Vous êtes sur la page 1sur 11

krzysztof.wierzcholski@wp.

pl
Profesor dr hab.ing.math.Krzysztof Wierzcholski

1.TEST 2017-18-PRAWDOPOD.STATYS.PYT.
1.Dla zdarzeń nierozłącznych A i B rozpisz wyrażenie: P(A  B) .Czy zdarzenia
nierozłączne mogą być zależne lub niezależne?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
2. Dla zdarzeń niezależnych A i B rozpisz wyrażenie: P(A  B). Czy zdarzenia
niezależne mogą być rozłączne lub nierozłączne?

-----------------------------------------------------------------------------------------------
3.Pierwszy strzelec trafia do celu w 30% a drugi w 40%. Przy jednoczesnym
strzelaniu obu strzelców oblicz prawdopodobieństwo takiego trafienia do celu,
w którym zaszło dwukrotne trafienie celu.
. -----------------------------------------------------------------------------------------------
4.Jaki musi być współczynnik a,aby funkcja f ( x )  ae
x
była funkcją gęstości
prawdopodobieństwa?Pomoc.Skorzystaj własności obowiązujących funkcję do bycia funkcją gęstości
------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Dla binormalnego,dwumianowego rozkładu prawdopodobieństwa gdzie
prawdopodobieństwo sukcesu ma wartość p, natomiast porażki q. Podaj wzór na
prawdopodobieństwo w k-tej próbie dla n doświadczeń określone symbolem pk.
-------------------------------------------------------------------------------------------------
6.Rozpisz wzór na wartość oczekiwaną ze sumy dwóch zmiennych losowych
X i Y.Czy wartość oczekiwana sumy dwóch zmiennych losowych jest sumą
wartości oczekiwanych tych zmiennych losowych?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
7. Zdarzenie powtarzające się nieskończenie wiele razy podlega rozkładowi
geometrycznemu i załóżmy,że prawdopodobieństwo porażki jest q=1/4. Oblicz
odchylenie standardowe.
------------------------------------------------------------------------------------------------
8.Rozpisz wzór na wariancję sumy dwóch zmiennych losowych X i Y: Czy
wartość wariacji sumy dwóch zmiennych losowych jest sumą wartości wariacji
tych zmiennych losowych?

------------------------------------------------------------------------------------------------
2

Prof.zw.dr hab.inż math.Krzysztof Wierzcholski:Testy egzaminów z Rachunku Prawdopodobieństwa i statystyki

2.TEST 2017-18-PRAWDOPOD.STATYS.PYT.
1. Dla zdarzeń rozłącznych A i B rozpisz wyrażenie: P(A  B) .Zdefiniuj
słownie dwa zdarzenia rozłączne.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Dla zdarzeń zależnych A i B rozpisz wyrażenie: P(A  B). Jak zapisujemy
różnicę niesymetryczną dwóch zdarzeń A i B a jak zajście zdarzenia A pod
warunkiem,że zaszło zdarzenie B?
------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Pierwszy strzelec trafia do celu w 30% a drugi w 40%.Oblicz


prawdopodobieństwo trafienia celu,obojętnie przez którego strzelca w trakcie
jednoczesnego strzelania.Chodzi tu o prawdopodobieństwo trafienia celu przez
pierwszego lub drugiego lub obu strzelców jednocześnie.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4.Dwa prawdopodobieństwa p1 oraz p2 w rozkładzie dyskretnym,zupełnym
tworzą funkcję mas. Ich iloczyn wynosi ¼.Jakie wartości mają te
prawdopodobieństwa? Jaki układ nazywamy zupełnym?
------------------------------------------------------------------------------------------------
5.Dla wartości oczekiwanej m=0,2 i odchylenia standardowego =0.1 podaj
funkcję gęstości rozkładu Gaussa.Napisz wzór i objaśnij wszystkie symbole
tam występujące.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
6. Rozpisz wzór na wartość oczekiwaną z trzeciej potęgi zmiennej losowej X
czyli napisz ile wynosi E(X3)=?Odpowiedz na pytania:Dla jakich zmiennych
losowych wartość oczekiwana jest multiplikatywna?Czy dwie jednakowe
zmienne losowe są niezależne?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
7.Zdarzenie powtarzające się 10 000 razy ma prawdopodobieństwo sukcesu
0,001 oraz podlega rozkładowi Gaussa.Oblicz odchylenie standardowe.Podaj wzór.
------------------------------------------------------------------------------------------------
8.Jak nazywamy wartość oczekiwaną z kwadratu różnicy zmiennej losowej X
oraz wartości oczekiwanej z tej zmiennej losowej X?Jak najogólniej wyrazić
wariancję przy pomocy wartości oczekiwanej?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3

