Vous êtes sur la page 1sur 22

Crazy Thing Called Love

CHAD ANGELES
Arranged by JP Ocampo Michael Buble
q = 148 U
3 3
> >. >
## 4 Œ >œ >œ >œ. Œ Œ n>œ >œ >œ. Œ Œ b>œ >œ >œ. Œ Œ .j Œ j ‰ Œ .j
Trumpet in Bb & 4 œ œ œ
3 3
>œ.
3
>œ. U
>œ.
° ## 4 Œ œ œ œ Œ Œ >œ >œ œ Œ Œ n>œ >œ œ. Œ Œ J Œ
# > > >
. >
. > J‰ŒJ
Alto Saxophone & 4
3 3 3 3 3

>œ. >œ. U
>œ.
> > >
. >
. > n
## 4 Œ œ œ œ Œ Œ >œ >œ œ Œ Œ n>œ >œ œ. Œ Œ J Œ J‰ŒJ
Tenor Saxophone ¢ & 4
3 3 3 3 3
>3 > >. 3
>. 3 3

{
> > > > > .3
>. >. >.
? 44 Œ œ œ œ Œ Œ bœ œ œ Œ Œ
Trombone bœ œ œ Œ Œ œ Œ œ ‰ Œ œj
j j

œœ >œœ >œœ. U
q = 148 >
b >œœ >œœ >œœ. b b

œ
>
œ
œ
>
.
œ
œ
>.
œ >
.
œ >œ.
& 4 Œ œ œ œ Œ Œ œ œ œ Œ Œ b œ œ œ Œ ŒnœœJ Œ œœJ ‰ Œ œœJ
4
3 3 3 3 3
Piano C B¨ A¨ G7
> > >. 3
> > >. 3
> > >.
3
>. 3
>. 3 >.
? 4 Œœœœ Œ Œ
bœ œ œ Œ Œ bœ œ œ Œ Œ œj Œ j j
4 œ‰Œœ

Copyright © JPO
# °
>œ. >œ. >œ.
2
- - -
™™ ‰ nœJ #œ
5
> œ # œ > nœ # œ > nœ # œ
Tpt. & # ¢ Œ ‰ nœJ #œ Œ ‰ nœJ #œ Œ

° ### ° -œ >œ. > >


>œ œ -œ œ. >œ œ -œ œ.
™™ ‰ ‰ œ
> œ
Alto Sax. & Œ ‰ ‰ Œ ‰ ‰ Œ

## ™ ‰ j > - >. Œ > - >. > - >.


¢ ™ nœ #œ œ #œ œ
j j
Ten. Sax. ¢ & ‰ nœ #œ nœ #œ œ Œ ‰ nœ #œ nœ #œ œ Œ

° ™ ‰ bœ n>œ œ #-œ >œ. Œ -œ >œ. -œ >œ.


¢™ J
? b
‰ Jœ n>
œ nœ # Œ b
‰ Jœ n>
œ nœ # Œ

{
Tbn.

° ™ ‰ bœj n>œ œ #-œ œ. Œ


> j n>œ nœ #-œ >œ. j n>œ nœ #-œ >œ.
& ™ bœ n œ œ# œ œ b œ
‰ bœ n œn œ# œ œ Œ b œ
‰ bœ n œn œ# œ œ Œ


C C C

¢™?
Pno.
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Bass enters second time

™™ °ü ™™
8
.j . >. A
## ‰ nœ ‰#œj ‰ œJ Œ
¢†
Tpt. & ∑ ∑ ∑ ∑

° ™™ °ü ™™
>
### .œ œ. œJ.
Alto Sax. & ‰ J‰J‰ Œ ∑ ∑ ∑ ∑
>œ.
.
™™ ™™
## nœ .
‰ J ‰#œJ ‰ J Œ
¢ ¢†
Ten. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑

‰ nœJ ‰ œJ ‰ J Œ ™™ °ü†¢ ™™
>œ.
? . . ∑ ∑ ∑ ∑

{
Tbn.

.j >œ. % A To Segunda ves


‰nnœœ ‰ œœ ‰ œJ Œ ™™ °ü ™™ ? ? ? ?
.
& ‘ ? ? ? ? ? ? ? ?
J

? ? ? ™™ ¢† ™™ ? ? ? ?
Pno. C C F B¨ F

? ? ? ? ? ? ? ? ?
? ‘
Enter horns on repeat
Chorus 1 and 2
3

13
# bœ œ nœ nœ œ
Tpt. & # ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
3 3

° ### ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ nœ nœ œ œnœ
Alto Sax. & œ
3 3
## nœ
Ten. Sax. ¢ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ bœ œ nœ nœ œ
3 3

? b˙ b˙
∑ ∑ ∑ ∑ ∑

{
Tbn.

