Vous êtes sur la page 1sur 4

Deklinacja rzeczownika (żywotne)

The noun declension (vivid)


Nazwa/Name Pytanie Przykłady/Examples
pomocnicze/Supp
Liczba pojedyncza/Singular Liczba mnoga/Plural
orting question
Rodzaj Rodzaj żeński/ Rodzaj Rodzaj Rodzaj żeński/ Rodzaj
męski/Masculine Feminine nijaki/Neuter męski/Masculine Feminine nijaki/Neuter

kowal-Ø niani-e
niani-a kowal-e
[blacksmith] [nurses]
[nurse] [blacksmiths]
pasterz-Ø dziewic-e
dziewic-a pasterz-e
Kto? Co? [shepherd] [virgins]
[virgin] dzieck-o [shepherds] dzieci-Ø
wnuk-Ø macoch-y
Mianownik Who/what is/are macoch-a [child] wnuk-i [children]
[grandson] [stepmothers
Nominative the/this/that brat-Ø
[stepmother] szczeni-ę [grandsons]
]
szczeni-ęta
matk-a [puppy] braci-a [puppies]
these/those…? [brother] matk-i
[mother] [brothers]
Słowianin-Ø [mothers]
zołz-a Słowiani-e
[Slavic, zołz-y
[witch] [Slavic, pl.]
sing.] [witches]
kowal-ów/i
Kogo/czego nie kowal-a niani-Ø
pasterz-
niań-Ø
pasterz-a dziewic-y dziewic-Ø
Dopełniacz ma?
wnuk-a macoch-y
dzieck-a ów/y
macoch-Ø
dzieci-Ø
Genitive Who/whom/what brat-a matk-i
szczeni-ęcia wnuk-ów
matek-Ø
szczeni-ąt
braci-Ø
is/are not there? Słowianin-a zołz-y zołz-Ø
Słowian-Ø
kowal-owi
Komu/czemu się pasterz-owi
niani-Ø kowal-om niani-om
dziewic-y pasterz-om dziewic-om
Celownik przyglądam? wnuk-owi
macosz-e
dzieck-u
wnuk-om macoch-om
dzieci-om
Dative Who/whom/what do brat-u
matc-e
szczeni-ęciu
braci-om matk-om
szczeni-ętom
Słowianin-
I look at? zołzi-e Słowian-om zołz-om
owi
kowal-a niani-ę kowal-i niani-e
Kogo/co widzę? pasterz-a dziewic-ę pasterz-y dziewic-e
Biernik dzieck-o dzieci-Ø
Who/whom/what wnuk-a macoch-ę wnuk-i macoch-y
Accusative can I see? brat-a matk-ę
szczeni-ę
braci-Ø matk-i
szczeni-ęta
Słowianin-a zołz-ę Słowian-Ø zołz-y
kowal-em
niani-ą kowal-ami niani-ami
Z kim/z czym idę? pasterz-em
dziewic-ą dziecki-em pasterz-ami dziewic-ami dzieć-mi
Narzędnik wnuki-em
Who/what do I go macoch-ą szczeni- wnuk-ami macoch-ami szczeni-
Instrumental with?
brat-em
matk-ą ęciem brać-mi matk-ami ętami
Słowianin-
zołz-ą Słowian-ami zołz-ami
em
O kim/o czym kowal-u niani-Ø kowal-ach niani-ach
pasterz-u dziewic-y pasterz-ach dziewic-ach dzieci-ach
Miejscownik mówię?
wnuk-u macosz-e
dzieck-u
wnuk-ach macoch-ach szczeni-
Locative Who/what do I braci-e matc-e
szczeni-ęciu
braci-ach matk-ach ętach
speak about? Słowianini-e zołzi-e Słowian-ach zołz-ach
kowal-u niani-u/o kowal-e niani-e
pasterz-u dziewic-o pasterz-e dziewic-e
Wołacz O,…! dzieck-o dzieci-Ø
wnuk-u macoch-o wnuk-i macoch-y
Vocative Dear…! Oh,…! braci-e matk-o
szczeni-ę
braci-a matk-i
szczeni-ąt
Słowianini-e zołz-o Słowiani-e zołz-y
Deklinacja rzeczownika (nieżywotne)
The noun declension (non-vivid)
Nazwa/Name Pytanie Przykłady/Examples
pomocnicze/Supp
Liczba pojedyncza/Singular Liczba mnoga/Plural
orting question
Rodzaj Rodzaj żeński/ Rodzaj Rodzaj Rodzaj żeński/ Rodzaj
męski/Masculine Feminine nijaki/Neuter męski/Masculine Feminine nijaki/Neuter

