Vous êtes sur la page 1sur 46
a LNG 9 RNG4PERKA, een» aE pepe Tee = 1968: Fortunate ('Tuna') Habib Terael (1935*) van Koyptische afkoust (ze spreekt arabisch) vestigt zich in Brussel. fe is gebozen in net Bgyptische Alexand=ié en in 1962 gescheiden van de Nederlander Egbert Witteveen uit Amsterdam. Ze heeft de Nederlandse nationaliteit bekouden. In Brussel begint ne te werken bij Alitalia, dienst boekhouding, en lien bij een uitgevers4. 4 2970: Fortunato Iefael bouwt Catherine Virgitti, de opvolger sedert '76 van Mme Claude ah hoofd van het beruchte luxe call-gir) net in Parije, wordt cearresteard ‘op beschuldiging van proxenotisne en opgesloten in de gevangenis van Fleury-Mérogis. Ze wordt ook beschuldigd van fiskale fraude, e wordt op 24.2.78 vrijgelaten. = Door de brigade mondaine worden in haar Kiuis bij de Banque Rothschild in de avenue Georges-V in Parijs oon reeks foto’s in besiaggenomen waarop Virgitti voorkomt in gozelschap van een hoge ones uit de parti; van Giscard d'¥etaing. = In april '79 wordt ze vercordeeld tot 6 maanden met uitstel, De fovo's zijn inmiddels spoorloes verdwenen. "aie ook 2.11.79, » 6.2.78: Start van ondorzock inzake Montaricourt. ontvangst van anoniene brief met in bijlage een annonce uit het weekblad 'Vlan'. (dossier nr* $8.66.1371/78 vh parket te Brussei). (bron. 5) + De BOB van Brussel stelt een PV op over een anonione brief met de copie van een aankondiging die in 1977 herhaaldeli3k is verschenon 4p het weekblad 'Vien'. Zon zekere Madane Claude wenste Jonge vrouwen aan te werven die verzocht worden hun Looftijd mee te delen en cen foto op te sturen. Herat maakte het onderzoek, dat de ACB op vraag vb parket instelt, het alleen maar mogeiijk te constateren dat de aankondiging was iingeschreven onder een. valse naem en.een verzonnen adres. De rijkswacht wel degelijk om wen prostitutienet ging. {1)+(3) 2.73. * vervolg: 1 * 1978: Début "78, un dossier est ouvert A Bruxelles a charge de Lydia Montardcourt (nr*’3€.66.2371/78 dy chef d'exploitation de 1a cébauche. ce dossier est traité par ia BSR de Broxelles. (Rappor: Eticone de 5.69, voir infea) * Dans 1e courant de 1'été 78, Montaricotxt voulaie refaire Paris ou da moins rononter 2e méne réseau que celu! de Mao Claude. Pour ce faire, elle 4 voulu reprendre L'affaize de Mne Billy a Paris rue Paul Valéry. L'affasre n'a pas été conclu faute de moyens financiers. (Rapport de ia BSR de Bx de 1979) * 22.2.78: Verhoor van Bernadette Lepitce (Bastogne 1954°) door de ROR in kader dossier Montaricourt. Zi) spreekt van ministers als klanton. + later verhoor van Bernadette Lepiéce (op 27.3.91 in dossier Bulthé door commissaris Jacques Tagneau + Francis Dorpe vh Cr): ze bevestigt haar verklaring bi} BOS Brussel van 22.2.91. “Je ne connais Maud Sarr que de nou pour i'avoir vue a la télé l'année pi Je ne itad jamais vue chez Montaricourt. Le réseau de Montaricourt était fort Gloisonné. Les filles belges faisaiont les étrangers et les filles venant de Paris faisaient ies clients belges, J'as parfois 6t6 chez Lydia au Brusilia et ia, & i'une ou l'autre occasion, j'ai pu voir une fille venant de Paris qui n'était certeinament pas majeure. ¥lle me paraissait méne jeune. Chez Lydia nous ne connaissions pas les nons de nos clients. Je ne puis donc confirmer ou infirmer les dires de Maud Sarr. sn ce qui me concerne, je fainais essentiellenent des clients étrangers. J'ignore si on tournait des filme chez Montaricourt a l'aide de caméras vidéos cachées. Je sais aussi pour m*étre trouvée en leur compagnie que Montaricourt envoyait également des jeunes filles a Marbella & 1a demande 'Arabes. Jo suis dane 1*impossibilite de vous dire si ces jeunes filles ‘@taient majeures cu mineures. A Marbella nous étions acceuillies par une belge, anclenne miss Belgique, prénomée Liliane ou Eliane. Je ne sais pas déterminer son Age. Je n'ai jamais vu de Jeune gargon chez Mortaricourt. Charles ne me dit rien. Tout ce que je peux vous confirner, crest que Brent Plot était bisexuel et qu'il s'est fait l'un ov l'autre Client masculin. Je me souviens encore qu'une certaine Elisabeth, qui demeurait a Paris, eavoyait 4 sa demande des filles 4 Montaricourt." * Later verhoor van Bernadette Lepitce (enquéte Bulthe, 19.12.91, audition paz inspecteur Sophie Sokolowski du Comité supérieur de contzole}: "C'est en 1978, si mes souvenirs sont exacts, que Nicole Teucg, dite 'Eimanuelle', n'a parlé de Lydia Wontaricourt. Teucg voulait mettre fin & son réseau pour lequel je travaillais et c'est pourquoi elle no parla de Montaricourt gui pouvait avoir du travail pour moi. Assez vite je me suis présentée A Lydia qui n'a expliqué ce qu’elie attendait des filles de son réseau, a savoir soit rencontrer les clients & son appartenent soit accompagner les clients a l'extérieur, hétels, etc. et avoir, s'ils le soulaitaient, des rapports sexuels avec eux. Lydia exigeait de ses filles une présentation solgnée et classique. Elle voulait qu'elles n'aient pas l'apparence de prostituées. Je vous répate que je n'ai jamais rencontré une personne nonmée Maud Sarr chez Lydia. ‘Jlignore ei elle a travaillé pour Lydia. J'imagine que Lydia a a avoir dee demandes particuliéres et, peut-etre, pour répondre A ces demandes, a-t-elle da faire appel a une porsonne précise. Come 1é travail se faisait sur rendez-vous, les filles ne se trouvatent pas toutes ensemble pour attendre le client. Nous nous retrouvions janais @ plus que deux ou trois. Pour ce gui concerne 1a clientéle du réseau, j'ai évoqué précédenment des ministres, des diplomates et beaucoup d'homne: d'affaires belges et Strangers. Quand je parle de ministres, je ne parle de personne en particulier, c'est plutét un titre donné a quelgu'un ayant une position sociale importante, Vous me parlerz du prince Albert. Je ne Lai jamais rencontré dans le réseau de Lydia et je ne l’ai jamais eu dans ma clientéle. Vous me parlez de Tuna Israel. Je ne la connais pas personnellenent. Je sais simplenent que Lydia a repris son réseau. Je n'ai jamais travaillé dans son réseau. L'ancienne miss Belgique, dont jiad parlé précédemment s'appelle 2liane Lambrechts. Non audition dv 22.2.79 A la BSR est 1a seule de 1’ époque.”" + 1978: In 78/79 staat de firma Asco van Roger Boas op het punt een groot. kontrakt in de wacht te slepen dat in de tientallen miljarden fr. Joopt. In die jareh was er namelijk heel wat politiek lobby-werk aan de gang ond een kontrakt van 24 miljard fr. voor de bouw van 1,039 gepanteerde Yoertuigen voor het leger dat Defensieninister Vanden Boeynants onderhands wenste toe te spelen aan Asco. En uit hun verhoren bleck dat de call-girls uit het netwerk Tarael en Montaricourt opvallend dicht in de ongeving van de minister van Defensie en zijn directe vriendenkring circuleren. Nict alleen tijdens Jachtpartijen en Safari's in binnen- en buitenland maar ook bij tal van andere gelegenheden. * VOB had kontakt gezocht met Adnan Khashoggi, toen nog de mister fixtit Day uststek in de internationale wapenhandel wiens Triad Corporation ook een permanente vertegenwoordiging had viakbij het ‘Terkamerenbos in Brugsel. Menig Belgisch wapenhandelear en defensieleverancier deed in die tijd een gooi naar het manne van de petrodollars om #en voet aan de grond te krijgen op de haast onuetelijke wating afeetnarkt die het Midden-Oosten na de boom van de olieprijs vertegenwoordigds, Vandaar dat ministers: zoals VdR maar. cok Sinunet zich de benen repten om een Rhashoggi-vriend zoals Ahkram Ojieh, een Leopoldsorde op te spelden. 31} de bekende Belgische defonsicxontraxtant Beherman-Denoen in Bornem had de echtgenote van ainister van Buitenlandse Raken Henri Simonet net in januari '79, als beheerder nog de plaaats gerusmd vocr graaf Charles de Chambrung Frans politicus en ex-minister jaar vooral de vertrouwensman van KhasHogei in Parijs en beheerder van dieas Triad Thvestment. Fund in Luxemburg. Deze beruchte ‘tycoon’ ging in de jaren 70 en 80 door voor de rijkste.man ter wereld tot het Irengace- schandaal in de V.S. in '86 het begin van 2ija ondergang iniuiéde. * Die xush naar de juiste konnekties in het kidden-Oosten, waarb!) de vrouwélijke charmes togelijk ais Lokaas en’ service werden ingezet, ‘Alaren dan ook waatem uitgerekend Bzussel cen draaischijf vas geworden van Git goed georgoniseerde Europese net van call-cirls. On dezelfde eden was in 1977 Fortunato Israei ook door Roger Hoar aangetrokken on big Asco in dienst te treden na haar muttige ervaring set de olle: bij Eurosyeten. 3.6.78: st.Gildis Jean Bultct word: bencend als anbtenaar in de gevangenis van +. 16.6.78: DB). Sfinonet én Akram Ofiel * Do Saovdi Akram Ojieh wordt in Brussel bedacht met de ieopoldsorde, Defensieninister VOB an Be-minister Simonet cvezhandigen hem het eretaken. Tien dagen voordien, op 6.6.78 is in Brussel net Joseph Sevrin, een topman om het leven gekomen van de wepenfirma PRB die een centrale rot speelt in het Murosystem-consortiun, * Ofseh xooht in '75 in Prankri¢k de paketboot Prancé en de Nildenavetir-weuhelkollektie, In Belgit’ heeft hi} een venngotschap opgericht samen met de firma Francois é File. Laarstgenoende firna heeft ‘ook in opdracht van mindster van Defensie Vdd het militeir hospital in roMexnHeambsek gebourd samen net de firma Seaicd waacin de ‘ fhoonroon van It.genetaal Constant fieyas, ex-kabinetchef vai Vd, eon 7 centrale positie bekiesdt. a * Akram OLEH lesdt 2ign bedéijt TAG vanust het hootdkantoor Vag van de gioep'in Gentve, Precies vanuit ait heofdkantoor ward Tuna meestal qekontakteerd.om haar call-girle naar Arabische klanten uit te sturen. - * Heel wat zakenvrienden van VOB zijn op de Arabische markt TRaxtder mou wisselend aucces: niet alleon de al voornoende tirma’s Frangois & Fils en Senico naar ook Charly Se Paus, Roger eas, (ASC ASH, PNG (de Bonvolsin) e} ogk VaB's schoonz0on Philippe Chauveau (afg- beh. vai Medicc dat door dé BOB-ez Prangois Raes verdacht werd van drughandel-) MEDICS * 11,78: Gehot stopt betaling kotmigsielonen in aviteertand: * Gohot fait bloquer “simple browtiile dans 1 masse total Quelgce 175 millions de ‘conmiseions® dont i} goupgonnait tes destinavaires de n'étie pas saoudiens nats belges. (sucqucé Dujardin dans le Pourquoi Pas? du 13,9.79) * In novenber ‘78 bisJuit Plenré Génot nanene Buroayaten om de overschrijving van Xotinissiegelden naar 2vitseriand stop te zetten ondat hij van getuigen wist dat het geld ook aan Belgen ten goede kwam. Aan zijn gwitserse waarnemer schrijft hij: "Verder betalen van overeengekonen conmissielonen zou betekenen dat ik mij schuldig maak aan belastingfrande nu ik weet dat er Beigen van genieten." (Frans Peeters in Vzij Nederland van 4.8.79) + 12,78: Fortunato Israel stopt met de exploitatie van haar kienten- réseau in Brussel die wordt overgenomen door Nontaricourt. e, wo 3 LyptA aitme Claute | * 14.2779: Vervolg Dossier Montaricourt (38.66.1371/78). Frey Desa Meco ec saderastty onée xesexa eine ones UT REAAE seaubel. Direintoaae Gate iysae ake pyr eacntag Guat res a acbee Oe es marenaat on eee Tae Sas nase alfgcar as eactonahed ev wisigizs Sasi SllUsd pen cc tect id ceca osetia cla eatmsomil anars n/a Peseta aes DOE Prd vese ase cbuscie tase fatten semaine Pr era Taer csiGanoe id aessesoaatstonts onceensunees Ioeasiia): a seeereomess atm ierte, Ride nuaet' sai iosciciesseae eantinae oat ata See ae tag eae eeclete alas ata Gnaatecdech barel mide ssn" be Rot eellp peregrine eer eee Beveeeees te yeanget ecereaeay iegesteuas teams piguaress manasa Sr iia gh pase) a rccolths aulSbowning op'19:2079: © 19,.2.791 In de zaak Montaricourt wordt onderzoeksrechter Schellekens door het parket gevat. Schellekens schrijft cen huiezoekingsmandaat uit voor de privéwoning en de bankkluis van Montaricourt. In de Avenue Bertrand in Schaarbeek worden in beslag genomen: documenten, foto's, registers, agenda's, brieven, een antwoordapparaat met cassette. In de bank: foto's van meisjes in een omslag, een carnet rouge net nanenlijst en andere documenten. (bron 5) i. * De speurders stellen vast dat de carnet met adressen van Klanten door M. gekocht werd van Fortunato Iersel. Daarnaast vinden ze nog een tweede carnet met.de namen van nieuwe Klanten. Ze vinden ook check bestemd voor Plot Brent en ook een anonieme brief die een gerechtelijk onderzoek aankondigt.’ {bron 5) (bron: Dossier 38. 66.1371-78) a Dat was het gevolg van de ontmanteling door de Franse politie in maart "79 van een net van 12 souteneurs afkonstig uit of in Marseille met vertakkingen in Toulon, Parijs, Bonifaccio, Abidjan et Brussel. (Alain © Guillaume in Le Soir van .8.79) oe +1979: De rijkswacht sluit begin '79 net salon in de Brusilia 2} * 21,2.79: Arrestatie van Lydia Montaricourt: * Lydia Montaricourt (37) wordt geazresteerd door de zedenbrigade van de BOB-Brussel (Callens) op bevel van onderzoeksrechter Schellekens te Brussel (zijn dossier 25/79}. 24} wordt verdacht van het exploiteren, sedert 4.77, van een netwerk van call girls, Het pilootadres Rite Guy PRANEa Sr Des is touis Berttandlaan 104, Schaarbeek, Zo blijft in de cel in Voret van. 21,2.79 tot 2.5.79. Baar advokaat is Guy Francois thi heeft alle Grugetraficanten vis. guid-Amerike als Keane). * “"Montarioourt werd langdurig ondervraagd,. Zonder enig ptobleen exkeride ze de feiten waarb!