Vous êtes sur la page 1sur 68

vriendinnendag

KNVB Handleiding

iseer
Organ
en
zlf e it
i n g s activite
werv
oo r m eisjes
v

Meer meisjes laten kennismaken
met de leukste sport die er is!
- Roger Reijners -

2 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


Meisjes- en vrouwenvoetbal ontwikkelt zich stormachtig

VOORWOORD
Het zal u niet zijn ontgaan dat er op de Nederlandse velden steeds meer voetballende
meisjes en vrouwen te vinden zijn. De ontwikkeling is stormachtig te noemen en
voorlopig niet te stuiten. Meisjes- en vrouwenvoetbal is de hardst groeiende tak binnen
de KNVB en aan die groei komt nog lang geen eind.

Even de cijfers op een rij: momenteel zijn er 127.488 Schoolvoetbalcompetitie, waaraan steeds meer meisjesteams
voetbalsters lid van de KNVB. Onder hen zijn 50.550 vrouwen deelnemen. Voetbal voor meisjes en vrouwen heeft een
(senioren) en 76.938 meisjes (speelsters tot en met 19 jaar). vaste plek gekregen binnen steeds meer verenigingen. Op
Als die groei zich doorzet, en daar werken we met zn allen schoolpleintjes en trapveldjes kom je tegenwoordig zeker ook
hard aan, is voetbal binnenkort de populairste teamsport voor voetballende meisjes tegen. Kortom, onze sport is booming!
meisjes en vrouwen in Nederland. Voor uw vereniging een
uitgelezen kans om nieuwe leden te begroeten! Werving van meisjesleden
De KNVB heeft de afgelopen decennia veel energie gestoken Parallel aan deze positieve ontwikkeling signaleert de KNVB
in de ontwikkeling van het vrouwen- en meisjesvoetbal een toegenomen vraag van verenigingen voor handvatten bij
in Nederland. Denk aan het Jeugdplan Nederland, de de werving van nieuwe meisjesleden. Om verenigingen te
mogelijkheden tot gemengd voetbal, de investeringen in ondersteunen en de groei van het aantal voetballende meisjes
nationale selecties en de invoering van de BeNe League de verder te stimuleren heeft de KNVB een handleiding voor
gecombineerde competitie van Nederland en Belgi. Dit alles Vriendinnendagen ontwikkeld. Deze Vriendinnendagen zijn
geeft aan dat meisjes en vrouwen een belangrijke plaats wervingsactiviteiten die verenigingen zelf kunnen uitvoeren
innemen op de voetbalkaart van Nederland. De kwaliteit met de richtlijnen van de KNVB. We willen immers allemaal
van meisjesvoetbal gaat als gevolg van die ontwikkeling met hetzelfde bereiken: meer meisjes laten kennismaken met de
sprongen vooruit. allerleukste sport die er is.
Deze handleiding bestaat uit een algemeen gedeelte met
Vlaggenschip informatie over het organiseren van een Vriendinnendag
De piramide van het meisjes- en vrouwenvoetbal wordt en vervolgactiviteiten. Om het u zo gemakkelijk mogelijk te
alsmaar breder en op diverse niveaus is de ontwikkeling al maken, is in de bijlagen een groot aantal praktische richtlijnen
duidelijk zichtbaar. Zo doet het Nederlands vrouwenelftal opgenomen die u direct kunt gebruiken.
internationaal steeds meer van zich spreken. Aan het Wij wensen uw vereniging veel succes met de organisatie van
geweldige debuut op een groot internationaal toernooi Oranje Vriendinnendagen. Een formule die zich al twintig jaar heeft
haalde op het EK in 2009 de halve finale is onlangs vervolg bewezen en is uitgegroeid tot een van de meest effectieve
gegeven met de plaatsing voor het Europees kampioenschap formules in het werven van leden. We hopen dan ook dat we u
2013 in Zweden. Alle toplanden zijn van de partij in Zweden met deze handleiding kunnen helpen om gebruik te maken van
en Oranje wil daar als vlaggenschip van het Nederlandse de opgedane ervaringen en dat nog meer enthousiaste meiden
voetbal een stevig visitekaartje afgeven. Ook de nationale het voetballen ontdekken als een prachtige sport voor jongens
meisjesselecties zetten goede prestaties neer, met als n meisjes!
uitschieter de winst van Onder 16 in het prestigieuze toernooi
om de Nordic Cup.
Vooral onder basisscholieren is voetbal de laatste jaren Roger Reijners,
bijzonder populair. Dat is elk jaar weer te merken bij de KNVB Bondscoach Nederlands Vrouwenelftal

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 3


vriendinnendag
KNVB Handleiding
inhoudsopgave

Voorwoord
Inhoudsopgave
Inleiding 6

1. Voorbereiding 8
1.1 Doelgroep en doelstelling bepalen 8
1.2 Werkgroep samenstellen 8
1.3 Deelneemsters werven 9
1.4 VRIJWILLIGERS WERVEN 9
1.5 Draaiboek maken 10
1.6 Invulling van de activiteit bepalen 10
1.7 berichtgeving 10
2. Op de dag zelf 13
2.1 ACCOMODATIE klaar maken 13
2.2 Instructies geven 13
2.3 Veld uitzetten 13
2.4 Aankleding van DE ACCOMODATIE EN het veld 13
2.5 Aandacht voor nieuwe gezichten 14
3. Na afloop 15
3.1 GoodiebagS EN NAPRATEN 15
3.2 Gelijk inschrijven of nog een keer meetrainen? 15
3.3 Evalueren 15
3.4 BERICHTGEVING 16
4. KNVB voetbalontwikkeling 19
4.1 KNVB Visie 19
4.2 BIJ UW VERENIGING 19
4.3 WERVEN VAN MEISJES EN VROUWEN 19
4.4 COMPETITIEMOGELIJKHEDEN EN STRUCTUUR 21
4.5 JEUGDVOETBAL: IEDERE SPEELSTER OP DE JUISTE PLEK 21
Colofon 22

Bijlages
1. Voorbereiding 24
1.1 Vriendinnendagpakket 24
1.2 COMMUNICATIEMIDDELEN 25
1.3 KADER 29
1.4 ORGANISATIETIPS VOOR VERENIGINGEN 32
OVERZICHT OEFENVORMEN 33
1.5 VOORBEELDEN VOOR INVULLING ACTIVITEIT 34
1.6 Voorbeeld draaiboek 53
2. Tijdens de activiteit 55
2.1 SPELREGELS 56
3. Na afloop 57
3.1 Activiteiten na Vriendinnendag 58
3.2 Voorbeeldbrief voor ouders 60
3.3 Evaluatieformulier vereniging 61
3.4 Evaluatieformulier deelneemster 64
INleiding

De Vriendinnendag is bedoeld voor meisjes in de pupillen- en/of


juniorenleeftijd. Meisjes die al lid zijn van de voetbalvereniging
mogen een vriendinnetje, klasgenootje nichtje of buurmeisje
meenemen naar de vereniging. Op deze middag staat het
plezier voorop. Meisjes en hun ouders kunnen op een leuke
manier kennismaken met voetbal en met de voetbalvereniging
Jaarlijks vinden er door het hele land Vriendinnendagen plaats.
Dit heeft de organiserende voetbalverenigingen inmiddels
al heel wat nieuwe leden en ook nieuwe betrokken ouders
opgeleverd. De Vriendinnendag is een uitgelezen mogelijkheid
om nieuwe meisjes te bereiken en te laten voetballen in
verenigingsverband. Voorwaarde is wel dat je dit evenement
als voetbalvereniging met volle overtuiging aanpakt. Door de
Vriendinnendag te organiseren biedt de club ook meiden die
al lid zijn een leuke middag vol met voetbalactiviteiten. Zo
kunnen zij hun favoriete sport delen met hun vriendinnen,
klasgenootjes, nichtjes en buurmeisjes.

Deze handleiding geeft u als voetbalvereniging richtlijnen


en tips over hoe u zelfstandig een leuke en geslaagde
Vriendinnendag kunt organiseren. De KNVB wenst u veel
succes!

6 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


Vriendinnendag KNVB Handleiding | 7
VOORBEREIDING

1.1 Doelgroep en doelstelling(en) bepalen


Voordat u begint met de organisatie is het belangrijk dat Heeft u naast nieuwe leden werven nog andere
u nadenkt voor welke doelgroep u de Vriendinnendag wilt doelstellingen met deze activiteit? Bepaal wat u moet
organiseren. Is er een bepaalde leeftijdscategorie waar u organiseren om deze doelstellingen te behalen, bedenk hoe
graag nieuwe leden voor zou willen werven? Als dit zo is u deze doelstellingen gaat toetsen, bepaal wanneer deze
dan is het belangrijk om die doelgroep centraal te stellen. doelstellingen zijn bereikt en vergeet de resultaten dan ook
Wilt u zoveel mogelijk nieuwe meisjesleden in verschillende niet kenbaar te maken aan degenen met wie u voor deze
leeftijdscategorien werven? Dat kan, maar bedenk u dan ook activiteit samenwerkt.
goed dat de activiteit dan omvangrijker wordt, de borging binnen
uw vereniging goed moet zijn, het meer organisatie vergt en er Denk bijvoorbeeld aan doelstellingen als:
goed gelet moet worden op dat er ook voldoende aandacht is - Betrekken van verschillende mensen binnen de
voor de deelneemsters voor, tijdens en na de activiteit. vereniging (denk aan bestuursleden, jeugdcordinator,
trainers, speelsters uit oudere leeftijdscategorien) voor
draagvlak en gezamenlijke verantwoordelijkheid
- Deze activiteit als pilot gebruiken voor een jaarlijks
De doelstellingen en doelgroepen terugkerende wervingsactiviteit
van de Vriendinnendagen zijn:

Meisjes die voor het eerst bij uw vereniging komen, kennis


laten maken met voetbal, voetballen bij een vereniging en
vervolgens stimuleren lid te worden van uw vereniging. 1.2 Werkgroep samenstellen
Ouders van deze potentile nieuwe leden kennis laten Een Vriendinnendag organiseren is niet moeilijk, maar vergt
maken met uw vereniging, overtuigen dat voetbal een hele een goede organisatie, planning en begin altijd op tijd met
leuke sport is voor hun dochter en ze informeren over voorbereiden. Het is des te beter als u de organisatie samen
lidmaatschap van uw vereniging. met een paar andere vrijwilligers kan doen en de taken
Meisjes die al lid zijn van uw vereniging een leuke en onderling verdeelt. Stel daarom een werkgroep samen.
leerzame voetbalactiviteit te laten beleven en ze tevens als Belangrijk is dat de werkgroep niet uit teveel personen bestaat
junior ambassadeur voor het meisjesvoetbal binnen uw (max. 4 personen), om zodoende goed het overzicht te kunnen
vereniging laten optreden. houden over de taken en verantwoordelijkheden. Zorg ervoor
Uw vereniging helpen bij het organiseren van voetbal- dat er een iemand is die het overzicht bewaakt en de spin
activiteiten die gericht zijn op ledenwerving en in het web is.
ledenbehoud.
U heeft uw doelstellingen gedefinieerd en daar horen
bepaalde verantwoordelijkheden en taken bij, schrijf die
verantwoordelijkheden en taken op. Wie kunnen volgens u het
beste die taken uitvoeren en daar verantwoordelijk voor zijn?
Benader in eerste instantie die personen voor uw werkgroep.

