Vous êtes sur la page 1sur 3

Vea Lorilie A.

Tabag

12-HUMSS

Ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapatan. Sila'y
pinagkalooban ng katwiran at budhi at dapat magpalagayan ang isa't isa sa diwa ng
pagkakapatiran. Lahat ng tao ay may ankang kakayahan sa ano mang bagay. Mayaman man o
mahirap ay may kanya kanyang kagalingan at pagkaantay pantay. Maaing umaasenyo ang
isang tao ay base sa kanyang pagpupursigi at determinasyon sa mgabagay na nais niyang
makamit. Ang bawat tao'y karapat-dapat sa lahat ng karapatan at kalayaang nakalahad sa
Pahayag na ito, nang walang ano mang uri ng pagtatangi, gaya ng lahi, kulay, kasarian, wika,
relihiyon, kuro-kurong pampulitika o iba pa, pinagmulang bansa o lipunan, ari-arian,
kapanganakan o iba pang katayuan.Bukod dito, walang pagtatanging gagawin batay sa
katayuang pampulitika, hurisdiksiyunal o pandaigdig na kalagayan ng bansa o teritoryong
kinabibilangan ng isang tao, maging ito ay nagsasarili, itinitiwala, di-nakapamamahala sa sarili
o nasa ilalim ng ano mang katakdaan ng soberanya. Ang bawat tao'y may karapatan sa ganap
na pagkakapantay-pantay, sa isang makatarungan at hayag na paglilitis ng isang hukumang
malaya at walang kinikilingan, sa pagpapasiya ng kanyang mga karapatan at panangutan at sa
ano mang paratang na kriminal laban sa kanya.Walang taong ituturing na nagkasala ng
pagkakasalang pinarurusahan dahil sa ano mang gawa o pagkukulang na hindi isang
pagkakasalang pinarurusahan, sa ilalim ng batas pambansa o pandaigdig, noong panahong
ginawa iyon. Hindi rin ipapataw ang parusang lalong mabigat kaysa nararapat nang panahong
magawa ang pagkakasalang pinarurusahan. Lahat tayo ay may karapatan sa ating lipunan,
karapatan nating makapag-aral, mabigyan ng impormasyon at magkaroon ng halaga sa
lipunan. Ang mayayaman ay walang karapatang maliittin ng mga taong walang laman ang
bulsa. Itoy kailangan nilang tulungan at bigyan ngmga bagay na maaari nilang maitutlong. Oo
hindi maiiwasan ang mga bagay na ganito, At nag kung may ktwiran, isipin na ating buhay.
Magsimulang mahalin ang sarili bago ang ibang tao. Hayaan mong an sarili mo ang magbigay
lakas loob upang gumawa ng paraan at isipin ang pansariling pangangailangan. Kung may
kakayanan kang makapagbigay s ibang tao wag kang magdalawang isip. Makatarungan ang
pagbabahagi ng mga ginhawa sa buhay at magiging makatarungan lamang ito kapag
natanggap ng bawat isa ang biyayang sapat. Sapat sa pangagailangan sa gayon pantay patay
ang ginhawa ng bawat tao, Ngunit hindi daw pantay pantay ang ginhawang tinatamasa at
ganun din ang pantay pantay na kasiyahan na nararamaman nila. Ibat iba ang
pangangailangan ng bawat tao sa lipunan. Ang mga may kakayanan bumili ng mga may
kayamanan sila ay maaring tumulong sa mahihirap hindi sila kailangang maliitin, kundi sila ay
dapat ipagmalaki at ipagmataasan ang bawat isa. Ang mga may kapansanan ay sila ang hindi
pabigat sa lipunan ngunit sila ang nasisisi sa mga pngyayare sa lipunan, dahil ba sa
kapansanan nila kaya sila ang maaring pagbuntunan? Ang mga issue na pinagtatalunan at hindi
