Vous êtes sur la page 1sur 10

REGULAMIN SZCZEGOWY WOJEWDZKIEGO KONKURSU PRZEDMIOTOWEGO Z JZYKA

FRANCUSKIEGO DLA UCZNIW


dotychczasowych gimnazjw i klas dotychczasowych gimnazjw prowadzonych w szkoach
innego typu w roku szkolnym 2017/2018

Na podstawie art. 51 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo owiatowe (Dz. U.
z 2017 r. poz. 59, z pn. zm.) w zwizku z 1-5 rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej
i Sportu z dnia 29 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania
konkursw, turniejw i olimpiad (Dz. U. Nr 13 poz. 125, z pn. zm.) i 2, 6 ust. 1, 2
rozporzdzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 sierpnia 2017 r. zmieniajcego
rozporzdzenie w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursw, turniejw
i olimpiad (Dz. U. z 2017 r. poz. 1580) oraz w zwizku z 23 pkt 1 Regulaminu Kuratorium
Owiaty w Bydgoszczy, stanowicego zacznik do zarzdzenia Nr 67/17 Kujawsko-
Pomorskiego Kuratora Owiaty z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie ustalenia Regulaminu
Kuratorium Owiaty w Bydgoszczy

I. CELE KONKURSU

1. Rozwijanie zainteresowa jzykiem francuskim, kultur Francji i krajw


frankofoskich;
2. Rozwijanie umiejtnoci stosowania zdobytej wiedzy w praktycznym dziaaniu;
3. Stwarzanie uczniom moliwoci wspzawodnictwa i szansy na osignicie sukcesu;
4. Pobudzanie twrczego mylenia;
5. Promowanie osigni uczniw, nauczycieli i ich szk;
6. Motywowanie szk do podejmowania rnorodnych dziaa w pracy z uczniem
zdolnym;
7. Integracja uczniw szk wojewdztwa kujawsko-pomorskiego interesujcych si
jzykiem francuskim.

II. ZAKRES WIADOMOCI I UMIEJTNOCI WYMAGANY NA POSZCZEGLNYCH ETAPACH


KONKURSU

Na wszystkich etapach ucze powinien wykaza si wiadomociami i umiejtnociami


okrelonymi w Celach ksztacenia wymaganiach oglnych Podstawy programowej
ksztacenia oglnego, w czci III dotyczcej jzykw obcych na III etapie edukacyjnym
(P.P III.0 i III.1), zgodnie z Rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012
r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego
w poszczeglnych typach szk (Dz. U. z 2012 r., poz. 977, z pn. zm.).
Zakres merytoryczny konkursu:
Uczestnicy konkursu powinni, na poszczeglnych etapach, wykaza si wiadomociami
i umiejtnociami obejmujcymi wskazane treci Podstawy programowej ksztacenia
oglnego w czci dotyczcej przedmiotu jzyk francuski na III etapie edukacyjnym (P.P III.0
i III.1), zgodnie z rozporzdzeniem Ministra Edukacji Narodowej z 27 sierpnia 2012 r.
w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego
w poszczeglnych typach szk (Dz.U. z 2012 r. poz. 977 z pn. zm.) jak rwnie wiadomoci
i umiejtnoci okrelone w Europejskim Systemie Opisu Ksztacenia Jzykowego
oraz wskazane poniej wiadomoci i umiejtnoci poszerzajce treci podstawy
programowej.

ETAP I (szkolny)
Na etapie szkolnym ucze zna i stosuje proste struktury leksykalno-gramatyczne
umoliwiajce formuowanie i zrozumienie wypowiedzi pod wzgldem morfosyntaktycznym,
leksykalnym i ortograficznym w wyznaczonym zakresie, na poziomie A1 wedug wytycznych
ESOKJ.

Arkusz z zadaniami bdzie zawiera zadania sprawdzajce umiejtno rozumienia tekstu


czytanego, pisania (krtka forma uytkowa), reagowania w okrelonych kontekstach
sytuacyjnych, podstawow wiedz realioznawcz o krajach francuskiego obszaru jzykowego
(informacje oglne z geografii Francji: pooenie, rzeki, morza, pasma grskie, DROM -
departamenty i regiony zamorskie oraz Pary i jego zabytki), wita francuskie
i frankofoskie, jak rwnie test leksykalno-gramatyczny.

