Vous êtes sur la page 1sur 8

In primul rand trebuie sa aveti infiintata o firma, apoi trebuie sa gasiti un

spatiu in care se va desfasura partea de teorie a acelui curs (act de


proprietate, contract de inchiriere, etc), si un contact cu o firma unde
cursantii vor efectua partea de practica.
Urmeaza instructorii pentru curs (cel putin 2 unul pentru partea
teoretica si unul pentru partea practica) - cu studii in domeniul
respectiv si contract de munca sau colaborare
Pe langa aceste documente mai depuneti standardul ocupational
pentru meseria respectiva, si dupa aceea platiti taxa de autorizare .
Urmeaza sa primiti o vizita (pentru vederea spatiilor si dotarea
acestora) de la membrii comisiei de acreditare.

Deci dosarul de acreditare contine in mare : dovada spatiului pentru


partea teoretica, dovada locului de desfasurare a practicii,
documentele instructorilor de curs (CV, acte personali si act studii) si
acordul acestora de a preda la curs, standardul ocupational si op-ul cu
transferul taxei de autorizare.
Dupa ce veti fi autorizat, urmeaza sa faceti noi drumuri pentru
deschideri de curs si multe altele
Cum se autorizează un curs la ANC (fost
CNFPA)? – cu exemplu gratuit

Extreme Training livrează cursul de formator după formula Powerful Trainers. Una dintre
întrebările pe care le primim frecvent la curs este “cum autorizez un curs?”. Am redactat
materialul de mai jos pentru a veni atât în sprijinul cursanților Extreme Training, cât și în
sprijinul companiilor interesate să-și autorizeze un curs.

Răspunsul, pe scurt, este:

Autorizarea unui curs se face în conformitate cu metodologia de acreditare pe care o puteti


descărca de aici

Pentru început ar trebui să știi cele mai importante lucruri înainte de a începe autorizare:
1. cursurile nu se pot autoriza pe persoana fizică, ci doar pe persoana juridică ce are cod
CAEN 8559 sau asociaţie/fundaţie;
2. aveţi nevoie de un trainer care să dețină diploma de Formator și de expertiză în
domeniul predat (de preferat diplome în domeniile pe care urmează să le predea);
3. o să aveţi nevoie de un contract de închiriere pentru o sală de curs.

Odată ce îndepliniți cele trei cerințe de mai sus, urmând pașii şi având răbdare, puteţi autoriza
ce curs vă doriţi şi este legal posibil. Mai jos o să găsiţi şi un expemlu pentru un curs de
competenţe antreprenoriale cu documentele completate. O persoană cu experienţă întocmește
dosarul într-o singură zi, iar o persoană mai puțin experimentată în câteva zile.

Prin urmare, dacă sunteţi trainer autorizat/neautorizat sau reprezentaţi o companie şi vă doriţi
să livraţi cursuri acreditate prin care să oferiţi participanţilor diplome recunoscute naţional şi
în Uniunea Europeană, vestea bună este că acest lucru este posibil cu puţină implicare şi
răbdare.

Acest ghid l-am creat pentru a explica, pas cu pas, care sunt etapele autorizării unui curs în
România pentru cei care doresc să facă parte dintre Furnizorii de formare profesională. Toate
informaţiile sunt sintetizate pe baza legislaţiei în vigoare disponibilă pe siteul Autorităţii
Naţionale pentru Calificări, precum şi pe baza experienţei de 8 ani pe care Extreme Training o
are în acreditarea de cursuri.

PASUL 1 Verifica Eligibilitate: Ce condiţii de eligibilitate trebuie să îndeplinești

 Compania trebuie să fie legal constituită;


 Compania trebuie să aibă prevăzută în statut sau, după caz, în actul de înfiinţare,
activităţi de formare profesională (cod CAEN 8559 “Alte forme de învăţământ”);
 Compania trebuie să aibă plătite taxele, impozitele şi contribuţiile către stat;
 Să știţi că puteţi închiria o sală și că puteţi găsi un trainer pe domeniul respectiv.
PASUL 2 - Stabilești cursul: Afli exact ce curs vrei să autorizezi

Se pot autoriza două tipuri de cursuri. Legislaţia este puţin încâlcită, insă dacă ai idee cam ce
curs vrei să acreditezi, te vei lămuri destul de uşor. Pentru a autoriza un curs trebuie să aflaţi
mai întâi în ce categorie se află:

1. Cursuri de perfecţionare/specializare şi absolvire. În această categorie se regăsesc


cursuri precum Formator, Manager de Proiect, Expert Achiziţii Publice, Inspector
resurse umane, Competenţe antreprenoriale etc. Acestea se numesc ocupaţii şi se
regăsesc in Clasificarea Ocupaţiilor din România. Lista completă o puteţi vedea aici
- Lista standarde_21.12 ocupaţionale grupate pe domenii - iar după ce ați identificat
exact cursul pentru detaliere, mergeţi aici unde teoretic există lista actualizată:
http://www.anc.edu.ro/index.php?page=so (aceste cursuri au un numar de ore mai
mic).
2. Cursuri de calificare. În această categorie intră cursuri precum: Lucrător în comerţ,
Lucrător în gospodărie agroturistică, Baby Sitter, Bucătar, Ospătar etc. Acestea se
numesc calificări şi se regăsesc în nomenclatorul calificărilor din România ce poate fi
consultat prin click aici! În această etapă cel mai bine ar fi să vă adresaţi şi la ANC
pentru a vă lămuri exact câte ore trebuie să aibă.