mahalagang pagusapan. Ang mga bagay na pnaguusapan ay ang pagbibigay sa mga walang
kakayahan sa buhay. Pagusapan ang mga bagay na maarig masolusyunan. Nakikita natin sa
ating lipunan ang klase ng pagbabase ng mg tao sa lipunan. Ang nauuna ay ang mga tao na
nasa mataas na antas ata ang mga may kapangyarihan. Sumunod naman ay ang mga
maykayamanan na magagamit sa ating lipunan, Sumunod ng mgatrabahador na sila ang may
kakayanan sa mga bagay na inabayaran ng mga mamayaman at sng pinakahulo ay ang mga
walang kakayahan sa buhay. Ito dapat an iniisip sa lipunan paano ang aasenso ag bawat tao.
Ngunit may ibang tangminamaliit dahil sa kung anong meron siya. Pero di ba natin naisip na
tulungan sila. At ipakita ang tunay na pagkapantay panty ng tao sa lipunan. Ang bawat tao'y
may karapatan sa kalayaan ng pagkukuro at pagpapahayag; kasama ng karapatang ito ang
kalayaan at kuru-kuro nang walang panghihimasok at humanap, tumanggap at magbigay ng
impormasyon at kaisipan sa pamamagitan ng alin mang paraan ng pagkakalat at walang
pagsasaalang-alang ng mga hanggahan.Ang bawat tao'y may karapatang makilahok sa
pamahalaan ng kanyang bansa, sa tuwiran o sa pamamagitan ng mga kinatawang malayang
pinili.Ang bawat tao'y may karapatan sa pantay na pagpasok sa paglilingkod pambayan ng
kanyang bansa.Ang kalooban ng bayan ang magiging saligan ng kapangyarihan ng pamahalaan;
ang kaloobang ito'y ipahahayag sa tunay na mga halalan sa pana-panahon sa pamamagitan ng
pangkalahatan at pantay-pantay na paghahalal at idaraos sa pamamagitan ng lihim na balota o
sa katumbas na pamamaraan ng malayang pagboto. Ang kagutoman ay siyang sumasalunggat
sa kahirapan. At ang katalinuhan naman ay ang kayamanan. Ngunit ang kagutuman ay
isanghalimbawana maaaring gawing batayan sa pagpupursige upang hindi maliitin ng ibang
tao at maging kapantay pantay sa lipunan. Tungkulin ng my kaa sa buhay ang magabot ng
kamay sa mahihirap uapng magsilbing lakas at pagsisimula sa buhay. Maraming pagsubok
upang makarating sa gusto mong puntahan. At sa tulong ng kabutihan ng mga babait na tao ay
sialng pinapapala. Ang bawat tao'y may karapatan sa edukasyon. Ang edukasyon ay walang
bayad, doon man lamang sa elementarya at pangunahing antas. Ang edukasyong elementarya
ay magiging sapilitan. Ang edukasyong teknikal at propesyonal ay gagawing maabot ng lahat at
ang lalong mataas na edukasyon ay ipagkakaloob nang pantay-pantay sa lahat batay sa
pagiging karapat-dapat. Ang edukasyon ay itutungo sa ganap na pagpapaunlad ng pagkatao at
sa pagpapalakas ng paggalang sa mga karapatan ng tao at mga pangunahing kalayaan.
Itataguyod nito ang pagkakaunawaan, pagbibigayan, at pagkakaibigan ng lahat ng bansa, mga
pangkat na panlahi o panrelihiyon, at palawakin ang mga gawain ng mga Bansang Nagkakaisa
sa ikapapanatili ng kapayapaan. Ang mga magulang ay may pangunahing karapatang pumili ng
uri ng edukasyong ipagkaloob sa kanilang mga anak. Kailangan ng bayan bagong patakaran ng
bawat lipunan. Hindi dapat tularan ang hunghang ng buhay. Yaman na galing sa daya,
kailangang baguhin. Magagawa bang iwan ang luho. Kaya bang ihinto.