Zakres merytoryczny szkolnego etapu konkursu dotyczy treci nauczania nastpujcych


dziaw tematycznych podstawy programowej:

MATERIA LEKSYKALNY:
dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszcze, wyposaenie);
czowiek (np. dane personalne, wygld zewntrzny);
ycie rodzinne i towarzyskie (np. czonkowie rodziny, przyjaciele, czynnoci ycia
codziennego;
formy spdzania czasu wolnego, zainteresowania);
czas (np. pory roku, godziny, dni tygodnia, miesice);
ywienie (np. artykuy spoywcze, owoce, warzywa, posiki,);
ubrania (np. rodzaje ubra, kolory);
pogoda;
orientacja w terenie (np. pytanie o drog, kierunki);
sport (np. popularne dyscypliny sportowe, imprezy sportowe);
szkoa (np. przedmioty nauczania, zajcia pozaszkolne).
MATERIA GRAMATYCZNY
czasowniki I, II i III grupy, czasowniki zwrotne, czasowniki nieregularne;
czasy i tryby: le prsent, le futur proche, le pass compos, limpratif;
przeczenie nepas; ne plus, ne rien;
zdanie pytajce z set-ce quad i z uyciem zaimkw pytajcych;
rodzaj mski i eski rzeczownikw i przymiotnikw;
liczba pojedyncza i mnoga rzeczownikw i przymiotnikw;
liczebniki gwne, porzdkowe;
zaimki osobowe;
dopenienie blisze COD;
zaimki wskazujce przymiotne;
zaimki dzierawcze przymiotne;
przyimki i wyraenia przyimkowe oznaczajce miejsce np.: , dans, devant, ct de;
przyimki i wyraenia przyimkowe oznaczajce czas np.: dans, en, de ;
przyimki z nazwami geograficznymi np.: Paris, au Portugal, aux Etats- Unis;
rodzajniki okrelone, nieokrelone, czstkowe, cignite.

Poszerzenie treci podstawy programowej III.0 dotyczy nastpujcych treci :

MATERIA KULTUROWY:
informacje oglne z geografii Francji: pooenie, rzeki, morza, pasma grskie,
DROM departamenty i regiony zamorskie;
Pary i jego zabytki.
wita francuskie i frankofoskie

ETAP II (rejonowy)
Uczniowie zakwalifikowani do tego etapu konkursu powinni wykazywa si dobr
znajomoci jzyka francuskiego. Ponadto, wymagana jest wiedza w zakresie wyznaczonym
przez podane lektury. Ucze stosuje i rozumie rnorodne struktury leksykalno-gramatyczne
umoliwiajce formuowanie i zrozumienie wypowiedzi pod wzgldem morfosyntaktycznym,
leksykalnym i ortograficznym w wyznaczonym zakresie na poziomie A1 i A2 wedug
wytycznych ESOKJ.
Arkusz z zadaniami zawiera bdzie zadania sprawdzajce umiejtno rozumienia tekstu
czytanego, pisania (dusza forma uytkowa), reagowania w okrelonych kontekstach
sytuacyjnych, podstawow wiedz realioznawcz o krajach francuskiego obszaru jzykowego
(symbole Francji, Frankofonia, gastronomia Francji, znane francuskie marki oraz czoowe
postaci Francji dawne i wspczesnej) oraz test leksykalno-gramatyczny.
Na etapie II konkursu obowizuje zakres wiadomoci i umiejtnoci etapu I konkursu.
Zakres merytoryczny dotyczy treci nauczania - nastpujcych dziaw tematycznych
podstawy programowej:
MATERIA LEKSYKALNY

materia obowizujcy na etapie szkolnym;


praca (np. popularne zawody);
zakupy (np. rodzaje sklepw, towary, sprzedawanie i kupowanie, opis przedmiotw);
podrowanie, turystyka, wakacje (np. rodki transportu, informacja turystyczna,
zwiedzanie,
plan miasta, hotel, zabytki, krajobrazy);
moda, garderoba (np: na rne okazje).