Pytania testowe Rachunek Prawdopodobieństwa i statystyka, 2017-18,Krzysztof Wierzcholski

3.TEST 2017-18-PRAWDOPOD.STATYS.PYT.
1. Dla zdarzeń nierozłącznych A i B i C rozpisz wyrażenie: P(A  B  C) . Czy
zdarzenia nierozłączne mogą być zależne lub niezależne?

2. Dla zdarzeń niezależnych A i B i C rozpisz wyrażenie: P(A  B  C). Czy


zdarzenia niezależne mogą być rozłączne lub nierozłączne?

------------------------------------------------------------------------------------------------
3. Podaj związek pomiędzy prawdopodobieństwem warunkowym P(AB), i
P(BA), dwóch zbiorów A oraz B.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4.Podaj najmniejszą wartość odchylenia standardowego w klasycznym
normalnym rozkładzie Gaussa.Z jakiego związku ona wynika?
------------------------------------------------------------------------------------------------
5.Zdefiniuj wariancję ze zmiennej losowej X przy pomocy wartości
oczekiwanej.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
6.Napisz wariancję dla rozkładu binormalnego dla n-doświadczeń gdy
prawdopodobieństwo sukcesu wynosi p.Dla jakich zdarzeń jest rozkład
binormalny dostosowany?
-----------------------------------------------------------------------------------------------

7.Wariancja zmiennej losowej X wynosi D 2[X]  1/16 natomiast dla zmiennej


losowej Y mamy D 2 [Y]  1 / 9 .Oblicz odchylenie standardowe sumy X+Y
zmiennych losowych.Ile wynosi odchylenie standardowe sumy zmiennych
losowych?
-------------------------------------------------------------------------------------------
8.Oblicz odchylenie standardowe następującego rozkładu jednostajnego
zdefiniowanego dodatnimi stałymi a,b w postaci następującej funkcji gęstości:
 1 dla a  x  b
 b a
f (x)  
 0 dla x  a , x  b.

-----------------------------------------------------------------------------------------------
4

Prof.zw.dr hab.inż math.Krzysztof Wierzcholski:Testy egzaminów z Rachunku Prawdopodobieństwa i statystyki

4.TEST 2017-18-PRAWDOPOD.STATYS.PYT.
1. Dla zdarzeń rozłącznych A i B i C rozpisz wyrażenie: P(A  B  C) Czy
zdarzenia rozłączne mogą być zależne lub niezależne?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Dla zdarzeń zależnych A i B i C rozpisz wyrażenie: P(A  B  C). Jak
zapisujemy różnicę niesymetryczną dwóch zdarzeń A i B a jak zajście
zdarzenia A pod warunkiem,że zaszło zdarzenie B?

------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Ile wynosi prawdopodobieństwo warunkowe P(A|B), dla dwóch
niezależnych zbiorów A oraz B.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4.Podaj wartości prawdopodobieństw warunkowych P(A|B), P(B|A) w
przypadkach inkluzji AB oraz BA dwóch niezależnych,nierozłącznych
zdarzeń A,B.Odpowiedzi podaj w pustych okienkach załączonej tabelki:

specyfikacja AB BA


P(A|B)
P(B|A)
------------------------------------------------------------------------------------------------
5.Oblicz wariancję ze stałej C.
6.Oblicz wartość oczekiwaną następującego rozkładu jednostajnego
zdefiniowanego dodatnimi stałymi a,b w postaci następującej funkcji gęstości:
 1 dla a  x  b
 b a
f (x)  
 0 dla x  a , x  b.

