Vous êtes sur la page 1sur 2

vnguitar.

net

Neáu chuùng mình caùch trôû.


Thaûo Trang

Am

a
44 ‰ Jœ»»» « Jœ»» ««j
ˆ
« ««j
ˆ
« œ
J
»
» ««j
ˆ
« w ««j
ˆ
« ««j
ˆ « œ
J
»
» Jœ»»» Jœ»»» Jœ» Jœ»»» Jœ»
«
ˆ« »
j
=======================
& “{ » l l » »» »» =l

Neáu lôõ chuùng mình hai ñöùa xa nhau Nhìn möa treân phoá em coù thöông
Neáu lôõ chuùng mình hai ñöùa chia phoâi Ñôøi em con gaùi ñaõ lôõ yeâu
G C

« «« «« G C
‰ J
»œ J
œ
» J
œ
» œ
J
»
» ˆ« ˆ« «ˆ« l ««jˆ ««ˆ« .
« Jœ»»» Jœ»»» ««j Jœ»»» Jœ»»»
& w l »» »» »» » j
========================== « ˆ« =l
saàu Coù nghe cay maét chieàu möa ñoå coù nghe loøng xoùt xa
roài Vaéng anh em bieát coøn ai nöõa nhöõng khi hôøn doãi xa...
F E F E

F w
E F E
œ»»» . Jœ»»» Jœ»»» ««j œ
J
» «
« œ
» . « J
œ
» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»
1. 2.
ˆ
« »
»
==========================
& ˆ
j
« l ”{ »» « »
ˆ« »
j » =l
ñau hay em voäi queân ngaøy ñoù...
...xoâi coøn ai ñöa ñoùn trong
Am Am C

a
««ˆ« Œ Œ œ»»» ˙»» ˙»» .
a C
w » œ»» œ»» ««ˆ« œ»»
==========================
& l ll » » l » » =l
£
ñôøi Vaãn bieát yeâu em nhieàu laém Nhöng
vnguitar.net

Am C G F

a £ « « C G F
«
«ˆ« . «
«j
ˆ
« «« «ˆ« ˆ« ˆ«
« ˙»» . œ
»
» œ
»
» . ««j
ˆ
« œ»» ««ˆ« œ»» »»œ
& ˆ« l »
========================== » l » » »» » =l
£
tình ta maõi coøn traùi ngang Anh ôi ñöøng noùi laøm em

C E7 Am

C ««j «« ««« « Jœ»» ««


‰ a
«« « « ˆ « «
ˆ «
ˆ J
œ
» « J
œ
» J
œ
»
& ˆ« . « «
ˆ« j
ˆ« « «
ˆ«
==========================
j j «
l ˆ« » ˆ« » » » j
«
» j » » ˆ« l w =l

sôï vaø ruûi chuùng mình caùch trôû anh ñeå tang em suoát cuoäc ñôøi

Am

a
‰ Jœ»»» «« Jœ»»» ««j
ˆ
« ««j
ˆ
« Jœ»»» ««j
ˆ
« w ««j
ˆ
« ««j
ˆ
« Jœ»»» Jœ»»» Jœ»»» Jœ»» Jœ»»» Jœ»»
j
==========================
& ˆ« l l » » =l
Neáu lôõ chuùng mình hai ñöùa hai nôi Laøm sao ta soáng khi maát nhau

G C

« «
«
C G
‰ J»»»œ Jœ»» Jœ»» Jœ»»» Jœ»»» «ˆ« ««ˆ « «« Jœ» Jœ « Jœ»»» Jœ»»
& w » »
==========================
l l «jˆ« ˆ« . »» »»» «j
ˆ« » =l
roài Vaéng em ñoâi phuùt laø nhung nhôù Bieát yeâu laø bieát em

F E Am

F Jœ»»
E a
œ»»» . «« œ
J
»
» Jœ»» » Jœ»» w
j
ˆ« » »
==========================
& » l =”
thoâi theà yeâu em maõi troïn ñôøi.