Vous êtes sur la page 1sur 11

V

EMLÉKEZZÜNK /

A hajmáskéri tüzériskolától
a francia hadifogságig (1944-46)
Ú j o n c k i k é p z é s ( 1 9 4 4 . o k t ó b e r 20-tól 1945- á p r i l i s 22-ig)

Az e g y e t e m i hallgatók n e m k a p t a k felmentést a sorkatonai szolgálat alól, d e halasz-


tást igen, a t a n u l m á n y a i k b e f e j e z é s é i g . S z á m o m r a ez a k e d v e z m é n y 1944 j ú n i u s á b a n , a
tanári oklevél m e g s z e r z é s é v e l megszűnt: tehát, ha őszig n e m fejeződik b e a m á s o d i k
világháború, o k t ó b e r b e n - az ú j o n c b e h í v á s o k m e g s z o k o t t idején - b e kell v o n u l n o m .
A katonai b e h í v ó o k t ó b e r e l e j é n m e g is érkezett. Miután Horthy k o r m á n y z ó o k t ó b e r
15-i kiugrási kísérlete n e m sikerült, a n y i l a s h a t a l o m n a k a r á d i ó b a n n a p o n t a t ö b b s z ö r
e l h a n g z ó f e n y e g e t ő kiáltványai é s h a d p a r a n c s a i alapján 1944. o k t ó b e r 20-án b e kellett
v o n u l n o m Szigetvárra, a tüzérségi laktanyába. N é h á n y n a p i g t á n g á l ó d t u n k a szinte
üres k a s z á r n y á b a n , majd a b e ö l t ö z t e t é s u t á n a 8 fős ú j o n c c s o p o r t o t H a j m á s k é r r e
vezényelték a Központi T ü z é r i s k o l á b a .
7 A Hajmáskéren összegyűlt 800 fős k a r p a s z o m á n y o s t ü z é r e z r e d friss d i p l o m á s o k -
ból, egyetemi hallgatókból, érettségizettekből állt, ugyanis a nyilasok már n e m adtak
tanulmányi célú halasztást. N o v e m b e r elején k e z d t ü k m e g a 6 h e t e s r e tervezett alapki-
képzést (formai e l e m e k és r o h a m p á l y a ) .
N o v e m b e r k ö z e p é n a teljes hajmáskéri állományt feleskették Szálasi F e r e n c
„ n e m z e t v e z e t ő testvérre". E b b ő l az ü n n e p é l y e s alkalomból „véletlenül" k i m a r a d t a m : a
WC-ben „éltem át" az e s k ü perceit. N a p o k o n át rettegtem, h á t h a valamelyik nyilas
s z a k a s z t á r s a m n a k feltűnt a távollétem, s a b e s ú g á s á v a l é r d e m e k e t akar s z e r e z n i a
„testvéreknél". S z e r e n c s é m r e e r r e n e m keililt sor.
A hangulat e g y r e f e s z ü l t e b b é vált A délelőtti foglalkozásokat légiriadók s z a b d a l t á k
szét. Politikai s z e m p o n t b ó l is éleződtek az ellentétek, ugyanis n é h á n y tiszt agitált
b e n n ü n k e t a H u n y a d i p á n c é l o s rohamzászlóaljba, a m a g y a r SS-be. T ö m e g e s jelentke-
zésre számítottak, s végül k e v e s e n , a mi s z a k a s z u n k b ó l m i n d ö s s z e ketten j e l e n t k e z t e k .
Ettől k e z d v e n a p i r e n d e n volt a „fejmosás": a „ k a r p a s z o m á n y o s urak" n e m b í z n a k a
v é g s ő g y ő z e l e m b e n , nincs b e n n ü k harci elszántság. O d á i g fajult a dolog, h o g y no-
v e m b e r v é g é n p a r a n c s b a n közölték: politikai m e g b í z h a t a t l a n s á g miatt a tüzériskola
tagjait lefegyverzik. Ü n n e p é l y e s e n h a l o m b a d o b a t t á k velünk „fegyvereinket": az üres
pisztolytáskákat é s a b a j o n e t t e k e t (!). Ezt k ö v e t ő e n nyilas tisztek „körletkutatást"
rendeztek, pisztolyokat, t ö l t é n y e k e t , kézigránátokat kerestek - e r e d m é n y t e l e n ü l .
Nevetséges é s s z á n a l m a s t e v é k e n y s é g ü k m é g j o b b a n c s ö k k e n t e t t e a tekintélyüket.
A hathetes a l a p k i k é p z é s t n e m tudtuk b e f e j e z n i , mert d e c e m b e r első n a p j a i b a n a
szovjet h a d s e r e g D é l k e l e t - D u n á n t ú l (Tolna m e g y e ) felől t á m a d v a m e g k ö z e l í t e t t e a
Balaton - S z é k e s f e h é r v á r előterét. Ekkor f e l s ő b b nyilas p a r a n c s r a h i r t e l e n j é b e n
„frontérettekké" nyilvánítottak b e n n ü n k e t , h o g y b e v e t h e s s e n e k H a j m á s k é r v é d e l m é r e .
Kiosztották a téli f r o n t ö l t ö z é k e t é s felszerelést azzal, h o g y két n a p múlva elfoglaljuk a
s z á m u n k r a kijelölt frontszakaszt. A tüzériskola p a r a n c s n o k a , P e n t s y Zoltán v e z é r ő r -
nagy - a k i r ő l m i n d n y á j a n t u d t u k , hogy n e m híve Szálasinak - tiltakozott ellene. Végül
m e g g y ő z t e a feletteseit azzal, h o g y s i k e r e s e b b e n t u d u n k majd a „végső g y ő z e l e m h e z "