---------------------------------------------------------------------------------------------
7.Ile wynosi wariancja z różnicy dwóch zmiennych losowych X oraz Y?
-----------------------------------------------------------------------------------------------

8.Czy mogą istnieć dwie różne zmienne losowe X i Y mające taką samą
funkcję gęstości rozkładu prawdopodobieństwa lub funkcję mas i dystrybuantę?
5

Pytania testowe Rachunek Prawdopodobieństwa i statystyka, 2017-18,Krzysztof Wierzcholski

5.TEST 2017-18-PRAWDOPOD.STATYS.PYT.
1.Jakie jest prawdopodobieństwo zdarzenia,w którym różnica pomiędzy
zmienną losową a wartością oczekiwaną jest dwukrotnie większa od wariancji
tego zdarzenia. Napisz nazwę prawa i formułę prawa, z którego korzystasz przy
rozwiązaniu problemu.Objaśnij nazwę symboli występujących we wzorze.
------------------------------------------------------------------------------------------------
2.Prawdopodobieństwo wygrania w loterię pieniężną wynosi 0,02.Oblicz
prawdopodobieństwo tego,że podczas 1000 krotnego grania, wygrana w loterię
będzie się różnić od przypisanego prawdopodobieństwa mniej niż 0,001?
Napisz nazwę prawa i formułę prawa, z którego korzystasz przy rozwiązaniu
problemu. Objaśnij nazwę symboli występujących we wzorze
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3.Jak liczną grupę liczącą n niewiadomych wyborców spośród wielo-
milionowej populacji należy zapytać o wynik wyboru jednego z dwóch wybie-
ranych kandydatów A i B,aby z prawdopodobieństwem nie mniejszym jak 0,8
można było stwierdzić,że procentowy udział ilości głosów oddanych na kan-
dydata A w tej grupie n wyborców , będzie różnić się mniej niż =0,01 od pro-
centowego udziału ilości głosów oddanych na kandydata A w całym wielomi-
lionowym społeczeństwie?Napisz nazwę prawa i formułę prawa, z którego ko-
rzystasz przy rozwiązaniu. Objaśnij nazwę symboli występujących we wzorze.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4. W fabryce zarobki miesięczne:1000PLN mają prawdopodobieństwo 0,1,
2000PLN mają prawdopodobieństwo p2 =0,5;5000PLN mają prawdopodo-bieństwo
p3=0,4.Jaka jest średnia płaca czyli wartość oczekiwana? Z jakiego prawa będziesz
korzystać przy rozwiązaniu postawionego pytania?
------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Wyznacz średnią harmoniczną liczb:1 i 2. Z jakiego prawa będziesz korzystać
przy rozwiązaniu postawionego pytania?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.Wyznacz odchylenie standardowe dla liczb 1 i 2. Z jakiego prawa będziesz
korzystać przy rozwiązaniu postawionego pytania?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
7.Wyznacz nadzieję matematyczną dla liczb 1 i 2.Czy i kiedy różni się ona od
średniej arytmetycznej?
-------------------------------------------------------------------------------------------------
8.Uprość wyrażenie:E(X−2) −E (X−2).Z jakiego prawa będziesz korzystać przy
2 2

rozwiązaniu postawionego pytania?


-------------------------------------------------------------------------------------------------
6

Prof.zw.dr hab.inż math.Krzysztof Wierzcholski:Testy egzaminów z Rachunku Prawdopodobieństwa i statystyki

6.TEST 2017-18-PRAWDOPOD.STATYS.PYT.

