Vous êtes sur la page 1sur 7

OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA (SYLABUS) Tłumaczenie multimedialne (audiowizualne filmowe

)

I. Informacje ogólne

1. Nazwa modułu kształcenia
Tłumaczenie multimedialne (audiowizualne filmowe)

2. Kod modułu kształcenia
3. Rodzaj modułu kształcenia – obowiązkowy lub fakultatywny
obowiązkowy
4. Kierunek studiów
Wydziałowe studia w zakresie tłumaczenia specjalistycznego i zawodowego – wszystkie
specjalności
5. Poziom studiów – I lub II stopień, lub jednolite studia magisterskie
studia II stopnia
6. Rok studiów (jeśli obowiązuje)
I rok studiów
7. Semestr – zimowy
letni
8. Rodzaje zajęć i liczba godzin (np. 15 h W, 30 h ćw)
30 h K
9. Liczba punktów ECTS
2
10. Język wykładowy
angielski, francuski, niemiecki, polski

II. Informacje szczegółowe

1. Cel (cele) modułu kształcenia

C1 przekazanie wiedzy o typach tłumaczenia audiowizualnego i ich cechach
charakterystycznych

C2 przekazanie wiedzy o ogólnych zasadach tłumaczenia list dialogowych w filmach

C3 wyrobienie u studentów umiejętności dobierania technik i strategii tłumaczenia w
zależności od ograniczeń technicznych w takich typach tłumaczenia audiowizualnego
jak voice over, dubbing i napisy

C4 rozwijanie kompetencji językowej i tłumaczeniowej w języku A i w języku B

C5 wyrobienie umiejętności rozwiązywania problemów traduktologicznych

C6 rozwinięcie umiejętności komunikacji i pracy w grupie

C7 kształtowanie świadomości o wielokulturowości Polski, Europy i świata, a także
otwartości na kultury obcojęzyczne

1

filmach. K_K03. K_W11. K_W11. język B K_U11. techniki tłumaczenia audiowizualnego K_W08. K_U04. Efekty kształcenia w zakresie wiedzy.. 2. każdy moduł (przedmiot) nie musi obejmować wszystkich trzech kategorii efektów kształcenia. K_W01. K_U09. analiza wymagająca określonej wiedzy. Wymagania wstępne w zakresie wiedzy. 02… – numer efektu kształcenia UWAGA! Zaleca się. K_W07. Treści kształcenia 2 . np. K_U13. 4. K_K09. U – umiejętności. K_U01. K_K10 międzykulturowej * kod modułu kształcenia. K_K06 ma świadomość ograniczeń technicznych wpływających na EK_03 K_W04. liczba efektów kształcenia zawierała się w przedziale 5-10. K_U09.) W – wiedza. jego celu i odbiorcy K_U09. umiejętności i kompetencji społecznych. K_K09. jeśli efektem kształcenia jest np. typu tłumaczenia audiowizualnego. K_K09. K_U13. . K_W07. obowiązujących w voice over. K – kompetencje społeczne (wyszczególnione tylko w symbolach kierunkowych efektów kształcenia) 01. K_K10 samodzielnie zdobywa i weryfikuje informacje potrzebne do EK_07 K_U01. aby. K_K10 tłumaczy listy dialogowe na język polski i ewentualnie na EK_05 K_W11. w zależności od modułu. K_W11. K_K06 dobiera techniki i strategie tłumaczenia w zależności od EK_04 K_W08. to nie trzeba oddzielnie definiować efektów kształcenia w kategorii wiedzy) Symbol Odniesienie do efektów Po zakończeniu modułu (przedmiotu) i potwierdzeniu efektów kształcenia dla osiągnięcia efektów kształcenia student potrafi: kształcenia* kierunku studiów# charakteryzuje typy tłumaczenia audiowizualnego EK_01 K_W02. K_U13. K_W04. umiejętności oraz kompetencji społecznych dla modułu kształcenia i odniesienie do efektów kształcenia dla kierunku studiów (UWAGA: nie dzielimy efektów kształcenia dla modułów (przedmiotów) na kategorie wiedzy. K_K03. K_K05 stosuje się do zasad tłumaczenia list dialogowych w EK_02 K_W04. K_K01 tłumaczenia audiowizualnego współpracuje w grupie wykonującej konkretne zadanie EK_08 K_KO3 ma świadomość uczestniczenia w komunikacji EK_09 K_K01. KHT_01 (KHT-kod modułu „Kataliza Heterogeniczna” w USOS) # efekty kształcenia dla kierunku studiów (np. K_U13. K_U13. dubbingu i napisach K_W08. K_K03. K_U04. K_K10 rozwiązuje problemy natury językowej i tłumaczeniowej EK_06 K_W11. K_W07. umiejętności oraz kompetencji społecznych (jeśli obowiązują) Znajomość języka B na poziomie C1 3.