} ze specifieerde dat ze het network van Fortunate Israel had, overgenomen ‘net inbegrip vh appartoment en het SeleSponnummer dat de insiders bekend was." (1, p.123) * Toen lydia werd ondervraagd over haar werk @1s prostituée en haar wltbatitg van eon callgirl net legde ve uit dat alles begonnen was met Tuna. Die Nad het Brusilia-appartement vroeger bewoond, had daar klanten ontvangen en haar tel: anime: {02/24 18 984) gekad. lydia had de hele ondernening overgencnen oa dusrvoor aan Tuna eea flunk pak geld betaaia. * Het gaat on evn netwerk van een 30-tal dames. D6 mest bescheiden ontnoeting met cen deme Kostto 20.000 fr. Tiideus biezondere politivke of andere bésprekingen op internacional Aiveal hed het Rérsonee] van Lydia extza werk, Ondanks de gevearbérgde diskretie hebben de BOB-leden hee! war waachedén en fitanciéle mogelijkneden achterhaald. Ip allée gevailen sullen tientallen de eerste dagen te Brussel niet weten waarheeh. (De Standard van 24.2.79) * Do BOB vernam dok-det Lydia gosssccicerd was net ¢é beruchte nadaine Claude’ in Faris die in '77 model had gestaan voor de gelijkiarige fil van Just Jaeckin (aistoire 4°). * De Brusilia-buildiag is eigendan van da Groep Miaton die er het behear van b1ij£t verzorgen via een parte yenndotechap, de ny Brusilsa Rudiding, wearvan /Ado Blaton een beheerder is, Ado Blaton ia ook Lia van de Cercle’ der Kations. Gusta = BLaTe a * 21.2.791 Het’ pv over de huiszceking bij Montaricourt wordt opgeate?d door de BOB er Payaerts bidgestaan door zim Kollega's tating, Van Sansberghe en Callens. Het pv. Varneldt het aantretfen van ean grote hosveelheid docunenten (celefoonklappets, afspraak-boekjes, aaanlijstén, abt.) in tine wh By bLsiAt dat Teyabita telntoneade near late sobstitet DeprBtre (settie Jeagd pazkot Brussel) om hen een feitenrelaas te 4pv G6 olideczoeksrechter te inforneren. Dé BOB-ers kregen daarop van Depratie volgende richtiiinens ‘hem onmiddeii3k he: originee! wh py én de beschikking tot huiszoeking toesturen en hen alle aangetrofien doementen atyeven. Begin stelden de Ge-ers Poclés én Etienne in Kader vd zuaz Pinon vase dat het bewaste py en de beschikking tot huiezoeking wel degelijk in het. bundel vh parket staxeh maar dat ef geen ‘spoct meer was vd in beslaggenoman docunenten bi) de Korrektionele griffie. Volgens Peplos/Stienne Werden aie laatate argens achtergelouden. ‘De: BOB-ERS ontidekken tiidens de hulszoeking bi} ontarieoure (0k ee, dokument’ waarop de nenen yan viet pkonineiten vérmelé staan samen met vier vrouwen. Ret. gaat. om Roger Bose en Fortunato Yerael, Aldo Vastapane en een vicuw, Lt-Generaal Fernand Beaurir en oen vrouw en, ten vierde, een onbekende man met de dochter ven Beabriz, Het dokiment 1syke stork op de: samenstelling van een tafel voor een diner of ‘eon ‘petite partie tine’. In eik geva? bahoren alle betrokkenen tot de vriendenkring ‘van VéB, Het bewuste docunent {s\ later uit het dossier verdwenen, vertidedelijk via eer tussenkoast van Beaurir. * 2.791 De BOB-Brussel maakt in totaal 3 inventarissen op vd bij Montaricourt in besiag genonen stukken. * 23,2.79: Verhoor door BOB-Brussel van Montaricourt over haar Klentenlijst. in het dossier worden er echter geen nanen gencend. * 2/5.79: Rapport {4 p.) vd BOB-ers Théo Jacques en Joseph Laing ean de Konmandant vd BOS-Brussel opgesteld tijdens hechtenis van Montaricourt en overgemaakt vie hun diensthoofd Connandant Tulkens: 7 * "Renseignements relatifs 2 un réseau de Call Girls établi a Bruxelles pouvant avoir des ramifications tant 4 Paris que dans diverses grendes villee européennes. Dossier 38.66.1371/78 du Parquet de Broxalles. Nous portons a votre connaissance que L'enquéte mente par nos services au sujet du réseau Claude @ Bruxelles nous a permis de receuillir les ronseignenents suivants: Le réseau était explolté et dizigé de et A Bruxelles par lydia Montaricourt. Blle est une ancienne fille de Mne Claude A Paris ct actuellement domiciliée a Munich (Aichenried 6059 Munchonerstrasse $5) et résident sans inscription & Schaarbeek Avenue Louis Bertrand 104. ‘* Les filles dont lidentité suit ont été entendues dans le cadre de cette affaire: = Réjane Halior (Francaise, 1947°) = doniciliée a vecle, rue Henry Van Zuylen 36. Dominique Herrazd (Paris 1948°) : = masseuse osthéticienne . = domiciliée a Bruxelles 187 avenue Louise. Véronique Fanis (Anvers 1952") = épouse Michel Carlier ~ mannequin = Ixelles Chée de Boendael 655. Bernadette Lepitce (Bastogne 1954) = domiciliée 4 Bruxelles avenue du Mutsaard 70, = Martine Delattre (Uccle 1952*) 7 Somme Hiche) Botcher, fet Bent = doniciliée 1090 Bruxelles rue Vanderviect 44. “ montaricourt faisait appel a Paris 4 une vingtaine de filles dont les surnoms et téléphones suivent. Certaines de ses filles étaient annenées ‘a Bruxelles par le second ani de Montaricourt: Plot Brent (USA 1953") résident & Paris et domicilié 4 Cenéve qui a un compte a la Banque # Rothschild. be * Bn date du 20,2.79, Montaricourt était occupée a déménager gon appartenent av 104 avenue Louis Bertrand 4 Bruxelles. Elle emnénageait 2 Paris tue Edouard Vaillant @ Boulogne au domicile de Brigitte Guerrier dit 'Karine‘, membre de son réseau & Paris. On pouvait appeler Montaricourt & cette adresse soit au nunéro de téléphone qu'elle avait laissé our un répondeur A Broxelles. Pour pouvoir rester 4 la tate de cette affaixe, Nontaricourt aurait été secondée par son souteneur et ani Plot Brent. Elle posséde un appartement @ Munich Limpruntstrasse 56. Tl appazait do L'enguéte que le réseau de Montaricourt s'étendrait a Munich et ceci d'une fagan plus réelle qu'il ne l'est apparu au début. Un certain Bruno non autrement identifié serait 1'internédiaire entre Paris et Munich. D'autres grandes villes européennes ont été citées dans le cadre de cette affaire dont Londres, Zrich, Rone, Berlin, Amsterdam, etc. ‘ * 9.3.79: VYerhoor door BOB-Bruesel van Mentakicourt over de rol van Flot tae VEPRETRE + 12.3,791 PY de baind et Jacques de ta BSR de BX. Ca document a disperu, reuargue Tony Van Parys lore de 1'audition du procurecr Deprétre devant 4m commission Brabant wallon bis en 3.97. le Comite supérfeir de contréie 2 Gonstaté que des pidces importantes ont. diepari. 11 s!agizait de py fon~exécutes. Serene * 13.3,79: Het dossiex wordt voor eindvordering overgemaakt 2h parket, Brussel. * 29,5.79¢ Dang I"énquete @ chaxue Wb Montaricourt, la BOA de Brexelies (MDL Joseph Laing + MDL Théo Jacques) auditionnent Maud Sazre (ev 1962) qui e6clare que Montaricouxt feisait perfois appél & des miners d'age Pour satisfaire ses clients, {Rapport Etienne de 3.89) + Maud Sark (Paris 1948°) declare: *ye connais Lysis depuis plusieurs années. Je i’ connu en tant que prostituee A Paris. Je sa: quielie ya travaillé pout tne Claude (zoals Maud Sarr 26]#) ainel q pour Nine Bly. Au printempa '76, j'ai tencontré Lydia au ‘Vaidevitie Sentreé de 1a ville (in Brussel?) Nolis nous somes revoes ailleurs et Lydia mia fait part de ses activités 4 Broxelles. Mois aussi, Jo ne prostituaie par 1*internédiaire de femmes qui ne fourniasaient’ des Glients. je me suis mis d'accord avec Lydia pour trevailier avéc elle. ‘ues conditions finanoléres étaient 50/50. Lydia m'appelait souvent, au début 4 04,5 fois par Jour. Je faisais souvent. des clients dans eon ippartenenit au Brusilia. Au début quue jé Cravailiais pour lydia je suis zastée durant un mois én permanence dans scr appartenent et j'artendais les bliente qu'elle récevait. Jé né rendais aussi dens les Grands hotels . de Xe Capitale. Ua plupart des clients étaient des gene alsés, Les plus | | ists furent souvent des Arabes, Tydia f Barfois appel é res Rervices loregu'un client désiratt deux filles ou Lorsqu'ii youlait faire tiie partouse qui avait souvent Leu daris 1'apatenent de tydie. 2] n'est arrivé une douzaine de fois de ne rendre au Linbourg pour passes des Week-eids avec des clients @ Lydia. Pour misix. controler les activités de ses filles, Lydia les payaient elle-néme. Le prix pour un week-end étaie G8 50.009 Fr.dont Lydia prenait 1a moitié. Ka 1.79, Lydia n'a propose dialer tiavailler en Allemagne dans uh de ses appavtenents & Munich. Elle mia dit quislie avait notament une Francaise sur place avec Laguslie Je m'entendra’s bien, Lydia 4 ineistée pour gue j'aille A ikinich arguant quielie y avait des réistions et de bons clients. Lydia y @ son propre appartenent mais elle y posséde encore d'autres salon en location~ | vente ob des filles sont places. Chagte senainé un type deveit passer pour récolter les revenue. Je reconiais formelicnent str vos photos un homie que j'ai rencontré deux foie chez Lydia av Brusiiis: 12 s'agit d'un Jeune Ailemaric dont elle est bleue.” *WYers le mots d'aodt '7@, 3'#i fate pivsiours clisits assistéo de Lydia et parfois d'une autre fille. Ces clients spéciaux Stasent entrepris avec un garcon Belge mineur d'age de 16 ans gui ast en ‘fugue d’un hone. Je nfai vu ce Jeune & T'osuvre quiaves deo hones Howe. : clients, Ce jeune s'appelait Charles. Tl se £% par Iydia. charles cherche ses clients a la Place Fontainas ou a la Gare centrale 4 Bruxelles. Il Eréquente assidiment les établissenents Maxceline Monsieur, le Bluf St.Géry ainsi que La Cage prés de 1a Bourse. ee partouzes avec Charles se passaient dans l'appartement de Lydia au Brusiliai" * Laing et Jacques informent le JI Schellekens 4 Bx. que des recherches sont en cours en vue de retrouver ‘Charles’. ‘tn de 2de bendekonmissie in de kamer wordt tijdens het verhoor vin Deprétze in 3,97 opgemerkt dat ah verhoor van Maud Sarr in het onderzock verder geen enkel gevolg weer wordt gegeven waarop Depratre repiliceert: "Het zou mij vervonderen!* * 25@ ook 7.2.89 (audition de Naud Sarre par Alain Etienne). * 19.3.79: Audition de Maud Sarre par le commissaire Alain Etienne (PJ) du 7.2.8 ‘s'am envicons de 1978, j'ai rencontre tydia & Bruxelies. Ble aveit repris un césoou de call gizis got etait installé a0 Drostlie Some je le conatscatt de 1"épegue of hous travailiione. chez tne Claude, Site n'a deasnae de faice partie de ce réseal, Elle m'appelase Anon Sonictie gut ae trouvait A cette @pogue A I'avense Holiere 118, Uscle. Je fe scuvetns qutd cette épogue feisuient partie de sa cLientOle Henri Sooperts procureur du ror ainsi gue Vanden Boeynants gui etale un home Zotitiguer ge ne me rappelie pas des some dee fillas qui ont eo dea Fappores avec dea personnes de ce genre, Personnellenent Je n'ai Janaie cudeo sopperts aver cas gene, crest iyaia qui n'a donne ies none de ces Sersonnes, Ces. porsonnes ne so contentalent pes des prostituses Rebteuclics sais avaient egaleneat des tapports aveo tant avec. des Rineurs du sexe féminin gue masculin, Tis étaient telleaent "blastes! et Gepravéer qu'iis ac ve contenteient plus des {ilies habituelles. Lysia mia gue que pare! aA clientele se conptatent essentiellenent deo Personses bien plagées ajant heaucoup d'argent et feisant partie du monde Boittique. Cone Jo ne conneissait pee des hemes politiques et on Beneral dos hones 2 qui J'ai a faire, Je ne pourreis pag vous donner ., l’identité de mes clients. J'ai notamment eu des rapports avec un client ARR AR Ge Ty gee vonade A Bruxeaies et qul, non sone, etait un prince arebe ‘ayant notament un yacht 4 Antibesg Je sais également que l'une des fille an Gyaiay une corteine Sonye Fidefapieis dont ivan dea amie s*appelle Michal Glgots bien coma dee services de police pour vol # ain amé, a Ggalenent eu’ des rapports avec ce prince arabe sine! qu'avec. des bonnes pilitiques belges: se sais agalenent que cette Sonye svait des rapports Evec des clients sans gue Lydia le sache. De cette maniére elle pouvast Dorcevole la cotalice des gains." 1 Morego'ily avait des soirées particulitres tant avec les homes pelitigecs dont question cicavant quiavec des membres de 1a Ragistroture, il y avait des abus de droges (cocatne) Sonie reutait & ce Beare de soitées mais personnellenent Je ne participait pas Geant donné Ree Je ne s'adonce pas A 1a drogue. Je sais que lors dee soirées Declares, gui staiene données par Lydia ac Brusilie, celle-ct #tmaic Sur video’ Je crois ies tepporte entce les clionts ot les filles ou les Aineurs. Fersonnelenent jai cencontré des ‘clients de lydia av Sheraton, Su Hilton et su Ranada, Je euis égelenent allée A Knokke pour des soirees avec Aldo et Jean Blaton notament. Par week-end Je percevaia en moyeane ne conse de 100-000 Pr. Je sate qu'h cotte époque Lydia ne craignait len Grant donne qu'elle se disast protégée tant par ies homes politiques que por leasn de Drielies. ge sale notenent que Lydia n'a dit quiun membre de ta AsR-ix, atait anoureux d'elle. Je ne conneie pas ce gendarme, Tost co que je me souvieus c'est qu'il pourca:t s'appoler Gventucllonent Albert Vandennieuve.. Je n'ai cependant jemais renconeré ce gendarme. Clos: Sonya cilo~mére qui m'a dit que Lydia avait até arz6tée par Ge gendarme qu: nadmettait pas qu 5 nt donnée par ‘De toute wanidce, lors de 1! intervention de 1s gendarmerie, le fichier des filles travaillant por Lyd: Dans ce fichier ve trouvadent tant :6 nom que les udrasses et les photos de ces Lilies. J'igiore gu's extstAit un fichier clients. ii est exact Gue lors de certaines concontres avec mes clients so trouvaient égalatienit des wineurs tant du sexe méscilin que féninia. Personnelenent J'aa vu Gertains de aes clients an tran d'avoir des Zapporzs avec ces wingers. JNgnore cependant ob Lydia ies trouvaiz. Je sais cependant que certains parlacent le frangats Landis qué d'autres pariatent l'anglais, Ja sais que lors de cos soirées ‘x', 41 y avait une canéra qui fonctionnatt dan tute chanbée. voisine ct qui Stait dissimaiés par uen paincure mural } Tiighore co que Lydia a Yast de ces filme, tn fait, cen fins étarent en SOA possession de l'avocat qui l'a défendu iors de son abresvation, Je Suppose que lydia est toujeu esgion de ces dosunents, Lydia ala dit que crace.a ces filme elle n'aurait janais de gros probiéues étant donné que si iz justice 1 tenait, elle 1a tiendrait autcenent, grfice & ces films, Je Grains que tydia a 4t6 rapidement 1:bérée aprés, 20n arrestation aan qué Je 'boabe’ n'explose. Je. crois effectivenent que si ion a ane carriére politique eh vue St que l'on se voit sodomisé par un mineur, on fait ce guts) faut pour évites un scandale. Cosiue j'étaie céjae trop Agée 3 1'époque (28 ans) je n'ai pas partictpée 4 cucund de cow soirées particulieres.” Wen bas da BY ctauditséa, 12 est note: Sofia = Yarie Pede: * $.79: "Door de 908 ondervrangd’ Aaa aeniniding vd door Maud ‘sar veretekte ‘details! verklaart Montariéourt dat e14 noait bij sarc in gezelechap var pedotieien ‘gewerkt heeft’ en dat, 214 sarc helena! niet kent, Wegens dte tegenstrisdige. verklaringen Heft Ge procureur, nadet de ‘aaak ad onderzoeksrechter onttroxken was, de BOB Verzocht betde vrouwen te confronteren.” (1, p.i24) 248-23.4.79: + 22.3.79 Montaricourt wordt ‘door de raaidkaner naar de korrektionele rechtbenk in Brugse] vervezes om er terscht ve staan wegens pooier!}. nie 4.78. 