8 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


Denk hierbij ook aan de speelsters van de vrouwenselectie
organiseren van een sportactiviteit en/of het uitzetten van de Het is erg belangrijk om tussentijds contact te houden
technische invulling. Zij kunnen een prima aanvulling zijn voor met de train(st)ers en meisjesleden om te weten of zij
de werkgroep. Of betrek de train(st)ers van het betreffende zelf allemaal aanwezig zijn, bij te houden hoeveel meisjes
(meisjes)teams die graag nieuwe leden willen verwelkomen. zich via hen hebben aangemeld en of moet er nog meer
gedaan worden om meer deelneemsters te werven.
Vergeet ook niet dat de Vriendinnendag hoe dan ook
Voorbeeld taken en verantwoordelijkheden: een leuke activiteit is voor uw meisjesleden en stimuleer
- Inschrijving: Een iemand de verantwoordelijkheid geven om dan ook de train(st)ers om hun teams hieraan mee
dit te cordineren. te laten doen.
Taken: Teams te vragen om te helpen met werven,
promotiemateriaal gereed te maken en te verspreiden
onder de teams, contactpersoon voor inschrijvingen zijn,
bijhouden inschrijvingen en toesturen van informatie naar Uw eigen vereniging communicatie inzetten is altijd goed. Door
deelneemsters over de Vriendinnendag. bijvoorbeeld de verenigingswebsite te gebruiken en posters in
- Werving: Werven van deelneemsters door meisjesleden de kantine op te hangen om de Vriendinnendag te promoten
en de vereniging. en deelneemsters te werven. Wellicht kan er ook via regionale
Taken: Benaderen van deelneemsters, promotiemateriaal media (bijv. het lokale suffertje) een oproep voor deelneemsters.
zoals posters ophangen en uitnodigingen uitdelen aan U kunt daarnaast ook de Vriendinnendag promoten via scholen
potentile deelneemsters. Eventueel ook meisjes werven via of een poster ophangen in de supermarkt. Dit moet u ook
lokale media. absoluut doen, maar via via meisjes persoonlijk uitnodigen
- Invulling activiteit: Het uitdenken van de daginvulling van werkt altijd wel het beste.
ontvangst tot warming up tot de afsluiting.
Taken: Daginvulling bedenken, uitwerken van de oefeningen
op het veld en het draaiboek maken.
- Accommodatie: Cordinatie van accommodatie. Extra tip: De jongens binnen uw vereniging kennen wellicht
Taken: Velden, kantine, kleedkamers, materiaal gereed maken. ook meisjes die graag een keer willen komen voetballen,
- Communicatie: Communicatie over de Vriendinnendag dus vraag ook uw jongensleden (en hun ouders) om mee te
en over de vereniging. helpen met werven.
Taken: Promotie van de activiteit via eigen club
communicatie kanalen, zoals clubwebsite, emailing en op
de accommodatie zelf. Denk ook aan het ontwikkelen van
middelen om potentile nieuwe leden (en hun ouders) meer
informatie over uw vereniging en lidmaatschap mee te geven. 1.4 Vrijwilligers werven
Eventueel lokale media benaderen om te helpen met het Een goede organisatie met enthousiaste vrijwilligers is
aankondigen van de activiteit danwel een leuk verslag te essentieel voor een leuke Vriendinnendag en de beleving van de
maken over de activiteit. deelneemsters van deze activiteit. Let erop dat u als vereniging
ook bij deze activiteit voldoende vrijwilligers heeft om de
Ga naar bijlage voor een overzichtschema blz. 30 Vriendinnendag soepel te laten verlopen.

Een goede optie is om een jeugdteam (A-, B- of C-junioren) of


1.3 Deelneemsters werven speelsters van de vrouwenteams te benaderen om op de dag
De werving van deelneemsters begint met het betrekken van zelf spelleiders te zijn. Ervaring leert dat ze dat meestal leuk
uw eigen meisjesleden, zij moeten immers hun vriendinnen, vinden om te doen en ze kunnen op deze manier ook iets terug
buurmeisjes of nichtjes uitnodigen om naar de Vriendinnendag doen voor uw vereniging. Betrek de trainer en/of leider van die
te komen. teams kan dit groepje spelbegeleiders dan cordineren. Verder
is het belangrijk tijdig vrijwilligers te benaderen.
Informeer de train(st)ers van de (meisjes)teams die u wilt Zogenaamde last-minute wervingsacties leveren vaak een
inzetten om mee te helpen met werven via hun speelsters of teleurstellend resultaat op.
vraag of u zelf of iemand anders van uw werkgroep een keer het
team mag toespreken. Zo kunt u meer over de Vriendinnendag De Vriendinnendag is een leuke activiteit voor uw meisjes- en
vertellen, benadruk wat een leuke voetbalactiviteit het is en vrouwenleden om te laten zien aan meisjes en hun ouders
stimuleer de meisjesleden om te helpen met werven. U kunt waarom voetbal zo leuk is en waarom voetballen bij uw
uw meisjesleden gelijk posters meegeven om op te hangen vereniging ng leuker is. Betrek ze daarom en uw zult zien dan
op hun scholen of in de supermarkt, inschrijfformulieren of het enthousiasme aanstekelijk werkt.
de uitnodigingen uit het Vriendinnendagpakket. Meer over het
Vriendinnendagpakket ga naar blz. 24

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 9


1.5 Draaiboek maken 1.7 berichtgeving
Een draaiboek geeft een overzicht van het verloop van de Er zijn veel aanmeldingen, alle vrijwilligers staan te popelen,
activiteit en is tevens een document waarin iedereen kan zien uw vereniging is klaar voor de Vriendinnendag. Het feit dat
wat er wanneer van hun wordt verwacht. u nieuwe meisjes wilt werven is niet alleen goed voor uw
- Ga met uw werkgroep na welke taken en verantwoordelijk- vereniging, maar ook een positief signaal naar de inwoners van
heden er zijn uw dorp, stad of regio. U kunt lokale media uitnodigen om een
- Hoe ziet het programma van de dag eruit verslag te maken van de activiteit, zelf een persbericht maken
- Hoe ziet de veldindeling eruit en welke oefeningen worden er of een artikel maken voor uw verenigingswebsite is altijd goed.
gedaan Positieve berichtgeving is positieve promotie voor uw vereniging.
- Wat zijn de contactgegevens van alle betrokkenen
- Voeg alles samen in het draaiboek. Zie voorbeeld persbericht op blz. 29 en voorbeeld artikel op
- Als het draaiboek definitief is verspreid deze onder iedereen blz. 28
die betrokken is bij de Vriendinnendag
- Zorg voor een paar fysieke exemplaren die u op de dag kan
doorlopen met de vrijwilligers en ze aan een aantal kan
uitdelen.

Zie in de bijlage 1.6 Voorbeeld draaiboek blz. 53

1.6 Invulling van de activiteit bepalen


De Vriendinnendag is bovenal een voetbalactiviteit, maar
omdat er ook veel meisjes komen kennismaken met de sport
is het belangrijk om de activiteit gevarieerd en laagdrempelig
in te vullen met makkelijke voetbal oefenvormen en leuke
voetbalspellen in te vullen. Iedereen moet lekker bezig zijn
op het veld en dit kan door verschillende oefeningen te doen
die ook leuk zijn voor meisjes die nog niet zoveel balcontrole,
inzicht en schotkracht hebben.

We adviseren om 4 tegen 4 als centrale voetbalvorm te


gebruiken, zie kader op blz. 13 en de uitleg op blz. 40. Zie voor
de verdere invulling van de activiteit het overzicht oefenvormen
op blz. 33. Hier staan voetbalvormen en voetbalspelen om het


veld verder in te delen. Bij alle voetbalvormen en voetbalspelen
wordt op een leuke manier balcontrole, inzicht, cordinatie en
samenspel getest.

Er was tijdens de


Vriendinnendag voorlichting
voor de ouders van
genteresseerde meiden

- JV Bolsward -

10 | Vriendinnendag KNVB HandleidingEen van de leukste oefeningen
was het gatendoekspel. Daarbij
moest je proberen door een van
de gaten van een groot roze doek
te schieten. Moeilijk! Maar wel
heel gaaf!

- Sophie 8 jaar -

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 11


12 | Vriendinnendag KNVB Handleiding
OP DE DAG ZELF

2.1 Accommodatie klaar maken


Voor een aantal deelneemsters wordt het de eerste keer dat Tip: 4 tegen 4 als onderdeel van de Vriendinnendag. Een
ze op uw accommodatie komen. Het is daarom erg belangrijk van de redenen waarom de KNVB al jaren zoveel waarde
dat deze eerste indruk een goede is. Zorg ervoor dat alles hecht aan 4 tegen 4, is dat coach en vereniging met deze
opgeruimd en schoon is en dat er een paar verenigingsmensen spelvorm perfect kunnen inspelen op de behoeften en
gereed staan om iedereen te verwelkomen. Op deze manier eigenschappen van deelneemsters.
zullen ook eventueel meegekomen ouders zich welkom voelen
en zien dat uw accommodatie een prettige sportomgeving voor Waarom 4 tegen 4?
hun dochter is. - 4 tegen 4 is de kleinste vorm van de echte wedstrijd
- Het is overzichtelijk voor de speelsters, omdat het aantal
2.2 Instructies geven voetballers gering is
Voordat alle deelneemsters er zijn en de activiteit gaat - Het is dus ook overzichtelijk voor de coach of begeleider!
lopen is het goed om het programma, de taken en - Alle kenmerken van het voetbalspel zijn aanwezig
verantwoordelijkheden met alle vrijwilligers even goed - voorwaarden om breed en diep te spelen
door te lopen. Alle vrijwilligers die op de dag aanwezig zijn - Het is aantrekkelijk om te spelen
zorgen ervoor dat de Vriendinnendag soepel verloopt, de - het is een wedstrijd op zich
deelneemsters het naar hun zin hebben en meer kunnen - spelers komen veel aan de bal
vertellen over vereniging. - er kunnen veel doelpunten worden gemaakt
Gebruik hiervoor het draaiboek zie blz. 53 - Alle spelbedoelingen komen aan bod
- Meer balcontacten
2.3 Veld uitzetten - Meer scoringskansen en doelpunten
Afhankelijk van het aantal deelneemsters heeft u minimaal - Meer plezier
een veld en maximaal twee velden nodig. Het mooiste is om
speciaal voor deze gelegenheid gebruik te mogen maken van
de beste velden van uw vereniging. Denk aan veld 1 of het
kunstgrasveld. Op basis van de gekozen oefeningen zet u vervolgens de velden
uit en zorg ervoor dat u voldoende pionnen, hesjes en ballen
Tijdens de Vriendinnendag is het belangrijk dat iedereen goed hiervoor heeft. Zie voorbeeld in de bijlage zie blz. 34
aan de activiteit kan meedoen. Dit betekent dat de oefeningen
leuk en uitdagend moeten zijn voor alle deelneemsters en 2.4 Aankleding van de accommodatie
vooral ook laagdrempelig genoeg voor de meisjes die voor en het veld
het eerst komen voetballen. De KNVB raadt daarom aan om Wellicht heeft u al een schitterende accommodatie waar geen
4 tegen 4 als centrale voetbal oefenvorm te gebruiken en versiering meer nodig is, maar hierbij willen we u toch wat tips
daaromheen andere voetbal oefenvormen of voetbalspellen meegeven om uw terrein wat meer aan te kleden.
toe te voegen.

In de bijlage treft u een veldindeling met daarin 6 Tips:


stations die een goede basis kunnen vormen van uw - Welkomstbord (of -banner, -poster o.i.d.) voor de
Vriendinnendag. Bij de indeling is rekening gehouden met deelneemsters
het wenselijke aantal speelsters per veld, de indeling en - Verenigingsvlaggen ophangen
de volgorde van de stations. Deze veldindeling is een goed - Programma van de Vriendinnendag ophangen
voorbeeld van een uitdagende, gevarieerde en vooral leuke - Gatendoek van de KNVB
Vriendinnendag. Zie overige aanpassingen in gescand - Spandoeken gemaakt door de meisjesleden
document.

