieta jest tajem-
nic, ktr pozna nigdy nie
zdoa, ale cigle prbuje.
Znalazo si te miejsce
na rzeby zwizane z muzyk,
sportem, rodzin, a take te,
ktre podyktowane s wy-
obrani i nastrojem artysty. I
na koniec wchodzi si do sali,
Edmund Szpanowski po raz kolejny prezen- w ktrej zebrano Szpanerki. Ich nazwa
tuje swj dorobek artystyczny sierpczanom. pochodzi od nazwiska twrcy. Gwn
Obok rzeb w sierpeckim ratuszu moemy inspiracj przy ich tworzeniu jest na-
podziwia fotografie z licznych podry, turalny ksztat obrabianego materiau, I stopnia w Sierpcu. Dopenieniem
plenerw i warsztatw rzebiarskich i od- ktry dyktuje form ostateczn. Rze- treci prezentowanych w salach
krywa wraz z twrc tajemnice wiata. biarz wykorzystuje ski, skrzywienia wystawienniczych s te zorganizo-
tkanki, narola, sprchnienia czy nad- wane i poprowadzone przez autora
Wystawa Tajemnice odkrywane w palone czci. kolekcji pokazy pracy snycerza i
reklama drewnie. 45 lat pracy twrczej Edmun- Ekspozycja jest wzbogacona warsztaty rzebiarskie dla uczniw
da Szpanowskiego zostaa otwarta 6 prezentacjami multimedialnymi, szk podstawowych, gimnazjal-
listopada. Na wernisa przybyo po- ukazujcymi proces rzebienia. nych i rednich. Ekspozycja czynna
nad szedziesit osb. Goci powita Podczas wernisau z koncertem jest do koca kwietnia 2018 r.
dyrektor Muzeum Wsi Mazowieckiej akordeonowym wystpili ucznio-
w Sierpcu Jan Rzeszotarski. Wspomi- wie Pastwowej Szkoy Muzycznej MAT
na wystaw, ktra odbya si pi lat reklama
temu z okazji 40-lecia pracy twrczej
artysty.
- Edmund Szpanowski jest samo-
ukiem, mwi, e sam si wszystkiego
nauczy. Myl, e wystawa bdzie po-
dobaa si, tak jak poprzednie, i cht-
nie pastwo przyjdziecie z rodzinami
i przyjacimi, aby j zobaczy po-
wiedzia Jan Rzeszotarski.

Pierwsza kapliczka
Rzebiarz ze wzruszeniem wspo-
mina pocztki swojej pracy twrczej.
Okazao si, e jednym z talentw
Edmunda Szpanowskiego jest pisanie
poezji.
- Dziao si to pewnego dnia
lipcowego roku 1972. Znudzony sie-
dzia pod potem. Na podwrku pry-
zma drewna porbanego na opa. W
jednej rce kozik trzyma, w drugiej
klocek i rzeza zaczyna. Rzeza du-
go i zawzicie, bo byo to niebiaskie
przedsiwzicie. Z rzezania tego wy-
sza kapliczka z drewna wierzbowego.
Wiedziony rk opatrznoci rzeza,
rzeza i rzeza bdzie do pnej staroci
deklamowa artysta.

Monumenty, kobiety i szpanerki


Prace, ktrych jest ponad sto,
zgromadzono w czterech salach. Ka-
da powicona jest innej tematyce. W
4

Ekstra
Wiadomoci
Lokalne
Na sygnale
Odnaleziono ciao modego
mczyzny
W poniedziaek (13.11) w Wile
na wysokoci Toporzyska (gm. Zawie
Wielka, powiat toruski) odnaleziono
zwoki modego mczyzny. Wszystko
wskazuje na to, e jest to ciao 24-lat- Sukces Ani w konkursie Wybieram wybory
ka z Zawidza, ktrego poszukiwano od skiego Konkursu Barwy Wolontaria- (160kg/91,11). Weterani powyej
koca marca tego roku. Przy zwokach tu. 45 lat: I miejsce Sawomir Buczyski
odnaleziono dokumenty i przedmioty, (200kg/122,94), II miejsce Waldemar
ktre mia przy sobie w chwili zagini- Mazowieckie Barwy Wolontariatu
cia. Wstpnie wykluczono udzia osb
Medal im. doktora Piusiski (110kg/72,908).