& ???? ‘ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ™ ?J ? ? ? ? ? ?

? ? ? ? ? ? ? ? ? ™ ?J ? ? ? ? ? ?
Pno. C F B¨ F C A¨ B¨

????
? ‘

™™ ü ‰ j nœ œ #œ
. 1.
n œ.
2.
## n œJ ‰ Œ Ó >œ.
19


Tpt. &
J ‰ Œ Ó œ nœ ∑
œ
° ###n œJ ‰ Œ Ó ™™ ü ‰ œj nœ œ #œ
. >œ.
nœ. œ nœ
Alto Sax. & J ‰ Œ Ó ∑
## n œJ ‰ Œ Ó ™™ ‰ j nœ œ #œ œ nœ œ.
nœ >
Ten. Sax. ¢ & †
J ‰ Œ Ó ∑
œ

ü™ ‰ j bœ œ #œ œ bœ œ
œ. œ. >.
Tbn.
? J ‰ Œ Ó J ‰ Œ Ó ™† œ ∑

{
>.
™™ ü ‰ œ bœ œœ##œœ
j œ b œ œœ 
1. 2.
>.
& ? ? ? ? ?J ‰ Œ Ó bœ œ bœ ∑
œ
™™ ? ≈ ? ? ? ?
C C
>. >.
? ? ? ? ?J ‰ Œ Ó ? ??
Pno.
?
† R J

4
B
& # Ó™ Ó™
23
# œœ Œ œœŒ œ ‰ ∑ ∑ nœ œ
Tpt. J
° ### Ó™
Ó™
œœ Œ œœŒ œ ‰ ∑ œœ
Alto Sax. & J ∑
## Ó™ nœ œ Œ nœ œ Œ œ ‰ ∑ Ó™
bœ œ
¢
Ten. Sax. & J ∑

Tbn.
? Ó™ œœ Œ œœŒ œ ‰ ∑
J ∑ Ó™ bœ œ

{
B
& ? ? ? ? ‘ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
F7 B¨ F A¨

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Pno.
? ‘
bridge

- >
28
# nœ œ Œ œ ‰ œ ‰ Œ j ‰ Œ j
Tpt. & # Œ J J œ œ‰ Œ Ó Œ œ -œ nœ. Œ
3

° ### Œ œ œ Œ œJ ‰ œ ‰ Œ œ ‰ Œ œ‰ Œ Ó
- - >.
Œ œ #œ nœ Œ
Alto Sax. & J
J J 3
## Œ b œ œ Œ œJ ‰ #œJ ‰ Œ œ ‰ Œ - >
Ten. Sax. ¢ &
œ‰ Œ Ó Œ œ -œ nœ. Œ
J J
3
-œ -œ b>œ.
? Œ bœ œ Œ œJ ‰ œ ‰ Œ œJ ‰ Œ œ‰ Œ Ó
J Œ Œ

{
Tbn.
J 3
>. > -œ -œ b >œ.
j ‰ Œ .j ‰ Œ œ#œn œ
& ‘ ? ? ?J ‰ Œ Ó Œ Œ
3
Pno. D7
>.
G7
>.
µ
œ œ b>œ.
?J ?J ‰ Œ ?J ‰ Œ Œ Œ
? ‘ ‰ Œ Œ Œ
3
5
C
## Œ - >. Œ œ œ œ œ œ œ >œ. Œ Ó
-3 %
32

Tpt. & œ #œ nœ ∑ ∑
3 3

°
>œ.
### Œ - >. Œ œ œ œ œ œ œ
-3
Œ Ó
%
∑ ∑
Alto Sax. & œ œ nœ
3 3
> >œ.
## Œ -œ #-œ nœ. Œ #œ œ œ œ œ œ %
Ten. Sax. ¢ & Œ Ó ∑ ∑
3 3 3

-œ #-œ n>œ.
F©º7
œ œ bœ œ
? Œ Œ #œ œ œ Œ Ó ∑ ∑

{
Tbn.
3 3 3
-œ b-œ >œ. > C
3 3 .
nœœœ Œ Ó %
& Œ œb œ œ Œ #œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ? ? ? ? ‘
3
Pno.
> .
F©º7
œ bœ œ G C
œ
? ? ? ?
? Œ œ b œ œ Œ #œ œ œ œnœ œnœ œ œ œ

3 3 3 Instrumental / Solo TIme

37
##
Tpt. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
° ###
Alto Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
##
¢
Ten. Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn.