MATERIA GRAMATYCZNY
materia obowizujcy na etapie szkolnym;
czasy i tryby: le pass compos, limparfait, futur simple;
tryb rozkazujcy limpratif z zaimkami mocnymi;
forma przeczca;
zdanie pytajce z inwersj i zaimkiem pytajcym;
zdania warunkowe: Si+ prsent + impratif ; Si+ prsent + prsent; Si+ prsent + futur
simple;
stopniowanie przymiotnikw i przyswkw;
tworzenie przyswkw;
COD, COI;
zaimki wzgldne: qui, que, o, dont;
zaimek nieokrelony tout;
wyraenia ilociowe.

Poszerzenie treci podstawy programowej III.0 dotyczy nastpujcych treci :

MATERIA KULTUROWY
symbole Francji;
frankofonia;
gastronomia Francji;
znane francuskie marki ;
czoowe postaci Francji dawnej i wspczesnej.

- oraz o wymagania szczegowe (poziom III.1 podstawy programowej):


czowiek cechy charakteru ;
ycie rodzinne i towarzyskie wita i uroczystoci;
ywienie posiki i ich przygotowywanie;
zakupy i usugi reklama;
podrowanie i turystyka wycieczki;
zdrowie - higieniczny tryb ycia;
nauka i technika technologie informacyjno-komunikacyjne;
wiat przyrody zagroenie i ochrona rodowiska naturalnego;
ucze rozpoznaje zwizki pomidzy poszczeglnymi czciami tekstu pisemnego;
ucze rozrnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi pisemnej;
ucze tworzy krtkie, proste i zrozumiae wypowiedzi pisemne: ogoszenie,
zaproszenie, pozdrowienia, yczenia, wiadomo, pocztwka, e-mail, krtki list
prywatny.
Reagowanie pisemne:
ucze proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie;
ucze wyraa swoje opinie, intencje, preferencje i yczenia, pyta o opinie, preferencje
i yczenia innych, zgadza si, sprzeciwia si;
ucze prosi o rad i udziela rady;
ucze przeprasza, przyjmuje przeprosiny;
ucze opisuje dowiadczenia swoje i innych osb.

ETAP III (wojewdzki)

Uczniowie zakwalifikowani do tego etapu konkursu powinni wykazywa si bardzo dobr


znajomoci jzyka francuskiego oraz szerok wiedz w zakresie wyznaczonym przez podane
lektury. Ucze zna i stosuje zrnicowane struktury leksykalno - gramatyczne, umoliwiajce
formuowanie i zrozumienie wypowiedzi pod wzgldem morfosyntaktycznym, leksykalnym,
ortograficznym i fonetycznym w wyznaczonym zakresie A2/B1 wedug wytycznych ESOKJ.

Cze I pisemna; czas trwania: 90 minut.

W czci pisemnej sprawdzana bdzie umiejtno rozumienia tekstu suchanego


i czytanego, reagowania w okrelonych kontekstach sytuacyjnych, rozwizywania zada
sprawdzajcych znajomo gramatyki i sownictwa oraz wiedza realioznawcza o krajach
francuskiego obszaru jzykowego (Historia Francji : Rozdzia VIII Rewolucja Jakobini,
Rozdzia IX La Grande Nation wielki nard). Pytania do czci realioznawczej na etapie
wojewdzkim bd zapisane w jzyku polskim.

Cz II ustna; czas trwania: 10 minut dla kadego uczestnika.

W czci ustnej konkursu finalista bdzie musia wykaza si umiejtnoci komunikacji


w jzyku francuskim (opis materiau ikonograficznego, odpowiedzi na pytania, dialogi
symulowane).
Na etapie III konkursu obowizuje zakres wiadomoci i umiejtnoci etapu I i II. Zakres
merytoryczny dotyczy treci nauczania - nastpujcych dziaw tematycznych podstawy
programowej:
MATERIA LEKSYKALNY :
materia obowizujcy na etapie szkolnym i rejonowym;
usugi (np. poczta, bank);
wiat przyrody (np. roliny i zwierzta, krajobraz);
media ( telewizja, prasa, Internet, telefon komrkowy);
muzyka (instrumenty muzyczne);
kultura (np. dziedziny kultury, uczestnictwo w kulturze);