trzecich w tym zdarzeniu. Toruscy Henryka Jordana


policjanci pod nadzorem prokuratury
zmaga si z zadaniami z historii Polski da aktork w jacuzzi, a na drugim stoi Starosta Jan Laskowski otrzyma z Bieg Niepodlegoci w
koca XIX i XX wieku i dziaalnoci pod charakterystyczn niebiesk chau- rk Stanisawa Lewandowskiego, preze- Warszawie
wyjaniaj wszystkie okolicznoci tej wojskowo politycznej Jzefa Pisud- p w centrum skansenowskiej wsi.
sprawy. sa Krajowego Stowarzyszenia na rzecz Po raz dwudziesty dziewity od-
skiego do maja 1935 roku. Dzieci Niepenosprawnych Pomoc by si Bieg Niepodlegoci w War-
Pomnik Jzefa Pisudskiego Dzieciom Medal im. doktora Hen- szawie. Ubrani w biae i czerwone
Poszukiwania zaginionego Sukces Ani w konkursie Towarzystwo Patriotyczno-Hi- ryka Jordana, nadawany przez Towa- koszulki biegacze ustawiaj si na
Ukraica Wybieram wybory storyczne Ziemi Sierpeckiej Pami rzystwo Przyjaci Dzieci za szczeglne starcie w dwch kolumnach, tworzc
Sierpeccy policjanci prowadz Odby si pierwszy etapu Ogl- i Prawda zainicjowao budow po- zasugi dla rozwoju opieki zdrowotnej najdusza flag Polski. Do pokona-
poszukiwania 25-letniego obywatela nopolskiego Konkursu Wiedzy o Pra- mnika marszaka Jzefa Pisudskiego. i upowszechnianie kultury fizycznej nia byo 10 kilometrw. Wystarto-
Ukrainy Kyrylo Vozniuka, zamieszka- wie Wyborczym Wybieram wybory. Zostay poczynione ju pierwsze prace. wrd dzieci i modziey. wano punktualnie o godzinie 11.11.
ego czasowo na terenie Sierpca. Wzio w nim udzia prawie siedem Posg powstaje w pracowni w Krako- Do mety dobiego ponad 15 tysicy
Mczyzna 4 listopada biecego wie. Ma stan przed CKiSz z okazji
roku okoo godziny 22.00 uda si na
tysicy uczniw z caej Polski. Wrd Sport w piguce zawodnikw. Wrd nich byli tak-
nich byli take przedstawiciele Liceum 100. Rocznicy Odzyskania przez Pol- e sierpczanie: Waldemar Goczy-
dyskotek do Borkowa Kocielnego. sk Niepodlegoci. Mistrzostwa Sierpca w ski, Stanisaw Pirkowski, Krystyna
Oglnoksztaccego im. mjra Henryka
Do chwili obecnej nie powrci do Sucharskiego w Sierpcu: Cezary Drozd, Wyciskaniu Sztangi Lec Chojnacka, Kazimierz Goczyski
miejsca swojego zamieszkania, jak rw- Michalina Dymczak, Mateusz Grze- Lodowisko w Sierpcu? Zawody zorganizowa MOSiR i (wszyscy TKKF Kubu) oraz Mi-
nie nie skontaktowa si ze swoim pra- grzka, Piotr Ikier, Karolina Lorenc, By moe ju tej zimy bdzie mo- Mariusz Czajkowski z Miejskiej Si- cha Haat i Leszek Biekowski.
codawc, ktry zgosi jego zaginicie w Dawid Mocki, Anna Przybyszewska, na si polizga na sztucznym lodo- owni Herkules. Patronat obj Prze-
dniu 6 listopada. Rysopis zaginionego: wodniczcy Rady Miejskiej. W mi-
wzrost 185 cm, waga okoo 70 kg, oczy
Ewa Tomaszewska. Licealici rozwi- wisku. Zostaoby ono usytuowane na
strzostwach wzia udzia jedna kobieta
Tenis stoowy w Jeewie
zywali test wyboru, skadajcy si z 25 boisku do koszykwki na Osiedlu Jana Od sierpnia do listopada 2017
jasne, sylwetka rednia, wosy krtkie pyta. Do etapu wojewdzkiego zo- Pawa II, za Miejskim Przedszkolem nr - Aleksandra Fabiaska. Osigna ona
roku w hali imienia Andrzeja Grubby w
proste szpakowate, twarz okrga, nos stao zakwalifikowanych 434 uczniw. 2. W pobliu bdzie wypoyczalnia y- rezultat 52,5 kg/58,223. Kategoria do
Jeewie walczyli najlepsi tenisici stoo-
redni. W chwili zaginicia ubrany by: Wrd nich znalaza si Anna Przyby- ew, a take automat z napojami. Teraz lat 20: I miejsce Sebastian urawski
wi z powiatu sierpeckiego. Nagrody w
w szar bluz bez kaptura, jasne dinsy szewska. Uczniowie przygotowywali wszystko w rkach radnych. Jeli zago- (160kg/117,152), II miejsce Micha
Grand Prix fundowa Starosta Sierpec-
joggery, siwe buty typu adidas, czapka si do konkursu pod kierunkiem Zofii suj za zmianami w budecie, tej zimy Pawowski (175kg/104,93), III miejsce
ki. Rozegrano cztery turnieje. Wyniki:
dokejka siwa Nike, kurtka ortaliono- Froncek. bdzie mona wycign ju ywy i Pawe Przybojewski (150kg/94,865).
kat. ak: I miejsce Mateusz Olkowicz,
wa z kapturem w kolorze granatowym. bezpiecznie si lizga. Kategoria powyej 20 lat do 100
II m. Micha Rajkowski, III m. Adrian
Ktokolwiek widzia tego mczyzn kg: I miejsce Jarosaw Fabiszewski
lub wie o miejscu jego przebywania, Rnoci (202,5kg/128,0813), II miejsce Ra-
Myszyski; kat. aczki: I m. Kasia Raj-
proszony jest o niezwoczny kontakt z: Katarzyna Cichopek w Sierpcu Mazowieckie Barwy dosaw Borowy (202,5kg/125,2058),
kowska, II m. Sandra Ciuliska, III m.
Sandra Stoowska i Weronika Szyma-
Komend Powiatow Policji w Sierpcu, Media spoecznociowe i plotkar- Wolontariatu III miejsce Krzysztof Rumiski
ska; kat. modzik: I m. Kajetan mie-
tel. (24) 265 82 00 lub najblisz jed- skie strony internetowe obiegy zdj- Wolontariat dziaajcy przy Sto- (160kg/108,064). Kategoria powyej
jewski, II m. Micha Rajkowski, III
nostk Policji pod bezpatnym nume- cia Katarzyny Cichopek (znanej m.in. warzyszeniu Szansa na ycie zdoby 20 lat powyej 100 kg: I miejsce Pawe
m. Adam Marciniak; kat. modziczki:
rem alarmowym 997 lub112. jako odtwrczyni roli Kingi Zduskiej trzecie miejsce w konkursie Mazowiec- Jaboski (195kg/111,267), II miej-
I m. Joanna Rajkowska, II m. Sylwia
W poszukiwania zaginionego w- w telenoweli M jak mio) zrobione kie Barwy Wolontariatu, kwalifikujc sce Jarosaw Fiuk (185kg/108,632),
Rajkowska, III m. Oliwia Kuligowska.
czyli si straacy. Zastp OSP Dziem- w sierpeckim skansenie. Na jednym wi- si tym samym do finau Oglnopol- III miejsce Adrian Pacholec
bakowo wraz ze straakami z Komendy reklama
Powiatowej Pastwowej Stray Poar-
nej w Sierpcu przeszukali okolice rzeki
Sierpienicy na odcinku od OSM Sierpc
do miejscowoci Studzieniec oraz od
OSM do ulicy 11 listopada - obie stro-
ny rzeki. Zastp z OSP Gorzewo prze-
szuka teren rzeki Sierpienicy w okolicy
baru w Borkowie Kocielnym.

Wieci ze szk
Zwycistwo Macieja w konkursie
historycznym
Maciej Kiebasa ze Szkoy Podsta-
wowej w Lelicach zosta zwycizc I
Powiatowego Konkursu Historyczne-
go, ktrego organizatorem bya Szkoa
Podstawowa im. abp. Antoniego Julia-
na Nowowiejskiego w Supni. Maciej
5
reklama
6

Patriotyczne piewanie
bardziej znanej pieni patriotycznej, jest ten wiat.
ktrej sowa i melodia s symbolem na- Piosenkarzom podzikowali bur-
szego pastwa, od hymnu, od Mazurka mistrz Jarosaw Perzyski i przewodni-
Dbrowskiego. Uczniowie I Prywatnej czcy Rady Miejskiej Jerzy Stachurski.
Szkoy Podstawowej zastanawiali si Kady, kto przyszed na koncert, otrzy-
nad znaczeniem sowa niepodlego. Z ma piewnik. Wiele osb zdecydowao
piosenkarzami Dwjki wszyscy piewa- si piewa razem z tymi, ktrzy wyst-
li Marsz Pierwszej Brygady i Polskie powali na scenie.
kwiaty. Uczniowie Trjki przygotowa-
li dwie pieni Taki kraj i Siwy mun- MAT
dur. Mali uani z Ogniska Pracy
Pozaszkolnej przybyli pod okienko.
Filip Kwiatkowski z Gimnazjum Miej-
skiego stara si znale odpowied na
pytanie Co mnie tu trzyma. Zesp
z Liceum Leonium nakazywa mie
nadziej, nie t lich, marn, co rdze
sprchniay w wty kwiat ubiera, lecz
t niezomn, ktra tkwi jak ziarno,
przyszych powice w duszy boha-
tera. Dziki Tatianie Wako z LO
Sierpc powrciy wspomnienia tych,
ktrzy bezdroami szli przez pi-
cy las, a tylko w polu biay krzy
nie pamita ju, kto pod nim pi....
Niektrzy ukradkiem ocierali zy, gdy
Oliwia Kratkowska z LO Sierpc za-
piewaa Kold warszawsk, w kt-
rej prosia Maryj: Niechaj si rodzi
syn najmilejszy wrd innych gwiazd,
ale nie tutaj, nie w Najsmutniejszym
ze Wszystkich Miast. O nadziei, e
krwawy acuch zostanie w kocu ze-
rwany, bo wolnoci wybije dzwon,
piewali uczniowie Zespou Szk nr
2. Zuzanna Olendrzyska z Zespou
Szk nr 1 powtrzya za Czesawem
Niemenem stwierdzenie, e dziwny