{
& ? ? ? ? ‘ ? ? ? ? ‘ ? ? ? ? ? ? ? ?
A¨ C D7 G7

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Pno.
? ‘ ‘
6
D E
## Œ -œ -œ n>œ. Œ Œ - - >. Œ œ œ œ œ œ œ >œ. Œ Ó
43 3

Tpt. & œ #œ nœ ∑
3 3 3

°
>
### Œ -œ #-œ n>œ. Œ Œ - - >. Œ œ œ œ œ œ œ œ. Œ Ó
3

Alto Sax. & œ œ nœ ∑


3 3 3
- >
œ #-œ nœ. #œ œ œ œ œ œ >œ.
## -œ -œ n>œ.
Ten. Sax. ¢ & Œ Œ Œ Œ Œ Ó ∑
3 3 3 3
-œ -œ b>œ. -œ #-œ n>œ.
F©º7
œ bœ œ
? Œ Œ Œ Œ #œ œ œ œ Œ Ó ∑

{
Tbn.
3 3 3 3
D -œ -œ b >œ. >œ. E
-œ b-œ n>œœœ. Œ Ó
3 3
œ#œn œ
& Œ Œ Œ œb œ œ Œ #œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ ∑
3 3
œ œ b>œ. bœ œ
Chorus
Pno.
? œ b œ > .
F©º7
œ Œ #œ œ œ #œ œ Œ Ó
Œ Œ Œ ∑
3 3 3 3 Drum only
chill halftime swing sty

48
## ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tpt. &
° ### ∑
Alto Sax. & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
##
Ten. Sax. ¢ & ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑

? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Tbn.

{
& ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
Pno.
? ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑ ∑
7
F
Ó™
57
# œœ Œ œœŒ œ ‰ ∑
Tpt. & # ∑ ∑ J ∑

°
Ó™
### ∑ œœ Œ œœŒ œ ‰ ∑
Alto Sax. & ∑ J ∑

## Ó™ nœ œ Œ nœ œ Œ œ ‰ ∑
¢
Ten. Sax. & ∑ ∑ J ∑

Tbn.
? ∑ ∑ Ó™ œœ Œ œœŒ œ ‰ ∑
J ∑

{
F
& ∑ ∑ ? ? ? ? ‘ ? ? ? ? ? ? ? ?
F7 B¨ F

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Pno.
? ∑ ∑ ‘
bridge

## Ó™
63
nœ œ Œ nœ œ Œ œ ‰ œ ‰ Œ j ‰ Œ j
Tpt. & J J œ œ ‰ Œ Ó
° ### Ó™ œœ œœœ
& Œ Œ J ‰ œJ ‰ Œ œ ‰ Œ œ ‰ Œ Ó
Alto Sax.
J J
## Ó™ b œ œ b œ œ œ #œ
Ten. Sax. ¢ & Œ J ‰ J ‰ Œ œJ ‰ Œ
Œ œ ‰ Œ Ó
J

Ó™
? bœ œ Œ bœ œ Œ œ ‰ œ ‰ Œ œ ‰ Œ œ ‰ Œ Ó
Tbn. J J J J

{
>. >
j ‰ Œ .j ‰ Œ j‰ Œ Ó
& ? ? ? ? ‘ ? ? ?
A¨ D7 G7 µ
>. >.
? ? ? ? ?J ?J ‰ Œ ?J ‰ Œ Œ Œ
Pno.
? ‘ ‰ Œ
8
-3 - >. >
## Œ -œ -œ n>œ. Œ œ œ œ œ œ œ œ. Œ Ó
67

Tpt. & Œ œ #œ nœ Œ
3 3 3

° -3 - >. >œ.
### Œ -œ #-œ n>œ. Œ Œ œ œ nœ Œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó
Alto Sax. &
3 3 3
## Œ -œ -œ n>œ. Œ -œ #-œ n>œ. #œ œ œ œ œ œ >œ.
¢
Ten. Sax. & Œ Œ Œ Ó
3 3 3 3
-œ -œ b>œ. -œ #-œ n>œ.
F©º7
œ œbœ œ
? Œ Œ Œ Œ # œ œ œ Œ Ó

{
Tbn.
3 3 3 3
-œ -œ b >œ. -œ b-œ>œ. 3 3 >œ.
œ#œn œ n
& Œ Œ Œ œb œ œ Œ #œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ Œ Ó
3 3
Pno.
œ œ b>œ. œ b œ > .
F©º7
œ œbœ œ
? Œ Œ Œ œ Œ # œ œ œ Œ Ó
3 3 3 3