428.3.79: Bx word: #en apart informaciedossser geopend op Dét parket Brussel ivm Fortunato Israel onder het nummer 38.66,2230-79, Nezgens blijt waarom dit dossier apart vh dos#ier 28.66.1371-78 over Montaricourt geepend wordt. Het is ook volkomen ondaideliik waarom ex in QL nieuwe Gossier geen onderzoeksrechter wordt gevat door het parket vermits ér wel een huiszoaking wordt doorgevoerd tp 28.3.79, in het Ea So ep eee ee » WEPRETEE tusptgiomst lege leonnnee tees Sab ee cee cere cea eee igewe neces sca Free ene ea eps eiotae ed ore weenie ns peer oh Series aor recie apes fata ee eae oe ence aera He Sn ese ee, Paes ote Pl rete eee eee eer en ates Soni naeee re lies cme oe tu sacuesss noes nar aesciase tere coe cern se useaety seen Cas Memraclece a raaees Fare ee eee, ine gp bassnaehg om ene 21) tans footed rovers Pet folfees Ot ove tt uns co Dente askes oie bees covagere et Meas SesseeicTeatoes fie eo saots Froese eee, rea siellon cia Coors ce fe Uiryrema nia ees mae ee ee ade pe ee eet sess tet oe amearennd el owes teresa a op aassearaes oe fee sine Sat beans cats eee terse + 26.3:79: waiszooking mt verhoor bid fortanate Tetan tn nésigence ccssinan * "ma de verklaringen van Montaricourt van 20.2.79 vaardigt de onderzoeksrechter een huiszoekingsbevel uit dat door de BOB-Bx. op 28.3.79 ven huize van Fortunato Israel in wezenbeek-Cppem wordt uitgevoerd in een flat waar zij woont met Roger Boas." (1, p.125) * Dans le courant de l'enguéte concernant Montaricourt (nr” 38.66.1371/78 du parquet de Bruxelles), un second dossier est ouvert & charge de Fortunato Israel 4 qui on reproche jes ménes faits. Il s'agit Gu dossier nx? 38.66,2330/79 modi fie en 38.66,4962/79. (Rapport Brienne de 5.89) * Na de arzestatic op 24.2.79 van Lydia Montaricourt vegens ‘ontucht loopt dat onderzoek verder in'de richting van Tuna Israel. Op 28 maart belt een tean van de BOB-Brussel om halfelf ’s ochtends aan bij mevrouw Fortunato Habib Israél (44) aan de Van Severenlaan 90, résidence SGreen Park in Wezenbeek-Oppem. ze woont er in een zeskanerflat met veel ‘chinese en andere exotische rijkdom. De BOB ondervraagt haar i.v.m. een ‘onderzoek naar de handel en wandel van Lydia Mentarscourt die wordt beschuldigd van het houden van een ontuchthuis, pooierschap en aansporing tot ontucht in de Bertrandiaan 104 in Schaarbeek (Brusilia-building). Het onderzoek leverde gegevens op die uitdeinden tot Tuna, Burosystem en Roger Boas, Nentaricourt had daar destijds tegen betaling het werk en de klantenlijst van Tuna overgenonen, Tuna loochent dit laatste en beweert dat ze dnniddels met haar oude werk gestopt is. Ze was verhuisd near Wezembeek-Oppem en Lydia trok in het Brusilia-appartenent. Dat ze het vak inniddels verlaten heeft, gelooft de B08 niet . * Tijcens de huiszoeking worden foto's en dokunenten in beslag genomen. Ook ha&r auto, een Honda, en haar bankpapieren worden onderzocht. Israél blijkt nog steeds over cen klantenlijat worldwide te beschikken in de industrisie en diplomatieke wereld: Akram OJTEK, Samir TRAROULST, Dodri}taieide’s van de. fiema Air et Chaleur’ (cfr. Zurosysten- konsortiun) . + Sona maakt er (3,79 aaa de BOB) geen gehelx van dat 2d joniddels de vriendin is geworden van Roger Soas en die houdt oprecht van haar, Mieschien is his erin gesladgd met 23h relaties Tuna van alle verdare rechtsvorvolging te vrijwaren. Mochi het parkat. van Srussel eerder dit Jaar gevolg gegoven hebben aan de bekentenissen van Forvunato Ysratl en het dossier nr° 38,66,2330/79 niet in de vergeethoek geiaten hebben, dan xou Tuna's rol in de wapenhandel vandaag ook juridisch veo) duidelijker omschreven geweest zijn. * Tana Liet 2ich,, net’ zdats Rogei Hoos, vagensver de Indpoctie van Firanctén.o.m. bijataan door Josse Dukes, {iskaal ever. (firma: Société belge pour la Fiscalité et la Comptabilite, afcekort Relf:co). Hij is de zoor wan Albert’ Dekens, een belangrijk kabinetsnedeverker van precier VDB en zijn verbindingswan met het ACV, 00k hekend ais voorzitter van de zg. Komrissie Dekens, (2) * 26.3.79: PU in doester Montaxicourt/taraed van de tijxswache (ne” 2330) (eferentie 3866.2930-79) ondertekend door xig Chef Laing, adj..Chet R.Pattyn en Commandant ‘Tulkens. Voornoetd zeferentienumner betreft Ket dossier Fortunato israel. * 28.3.79: "Ti3dens het verhiobr geeft Portunéto Israel toe voor cekening vd firma ESE maisjes van lichte zeden te kebben geronaald en zich yoor eigen rekening te’ hebben geprostitueerd. 213 onckent echter een netierk ftyebaat te hebben ena fortiori Het aan Yontaricourt te hebben varkocht. Het PY met dit verhoor wordt losgemaakt yh Montaricourt“dosoier en atzondérlijk bebandeié in het raam van een apart onderzoak, Dit | Laatete dossier, dat naar het schijitt voortijdig behandeld werd, bevatte echter, naast het tijdens voormelde miisiooking opgensakte pv, alleen maar een ertikel uit Het Laatste Nieuws van 6.8.79 waarin gezitspecld wordt. op’ een geval van wapensmokkel on op het bestaan vaneen call girl. net. Tegen Israel werden evenwel. geen vervolgingen ingeste!d.” (1, p.125) * Op de viaag waaton Fortunato Tarael een apart dossier ward antwoordt Deprétre in de 2de bendo-kommissic in de kamer in 3.87 dat, proctreur Pranots Poelman besidot dat de feiten te od en niet géed brgsen varox: Albvevel is_dasater Na opestat sgt svn hulepowkity van OR Schellekens maakte het parket (Deprétre) er een apart dossier dac ponder ondersceksrachter werd afgehandeld cx zonder gevolg geklasseerd. Van Pasys wijst Depr6tre er in 3.27 op dat het bundel maar én PV evar @n eindigt op een seponering alnoevel de feiton ten laste van Fortunate Tarael identiek z13n aan die ten laste van Wontaricourt. * Sonmige betrokken speurdets zijn er vandaag, anno 97, nog altije van overcaigd dat het ondezzock tegen Fortunato Tstael mecuen werd stopgezet ingevolge cen tusserkonst van Vanden Boeynants/Boaa b:) Substituut Deprétre. Er werd in het nieuwe dossier over Fortunato lerael nookt een onderdorkarechter aangesteld zodat Deprétre deze procedure 4 wollesio wntrolserie, we BB ETRE ay YDB * 3:79: "Bij de huiszogkingen die zowel bij wontaricourt ala bij Isfael werden verrjcht, werden adressenboekjes in beslag genonen. De BOS heeft de boekjes vergeloken om tot het besiuit te komen dat wat bepaalde meisjes en klanten betroft, or ovoreenstemingen zijn tussen de boekjes i ! van Tsrael en Montaricourt. Montaricourt last uitschijnen dat Tuna israel wellicht de beste klanten voor zich heeft gehouden. De in beslag genomen voorwe=per. en bescheiden werden vernietigd, bij het dossier gevoegd of aan Montaricourt teruggegeven. Montaricourt en enkele ondervraagde vrouwen hebben herhaaldelijk over orgién gesproken. De betrokkenen hebben geen enkele naam genoemd; 6én van hen zei dat het ging om 'hoge anbtenaren, industriélen, Arabische potentaten, Joodse diamanthandelaars? een andere had het over zakenlui die ze in het buitenland of in een Brussels hotel vergezelde of nog ‘wat het kiienteei betreft, waren het meestal mensen vit de hoge bourgeoisie, ministers, diplomaten en veel zakenlui. Al die mensen waren Belgen en buitenlanders’. Een laatste verklaarde dat ‘de meesten tot de gegoede Klasse behoorden zoals diamanthandelaars, kadezpersoneel van ondernemingen en intellectueien'." (1, p.123/24) * 3.791 fortunate Israel maakte zich in de Burosysten-affaire gedurende een jaar schuldig aan ‘un délit d'embauche en vue de la débauche’. Ket gerechtelijk dossier tegen haar start in '79 met haar verkiaring in eon dossier vd sectie zeden vn parket Brusse) (Deprétre) nz* 38.66.2330/79 waarvoor nooit geen onderzoeksrechter wordt gevat en dat slechts één PV bevat. Daarnaast bestaat er ook nog een dossier nr* 38.66.4982/79 bi het porket te Brussel dat een kort onderzoek behelst. Het werd destijds al overgenaakt ad eerste Bende-cotnissie op verzoek van Coveliers. De BOB-Bk veaagt in voornoemd onig PV in ‘79 verdere instructies ah parket. Daarop volgt een kantschrift met verzoek om een nieuw en grondiger verhoor van Pana over wie haar rekruteerde en hoe ze betaald werd door ESK. De BOB- ‘ers vonden bij Tuna ook een foto van ene N.P. (Michael Pirkin?) die als interwediaiz optrad tussen een veeleisende Arabische prins en ESH, De BOB vroeg daarop toezstenming om W.P. en een beheerder van ESH te verhoren en yeoeg ook het dossicr Eorosystem vh Hoog Comité van Toezicht ter inzage. Daarop volgt dan een antwoord vh parket dat meedeelt dat dit dossier fnementeel bij de expert is en dus niet beschikbaar. Op 19.9.79 schrijtt Deprétre dan toch een nieuw kantschrift uit om een vd Furosysten- behearders te verhoren, Die verklaart dat hij alleen de naan Fortunato heeeft horen vernoenen als ienand die ter beschikking stond vd Arabieren. Daarnee eindigt het dossier. Het is niet bekend of er verder nog enig gevolg aan gegeven werd. (bron 5, p.125/126) * 3.79: Het gerechtelijk dossier tegen Israél bij het parket te Brussel deaagt het nunmer 38.66.2330-79. Het bevat o.m. de verklaringen van Tsraé] naar het kwan in de vergeethoek terecht. Kort na 3.79 werd het geklasseerd zonder gevolg, De BOB-speurders (o.m. Callens) waren dasrover erg verbaasd ondat in het adressenli3stje ook rijkswachtkonnandant. general Beaurix voorkwam. Het Eurosystem-schandaal kvan slechts in juli "79 in de pers. De betrokken BOB-leden hebben nadien het onderzoek ivm. Tsratl min of meer op eigen houtje verdergezet. In één van hun laatste p's vroegen de BOB-ers om een huiszoeking te ondernemen bi} de boekhouder vd firme Euroeysten (EHS) on er spoxen in terug te vinden vd vliegtickets voor de vrouwen vd Tuna-ring die naar de Sacedische prinsen werden uitgestuurd in Wenen en elders in Buropa. Het py was gebaseerd op n Snformatie afkomstig uit het hoog konitee van toezicht. Toelating daaxvoor kwam er nooit. ‘+ Ex kwamen daarover bij de sektie zeden van de BOB-Brussel in de loop van de zoner '79 nog andere, erg precieze berichten binnen die enige verwondering wekten, 20 by. dat het kabinet van ¥dB af cn toe een ganse sauna afhwurde om ex met gasten van de minister gen avord door te brenger. Dat gebeurde bv. in de Lotus aan het Neizerplein of in de Paddock aan de Imbiorix-squere.in Brussel, Andere meisjes uit het nezwerk waren, in gezelschap van VdB en. 2ijn veienden; waazondér Roger Boas, ock op Safari geweest in Kenya waar Khashogg’ {oevallig ook de fetrieke Mount Kenya Safari Club bezat. Maar de betrokkenen loochenden die berichten en dur biéet her dij, % 3.79: Na de Musszseking bid’ PoEtuhato. Israel was bij de BOB in Brusse} de spanning te sfijden. Toen het onderzoeksteam nog maar pas uit. Wozembeek-Oppem was veruggekeerd Moester: de speurders a1 in detail uitieg yerschaffen aan hun superzeuren over het verloop van dé huiszoeking, over de verklaring en de inbeslagname, Ze waren zeer verbaasd over die abnormale xeacties bij} de rijkéwacht, Later stelden ze onk vast dat dit onderzoek inzake Tuna werd stopgezet. Nog geplande onderzoeksdaden naar de Tuna-ring in andere europese hoofdsteden werden afgelast. Ze hoorder. er noodt mecr var spreken. (Verklaring van BOB~lid Theo Jacques voor de Tweede Bendexommiséie in de Kamer op 25.3.97) * 3,79: Tony Van Pazys op 12.5.97 in de Bénde-comisate-bis in de Kanei: "In het Kader vd Roze Ballctten is ér op een bepaald mowent sprake van een aantal rw-erg die sea huiszosking hebben vitgevoerd bij Fortunato Lerael. Toen 2ij terugkwamen. werden zij ter verantwoording geroepen. Fun werkiap -waasin sen séncal in beelay yenonen docunenten zaten- is verdvenen. Wat weet U over hat ter verantwoording roepen var de Teren bainé en Jacques? Wat is 0 bektnd over het verdwijnen van die werkrap?” ‘* Anitwoord van ex-kol.Paul Mazchouli “De verantwoordelijie voor de Geréchtelijxe zaken was ob dat movent luiterant Steenpir, inmiddels ovorleden maar die zaken werden zeer naowkeurig opgevolgd'door majoor anf Vorusiddgg, 22 dia zaak wae ook Corthela becroksen, Oniatige heb 2K mij plots herinnexd dat 211 een agenda in besing hadden gerionen wearin klanten stonden van aie mevrouw, Ik donk dat ik sanvezig waé inhet: bureau w¥ahMexhaliien op het ogenblik dat hi heeft. gebeld near de generele stat ‘oe te “keggen dat. er geen probleen maer was ondat hij die bladzijde net de naan had xd, Tk xan mij niet neer herinnaren wie daarbij aanwezig was in “eau Vani majoor Veraaillen.” * Van Parys: "U bent formeel dat Vernaillen ad generale. waten dat de. biadzijde was gescheurd?* ‘* Marchoul: Inderdaad. Ik weet niet over welke namen het ging. Ik woot alleen dat het.om eer hovygeyradueerde rijkewathter ging.” (wdb: het gaat om Lt.Generaal Fernand Seauris) (bron: Getuigeverklaring van ex-rijkswackitkolonel Pol Marchouz, Hoerzitting Rende-comiissie-bis in de Kamer, 12 me1 1997, pp.13/15} liet ¥ 4.79 "Montazicourt verschijnt voor de Korrektionéle rechtbank inet haar advokaat, (Guy Frangéis of Daniel Mouson2). Het dossier nz* 38661271-78 telt siechts een 20-tai stukken. Montaricourt blijét bij haar bekententasen. be zegt a}}een dat haar Noord-Aner‘kaense 'vriend', die overigens niet werd gevonden, geen enkele schuld treft. Enkels jonge vrouwen, waarvén de adressen vernéld waren in. bescheiden die bi} Montaticourt waren in ceslag gonomen, bevestigden het beataan vh net. Fortunato Isras:, “die door Montaricourt werd Beschuldigd, werd ook ondérvraaga." (1, —p.123) * trad Deprétre als openbare aanklager op voor de raadkamer? + 4.1979: Affaire Virgitts (vervolg): = Catherine Virgitti, erfgenaam vh call girl net van Mme Claude in Parijs, die van 14.12.77 tot 14.2.78 in de gevangenis zat, wordt nu Goor een Franse rechtbank veroordeeld tot 6 maanden met vitstel vegens proxenetisne. ‘= nie ook op 2.12.79 * 23.4.79: “Er werd afgesproken dat de confrontatie Nontaxicourt/Sarr op 23.4.79 zou plaatshebben maar Sarr kvam niet opdagen. Zij kwam wel de volgende dag maar nu weigerde Montaricourt de gevangenis te verlaten zodat er vd confrontetie niets is terecht gekomen. Het dossier vermeldt niet of de inspanningen vd BOB om de door Sarr gencende minderjarige op het spoor te komen, iets hebben opgeleverd. Sarrs naam, haer bijnaam en haax telefocanummer komen in de aan de commissie overgenaakte stukken niet voor." (1, p.124/25) + 2.5.79: Vonnis rechtbank Brussel (dossier nr* 38661371-78). Lydia Montaricourt wordt veroordeeld tot 3 maanden effectief (geliik ad yoorhechtenis) en 1 jaar met uitstel van vijf jaar, een boete van 600 fr. en 5 jaar ontzetting uit haar rechten wegens pooierschap, houden van een ontuchthais, en asneporing tot ontucht, Als haar advokaat treedt op: Mr Daniel Mouson (tel: 02-648 6146). Na de vercordeling wordt ze meteen in vrijneid gesteld maar het onderzoek loopt verder en spitst zich onder meer toe op Tuna. + 21.5.79: Advocaat van Nentaricourt verzockt parket Brussel om teruggave vd in beslag genomen stukken waaronder het carnet. * 6.19: Naacmate het ogenblik naderde waarop de Selgische regering tenslotte diende te beslissen over de toewijzing van het onstreden pantser-kontrakt, nam cok het verzet toe tegen de duidelijxe voorkeur van de minister van Defensie voor de kandidaat-leverancier Asco/BMF. Ex waren niet alleen machtige konkurrenten die zich luidop roerden, zoals Bekaert en Behernan met bun Duits voertuig, de Franse oorlogsindustrie en ook Acee met zijn Cobra. Ook op het politieke vlak groeide de oppositie tegen BMP. In de Kamer sprak zelfs de CVP-fraktic, VdB's partij, zich uit voor net toewsjzen van het kontrakt aan minstens twee leveranciers in pleats van @én enkele. Om de toenenende verdenking over mogelijke oneerlijke konkurrentie, bevoordeliging van Asco of zelfs korruptie op het ministerie van Landsverdediging uit de wereld te helpen en meteen het verzet te ontzenuwen tegen de ondertekening van het pantserkontrakt met Asco/BMf, vroeg vice-prenier VdB in juni '79 noodgedwongen om een onderzoek van het Hoog Komitee van Toezicht naar alle kontrakten die het departement onder zijn bewind met Asco had afgesloten. * 21.6.79: De geiftier veoagt ah parket Brussel om een beslissing te nenen over de eventuele teruggave vd in beslag genonen stukken aan * 25.6,79: interpol Paris fournit a Interpol Primeiies des renseignements concernant Montaricourt @ 1'intention de la BSR de Ax. * 29,6.79: Dopsétre maakt kantschritt over ad griffier wearin hij de beslssing vi parket mecdeelt iva de eventuele teruggave vd in beslag genomen stukken aan Montaricourt, In '9? zal blijken dat dit stuk verdvenen is, * 2.7.79: De griftier vh packet te Brussel geeft een deel vi in beslag genonen stukken terug aan Montaricourt op basis vh kantechrist van Deprétre. Het is niet bekend welke de niet-texcggegeven stukken waren omdat het kantechrifs verloren is gegaan.. Het is ook niet, bekend wat or met die niet-teruggegeven stukken is gobeurd. Wel is bekend dat: de ‘agenda Cartier’ en net geld werden