Vous êtes sur la page 1sur 5

Urzdzenia

Prezentowana grupa urzdze pomiarowych i sterowniczych zostaa opraco-


wana w MIKRONICE do zastosowa w systemach inteligentnego budynku
(BMS). Urzdzenia te posiadaj parametry techniczne zgodne z wymogami
instalacji budowlanych. Kade z nich moe by czone z systemem steru-
jcym poprzez sie obiektow w standardzie 1-Wire.
MIKRONIKA oferuje specjalizowane oprogramowanie dla obsugi takich
dla systemw takich sieci lub udostpnia protok komunikacyjny.
inteligentny budynek
WSG-xxx sterownik gazi 1-Wire
WSG-xxx jest przeznaczony do komunikacji z urzdzeniami firmy DALLAS wykorzystujcymi protok 1- Wire. Urzdzenia podczone
do sterowni-ka umoliwiaj: pomiar temperatury, odczyt dwustanw, wykonanie sterowania dwustanowego. Ponadto sterownik moe
komunikowa si z systemem nadrzdnym poprzez protok MODBUS przy uyciu interfejsu RS-232 lub RS-485. Opcjonalnie ukad moe
zosta rozbudowany o dwa separowane galwanicznie wejcia dwustanowe oraz dwa wejcia analogowe suce do pomiaru prdu
0-20mA. Jedno z wej moe by separowane galwanicznie.
Obsugiwane urzdzenia: sterownik WSG-xxx w wersji standardowej moe wsppracowa z nastpujcymi urzdzeniami
produkowanymi przez firm Mikronika: WCT-002 termometr cyfrowy, WCC-002 czujnik cinienia, WOD-004 sterownik silnikw
dwukierunkwych, WOD-006 dwubitowy czujnik dwustanw, umoliwia odczyt pary dwustanw napiciowych lub dwustanw typu styk
bez potencjau, WIC-001 wcznik impulsowy - czujnik.
Do poprawnej pracy niezbdne s tylko dwa przewody: G potencja masy ukadu, S przewd komunikacyjny.
Dane techniczne WSG-xxx:
Parametry dla komunikacji za pomoc magistrali 1-Wire:
, zasig transmisji: 600m
, izolacja galwaniczna: 1,6V RMS/1min
, maksymalna liczba ukadw na magistrali: 50
, medium transmisyjne: UTP CAT-5

Komunikacja z systemem nadrzdnym:


, protok MODBUS
, dostpne interfejsy: RS-232 (bez separacji galwanicznej) lub RS-485 (z separacja galwaniczn)
, dostpne prdkoci transmisji: 2400 kbps, 4800 kbps, 9600 kbps, 19200 kbps

, zasig transmisji: do 1200m (dla RS-485), (15m dla RS-232)

www.mikronika.pl
WCC-002 czujnik cinienia z magistral 1-Wire
Czujnik cinienia WCC-002 jest przeznaczony do pomiaru rnicy cinie lub pomiaru cinienia bezwzgldnego. Umoliwia pomiar
nadcinienia oraz podcinienia sprarek, szybw wentylacyjnych, pomieszcze lub bezwzgldny pomiar cinienia atmosfery. Pomiar
cinienia jest wykonywany poprzez protok 1-Wire. W protokole tym s przekazywane komendy obsugi przetwornika analogowo
cyfrowego, umieszczonego w czujniku. Standardowo czujnik wsppracuje ze sterownikiem 1-Wire typu WSG-0xx produkcji
MIKRONIKI, realizujcym obsug przetwornika. Czujnik wykonany jest w plastikowej obudowie do montau natablicowego. Urzdzenie
wyposaone jest w sygnalizator wietlny, informujcy o poprawnej pracy.
Dane techniczne WCC-002:
, dostpne zakresy pomiarowe: 50kPa, 20kPa, 10kPa, 1kPa
, klasa dokadnoci: 0,5% zakresu pomiarowego
, zasilanie: z linii sygnaowej i nie wymaga dodatkowego zasilania