71 G
## œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ Œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œŒ
Tpt. & J J J J J J J J
° ### #œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰#œ ‰ œ œ œ Œ nœ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œŒ
Alto Sax. & J J J J J J J J
## œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ Œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ nœ ‰ œ œ œŒ
Ten. Sax. ¢ & J J J J J J J J

? œ œ ‰ œ œ œ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œŒ œ œ ‰ œj œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj œ œŒ
Tbn.
J J J J

{
G
& ? ? ? ? ‘ ? ? ? ? ? ? ? ?
D G C G

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Pno.
? ‘
Chorus
9
75
# œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ Œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œŒ
Tpt. & # J J J J J J J J
° ### #œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰#œ ‰ œ œ œ Œ nœ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œŒ
Alto Sax. & J J J J J J J J
## œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œœ
Ten. Sax. ¢ & ‰ ‰ ‰ ‰ Œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ nœ œ
J J J J J J J J Œ

? œ œ ‰ œ œ œ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œŒ œ œ ‰ œj œ œ ‰ œj ‰ œj ‰ œj œ œŒ
Tbn.
J J J J

{
& ? ? ? ? ‘ ? ? ? ? ? ? ? ?
D G C G

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
Pno.
? ‘

## œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ nœ œ œ œ œ œ œJ ‰ #œ œ ‰ œJ œ œ ‰ œJ
79

Tpt. & J J
° ### #œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ nœ nœ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ ‰ œJ œ œ ‰ œJ
Alto Sax. & J J
## œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ nœ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ
Ten. Sax. ¢ & J J J J

œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ bœ ™
? j
œ ˙ œœ‰ œ œœ‰ œ

{
Tbn.
J J J J

& ?™ ?J ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

?™
Pno. D B¨ C D

?J ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
?
10
## nœ œ nœ œ œ œ œJ ‰ #œ œ ‰ œJ œ œ ‰ œJ n>œ. ‰ Œ >œ. ‰ ‰ ‰
82

Tpt. & J J
° ### nœ nœ œ œ œ œ J ‰ œ œ ‰ œJ œ œ ‰ œJ n>œ. ‰ Œ >œ. ‰ ‰ ‰
œ
Alto Sax. & J J
## nœ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ >œ. ‰ Œ >œ. ‰ ‰ ‰
Ten. Sax. ¢ & J J J J

>. >.
bœ ™
? j j j
œ ˙ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ bœ ‰ Œ œ ‰ Œ

{
Tbn.
J J
>. >.
& ? ? ? ? ? ? ? ? ?J ‰ Œ ?J ‰ Œ
B¨ C D B¨ C
>. >.
Pno.
? ? ? ? ? ? ? ? ?J ?J ‰ Œ
? ‰ Œ

H
## #œJ ‰ Œ >œ >œ >œ. >.
85

Tpt. & Ó Œ Œ Œ >œ >œ œ Œ


3 3

° ### œJ ‰ Œ >œ >œ >œ. >œ >œ >œ.


Alto Sax. & Ó Œ Œ Œ Œ
3 3
## œ ‰ Œ >œ >œ >œ. >œ >œ >œ.
Ten. Sax. ¢ & J Ó Œ Œ Œ Œ
3 3

> > > >.


3
? œ ‰ Œ Ó Œ >œ >œ œ. Œ Œ œ œ œ Œ

{
Tbn.
J
3
H >œ >œ >œ. >œ >œ >œ.
>. œœ œœ œœ œ œœ œœ
& ?J ‰ Œ Ó Œ Œ Œ œ Œ
3 3
D D C
>3 > >.
Pno.
>. >
?J ‰ Œ Œ >œ >œ œ.
? Ó Œ Œ œ œ œ Œ
3
11
U
## Œ n>œ >œ >œ. > >. >
88

& Œ Œ œ. Œ œ ‰ Œ œ. w
Tpt.
J J J
3 3
>œ. >œ.
3
U
>œ.
° ### Œ >œ >œ >œ. Œ Œ J Œ J ‰ Œ J #w
Alto Sax. &
3 3
U
# >œ. >œ. >œ.
3
## Œ >œ >œ >œ. Œ J Œ J ‰ Œ J w
¢
Ten. Sax. & Œ
3 3 3