teruggegoven, Dat blijkt uit een attest van ontvangst dat op 3.8.79 door Montaricourt werd ondertekend. * 7,791 Net kongortium Eurosysten Hospitalier wordt door de handelsrechthank benkroet verklaard. Het schandeal is enorm on het politieke impact groot. De regering Martens I hesiuit, gezien de @anzienlijke eknomische en diplomatieke belangen die op het spel st om de Eurosysten-krieis zelf in handen te nemen en zo mogeliik op te. Jossen. Minstens vijf, zes ministers hebben in de zoneneaanden van ‘79 persconlijk wexenlang hun tijd aan dit netelige dossier besteed. ze pleegden overleg met de top van de Société Générale en de betrokki bedrijven en ze trokken op reis naar Riad en DJeddah of stuurden cen Gelegatie naar de Perzische golf om alsnog de potten barstend van de petro-doliars te lijmen. De ganse affaire bracht zelfs prins Albert in opspraak ondat hij in '75 persconlijk met een handelemissie bij hot. Sacedische vorstenhuis was tussenbelde gekonen ten voordele van het kontrakt van 28 niljard fr. voor Eurosysten, HAj was cok nadien nog de ganse zaak van nabij biijvon volgen via zijn kabinetchef en handelaprospector Miche) Didisheim, een oude kennis van de initiator van fet Kontrakt, Daniéi Cauchie, die nu door SP-voorzitter Karel Van Miert werd besterpeld als een gangster. + 13.7,79 Hoog Komitee van Toezicht bogint ondezzoek ivm Zurosysten: * Minister van vinancién Geens neemt kontakt met de voorzitcer van het Hoog Komitee van Toezicht en vraagt een onderzoek in te stellen. Dit wijst erop dat ock anbtenaren verdacht: worden. * 23.7.793 Van Miert en de gangster van Eurosyst * gp-voorzitter Van Miert geeft een politieke dimensie aan de zaak door te verklaren door na het partijbureau te verklaren dat hij zich afvraagt noe de regering, andere prominenten en zelfs het hof zich voor de wagen van een gangster hebben laten spannen. * De faling van Eurosysten brengt voor 115 personen werklooshedd met zich mee. Daarvan zijn er 70 te werk gesteld in Sacedi- Arabié en 45 in Brussel. Do werf in Saoedi-Arabié betreft de bouw van 2 militaire hospitalen met elk 500 bedden, 2 cités médicales en 2 electrische centrales. In Riad is de ruvbouw bijna af maar in Djeddah zijn de werken heel wat minder ver gevorderd. Op de bouwwerven in Djeddah en Riad werken in totaal ongeveer 4.000 arbeiders, meestal Aziaten en 400 Furopeanen waarvan 100 Belgen. Slechts 70 werken voor Eurosysten zelf, de anderen voor onderaanneners en partnerfirma's. Van Eurosystems Health Sexvices maken, naast de nv Eurosystem Hospitalier ook nog de @ partners van het konsortium deel uit. + 24.7.79: Het parket start een onderzoek tegen onbekenden op vernoeden van bedrieglijk bankroet in de zaak Eurosystem. * Het gerechtelijk onderzoek op vermoeden van frauduieus bankroet stootte einde juli '79 in verband met net Sacedisch kentrakt voor de houw van de militaire hospitelen spoedig op enome konmissielonen. Eurosystem had, zo bleek, in totaal bijna 10 miljard fr. wet dit doel uitbeteald, in hoofdzaak san buitenlanders. En onvermijdelijk kwam men toen tot de ontdekking dat ex ook een raar soort verpleegaters vanuit Brussel waren witgestuurd nog voor het kontrakt voor de bouw van de hospitalen ondertekend was. Men stelde vast dat de public relations dienst van Evrosysten in '76 grotendeels draaide rond een kaderlid in vaste dienst met de naam Fortunato Israel. Haar netwerk van eall-girls had zowat overal in Europa op kosten van het bankroete konsortium meegewerkt aan het verwerven van het Sacedisch kontrakt. + 24.7.79: Precies 4 dagen nadat het konsortium Eurosystem Hospitalier bankroet is verklaard door de handelsrechtbank te Brussel geeft de regering Martens I op 24 juli '79 san de minister van Defensie definitiet toestemming om voortaen, {3 uitsluiting van alle andere konkurrenten, alleer nog met de firmagroep Asco/BMF van Roger Boas te onderhandelen over de afsluiting van het pantserkontrakt. + 25.7.79: Promier Martens beschermt het Hott * In een verklaring namens premier Martens wordt het Hof bij voorbaat van elke verantwoordelijkheid inzake Zurosystem ontheven. Zijn voordvocrder noende de aantijgingen m.b.t. de rol ven leden der Koninklijke familie volkowen ongegrond. (Het Volk van 26.7.79) ‘4 de gouvernement s'est réuni, mardi, pour faire le point sur Lagfaire d'gurosystem. A l'issue de ce conseii spécial que présidait le premier-ministre, Wilfried Martens, un communiqué a été publié indiquant que le gouvernement laisse a l'autorité judiciaire la responsabilité de ses enquétes mais qu’elle veillera a co que toute 1a clarté soit faite, (Le Sofr du 26.7.79) * 28.7.791 Hex Volk over het schandaal: * Het Zailiset van Eurosyster dreigt één, van de grootste. schandélen te worden die het Relgisch bedritfsleven ooit gekend heeft. Enerzijds gaat het om enorne bedragen en anderzi}ds zouden zeer hocggeplaatete personén in het gedrang kunnen xonen. Sauron noer over deze onverkwikkeli ike géachiedenis volledige klaarheid worden verachaft.” (Jef Claes in Het Volk} * 26.7.792 Ondéxzoekaxéchter Masson onderzoekt harikroet: # Sinde dinsdag weed ofderzcekeréchter Jean-Paul Yasdon docr de prokuréur des xonings te Brussel belast met. een ondezzock tegen onbexenden wegens Wanktoet, Op de hoofdzetel van Eurosyetem aan de Loussalaan werden rocds dokunerten it beslag geionen door het parket. dok over mogelijke smeergelden wed al een onderzoek ingézet.. Manson ict verstaan dat er binnenkort sanhoudingen verwacht kuanen worden. ‘* De BOB-ers.cie in het yoorjaar Mune Tsreel ondervraagd nadden, haalden natuurldjk min processen-verbaai weer wt de lade. Alles wat dadrin betrekking had op Eurosystem werd in een nieuw py epgenonen en doorgestuuzd naar ondetzockerechtor Masson die et belast was met het geruchtmakend Sacedische dossier. Bi de herontdekking van de Tana-ring dracht inde loop van de maand 3u}: 179 duidelijk heel wat in boweging maar dan wel in ongekeerde richting. De-beyoedde substituut van do ‘prokureur das koninga te Brussel, cedn Depretre, die later nog bekénd zou Worden als prokuxeur in Nijvel, Verzotte zich kordaat tegen elk bijkouend nieuw speurwerk nuar de Fol van het celi-girl netwerk van ortunato Israel fh het kader van het Lurosysten-onder2bek. * Gok in politieke axingen maakt men tich in de Loop van Juli '79 danig ongerust over de: Wisse waarop het koningshuis en vooral de naar. van pring Albect in opspraak-Areigde te komen in deze affaire. 2x werd dus van hogerhand duchtig op de rem geduvd, Daarbij had véoral de vice- preniex en minister, van Defensie geen reden om opeaing van zaken te eigen, inteyendecl. Het verder ondercoek naar het cail-girl eet zov envermijdelijk van Eurosysten.in 1976 voeren tiaar Asco in 1579. Nae Israel en haar call~gril-net vornde ce erg vervelende tink tussen twee miiitaixe kontrakten van tigntallen m{ljardén, het ene van Eurosystem met de Sacedi's en het andaré van Asco/aMY met de ‘Belgische minister van defensie Vanden Boeynants, * 27.7579: Rovminsies voor 4 Ayabieren: * Ru total, les commissions portaient. sur un pew plus do 8,2 nilliards 9¢ fr; Selon les docimente officiels souis ali fise par PRE, agissant pour le compte de sz. filiale Eurosysten, ies bénéficiaires sont au nombre dé quatre, tous Gaoudiens. Les montente qui leur sont destiné: ne sont pas dgglenent répartis, Le versenent des commissions devrait atre étalé on plusieurs tranches, 1ibérebles selon 1"état d'avancenent dex travaux, Line d'entre elles, portant sur plus d’un milliard de france, @ au noine été payée, putsqu'elle ‘a fait l'objet d'une menuze de déroghtion Eiscale accozdée par exrété mintstériel. D'autres ont peut-etre été versées par Kuroaysten tais @ notre Coniaissance n'ont pas obtenu. en tout: cas jusqu'ic, 1a méme autorisstion d! immunisation. (Gay, Depaa duns Le Soir du 27.7.79) + 27.7.9: Onderzoek naar filieal in Beiroet: Je anti-fraude brigade van de belastingen zou de boekhouding doorzocht hebben van een Brussels bedrijf dat voor rekening van de failliete nv Eurosysten werkte in Beirost. Eurosystem had nl, een filiaal in Libanon, ESH Health Testing Center. Libanon is steeds een belastinghaven geweest. * Wat het Hoog Komitee van Toezicht betreft: een bliksemonderzoek werd ingesteld naar de mogelijke rol van bepaalde anbtenaren. De aanvraag om belastingsvrijstelling te bekonen op de uit te betalen 8,5 ailjard aan geheine konmissielonen werd destijds blijkbaar in eigenaardige omstandigheden afgehandeld. Het Hoog Konitee zou reeds tot bepaalde konklusies gekonen zijn. ; * Wat het gerechtelijk onderzoek betreft, zou onderzcekszechter Masson reeds dossiers en dokunenten in beslag laten nemen. * anderzijds zouden verschillende personen, die mogelijk meex weten over wat er gebeurde, ijlings net land verlaten hebben. Dit wordt uit goede bron vernomen. | (Jan Bauwens in Het Laatste Wieues van 27.7.79) * 1.8.79: Tuna wordt op 1 augustus '79 vie een coververhael in Knack voor het eerst in de media met een foto opgevoerd i.v.m Burosysten. * 2.8.79: Doodsbedreigingen tegen Tytgadt: * Bij het parket te Gent werd door een zakenman klacht neergelegd. Onbekenden hadden aan zijn adres doodsbedreigingen geuit, Het parket te Brussel heeft anderzijds een journalist van een Franstalig Brussels blad (financiéle rubriekleider bij LLB - Fred Sluze?) gehoord die in juni eveneens werd bedreigd. (Later wordt door LLB ontkend dat de journalist doodsbedreigingen zou gekregen hebben. Hij werd alleen maar wat onder druk gezet door de zakenwereld en Tytgadt had daar in zijn verklaring voor de prokureur in Gent naar verwezen). (la Cité schrijft dat de LiB-Journalist alleen maar gewaarschuwd werd door een medewerker van Gehot dat te veel details over de kommissielonen vanwege de belanghebbenden gevaarlijke reacties zou kunnen uitlokken). (Jan Bauwens in Het Laatste Nieuws van 2.8.79) * 3.8.79: Louis be Lentdecker over Tuna, Burosysten en Asco: * “poroayatem had, lang voor de financi#le moeilijkheden een indrukwekkend aantal prostituées uit Europa en Anerika in dienst om overal Arabische petroleun- en andere prinsen ter wille te zijn. Alle officéle en officieuse logenstraffingen ten spijt, ondanks het zonder gevolg klasseren van bepaalde leerrijke dossiers, ondanxs de inspanningen om de politiediensten op een zijepoor te knellen, kan niet worden geloochend dat tientallen lichte neisjes werden ingezet om de plannen van Burosystem te dienen. Hun bazin, Tuna, verbleef in Wezenbeek-Oppen en kwam voor op de pergoneelsiijsten van een multinational. 213 is (of was) de aielsvriendin van één der hoge ones die de BMF-pantserwagens aan het Balgisch Jeger bezorgen, Begin dit jaar signaleerden we hier dat steenrijke oliesjeiks, atrenge diplonaten, hcofse prominenten, progressieve kunstenaars, goleerde wetenschapslui van international niveau jarenlang van kostbaar vrowweli3k schoon snoepten in de building Beusiiia in Schearbeek. De bazin van het luxebordeel, tydia Nontericourt, werd na een onderzoek van de BOR opgesivten en veroordeeld tot drie maanden effectiot en één jear yoorwaarde] (jk. De rechtecy waten mild voor Haart men zei dat 21} on hear talzijxe binnen- en buitenlandse madewerketers instonden voor een 'propere prostitucie'. Zodra men prinsen Over de vioex of in bed krijdt, is men ‘proper’. Lydia Mentaricourt was zeer diskrest, Ze hoopte dat daiket} haar de rest van de urusilia-aktie in de vergeetput zou komen,” * "Hoezee= sonmiger thans te keer gaan om list bostaan ven Tine te ioothenen, het {8 een fe=t dat ti} op de personecislijst. van Burosyster voorkwam, dat zi) als iid/van het kader petaald ward on zeker Was van RSE en pensioen. wie tercaxe twijfel kosstert, kan inzage vzagen van een veelbetexenend dossier dat nu -zonder dat fenand precies weet waarom- divxreet werd gesloven, Tuna heeft op zeker ogenblik in één wenk Pet videgtulg certig vsouwen naar 66n prins gestuurd. ve danes kwancr healknidy, na gedane task, terug naar de hoofdzetel en dankzij her kleine PrOcent op de kosten en de dnkowsten ‘Konden Tuna en Lydia miljéenen Opstxijken nadat clk méisic minstens’ 10.000 fr. per dag had gewonhen.” * "Gisteren werd ten onreckte ganeld dat zakenlui en journalisten in verband met hut uitiatingén of geschriften cvor Zurosysten met de dood werden bedreigd. De personen die vrezen dat in ‘Yexband net Ectosysten niet alleen de aktfe var te dares naar oo% hun #énancidle Dedoclingen werden blootgelegd wagen zich niet aan badreigingan. Ze hebber werk genecog on net gehee! diskreet te houden. to Woldt geageetd om drie dossiers in vorbsnd met Aurosystem hetzi} op de ange baan hevzij geklasveerd te krijgan. Met én van die ‘dossiers is dae kt. Met zou jamer 2ijn mosst men de huidige politiesatie remen of Maar anderen schuiven on, bepaalde mensen te redden. Vroeg of laat kont tech de ganse waatheid aan het licht. Tuna neeft lange tiid gedacht dat, z4j onuntastbyar was als hartévriend!r ven’ een eminente figuur van Akzo (nv@rt hedoeld is natuuz1izk asco) die via BMF pantsers 2evert. 21) vorgiste rich. {LDL in De Statidaard van 3.8.78) + Nota wdb: LOL is een nauwé vedend van VB sedext de neacrlog. 