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 13


2.5 Aandacht voor nieuwe gezichten
Met de Vriendinnendag creert u een mooie gelegenheid om Tip:
meisjes binnen een paar uur te overtuigen waarom ze juist van De KNVB heeft een leuk gatendoekspel ontwikkeld waar
uw voetbalvereniging lid moet worden. Heet de vriendinnen van een gatendoek bij hoort. Dit gatendoek is op te vragen bij
meisjesleden van harte welkom en geef ze ook een rondleiding uw KNVB districtskantoor. zie bijlage blz. 38 en verwijzing
over uw accommodatie. Of nog beter, laat uw meisjesleden hun colofon op blz. 22
eigen vriendinnen wegwijs maken.

Eenmaal op het veld zullen de vriendinnen van het doen van


echte voetbaloefeningen erg spannend vinden, belangrijk
dat er een positieve sfeer wordt gecreerd. Stimuleer de
deelneemsters vooral, moedig ze aan en complimenteer ze als
ze een oefening goed uitvoeren. Het is geen geheim, maar als
de deelneemsters veel plezier hebben pikken ze de oefeningen
ook sneller op en voelen ze zich ook vol zelfvertrouwen om
lekker te voetballen.

De vriendinnen zijn inmiddels om, nu de ouders nog. Maak


een praatje met de ouders die zijn meegekomen met de
vriendinnen van uw meisjesleden. Persoonlijk contact leggen
is belangrijk om ook deze nieuwe ouders zich welkom te
laten voelen. Het geeft u tevens de gelegenheid om vragen te
beantwoorden, extra informatie mee te geven over de vereniging
en over inschrijving. Zij hebben dan met iemand van de
vereniging kennisgemaakt, ze weten met wie ze contact kunnen
opnemen en/of bij wie ze moeten zijn als ze hun dochter willen
inschrijven.

Zie voorbeeld inschrijvingsformulier blz.27

14 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


NA AFLOOP

3.1 Goodiebags en napraten Wat ook mogelijk is om de meisjes en hun ouders uit te
Alle oefeningen zijn gedaan, de eventuele winnaars zijn nodigen op een zaterdag. Zodat ze kunnen zien hoe het rondom
gehuldigd, de Vriendinnendag is klaar. Om niet alleen de wedstrijden eraan toe gaat en hoe het is om op een zaterdag bij
winnaars met een prijsje naar huis te laten gaan kunt u de vereniging te zijn. Mochten ze willen komen is het natuurlijk
ervoor kiezen om alle deelneemsters een goodiebag mee te altijd goed als iemand van de vereniging ze ook op die zaterdag
geven. Hierin kunt u niet alleen leuke hebbedingetjes kwijt, kan ontmoeten en eventueel kan begeleiden voor het geval er
maar voor de vriendinnen van uw meisjesleden ook bijv. een nog vragen zijn. Dus vergeet niet uw contactgegevens mee te
inschrijvingsformulier en extra informatie voor hun ouders. geven.

Zie voorbeeldbrief voor ouders op blz. 60 Het voorgaande heeft vooral te maken met het wekelijkse
verenigingsleven, reguliere trainingen en wedstrijden. Wat ook
kan is de meisjes betrekken bij wat de teams zelf organiseren
Als u een KNVB Vriendinnendagpakket heeft of wat de vereniging extra organiseert voor haar leden.Denk
aangevraagd dan heeft u voor al uw deelneemsters bijvoorbeeld aan het meedoen met een verenigingstoernooi,
KNVB promotiemateriaal (meisjesvoetbalbrochures en aan het bezoeken van een wedstrijd van het Nederlands
voetbal armbandjes) gekregen om mee te geven aan alle vrouwenelftal of aan het jaarlijkse verenigingsfeest. Hiermee
deelneemsters. laat u als vereniging ook zien dat er ook andere activiteiten
worden georganiseerd die leuk zijn voor het team en het
Tips voor de goodiebag: verenigingsgevoel.
- een inschrijvingsformulier
- aanvullende informatie over uw vereniging 3.3 Evalueren
- extra informatie voor ouders Evalueren is vaak iets dat wordt vergeten, omdat vaak alweer
- leuke goodies van uw vereniging verder wordt gekeken naar de volgende activiteit of aanstaande
- KNVB promotiemateriaal zaterdag waarop de competitiewedstrijden weer moeten worden
gespeeld. De evaluatie en het delen van deze evaluatie is erg
belangrijk voor alle betrokkenen die u hebben geholpen met de
organisatie van de Vriendinnendag. En voor de volgende keer
Vergeet ook niet om interesse te tonen en te vragen aan de dat u weer een Vriendinnendag wilt organiseren.
deelneemsters (met name aan de nieuwe gezichten) wat ze
ervan vonden. Wat vonden ze heel leuk om te doen? Willen Als u kijkt naar de voorbereiding, de medewerking en inzet
ze nu ook op voetbal en lid worden van uw vereniging? Willen van alle vrijwilligers, het verloop van de Vriendinnendag, het
ze een keer langskomen met hun ouders? Of een keer aantal nieuwe meisjes dat u heeft mogen verwelkomen bij uw
meetrainen? Zoek contact en stel vragen om ervoor te zorgen vereniging en de beleving van de deelneemsters kijkt u dan
dat meisjes weten dat als zij of hun ouders meer informatie tevreden terug op uw activiteit? Kortom zijn al uw doelstellingen
willen ze dat bij u kunnen opvragen en ze meer dan welkom zijn bereikt? Deel de resultaten van de Vriendinnendag en bedank uw
om nog een keer te komen kijken of meedoen. vrijwilligers voor hun inzet en het helpen voor het bereiken van de
doelstellingen. Zie bijlage voor voorbeeld evaluatie formulier blz 71
3.2 Gelijk inschrijven of nog een keer
meetrainen?
Het kan voorkomen dat de meisjes nog wat meer bedenktijd De KNVB is ook erg nieuwsgierig naar hoe de organisatie
nodig hebben voordat ze besluiten om echt op voetbal te gaan van uw Vriendinnendag is verlopen, wil ook graag van
en lid te worden van uw vereniging. Wellicht kunt u ze een keer u weten waar u verbeterpunten ziet en waar de KNVB
uitnodigen om een keer mee te trainen met een van uw teams. eventueel extra kan ondersteunen voor een volgende
Een reguliere training gaat er namelijk anders aan toe dan een keer. De KNVB medewerker van uw district zal hiervoor
Vriendinnendag. contact opnemen met u of zie colofon op blz. 22.

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 15


3.4 Berichtgeving
In aanloop naar de Vriendinnendag, maar zeker ook daarna
is het leuk om te laten weten hoe de activiteit is verlopen. U
kunt zelf een verslag maken en dit op uw verenigingswebsite
plaatsen, maar u kunt bijvoorbeeld dat bericht ook naar lokale
media sturen om te plaatsen of lokale media uitnodigen. U kunt
media uitnodigen van het lokale krantje, lokale radio of lokale
tv om een item te maken van uw Vriendinnendag. Daarmee
promoot u niet alleen de activiteit, maar ook uw vereniging die
meisjes wil stimuleren om te gaan voetballen.


We hebben al van een aantal
meisjes gehoord dat ze de
Vriendinnendag erg leuk vonden
en graag lid willen worden

- v.v. Assendelft -

16 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


Vriendinnendag KNVB Handleiding | 17
18 | Vriendinnendag KNVB Handleiding
meisjes- en vrouwenvoetbal

KNVB voetbal-
ontwikkeling
Wereldwijd voetballen er maar liefst 45 miljoen meisjes en Sturing en richting
vrouwen. Voetbal is daarmee n van de grootste sporten voor Het formuleren van een goede visie is van groot belang. Er zijn
vrouwen. Ook in Nederland zit de sport nadrukkelijk in de lift. binnen de vereniging ongetwijfeld veel enthousiaste vrijwilligers
Het aantal voetballende meisjes en vrouwen is de afgelopen die zich met de beste bedoelingen inzetten voor de voetballende
10 jaar meer dan verdubbeld. Meisjes- en vrouwenvoetbal vrouwen en meisjes. Door een heldere visie (strategie) te
heeft dan ook een vaste plek gekregen binnen steeds meer bepalen, kun je hier als vereniging meer sturing en richting aan
verenigingen. Momenteel voetballen in Nederland al bijna geven. Zo staan alle neuzen in dezelfde richting.
127.500 meisjes en vrouwen. Hiermee is het de snelst Zorg dat iedereen binnen de club weet wat de visie is en dat
groeiende teamsport van Nederland. Vooral onder jonge meiden deze breed gedragen wordt. De visie is immers de basis van
is voetbal de laatste jaren bijzonder populair geworden. het verdere beleid, de ambities en doelstellingen. Kortom,
het begint met een heldere visie. Iets waar bestuurders een
4.1 KNVB visie voortrekkersrol in hebben.
Over de visie van de KNVB op het leren voetballen bestaan nog
vaak misverstanden. Om aan alle onduidelijkheid een eind te Betrokkenheid en draagvlak
maken leggen we hier kort en bondig uit wat de visie van de Visie en organisatie zijn belangrijke voorwaarden voor succes.
KNVB is. In het kort gezegd komt het er op neer dat de KNVB Dat is uit het voorgaande wel duidelijk geworden. Maar het
al vanaf 1985 kiest voor het credo: voetballen leer je door te allerbelangrijkst, dat zijn de mensen. Het is dus zaak om niet
voetballen. Daarbij moet elke speelster zich optimaal kunnen alleen te focussen op de strategie en structuur, maar vooral ook
ontwikkelen. Dat is in het kort het voornaamste doel van de op de cultuur die er heerst binnen de club.
KNVB op het gebied van meisjes- en vrouwenvoetbal. Want staat de club wel open voor vrouwelijke leden? Is er
voldoende draagvlak voor meisjes- en vrouwenvoetbal, zowel
Dit begint al bij de vereniging door rekening te houden met de binnen het bestuur als bij de overige leden? Hoe is de sfeer?
ambitie van individuele speelsters, kwalitatief goede begeleiding Dit alles is bepalend of de vrouwelijke leden zich thuisvoelen en
en door het meisjes- en vrouwenvoetbal een goede positie serieus genomen worden binnen de club.
binnen de vereniging te geven. Dat draagt uiteindelijk bij aan
het verbeteren van de algehele kwaliteit van het meisjes- en 4.3 Werven van meisjes en vrouwen
vrouwenvoetbal in ons land. Daarbij moeten alle betrokkenen In dit hoofdstuk krijg je antwoord op onder meer de volgende
hun verantwoordelijkheid nemen. De speelster zelf, maar ook vraag:
onder meer clubbestuurders, trainers en ouders.
Hoe kun je als club meisjes en vrouwen werven?
4.2 Bij uw vereniging
Sommige verenigingen hebben heel bewust een keuze gemaakt Gericht en succesvol werven
om te starten met meisjes- en vrouwenvoetbal. Bij andere In 2011 telde de KNVB ruim 124.000 vrouwelijke leden, een
verenigingen is dit spontaan begonnen, nadat een aantal groei van 3,2% ten opzichte van het voorgaande jaar. En nog
speelsters zich aanmeldde. Of nadat een enthousiaste ouder of altijd is het einde van de groei niet in zicht. Onderzoek van de
trainer het initiatief heeft genomen om een meisjesteam op te KNVB toont aan dat er nog veel potentile nieuwe leden te
richten. En weer een andere vereniging wil zich in de toekomst winnen zijn onder meisjes en vrouwen.
meer op meisjes en vrouwen richten.
Voor alle verengingen is het verstandig om eens stil te staan
bij de vraag: wat is onze visie op meisjes- en vrouwenvoetbal?
Waar staan wij als vereniging voor? Wat kunnen wij meisjes en
vrouwen bieden? En wat kunnen vrouwelijke leden betekenen
voor onze vereniging? Staan wij als vereniging eigenlijk wel
voldoende open voor meisjes en vrouwen? Hoe kunnen wij hen
een plek geven binnen de vereniging? En wat is onze visie op
talentontwikkeling van speelsters?

