Vous êtes sur la page 1sur 48

z


6nÚ c…^Û Œ]
4 £Zh ~}g ÑkZ
l ^ n Þ †Î
5 ~渣Zh
+zY ( 3) 77D 49:15ÆZ :y#Z
pçfÞ Í…^ÃÚ
11 á /ëZd
Ÿg@ ̀Z »]úŠ ÅðYZ
xÞ]ç‰ æ †n‰
17 ?ºZ®z· 4‘0z/]|
ÅvZègîpE
†¿Þ äÿ_ÏÞ
25 vZyZçg ( 2)·_»e
$WÅ ` Zzi ZŠ®
Zg /I−{ËZe ?ì [Zg ZŠaÆVâ ›[fH
32 g(¦**
á ç× ò Š m
35 k& ZŒZ}Z wZÎëZzŠ0ÐògØ
l ^ n e "]
42 ~渣Zh
+zY wç
äm…^]
44 £Zh Y 2015ó ót ZÑZ L)
L xâtg 
á Z
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 6nÚ c…^Û Œ] ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

³³³Z³h
£ ³³

vÒgÎmtXì ®á Zï
) á ó óy#ZL Ly M Œ!F,»r
ÛÀ +zY[»~ó ó]* M Œ
# ™~渣Zh Û LL
B⮊ġgzg^Z}
Z(, .ì c* WyZXì Œ6,
C~]c* ÙZjgzZÀF,
Æ77D49]c*
M Å (15)
à©ðÃ**
{zÔ7]!* HHGÃyZ6,
W»V¤Ûì Š Û Xì Ìg¤zr
c_ÆVzgzfyZÆ÷Œ
Xìˆð‹“ „îËÂDWZ
 *uÅoßx¸aÆäŒÃ|kZ¹ZX DW6, #
ó Z »]úŠ Å ðYZ L Ly*Ær
ä ¿Tì ™f ~ ó̀ á Æó ó~tsg çL L
# ™ Ÿg@
]úŠ kZì̀Z'
TgzZÐVƒZc¿6, ,Z'
,Æ̀ZÆVÍßyZaÆkZÔ~Š]úŠ s§Åe
$Z@
XÐ,™~zcÅkZ ǃ{k
H'
,Z'
,ÆVƒk kZÔHáZgs§Å„ZeËä¿
HÆVÍßyZ6,
zŠg Z »y*~ m,
XìÀF, ôZq
-ZÆr
# ™ëZ dt
4‘0z/]|! ôg;ZY~ y*Ær
vZ ègîpE # ™?ºZ ®z·Æó óöZÎz§L L
Xì Š
HHy Ò ÃÏ0 ÑÅy Z ~ uñk
+i ] Ñ qÆ y Zg z Z • ,z `¤ Òz çÔxsZ'ÆÅ
~{}uzŠÆó· ó _»e$WÅ `Zzi ZŠ®L Ly*LZär # ™vZyZçgÆó à ©$E
ó î0G LL
LZär# ™I−{ËZ e ÆÏZXì H ãZzÃî0G ©$ECZÐáZjÆh+
ÅkZgzZ ` Zzi ZŠ®
E
XìHyÒÃî0G ©$ CZ~}g!* Æäƒ:c* äƒ[ZgZŠÆ´ ˜!fy*
-Z : ‰K ÜwZÎë ZzŠ ‰ i7 0Ð ògØÐ r
HÔq Ññ~ ó óy ðÒJ5kG
# ™k& Z ** $ LL

# ™k&Z ?ǃÈ0*
r $ÒZÅ]gzx>÷Z HÔ}uzŠXì "
»êÆe ”ÅògØy»g Z
$U*
Š[ Z »yZ~ÝzgÅg
Xì c* Ûä
$uzyWŒ
Xì ˆÅ ù -ZÅr
á wçq +zY~ó ó] ÒŠ Z L L
# ™~渣Zh
Xì Š Š™ï
Hc* á Z: Ñ‚{Š™A
á Ìtg -}pÅMg ‡~y
$%» ¶ZgaÆð‚gy‚ WJ W
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Y 2015cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 4t ZÑZ)xâ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ l^nކΠ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

°°ZÝ°ZvZp

†rvÖ] é…ç‰

(3)
( 3kи* )

û50ü ÜönûÖôŸøû] hö]„øÃøÖû] çøâö oûeô]„øÂø á$ ø]æø û49ü Üönûuô†$Ö] …öçûËöÇøÖû] ^Þøø] o?û ùÞôø] p?û ô^føÂô ®ûfùôÞø
ÜûÓößûÚô ^Þ$ô] Ùø^Îø ^Û÷×F‰ø ]çûÖö^ÏøÊø äônû×øÂø ]çû×öìøø ƒûô] û51ü Üønûâô†Feûô] Ìônû•ø àûÂø ÜûãöòûfùôÞøæø
oûÞôçûÛöiö†û5$ eøø] Ùø^Îø û53ü Üõnû×ôÂø Üõ×FÇöeô Õø†ö5ùô føÞö ^Þ$ô] Øûqøçûiø Ÿø ]çûÖö^³Îø û52ü áøçû×öqôæø
+Z.~÷ÔVƒÑZzÛ„Z(,
t)gzZXì ~$ ~ î CÃVzÈ}÷Ô( 9} Z )
Ô( ìg™c_ » ä3Š ÃV¤ ŠgŠ „ Z(,[ Z± Z÷ ( Ì
Û t) Xì [Z± u **
C71
Âñ M k0* # X î ‹r»Vâ ¶ÆZ'
Æk Q { z Z ,Z ( aÆäŒ|t)¹S
?… :¹ ( Â@Š vZ¼~bzgÆ yQ ) ä Z'
,Z Xƒ xs6,?:¹ä V,Q
C 3
7
C72
KÅƱD~ f q
]g t -Z"ëÔz™:60 +ZÐ VÍß
+Z :á1 {zX ì ;gƒ kC60

c_t akS X Vƒ Ìg ¤gzZ r„ Z(,


B‚Æk QpÔVƒy!* $Z (,~|t ª 7 C 1
G
'
c* KðÃa } g é£+ { z Âñ M º 
Ð NM ™á ]g t /Zß™g ¨Ì6,] !*
Û¤ kS ƒ ì g ™
'+G
?Ð,7, V¸~g é£ ™0[ Z± î0ªG“™
^ I6,

Y 2015cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 5t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ l^nކΠ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

àøÚùô àûÓöiø ¡øÊø Ðùô vøÖû^eô ÔøÞF†û5$ eø ]çûöÖ^Îø û54ü áøæû†ö5ùô føiö ÜøfôÊø †öføÓôÖû] oøßôŠ$ Ú$ áûø] o?×F Âø
û 56ü áøçû%Ö«– $ Ö] Ÿ$ô] ä́?eùô…ø èôÛøuû…$ àûÚô ¼ößøÏûm$ àûÚøæø Ùø^Îø û55üàønû_ôßôÏFÖû]
û58ü à ø nûÚô†ôrûÚ% ÝõçûÎø oÖFô] «ßø×û‰ô…ûö] «$Þô] ]ç?û öÖ^Îø û57üáøçû×ö‰ø†ûÛöÖû] ^ãøm%ø] ÜûÓöfö_ûìø ^ÛøÊø Ùø^Îø
û60üà ø mû†ôfôÇFÖû] àøÛôÖø ^ãøÞ$ô] «Þø…û‚$ Îø äüiøø]†øÚû] Ÿ$ô] û59ü àønûÃôÛøqûø] Üûâöçûr% ßøÛöÖø ^Þ$ô] ½õçûöÖ Ùø! «$Öô]
¾[ZÎ ?ì [ M 0* 6,í²Ôƒìg}Š ]g t
J (, K= ?H :¹äZ'
,ZX ïŠ
C74
k- â akS Ôì ~Š ]g t Š[ Z ä V,Q ?ƒ ïŠ ]g t
,"ä ë :c*
Kh' KÅq
56D 49Xì Yƒk- â yÃZÎÆVƒZeÐØgÅg ÇŠgz6, LZ :¹äZ' ,ZXƒ:
C75 G
'
x ¸xêq Š [Z ä V,Q ? ì Hî~g é£+[Z ÔzŠ *
-Z ë :c* Û } Z :Y7 ä Z'
,Z
C 6
7
Åk Q ÔÐBX ˜iÑëÃ
 yQX Iá ZzyÆoßsÜX ‰ Çs§Å
7
C 7
60D57 XÐNY{gú σ~-Q{zì 1ZÆäëX ZÎÆ~ç
Û ¸ ‰™] !*
M6´ b§kS »V¤
** á g Z kS Æx?ZmZ',
t {zì ãZzЊ Z7
C 2
ƒx¥Ð ]¬Åî Zz kS ~Šƒ ïgÎX ñMaÆîË ˜i Ñt Ôì 7à {Ð}ç
@*
7B;s§Åä3äV,QZ
c J (,
X* Ü zk Q¹Qyá »äƒ¸
# ÔZƒ‰ Û ÆyQì
Û uÌÐ]tD»±{z å{g
X ǃi Z á Z"s§Å]!*
kSt 7
C 3
]g t $.t ä x?ZmZ',
kS ~ ñZc]gß[pe
K ?ì „e & ¤Å]!* Z7
C 4
?ì Y}ŠŠ ÑzZ Ì~9J (,
ìÐs§Åg ÇŠgz6,
Ï Q µZß Z °tHÔƒìg}Š=
¹QŠz!* KaLZgzZ ðƒ7gzŠ‡ÅwŠÆx?ZmZ',
Æ]gt Zì ;g CwZÎt 7
C 5
Ô¸ZzÐ]ÑqÆoßx¸{zXì ð MÐÑ}uzŠ Ëgz¢®
) )~g7tÅV¤
Û ;g60
+Z
Xì7àZzä¤ ŠYðy
/Â6, ÏS}ðtVƒìg™wì~}g!*
Æ-QìeakS
ÆVzzcÆyQgzZoßÁÐ ÁZ'
t~}g !* ,Z]|¶~gz¢akS s
# ZÜt 7
C 6
Æx?ZmoßXÐN M 7~Ši Å[ Z±kS {zNYƒ
Z ]|{zì x¥~}g !*
Z',

Y 2015cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 6t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ l^nކΠ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

]çûÖö^Îø û62ü áøæû†öÓøßûÚ% ݺçûÎø ÜûÓöÞ$ô] Ùø^Îø û61ü áøçû×ö‰ø†ûÛöÖû] ôá ½ôçûöÖ Ùø! ðø«qø ^Û$ ×øÊø
û 64ü áøçûÎö‚ô’ F øÖ ^Þ$ô]æø Ðùô vøÖû^eô ÔøßFnûiøø]æø û63ü áøæû†öjøÛûmø äônûÊô ]çûÞö^Òø ^Ûøeô ÔøßFòûqô Øûeø
]çû–öÚû]æ$ ‚ºuøø] ÜûÓößûÚô kûËôjø×ûmø Ÿøæø Üûâö…ø^eøûø] Äûfôi$]æø Øônû$Ö] àøÚùô Äõ_ûÏôeô Ôø×ôâû^øeô †ô‰û^øÊø
Xƒ Dƒx¥bZvß ?:¹ä k Q Âãk0* ÆVÍßÆoß}Š * Û tZ #Q
G
'
™—t~ T ‰ M ™á q „z k0* }g é£+ëÉ Ô( 7) :c*
Š [Z ä V,Q
C 8
7 +G'
¼ ?[ Z Z®X F Ç!*
ëgzZ ñ M ™á ¬¬q }g é£ ëX¸ ìg
-Z k0*
C 9
7
Ð ~ ?gzZ »úúÆyQ ?gzZ î Y òÐ VŒB‚ÆVß Zz yLZìg]Zg
` MgzZì µZzyxgŠÆ¦zt Z²~[†Æx á ¶Sg~º´k Qx ¸ÅyQX¸¯Æ
m»x?ZmoßXì Š Hc* »à} (,Ð ƒ
C xz‡x **  Æ yQ~ ÿE4J&!*
5G ByŠg Z tÑÀ
Xì @*
}uzŠ ‰gzZ VŒ ™f » ~ç ÅyQX åB‚Æ yú
Û x ¸» .ñ]| å„zB‚Æ x ¸k Q
p ÒkS gzZ ¶ðƒg0
+ZÆx ¸Ï Q ~Š
á ÅyQì À á ZÐ k QÔì Zƒ~[|ZT6,] â £
_{g
X¸` 0Š-ZÆ-Q{zÐ
Ûq
$ M X Ç} hg7ÌÐQ {z Ôì vÑ" yâ ‡ » Z}
~e /Z ª 7
.pÔì ~ç Å9p¤ C 7
:˜x â Z f *ZXì c*
M ó ^Þø…û‚$ ÎøLÂaÆkS
Û ÐV™gzZVz9ì À
$Z Œ
" á Zt Ð kS ÂÚgÃ7Ãx|9Æó ^Þø…û‚$ ÎøL‰‰‰L L
_Ì{g
. .{zÂ}™g (Z { ZgÅ~$
Þ £ÆVzuzŠ»…ÆZ} ƒŠ%{ZpÔ¿ðä
+Ô]gúc* /ZŠz!*
Æpg
( 368/4y M Œ
Û ',
D ÆgZzZw{Šc*
+) ó Xó ì @* i~
X **:~.ßË™N Š ~ ]gßÅVñ…ìt ÈX ì] »} Âgz ZÒt 7
7, C 8
X z™¿6, šgzZÆŠŠ F,
Z@~g øí@*
]c* Ë%[ZakSÔì ã”{zÔìgȼë
b§TÔ~p ÖZÆx â Z f *ZX ñY {g:úðÃÐ~Vß Zz yÆyQ c*
â
Û akSt 7
C 9
X ñYƒ:g D»bƒ™{gµ ZÐh-gƒðÃì ¸úÆŒ LZ¦Zg

Y 2015cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 7t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ l^nކΠ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ź çû_ö ÏûÚø ðôŸ?ø©ö â5 †ø eô ]ø á$ ø] †øÚû Ÿøû ] Ôø Öô ƒF äônûøÖô] «ßønû–øÎøæø û 65ü áøæû†öÚø©ûiö &önûuø
û 66ü à ø nûvôfô’ûÚ%
û68ü áôçûv ö –øËûiø ¡øÊø oûËônû•ø ðôŸ?ø©öâ5 á$ ô] Ùø^Îø û67ü áøæû†ö5ôfûjøŠûmø èôßømû‚ôÛøÖû] Øöâûø] ðø«qøæø
ðôŸ?ø©öâ5 Ùø^Îø û70ü àønûÛô×øÃFÖû] àôÂø ÔøãøßûÞø ÜûÖøæøø] ]ç?û Öö^Îø û69ü áôæû ö̂ íûiö Ÿøæø äø×#Ö] ]çÏö$i]æø
8C0
$Z@ÅäYà ?V˜Ô î Y− V;zgzZAŠ:™<ðÃ
Ãk QäëgzZXì „g Y Åe
8C1
ÅVÍßyS „Dƒð c*
66D 61X ÏñY~Š^» a Š àêtCZ
8C2
M ñƒ D oVâpvßÆà ( ™NŠ DM yÆ oßÃVñ Zƒt¬ Ð kS )
8C4 8C3
Xz™: ZÎg=gzZzg eÐvZÔz™: ¥~÷akS Ôy¶}÷t:¹äoßXã
:˜ {zXì ðâ # Ÿzäk& ZŒZ}Zx â Z f *Z ?ðƒVYe
Ûs $Z@t 8C0
î ÎgzZ÷ZB‚Æk Qì # kS 9 ŠÆ&
Ö ´Å]!* ×& 3Ð(ˉ‰‰L L
× s§Åk Qñƒ ä
TpÔYY7c*Š c*
!* »zgÃ2 »~¡q
-ZgzZì q~¡q
-Z Â~]Ñqx ¬î ÎgzZ÷ZtXì
ðZŠ b§kS ÃyZZ IZ‰ 3Ð k QÔƒ [ ƒê » ÞZ [Z±ˆÆux ÓZaÆÂ
Ü zä
( 368/4y M Œ,
Û'+) ó Xó ñY{g: ¹!*
D á ðû î ÎÆwŠB‚Æk Qce3ZÆh Ä
Ì<
ÑŠ6,
VŒì ;g™ª kStXì, » óoÖFô]B
]!* M ó ^ßønû–øÎøLÂ~ÝZ 8C1
L ‚Æk QgzZì c*
ó ^ßøÇû×øeû*]L
Xìglx|»ÂËpëÆkS c*
¬ Ð çÆ VØç$
+ì ãZzÐ k QÔì Š ‹Ð K
Hc* T§Zzt ~Šƒ ïgÎ 8C2
M F,
~¡Å] uZzK
M F,
K ¸X º
M F, Û |gŠy¶ÆyQ¸:ZzÐ]!*
kS oß]|
¶7]gz¢ÅVjzŠ c* /Zx?Zmoßa kS Ôì
Û k Q ÂDƒ`ƒZzÐ |ÅyQ¤