kul-a kul-e
bal-e
bal-Ø [sphere] pol-e [spheres] pol-a
[logs,
[log, dance] ulic-a [field] ulic-e [fields]
dances]
kołnierz-Ø [street] tang-o [streets] tang-a
Kto? Co? [collar] much-a [tango]
kołnierz-e
much-y [tangos]
[collars]
Mianownik Who/what is/are stołek-Ø [fly] stad-o
stołki-Ø
[flies] stad-a
Nominative the/this/that [stool] nagrod-a [herd]
[stools]
nagrod-y [herds]
słup-Ø [prize] imię-Ø [prizes] imion-a
these/those…? słup-y
[pillar] oś-Ø [surname] osi-e [surnames]
[pillars]
[axis] muzeum-Ø [axises] muze-a
noc-Ø [museum] noc-e [museums]
[night] [nights]
kul-i bal-i/ów kul-Ø
Kogo/czego nie bal-a/u
ulic-y
pol-a
kołnierz- ulic-Ø
pól-Ø
kołnierz-a tang-a tang-Ø
Dopełniacz ma? much-y y/ów much-Ø
stołk-a stad-a stad-Ø
Genitive Who/whom/what słup-a
nagrod-y
imieni-a
stołk-ów nagród-Ø
imion-Ø
osi-Ø słup-ów osi-Ø
is/are not there? muzeum-Ø muze-ów
noc-y noc-y
kul-i kul-om
Komu/czemu się bal-owi
ulic-y
pol-u bal-om
ulic-om
pol-om
kołnierz-owi tang-u kołnierz-om tang-om
Celownik przyglądam? musz-e much-om
stołk-owi stad-u stołk-om stad-om
Dative Who/whom/what do słup-owi
nagrodzi-e
imieni-u słup-om
nagrod-om
imion-om
osi-Ø osi-om
I look at? muzeum-Ø muze-om
noc-y noc-om
kul-ę kul-e
bal-Ø pol-e bal-e pol-a
Kogo/co widzę? ulic-ę ulic-e
kołnierz-Ø tang-o kołnierz-e tang-a
Biernik much-ę much-y
Who/whom/what stołek-Ø stad-o stołk-i stad-a
Accusative can I see? słup-Ø
nagrod-ę
imię-Ø słup-y
nagrod-y
imion-a
oś-Ø osi-e
muzeum-Ø muze-a
noc-Ø noc-e
kul-ą kul-ami
bal-em pol-em bal-ami pol-ami
Z kim/z czym idę? ulic-ą ulic-ami
kołnierz-em tangi-em kołnierz-ami tang-ami
Narzędnik much-ą much-ami
Who/what do I go stołki-em stad-em stołk-ami stad-ami
Instrumental with? słup-em
nagrod-ą
imieni-em słup--ami
nagrod-ami
imion-ami
osi-ą osi-ami
muzeum-Ø muze-ami
noc-ą noc-ami
kul-i kul-ach
O kim/o czym bal-u
ulic-y
pol-u bal-ach
ulic-ach
pol-ach
kołnierz-u tang-u kołnierz-ach tang-ach
Miejscownik mówię? musz-e much-ach
stołk-u stadzi-e stołk-ach stad-ach
Locative Who/what do I słupi-e
nagrodzi-e
imieni-u słup-ach
nagrod-ach
imion-ach
osi-Ø osi-ach
speak about? muzeum-Ø muze-ach
noc-y noc-ach
kul-o kul-e
bal-u pol-e bal-e pol-a
ulic-o ulic-e
kołnierz-u tang-o kołnierz-e tang-a
Wołacz O,…! much-o much-y
stołk-u stad-o stołk-i stad-a
Vocative Dear…! Oh,…! słupi-e
nagrod-o
imię-Ø słup-y
nagrod-y
imion-a
osi-Ø osi-e
muzeum-Ø muze-a
noc-y noc-e
Rzeczownik – Przypadki gramatyczne – Opis
The noun – Grammatical cases – Description
Nazwa/Name Pytania pomocnicze/ Kiedy ich używać/When you have Przykłady/Examples
Supporting question to use them