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 19


1. Zorg voor goede basisvoorwaarden De meeste clubs zullen zich bij de werving vooral richten op
Voor je als club wervingsactiviteiten gaat organiseren, is het de jongste leeftijdscategorien. Dit is iets wat de KNVB ook
belangrijk om te kijken: zijn wij wel klaar voor het ontvangen stimuleert. Op jonge leeftijd leren kinderen het spel immers
van nieuwe vrouwelijke leden? Je moet als club niet alleen beter en sneller.
willen, maar ook kunnen. Het is daarom zaak om eerst de
basisvoorwaarden op orde te hebben. Stel jezelf als club de 4. Organiseer passende wervingsactiviteiten
volgende vragen: Zijn de basisvoorwaarden gecreerd? Is de strategie en
-V isie: wat is de visie van de club op meisjes- en doelgroep duidelijk? Dan kun je als club met een gerust hart
vrouwenvoetbal? Wie zijn wij als vereniging en waar staan wij een wervingsactiviteit organiseren. Daarbij kun je kiezen voor
voor? Wat willen potentile vrouwelijke leden en wat kunnen ouderwetse wervingsmodellen, waarbij je de potentile leden
wij hun bieden? naar de club laat komen. Ook is het mogelijk om de meisjes in
-O rganisatie: hebben wij het meisjes- en vrouwenvoetbal op hun eigen omgeving op te zoeken. Op hun school, in de wijk.
een goede manier gentegreerd binnen de club? Zijn de visie
en doelstellingen opgenomen in het beleidsplan? Hebben we Voor beide varianten heeft de KNVB een aantal uiteenlopende
voldoende velden en andere faciliteiten voor extra (vrouwelijke) voetbalactiviteiten ontwikkeld. Van een Vriendinnendag tot
leden? een Straatvoetbaltoernooi. En van een School & Voetbal-
-B etrokkenheid: is er voldoende draagvlak binnen de club project tot Meisjesvoetbaldagen. De KNVB helpt clubs graag
voor meisjes- en vrouwenvoetbal? Staan het bestuur, de bij de organisatie van de activiteiten en stelt draaiboeken en
commissies en de overige leden achter een toename van het ondersteunende materialen ter beschikking.
aantal vrouwelijke leden?
-K ennis en begeleiding: hebben wij voldoende kennis en 5. Zoek aansluiting bij bestaande activiteiten
gekwalificeerd kader in huis om deze speelsters op te vangen Als club kun je zelf een activiteit ontwikkelen, met als doel het
en te begeleiden? Zijn er genoeg trainers om alle teams werven van nieuwe leden. Kijk ook eens wat er op dit gebied al
aantrekkelijke en kwalitatief goede trainingen aan te bieden? wordt georganiseerd binnen de gemeente. Het kan zeer lonend
zijn om aansluiting te zoeken bij bestaande activiteiten. Als het
Lees in voorgaande hoofdstukken hoe je als club bovenstaande sportservicebureau van de gemeente toch al jaarlijks een goed
voorwaarden kunt creren. bezochte sportinstuif organiseert voor meisjes, waarom zou je
dan geen n-tweetje maken?
2. Bepaal je strategie
Als blijkt dat de club klaar is voor nieuwe vrouwelijke leden, is 6. Denk na over de timing
het tijd om de strategie te bepalen. Hoe ga je werven? Welke Wanneer organiseer je een wervingsactiviteit? En welke
(communicatie)middelen zet je in? Welke wervingsactie is activiteit is geschikt voor welk moment in het seizoen? Denk
het meest geschikt? Dit verschilt namelijk per club en per daar als club goed over na en bepaal je strategie. Bijvoorbeeld
situatie. Zo zal een grote club in een multiculturele stadswijk door in het najaar samen met de lokale basisschool een aantal
waarschijnlijk voor een andere aanpak kiezen dat een kleine voetballessen organiseren tijdens schooltijd. Zo kun je kinderen
dorpsvereniging in de provincie. kennis laten maken met voetbal.
Geef dit een vervolg door in het voorjaar meisjes op de club
3. Bepaal je doelgroep uit te nodigen voor een activiteit. Rond maart/april beginnen
Een ander punt waar je vooraf een weloverwogen beslissing veel kinderen na te denken over een mogelijke sport voor
over moet nemen: onder welke doelgroep gaan we werven? het komende seizoen. Een uitgelezen moment dus voor
Dit hangt sterk samen met het beleid en de doelstellingen. bijvoorbeeld een Vriendinnendag.
Maakt de club zich bijvoorbeeld sterk voor een grotere
vrouwenafdeling? Dan is het zaak om te werven onder (jong) 7. Zorg voor een leuke middag
volwassenen, zoals studenten. Of misschien blijkt uit een Tijdens de wervingsactiviteit kunnen meisjes kennismaken met
analyse van het ledenbestand dat er meer meisjes in de de voetbalsport in het algemeen en de club in het bijzonder.
B-leeftijdscategorie nodig zijn, met het oog op een goede De hoop is dat zij zich uiteindelijk als lid aanmelden. Waak er
doorstroom en teamindeling. echter voor dat de middag te veel gericht is op werving; het gaat
er vooral om dat de meisjes een leuke middag hebben.
Voor veel meisjes staat het sociale aspect en het samen
voetballen met vriendinnen voorop. En hebben ze een leuke

Meer weten over


School & Voetbal,
ga naar
www.knvb.nl/
schoolenvoetbal

20 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


middag gehad en gaan ze met een goed gevoel naar huis? Het is erg belangrijk dat u als vereniging meisjes en hun ouders
Dan vergroot dat uiteraard weer de kans op een nieuw alvorens ze besluiten lid te worden goede voorlichting geeft over
lidmaatschap. hoe u de meisjes indeelt. Spelen uw pupillenteams gemengd
voetbal? Of heeft u voldoende meisjes van dezelfde leeftijd, met
8. Benoem een vrouwelijk aanspreekpunt hetzelfde niveau en gelijke ambitie om een team te formeren?
Zorg tijdens de activiteit voor een liefst vrouwelijk Voor elke speelster is er een geschikte competitie.
aanspreekpunt namens de vereniging. Deze persoon kan
de meisjes en eventueel aanwezige ouders informeren en 4.5 Jeugdvoetbal: iedere speelster op de
enthousiasmeren. Ook oudere speelsters van de club kunnen juiste plek
helpen bij het organiseren en uitvoeren van de activiteit. Elke speelster verdient haar eigen plaats binnen de club.
Voor de n is dat een gemengd team, voor de ander een
9. Zorg voor een logisch vervolg meisjesteam. En de n voelt zich fijner in een recreatieteam,
Organiseert de club een leuke activiteit? Grote kans dat dit terwijl de ander het hoogste niveau nastreeft. En wanneer maak
genteresseerde meisjes oplevert. Sommigen weten direct al je de overstap naar de senioren? Dit zijn allemaal keuzes waar
dat ze lid willen worden, in andere gevallen willen het meisje je als speelster n als club goed over moet nadenken.
en haar ouders nog wat meer bedenktijd. Zorg daarom voor
een goed vervolgtraject, zoals n of meer proeftrainingen in De KNVB stimuleert verenigingen om zowel gemengd voetbal
de weken volgend op de activiteit. Overigens is de inhoud van als meisjesvoetbal aan te bieden. Zo kan een speelster zelf de
deze trainingen van groot belang; de eerste indrukken zijn vaak keuze maken welke vorm het best bij haar past. Het is daarbij
bepalend. wel van belang dat de vereniging speelsters en hun ouders
goed voorlicht over de mogelijkheden. Laat ook zien wat de
Levert dit traject een groepje enthousiaste meisjes op? Dan is consequenties van een bepaalde keuze zijn.
het aan te raden om hen stap voor stap bekend te maken met Voor de individuele ontwikkeling van speelsters is de KNVB
voetbal en het verenigingsleven. Na een aantal trainingen kan voorstander van gemengd voetbal. Helemaal als het speelsters
het team oefenwedstrijden spelen en bijvoorbeeld meedoen aan met talent en ambitie betreft. Meisjes kunnen zich uitstekend
een toernooi. Zo kunnen de meisjes verder kennismaken met verder ontwikkelen in een team met jongens. Er is immers
voetbal. Ook ervaren zij wat het spelen van wedstrijden inhoudt. geen verschil in aanleg tussen jongens en meisjes. Leren
voetballen gebeurt bij zowel meisjes als jongens via dezelfde
10. Informeren en betrek de ouders ontwikkelingsfases.
Niet alleen de meisjes moeten in de club groeien; dat geldt
eveneens voor hun ouders. Zorg daarom na de activiteit ook Meer weten?
voor een vervolgtraject voor ouders van genteresseerde Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor meisjes- en
meisjes. Nodig hen uit voor een persoonlijk gesprek of een vrouwenvoetbal bij uw vereniging, bezoek dan een van onze
ouderavond. Hierin kun je als club de ouders informeren over meisjes- en vrouwenvoetbal themabijeenkomsten Neem dan
zaken als: de procedure rondom het lid worden, de dag en contact op met uw districtskantoor, zie colofon.
tijd van trainingen en wedstrijden, de kleding, de normen en
waarden binnen de club en de eventuele subsidieregelingen
voor contributie. Ondersteun de ouders daar waar nodig bij het
regelen van deze zaken. Zorg ook dat de ouders een persoonlijk
aanspreekpunt hebben als ze meer willen weten.

4.4 Competitiemogelijkheden en structuur


De KNVB wil samen met de verenigingen zorgen dat
speelsters beter leren voetballen. Daarvoor is het van belang
dat ze goede trainingen en begeleiding krijgen. Minstens zo
belangrijk is dat speelsters tijdens wedstrijden voldoende
worden uitgedaagd. Iedere speelster moet dan ook kunnen
uitkomen in een competitie die past bij haar niveau, leeftijd,
ambitie en beleving.

Van mini-pupil tot Eredivisiespeelster


Het is de taak van de KNVB om te zorgen voor een volwaardig
competitieaanbod. Daarbij houdt de voetbalbond constant in de
gaten: is de kwaliteit van de competities voldoende? Spelen de
teams spannende en goede wedstrijden op hun eigen niveau? Meer weten over
Kunnen speelsters zich goed ontwikkelen in een omgeving die meisjescompetities en
het best aansluit bij hun belevingswereld en ambitie? gemengd jeugdvoetbal
ga naar
www.bestuurders.
voetbal.nl

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 21


COLOFON

KNVB district Noord


Contactpersoon: Rene Heuvelman
noord-marketing@knvb.nl

KNVB district Oost


Contactpersoon: Michael Mulder
oost-marketing@knvb.nl

KNVB district Zuid I


Contactpersoon: Roderique van der Weele
zuid1-marketing@knvb.nl

KNVB district Zuid II


Contactpersoon: Jolanda Que
zuid2-marketing@knvb.nl

KNVB district West I


Contactpersoon: Marije Min
west1-marketing@knvb.nl

KNVB district West II


Contactpersoon: Martijn Looren de Jong
west2-marketing@knvb.nl

Website:
www.knvb.nl/vrouwenvoetbal
www.voetbal.nl/meiden

22 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


Bijlages

inhoudsopgave

1. Voorbereiding 24
1.1 Vriendinnendagpakket 24
1.2 Communicatie middelen 25
1.3 Kader 29
1.4 Organisatie tips voor de vereniging 32

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 23


VOORBEREIDING

1.1 Vriendinnendagpakket
In het Vriendinnendagpakket zitten middelen om de activiteit Let wel beste is om deze uitnodigingskaarten aan de
te promoten, deelneemsters uit te nodigen en leuke vriendinnetjes, buurmeisjes en/of klasgenootjes van uit te laten
hebbedingetjes om mee te geven aan het einde van de activiteit. delen, niet aan uw eigen meisjesleden want zij doen al mee.