24Jn x00n cacques Zaz in de.jaren ‘70 tor magistyaat bij het Brussols parket: berioerd worden. Jacqués De Lentdecker werd nadien kabioetche! van Gustitteninister Wathelet en is asnc '97 advokaat~geriaraal ef adfunct van procureur-gencraal Van Oudenhove te Brussel. Het notwerk van Tue en Lydia Montaricourt (200 meipies) beschikte met Aurosyscom ook over een prervills in Riad weer Europese en Amerikaansé vrouwen kwanen. * t moment, dit Kurcsystiem Talliel glrig, ‘kon de fitna plijkbaar zoveel vrouveliik personee: gebruiken dat het €iges net van Tuna en Lydia schs niet volstond. Eurosysten kon dan steeds beroep doen op den net van caligirls van een bevriends onderneming (wdb: Aaco?) waarmee veel belangenyeneenschappan bestonden. * In het fraude-coderzoek wordt ex thans druk gezdcht bij PRE die verschillende taken opknapte voor Furcsystem, bv. de computerdienaten, (Jan Bauwens in Het Laatste Kieuws van 2.8.79) * e200 callgiris werkten voor furosysten onder dé“dekmantel van konttakten voor verpleeysters (met ¢en duustijd van 2 jaar). Deze ‘déensten aan Sacedi's en sonmige Relgen werden betasid uit een Peservefonds van de fizna. Keve, Tuna x, town public relsticns directrice van ESH, was belast met de gang van zaken voor dit dee! ven het Kontrake. (iain Guillaune in Ge Soir van 3.8.79) + 3.8.79: Staking van betaling Burosystem vanaf 20.1.79: * On a appris jeudi que le tribunal de commerce a reporté au 20 janvier '79 la date de cessation de paiement de 1a société Est déclarée fn faillite. Cette décision devrait permettre aux sutorités Judiciaires d’étudier tous les paienents exécutés paz la société durant les six derniers mois de son existence, d'en apprécier les motifs et, @ventuellenent, d'en réclaer le renboursement. (Alain Guillaume dans Le Soir du 3.8.79) + 4.8.795 P.D.G. en Burosysten Zipanoni “op 4/5 augustus ‘79 schijft Wet Laatste Nieuws/De Nieuwe Gazet onder de titel ‘Eurosystem: onderzoek verlegd naar Libanon’: "De verbinding Libanon-Burosysten loopt naar de mening van de politieke kringen via een vervallen huis in de Belitardstraat te Brussel. Op nz” 39 zijn daar enkele firma's gevestiga . Smears * Op 8.8.79 schrijft Mr Constant-Hubert Maquet, advokaat van de fixma P.D.G., aan de krant een brief: “Deze bewering is totaal tegenstrijdig met de wasrheid en van die aard om schade toe te brengen aan de goede faem van de maatschappij P.D.G. De ‘enige aktie van P.D.G. in de zak Burosystem bestond er in welwillend op te treden door op het gepaste ogenblik het bestuur van de Generale Maatschappi} van Belgié, PRB en Evrosystem to waacschuwen betreffende problemen die in de toekomst zouden rijzen en oplossingen aan te duiden zolang er nog tijd was. P.D.G.fheeft bij die gelegenheid de nadruk gelegd op het betreurenswaardig"géveig dat een gebrek van regeling van deze problemen zou hebben op andere Belgische maatschappijen die ernstig werk Leveren in Saedi-arabie." * Dezelfde brief werd op 25 oktober ‘79 ook overhandigd aan Frank De Moor van Knack. De efgevaardigde-beheerder van P.D.G., Jean- Marie Detournay, verklaarde rond dezelfde tijd telefonisch aan De Moor dat hij met zijn bedrijf al vele Belgische firna's aan kontakten hielp en o.m. in Sacedi-Arabie zo goed thuis 4s dat hij destijds wijlen Joseph Sdvrin van PRE/Eurosystem waarschuwde voor de moelijkheden bij de hospitaalbouw. (2) * WDB: PDG is in '79 de firma van baron Benoit de Bonvoisin,, de schatbewsarder van de Cepic en de rechterhand van VaWOen"Bosynants. “Pr huurt het pand in de Beliardstraat waar ook de 2etel van Cepic gevestigd dg. Tn een ander huis van de Bonvoisin in de Dekenstraat 5 te Brussel is de zetel gevestigd vh extreemrechtse blad Nouvel Europe Magazine (NEM) dat door de baron wordt cecontroleerd en waar Francis Dogsogne, de leider vh Front de la Jeunesse, full-time bezoldigd wordt ais fedacteur van de NEM. * 23.8.79: Hoog Komitee onderzoekt konmissielone: * "Ay sujet des commissions, on laisse entendre, dans les milieux judiciaires, que le premier rapport du Comité Supérieur de contréle aurait abouti a la conclusion que 1a procédure suivie en '76 par lee Finances était correcte, puisque seule une exemption provisoire de taxation a été accordée & 1'époque, En revanche, l'enguéte porterait maintenant sur les conditions d'octroi, par le ministére suivant (ndwdb:Geens), de 1a preniére ~et unigue- autorisation officielle de paiement de 2'milliards de Fr." (La Libre Belgique du 24.8.79) © 5098) Seite Sake da Bed ten 1 shbinene sages eae Sree ee aca bestaande uit vier man, Beiroet heefz bezocht 4.v,: het projekt en ey as elt tee deze Leo 8, Mag pect eroorsen Gegelenes a; Pe scabescomuewenentc sae. 66-6 Fen iectese eaten zi, supe. hovedcnezpreceameeis, Sorcha, Loserartichel secfotiog mantra ws. AMP Ree * Pierre-Louis Lecour schrijft: “Eurosystem a en route au Liban oe. peed SEU SaaS SCHELPE Cuenta @ $8 roe a tbe wr pg cS AAG anh ust 25, emcomery 65 obese Hoe Sree ety ceaetemeo ee oe ls ROOT MA TEPC P00 az. Adgdoe oni owe titan, nl. BSH Health Testing Center, dat slechts funktionneerde als doorgeetluik voor yluchtkapitaal. (#VDW in De Morgen van 25,1.80) seeeaeds voor ZESGRRRAPSGAML (FPO hovyen van 254.00) PDG.en van de Cepic) een huiszoeking ondernomen ijn j.v.m. een wapenhandel voor de galanisien. via RurgaussenJ\banor waarbit de sapeabande, voc de, {anausinn-#ig-BIEAACLOR JSbneE weed motes ou Bouma, Sota Decaonigh gears ales SE 176 cena, Seach Sah ae aa Sine Neat ay ep EY Sima Tdbanon ter waarde van 1 miljard fr. Binde ‘7S signaleert Le Canard Seen meee Tet See Bis siadeesy 2 henge met Samir Souky. emer Pee ae oe oe eg ae eves ein Seomeiepeenaasce ceeching fuer Ma Nt bovrdend ane Se BESTE, BRS RI TU een eee ee oe Seria Peds re ae Ss Steet eee es a ft. mid pat “ : . s ye o GESCHIER~ Be Ban Vesiw.. CL Tobe’ * 3.9.79: 253. schuldvorderingen in Rurosyates-faling, = 10-9,79; Complément d'enduete denandé 4 la gendarmerie na de yereordeling en de sakende wtwijsing van iydie Wontaricourt. Nen wii ook Israél uitwijzen maar hear onderzoek is nog niet be#indigd onwitle van het complénent d‘enquate dat werd gevraagd. 14,9.79: nettre du ministre des Affaires étrangéres Henri simonet a son Altesse Royale le Prince Albert & propos de son rdle dans 1'affairo Burosysten Hospitalier. * 1979: Substituut Deprétre laat de Jonathan sluiten. (verklaving van Deprétre voor de 2de bendekomissie in de Kater in 3,97) 9.791 Rizkswacht-versiag aan de Dienst Vreemdelingen. Dearin staat vorreld dat Isratl eon ontuchthuis exploiteerde aan de avenue Bertrand Waar ze rendez-vous had maar ze heeft de zaak verkocht aan Montaricourt en werkt nu voor Plexycea. Het verslag is ondertekend door MdiChef CALLENS en Chef de Service JACQUEMYN. + 19.9.79: Volgens kamorlid Viseur (lid bendekommissie 12 in 3.97) vraagt Deprétre op deze datum het verhoor van een beheerder van Burosystem (ivm de call girls?) mear dit kantschrift werd blijkbaar nooit uitgevoerd. Deprétre antwoordt als getuige ad konmissie in 3.97 dat hij zich daarvan aiets herinnert. Dat betekent het einde vh dossier lastens Fortunato Terael. + 9.79: Spoedig werd duidelijk dat men op het kabinet van VdB in daarne volgende weken bepaald zenuwachtig werd omwille van de mogelijkheid dat in de delikate onderbandelingsfaze met Asco/BMF inzake het pantserkontrakt dankzij het speurwerk van de zedensectie vd BOB in Brussel nog meer zou aan het licht komen over de Tuna-konnektie. Minister van Defensie Vanden Boeynants had op dat monent op zijn kabinet ienend in dienst genonen die uitstekend geschikt was om nauwlettend onder kontrole ve houden wat ex bij de BOB-Brussel over het cali-girl-net verder nog ontdekt kon worden, En dat was de opdracht van adjudant-chef André Louis, inmiddels op rust maar gedurende vele jaren de chef ven de Brusselsc BOB. Hi} kende de bewuste BOB-ers stuk voor stuk en duw was hij de geknipte man voor 'operatie doofpot', Louis bleef niet bij de pakken zitten op de vporavond van het afsluiten van het pantserkontrakt. Dat bleek toen sommige Brusselse BOB-ers, belast met het speurwerk naar de Tuna~ konnektie, in septenber/oktober '78 door hun vroegere baas gesoneerd werden om op het kabinet van VdB verslag te kenen witbrengen over hun ‘Tuna-cnderzcek. ij veoeg hen vlakaf wat er ten laste van VdB zeal in hun dossier stak en wees ex hen op dat deze affaire hun carrigere ernstig zou konnen schaden. * 19.9.79: Fraude via Genéve en dubicuze schuldvorderingen: * de onderzoekerechter belast met het Eurosystem-onderzoek, mevr. Lilly Beaupain, zal volgende aspekten mocten onderzosken: + Vier Belgen hebben via een fiduciaire in Genéve voor bijna 200 miljoen fr smeergeld opgestreken van Rurosystem. Ze hebben onderhands geprofiteerd van de ministeriéle toelating inzake de geheine konmissielonen van Surosysten en voor hen betveft het eigenlijk fiskale fraude. * Surosystem heeft zelf meer dan 570 miljoen fr. als extra en niet belastbare winst opgestreken via deze fiduciaire in Geneve. * PRB, hoofdaandeelhouder van Eurosystem, heeft circa 430 miljoen fr. via niet belastbare, Zwitserse kanalen opgestreken, PRB zou janvoeren dat de firma die 430 niljoen als kommissieloon kreeg in ruit voor de 410 miljeen fr. die het ter beschikking van Eurosystem heeft gesteld toen dit filiaal tegenover de Arabieren de nodige uitvoeringswaarborgen moest tonen na de ondertekening van het kontrakt. Wochtane was PRE hoofdaandeelhouder van Eurosystem waarin de PRE- topmanagers Bradfer en Sevrin beheerders waren, PRE heeft anderzijds een schaldvordering ingediend van 164 miljoen fr. * De nv Sports Pronotion International (SPz), een filiaal van EN, ontving via dezelfde Zwitserse kanalen ongeveer 370 miljoen fr. Reheerders duarvan zijn baron Jean Poncelet, Jean van der Rest en Pierre Minet van EN. Het Luxemburgse FN Research and Development sa heeft een schuldvordering van 1,3 miljoen fx ingediend omdat het enkele kontakten in Sacedi-Arabié zou verzorgd hebben. De FN-toplui 2vllen moeten uitleg verstrekken over deze 370 miijoen fr. aan kouiasielonen, vooral ondat ‘SP1/PW zichze)? ook aandient als één van de schuldeisers van Eusosystem. EN en PAB hebben dus global wellicht 1 miljard fx. san belastingen ontdoken in Belgié door via Bwitserland geheime Kommissielonen naar Relgid terug af te leiden dic da minister van Financién alleen voor Sacedi-~Arabié had toegestaan. De 8 cverblijvende partners van Burosysten vorderén samen 6,5 miljard Fr. * 22,9.79: opening vh gerechtelijk dossier ‘Pinon! op paket in iqvel zonder onderzoekstechter. (nr* 38, 91.1005-79): * Dit corspronkelijk luk vh dossier kréeg later de as benaiting "rarde Retténs'. Dit eerste lnik wordt leter aangevuld mét gen 2de lusk "Dossier Pinon. Enquéte complénentaire' agngevuld met ‘pitces dy dossier 348/81 (uit dossier 348/81 Iucendie de Pour van OR de Biseau de Aauteville in Brussel). Het dere luik betzett 'Réouverture du dosqsier initial’ in P.60. Deze Urie'luiken werden door het parket-generaal Brussel in 196/97 ter beschikking gesteld vd Bende-conmissie-bis, w Thstisle opening vii dossier Pinon contra Bettene op parker im Nijvel start met een klacht van dr, Pinon op 2.9.79 bi; depolitée van St.Genezius-Rode (woonplaats van Pinch) Op 28.3.79 had Pinon een scheidingsprocedure ingeiet net Jouniau waarblj jeugdrechte: werd balast mat een regeting incake het hoederecht vd kinder 30,8.79 1aat: Pinon door Bob Lowvigny tn Ganval een bandopnane make van bbekentenissen van Seunise inzake overspe! (dr-Battens). Deze audio- gassette wordt veel later door'dr,Pinon overhandigd ad sectie zeden vd GEP-Brussel. Op 7.9.79 vas er bij Pinon ees inbraak geweest waazbi: volgens hen, gezocht werd near audio-cassetces. Op 27.9.79 worde te @r.Bettens uit vatertoo eh py 6 he Wegens 'incitation a’ débauehe'. ‘Bron §) LonwlG * Jeuniat ae fespe op Landsverdediging, (bron: Tony Vani Parys, Mobéaitting van 21.4-37 vd besde-comissie aisy 7.43) Banin * 26.9.991 Kotinissielonen en schuldvorderingen: ‘s Rea aanta) beheerders van furosysten Kunden ‘gerechteli3k in tioeilijuhewen ‘komen met de faling van deze firma. 1A de anti-krisiswet ven 4.8.78 werd artikel 63 van de Wet op de ‘handelsvennootschappen godanig uitgebreid dat beiderders yoortaan person ijk, kuanen Bengprakelijk gesteld worden voor grove fouten die mae de faling kunnen in de hand gewerkt hebben van de tirma die 2e beheérden. * Inhet kontrakt van 28,6 miljard fr. werden 6,5 iniljerd fr. aan Ronsiiesieloren vooriien en uitgegeven, d.w.z, 306, Daarvan gingen ex 7 miljard fr. near de prinsen in Saced-Arabit, d.W.2. 24,58. B1i}f ex nog 1,6 miljard fr. (5,5% van het kontrakt) over waaromtrent er nog geen Bitleg is verstrekt. DG toclating om de geheine Konmissielonen fiskaal aitrekbaar te stellen, slaat alleén op het gedeelte dat bestend wae voor personen in Sacedi-Arabit, nl. 7 miljard fr, De 1,6 miljard valt daar niet onder @n zou ‘cus fraudileus' kunnen 2ijn, De vraag 16 welke minister van Financién heeft. toagelaten dat vies kopstakken van Eurosysten, de firma PRB en het EN-filiaal SPT samen ongeveer 1,6 miijard fr. (5,5¢ van het smeergeid) ‘onbelast in handen krogen. Daarcnder vallen de vier Belgen die via een 2vitserse fiduciaize, 253 miljoen fr, opstreken. Verder ia ex ook een bedreg van 570 néljoen fr. (2% van het ‘kontrekt) dat Eurosyster zelf opstreek als extra en dus niet-belastbare winst via een fiducidire in Geneve, Volgens Le Soir waren de belastingdiensten wel degelijk op de hoogte van deze transaktie. * Deze krant meldt cok dat de fiskus wel degelijk op de hoogte was van het bedrag van 430 miljoen fr. dat PRB via Zwitserse, niet belastbaze kanalen opstreek. Het bedrag staat, volgens die krant, wel degelijk in de boexhouding vermeld. Artikel 23 van het Wetboek van Inkomstenbelasting laat nl. toe dat een bedrijf een belastingvrije provisie aanlogt met het oog op toekonstige kontrakten. (2) * Dans un communiqué de prosse, 12 FN déclare: "L' {nformation selon laquelle SPI aurait recu ou devrait recevoir 370 millions de fr. a titze de commission par l'intermédiaire d'une fiduciaire suisse est dénuée de tout fondement. Ni la FN ni ses filiales n'ont jamais recu et ntattendant le moindre paiement dans L'affaire Eurosystem." (La Libre Belgique du 29,9.79) * 15.20.79: Paul Vanden Boeynants neont plots en totaal onverwacht ontelag als vice-premier en minister van Defensie in de regering Martens I. Officieel zette de gangnaker van Martens I die stap om partijvoorzitter te worden van de PSC. Maar insiders wisten dat zijn gecwongen vertrek alles te maken had met het fe) aangevochten pantserkontrazt met 2{jn veiend Roger Boas. VdR vreesde dat hij door het Werder uitlekken van zijn relatie en die van Boas met het call girl- netwerk zowel 243n ministerpost als het pantsercontract zou kwijtspelen. Daarem besloot hij contract te redden door zijn ministerpost op te offeren, Hi} rekende er vast op dat hij als nieuwe partijvoorzitter van de PSC via de Cepic toch zijn politike macht achter de schermen zou kunnen behouden. 9 1) DeRRRTER eyed * 10.79: Deprétre verlaat parket Brussel eh wordt procureur des konings in Nijvels + 31.10.1979: Bougerol, Louis en Tuna op kabinet. vdB: “Frank De Moor betindigt zijn artikelelserie in Knack over Asco, Barosystea en de Tuna-ting net de Rededeling dat op het kabinet van VeB najocr Bougerol en ex-adjudant Louis vd B08 opdracht hebben on te speuren nase perslokken ivn, Asco en het pantserkontvakt. “Hi schriget ook: Mocht het pazket van’ Brussel eerder dit jaar gevolg gegeven hebben ad bekentenissen van “ona Israel en het dossier nr* $8.66.2390-79 niet in de vergecthoek gelaten hebben dan zou Funa's rol in. ge uapenhandel vandaag ook juridisch veel duidelijker onschréven "238." + * 2.11,2979: Affaire Virgitti (vervolg): = Wine Dominique Robert wordt in Parijs gearresteerd. Ze wordt exvan verdacht een netwerk van luxe-prostitutie te behexen voor Tekening van Catherine Virgitti die in april 779 tot 6 maanden net uitstel veroordeeld werd wegens proxenetisme. De onderzoeksrechter in deze zaak is Jean-Louis Bruguiére. * 18,22.793 De voorzitter van het ¥oog Komitee, topmacistraat en vas~ intimis baron Charles, lect aan pronier Martens weten dat het onderzoek naar de vroegere Asco-kontrakten nicts strafbaar aan ket Licht heeft gebracht. Drie dagen later neent de regering Martens 7 het besiuiz om het kontrakt voor de bouw van 2.039 pantservoertuigen voor het leger net de firnagroep Asco/BMF van Roger Boas te onderzekenen. Dat zowal do voorsitter van het Hoog Komitee als de eerste-ninister het toen nodig vonden te verklaren dat er geen strafbazc foiten aren aan het licht gekonen, wees wel op een gebrek aan stratrochtelijk bevijs van korruptie haar niet op het wegvaliea van Het vernceden van achuld. Ondat corste-ninister Wilfried xartens einde '79 wei ubliek de belotte deed om het Asco-rapport van het Hoy Komitee 'binnen de linseten van de wet" publiek te maken on ondat het rapport tot op vandaag nog alcijd niet werd vrijgegeven, is dat vermoeden van schiild altijd blijven bestaan. « 1979/80: Le decteur Pinon, -patzon du service de santé mentale d'Etterbeek, esy en instance de divorce de dosianne (Anne) Jeuniau. vers 79/80, $1 a une stagiaire psychologue du nom de Danielle Beresofski qui, quitte alors 1e service et part habiter en Suisse, (Happort Peelos/Btienne du 22.2.89) + 1980: La police ¢'overijse entéme une’ enguéte judiciaire concernant 1e SPeRPH Ue GRignet. Overtiee qu nz* 107 Hengscenberg axploité par Gilbert Vangrunderbéek (Sterrebeek 1938*) domicili¢ a Leuven, Thensestraat 135, Ce club est spécialisé dans lo sexe de groupe/échange de partenaires. des articles de presse font état d'une Liste de’ 2000 membres 8 co club dont plusfeurs ministres et d'un menbre de 1a famtile zpyale., + 26,6.90: Minister van Financién Hention verklaart op een incerpeliatie van 8P-kamerlid Mangolschots ‘dat, in tegenstelling tot wat sommigen vrezen, de. zaak Euresysten Hospitalier volledig zal onderzocht worden". * 13,6.81: L'enguéte concernant le club G-Planet 4 overijse est repris par la BSR de Louvain (arc Toliet/Paui Verdurme). Dcseier nr* 38.36.2228/80 vb parket Brussel. Une descente est organisée avec 20 Personnes (BSR i douane + 3 photographes). Le matériel photo obten prouve sexe Ge groupe/échange de partenaires. Identification de 40 personnes. 