Vous êtes sur la page 1sur 2

PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH

DINAS KESEHATAN PENGENDALIAN


PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
PUSKESMAS RAWAT INAP SUNGAI PINYUH
Jalan Raya Jurusan Pontianak Kode Pos 78353
Kecamatan Sungai Pinyuh

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP SUNGAI PINYUH
NOMOR 2017
TENTANG
KAJIAN DAN TINDAK LANJUT TERHADAP MASALAH-MASALAH SPESIFIK DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PELAYANAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA PUSKESMAS RAWAT INAP SUNGAI PINYUH,

Menimbang : a. bahwa tindak lanjut terhadap masalah-masalah spesifik dalam


penyelenggaraan program dan pelayanan yang sesuai dengan harapan
masyarakat;
b. bahwa diperlukan pembahasan bersama dengan masyarakat secara
proaktif untuk menindak lanjuti permasalahan yang ada pada masyarakat
terhadap program dan pelayanan;
c. bahwa point a dan b dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan
masyarakat terhadap program dan pelayanan yang dilaksanakan oleh
Puskesmas Rawat Inap Sungai pinyuh;
d. bahwa sehubungan dengan pernyataan pada butir a dan b tersebut di atas,
perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Rawat Inap Sungai
Pinyuh.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan


perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2004, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 53);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
3. Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
6. Permenkes Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas;
7. Permenkes Nomor 741/MENKES/PER/VII/2000 tentang Standar
Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 57 Tahun
2007 Tentang Petunjuk Tehnik Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 tahun 2014 tentang Puskesmas.

MEMUTUSKAN
Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS TENTANG KAJIAN DAN TINDAK
LANJUT TERHADAP MASALAH-MASALAH SPESIFIK DALAM
PENYELENGGARAAN PROGRAM DAN PELAYANAN PUSKESMAS.

Kesatu : Sebagai pedoman dalam melakukan kajian dan tidak lanjut terhadap masalah
spesifik dalam penyelenggaraan program dan pelayanan di Puskesmas rawat inap
Sungai Pinyuh;

Kedua : Mekanisme kerja, prosedur dan pelaksanaan kegiatan didokumentasikan;

ketiga : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan surat keputusan ini
dibebankan pada anggaran Puskesmas Rawat Inap Sungai Pinyuh;

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku semenjak ditetapkan. Apabila dikemudian hari
terdapat kekeliruan dalam penetapan Surat Keputusan ini, akan ditinjau dan
diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Sungai Pinyuh


Pada tanggal 2017

Kepala Puskesmas Rawat Inap


Sungai Pinyuh,

dr. Hj. Riska Susanti


NIP.19770127 200701 2 010