>3 > >. 3


>. >. 3
>
j ‰ Œ .j w

{
? Œ bœ œ œ Œ Œ œj Œ
Tbn. œ œ
>œ. >œ. >œ. U
>œ.
b >œœ >œ
œœ œœ œœ ‰ Œ œœ U
J U
& Œ œ Œ Œ nœœ Œ
J J
3 3 3
Pno. B¨ A7 3 D13(#11„ˆˆ9)
? >3 > >. >. >. 3
>
j ‰ Œ .j U
Œ bœ œ œ Œ Œ œj Œ œ œ
Crazy Thing Called Love
Trumpet in Bb CHAD ANGELES
Arranged by JP Ocampo Michael Buble
U
3 3
q = 148 >. >. >.
## 4 Œ >œ >œ >œ. Œ > > j j j
& 4 Œ n>œ >œ œ. Œ Œ b>œ >œ œ. Œ Œ œŒ œ ‰ Œ œ
3 3 3

## ° ™ nœ#>œ œ#-œ œ ü
>. >. >.
nœ#>œnœ#-œ œ nœ#>œnœ#-œ œ
Œ ‰nœ ‰#œj ‰ œJ Œ ™™ †
.j . >.
& ¢™‰J
5
Œ ‰J Œ ‰J

## ° ™
9
™™ ü
A
nœ n .
œ
1.
n œ.
& ¢™
9

bœ œ nœ œ

J ‰ Œ Ó J ‰ Œ Ó
3 3

Ó™
B
21
## ‰ j
2. >œ. œœ Œ œœŒ œ‰ ∑
nœ ∑ ∑
& œ nœ œ#œ œ J

& # Ó™
27
# nœ œ Œ nœ œ Œ œ ‰ œ ‰ Œ j ‰ Œ j
J J œ œ ‰ Œ Ó

-3 - >. > %
## Œ -œ -œ n>œ. Œ œ œ œ œ œ œ œ. Œ Ó
31

& Œ œ #œ nœ Œ
3 3 3

35
##
C 8 D
-œ -œn>œ. -3 - >. >œ.
Œ Œ Œ œ#œnœ Œ œ œ œ œ œ œ Œ Ó
&
3 3 3

47
##
E 12
&
Copyright © JPO
2 Trumpet in Bb

## Ó™
Ó™
59 F
œœ Œ œœŒ œ‰ ∑ nœ œ Œ nœ œ Œ œ ‰
& J ∑ J

65
## œ j j -œ -œn>œ. -3 - >.
& J ‰ Œ œ ‰ Œ œ‰Œ Ó Œ Œ Œ œ#œnœ Œ œ œ œ œ œ œ
3 3 3
G
## >œ. Œ Ó
70
œœ‰ œœœ‰ œ ‰ œ‰ œœœŒ œœ‰ œœœ‰ œ
& J J J J J J
74
## ‰ œ ‰ œ œ œ Œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ Œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ
& J J J J J J J J

## ‰ œ ‰ œ œ œ Œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ nœ œ œ œ œ œ œJ ‰ #œ œ ‰ œJ œ œ ‰ œJ
78

& J J J J

## nœ œnœ œ œ œ œJ ‰ #œ œ ‰ œJ œ œ ‰ œJ n>œ. ‰ Œ >œ. ‰ ‰ ‰ #œJ ‰ Œ Ó


82

& J J
H U
## Œ >œ >œ >œ. Œ Œ >œ >œ >œ. Œ Œ n>œ >œ >œ. Œ Œ >œ. Œ >. >
86

& œ ‰ Œ œ. w
3 3
J J J
3 3 3
Alto Saxophone
Crazy Thing Called Love
CHAD ANGELES
Arranged by JP Ocampo Michael Buble

q = 148 >œ. >œ. U


>œ.
### 4 Œ >œ >œ >œ. Œ >. >
& 4 Œ >œ >œ œ Œ Œ n>œ >œ œ. Œ Œ JŒ J ‰ Œ J
3 3 3 3 3

