Vous êtes sur la page 1sur 2

vnguitar.net

Neáu chuùng mình caùch trôû.

Thaûo Trang

Am

a

& 4 ““{

4

========================

ll

J œ» »

»

»

ˆ« j « j ˆ« « » J œ»

»

»

«

«

« «

«

«

j ˆ« «

j ˆ« ˆ« j »

»

»

«

«

« J œ»

»

»

ˆ« j »

« J œ»

«

«

ll

ll

«

«

«

J œ»

»

» »

J œ»

»

»

»

J œ» » » œ» J »

»

»

w

J œ» » »

»

»

Neáu

lôõ

chuùng mình

hai ñöùa xa

nhau

Nhìn möa treân phoá em

coù thöông

Neáu

lôõ chuùng mình

hai ñöùa chia

phoâi

Ñôøi em con gaùi ñaõ

lôõ yeâu

G

C

G

C

llÑôøi em con gaùi ñaõ lôõ yeâu G C G C saàu Coù nghe cay maét

saàu

Coù nghe cay

maét chieàu möa

ñoå

coù

nghe loøng

xoùt

xa

roài

Vaéng anh em

bieát coøn

ai

nöõa

nhöõng khi

hôøn

doãi

xa

F

E

F

E

F

E

F

E

1.

«

œ» .

»

»

»

œ» J J œ»

»

»

»

»

»

»

«

ˆ« j

«

«

J œ» »

»

»

«

«

j ˆ«

ll

w

””{

2.

œ» .

»

»

»

«

ˆ« j « «

œ» J » »

»

J œ» » »

»

J œ»

»

»

»

J œ»

»

»

» = ll

==========================&

ñau

Am

a

hay

em

voäi

queân ngaøy

ñoù

Am

a

xoâi

coøn

ai

C

C

ñöa ñoùn trong

&

===========================

ll

ll

«

«

«

ˆ«

Œ

Œ

llll

˙»

»

»

»

«

«

ˆ« «

œ»

»

»

»

œ»

»

»

»

ll

˙» .

»

»

»

w

œ» » »

»

£

œ»

»

»

»

ñôøi

Vaãn

bieát

yeâu em nhieàu

laém

Nhöng

vnguitar.net

Am C G F a C G F £ « « « « « «
Am
C
G
F
a
C
G
F
£
«
«
«
«
«
«
«
ˆ « «
«
«
«
«
ˆ «
«
«
«
«
˙» .
.
«
œ» »
ˆ« .
j ˆ«
«
«
«
ˆ« «
»
œ»
œ»
»
»
ˆ« j
ˆ«
œ »
œ »
===========================
&
ˆ«
ll
»
»
»
ll
»
»
»
»
»
»
»
»
ll
»»
»
»
£
tình
ta
maõi coøn
traùi
ngang
Anh
ôi
ñöøng noùi
laøm
em
C
E
7
Am
C
a
« «
«
«
««
œ» J
« «
«
«
«
« «
ˆ «
«
«
œ» J
«
j ˆ«
.
«
ˆ «
œ» J » » »
J œ» » » »
« « «
« « «
« « «
« «
« «
»
» »
j ˆ«
w
===========================
&
ˆ« «
ˆ« j j ˆ«
j ˆ«
ll
ˆ«
» » »
j ˆ«
ll
ll
sôï
vaø
ruûi chuùng mình
caùch
trôû
anh
ñeå tang em suoát cuoäc
ñôøi

Am

a

J œ» » « « J œ» ‰ « J œ» » œ» J »
J œ» »
« «
J œ»
«
J œ» »
œ» J »
« « «
« « «
J œ» » » »
J
œ»
» J œ» »
» »
« «
ˆ«
j «
ˆ«
j « « «
j ˆ«
w
ˆ«
j
ˆ« « « «
j
» »
J œ» »
»
J œ» » » »
»
===========================
&
ˆ« j
» »
» »
ll
ll
» » »
» »
ll
Neáu
lôõ chuùng mình hai
ñöùa hai
nôi
Laøm sao
ta soáng khi maát nhau
G
C
G
C
«
«
««
J »œ
J œ» » » »
J œ»
«
«
«
«
J
œ»
J
œ»
w
»
J œ» œ» J
»
ˆ «
« ˆ
«
»
J œ»
«
J œ»
»
«
«
»
« «
»
===========================
&
ll
»
»
»
»
»
ll
«
ˆ«
.
»
»
» » »
«
»
»
» » »
»
j ˆ«
» »
ll
j ˆ«
roài
Vaéng em ñoâi phuùt laø
nhung
nhôù
Bieát yeâu
laø
bieát em
F
E
Am
F
E
a
J œ»
œ» .
J œ»
»
« «
J œ»
»
»
J œ»
«
w
==========================&
» »
j ˆ«
» »
» »
» »
» »
»
»
ll
=
””
thoâi
theà
yeâu
em
maõi
troïn
ñôøi.

Centres d'intérêt liés