Vous êtes sur la page 1sur 2

Borreros, Raulito C.

Libarra, Rose Shame H.


Lladoc, Mia
Sanico, Grace

1.) Pagkilala sa may akda


Si Buenaventura S. Medina, Jr. ay isang Pilipinong manunulat ng higit sa 25 na
libro. Karamihan dito ay mga nobela at libro sa kritisismo. Isa sa mga gawa nito ang Saan
Patungo ang Langay-langayan?. Si Medina ay pinanganak noong 1 Disyembre 1928.
Nagtapos siya ng BA at MA sa Ingles sa Far Eastern University at Ph. D. sa Centro
Escolar University. Sumulat siya ng mga dokumento na pinakita sa mga internasyonal na
kumperensiya sa Japan at Thailand. Naging professor din siya sa Far Eastern University,
Ateneo de Manila University, at De La Salle University.

2.) Uri ng Panitikan


Ang panitikan ay maisasama sa isang sanaysay. Ang sanaysay ay isang
komposisyon na kadalasang naglalaman ng personal na kuro-kuro o opinyon ng may-
akda.

3.) Teorya ng Panitikan


Ang teorya ng panitikan ay Humanismo dahil nakasentro sa tao sa halip na sa
Diyos. Binigyan diin ng may akda ang kalayaan ng isang tao na gustong lumaya mula sa
kanyang pagkakaalipin.

4.) Layunin ng Akda


Layunin ng may-akda ang magbigay aral sa lahat ng mambabasa.

5.) Tema o Paksa na Akda


Ang tema o paksa ng may akda ay makabuluhan dahil binigyan diin nito kung
paano nilikha o iwinangis ang mga tao sa Diyos.

6.) Mga Tauhan o Karakter

Ang karakter ay maihahalintulad natin sa isang tao na naghahanap ng tunay na


kahulugan ng kalayaan at gustong niyang makalaya sa kanyang pagkaalipin.
7.) Tagpuan o Panahon
Sa bayan.

8.) Mga kaisipan o ideyang taglay ng akda


Taglay ng may akda ang kaisipang pumupukaw sa damdamin at kaisipan ng mga
mambabasa.

9.) Buod
Noong una pa lang ay nagnanais na tayong makamit ang ating kalayaan.
kalayaang magpapalaya sa atin sa pagkaalipin mula sa iba.
Subalit dahil din sa pagkakaibang ito'y ng-uugat ang di-pagkakaunawaang pagkat
nawawala ang tatak ng pagkakaisa. Isa pa ring kabalintunaan: bumuo ng salita upang
magkaunawaan, ngunit siyang salita ring dahilan ng di-pagkakaunawaan. Bakit ganito?
Pagkat sumipot ang pagkakani-kaniya, sumibol ang pagkamakasarili. Ito'y mga tanda ng
pagkagapi, ng pagkatalo, ng sarili: napaalipin nang lubos ang tao sa sariling nagkasala,
hindi, hindi nga ako malaya!
Nagkaroon ng sariling ari-arian ang tao. May mga kasangkapang tanging kanila,
walang makakagalaw. Gaya rin ng karapatang kumilos, lumakad, manahanan, mabuhay
na hindi dapat sansalain. Ito'y ipagtatanggol hanggang sa magtigis ng dugo at kumitil ng
buhay! May mga kagamitang kanya: iilang malapit sa puso lamang ang makagagalaw.
Dito nagbinhi ang inggit at pag-iimbot, pagkat may mga taong nagnanais na magkamit ng
ari ng iba. Kung may mga supling akong mapanarili, mayroon pa ring naging
mapagkamkam.
Sa salamin ay minasdan ko ang aking larawan, pagkalipas ng maramin-maraming
panahon. Nahahapis ako, may pilak na ang aking buhok.
10.) Aral
Dito natutunan ko na hindi lahat ng malaya ay may kaakibat na pagsubok sa
buhay.
11.) Kalakasan at kahinaan ng may akda
Ang kalakasan ng akda ay naipahayag niya ng maayos ang kalagayan ng ating
karakter na kung saan siya ay naghahangad ng kalayaan mula sa kanyang pagkakasala na
naghantong sa kanyang pagkaalipin sa daigdig. Ang kahinaan ng kwento ay hindi pa
naiintidahan ng mga tao o ang isang karakter ang tunay na kahulugan ng buhay o ang
kahalagahan ng buhay.