### ° ™ ü
> > > >
>œ œ -œ œ. >œ œ -œ œ. >œ œ -œ œ. .œ œ. œJ.
& ¢™‰ ‰ Œ ‰ J ‰ J ‰ Œ ™™ †
5
Œ ‰‰ Œ ‰‰

### ° ™
9
™™ ü
A
nœ n .
œ
1.
nœ.
& ¢™
9

œ nœ œ œ J ‰ Œ Ó J ‰ Œ Ó

3 3

>.
Ó™
B
## ‰ j nœ œ#œ œnœ œ
2.
#
21
∑ œœ Œ œœŒ œ‰ ∑ ∑
& œ J

### Ó™ œ œ œ œ œ
27

& Œ Œ J ‰ œJ ‰ Œ œ ‰ Œ œ ‰ Œ Ó
J J

>
### Œ -œ #-œ n>œ. Œ -3 - >. œ œ œ œ œ œ œ. Œ Ó %
31

& Œ œ œ nœ Œ
3 3 3

35
###
C 8 D
-œ#-œn>œ. -3 - >. œ œ œ œ œ œ
>œ.
& Œ Œ Œ œ œnœ Œ Œ Ó
3 3 3

47
###
E 12
&
Copyright © JPO
2 Alto Saxophone

### Ó™
Ó™
F
59
œœ Œ œœŒ œ‰ ∑ œœ œœ œ
& J ∑ Œ Œ J‰

### œ
65
-œ#-œn>œ. -3 - >. œœœœœœ
& J ‰ Œ œJ ‰ Œ œJ ‰ Œ Ó Œ Œ Œ œ œnœ Œ
3 3 3

>
### œ. Œ Ó
70 G
& #œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ #œ ‰ œ œ œ Œ nœ œ ‰ œ œ œ ‰ œ
J J J J J J

### ‰ œ ‰ œ œ œ Œ #œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰#œ ‰ œ œ œ Œ nœ œ ‰ œ œ œ ‰ œ
74

& J J J J J J J J

### ‰ œ ‰ œ œ œ Œ #œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ nœnœ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ ‰ œJ œ œ ‰ œJ
78

& J J J J

### nœnœ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ ‰ œJ œ œ ‰ œJ n>œ. ‰ Œ >œ. ‰ ‰ ‰ œJ ‰ Œ Ó


82

& J J
> > U
>œ.
H >. .
œ .
œ
86
> > > >
### Œ œ œ œ Œ Œ >œ >œ œ. Œ Œ >œ >œ œ. Œ Œ J Œ J ‰ Œ J #w
&
3 3 3 3 3
Tenor Saxophone
Crazy Thing Called Love
CHAD ANGELES
Arranged by JP Ocampo Michael Buble
U
q = 148
## 4 Œ >œ >œ >œ. Œ >. > n>œ. >œ. >œ.
& 4 Œ >œ >œ œ Œ Œ n>œ >œ œ. Œ Œ JŒ J ‰ Œ J
3 3 3 3 3

>œ.
## ° ™ j > - >. > - >. > - >. nœ #œ J ™ ü
. .
& ¢ ™ nœ #œ œ#œ œ J ‰ J ‰ Œ ™†
5
‰ Œ ‰ j Œ ‰ j Œ ‰
nœ #œnœ#œ œ nœ #œnœ#œ œ

## ° ™
9
™™ ü
A 1.
nœ n œJ nœ
& ¢™
9
œ nœ œ

bœ nœ ‰ Œ Ó J ‰ Œ Ó
3 3

Ó™ nœ œ Œ nœ œ Œ œJ ‰ ∑
B
21
## ‰ j
2. >œ.
nœ ∑ ∑
& œ nœ œ#œ œ

& # Ó™
27
# bœ œ bœ œ œ #œ
Œ Œ J ‰ J ‰ Œ œJ ‰ Œ œ ‰ Œ Ó
J

-œ #-œ n>œ. #œ œ œ œ œ œ >œ. %


## Œ -œ -œ n>œ. Œ
31

& Œ Œ Œ Ó
3 3 3 3

35
##
C 8 D
-œ -œn>œ. -œ #-œn>œ. #œ œ œ œ œ œ >œ.
& Œ Œ Œ Œ Œ Ó
3 3 3 3

47
##
E 12
&
Copyright © JPO
2 Tenor Saxophone

## Ó™
Ó™
F
59
nœ œ Œ nœ œ Œ œ ‰ ∑ bœ œ bœ œ œ
& J ∑ Œ Œ J‰

## #œ
65
-œ -œn>œ. -œ #-œn>œ. #œ œ œ œ œ œ
& J ‰ Œ œJ ‰ Œ œJ ‰ Œ Ó Œ Œ Œ Œ
3 3 3 3

>
## œ. Œ Ó
70 G
& œœ‰ œœœ‰ œ ‰ œ‰ œœœŒ œœ‰ œœœ‰ œ
J J J J J J

## ‰ nœ ‰ œ œ œ Œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ Œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ
74

& J J J J J J J J

## ‰ nœ ‰ œ œ œ Œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ nœ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ
78