reklama

Pytasz mnie, co waciwie ci tu trzyma. W tym roku w obchody rocznicy byli: I Prywatna Szkoa Podstawowa,
() Moe to zapomniana gdzie muzyka, odzyskania przez Polsk niepodlego- Burmistrz Miasta Sierpc i CKiSZ. Na
moe melodia, ktra w sercu cicho brzmi, ci w Sierpcu wpisao si Patriotycz- scenie widowiskowej zaprezentowali si
moe mazurki, moe walce Fryderyka, ne piewanie. W Centrum Kultury i modzi wykonawcy ze szk i placwek
moe nadzieja doczekania lepszych dni. Sztuki spotkali si sierpczanie, by razem owiatowo-wychowawczych z terenu
popiewa. Organizatorami koncertu miasta. piewanie rozpoczto od naj-
7

Niepodlega i suwerenna
ojczyzn, moich obywateli, moich bra-
ci, chc pracowa dla nich powiedzia
ks. Sawomir Zalewski.

Hod tym, ktrzy walczyli


Sierpecki Marsz Niepodlegoci
poprowadziy grupa Maoretek i Miej-
ska Modzieowa Orkiestra Dta OSP.
Sierpczanie z biao-czerwonymi koty-
lionami na piersiach przeszli ulicami
miasta pod Pomnik Ofiar Katynia.
Przewodniczcy Rady Miejskiej
Jerzy Stachurski przypomnia zrywy
kolejnych pokole Polakw, ktrzy
walczyli o zachowanie ojczystego jzy-
ka i tosamoci narodowej. Mwi o
radoci, ktra nadesza po 123 latach
niewoli, kiedy speniy si marzenia
milionw rodakw. Poinformowa te
o tym, e Rada Miejska ustanowia rok
2018 Rokiem Jubileuszu 100-lecia Od-
zyskania przez Polsk Niepodlegoci.
Oddano hod wszystkim tym, kt-
rzy czynem zbrojnym i ofiar swojego
ycia powiadczyli prawo narodu pol-
skiego do suwerennego bytu. Zoono
wiece i zapalono znicze.
MAT

reklama
wszystkich Polakw by taki troch nie-
realny. A jednak moliwe jest wszystko
dla tych, ktrzy wierz i nosz w ser-
cach wartoci, ktrych nie mona w a-
den sposb zabi mwi kaznodzieja.
Ksidz dziekan zwraca uwag, e
nard mona zniszczy tylko wtedy,
gdy zniszczy si jego ducha. Ksidz Sa-
womir Zalewski uwaa, e potrzebne
jest, bymy zachowali swoj tosamo,
swoj histori, e potrzeba ludzi, kt-
rzy bd dziaa w yciu spoecznym,
w naszej ojczynie i bd dziaa dla
jej dobra, aby nie zwyciay interesy
partykularne, partyjne, wykolawione,
ktre niszcz Polsk.
- Ju do! Wystarczy podziaw,
ktre doprowadziy do dramatw w na-
szej ojczynie. Moe trzeba spojrze we
wasne sumienie, stan przed Bogiem
i powiedzie: Panie, chc kocha moj
reklama
W tym roku mija 99 lat od chwili, gdy Polska
znw staa si niepodlegym pastwem.
Obchody tej rocznicy przebiegay w Sierpcu
jak co roku. Byy msza wita, przemarsz
przez miasto i apel polegych.

Naboestwo odprawiono w ko-


ciele farnym. We mszy witej za
ojczyzn uczestniczyy poczty sztan-
darowe, wadze miejskie, powiatowe,
dzieci, modzie, przedstawiciele za-
kadw pracy, organizacji spoecznych,
sierpczanie.

Tsknota za ojczyzn
Kazanie wygosi ks. Sawomir Za-
lewski, dziekan dekanatu sierpeckiego.
Mwi o tsknocie za ojczyzn, ktra
spowodowaa, e jako nard przetrwa-
limy 123 lata.
- Dzie 11 listopada - ten wycze-
kiwany, utskniony, wyniony przez
8

Sierpc Prawdziwi
wczoraj i dzi zerwkowicze
z Dwjki
Wspomnienia yj dopty, dopki do nich wracamy. A rozkwitaj
tym wspanialej, im wicej serca wkadamy w ich pielgnowanie
- te sowa Ewy Gliskiej widniay na zaproszeniu na wernisa wy-
stawy Sierpc wczoraj i dzi.
W Szkole Podstawowej nr 2 w Sierpcu zerwkowicze ponad dwa miesice przystosowywali
Pracowania Dokumentacji Dziejw Miasta Sierpc i
Centrum Kultury i Sztuki zorganizoway wystaw fotografii si do nowych warunkw, uczyli si ycia w grupie i prawidowego zachowania. W kocu
naszego miasta. Znalazy si na niej stare i nowe zdjcia tych go. Tym razem jest to misz masz fotografii starych i nowych. przyszed czas na wielki dzie, pasowanie na ucznia zerwki.
samych miejsc. Wystaw otworzyli dyrektor CKiSz Jarosaw Najstarsza pochodzi z 1928 r.
mijewski i kierownik Pracowni Micha Weber. - W ubiegym roku uruchomilimy fanpage Pracowni
Na uroczysto zaproszono rodzicw i bliskich maluchw, przybyy rwnie
na Facebooku i zaczlimy wstawia zdjcia porwnawcze.
Trzy powody Spotkaem jednego z moich znajomych, ktry stwierdzi, e dyrektorki szkoy Hanna Kurta, Anna Trzciska i Anna Ostrowska. Dzieci sta-
Dotychczas wystawy organizowane przez Pracowni historii nigdy nie lubi i nie bdzie lubi, ale to, co robimy, rannie przygotoway si do tej chwili. Pokazay umiejtnoci, ktrych nauczyy
obracay si wok konkretnego tematycznego zagadnienia, jest cakiem nieze opowiada Micha Weber. si od pocztku roku szkolnego. Przekonay wszystkich, e zasuguj na mia-
np. okupacji niemieckiej, dwudziestolecia midzywojenne- Wpyw wywary te opinie osb, ktre oglday po-
przednie wystawy Pracowni, i ktre zawsze zastanawiay si, no,,prawdziwego zerwkowicza''. Mocno przejte swoj rol zoyy przyrzeczenie.
gdzie zostao wykonane dane zdjcie. Za pomoc zaczarowanego owka zostay pasowane na zerwkowiczw. Byy
- Trzecim powodem byy zajcia z dziemi i modzie, upominki i dyplomy dla kadego przedszkolaka. Uroczysto zakoczya si sesj
ktre prowadzimy w szkoach. Bardzo trudno jest trafi dzi
do uczniw sowem, oderwa ich od ekranw smarfonw. zdjciow. Imprez przygotoway wychowawczynie Magdalena Wysocka i Wiolet-
Pokazujc stare zdjcie siedziby NSDAP w Sierpcu, nie je- ta Rydzeska.
stem w stanie ich zainteresowa. Moe s jakie jednostki. OPR. M./FOTO SP NR 2
Ale kiedy pokazuj im zdjcie porwnawcze i rozpoznaj
restauracj, gdzie sprzedaje si kebaby, wtedy zaczynaj by
ciekawi mwi kierownik Pracowni.

