Vous êtes sur la page 1sur 3

Paper

Edukasi Pada Orang Tua yang sedang stress ketika anaknya masuk
perawatan gawat darurat

Oleh :
Alvin Budiono
17014101002
Masa KKM : 03 November 06 Desember 2017

Pembimbing :
dr. L. F. Joyce Kandou, SpKJ

BAGIAN ILMU KEDOKTERAN JIWA


FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2017
LEMBAR PENGESAHAN

Paper yang berjudul Edukasi Pada Orang Tua yang sedang stress ketika anaknya masuk
perawatan gawat darurat

telah dibacakan, dikoreksi dan disetujui pada November 2017.

Oleh:

Alvin Budiono
17014101002
Masa KKM : 03 November 06 Desember 2017

Pembimbing :

dr. L. F. Joyce Kandou, SpKJ


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI......... i
BAB I PENDAHULUAN.............................................................................. 1
BAB II TINJAUAN PUSTAKA....................................................................... 3
A. Stress Pada Orang Tua............................................................................. 3
B. Definisi Stres........................................................................................... 3
C. Edukasi pada Orang tua.. 9

BAB III PENUTUP........................................................................................... 17


DAFTAR PUSTAKA........................................................................................ 18