Vous êtes sur la page 1sur 1

Namboku Line Toho Line

N H Sakaemachi
Asabu 01
Tozai Line 01
T Miyanosawa
01 H
Kita sanjuyo jo N 02 Shindo higashi
02

T Hassamu minami
02 N
Kita nijuyo jo 03 H Motomachi
03
T Kotoni
03
Kita juhachi jo N
04

Nijuyonken 04 Kita jusanjo higashi H Kanjo dori higashi
04
Kita juni jo N H H
05 06 05

Nishi nijuhatchome 05
Higashi kuyakusho mae
Sapporo(N06/H07)

Nishi juitchome
T T T Odori(N07/T09/H08)
Maruyama koen 06 07 08 T Bus Center mae
N H 10
Nishi juhatchome
08 09 Hosui Susukino T Kikusui
Susukino 11
T Higashi Sapporo
Nakajima koen N H Gakuen mae 12
09
10 T Shiroishi
N 13
Horohira bashi 10 H
N 11 Toyohira koen T Nango nana chome
Nakanoshima 11 14

N 12 Misono
12 T Nango jusan chome
Hiragishi 15

13 Nango juhatchome
N Tsukisamu chuo T
凡例 13 16 Shin Sapporo

Minami Hiragishi T
H Fukuzumi T 19
17
N Sumikawa 14 18
N 路線記号
14
Oyachi
Hibarigaoka
01 駅番号

駅ナンバリング表示

15 Jieitai mae


16 Makomanai