Vous êtes sur la page 1sur 3

18.11.

2017 Midzynarodowe spory i konflikty w Europie - Uniwersytet Warszawski - USOSweb

Midzynarodowe spory i konflikty w Europie Drukuj sylabus

Informacje oglne

Kod przedmiotu: 4003-202MSIKWE Kod Erasmus / ISCED: 14.6 / (brak danych)

Nazwa
Midzynarodowe spory i konflikty w Europie
przedmiotu:

Jednostka: Centrum Europejskie

Grupy: przedmioty obowizkowe dla studentw pierwszego roku europeistyki - studia drugiego stopnia

Punkty ECTS i 3.00 LUB 2.00 (w zalenoci od programu)


inne: zobacz reguy punktacji

Jzyk
polski
prowadzenia:

Rodzaj obowizkowe
przedmiotu:

Zaoenia Studenci powinni dysponowa odpowiedni wiedz z zakresu stosunkw midzynarodowych, geografia wiata i Europy, historii
(opisowo): powszechnej i Europy oraz systemw politycznych pastw europejskich.

Skrcony opis: Celem zaj jest przekazanie wiedzy na temat najwaniejszych problemw dotyczcych sporw i konfliktw etnicznych
religijnych, terytorialnych w Europie oraz na wiecie z udziaem pastw europejskich oraz prawnych i politycznych moliwoci ich
uregulowania.

Peny opis: Zajcia w formie mieszanej - wykadu i konwersatorium.

Tematem zaj bdzie przedstawienie sporu i konfliktu w stosunkach midzynarodowych w ujciu teoretycznym i praktycznym.
Nastpnie zaprezentowanie pokojowych sposobw rozwizywania sporw i konfliktw (drog dyplomatyczn lub prawn). Cz
praktyczna bdzie koncentrowa si na analizie najwaniejszych sporw i konfliktw midzynarodowych w Europie.

Tematy zajc:
I. Pojcie sporu i konfliktu w stosunkach midzynarodowych
II. Pokojowe sposoby rozwizywania sporw w stosunkach midzynarodowych
III. Problemy i konflikty zwizane z akcesj Turcji do Unii Europejskiej

- Problem cypryjski
- Konflikt grecko-turecki na Morzu Egejskim
- Problem kurdyjski

IV. Problemy i konflikty zwizane z rozpadem ZSRR i polityk wschodni UE

- Konflikt rosyjsko-ukraiski
- Konflikt azersko-ormiaski
- Problem modawski
- Konflikt rosyjsko-gruziski

V. Spory i problemy bakaskie:

- Problem niepodlegoci Kosowa


- Problem albaski w Macedonii
- Spr grecko-macedoski

VI. Problemy etniczne i terytorialne w Hiszpanii:

- Problem baskijski
- Brytyjsko-hiszpaski spr o Gibraltar

VII. Konflikt w Irlandii Pn.


VIII. Problem na Bliskim Wschodzie zaangaowanie pastw europejskich

Nakad pracy studenta:


zajcia - 30 h
przygotowanie do zaj - 30 h
przygotowanie do zaliczenia kocowego - 30 h
razem - 90 h

Literatura: A. Bebler (ed.), Frozen conflicts" in Europe, Berlin 2015


M. Braniff, Integrating the Balkans: Conflict Resolution and the Impact of EU Expansion, London 2011
L. ukaszuk, Wspczesne spory i konflikty midzynarodowe dotyczce obszarw morskich, Gdynia 2004.
W Malendowski (red.), Spory i konflikty midzynarodowe. Aspekty prawne i polityczne, Wrocaw 2000
T. J. Mabry, J. McGarry, M. Moore, and B. O'Leary, Divided Nations and European Integration, University of Pensylvania 2013

W Malendowski (red.), Zbrojne konflikty i spory midzynarodowe u progu XXI wieku. Analiza problemw i studia przypadkw,
Wrocaw 2003