11 y aussi des présomption de sexe avec des mineurs. + Ie Po de Bruxelles s'ost également occupé de G-Planet. % 24.6,81: De Brusselse substitout Alain Winants verklaart ad Veeendelingenpolitie ivm het dossier Fortunato Israel: ‘Affaire classée sans suite’. Het gaat om dossior nr 38.66, 4982-79, 1982; Dandeile Beresofski, en instance de divorce, revient en Belgique au Service du docteur Pinon'A BLterbeek en vue de tezminer son ménoire. _ Pibuil.. aggessuls- Carer, Dany Bowe Elie lui explique avoir one anie du nom de Christine Doret gui perticipe Dane Partouee! avec. sco epouse, Dane soe partovzer sont mila fos cazence singing cortian pet ie dope de ta Jeunesse Agpesapens de Rivel ian Ree Eotett ot Boret habitent Looveinelacetver a 1a demande de Pivon, Borteebsbetyonise on diner a son dowicile avec Doret augue! Pereicige suosi Jeancclavde gesot’ Durant la scirée, Borer explique 16s Eirtouses ewes Wao, Beaorss Avasbopone, da-ocipsa apart et Guy Nathor. Eller ont lau ai domleiie du doctecr Bettcns a ehterico et dane tne suse fu sprngpe Der netiene se create Ee aD eee eee SEPRES femmes politiques. atin de lee seowengghpronettze, dans deg nagouties aves, .'axahig. Garot enregistre toute SGite conversation Gon incu. En l'spprenant, Doret réagit violemnent. Dans tes jours qui ont suivi ce diner, Garot regoit un coup de telephone Se L'avocat Vincent Vandenhosch et de l'ex-épouse de Pinon. Ils insistent pour que Garot ne poblie pas l'exposé de Christine Doret. Garot refuse Pea de tenpo aprée incervient{l-inewodie Gu journal Fouzy (Rapport Peelos/stienne dv 22.2.09) wear ee BeAxD Rowe * 5.7.81i Brandstichting bij het weekblad Pour. Dossier oly OR de Biseau de Hautevitle in Brussel. + 14.8.81: PV 16929 du conmissaixe Frans Reyniors dans Le dossier du JT Francine iyna A cherge de Gérard Degrendel (1965°) du chef c' incendse volontaice dans 1e jione ¥ ‘a Rhode-Saint-conése, Golflaan Tas begrende! aot (oeee-fe Pane" eBNTe Savion un an et deni par le duge fanieessens de Nivelie SEUSS sgeposons avoir été avist ce 14.8.61 & 00.20h par te agistrat de service Peperstraete de ce qu'un incendie volontaire avait fu lieu dans ie Hone Suranne Van Durme. Poperstraste nous également Signalé qu'une giescentegdu parquet était préve ce jour 2 9h. Nous nous Sotaes renaud ake Paar SHapSCRRUES SRMLEUTE ST CABY RRSP“ Ce* Hendriks Patrick et Turksin Roger, opérateur a notre Labo, sux les 1ieux oa noup avone rencontré le oI iyna, son greffier, le substitut Peperstracte et Vancote, expert en incendies. Sur place nous avons Fencontré 1"adj-Stesnnouwer Jean (Gd.Rhode-St.Cenése). Celui-el relate Tes faite come suitette 13.8.0] vers 22h, 1a gendarnerie de Rhode a été avisée gu'un incendie avait éciaté dans le hone Van Durme. De l'engutte fait sur place per is Gd., il réoultaie que Degrendel avait le 13.661 Yers lsh alioné un journal dans sa chanbre et qu'il l'aveit Jeté enflamé Bans 1a cerniche du hone dane le but de faire partir les movches et les guépes. Te feu senble avoir couve depuis ce monent-14 jusgu'aux environs de 22h quand i2 écé constaté le grenier du hone atast en flames. Les pompiers avisées ont essayé en vain de circomscrire le feu. Les 3/4 du Rome ont été détroits. sn tenant compte du risque d'effosdrement nous nous somes limites d effectuer des constatations de l'extérieur Sur place nous avons découvert un morceau d'une revue Wickey partiellenent Consuné. D'aprée Dogrendel, 1 s'agit du Journal qu'il a alluné pour Shosser les guépes. mu nonent des faite vept pensionnaires et l‘éducateur fesort Gilles (ne A Sarrebruck, REA, 8.1.5. e€ donicilié & Ixelles, rue Jules Bouillon 14) étaient présents dans le hone, Personne n'a v6 pices, Degrendel a 6té défere au juge de ia jeunesse. Dont acte. efeelos: Hone Van Durne is in zeer verdachte onstandigheden atgebrand waarbij de hele aduinistzatie werd vernietigd. De raak werd zonder gevolg geklAsaéérd. tk meen mij te herinneren det de brandstichter een ninderjarige was die daar gepleatste was door jeugdrechter Agnes: wit Nivel. Wat mij in deze zaak versonderd heaft was dat Reynierg de vastotellingen heeft L.bidniet.mmtwepkdiendt bas. Het hone 4s afgobrand tijdens eén woek-ond, Als non not woekdionst is doet men normaal de vaststellingen tijdens het week-end maar hier was het Reyniers die het deed. (Peelos in de Bende-comissie-bis op 21.3.7) + op 17.1.92 wordt de brandsvichter op PV verhoord tn Kader van het onderzoek van Oa Bulthé (Dossier Roze Balletten). Kij verkleart: "J'ai @té place au Home Van Durme A trois reprises par le juge Agneessens, A savoir deux fois dans le Centre d'obsorvation ot uno foie dans le hoe, Je situe non dernier séjocr dans le hone qui bralé au nois jeGt. 1982. Pour en. venit a 1'incendie, il y avait un nid d'sbeilies que jiai voulu chassex en y mettant le feu. Nalneurousedient, la maison était Vieille et cela a mal tourné." En verder zegt bij in 1,4:."21 y environ six a huit pole, soit sux environs de mai/juin 1999, un home s'est Présenté conte tant de la Fi." (Citaat uit verklaring van Tony Van Parys in de Bende-commiasie-bse op 21.3.97) * 2.82: Comissaris Yves Zirmer stapt vd GP in Alor over naar de centrale sactie vd GP-Brassel. Kort padien leart bij bij de GP-Bx Francis Dossogne kennen die ex verhoord wordt door een inspecteur vd sectie van inner ivm het Front de la Jeunesse. seen ity ome ante informateuz, die tot in '88 verbonden Cay Beeeisect Le vd SPER SEE E88 * 272.82: De Brusselse cnderzoeksrechter Jean-Pierre Collin opent tegen Koger Boas en Asco een strafdossier cmille van nogelijze fiskale fraude. Net zal tot na ‘89 duren vooraleér daze zaak zijn beslag krijgt voor de rechtbank. % 1983: 2d6 dossier ‘réchttiank Nrusse2 tegen Montaricourt: nx* 3897.3787 83. Dit dossier werd zonder gevoig geklasseerd. Verneld wordt ale soutencur: BRENT, Plot, geboren 27.12.1953. 1.4.83: Overisgden van Sikylle.GQHIA, en prostituée, aan wurging in een appartement. in Yanaquar, West-Datteiand. In haar telefoonboekje konen o.m, volgende nanen voor: = SANDER, Silvia in Ansterdam = TYb, Brussel, tel: 241 99 o4 = BARBARA, Paris, tel: $20 75 RSWATE, Paris, tol: 74 79 402 = SONJA, Suisse, tel: CO-41¢1-6147 = ATMORROANN, Eis, Zurich, tel: 00- 411 2025 484 = MATSHN, Clau, telr 00-61-25 20 718 1.83: Vortrouwoltjk verslag vd GP-Luik over een lang gesprek met eon persoon die veel weet over de Jonathan-sexclub en zijn klanten. Leden zijn Francis Dossogne en figuren uit he: milieu, De patron vd Jonathan nam foto's, filnde of maakte video's mot het og op chantage. Hi} provoceert cok ueisjes om bepaside klanten te compronitteren. Hi} hott. exmee in zijn benkkiuis chantagemateriaal op te slaan, bv.over Bultot. (bron 5) * 25.4.84: Mireille Van Houtvinck, de vriendin van de overleden Paul Latinus, verklaart in Bende-dossier in Charleroi dat ze twee getypte pagina’s lae over de zaak Pinon met daarbij de vermelding van Guy Mathot en twee minderjarigen die overleden zijn en net de deeiname van een geneesheer." (bron 5) * 9.10.84: Dossier Burosystem voor de Raadkamer: # OR Lilly Beaupain heeft na vijf jaar haar onderzock in de zaak Eurosystem afgerond. Het dossier wordt vanaf dinsdag 9 oktober door de Raadkaner te Brussel elke dinsdag behandeld. Ben 12~tal betichten riskeren verzending naar de korrektionele rechtbank wegens valsheid in geschrifte en fiskale fraude. Op verjaring moet men niet rekenen want voor valsheid in geschrifte biijven de feiten bestaan. (nvwdbi cfr. Amores in de zaak VDE en vooral in de zaak d'Ursel word daarop gepleit) Hoofdbetichte in de zaak is Daniél Cauchie en daarnaast staan ex nog een dozijn zakenlui terecht. Het dossier beslaat 7 kaften en telt meer dan 2.200 blz, strafdossier en cen deskundig verslag. Een ganse reeks tenozen van de balie staan in dienst van de verdachten. (Mon Devoghelaere in Het Laatste Nieuws van 4.10.94) * 20.11.84: Eurosystei-dossier voor Raadkamer: * be raadkaner besteedt een vijfde en laatste zitting aan het dossier Eurosystem, De uitepraak is nog in heraad. De hoofdbeklaagde Cauchie wont nu in Monaco. Samen met hem zijn 2ijn twee opvolgers, André S., twee Brusselse advokaten G. en 8, en nog zes andere beklaagden in deze zaak betrokken, 4} worden beticht van valsheid in geschrifte en fiskale fraude. Als advokaten hebben Mrs Goris, Vergauwen, Magné Gonthier en Wolters gepleit. Uitspraak binnen zes weken verwacht. | (1VD in Het Volk van 21.11.84) COEF RE, GEORGES * 12,84; Binde '8@ wordt comissaris Yves Zimmer door substituut André vandoren (zedensectie vh parket-Brussel) belast met een informati onderzoek ivn pedofilie (Ref: 538.21.562-4) * en informant heeft Zimmer gegevens verstrekt over roze balletten die onder de deknantel van een salon voor coiffure plasts, zouden vinden ad Louisalaan in het vroegere salon de colifuze Van’ Georges “naeTalTes "Hee "SHISA Behsore iit LHe -Aai ROGer Noterdame, de coiffeuf van koningin gakiole, op basis van aanvijzingen van deze informant (‘Mao’) zallen in'ge loop van ‘85 in totaal 12 observaties plaatsvinden in villa's in en rond het Brusseise en in het kesteel van Fauls-les-Tombes. 4 Volgens deze informant neemt ¢en min of meer identicke grdep in verschillende privé-locaties al een tijdiang deel aan deze roze balletten waar volgens hen sons ook kindezen mishruikt worden. De bijeenkonsten vinden bijna steeds plaats tijdené de nachtelijke uren in de week-ends wanneer huiszeeking vitgesloten is, De informant. verwijst naast het salon de coiffure ad Loulsalaan nog een tweede locatie aan: een villa in ‘Tervuren, voorzien van een oprit met witte paaltjes wasr volgens hen al Sens Rinderen gegeseld werden... * Op Yoorstel van subst.Vandoren (diens sectiechef is subst. Peytier en procueur is Francis Poelnan) werkt de zedensectie vd GP (Zimmer) terzake samen mot de zedensectie van BOB-Brussel (Patrick De Cb. Se any Bacts) De partouzes vinden altijd in het week-end plaats. On ce aznwezigheid van kinderen te achtezhalen wordt, onathankelizk vd Anfornateur, door de speutdiensten tijdens de drie eerste observaties ook een lid vd GP-Brussed (inspectrice Diane Pelgrins} in het gezelschap van Ge-seicFaas Vis BLIcke. cake bites gasird. On Sarat: obearvatie beer plaats op 27.4.85 on de laatste op 8.1.86, Ex worden, in tegenstell is tot wat de informateur. aankondigde, tijdens deze privé-partouzes noo! eee diinderJarigen aangetroffen. De. informateir maakte ook gewag van de seins VAN Wet Bicsealae narketaayiatraten aan deze. fore bal ekSebi« pl.de substituten Blecher (belest net ‘B yoor diacipiinaire zaken) en ee (later adjunct-kabinetchef van Justitienindster Gol) maar ook deze ren nadien’nooit aangetroften. ‘+ in het sulon de cofffare van Noterdane rou volgens de Laformant (2) ene Ywette Baile participeren in eéances nel kinderen. De kinderen zouden o.m. geleverd worden door Jeanine Beliot {yeboren 7.7.38), oa vilandLa van Paul-Henri Spaak, directrice vn Brusselse Rinderhoge., J en tevens déléguée bénévole au Tribute! dala ee in Brussel.’ (bron: Verhoor van'Yves 2imner door Sokolowski vh HCT op 7.1.90 of ” Home Burosysten: ReadKemer verwijst 4 van de 12 personen naar do * de raadkemer to Brusse2 vorwijst Dani#i Cauchie, walter Verniers, Pierre Pell en snots naar de korroktionele rochtbank. De verdedigers van de 12 zakeniut aie verschenen hebben de verjaring + Ben achttal van hen ontsnapten aan de verwijzing. * Verniers was eerst ondervoore:tter en vanaf '77 beheerder~ directeur van Burosystem, Cauchie.en Verniers behoorden ailen tot het gevolg van Koning Boudewijn toen die op 4.11.75 een bezoek bracht aan Sacedi-Arabie. {PP in De Morgen van 17.185) * antl ig een yoormalig journalist die vanaf het begin ty not nucocJateeekORePake Le betronken geveuse, Hl} sou ook’ ser tijdlang bebeerder geweest zijn, In '76 kreeg hij een konflikt met de partners 8ix Construct en De Meester. Hij werd toen aan de deur gezet. met. een gouden handdruk. Pell werd steenrijk danksij de ganse zaak, bewooride ech appartement aan het Terkanierenbos en reed in een Rolls, aldus Ploternaat. * seete Zou A, .Sneté kunnen zijn die'in ‘79 o.m. met Geschier ‘en John Flynn voor Eurosysten haar Libanon is geredsd. * 27.4,85: Berste obsorvatie in kader van podofilie-dossier parket Brussel nz" 338,11,562-84. Locatie onbekend. + 10.5.853 tweede observatie in kader van pedofilicdossier parket Brosse! nx® B38,31,562-84, Leeatie onbexend. os oy tat oe UE VE Padve - Yoga + 6.6.85: Derde observatie in kader van pedofiliedossier parket Brussel ne? B38, 11.562-8¢, Locatée: ten hoize van Carl en Ingrid, Scheseringlaan 14a in pyecijge. Deelnane van Van Dijcke en Pelgrins. * 1.6.85: eV van Frans Balfroid (BOB~Kaver) over het onderzoek vh Hoog Comité van toezicht inzake Charly De Pauw en andere personen die eventusel gelieerd zijn met slachtoffers vd Bende van Nijvel. Over Mathot en de video uit La Hulpe die werd aangekocht door Charly De Pauw. (bron S Mater « east 1908: Pv over ondeszoaken vh toog Comité van Tossiche, bd GP en daloon barietigvoe cassie tates! senlvises|soacrement aa? Rotaal, Clottre'/la Hulpe net Guy Mathot en diverse personnaliteiten. chatly De Faily kocht de video voor 140 miljoen fr. maar een copie bevindt zich bij sennctaris, (Bron 5) | naraassenaionr, CEYRS . + 7.95: milippe ceyney ti Wechtenis ivm de drighandel in de 'Mirano! (dossier va zendensectie vd 808) neent contact op met GP-connissaris Zimer. Cryns spreekt over misbruik van minderjarigen en verwijst voor meer infornatie nar Gino Duray die ook in voorhechtenis ait. Duray was corspronkelijk als mifide?" zelf een slachtoffer maar werd later ook Gen Fabattour en een dealer in de Mirano. Duray eprak Zimmer over een Opnanestudio vaar pedofiele video's werden aangenaakt. Volgens hex behoorde die toe aan een industriel, Anno "96 