ÃUTVŒìtzzÅkS Ôì c* Š™y
ñÊ ZŠzg ÅçVŒäy M Œ Û pXì ZƒÐ M™f »T
4E…
5 # @*
Æ yQ ‰ M º
Û 6,«_Æ yQB yYt èEG M »V¤
ì ** Û {z Ôì Š°*
*™Vc*
ú
X Ì~]â £}uzŠ‰Æy M Œ
Û BVÅí@*
z*¼Å b§kS XÐN M™á Ha
kl 6x?ZmoßX¸` Và •Z ¾Å ¹ÜZ$
+vßtì Y Y H{iZ0
+ZÐ kS 8C3
Y 2015cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 8t ZÑZ)xâ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ l^nކΠ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Üöãöiû„øìø^øÊø û72ü áøçûãöÛøÃûmø Üûãôiô†øÓû‰ø oûËôÖø ÜûãöÞ$ô] Õø†öÛûÃøøÖ û71ü àønû×ôÃôÊF ÜûjößûÒö áûô] o?û jôßFeø
àûÚùô é÷…ø^røuô Üûãônû×øÂø ^Þø†û_øÚûø]æø ^ãø×øÊô^‰ø ^ãønøÖô^Âø ^ßø×ûÃørøÊø û73ü ànûÎô†ô5ûÚö èövønû’$ Ö]
Š7uzgÐ VÍ߃
yxgŠ}gøgzZÆyQ ) åc*  ÆC "äë H :á1{z
Ù !*
8C6 8C5
XŠñVÃ *™¼"¤
Ó ~÷t Âì „ * /Z :¹ ( ™ƒ b
¬) äoßX ( z™ ¯: ^z»g
−Ãoß ä ë) X ìgƒñ0 Ü z kS Ôoß}Z) ÔnÅyY ~¾
+Z~ ™uKZt(‰
8C7
zZ Â{z ä ëgzZ Zñ M ä .
5 6,yQgzZ à Z e™Ò6, 3 yŠQ Ô( ~Š
$Z e ~g øÃyQ „ ä
Ʊzg[p¼ ¹S ‰ Vñƒ D oVâpakS t6,yÆTì t ÜZ ygzZ yK̈Z
X M
huk\ ÅkƒKZtÐX‰ MÃñƒD YyÆyQ
™}Š!Zj » Z} ,M z]³KZ~i Z0
.spgzZôZz»z' $.ÃVÍßyStäoß]| 8C4
ñe
+Z W,
Xì ÅÒÃÅ1zgÐÙç$
+
oßX z™ ¯: ^z»g~kS ?Ô,™~ m, ›ßÔ, g â ëÃVß Zzä MÐC
,M ÅyQ c*
gz' ª 8C5
Ù !*
 yS ¹Q̬ÐkSìC
gzZÃ\ M äV,QgzZÐVƒìg È zgÐVÂ!*
ƒ Ù ªÔx?Zm
Â~g ø ?Æ™ Za ›z»g Å b§kS ~ Vìç$
+~g ø ÏVƒ ~Š VRŠÃVzzcÆ \ M
Š!Zj »ÏS äVÍßyQtXÐj{g7~
Xì c*
:˜x â Z f *Z ?¶¿7ðÃHaÆVØ!*
zZyQtÐs§Åoß]| 8C6
WÅyQaÆähfÃ;Æx ¸KZtÉ Ô ¶7¿7 ðÃÐ s§Åoß]|t‰‰‰L L
~y
LZì ¿t q
-Z¸ M
h aÎ{ z ÂCƒ Ìíg ðÃÅf¹Ü Zg0 /ZX ¶ÛD
+ZÆVÍßy Q¤ +
-ZgzZì g »aÆ% Z e~}çJ
Åk Q ëq -] ³KZaÆäX ] ³ÅVâ ¶
»g ZŠ™ dZ q t X 9gŠÆ ] ³ÅVâ ¶Æ k Qgz Z
Å b§Ï Q Ç!*
-Z b§TÔì ]!*
ƒg »aƶŠ w Z e ~} çÃg ‡z L Zgz Z y Y KZaÆä X z',W c*
y Y Å}uzŠ òŠ W
( 370/4y M Œ +) ó óXì *
Û ',
D @Y
,z°g~k QB‚ÆHŠ !*
/Åt'
Ì® gzZ uš XŠ
H56,oßx ¸ì¨Å[ Z±k Qt 8C7
Y 2015cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 9t ZÑZ)xâ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ l^nކΠ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

û76ü ÜõnûÏôÚ% ØõnûfôŠøfôøÖ ^ãøÞ$ô]æø û75ü àønûÛô‰ùô çøjøÛö×ûùÖô kõmFŸFø ÔøÖôƒF oûÊô á$ ô] û74ü Øõnûrùô ‰ô
û 77ü à ø nûßôÚô©ûÛö×ûùÖô è÷møŸFø ÔøÖôƒF oûÊô á$ ô]
8C8
V*¶
K~(,  *ukS Ô—"X ~Š ‚'
aÆVÍßyQ~“ ÅVzßÆèðƒ
,lg !*
8C9
~ kSÔ —" X ì µZz 6,{ Çg ¦ -Z Ât XVƒáZz ä™Ýq]ù 
/x¬ q
9C0
77D 67Xì 㶠ÌaÆVßZzyZZ
K~(,
$.aÆk QÂtÐzzkS Ô¶
Xì ZƒwEZVziñe
ˆÅ { nÐ S0 ,ßxk!*
+M à Zz ä‚' ~¸ÅyQˆ Æ ux ÓZÐ s§ÅVz9 8C8
L S(~uzŠ äy M Œ
Xì yÒ»Ï QtXì H¨Ðó g‘ô^uøÐ Û X
ÆVj‡ CgˆÆV”VâzŠX ‰µZz6,5 Zg Cg ˆÆx
á gzZi sVàÅ{gÀgzZxz‡ 8C9
` M ~ º´kS ¸ Ù ŠÃg U* /x ¬3 Zgt a
/¶‡Ð kS X å{ Çg¦
M yQÆ„nvß ÂDg¦
X Vc*
úÌ
» V7Š LZ ~g U*
M yS Âe¤
/Z Ì{zì HzáÌÃyZZ IZt [ ZˆÆl ÷Œ
Û 9C0
b§ÏSÔŠÆyQgzZÐVƒ[x»„zy
XÐNYƒwâ 0* ÔgtZ®XM
s !* hNŠw
[¹!*
]

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Y 2015cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 10t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ pçfÞ Í…^ÃÚ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ë Zd
³³³³³³³³³
á :+ zD
Ÿg@ +zÀF,

̀Z »]úŠ ÅðYZ


áø^Òø p‚÷aö oÖFô ^Âøø àûÚø VÙø^Îø Üø×$‰øæø äônû×øÂø äö×#Ö] o×$‘ø äô×#Ö] Ùøçû‰ö…ø á$ *] pøæô…ö
^Âøø àûÚøæø ^ò÷nû"ø Üûaô…ôçûqö.] àûÚô ÔøÖôƒF “ ö ÏößûmøŸø äöÃøfôiø àûÚø …ôçûqö.] Øö%ûÚô †ôqûŸ*û] àøÚô äöøÖ
Üû ồ Úô^$ø1 àûÚô ÔøÖôƒF “ ö ÏößûmøŸø äöÃøfôiø àûÚø Ýô^$ø1 Øö%ûÚô Üô$û¬ôÖû] àøÚô äônû×øÂø áø^Òø èõøÖ¡ø•ø oÖFô
ó^ò÷nû"ø
†ôqû*] Øö%ûÚô äö×øÊø †õnûìø o×FÂø Ù$ ø àûÚø VÜø×$‰øæø äônû×øÂø äö×#Ö] o×$‘ø äô×#Ö] Ùöçû‰ö…ø Ùø^Îø æø
óäô×ôÂô^Êø
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

$Z@ ä ¿T :c*
s§Åe â á g Z ä ÅzmvZ -vZ wÎgì Š
Û Š HHe
$Zzg
1
XÐVƒZc¿6,]úŠ kZ ÅkZ ǃ̀Z'
, ,
Z'Æ̀ZÆVÍßyZaÆkZÔ ~Š]úŠ
2
Å „ZeËä ¿TÔ ( s Ü'
,Æ kZ ) Xσ 7¶¼ ~ Vz̀ZÆ yZÐ kZ
,™~zc ÅkZ ǃ ( ú1 » ) { k
H'
, ,
Z'ÆVƒk
HÆVÍßyZ6,kZ Ô ~Š ]úŠ s§
X σ7¶¼~( VÑ1Æ)Vƒk
HÆyZÐkZXÐ
Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 11t ZÑZ)xâ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ pçfÞ Í…^ÃÚ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
ÐZÔ ÅðÉgs§ÅðYZ Ëä¿T :c*
â á g ZäÅzmvZ-vZwÎggzZ
Û Š
3
X ÇA Ãá Zzä™ÆðYZkZ̀Z » b§TÔ ÇA̀Z » b§ÏZ

±ÂÅÙZj
»AgzZ̀Zxq -Z îG
-ZgzZ¿YZq $Z@gzZ ðYZì ªZz%Zq
! Z f °bŠ]úŠs§Åe -ZtX 1
kZsÜ:æZŠ ÂñY Å~zcÅkZgzZ ñY”]úŠ Å¿Ëì Le \¬vZZ
# Xì ¯
) !*
Ø%̀Z Ì»wqZáZz äƒgŠ ™~ËÆ]úŠ ÅkZÉ Ôì @*
â
Û «̀Z »x ZŠZ CúŠ kZÆ
â
Xì @*Û
wqZÆ¿}uzŠÐó**
 6Ô ÇñY H7v~ó** wqZÆ¿q
-Z Ë̀Zt X 2
kZtÔǃ¿ÌV˜6,]úŠ ŦZŠÔ@'
, 7̀Z »wqZÆ¿}uzŠ ˦ZŠq
ÆkZX Çñ0* -Z
X σïqÅ[Z N6, Ù aÆkZ ì „]úŠ¡s§Åe
xŠC $Z@Å
] Ñq‰LZQÔì ©
8™{Š Zg Zf»ä™¿6,kZgzZ © M Åí¿Ë¿ðÃZ
8™+ # X3
ÂÔ ‚ ) , ZÅí¿~ª
rg7® +¿ðÃc*
qËŠp] Z & ì Lg܇Р䙿6, Æ
) !*
kZ¯
»̀ZÆ+
MgzZ}Š Zg ZÆ¿iZsÜ:Ð : $zç~í¿kZB‚ÆVÍß}uzŠ {z
L Æ-
X Çñ0* $zçgzZ ðÉgÅVÍßïqÆÔ™¿kZÉ Ô Ç}I
̀Z Ì»-


¶g Ôzâ 0Z ;2674¶g Ô~èF,;4609¶g ÔŠ ƒ ZŠ1Z ;2674¶g Ô›B‚Æ]Ã%Z ‰e $Zzg «
Ô öW ЛG
$1Zµ;509¶gÔ´ â xâZ ¤ñ;513¶gÔògZŠ ;112¶gÔyx0Z ;9149¶gÔ£Z ;210D 209Ô207D 205

XìˆÅe
$Zzg~2477¶gÔ`
0ZgzZ6489¶g
;5129¶g ÔŠ ƒ ZŠ1Z ;2671¶g Ô~èF,;h1893Ô] 1893¶g Ô›B‚Æ ]Ã%Z ‰e
$Zzg ~uzŠ
ÔtZi°Z†gzZ 17622D 17621 ¶g ԁ;1668 Ô289¶g Ôyx0Z ;22405Ô22393Ô71127 Ô71125¶g Ô£Z
Xì ˆÅe
$Zzg~20054¶g

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 12t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ pçfÞ Í…^ÃÚ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

$Zzg«
e
$Z@ä¿T)óp‚a oÖ ^Â àÚL ~205¶gÔzâ0Z}Ô]c*
Æ(~Š]úŠs§Åe Zzg‰
ÅkZQÔ~Š]úŠs§Åe Ù ) ó ÄfiªÊ p‚a oÖ ^ Å] ^ÛmœL} OÆp ÖZ
$Z@äT¦ZŠ { zC
oÖ ç‚m Å] àÚ ^ÚLp ÖZt~509¶gÔ ´ â x â Z ¤ñ² ;‰Ke $Zzgp ÖZÆ( ˆÅ~zc
X ‰Ke$Zzgp ÖZÆ( }Š]úŠs§Åe $Z@ ¦ZŠ {zCÙ ) óp‚a
VÍßyZaÆkZ) óäÃfi àÚ …çqœ Ø%Ú †q¢] àÚ äÖ á^ÒL~205¶gÔzâ0Z}Ô]c* Zzg‰
óäÃfi] àÚ …çqœ Ø%Ú äÖ á¬ÊL}OÆp ÖZÆ(ÐVƒZc¿6, ]úŠkZÅkZ ǃ̀Z',
Z', Æ̀ZÆ
p ÖZÆ ( Ð Vƒ Zc¿6,]úŠ kZ ÅkZ ǃ̀Z'
, ,Æ̀ZÆ VÍßyZaÆ kZ Ô—")
Z'
aÆkZ ) ó äÃfi] àÚ …çqœ Ø%Ú †q¢] àÚ äÖ á^ÒLp ÖZt~206¶gÔzâ 0Z ;‰Ke
$Zzg
Ô´ â x â Z ¤ñ;‰K e
$Zzg ( ÐVƒZc¿6,]úŠ kZ ÅkZ ǃ̀Z', Æ̀ZÆVÍßyZ
Z',
kZ ǃ̀Z'
, ,
Z'Æ̀ZÆ¿kZaÆkZ1 )óäÃfiœ àÚ †qœ Ø%Ú äÖ á^Ò ŸL p ÖZt~209¶g
àÚ äÖ á^ÒLp ÖZsŠZáÆp ÖZyZ~2674¶gÔ~èF,;‰Ke
$Zzg( ǃZc¿6, ]úŠkZÅ
VƒZc¿6, ]úŠkZÅkZ ǃ̀Z'
, ,
Z'Æ̀ZÆVÍßyZaÆkZ)óäÃfjm àÚ …çqœ Ø%Ú †q¢]
X ‰Ke
$Zzg ( Ð
Vz̀ZÆyZÐkZ ) ó ^ò÷n" Üa…çqœ àÚ ÔÖƒ “Ïßm ŸL~ 205¶gÔzâ0Z}Ô]c*
Zzg‰
7¶¼~Vz̀ZÆyZgzZ)ó ^ò÷n" Üa…çqœ àÚ “Ïßm ŸæL} OÆp ÖZÆ( σ7¶¼~
Vz̀ZÆyZ)ó ðo" Üa…çqœ àÚ “ÏßmŸLp ÖZt~112¶gÔyx0Z ;‰Ke
$Zzgp ÖZÆ( σ
X ‰Ke
$Zzg ( σ7¶¼~
]úŠ s§Å„ ZeËä¿T )óèÖ¡• oÖ ^ àÚL~205 ¶gÔz â 0Z }Ô]c*
Zzg‰
Ù )óÄfi^Ê èÖ¡• oÖ ^Â Å] ^ÛmœL} OÆp ÖZÆ( ~Š
Ô ~Š]úŠs§Å„ ZeäT¦ZŠ {zC
ç‚m Å] àÚ ^ÚLp ÖZt~509¶gÔ´ â x â Z ¤ñ;‰Ke $Zzgp ÖZÆ( ˆÅ~zcÅkZQ
X ‰ K e $Zzg ( ì êŠ]úŠs§Å„Ze ¦ZŠ {zC Ù ) ó èÖ¡• oÖ
ÆVÍßyZ6, kZ ) ó äÃfi àÚ Ý^$1 Ø%Ú Ü$¦] àÚ än× á^³ÒL~513¶gÔògZŠ }Ô]c* Zzg‰

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 13t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ pçfÞ Í…^ÃÚ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
än× á^ÒLp ÖZsŠ ZáÆyZ}OÆpÖZÆ(Ð,™~zcÅkZ ǃú1»{k H', ÆVƒk
Z', H
(Ð,™~zcÅkZ ǃú1»{ k H', ,
Z'ÆVƒ k HÆVÍßy Z6,kZ ) óäÃfi] àÚ Ý^$1 Ø%Ú Ü$¦] àÚ
Vƒk HÆVÍßyZ6, kZ ) óäÃfi] àÚ …]‡æœ Ø%Ú äÖ á¬ÊLp ÖZt~205¶gÔzâ 0Z;‰Ke $Zzg
àÚ än×ÃÊLp ÖZt~ 206¶gÔzâ0Z;‰Ke $Zzg ( Ð,™~zcÅkZ ǃú1»{ k H', Æ
Z',
$Zzg(Ð,™~zcÅkZ ǃú 1 » { k
e H',Z'
, ÆVƒk HÆVÍßyZ6, kZ)óäÃfi] àÚ Ý^$1 Ø%Ú Ü$¦]
ÆVƒk HÆVÍßyZ6,kZ ) óÜa…]‡æœ Ø%Ú än× á^ÒLp ÖZt~509¶gÔ´ â x â Z ¤ñ;‰K
p ÖZ sŠ ZáÆ yZ} OÆ p ÖZ yZ ~ 2674 ¶g Ô ~èF,; ‰ K e
$Zzg ( ǃú1 » {k
H',
Z',
~zcÅkZ ǃú1»{k
H'
, ,
Z'ÆVƒk
HÆVÍßyZ6,
kZ )óäÃfjm àÚ Ý^$1 Ø%Ú Ü$¦] àÚ än× á^ÒL
X ‰Ke
$Zzg ( Ð,™
Æ)Vƒk
HÆyZÐkZ)ó ^ò÷n" Ü`Ú^$1 àÚ ÔÖƒ “ÏßmŸL~ 205 ¶gÔzâ0Z}Ô]c*
Zzg‰
¼~VÑ1ÆyZ ) ó ^ò÷n" Üa…]‡æœ àÚ “ÏßmŸL} OÆp ÖZÆ( σ7¶¼~( VÑ1
sŠ ZáÆyZ} OÆp ÖZyZ~509¶gÔ´ â x â Z ¤ñ;‰K e
$Zzgp ÖZÆ( σ7¶
$Zzg ( σ7¶¼~VÑ1ÆyZÐkZ ) ó ^ò÷n" Üa…]‡æœ àÚ ÔÖƒ “Ïßm ŸLp ÖZ
‰Ke
X