WCT- 002 czujnik temperatury z magistral 1-Wire


Czujnik WCT-002 przeznaczony jest do pomiaru temperatury w zakresie od -55 do +125C Zaoeniem konstrukcyjnym czujnika jest
wsppraca z urzdzeniem WSG-xxx produkcji MIKRONIKI, ktry poprzez protok 1-Wire dokonuje pomiaru i odczytu temperatury.
Czujnik wykonany jest w nowoczesnej technologii z wykorzystaniem najnowszych rozwiza, umieszczony w plastykowej obudowie do
montau na paskiej powierzchni.
Dane techniczne WCT-002:
, zakres pomiarowy: -55 do +125C
, klasa dokadnoci: 0,5%
, rozdzielczo: konfigurowalna: 0,06C, 0,12C, 0,25C, 0,50C

www.mikronika.pl
WIC- 001 wcznik impulsowy - czujnik z magistral 1-Wire
Urzdzenie WIC-001 przeznaczone jest do sterowania dwoma przekanikami bistabilnymi. Zaoeniem konstrukcyjnym wcznika jest
wsppraca z sterownikiem WSG-xxx produkcji MIKRONIKI, ktre poprzez magistral 1-Wire (zcze RJ-45) steruje urzdzeniem WIC-
001 oraz odczytuje jego stan pracy. WIC-001 poprzez elektroniczny klucz (styki 3-4 oraz 5-6) moe poda na cewk, podczonego
przekanika, napicie przemienne w zakresie od 24V do 230V. Czas podania napicia to okoo 200ms. Jest to wystarczajcy czas do
przerzucenia stanu wikszoci przekanikw bistabilnych.
Ukad WIC-001 poprzez par stykw 1-2 oraz 7-8 umoliwia detekcj napicia. Wejcia te mog suy do odczytu stanu przekanika
bistabilnego lub niezalenie do detekcji pojawienia si napicia.
Wszystkie wejcia izolowane s galwanicznie pomidzy sob i od magistrali 1-Wire.

KMA-001 sterownik klimatyzacji


Sterownik jest przeznaczony do regulacji temperatury powietrza w pomieszczeniach. Regulacja przy pomocy nawiewu powietrza
silnikiem trj-biegunowym, jednofazowym lub opcjonalnie silnika z falownikiem. Zastosowano czujniki do pomiaru temperatury
dopywu/odpywu wody, otoczenia, dojcia/wyjcia powietrza. Temperatura i inne informacje (np. podczas programowania) s
wywietlana na 4 pozycyjnym wywietlaczu oraz przy pomocy wskanikw LED.
Dane techniczne KMA-001:
, zasilanie: 230V/220V AC/DC
, wejcia:

- 3 szt. magistral 1-Wire dla czujnikw temperatury


- 1 szt. wejcie dla czujnika podczerwieni, alarmujce obecno w pomieszczeniu, izolowane galwanicznie

, wyjcia sterowania: 3 szt. przekanikowe dla silnika (przewidziano moliwo sterowania falownikiem (PWM))
, protok transmisji:
- LonWorks
- moliwo rozbudowy dla innego protokou

, programowanie nastaw:
- pilotem na podczerwie

- poprzez LonWorks

Www.mikronika.pl
WOD-004 sterownik silnikw dwukierunkowych z magistral
1-Wire
Sterownik umoliwia sterowanie dwoma sprzonymi elektrycznie i magnetycznie silnikami o mocy do 200W, zasilanymi z sieci
energetycznej 230V AC. Blokuje prby zaczenia dwch kierunkw jednoczenie. Umoliwia odczyt stanu wyj sterownika. Ukad
pracujc w trybie pobudzania, tzn.: wysane pobudzenie poprzez magistral 1-Wire spowoduje wysterowanie jednego z wyj
sterownika na czas 3sek., jeeli kolejne pobudzenie nie pojawi si przed upywem 3sek. sterownik wrci do stanu wyjciowego. Ukadami
wykonawczymi s elektroniczne przekaniki. Urzdzenie zasilane jest z sieci energetycznej 230V AC. Standardowo sterownik silnikw
wsppracuje ze sterownikiem 1-Wire typu WSG-0xx produkcji Mikroniki.

WOD-006 dwubitowy czujnik dwustanw z magistral


1-Wire
Czujnik jest przeznaczony do detekcji dwch napi staych w zakresie od 0 do 300V lub napi zmiennych w zakresie od 0 do 220V.
Moliwa jest rwnie detekcja dwch stanw np.: przecznikw, wcznikw, nieobcionych stykw przekanika. Mona podawa rne
typy sygnaw na wejcia. Ukad nie wymaga dodatkowego zasilania zasilanie z linii 1-Wire. Standardowo czujnik wsppracuje ze
sterownikiem 1-Wire typu WSG-0xx produkcji Mikroniki.

DBAMY O RODOWISKO! PAPIER Z RECYKLINGU, UDZIA MAKULATURY 75%, CERTYFIKAT NR TT-COC-2043 www.mikronika.pl