1.Prawdopodobieństwo o zmiennej losowej dyskretnej ma trzy wartości:p1=1/5


oraz nieznane p2,p3.Iloraz p1/p2=2.Ile wynoszą wartości prawdopodobieństw:
p2,p3?Z jakiego prawa korzystasz?
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Prawdopodobieństwo o zmiennej losowej dyskretnej ma trzy wartości:p1=1/4
oraz nieznane p2,p3.Iloczyn p1.p2=1/8.Ile wynoszą wartości prawdopodobieństw:
p2,p3? Z jakiego prawa korzystasz?
------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Rzucamy trzy razy monetą. Prawdopodobieństwo uzyskania orła p=1/2
natomiast reszki q=1/2.Oblicz odchylenie standardowe.Jakiemu rozkładowi
podlega(podaj nazwę) rozpatrywane zagadnienie?Podaj wzór ogólny.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4.Dla jakiego rozkładu skokowego zmiennej losowej wartość oczekiwana jest
równa wariancji i ile ona wynosi? Podaj nazwę symboli we wzorze. Jakiemu
rozkładowi podlega(podaj nazwę) rozpatrywane zagadnienie?Podaj wzór
ogólny,z którego korzystasz.
------------------------------------------------------------------------------------------------
5.Podaj relację nierówności pomiędzy trzema średnimi: arytmetyczną,
geometryczną i harmoniczną dla trzech liczb a,b,c. Która średnia jest
największa?
6.Jaka musi być zależność pomiędzy zbiorami (zdarzeniami) A i B aby
P(A|B)=1? Podaj wzór ogólny,z którego korzystasz.

---------------------------------------------------------------------------------------------
7.Zapisz inaczej następujące wyrażenie używając symbolu wariancji:
E[X  a ]2  E 2 [X  a ] gdzie a jest liczbą dowolną. Podaj wzór ogólny,z którego
korzystasz.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
8.Uprość następujące wyrażenie: D 2 [aX  b] gdzie a oraz b to dowolne
stałe.Podaj wzór stosownej własności.
-------------------------------------------------------------------------------------------
7

Pytania testowe Rachunek Prawdopodobieństwa i statystyka, 2017-18,Krzysztof Wierzcholski

7.TEST 2017-18-PRAWDOPOD.STATYS.PYT.

1.Wyznacz średnią harmoniczną dla dwóch liczb: ⅓, ⅔. Podaj wzory, z


których obliczasz.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Dla dwóch liczb 2 i 3 oblicz odchylenie standardowe.Podaj wzory, z których
obliczasz.Podaj nazwy symboli występujących w tych wzorach.
------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Rzucamy dwie kostki do gry.Podaj prawdopodobieństwo,że na jednej kostce
wypadnie jedynka. Podaj wzory, z których obliczasz.Podaj nazwy symboli
występujących w tych wzorach.
-----------------------------------------------------------------------------------------------
4.Mając P(A)=1/3 podaj prawdopodobieństwo nie zajścia zdarzenia A.
------------------------------------------------------------------------------------------------
5.Oblicz prawdopodobieństwo zdania egzaminu z algebry P(A) jeśli
wiadomo,że prawdopodobieństwo zdania egzaminu z geometrii wynosi
P(G)=4/10 natomiast prawdopodobieństwo zdania egzaminu a geometrii i z
algebry wynosi P(A  G )  1 / 10. Podaj wzory, z których obliczasz.Podaj nazwy
symboli występujących w tych wzorach.
6.Interes Jana zarabia 2 grosze na 1 złotówce a interes Macieja 3 grosze na 1
złotówce.Oblicz średnią stopę zysku z jednej złotówki w interesach obu
chłopaków. Podaj wzory, z których obliczasz.Podaj nazwy symboli
występujących w tych wzorach.
---------------------------------------------------------------------------------------------
7.Jeśli E[X]=1/2 oraz E[Y]=2/3 to ile wynosi E[2XY]? Podaj wzory, z których
obliczasz.Uzasadnij..

-----------------------------------------------------------------------------------------------

8.Napisz jaką najwyższą wartość osiąga każda dystrybuanta?


-------------------------------------------------------------------------------------------
8

Prof.zw.dr hab.inż math.Krzysztof Wierzcholski:Testy egzaminów z Rachunku Prawdopodobieństwa i statystyki

8.TEST 2017-18-PRAWDOPOD.STATYS.PYT.

1.W kolejnych trzech miesiącach kwartału inflacja wynosiła:10%,20%,30%.