$Zzg ~uzŠ
e
p ÖZÆ( b§Å̀ZÆáZzä™ÆkZ ) ó ä×Â^Ê †qœ Ø%ÚL~22405¶gÔ£Z }Ô]c*
Zzg‰
$Zzg ( b§Å̀ZÆá Zzä™ÆkZ ) ó ä×Ú^ †qœ Ø%ÚLp Ö Z sŠ ZáÆ y Z} OÆ
‰Ke
X
s§ÅðYZËä¿T ) óä×Â^Ê Ø%Ú †qœ ä×Ê †nì o× Ù àÚL e
$Zzgt~17621¶gԁ
~ p ÖZÆ ( ÇA Ãá Zz ä™Æ ðYZ kZ̀Z » b§TÔ ÇA ̀Z » b§ÏZÐZ Ô Å ðÉg
Xì ˆÅe
$Zzg
H]c*
Zzg6,gîÆ{ q
-ZÆî Zzq `gŠ »ÅzmvZ -vZ wÎg~] c*
á g Z Ñ!*
-ZŠ 
Zzg F,
Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 14t ZÑZ)xâ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ pçfÞ Í…^ÃÚ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
HHyÒ~p ÖZsf `gŠ©:»e
:ì Š HHe
$ZzgkZÔì Š $Zzg~Š ƒ ZŠ1Z 6Xì Š
H
ÅÅzmvZ -Ñ ¿q
¢q~ { Çg !* -ZL L Ü׉æ än× ä×#Ö] oב ofßÖ] oÖ Øq… ð^q
:H n²gzZ Zƒ
q ™~ ÔvZ wÎgc*
~ª (oß×Ûu^Ê oe Å‚eœ oÞ (ä×#Ö] Ù牅 ^m VÙ^ÏÊ
= a kZ Ô( Vƒ Y Y 7~ îgzZ ) Vƒ kñ] àÓÖæ än× Ô×Ûuÿ] ^Ú ‚qœ Ÿ VÙ^Î
YB‚Æ\W~ @*
)ØŠ}Š ~gZÎðà (ä×ÛvÊ å ^ i ª Ê Ô × Û v m á œ ä×Ã×Ê ^ Þ÷ ¡Ê
â
:c* á g Z ä ( ÅzmvZ -) \ WÔ ( Vj
Û Š Ü׉æ än× ä×#Ö] oב ä×# Ö] Ù牅 oiÿ^Ê
g ZÎN ~6,T7Ú ðÃ+Z k0*
}÷ än× ä×#Ö] oב ä×#Ö] Ù牅 Ù^ÏÊ (å†fìªÊ
+
{z h Æ ¿V# ?1ÔVj Z™
á Ôƒ Y k0* †qœ Ø%Ú ä × Ê †n ì o × Â Ù à Ú V Ü׉æ
V# kZ {zçO X}Š }Š ~g ZÎ ðÃ" ( 5129¶g ) .ä×Â^Ê
X ~Š}Š ~g ZÎÐZ ä kZ Š Æ¿
Hk0*
gzZ c* ÆÅzmvZ -vZwÎg¿{zQ
Wk0*
kZXH{Ç W~}g!*
vZ-vZwÎg6, kZÃ\W
Å ðYZ Ëä ¿T :c*
â á g Z ä Åzm
Û Š
TÔ ÇA ̀Z » b§ÏZÐZ Ô Å ðÉg s§
ó Xó ÇA Ãá Zzä™ÆðYZkZ̀Z » b§
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 15t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ xÞ]ç‰ æ †n‰ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

? ºZ®z·
³³³³³³³³³³³³³³³³³

4‘0z/]|
ÅvZègîpE
Æ X ¿uZz „( Š Z c* )ŠŠ Z0y** °Ð ~ y ZX e
$g f Å·,gzZ y†Ôy**°[²
0y ÕäG5“®gµ0 êG-Í]ÔN¸D77,Æy** °µX H7—äË~äƒx?Zm©ZŠ ÑzZ
Û Æ6~¦ðÑ!*
-Í]N
zŠ1 ~gZ z [ Œ
l!* FtX Zƒ[™F » êG´Ð X¸ D7iƵ
%¬c*( v0Z )%¬0−{x ** » ZŠ ZŠÆz/]|X¸n pgmÐ\ÏZîpE 4‘0z/]|Ô å‚
rg
¶a X¸ ZŠ ZŠÆyZfv .0−{ ._Æ( Ä0Z )e $Zzg ~ŠX å( |Z0ZÔ_Z†0Z )−{0
4‘0z/]|−{0åE¨GE
ZŠ ZŠÆ îpE 3!ë{zXìÅyÒ~ó ó[²Z[ K̈Z > çX=+9E 
L Läxx $Zzg
0Ze
-Í]N
{zÐ Úk E ZÔ¸] ( v0ZÔ_Z†0Z ) ,^WÆyZ êGX¸ZŠ ZŠifv
.( Ä0Z ) ,Ί c* .gzZ
+
BE
-G
-1Z c* ÷ 1ZX D BðÐ ÚÅ > x › M îÏEC+E .,‚ LZgzZ ?
zzi Å‘0´ â ]
G 4‘0z/]|X ¶RÅyZ
VâzŠtgFîœG3¢z › M ngX¸ ð¸ } Y Vâ Æ~g Fgf1Z ]|îpE
Xì Hk ,
’îpE4E »−ZzÆz/]|ä~i0ZX ‰{−ZzÅ[ôZ
5“x **
$ ~ „ qY U â igz Z¸ ~Z ÐîpE
( KZX¸` ƒ ¿{g )Ð 46," 4‘0z/]|
Û ŠpX ÅUÌ~ s§ÅxsZ äV,ZÐzzÅ]¡
¿åaÑZzäÑyZZ~:D â
Ã\WLZX vg ) Ûq
# ™gzZŠ
,wr -ZÆд\ W:Y7 Ð z/]|ä‹!*
)â Z1ZX å
åwì Z÷~ „ qY U â i :c* Û b§¾Š
C ä V,Z ? ï Šg Z Œ Û åa ÑZz äƒ 4ZŠ ~xsZ

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 17t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ xÞ]ç‰ æ †n‰ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
-ZX 7+Š ðûyZgzZ D™ Y7 ÅVGtXì _ƒ {Zex ¸~g ø
;g™W„ +Z~g!*
q
»\ WX Š
HVlgzZ ~ñ ~g ZÎä~Ôì @* ¸ì ¿q
™]!* -Z~l :¹™ÍäòŠ WË å
Ü zkZÔD™s Zî»~: {‰
5Ð\W‰ Ü zÆ] ZgX Tg—\ W `èQÔ;g @*
Î`Å
ìg™Šgz »vZ ÑZ[Z Ñ\ WX Zƒg ZË™Íi ZzWÅ\ WgzZ Š
HΙ¾~ VzŠ6,Æ~~Xì YY
wÎg »vZ :c*Û ?ì @*
â ƒ HÑ :Y7 X Vƒ Ñ »vZ~ :c*Û ? yÃ\ W:Y7 gzZ C
â Ù !*
~ X¸
}Šx H :HwZÎä ~X V; :c*Û ?ì 5™ ¯ wÎgÃ\ WävZ H :Y7 Qä~X ( 9)
â
h ÂÃVGÔ ñY c* -Ñ »kZ ÌÃËgzZ ñY **
¯:q â ŠqÃ! ZvZt :c*Û ?ì H_¬Ã\ W™
â
¯pôÃV2ZggzZ ñYÅÈ~ m,
kZ :Y7ä~X ñYc* Š
gypÔ ñYZhÃV¤gÆ3gÔñYc*
¦gzZ–1Z **
\ Wwš ** ¦A$X xÝq
-ZgzZŠ Zi Wq
-Z :c*Û [ Z ?ì ;g}Š yÃB‚ »\ W~ +Š
â
ÅzmvZ -vZ wÎg ä ~ A
$X Vƒ @* B; :¹ä ~X¸B‚Æ
™³ Å\ W~ Ô J (,
ìg7NŠ ?:c*Û ä\ WX ÇVƒgB‚B‚Æ\ W~:¹QX ųÅxsZ6,ug I„
â  ŠÆ
: {IZ LZÔÐj7{gVŒ ?` Wa kZ Ô ìg™I **$Z@ gâñƒ ñÑ}÷vß
Ãe
}÷Â( ì Š
− k0* HƒÝq„=c* WòÐl~’tZ
)Vƒc* # gzZ ƒ Y− :Zzk0*
Æ
¦¡t :Z » Šó Zi W LgzZ óxÝLŠ 
** á g ZÆ\ WëM0ZX ( 16953 ¶gÔ£ZX 1882 ¶gÔ›) **
W
]|® -Z Å/ôakZÔce '½} ZÃp ÖZ yZX 7„
) )q ¦z–1Z
*™6,wš **
 gŠ *
¦ÔXgq0h
wš** +i]|xÝÆÅzmvZ-]|VW}X ¶_™wJxsZ¬Ð îpE
4‘0z/
Û ._Æ]â ¥KZy›åa Ã\ WLZîpE
ï Šg Z Œ 4‘0z/]|X¸` ÑyZZ¬ÌÐ
å@*
ƒ:Ãe Ü zkZèYÔ
$ÒZ ÅVzg ZŠ¸gÆyZD»yZZÆyZX¸D Ö xsZ CZy›‰
IZgzZVZ —
ï¸tÃtŠ !*
X C0*
yÒ ŠpXìg}~( {Š Y) { f qgzZ îE4¨ErNV¸´Æ êG-Í]´
0G
N 4‘
îpE0z/]|ˆ Æ äÑ xsZ
»äWq :Z Å\ W#²Mq
-ZgzZ c* ÆVß ZzyLZˆÆäƒy›~ D™
W` k0*
HÔ Lg Ø7 Ð Vj‡á Zz äWÐl ~X å:gzŠ {Š c* /ÅVj‡yZg ø X ;g @*
iÐ { Çg¦ ™g OZ
á p=[õÆ™]óÐlÅzmvZ-· Š
H^è =b§kZ ?ì Zƒúzg§ZzðÃV;z

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 18t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ xÞ]ç‰ æ †n‰ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
~àÆ\ W wZjZ HÆ¿kZÆlÔ Hg §Zä~Âc*
Wš‡q
-ZÐ[õQX ñW
gzZ ðƒ bq ~Š m, C ä V,Z ?ì c*
Z !pÔH{Š Zg Z » ä™OÃ\ Wä x ¸Å\ W c* W™]ó
:Y7gzZ àk0* W`ÜægzZ ~ñ~g ZÎKZÔ Ç ¸™hgÃVÍß~Xnƒ: [ x»ÔŠ
Æ\ WX c*
ävZÅlg Z ¦
/ä~X å c* }÷~lì „z ÂV; :c*
Wk0* Û ?ì 1yT= ä \ WH
â
qƒ`gÎ Âá ™ ZŠ Z i úÅò ÂZ
# :c*Û ä \ WXÙ SÐ ~ kZ Ì= Ôì c*
â 2 Ã\ W
# ̈Æäƒ qƒX −7,: i úrðÃJ
~ i úÔƒ cu b§ÅwJ e Å} l `gÎZ -äƒ
Ü z kZ gzZ ì À
D™ {>ÐZ g ñ‰ _Ð yxgŠ Æ V®zŠ Æ y-t èYÔ **
ƒ : w'
Ü z kZa kZÔ −7,…Zâ ÂñYƒ— '
i ú‰ , ,Æg ZlÅVz2zŠ c*
Z' { 2q # `gÎX 
-Z Z
) ñY {gŸ'
c* ,Z' -Z ~ 䃗 `gÎXì Cƒ w=gzZì CY S7,B‚Æ ~g—
,Æ { 2 q
Xì CY ð‚Š 3Z Ü z {ztèYÔ**
# ì‰ Y ugÐ ä™ ZŠ Zi úÌÂ( ñYƒéët‚ »òŠ W
AÜ ztXì CƒŠzw=i ú‰
$‰ Ü zkZÔ **
Yƒsz^~i úÂñYRe+
$YÅtæt‚Z
#
Æy-`gÎakZÔ−7, -¶ ze `gΈÆ)Xß| 7,i úÅ)?Z
: i úJ # ì LgJ
-
4‘0z/]|X À
ä ~ : ë îpE u åâ ÐWÆkZgñA ƒ[z¾Îâ ÆV®zŠ
$Xì@*
ÞZ "Û Æ™çz ÌðÃÐ ~?:c*
$Œ Û ä\ WX C~}g !*
â Æçz= !vZwÎg c*
ÔHn²
gzZìÆkZ Âì mïgzZì mZ e ã 0*
u ** QÔì ¥ ã0*
~ u ** ™´Ôì Le *
gzZì @* *™Ýq
kZ Âì ¬»vZ b§TÔì @*
ðŠ b§kZìZ {k
# {zX D Y/ ~ ã0*HÆs Z§Z VâzŠÆ
ðŠ ÉVǯÃVð; {z Z
kZ Âì @* # X D Y¤
/Ð Vzg )ÆSh Z e™RŠ {k
HÆ}nÆ
á gZÆvZZ
Š ÐVzg)ÆVzg7ÆVèZ{k
# ÑZzä™çzX DY/B‚Æã0* HÆVð;Æ
WX DY−B‚Æã0*
y {k
Ð VzuÆVß!*HÆuÆkZ Âì @* uñƒ D™¿6,
™ C6,
Vzg )ÆVzg7ÅVèZ { k
HÆVñŠÆkZÔì ¬»vZÃkZ‰Ôì @*
ðŠ ÉV'Vƒ 0*
{ z~
g ZŠ h{z »Tì @* ƒ Z9Q ÑZz ä™çzX D Y/~ ã0*
™ zz£ÅvZ~o ÖZ yZgzZì @* Ð
# b§ÅyŠ kZÔD YQ{ k
~zZgX å»ÐZäVâ ÅkZZ Hx ÓÆkZ Âì @* ™ZŠ Z: ÇzŠgzZì
À& 4‘
ÅzmvZ -vZ wÎgt ä \WH ? ìgÈ H\WÔÂõ/GŸG Š ÔîpE0z/[» :¹ä)âZ1Z