MATERIA GRAMATYCZNY
materia obowizujcy na etapie szkolnym i rejonowym;
czasy i tryby : le pass rcent, le plus-que-parfait;
conditionnel prsent;
zdanie warunkowe Si+ imparfait +conditionnel prsent;
zaimki pytajce przymiotne i rzeczowne;
zaimki osobowe + en, y i ich miejsce w zdaniu;
zaimki wzgldne proste;
formy nieregularne rodzaju eskiego rzeczownikw i przymiotnikw;
formy nieregularne liczby mnogiej rzeczownikw i przymiotnikw.

MATERIA KULTUROWY:
Historia Francji : Rozdzia VIII Rewolucja Jakobini, Rozdzia IX La Grande Nation
wielki nard

Poszerzenie treci podstawy programowej III.0 dotyczy nastpujcych treci:

MATERIA KULTUROWY:
Historia Francji : Rozdzia VIII Rewolucja Jakobini, Rozdzia IX La Grande Nation
wielki nard

oraz o wymagania szczegowe (poziom III.1 podstawy programowej):

Reagowanie ustne:
Ucze rozpoczyna, prowadzi i koczy rozmow.
Ucze proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie.
Ucze prosi o rad i udziela rady.
Ucze przeprasza, przyjmuje przeprosiny.
III. LITERATURA DLA UCZNIA i inne rda informacji:
NA ETAPIE SZKOLNYM:

1. Podrczniki z jzyka francuskiego dopuszczone przez MEN do uytku szkolnego,


przeznaczone do ksztacenia oglnego, uwzgldniajce podstaw programow
ksztacenia oglnego w gimnazjum.
2. Rozporzdzenie MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach
szk (Dz. U. z 2012 r., poz. 977, z pn. zm.).
3. Jzyk francuski zbir wicze dla gimnazjalistw Z. Lis, M. Matuszek,
Wydawnictwo NOWELA, 2008.
4. Jzyk francuski zbir wicze dla gimnazjalistw. Nowy egzamin od 2012 Z. Lis,
M. Matuszek, Wydawnictwo NOWELA, 2011.
5. Civilisation progressive du franais niveau dbutant - C. Carlo, M. Causa,
Wydawnictwo CLE international, 2003 (str. 843).
6. Puzzleouverture sur monde francophone A.Volpe, A.L.Breuil, Wydawnictwo
Modern Languages, 2007 (str. 5-61).

NA ETAPIE REJONOWYM :

1. Podrczniki z jzyka francuskiego dopuszczone przez MEN do uytku szkolnego,


przeznaczone do ksztacenia oglnego, uwzgldniajce podstaw programow
ksztacenia oglnego w gimnazjum.
2. Rozporzdzenie MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach
szk (Dz. U. z 2012 r. poz. 977, z pn. zm.).
3. Jzyk francuski zbir wicze dla gimnazjalistw Z. Lis, M. Matuszek,
Wydawnictwo NOWELA, 2008.
4. Jzyk francuski zbir wicze dla gimnazjalistw. Nowy egzamin od 2012 Z. Lis,
M. Matuszek, Wydawnictwo NOWELA, 2011.
5. Civilisation progressive du franais niveau dbutant - C. Carlo, M. Causa,
Wydawnictwo CLE international, 2003 (str. 8 43).
6. Puzzle ouverture sur monde francophone A.Volpe, A.L.Breuil, Wydawnictwo
Modern Languages, 2007 (str. 5-61).
7. Cl pour la France en 80 icones culturelles D. Meyer, Wydawnictwo Hachette FLE,
2010.

