Vous êtes sur la page 1sur 12

I Liceum Oglnoksztacce w Lesznie

Fizyka
Zakres podstawowy
IV etap edukacyjny

Nauczyciel: dr in. Romuald Kdzierski


czna liczba godzin: 30
Tytu podrcznika: Odkry fizyk.
Podrcznik dla szk
ponadgimnazjalnych.
Zakres podstawowy

Autorzy: Marcin Braun, Weronika liwa

Wydawnictwo: Nowa era, 2012


Numer dopuszczenia: 447/2012
Materiay pomocnicze: wiczenia i zadania
dla szk ponadgimanzjalnych.
Zakres podstawowy

Autorzy:
Marcin Braun
Weronika liwa
Zeszyt:
w kratk, minimum 60 stron,
czytelnie podpisany
notujemy: numer lekcji, data, temat, notatka
zadania domowe: rozwizania zapisujemy w:
zeszycie wiczenia i zadania
z tyu zeszytu normalnego
Uwaga:
Cze notatek zostanie zamieszczona w wersji elektronicznej (pliki pdf.)
na stronie internetowej: www.rkfizyka.pl. Notatk naley wydrukowa
i zamieci w odpowiednim miejscu w zeszycie.
Na stronie internetowej zamieszczone s:
notatki do lekcji (symbol NT)
tre dodatkowych zada domowych
(symbol ZD)
tre wicze lekcyjnych (symbol W)

przedmiotowy system oceniania (symbol PSO)

wynikowy plan nauczania (symbol WPN)

informacje dotyczce mnie

ciekawostki ze wiata nauk przyrodniczych


galeria zdj
Zakres materiau klasy pierwszej:

przypomnienie podstawowych wiadomoci


z gimnazjum (test sprawdzajcy!)

Astronomia i grawitacja

Fizyka atomowa

Fizyka jdrowa
Za co mona otrzyma ocen?
Praca klasowa

Kartkwka

Aktywno na zajciach

Rozwizanie zadania domowego

Wygoszenie referatu,
prezentacj multimedialn itp..

Wstpna ocena
semestralna:
Przeliczenie procent uzyskanej liczby punktw na ocen

Procent moliwych
do zdobycia
punktw
Ocena
[%]

poniej 30 niedostateczny (1,0)


30 40 ) dopuszczajcy (2,0)
40 45 ) plus dopuszczajcy (2,5)
45 50 ) minus dostateczny (2,75)
50 60 ) dostateczny (3,0)
60 65 ) plus dostateczny (3,5)
65 70 ) minus dobry (3,75)
70 80 ) dobry (4,0)
80 85 ) plus dobry (4,5)
85 90 ) minus bardzo dobry (4,75)
90 95 ) bardzo dobry (5,0)
celujcy (6,0)
95 100 ) (nie dotyczy kartkwek)

W nawiasach podana zostaa warto liczbowa kadej z ocen


(potrzebne przy obliczaniu oceny semestralnej!).
Te same prawa decyduj o budowie atomw i czsteczek chemicznych, jak
i o budowie i dziaaniu organizmw ywych czy budowie i strukturze
gwiazd i galaktyk. Nauki zajmujce si tymi zagadnieniami, jak
astronomia, chemia, biologia i inne maj swoje korzenie w fizyce.

Czym jest fizyka?


Fizyka jest nauk, ktrej celem jest poszukiwanie i poznawanie
podstawowych praw przyrody, od ktrych zale wszystkie
zjawiska naturalne.

Fizyka zajmuje si wzajemnymi zwizkami pomidzy wielkociami opisuj-


cymi dany proces, nie wnika natomiast w istot tych wielkoci.
Fizyka nie zajmuje si zagadnieniami wychodzcymi poza ramy sprawdzalno-
ci dowiadczalnej, dlatego nie zajmuje si czarami, psychokinetyk, yciem
pozagrobowym, czarn magi itp..

Uwaga: Nierozerwalny jest rwnie zwizek fizyki z technik, gdy technika wyko-
rzystuje prawa fizyki do praktycznej dziaalnoci. Bez podstaw fizycznych nie mogyby
istnie takie gazie wspczesnej techniki, jak elektrotechnika, elektronika, teletechnika,
lotnictwo, astronautyka, technika laserowa, energetyka jdrowa czy inne.
Po co si uczy fizyki?
Odpowiedzi na to pytanie moe by prba odpowiedzi
na kolejne pytania:

Jak wygldaoby naszeycie dzisiaj, gdyby wczeniej czowiek nie


odkrywa praw przyrody i nie prbowa ich wykorzysta w yciu
codziennym?
Jak wygldayby nasze pogldy na otaczajcy nas wiat, gdyby nie byo
rozwoju fizyki?

Argumenty za uczeniem si fizyki:


Fizyka ksztaci rozumny, mylowy sposb podejcia do przyrody, czyli ksztaci
umiejtno racjonalnego mylenia.

Fizyka jest najbardziej cis spord wszystkich nauk przyrodniczych. Podsta-


wow cech badanych przez fizyk zjawisk musi by ich weryfikowalno
dowiadczalna uczy waciwego badania otaczajcego nas wiata.
Nauk buduje si z faktw tak, jak
dom buduje si z cegie, ale

samo nagromadzenie faktw nie


jest jeszcze nauk, podobnie jak

kupa cegie nie jest domem !

Jules Henri Poincar