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 19t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ xÞ]ç‰ æ †n‰ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
:c* Ü zÏZ¼ƒ
Š[ Z äz/]| ?ÇñYï‰  tÃáZz"7,i úgzZ ä™çzH ?ì 3gÍÐ
kZgzZvZ]gz¢ H=Ôì ˆ WdÛ ]ñgzZˆƒgz$V*
$Œ c A ÔVƒ Š
Hƒ J h1~Ô)â Z1Z} Z
X 1882 ¶gÔ›)ì ‹iŠ ]‚É Ô7g !*
zŠq á g Ztä ~ ?Vð0
-ZÐ \ WŠ ^Ñ6,wÎgÆ
+!*
ì ~{ÏyÃÔvZ Ñ c* $Zzg ~uzŠ QQÐ kZX ( 16956¶gÔ£ZX 147 ¶gÔ ðK̈
솟Z~ e
Ü zkZ[gÔP~y
} È LZ ‰ W»]Zg :c*Û ä\W ?ì Cƒw={Š c*
â  iúgzZ ¬Š~T
iЃ
X ( 573¶gÔðK̈X 1277¶gÔŠ ƒ ZŠ1Z )™gz¢Âì Y™™f »vZ ~{kZ ¤
/ZXì @*
ƒ+F,

d ÛÆ
kZÐ ÅzmvZ -vZ wÎg~ : c* 4‘0z/]|ì ~ e
C ä îpE $Zzg ~uzŠ Å„)â Z1Z
:Y7 ä ~ˆÆäÑyZZX¸ñƒ ñÑp=~p ?g Zi !*
~ÔvZwÎg c* Ü z
# 5‰
\ WZ
G
Ü ¤ÃwÎg}g é£+vZ ©ÔƒgB‚Æx¸KZ :c*Û ?Vƒ Y`:Zz~x¸KZ c*
'
‰ â VƒgB‚Æ\W
?îpE :Hn²ˆÆxsgzZ c*
4‘0z/~ÔvZwÎg c* WÜæ¬k
,Š¼Ðl ì~çOX}Š}Š
gzZƒ j œa}÷ Ô } Y 7~gzZ … Y \ W Vg7 {zÐ \ WVƒ Le ~X Vƒ
Ü z ‚yà ?ì +4~ {ÏyÃXƒ:g¢¯
?ì YY HÝq ò¾~Tì ‰ aÆ\ W
) !*
zÂ[p~{ãxgŠÆ]ZgvZX h7 7äˬР?ì h7] !*
{zäÂ:c*Û ä\W
â
gzZì CƒZŠ ZÐ ~g—~(, Ü z kZXì êŠ â
i ú‰ Û s ç{ k
Hx Ó{z´Æ]zŒ zuÑgzZì @*Û
â
X ( 4419¶gÔÁqug´X 19326¶gÔ£Z )ì Y| 7,i úJ
-äƒqƒ`gÎÂXì Cƒw=[p
Æx ¸KZ~Ô~qY : c* 4‘0z/]|ì b§kZe
Cä îpE $Zzg ~Š~z%Ð)â Z1Z
òÅZ~ŠZz5пq hà7yvzœt åwìZ÷XåeÐVƒ Z}
-ZÐ~[ÂIZ~XM .
‚ C ÐZgzZ åÑZzg » #Æ V- Š· µZz k0*
rgmÐ x ¸à Zz ä™ Y7 ÅVG~ :c* Æ
ÑVZßg egzZ ¿q
Aa»Vzß&Ôc* -ZX å: 4ðÃV˜Zƒk+x ª(+ZFZg øg !*
,5 -ZX å
q
eX ÎÃ7™ ¯ŠqÃ߸aáZzäWÃ]gß[pgzZ {Ѓ
 gzZ ~Š J m z6,kZ™ ¯
c*
kˆZ= A
$X 4ä™ÏÈ ÅkZ™NÃ4¬ÂMßYZÐ kZÐZ¬Ð ä™ aà å
CäkZX ¿{ Zg Å+Š4Ð +Š kZ= \ WX g¢: M
c* h àœÔ îσ!*
yZŠqt Zƒ
Ù ª¿q
ÅuZzŠq™hg¹ZgzZ Ç}™g ÖZ » ~gZi" Ð VzŠqÆx ¸KZÔ ÇƒC -ZÐl

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 20t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ xÞ]ç‰ æ †n‰ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Z÷„ ** *™~zcÅkZ Âá Íx¯ »kZ ÂZ
Yl[ ZX * # X Ç}™7+Š +4„zX Çñšs§
ä kZgzZ c* -Z c*
WÐlg ZÎq Ü z {zQ?ì Zƒ úzg§Zz ðÃV;z H :Lg Ø7 ~X Š
W‰ H0Ñ

HVlgzZ J0 ^|
+!* # gä~X å[ÍÐ[ ÂIZ {gÃè~ ñ‹]uZz„z
.2E8E
4‘0z/]|gzZ ~g Fg f1Z ]| ë’0çG
ä ~L L :¸ D™ ¹VâzŠ îpE N]|

wšgzZ–1ZÔÅzmvZ-ѬÐíXìc*y›åaÃ\WLZB‚ÆÅzmvZ-vZwÎg
0*
 ZuzŠÐ ~ yZ å: x¥t ÃyZÔ D™ ¹¸ ]Z|VâzŠ ó Xó å c*
yZZ“ Ñ: xsZ ðÃ{z´Æ
á ~DIZX c*
-Í]N
0z/]|Ì{zX¸n pgmÐ êG´ Ìtg ‚0n!* ²]|! ôgï Ñ
X ñÑyZZ~äâ i ðZ’ZÆxsZ b§ÅîpE
4‘
$Zzgq
e $jVŒgzZãÜæ îpE
-ZX à™g (Z- 4‘0z/]| Â(
… ƒ(ÅtçgzZuZÔg$
+
X ( 832¶gÔ›) ñWÜæˆÆ6ì{zì ~
ë D™e -ÑB‚ÆÅzmvZ -Ñ~ `¤ ÒzçîpE
$ZzgŠpX¸ q 4‘0z/]|
Û Š
ä T :‹ D â á g ZtÃ\ Wä~X H{Üõ»³Æ`¤B‚ÆÅzmvZ -vZwÎg ä
+'
h × z/]|X ñ‚'
,¾{,ä~izgkZçOX ÇñYƒÝqzgŠq
-Z~¼
A ÐZÔ ²¾q
-Z
ÔŠÔ c* -Z~{ ZgÅvZ äT :‹ÌD â Û tÃÅzmvZ -vZwÎgä~D™yÒ
`¾q
Ö ªizgÔZgZ¦
# /0*
J(,CZ~{ZgÅvZ äTX Çñ0* ,
[ZN' ,
Z' -ZÔeµ: c*
Æ䙊 Zi WxÝq ÎÃ
Ù ÅkZ~á$
C + Ù ÅxÝ\¬vZÔ HŠ Zi WxÝy›q
Æ~AC -ZäTX Ç}Šx » »gâaÆkZ
䙊 Zi W~á$
+Æ~Aq -Z Å]gú\¬vZÔ ÅŠ Zi W]gúìñä ËTgzZX ÇñX ~A
-Zq
X 3965¶gÔŠ ƒ ZŠ1Z ) Çá XÐc izŠÃ~Aq
X ( 3144¶gÔðK̈X 1635¶gÔ ~èF, -Zq
-ZÅá Zz
Ñ~l ì!
X Å• 4‘0z/]|
{zçä îpE
Ô0«)]|gzZz/0Š Zl]|ÔîpE
4‘0z/]|ë :HyÒä xÝƪ]|
Ü zÆPzŠ ~š
z/]| ¬Š ä ~‰ /yŠ q ^B‚Æ
 X†6,
-ZX¸ Ì7ñB‚ƃ
H5aÆ-Zm{ å4, ZXì …t‚wŠ !*
g ZË{zXì Š yZgzZ} 7,
-Z6,
q ñÎîpE
4‘0
Âì H (Z ä Â ` è =X ** /
C: ¦Ù ÃË]!*
C t HG=Q Ôì Lg @*
W',
Zt :c*
C gzZ ñƒ

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 21t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ xÞ]ç‰ æ †n‰ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
G
'
X ( 1379:Y 1zÑZ G 0Ò7) ðC:ÃË]!*
îG tä~J -] ÃzÅyZÔvZzX σ:í~g é£+
V- h N ÅyÑÍ ( Hieromyax) uñk
,Xðƒuñk
,k WÆjœÇ:|13ã{Z ~Š)
B ~y
á gzZyŠg ZÔLZuZ {Šñì E%Rq
uu ãxgŠ Åx -Z6,A ÃÆé:e~tæ[†Æ
~dX ¶{Š c* Ù :e ~ÐÅyZZIZ²Ôg ZD
Á¼Ðg ZD
i c* Ù :eÄÑzŠŠ Z®Å ` ¯òzgXì µZz6,
?ä V,ZX ¸g&
Å7 m, Ü z kZ6z0−{]|._ÆyÒÆ
-ZÉ Ô7gÑ‚(‰
+¾q
K "Ã`¯KZXðW~{ÆyZy¾ÅyŠ¬b§kZXñYc*
M F, Ù ~g!*
Šµñ»~gÑ‚ÃB̀
C ~g!*
LZ ä VÖZg ð|OŠ ZX Å ãZz ÌZ Å^gzZ ~È 6Å ` ¯~T c*
Š[q -Z ä V,Z™ 0*
Y
Ù Ôc*
C Š. ~ V2Š LgLgd
$!* $ŒÛ Æ:eà ` ¯ä−{]|X H ï
E-¼E
GBG &Z6,k
B ÃVƒzc
6, Ùq
ÔÔ5Š {g VZ~]Š ªÅ b Z›Z0{D1Z]|~»X åŒ6,Væ ¯g ZD -ZzÁ3Š
X¸ 5Š kŠ~ „Z'
, +m,]|6,{xgzZ 5Š kŠ~ y¾Åm¬0z/]|
uÅyç1Z0h
}uzŠX ¶k0* 4‘0z/]|„ Z'
ÆîpE ,uÅ 5Šq-ZX¸gHôZ0[ D]|6,5Š wzZC Ù
EE G
á G0−{]|ÔE0Ö; ]|Ô ê 0nÈ]|Ôz/0q é¨Gš¢]|~Vzg&
-“
X¸ï +¾
E
XŠ ¯ ÷ZzÃyç1Z ]|gzZ nzÈ ÷ZÊ&0vZ†]|ÔHö0t‡ÃY ZŠg−Z1Z ]|
Hc*
Ù &X ðƒÝq ì„
lâ]Š ÞxYäyZZIZgZD  Š'
,iÃVâ ›~ÆcëZkZÆxsZ õg@*
Ù {
+ð¸»1C
( Theodore) tZgE á ÔryZg& Ù äÄÑq
+¾òzgX ñƒÝZz3òzggZD -Z²ÔH
á gzZ àÃx Z LZ
Æå » ( Byzantine or Eastern Roman Empire) òzg~x 
Hį{a

9
k0*
Æ~0 á îpE
+~ÃgX ‰ƒ}~ ú.àÆx 4‘0z/]|ˆÆh ez~ uñk ,k
B
9
X¸n $jyZZIZh
pg- +'× Îg eÆд~ ú.X åy »yZ~‹ÅîE
0B\1Z0Z
á g!* E E
-Z Åg »Zz +̀'Ô‰ x 
q W~ Ï0
~y +iÅvZ èg[æ0/]| ãU*î0ªG
3Ò7~| 17
á gzZi s{zÆ™gH÷Zx £ì‡ »ÜæÃZ**
XãWZàµZz6,uuÅx ¦X ¶B‚ÆyZ®
))
`ªz~ yZÆ™gH㯵 Z µ Z Å âuz â¤
/Ôc* á ä V,Z™x˜~ IC
¯ pôÃVYa Åx Ù
õ0ÿG 4Ñ
5E7 ]|3,
gÍÆyŠgZgzZä¯Áq»V¸´´‚î0vZ†]|ä/** ¦XK„

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 22t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ xÞ]ç‰ æ †n‰ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
á Ãtzç]|wŠ3,
XK ~g Y ]â ©ZÆ ä™gHÁq »"ß}g7 Æ x gÍÆ™wzdÃ
á {zÆ™Š'
X ‰ VÜæ~¹Æ¶ZzfgzZñƒÁgÐx × ** Ù ZÃîpE
÷Z » ZC 4‘0z/]|
B Ð Vñzg ätzç ]|
H{z „¬ Ð äƒ »{@ç]æ X å 3g™{@ç » ~È k
 ¬Š ä VÍß~§Zzq
-ZÆb§ÏZX ï Š™ú6,yZÔ Cƒ ~g7 ]æ 4gzZ D 7,^™á
Ë ÇÔ ÇƒÇ} dZ !º ZvZ !º ZvZ L L:ì ;g W`ñƒ Dg åg ZÎ6,} h˜ÅF,c*
ƒ: ( ! ²¿q
-Z
4‘0z/]| ?ìnçH » ~Ç$
ä îpE + c* 4‘0z/]|{zó Xó Ï
Zuätzç]|X¸ îpE
Û ÃÅzmvZ -vZwÎg ä~ :¹
Ð äƒ »{@ç]æ ƒ {@çÐ x ¸Ë»TÔì ‹ D â
+Ð s§Å@çV;X} h ÂÐZ:}™ž¶ðÃ~} @ç¬
Xì Yh Â{@ç{z ƒ ~Ç$
X 2759¶gÔŠ ƒ ZŠ1Z )‰ − :Zz™áH‹tätzç]|
X ( 16952¶gÔ£ZX 1580¶gÔ~èF,
» yZì wì »v0ZX ( ~i 0Z ) ð0* á îpE
] Ãz ~| 17gzZìg}~ x 4‘0z/]|
9
z/]|‰ Ü zÆ]Š ÞÅy¢** ¦._Æe $Zzg ~ŠX Zƒ~ ú.~y ZzZÆã¢ÇwÙZ
Ö ™0{Š „]|Ôtzç]|äV,ZgzZ¸{0
Æ)â Z1Z]|gzZY ZŠg−Z1Z]|Ô# + 4‘0
iîpE
0z/]|ì HC Ù ªwìä IfX Hc_»h 4ÓG
*¦Ð `g Zp èEG
e mŸ »y¢* &‡™ïB‚

X 7¢¢6, kZ ÌŠp¹Z%ZÔ ðƒˆÆ| 60] ÃzÅîpE


õg @* 4‘
Ù {z´Æ ~g g 9]c*
C á ÃîpE
z%Å yZX D™g Ñ~/ôò 4‘0 z/]|wYg [ôZ
~Vß Zzä™e
$Zzgg $ZzgÐÅzmvZ-Ñ äz/]|X ~[Â
$uÐyZ²ÔÅe
0¶+ig1Z ]|Ô~°‚Ä0™]|Ô‹!* )â Z1Z ]|ÔŠ&0vZ†]| : ï á
0M]| ÔH0îÏG5k“0Ý°Z†]|Ô ãÑpögŠ Z1Z]|gzZwÎg[ ôZg;ZY‰{ñ
E 47Ñ]|Ô > ¤g Z0~°]|Ô{%
{ç,t]|Ô%¬0Ð]|Ô³1Z0yZn]|Ô û.\0 ÿG 5E
Ô ã é)ÐG" 0 Ý°Z†]|Ô‘
5E  j0à]|Ô’0¦]|Ô%¬ 0 Ý°Z†]|ÔÔ0
á F,
x iÐ~XÉ@*
{Š c* ‰ŠÎZxs1Z]|gzZÝ°Z†0̇]|Ô\
+¬0Ý°Z†]|
Ôg q1ZŠ Z”]|Ô¤0h +Î]|ÔD0Ô]|Ô( vZDc* )vZ†0¬]|X¸}~
X ï á ~V-zZgÆyZÌò̀
/!1Z]|gzZh 0Ý°Z†]|Ô¦¯ (©1Zc*
+m, )îG4ƒE
0E 1Z]|

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 23t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ xÞ]ç‰ æ †n‰ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
-Z » Ôwâ X ðJ 7,
q 4‘0z/]|
i ú…ä ÅzmvZ -vZ wÎg D™yÒ îpE
gzZ 1~B; w!*
-ZÐ UÆ .
q $zZ ä \ Wˆ Æ ä¢xsÔåt ‚ ( 6,gîÆ {,) . $zZ
EE G
kZa}÷Ð~ V ðG Û
-4‘ +
3.G '
gzZVƒ Yá âV;X 7^,Y Ì¢
8', ,
Z'Æg ZlÅw!* ~g é£ :c*
â
¶Ô
g Áqug´X 2755¶Ô ƒwEZ~)¬Ôrª)ì @*
g Š ƒ ZŠ1ZXì @* W<~„VÍß ?Ì{z
Û „~ W)gzZ VBâÅzmvZ -]|VWX ( 6583
ïŠ â
ÅVzh˜Æ ` ¯gzZÌZ c*
Û sÜ~~gZh
XDâ +y
Ö }
?ì HxsZÔ HwZÎgzZ Zƒ¢q~ # .ÅÅzmvZ -Ñ ~ : ë îpE
4‘0z/]|
ä~X * Ù b» àŠ c Z
*™{C Û gzZ *
*™ñ:c*Û [ Z ?ì HyZZ :Y7X **
â î ** *™WhZ :c*
3gzZ * Û
â
y›}uzŠÐB; gzZ y!* á g Z Â?ì aZxsZ ‚yÃ:HÄc*
i ÅTxsZ »y›kZ :HŠ gŠ
+4i úÏyÃ:Y7 X}Š Àt ÜZ YZ :c*Û [ Z ?ì aZ yZZ ‚yÃ:HwZÎX gpô
â
á g Z[ Z ?ì + 4]óÏyÃ:åwZΆ Z Z÷XƒD¬Š~T :c*
yZ Ât:ZƒŠ Û ä\ W?ì
â
G
'
rg¤{Šc*
‚ iЃ  Š˜‚yà Hg§Zä~X@* ™7I[gZg é£+q}Š hgÃVñ»ƒ 
X ( 19328¶gÔ£ZX 2794¶gÔzâ0Z) ñYƒuhZh˜»kZgzZÏyp »TŠ ˜»@WkZ:c* â Û ?ì
5ÑZz uðÒ)ÅZ õg Z  ° 0Z Ô( ~d) u ðÒ)ÅZz 5ÑZ õg@* Ô( Ä0Z ) ò«Z ] é¨GE 3‹ÅZ :h
+'× î0œÅ_
îG£E
c° îGE !¸Z‡ ZÔ ( ™ X0Z ).Z wŠ õg @* Ô( _Z†0Z ) [ ôÑZ îG£E
c°[KÑZÔ( ~i 0Z )
Ô ( M0Z ) îG!`Zz îG
G G 5E
!Z^Z ( If )Y äÕE4ÉZx´Z§Ô ( ~'× ) wY°ZY Z °wBZd$Ô( |Z0Z ) îGE !7Z
G
'
X ( v0Z )d$ åE<GX-ÊZd !7ZçE
$Ô ( v0Z ) îGE .2. ° îGE
G
G !™ÑZ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 24t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ †¿Þ äÿ_ÏÞ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³Zy
v ³³³³Zç
³³³g³