38
ellenséggel. Pentsy t á b o r n o k s z e m é l y e s é r d e m e , liogy a h a j m á s k é r i b e v e t é s é s a biztos
pusztulás helyett egy n é m e t o r s z á g i katonai t á b o r b a n folytathattuk a kiképzést.
2. A 800 fős „ k a r p a s z o m á n y o s iskola" fűtetlen, zárt t e h e r v a g o n o k b a n e g y hétig
( d e c e m b e r 7-től 14-ig) utazott Poroszország észak-keleti c s ü c s k é b e , a mai Lengyelor-
szágba. Az útvonal: Bécs - Brünn (Brno) - Märisch Ostrau (Ostrava) - O p p e l n ( O p o l e )
- Breslau ( W r o c l a w ) - P o s e n ( P o z n a n ) - Westfalenhof. A westfalenhofi hatalmas
tüzérségi t á b o r Danzig ( G d a n s k ) és Stettin (Szczecin) között, a Balti-tengertől kb. 60
kilométerre délre, a P o m e r z e i t ó h á t s á g o n volt. Az új „otthorí'-ban tisztjeink a rend
helyreállításával szórakoztattak b e n n ü n k e t ( f e g y e l m e z ő gyakorlatok, „csukló", b é k a -
iigetés, k a r á c s o n y k o r s z o b a s i k á l á s stb.) Újév után m e g k e z d ő d ö t t a tiszthelyettesi iskola
oktatási-kiképzési p r o g r a m j a a napi tan- é s ó r a r e n d szerint. A heti 1 gyakorlati n a p o n a
lövegkezelést és a tüzérségi lövészetet tanultuk: 15-20 f o k o s h i d e g b e n 16+16 kilomé-
tert g y a k o r o l t u n k a lőtérig, illetve a körletig.
H á r o m hét telt el így, a m i k o r is a szovjet h a d s e r e g észak-lengyelországi g y o r s előre-
törése m e n e k ü l é s r e kényszerítette a m a g y a r tüzérezredet. Bár a n é m e t h a d v e z e t é s a
szovjet t a n k o k feltartóztatására akart b e n n ü n k e t felhasználni, Pentsy t á b o r n o k ismét
m e g m e n t e t t e fiait. Kiharcolta a k i k é p z é s folytatását a h á t o r s z á g b a n . A feszült légkör-
b e n a n é m e t p a r a n c s n o k s á g azzal fejezte ki nemtetszését, h o g y a nyugati irányú m e -
n e k ü l é s h e z s e m m i f é l e szállítóeszközt n e m adott.
1945. január 24-én teljes katonai f e l s z e r e l é s b e n (a k a t o n a l á d á k a t is cipelve)
W e s t f a l e n h o f b ó l gyalog n e k i i n d u l t u n k a h a v a s u t a k o n a m í n u s z 10-20 f o k o s h i d e g b e n .
Napi 25-40 kilométert, ö s s z e s e n 140 kilométert gyalogoltunk, s csak fagyos k e n y e r e t és
margarint ettünk. Az éjszakákat fűtetlen iskolákban, p a j t á k b a n v é s z e l t ü k át
( T e m p e l b u r g , B a u m g a r t e n , Dramburg, W e n g e r n ) . A l e - l e s z a k a d ó c s o p o r t o k végül
Stargard v á r o s á n a k egyik laktanyájában v e r ő d t e k össze. I n n e n m á s n a p v o n a t o n
Stettinbe utaztunk. Egy l a k t a n y á b a n töltött éjszakai p i h e n ő után a közeli P e n k u m
v á r o s k á b a gyalogoltunk. Itt az iskolában e g y hetet p i h e n t ü n k . Ezalatt Pentsy t á b o r n o k -
nak sikerült a k ö v e t k e z ő k i k é p z ő h e l y e t biztosítani.
3• 1945. f e b r u á r 9 - é n P e n k u m b ó l T a n t o w b a gyalogoltunk, a h o n n a n t e h e r v a g o n o k -
ban C s e h o r s z á g b a u t a z t u n k a Berlin - D r e z d a - Aussieg v a s ú t v o n a l o n . A C s e h Protek-
torátus nyugati k i s z ö g e l l é s é b e n lévő Eger (ejtsd: éger, - ma: C h e b ) város laktanyája lett
a h a r m a d i k „otthonunk". A 17 n a p o s viszontagságos m e n e k ü l é s miatt k i é h e z e t t e n ,
részben r ü h e s e n , t e t v e s e n é r k e z t ü n k ide, d e örültünk a fűtetlen k a s z á r n y á n a k és az
e m e l e t e s á g y a k n a k . Fertőtlenítés és a k a t o n á s „szellemet" helyreállító f e g y e l m e z é s i
gyakorlatok k ö v e t k e z t e k (pl. teljes s z o b a r e n d a havas u d v a r o n ) . Ezek olyan k e m é n y e k
és e m b e r t e l e n e k voltak, h o g y az egyik bajtársunkat öngyilkosságba kergették.
A f r o n t r a k ü l d é s t e h á t ú j r a elmaradt. F e b r u á r k ö z e p é n folytattuk a tiszthelyettesi isko-
lát. Márciusban m á r csak látszatkiképzés zajlott, ugyanis szinte m i n d e n n a p délelőttön-
ként ( n é h a m é g éjszaka is) 3-4 órás légiriadók voltak. Az angolszász r e p ü l ő g é p r a j o k
tervszerűen b o m b á z t á k az egeri pályaudvart, a viaduktot, a s z u p e r s z o n i k u s v a d á s z g é -
p e k e t ö s s z e s z e r e l ő ü z e m e t , és egyszer a laktanyát is. Április elején m e g s z ű n t a város-
b a n az áramszolgáltatás, e n n e k k ö v e t k e z t é b e n már a szirénák s e m m ű k ö d t e k . Egyszer
egy amerikai v a d á s z g é p m é l y r e p ü l é s b e n g é p f e g y v e r t ü z e t zúdított ránk.
N é m e t o r s z á g déli részén, B a j o r o r s z á g b a n az angolszász s e r e g e k felgyorsult ü t e m b e n
n y o m u l t a k Berlin felé. A n é m e t p a r a n c s n o k s á g ismét felvetette a „ h o n v é d e l e m b e n "
való e l k ö t e l e z e t t s é g ü n k e t . Lövészárkok ásása lett volna a feladat, s a z o k b ó l p á n c é l -
ököllel (Panzerfaust) kilőni az angol-amerikai tankokat. Pentsy t á b o r n o k n e m utasít-
hatta vissza „a v é g s ő összefogást", d e kifejtette, h o g y a m a g y a r katonai szabályzat
szerint a tiszthelyettesi iskolát n é h á n y n a p o s hadgyakorlattal kell lezárni, - utána
r e n d e l k e z é s r e áll. Április 15-én, v a s á r n a p este éjszakai gyakorlattal k e z d ő d ö t t a
„záróvizsga". A p a r a n c s elég furcsán hangzott: m i n d e n felszerelésünkkel és a katona-

39
ládákkal kell részt v e n n i a m e n e t g y a k o r l a t o n . Éjszaka 22 kilométert dél-nyugati irány-
ba gyalogoltunk a C s e h e r d ő n ( B ö h m e r w a l d - o n ) keresztül, azaz á t l é p t ü k a történelmi
cseh határt, s m e g é r k e z t ü n k Bajorországba. P e n t s y v e z é r ő r n a g y n a k tudnia kellett a
jaltai csúcstalálkozó titkos o s z t o z k o d á s i programjáról, a m e l y szerint a h á b o r ú b e f e j e z -
tével Csehország szovjet, Bajorország viszont a m e r i k a i z ó n a lesz. E n n e k i s m e r e t é b e n
é r t h e t ő a tudatos m a n ő v e r e z é s , az eltervezett z ó n a v o n a l közti lavírozás a n n a k é r d e k é -
b e n , h o g y fiaival e g y ü t t végül is a m e r i k a i z ó n á b a n e s s e n fogságba.

Két é s f é l h ó n a p a m e r i k a i á t m e n e t i t á b o r o k b a n
(1945. április 22-től július 3-ig)
1. Április 16-tól a Tirschenreuth v á r o s h o z t a r t o z ó gross-klenaui t a n y á k istállóiban,
pajtáiban, s z é n a p a d l á s a i n é j s z a k á z t u n k , d e r e n g é s t ő l n a p n y u g t á i g p e d i g a közeli e r d ő
s ü n i j é b e n szétszórtan, szigorít mozgástilalommal f e d e z t ü k m a g u n k a t , h o g y s e a
W e h r m a c h t , se az a m e r i k a i légifelderítés ne találjon ránk. Sajnos, a tábori k o n y h a s e m
m ű k ö d ö t t , a felszálló füst á m l ó jel lett volna. Az izgalmas v á r a k o z á s n a g y k é r d é s e :
v a j o n sikerül-e P e n t s y t á b o r n o k terve?
Végre szombat d é l u t á n (április 21.) az USA e g y i k katonai e g y s é g e felszabadította
Tirschenreuth városát. Pentsy v e z é r ő r n a g y a törzsével - a 800 főnyi l e g é n y s é g n e v é -
b e n is - m e g a d t a m a g á t . Még o l y a n irreális á b r á n d o k a t is dédelgetett m a g á b a n , h o g y e
„fegyvertény" e l i s m e r é s e k é n t az amerikaiak n e m f o g n a k b e n n ü n k e t h a d i f o g o l y n a k
kezelni, sőt, esetleg v a l a m i l y e n r e n d f e n n t a r t ó feladatot bíznak m a j d ránk. Ebből s e m m i
s e m lett. Már az e l s ő n a p o n e l k e z d ő d ö t t a testi-lelki gyötrelmek e l k é p z e l h e t e t l e n
időszaka.
N a p l ó m feljegyzései szerint 1945. április 22-én a gross-klenaui tanyákról „a lőiskola
bevonult Tirschenreuth-ba, hogy az amerikaiaknak megadjuk magunkat. A holmin-
kat le kellett adni, a legszükségesebbeket vihetjük el (tisztítószerek, élelem, dohány)".
Ott kellett h a g y n u n k a k a t o n a l á d á k a t , s a l e g m i n i m á l i s a b b személyi holmit e g y kis
v á s z o n t a r i s z n y á b a n tarthattuk ( e z z e l m e g s z ű n t a f e h é r n e m ű v á l t á s l e h e t ő s é g e ) . Fájdal-
m a s c s a l ó d á s k é n t kellett e l k ö n y v e l n ü n k : egy m a g y a n i l b e s z é l ő USA-tiszt „ f a s i s z t a
kutyák"-rak n e v e z e t t b e n n ü n k e t . Tisztjeink is n a g y o t csalódtak, m i k o r el kellett b ú -
c s ú z n i u k feleségüktől, majd nyitott t e h e r a u t ó b a g y ö m ö s z ö l t é k őket. H o g y az előirány-
zott száz f ő felférjen, p u s k a t u s s a l v e r t é k ö s s z é b b ő k e t . A tisztek t o v á b b i sorsáról t ö b b é
n e m hallottunk. Mi, a l e g é n y s é g a tirschenreuthi c e m e n t g y á r u d v a r á n töltöttük el az
első éjszakát.
2. M á s n a p t e h e r a u t ó k o n 60-80 kilométerre nyugatra, Bayreuth-ba szállítottak b e n -
n ü n k e t , ahol a városszéli vizenyős, pocsolyás réten v é s z e l t ü n k át két éjszakát. N a p l ó m
szerint: „ Wagner városa szétbombázva, utcai harcok nyomai. A város melletti gyűjtő-
táborba visznek, - nagy sár. Eső. Az éjszakát sárban töltjük". Lefeküdni, leülni n e m
lehetett, két n a p i g álltunk. Itt zajlott le az első m o t o z á s : órát, kést, tükröt kerestek az
amerikai katonák.
3. Két nap múlva teherautókkal északra, a 30-40 kilométerre lévő Kulmbach városba
vittek bennünket. Most kerültünk először drótkerítések mögé. Épületnek, barakknak,
sátornak nyoma sem volt. Itt 10 n a p o t időztünk (április 25-től május 5-ig). Naplóidézet: „A
hideg idő miatt sokat fáztunk. Éjjel fagy. Fáj a térdem. Nappal napsütés - eső. Napo-
kig nem mosakodtunk. Tetű!" Már két hete nincs tisztálkodási l e h e t ő s é g ü n k , április
k ö z e p e óta főtt ételt n e m ettünk, a fogság óta kenyeret s e m láttunk. Itt Kulmbachban egy
d o b o z német marhahúskonzerv a napi fejadag - hidegen, kenyér nélkül. A legtöbben
undort kaptunk a faggyús hústól. Teljesen legyengültünk, kimerültünk. Egész n a p és éjsza-
ka álltunk, áztunk, fáztunk. Ha megszikkadt a föld, olykor leülhettünk, lefeküdni veszélyes
volt, hisz nem lehetett megkockáztatni egy belázasodást, mert az végzetessé válhatott volna.

