Vous êtes sur la page 1sur 1

na wynos

CELOWNIK Dative

Fill in the gaps.

pytania po czasownikach

darowa Nie daruj ci tego! to give/to forgive


Komu? Czemu?
............................................................. dawa Mama daje dziecku lizaka. to give
INDIRECT dokucza Dlaczego dokuczasz siostrze? to tease
informacje
OBJECT dzikowa Dzikuj ci za prezent. to thank
dziwi si Nie dziwi ci si. to wonder
The Dative Case is used when you are going to speak about kibicowa On kibicuje ulubionej druynie. to cheer
indirect objects (recipients). For example in the sentence Adam kra Zodziej ukrad mu rower. to steal
daje prezent Izie (Adam gives Iza a gift) Adam is the subject of
the sentence, prezent is the direct object and Iza is the indirect kupowa On kupuje jej samochd. to buy
object. mwi Mwi ci prawd. to speak/to say
.............................................................................................................. oddawa Kiedy oddasz mi ten film? to return
Zdania bezpodmiotowe typu: Mio mi!
odmawia Nie odmawiaj mu pomocy.
..............................................................................................................
to refuse
..............................................................................................................
opowiada Mama opowiada bajki dzieciom. to tell
..............................................................................................................
.............................................................................................................. podawa Podaj mi sl. to pass/to serve
podoba si Podobam mu si. to appeal to
pomaga Ta pani pomaga biednym ludziom. to help

po przyimkach i wyraeniach przyimkowych poycza Poycz mi ksik. to lend


przedstawia Przedstaw nam koleg. to introduce
dziki Dziki Bogu ju weekend!
przyglda si Przyglda si sobie w lustrze. to look at
ku Drzewa pochylaj si ku rzece.
przynosi Przynie mi kaw. to bring
naprzeciw Wyszed naprzeciw oczekiwaniom ludzi. przypomina Przypomnij mi o spotkaniu. to recall
na przekr Robisz wszystko na przekr matce. rozdawa Rozdaj im broszury. to hand out
przeciw(ko) I ty, Brutusie, przeciw mnie? smakowa Smakuje mi ta zupa. to taste
wbrew On postpuje wbrew przepisom. sprzedawa Sprzedam wam moje mieszkanie. to sell
szkodzi Szkodzi im alkohol. to harm
alternacje przed kocwk -e tumaczy Wytumacz mi to. to explain/to translate
p b f w m n s z ufa Ufam wam. to trust
pi bi fi wi mi ni si zi wierzy Nie wierz ci. to believe
+e
t d r k g ch wybacza Wybacz nam. to forgive
ci dzi rz l c dz sz zazdroci Nie zazdroszcz nikomu. to envy
yczy ycz ci miego dnia. to wish
kocwki - rzeczownik
RODZAJ MSKI
RODZAJ ESKI RODZAJ NIJAKI
osobowy ywotny nieywotny
SG - owi, -u (najczciej rzeczowniki jednosylabowe) - e, - i, - y = LOC -u
PL - om

kocwki - przymiotnik
RODZAJ MSKI
RODZAJ ESKI RODZAJ NIJAKI
osobowy ywotny nieywotny
SG - emu - ej - emu
PL 400- ym, - im (po: k, g)

www.polskinawynos.com