·_»e
$WÅ ` Zzi ZŠ®
(2)

kZ}uzŠgzZ ` Zzi Z] ÒªÔŠ®q


-Z :ðWck
,i ÌgzZ,qzŠ6, C~e
gî~Š ã $W{gÃè
:Ù ŠÐ,¹Zë~sfXh J$ ZÑÆ
+gzZw°ªÔ ûE

Š®
Û ñƒïŠ¬» b ï
â
ÜûjöËûìô áû^ôÊø ÄøeF…öæø &ø×F$öæø oßF%ûÚø ðô«ŠøßùôÖ] àøÚùô ÜûÓöøÖ hø^›ø ^Úø ]çûvöÓôÞû^ÊøL:ìc*
Ô&&ÔzŠzŠÐ~y ZªX ó ]çûöÖçûÃöiø Ÿ$ ø] oÞ5 1ûø] ÔøÖôƒF ÜûÓöÞö^Ûømûø] kûÓø×øÚø ^Úø æûø] é÷‚øuô]çøÊø ]çûöÖ‚ôÃûiø Ÿ$ ø]
G
'
~Œ}g é£+ Vc*
&
+ -Z ÂÐj™: s »Z
ƒg e¤
Åg ~ç „ q
ßQc* /ZQXß™ b ïÐg eg e
Xƒgaа»Z"
ì dÛ {Š c*
$Œ iÆkZtX Vƒ
kZ¤ PXì Cƒ qzÑc ÝZ Å ` Zzi ZŠ®V; Æ + ¬V˜ ì x £ {z » e
/Z'!* $Wt
@Yƒî*²õ\WLZ » Zg WϹÂgt ‚Ì~}g!*
:ì * Æ
zZ äë
6Ô ` Zzg »kZ~õg@*
6, ãK̈ZX Š Š7êY Z’Z¬» ` Zzi Z]Ò~yWŒ
Hc* Û

Z’Z ÅkZ ÂñY1™tÃ]Š ÞÅ`ôò AZ ‰¤
/ZX åŠ
Hƒ qzÑÐ äâ i *Š¹ Ô H™f

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 25t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ †¿Þ äÿ_ÏÞ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
C1
kZÐÏZgzZì ~ .â »kZe $WtÅyWŒ Û
ItakZX ¶ˆƒÐ ë)Å¿q -ZƱ”ÅxŠ W
Xì 79òúŠtÔðƒZ’ZÅ
]i Y Z¡ÐZakZÔì i{Š™m,?»Zq L Z÷VŒ
t}uzŠ
-Z|gŠÔ ó ]çûvöÓôÞû^Êø%
-Z ƒe ?aÆŠ‹ ÅVB
7t È» kZ ªX 7e¢
Ðq 8á ~x|Æg (ZgzZ
gzZ uzg ðÃ6,?~A çkZ ƒe *
kZX 7~È0* *™ (Z¤ z™: ƒegzZß™ b ïÐ VÂgúZ
/Z c* +Zi
yâ ÃkZ
å7» ÎâŠZz ¬t
ì 9]!* ƒ ~ pÆ „ ¬VŒÃ%Z ÷
t %ZXce **
XŠ ŠaƶŠ(F,
Hc* -Z~] ÑqƉ
Åíg »q Ü zk QÃVÍßtÉ Ô @*
ƒxiÑaÆq Ù¢
-ZC 8
aÆh +ÃÐ`ZzgÆ`ZziZŠ®ŠñЬ~}Ñç¬t» ó ]çûvöÓôÞû^Êø

eVZ{Z L t}Š
.
ì 79ItçOXì 7Ã7VŒÔ bŠ yâ ‡*ðÃ~}g !*
kZ AÝZ » Z} kZ Ôì c*
W
× Æ V1²ä kZ%ZÔ å bŠ yâ ‡» ~Š 
$¬g Å ` Z'
Ðe á Ð ]gúq
-Z sÜÆ™ »Ã ` Zzg
=gf „q .
… YëX ~Š™Z
-Z »ä™x¥A» Z} +¬oÑÅg e6, gîåÐZ
kZgzZ H7»6,
ÑŠ Åp ÖZÆkZgzZkzàZzäWÐs§ÅkZ{zgzZì
Ô» ó ]çûvöÓôÞû^ÊøL
ìt|gzZXì ª
ªZz¤
/ZÃ7ÆZ}
.X à {uq ÑŠ ÌËÅ b§kZÔx¯M Zg7 tgzZ e
-Ð ª $W~g ‚É
x £gzZ Ë Â7VŒgzZ @*
gz¢ÃkZ6, ™™fÐwÅyâ ‡q
-ZÃ] !*
kZ {zÂ@**™ »Ã` ZzgkZ
ƒ*
»V- &
+ß~p ÖZÆóÜûÓöÞö^Ûømûø] kûÓø×øÚø ^Úø æûø]L~e XꊙyÒ™wÅ
$WÏZb§TÔb§ÏZÇ!*
ä kZçOÔ å bŠ™ »Ã ` Zzg kZg »y
-ZÐZ6,gîÆyâ ‡{°‡!*
(q W{Š Zg Z » Z}
.1Ôì c*
W™f
C2
Š™ÌyÒ
Xì c*
Ð ~ yâ ‡ÝZ Ë b§ÏZÔ „g Y ¿g 7Š ã
CÅyâ ‡6 Ë b§T~ e
$W
t ¸a
Æ b ï~ xsZ
79] !*
-Z yâ ‡ÝZ~ }g !*
q t çOX ;gYH7yÒ Ì]Z ðÃ
-Z Ì}~ yWŒ
q -ZÐ ~ kZ e
Û Xì „g™yÒÃ ]Zq $WtgzZì » ~Š -ZgzZŠ%
á Å]gúq
Ð Tì§Zzq -ZaÆxŠ WX Zƒ7yÒyâ ‡ðû ~Š 
-ZÔ÷Za Å Zjq -ZgzZŠ%
á Å]gúq

X 19:4÷Za 1C
X 4:47· 2C
Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 26t ZÑZ)xâ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ †¿Þ äÿ_ÏÞ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
ÃkZ™| (,ÐWÐ kZXì ¸i§[£gzZ ÝZ~ ] Ñqx ¬
ì @*
ƒ x¥t {Š c*
iÐ {Š c*
i
Xì 7wVhZ ðÃÅ.yWŒ
Û Ô bŠ}ŠzgŠ »yâ ‡
w° kZÔì oÑÅw°TaÆ ` Zzi Z ] Ò
79Ì*
*™òúŠt » VÍ߉ b§ÏZ
C3
âÛ
6Ô7„e**
?
ó Üûjö‘û†øuø çûÖøæø ðô«ŠøßùôÖ] àønûeø ]çûöÖ‚ôÃûiø áûø] ]ç?û Ãönû_ôjøŠûiø àûÖøæøL:ìc* YƒµZz»
òúŠtXì 7„ e*
*™~Š 
á {Š c* -ZçOX M
iÐ q h™7w°~ yxgŠÆ VÂgúẪe
$WÅó]çûÃönû_ôjøŠûiø àûÖøæøL
79akZ
É Ô„g™7ÔÅykSÆw°[£aÆ`ZziZ]Òe
~î @*
Åzi Z F, ,ÆC
' .à Š
ì Š
Ù ªgzZ ]!*
_ Ct sÜ~ kZXì „g™s
Hc* # Ÿz ÅŠzuÆ kZ
Å ~ç q HH Ÿ»» kZÐ Ë:gzZ 7etÔ ñYƒ ~',
-Z
ìt sÜ[£ÉXì Š Z',wÂ
-Z
ì ÅWÎÌ] !*
Ðq -Z ~ç~uzŠ
ƒ: î qzgŠ kZ s§
tQX ñY {g™ƒ Øq
kZ H Ân Ü ¤ Åw°kZ ?
}Š C ÌtŠp…QgzZÇgoÑÅw°Z}
pg 7‰ .~ VÂgú{Š c*
i
Š äkZ~e
Xì c* $Wck
,i
6Ôì Y}Š¬»ä™~Š 
á {Š c* -Z…{zŠz!*
iÐq Æ
{z
7xzFzxi ÑB‚Æ]ÑqÆnm{¼gzZì ^
,Y~ÝZ KZnçt»Š®
t ,v0*
åŠ
Hc*  gŠ It»]Z|‰Z®Xƒ^
Ša kZ¬t
7„ ,Y**
:¤ ,Y ¿6,kZ ÂVƒ] Ñq
/zÔƒ^
]gßÅ0
+z{ƒ Ú!* ñ„ Š%aÆ ]gú~}Ñç: Zug3+Æ [²

{zÔå=g fuZz»ª
Ô ‰ƒa ** ÅyÕX ~ ]gßÅ\ !*
}ÑçÆ nkZèa Ðzz Å ¹F, ƒ Ú!*/ZgzZ ~
**
¤
m{¼ Ôì b I~ ÝZ KZnç
ce xgŠ c*
Xì Š
Hƒ »[Z Ìi Z » ` Zzi ZŠ®a kZ
„6,] ÑqyZ s Z ÅkZ1Ôì Yƒ ÌZ
# !* *™¿6,kZÐzz Å] Ñq
# Zz ] ‡zZ ‰gzZ ï*
}Š {gt» Å
ÅkZ c*
kZÔ}™N @* W |ŠzŠÃ!%ËÉXì 79] !*
tÔ ñ0* Û s ¸ñ
gZŒ
$WçOXìg: ^
Æe ,YaÆkZ|ŠzŠtÂñYƒ[ c*
¡Z# !%{z
7Èt¦
/Ù»
C
èg ¬gzZ zz¬t Ðg ±Z kZÔŠ Š ~] Ñqm{¬t» ` Zzi Z] Ò
ì YY¹ Ât ~}g !*
Hc*
+
YY¹7t1Ô å
Û
t n¾X åèg ¬gzZ zzi Z » ` Zzi Z ] ÒŠp] Z &
‰ äâ iÆ yWŒ
NYƒ hÑ'gz¢k
ðÃÐ}uc* , gzZ¼ Â7ykZ »kZ¤
/**
¦ /ZgzZ NYƒ Za Ð {g !*
zŠ ] Ñq

X 129:4Y ûZ 3
C
Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 27t ZÑZ)xâ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ †¿Þ äÿ_ÏÞ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
~ÝZ KZt
ì ¸ ÅkZzzgzZì ^ *™¿6,` Zzi ZŠ®~ VÂgßx ÓyZ Ôƒ: ÌX
,Y Ç!*
*
X 7Šñ~kZ ú â ¦ÑðÃgzZì b I

h
+gzZw°
*™w°~ yxgŠÆ VÂgúq
* -Z :ì Zƒ yÒB‚Æ VîÑzŠ ~ yWŒ
Û i Z » ` Zzi Z ] Ò
t
a kZÔ 7]gz¢Åc Ë Â6,w°Ð ~ kZX **
ƒÈ~g e »Š Z®ÅVÂgúyZ ZuzŠgzZ
ck
,i ~ }g !*
Æh+1Ô7÷RðÃÅs %Z Ë~ kZgzZì0~Š ã
C» t Ü Zgz Z +Š
Xß™ b ïÐg eg egzZ&&ÔzŠzŠ ªX ó ÄøeF…öæø &
ø ×F$öæø oßF%ûÚøL:·_.
Þ ‡gz¢p ÖZtÆe
$W
Š°m{ ðÊ°Ðg eg egzZ&&ÔzŠzŠ VŒ
ì } Zg ÅVÍ߉~}g !*
Æp ÖZ yZ
û%g ezŠÃ[ÂkZ
}ë‰ì [|Z „ (ZtXƒZa wZλh
QÂÐð7, +ÅyZ
ì 7
i! ²
ì 9] !*
ÔDƒwEZ~p~i WLZŠ Z°Z Ì~y!* yYÃ̈_ÆkZ
tXÐî 0*
ÔÌ~ p~i WgzZì Yƒ Ì~ pÇLZ$y» ] ‚‰
P ~ kZ ë @*
xg wì» VÂ!*

t xzŠX DƒwEZt ~Tì @* i WÆkZ


t q
™x¯{zŠpê» äƒ|c* -Z :ce
%xk!*
Ô]‚‰Ô D W~ ]gßÅŠG} OÆ“ ÂVƒ~ p~i Wt Z
# ~ y!*
i!²
kZpÔ åYY**
â i WÃkZ~ZgŠ Ë ÂCYƒ»] !* Ù gzZ,
- ó&ø×F$öæø oßF%ûÚøLVŒ
txÎXg ZD
J
pÇLZ[|Zt
tn¾X ñY1~pÆi WÃkZ
ì úâ~]!*
kZwEZ» ó ÄøeF…öLˆÆ
~p ÖZ -ZaÆV¤
Û ~Tì @*$ñÌx £ {z»yWŒ
™e Û aÆh
+'× ?Š6,kZgzZì ~
g eg egzZ&&gzZÌá ZzVz6,zŠzŠ º 
Û t ªÔó ÄøeF…öæø &ø×F$öæø oßF%ûÚ$ èõvøßôqûø] o?û ³Öôæö]L:ì ZƒŠ 
á gZ
C4
X ìg™yÒÄŠ Z®³ÅVz6, Ù ªgzZX Ìá ZzVz6,
ÆyZp ÖZtÔìC
X Ät
ì s %ZQ~] !*
kZÔ~VsÇLZŠ Z°Z~e
$W
ˆÆh
eyât
-I
Yƒ! Zi Z Ì» õ?XE
{gÃè p ÖZÆó ðö«>ømø ^Úø Ðô×ûíøûÖ] oÊô ‚ömû ô̂ møL~ÝZ
ce ** dk QVŒX 1:35§Ã 4C
W~}g !*
ƒc*
Ô@* ÆVz6, Û sÜ]t¤
ÆV¤ Ë ƒ9?ŠtX D™ª
/Z ¶$ ÑŠ6,
äƒÇÆŠ Z°Z
5ÅqVZgŠ
Xì 7(ZîÂG
Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 28t ZÑZ)xâ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ †¿Þ äÿ_ÏÞ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Š Š ¬ÃVÍߪXì·ù»VÐyZŠ Z%a kZÔì c*
Hc* WaƦ ƒ Zz VŒ q
-Š 4,
ÆVÍ߉
XK b ïâÌä ÅzmvZ -g—
ì Ìt ?Šq
-Z ÅkZ
B™ b ïÐ VÂgúŠ°â{z
ì
akZÔì Š Š¬» b ïÐ VÂgú{g VZ~e
Hc* $W
ë ñƒ D™izˆÌÐ kZv߉
ŠZ°ZvŠb§ÏZgzZzŠzŠÉ Ô7zŠŠZ%ÐóoßF%ûÚøLgzZñW™ƒwznVŒó ÄøeF…öæø &ø×F$öæø oßF%ûÚøL

t
ì Š ÆÅzmvZ -Ñ
ì n²~[ ZÆkZXìnç»
Š C6,gîs ™Â~}g !*
Hc*
C5
ƦVŒ ̃ ZzQ X 7e¢
8¯ ?ŠÃkZa kZÔì m{B‚Æ\ WsÜgzZ sÜ]i YZ
™ b ïÐg e ðÃgzZÐ &ðÃÔÐzŠ ðÃÐ ~ ?
t ÈXì ðW6, +É Ô 7a
gîÆ w$
¦ƒ ZzQgzZÆ™„~Vz•ÃŠ Z°ZaÆ kZ {zÂÐ e I{g VZ c*
â[²IZ
a kZXá
â J¦{zÂ@*
™wEZ$y» {g VZ c* ƒ ¸¤ Û
t h
/Z Ì¬æ» yWŒ +'× XÐ,™7yÒ ÌL™Ñ
X ¶H]gz¢ÃkZy
WÅä™7™ ¯wZλ[ˆV-Ô êŠ
-g eÐzŠŠ Z%Ð p ÖZ yZ
1yâ X ì YYc*
t Ð kZ H1ÔŠ Z°ZÆ J VZNq
-Z VŒ
Ôì ; g} Š (F,
Ç!* Åx »Æð>q *™h
-Z {zXì * -geÃ7Æ1
ì @*
+ÅJ WÌxi Ñ
Ù ª[ ZX zŠ } Š9zgg ege &&zŠzŠÃVzM~ { Zg Å Z}
kZìC .
ñY¹ b§T b§ÏZ
[£»1bŠ {Š c*
iÐ {Š c*
i ÂìgÃæ t ( »x¯É X}Š:9zg õ0* ƒ7tŠ°Ð
ðÃ
@*
[ ˆzu"i Z » ` Zzi Z] Ò~xsZ
ìt } Zg Å fX~[ ZÆb kZXì *
@Y Œ
:ì H" ÃùkZÐVh§ZäV,ZÔì *
$U* @Yc*
0* -g e~kZÉ Ô7
ù»J
 pÔðƒ 7h
Yƒ q )Z6,kZ » ƒ
Ô ** +Å ` Zzi ZŠ®ì e ~ yWŒ
Û
ì I» f‰
ÅkZ Ìä wÎggzZ Z} ,Y~ÝZ KZ¤
.gzZì ^ ƒZa wZÎXì ?Š ÅkZ ¸
/Z ` Zzi ZŠ®
ì @*
Š}ŠgZ Œ
¯ ÏZ sÜgzZ ñYc*
kZ6, Û qg 
á ÃkZ
ì ‚
rg wt q )Z » fH ÂÅ7gHu ðÃ
L z yWŒ
< á ÃÅzmvZ -ÑgzZ qg 
Û sÜgzZ ÑZz + â bg á ÃZ} Ù ªX ñY1 yâ Ãh
.ìC +~
kZ¿ÌðÃÑZz¶Šg Z Œ
X Yƒ7tÐ]!* .â »+ŠÃ
Û~
C™yÒÃùÆ J Zzg¼ w®Ð ÅzmvZ -Ñt q
-g e ] c* -Š 4,
Æ ] Z|‰