Jaka jest średnia miesięczna inflacja? Podaj wzory, nazwę prawa, z których
obliczasz.Podaj nazwy symboli występujących w tych wzorach.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Jeśli E[X 2 ]  4 oraz E[Y 2 ]  9 to od jakiej wartości wartość oczekiwana
E(XY) nie może być większa?Podaj nazwę i wzór nierówności, z której
korzystasz.
------------------------------------------------------------------------------------------------
3.Wariancja D 2 [2X  3]  2 . Natomiast D 2[X  Y]  4.Oblicz D 2[X] i D 2 [Y].
Podaj wzory na własność wariancji, z których obliczasz.Podaj nazwy symboli
występujących w tych wzorach.Ile wynosi wariancja ze stałej?
----------------------------------------------------------------------------------------------
4.Wartość oczekiwana E[X+Y]=4, natomiast E[XY]=3.Ile wynosi E[X] a ile
E[Y]? Podaj wzory na własność nadziei matematycznej, z których
obliczasz.Podaj nazwy symboli występujących w tych wzorach
------------------------------------------------------------------------------------------------
5.Dla trzech liczb:1,2,3 oblicz odchylenie standardowe? Podaj wzory, z których
obliczasz.Uzasadnij.

6.Jakiejest prawdopodobieństwo,że na 100 wysłanych rakiet 3 trafią do


celu,jeśli prawdopodobieństwo trafienia celu wynosi tylko 0,01?Podaj nazwę
rozkładu prawdopodobieństwa, z którego obliczasz. Napisz wpierw wzór ogólny
na stosowne prawdopodobieństwo.
---------------------------------------------------------------------------------------------
7.Ile wynosi prawdopodobieństwo warunkowe P(A|B) dla niezależnych zdarzeń
A i B? Podaj wzory, z których obliczasz.Uzasadnij.

-----------------------------------------------------------------------------------------------

8.Dla jakich wartości a i b parabola ax


w zakresie 0<x<b może być funkcją
2

gęstości prawdopodobieństwa?? Podaj wzory, z których obliczasz.Uzasadnij.

-------------------------------------------------------------------------------------------
9

Pytania testowe Rachunek Prawdopodobieństwa i statystyka, 2017-18,Krzysztof Wierzcholski

9.TEST 2017-18-PRAWDOPOD.STATYS.PYT.
1.Dla dwóch zdarzeń nierozłącznych, niezależnych A i B wyznacz prawdopo-
dobieństwo ich sumy t.j. P(AB),jeśli wiadomo,że:P(~A)= ⅓, P(~B)= ⅔
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. Dla dwóch zdarzeń rozłącznych A oraz B,podaj wynik prawdopodobieństw
ich różnic: P(A\B), P(B\A),wypełniając wolne miejsca w podanej niżej tabelce:
UWAGA!/ -to sybol różnicy niesymetrycznej
Symbol/własność P(A\B) P(B\A)
rozłączne
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Dla dwóch zdarzeń inkludujących A oraz B,podaj wynik prawdopodobieństw
ich różnic: P(A\B), P(B\A),wypełniając wolne miejsca w podanej niżej tabelce:

Symbol/własność P(A\B) P(B\A)


AB
BA
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Wpadanie nieskończonej ilości kropel cieczy farmakologicznej do komory
bioreaktora podlega rozkładowi geometrycznemu i manifestuje się
prawdopodobieństwem sukcesu p=1/10.Jakie jest prawdopodobieństwo,że trzecia z
kolei kropla cieczy wpadnie do komory?
------------------------------------------------------------------------------------------------
5.Podaj prawdopodobieństwo różnicy niesymetrycznej P(A\B) dwóch nierozłącznych
zdarzeń A oraz B w przypadku gdy są one zależne lub niezależne. Odpowiedzi podaj
w pustych okienkach załączonej tabelki:
specyfikacja Zdarzenia zależne Zdarzenia niezależne
Zdarzenia nierozłączne P(A\B)=……….. P(A\B)=………….
-------------------------------------------------------------
6.Jakie jest prawdopodobieństwo,że na 100 wysłanych rakiet 3 trafią do celu,jeśli
prawdopodobieństwo trafienia celu wynosi tylko 0,05?
---------------------------------------------------------------------------------------------
7. Podaj prawdopodobieństwo różnicy niesymetrycznej P(B\A) dwóch nierozłącznych
zdarzeń B oraz A w przypadku gdy są one zależne lub niezależne. Odpowiedzi podaj
w pustych okienkach załączonej tabelki:
specyfikacja Zdarzenia zależne Zdarzenia niezależne
Zdarzenia nierozłączne P(B\A)=……….. P(B\A)=………….

