Vous êtes sur la page 1sur 6

Εξέγεπζη για έναν αςθαίπεηο κινημαηογπάθο ζηην Ανθούπολη!

Τος Νίκος Θεοδοζίος

13 Μαρτίου 1965
Τν λα έξρνληαη αληηκέησπνη πνιίηεο κε ζπλεξγεία θαηεδάθηζεο θαη αζηπλνκηθνύο
ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ππεξαζπίζνπλ ην απζαίξεην ζπηηάθη πνπ κηα λύρηα έρηηζαλ,
ήηαλ έλα ζπλεζηζκέλν θαηλόκελν ζηελ Αζήλα ηνπ ’60. Τν λα δίλνπλ όκσο κηα
ηξίσξε, πνιύ ζθιεξή κάρε γηα λα ππεξαζπίζνπλ έλαλ απζαίξεην κινημαηογπάθο
είλαη θαηλόκελν κνλαδηθό, ίζσο ζηνλ θόζκν.

Οη δέθα ζνβαξά ηξαπκαηίεο, νη ζαξάληα ειαθξόηεξα, αλάκεζά ηνπο έλαο δηνηθεηήο


ηεο ρσξνθπιαθήο θαη έλαο εηζαγγειέαο αιιά θη νη 25 ζπιιήςεηο δίλνπλ κηα
ζρεκαηηθή κελ αιιά παξαζηαηηθή εηθόλα ηεο κάρεο πνπ δόζεθε ζηηο παξπθέο, ηόηε,
ηνπ Πεπιζηεπίος, ζηε ζπλνηθία ηνπ Αγίος Ιεποθέος.

Ήηαλ κηα γεηηνληά πνπ θάζε κέξα παξνπζίαδε δηαθνξεηηθή όςε. Τα ζπηηάθηα
μεθύηξσλαλ κέξα ηε κέξα, ζε νηθόπεδα ιεηςά, άξα παξάλνκα. Τηο πεξηζζόηεξεο
θνξέο δελ ήηαλ ηίπνηα πεξηζζόηεξν από έλα δσκαηηάθη πνπ θηινδνμνύζε, παξ όια
απηά, λα ζηεγάζεη νιόθιεξεο νηθνγέλεηεο πνπ ήξζαλ από ηηο ιεειαηεκέλεο από ηνλ
πόιεκν θαη ηνλ εκθύιην επαξρίεο ζηελ αλαδήηεζε κηαο θαιύηεξεο κνίξαο.

Ζ πιεξνθνξία όηη ην πξσί ζα έθηαλε ζπλεξγείν ηεο πνιενδνκίαο λα γθξεκίζεη ζπίηηα


είρε θηάζεη από ηελ πξνεγνύκελε θαη ηνπο είρε αλαζηαηώζεη όινπο. Έηζη ην πξσί ηεο
13εο Μαξηίνπ 1965 αληί λα πάλε ζηε δνπιεηά ηνπο άξρηδαλ λα καδεύνληαη από ηηο 5 ηα
μεκεξώκαηα ζηελ πιαηεία.

Καηά ηηο 10 έθηαζε ην ζπλεξγείν θαηεδάθηζεο ζπλνδεπόκελν από 300 αμησκαηηθνύο,


ππαμησκαηηθνύο θαη ρσξνθύιαθεο κε επηθεθαιήο ηνλ δηνηθεηή ηεο ρσξνθπιαθήο ηεο
Νέαο Ησλίαο, εηζαγγειέα θαη δπν αληιίεο. Έηνηκνη γηα κεγάιε κάρε δειαδή
Ζ επηηξνπή ησλ θαηνίθσλ ηνπο δήηεζε λα καηαηώζνπλ ηελ θαηεδάθηζε. Απηνί θπζηθά
ηνπο αγλόεζαλ θαη δηέηαμαλ ην ζπλεξγείν λα αξρίζεη ην γθξέκηζκα. Όηαλ νη
βαξηνπνύιεο άξρηζαλ λα ρηππάλε ηηο ηζηκεληέληεο θνιώλεο ηνπ ππό θαηαζθεπή
θηλεκαηνγξάθνπ ν ηόπνο πήξε θσηηά.

Οη θακπάλεο ηεο εθθιεζίαο άξρηζαλ λα ρηππάλε «δαηκνλησδώο», όπσο έγξαςαλ νη


εθεκεξίδεο, θη απ ηηο γεηηνληέο λα θαηεβαίλνπλ άληξεο γπλαίθεο θαη παηδηά. Ήηαλ
πάλσ από ρίιηνη, κπνξεί θαη δπν ρηιηάδεο. Κη ε κάρε άξρηζε. Οη θάηνηθνη λα
πξνζπαζνύλ λα εκπνδίζνπλ ηελ θαηεδάθηζε θη νη αζηπλνκηθνί κε ηα γθινκπ λα ηνπο
απσζνύλ. Οη πέηξεο έπεθηαλ βξνρή. Ζ αζηπλνκία θαίλεηαη δελ πεξίκελε ηέηνηα
αληίδξαζε.