& J J J J J J

## nœ œ œ œ œ œ œJ ‰ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ >œ. ‰ Œ >œ. ‰ ‰ ‰ œ ‰ Œ Ó
82

& J J J J J
> > U
>œ.
H >. # œ. .
œ
86
> > > >
## Œ œ œ œ Œ Œ >œ >œ œ. Œ Œ >œ >œ œ. Œ Œ J Œ J ‰ Œ J w
&
3 3 3 3 3
Trombone
Crazy Thing Called Love
CHAD ANGELES
Arranged by JP Ocampo Michael Buble
q = 148
>3 > >. >3 > >. >3 > >. >.3
>. 3
>.
? 44 Œ œ œ œ Œ Œ bœ œ œ Œ Œ bœ œ œ Œ Œ œj Œ œj ‰ Œ œj

? ™™ ‰ bœn>œ œ#œ œ Œ ‰ bœn>œnœ#œ œ Œ ‰ bœn>œnœ#œ œ Œ ‰ nœ ‰ œ. ‰ J Œ ™™ ü


° >
. >
. >
. >œ.
- - - .
5

¢ J J J J J †

9
? ° ™™ ü™ ‰ j bœ œ#œ œbœ œ
A .
1.œ œ. >.
b˙ b˙
™† œ
9 2.

¢
J‰Œ Ó J‰Œ Ó

Ó™ Ó™ bœ œ Œ bœ œ Œ œJ ‰
22 B
? ∑ œœ Œ œœŒ œ ‰ ∑ ∑
J

29 -œ -œ b>œ. -œ#-œ n>œ.


F©º7
œ œ bœ œ
? œ ‰ Œ œJ ‰ Œ œJ ‰ Œ Ó Œ Œ Œ Œ #œ œ
J 3 3 3 3

34 C 8 D -œ -œ b>œ. -œ #-œ n>œ.


? œ Œ Ó Œ Œ Œ Œ
3 3

45
œ œ
F©º7 bœ œ E 12
? #œ œ œ Œ Ó
3 3
Copyright © JPO
2 Trombone

? Ó™ Ó™
59 F
œœ Œ œœŒ œ‰ ∑ bœ œ Œ bœ œ Œ œ ‰
J ∑ J

65 -œ -œ b>œ. -œ#-œ n>œ.


F©º7
œ œ bœ œ
? œ ‰ Œ œJ ‰ Œ œJ ‰ Œ Ó Œ Œ Œ Œ #œ œ
J 3 3 3 3
70 G
? œ Œ Ó œœ‰ œœœ‰ œ ‰ œ‰ œœœŒ ‰ j ‰ j
J J J J œœ œœœ œ
74
? ‰ œj ‰ œj œ œ Œ œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ ‰ œ ‰ œ œ œ Œ ‰ œj œ œ ‰ œj
J J J J œ œ

œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ bœ ™ œj ˙
78
? ‰ œj ‰ œj œ œ Œ œœ‰ œœœ‰ œ
J J J J
>. >.
? bœ ™ œj ˙
82
œ œ ‰ œ œ œ ‰ œ bœ ‰ Œ œj ‰ Œ
j œ ‰ Œ Ó
J J J
H >3 > >. >3 > >. 3
>. >. 3
>
? Œ >œ >œ >œ. Œ j ‰ Œ .j w
86
Œ œ œ œ Œ Œ bœ œ œ Œ Œ œj Œ œ œ
3
Piano
Crazy Thing Called Love

{
CHAD ANGELES
Arranged by JP Ocampo Michael Buble
q = 148
>œ >œ >œ. >œ. >œ. U
b >œœ >œ b b>œœ >œ >œ. >œ. >œ.
4 Œ œœ œœ œœ
Œ Œ œ œœ œœ Œ Œbœ œœ œœ Œ Œ nœœ Œ œœ ‰ Œ œœ
&4 J J J
3 3 3 3 3
> > >. 3
> > >.3
> > >.
3
>. 3
>. >. 3
? 44 Œ œ œ œ Œ
C B¨
Œ bœ œ œ Œ

Œ bœ œ œ Œ Œ œj Œ œj ‰ Œ œj
G7

{
.j >œ.
° bœ nœ œ #œ ü
>œ. >œ. >œ.
& ™™ ‰bœ n œ œ# œ œ Œ ‰bœ n œn œ# œ œ Œ ‰bœ n œn œ# œ œ Œ ‰n œ ‰ œ ‰ œJ Œ ™™
5
j > - j > -
bœ nœ nœ #œ j > -
bœ nœ nœ #œ .
nœ œ
J
? ™™ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ™™ †
C C C C

{
Bass enters second time
%
°™
A
& ™? ? ? ? ‘ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‘ ? ? ? ?
9 To Segunda ves

? ™™ ? ? ? ?
C F B¨ F C F

¢ Chorus 1 and 2 ‘ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‘ ? ? ? ?