Automobil i Hotel Warszawski


Micha Weber wyciga jak z rkawa wiele ciekawych
historii, jak chociaby o sklepie Stanisawa Mrozowskiego z
szyldem Sprzt radjowy (wyraz radjowy zosta napisany
przez j). Okazuje si, e ten pan by jednym z siedmiu
wacicieli automobili w przedwojennym Sierpcu.
Wiele osb z rozrzewnieniem ogldao zdjcia, ktre bu-
dziy w nich wspomnienia. Hotel Warszawski, knajpa Lip-
czykowej, Kokoszka, czy wozy konne jadce ulic Pock na
chwile znw oyy.
Wystaw bdzie mona obejrze do koca lutego przy-
szego roku.
MAT

reklama
9
10
11
12
13
14
15
17

Szanujemy energi i proekologicznymi. Po czci wyka-


dowej odbyy si trzy panele warsz-

chronimy klimat
tatowe Klimatyczne ABC, yj
wiadomie, O drzewach i zacho-
waniu si w lesie, prowadzone przez
dowiadczonych trenerw edukacji
ekologicznej z Regionalnego Cen-
trum Edukacji z Pocka. Tematyka
poruszana podczas warsztatw zosta-
a wzbogacona i urozmaicona poka-
zami multimedialnymi dotyczcymi
ochrony klimatu. Odbyo si to dzi-
ki wykorzystaniu sprztu dydaktycz-
no-multimedialnego, zakupionego z
funduszy pozyskanych na projekt.

Eko-mapa mojej Maej Ojczyzny


W kolejnych tygodniach warsztaty
byy prowadzone dla dzieci i modziey
w10placwkach owiatowych z terenu
gminy Sierpc i powiatu sierpeckiego.
Najmodsi bardzo chtnie uczestniczyli
w przygotowanych zabawach, a take
wykazali si ponadprzecitn wiedz na
tematy zwizane z ekologi. Nastpnie
Dlaczego tak wane jest bycie eko, co po- Z ekologi za pan brat wsplnie wykonywali plakaty Eko-
woduje zmiany klimatu, jak zachowywa Warsztaty ekologiczne miay na -mapa mojej Maej Ojczyzny. Udzia
si w lesie, jak y wiadomie odpowiedzi celu promocj dziaa na rzecz ochro- w warsztatach by bezpatny, a uczest-
na te pytania poznawali uczniowie podczas ny klimatu, z podkreleniem korzyci nicy otrzymali materiay ekologiczne:
warsztatw ekologicznych zorganizowa- rodowiskowych, zdrowotnych i eko- dugopis, notatnik oraz torb.
nych w gminie Sierpc. nomicznych. Projekt realizowany by Podsumowanie projektu i przeka-
od maja do wrzenia 2017 roku, a skie- zanie sprztu dydaktycznego (laptop,
Dziki zaangaowaniu wjta gminy rowany by do zorganizowanych grup projektor multimedialny, ekran projek-
Sierpc Krzysztofa Korpoliskiego i do- dzieci i modziey szkolnej, czyli do cyjny, goniki i sprzt audio) do Szkoy
finansowaniu z Wojewdzkiego Fun- uczniw szk z terenu gminy Sierpc i Podstawowej w Borkowie Kocielnym
duszu Ochrony rodowiska i Gospo- powiatu sierpeckiego. odbyo si w padzierniku 2017 r. W
darki Wodnej w Warszawie w kwocie Inauguracja warsztatw ekolo- tej placwce owiatowej sprzt ten wy-
13 365,00 z, Gmina Sierpc zorganizo- gicznych Szanujemy energi i chro- korzystywany bdzie do prowadzenia
waa warsztaty ekologiczne Szanujemy nimy klimat odbya si podczas kowie Kocielnym. W czasie pik- zwizane z oglnie pojt ekologi, zaj w zakresie edukacji ekologicznej
energi i chronimy klimat. Pikniku Ekologicznego w czerwcu niku wygoszono dwa wykady, a wpywem czowieka na stan rodo- i ochrony przyrody.
2017 roku w Zespole Szk w Bor- ich zakres obejmowa zagadnienia wiska naturalnego oraz dziaaniami IP/FOTO UG SIERPC

Narodowe wito Niepodlegoci w Bledzewie dze do niepodlegoci. Wywietlono prezentacj


multimedialn, ktra okazaa si wspania lekcj
historii Polski. Cz artystyczn przygotowali
W Szkole Podstawowej w Bledzewie odbya si akade- Na uroczysto przybyli dziekan dekanatu pocztku wsplnie zapiewano hymn Polski. Dy- uczniowie szstej klasy pod kierunkiem Mariusza
mia przygotowana z okazji Narodowego wita Niepod- sierpeckiego ks. dr hab. Sawomir Zalewski oraz rektor szkoy Beata Lemanowicz przypomniaa o mijewskiego.
legoci. wjt gminy Sierpc Krzysztof Korpoliski. Na burzliwych losach naszego kraju i trudnej dro- IP/FOTO SP BLEDZEWO
18

Narodowe wito Niepodlegoci


piosenki patriotyczne. Wsplne witowanie
zakoczono gorc kaw, herbat i sodk
przeksk.

OPR. M/FOTO UG MOCHOWO

99. rocznic odzyskania niepodlegoci przez Polsk


witowano take w gminie Mochowo. Odbya si msza
gminnych oraz Ochotniczych Stray Poar-
nych. Dziaalno Korzystajc z okazji, wodarz gminy zoy
obecnym yczenia z okazji Dnia Seniora i wrczy
wita, zorganizowano koncert pieni patriotycznych i
mochowskich
Nastpnie odby si marsz niepodlego- kademu r.
historyczn inscenizacj. ci. Mieszkacy przeszli do budynku OSP w Gos zabrali rwnie przedstawiciele Komen-
Mochowie. Wjt gminy Mochowo Zbigniew dy Powiatowej Policji w Sierpcu asp. szt. Wie-

seniorw
Obchody rozpoczy si w mochowskim Tomaszewski powita zebranych. Gos zabra saw Stpkowski, mochowski dzielnicowy oraz
kociele p.w. w. Marcina. Jak co roku, chr rwnie wiceprzewodniczcy Rady Powia- asp. szt. Marek Leniewski, ktrzy przeprowadzili
Zota Jesie PZERiI Koo w Mochowie da tu w Sierpcu Marcin Baszczyk. Modzie z pogadank w ramach kampanii spoecznej Bez-
pgodzinny koncert pieni patriotycznych. Publicznego Gimnazjum im. gen. Edwarda pieczny Senior.
Msza wita, odprawiona przez ojca Mio- towskiego w Mochowie przypomniaa W Urzdzie Gminy w Mochowie spotkali si czonkowie Z kolei Animator Sportu Sebastian Szczypec-
sza Zwardo-OFM, bya jednoczenie msz pokrtce histori naszego pastwa. Na za- tamtejszego Koa PZERiI, by zoy sprawozdanie za ki zachci zebranych do zimowej aktywnoci ru-
odpustow. Uroczystego charakteru nabo- koczenie czci oficjalnej mieszkacy gminy dziaalno w okresie od 2013 r. do 2017 r. chowej poprzez wyjazdy na aqua aerobik na basen
estwu naday poczty sztandarowe ze szk wsplnie z Chrem Zota Jesie piewali do Sierpca, deklarujc ze swojej strony pomoc w
Na spotkaniu by rwnie obecny wjt gmi- organizacji wyjazdw.
ny Mochowo Zbigniew Tomaszewski. UG MOCHOWO