-----------------------------------------------------------------------------------------------
8.Dla jakich wartości a i b parabola ax2 w zakresie 0<x<b może być funkcją gęstości
prawdopodobieństwa?
-------------------------------------------------------------------------------------------
10

Prof.zw.dr hab.inż math.Krzysztof Wierzcholski:Testy egzaminów z Rachunku Prawdopodobieństwa i statystyki


-PRAWDOPOD.STATYS.PYT. 10.TEST 2017-18
1.Daj odpowiedź na pytania zawarte w tabelce skreślając tak lub nie w dwóch ostatnich kolumnach
Czy dwa zdarzenia A i B mogą być jednocześnie rozłączne i nie rozłączne? nie tak
Czy dwa zdarzenia A i B mogą być jednocześnie zależne i nie zależne nie tak
Czy dwa zdarzenia A i B mogą być jednocześnie rozłączne i zależne nie tak
Czy dwa zdarzenia A i B mogą być jednocześnie rozłączne i nie zależne nie tak
Czy dwa zdarzenia A i B mogą być jednocześnie nie rozłączne i zależne nie tak
Czy dwa zdarzenia A i B mogą być jednocześnie nie rozłączne i nie zależne nie Tak
1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
2. :Trzy nierozłączne i nie zależne impulsy A,B,C tworzą system mechatroniczny opisany
wyrażeniem logicznym W= (AB) C przy czym P(A)=2n,P(B)=n,P(C)=n.Czy istnieją wartości n a jeśli
tak to jakie aby cały system W mógł działać z prawdopodobieństwem pewnym czyli P(W)=1?
-----------------------------------------------------------------------------------------------
3. Jeśli funkcja gęstości prawdopodobieństwa jest monotonicznie rosnąca w zakresie
przedziału odchylenia standartowego,to w których miejscach przedziału odchylenia
standardowego lokalizują się największe i najmniejsze prawdopodobieństwa
------------------------------------------------------------------------------------------------
4. Wpadanie nieskończonej ilości kropel cieczy farmakologicznej do komory bioreaktora
podlega rozkładowi geometrycznemu i manifestuje się prawdopodobieństwem sukcesu
p=1/10.Jakie jest prawdopodobieństwo,że trzecia z kolei kropla cieczy wpadnie do komory?
------------------------------------------------------------------------------------------------
5.Jeśli n-ilość doświadczeń,p+q=1; p,q-prawdopodobieństwa sukcesu i porażki, to popraw tabelkę
Rozkład Rozkład Poissona Rozkład Geometryczny
binormalny
E(X) np npq q
p
D2(X) q/p2
np np
 od- np npq 1/p
chylenie

------------------------------------------------------------------------------------------------------
6.Jakie jest prawdopodobieństwo,że na 100 wysłanych rakiet 3 trafią do celu,jeśli
prawdopodobieństwo trafienia celu wynosi tylko 0,05?
---------------------------------------------------------------------------------------------
7.Zaopiniuj odpowiedź wiarygodności badań w 3 kolumnie tabelki
Rodzaj testowanego parametru Własność WiargodnośćW

Odchylenie standardowe  duże Mała ,Duża??

 małe Mała ,Duża??

Prawdopodobieństwa ekstremalne w przedziale odchylenia standardowego Duże pmax maksimum Mała ,Duża??
duże pmin minimum Mała ,Duża??

Różnica ekstremalnych prawdopodobieństw w przedziale odchylenia duże pmax pmin Mała ,Duża??
standardowego wahaie prawdop.

małe pmax pmin Mała ,Duża??


. wahanie prawdop

-----------------------------------------------------------------------------------------------
8.Prawdopodobieństwo przyporządkowane wartości oczekiwanej pozostaje w jakiej relacji względem
prawdopodobieństw innych zmiennych losowych? Czy i kiedy wartość oczekiwana może ono być
średnią arytmetyczną tych zmiennych losowych?
-------------------------------------------------------------------------------------------
11

Pytania testowe Rachunek Prawdopodobieństwa i statystyka, 2017-18,Krzysztof Wierzcholski