ÑZ 5C
X 50:33[Zx
Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 29t ZÑZ)xâ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ †¿Þ äÿ_ÏÞ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
C6
gzZßÄgB‚LZÃg eÐ~yZ
c*
X zŠ hgÃb ¹!* çkŠ ÅTÿq
Û ä\ WÔ‰Vc*
â -ZX 
C7
yZX ~Š ]i YZ Åp çg e ä \W̹ZÔ ‰Vc*
pg Vc* çJ WÅq Å¿q
-ZgzZ õ0* -Z b§ÏZ
… Y ë~}g !*
Æ ]c* 8yâ ÃwÑ+ ZÆùÌ6,
Zzg
a kZX 7y‚ W Ú Z ¢ Šã
CÅ] c*
Zzg
DƒŠñÐ ¬ ~ <
L Qc* Û  C™yÒ Ã]‡:Z Æ x © Z ¦Ñxk!*
ˆ yWŒ t

Û ¸ ÌÐ kZ ä \ WX ‰äpzŠ ~-ÆkZgzZ Zƒ y›¿q
â
:c* gîÆwVXì
-Z Ô6,
C8
-ZËÐ~yZª Ôó kòB ^Ûãjmœ †jì?L
Ù ªXzŠ}Št:Ã~uzŠgzZÅgB‚Ãq
vZ-\WVΓC
»¬ÆóàônûjøìûŸöû] àønûeø ]çûÃöÛørûiø áûø]æøLŠñ~ˆy WŒ
Û É Ôìg} Š 7¬]Z¯!*
xðÃÅzm
C9
¦Ñ¬Ë: Ë ˜iÑÌtÔìnç»]c*
Zzg àZzä™yÒh Û t :Z
X ìg â 
+yZ b§ÏZÇ!*
F]c*
F ƒZa wZÎVŒpX „g™yÒ„ t :Z »
Zzgt6,T
ì ZƒgÃèV¹¦Ñ¬{z
ì @*
kZgzZì ZƒgÃè ~ „ yWŒ
Å] !* Û ¦Ñ¬{z
ìt } Zg: f̈¤ ~g ø~ [ ZÆ kZX 
:ì V-¼,
Ë: Ëw qX ñƒµZzw qÐp ÒÆ; @*
~èKZp ÖZÆóÄøeF…öæø &ø×F$öæø oßF%ûÚøL~e
$W
{zƒÇ%Z÷כּwqT
… YëXì ó ]çûvöÓôÞû^Êø%
L Z÷VŒï¬{zgzZì @*
™ Ÿ»»ï¬
ZC0
ŠÇ»e
XÐ ~VÂgúyZ ?:ǃtÀF, $WkZçOXì @*
ƒ~x|ÆoÑÐg ±Z ~s
ÍX Vƒg eg egzZVƒ&&ÔVƒzŠzŠ {z
ìtoÑÔß™ b ïÔz™wìVziñÃ
` Zzi ZŠ®~kZ c*
Ìt ‚ÆÅzmvZ -vZwÎgXì ZƒyÒB‚Æh -g etÉ Ô Zƒ7yÒ¬sÜ»
+ÅJ
Û 6,
â
Xì c* V´ñZä\Wt :Z »T
ìù¸ »e
$W
X 2179¶gÔ´ â ¤ñ 6C
X 2241¶gÔŠ î ZŠ1ZÔZ 2289¶gÔw ZbÑ 7
C
X 1129¶gÔ~èF,C8
X 23:4Y ûZ 9C
Ë YàNŠ6,
ó kôßF’øvûÚö óóóóó à$ ãô×ôâûø] áôƒû^ôeô à$ âöçûvöÓôÞû^ÊøL:‰Ô$ Û BVÅ[|ZkZ 1C0
(F~yWŒ
ó àømû‚ùô Ö] äöÖø àønû’ô×ôíûÚö åöçûÂö1û]æøLgzZ(205:7sZ²ÑZ)ó è÷Ëønûìôæ$ ^Â÷†%–øiø ÔøŠôËûÞø oûÊô Ôøe$…$ †ûÒöƒû]æøL (( 25:4Y ûZ )
X ;)z( 29:7s Z²ÑZ )

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 30t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ †¿Þ äÿ_ÏÞ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
$¬g ÅkZXì ˆ~Š§{ ÅŠ‹z b #ÅVB(F,
Âìg e Å ` Zzi ZŠ®VŒ
t }uzŠ
ti§q Åä™ b ï{Š c*
-Z »ä™yÒÃkZX CY ~Š (F, i~ e
iÐ {Š c* $W
åcet Â**
ƒ
¬» ä™ b ï¡Ô@* X Dƒp ÖZ¼Æb§ÏZ c*
ƒ: „™f »Š°Qc* Ôz™ b ï{Š c*
iÐ {Š c*
i
å
((ñƒ ïŠ (F, gîÆwV
6Ô©
Åt ÎZ6, 8™ b ï._Æ® Ù gzZ @*
) , Z KZ ðÃC ƒ
Æ kZÔ ì Š

Šz!* HHg (Z Ã[|Z kZ
HH™f »Š Z°Z¼ VŒ
 Ù Š ëpXì Š
g»gŠaÆkZvßй
Šz!*
ÆkZgzZ ¶]!*
Åw©`Zzg»V-Š+ZiÐge~}Ñç
áZ
Ã7Æ 1
ì ?Š Î Å ] !* *™™f »Š Z°Z mº¼ÎX¸ M
kZÔ* Û Ìb‚z
h™ ë Z
X슰* +~` Zzi Z]ÒVŒ
*™yÒoÑgÃh
/Z ªXóé÷‚øuô]çøÊø ]çûöÖ‚ôÃûiø Ÿ$ ø] ÜûjöËûìô áû^ôÊøL:ì c*
g egz Z &ÔzŠ ?
ƒg e¤ Û ~e
â $W
t }Š

ì Š
H1yât
ì @* Ø Z^!*
ƒx¥> -Z ÂÐj™: s »Z~V-ç
Ð V/yZXÅg ~ç„q
+Zi Ðg eÃÅzmvZ -Ñ Z
Z # ( ~uzŠ Xì *
@Yc*gz¢ykZ » äY K w°~ J
0* -g e
V- Š 
áZ ƒ x¥Ð kZÔ Š
+ZiÐg e
ì @* Š™*‚ÃoÑÅw°V;zˆ~Š ]i YZ ÅV-Š 
Hc* á
1C1
Æ oÑèa w°~ {gÃè e _³¸$
$W
ì À VâzŠ yZ X Š
+t» VÂ!* â 7ykZ » w°~
H**
Xì Š gZŒ
H0* *™ b ïZ
Û qN* +ZiÐg e[ ZakZÔì c*
W6,

Z ÒgÎXì ~Š™œ& ¤$ÌÐj§gzZq
[Zx Û 6,
-Z äyWŒ -ge
t¸a
+kZ ÅJ
h
C~kZ Âñƒwi **
gî~Š ã Æb ïaÆÅzmvZ -\WZ
] â © ZàS‰~[ !* #~
Åw°
t ~uzŠgzZ 7~È0* e™ b ïZ
ðÃ~h -Z :Iðâ 
+ZiÐge6,\W
t q „ zŠ6,
Û '!*
^ßøÛû×ôÂø ‚ûÎø (àønûßôÚô©ûÛöÖû] áôæû1ö àûÚô Ôø$Ö è÷’øÖô^ìøL:tp ÖZX „g7ì‡6,\W[Z6,¯Å];z‰ÌoÑ
1C2
x|»kZÔìC Ù ªXótº†øuø Ôønû×øÂø áøçûÓömø ¡ønûÓøÖô Üû ö̀ Þö^Ûømûø] kûÓø×øÚø ^Úøæø Üû ồ qô]æø‡ûø] o?û Êô Üû ồ nû×øÂø ^ßø•û†ø³Êø ^³Úø
gîÆoÑ,qVâzŠt~b ïÆVÍßx ¬
7¼ ZÎÆkZ
X Šñ6,
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ÑZ 1C1
X 51:33[ Zx
ÑZ 1C2
X 50:33[Z x
Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 31t ZÑZ)xâ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ †¿Þ äÿ_ÏÞ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

³I
³³³³−
³³³{³³³Ë
³³³Z³e³
g(¦**
Zg :ÀF,

?ì [Zg ZŠaÆVâ ›[fH


» ó ó Is the west Dar-ul-Harb for Muslims? L Ly*~m,
ôZÆI−{ËZet]
** á ~ó ó DawnL )
Zg[» X åZƒ ù L ** ôZÃY 2011s6,
izg ~ m, zŠgZ
ZB 13y*tXìÀF,
[Xì Hv~zŠg ZÐ~ m
, ôZÐZär
# ™g(¦

ÔVƒ›)yZxÆV˜6,gîm{Ô´ ˜áZz¼Z›ì *
@Yc*g¦t~V⛉
0*
ƒo (ZŠ Z%Ð[Zg ZŠ ³³³³³ ì Å[Zg ZŠaÆVâ ›wÅ´ ˜y Z
Vâ ›
ì @*
Xce '~kqÊpB‚ÆyZÃVâ ›Z® ³³³³³ ƒ;g™k
Bª BÐ
Æ wzZgzŠ
ì s
# Ÿz z bÑ ãâ ‡{z ÅxsZŠ Z%Ð}X ì c*
M Ð}g¦t ~ Vâ ›
xsZì6,] !* CÅkZÔ Zƒk
kZŠ ã ,+Š
zg¦
._ÆkZX ¶Å~äâ ikZ äx Z™} 
5
zz«:ì Zƒì‡Ð{
zzŠg¦tXì ** Ø Zèx ÓªÔ6,
´ ˜xÓgzZ<
M̈¸6, }i} zgy Ã
ÆH !*
~uzŠgzZì ** Ø Zèx ÓÃxsZ Š
M ̈¸6,´ ˜z< HH~ M ‰Åˆy M Œ
.Z³tÐX]c* Û
B‚Æ_ ZÑ&x »xsZ {zX ì ¿i§»Vâ ›ÆgzŠ¬ˆÆÅzmvZ -vZwÎgzz
:¸ï Š~V ¸´›)

z™wJxsZX 1
c*
c* ™ M Æ#
zŠtb Ö Ó~g øX 2

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 32t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ †¿Þ äÿ_ÏÞ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
X z™k
B X3
ì Ÿ»tÐyZ »yZZÆyZì ¢t»VÍßá ZzK9Ãg¦kZìtwq]gß[ Z
Ü z kZë~T *Št._ÆyZX ,™ç6,V¸´›){z Âf
{g‰ Ü ¤/£{z¤

e 0* /Z
wìëÆkZgzZ ñY Hg e6,{Š c* i »g¦kZZ
iÐ {Š c* Ë ƒðZ6,~]gßÏZÔìg
# Ôì $
Æ kZ *Š ~g7 ñY Å ì‡ÄÜ›x+Z q
-ZÐ )gfÆ yZQgzZ NYKN Z vß
Å ðZ±ÅVÇ)gzZVÇ*ŠtgzZ Yƒ7ì‡ðZ@¬*
@Yƒ7(ZJ# X ñY M 4k
-Z ,i
:ì CYÅyÒe
$ M sf `gŠ ňy M Œ
Û aÆä™" Ãg¦kZX Ïìg~k
$U* qÐzz

$Z@ ÃwÎg LZ 5ä Tì „z L L
gzZ e àômûôæø p‚F ö̀ Öû^eô äüÖøçû‰ö…ø Øø‰ø…ûø] p?û „ô$Ö] çøaö
VeŠx Ó}™̈¸ÃkZ @* B‚Æh+Š åø†ôÒø çûÖøæø ä́×ôùÒö àômû‚ùô Ö] o×øÂø åü†ø ồ ¿ûnöÖô Ðùô vøÖû]
ó Xó }g ¦
/g ZÍ **
„HÃWæp¤
/Z6, ( 9:61# Z) óáøçûÒö†ô'ûÛöÖû]
e -Zt ÂñY ¬Š~ø ÚÆx åÆy M Œ
$ M kZX ì „g™yÒÃ|q /ZÃe
Û¤ $ M kZ
ìt¬æ»e ŠÃVßÎg¬Ð\ M
c*
$ MX c* Šx „ (zÌÃÅzmvZ -vZwÎgä\¬vZ~
X ǃ̈¸x »vZ6, Š Zx Óá ZzäYñ0*
yc* ~[²} ú{k
,
b
Ç** Š ZÆ*Š ~g7 Ãx ÆvZ 4Š'
6,yc* ,i {zì 70Ð Vâ ›x ¬ e
$ Mt Ô|gŠ
ªX ì „g Y äƒ ~g7 AÅvZì „g} Š¸t ¡ÃVß Zz"7,e
$ Mt } OÆkZX ,™
-Zt } OÆ kZX VƒÈ0*
q Ù „g}Š 7¬(Z ðÃe
Æ ~zc ÅkZ y›Æ äâ iC $ Mt
X ˆƒ~g7ˆ#²„¼Æwz4,
Æe$ M
Ôì ðÍ−ŧZz|
xsZ6,
[²} ú{k
,gzZ ðƒ~g7ðÍ−t~{~y
b MÆÏ0
+iÆÅzmvZ -vZwÎg
Ð M ä :vZ yZçgx Z™ î0E
!ôÆ\ MˆÆäYƒÁgÐ *ŠÆ\ M X Š
HM ̈¸x »
s§Å\ M~g I] §Å\ M 6HÇ** ~V¸´Æ7zŠ¤
b§ÏZÇ!* /à AÅvZ™| (,
~b ZâzŠ¤
/ÆkZgzZ[²} ú{k
,
x Z ¸Z {zìg ãZzÌtX Š
b HH~º´LZÆ\ MÐ
Tth
+'× X å;g YHg OZ »Tì _ƒƒÅ9, Zq Ð|kZ {zÔ‰Š !*
-Z‰¸!* M
HH{°z~ `ô*Š»[ zZ
XÅòŠ7~ V¸´x ÓyZ ä V
¯›X ì |{z Ôå Š

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 33t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ †¿Þ äÿ_ÏÞ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
X å5x äÅzmvZ-g—ŠpÃVâ ZxÆ
{zÔÅì‡ãZx
Ð)g fÆ~ F,
,Ï(~V¸´Æ7zŠ¤
' /äx Z™/ôÔ~p ÖZ}uzŠ
ƈ å7t Ñ » kZ X å c*
â#
Û gñâ ¹Z ä \¬vZ6,T¶WÂÅukZÆvZ wÎg
Æ Vâ ›*Š ~g7 Š /Z X , ™g (Zÿi§kZ Ìy›Æ Vâ â i
H3g ~g Yÿi§ÏZ¤
ƒh ÅòúŠ kZ LZtgzZÔǃ"
+Š F, $U* B nì x »ðZ
xsZ ƒ4k
x » ~ m,gypgzZk ,i
Xì ØgaÆ+ M K̈Z ~g7{zì @*
™~}g !*LZ {z
Ç
E
M yZX C™yÒÃxÆxsZ î0E
vZ~]c* 0Ò‘tì ¸s
# Ÿzû. Þ ‡gzZ xÅ]c*
M +Z
̈¸å6,V7Š LZwÎgÆvZìt {zgzZXì ~}g !*
ÆVßÎg
ì ™f »yâ ‡kZÆ
Š
:ì \¬~g !*á g Z~ˆy M Œ
Û X Tg
}÷gzZÇVƒg̈¸~ì3gÉävZLL äø×#Ö] á$ ô] oû×ô‰ö…öæø ^Þøø] à$ fø×ôÆûŸøø äö×#Ö] gø³jøÒø
 Š'
óXó ì„ , Ôì~¸vZÔ—"XÌwÎg
iZ(, ( 21:58!Š ÎZ ) ó º̂ mû ô̂ Âø p' çôÎø
B‚Æäâ iÆvZwÎg ³³³³³ ÐzzÅx¯t (gzZyÒ[|Z LZ ³³³³³ t :Z »] c*
M yZ
ªÔ>ú−Zg ZŠÉ Ô 7[Zg ZŠaÆVâ ›´ ˜›)ÆVâ â iƈZ®Xì m{
Xì ]gz¢Å¶Š]úŠ Åx ÆxsZÃV-àÆ´ ˜yZ
䙿6,yâ ‡{zì CY Å µÂ¸Ð yZgzZ ~àÃZ y›k
,+x ª~ ´ ˜! f
5
Vß ZzgÆ´ ˜yZ {zce¹Z Z®X FáZz¶Šx ZuЄHÃV-g ZŠ)f KZgzZá Zz
ÐbzgiZ LZ6,yZgzZ BŠ6,gîÆ„
 zŠ LZ¹Z} OÆÚ ŠÐ wÅÔŠ LZÃ
Xnƒg Zû{ ZgÅäÑdÛ Æx ÆxsZ¹Z @*
$Œ , ™A
$%]Z W,