NA ETAPIE WOJEWDZIM :

1. Podrczniki z jzyka francuskiego dopuszczone przez MEN do uytku szkolnego,


przeznaczone do ksztacenia oglnego, uwzgldniajce podstaw programow
ksztacenia oglnego w gimnazjum.
2. Rozporzdzenie MEN z 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej
wychowania przedszkolnego oraz ksztacenia oglnego w poszczeglnych typach
szk (Dz. U. z 2012 r., poz. 977, z pn. zm.).
3. Jzyk francuski zbir wicze dla gimnazjalistw Z. Lis, M. Matuszek,
Wydawnictwo NOWELA, 2008.
4. Jzyk francuski zbir wicze dla gimnazjalistw. Nowy egzamin od 2012 Z. Lis,
M. Matuszek, Wydawnictwo NOWELA, 2011.
5. Dzieje kultury francuskiej J. Kowalski, A. i M. Loba, J. Prokop, Wydawnictwo
Naukowe PWN, 2007 (str. 367-408 ).
6. Historia Francji J. Baszkiewicz, Wydawnictwo Ossolineum (str.325-385)

IV.UCZESTNICY KADEGO ETAPU KONKURSU POWINNI DYSPONOWA:


Przyborami do pisania: pirem lub dugopisem. Na konkurs nie wolno przynosi adnych
urzdze telekomunikacyjnych. Organizatorzy poszczeglnych etapw nie ponosz
odpowiedzialnoci za przyniesiony i zostawiony w szatni sprzt telekomunikacyjny.

Wszelkich informacji dotyczcych organizacji i przebiegu konkursu udzielaj:

Przewodniczca Komisji Wojewdzkiej Konkursu Przedmiotowego z Jzyka Francuskiego:


Anna Koziokiewicz, starszy wizytator Kuratorium Owiaty w Bydgoszczy
e-mail: akoziolkiewicz@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 52 34 97 603

Katarzyna Sobieszczaska, starszy wizytator Kuratorium Owiaty w Bydgoszczy


e-mail: ksobieszczanska@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 52 34 97 625

Emilia Balana-Mroczkowska, starszy wizytator Kuratorium Owiaty w Bydgoszczy,


e-mail: emroczkowska@bydgoszcz.uw.gov.pl, tel. 52 34 97 622

Wszystkie zaczniki do regulaminu do pobrania na stronie:


www.kuratorium.bydgoszcz.uw.gov.pl
Zacznik nr 1
do Regulaminu szczegowego
Wojewdzkiego Konkursu
Przedmiotowego z Jzyka
Francuskiego
Obszary dziaania rejonowych komisji konkursu z jzyka francuskiego
Siedziba komisji rejonowej
Nazwa komisji Nazwisko i imi
(miejsce przeprowadzenia
i zasig terytorialny przewodniczcego
etapu rejonowego)

Komisja rejonowa nr 1

Bydgoszcz
wszystkie dzielnice, Alicja Wojciechowska
ZSO nr 2
Powiaty: (II LO/Gimn. nr 46) awojciechowska4@gmail.com

tucholski, ul. Nowodworska 13,


spoleski, 85-120 Bydgoszcz
bydgoski ziemski,
niski,
nakielski,
wiecki,
mogileski
Komisja rejonowa nr 2

Toru
wszystkie dzielnice,

Powiaty:
Elbieta Bonowicz
toruski, Zesp Szk nr 16
golubsko dobrzyski, elzbieta_bonowicz@wp.pl
chemiski, Ul. Dziewulskiego 2
grudzidzki, 87-100 Toru
wbrzeski,
brodnicki,
aleksandrowski,
wocawski,
radziejowski,
lipnowski,
rypiski
inowrocawski
Zacznik nr 2
do Regulaminu szczegowego
Wojewdzkiego Konkursu
Przedmiotowego
z Jzyka Francuskiego

Terminy i miejsca przeprowadzania etapw Wojewdzkiego Konkursu Przedmiotowego


z Jzyka Francuskiego.

ETAP TERMIN GODZINA MIEJSCE

etap I szkolny 13.11.2017r. 14:00 szkoa uczestnika


(poniedziaek)

etap II - rejonowy 10.01.2018 r. 14:00 w rejonach wedug


(roda) zacznika nr 1
do niniejszego
regulaminu

etap III - wojewdzki 08.03.2017 r. 10:00 ZSO Nr 2


(czwartek) w Bydgoszczy
ul. Nowodworska 13
85-120 Bydgoszcz