40
Május 5 - é n este hatalmas t e h e r a u t ó k é r k e z t e k . Száz főt préseltek a nyitott k o c s i k b a .
A 150 k i l o m é t e r e s íiton e g y f o l y t á b a n vert b e n n ü n k e t az eső. B a m b e r g e n á t h a l a d v a
W ü r z b u r g p á l y a u d v a r á n leszálltunk. Itt órákig álltunk a z u h o g ó e s ő b e n . Végül hajnal-
b a n tető nélküli t e h e r v a g o n o k b a osztottak b e n n ü n k e t , 73 fő volt a norma. Leülni s e m
lehetett. 48 órás állva utazás következett, é l e l e m é s víz nélkül. Az e l s ő n a p o n az esőtől,
a m á s o d i k o n a t ű z ő naptól s z e n v e d t ü n k : „Hullafáradtak, kimerültek vagyunk". Az
útirány: W ü r z b u r g — A s c h a f f e n b u r g — Frankfurt am Main - Mainz - Bingen — Bad-
Kreutznach.
4. A Rajna k ö z e l é b e n f e k v ő kisvárosba, Bad-Kreutznach-ba este é r k e z t ü n k m e g .
Egyórás v á n s z o r g á s k ö v e t k e z e t t a kiégett v á r o s o n át a táborig. H o g y az elcsigázott
foglyok ki n e t á n t o r o g j a n a k az ötös sorok szélén, az amerikai őrség g é p p i s z t o l y -
sorozattal t ö b b s z ö r végigpattogtatta az aszfaltos utat a b o k á n k mellett. Az új t á b o r
magas szögesdróttal körülzárt szántóföld volt. Az éjszakai s ö t é t b e n s á r t e n g e r e n hajszol-
tak át b e n n ü n k e t , végül m e g é r k e z t ü n k e g y lóhereföldre. F e k v ő katonák alakja sejlett
itt-ott, l e r o g y t u n k közéjük, elcsigázva, átizzadva, kitikkadva: „ Víz még most sincs
sehol. Szörnyű kínok, borzalmas szenvedések, napja volt május 7." A hajnali é b r e d é s
d ö b b e n e t e s volt, n é m e t k a t o n á k összegyűjtött hullái között é b r e d t ü n k fel.
M á s n a p ivóvízhez jutottunk. Két hét óta e l ő s z ö r m o s a k o d t u n k . H á r o m h e t e s szakál-
lamat is levágattam. A b a d - k r e u t z n a c h i f o g a d t a t á s borzalmas volt: „Szombattól szerda
estig nem volt kosztosztás. Május 9. (szerda) az éhség napja volt. Teljesen kimerül-
tünk". Utólag tisztázódott b e n n ü n k , hogy e z volt a győzelem napja, d e n e m n e k ü n k .
Ö t v e n n a p o t - m á j u s 7-től június 26-ig - t e n g ő d t ü n k itt e m b e r t e l e n k ö r ü l m é n y e k
között. A drótkerítéssel és őrtornyokkal körülvett, húsz r e k e s z r e ( b o x o k r a ) osztott,
t ö b b hektárnyi szántóföldet s z á z e z e r h a d i f o g o l y átmeneti tárolására használták. Mind-
végig a s z a b a d é g alatt „laktunk". Az összegyűjtött kb. k é t - h á r o m e z e r magyart e g y e t l e n
b o x b a n tárolták a katonai hierarchia szerint csoportosítva: tisztek, altisztek, l e g é n y s é g .
Az ó c e á n i e s ő z é s e k , majd a júniusi m e d á r d i záporok szinte n a p o n k é n t átáztatták a
k ö p e n y e k e t , olykor a z u b b o n y t is. Az e s ő s z ü n e t e k b e n a szél és a k i - k i b u k k a n ó n a p s u -
gár jóvoltából a t e s t ü n k ö n száradt m e g a r u h á z a t u n k . A s ü p p e d ő , sáros talajon n é h a
n a p o k i g n e m t u d t u n k leülni, m é g k e v é s b é l e f e k ü d n i . Súlyosbította .a h e l y z e t ü n k e t az
is, hogy t o v á b b i két hétig n e m kaptunk főtt ételt (április 16-a óta, ö s s z e s e n öt h é t e n
keresztül). D é l u t á n o n k é n t 15-20 fajta élelmiszert, z ö m é b e n k o n z e r v f é l é k e t osztottak ki
húsz-húsz főnyi k ö z ö s s é g e k n e k . Ezek e l t é r ő m e n n y i s é g ű e k voltak, p é l d á u l félkilós
h ú s k o n z e r v , e g y d o b o z sajt, n e g y e d k i l ó b a b k á v é , kis z a c s k ó tea, e g y tasak k e k s z stb.
Ilyenkor ó r á k o n át tartott a s o k f é l e étel a r á n y o s feldarabolása vagy a kétkilós k e n y é r
húszfelé osztása, amit a kiéhezett k ö z ö s s é g árgus s z e m e k k e l figyelt. Finom d o l g o k a t
kaptunk, d e a m e n n y i s é g d ö b b e n e t e s e n kevés: 2-3 dkg h ú s k o n z e r v , 5 dkg k e n y é r , 2-3
d b keksz, 2 d k g sajt vagy vaj, csipetnyi tealevél (amit m e g f ő z n i n e m t u d t u n k ,
„cigarettát" s o d o r t u n k belőle), n é h á n y s z e m pörkölt kávé (ezt is elmajszoltuk, aztán
é j s z a k á n k é n t s z í v d o b o g á s u n k volt). A realitások érzékeltelésére m e g e m l í t e m , h o g y a
tábori orvos szerint az ilyen m e n n y i s é g mellett a heti egyszeri széklet a t e r m é s z e t e s : a
tábori latrina e l é r é s é h e z t ö b b p i h e n ő t kellett beiktatni, annyira e r ő t l e n e k v o l t u n k .
Végre m á j u s 20-tól ( p ü n k ö s d v a s á r n a p t ó l ) m ű k ö d n i kezdett a magyar b o x b a n is a
tábori k o n y h a . Ettől k e z d v e n a p o n t a e g y s z e r m e l e g levest k a p t u n k , k é s ő b b m á r
uzsonna-vacsorát is osztottak (tejeskávé, kekszleves, tejbegríz stb.). A napi k e n y é r f e j -
adagot f o k o z a t o s a n 20-30 d e k á r a e m e l t é k . A főzés k ö v e t k e z t é b e n a h i d e g é l e l e m
osztogatása t e r m é s z e t e s e n elmaradt.
Az amerikai ő r ö k n a p o n t a r e n d s z e r e s e n bejártak k ö z é n k e l l e n ő r z é s c í m é n , valójá-
ban az e g y é n i h a d i z s á k m á n y u k a t gyarapították. Elvették a m é g m e g l é v ő é s e l é r h e t ő
karórákat, g y ű r ű k e t , töltőtollakat, g y ö n g y h á z b e t é t e s késeket. A hadifoglyokkal k a p c s o -
latban az ő r s é g teljesen s z a b a d kezet kapott. Erre az egyik fogolytársunk halála d ö b -