Μπήθαλ κπξνζηά νη αληιίεο


ηεο ππξνζβεζηηθήο πνπ κόλν
πξνζσξηλά απώζεζαλ ηνπο
επηηηζέκελνπο. Τν ίδην έγηλε
θη όηαλ βγήθαλ ηα
δαθξπγόλα. Αληίζεηα, όπσο
ιέλε ηα ξεπνξηάδ, νη θάηνηθνη
έγηλαλ πην επηζεηηθνί θαη
ζεκεηώζεθαλ νη πην ζνβαξνί
ηξαπκαηηζκνί. Μάιινλ ε
θαηάζηαζε είρε μεθύγεη από
θάζε έιεγρν. Σην ζεκείν
απηό έθηαζε επί ηόπνπ ν
Αλώηαηνο Γηνηθεηήο
Χσξνθπιαθήο Πξσηεπνύζεο ζπληαγκαηάξρεο Αλδξηηζόπνπινο. Από ην αδηέμνδν
ηειηθά έβαιαλ ηελ αζηπλνκία νη πνιηηηθνί.

Ήηαλ νη βνπιεπηέο ηνπ θπβεξλώληνο θόκκαηνο ηεο Έλσζεο Κέληξνπ Γ. Βαζηιάηνο, Η.


Τζηξηκώθνο, Αλη. Τδηηδήο πνπ έθηαζαλ εζπεπζκέλα από ηελ Αζήλα. Ζ κάρε
ζηακάηεζε. Δίραλ πεξάζεη ηξεηο ώξεο από ηελ ώξα πνπ μεθίλεζε. Γήζελ ηα
ζπκβίβαζαλ. Σηελ πξαγκαηηθόηεηα ην ζπλεξγείν θαηεδάθηζεο θη νη ρσξνθύιαθεο
πήξαλ εληνιή λα θύγνπλ. Γελ γθξέκηζαλ ηίπνηα. Δίραλ πξνιάβεη όκσο λα θάλνπλ 25
ζπιιήςεηο. Καη ηελ άιιε κέξα ηνπο πήγαλ ζην απηόθσξν κε αξθεηά βαξηέο
θαηεγνξίεο: αληίζηαζε θαηά ηεο αξρήο, εμύβξηζε ζε ζπλδπαζκό κε ην λόκν 4.000/59
(πεξί ηεληηκπντζκνύ) θιπ.

Σην κεηαμύ ην Γεκνηηθό Σπκβνύιην ζε έθηαθηε ζπλεδξίαζή ηνπ δήηεζε ηελ άκεζε
απειεπζέξσζή ηνπο θαη ελέθξηλε ην πνζό ησλ 10.000 δξρ. γηα ηελ ελίζρπζε ησλ
ζπκάησλ.
Σηηο 16 Μαξηίνπ άξρηζε ε δίθε. Σηελ θαηάζεζή ηνπ ν ζπληαγκαηάξρεο ηεο
ρσξνθπιαθήο Αζ. Παπατσάλλνπ απνθάιπςε ζπγθινληζηηθέο ιεπηνκέξεηεο. Ζ κηα από
ηηο δπν αληιίεο ηελ ώξα ηεο επίζεζεο έπαζε βιάβε ελώ ε άιιε πέηαγε ην λεξό ζε
απόζηαζε 20 κέηξσλ αιιά νη «επαναζηάηερ», όπσο απνθάιεζε ηνπο Αλζνπνπιηώηεο,
πέηαγαλ ηηο πέηξεο από 50 κέηξα καθξηά! Καη κάιηζηα ήηαλ θαη εύζηνρνη – απηό ην
ππνλόεζε αλαθεξόκελνο ζην κεγάιν αξηζκό ηξαπκαηηώλ!

Πξόζζεζε επίζεο όηη όηαλ επελέβε ε νκάδα ησλ δαθξπγόλσλ νη «επαλαζηάηεο» δελ
πηνήζεθαλ θαη επηηέζεθαλ κε κεγαιύηεξε ζθνδξόηεηα ηξαπκαηίδνληαο ηνλ ίδην, ηνλ
εηζαγγειέα θαη 40 ρσξνθύιαθεο εθ ησλ νπνίσλ νη 4 ζνβαξά.

