Vous êtes sur la page 1sur 4

TUOÅI ÑAÙ BUOÀN

August 14,. 2014


Ballad / Am / Capo@0 =>Noát cao nhaát=A

Nhaïc TRÒNH COÂNG SÔN


Baøi taäp ñeäm Guitar - VOÕ TAÙ HAÂN

Nheï nhaøng
. j j
C.3 _____________________

6 4 œ‰ œ
œ
œ 0 œ ˙. j œ œ. œ œ
3 1

0œ \ Œ̇ œ œ ‰ 2œ
&8 œ J œ
˙. 1œ J . œ œ
˙. 35
3
2
0
3

j j
˙. œ\Œ̇ . j œœ œ 4 œ . œ œ œ ˙. 0œ
& 3‰ œ œ œ œ œ 0œ
1

œ J œ œ œ œ
4

. ‰ œ J ‰ 2œ 3
˙. 2 1˙.
0

˙.
2 2
3

œ. œ œ œ œ œ œ
& Œ ‰ œ œ œ ‰ œ œ. œ œ œ

Trôøi coøn laøm möa möa rôi meânh mang Töøng ngoùn tay buoàn em mang em
Œ ‰
& # œœ .. œ œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ œ œ
8

Œ.
1

2
œ. œ œ œ

&
œ ‰ œ œ œ œ. œ œ œ #œ ‰ œ œ œ œ. œ œ œ
mang Ñi veà giaùo ñöôøng ngaøy chuû nhaät buoàn Coøn ai coøn ai Ñoùa hoa

œ œ. œ œ œ. œ œ
&œ œ œ œ œ #œ œ œ œ œ
12

œ œ œ

œ
&œ ‰ œ œ œ. œ œ œ
œ ‰ œ œ œ #œ. œ œ œ
hoàng caøi leân toùc maây OÂi ñöôøng phoá daøi lôøi ru mieät maøi Ngaøn naêm ngaøn

œ. œ œ œ œ. œ
#œ œ #œ œ œ #œ œ œ
16

& œ œ
œ œ œ œ
&œ ‰ œ œ œ œ. œ œ œ ˙. œ ‰ œ œ œ
naêm ru em noàng naøn ru em noàng naøn Trôøi coøn laøm

œ. œ œ œ œ
œ œ #œ œ œ œ œ œ gggg œœœ .... Œ ‰
20

& œ
œ œ gg œ .
œ g
œ. œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ
& ‰ œ. ‰ œ œ
maây maây troâi lang thang Sôïi toùc em boàng troâi nhanh troâi nhanh Nhö doøng nöôùc

œœ j œœœ ... œœ j œ.
œ œ œ œ œ œ œ.
24

& œ œ œ œ œ
œ œ œ

& œ. œ œ œ #œ ‰ œ œ œ. œ œ œ œ ‰ œ œ œ
œ
hieàn ngaøy chuû nhaät buoàn Coøn ai coøn ai Ñoùa hoa hoàng vuøi queân trong

œœ j # œœœ ... œœ j # œœœ ...


œ œ œ œ œ œ
28

& œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ. œ œ œ œ ‰ œ œ œ #œ. œ œ œ ‰ œ œ œ
& œ
tay OÂi ñöôøng phoá daøi lôøi ru mieät maøi Ngaøn naêm ngaøn naêm ru em giaän

œœ j œœœ ... œœ j œœœ ...


32

& œ # œ œ œ œ œ # œ œ œ œ
œ œ œ œ
œ œ #œ œ œ ###
& œ. œ ˙. œ ‰
hôøn ru em giaän hôøn Trôøi coøn laøm

œœ œœ œ ggg œœœ ... ###


œ Œ ‰
36

& œ #œ œ œ œ œ gg œ ..
œ œ gg œ
### œ . œ œ œ œ œ œ œ
Doàn daäp

‰ œ. œ œ œ œ œ œ
& ‰ œ
möa möa rôi möa rôi Töøng phieán baêng daøi treân hai tay xuoâi Tuoåi buoàn em

j j j
# # # œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ ‰ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ ‰
& œœ œœ œœ œ ‰ ‰ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
39

œ 
œ œ œ œ œ œ œ œ

### œ . œ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙. œ ‰ œ œ œ
&
mang ñi trong hö voâ Ngaøy qua höõng hôø Trôøi coøn laøm
j j j
# # # œœ œœ œœ œœ ‰ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ ‰
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
43

 n œœ œœ œœ œœ
œ œ œ œ œ œ œ œ

### œ . œ œ œ œ ‰ œ
œ œ œ. œ œ œ œ ‰ œ nœ
& œ
möa möa rôi möa rôi Töøng phieán maây hoàng em mang treân vai Tuoåi buoàn nhö

j j
# # # œœ œœ œœ œœ ‰ ‰ œœ œœ œœ œœ ‰ ‰
& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ
47

 
œ œ œ œ

### œ . œ œ œ œ ‰ nœ œ œ nnn
& ˙. ˙.
laù gioù maõi cuoán ñi Quay taän cuoái trôøi

# # # n œœ œœ œœ œœj œœ œœ œœ
j
œœ ‰ ‰ n œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ n n n
œœ œœ œœ œœ ‰ ‰ œ œ œ œ œ œ
51

& œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œœ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ œœ œœ œœ œœ
œ. œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ
Nheï nhaøng

& œ ‰ œ œ œ ‰ œ.
Trôøi coøn laøm möa möa rôi theânh thang Töøng goùt chaân traàn em queân em

œ. j œœœ ... œœ œ j œœœ ...


& gggg œœœ ... Œ ‰ œ
55

ggg œ . œ œ œ œ
œ œ œ
œ œ œ œ
&œ ‰ œ œ œ. œ œ œ #œ ‰
œ
œ œ œ.
queân OÂi mieàn giaùo ñöôøng ngaøy chuû nhaät buoàn Coøn ai coøn ai Ñoùa hoa

œ œ œ œ
œ j œœœ ... œœ j œœœ ...
59

&œ œ œ # œ œ œ œ
œ œ œ

&œ ‰ œ œ œ œ. œ œ œ œ ‰ œ œ œ #œ. œ œ œ
hoàng taøn hoân leân moâi Em gaày ngoùn daøi lôøi ru mieät maøi Ngaøn naêm ngaøn

œœ j # œœœ ... œœ j # œœœ ...


œ œ œ
63

& œ # œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ

&œ ‰ œ œ œ œ ‰ œ œ œ ˙. œ ‰ œ œ œ
naêm ru em muoän phieàn Ru em baïc loøng Lôøi ru mieät

œœ œœ œœ œ œœ œ
œ œ œ œ œ
67

& œ œ # œ œ œ œ œ œ œ
œ œ œ œ
U
œ œ œ ‰œ œ œ 9 ˙. œ. 6 œ ‰œ œ œ ˙.
& #œ. œ 8 8
maøi ngaøn naêm ngaøn naêm ru em muoän phieàn Ru em baïc loøng

j # œœœ ... œœ 9 œ 6 Œ. g0 gg ˙˙˙ .... 33


œ œ œ
œ j# œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ 8
71

& 8
0

œ œ œ 1 gg
˙
œ œ œ œ. g3g ˙ .