Het pakket bestaat uit: Met name de brochures, armbandjes en stickers zijn erg
- 10 posters geschikt om in een goodiebag aan de deelneemsters mee te
- 30 uitnodigingskaarten geven. Tevens kunt u in de goodiebags extra informatie kwijt
- 50 meidenvoetbal brochures voor met name de nieuwe meisjes (en hun ouders). Denk aan
- 50 meidenvoetbal armbandjes een brief aan de ouders, meer informatie over de verenigingen,
- 50 meidenvoetbal stickers een lidmaatschapsformulier en/of een uitnodiging voor een
reguliere training of een rondleiding op een zaterdag.
De posters kunnen naast op uw eigen vereniging ook door
uw meisjesleden op goede plekken waar veel meisjes komen
worden opgehangen. Geef de posters daarom ook mee aan uw
meisjesleden zodat ze het op hun scholen, in de supermarkt of
in de bibliotheek.

24 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


1.2 Communicatie middelen

a. Flyer Vriendinnendag Als u het bestand wil opslaan en doormailen kan dat als volgt:
Verenigingen kunnen zelf flyers ontwikkelen door in het -K lik op Afdrukken
bewerkbare pdf bestand hun Vriendinnendag gegevens in te - Selecteer bij Printer Naam: PDF Creator
vullen. Dit pdf bestand is te vinden op het KNVB Kenniscentrum -V ervolgens bij Afdrukbereik Pagina 1: voor de
en is op te vragen via de KNVB contactpersoon, zie colofon p22. Vriendinnendagposter
In de blauwe balken (die overigens niet blauw zijn als de flyer -B ij Eigenschappen kunt u nog het Papier formaat nog
wordt gedrukt) is het mogelijk om de tekst aan te passen. veranderen, Kleur selecteren, etc.
Belangrijk is om de informatie op de flyer vooral duidelijk en -A ls u alles goed heeft ingesteld drukt u op Ok
beknopt te houden. Teveel tekst werkt niet op een flyer en voor - Sla het pdf bestand op
meer informatie kunt u doorverwijzen naar de website en/of -V ervolgens is het pdf bestand klaar om doorgemaild te worden
contactpersoon. en kan u deze als bijlage toevoegen aan uw email

Als het bestand is ingevuld en gedrukt moet worden gaat dit


als volgt:
- Klik op Afdrukken
- Bij Eigenschappen kunt u nog het papierformaat nog
veranderen, Kleur selecteren, etc.
- Als u alles goed heeft ingesteld drukt u op OK

Vriendi nn en dag bi j

Voetbal mee!
Sarina
* Heeft echte
voetbalvriendinnen
gemaakt! * Wie organiseert de
Vriendinnenmiddag
en waar?

Wanneer en hoelaat vindt


de activiteit plaats?

Wie mogen er meedoen


Talisha sabira
en hoe kunnen ze zich
* Voetbal is het * Goaltjesdief *
aanmelden?
allerleukst! * Doe ook
mee!
Waar kan je meer
Datum:
informatie vinden?
Tijd: Vergeet je
llen
sportspu
Leeftijd: niet!

Opgeven bij:

www.voetbal.nl/meiden
i
t

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 25


b. Poster Elke vereniging krijgt standaard 10 posters in het
Voorafgaand aan de Vriendinnendag is het belangrijk voor de Vriendinnendagpakket, meer is mogelijk maar dan moet de
vereniging om de activiteit te promoten. Niet alleen via haar vereniging dit opvragen bij de KNVB marketing medewerker en
eigen leden en rondom de vereniging, maar ook op andere onderbouwen waar en hoe ze deze gaan inzetten. Te denken
locaties waar potentile deelneemsters zich bevinden. valt aan: scholen, bibliotheken, sporthallen, supermarkten,
buurthuizen, etc.
Hiervoor heeft de KNVB ook Vriendinnendag A3 posters
ontwikkeld. Deze posters zijn niet digitaal bewerkbaar, maar Let wel: De informatie moet op deze poster worden geschreven.
moeten door de vereniging zelf handmatig worden bewerkt. Dat kan het beste met een watervaste donkerkleurige stift.
Teveel tekst werkt ook niet op een poster en voor meer
informatie kan de verenigingen doorverwijzen naar de flyer,
website en/of contactpersoon.

Vriendi nn en dag bi j

Voetbal mee!
Sarina
* Heeft echte
voetbalvriendinnen
gemaakt! *
Wie organiseert de
Vriendinnenmiddag
en waar?

Wanneer en hoelaat vindt


de activiteit plaats?

Wie mogen er meedoen Talisha sabira


en hoe kunnen ze zich * Voetbal is het * Goaltjesdief *
aanmelden?
allerleukst! * Doe ook
mee!

Waar kan je meer Datum:


Vergeet je
informatie vinden? Tijd:
sportspu
llen
Leeftijd: niet!

Opgeven bij:

www.voetbal.nl/meiden
i
t

26 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


c. Inschrijfformulier deelneemsters

INSCHRIJFFORMULIER
Logo
vereniging
VRIENDINNENDAG bij (naam vereniging)
Naam :

Adres :

Postcode en Woonplaats :

Geboortedatum :

E-mail adres :

Lid van vereniging (ja/nee) :

Speelt in het team :

VRIENDINNEN
Naam :

EXTRA INHOUDSOPGAVE PLAATSEN??


Adres :

Postcode en Woonplaats :

Geboortedatum :

E-mail adres :

Lid van vereniging (ja/nee) :


* z.o.z. voor als je meer vriendinnen wilt opgeven

[door organiserende vereniging invullen]

Dit formulier inleveren bij :

Uiterlijkeinleverdatum : (dd/mm/jjjj)

naam contactpersoon :

(post)adres voetbalvereniging :

Of mailen naar :
(Emailadres contactpersoon)

Alleen insturen als je deelneemt!

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 27


d. Informatieve tekst
De KNVB heeft een voorbeeld tekst gemaakt die u kunt
gebruiken om op uw verenigingswebsite te plaatsen en/of
rond te sturen naar mensen en partijen die u wil betrekken
of informeren over de Vriendinnendag.

Onderstaande tekst kunt u tevens in een los document


opvragen bij de KNVB contactpersoon.

Verenigingsbericht:

Eerste alinea zelf toevoegen: Motivatie waarom uw


vereniging de Vriendinnendag organiseert, details van de
activiteit (wat, waar, wanneer, hoe laat, hoe aanmelden en
tot wanneer deelneemsters zich kunnen aanmelden)
en de contactpersoon.

Uitleg over de activiteit:

Vriendinnendag

In het kader van voetbalontwikkeling ondersteund de genootje, een nichtje of een buurmeisje mogen meenemen.
KNVB verenigingen die meer meisjesleden willen werven. De Vriendinnendag heeft als doel om meisjes (en hun
De Vriendinnendag is een voetbalactiviteit waar het ouders) kennis te laten maken met voetbal en voetballen bij
plezier voorop staat en waar meisjes in de pupillen- en/ een vereniging. Daarnaast biedt de vereniging de meisjes
of juniorenleeftijd jaar een middag of avond met elkaar die al lid zijn van uw vereniging een leuke middag vol met
voetballen. Het bijzondere (en leuke) ervan is dat de voetbalactiviteiten aan die ze samen met een vriendin,
meisjes die al lid zijn van de KNVB-voetbalvereniging een klasgenootje, nichtje of buurmeisje kunnen doen.
vriendinnetje, een klas

28 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


e. Persbericht
Onderstaand persbericht kunt u gebruiken voor verspreiding naar lokale en regionale media.

PERSBERICHT
[Plaatsnaam], [datum]

Vriendinnendag bij [clubnaam]


[Clubnaam] organiseert [datum] in samenwerking met de KNVB een Vriendinnendag.

Alle meisjesleden van [clubnaam] mogen die dag hun vriendinnetje, buurmeisjes of nichtje meenemen om samen te voetballen.
De Vriendinnendag van [clubnaam] op [naam sportcomplex] begint om [tijdstip] uur. Tijdens de Vriendinnendag voetballen meisjes in de
[pupillen- en/of juniorenleeftijd] een middag of avond met elkaar en staat het plezier voorop. Doel van de dag is om meisjes en hun
ouders kennis te laten maken met de voetbalsport en met het meisjesvoetbal bij [clubnaam].

[Specifieke informatie over meisjesvoetbal bij betreffende club: aantal leden, teams, niveau etc.]

Meer informatie over meisjes- en vrouwenvoetbal bij [clubnaam] is te vinden op [clubwebsite].

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Noot voor de redactie (niet voor publicatie):


Voor meer informatie naar aanleiding van dit persbericht kunt u contact opnemen met:
[Clubnaam]

[Naam contactpersoon], [functie]

[Telefoon]

[E-mail]

1.3 Kader

Een goede organisatie met enthousiaste vrijwilligers is


essentieel voor een leuke Vriendinnendag en de beleving van
de deelneemsters aan deze activiteit. Belangrijk is dat u als
vereniging ook bij deze activiteit voldoende vrijwilligers om alles
soepel te laten verlopen.

Benodigde vrijwilligers/sters
- Een cordinator voor de algehele leiding van de dag. Deze is
tevens aanspreekpunt voor de regiocoach van de KNVB.
- Twee wedstrijdleiders die zorgen voor de inschrijving t/m de
einduitslag.
- Een omroeper die tevens de speeltijd bijhoudt.
- Een spelleider per veld die een oogje in het zeil houdt (meer is
wenselijk in verband met noodzakelijke rustmomenten).
- Een persoon is verantwoordelijk voor het materiaal.
- Een twee personen die toezicht houden op de kleedkamers.
- Een EHBOer en/of sportverzorger (-ster).
- Voldoende medewerkers in de kantine (de bezetting verschilt
per club).

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 29


Overzichtsschema
Vrijwilligers Wie [vereniging zelf invullen] T

cordinatorTwee wedstrijdleiders


omroeperspelleider per veld (5 velden is 5 spelleiders)
materiaalmanToezichthouder kleedkamersEHBOer

Kantinemedewerkers

30 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


Taken Gedaan

Aanspreekpunt voor de regiocordinator van de KNVB.


Cordineren van de overige vrijwilligers (uitleg toernooi, spelregels, etc.)
Toezien op aanwezigheid van al het materiaal.(ballen, pilonnen, bordjes, formulieren, etc.)
Toezien op en helpen bij het goed uitzetten van de velden.(afmetingen veld en doeltjes, veldaanduidingen, etc.)
Toezien op juiste kleedkamerindeling en aanduiding daarvan.
Uitleg spelregels en verloop toernooi aan alle deelneemsters en spelleiders.
Cordinatie toernooiverloop.
Ervoor zorgen dat de wedstrijdleiders het wedstrijdschema op zak hebben.
Ondersteunen onderige vrijwilligers.
Begroting indienen en declaratie maken.
Opening en afsluiting van de activiteit.(uitleg gemengd voetbal)

Inschrijving deelneemsters bij aankomst (naam noteren, kleedkamernummer) meedelen.