verblijft de inniddels al pejaarde Ouray (ancien van Home Wan Durme?) in Spanje op rust. Hi} kwam paar Neufehateau en werd er opnieu gehoord als gettige door Sourlet. * Ben later geidentificeerde Belgische fgtograst/cineast, die in, Montpellier, Frankrijk in de cel zit, bevestigt dear in'T-67 aan Pinwer de gegevens van Duray. Op basis van de verklaring van Dorey en deze tweede getuige rijst bij de, ectie vd GP {Zimmer} het vermoeden dat de bewuste industriee! ene egser 200 kunnen zijn, een veiend van goan (Soh: Als men doze laatste cnderveaagt, blijkt de man terzake getipt te* Bh, Gh net spoor loopt dood. (bron! BY verhoor zimmer door HCT {Sokolewski) op 7.1.90 in kader van onderzock ‘Roze Baletten' geleid door on Bulthé) ROSS OG, mw Sark, + 7.9.85: Verde observatie in kader van pedofiliedossier parket Brussel nr* B38,11,562-86. Locatie in Ovgrijse. + 21.9.85: Vijfde observatie in kader van pedofiiiedossier parket Brussel nr® 538,11.562-84. Locatie: Elgene. + §.10.85: desde observatie in kader van pedofiliedossier paket Brussel nx* 836,11,562-84. Locatie in villa in Genval- Deelname van Van Dijcke en Pelgrins. os * 12.10.05; Zevende obsecvatie in keder van pedofiiiedossier parket Brussel nz* B38.11.562-84. Locatie: Overijsc. * 30.10.85; Achste observatie in kader van pedofiliedossier parte: Brussel nr* B38,11.562-84. Locatie: Place Stéphanie/chée de Waterloo, Pisene, * 2.11.85: Negende observatie in kader van pedofiliedossier parket Brussel nr* B3¢.11.562-84. Locatie: Schaarbeek. * 20.21.85: Tiende observatic in kador van pedofiliedossi¢e parket Brussel nx! 390.22-562-84. Locatie: Club liappy Fev van Bebitgs apes ad Louisaléan in Brussel. Het is de enige bijeonkonst va greep die niet 's nachts maar wel zordagnaniddag plaats vindt. Somige deelneners brengen matrassen mee. * @.1.86: Elfde en laatste observacie in kader van podofiliecossier parket Brussel nr* B3@.11.562-84. Locatie: Kastee! in Faulx-les-Tonbes. Organisatie: Dolores Bara. Onwille van het ongure winterweer komen ex maar wainig deelnexers opduiken. Personeelsleden van Socuritas stean in voor de afgrendeling vh kasteel. De observatie van GP en BOB moot om die eden vanop grotere afstand cndernonen worden. * Nadion worden de leden vd GP-zedensectie olv Zimner opyesiorpt door het pedotilie-doesier 'CRIES' zodat verdere cbservaties witblijven. * 2.86: Dossier Burosystons * Het gerechteliik dossier van de faling van Burosysten Hospitalier 12 definitie® verjaard. Na een langdradig gerechtelijk onderzoek voigde een late verwijzing naar de korrektionele rechtbank, Zelfs tegen deze verwijzing werd beroep sangetekend. Het duurde weken Vooraleer de zaak op de agonda van de XIB kwam. Het beroep werd toen niet ontvankelijk verklaard, Meer ondortusson was de zaak strafrechtelijk verjaard. (bron: Het Laatste Nieuws van 27.2.86) + 19861 Louis Sik, een afgedankt kaderlid van, do groep Asco en een ex: vriend van Roger boas, foruleert voor onderzéeksrechter Collin en het Hoog Kouitee van Toezicht zeer precieze beschuldigingen tegen VdB, Roger Boas en Asco. H1J noemt ook bedragen ~voor in totaal meez dan driekwart miljard f2.- die Boas en Asco in de periode 1972/79 san VOR als koratigsieloon zouden uitbetaaid hebben in ruil voor het bekomen van de defensiekontrakten. De verklaringen van Sik worden nadien minstens vendele bevastigd door andere getuigen en ook in een expertisevorsiag uit hot onderzocksdossier tegen Asco. Daaruit moet men vel konkluderen dat Asco in de periode 1973/83 meer dan 200 miljoen fr. aan sneergeld via frauduleuse kanalen naar onbekenden heeft versiuisd via Monaco en Zwitserlend. + 29,5.87: audenaert verhoort ar.Pinon na de Klacht van fens vrouw cegen Bnet bij de poitie in canshoren, © Reciosr "Aodensert heeft zich laten beklagen over audio cassettes dient} zou ontvangen hebben tijdens een verhoor van Pinon. Narnette rou die opgesiet en versvopt hebben. Neer weet ik daar niet Geers Ik heb er derti jes melding ven genaakt ad hoofdcormissarie, (Peelos Gn'ge Bende-conmissie-bis op 2173.97) oe hat ae ie? AE 8, 8) Re + 26.10.87: Inspecteur Etienne (GP-Brussel) woxGt belact net een fulsioeking Bij net detectivanureau ARI en met de arrestatie van Robert Beyer in ht kader van een dossier van iilegele tolefoontap. Tijdens de Ruletonting ontdekt hij een conpucerdisquettes met Listings. Beyer had getischt om die disquettes voor de neue van Etienne te vernietigen. Zh ae"llscinge van Beyer doken Go nanen op van een taneli3k groot santa Stouren die Eelenne toen niets zegden. Nader ondorsoek woes wit Gat Bayer hee plan hed opgevat on een soort nevierk op te seteen ven 25. call-girls or dharmoc informatio te vergeren in politieke micdens, stienne en 2138 Ploeg B13 de Ge-Bx hebben ook een vecuw vexhoord die door Beyer benaderd Nae’ oe deel ult te neken van dat network. 22) bevestigde dat, Beyer haar Sete tn die ain had voorgesteld. beyer noende het project ‘operatie Pasiphee! naar de gedslinamige Godin oit de Griekse mjtologie die de Minotaumus hed vorveid. w"tlenne keeeg nndien towel de speurdera vd CRW als vd Col Mendez op bozcek in Brussel, be, conputeriisting kan volgens 1i3n collega’s uit Sigvel en Charlerol van belong sijn in het kader yh Bende-dowsser oma cpa, de doealstatte votkcat van guseseeers Eee tienne met toestenming vd OR GSags "he iste dpeIe hetSen overgemaakt aan Coffinen vd cel Merde: en later ook ad Cel in Jonet. Etienne Wernesat 20 voor het corst. cat bepanide roze balletten een rol xonnen geepeeld hebben inde affaire Bence van Nijvel. xn ce Listings die Ri} SsdPonedekt bi} ans bevonden zich gagevons die voor aan niet=ingew de nociile leesbaar waren. let ging, 10 blesk tore nadien, on de precieze Plsateen wast sich een dental gesagebonen evonden. in die boxen heeft Ben dssrca wapens gevonden afkenotig vd diefstal bij Wender. De 2sstings Devatten cot gegevens over do Kanelen waarlangs de buue va boxan verd Detanld, brkele dagen nadat Goffinon eon copie vd Listings geitregen ba werden de boven ingeréaed ontdext en eeg genaakt. Sanit de marge vd verhoren ging Geyer bovendien ah praten. 1) verstrekte ong ‘informatie’, o.m. over de eventuele Betrokkenhert van Bouhouehe sn extrcumrechtee Kringen die met de Bende van Wi3vel Konden te uh maken nébbeh, Beye Zei oris Sokr' "Rendez-vous bien compte que le coffre “quion @ trouvé dans Je. cana} avec des pitces d'armes venant de faits differents, ne s'y trouvait pas par hasard," En er 2ijn nog andere Slonecton die ik verlies schter Geeloten dauren witeen te setten- (Bron! Selena * Parallel ah dossier inzake telefoontap was er in Brussel nog een tweede dossier tegen Beyer gostart wegens wapenhandel. Gebleken was dat Beyer in het onderzoek naar de telefoontap yetracht had gegevens te verbergen ivm wapens die in bankklvizen waren ondergebracht, Dit dossier werd tater echter etopgezct omwille van een procedurefout. Net rekwinitoor de mise a i'instruction bevatve namelijk geen bandtekening. (bron: Getuigeverhoor van com.Btienne voor de Bende-Commissic-bis op 233.97) * ake vervolg: einde 1.98, * 1967: Alain Rtienne: “Yn ‘87, quand j'ai traité l’atfaize Beyer, des enquéteurs de la BSR n'ont formulé des hypothéess au sujet des feria co Brabant wallon, 2 tout le moins au niveau des mobiles. 11 sembleit certains nobizes étatent 1a récupération 4’ ung ou deux cassettes pin S08 tournées dans des citcosstances assez, patted * Van Parys: lors de votre declaration 4 Bulthé, vous avez fait mention d'un rapozt confidentiel de la Gd.qui traitait de ‘ces cassettes? * Etienne: “Il s'agit, en effet, d'un des rapporte qui trouvaient dans la farde de travail. Ti s'agissait de rapports que tds 1987 {...) Le famcuse cassette + dont on a toujours parlé dans i'afteize du recherche et dont tout le monde parle, je ne 1! jamais vu. (Etienne in Bende-conmissie-bis op 21.3.97) * 23.11.87: Ben ex-magistraat van het parket te Brussel verklaart voor onderzoeksrechter Lacroix in Bende-onderzoek: "Je n'ai junais participé & dos partouzes et L‘enquéve n'a rion dénontré dans ce send~lA.” (bron §) * 30.1.88: Het parket Brussel wordt ontlast van de zvee onderzcekedossiers tegen Beyer (telefoontap cn wapenhandal) ten voordele van Nijvel. Het dossier Tezefoontap was inniddels al afgesioten en het lexe was geonnuleerd wegens procedurefout. Doseser telefoontap zat in het bundel vd zaak Mendez voor het assisenhot. * Btionne en de andere speurders. nanan op dat monent contact ‘op met OR Lacroix in Charleroi om hem de informatie te verstrekken die in deze twee dossiers was opgedoken, Etienne werd ook door OR Hennart naar Mijvel geroepen waar hij in het dossier Mender een omstandige verklaring aflegt over zijn bevindingen ivm het dossier Seyer/ARI en linken naar Mendez en Waals Brabant. (brou: Gatuigeverhoer Etienne voor Bende~commiseie-bis van 21.9.97) Fovrez. + 10.2.00: Yeshoot van Seoauen lageene in Seiie-douster tn chasiesot: ft) rwijst naar partovzes in de Golf du Berouit, bij ar.Bettens in Waterloo in tp auc Maadea ausasraall oes oondeasA pace id prost cor oat in Selenoota Var Uae RiMacaVIger Th oat ee Revolver of de aaaeee oot GE Be Scop) Recher Ajneesoeus had ban guplattat. in Braine-l"Alzeag, Er meh Jaid ok tan epaninnte,volgene dass gonalge sponse Reve. = fous ¥ geese bul iding 19 Spanky. it. ga en vas Fouzes saPancs\- io ites Sa oS * 9.3,88: Verhoor van com.Geotges Kartiotte door OR Tacroix in Charleroi in Kader vh Rende-onderzoek: Hij bevestigt dat hij, na de klacht van y. BERT Pierce Sf @r.Pinon tegen Smets (3.87?) wegens doodsbedreigingen, een dossier ax? * 30.3.8: Verheor van River Jean-Pierre Jacquet (Brigadeconnandant RN Lowwain-la-Neuve) in Charleroi in kader vn Bende-onderzoek over Latiaus, het dossier Pinon als zijn levensverzekering, (bron 5) * 22,6.88: Verhoor van Albert Fauconnier in Charleroi in kader vh Bende- onderzoek. Hij noemt Beaurir, Mathot en Prins Albert ivm paxtouzes met twee minderjarigen. (bron 5) etree + 7.7,88: De procureur-generaal te Brusse] vraagt, op basis van de beschuldigingen van Louis Sik, aan de Kamer van volksvertegenwoordigers om VaB in staat van beschuldiging te stellen wegens corruptie in 2ijn hoedanigheid ven minister van Defensie in de jaren ‘70. Vd5 en Boas aerzelen niet om Sik te bestenpelen als “een ziek man, een onstabiel Persoon en cen lesgenaar". VaB voegde er op een perskonfezentie aan toe dat de prokureur-generaal zich in deze kwestie heeft laten leiden door politieke motieven. + 1988: Connissaris Yves Zimner verlaat de zedensectie vd GP-Brussel. Ly 4 Ae fi K.b LotQacete. aap pet sons suicucest cavesads tad) Wecicod oo tadsncetiog Ba Karl Delombaerde (WNP) ivm het dossier Pinon en de vondst van een manuscript vd moeder van Latinus over het onderzoek van com.Marnette ivm. Pinon. Yocom 3) heerig ney Pon * 9,12.88: Verhoor van Bob Louvigny in Charleroi in kader vh Bende- onderzek over de zeak Pinon. (bron 5) * 29.13.88; Verhoor door OR Lacroix in Charleroi in kader vh Bende~ onderzoek van dr.Pinon. Pinon verklaart dat er geen verband bestaat tussen zijn affaize en de Bende van Nijvel. #ij noteerde de numerplaten van Beaurir en Agnessses bij dr.Bettens, Hij bevestigt het relaae van Doret over partouzes net de Likwidatie van Crockaert, Wij noemt Aldo Yagtapane ale organisator, Dorel; alauk Pike, “icende ook Charly De Pauw, Vanden Bo&ynants en Msthot. Doret sprak volgens bem cok van ene ‘Zounia’ (Tuna?) als organisator met ESH (Eurosystem). “Jeuniau, aldus Pinon, werkte op het kabinet van de Donnéa en nadien van dean Gol." (bron 5) * Bie ook 25-1.89. Donat é + 22.88: Peelos en Etienne nonon via X contact met ‘Jo!, de broer van dian Mende. Jo Nendez.veratrekte info over roze bailetten en gaf uitleg over do affuire Burcsyster. (Beelos in Bende~comivsie-bis op 21,3.97) * 12.281 Reyniern geoft komhissaris Peelos opdracht once zask Pinon ve ondetzockor. Men boyint net een verhoor, vab dr-Pinon. Men g haer de dossiers fortunate Israel en Nontaricourt. Rlijken! va sektatacis vb parket bevindt het dossier Fortunato Ter ‘04 sh handen van 1ste eubstituut Vandoren, Die had in de kemerkommissie ‘ontkerd dat hat doaasar bestond en hij tal het pas bogin ‘68 overnaker en dan kort. men tot de ontdekking at net. adresboekje dat exbij hoorde wroager yandvonen iv bij GFP waar het dossier een tizdlang Nas Beland (einmer?\. * 2989: De. Kamer besliet begin '8%, uitgerekénd tijdens de SREVCSELAg* van Vanden Boeynants door de bende Haoners, on YUB buiten vervolging te statis. STE Pulten venvolsing Se... # 19081 agin 89 steLién con.Beei0s (tuclitorricier) en Gr-inspecteur Etienne een bijkomend onderzoek in mbt. dé zaak Pinch. Het gaat om een intern onderzoek bis SP-Brussel op vraag van hootdcomnissaris Reyaiers @ie vooral wil nagaan of er in het toen lopend onderzoek naar de roze Dallerten goon fouton waren geasakt door de tetaake bevoogde (centrale sactie’ vd Gr-brassel olv.com.ceotges Nacvette. Reyniere fan ast initiatief na de getuigeverhoren van Marnette en Keyniers in de eerste Bende-commissie. Peealos stopte vroeytijaig met dit enderzock toon hij in het kader va zaak Reyniers Gesthorst werd. Op dat moment had hij twee parketdossicrs goraadopleegd: Fortunato Jangel en iydia Nontaricourt, Etienne werkte Gaanne nog verdsis Ponies neclAlele Wer Nag ase -ae™ pulseoehing bis Mentaricoare vas wlegevoetd 4605 de BO8-e88 Gallehe gh zipe samen met twee and@rdé) colléga’s. Volgens Peelos word toen ook eer kje met nawen-ven klanter gevonden en dastvan werd enderzoeksrechter Schellerens niet vervittigd, De apeasdera vroagea vel instruction aan ‘ste subst.Depr@tre. Peelos.en Etienne gingen daarop bij dé-griffie en sider op Zoek naar de hosijee van Honcerieourt near re stelden vast dat Sie spoprloce wares. (Peesoe, getuigenis in Bende-comiasic-bis, op 21.23.97) * nig cdadpceying vk dosaier Montariodurt atelt Btlenné. vast, dat in de Ligat van baat cel-girle ook vamen vootkeanen die hi] in °87 ook al in do inet, an Beye: Di: ARI ha roffen. i} ontdekte een Sareea ELSE PELE sleet cate APES Peseta revues sok Kantenlijsten waren in beslaggenomen near hi} vond die niet terug in het dossier, (Getuigeverhoor Etienne jn Rende-commissie-bis op 21.3.97) * Ze consalteren het dossier Kontericourt van or Schellekens (dossier nx* 25/79). 