Vous êtes sur la page 1sur 1

ÑEÂM ÑOÂNG Saùng taùc: Nguyeãn Vaên Thöông

Slowrock  = 62 Trình baøy: Caåm Vaân

Am   F         F     Am
             F#dim
  
   
   
   
      F     F#dim
      F    
                             

      F#dim   E       Am    E7   
Intro Piano

            F                  E7
                 
Am
    
 
   
  
 
   


            
       
             

  

       

Flute

   Eaug        
   
Am Am E7 F Am Am B7 E7

 Verse1:
 Chieàu chöa ñi...xuoáng.. ..chuoâng.. ..rôøi..

  Dm   Am
Piano only

  


 
   Eaug Am     
 
    
      
   
Am Am A7 Dm Dm F Bb E7
 
            Am
..trôøi. Verse2: Thôøi gian nhö.. ..maây.. (Bass) ..ñieàu..

Am Am 
Band in
                   


 


        
Am Am A7 Dm E7 G

 ..Ñeâm ñoâng..


  
..hiu. Chorus1: Ñeâm ñoâng.. ..choàng.

F  
          
         
Am C

   
Dm E7 G G7 E7 Am F G E7
 

..Ñeâm ñoâng..
    ..caây..

..Ñeâm ñoâng.. Gioù.. ..say. ..gioù.
..boùng.

        Am
  
Am

   
   

     
        
F

Am
 
Am A7 G B7 E7


         
..maây.. ..mieân.. ..rieâng.. mieân. chorus2: Ñeâm ñoâng..

   Dm E7 Am To Coda F

Dm
 
 
 E7

        
Am Am G F E7 E7


    
..Ñeâm ñoâng.. ..ñöông. ..coù ai... Ñeâm ñoâng..

   Am  Am
        
E7 F
  
                       
Am E7 Am Am


                  
khoâng nhaø
.
    
 
 Am 
Trumpet solo
  Dm     Am  A7 
      
                               
  
  
B7 E7 Am Am


                 

   
  Dm  F  Am 

          
Dm
 
                         
               
Bb E7

 
   
 Coda F Am         
         
E7 E7


      
 
..coù ..........ai.... ..khoâng nhaø.   ENGDING
Tutti> out rall no tempo