Daartoe een duidelijk herkenbare plaats zoeken op debinnenlooproute.
Tijdens toernooi verwerken van uitslagen op uitslagenformulier en wedstrijdschema
Spelers met vragen t.a.v. het veld waar ze moeten spelen op weg helpen.
Direct na afloop de einduitslag uitrekenen.
Spel in gang zetten en gaande houden.

Duidelijk begin- en eindsignaal van alle wedstrijden geven (fluit, claxon, zoemer).
Tijdens de pauzes muziek draaien
Overige noodzakelijke mededelingen doen.

Behulpzaam zijn bij uitzetten van veldjes, veldaanduidingen en scoreborden.


Spelregels kennen.
Hebben het wedstrijdschema op zak (tenzij het een toernooivorm is met een individuele winnares).
Toezicht houden op het verloop van het spel zonder daarbij te veel op de vvoorgrond te treden
(dus ook ouders zijn geen scheidsrechters!).
Indien van toepassing zorgen dat wisselspelers worden ingezet.
Attent zijn op het helpen van ploegen bij het vinden van het veld.
Speelvelden vrij houden voor de speelsters.

Toezien op het materiaal (bal, hesjes, doeltjes, veldaanduidingen).


Behulpzaam zijn bij het opruimen van het materiaal
direct na afloop van het toernooi.

Toezicht houden op het gebruik van de kleedkamers.


Zorgen voor het drinken in de pauze voor de deelneemsters.
Zorgen dat de kinderen de kleedkamers netjes achterlaten.

Verzorging van verschillende blessures en eventueel letsel bij ongelukken.

Bardienst.
Erop toezien dat er geen alcoholhoudende dranken aan personen jonger dan 16 jaar wordt verkocht.
Erop toezien dat er geen alcohol wordt geschonken aan ouders, jeugdtrainers, jeugdleiders
en andere begeleiders, KNVB medewerkers en vrijwilligers tijdens de uitoefening van hun functie.
Keukendienst.
Schoon en netjes houden van de kantine.
Erop toezien dat er niet in de kantine wordt gerookt.

Opmerking: Het is niet aan te raden de kantinemedewerkers ook het drinken voor de deelnemers te laten verzorgen.
Zij hebben hun handen vol aan hun eigen werk n over het algemeen geen zicht op de velden van het toernooi.

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 31


1.4 Organisatie tips voor de vereniging

taken uitleg

Kader van te voren goed instrueren


Bijvoorbeeld: een uur voor de activiteit aanwezig zijn
voor instructies en taakverdeling.
Uitzetten veldjes
Zet twee veldjes uit vanuit de hoekpunten van het grote veld.
Op deze wijze kan namelijk gebruik worden gemaakt van de
reeds aangegeven zijlijnen en achterlijn.
Voor de afbakening van de lijnen kunt u de volgende
hulpmiddelen gebruiken: afbakeningsschijven (hoedjes),
pionnen, lint, kalklijnen.
Voor de doeltjes kan gebruik worden gemaakt van kleine
verplaatsbare doeltjes (3 meter breed en 1 meter hoog) of
pionnen met of zonder deklat.
Toernooischema
Vul het toernooischema op de wedstrijddag in en werk met
de blanco toernooischemas die verderop in dit draaiboek zijn
opgenomen.
De betrokken leiders nemen het wedstrijdschema over of
krijgen dit als kopie uitgereikt. Dit om de beschikbare
voetbaltijd zo efficint mogelijk te kunnen benutten.
Aantal speelsters
Er wordt 4 tegen 4 gespeeld, Indien een team uit 5 spelers
bestaat, wordt er doorgewisseld (bij regen lekker mee laten
spelen,dan maar even 5x5).
Hesjes
Belangrijk is om voldoende hesjes beschikbaar te hebben.
Begin- en eindsignaal
Een centraal begin- en eindsignaal te hanteren maakt het
voor iedereen duidelijk.
Pauze
De lengte van de pauze is mede afhankelijk van het
toernooischema. Een gezamenlijke lunch voor alle speelsters
is bovendien prima voor de sfeer. Daarnaast kunt u nog een
gezamenlijk spel organiseren

32 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


Overzicht
oefenvormen
inhoudsopgave

veldindeling 34
GATENDOEK SPEL 38
4 tegen 4 40
Dribbelkoningin 42
2 tegen 1 + k 44
ek landenspel 46
1 tegen 1 (move up move down) 48
meer of andere stations 50

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 33


VELDINDELING
verlies

winst

doellijn

Organisatie Materiaal

6 stations 1 KNVB gatendoek2 pupillen doeltjes

pass, schieten 2 mini doeltjesdribbel 35 ballen

looplijn 40 hesjes (20 rood en 20 blauw)

61 hoedjes (43 oranje en 18 geel)

34 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


Uitleg Uitlegkaart
Voordat de activiteit kan beginnen is het belangrijk dat De uitlegkaart bestaat uit de volgende onderdelen:
alle trainers de stations gaan klaarzetten, zodat als de Organisatie Dit is hoe de trainer het station in gang zet.
deelneemsters er zijn ze gelijk kunnen beginnen. Aan het Materiaal Al het benodigde materiaal voor het station.
einde van de activiteit is het mogelijk om de deelneemsters Opdracht Hier staat omschreven hoe de trainer/
te betrekken bij het opruimen, want dat gebeurd ook bij een spelbegeleider het station kan uitleggen aan speelsters.
reguliere training.

In dit onderdeel staat omschreven hoe u de activiteit kunt Tips voor de trainer/spelbegeleider
invullen en hierbij is gelet op een gevarieerd voetbal aanbod, Hier staat omschreven hoe de trainer/spelbegeleider de oefe-
waarbij de deelneemsters die voor het eerst op een voetbalveld ning makkelijker of moeilijker kan maken.
staan op een laagdrempelige maar uitdagende manier
kennismaken met voetbal.

De 6 stations die nu in het overzicht voorkomen zijn een


voorbeeld, u bent vrij om de combinatie van stations zelf te
kiezen.

Voor de doorloop van de stations is het goed om met de klok


mee te draaien, dit is voor iedereen makkelijk om te onthouden.

Zie blz.52 voor het zelf uittekenen van de stations die u wilt
gaan gebruiken.

Station 5 Station 6
EK landenspel 1 tegen 1

Station 1
Station 3 Gatendoek spel
Dribbelkoningin

Station 4 Station 2
2 tegen 1 + k 4 tegen 4

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 35


Indeling van de teams Warming up
Heel belangrijk is dat er niet veel deelneemsters stil staan De warming up bestaat uit de oefeningen die normaliter ook
tijdens de activiteit. Daarom geven we een advies over het totaal tijdens de warming up van uw teams worden gebruikt. Denk
aantal deelneemsters wat past op 1 veld met 6 stations en hoe aan: Looppas, knie heffen, Hakken-Billen, enz.
groot de teams kunnen zijn.
Maak rijen als er beperkt ruimte is om over de hele breedte
Totaal aantal deelneemsters op 1 veld: min. 48 max. 72. van het veld tegelijk warm te lopen of splits de groep op om op
Aantal speelsters in 1 team: min. 8 speelsters max. 12 speelsters. delen van het veld warm te lopen waar het wel kan.

Bij minder speelsters probeer wel minimaal 8 speelsters in 1


team in te delen. Stel u heeft 40 deelneemsters op de activiteit Tip 1
kies dan 5 groepen van 8 die wel alle stations doen. De warming up kan ook voorafgaand in het station waar het
team start plaatsvinden. Voordeel is dat het team zich al in het
Probeer bij het indelen van de teams uiteraard te letten op dat station bevindt en dit scheelt tijd. Plus dat er kleinere groepjes
de vriendinnen wel bij elkaar zitten. aan het warmlopen zijn waardoor het minder rommelig wordt.
Daarbij bevinden de trainer/spelbegeleider zich ook al bij een
station.
Gebruiksaanwijzing gatendoek
1. Nodig: doek, typraps, ladder, tang (om de tyraps te
verwijderen) en minimaal drie personen.
2. Leg de rol voor het doel en rol het schopdoek uit.
3. Begin hoog in een kruising met bevestigen. En persoon
bevestigt het doek aan de lat, de tweede persoon houdt het
doek strak, de derde persoon zorgt voor de veiligheid en
houdt de ladder vast. LET EROP dat u niet alle tyraps gelijk
heel strak trekt, dit om te voorkomen dat het doek scheef
komt te hangen en u tyraps moet vervangen.
4. Bevestig het doek vervolgens op drie plekken aan de lat.
5. Ga vervolgens naar de andere kruising.
6. Bevestig vervolgens het doek onderin de hoeken en aan
de palen. LET EROP dat u bij 1 paal het doek niet volledig
bevestigt zodat gedurende de oefening de ballen nog uit het
doel kunnen worden gehaald.
7. Trek vervolgens de tyraps strak aan, kijk of er op andere
plekken nog een tyrap moet worden bevestigd en zorg
ervoor dat het doek strak in het doel hangt.
8. De onderkant van het doek kan ook worden bevestigd met
tentharingen o.i.d., maar als het doek goed strak wordt
bevestigd aan het doel met de tyraps is dit niet noodzakelijk.

36 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


Vriendinnendag KNVB Handleiding | 37
voetbalspel station 1

Gatendoek
spel

ORGANISATIE MATERIAAL

Veld 10 meter breed x 20 meter lang KNVB gatendoek (zie blz. 37)

AANTAL SPEELSTERS 4 ballen

maximaal 8 maximaal 12 8 hoedjes (6 rode en 2 geel t.b.v. schietlijn


5 meter breed)

trainer/spelbegeleider Score formulier en pen

pass, schieten

dribbel

38 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


OPDRACHT SPELREGELS
Alle speelsters scoren punten voor het hele team. Waarbij elke - De afstand van de schietlijn tot het gatendoek is ter hoogte
speelster eerst 2 ballen mag schieten om te oefenen en daarna van de penalty stip.
4 pogingen heeft om zoveel mogelijk punten te scoren. - Schieten mag vanaf de schietlijn, speelsters mogen de hele
schietlijn gebruiken.
Bij dit station een vaste spelbegeleider die alle teamscores - Na het schieten haalt de speelster haar eigen bal op en
noteert en het team moet aan het einde van de oefening dribbelt ze terug
hun goaltjesdief aanwijzen die in de finale hun team
vertegenwoordigd.
TIPS VOOR DE TRAINER/spelbegeleider
Scoren makkelijker maken
- Trainer/spelbegeleider kan deelneemsters tips geven over de
De finale is de slotactiviteit van de Vriendinnendag uitvoering.
waarbij alle speelsters kijken en hun eigen teamgenoot
aanmoedigen Scoren moeilijker maken
- Trainer/spelbegeleider kan deelneemsters in de oefenfase
uitdagen om zowel met rechts als met links te schieten.