Nowa droga obustronnych poboczy gruntowych o szeroko-


ci 0,75 m wraz ze zjazdami na pola i do posesji
Zakoczono przebudow drogi gminnej nr 370216W mieszkacw. Wykonawc inwestycji jest Przed-
relacji Zglenice Mae Romatowo. Dziki tej inwestycji sibiorstwo Robt Drogowo-Budowlanych S.A. z
przebudowany zosta pierwszy odcinek drogi o dugoci Gostynina. Cakowity koszt robt w ramach I eta-
848 m i szerokoci 4 mb. pu - 300.780,29 z. Gmina Mochowo pozyskaa
na ten cel pomoc finansow w ramach Programu
Zakres robt obejmowa profilowanie oraz Rozwoju Obszarw Wiejskich na lata 2014-2020
zagszczanie podoa pod warstwy konstrukcyjne w wysokoci 63,63 % poniesionych kosztw kwa-
drogi, uoenie podbudowy zasadniczej z kruszy- lifikowalnych zadania.
wa amanego (15 cm), uoenie warstwy wicej
(4 cm) i cieralnej (3 cm), przepustu, wykonanie IP
19

Gminne obchody wita Niepodlegoci


Mieszkacy gminy Gozdowo
w Bonisawiu obchodzili 99.
rocznic odzyskania przez Polsk
Niepodlegoci. Na uroczystoci
zaprosili Wjt Gminy i Rada
Gminy.

Gwna cz obchodw odbya si


w kociele parafialnym w Bonisawiu.
Ci, ktrzy nie mieli czym dojecha,
mogli skorzysta z przejazdu auto-
busem szkolnym. W uroczystociach
wzili udzia m.in. poczty sztandarowe,
starosta sierpecki Jan Laskowski, wjt
gminy Gozdowo Dariusz Kalkowski,
przewodniczcy Rady Gminy Grze-
gorz Radkowski, radni,sotysi, komba-
tanci, dyrektorzy, nauczyciele, dzieci,
modzie, harcerze, zuchy, policjanci,
straacy z OSP, czonkowie Modzie-
owej Orkiestry Dtej OSP Gozdowo,
czonkowie stowarzysze, k gospo-
dy wiejskich, organizacji rolniczych,
przedstawiciele jednostek gminnych i
pracownicy Urzdu Gminy w Gozdo-
wie. to wiadectwo szacunku i pamici o kalnym samorzdzie oraz wsplnotach
Gimnazjalici przygotowali pa- naszych narodowych bohaterach na parafialnych w Bonisawiu, Gozdowie
triotyczny program artystyczny. Msz drodze ku niepodlegoci. Po raz kolej- i Kurowie powiedzia wjt Dariusz
wit w intencji ojczyzny koncelebro- ny 11 listopada w gminie Gozdowo bez Kalkowski.
wali ksia z parafii Bonisaw, Gozdo- wtpienia by wanym wydarzeniem
wo i Kurowo. Kazanie wygosi ks. kan. patriotyczno-religijnym w naszym lo- OPR. MAT/FOTO UG GOZDOWO
Franciszek Ku. Po zakoczeniu nabo- reklama
estwa udano si na miejscowy cmen-
tarz. Na grobie Nieznanego onierza
zapalono znicze i zoono kwiaty. Od-
dano hod tym, ktrzy zginli w obro-
nie ojczyzny, walczc o jej wolno.
- Serdecznie dzikuj wszystkim
mieszkacom i gociom za uczestnic-
two i wspaniae przeywanie gminnych
obchodw 99. rocznicy odzyskania
przez Polsk niepodlegoci. Pastwa
obecno na uroczystoci, liczny udzia
reprezentacji pocztw sztandarowych,
program artystyczny, modlitwa i nie-
zwykle cenna nauka w kociele w Boni-
sawiu oraz na cmentarzu parafialnym
20

Odblaski dla Rne oblicza


pierwszoklasistw patriotyzmu
Jeste widoczny, jeste bezpieczny - pod takim hasem trwa kampania spoeczna, realizo- W Szkole Podstawowej w Rociszewie wsplnie obchodzono Naro-
wana wsplnie przez Samorzd Wojewdztwa Mazowieckiego i Wojewdzkie Orodki Ruchu dowy Dzie Niepodlegoci. Uczniowie poznawali polsk histori i
Drogowego. Doczya si do niej Szkoa Podstawowa w Rociszewie. dzieje symboli narodowych.

W uroczystoci z okazji 99. rocznicy odzyskania niepod-


legoci przez Polsk wzia udzia caa spoeczno szkoy.
Program artystyczny, przygotowany przez recytatorw i chr
Canto, odwoywa si do wtkw historycznych i wspcze-
snych w caej peni podkrelajc przede wszystkim rne
wymiary i oblicza naszego patriotyzmu.
W czci interaktywnej uczniowie mieli szans wyka- ci przygotowa do znaczcych obchodw zbliajcego si
zania si wiedz na temat symboli narodowych, ich historii 100-lecia niepodlegoci w 2018 r.
i znaczenia w naszej rzeczywistoci. Cay program by cz- SP ROCISZEWO

Biao-czerwona legoci. Uczniowie przyszli w strojach galowych. Kady nosi


na piersiach kokard narodow. Przygotowano program edu-
kacyjny powicony temu wielkiemu wydarzeniu w historii
Uczniowie klas pierwszych rociszewskiej szkoy odebrali z rk przedstawiciela
Urzdu Marszakowskiego w Pocku zestawy elementw odblaskowych zwiksza-
jcych bezpieczestwo na drodze opaski i zawieszki, ktre mona przypi do
kokarda naszej ojczyzny. Podczas wsplnych warsztatw uczniowie
pod bacznym okiem wychowawcw wykonali flagi, ktre
przez najblisze dni stanowiy patriotyczny element dekora-
ubrania lub tornistra w czasie poruszania si na drodze, zwaszcza w trakcie dojaz- Rocznica Odzyskania Niepodlegoci przez Polsk bya okazj do po- cyjny w kadej klasopracowni.
du lub dojcia do szkoy oraz powrotu do domu. kazania uczniom i przedszkolakom, jak wiele zawdziczamy roda- - Na podkrelenie zasuguje postawa naszych uczniw,
W spotkaniu z uczniami wzi rwnie udzia wjt gminy Jan Sugajski oraz kom, ktrzy w bohaterski sposb walczyli o nasz wolno zwaszcza tych najmodszych, ktrzy mimo trudnej tematy-
przedstawicielka Starostwa Powiatowego w Sierpcu Renata Bdzikowska. ki, zachowali si wzorowo - stwierdziy Magorzata Stpie i
Przy okazji warto te wspomnie podobn akcj oddziau PZU w Sierpcu, w W Szkole Podstawowej w ukomiu tu przed Naro- Aneta Brzozowiec, koordynatorki programu.
ramach ktrej wszyscy uczniowie klas I-III zostali wyposaeni w gadety odblasko- dowym witem Niepodlegoci zorganizowano specjalny
we i materiay informacyjne o bezpieczestwie na drodze. dzie, w ktry witowano 99. rocznic Odzyskania Niepod- IP/FOTO SP UKOMIE
SP ROCISZEWO

Dzie Zdrowego
Odywiania
W Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kociuszki w ukomiu zorganizowano Dzie Zdrowego
Odywiania. Przygotowano kilka niespodzianek.