214 ontdekken dat He adres-.en rendez vous boek}: var Montaricourt in 2.79 door de BOB-ers na de huiszceking Warun fgegeven sn au bl) de. Grittie spodrlons iin. Bid oveeienees RES Duridel, ban procureor Dejgmeppe en maker hee SEGRE dp ale anomeliey (bron onbekead) - DEPRE TRE * 25.1,89: Rapport van Procureur van Charleroi ah Parket-generaai in Mons: "Le monatre de Loch Ness du dossier Pinon parait définitivement terrassé par }'audtion de Pinon par la Pd du 29.11.88." Pinon verklaarde dat er geen verband is met de Bende van Nijvel. (bron 5) * 7.2.89: Audition de Maud Sarr par le compissaire Alain Etienne dans les ocaux de la PJ de Namur, Sarr réside au 311 de l'avenue de Genbloux & Saint-Serveis. + 22.2.89 Rapport Peelos/Btienne aan procureur Dejemeppe over de zaak Pinon (4 p.). (juiste datum of 21.4.092) Home Gui DME ‘Boutey + 3199; cConmissaris Peelos (P902) en inspektour Alain Etienne verhozen twee opvoeders vh Hone Van Durme, nl. Gerard Braseine en de antiquair Datdenre, over BigeMnT vas Winderjarigen, 34} bevestigen dat Sultot er Gecertt here. He ccumetdei-eeh siete Spvocder dle, beaeven van minderjarigen bezit over hun ervaringen. caer + 1989: Peelos: Tk kreeg op het parket nooit het dossier Fortunato Terael te zien, #ij boden ons aan op de griffie om het dossier te raadplegen. Het ging om een afgesloten dossier. Het dossier werd bewaard in het kabinet van Vandoren, Wij hebben ons niet tot hem gericht om het te bekonen. Ik weet niet in welke hosdanighesd Vandoren dat dossier Pii_zich._ niet verantwordelijk voor de gectie zeden naar voor groot Deslos in Bendeccommiasienbis op ai tone Fetios ATGESET * 4,89: Commissaris Beeles wordt afgezet als tuchtofficier (door Sea Need ete ca ee ooeutae cca es janes ano erpenrinae ate Ree re ected Suit trrtereasl gaia-vacstareteiasteare- van supe teresge detalles Salcaavaai raul keviaoiseaset aot iain Pilamsth cat pesatacs lhuactee neste taker asseaeencra sacs os See ee ee ee erate iaaiiaeevaas ary eaueaate Reet eetetseo opiates) + 14.4.69: Peelos brengt self een collektie copies van zijn pv's over het Pinon-onderzoek naar Peytier op het parket. Die licht zijn corpschet Dejemeppe daazover in. Het ging om een scort van pro-actieve recherche, wz. docunenten die elke politienan opstelt alvorens een onderzoek te starten, (Peelos in Bende-comaisie-bis op 21.3.97) *'Peytier was toen op parket Brussel perswoordvoerder en bevoegd voor zeden en drugs. * Alain Etienne: Ik werkte onder leiding van Peelos en ik heb dus:zelf geen contact gehad met Reyniers. Maar ik herinner mij goed dat sPeytiers van niets op de hoogte was. Tk denk dat ik hen zelf die farde tet copies vd PV's hab gebracht. (Stienne in Bende-conmisie bis op 22,3.97) * 20-4.891 Bondé-ondersosk 1p Charleroi: Kentschrift ven of Lacroix on de fdentitelt te achterhalen-van personen vertield in de agenda van Paul Tatinus. Net nane Josiane Jeunzau (zaek Pinon), (bron 5) tATINVS— juny ~ Tord + 21,4.89: Onderhotd van Beolos set procureur Defenorbe. REYMERS -— SHAVIT + 13.5.89: Reyniers meakt reds naar ‘Israe? met Abraham Shavit deelnenézs aan poiitiekonferentze ~teeugkeer op saventen op 21,5.89-om 17:16 ‘+ versiag daarover van Peelos en ontmoeting’ met Dojeneppe + rotd 4 Of $.69 wordt Paslos afgezet als tuchtofficier {door wie?) en overgeplaatst zonder soktic, ~ 6.89 wordt Peeios dott Reyniers vost gék verklaagd wearop eerstgencende een officicel medisch/psychiatzisch ondetzoek aanvraagt on het tegendee] te bewijzen dat op 4.10.89 negatief blijkt. * $.89; Rapport van gerechteliji officie® alais Etienhe aan procuteur Dejenoupe: ‘Relations du. ‘dossier Pinon’ et d'autres aftaites de, moeurs', = "u'ensembie des recherches que nous avons réalisées now ont permis de déterainer que les faite de moeure. ‘dossier Pinon’ seraient des Gpisodes d'un vaste réseau de prostitution et d'organisation de séance de noeurs dats lesquélies seraiem. impliqués ges. pormettant la a angusiete ter ise Ne es a eR ee ee ee ee rar got abt ined ¢cait iu maltresse de Roger Boas (Asco). A cette époque, elle aurait constitue wou réseau de prostitution qui aurdit notamment s¢ivi & abtentr par chantage ou cadedux la signature du-ministre de la Défense nationale Yndee Sogyeats pourie coastt States eo chcy BAfcer in Belgie. X la quite, ce réseau fut également utilisé pour S’obtention’ des contracts en Arabie Gacudite en faveur Sees En 3.87, Isreei remet son réseau a Nontasicourt qui continue F Textierter.” s"taeion 2a docteut ‘einen, iow paxvouren data LesGuellon sen ex spoune etait inpligute, Ataient oxcanisées par ane certeine et Seulane noteuene pose’ a6 coun tocetera- Ses beens poLatiOMe, ena est Le gurcom de fortunaco israél.. (dossier nr* 38.66.2330/79 Rodlfi6 en 38,66.4982/79). 1 sembie donc que les faits relatés par le docteur Pinot ‘en report avec son ex-Apouse, constituent un volet d'un vaste réseau de ghantage organisé afin d'obtenix l'appur de pePSoMMUyeNinrrieney aie Ly % SSabignien Se contests asporeenea.* * Etienne: Fn’ fatt, un dépucé, baurent, ‘nenbre de la Commission Glenquéte sur Le Gratid Bandstisne, avait oxprimé te sounail. de rencontiex le Wr.Pinon. Jane sais plus pa qvol intormédiaize oe depute avait feit na cdenands. Dang Jee deux ou trois sours qui ont stivi cette rencoctre, Dejemeppe en était averti, Je ne saia pas comment. Peelos étant absent, g'a4 @&6 appolé chez Dejemeppe qui m'a detiandé la-Yasson pour laguel Le on ‘faisait des rechexches dans ce dossier, C'est A cette occasion qu'il n'a demandé de faire un rapport de synthase sur 1'état de nos recherches A l'épogue, (Alain Etienne in de Bende-commissie-bis op 21.3.97) ‘> Beelos: Wij hebben deze ontmoeting mogelijk gemaakt en gezorgd voor de practische uitwerking ervan. Laurent had dat gevraagd aan Etienne en ik was de verantwoordelijke. (Bende-comissie-bis op 21.3.97) ‘voir le réle de Reyniers/Georges Van Dijcke! * 1989: Peelos: Wij vonderi het spor van fontunato Israel. terug in Mpitay waar zi} als directiesectetaresse verkte in een gebouw waar twee Onathankelijke fizma'e gevestigd waren die hetzelfde personeel tewerk Stelden. Tk heb dat ter plastse nagegaen. De ene 18 de wapenfizma Asco, en _e andere heet Yediteranean Neat. (Peels in Gende-commisic-bis oP (21.3.97) a = alain Btienne: In een ander onderzoek naar Asco als zodanig heett een filiaal-dizecteur van Asco, die klacht neerlegde, mij verkleard Gat Fortunato Terael sis bediende was overgenonen door Asco. (Etienne in Sende-comisase-bis op 21.3.97) * 29.12.89: Woensdag 29 novenber jl. verschijnt Sik voor de d5ste kamer van de korrektionele rechtbank te Brussel in een louter financiéle zaak tegen hem aanhangig genaakt door de h, Boas en de firma Asco. Alhoewel Boas hen beschuldigt van louter financi#le onregelmatigheden, wordt de gerechtszaal die namiddag door de rijkswacht bewaakt alsof er een nieuw Broces tegen de CCC aan de gang is. Sik, de advokaten en het publiek worden grondig gefouilleerd en onderworpen aan de metaaldetector. 2elfs de tegenpartij uit zijn verbaring over het gebeurent. Diegenen die het bevel gaven beschouwen Sik blijkbaar als een gevaarlijke terrorist. * 12.89: Alain Etienne: L'enguéte confiée par Reyniers était en fait une double enquéte: une enquéte de contréle sur la maniére dont on avait fait ‘ces enquétes & 1'époque plus, si l'on trouvait éventuellement d'autres élénents, développer les enquétes proprement dites, Notre action a duré ‘trés peu de temps, environs deux mois, 8 1a fin '89 ou au début ‘90. Pour le savoir trés précisément je me réfare & mon audition de 1a prostituée (Maud Sarr?) qui a été publié par La Derniére Heure. A la suite de cette audition, il y a eu L'ouverture d'une instruction par Bulthé. Ce juge n'a entendy & propos des conditions de cette audition et de 1a fuite. Bulthé ma montré des copies de ce dossier. Je supose qu'il avait regu du parquet. (Etienne in de Bende-connissie-bis op 21.3.97) tet Ty ; QULT St Merigs * 1,901 GP-commissaris Peelos maakt info over Pultot (Home Wauthier- sh) say tartntay en ees agian niet el Gabon an re Sia < peetos: Mid bereikte informatie dat Bultot ergens een actieve rot geepecta sou hebben bij het leveren van aihageialigen” on deel te meen nerve te bes odds Leeree Te OEP HE Se enn soa ene ocbhcens Slee ge acta ppatica eis eter seal oe Se eae fe tae cat ee titeteepn an SOSSEE Srh Sea tats ats we ardor nnd ae De ee gebeurd onwilie van nijn schorsing. (Peelos in de Bende-conissie-bis op ri eo Cece. oo; eo Baad STAG, WTR TER bevastigt ft DBE aet. elgen ogen gezicn te hebben in de Brustise Betfalag ta Sehaarbeck Bi} wontaricourt. Be bevestige dat ook Bij het Hoog conieé van Toerseth et bij On rine Dulthe, Ze Eevestigr ook de filme. wan. iygia. C&r. verhoor van 14.3-08. (ron 8) FIRMA * 9.2.90: OR Bruno Bulthé wordt belast met een nieuw onderzdek naar de froze baletten'. Hij doet hiervoor een bertep op het hoog Komitee van toenicht (Cel van Cannel: Dorpe, Alain Wellemans, Anne Leboulle}. Op hat parket 9 serst. substituut Hedwig Steppé voor het dossier bevoegd naar 3g wordt na korte tijd al opgevolgd door iste subst. Alain Rinants, Intexview met Hugo Coveliers in Gazet van Antwerpen over het tema 'Roze Balletten'. 4 11.2.90: GP-commissaris Peclos steit een vertrouielijke nota op (voor procureur Dejemeppe?) over de ro! van Deprétre in het onderzoek Montaricourt uit 2.79, over Bultot in 76/78 (Home Van Ourme), etc. * Peelos schrijft: "Bestaat de mogelijkheid dat de parlementaire onderzoskskomnigsie bende ven Nijvel het onderzoek van Peelos en Etienne Laat verderzetten in samenverking met de cel Junet geiet op de neer dan waarschijnlijke bindingen tussen de netten van Tsrael /Montaricourt en de feiten Waals-Brabant?* * Peelos: "Er werd ons vrij recent gemeld dat tijdens een van deze orgies tine mindersariagh.dope GsaaRaSprls 29. hateiuea unnes. Daze jonpecan TASiRe UTE Ean oe cokeTasetee Denantee eee teen zich mogelijk bereid verklaren hierover een verklaring af ce ioggen. Eén van hea kreeg trouwena na een gosprek met ons een mondelinge vermaning van zijn nicht die toevallig op de loonlijst staat’ van VDE.” + 21.3.90: Start vh gerechtelijk onderzoek tegen Prans Reynte: * 19.3.90: Peelos krijgt via een gerechtédeurwaarder de sededeling dat hij in kader vh ondertoek tegen Reyniers geschorst is. Die schorsing zal 27 maanden Guren (7.91). Hi} leat 4n zijn bureau bfj de GP-Brussel alle copies van PV's achter ivm zijn onderzoek, semen met Alair itienne, naar ‘xoue balletten', Pinon, Bultot, Boas, eto. in 9.92, bij zijn overplaatsing near Hasselt, zal hij dat bureau in Brussel leegmaken en vastatellen dat al die copies van ‘vei in. Zen deel ervan vond hij later terug in'het = TeOgenpal ves" van Hugo Gijeels, Peelos had eerder als tuchtofficier na mooilijxheden met Marnette besiist on de cubbels van de sleutels ven zijn bureau en vd kasten in de safe gelegd vh secretariaat vd hoofdconmissaris. (Getuigevernoor Peelos voor Bende-conmissie-bis op 21.3,97) * 10.4,90: Bende-onderzoek in Charleroi: Verhoor van Josiane Jeuniau &. Mekci¢e, + 1990: Bende-onderzoek in Charleroi: Verhoor van Bernard Mercier na hudezoeking waarbi} note's over de zaak Pinon gevonden werden. Hij kent ook het nr* 3891005/79 vn dossier Pinon. Twee rw-ers belden bij dz.Bettens aan toen Beaurir daar was. (bron 5) + 9.5.90: Ben brief (2 p.) van André Moyen een René Haquin over de eelatie Je-dossier. met. zedenteiten, Er wordt ook vervezen naar Cee ee air cctct aa toes conics van Soeziene. Cer. Van Camp + Fourez~Dewit. (bron 5) * 23.11.90: OR Bulthé levert in dossier Roze Baletten een kantschrift af ah Hoog Comité van Toezicht met de opdracht de vrouwen te verhoren die werden geciteerd in bijlage $ vh PV nr® 5058 van Wellemans van 8.11.90. Onder die vrouwen komen o.m. voor: Bernadette Lepidce, Dominique Henrard (buitenland), Claive Riviére (busteniand) en Martine Delattre (anno 90 in Yondon) + 19.12.91: Vezhoor van Bernadette Lepiéce in onderzoek Bulthé (Roze Baletten) door inspecteur Sophie Sokolowski vh Hoog Komitee van Toezicht. = BRONNEW: * Bron 1: Verslag iste Parienentaire Onderzcekskonmissie inzake Sende ven Nijvel, 30.46.90. + Bron 2: Knack (Frank De Moor) 1.8.79; 17.10.79; 31.10.79 * Bron 3: Getuigenverhoor vd GP-speurders J.P.Peelos en Alain Etienne voor de Bende-comnissie-bis op 21.3.97, 45 p. Le Soir (Alain Idaburge ‘* Bron 4: Het Laatste Nieuws (Jan Bauvens) 2. Gaillaere) 3.8.79 De Stendaard (LDL) 3. Dagbiad (Fred Sanders} 11.8.79 + Bron 51 Luik Pinon/Montaricourt/Fortunato/ESH/Roze Balletten vk Kapport Fignaut voor dé Bande-commieeie-bis, 31.12.96, pp.203/144. zeke = bij dienst jeugdpolitie vd GeP (centrale tel: 02-08 71 11) ~ ivm bezoek aan ouders van Zimner in biurt van Arlon (nazi- uni formen) ~-> inepectrice Lilly van der pro semen TYrenpxsony, susie! Pe ntsaharnenies a + nationaliteit: NEDERLANDER 4 = geboren: 1942 = overleden: 1982 Bio: = 1963-1969: resideert in Belgi 186, Brussel. st bekende adzes is: avenue Brugwann = 1963: manager filial van nv DRAGRASA (quai des Péniches 2, Brussel) waarvan het doel de verkoop van kiezel (gravier) is. = 1969-74: directeur development bij IFT Europe Inc. (Keizerslaan, Brussel) tot hij vertrekt op 30.9.74, = 1911-75: tweede periods dat hij resideert in Belgis. ~ 1974-75: naar firma Sheraton Managerent Corporation in Béuseel waar hij belast is met prospectie van hotels in Europa on Midden-costen, = 2974; hi? zou zich bekeeed hebben tor de Islan en huvt in 10.74 met een Pallestijnse, Hasna BEIDAS (1936*) = 1975: begin °75 betrokken in incident: hij wil Sheraton verlaten om zich in te laten met het maritiem bedrijf van zijn vader in Nederland; uiteindelik wil bij echter toch bij Sheraton biijven maar daar heeft men Anmiddals zijn opvolger a1 aangeduid en nij wordt er witbetaald. ~ 1926: Middle Rast Developnent and Investment Corporation (adres: sue | Blanche 42, Sint-Gillis) (= NEDICO) wordt opgericht in '76 door de *"*" Pn, Vvepico Libanese Hasna BEIDAS (beheerder) en de RESORT INVESTMENT ag (Vaduz) waarvan Radin tabebidi, een industriel in Bahrein, bencerder is. = 1979; beheerder nv PRAGRASR, (Akenkaai 1, Brussel) met exploitatie in Kinroot /Zongezgni ook in '76 el beheerder; net bedrijf telt dan 40 werkneners en heeft een kapitaal van 5 miljone fr.; tel: 02-217 68 25 voorzitter is Jozef DUZONT en afgevaardigde boheerder is Armand DEGRAAIDS. = 1979: afgevaardigde beheerder en aandeelhouder van nv MEPIGQ,? OP 15.6.79 verhoogt het kapitaal van 6 tot 9 miljoen fr; = 1979: in 2.79, bij de arrestatie van Lydia MONTARICOURT, komt Ykelenstam voor op de kiantenlijst van het call-girl netwerk in de Brusilia-building van Fortunato ISRAEL (Knack van 31.10.79). = 1980: Philippe schoonzoon van VDB, wordt afgevaardigde Deneezder van bv MEDC. ‘Xeelengtan, = 1982: wegens overlijden wordt Ykelenstam als beheerder van MEDICO vervangen door pvba DATASHOP (Ruggeveldiaan 752, Deurne) die op 13.8.62 werd opgericht met een kapitaal van 250.000 fr. door de zaakvoerder Dirk VERMEIREN (Van Rossunstraat 20, Deurne} en Christiane LEYSEN (adres van firma); Simone VAN EES krijgt er een volmacht; doel van Datashop is informatieverwerking en beheersbijstand. * Pamilie: = mevr. Gesna BEIDAS de echtgenote, sedort 10.74, van Dirk Ykelenstam, werd gebSYeN {HTC en zou een Palestijnse vit Libanon zijn. Nevr. Beidas was vanaf de oprichting in 1976 beheerder van nv MEDICO. Ze zou een zcon hebben van Ykelenstam. Haar offictle verblijfplaats is Abu Dhabi maar ze vroeg herhaaldelijk een verblijfevisum aan voor Belgié. Daarbij gaf Beidas als referentie Erik SWAELEN, de, gekretaris-generaal. vans gripes Belgie op met wie ze nauw gelicer tte te gijn. In 78 bekont ‘ze een vii via graaf de Borchgrave d'’Altena op onze ambassade voor een Dezoek aan Swaelen. In '77 is er ook een aanvraag voor een visum waarbij Beidas als referentie Alfons Pulincks (rue du Musée 22, Brussel) opgeeft. Scmaceryaned