Vous êtes sur la page 1sur 5

-1-

Universitat Oberta
de Catalunya

Aula

06.524 - Tractament i publicació d'imatge i vídeo aula 1

PRA 2

Inici: Lliurament: Solució: Qualificació:


08/12/17 24/12/17 04/01/18 04/01/18

Descripció
L’objectiu d’aquesta pràctica és avaluar els aprenentatges pràctics adquirits pels alumnes de
l’assignatura Tractament i publicació d’imatge i vídeo en la segona part del curs, dedicada al tractament
i publicació de vídeo. Per tant, la present pràctica correspon als continguts teòrics següents:

• Guies d’aprenentatge Affter Effects I-VI

• After Effects: recursos externs (consultar el taulell de l’aula)

També es demanarà a l’alumne que faci servir una plataforma de publicació de vídeo en línia per
publicar alguns dels vídeos generats a la pràctica (Wiki: Publicació d'imatge i vídeo a Internet).

Objectius i competències
Les competències de l'assignatura relacionades amb aquesta prova són:

• Capacitat de discriminar les opcions factibles de les que no ho són en un estudi d’especificacions d’un projecte, un
sistema o una tasca.

• Capacitat de modificar una imatge digital basant-se en uns requisits previs.

• Capacitat de canviar la resolució, relació d’aspecte i forma d’una imatge.

• Capacitat de visualitzar i imprimir imatges de manera eficaç i eficient.

• Capacitat per a editar i comprimir un vídeo digital de manera eficient i eficaç.

A més, les competències generals del grau també relacionades amb aquesta prova són:
-2-

• Capacitat de capturar, emmagatzemar i modificar informació d’àudio, imatge i vídeo digitals aplicant-hi principis i
mètodes de realització i composició del llenguatge audiovisual.

• Capacitat per integrar i gestionar continguts digitals en aplicacions multimodals d’acord amb criteris estètics, tècnics i
funcionals.

• Capacitat per utilitzar en forma apropiada els llenguatges de programació i les eines de desenvolupament per l’anàlisi,
disseny i implementació d’aplicacions.

• Capacitat d’utilitzar els fonaments matemàtics, estadístics i físics per a comprendre els sistemes TIC.

• Capacitat d’analitzar un problema en el nivell d’abstracció adequat a cada situació i aplicar les habilitats i els
coneixements adquirits per a abordar-lo i resoldre’l.

Enunciat
1.- En aquest exercici configurarem màscares de seguiment en After Effects per difuminar les plaques
de matrícula de dos autobusos en moviment, de manera que no sigui possible veure els seus números
en cap moment.

El vídeo sobre el qual treballarem és "161022_238_SanFrancisco.mp4" i a la imatge es mostren les


matrícules que es volen difuminar.

Guarda el projecte After Effects amb el nom "nom_cognom_P1.aep" (3 punts).

https://edumedia.uoc.edu/embed/5a29ee6bd85d10e55b66cf27?
profile=classroom&ignore_stats=true

2.- En aquest segon exercici, farem servir la tècnica del "motion tracking" o “seguiment" per inserir un
text en una escena, de manera que sembli que forma part de la mateixa escena.

El vídeo sobre el qual treballarem és "170609_A_Delhi_090_1.mp4" i el text a inserir és el vostre nom


i primer cognom en el lloc marcat a la imatge. Es valorarà principalment el realisme del resultat. Si
l'alumne ho considera necessari, també pot fer servir Photoshop per generar el text.

Guarda el projecte After Effects amb el nom "nom_cognom_P2.aep" (3 punts).

https://edumedia.uoc.edu/embed/5a29eed5c883d6135b786daa?
profile=classroom&ignore_stats=true

 3.- En aquest darrer exercici sobre seguiment afegirem en una escena un text en 3D que segueixi el
moviment de la càmera, de forma que també sembli que forma part de l'escena.

El vídeo sobre el qual treballarem és "160820_028_NYC_GrandCentralStation4_1080p" i el text a


inserir és el vostre nom i primer cognom. Inserirem aquest text de forma que quedi en el centre de
-3-

l'estació, com si estigués flotant (podeu agafar el tutorial programat a l'aula https://helpx.adobe.com/
after-effects/how-to/add-3d-text-video-footage.html com a referència).

Guarda el projecte After Effects amb el nom "nom_cognom_P3.aep" (2 punts).

4.- Explica detalladament com realitzaries el procés d'exportació del vídeo de la pregunta 1
(renderització) si el volguessis publicar a la plataforma Vimeo*. En particular, explica breument els
paràmetres fonamentals (contenidor, còdec, keyframe , bit rate , etc.) que utilitzaries i quina seria la
raó.