EK_03 over. Wydawnictwo HarperCollins Publishers 2) Dąmbska-Prokop U. 4) Hejwowski K. Kognitywno-komunikacyjna teoria przekładu. (2003). Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. dubbing i napisy EK_02. gdzie można zapoznać się z materiałami do zajęć. Słownik nazw własnych. TK_04 tłumaczenie konkretnych dialogów filmowych A-B-A EK_05. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM. itp. Terminologia tłumaczenia. EK_07. EK_01 audiodeskrypcji i napisów dla niesłyszących) zasady tłumaczenia dialogów filmowych w typach TK_02 takich typach tłumaczenia audiowizualnego jak voice EK_02. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.) (2000).(2004). KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. Mała encyklopedia przekładoznawstwa. (2007). EK_09 EK_02. & T. EK_03. TK_03 techniki i strategie tłumaczenia dialogów filmowych EK_06. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. Tomaszkiewicz (1996). Niektóre informacje i materiały są przesyłane na adres emailowy grupy zajęciowej. Przekład audiowizualny. EK_03. 7) -------------. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. (1993). TK_02. … # np. 3) Grzenia J. Informacje dodatkowe 1. Nazwa modułu kształcenia: Tłumaczenie audiowizualne Symbol treści Odniesienie do efektów Opis treści kształcenia kształcenia* kształcenia modułu# cechy charakterystyczne tłumaczenia TK_01 audiowizualnego (voice over. II 3 5. EK_08. Współczesne tendencje przekładoznawcze. Zalecana literatura 1) Belczyk A. 6) Tomaszkiewicz T.(2006). Informacja o tym. Częstochowa: Educator. EK_07. (2004). Informacja o przewidywanej możliwości wykorzystania b-learningu W przyszłości przewiduje się możliwość b-learningu 7. 8) -------------. instrukcjami do laboratorium. Les opérations qui sous-tendent le processus de sous-titrage des films. EK_09 * np. TK_01. (red. EK_06. III. 5) Pisarska A. dubbingu. napisów. Tłumaczenie filmów. 6. Odniesienie efektów kształcenia i treści kształcenia do sposobów prowadzenia zajęć i metod oceniania Nazwa modułu (przedmiotu): Tłumaczenie audiowizualne Symbol Symbol treści Sposoby prowadzenia zajęć Metody oceniania stopnia efektu kształcenia umożliwiające osiągnięcie osiągnięcia założonego efektu 3 . EK_04. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN. EK_04..

przy Np. roli odbiorców filmów treści wizualnych. a innych tłumaczy. (na podstawie listy dialogowej filmu Rękopis znaleziony w Saragossie) EK_02 TK_02 Indywidualne ćwiczenia F – indywidualna praca nad EK_03 TK_03 praktyczne z tłumaczenia polską wersją fleszy EK_04 TK_04 techniką voice over w oparciu o informacyjnych francuskiego EK_05 materiały audiowizualne. Polecenie: Zastanów się. żeby zbadać sytuację”.kształcenia realizowanych założonych efektów kształcenia kształcenia& dla w trakcie modułu* zajęć# EK_01 TK_01 Wprowadzenie teoretyczne na F – dyskusja podczas EK_02 TK_02 temat typów przekładu konwersatorium: EK_03 TK_03 audiowizualnego. ich cech stymulowanie dyskusji za EK_04 charakterystycznych i ograniczeń pomocą pytań sprawdzających technicznych. filmowego w kontekście tłumaczenia dialogów za pomocą napisów u dołu ekranu? P – dyskusja podczas ćwiczeń praktycznych z tłumaczenia audiowizualnego Np. doświadczeń słuchaczy jako problemu adaptacji kulturowej. tekstu wyjściowego i tekstu docelowego Np. jakie konsekwencje miało opuszczenie w tłumaczeniu wytłuszczonej części wypowiedzi: „Nie ma się nawet gdzie ukryć.: Czy zostały pominięte istotne treści fabuły wskutek „cięć” dokonanych w dialogach polskich? P – ćwiczenia praktyczne polegające na analizie materiału językowego. Pyt. następnie konfrontowanie odpowiedzi i wniosków na forum klasy Np. Polecenie: Wyjaśnij. Hasa z napisami strategii zastosowanych przez w języku francuskim. tj. kanału TV5. zrozumienie treści prezentacji. na czym polega trudność techniczna w oddaniu treści narracji w filmie dokumentalnym. który oglądają bohaterowie przedstawionej fabuły? (na przykładzie filmu Różyczka Jana Kidawy Błońskiego) EK_02 TK_01 Analiza porównawcza istniejących F – dyskusja podczas ćwiczeń: EK_03 TK_02 tłumaczeń dialogów filmowych oglądanie fragmentu filmu TK_03 (wykonanych różnymi technikami) fabularnego Rękopis z ich tekstami wyjściowymi w celu znaleziony w Saragossie omówienia adekwatności technik i Wojciecha J. przedstawienie na 4 . Oczywiście.: Jaką rolę w oglądanej uwzględnieniu zasad rządzących scenie pełnią napisy pojawiające tłumaczeniem audiowizualnym i się na budynkach? Jaka może wynikających z nich ograniczeń być rola wizualnej strony dzieła natury technicznej. Przedstawienie istniejących odwoływanie się do technik i strategii tłumaczenia. jakie implikują. Pyt.