41
bentett rá minket. A s z e r e n c s é t l e n fiú az éjszakai s ö t é t b e n félrevonult, s f é l á l o m b a n a
m e g e n g e d e t t n é l j o b b a n m e g k ö z e l í t e t t e a n é g y m é t e r m a g a s szögesdrótot. N o h a s z ö -
kési s z á n d é k r ó l s z ó s e m lehetett, az őrtoronyból m é g i s leterítették fejlövéssel s z e g é n y t .
K é t k e d ő l e l k e s e d é s s e l f o g a d t u k június elején a hadifoglyok szórakoztatására (!) tö-
r e k v ő e r ő l k ö d é s e k e t . Amerikai utasításra e g y tábori kultúrfelelős tüsténkedett: tábori
újságot, istentiszteleteket és ismeretterjesztő e l ő a d á s o k a t szervezett. Az e l ő a d á s o k
megtartására a m a g y a r h a d i f o g l y o k közül t ö b b e n szívesen vállalkoztak, hiszen volt
k ö z ö t t ü n k költő, színész, újságíró, olimpiai b a j n o k , zenész, tanár, akadt e g y i p t o l ó g u s ,
sok m é r n ö k , gazdatiszt, jogász stb.
J ú n i u s k ö z e p é n hírek k e r i n g t e k az á t m e n ő t á b o r felszámolásáról. A r e m é n y t e l j e s
várakozást alátámasztották a névsorírások, az átcsoportosítások, e g y - e g y n é m e t h a d i -
f o g o l y - b o x kiürítése. Azt kissé furcsállottuk, h o g y az amerikai tábori r e n d é s z e k ujjle-
n y o m a t o k a t is v e t t e k m i n d n y á j u n k r ó l (talán m é g m a is őrzik az a n y a g o t az USA vala-
melyik b ű n ü g y i v a g y kémelhárító-nyilvántartása d o k u m e n t á c i ó i k ö z ö t t )
A volt h a j m á s k é r i tüzériskola kissé m e g c s a p p a n t magja 1945. június 26-án a h a z a t é -
rés r e m é n y é b e n sok-sok g y ö t r e l e m és k e s e r ű s é g e m l é k é v e l elhagyta a b a d -
kreutznachi tábort. A r e k k e n ő déli h ő s é g b e n a hét kilométerre lévő vasútállomásra
v á n s z o r o g t u n k . A f o r r ó aszfalt feltörte a lábamat. Leírhatatlan c s a l ó d á s ért itt b e n n ü n -
ket: a t e h e r v o n a t m o z d o n y a nyugati irányba állt. Ami e k k o r történt velünk, arra s e n k i
s e m számított. A h a z a t é r é s r e m é n y e összeomlott.

I s m é t á t m e n ő t á b o r o k ( 1 9 4 5 . j ú l i u s 3-tól a u g u s z t u s 21-ig)

1. Egy-egy f e d e t t t e h e r v a g o n b a „csak" n e g y v e n főt helyeztek el - szokatlan k é n y e -


lem! H á r o m napi u t a z á s után a Párizstól kb. 100 k m - r e délnyugat i r á n y b a n f e k v ő Voves
városba é r k e z t ü n k (a történelmi n e v e z e t e s s é g ű Chartres és O r l e a n s között) A t á b o r b a n
„luxus" e l h e l y e z é s b e n részesültünk: két és fél h ó n a p i „ridegtartás" után n e g y v e n f ő s
s á t o r o k b a k ö l t ö z t ü n k , ahol száraz (!) volt a föld. Az h a r m a d r a n g ú kérdés, h o g y n i n c s
b e r e n d e z é s . A l é n y e g : n e m f o g v e r n i b e n n ü n k e t az eső, a tűző n a p s u g á r elől á r n y é k b a
m e n e k ü l h e t ü n k , é s a száraz f ö l d ö n el is n y ú l h a t u n k . A g y e n g e s é g és a s z o k a t l a n ,
p á r a d ú s óceáni l e v e g ő miatt e g é s z n a p f e k ü d t ü n k .
A b e n n ü n k é r l e l ő d ő g y a n ú 1945- július 3 - á n 17 ó r a k o r valóra vált: az amerikai ő r s é -
get francia k a t o n á k váltották fel. A keringő hírek szerint a n é m e t kapituláció u t á n az
USA kb. 1 millió hadifogollyal rendelkezett, k ö z ö t t ü k voltak m a g y a r o k is. Az Egyesült
Á l l a m o k n a k erre a m u n k a e r ő r e n e m volt s z ü k s é g e , n e m l é v é n újjáépítési feladata. Ez
az e m b e r t ö m e g c s a k tehertétel a számára. Szövetségese, Franciaország viszont s o k
dúlást s z e n v e d e t t , h i s z e n az o r s z á g kétszer - 1940- é s 1944-ben - súlyos harcok színte-
révé vált, és a 4 é v e s n é m e t m e g s z á l l á s kizsigerelte a lakosságot. Az USA a h a d i f o g o l y -
t ö m e g e t n a g y l e l k ű e n a s z ö v e t s é g e s é n e k a j á n d é k o z t a , közöttük kb. tizenötezer m a g y a r t
is. Ez a l é p é s a n e m z e t k ö z i jog súlyos m e g s é r t é s é t kimerítette, u g y a n i s Magyarország
és Franciaország a második világháborít során nem volt hadiállapotban egymással. A
m o d e r n r a b s z o l g a - k e r e s k e d e l e m e n e m é p p e n d i c s ő l é p é s e után teljesen b i z o n y t a l a n -
ná vált a s o r s u n k é s h a z a t é r é s ü n k .
M i n d e n k e z d ő d ö t t elölről. A francia t á b o r p a r a n c s n o k s á g n a p o k o n át „leltározott":
létszámellenőrzés, névsorírás, m a j d a francia hadifogollyá nyilvánítást d o k u m e n t á l ó
igazolványok kiosztása ( é n az 1272512. s z á m ú hadifogoly lettem). A francia ő r s é g
n a p o n k é n t u g y a n c s a k m e g j e l e n t a sátrakban, é s ki tudja, már h á n y a d s z o r , átkutatta a
holmikat, azaz a v á s z o n t a r i s z n y á n k a t . Ö r ö m ü k r e m é g r á b u k k a n t a k egy-egy karórára,
gyűrííre, esetleg nyakláncra.
A minimális ellátás a v e g e t á l á s h o z s z ü k s é g e s kalóriát alig érte el. Reggelire és v a c s o -
rára üres á r p a k á v é t k a p t u n k , d é l b e n fél liter híg levest és napi 25 d k g k e n y e r e t :