Troska o zdrowe nawyki ywieniowe uczniw jest jednym z gwnych zada


profilaktycznych w szkole w ukomiu.
- Chcemy nie tylko mwi dzieciom, jak powinny si zdrowo odywia, ale
take pokaza, jak mona to robi mwi Katarzyna Rzadkiewicz i Magorzata
Papierowska, organizatorki tegorocznej edycji imprezy.
Ju od 3 lat organizowane s warsztaty kulinarne. W tym roku wzili w nich
udzia uczniowie, nauczyciele i rodzice. W zajciach uczestniczyy take przed-
szkolaki. Warsztaty odbyy si 9 listopada, w bezporednim ssiedztwie obcho-
dw Europejskiego Dnia Zdrowego
Jedzenia i Gotowania. Tematem
tegorocznych zmaga kulinarnych
bya Smaczna i zdrowa kanapka
na drugie niadanie. Na zako-
czenie warsztatw zosta take roz-
strzygnity konkurs plastyczny pod
hasem yj zdrowo. Bya te de-
gustacja przygotowanych smakoy-
kw. IP/FOTO SP UKOMIE
21

Uczniowie
i savoir vivre
16 listopada dzieci z grupy 0b oraz uczniowie klasy I i III ze Szkoy Podstawo-
wej w Szczutowie, pod opiek Ryszardy Kubiak, Ewy Zikowskiej, Kingi Komo-
rowskiej, Marty Pilarskiej i Anny Krzykalskiej wyruszyli do Pocka, a dokadniej
do Hotelu Herman, do Akademii Maego Kucharza na zajcia z savoir vivre'u.
Podczas ciekawej lekcji uczniowie poznawali podstawowe zasady zachowania
si przy stole, a take samodzielnie wykonywali pizz z ulubionych przez siebie
skadnikw. Byy do wyboru m.in. pieczarki, ser, szynka, ananas. Pikne, okrge
placki trafiy do serca hotelowej kuchni - ogromnego pieca. Oprcz ciekawie prze-
kazanej wiedzy: jak naley spoywa posiki oraz korzysta z zastawy stoowej, dzie-
ci zostay zaproszone na wycieczk po hotelu. Nastpnie, przy piknie nakrytych
stoach, usiedli do obiadu i mogli skosztowa pizzy wasnej produkcji. Smakowaa
wymienicie! Na deser kady uczestnik Akademii otrzyma gofry z bit mietan,
owocami, patkami czekolady rnego rodzaju i polewami. A wszystko to w pik-
nych wntrzach, ktrych szczeglna atmosfera nauk zamienia w przyjemno.
IP/FOTO SP SZCZUTWO

11 Listopada w
Szczutowie
Uroczyste witowanie rocznic odzyskania przez Polsk niepodle-
goci na stae wpisao si w kalendarz szkolnych uroczystoci.

W Szkole Podstawowej im. Wadysawa Stanisawa


Reymonta w Szczutowie 11 listopada 2017 r. odbya si
msza wita odprawiona przez ks. Mariana Orzechowskie-
go, proboszcza szczutowskiej parafii. Zaprezentowano te
cz artystyczn w reyserii Moniki Kordyzon, dyrektor
szkoy. W uroczystym apelu, ktry rozpocz si od wpro-
wadzenia pocztw sztandarowych szkoy oraz gminnych
OSP i odpiewania hymnu narodowego, wzili udzia jem Twardowskim podzikowali pracownikom i uczniom
wjt gminy Szczutowo Andrzej Twardowski, uczniowie, za pikne wystpy i cenn lekcj historii.
nauczyciele, pracownicy szkoy, gocie, orkiestra i chr IP/FOTO SP SZCZUTOWO
parafialny. Uczniowie wraz z pracownikami szkoy przed-
stawili program artystyczny o patriotycznym charakterze
przeplatany znanymi kademu Polakowi piosenkami. To
stanowia ciekawa dekoracja i projekcja slajdw. Akade-
mia bya dla uczniw wspania lekcj historii i patrio-
tyzmu. Do wystpw przygotowali uczniw: dyrektor
Monika Kordyzon i Konrad Mazurowski. Za scenografi
odpowiadaa: Izabela Kalinowska, Kinga Komorowska,
Beata Modrzejewska, Marta Pilarska oraz Ewa Podlasiak.
Dyrektor szkoy wraz z wjtem gminy Szczutowo Andrze-
22

Bezpieczne przedszkolaki z Zawidza

Dariusz Franczak, wjt gminy wspar inicja- Komendant Powiatowy Policji w Sierp-
tyw dzielnicowego z Posterunku Policji w cu, m. asp. Krzysztof Meler - Komen-
Zawidzu - sieranta Pawa Kobuszewskiego, dant Posterunku Policji w Zawidzu,

Jubileusz
majc poprawi bezpieczestwo przed- dzielnicowy sierant Pawe Kobuszew-
Na uroczysto przybyli miesz- dziaalnoci i roli Jana Leonowicza szkolakw. ski, a take wjt Dariusz Franczak,
kacy gminy ukta i okolic, wadze poprzedniego wjta, za ktrego przewodniczcy Rady Gminy Zawidz

Gminnego
gminy ukta, reprezentanci jed- kadencji powsta Gminny Orodek W ramach akcji Dzielnicowy bli- Jarosaw Giziski i Grzegorz Marciniak
nostek gminnych i powiatowych, Kultury. Zebrani gocie obejrzeli ej nas w sali gimnastycznej Szkoy - dyrektor Szkoy Podstawowej w Za-
przedstawiciele sektora pozarz- film o 5-letnim dorobku GOK-u, Podstawowej w Zawidzu odbyo si widzu. Rozmawiano o bezpieczestwie.