De goaltjesdief heeft in de finale nog 3 extra pogingen om de


totaalscore van het team op te krikken.
Team Nederlan
d
Namen
Punten
Asha
Ro os 15
Tamia 20
5
Sophie
Zo
Evy
Leoni
May-lin

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 39


voetbalvorm station 2

4 TEGEN 4

ORGANISATIE MATERIAAL

Veld 20 meter breed x 40 meter lang 2 mini doeltjes (3 bij 1 meter)

AANTAL SPEELSTERS 1 bal

Minimaal 8 maximaal 12 8 hesjes (4 rood om 4 blauw)

= 4 =4 6 hoedjes


trainer/spelbegeleider

dribbel

looplijn

40 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


OPDRACHT Aanvallen moeilijker maken / verdedigen makkelijker maken
Twee teams spelen 4 tegen 4 waarbij het team in balbezit - Veld smaller maken, zodat de speelsters sneller moeten
probeert te scoren in het doeltje van de tegenstander. Waarbij handelen en meer bewegen.
het team zonder bal dat probeert te voorkomen. - Veld daarna korter maken, zodat de speelsters nog meer
worden uitgedaagd.
4 tegen 4 is de kleinste wedstrijdvorm waarbij alle speelsters - Zorg ook hier bij dat teams gelijkwaardig aan elkaar zijn.
actief betrokken zijn en veel balcontact hebben. Tip: Zorg ervoor
dat bij de teamindeling de balans tussen voetbalsters en niet-
voetbalsters in evenwicht is. VARIATIES
- Bij 8 speelsters en meer een competitie element in passen.
Door middel van het spelen van korte partijtjes, waarbij na 2
SPELREGELS doelpunten verder wordt gegaan in een nieuwe spelsituatie.
- uit: intrap/indribbelen mag niet gescoord worden vanaf de Ieder speelster onthoudt haar eigen score: winnen = 3 punten
zijlijn + doelpunten voor, gelijkspelen = 1 punt + doelpunten voor
- Als de bal uit is indribbelen of inpassen en bij verlies = 0 punten + doelpunten voor. Dit kan ingezet
- Bij een achterbal of hoekschop bij het doel starten worden als er een individuele winnaar moet komen.
- Teams bestaande uit meer dan 4 speelsters hiervoor dient - Bij 12 speelsters 3 teams maken. Ze spelen Golden Goal,
trainer/spelleider regels voor te beteken. Tip: Op tijd, of bij het team dat als eerst scoort mag blijven staan en het andere
elke achterbal en/of doelpunt. U kunt zelf nog wisselvakken team wisselt.
maken waardoor de wissels actieve rust hebben.

TIPS VOOR DE TRAINER/spelbegeleider


Aanvallen makkelijker maken / verdedigen moeilijker maken
- Veld breder maken, zodat de speelsters meer ruimte en meer
tijd hebben.
- Zorg er voor dat de teams gelijkwaardig aan elkaar zijn, dit
zorgt voor succes.

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 41


voetbalspel station 3

DRIBBEL
KONINGIN

ORGANISATIE MATERIAAL

Cirkelvorm (middencirkel) Min 8 max 12 ballen

AANTAL SPEELSTERS

Minimaal 8 maximaal 12

trainer/spelbegeleider

dribbel

42 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


OPDRACHT TIPS VOOR DE TRAINER/spelbegeleider
Iedereen is een dribbelkoninging en dat gaan ze met dit Aanvallen makkelijker maken
voetbalspel laten zien. Elke speelster heeft een bal en ze Kies eenvoudige opdrachten.
dribbelen in de middencirkel door elkaar heen.
De trainer/spelbegeleider geeft opdrachten aan de Aanvallen moeilijker maken
deelneemsters. Denk aan: kappen, bal stoppen en de bal van Probeer de betere speelsters meer uitdaging te bieden door een
een ander overnemen, bal terughalen onder de voet. Denk ook bonus opdracht die meer past bij hun niveau.
aan grappige opdrachten als met je knie op de bal of met je
neus de bal aanraken. Variaties:
- Blijkt dat de groep te groot is, start dan met 8 speelsters en
draai de overige speelsters in.
- Wijs 2 speelsters aan zonder bal. Zij proberen binnen 1
minuut zoveel mogelijk ballen uit de cirkel te schieten.
- De speelsters mogen zelf opdrachten verzinnen.

WARMING UP FOTO
PLAATSEN

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 43


voetbalvorm station 4

2 TEGEN 1 + K

doellijn

ORGANISATIE MATERIAAL

2 velden 2 mini doeltjes


20 meter lang x 15 meter breed (dubbele organisatie)
8 ballen
AANTAL SPEELSTERS
8 hesjes (4 rood om 4 blauw)
Minimaal 8 maximaal 12
16 hoedjes (8 per veldje, 8 oranje en 8 geel)
= 4 =4


trainer/spelbegeleider

looplijn

dribbel

44 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


OPDRACHT TIPS VOOR DE TRAINER/spelbegeleider
Het tweetal probeert zo snel mogelijk te scoren op het Tip: Let op de samenstelling van de tweetallen.
pupillendoel. De verdediger en de keeper proberen dit te
voorkomen en de verdediger kan scoren door over de doellijn te Aanvallen makkelijker maken / verdediger moeilijker maken
dribbelen bij het tweetal. [doellijn schrijven in tekening] - Speelveld breder maken

Aanvallen moeilijker maken / verdedigen makkelijker maken


SPELREGELS - De verdediger mag al in het veld starten
- Alle speelsters moeten een keer verdedigen, dus wissel de - Het speelveld smaller maken
functies regelmatig door. Bijv. na 5 aanvallen wisselen.
- De 2 aanvallers starten iedere aanval vanaf hun eigen doellijn.
- De verdediger mag het veld in lopen (vanaf pupillen doel) als
de aanval begint.
- De aanval is afgelopen als er gescoord is of wanneer de bal
achter of de zijlijn uit is gegaan.

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 45


voetbalspel station 5

EK
LANDENSPEL

ORGANISATIE MATERIAAL

Total afmeting veld 20 x 20 meter 8 ballen


In de hoeken vierkantjes van 4 x 4 meter
12 hesjes (6 rood om 6 blauw)
AANTAL SPEELSTERS
16 hoedjes (8 oranje en 8 geel)
Minimaal 8 maximaal 12


trainer/spelbegeleider

dribbel

46 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


OPDRACHT TIPS VOOR DE TRAINER
Het Nederlands vrouwenelftal speelt op het EK tegen Duitsland, Aanvallen makkelijker maken
Zweden en Frankrijk. De 4 vakken staan voor Nederland, - De ruimte tussen de landen groter maken.
Duitsland, Zweden en Frankrijk. Verdeel het team in tween - Drijven mogelijk maken.
en laat ze starten in Nederland en Duitsland. De speelsters
moeten op commando van de trainer/spelbegeleider naar het Aanvallen moeilijker maken
land dribbelen. De ruimte tussen de landen kleiner maken.
Met je minder goede been dribbelen
De teams moeten duidelijk horen wat de opdracht is.
Bijv. Dribbel een hele ronde met de klok mee naar je eigen land. Variaties
Dribbel twee landen verder tegen de klok in. - De vierkanten een andere naam geven: Denk aan clubs uit de
BeNeLeague, eigen vereniging en verenigingen uit de buurt of
steden.
SPELREGELS - Maak een afvalrace van het spel. De laatste die aankomt is af
- De speelsters mogen pas dribbelen zodra trainer/ en gaat buiten het veld staan.
spelbegeleider het startsignaal geeft. - Met 1 of 2 bal afpakkers (bijv. benoemen als douane of
- De speelsters moeten binnen de lijnen de bal gecontroleerd verdedigers) tussen de landen gaan staan wedstrijd vorm.
naar het land brengen. Dribbelen betekent ieder pas de bal
raken.
- Het team is klaar zodra alle speelsters met de voet op de bal
in het land staan.

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 47


voetbalvorm station 6

1 TEGEN 1
(Move up Move down)

verlies

winst

ORGANISATIE MATERIAAL

10 meter breed x 15 meter lang 4 ballen

AANTAL SPEELSTERS 12 hesjes (6 rood om 6 blauw )

Minimaal 8 maximaal 12 15 hoedjes

stopwatch voor de spelbeleidertrainer/spelbegeleider

dribbel

looplijn

48 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


OPDRACHT -B
 ij 10 tot 12 speelsters een 5e veld maken, wat dient als 2e
De speelsters spelen 1 tegen 1 waarbij ze kunnen scoren door trainingsveld.
over de doellijn te dribbelen. Belangrijk is dat de speelsters -B
 ij een gelijkspel in de startronde past de spelbegeleider kop
worden uitgedaagd in het elkaar passeren. Winnen wordt of munt toe. In de daaropvolgende rondes heeft de speelster
beloond, want dan komen speelsters steeds dichter bij het die in een lager veldje in gestart altijd voordeel. Bijv. In het
finale veld. Bijv. het laagste veld is het trainingsveld van uw finaleveld heeft de speelsters die daar het kortste speelt het
eigen vereniging en het finale veld is het stadion van een voordeel.
internationale topclub.

Zorg ervoor dat de speelsters willekeurig verdeeld worden TIPS VOOR DE TRAINER/spelbegeleider
over de verschillende veldjes bij aanvang van de activiteit. Aanvallen makkelijker maken / verdedigen moeilijker maken
Uiteindelijk zullen de betere speelsters elkaar treffen in de - Tips geven over het passeren
stadion veldjes. - De trainingsveldjes groter maken

Aanvallen moeilijker maken / verdedigen makkelijker maken


SPELREGELS - De betere speelsters uitdagen om passeerbewegingen te
- Bij een uitbal de bal indribbelen gebruiken
- Bij een score starten beide speelsters weer op de doellijn. De
speelsters die een doelpunt tegen heeft gekregen neemt de Variaties
bal uit. - In plaats van de naamgeving van stadions kiezen voor
- Elk partijtje duurt 1 minuut, waarbij tussen de partijtjes een clubnamen en nationale teams.
halve minuut is om uit te rusten en naar een volgend veld - Competitie element inpassen in plaats van move up move
gaan. down. Alle speelsters spelen een keer tegen elkaar, waarbij
- Bij winst schuiven speelsters door naar het stadion, bij verlies de scores worden bijgehouden.
terug richting het trainingsveld.
- Bij 9 speelsters draait de verliezer van het laagste veldje door
met de wissel.

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 49


MEER OF ANDERE
STATIONS
U bent uiteraard vrij om uw eigen samenstelling te maken
van de stations. Denk hierbij aan de voetbalvormen of
voetbalspelvormen die u wellicht gebruikt tijdens reguliere
VOETBALQUIZ
trainingen.
ORGANISATIE
Een leuke toevoeging is de voetbalquiz. Zie hiernaast voor meer Als er meer deelneemsters op uw activiteit zijn afgekomen en
informatie. u hebt een of meerdere teams extra moeten indelen dan kunt u
de Voetbalquiz toevoegen als extra station.

Dit station kunt u opbouwen bij het doel wat over is, maar ook
op de tribune of ergens aan de zijkant van het veld. Wellicht
kunt u hier ook gelijk een drinkpauze aan koppelen.

MATERIAAL
- 10 vragen op een A4
- antwoordkaart per team (of per speelster 1 antwoordkaart)

OPDRACHT
De trainer/spelbegeleider leest de vragen hardop voor en zorgt
ervoor dat binnen de tijd alle vragen zijn beantwoord.

Is de Voetbalquiz een element voor het individueel klassement


dan zorgt de trainer/spelbegeleider ervoor dat de speelsters
niet onderling kunnen afkijken en/of elkaar helpen. Antwoord
zoveel mogelijk vragen goed om punten te scoren voor je team
of voor jouw individueel klassement.

SPELREGELS
Kruis de antwoorden aan op de antwoordkaart en lever dit in bij
de trainer/spelbegeleider.

50 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


Vriendinnendag KNVB Handleiding | 51
EIGEN VELDINDELING MAKEN

52 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


1.6 Voorbeeld draaiboek
Het draaiboek is eigenlijk een samenvoeging van het
contactpersonen en hun contactgegevens, programma van
de dag, veldindeling, omschrijving van de oefenvormen en
een takenlijst van wanneer wie wanneer waarvoor
verantwoordelijk is.

Contacpersoon Contactgegevens

(naam) (telefoonnummer, emailadres)

Tijd Activiteit Wie (namen vermelden) verantwoordelijk?