42
„Éhezünk. Már hányadszor? A kenyér fokozatosan barnul. Az éhség Jaj. Néha fejfájá-
som van az alacsony vérnyomás miatt. Alig várjuk, hogv innen kiszabaduljunk" -
jegyeztem fel kis n a p l ó m b a . Azt furcsállottuk, h o g y itt is n é m e t e k k e l v o l t u n k együtt; a
franciák rájuk bízták a láger b e l s ő rendjét, ők parancsolgattak, ők d o l g o z t a k a tábori
konyhában.
A tartósabb b e r e n d e z k e d é s r e a b b ó l k ö v e t k e z t e t t ü n k , h o g y két hét múlva fabarak-
k o k b a n helyeztek el b e n n ü n k e t . Itt e m e l e t e s f a á g y a k (!) voltak, a m e l y e k e t n é m i szal-
mával is b e h i n t e t t e k . M i n d e n e s e t r e h á r o m h ó n a p ( a z a z április k ö z e p e ) óta először
a l u d t u n k ágyon, p o n t o s a b b a n priccsen.
A hosszas é h e z é s , a Voves-i k o p l a l á s m i n d n y á j u n k a t tönkretett. Lesoványodott, le-
targikus, ideges, lassú gondolat- é s észjárással v á n s z o r g ó a g g o k k á váltunk. Szeren-
c s é n k r e , csak 25 n a p i g tartott a Voves-i élet. Egy ú j a b b t á b o r b a n r e m é n y k e d t ü n k , m e r t
úgy g o n d o l t u k , e n n é l r o s s z a b b m á r n e m jöhet. Még m a r a d t b e n n ü n k naiv o p t i m i z m u s .
Július 24-én feljavított (!) b ú c s ú v a c s o r á t adtak: két d a r a b főtt krumplit és e g y nyers
káposztalevelet. Utána k i v á n s z o r o g t u n k a vasútállomásra, ahol civil francia ő r s é g
( p o l g á r ő r s é g ) vette át a transzport irányítását. Az új g a z d á i n k n e v e t s é g e s e n hatottak a
t o p r o n g y o s és s z e d e t t - v e d e t t ö l t ö z é k b e n : angol, n é m e t , francia, a m e r i k a i k a t o n a r u h á t ,
sőt civil ruhát viseltek. A „szakmát" jól ismerték e z e k is: a h á n y őrségváltás, a n n y i
m o t o z á s , hátha a k a d m é g némi h a d i z s á k m á n y . Szóval, az e m b e r t e l e n b á n á s m ó d
folytatódott.
A vasúti szállítás ismét fedetlen, lelakatolt m a r h a v a g o n o k b a n történt. A h á r o m n a p i g
tartó utazás s o r á n az ismétlődő nyári z á p o r o k b a n t ö b b s z ö r „ m e g f ü r ö d t ü n k " . Új úti
é l m é n n y e l is g a z d a g o d t u n k : e g y - e g y vasútállomáson n é h a órákig állt a szerelvény, s
ilyenkor - a n a p l ó m a t i d é z e m - „sokszor tapsolnak, kacagnak rajtunk a franciák.
Szörnyű megalázottnak, lenni". Két alkalommal k ő z á p o r r a l is k e d v e s k e d t e k a kulturált
franciák, indulatukat „boche"{= a n é m e t e k g ú n y n e v e ) kiáltással fejezték ki.
2. Voves-től déli irányba m i n t e g y 400 kilométert u t a z t u n k az O r l e a n s — T o u r s - Niort
v o n a l o n , s július 28-án m e g é r k e z t ü n k Saint Jean d'Angely városba. K ö z é p -
Franciapország nyugati részén, Rochefort Atlanti-óceáni kikötővárosától 50 k m - r e
keletre, a történelmi C o g n a c várostól mintegy 40 k m - r e északra t á b o r o z t u n k 25 napig.
Az új helyen ú j a b b l e h a n g o l ó é l m é n y e k váltak ránk. M e g é r k e z é s ü n k k o r a vasútállo-
m á s o n h á r o m halott bajtársunkat e m e l t ü k ki a m a r h a v a g o n o k b ó l ( n e m csoda: a 4
n a p o s utazás s o r á n n e m k a p t u n k s e m élelmet, s e m vizet). 300-300 m a g y a r hadifoglyot
zsúfoltak b e két h a t a l m a s f a b a r a k k b a , ahol faágyak s e m voltak. Egész n a p a f ö l d ö n
h e v e r t ü n k , d e csak ú g y jutott h e l y m i n d e n k i n e k , ha lapjával, azaz o l d a l f e k v é s s e l
h e l y e z k e d t ü n k el. Az első vacsora v í z b e n főtt á r p a volt (ilyet itthon a d i s z n ó k n a k
szoktak adni a nyári h ó n a p o k b a n ) . Ez lett a m i n d e n n a p i t a k a r m á n y u n k .
A francia ő r s é g n a p o n k é n t megtartotta az e l m a r a d h a t a t l a n motozást e g y - e g y g y ű r ű
v a g y óra r e m é n y é b e n . N é h á n y n a p múlva a „tökéletes" m e g o l d á s h o z f o l y a m o d t a k a
győztesek: l e s z e d t é k rólunk a k ö p e n y t , a k a t o n a z u b b o n y t , a n a d r á g o t és a b a k a n c s o t ,
végigkutattak m i n d e n t , s lelkesedéssel csaptak le e g y - e g y karórára, g y ű r ű r e , erszényre,
késre, borotvára, s z a p p a n r a . A levetkőztetés u t á n két hétig e g y e t l e n h o s s z ú s z á r ú
(valaha fehér), m a g y a r kincstári v á s z o n a l s ó n a d r á g b a n és a m e g h a g y o t t e g y e t l e n
k a t o n a i n g b e n m e z í t l á b c s o s z o g t u n k a b a r a k k o k között. 22-24 é v e s e n c s o n t t á - b ő r r é
s o v á n y o d v a , r á n c o s arccal vártuk a halált. A fejfájás, a pajzsmirigy-feszülések és a
szívpanaszok állandósultak. Ha e b b e n a legyengült állapotban fellépett a f e r t ő z ő
h a s m e n é s , a k k o r n e m volt m e n e k v é s . Aratott a halál. Naponta k é t - h á r o m m a g y a r fiú
fejezte b e itt az életét. Körülbelül száz bajtársunk p i h e n Saint J e a n d'Angely v á r o s
t e m e t ő j é b e n ( h a egyáltalán t e m e t ő b e n ásták el őket).
Az ő r t o r n y o k b ó l a franciák á r g u s s z e m e k k e l lesték a b a r a k k o k közötti forgalmat.
Szigorúan tilos volt a csoportosulás, ugyanis féltek az élőhalottak s z e r v e z k e d é s e i t ő l ,

43
esetleg szökési s z á n d é k t ó l . A csoportosulásért verés (!) járt, esetleg e g y - k é t n a p i f o g d a
teljes élelemelvonással. Az egyik t ú l b u z g ó ő r a rend é r d e k é b e n példát kívánt statuálni:
belelőtt e g y kisebb c s o p o r t b a , - egy magyarral megint k e v e s e b b lett.
Az i n g b e n - g a t y á b a n , m e z í t l á b t e n g ő d ő foglyokra szedett-vedett ö l t ö z é k b e n vigyázó
francia k a t o n á k az egyik n a p o n csinosan, e g y ö n t e t ű ö l t ö z é k b e n v o n u l t a k a posztra:
magyar k a t o n a r u h á k b a n feszítettek. N e m tudtuk: sírjunk, vagy n e v e s s ü n k . Két hét
múlva felöltöztettek b e n n ü n k e t is: az általuk levetett, agyonhasznált a n g o l , francia,
német, amerikai z u b b o n y t , inget, n a d r á g o t és b a k a n c s o t k a p t u k m e g - t e m é r d e k
tetűvel. G a z d á i n k a fertőtlenítéssel nem bajlódtak.
Az é t r e n d ü n k e t is „korszerűsítették": n a p i 25 dkg k e n y e r e t k a p t u n k , reggelire kese-
rű teát v a g y árpakávét, e b é d r e fél liter lefölözött, ú g y n e v e z e t t sovány tejet, vacsorára
vízben főtt árpát v a g y sárgarépa-karikákat (algiriai m u r k o t ) , a z a b aratása u t á n p e d i g
vízben főtt hántolatlan zabot.
Az u t o l s ó n a p o k e g y i k é n m e g l e p e t é s ü n k r e v ö r ö s k e r e s z t e s a j á n d é k c s o m a g o t osztot-
tak ki. Feljegyzésem szerint „36 cigarettát, egy csomag dohányt, 4 szem cukrot s 12
igen finom mézes kekszet, süteményt kaptunk". A pillanatnyi ö r ö m n e m tudta feled-
tetni az i m m á r n é g y h ó n a p j a tartó tragikus é s kilátástalan helyzetünket.