{
Enter horns on repeat

? ™ ?J ? ? ™™ ü
>.
16

& ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?J ‰ Œ Ó
1.

? ™ ?J ? ? ™™

? ? ? ? ?
F C A¨ B¨ C >.
? ? ? ? ? ? ? ? ?J ‰ Œ Ó †

{
>.
j b œ œ #œ œ b œ œ
B

21 2.

& ‰ œœ bœ œ# œ œ bœ œ ∑ ? ? ? ? ‘
C F7
? ? ≈ ? ? ? ? ? ? ?>.
R J
∑ ? ? ? ? ‘

{
bridge

25

& ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‘
B¨ F A¨
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ‘
Copyright © JPO
{
2 Piano
>. > -œ -œ b >œ.
j ‰ Œ .j ‰ Œ -œ b-œ >œ. 3 3
œ#œn œ
29

& ? ? ?J ‰ Œ Ó Œ Œ Œ œb œ œ Œ #œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ


>
D7 G7
>
3
œ œ b>œ. 3
>œ. œbœ œ
? ?. ‰ Œ ?. ‰ Œ ? ‰ Œ Œ Œ Œ Œ œœ
µ F©º7
Œ Œ œ b œ # œ
J J J

{
3 3 3 3

n>œœœ. Œ Ó
C
34
% 
& ? ? ? ? ‘ ? ? ? ? ‘ ? ? ? ? ‘
G C A¨ C
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? œ œnœ œnœ œ œ œ ‘ ‘ ‘

{
Instrumental / Solo TIme
D -œ -œ b >œ. -œ b-œ>œ. 3 3
œ#œn œ
41

& ? ? ? ? ? ? ? ? Œ Œ Œ œb œ œ Œ #œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ


œ œ b>œ. œbœ
3 3
>œ. œ #œ
? ? ? ? ? ? ? ? Œ œœ
D7 G7 F©º7
? Œ Œ Œ œ b œ #

{
3 3 3 3
46
n>œœœ. Œ Ó
E 12 F
& ? ? ? ? ‘ ? ? ? ? ? ? ? ?
Chorus 12 F7 B¨ F

? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
? œ Œ Ó ‘

{
Drum only bridge
>. > -œ -œ b >œ.
j ‰ Œ .j ‰ Œ j ‰ Œ Ó -œ b-œ >œ.
chill halftime swing style
œ#œn œ
63

& ? ? ? ? ? ? ?
‘ Œ Œ Œ œb œ œ Œ

œ b>œ.
3 3

? ? ? ? ?
D7
>.
G7
>.
µ
œ œ bœ >œ. Œ
‘ ?J ‰ Œ ?J ‰ Œ ?J ‰ Œ Œ Œ Œ Œ Œ

{
3 3
69 3 3
n>œ. ##
G
& #œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ Œ Ó ? ? ? ? ‘ ? ? ? ? ? ? ? ?
œbœ œ œ
? #œ œ ## ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ?
F©º7 D G C G
œ Œ Ó ‘

{
3 3 Chorus

? ? ? ? ? ? ? ? ? ™ ?J ? ? ? ? ? ?
75
##
& ? ? ? ? ‘

? ? ? ? ? ? ? ? ? ™ ?J ? ? ? ? ? ?
D G C G D B¨ C
?## ? ? ? ? ‘
{
Piano 3
>. >. >.
81
##
& ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?J ‰ Œ ?J ‰ Œ ?J ‰ Œ Ó
?## ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? >. B¨ > >
?J ?J ‰ Œ ?J ‰
D B¨ C D C
. D
.

{
‰ Œ Œ Ó
H >œœ >œœ >œœ. >œ >œ >œ. > > >. >œ. >œ. U
>œ.
n
## Œ œ œ œ Œ Œ œœ œœ œœ Œ Œbnnœœœ œœœ œœœ U
86

& Œ Œ nœœ Œ œœ ‰
J J
Œ œœ
J U
3 3 3 3 3
> > >.
3
> > >.
3 3
>. >. > 3
?## Œ >œ >œ >œ. Œ
D C
Œ nœ œ œ Œ

Œ bœ œ œ Œ Œ œj Œ
A7 j ‰ Œ .j UD13(#11„ˆˆ9)
œ œ
3