Vous êtes sur la page 1sur 6

Algemene economie

Literatuur: Onderneming en omgeving


basiskennis economie voor hoger onderwijs
Auteur: Robert F. Stewart en Albert Humphrey (SWOT)
Vakgebied: Marketing

Beschrijving
Omgevingsfactoren

Ondernemingsklimaat of maatschappelijke context

- Milieu
- Technologisch
- Demografisch
- Economisch
- Maatschappelijk
- Politiek

Participanten

Betrokken bij of directe invloed op bedrijfsvoering

- Media
Soorten elasticiteit
- Afnemers
- Leveranciers
- Prijselasticiteit
- Concurrentie
- Vermogensverschaffers - Kruiselingse prijselasticiteit
- Werknemers - Inkomenselasticiteit
- Belangenbehartigingsorganisaties o Substituut
- Overheidsinstellingen
o Complementair
SWOT-analyse

Analyse die inspeelt op factoren van het schaalmodel Soorten productieomvang


- Strength - Progressief
- Weakness
- Degressief
- Opportunities
- Threads - Proportioneel

Marktvormen

- Monopolie Soorten producten


- Oligopolie
- Monopolistische concurrentie - Heterogeen
- Volkomen concurrentie - Homogeen
Prijsgevoeligheid

- Prijselastisch
- Prijsinelastisch
Relevant voor: Het effect van een prijs/afzet
- Vraag & aanbodcurve
- Evenwichtsprijs verhouding berekenen. Op basis van gegevens
inspelen op een minimum en maximumprijs.
Break-even point
Tevens het break-even point berekenen.
- Berekenen punt van geen winst noch verlies
Communicatie
Literatuur: MarCom
Auteur: Birkigt & Stadler
Vakgebied: Marketingcommunicatie in organisaties

Beschrijving
Imago = Hoe anderen jou zien
Budget
Identiteit = Hoe jij jezelf ziet
- Taakstellende methode
Symboliek = Visuele beeld van organisatie - Uitgaven in voorgaande jaren
- Omzetpercentagemethode
Huisstijl = Visuele identiteit van bedrijf - Concurrentiegeoriënteerde methode
- Anticyclische methode
Identiteitsstructuren - Sluitpostmethode
- Monolitische identiteit Evaluatie
- Endorsed identiteit
- Branded identiteit - Effectevaluatie
- Procesevaluatie
Vormen van communicatie - Productevaluatie
- Public relations
- Reclame
- Voorlichting
- Propaganda

Analyse – extern

Analyse – intern

- Publieksgroep
- Doelgroep

Publieksgroepen

- Algemeen maatschappelijk
- Financieel-commercieel
- Politieke-maatschappelijk
- Intern

Communicatiedoelstelling

- Kennis
- Houding
- Gedrag

Relevant voor: Wat er communicatief voor nodig is om duidelijk te maken waar het
bedrijf voor staat en gaat, en wat de kernwaarden van zo’n bedrijf zijn. Ook relevant
voor het vinden van de juiste manier om een bepaalde doelgroep te benaderen.
Bedrijfseconomie
Vakgebied: Bedrijfseconomie

Beschrijving
Balans

- Debetzijde
- Creditzijde

Journaalpost

Systeem om financiële veranderingen bij te houden

- Bij creditering ‘aan’


- Elke transactie minimaal één debet en credit boeking

Resultatenrekening

- Kosten en opbrengsten
- Mutaties op eigen vermogen
- Geeft ‘resultaat’ weer

Liquiditeitsoverzicht

- Ontvangsten en uitgaven
- Geeft mutaties op liquide middelen
- Geeft verandering van kas/bank weer

- Opbrengsten + ontvangsten
- Kosten + uitgaven
- Vooruitbetalingen
- Betalingen achteraf

Relevant voor: Het achterhalen van de financiële toestand van een bedrijf, doormiddel van
een balans. En op basis van de balans de winst- en verliesrekening en liquiditeitsoverzicht
invullen om te kijken of het bedrijf winst of verlies draait, en of deze wel genoeg geld in
kas/bank heeft.
Management
Literatuur: Organiseren & managen (derde druk)
Auteur: McKinsey (7S-model)
Vakgebied: Management