N y o l c h ó n a p P o i t i e r s - b a n (1945- a u g u s z t u s - 1 9 4 6 . á p r i l i s )

Saint J e a n d'Angely-t 1945. a u g u s z t u s 21-én h a g y t u k el. A francia őrség


„búcsúlátogatása" m e g s z a b a d í t o t t az e d d i g elrejtett ollómtól, egyetlen tartalékingemtől
és s z a p p a n o m t ó l . M á s n a p reggel t e h e r v o n a t o n m e g é r k e z t ü n k a kb. száz kilométerre
é s z a k - k e l e t r e f e k v ő Poitiers-ba. A hadifogolytábort a v á r o s szélén, a t ü z é r l a k t a n y a
mellett kerítették el m a g a s tüskésdrótokkal. A város történelmi n e v e z e t e s s é g e i b ő l ,
m ű e m l é k e i b ő l n e m is láthattunk semmit.
É l e l m e z é s ü n k a s z o k á s o s : reggeli nincs, e b é d fél liter vízben főtt z ö l d s é g f é l e
(káposztalevél-zúzalék v a g y t ö k d a r a b o k , e g y r e g y a k r a b b a n algiriai m u r o k ) , a vacsora
n é g y deci m e l e g víz n é h á n y úszkáló sárgarépa-karikával - magyarul: híg m o s l é k . A
napi k e n y é r a d a g 25 dkg. H o g y az élelmiszer-ellátmány e n n é l v á l t o z a t o s a b b lehetett
volna, azt a k ö v e t k e z ő k b ő l tudtuk meg: a n a p o n k é n t b e g ö r d ü l ő t e h e r a u t ó m e g é r k e z é -
se után a francia t á b o r p a r a n c s n o k „fogadóórát" tartott a raktári irodájában, s ott órákat,
gyűrűket, talizmánokat „vásárolt" p o t o m ellenértéket fizetve a raktárkészletből. Én is
eladtam a d d i g féltve őrzött karórámat 8 d k g kenyérért, fél kilogramm vajért é s h á r o m
kis d o b o z sajtért (a napi e l l á t m á n y b a n vajat, sajtot mi sose k a p t u n k ) . M e g e g y e z é s ü n k
szerint a f ő n ö k napi r é s z l e t e k b e n fog törleszteni. Nagy kockázatot vállaltam: ha n e m
fizetne, mit is t u d n é k csinálni? A főnök a z o n b a n „becsületesen" egyenlítette ki a szám-
lát a k ö z ö s s é g ellátmányából.
Az e g é s z s é g ü g y i k ö r ü l m é n y e k itt s e m javultak. Az e l ő z ő táborból m a g u n k k a l hoztuk
a terveinket. Minden délelőtt alaposan átvizsgáltuk testünket és r u h á z a t u n k a t . Noha
n a p o n t a h a r m i n c - n e g y v e n tetút m e g ö l t ü n k , m e g s z a b a d u l n i m é g s e m t u d t u n k a férgek-
től. A franciák itt s e m fertőtlenítettek. Meleg vizet s o h a s e m k a p t u n k , f e h é r n e m ű v á l t á s r a
n e m volt m ó d u n k h ó n a p o k o n át. Az e m b e r t e l e n k ö r ü l m é n y e k t o v á b b romlottak: a
b a r a k k o k alatt i s z o n y ú a n elszaporodtak a p a t k á n y o k . Éjszakánként gátlástalanul
rohangáltak a p a d l ó n h e r i n g e k módjára összepréselt h á r o m s z á z hadifoglyon. Volt egy
k ö z ö s v o n á s u n k a p a t k á n y o k k a l : legalább olyan csököttek voltak, mint mi. E g y é b k é n t
éjszakára a b a r a k k o k a t kívülről bezárták, viszont „komfortosították" egy nyitott b á d o g -
hordóval (=kiblivel), a m e l y e t szükség e s e t é n e g y m á s o n átgázolva i g y e k e z t ü n k elérni a
sötétben.
A franciák á l l a n d ó a n szerveztek. Külön b o x o k b a n h e l y e z t é k el a n é m e t W e h r m a c h t
tagjait, elkülönítve tartották a volt SS-katonákat, az osztrákokat szétválasztották a

44
n é m e t e k t ő l (őket az ősz f o l y a m á n hazaszállították). Mi m e g m a r a d t u n k a n é m e t e k
„égisze" alatt: a tábori élet b e l s ő szervezői, rendfenntartói, k o n y h á s a i változatlanul a
n é m e t W e h r m a c h t tagjaiból kerültek ki. Parancsolgattak n e k ü n k , n é h a p o f o z t a k is.
Előfordult egyszer, h o g y a r e n d s z e r e s esti s o r a k o z ó és létszámellenőrzés alkalmával
nyilvánosan m e g v e r t é k az egyik bajtársunkat. N e h e z e n viseltük el a kettős kiszolgálta-
tottságot. A m a g y a r kolónia összekötője és vezetője az egyik fiatal m é r n ö k b a j t á r s u n k
volt, ő jól beszélt franciául és németül.
B e n n ü n k e t , m a g y a r o k a t s z e p t e m b e r k ö z e p é n a f a b a r a k k o k b ó l átköltöztettek e g y
hatalmas k ő é p ü l e t b e ( n a g y katonai raktár lehetett azelőtt). Helyzetünk ezáltal t o v á b b
romlott. Az „egyszobás" h o d á l y b a n b e r e n d e z é s (például ágy) n e m volt. A betonaljzatot
teleszórták szalmával, ott n é m i l e g l a z á b b a n f e k ü d t ü n k , mint a b a r a k k o k b a n ; a k e m é n y
és hideg b e t o n a z o n b a n j o b b a n gyötörte kiálló csontjainkat. Viszont m e g s z a b a d u l t u n k
a patkányoktól.
S z e p t e m b e r v é g é n valamelyest feljavult az élelmezés, u g y a n i s a r a k t á r k e z e l ő francia
lisztet e l h e l y e z t é k . Újra k a p t u n k reggelit (tea v a g y á r p a k á v é ) , e b é d r e és vacsorára egy-
egy liter s ű r ű b b , t a r t a l m a s a b b levest adtak tésztával, sőt v a s á r n a p h ú s k o c k á k is előfor-
dultak b e n n e (ez volt a „gulasch"). A hirtelen duplájára emelt m e n n y i s é g t ö b b e k n e k
gyomorrontást okozott, s ha ezt h a s m e n é s követte, a k k o r rendszerint b e k ö v e t k e z e t t a
tragédia (orvos, g y ó g y s z e r ismeretlen volt a táborban). N a p o n t a k é t - h á r o m m a g y a r
fogoly halt m e g a koraőszi h e t e k b e n . A poitiers-i t e m e t ő b e n körülbelül 150 m a g y a r
fiatalt hantoltak el, m i n d e n bizonnyal jeltelenül. Egyik bajtársunk halálát k e k s z o k o z t a .
Ugyanis a francia f ő n ö k s é g - valószínűleg a raktári lopásokat j ó v á t e e n d ő - e g y alka-
lommal f e j e n k é n t 2 kg k e k s z e t osztatott ki. Bajtársunk n e m tudott uralkodni a k i é h e -
zettségén, s e g y ü l t é b e n m e g e t t e az egészet. Bőven ivott rá vizet, s s z ö r n y ű kínok
között pusztult el m á s n a p .
O k t ó b e r v é g é n a m a g y a r kolóniát kondícióvizsgálatra vitték. Akinek a hasfalánál
némi m e g f o g h a t ó t találtak, azt m u n k á r a a l k a l m a s n a k minősítették. Egy h ó n a p múlva a
„legyengülteket", ö s s z e s e n négyszáz bajtársunkat elszállították Poitiers-ből e g y é s z a k -
franciaországi USA-táborba; ott feljavították é s 1946 elején hazaszállították ő k e t . Ezzel
a hajmáskéri gárda kettészakadt. Mindössze s z á z ö t v e n e n m a r a d t u n k Poitiers-ben, s
m é g fél évig „élveztük" a franciák v e n d é g s z e r e t e t é t .
A l é t s z á m c s ö k k e n é s t k ö v e t ő e n ismét „lakosztályt" változtattunk. A hatalmas b e t o n -
hodályből két b a r a k k b a osztottak minket. Kétszintes, szalmával meghintett d e s z k a á g y -
hoz jutottunk. A barakk k ö z é p e n m é g e g y kisméretű, ú g y n e v e z e t t jancsikályha is
díszelgett, jobbra-balra egy-egy paddal! A tüzelőt n e k ü n k kellett b e s z e r e z n ü n k , s
e n n e k é r d e k é b e n m é g a s z ö g e s d r ó t o k a t is elhagyhattuk, t e r m é s z e t e s e n f e g y v e r e s őrök
kíséretében. A téli h e t e k b e n - a francia g y a r m a t o k r ó l besorozott szenegáli, jó s z á n d é -
kú n é g e r fiúk k í s é r e t é b e n - kirándultunk a közeli e r d ő b e , s ott hulladék-ágakat, galy-
lyakal gyűjtöttünk. A n e d v e s , k o r h a d ó fa alig pislogott a jancsikályhában. A b a r a k k o t
átmelegíteni n e m tudta, d e egy-egy csajka vizet melegíthettünk, vagy k e n y e r e t piríthat-
tunk rajta. Éjszaka általában n e m f á z t u n k , ezt a kiosztott amerikai gyapjú-
h á l ó z s á k o k n a k k ö s z ö n h e t t ü k . Az ó c e á n k ö z e l s é g e e n y h e s é g e t okozott, d e a sarki
hideg is be-betört, s éjszaka -15 °C-os h i d e g is előfordult. Ilyenkor a n n a k ö r ü l t ü n k , ha
n e m fagyott b e a víz a nyárias jellegű, h u z a t o s m o s d ó b a n (mely egy tető alatt volt a
guggolós WC-vel). Öt h ó n a p után végre m e g s z a b a d u l t u n k a tetvektől is: t ö b b s z ö r
fertőtlenítettek b e n n ü n k e t .
Mi t u l a j d o n k é p p e n újjáépítő m u n k á r a a j á n d é k o z t a t t u n k a franciáknak. Lassan fél
éve voltunk a foglyaik, d e m u n k á r ó l n e m esett szó. Végül d e c e m b e r b e n tessék-lássék
a l a p o n dologra fogtak b e n n ü n k e t . Olykor kínáltak kinti m u n k a a l k a l m a t : francia iparo-
sok és p a r a s z t g a z d á k egy-két hadifoglyot kikértek a t á b o r p a r a n c s n o k t ó l . A legyengült
e m b e r e k e t k ü l ö n ö s e b b e n n e m vonzotta e z a lehetőség. J o g o s a n leltünk - az eddigi