Mianownik Kto? Co? This is the main form of a noun, Mój brat studiuje./My brother
Nominative Who/what is/are which appears in dictionaries. studies.
the/this/that Important: Twoja mama kupiła
these/those…? This case is usually used as the książkę./Your mom bought a
subject in a sentence. book.
Dziecko bawi się piłką./A child is
playing a ball.
Nauczyciele lubią
dzieci./Teachers [masculine] like
children.
Nauczycielki nie lubią
dzieci./Teachers [feminine] don’t
like children.
Dopełniacz Kogo/czego nie This case is used, when Dzisiaj kolegi nie było w
Genitive ma? somebody is absent or pracy./In the office there was no
Who/what is/are not somebody/something is not the colleague today.
there? here/there; when we speak about Siostra mamy nie pracuje./Mom’s
the lack of something. sister doesn’t work.
Important: Nie kochamy tego
The genitive usually is the object zwierzątka./We don’t love this
and the genitive attribute in a creature.
sentence. Zazwyczaj słucham muzyków
The genitive + the verb „to be” tego zespołu./I always listen to
(or other verbs) in the personal the musicians of this band.
form create the logical subject. Zawodnik nie lubi trenerek./A
player doesn’t like coaches
[femine].
Celownik Komu/czemu się This case is used, when we look Oddaliśmy nauczycielowi nasze
Dative przyglądam? at something/somebody, give komórki./We gave the teacher our
Who/whom/what do I something somebody, trust cells.
look at? somebody, forgive somebody etc. Dziewczynka przyglądała się
This case is connected with a książce./A girl looked at a book.
movement towards Kupiłeś dziecku zabawkę./You
somebody/something. bought the child a toy.
We also use it after the Nie przebaczymy rodzicom./We
preposition „ku” (towards). won’t forgive parents.
Important: Nie ufamy kobietom./We don’t
The genitive usually is the object trust women.
in a sentence.
Biernik Kogo/co widzę? The accusative is the most used Codziennie widzę tego chłopca./I
Accusative Who/whom/what can I case in the sentences. We use it see this boy every day.
see? in many situations, e.g. when we Pożegnaliśmy dziś tę
see something/somebody or we dziewczynkę./Today we said
want to point at an object/person. goodbye this girl.
We also use it after prepositions Zamknęłam okno./I closed the
connected with „moved” verbs: window.
„na” (on), „pod” (under), „nad” Znam tych ludzi./I know these
(above), „przez” (throught) etc. people.
Important: Otwórzcie zeszyty./Open
The genitive is usually used as the notebooks.
object in a sentence.

Narzędnik Z kim/z czym idę? This case we use, when we do Lubię rozmawiać z tym
Instrumental Who/what do I go with? something with somebody or by sprzedawcą./I like speaking with
something. this seller.
After the preposition „z/ze” (with) Byłam z koleżanką w kinie./I
we usually have to use the was with my friend in the cinema.
instrumental, and after some Dziecko bawi się piłką./A child is
prepositions connected with playing the ball.
„mobile” verbs: „pod” (under), Moi rodzice są
„za” (behind), „nad” (above) etc. nauczycielami./My parents are
Important: teachers.
The instrumental + the verb „to Wzruszyliśmy się twoimi
słowami./We were moved by
be” in the personal forms create
your words.
the nominal subject.
The instrumental is usually used
as the adverbial phrase.
Miejscownik O kim/o czym This case is used when we speak Klucze leżały na stole./The keys
Locative mówię? about somebody/something (by were lying on the table.
Who/what do I speak the preposition „o”). Opowiadał nam niemiłe rzeczy o
about? We also use it after prepositions koleżance./He told us
connected with „static” verbs: unpleasant things about a
„na” (on), „po” (after) etc. colleague.
Important: Napisałem opowieść o
The locative is usually used as the szczeniaczku./I wrote a story
adverbial phrase in a sentence. about a puppy.
Naukowiec opowiadał o
wilkach./The scientist told about
wolves.
Zoologia to nauka o
zwierzętach./Zoology is the
science about animals.

Wołacz O,…! It is a form that is used when we Studencie, nie jedz na sali
Vocative Dear…! Oh,…! call somebody or request directly wykładowej!/Student, don’t eat in
to the somebody/something in a the lecture class.
letter, speech, conversation etc. Kocham cię, żono!/I love you,
wife!
Dziecko, nie rób mi wstydu!/Kid,
don’t make me shame.
O, czasy, o obyczaje!/Oh,
times, oh, customs!
Nie śmiejcie się tak głośno,
dziewczyny./Don’t laugh so
loud, girls.