Ce tip de diplome se emit participanţilor pentru fiecare tip de curs autorizat?

 Pentru programele de calificare sau recalificare (specifice calificărilor din


Nomenclatorul calificărilor) se emit, la final, certificate de calificare profesională.
 Pentru programele de iniţiere, perfecţionare sau specializare (specifice ocupaţiilor din
Clasificarea ocupaţiilor din România) se emit, la final, certificate de absolvire.

* Atât certificatele de calificare, cât şi certificatele de absolvire sunt însoţite de o anexă


denumită „Supliment descriptiv al certificatului” în care sunt precizate competenţele
profesionale dobândite.

PASUL 3 - Pregăteşti documentele

Mai jos aveţi lista de documente. Unele dintre ele necesită demersuri specifice pentru a fi
obținute, unele documente se obţin simplu printr-o simplă depunere de cerere, iar altele sunt
formulare pe care trebuie să le completaţi.

DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CONDIŢIILOR DE


ELIGIBILITATE:

A. Documente care dovedesc legalitatea organizării şi funcţionării furnizorului de formare,


după caz (copii):

a) certificatul de înregistrare eliberat de Oficiul Registrului Comerţului;

b) încheierea prin care s-a dispus înregistrarea în Registrul asociaţiilor şi fundaţiilor;


c) actul normativ de constituire (lege, hotărâre de guvern, hotărâre a consiliului judeţean sau a
consiliului local);

d) hotărâre judecătorească.

B. Documentul din care să rezulte că formarea profesională este cuprinsă în obiectul de


activitate al furnizorului de formare care solicită autorizarea şi, după caz, actele adiţionale la
acesta (copie).

C.Documente din care reiese că furnizorul îşi îndeplineşte obligaţiile exigibile de plată a
impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare Se vor prezenta certificate
constatatoare privind îndeplinirea obligaţiilor exigibile de plată a impozitelor şi taxelor către
stat. Se vor prezenta, după caz, formulare-tip eliberate de autorităţile competente.

D. Dovada achitării taxei de autorizare (copie de pe ordinul de plată a taxei de autorizare).

II DOCUMENTE CARE ATESTĂ ÎNDEPLINIREA CRITERIILOR DE


AUTORIZARE

A. Fişa de autoevaluare (în 2 exemplare).

B. Documente care atestă existenţa resurselor necesare desfăşurării programului de formare


pentru care se solicită autorizarea, precum şi a autorizaţiilor şi avizelor necesare.

B1. Autorizaţii şi avize:

a) Autorizaţiile de funcţionare pentru locul de desfăşurare a pregătirii teoretice şi practice


(copii):

1. Autorizaţia de prevenire şi stingere a incendiilor (PSI);

2. Autorizaţia sanitară;

3. Autorizaţia de funcţionare din punct de vedere al protecţiei muncii;

4. Autorizaţia de mediu, dacă este cazul;

5. Autorizaţia sanitară veterinară, dacă este cazul, sau contractul încheiat cu agentul
economic din care să reiasă că deţine autorizaţiile legale pentru desfăşurarea pregătirii.

b) Avizul de la autoritatea de reglementare, pentru profesiile sau ocupaţiile pentru care există
cerinţe speciale la organizarea pregătirii profesionale, dacă este cazul (copie).

c) Avizul din partea organismelor abilitate să coordoneze activitatea în ocupaţii cu regim de


muncă special, pentru spaţiile folosite pentru pregătirea teoretică şi practică, dacă este cazul
(copie).

B2. Documente privind resursele umane asigurate de furnizorul de formare pentru realizarea
programului de formare:
a) Lista formatorilor care vor participa la desfăşurarea programului de formare;

b) Acordul scris al fiecărui formator pentru participarea la programul de formare (original);

c) CV-ul fiecărui formator, în care să se detalieze experienţa în specialitatea corespunzătoare


programului de formare şi, eventual, să se precizeze dacă are experienţă în pedagogia
adulţilor;

d) Diplomele şi certificatele din care să reiasă că deţine specializarea cerută de programul de


formare (copii).

