Vous êtes sur la page 1sur 3

BAHAGIAN A

[ 60 MARKAH ]
Jawab semua soalan.

1. A Namakan satu akaun kontra bagi setiap akaun induk di bawah.

Akaun Induk Akaun Kontra


i Jualan
ii Penghutang
iii Kenderaan

( 3 markah )

B. Nyatakan dua ciri Kualittatif Penyata Kewangan.


i. ______________________
ii. ______________________
( 2 markah )

C. Maklumat yang berikut diambil daripada buku seorang peniaga pada 30 Jun 2017.

RM
Jualan 85 240
Belian 65 430
Pulangan Keluar 1 250
Angkutan masuk 670
Stok awal 11 890
Stok akhir 10 860
Pulangan masuk 1 500
Upah pekerja 12 400

Sediakan Akaun Perdagangan bagi tahun berakhir 30 Jun 2017.

( 8 markah )
D. Nyatakan konsep perakaunan yang berkaitan dengan situasi yang diberi.

Perkara Konsep

i Seorang pemilik Syarikat Maju Jaya Berhad telah


meninggal dunia, tetapi Lembaga Pengarah masih
menjalankan pengurusan perniagaan seperti sedia ada.

ii Seorang peniaga memulakan perniagaan dengan tunai


RM 10 000. Tunai yang diperuntukkan oleh peniaga
ialah modal kepada perniagaan. Ia dianggap sebagai
pinjaman oleh perniagaan dan direkodkan sebagai
liabiliti perniagaan.

iii Encik Qoyyum membayar bil kadar bayaran rumah


kediamannya dengan cek perniagaan dan merekod
sebagai ambilan

iv Perniagaan Sungguh Sokmo telah menetapkan tahun


perakaunannya dengan berakhir pada 31 Disember
setiap tahun.

v Encik Afiq membayar sewa rumah kediamannya


dengan menggunakan tunai perniagaannya.

vi Kinta Berhad telah menetapkan ansuran tetap dalam


pengiraan susut nilai tahunan kenderaannya.

vii Bayaran ansuran kereta Encik Mahmood tidak


direkodkan ke dalam buku akaun perniagaan.

vii En. Abu telah membeli 50 guni beras bernilai RM 5


000 dan dia telah merekodkan RM 5000 sebagai
belian.

( 8 markah )
2. Nyatakan akaun yang perlu didebitkan dan dikreditkan bagi urus niaga berikut.
URUS NIAGA DEBIT KREDIT
A Mengambil wang tunai daripada bank untuk yuran
pengajian anak.

B Membayar insurans rumah kediaman dengan cek


perniagaan.

C Pulangan barang jiaga kepada Pembekal Aboo RM 450.

D Cek yang dibayar oleh Mustaqim RM 2 300 telah


dipulangan oleh bank dengan tanda Rujuk Penyuruh
Bayar.

E Membayar sewa kediaman dengan cek perniagaan.

F Kedai Perabot Lim membeli 2 buah almarai bernilai RM


2 800 dengan cek.

G Pemilik menjelaskan bil elektrik rumahnya dengan tunai


RM 300.

H Menjual perabot lama bernilai RM 1 200 kepada Encik


Ahmad dan terima cek.

I Pemilik mengambil barang niaga bernilai RM 600 untuk


didermakan kepada Rumah Kebajikan orang-orang tua.

J Sekeping Nota Debit diterima daripada Pembekal Wong


bernilai RM 300.

K Ambilan barang niaga untuk projek promosi perniagaan


RM 1 800 telah didebitkan dalam Akaun Promosi dan
dikreditkan dalam Akaun Ambilan.

L Perniagaan Huda telah membayar komisen kepada


jurujual dengan cek.

M Mengambil dua buah almarai RM 1 800 untuk kegunaan


perniagaan.

N Pemilik telah mengeluarkan wang sendiri untuk


menjelaskan bayaran sewa kedai bulan April 2017.

( 14 markah )