Vous êtes sur la page 1sur 4

Test B

Polska i Polacy w XX wieku


Test podsumowujcy rozdzia V

1. Podaj imiona i nazwiska osb zaprezentowanych na zdjciach. Nastpnie zapisz po jednym


przykadzie funkcji pastwowej, ktr dana posta sprawowaa w okresie midzywojennym.
01 p.

Imi i nazwisko: . Imi i nazwisko: .


. .
Urzd: Urzd: .

2. Wpisz liter P obok zda prawdziwych, a liter F przy wypowiedzeniach


faszywych. 04 p.
Zdania Prawda/Fasz
W 1918 r. prezydent USA Thomas Woodrow Wilson wygosi ordzie,
w ktrym poruszy kwesti odbudowania suwerennej Polski z dostpem
do morza.
Postanowienia tzw. maego traktatu wersalskiego wyraay propozycj
pastw ententy w sprawie przebiegu granicy polsko-rosyjskiej.
Okrelenie orlta lwowskie odnosi si do modych polskich
ochotnikw, ktrzy wzili udzia w walkach na ulicach Lwowa podczas
konfl iktu polsko-ukraiskiego w latach 19181919.
W wyniku zamachu majowego w 1926 r. prezydentem II
Rzeczypospolitej zosta Jzef Pisudski.

3. Wstaw znak x w kratki obok dwch zaoe, ktre charakteryzoway program polityczny
ruchu narodowego w latach midzywojennych. 02 p.
podkrelanie znaczenia religii katolickiej dla narodu polskiego
przeprowadzenie radykalnych reform spoecznych
rozbudowa samorzdw robotniczych
ograniczenie praw mniejszoci narodowych
4. Zapisz pene nazwy podanych skrtw. 05 p.

PPS ........
PSZ ....
AK .........
PKWN .......
PZPR .........

Na podstawie zamieszczonej mapy wykonaj zadania od 5. do 7.

5. Zaznacz na mapie ukonymi kreskami okrgi przemysowe II Rzeczypospolitej, ktre


w okresie midzywojennym zostay poczone magistral wglow z portem w Gdyni.
01 p.

6. Podaj nazw obszaru gospodarczego, dla ktrego Eugeniusz Kwiatkowski opracowa plan
rozbudowy. 01 p.
.

7. Odpowiedz, jakie inwestycje przeprowadzono na terenie Polski w widach Wisy i Sanu


w latach 30. XX w. 01 p.
.
.
.
.
Zapoznaj si z ilustracj, nastpnie
wykonaj zadania 8. i 9.

8. Zaznacz waciwe zakoczenie zdania. 01 p.

Karykatura nawizuje do
wyborw czerwcowych.
referendum ludowego.
stanu wojennego.
akcji pod Arsenaem.

9. Wyjanij, jak przedstawiciele wadz PRL uzasadniali decyzj o wprowadzeniu stanu


wojennego w Polsce. 01 p.
.
.
.
.

Rozdzia V

Klucz do testu

Polska i Polacy w XX wieku

KARTA ODPOWIEDZI grupa B


Nr Waciwa odpowied Punkt Kryteria punktowania
zad. acja
1. Roman Dmowski delegat Polski na konferencji 02 Kade waciwe podanie
paryskiej, pose lub minister. imienia i nazwiska
Ignacy Paderewski delegat Polski na postaci oraz przykadu
konferencji paryskiej, premier lub minister. sprawowanego przez ni
funkcji 1 p.
2. P, F, P, F 04 Kade waciwe
wskazanie 1 p.
3. podkrelanie znaczenia religii katolickiej dla 02 Kade waciwe
narodu polskiego ograniczenie praw mniejszoci zaznaczenie 1 p.
narodowych
4. PPS Polska Partia Socjalistyczna 05 Kade waciwe zapisanie
PSZ Polskie Siy Zbrojne penej nazwy podanego
AK Armia Krajowa skrtu 1 p.
PKWN Polski Komitet Wyzwolenia
Narodowego
PZPR Polska Zjednoczona Partia Robotnicza
5. Zaznaczenie na mapie ukonymi kreskami 01 Zaznaczenie waciwego
obszarw Grnolskiego Okrgu obszaru 1 p.
Przemysowego (z Katowicami) i
Czstochowskiego Okrgu Przemysowego.
6. Centralny Okrg Przemysowy 01 Podanie waciwej nazwy
1 p.
7. Na obszarze Centralnego Okrgu Przemysowego 01 Podanie waciwego
powstaway m.in. nowe huty, fabryki wyjanienia 1 p.
zbrojeniowe i elektrownie, rozbudowano
drogi, a take sieci kolejow, naftow oraz
gazow.
8. stanu wojennego. 01 Zaznaczenie waciwej
odpowiedzi 1 p.
9. Przykadowa odpowied: 01 Podanie waciwego
Przedstawiciele wadz PRL uzasadniali decyzj o wyjanienia 1 p.
wprowadzeniu stanu wojennego w Polsce
koniecznoci wyboru mniejszego za
w celu zahamowania rozpadu pastwa
spowodowanego kryzysem gospodarczym i ich
zdaniem nieprzewidywalnymi dziaaniami
opozycji. Wskazywali rwnie na grob
interwencji sowieckiej.