Beschrijving
7S model van McKinsey

- Missie
- Visie
- Doelstellingen
- Strategie

Strategie onderverdeeld

- Operational excellence
- Product leadership/innovation
- Customer intimacy

Organisatiestructuur
Hoofdlijnen geschiedenis
- Taak en functie
- Bevoegdheid en relaties - Klassieke organisatiekunde
- Gedragskundige benadering
Indelingen - Revisionisme
- F-indeling - Systeembenadering
- Contingentiebenadering
- P-indeling
- M-indeling Verschillende managementstijlen
- G-indeling
- Autocratisch / autoritair (1,2)
Typen organisatiestelsels - Consulterend (3,4 en 5)
- Participatief (6,7)
- Lijnorganisatie
- Lijn-staforganisatie
- Lijn- en functionele staforganisatie
o Steile structuur
o Platte structuur

Processen binnen een organisatie

- Verkoopproces
- Onderhoudsproces
- Flowchart

Effectief = doeltreffend
- Transactioneel leiderschap
Efficiënt = doelmatig - Transformerend leiderschap

Verbetering van processen Sleutelvaardigheden

- Plan - USP (Unique Selling Proposition)


- Do - Core competence
- Check - Skills
- Act

Informatiesystemen Relevant voor: Het opsporen en herkennen van


- Management Informatie Systeem (MIS) interne problemen in een bedrijf en tot een
- Enterprise Resource Planning (ERP) passende oplossing komen. Ook op basis van alle
- Customer Relation Management (CRM) gegevens een goede organisatiestructuur &
- Verkoop Informatie Systeem (VIS) managementstijl aanbrengen
Recht
Literatuur: Nederlands recht begrepen (vierde druk) + wettenbundels 2017-2018 (33e druk)
Auteur: Mr. Lydia Janssen
Vakgebied: Privaatrecht en publieksrecht

Beschrijving
Indeling recht in rechtsgebieden

- Strafrecht
- Staatsrecht
- Bestuursrecht
- Burgerlijk recht

Rechtsbronnen

- De wet
- Jurisprudentie
- Verdragen
- Gewoonte

Materieel en formeel recht

- In materiële zin
- In formele zin Rechtsfeiten: feiten
met een
Grondrechten rechtsgevolg

- Element van ‘de rechtstaat’


- Rechten die horen bij het ‘mens zijn’ Menselijke
Blote rechtsfeiten
handelingen
- Horizontale werking
- Verticale werking
o Klassiek
Feitelijke
o Sociaal Rechtshandelingen
handelingen

Rechtsfeiten

- Blote rechtsfeiten Eenzijdig


Onrechtmatige
daad
- Menselijke handelingen

Rechtspraak
Meerzijdig Wanprestatie
- Geschillenbeslechting
- Rechtsbron

Rechterlijke macht
Rechtmatige daad

- Rechtbank
- Gerechtshof
- Hoge raad

Relevant voor: Het achterhalen van rechtsverhoudingen en gevolgen van bepaalde handelingen.
Ook relevant voor het opstellen van bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst.
Onderzoek
Literatuur: Zo doe je een onderzoek (derde druk)
Auteur: Roel Grit & Mark Julsing
Vakgebied: Opstellen onderzoeksplan

Breineducatie

- Mindset
o Ontwikkelingsgericht
o Gefixeerd
- Fast & Slow thinking
- Selectief waarnemen
- Patroonherkenning

Kritisch denken

- Logica
- Bewijs
- Objectieve kijk
- Vrij van vooroordelen

Onderzoek doen

- Bepalen onderwerp
- Onderzoeksplan maken
- Ontwerpen onderzoek
- Verzamelen gegevens
- Analyseren gegevens
- Formuleren conclusies en aanbevelingen
- Schrijven onderzoeksrapport
- Afronden onderzoek

Literatuur/bronnenlijst

Relevant voor: Het opstellen van een professioneel onderzoeksplan ter informatie voor jezelf en het
bedrijf waar het onderzoek voor wordt verricht. Op basis van feiten een rapport opstellen inclusief
verbetervoorstellen.