12:00 Briefing vrijwilligers Vrijwilligers en kantinemedewerkers


12:15 Veld klaar zetten en kantine inrichten Vrijwilligers en kantinemedewerkers
13:00 Ontvangst, invullen presentielijst, omkleden Wedstrijdleiders en toezichthouders kleedkamers
13:30 Opening en inleiding De vereniging (bijvoorbeeld de jeugdcordinator)
13:45 Warming up Wedstrijdleiders
13:55 Teams verspreiden Wedstrijdleiders
14:00 Start circuit Wedstrijdleiders
14:45 Pauze Vrijwilligers
- limonade klaarzetten
- tussenstand bekend maken
- muziek aanzetten
15:00 Laatste rond circuit Wedstrijdleiders
15:15 Prijsuitreiking en afsluiting De vereniging
(bijvoorbeeld de jeugdcordinator)
15:20 Nieuwe gezichten extra informatie meegeven Wedstrijdleiders
15:30 Huiswaarts
Opruimen Iedereen

Verder nog toevoegen:


- Veldindeling
- Uitleg voetbaloefenvormen en voetbalspellen

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 53


54 | Vriendinnendag KNVB Handleiding
Tijdens
de activiteit
inhoudsopgave

2.1 Spelregels 56

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 55


2.1 Spelregels
De groepjes rouleren om de 10 minuten en dit wordt via een
fluitsignaal aangegeven door de omroeper.

Dit zijn de spelregels bij 4 tegen 4.

spelregels bij 4 tegen 4

1. Veldafmeting lengte 40 meter


breedte 20 meter
2. Doeltjes breedte 3 meter (evt. 2 meter)
hoogte 1 meter
Doeltjes niet kleiner maken, want dan zijn deze gemakkelijker
te verdedigen door een speelster. Ook doeltjes met pionnen
moeten deze breedte hebben.
3. Speeltijd 10 minuten
Verenigingen kunnen zelf de keuze maken uit:
om de 10 minuten speeltijd inclusief wisseltijd te hanteren
of hiervoor 1 2 minuten wisseltijd te reserveren.
4. Balmaat 4 of 5
5. Er kan overal vandaan worden gescoord
6. Er wordt zonder doelverdedigers gespeeld
7. Buitenspelregel wordt niet toegepast
8. Bij overtredingen volgt een vrije trap Afstand tegenstander 3 meter.
9. Het spel begint Door eerstenoemd team met een intrap of dribbel vanaf de
eigen achterlijn.
10. Als de bal over de zijlijn gaat Spel hervatten met een intrap vanaf de zijlijn
11. Als de bal via een aanvaller over de achterlijn gaat Spel hervatten met een intrap of dribbel vanaf de achterlijn
12. Als de bal via een verdediger over de achterlijn gaat Spel hervatten met een hoekschop
13. Overtreding Indien een overtreding wordt gemaakt volgt een vrije trap
14. Spelhervatting Vanuit een spelhervatting kan nooit direct worden gescoord
15. Afstand Bij elke spelhervatting moeten tegenstanders op minimaal 3
meter afstand staan
16. Handsbal Bij een handsbal waarmee een doelpunt wordt voorkomen
volgt een strafschop vanaf 15 meter van het doel waarbij geen
keepster in het doel staat
17. Doelpunt Een doelpunt kan als volgt worden gescoord:
Bij pionnen zonder deklat:
De bal dient tussen pionnen door te rollen en mag de pionnen
raken. Als een pion omvalt, geldt het doelpunt niet.
Pionnen met deklat:
Als bal door het doel gaat en geen van de pionnen omvalt.
Overige doeltjes:
Is duidelijk.

56 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


NA AFLOOP

inhoudsopgave

3.1 Activiteiten na Vriendinnendag 58


3.2 Voorbeeldbrief voor ouders 60
3.3 Evaluatieformulier vereniging 61
3.4 Evaluatieformulier deelneemster 64

Notities 66

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 57


3.1 Activiteiten na Vriendinnendag
Hieronder een aantal tips om speelsters aan de vereniging
Binden en behouden te binden en daarmee te behouden.
Sommige clubs is de groei van de meisjes- en vrouwenafdeling
de laatste jaren min of meer overkomen. Steeds meer 1. Organiseer de opvang van nieuwkomers
speelsters meldden zich spontaan aan als lid, zonder dat de Het is raadzaam om als club goed na te denken over de
club hier actief voor hoefde te werven. Andere verenigingen opvang van nieuwe leden en hoe je dit organiseert. Wat is
hebben zich meer moeten inspannen om een toename van het het traject als een meisje of vrouw zich aanmeldt binnen
aantal voetbalsters te realiseren. de club? Wat is de rol van de bestuurder en eventueel de
Hoe de vrouwelijke leden zijn binnengekomen? Dat maakt niet cordinator meisjes- en vrouwenvoetbal? Het is verstandig
uit. De belangrijke vraag is nu: hoe houden we deze speelsters om hier duidelijke richtlijnen voor op te stellen. Zo weet
vast? Wil je als vereniging zorgen dat de meisjes en vrouwen lid iedereen wat zijn haar of rol is. Dit draagt eraan bij dat
blijven, dan is het zaak dat zij het gevoel krijgen: dit is mijn plek, nieuwe speelsters en hun ouders zich sneller thuisvoelen.
hier wil ik blijven en me verder ontwikkelen als voetbalster.
2. Zorg voor een warm welkom
Op het moment dat je een nieuw lid werft, begint eigenlijk
al het behoud. Hoe een speelster binnenkomt bij de club
is namelijk van cruciaal belang. Zowel voor speelsters
als hun ouders. Vanaf de eerste kennismaking moeten zij
zich thuisvoelen op de club. En ouders moeten het gevoel
krijgen: de mensen bij deze club hebben het beste voor met
mijn dochter. Stuur dus niet alleen digitaal een formulier
door, maar ontvang hen op een persoonlijke manier.
Verdiep je daarbij in het meisje zelf. Vraag waarom ze
voor voetbal heeft gekozen, voor deze club. Wat wil ze?
Wil ze zich ontwikkelen als voetbalster of lekker met haar
vriendinnen spelen? Informeer ook wat de speelster en
haar ouders van de club verwachten.

3. Zorg voor goede voorlichting


Zorg voor goede voorlichting wat betreft het reilen en zeilen
binnen de club. Vertel meer over de normen en waarden
en leg uit wat de club van leden en ouders van jeugdleden
verwacht. En vooral ook wat de club voor haar speelsters
kan betekenen!
Vertel de nieuwkomers meer over de mogelijkheden
die er voor meisjes zijn. Dat ze kan voetballen in een
gemengd team, maar dat er vanaf de E-pupillen aparte
meisjescompetities zijn. Geef inzicht in de opties en ga ook
in op de consequenties van een bepaalde keuze.

58 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


Vriendinnendag KNVB Handleiding | 59
3.2 Voorbeeldbrief voor ouders

Voorbeeldbrief voor ouders


Logo
Club

Beste ouders/verzorgers,

Uw dochter heeft meegedaan aan de Vriendinnendag van [naam vereniging]


en dat vinden wij als vereniging geweldig. Wij ontvangen graag enthousiaste
meisjes die willen kennismaken met voetbal en met onze vereniging.

Onze vereniging [toevoegen achtergrond informatie over uw vereniging + ambities


van uw vereniging t.a.v. meisjes- en vrouwenvoetbal + link naar clubwebsite]

Wij willen u hierbij van harte uitnodigen om een keer kennis te maken en
wellicht kunnen we u tegelijk meer vertellen over de mogelijkheden voor
uw dochter bij onze vereniging.

Mocht u vragen hebben en/of een keer willen langskomen graag contact op
nemen met [naam + functie bijv. voorzitter meisjescommissie, meisjescordinator +
contactgegevens ]

Graag tot ziens! EXTRA INHOUDSOPGAVE PLAATSEN??


Sportieve groet,

[naam voorzitter + naam vereniging]

60 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


3.3 Evaluatieformulier vereniging
Het draaiboek is eigenlijk een samenvoeging van het
contactpersonen en hun contactgegevens, programma van
de dag, veldindeling, omschrijving van de oefenvormen en
een takenlijst van wanneer wie wanneer waarvoor
verantwoordelijk is.

Naam regio verenigingsnaam

Aantal deelneemsters Aantal nieuwe leden Aanvullende informatie


Alle deelneemsters waren
super enthousiaste, we gaan
volgend jaar zeker weer een
Vriendinnendag organiseren
- FC Delta Sports 95 -

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 61


PLUSPUNTEN VERBETER- SUGGESTIES &
PUNTEN AANBEVELINGEN
Planning
(datum / dag / tijden)
Hoe verliep de voorbereiding?
Hoe ging de activiteit?
Voldoet de activiteit aan uw
verwachtingen?
Accommodatie
Welke ruimtes heeft u ingezet
voor de activiteit? (kantine,
kleedkamers, velden)
Draaiboek KNVB
Is het draaiboek makkelijk te
gebruiken?
Heeft u het draaiboek doorge-
stuurd gekregen of gedownload
via voetbal.nl/meiden?
Vriendinnendagpakket
Wat vindt u van de inhoud
Was het voldoende voor alle
deelneemsters?
Inschrijvingen
Welke middelen zijn ingezet?
Hoe zijn de middelen ingezet?
Waar heeft u meisjes gewor-
ven? (via meisjesleden, op
scholen)
Hoeveel deelneemsters waren
nog geen lid?
Materiaal
Heeft u zelf ook nog iets uitge-
deeld aan de deelneemsters?
(bijv. informatie voor ouders)
Publiciteit / werving
Heeft u ook contact gezocht
met lokale media voor promotie
van de activiteit?
Vriendinnendag
Hoe heeft u de activiteit inge-
vuld?
- Oefeningen uit het draaiboek
- Eigen invulling
Hoe lang duurde de activiteit?
Verwachtingen
Sluit de inhoud van de activiteit
aan bij uw vereniging?
bij het verwachtingspatroon
van de doelgroep?
Vervolgtraject
Komen de nieuwe meisjes
terug bij uw vereniging na deze
activiteit?

62 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


Algemeen - Vragen, opmerkingen en suggesties

Vriendinnendag KNVB Handleiding | 63


3.4 Evaluatieformulier deelneemster

Naam Club Geen club

Ik ben vandaag voor het eerst op een voetbalveld ja nee*


Ik ben al lid van deze club ja nee*

* omcirkel wat van toepassing is

Ik vond de vriendinnendag* Super leuk Leuk Wel ok Niet leuk Geen mening

Waarom?

De activiteiten van de
Vriendinnendagen waren Helemaal eens Eens Geen mening Oneens Helemaal oneens
zoals ik had verwacht*

Wat vond je leuke activiteiten


en welke minder?

De Vriendinnendag werd goed


begeleid door de vrijwilligers Helemaal eens Eens Geen mening Oneens Helemaal oneens
van de vereniging*

Wat ging goed en wat minder goed?

De Vriendinnendag Helemaal eens Eens Geen mening Oneens Helemaal oneens


duurde lang*

Waarom wel/niet?

Door de Vriendinnendag wil ik


nog meer voetballen en/of Helemaal eens Eens Geen mening Oneens Helemaal oneens
meer over voetbal weten?*

Wat zou je willen weten?

Ik ga zeker meedoen aan de


vervolgtrainingen, Helemaal eens Eens Geen mening Oneens Helemaal oneens
-activiteiten bij de vereniging*

Noem drie hele leuke en drie minder leuke dingen van deze Vriendinnendag:

Leuk Minder leuk

1. 1.

2. 2.

3. 3.

* omcirkel wat van toepassing is

64 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


Vriendinnendag KNVB Handleiding | 65
notities

66 | Vriendinnendag KNVB Handleiding


Vriendinnendag KNVB Handleiding | 67
KNVB.NL