45
francia tapasztalatok alapján - a b á n á s m ó d t ó l , a m e g e r ő l t e t ő szolgai m u n k á t ó l . N é h á -
n y a n mégis k ö t é l n e k álltak a j o b b ellátás r e m é n y é b e n . Mikor h e t e k múlva visszatértek
a táborba, keserííen p a n a s z k o d t a k : egy p é k n é l dolgoztak, éjszaka is cipelték a n e h é z
liszteszsákokat, b á r itt c s a k u g y a n jóllakhattak s ü t ö d é i t e r m é k e k k e l . Egy falusi paraszt-
gazda a téli h ó n a p o k b a n n á d v á g á s r a használta az egyik m a g y a r fiút, d e g y e n g e ellátás-
sal, e m b e r t e l e n k ö r ü l m é n y e k között (például a g a z d a s á g területén m é g az á r n y é k s z é -
ket s e m használhatta). A t á b o r b a n is dolgoztattak v e l ü n k , bár n e m r e n d s z e r e s e n . A
s z o m s z é d o s l a k t a n y á b a n jórészt látszatmunkákat végeztettek a m a g y a r o k k a l . A francia
k a t o n á k s p o r t p á l y á j á n k u b i k o l t u n k , ástunk, e g y e n g e t t ü n k . Máskor a laktanya u d v a r á t
s ö p ö r t ü k , lombtalanítottunk; rossz i d ő e s e t é n a laktanya e b é d l ő j é t takarítottuk e b é d
u t á n ( a m i k o r az asztalok l e m o s á s á h o z e d é n y t és rongyot kértünk, a francia chef értet-
lenül nézett ránk, m a j d közölte: az u d v a r s e p n í k k e l takarítsuk le az asztalokat!). Szaba-
d u l á s o m k o r n a g y m e g l e p e t é s e m r e 273 frank kifizetéséről szóló hivatalos iratot k a p t a m
s z o r g o s k o d á s o m é r t ( m e g j e g y z e m : a mai n a p i g s e m k a p t a m m e g a m u n k a d í j a m a t ) .
1945. d e c e m b e r e l e j é n írhattunk először levelet. Fejenként a d t a k 1 d b hivatalos
h a d i f o g o l y - f o r m a n y o m t a t v á n y t levélpapírral é s válaszborítékkal ( C o r r e s p o n d a n c e d e s
prisonniers d e g u e r r e - Lettre r é p o n s e - Rückantwortbrief). A d e c e m b e r 5-én küldött
első levelem - a h o g y utólag m e g t u d t a m - f e b r u á r 13-án érkezett haza. A szüleim e l s ő
válaszlevelét 1946. március 1 - é n k a p t a m m e g . Nagy ö r ö m és b o l d o g s á g töltött el,
a m i k o r szüleim és testvéreim kézírását olvashattam tizenöt h ó n a p u t á n (1944. n o v e m -
b e r végétől 1946. f e b r u á r k ö z e p é i g n e m tudták, h o g y élek-e). Ezután már r e n d s z e r e -
s e n tartottuk a kapcsolatot, b á r l e v e l e z n ü n k csak a hivatalos f o r m a n y o m t a t v á n n y a l
lehetett. Szüleim r e m e k ötlettel p o n t o s a n lemásolták, utánozták a LETTRE RÉPONSE
20x10 cm-es válasz-papírlapját, s ettől k e z d v e g y a k r a n írtak n e k e m . Súríín teleírt
soraikkal tartották b e n n e m a lelket. Április k ö z e p é i g hat levelet k a p t a m otthonról.
1946. januárjában a poitiers-i tábort meglátogatta e g y francia s z á z a d o s (Breliot?).
M e g l e p ő m e l e g e n é s b a r á t s á g o s a n é r d e k l ő d ö t t a m a g y a r foglyok iránt. Csodálkozva é s
jólesően hallgattuk á r a d o z ó szavait Magyarországról. Kiderült, h o g y 1943-44-ben e g y
é v e n át Magyarország v e n d é g s z e r e t e t é t élvezte, u g y a n i s a N é m e t Birodalomból kb.
1000-1200 francia h a d i f o g o l y h a z á n k területére szökött. Mivel Magyarország n e m volt
h a d i á l l a p o t b a n Franciaországgal, m e n e d é k j o g o t kértek és kaptak, amiért v a l a m e n n y i -
e n ö r ö k k é hálásak (a részleteket lásd: Bajomi Lázár Endre Ego s u m gallicus captivus -
Magyarországra m e n e k ü l t francia hadifoglyok e m l é k e z é s e i c. k ö n y v é b e n , Bp. 1980.).
A s z á z a d o s azért k e r e s e t t fel b e n n ü n k e t , hogy segítsen rajtunk. Közölte: a n a p o k b a n a
m a g y a r hadifoglyok hazaszállítását előkészítő francia katonai d e l e g á c i ó t a g j a k é n t
Magyarországra utazik. Pontos n é v s o r t kért a Poitiers-i magyar foglyokról, és m e g í g é r -
te, h o g y B u d a p e s t e n a Magyar R á d i ó b a n beolvastatja a n e v e k e t szüleink m e g n y u g t a t á -
sára. K é s ő b b itthon m e g t u d t a m , h o g y a százados állta a szavát.
A jelek szerint megmozdult a magyarországi vendégszeretetet értékelő francia m e n e k ü l -
tek lelkiismerete. Ez - ha átmenetileg is - még a tábori élelmezés javulásában is megmutat-
kozott: olykor kaptunk bablevest, borsópürés kmmplilevest, tejporos spagettit, húskonzer-
vet, sőt, vasárnaponként egy-egy szelet csokoládét is. Sajnos, k é s ő b b az átmeneti javulás
után újra csökkent a kenyérfejadag, majd a tél vége felé megint a silány ellátásban volt
részünk. Heteken keresztül - vasárnap kivételével - e b é d r e és vacsorára vízben főtt szója-
korpát kapáink valami szokatlan, fenyőízű fűszerrel (lehet, hogy az koriander volt, d e mi
„kriptaszagú"-nak neveztük). Hamarosan undort kaptunk tőle, majd hasmenést. Az egyetlen
gyógymód: a koplalás. Joggal aggódaink, hogy ezt kibírja-e lemerült szervezetünk. Engem
is elkapott az undor és a fertőzés, d e hála Istennek, túléltem. A gyenge táplálkozás követ-
keztében sokat fagyoskodtunk. F e b m á r végén, a k e m é n y fagyok elmúltával a franciák
mindenkinek meleg holmit osztottak: egy pulóvert, e g y inget, egy p á r m e l e g zoknit é s
egy amerikai pantallót. Lehet, h o g y ezt is Breliot s z á z a d o s n a k köszönhettük?