Αλέθεξε επίζεο όηη πξηλ ιίγν θαηξό είρε γίλεη άιιε κηα απόπεηξα θαηεδάθηζεο
απζαίξεησλ ζηελ πεξηνρή αιιά θη απηή ζηέθζεθε κε… απνηπρία! Σίγνπξα, ζην πίζσ
κέξνο ηνπ κπαινύ ηνπ ζα ήηαλ θη ε κεγαιεηώδεο εμέγεξζε ηνπ “κάπβοςνος” ηνπ
1956 κε ηελ νπνία νη Αλζνπνπιηώηεο έβαιαλ νξηζηηθό ηέινο ζηε ιεηηνπξγία ηνπ
ιηγληησξπρείνπ πνπ ππνλόκεπε ηα ζπίηηα θαη ηηο δσέο ηνπο.

Μάξηπξεο ππεξάζπηζεο θαηάζεζαλ νη βνπιεπηέο Γεξ. Βαζηιάηνο, Λ. Κύξθνο, Δ.


Νεθεινύδεο, Δ. Σαθειιάξεο θαη ν δήκαξρνο Πεξηζηεξίνπ Γεκ. Φσιόπνπινο νη
νπνίνη έδεημαλ σο ηνλ κεγαιύηεξν παξάλνκν ην θξάηνο πνπ επηηξέπεη ζε
επηρεηξεκαηίεο (θαηαπαηεηέο γεο νη πεξηζζόηεξνη) λα πσινύλ κηθξά νηθόπεδα εθηόο
ζρεδίνπ. Τελ πεξίνδν εθείλε ζε Αλζνύπνιε θαη Άγην Ηεξόζεν ππήξραλ 25.000
απζαίξεηα!

Τειηθά ην δηθαζηήξην θαηαδίθαζε 16 από ηνπο 26 ζπιιεθζέληεο ζε πνηλέο θπιάθηζεο


από 8 έσο 4 κελώλ. Άζθεζαλ έθεζε θαη αθέζεθαλ ειεύζεξνη. Καη γύξηζαλ πίζσ λα
νινθιεξώζνπλ ηα κηζνηειεησκέλα ζπίηηα. Καη ην ζηλεκά.
Ο θίινο από ην Πεξηζηέξη Νίθνο Εαξηακόπνπινο ύζηεξα κηα επίκνλε έξεπλα
εληόπηζε ηνλ θηλεκαηνγξάθν γηα ηνλ νπνίν δόζεθε ε ζθιεξή κάρε κε ηε ρσξνθπιαθή
ζηηο 13 Μαξηίνπ ηνπ 1965. Πξόθεηηαη γηα ηνλ θηλεκαηνγξάθν ΡΟΔΟΝ ζηε ζπκβνιή
ησλ νδώλ Αδκήηνπ θαη Δπηπρίαο ζηνλ Άγην Ηεξόζεν.

Άιισζηε ν παηέξαο ηνπ ήηαλ αλάκεζα ζε απηνύο πνπ αλακεηξήζεθαλ ζηηο “βνιέο”
κε ηνπο ρσξνθύιαθεο θαη κάιηζηα κε πςειά πνζνζηά επηηπρίαο!

Ο ίδηνο κάιηζηα θνίηεζε, ζηελ θπξηνιεμία, ζηνλ θηλεκαηνγξάθν!

Σν Ρόδνλ ην αλαγλωξίδω, ιέεη, όρη κόλν γηαηί είλαη από ηηο πξώηεο κνπ κλήκεο
ζεξηλνύ ζηλεκά, αιιά θαη γηαηί ήκνπλα θη εγώ από ηνπο “ηπρεξνύο” καζεηέο ηνπ 25νπ
Δεκνηηθνύ ΢ρνιείνπ πνπ έβγαιαλ εθεί κηα ζρνιηθή ρξνληά (Γ’ Δεκνηηθνύ 1977-78,
ήηαλ λνηθηαζκέλν παξάξηεκα).

Απίζηεπηε θαη πνιιαπιώο δηδαθηηθή πεξηπέηεηα. Αξθεί λα ζνπ πω όηη θάλακε κάζεκα
ζηα καγαδηά αθξηβώο πνπ θαίλνληαη ζηε θωηνγξαθία. 2 ηάμεηο ζε δύν καθξόζηελα
καγαδηά, 55 καζεηέο ζε θάζε ηάμε ζε δύν ζεηξέο ζξαλίωλ, κε ηδακαξία θαη ξνιό
ζηδεξηά γύξω γύξω, ρωξίο παξάζπξα. Μέζα Ινπλίνπ ηα παηδηά ιηπνζπκάγαλε θαη ν
ηξνκεξόο γηα ηελ επνρή δάζθαινο πνπ είρακε ηόηε (Παλαγηώηεο Εύκνξθνο ην όλνκά
ηνπ) ζε απειπηζία…
Η τελευταία χρήςη του κινηματογράφου (πριν γίνει πολυκατοικία) ήταν αποθήκη ξυλείασ. Από αυτή τη
περίοδο προζρχονται κι οι φωτογραφίεσ.