B3. Documente privind resursele materiale asigurate de furnizorul de formare pentru


desfăşurarea programului, precum şi regimul juridic al acestora:

a) Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii teoretice; capacitatea sălii exprimată în


număr de locuri;

b) Lista spaţiilor şi a dotărilor aferente pregătirii practice: ateliere, laboratoare; capacitatea


sălii exprimată în număr de locuri de pregătire echipate corespunzător;

c) Lista altor spaţii (bibliotecă, săli de lectură, sală se sport, cantină etc., dacă este cazul)

d) Documente care dovedesc modul de deţinere a bazei materiale (spaţii, dotări) (copii).

B4. Documente din care rezultă situaţia financiară a furnizorului de formare. Se va prezenta
o copie de pe ultimul bilanţ contabil sau după caz, ultima balanţă de verificare depuse la
administraţia financiară.

C. Documente din care rezultă îndeplinirea criteriilor privind experienţa furnizorului de


formare şi rezultatele activităţii lui anterioare (obligatorii pentru reînnoirea autorizaţiei).

EXEMPLU CU ANEXELE COMPLETATE

Întrucât este o mare secretomanie în completarea acestor fişe, iar un consultat percepe chiar şi
1000 de E pentru completarea lor, Extreme Training a decis să vă pună la dispoziţie gratuit un
dosar de curs completat.

Anexa nr 1

Anexa nr 2

Anexa nr 3

Anexa nr 5

Anexa nr 6

Opis
Lista formatorilor

Coperta

PASUL 4 – Plăteşti taxa de autorizare

Taxa de autorizare se achită pentru fiecare ocupație/calificare pentru care centrul solicită
autorizarea.

Taxa de autorizare se achită diferenţiat, în funcţie de nivelul de performanţă al centrului,


astfel:

- un salariu de bază minim brut pe ţară, garantat în plată, pentru nivelul 1;


- două salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru nivelul 2;
- trei salarii de bază minime brute pe ţară, garantate în plată, pentru nivelul 3.

Taxele de autorizare se virează de către persoanele juridice în contul Autorităţii Naţionale


pentru Calificări în conturile menţionate aici

PASUL 5 – Depunerea dosarului

Înainte de depunerea dosarului asiguraţi-vă că aveţi un dosar cu şină și atașati documentele în


dosar respectând următoarele:

 Toate paginile dosarului trebuie numerotate;


 Toate paginile dosarului trebuie ştampilate;
 Prima pagină a dosarului constă în Opis care se întocmeşte conform modelului de mai
jos:

Nr.crt. Denumirea actului Nr. şi data actului / Emitent


1.
2.

 Pe ultima pagină se menţionează numărul total de file existente sub semnătura


reprezentantului legal al furnizorului de formare profesională (compania);
 Documentele emise de autorităţi trebuie depuse în copie la dosar. Copiile sunt
certificate pentru conformitate cu originalele de către reprezentantul legal al
furnizorului de formare profesională (compania);

Identificați unde se află secretariatul comisiei de autorizare din judeţul în care aveţi înregistrat
sediul social al firmei. Lista comisiilor de autorizare se găseşte prin clic AICI (daţi click pe
harta, pe judeţul dorit). Pentru Bucureşti, adresa este Str. Ion Câmpineanu, nr. 20, sector 1
(vizavi de Hotel Novotel);

Cu dosarul şi ştampila companiei vă prezentaţi la Comisia de autorizare identificată; La


comisia de autorizare identificaţi Secretariatul tehnic (de obicei sunt 2 persoane responsabile
de Secretariatul tehnic); Una dintre cele 2 persoane analizează sumar dosarul şi vă spune dacă
este totul în regulă sau dacă este necesar să îl refaceţi (completaţi sau modificaţi). În acest
ultim caz, trebuie să îl refaceţi şi să reveniţi la Secretariatul tehnic pentru revizuire; Dacă
dosarul este în regulă, acesta va fi păstrat şi înregistrat pentru o reevaluare ce va fi făcută de
comisia de evaluare a dosarelor;

PASUL 6 – Autorizarea

Urmează o perioadă de aşteptare a autorizaţiei care poate dura până la maxim 45 de zile în
funcţie de numărul de dosare depuse pentru obţinerea autorizaţiei şi cursul pentru care se
solicită autorizarea;

Odată obţinută autorizaţia, aceasta are o valabilitate de 4 ani, timp în care este posibil să se
facă verificări / monitorizări. În caz de neconcordanţă cu Metodologia certificării formării
profesionale a adulţilor, comisia de autorizare are dreptul de a retrage autorizaţia.

Odată obţinută autorizaţia, puteţi organiza cursuri autorizate de formare profesională.

PASUL 7 – Reautorizarea

La fiecare 4 ani expiră autorizaţia si trebuie redepus dosarul respectând aceleaşi proceduri,
achitând aceleaşi taxe şi urmând aceiaşi paşi.

Mult succes!