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:4003-202MSIKWE) 1/3
18.11.2017 Midzynarodowe spory i konflikty w Europie - Uniwersytet Warszawski - USOSweb
P. Ostaszewski (red.), Konflikty kolonialne i postkolonialne w Afryce i Azji 1896-2006, Warszawa 2006
H. Szczerbiski (red.), Problemy narodowociowe w Europie I ich wpyw na stosunki midzynarodowe na przeomie XX I XXI w.,
Warszawa, 2009
M. Waldenberg, Rozbicie Jugosawii. Od separacji Sowenii do wojny kosowskiej, Warszawa, 2003
H.Chaupczak, R.Zenderowski,W.Baluk, UMCS 2015 (red.), Polityka etniczna wspczesnych pastw Europy rodkowo-Wschodniej
M.Pietra (red.), Midzynarodowe Stosunki Polityczne , Lublin 2007
M. Pietra, K. Marzda (red.), Pnowestfalski ad midzynarodowy, Lublin 2008;
M. Pietra, T. Kapuniak (red.), Ukraina w stosunkach midzynarodowych , Lublin 2007;

Aktualne artykuy w nastpujcych czasopismach naukowych:


Przegld Politologiczny
Gdaskie Studia Midzynarodowe
Krakowskie Studia Midzynarodowe
Stosunki Midzynarodowe
Polska w Europie
Sprawy Midzynarodowe
Sprawy Narodowociowe
International Affairs
Foreign Affairs
Analizy i artykuy na portalach internetowych: Orodek Studiw Wschodnich, Balkan Insight itp.

Efekty Studenci posiadaj wiedz na temat najwaniejszych konfliktw i sporw midzynarodowych na wiecie. Zapoznaj si dokadnie
ksztacenia: z ich genez, przebiegiem oraz skutkami. Potrafi zlokalizowa spory i konflikty na mapie, wskazujc na sporne terytoria. Dziki
uzyskanym informacjom s w stanie przedstawi scenariusze moliwych rozwiza tych konfliktw.

Po zakoczeniu procesu uczenia student powinien:


w zakresie WIEDZY:
posiada wiedz dotyczc teorii sporw i konfliktw midzynarodowych,
zna sposoby rozwizywania sporw i konfliktw midzynarodowych
rozumie w jaki sposb procesy integracyjne wpywaj na pacyfikacj sytuacji konfliktowych.
w zakresie UMIEJTNOCI:
umie wyjani przyczyny wystpowania sporw i konfliktw midzynarodowych
umie zidentyfikowa metody rozwizywania sporw i konfliktw,
potrafi wykorzysta posiadan wiedz w dyskusji,
potrafi argumentowa,
potrafi integrowa wiedz z rnych dyscyplin,
potrafi krytycznie odnie si do wybranych problemw
w zakresie KOMPETENCJI SPOECZNYCH:
by samodzielnym w formuowaniu wasnych opinii na temat sporw i konfliktw midzynarodowych
by krytycznym w ocenie rnorodnych przekazw dotyczcych sporw i konfliktw w Europie
by wiadomy koniecznoci stosowania pokojowych sposobw rozwizywania sporw i konfliktw

Metody i kryteria Obecno i aktywno na zajciach oraz zaliczenie pisemne


oceniania:

Zajcia w cyklu "Semestr letni 2016/17" (zakoczony)

Okres: 2017-02-18 - 2017-06-08

Typ zaj: Wykad, 30 godzin wicej informacji

Koordynatorzy: Artur Adamczyk

Prowadzcy grup: Artur Adamczyk

Lista studentw: (nie masz dostpu)

Zaliczenie: Zaliczenie na ocen zobacz plan zaj

Rodzaj przedmiotu: obowizkowe

Zajcia w cyklu "Semestr letni 2017/18" (jeszcze nie rozpoczty)

Okres: 2018-02-18 - 2018-06-10

Typ zaj: Wykad konwersatoryjny, 30 godzin wicej informacji

Koordynatorzy: Artur Adamczyk

Prowadzcy grup: Artur Adamczyk

Lista studentw: (nie masz dostpu)

Zaliczenie: Zaliczenie na ocen zobacz plan zaj

Rodzaj przedmiotu: obowizkowe

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:4003-202MSIKWE) 2/3
18.11.2017 Midzynarodowe spory i konflikty w Europie - Uniwersytet Warszawski - USOSweb
Opisy przedmiotw w USOS i USOSweb s chronione prawem autorskim.
Wacicielem praw autorskich jest Uniwersytet Warszawski.

https://usosweb.uw.edu.pl/kontroler.php?_action=actionx:katalog2/przedmioty/pokazPrzedmiot(prz_kod:4003-202MSIKWE) 3/3