Orodka
dowego i zaprzyjanieni mionicy a niespodziank by jazzowy kon- spotkanie uczniw Punktu Przedszkol- Kady maluch otrzyma kamizelk od-
kultury, proboszcz parafii w ukcie, cert Szymona Wasiowicza i jego nego z policjantami. Uczestniczyli w blaskow.
pracownicy oraz sympatycy GOK- wsplny wystp z eskim chrem nim m. insp. Mariusz Kryszkowski - MJ

Kultury w
-u. Podczas gali dyrektor Gminnego kameralnym z gminnego orodka
Orodka Kultury Anna Czubkow- kultury. Podczas uroczystoci wjt

Zebranie seniorw
ska przedstawia osigniciaGOK- Robert Malinowski podzikowa

ukcie
-u, nabyte dowiadczenia, zreali- wszystkim pracownikom za zaan-
zowane projekty i funkcjonowanie gaowanie i wkad wnoszony w
wietlic wiejskich. Wspomniaa o rozwj dziaalnoci spoeczno-kul-
goszczcych w GOK-u sawach es- turalnej. Gos zabrao wielu przyby- W pitek, 10 listopada, w sali konferencyjnej Urzdu Gminy odbyo si zebra-
W sobotni wieczr, 18 listopada, odbyy trady i ekranu oraz wsppracy z ych goci, m.in. Marcin Jdrzejak nie koa Zwizku Emerytw i Rencistw z Zawidza. Na spotkanie zosta zaproszo-
si obchody 5-lecia dziaalnoci Gminnego lokalnymi instytucjami. przedstawiciel partnerskiej Gmi- ny wjt Dariusz Franczak. Emeryci podsumowali mijajcy rok oraz omwili wiele
Orodka Kultury w ukcie gminie partner- Wjt gminy ukta Robert Ma- ny Zawidz, ktry wrczy w imieniu istotnych spraw dla rodowiska seniorw z gminy Zawidz.
skiej gminy Zawidz. linowski nawiza do pocztkw wjta gminy Zawidz Dariusza Fran- MJ
czaka na rce Anny Czubkowskiej
paskorzeb z wizerunkiem herbu
gminy ukta. Autorem rzeby by
zawidzki rzebiarz Grzegorz Go-
czyski. Herb bdzie wisia w sali
bankietowej GOK-u, gdzie odby-
waj si najwaniejsze uroczystoci
gminne, w tym sesje Rady Gminy
ukta. Ponadto Dariusz Struk -
prezes Zakadu Gospodarki Komu-
nalnej Sp. z o.o. w ukcie przekaza
w prezencie urodzinowym kanap,
ktra czekaa na jubilatw w sali
bankietowej. Na koniec uroczy-
stoci wzniesiono uroczysty toast i
poczstowano goci urodzinowym
tortem. Dodatkow atrakcj bya
moliwo zrobienia pamitkowego
zdjcia w fotobudce.

MARCIN JDRZEJAK
23

Raz na wozie, raz pod wozem


MKS Mazur, grajcy w I lidze piki rcznej,
rozegra kolejne dwa mecze. Kontuzje znw
doskwieraj sierpeckim zawodnikom. Dru-
yna musiaa sobie radzi bez kapitana i
najlepszego strzelca ukasza Lisickiego.

Mecz smej kolejki odby si w hali


sportowej Szkoy Podstawowej nr 2 w
Sierpcu. Przeciwnikiem sierpeckiego
zespou by MKS Real Astromal Lesz-
no. Pocztek pierwszej poowy by w
miar wyrwnany, ale pniej zesp
goci przej inicjatyw i odskoczy na
kilka bramek. W 25. minucie byo 9:13
dla Realu. Ostatecznie pierwsza poo-
wa skoczya si wynikiem 17:12 dla
Realu. Pocztek drugiej czci meczu w
wykonaniu sierpczan nie by lepszy. W
cigu pierwszych piciu minut gocie
zdobyli cztery bramki, MKS Mazur za- To jest zesp, ktry liczy si w czo- Kolejny mecz MKS Mazur zagra
ledwie dwie (15:21). Ciekawie zaczo wce tabeli. Grali penym skadem, na wyjedzie z SPR GKS ukowo. Tym
si robi cztery minuty przed kocem. my bez najlepszego strzelca, do tego razem sierpczanie wrcili z tarcz. Wy-
Bramki Huberta Rutkowskiego i Da- jeszcze dwie minuty do koca spotka- zawodnika Realu. MKS Mazur prze- przespalimy pierwsz poow. Nie grali 28:24, chocia do przerwy prze-
miana Pirkowskiego sprawiy, e na nia. Jednak nadziei kibicw pozbawio gra 24:27. szo stwierdzi prezes Jerzy Listkow- grywali 13:15.
tablicy wywietli si wynik 24:26. Byy celne wykonanie rzutu karnego przez - Druyna z Leszna bya lepsza. ski. MAT

Koniec Kasztelan dominuje


MKS Kasztelan Sierpc potwier-
Biegaski (66). Sierpecka druyna
z dorobkiem 36 punktw prowadzi
przerwy gospodarze przegrywali
1:3. W drugiej poowie pikarzom
Poraka Ora
Na zakoczenie rundy jesiennej

rundy
dzi aspiracje do awansu do IV ligi. w ligowej tabeli. Na trzynacie me- Skrwy udao si zdoby jeszcze Orze Goleszyn odnotowa porak z
W ostatnim meczu gadko pokona czw Kasztelan wygra dwanacie jedn bramk. Mecz zakoczy Uni Czermno 1:3 (0:1). Bramk dla
na wasnym boisku Stegn Wyszo- razy i ponis tylko jedn porak. si przegran ukomian 2:3. Gole Ora zdoby Marcin Sprycha. Po trzy-

jesiennej
grd. Ju do przerwy sierpczanie Podopieczni trenera Marcina Liga dla Skrwy zdobyli Kamil Kali- nastu kolejkach druyna z Goleszyna,
prowadzili 2:0. W drugiej poo- zdobyli 47 bramek, a stracili zaled- nowski (42;) i Patryk Karczewski majc 10 punktw, zajmuje jedenaste
wie spotkania jeszcze powikszyli wie dwanacie. (63). Druyna z ukomia zajmu- miejsce. Na koncie zespou s trzy zwy-
swj dorobek. Ostatecznie wygrali je dziewite miejsce z dorobkiem cistwa, jeden remis i dziewi poraek.
Pierwsz rund zmaga w sezonie 6:1. Bramki dla Kasztelana strze- Przegrana Skrwy 15 punktw. W sezonie jesiennym Zawodnicy Ora strzelili 14 bramek, a
2017/2018 zakoczyli pikarze noni, gra- lili: Marcin Rokicki (29), Bartosz Ostatni mecz Skrwa uko- Skrwa wygraa 4 mecze, 3 zremiso- stracili 38.
jcy w lidze okrgowej. Wikszych niespo- migrodzki (45 i 71), Micha mie rozegraa na wasnym boisku waa i 6 przegraa. Pikarze zdobyli
dzianek nie byo. Dzigielewski (55 i 74), Mateusz ze Startem Proboszczewice. Do 32 bramki, a stracili 34. MAT