Aquesta pregunta s'ha de respondre al PDF i pots acompanyar la teva explicació de captura d'imatges (1
punt).

(*) S'aconsella a l'alumne cercar i seguir les indicacions de la mateixa plataforma Vimeo sobre com
preparar els vídeos abans de pujar.

5.- Publica en una plataforma de publicació de vídeos en línia els vídeos generats en exportar els
resultats dels exercicis 1, 2, i 3 amb la màxima qualitat possible. Raona quin és el motiu o motius que
t’han portat a escollir aquesta plataforma i no una altra. Fes una taula comparant les característiques
més importants de la plataforma escollida amb altres dues plataformes.

Aquesta pregunta s'ha de respondre al PDF. Ha d'incloure l'enllaç als vídeos publicats i pots acompanyar
la teva explicació de captura d'imatges (1 punt).

170609_A_Delhi_090_1.mp4
160820_028_NYC_GrandCentralStation4_1080p.mp4
161022_238_SanFrancisco.mp4

Criteris d'avaluació
La resposta a les qüestions plantejades pot no ser única. No es tracta de respondre A o B, ni de copiar
la documentació de diferents fonts d’informació, sinó de raonar. Per això, es valorarà especialment el
raonament seguit per arribar a la conclusió.

Així doncs, per cada qüestió es valorarà:

• Coherència argumental (50%)

• Correcció de la resposta (20%)

• Capacitat de síntesi (15%)

• Capacitat de relació dels conceptes vistos als materials escrits (15%)


-4-

Totes les respostes han d'estar correcta i àmpliament raonades. Respostes d'una o dues frases
difícilment podran tenir valoració de Coherència argumental.

No es pot realitzar una còpia directa de les anotacions de l'assignatura, i cal indicar la bibliografia i les
referències externes usades.

Per calcular la nota final de la Pràctica, cal tenir present que:

• Cada qüestió té una puntuació diferent (marcada al final de cada pregunta).

Condicions de lliurament
El lliurament de la Pràctica es realitzarà la bústia de pràctiques de l'aula, en un únic fitxer en format ZIP
que contindrà:

• Document de la Pràctica en format PDF. El nom del fitxer ha de ser cognom_nom_PRA2.pdf.

• Els tres projectes d'After Effects.

Obligatòriament, el document PDF haurà d'incloure:

• Portada amb: Nom de l'alumne, Nom de l'assignatura i Títol de la prova (en aquest cas, Pràctica 2)

• Índex

• Bibliografia (format APA, MLA, etc.)

La no inclusió d'alguns d'aquests elements es penalitzarà amb un punt sobre el total de la nota. La no
inclusió de la bibliografia o no incloure-la en un format correcte penalitzarà amb dos punts sobre el
total de la nota.

El límit del document és de 7 pàgines (sense incloure la portada, índex, enunciats i bibliografia), amb
lletra de 12 punts i interlineat simple.

Materials i fonts d'informació

Recull de recursos de Biblioteca per a Adobe Creative Cloud Web


Materials
Introducció a Processing
AUDIOLLIBRE EPUB MOBIPOCKET VIDEOLLIBRE HTML5 PDF

Tractament i publicació d'imatge i vídeo


AUDIOLLIBRE EPUB MOBIPOCKET VIDEOLLIBRE HTML5 PDF

Mòdul 1. Histogrames i transformacions puntuals


-5-

AUDIOLLIBRE EPUB MOBIPOCKET VIDEOLLIBRE HTML5 PDF

Mòdul 2. Transformacions espacials lineals


AUDIOLLIBRE EPUB MOBIPOCKET VIDEOLLIBRE HTML5 PDF

Mòdul 3. Transformacions espacials no lineals


AUDIOLLIBRE EPUB MOBIPOCKET VIDEOLLIBRE HTML5 PDF

Mòdul 4. Transformacions geomètriques


AUDIOLLIBRE EPUB MOBIPOCKET VIDEOLLIBRE HTML5 PDF

Mòdul 5. Programació d'efectes en imatges en Processing


AUDIOLLIBRE EPUB MOBIPOCKET VIDEOLLIBRE HTML5 PDF

Mòdul 6. Dispositius de visualització e impressió


AUDIOLLIBRE EPUB MOBIPOCKET VIDEOLLIBRE HTML5 PDF

Mòdul 7. Els formats de vídeo


AUDIOLLIBRE EPUB MOBIPOCKET VIDEOLLIBRE HTML5 PDF

Mòdul 8. L'alta definició


AUDIOLLIBRE EPUB MOBIPOCKET VIDEOLLIBRE HTML5 PDF

Publicació d'imatge i vídeo a internet


Web

Guies d'aprenentatge d'eines d'autor


PDF