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 34t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ áç×òŠm ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

k
³³³& ³³³³³³Z}
³³³³³Z³Œ ³³³³³Z

wZÎë ZzŠ0ÐògØ
»Îâð ZgØx ÂÏ( »xs Zì "
$U* L z[  : Ù]ç‰
! l%ZtÐ]%¥Å<
:ªÏƒHÎâÅògØì Ôs
# Ÿz%Zt~ŸkZXì
Xá™{gtì eÐT÷Z c*
ì" ”ÅògØy»g Z HX 1
$U*
?ǃÈ0* $ÒZÅy»gZÆ]gzx>÷Z HX 2
»êÆe
XÐBZ eÝzg6, Û AzZ[ »ìyZ
]ÑZÎyZ~›
Z ì7tÎâÅkZÔì Š
{gtìeк{ZgT÷ Š¬»ògØT~xsZX 1: h]çq
Hc*
+ZÆ#
g0 Ö Z ñY H{gtÐ VÍß-Zì ô¥s ™Å] !* $uz yWŒ
kZ~ g Û É Ôá™
Åò ¾gzZD gzZì Å%ÑZßzZgzZ-zi[ !* A &Åo ^ZzŠ ¿Z
pg¢
gZwÅXÔá Zzp
X éÐ] Ì
nä + ”Zg} #gzZ ÅzmvZ -vZ wÎggzZ ðƒŠg Zz~ g
$uz yWŒ
Û Ì0õt
ÔX]uZzæÆògØ0ÐÅzmvZ-ÑçOXì 3gpÅ~ògØIZÃ]ÌyZ Ì
ÆVÍßgzZ} ZgÔD ¸n
pgxlÃVÍß-Z~gñZ {gt.
Þ ‡\ Wì ãZzÇ!*
] !*
tÐ yZ
n YH~ -Z ðÃX¸Dƒá Zzp
.Z³tÐ Tì Q7+Z ÌwVq pgE¯Ð UÆŠ OZ
Þ ‡ËÆ™{gtÐ òŠ Wx ¬ËgzZƒ c*
™ê»%Z {gt. Š™i Z0
+ZÃÂÊ OZ[ ôZgzZ} Z°Z IZ

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 35t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ áç×òŠm ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
Š
Xƒc*
VâzŠ Ô/]|gzZ –1Z ]|X å » Z evZ èg +”Zg } #] Z|i§¸ Ç
ÆyZgzZVzg7Æ+̀'zg »Z Â@* # ì ; gti§»VÍg )
Þ ‡nçë Z ðÃZ
Wt ‚{gt. ,
Ö ZŠ ZÎ}g7 ~: â i kZ +̀'zg »Z X D™Ýq {gtÐ yZgzZ D š ÃD[ôZ
ðÉg Å#
Š™ ¦ b§kZ V;zÃVâ ›x Óä ¬Æ]óX åœ
 å c* /  yZ {gëÜægzZ¸ D™
% »ƒ
~uzŠ ËÅ# Dƒ ñƒ†ÐÑÆŠ ˜ z k
Ö Óc* B Âc* Ù !*
Dƒvß „z sÜC ÐÜæ
% ZX å @* Ù ªX D YÇaÆ #
ƒ Za 7„ w ZÎ » ä™{gtÐ VÍßy ZìC .ë Z
Ö }
pg ÌZ ~(,ðä
ÑZzp /Z @* Û Ú Z 'X D Y ñš gz¢{z Ô DƒŠ ñ~Üæ } Z°Z I Z
ƒ t
Þ ‡„ }g ‚Æ bDgzZ +̀'z g »Z  @*
m{ m{ sÜ:gz ÔD Y K ¦vß™f . ƒnç
Hc*
kZ Š /ZÃVzuzŠì 7™(Znç6,Š OZ kZ¡t X *
š :¤ @Y 1™{gt„Ð Vzg7
X σZa e ~Š OZ"ðÃg0
$Dc* +ZÆyZÐ
ÉÆ x ¸~ x|Ï( {Š ñp¤
/Z Ô * -ÑÃX} Z°Z [ ôZ c*
@Y H{gtq -z i[ !*
g Zt
LZvßtpÔåZƒ7kÙzgi§{Š ñ»] !*
NZ~: â ikZakZÔ¸Dƒ7}gú
/yZ¶Cƒt?Š ÅäƒàÆyZX¸Dƒgz¢}gúàÆVƒz¤
vßÆVƒz¤ /LZ
X¸D™q gs§Å-Z~] 5çLZ
* +
*™¬ Ï0i%Æg7aÆ yZÐzz kZ Ô¸ ~Š ¬Æ Ï0
+i ©Dèa ~ qY [²IZ
/
t KZ ä {z¤Ù pÔ‰ ƒ späe gzZg ZŠZÆ yZ 0Æ ]Š ªˆÆ xsZ X åg¦.
C Þ ‡**
ÅVzg7 ¥LZ ~ qY {z b§TçO Xƒgz¢g7 ¥ðÃ: ðà » kZ ¿g ¹!*
$Zzg
e
Û 'XìgÈ0*
t Æe$ZzgkZ {zÌ~xsZ b§ÏZÔ¸ D™~È0*
ÅVzgtÆyZgzZ ðÉg
–1Z™ W~ xsZ Ô¸ Dƒ vßÆ nÆ 61ZgzZ †1Zg7Æ yZ ~ qY Zƒt  Zƒ¤
/Z
XÑ äƒvßÆnÆevZègtzg Ã/]|gzZ & œ
-ZgzZ¸D â 
Û }gt~]5çÆÌZx ¬ÌÅzmvZ-]|VWÐX¸v߸
ðÃnçè WÆäOZ Ôå @* +ZÃ~ {gtËÃVÍßyZX¸ D™}gtÌT]Z|Ð
Y H7i Z0

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 36t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ áç×òŠm ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
kZ „®zD[ ôZmºs܃+ZÎâÅkZpÔƒÂÑZzp
pgÌZ c* pgÌZòÀ
ƒ: ÑZzp
: â iÆT]Z|Vƒ ‚ h }Š {gtðÃ~}g !*
rg} Zg ¬Ât ~Ðzz kZX Vƒ M Æ
ÔŠ ƒgz¢t%ZX¸ ³Ç!*
HHn² 6ÔÐ p ÒÆÎâÅ] 5çì ;g @* ògØIZ~
Y 1™{gtÐ „VÍßm{m{ÆKasÜLgzZ D Yñš }gúx ÓL
Æ/]|X @*
ä (** Æ y»g Z Æ X‰Š ñhõ Z µ Z zŠ KggzZ ~(,Â~ : â i
Ññµ Z µ Z x **
\ WXì –Ð Vß ZjR._Æ]Š ¬KZÔì –¼ ~[ !* H~ ó ótzg ÖZ L L
kZgzZñk
X³wZ eÃq [ Z1Z´~ó ó+ ”Zgñ#L LÅr
-Z6, # ™+−Z¥Y qgzZ ó ótzg ÖZ L L
ÅVhÆe
~gz¢~È0* $ÒZ Å ògØ>aÆ÷ZVƒ;Ç!*
Ì~%Z kZ~X 2
PZ »]¡ÅògØtì ~Š äm é}8E # ™ ì „zÂ?ŠwzZÅkZXì
–1Z ó óyWÅZx ©Z L Lr
xsZì Cƒx¥Ïp" Ç!*
] !* $ÒZ ÅògØIZì
takZÔ ñY HtÃêÆe
~gZŠ wŠ ÅyZ ZgfÆ™{gtq
-ÑÃVÍßPƒtsÜŠ°gzZ ñYc*
ŠÐæz”kZ ¬»ògØ~
Æó óyWÅZx © Z L Lr ÅVzgtÆyZaÆ÷ZÔ ñY ~Š™ðZ ‚
# ™Xƒ: ~gz¢~È0* Û Z] ³gzZ
Xì sŠ ZáÆÂgzZ(
Ë wŠ ÅyZ tZÉ Ô7ÅðZ ‚
Û Z] ³gzZ ~g ZŠwŠ ÅVÍß^tq
-Š 4,
$™Zz¡g0
" +Z LZwq¾} Zg Å®
) )q
-Z~. -ZìtÅkZ?Š ~uzŠ
Þ £Æ¿q
LZ c*
~.Þ £Æ} Zg ËKZ÷Zì ¸ Ÿ» »]¡z=Ðzz kZÔì B bg]** kZ {Š c*

GBÑ }!
ÃkZ~nç ö- c* ~Š ¿Zq WX}™:ŠgÃ} Zg Åe
-Zy $ÒZ~.
Þ £Æ} Zg ÅVß ìëP
pÔì s§VâzŠ ykZ »tgzZ¡Xì ß} Zg ÅVzuzŠgzZ 9} Zg ÅkZ Zƒ b§¾Dt
Þ £ÆŠ
gzZÝÆg/~. Û 6,Š ã
CÏZçOXì e
$ÒZO]
.ì s§kZ ykZ̈¸»¡
Xì ˆ~Š ßF, ÆŠ ¿Z ~Š ZÐZ
Þ W!*
~<ÑÃq )Z.
-Z ðÃÅ: â iÆ+”Zg} #ìt ?Š ~ŠÅkZ
Tì 7+Zt ‚}g øÌwVq
yZ c* Þ ‡ËäV,Zn YH"
{gtm5ÆyZQgzZƒH{gtÐVÍß~%Z {gt. $U*

0ÆÅzmvZ-*™Ñg—Špg )gŠ Â+”Zg} #Xƒc* $ÒZ Å
VZxŠs ÜÆ} ZgÅe
$ÒZ~ kZÔ 1{gtÐ VÍß~nçTÌä \ Wì $
e Ë Y ½B‚Æt Nz}g7 ]!*
t

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 37t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ áç×òŠm ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
-Z ðÃX H¿„ ._ÆêÆ
g—VÑqÔì 7w®Ðg—Å~igzs ÜÅkZ ÌwVq
X ¶$
Ë Y~Šg Z Œ Å{gtË:gzZ¸` ZÆ{gtÆVÍß~nçËÂ:
Û òi ÑaÆ\W~È0*
t ]Z|‰Ð X D YK 7, Z î Zz zŠ Ð Ï0
+i ÅÅvZ èg–1Z ]|sÜ
ŠgÃ} Zg Åe ê.Æ ògØIZÐ=g fÆ} Zg ËKZ÷Z D™wÑ+ Z
$ÒZ ÅyZ c*
E
ZzgÅ)‚ ZHZuzŠÔ~nçÆkB Ð > 2i èEG4›$â ñ»–1Z]|q
-ZXì Y™(VETO)
6,gîx ¬ÃkZÔ c*Û g (Z ñ ä–1Z]|6,µZñVâzŠ yZìt wì Z÷pÔ~nçÆ
â
XVzŠ™s
# ŸzÅ ñÆyZVŒ~B‚Æg"
Z ì@*  oÐzzkZÔì Š
ƒx¥ƒ HŒß
Ô¸‰ƒD 4›$E
%bD Æ[²ˆÆ] ÃzÅÅzmvZ -g—X³ÃnçÆ> 2i èEG
+ â¬
–1Z]|XÐ,™ ZŠ Z7> 2ipÔг7,Âi úë¸ë åÌ»VÍßyZ {z¤
/-Z~yZ
q
-Š 4,
yZÆ <Ñq Æ yZnçt X Hê » ä™g66,> 2i 5ZŠ Zcgzi/ ÃyZ äÅvZ èg
Ë ƒ7NZgzŠ~}g !*
ä V,Z~ kZÐzz kZX ‰$ ÆXåÐ ~ b)mµgzZ ãZz
b)}uzŠÆnkZgzZ]Zk ±ÔŠzuÔi úÔ{izgÉ ÔŒ7È0*
, ÃLZ »ä™Ýq{gtÐògØ
©$E E3G
ÆÃî0G ÏZ LZ äV,ZçOX ªåE5©E
G .~g ZŠ)f KZÑw/~kZ b§Å
" Åyâ ‡ÆZ}
XñYHg66, Ü ¤ÃyZÂ,™:ZŠZ>2iÃwÓZš
) ¤ZÐgziƉ
® M òsZt¤
/Z 1™êt._
Å5#Ôì **nç»xsZ ÌZ ¹Ð yZ äVÍß¼ ÂZƒD»êkZÆyZÃVÍßZ
#
/Z ǃ4Ðzz kZX ǃ¨ £ »[²}g ‚‰
t¤ -/ Ô } hðëgzZì {Š c*
Ü zq iŠ Z®
B‚Æ+Št ÌJ
-uTÉ ÔñY Å: kB Ð yZaÆ> 2isÜÂD™g Z Œ Û Z »i úvß
$uq
Å7Ìg -Z~G@* ©$E
ÅÃî0G ) ¤6,ÏZÔg »aƽ
LZ ä VÍßyZX ñY à ™®
]ƒ¬Ê ä×#Ö] Ÿ äÖF Ÿ ]çÖçÏm ojFu Œ^ßÖ] Øi^Îœ ᜠl†ÚœL c*Û ä Åzmv Z -]|V W
â
VÍß~ì 5¬t=) ó ä×#Ö] o× Üãe^Šuæ ^ãÏve Ÿ ÜãÖ]çÚœæ Üâ ð^Ú%ô oßÚ ]çÛ’Â ^âçÖ^³Î
*

wâÆyZgzZ3Y ÅyZ ÂÐB™g Z Œ # Ô,™g Z Œ


Û Z »kZ {zZ -VŒÔVz™k
Û Z »[Z Ñ{zJ BÐ
( ì )fÆvZ' õ »í!*
Æ yZgzZ Æ hËÆÝÏZ1ÔÐ NYƒ pôÐ s§~÷

X 3341¶gÔ~èF,*
Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 38t ZÑZ)xâ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ áç×òŠm ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
á ~t £ÆÝkZ Â> 2it c*
Ð VÍßyZÐzzkZì ï. Û ~[ Z ÆkZä–1Z]|
â
,
Xì k/**
¦ B
k
Ð ÅvZ èg /]| Â c*
0*
xi ¬ Ç!*
6,ê LZ ÃÅvZ èg –1Z ]|ä VÍß Z
#
 ZpgŠ
# X , ™WЖ1Z]|~nçkZ {zÅ„
yZä–1Z]| ÂÅWä/]|Z
$u~uzŠq
L Å~ÝzgÅg
ÃÅzmvZ -vZwÎgä~L -Zs
# ŸzÅg
$uà Zz6,
zZt ‚Æ
éç×F’Ö] Ý^Î æ ä×#Ö] Ÿ äÖF] Ÿ ᜠé%^`2 V'¡$ o× Œ^ßÖ] Øi^Îœ ᜠl†ÚœL :ì‹ñƒDâÛ
ì‡iúÔ6, ]Š ÞÅvZÑZ[ZÑ î0*Ю:Vz™k B ÐVÍß6, Vzq&~ì 5¬=) ó éçÒFˆÖ] ð^jm æ
) ¤6,ÁÐ kZ~Ô7ŠqðÃZÎÆTnÅ Z}
Vz™7® .kZ :X ( 6,5ZŠ Z Å > 2iÔ6,ä™
aÆkZ~ Â ìg D™ ZŠ ZÃvZ wÎg ÐXzg Ìgâ Yq
-ZÐ ~ > 2i kZvßt ¤
/ZX Ç
™ê yxgŠÆ yZgzZ}÷Ôì ÑZz ä™ê + 4 vZJ
-VŒ ÔÇVz™k
B Ð yZ Ì
B ËÐyZ ÂÇVî 0*
X ÇVz™k B ÐVÍßyZ~¤
: ÌÃËaÆä™k /ZX}Š
E
4›$â äV,Zy
6,> 2i èEG s !*
X ‰ƒtv߈ÆgÖ ZÆx4!* # ŸzkZÅyZ
x ³kZgzZs
Š™g66,ä™ ZŠ Z > 2iÃwÓZš
 HI gŠkZÃx ZŠZ kZÆyZ ä VÍßX c* M ÃyZgzZ ÅÉ` ¯
Rag !* u »–1Z]|/]|gzZ¦vß ¬Š ä~D™yÒ~zg «Y Yg1Z
g!*
X Dƒ‰ƒ{ nÂë ÂDƒ:\ W¤ /ZX Vî Yy!* Û Æ\ W~D â 
Œ Û gzZ
G
Š™ÀF,»kZÆs¥Ë%gzZì 1Ð ó óîG` G
Xì c* 0G4G
é5kÅZz îG%â ÑZ L LÅîE 5¢0ZyÒZg ‚tä~
*