Bryd byli: Mazowieckie TKKF w Warszawie,


Ognisko TKKF Kubu i Spdzielnia
z Pocka: Dariusz Krajowski i Maciej
Wicek 58,18%. Drugie miejsce zaj- Zaproszenie na
sportowy turniej szachowy
Mieszkaniowa Lokatorsko-Wasno- li Andrzej Sokoowski i Sawomir Tyn-
ciowa w Sierpcu. Honorowy patronat dorf TKKF Kubu Sierpc 55,93%,
obj Burmistrz Miasta Sierpc. Impreza a trzecie Marek Himicz (Sierpc) i

w Sierpcu
bya dofinansowana ze rodkw Samo- Grzegorz Szelenbaum (TKKF Kubu
rzdu Wojewdztwa Mazowieckiego. Sierpc) 55,56%. Mazowieckie TKKF w Warszawie, Ognisko TKKF Kubu, Rada Powiatowa
Przybyych brydystw powita prezes Najlepsi brydyci otrzymali pu- LZS i Spdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-Wasnociowa w Sierpcu zapraszaj
Ogniska TKKF Kubu Sierpc Ja- chary i nagrody rzeczowe, ktre wrczy w niedziel, 3 grudnia, na Mikoajkowy Turniej Szachowy. Zawody odbd si w
Po raz czwarty odby si Turniej Bryda kub Grodzicki, a oficjalnego otwarcia burmistrz Jarosaw Perzyski. Specjalne SML-W w Sierpcu, ul. Piastowska 28. Pocztek godzina 10.00. Kategorie: szkoy
Sportowego Par. z okazji Narodowego turnieju dokona prezes SML-W J- nagrody dostay pary mikstowe: Celina podstawowe, gimnazja i szkoy ponadgimnazjalne, open. Osobna klasyfikacja dla
wita Niepodlegoci. zef Chmielewski. Sdzi gwnym by i Szczepan Okonkowscy oraz Jolanta i kobiet i mczyzn.
Turniej odby si w Gocicu Ma- Kazimierz Falkowski. Grano dziewi Sawomir Winiewscy.
rysieka. Organizatorami zawodw rund po trzy rozdania. Zwyciya para M. MAT
24

Szlachetne granie rozegrano spotkanie o miejsca


na podium.
Zwycizcami tegoroczne-
go turnieju zostaa druyna Ti-
ki-Taka. Pikarze tego zespou
wybior potrzebujc rodzin
i przygotuj dla niej paczk.
Maj do dyspozycji 1900 z z
wpisowego. Drugie miejsce za-
j Team Kasztelan. Losy br-
zowego medalu rozstrzygny
si dopiero w rzutach karnych,
w ktrych Marian Team po-
kona Stelmaski Sierpc 2:1.
Zawodnicy z druyn, ktre
znalazy si na podium, otrzy-
mali pamitkowe medale.
Najlepszym zawodnikiem tur-
nieju zosta wybrany Mateusz
Biegaski (Tiki-Taka), najlep-
szym strzelcem Marcin Kdal-
ski (Tiki-Taka), najlepszym
bramkarzem Baej Kochaski
przeznaczone na spenienie potrzeb Oaza Sierpc, Team Kasztelan, Borko- (Kasztelan Team). Statuetk fair play
jednej z rodzin z powiatu sierpeckie- wo Wielkie, OSP Osiek, Smalec Stel- otrzyma Grzegorz Pawlak (Smalec
W ramach projektu Szlachetna Paczka po Organizatorami turnieju byli Szla- go w ramach programu Szlachetnej maski, Sarmaci Borkowo Kocielne, Stelmaski), a nagrod dla najsympa-
raz czwarty w hali sportowej Liceum Ogl- chetna Paczka Sierpc, MOSiR Sierpc i Paczki. W turnieju zagray druyny: Tiki-Taka. W pierwszej fazie druyny tyczniejszego zawodnika turnieju przy-
noksztaccego im. mjra Henryka Suchar- LO Sierpc. Patronat nad imprez objli Marian Team, Coco Jambo, GMN podzielono na cztery grupy, w ramach znano Pochosowi Postolokjan (Borko-
skiego odby si turniej piki nonej. Do Starosta Sierpecki i Burmistrz Miasta Techmet, Gmina Lipno, FC Pczuszki, ktrych grano kady z kadym. Najlep- wo Wielkie).
walki przystpio trzynacie druyn. Sierpc. Wpisowe zostanie w caoci Dream Team LO Sierpc, Pozytywka/ si zmierzyli si w pfinaach, a pniej MAT

Mistrzowie szstka awansowaa do finau. Emocji i dobrej za-


bawy nie brakowao. Wrd pa zwyciya Ali-
cja Kotelba. Druga bya Grayna Graczyk, trze-
krgli cia Krystyna Nowakowska, czwarta Aleksandra
Obrbska, piata Maria Sobczak, a szsta Maria
Zgliska. Rywalizacja wrd panw bya niezwy-
Po raz trzeci odbyy si Otwarte Indywidualne Mistrzo-
kle zacita. Przed ostatni kolejk Jakub Grodzic-
stwa Sierpca w Krgle. Walka bya niezwykle zacita.
ki i Tomasz Hoffman mieli rwn ilo punktw.
Do koca nie wiadomo byo, kto stanie na podium.
Lepszy okaza si Tomek i zosta mistrzem. Jakub
Grodzicki cieszy si z drugiego miejsca. Na trze-
Zawody odbyy si w krgielni Centrum
ciej pozycji uplasowa si Krzysztof Pakowski,
Kulturalno-Rekreacyjnego w Muzeum Wsi Ma-
czwarty by Jerzy Zieliski, pity Przemysaw Fi-
zowieckiej. Organizatorami mistrzostw byli
jakowski, a szsty Krzysztof Nadratowski.
Ognisko TKKF Kubu, Hotel SKANSEN
Dla najlepszych byy puchary i dyplomy.
CONFERENCE & SPA oraz Zarzd Osiedla nr
Dodatkowe statuetki otrzymali za najwiksz
7. Do rywalizacji stano ponad trzydzieci osb.
ilo strekiw Grayna Graczyk i Przemysaw
Osobno toczyy si boje kobiet i mczyzn. Ka-
Fijakowski.
dy mia sze kolejek, aby si wykaza. Najlepsza
MAT

Praskie zabytki i
turniej taekwondo
Zawodnicy KS Taekyon Sierpc cztery dni spdzili w stolicy Czech. By czas na treningi, zwie-
dzanie Pragi i zdobycie piciu medali.

Sierpeccy taekwodzici pojechali do Czech na zaproszenie Sportowego Klubu


Cobra Dojang. Pobyt rozpoczli od wsplnego treningu. Wzili rwnie udzia w
turnieju 5th Ambasador Korean's Cup and 15th Prague Open. W tej imprezie na
matach o medale walczyo ponad 450 zawodnikw z Czech, Sowacji. Modawii,
otwy, Biaorusi i Polski. Podopieczni Artura Balcerowskiego jak zwykle nie zawie-
dli. Przywieli pi medali. Krek z najcenniejszego kruszcu wywalczya
mistrzyni Polski kadetek Anna Obrbska. Srebrny medal zdoby Karol azar-
ski, a brzowe Sylwia Marcinkowska, Konrad Nowicki i Aleksandra Klasiska. W
praskim turnieju cakiem niele zaprezentowali si rwnie: Oliwia Perczyska.
Kamil Okraszewski i Patryk Stachowicz.
- Wyjazd zaliczamy do bardzo udanych. Poza wsplnymi treningami i startem
w zawodach, gdzie nasi zawodnicy mieli okazj do zdobycia kolejnego dowiad-
czenia, udao nam si jeszcze zwiedzi Prag i zobaczy jej najcenniejsze zabytki
powiedzia trener Artur Balcerowski.
OPR. M/FOTO KS TAEKYON