46
1946. m á r c i u s 25-én bejelentették a hazaszállításunk előkészítését. R e m é n y t keltett
b e n n ü n k az is, h o g y ide, Poitiers-ba é r k e z e t t egy h á r o m s z á z tőből álló m a g y a r hadifo-
goly-egység, s velük együtt ez már megfelelt egy v o n a t s z e r e l v é n y l é t s z á m á n a k . Köze-
ledő s z a b a d u l á s u n k a t jelezte a francia i d e g e n l é g i ó toborzótisztjeinek gyakori megjele-
n é s e is. T ö b b s z ö r i agitációjuk n e m járt k ü l ö n ö s e b b e r e d m é n n y e l (a fasiszta szemléle-
tűek m á r 1944 n o v e m b e r é b e n H a j m á s k é r e n jelentkeztek a H u n y a d i p á n c é l o s o k h o z , itt
Poitiers-ban mindössze két-három nyilas jelentkezett félelemből, illetve kalandvágyból).
1946. április 17-én e l i n d u l t u n k Poitiers-ből haza, Magyarországra. A f e d e t t teherva-
g o n o k b a n k é n y e l m e s e n e l f é r t ü n k (34 fő), az ajtót - most először - n e m lakatolták le. A
kísérő tisztek franciák, a k ö z l e g é n y e k algériai arabok. A 10 n a p o s utazás s o r á n h i d e g
élelmet k a p t u n k , d e jó m i n ő s é g ű és m e g f e l e l ő m e n n y i s é g ű volt. F r a n c i a o r s z á g b a n az
útvonal: T o u r s - Blois - O r l e a n s - Párizs - Troyes - Nancy - Strasbourg. S t r a s b o u r g b a n
négy n a p o t p i h e n t ü n k e g y laktanyában matracos ágyon, feljavított ellátással. Itt kiosz-
tottak m i n d e n k i n e k egy a n g o l z u b b o n y t (így angol z u b b o n y b a n és amerikai pantalló-
b a n é r k e z t e m haza).
Május 2-án indultunk t o v á b b N é m e t o r s z á g o n és Ausztrián keresztül: Karlsruhe -
Stuttgart - Ulm — M ü n c h e n — Salzburg — Linz - Bécsújhely. (Az osztrák s z a k a s z o n
találkoztunk a kitelepítésre ítélt magyarországi n é m e t e k szerelvényeivel.) A m a g y a r
határt 1946. m á j u s 6-án 6 óra 34 p e r c k o r l é p t ü k át.
Amikor a szerfelvény az első magyarországi á l l o m á s o n h o s s z a b b időre megállt, a
közeli h á z a k b ó l csapatostól rohantak f e l é n k rég n e m látott honfitársaink. Ö r ö m ü n k
h a m a r lelohadt, a szíves fogadtatás és a szeretet megnyilvánulása helyett csencselni
jöttek c s u p á n . P o k r ó c o k a t , l e p e d ő k e t , hálózsákokat, e g y é b é l t é k e k e t kértek. Tőlünk,
akik e g y év alatt testileg, lelkileg leromlottunk, s örültünk, h o g y a b ő r ü n k e t h a z a h o z -
hattuk. Amikor m i n d e z t ö b b á l l o m á s o n megismétlődött, a k k o r tudtuk m e g , h o g y az
amerikai h a d i f o g s á g b ó l h a z a t é r ő k m e g r a k o d v a jöttek. A m a g y a r lakosság n e m sejthet-
te, h o g y a mi s z e r e l v é n y ü n k e t francia lágerből indították haza.
S o p r o n - Nagykanizsa - G y é k é n y e s érintésével m á j u s 7 - é n é r k e z t ü n k Kaposvárra.
Egy iskola u d v a r á n töltöttünk egy éjszakát. Másnap lezajlott a formális szűrővizsgálat.
Igazoló és e g y é b - utazási és jelentkezésre kötelező - iratokkal láttak el b e n n ü n k e t , s
este i n d u l h a t t u n k haza.
Másfél év u t á n újra s z e m é l y v o n a t o n ! D o m b ó v á r o n v á r n o m kellett a c s a t l a k o z ó vo-
natra. Egy parasztbácsi beszélgetni kezdett velem, látva a k a t o n a r u h á m a t . N a p l ó m
utolsó sorait felidézem: „Megkínál: hazai fehér kenyér, szalonna, cigi". Itthon é r e z t e m
magam!
1946. m á j u s 9 - é n reggel 7 órakor m e g é r k e z t e m a szülői házba.
A másfél évi távollét u t á n m e g l e p t e k az első hazai b e n y o m á s o k (a nyugat-
magyarországi v a s ú t á l l o m á s o k o n tapasztalt f u r c s a s á g o k o n már túltettem m a g a m ) . N e m
volt s e m m i e l k é p z e l é s e m az itthoni állapotokról (a s v á b o k kitelepítéséről, az infláció-
ról stb.). Az a l a p é r z é s e m az volt, h o g y v é g e a h á b o r ú n a k , m e g ú s z t a m , é l e t b e n va-
gyunk, s m é g h a r c o l n u n k s e m kellett. Vétlen áldozatként ért a s z e n v e d é s , s most a
haza m a g á h o z ölel újra, s m i n d e n r e n d b e n lesz.
A szülői h á z b a n - az ö r ö m m e g h a t ó p e r c e i után - l e d o b t a m az angol-amerikai kato-
n a r u h á t és a t ű z b e v á g t a m . A szüleim e k k o r közölték, h o g y b i z o n y nincs civil ruhám,
ugyanis 1944 d e c e m b e r é b e n a s z ü l e i m h e z beszállásolt szovjet katonák elvitték a két új
ö l t ö n y ö m e t . Ú g y h o g y a b o n y h á d i k a t o n a i p a r a n c s n o k s á g o n az érettségire készített
fekete, zsinóros B o c s k a i - r u h á m b a n jelentkeztem.
Dolgaim r e n d e z ő d t e k , állást k a p t a m a b o n y h á d i g i m n á z i u m b a n . D e rövid idő múlva
furcsa d o l g o k a t tapasztaltam: a baloldali - egyre h a n g a d ó b b - pártok szerint úgyneve-
zett „nyugatosok", politikailag m e g b í z h a t a t l a n o k v a g y u n k . A v é t l e n s é g ü n k senkit s e m
érdekelt, sőt, az sem számít, hogy valaki az antifasiszta „Hűséggel a Hazához!" mozga-

47
lom aktív tagja volt. 1947-ben v é g k é p p f e l h á b o r o d t a m politikai jogaim korlátozása
miatt, ugyanis a d e m o k r a t i k u s választójogi törvény az augusztusi országgyűlési képvi-
selő-választás előtt - n y u g a t o s voltomra hivatkozva - m e g v o n t a szavazati jogomat,
amellyel é l e t e m b e n e l ő s z ö r é l h e t t e m volna. Az ö t v e n e s é v e k b e n é l e t e m szégyenfoltjá-
n a k minősült az az időszak, a m e l y e t ú j o n c k é n t a h o n v é d s é g n é l és a francia h a d i f o g -
s á g b a n töltöttem. Évtizedek m ú l t á n Ránki György történész m á r r e á l i s a b b a n értékelte
ezt a f o n á k helyzetet: „A fiatal k a t o n á n a k - akinek s z e r e n c s é j e volt é s túlélte a h á b o r ú t
- é v e k i g titkolni kellett élete m e g r á z ó élményét. N e m volt szabad szólnia a h a d i f o g o l y -
táborokról. N e m volt m á s b ű n e , m i n t h o g y b e v o n u l t k a t o n á n a k , a m i k o r k o r m á n y a a
b e v o n u l á s t elrendelte."
Az elmúlt é v t i z e d e k alatt elcsitultak a fájó e m l é k e k , á m a n y o l c v a n a s é v e k b e n az
i r o d a l o m b a n f e l - f e l b u k k a n ó v i s s z a e m l é k e z é s e k (Bajomi Lázár Endre m á r említett
k ö n y v e , Szakonyi Károly Északi t á b o r - francia t a n y a című m ű v e , a Valóság c í m ű
folyóirat 1984/4. s z á m á b a n e g y visszaemlékezés: Lellétől a P i r e n e u s o k i g ) újra felkavar-
tak b e n n e m m i n d e n t . Ezek tudatosították b e n n e m , h o g y a mi c s a p a t e g y s é g ü n k sorsa
n e m véletlen b a l s z e r e n c s é n e k tulajdonítható, h a n e m a franciaországi m a g y a r hadifog-
lyoknak általában ilyen sors jutott. S egyre j o b b a n izgat a kérdés: n e m z e t k ö z i jogi
s z e m p o n t b ó l m i n d e z m i n e k minősül? Foglalkozik-e valamilyen n e m z e t k ö z i hivatalos
f ó r u m a mi ü g y ü n k k e l ?

Koltci László

V. Csángó Fesztirál, Jászberény

48