Np. II 3 i w pkt. zaprezentowanie tłumaczenia w formie szeptanki. * np. zaprezentowanie tekstu docelowego w formie pisemnej. tłumaczenia. konfrontowanie EK_07 rozwiązań na forum grupy. 2. przedstawienie na EK_05 materiały audiowizualne. Obciążenie pracą studenta (punkty ECTS) 5 . II 4 & Proszę uwzględnić zarówno oceny formujące(F) jak i podsumowujące(P) Zaleca się podanie przykładowych zadań (pytań) służących ocenie osiągnięcia opisanych efektów kształcenia. Pyt. Ocenianie i przedstawienie na forum klasy EK_06 konfrontowanie rozwiązań na sposobu realizacji EK_07 forum grupy. II 4 # np. TK_01 – symbol treści kształcenia wg tabeli w pkt. tłumaczenia wulgaryzmów? świadome korzystanie ze strategii sprawdzonych przez innych tłumaczy. krytyczne Np. Przekłady Batmana Tima Burtona w ujęciu diachronicznym”. konfrontowanie EK_08 indywidualnych rozwiązań EK_09 P – sprawdzian ustny: sprawdzenie umiejętności wykonania tłumaczenia audio- lub audiowizualnego techniką napisów.weryfikacja zrozumienia EK_09 TK_02 studentów opracowań analizy krytycznej tłumaczenia dotyczących praktycznych tekstu literackiego poprzez aspektów tłumaczenia stymulowanie dyskusji audiowizualnego. EK_02 TK_02 Indywidualne ćwiczenia F – indywidualna praca nad EK_03 TK_03 praktyczne z tłumaczenia francuską wersją fragmentów EK_04 TK_04 dialogów filmowych techniką dialogów do filmu Różyczka. EK_07 TK_01 Samodzielne czytanie przez F .: W jaki sposób autorka odnoszenie się do artykułu uzasadnia różne zaproponowanych analiz i ocen. EK_02 TK_02 Indywidualne ćwiczenia F – indywidualna praca nad EK_03 TK_03 praktyczne z tłumaczenia polską wersją dialogu EK_04 TK_04 techniką dubbingu w oparciu o filmowego. tłumaczenia. forum klasy sposobu realizacji EK_06 Ocenianie i konfrontowanie tłumaczenia.EK_06 Ocenianie i konfrontowanie forum klasy sposobu realizacji EK_07 rozwiązań na forum grupy. konfrontowanie EK_08 indywidualnych rozwiązań EK_09 P – sprawdzian ustny: sprawdzenie umiejętności wykonania tłumaczenia audio- lub audiowizualnego techniką voice over. EK_05 napisów. KHT_01 – kod modułu kształcenia wg tabeli w pkt. indywidualnych rozwiązań EK_08 P – ćwiczenia ustne: EK_09 sprawdzenie w praktyce adekwatności polskiej wersji tekstu w stosunku do wymogów technicznych wyjściowego materiału audiowizualnego. lektura artykułu Agaty Hołobut „Superbohater ewoluujący.

(2) opracowanie wyników. takich jak zajęcia laboratoryjne i projektowe 2 4.… 3.0 – niezadowalająca wiedza. które będą oceniane 15 Czytanie wskazanej literatury – praca samodzielna 5 SUMA GODZIN 70 SUMARYCZNA LICZBA PUNKTÓW ECTS DLA MODUŁU 2 (PRZEDMIOTU) * Godziny lekcyjne.0 – znakomita wiedza. ale z licznymi błędami 2. Nazwa modułu (przedmiotu): Tłumaczenie audiowizualne Średnia liczba godzin na Forma aktywności zrealizowanie aktywności * Godziny kontaktowe z nauczycielem 30 Przygotowanie zadań domowych 20 Przygotowanie dwóch tłumaczeń. umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 6 . (4) napisanie raportu z zajęć. Kryteria oceniania Zaliczenie dwóch zadań domowych na co najmniej 60% Systematyczne wykonywanie zadań domowych Umiejętność prowadzenia dyskusji na tematy traduktologiczne Systematyczna lektura zadanych tekstów 5.5 – zadowalająca wiedza. czyli 1 godz.5 – bardzo dobra wiedza. którą student uzyskuje na zajęciach wymagających bezpośredniego udziału nauczycieli akademickich 1 b) Liczba punktów ECTS.0 – dobra wiedza. umiejętności i kompetencje personalne i społeczne.0 – zadowalająca wiedza. (5) przygotowanie do egzaminu. umiejętności i kompetencje personalne i społeczne. umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 4. ale ze znacznymi niedociągnięciami 3. (3) czytanie wskazanej literatury. którą student uzyskuje w ramach zajęć o charakterze praktycznym. umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 3. Sumaryczne wskaźniki ilościowe a) Liczba punktów ECTS. oznacza 45 min. # Praca własna studenta – przykładowe formy aktywności: (1) przygotowanie do zajęć. Skala ocen 5. umiejętności i kompetencje personalne i społeczne 4.

7 .