Vous êtes sur la page 1sur 1

Banua Payambun ka 2.

Kanita ding bansa sinabi ra


Para kerela ing gewa ning Ginu
Banwa payambun ka; Ing gewa na para kekatamu
Mibuklat ka yatu; King tula mangapnu tamu
Sibut na ka Ginu King tula ning lugud na ning Ginu
Maranatha Amen
Banwa payambun ka; Sion Dalit Ka
Mibuklat ka yatu;
Sibut na ka Ginu Sion Dalit ka! Dalit kang masikan.
Datang na ka Ginu Uling keka dating ya, Datang ya kekang Ginu
Maranatha Amen. Datang ya kambe ning upaya na ban iligtas na ka.
(2x)
1. Ginung Pastul ning Israel:
Talataid ning kekang balen 1. Mibangun uling daratang ya
Datang ka , Ikabus mu kami Ing sablang sunlag keka
King masikanan mung takde Ligaya nung Ginu keka saslag ya
Datang ka O Ginu, Ikabus mu kami Agyang ing yatu lubus neng takpan ning
Maranatha: Datang ka Amen. karulumduman at mitakpan ya man
Ing meto ketawan king bigang makapal
2. Kabyasnan ning Kakataskatasan, inula ra
ding sablang 2. Dapot keka keka papakit ya,
Propeta: Datang ka Ipakit kekami Pakit yang kekang Ginu
Ing dalan ning kayang kayarian Ing kayang sala, king kayang sala
Datang ka O Ginu, Ikabus mu kami Keka payaslag na. At ing sala mu
Maranatha: Datang ka Amen. Ya ing tumaid karing dayuan
At ing sablang ari pasipunta la
3. Ikang Anak nang David: talasaup ding King kekang sala.
sablang bansa
Sablang tau keka mamaus, datang ka, e na Migising, Mibangun
paibalam pa:
Datang ka O Ginu, Ikabus mu kami Migising Mibangun
Maranatha: Datang ka Amen. Datang ya ing Ginu
Datang ya, Wa Datang ya
Pamatulan ne ning Dios Datang ya ing Ginu

Pamatulane ning Dios ing balen na 1. Kambe ning kekang upaya kambe ning
Payaslagan na kaya ing ligaya na katuliran
Pamatulane ning Dios Datang ya, ume na ka dating ka, O Ginu
Pamatulane ning Dios
Pamatulane ning Dios ing bale na. 2. Ibat king banua payambun ka, tula at
kapanayan
1. Inyang ing Ginu inuli na Datang ya, ume na ka dating ka, O Ginu
Bihag king Sion inuli na la,
Balamu metung ya mung paninap 3. Kulisak ka king mipnung tula, kulisak ka
Ding labi mi mengapmu lang timan king saya.
Ding dila mi mipadalit la Datang ya, ume na ka dating ka, O Ginu
Dalit ning tula yang ayagkas da.