X CWt ‚6,
gîãZzÇ!*
µ PÐä™g¨6,
 kZgzZ"7,
ÃkZ
ògØÃkZ äÅvZ èg–1Z ]|X å7nç ðà »yxgŠÆ÷ZgzZ ògØnçtt q
-Z
pgmÐ ÅgñZgzZŠ ¿Z Dƒ7b){zt ‚ÆògØX åH7„7t ‚Æ
p
) ) +Z Ë~ #
›w/Æ® -Z »+Šnçt X DƒáZz
Ö ÓòsZXìXmµq
{”ð~ yâ ‡òsZqt X}Š™gïZÐ ä™ ZŠ Z > 2iÃwÓZš $àt £
M Tg7¹!*
e
pgt ‚ÆògØÃkZ {z¶7t ~g ZŠ)f Å–1Z]|Ðzz kZXì
ÅyZÑw/É Ôn

X 1 9 /1 *
Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 39t ZÑZ)xâ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ áç×òŠm ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
E3G
V- Ð wVÃkZX H¸ ä V,ZçOX D™åE 5©E
G " Åyâ ‡~}g !* kZ {z¶t sÜ~gZŠ)f
\
A+
ì 7~gz¢taÆÑÂ}Š™ qzÑ]g ¸zO¤ /Z®) ) ðÃ~ŠzuÆ# Ö ÓòsZ õ/GŸE
Îg õä yWŒ Û » kZÉ Ô}™Ýq]i YZÐ ògØaÆ ! ÃuÅ®
Û ì n ) ) kZ {z
E3G
X}™wEZuPŠ" ]Zg (Z LZaÆ åE 5©E
G " ÅkZÔì c*
Cyâ ‡ aÆ
-ZÃyZÔ Hg Ö Z »ŠŠ F,
$uq
.ß~KÆg 0Ð x ZŠZkZÆ÷ZäVÍßXt~uzŠ
Ô ¶”Ðg—Špä V,Z ÔÐ g
$u ~uzŠq $ukZ ä–1Z]|X ¶„gƒ
-ZÃw)ZÆg
¯z {Š c* -Š 4,
$ukZq
iÐ g Š™ ãZz
Ù ªX ‰ ƒ tvßÐ T c*
ÆVÍßÆ: â i kZìC
X Vƒ& œ–1Z]|Šp~zZgÆT¶$ $u
Ë ƒyÃgzZg
yZ Ë~ÂÇVƒ 0* /Z c*
7ÃË~aÆä±Ð VÍßyZ¤ Û tä–1Z]|t~Š
â
ì y´Zzg ÖZ 99» ~g ZŠ)f kZtÉ Ôì 7] !* à Zz ä™WzÃêËÆògØt ÔÇVz±Ð
E3G
.~xsZX ¶CƒZ
Z} +¬6,yZÑw/0Ð Z̀ZÆyZgzZ åE 5©E
G " Åx © Z¬gzZ ãZzÆ+Š
E3G E3G
Z±yY KZaÆ åE 5©E
G " ÅyZ {zì ¸ ~g ZŠ)fÝZ ÅÑaÆ åE G5©E " Åx © ZÆwÎgÆkZgzZ
GBÑ}!
~Š ¿ZgzZ ö- ÔŠ HHn² 6Ô{zÈ0* »VzgtÆg/X}Š:B‚ »kZ Ì¿q /ZÔ}Š
-Zp¤
G
X ~] Gé5š‹¢Å<Ñ:Ôì ~gñZ
g»~g‚Åk
ugI]§Åg—ЬÆÅzmvZ-g—Vc* Z ìtnç»)‚ZHb§ÏZ
äg—ŠpÌZ}aÆkZX¸ {Š™ÉÆg—Ìm¾ZaÆkZX ‰_ƒ~ „
+!*
J0
yZgzŠ ÏZX @*
ƒ [ ƒ: ZzgHt ÂCƒ à ™g (Z: ^0Z ÷¡ä ª
´Åg—¤
/ZJ
-VŒ Ôå
KZ6, Hƒw™z»g—~
gîCgŠˆÆäƒÑäV,ZX ñƒÑ–1Z]|ˆÆg—gzZ Š
¢ÆTgzZ¸`™t ‚LZVc* g » ~g ‚Å−ÆHTg—ªt ~g ZŠ)f ~(,
Ѓ
E3Ò7Ew/ X ,™: Zzg6,îÃ7ÅkZÃHkZ Ô¸qzig WÐ wŠÆ −¢Ð
ÅyZ wÎg î0ªG
$g š ¶$
Ë ƒ¸ d
$ Ë ƒ ðä Ü z kZ]Š X~(,Ð ƒ
/Z‰  aÆyZgzZ ~g ZŠ)f ~(,Ð ƒ

èYÔ¸: ` ZÆ{gtËÐògØ{zaÆx »kZX ,™ Zg7Ã AÆÅzmvZ-9{z¶
9X¸` 0*
ðÐ ¬Æg—É Ôt ‚Æg—ŠpgñZ}g ‚0ÐêÆ−ÆHkZ

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 40t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ áç×òŠm ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
# ä VÍß¼çOX bŠ w$
Ü zZ
‰ +ÃkZ: å *
*™Ç**
ÃêÆ9x » »yZÐ wÅÑÆ
ŠÈs ™s ™ ä V,Z Â c*
T c* ŠgZŒ
Û Ås ÜÃZzg ÅHkZ 6,¯ Å]Ñq mºÆ
X Vƒ7g »aÆ%ÅÃkZ~Ôì J0 äÅzmvZ-vZwÎgÃ} }
+!*
h»¶Š™ŠgŸÆògØÃÑ M h07?Š Å] !* kZ Ìb§Ëî ZzVâzŠtÔwq¾
E3G
Ñ~nçÆ åE 5©E
G . ?Š Å] !*
" Åx ©Z ãZzgzZ ¬ÆwÎggzZ Z} kZ  ?Š¤
/Zt Xì
G
E"
Xì åE
G5©3EÅx ©ZyZsÜ~g ZŠ)f ÅkZÉ Ôì 7È0*»ä™Ýq{gtÐògØ
VhÆe
$ÒZ ÅkZ÷ZgzZì ̳ògØ~xsZ ˆƒãZz]!*
tÐ ,~g ‚kZ
/
~œ HHn² 6Ô} Z°Z IZx Óèa~gzŠ ðZ’ZÆxsZìgz¢t%ZXì ÌÈ0*
%Ô Š »
2 Ô¸ Dƒ ¥Æ 2 »Æ ]Ñçx ÂÆ ‰
Ü zg7Æ VXgzZ Vo) Ô¸ Tg Ü
] Ñq~: â i kZX å »nigzZ {Š ‚¹ x ÂðZgØt Ðzz kZÔ å: Wz {Š c* ZŠ »
i¹ {],
+]
h .Æ ] !*
NZB‚Æ ]q &Z ~gz¢‰aÆ ä™³ÃògØÐzz kZ Ô Z¹
hYñ¯Ì2Z ¸~gz¢aÆ”Å]©b!*
M Æ÷ZgzZ ògØgzZì YYHg (ZÃVh§
X ǃ: s ÜÆAÆxsZ *
*™ (ZX 
( 133D 126+ Šƒ)
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 41t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ l^ne] ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

ä³³Ú³^³³ì³³æ³³Ù³³³^³³n³ì³
~渣Zh +zY

o
~ K U e kò Q Vƒ c*
Ñ
~³Zzx)
,Ù ì à Æ| (,ä Vz0
C +g

]gŠ ~¾~ÚC
ÙCÙ ªì ðƒ H H
~ ‚cÆ µÔ ~1 z 8
-gÆ VßY

~ ðŠC Ù Ô ~ V-0
Ù Ô {ÃC +Ô ~ }!
~ q!* Ù Ô ~ VŒz Å õ
Æ VâC Z

¬Š w¾ Z¾ Ô ¬Š w) Z¾
~®zDÆVK̈ZÔ~V†ÆV-m

-Z » è ? ì H Šz Z÷
{g f q
~ y™ Å ægp ì c*
Š 1 ä VŠ

ì ~ lˆ KZ Ì[ Z ¤
/Z BŠ
~y$ Ù äÂì ~Š7
+uZC -Y
Ú{z

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 42t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ l^ne] ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³
tÐN YÀÔì H/Åo
wŠ !*
- ~{ zŠ ì Lg
~ D Ì[ » J

Vƒ 9/ 9
o {zQ Ô 2Ã} Z
á » ðW g · `
~ m U

³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 43t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ äm…^] ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

³³³³Zh
£ ³³³³

L xâtg 
Y 2015ó ót ZÑZ L) áZ
]*WŒ
Û
™ ' yZÄ {g Ñ
7 ~渣Zh
+zY ( 4) 101D54:12Š- :y#Z ~g†
5 ê ( 5) 111D 102:12Š- :y#Z ~gz
Û
5 ê ( 1) 13D 1:13°°Z:y#Z ag â
5 ê ( 2) 16D 14:13°°Z:y#Z s6,Z
5 ê ( 3) 26D 17:13°°Z:y#Z #
5 ê ( 4) 43D 27:13°°Z :y#Z y
5 ê (1)4D1:14Z',Z:y#Z ðÑ
5 ê (2) 27D5:14Z',
Z:y#Z ~Z
5 ê (3) 52D 28:14Z',
Z:y#Z m
7 ê (1) 25D 1:15ÆZ:y#Z ÆZ
',
5 ê ( 2) 48D 26:15ÆZ :y#Z Þâ
5 ê ( 3)77D 49:15ÆZ :y#Z cŠ
Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 44t ZÑZ)xâ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ äm…^] ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

~tsg ç
™ ' yZÄ {g Ñ
25 Ÿg@
á &ëZd ³Å&Zp~g »Z ~g†
9 k& ZŒZ}Z ]c* Æi ZZÐwZÎ
Zzg~}g !* ~gz
Û
16 Ÿg@
á &ëZd xsZ³Å&Zp~g »Z ê
13 k& ZŒZ}Z {z( '!*
H ag â
7 ê ** +I**
ƒ{h ðƒ½%Æ™fÆvZ
»]!* s6,
Z
10 Ÿg@
á ~tz~0
+ .ö‰‰‰º Z& œ**
zZ} ¦ ê
9 Ÿg@
á &ëZd ÑzíˆÆÅzmvZ-Ñ #
13 ?<g· ypgbc y
16 Ÿg@
á &ëZd Û ÅÅzmvZ-Ñ
ã!*
Œ ê
9 k& ZŒZ}Z ìÐ~yZZx ª»g;Z G 5Å
îÏG ðÑ
12 Ÿg@
á &ëZd i úÅVÂZgt ¤ ê
15 k& ZŒZ}Z ¬~}g !*
ÆÕ ~Z
13 Ÿg@
á &ëZd 0Ʀ½ZÄ
x ©Z õ0* m
12 ê yz¬~n ÆZ
',
11 ê , »ä™Z’ZÅðZ',
gzZ ðYZ Þâ
11 ê ̀Z »]úŠ ÅðYZ cŠ

~}g ÑkZ
4 £Zh ~}g ÑkZ ~g†
4 ê ~}g ÑkZ ~gz
Û
4 ê ~}g ÑkZ ag â

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 45t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ äm…^] ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

™ ' yZÄ {g Ñ
4 £Zh ~}g ÑkZ s6,
Z
4 ê ~}g ÑkZ #
4 ê ~}g ÑkZ y
4 ê ~}g ÑkZ ðÑ
4 ê ~}g ÑkZ ~Z
4 ê ~}g ÑkZ m
4 ê ~}g ÑkZ ÆZ
',
4 ê ~}g ÑkZ Þâ
4 ê ~}g ÑkZ cŠ

øZŠz+Š
24 k& ZŒZ}Z { izg]»',
gzZ{ izg y
33 ~渣Zh
+zY { izg ê
36 Ÿg@
á ÑP H,
gzZ{ izg ê
15 k& ZŒZ}Z ` ´»yZgzZ {izg]ÃW ðÑ
E
21 *0
+£Zægp b ï;gzZ üÒ7 ê
20 ~渣Zh
+zY {/ze m
28 ê ã!*
Œ
Û ê

©$E
Ãî0 G
39 vZyZçg ( 5)]ñi Zˆ ~g†
37 ê C» b â
g ag â
Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 46t ZÑZ)xâ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ äm…^] ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

™ ' yZÄ {g Ñ
40 vZyZçg ( 6)]ñi Zˆ ðÑ
27 ;- £Zy%g ÄÜgzZxsZ ~Z
40 vZyZçg (7)]ñi Zˆ ê
40 ê ( 8)]ñi Zˆ m
45 /I−{ËZ e p°ÅL ê
g(¦**
Zg
33 vZyZçg ( 9)]ñi Zˆ ',Æ Z
I4E &
4h½G
5G
39 /I−{ËZ e #ŠÐîèEjG zC7 ê
g(¦**
Zg
34 Š ZPyòËZe {^ -Z:g ZŠ™k& ZgzZ ~Š ˜Ô—»L£Z¦
,Y~Wq Þâ
42 vZyZçg ( 1)·_»e
$WÅ ` Zzi ZŠ® ê
25 ê ( 2)·_»e
$WÅ ` Zzi ZŠ® cŠ
32 /I−{ËZ e ?ì [ Zg ZŠaÆVâ ›[fH ê
g(¦**
Zg

Ãz×
36 q]
.‚ 7z:»VEÒ! Z s6,
Z

öZÎz§
32 ?ºZ®z· ( 1)ÅvZèguc*
0g q]| ~g†
28 ê ( 2)ÅvZèguc*
0g q]| ~gz
Û
19 ê ( 3)ÅvZèguc*
0g q]| ag â

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 47t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ äm…^] ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

™ ' yZÄ {g Ñ
21 ?ºZ®z· ( 4)ÅvZèguc*
0g q]| s6,
Z
27 ê ( 1)ÅvZèg@0 ïEš{!]| #
41 ê ( 2)ÅvZèg@0 ïEš{!]| y
26 ê ÅvZèg ¡0¢]| ðÑ
20 ê ( 1)ÅvZèg ~g Fg f1Z]| ~Z
35 ê ( 2)ÅvZèg ~g Fg f1Z]| m
28 ê ( 3)ÅvZèg ~g Fg f1Z]| ',Æ Z
24 ê ( 4)ÅvZèg ~g Fg f1Z]| Þâ
17 ê ÅvZègîpE
4‘0z/]| cŠ

]â £
27 ~渣Zh
+zY s%Z»]Y ZŒ
Û ~g†
20 ê 6Ò! Zq  c*
-Z ³³³³ „ ggzZxsZ ~gz
Û
16 ê CÅyâ ‡
Šã agâ
17 ê Ö ÓgzZ„
#  c*
g s6,Z
23 ê ÄÜ #
38 ê è¸gzZxsZ y
24 ê 4Š Ñ!*
ÅŸg 0* ðÑ
17 ê N ZwÅ<Ñ ~Z
30 ê ]Z0` Zzi Z m
18 ê ›)gzZ› ÆZ
',
21 ê .â »+Š
~ Þâ

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 48t ZÑZ)xâ


³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ äm…^] ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

]Ñ£
™ ' yZÄ {g Ñ
Û +−Zqx â Z
36 „Z ½z„i§»œ ~gz
Û
46 *0
+£Zægp -y#ZÐyWŒ
J Û ',
D
+ ê
27 k&ZŒZ}Z ÛÄ
yWŒ ag â
29 ãˆ( ZßzŠgZgzZxj%¦u s6,
Z
Û +−Zqx â Z
35 „Z vZpe
$W #
33 ãˆ( yWÅZxE ðÑ
Û +−Zqx â Z
20 „Z i§»g¨6,
Ø Zè
< ÆZ
',
25 k&ZŒZ}Z X »]ZŠ Y”Û ê

y ðÒJ5kG
$

46 k&ZŒZ}Z q )ZgzZŠ ¿ZÔ+$ ~g†


47 ê /]|gzZg $ZzgÅ{k
$ue ,Ù 1Z]|
C ag â
41 ê wzZoÑÅx ªÆòsZ#
Ö Ó s6,
Z
45 ê Ð]§ym»]ZŠ„zZ
+ #
43 ê ŠzuÆWÅkZgzZw¦ÑÅ~s Ý ÆZ
',
48 vZyZçg h ]Žszw
+Ÿ6, ê
35 k&ZŒZ}Z wZÎë ZzŠ0ÐògØ cŠ

]5z
46 k&ZŒZ}Z Ññ
Š Zi WxæZ1Z** s6,
Z
48 ê $Á)´
¹æy{vZe #
Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 49t ZÑZ)xâ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ äm…^] ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

]ÒŠ Z
™ ' yZÄ {g Ñ
49 ~渣Zh
+zY wç ~g†
49 ê wç ~gz
Û
49 ê wç ag â
49 ê wç s6,
Z
50 ê wç #
49 ê wç y
49 ê wç ðÑ
49 ê wç ~Z
49 ê wç m
49 ê wç ',Æ Z
49 /ZZ@÷ ñS Þâ
42 ~渣Zh
+zY wç cŠ
³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³

Y 2015 cŠ ³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³³ 50t ZÑZ)xâ